Nejchytřejší systém úklidu IADAPT iAdapt je nejchytřejší

Transkript

Nejchytřejší systém úklidu IADAPT iAdapt je nejchytřejší
Nejchyt ejší systém úklidu IADAPT
iAdapt je nejchyt ejší systém vysávání od specialisty na robotiku iRobot. Jeho podstatu tvo í senzory komunikující s programovou
výbavou. Monitorující išt ný prostor 67krát za vte inu. Na které iRobot Roomba reaguje více, než 40ti pohyby. S naprostou precizností a
grácií. Dokazovanou pr m rn 4x návšt vou jednoho místa za jeden uklízecí cyklus. V kostce iAdapt p edstavuje zcela adaptabilní systém
rovnající se um lé inteligenci. Více informací a najdete na stránkách www.iAdapt.cz a grafické znázorn ní nejchyt ejšího systému úklidu
iAdapt od specialisty na robotiku najdete také zde.
ROOMBA Manual Virtual Wall
Manual Virtual Wall je p ídavné za ízení k robotu iRobot ROOMBA 520. Manual Virtual Wall plní funkci virtuální zdi. Za ízením lze ohrani it
jednotlivé místnosti nebo uzamknout robota v požadovaném prostoru. Za ízení funguje na principu infra erveného paprsku, který nepustí
robota za paprsek. Manual Virtual Wall se zapíná se manuáln .
ROOMBA Auto Virtual Wall
Auto Virtual Wall je p ídavné za ízení k robotu iRobot ROOMBA 555, 563 Pet. Auto Virtual Wall plní funkci virtuální zdi. Za ízením lze
ohrani it jednotlivé místnosti nebo uzamknout robota v požadovaném prostoru. Za ízení funguje na principu infra erveného paprsku,
který nepustí robota za paprsek. Auto Virtual Wall se zapíná se automaticky když se Roomba k za ízení p iblíží. Šet í tak baterie v Auto
Virtual Wall.
ROOMBA Virtual Wall Lighthouse
Virtual Wall Lighthouse je komponent k robot m iRobot ROOMBA 555, a 581. Virtual Wall Lighthouse plní funkci majáku nebo virtuální
zdi. Virtual Wall Lighthouse uzamkne robota v jediné místnosti a pustí jej do další teprve v okamžiku, kdy je první místnost dokonale
uklizená. Tento systém zefektivní orientaci robota a urychlí cyklus úklidu. Lze p epnou i na funkci Virtual Wall, vymezení vybraného
prostoru. Virtual Wall Lighthouse se zapíná automaticky, když robot vyjede ze základny.
ROOMBA Home Base
ROOMBA Home Base je domácí nabíjecí stanice. Zjednodušen e eno je to domov ROOMBY. Z n j robot za íná s úklidem a po dokon ení
úklidu se robot vrátí op t do svého domova a v n m se dobije, aby byl p ipravený na další úklid. Robot s Home Base komunikuje p es
bezdrátový infra ervený signál.
ROOMBA Cleaning Tool
Cleaning Tool je komponent k robot m ROOMBA. Jedná se o istící kroužek, který velmi usnad uje a zefektiv uje išt ní Bristle a Flexible
kartá .
ROOMBA Wireless Command Center
Wireless Command Center je speciální dálkový ovlada k model m ROOMBA 555, 581 (sou ást balení). Funguje na principu rádiových
vln. Lze tedy ovládat ROOMBU i z vedlejší místnosti. Na Wireless Command Center lze robota uvést do provozu, lze robota
naprogramovat, spustit program SPOT nebo poslat robota na Home Base tla ítkem Dock. Na ovlada i jsou navíc sm rová tla ítka, proto
leze ROOMBU ovládat jako autí ko na ovládání. Je až p ekvapující, jak obratn m žeme robota ovládat.
ROOMBA Side Brush
ROOMBA Side brush je bo ní kartá , který vymetá rohy a leští listy. Side Brush pod sebe mete ne istoty a tak umoc uje ú innost
systému úklidu ROOMBY.
iRobot APS Battery
iRobot využívá pro své roboty baterie typu Ni-Mh (nikl-metal-hydrid). Ni-Mh je nejvhodn jší typ baterie pro robotické ú ely. Tento typ
baterie má n které p ednosti, d ležité pro ú ely robotických za ízení. Nap íklad dokáže p i zát ži dlouho držet stálé nap tí, což je pro
robota nesmírn d ležité a rovn ž vykazuje dlouhou životnost. Ni-Mh baterie má však p irozený úbytek nap tí a tak vyžaduje být stále
pod proudem. Proto roboti musí být stále v síti. ROOMBA musí být stále v Home Base a SCOOBA musí být stále zapojená na napájecím
adaptéru. Pokud toto pravidlo nedodržujeme, m že se baterie nenávratn poškodit. Spot eba je však velmi malá, v ádech wat a je
spo ítáno, že celková spot eba je mnohonásobn nižší, než když používáte klasický vysava .
ROOMBA Bristle Brush
Bristle Brush je hlavní kartá ROOMBY. Má rychlost otá ení 1000 ot./min. a vykazuje i vlastnost klepání. Zárove je výborný na sbírání
chlup a vlas z podlah. P i dlouhodobém používání na kobercích má tato vlastnost za d sledek omlazení koberce, který bude mít op t
živé jasné barvy.
ROOMBA Flexible Brush
Flexible Brush je pomocný kartá ROOMBY. Má rychlost otá ení 1600 ot. /min a je vyrobený ze speciální zát žové gumy. Jeho ú el je
zachytit i to nejjemn jší smetí.
ROOMBA Filter
ROOMBA Filter je speciální sou ást systému úklidu robot iRobot. Má zcela bezkonkuren ní vlastnosti. Tento filtr zachytí i ten nejemn jší
prach, pyl a další alergeny. V byt i dom se znižuje prašnost a objem alergen .
SCOOBA Storage Mat
SCOOBA Storage Mat je nepostradatelný komponent k robotu SCOOBA. Jde o podložku pod robota op t vyrobenou ze speciáln
upravených materiál . Tento komponent doporu ujeme dokoupit.
SCOOBA Caddy
Speciální stojan na SCOOBA 385. Stojan m že stát samostatn nebo se m že p id lat na ze
i na st nu nábytku.
SCOOBA Cleaning brush
SCOOBA Cleaning brush je istící kartá do modelu SCOOBA 385. Je vyrobený ze speciálních materiál pro d kladný mokrý úklid.
Nezanechává šmouhy, výborn odstra uje ne istoty z tvrdých podlah.
SCOOBA Virtual Wall
SCOOBA Virtual Wall pracuje na stejné principu jako u modelu ROOMBA 530. Virtual Wall plní funkci virtuální zdi. Za ízením lze ohrani it
jednotlivé místnosti nebo uzamknout robota v požadovaném prostoru. Za ízení funguje na principu infra erveného paprsku, který nepustí
robota za paprsek. Virtual Wall se zapíná se manuáln .
SCOOBA Cleaning Head
SCOOBA Cleaning Head je hlavice ve které je usazený SCOOBA Cleaning Brush.
SCOOBA Filter
SCOOBA Filter chrání robota p ed zanášením. Chrání celý vakuový systém p ed poškozením. Prachová absorpce zde není nutná, jelikož
prach se perfektn zachytí v zásobníku na špinavou vodu.
SCOOBA Vacuum Port
SCOOBA Vacuum Port je komponent, který je p ímo sou ástí robota. Jde od nasávací krk, jež vysává nepo ádek p ed SCOOBOU. Dále se
nepo ádek dostane p es Vacuum Port do zásobníku se špinavou vodou, kde se s ní smíchá.
SCOOBA Juice
SCOOBA Juice je silný koncentrát isticího prost edku na ist ní a lešt ní podlah vyrobený výhradn pro ist ní s robotem iRobot
SCOOBA. Jeho unikátní enzymové složení se vyzna uje p edevším antibakteriálními ú inky. Laboratorní testy prokazují dezinfek ní ú inky
a to až 98% všech bakterii. Jeho výborné istící ú inky umoc uje složení na p írodní bázi. Roztok je snadno ekologicky odbouratelný.
Tyto nadstandardní vlastnosti mají za následek naprosto hygienický úklid a šetrnost k tvrdým podlahám.
Použití jiného, necertifikovaného roztoku do SCOOBY m že mít za následek poškození robota ztrátu záruky. SCOOBA obsahuje ásti ze
speciální pryže, která nesmí p ijít do styku s ur itými chemikáliemi.
P esný název: 473 ml Enzyme-based Scooba Cleaning solution - p ípravek je na p írodní bázi
Odkaz na amerického výrobbce: http://www.naturallyitsclean.com/
ROOMBA SPOT program
ROOMBA SPOT je program, který mají pouze roboti naší zna ky iRobot. Jedná se o program pro lokální úklid, d slednou pé i o podlahu.
Pokud robot pracuje v programu SPOT, tak jede v kruzích otá ivým pohybem od st edu do pr m ru 1m a op t zp t do st edu.
ROOMBA ANTITANGLE program
ROOMBA ANTITANGLE program zabra uje robotovi namotání kabel . Tento systém mají pouze roboti zna ky iRobot

Podobné dokumenty