anketní lístek a formulář žádosti.

Transkript

anketní lístek a formulář žádosti.
ANKETNÍ LÍSTEK
Máte zájem o kompostér?
Město Náměšť nad Oslavou uspělo se žádostí o poskytnutí dotace na nákup domácích zahradních
kompostérů z programu Fondu Vysočiny. V rámci tohoto projektu město pro své občany pořídilo 35
ks kompostérů o objemu 700 l. Další žádost o poskytnutí dotace na nákup kompostérů je v současné
době na SFŽP. V případě, že budeme úspěšní žadatelé, bude město pořizovat dalších 80 ks
kompostérů.
Každý, kdo má zájem o zapůjčení a o následný prodej kompostéru za částku 500,- Kč, musí nejprve
vyplnit žádost. Formulář je součástí anketního lístku a dále bude k dispozici na podatelně městského
úřadu a na webových stránkách města www.namestnosl.cz. Vyplněnou žádost podávejte na
podatelně Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou, Masarykovo nám. 104 v písemné podobě
v jednom originálním vyhotovení.
Žadatel o zapůjčení kompostéru a o následném prodeji kompostéru musí splňovat tyto
podmínky:
·
·
·
·
Je občanem města Náměšť nad Oslavou a místních částí (má státní občanství ČR a trvalý
pobyt na území města Náměšť nad Oslavou a místních částí).
Má řádně uhrazen místní poplatek za „provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“.
Není dlužníkem města Náměšť nad Oslavou.
Vlastní či užívá (jako nájemce apod.) na území města Náměšť nad Oslavou a místních částí
dům se zahradou (zahrádkou) či samostatnou zahradu (zahrádku).
Tyto skutečnosti zájemce prokáže čestným prohlášením ve své žádosti. V žádosti pak uvede kromě
nezbytných osobních údajů i katastrální území a parcelní číslo, na němž se dům se zahradou či
samostatná zahrada nachází.
Žadatel je dále srozuměn s tím, že:
·
·
Zapůjčený kompostér umístí po dobu uvedenou ve smlouvě o výpůjčce a o následném prodeji
kompostéru na pozemek uvedený ve smlouvě.
Kompostér bude zapůjčen na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce a o následném prodeji
kompostéru. K podpisu smlouvy budete vyzváni na telefonní číslo uvedené v žádosti. K
podpisu smlouvy je nutno předložit občanský průkaz.
Informativní seminář a vyzvednutí kompostérů proběhne:
·
·
·
termín předání kompostérů je 19. 5. 2014 od 17.hod.v areálu firmy Habitat v Náměšti nad
Oslavou, u budovy ZERY
dne 19. 5. 2014 v 17.00 hod. v budově ZERY proběhne informativní seminář „Jak
kompostovat“, kterého se můžete v případě zájmu zúčastnit
K převzetí kompostéru je nutno předložit uzavřenou Smlouvu o výpůjčce a o následném
prodeji kompostéru a občanský průkaz přebírajícího.
Žádosti bude město akceptovat do vyčerpání zásob kompostérů.
V případě zájmu o další informace kontaktujte pana Dušana Krále, tel.: 568 619 142,
e-mail: [email protected].
Město Náměšť nad Oslavou
Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou
Žádost o poskytnutí domácího zahradního kompostéru
typ JRK PROFI o objemu 700 l zelený
(vyplní žadatel)
Kontaktní údaje
jméno a příjmení
datum narození
(podklad pro smlouvu)
Adresa trvalého pobytu:
ulice
číslo popisné
číslo orientační
PSČ
Místo umístění kompostéru
ulice
číslo popisné
číslo orientační
PSČ
Katastr
Č. parcely
telefon
e – mail
pozn.
Čestné prohlášení žadatele při podání žádosti o poskytnutí domácího kompostéru
- Prohlašuji, že jsem občanem města Náměšť nad Oslavou/ místní části.
- Prohlašuji, že jsou informace uvedené v žádosti pravdivé.
- Prohlašuji, že mám uhrazen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- Prohlašuji, že ke dni podpisu žádosti nemám závazek po splatnosti vůči městu Náměšť
nad Oslavou.
- Prohlašuji, že vlastním pozemek, na kterém bude kompostér umístěn.
Vyplněním a odesláním tohoto formuláře stvrzuji svůj zájem o zapůjčení kompostéru a jeho
následný odprodej v částce 500,- Kč.
Podpis žadatele……………………………………
Dne ……………………
Stránka 1
Město Náměšť nad Oslavou
Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou
Zásady pro poskytování kompostérů občanům města Náměšť nad Oslavou a místních
částí Jedov, Otradice, Zňátky
1) Pořadí přidělování kompostérů občanům bude stanoveno na základě termínu doručení
řádně vyplněné a podepsané „Žádosti o poskytnutí domácího zahradního kompostéru“
na podatelnu MěÚ Náměšť nad Oslavou.
2) Město Náměšť nad Oslavou bude přidělovat kompostéry na základě pořadí podaných
žádostí. Pro přidělení kompostérů nevzniká žadateli právní nárok.
3) Žádost o poskytnutí domácího zahradního kompostéru bude zveřejněna
internetových stránkách města Náměšť nad Oslavou www.namestnosl.cz.
na
4) Vyhodnocení žádostí proběhne do 19. 5. 2014. Seznam úspěšných
žadatelů o poskytnutí kompostéru bude zveřejněn na internetových stránkách Města
Náměšť nad Oslavou, www.namestnosl.cz.
5) Kompostéry jsou určeny osobám s trvalým pobytem ve městě Náměšť nad Oslavou,
kteří se zaváží umístit kompostér na vlastním pozemku v k.ú. Náměšť nad Oslavou,
Jedov, Otradice, Zňátky . Vzhledem k omezenému počtu kompostérů je možné
požádat na jedno číslo popisné pouze o 1 kus kompostéru.
6) Žadatel musí být poplatníkem místního poplatku za svoz komunálního odpadu v
Náměšti nad Oslavou, tento poplatek musí mít uhrazen za rok 2013 a nesmí mít
závazky po splatnosti vůči městu Náměšť nad Oslavou.
7) Občané před převzetím kompostéru uzavřou s městem Náměšť nad Oslavou Smlouvu
o výpůjčce na dobu 3 let a následném prodeji. Po uplynutí 3 leté lhůty přejdou
kompostéry do vlastnictví občanů.
8) Podpisem žádosti žadatel souhlasí se zveřejněním jména a adresy žadatele, v případě
kladného posouzení žádosti, na internetových stránkách města Náměšť nad Oslavou,
www.namestnosl.cz.
(vyplní půjčitel Město Náměšť nad Oslavou)
Žádosti se vyhovuje / nevyhovuje
Z důvodu:
…………………………………………………………………………………………………
Žádost ověřil(a) dne:
Titul, jméno, příjmení:……………………………………………
Podpis, razítko……………………………………..
Stránka 2

Podobné dokumenty

Usnesení z 8. jednání 15. 4. 2015

Usnesení z 8. jednání 15. 4. 2015 1. předložit návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 503/30 k.ú. Zličín, o výměře 10 m2, od společnosti VOLTA REAL a.s., za kupní cenu 26.120,00, dle znaleckého posudku č. 8054/2014, vypracovaného ...

Více

Poplatky za zapůjčení kompenzačních pomůcek, zařízení Tlačítka v

Poplatky za zapůjčení kompenzačních pomůcek, zařízení Tlačítka v 2. V případě, že kompenzační pomůcky nejsou plně využívány dle bodu 1 této směrnice,

Více

Anketa - zahradní kompostéry

Anketa - zahradní kompostéry Zaškrtněte křížkem, pokud máte zájem o kompostér: Pro domácí kompostování mám zájem o přidělení plastového kompostéru o objemu 1050 l a vyplňte níže uvedené údaje o Vás Jméno a příjmení: __________...

Více

stáhnout zde - Metodické centrum pro muzea výtvarného umění

stáhnout zde - Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Manfredo Settala (1600–1680, Mil|n) byl v 17. století jedním z největších evropských sběratelů. Po svém otci zdědil kabinet a ve sběratelství pokračoval st|le v|šnivěji. Jeho kabinet obsahoval před...

Více

Pořízení domovních kompostérů pro

Pořízení domovních kompostérů pro Obec Vilémov připravuje projekt na pořízení domácích kompostérů s využitím dotačního příspěvku ze Státního fondu životního prostředí a Operačního programu životního prostředí. V případě poskytnutí ...

Více

Výroční zpráva - Dětský domov Náměšť nad Oslavou

Výroční zpráva - Dětský domov Náměšť nad Oslavou b) V roce 2015 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. c) V roce 2015 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumá...

Více