Brožura METAL EVOLUTION

Transkript

Brožura METAL EVOLUTION
nová strategie
Vítejte
Vážení obchodní přátelé,
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP jsou jednou z největších evropských strojírenských skupin. Staví na
téměř dvou stoletích znalostí a působení v oboru, který provází civilizaci a poskytuje impulzy pro její
rozvoj. Skupina zasáhla takřka do všech oborů lidské činnosti a stála u zrodu třetího největšího města
České republiky. Je tedy aktivním účastníkem evoluce – METAL EVOLUTION.
Skupina VÍTKOVICE zastřešuje spektrum oborů seskupených nově do tří pilířů tak, aby jejich synergie
napříč dceřinými firmami přinášela řešení pro každé zadání našich obchodních partnerů. Strategie
METAL EVOLUTION umožňuje klientům lépe pochopit výrobní základnu VÍTKOVIC, která se může
pochlubit uzavřeným výrobním cyklem speciální metalurgie, která zahrnuje veškeré dostupné
technologie. Zároveň ve druhém pilíři představují VÍTKOVICE výrobky se špičkovým know–how, které
umí dodat nejen ve formě výrobků, ale i s inženýringovou podporou, a to včetně řešení celé dodávky
na klíč. Nově definované jsou ve strategii služby, které zahrnují již známé montáže a údržby, ale
zároveň ukazují technicky nové kování slitin titanu, niklu a řadu dalších technologií třetího tisíciletí.
Naše dokončené akvizice a investice do technologií 3. tisíciletí nás předurčují pro roli EPC kontraktora.
Jsme partnerem s moderním výrobním zázemím, s globálním dosahem a současně s odpovědností
k sobě i svému nejbližšímu okolí. Věříme vizím a umíme je proměnit ve skutečnost.
Těšíme se na výzvy, které naplníme s Vámi.
Ing. Jan Světlík
předseda představenstva VÍTKOVICE HOLDING, a.s.
3
METAL EVOLUTION
UZAVŘENÝ
VÝROBNÍ
CYKLUS
PRODUKTY
S VLASTNÍM
KNOW–HOW
SLUŽBY
M e ta l u r g i e
Kl asick á
energetik a
Moderniz ace
technologick ých
linek
Lodní progr am
Hřídele
D í ly t l a ko v ý c h
nádob
Ocelové l áhve
Ozubení
a převodovk y
P o v r c h o vá t ě ž b a
Ú p r ava
a z p r a c o vá n í
m at e r i á l u
Z ařízení ocel áren
A VÁLCOVEN
Petrochemie
Nástroje
a nář adí
E ko e n g i n e e r i n g
6—31
Most y a ocelové
ko n s t r u kc e
Halové systémy
Hromadné
produk t y
Jaderná
energetik a
32—63
CNG P r o g r a m
M o n tá ž e
Údr žba
a pronájmy
Informační
a ko m u n i k a č n í
technologie,
p r ů m y s l o vá
a u t o m at i z a c e
Z p r a c o vá n í
speciálních
slitin
Technické
e xpertÍzy
a služby
64—87
5
METAL EVOLUTION
UZAVŘENÝ VÝROBNÍ CYKLUS
Příklad postupu
při aplikaci uzavřeného
výrobního cyklu
METAL EVOLUTION
UZAVŘENÝ VÝROBNÍ CYKLUS
Představte si výrobní cyklus, kdy máme plně v rukou celý výrobní proces od výroby
tekutého kovu, přes výrobu odlitků a výkovků, obrábění, až po finální montáž. Jsme jedna
z mála firem, která se může pochlubit uceleným technologickým cyklem.
Vše zvládneme vlastními silami a z vlastních zdrojů. Tento uzavřený cyklus aplikujeme
v naší strojírenské skupině. Vstupní náklady, termíny a kvalitu dodávky tak máme pod
důkladnou kontrolou, což nám umožňuje udržení konkurenceschopnosti na současných
světových trzích.
Dnes se můžeme pochlubit sedmi obory, které tvoří základ uzavřeného výrobního cyklu:
•
M e ta l u r g i e
•
Lodní progr am
•
Hřídele
•
D í ly t l a k o v ý c h n á d o b
•
Ocelové l áhve
•
Ozubení a pře vodovk y
•
Nástroje a nář adí
9
UZAVŘENÝ VÝROBNÍ CYKLUS
METALURGIE
Metalurgie je základní kámen uzavřeného výrobního cyklu ve skupině VÍTKOVICE. Vlastní
technicky vyspělá ocelárna (vybudovaná v technologické lince EOP – LF – VD/VOD) umožňuje
skupině vyrábět produkty špičkové kvality v obrovské škále jakostí ocelí. Skupina disponuje
velkým kovárenským lisem 120 MN s moderním 160tunovým manipulátorem. Dále 60 MN
a 16 MN lisy s následným vysoce kvalitním tepelným zpracováním. Výčet lisů doplňuje
samostatně technologie 3. tisíciletí - technologie radiálního hydraulického kování (tyčí
a bezešvých trubek o průměru do 500 mm).
V oboru metalurgie se specializujeme především na dodávky:
•Ingotů
• Kovaných tyčí a bloků
• Tvarových výkovků
• Válcovaných obručí
Odlitků pro:
•
•
•
•
•
Cementárenský průmysl (nosné kruhy, kladky, nosiče kladek, čela mlýnů)
Vodní elektrárny (díly Kaplanových, Francisových a Peltonových turbín)
Tvářecí stroje (stojany válcovacích stolic, rámy rychlokovacích strojů atd.)
Metalurgii (struskové pánve, licí pánve atd.)
Speciální odlitky z legovaných, nerezových a dalších ocelí pro off – shore aplikace
13
UZAVŘENÝ VÝROBNÍ CYKLUS
LODNÍ PROGRAM
Lodní program je ve skupině VÍTKOVICE jedním z tradičních pilířů. Výroba lodních komponentů začala
již v roce 1897, kdy byla vyhotovena první zalomená hřídel pro bitevní křižník Kriegsmarine Habsburg
Rakousko – uherského námořnictva. Od této doby lodní program nepřetržitě tvoří nedílnou součást
výrobního portfolia skupiny.
Specializujeme se především na dodávky:
•
•
•
•
•
Zalomených hřídelí pro dvoutaktní pomaluběžné dieselové lodní motory
Hřídelí vrtulového vedení
Dutých hřídelí a kormidlových pňů
Kormidlových systémů či jejich částí
Záďových kladek speciálních lodí AHTS
15
Pomáháme přírodním živlům
vyrábět čistou energii
UZAVŘENÝ VÝROBNÍ CYKLUS
HŘÍDELE
Obor hřídele se zabývá výrobou kovaných hřídelí pro vodní, větrnou a klasickou energetiku, důlní těžbu
a jiná průmyslová odvětví. Monoblokové hřídele jsou běžně vyráběny do hmotnosti 80 tun. Svařované
hřídele jsou unikátní technologií „svařování do úzké mezery“ vyráběny do hmotnosti přesahující 150 tun.
Skupina disponuje obráběcími kapacitami a obráběcími centry, které umožňují opracování výrobků do
průměru 3 000 mm a délky 23 000 mm.
Tento obor se zaměřuje na výrobu:
•
•
•
•
•
•
Hlavních hřídelí větrných elektráren
Turbínových hřídelí
Generátorových hřídelí
Hřídelí rotorů
Hřídelí pro důlní těžbu
Spojovacích hřídelí a dalších
Hřídel pro větrnou
elektrárnu
17
UZAVŘENÝ VÝROBNÍ CYKLUS
Díly tlakových nádob
Tento obor se zabývá výrobou komponentů speciálních tlakových nádob. Z důvodu technologických
požadavků a bezpečnosti je v segmentech jaderné energetiky, petrochemie a těžby ropy kladen
obrovský důraz na kvalitu materiálu a technologické postupy. VÍTKOVICE patří řadu let k evropským
lídrům v těchto dodávkách.
Obor je zaměřen na výrobu komponentů (pláště, dna a víka) pro:
•Reaktory
•Parogenerátory
• Nízkotlaké a vysokotlaké ohříváky
• Kompenzátory objemů
•Kolektory
•Kolony
UZAVŘENÝ VÝROBNÍ CYKLUS
OCELOVÉ LáHVE
V oboru vysokotlakých bezešvých ocelových lahví jsou VÍTKOVICE celosvětově nejzkušenějším
výrobcem se zcela unikátní, více než stoletou historií výroby tohoto produktu. Tyto výrobky jsou
produkovány ve třech holdingových společnostech, a to jak v České republice, tak v Polsku
a v Argentině. Od roku 1906 do současnosti naše společnosti vyrobily a dodaly zákazníkům přes
22 miliónů kusů lahví. Výrobní portfolio zahrnuje široké spektrum vysokotlakých ocelových lahví
a tlakových nádob vyráběných metodou zpětného protlačování z ocelového bloku nebo technologií
výroby z bezešvých ocelových trubek. Možnosti uplatnění těchto výrobků jsou velmi široké od
maloobjemových lahví pro dýchací techniku až po velkoobjemové tlakové nádoby, používané
v trailerech a kontejnerech pro virtuální plynovody. Naší tržní výhodou je dlouhodobá zkušenost
a schopnost navrhnout zákazníkovi produkt na míru dle jeho požadavků.
Sortiment bezešvých ocelových lahví zahrnuje následující typy:
•
•
•
•
•
•
•
Bezešvé ocelové láhve pro technické plyny používané zejména ve výrobním průmyslu
Bezešvé ocelové láhve pro medicinální plyny a zdravotnickou techniku
Bezešvé ocelové láhve pro CNG, a to jak pro automobilový průmysl, tak pro plnicí stanice
a virtuální plynovody
Bezešvé ocelové láhve pro hasicí techniku, zejména pro hasicí systémy
Bezešvé ocelové láhve pro potápění a dýchací techniku
Bezešvé ocelové láhve pro potravinářství a nápojovou techniku
Akumulátorové pláště a tlakové nádoby
21
UZAVŘENÝ VÝROBNÍ CYKLUS
ozubení a převodovky
Výrobou a vývojem speciálních převodových skříní se zabýváme již od roku 1926. Převodovky
vyrábíme od výkonu 1 KW až do 2,4 MW a do hmotnosti až 80 tun pro následující průmyslové využití:
Energetika
• Materiálová doprava, pohony pásů dopravníků
• Zařízení úpraven uhlí, ventilátorové mlýny, drtiče, třídiče
Povrchová těžba
• Velkostroje (pohon kolesa, pohon otoče stroje, pohony pojezdu stroje, pohon zdvihu výložníků,
pohony pásových dopravníků)
• Pohony pásových dopravníků
Ostatní průmysl
•Cementárny
• Cukrovary (mletí cukrové řepy a třtiny)
• Metalurgie (tažné stolice, hřebenové stolice, pohon nůžek, válcovací tratě, skipové vrátky)
• Koksárenství (pojezdy vozů, výtlačných a sázecích tyčí)
• Pohony obráběcích strojů
• Lodní průmysl (pohony lodních vrátků)
•Jeřáby
25
UZAVŘENÝ VÝROBNÍ CYKLUS
NÁSTROJE A NÁŘADÍ
Obor nástroje a nářadí reprezentují především dodávky pro automobilový průmysl, zpracování plastů
a jiná odvětví, kde je využívána vysoce kvalitní nástrojová ocel. VÍTKOVICE dodávají výrobky
z nástrojové a konstrukční oceli v mnoha jakostech sloužících ke zpracování kovů a jiných materiálů
za tepla i za studena.
Obor nástroje a nářadí se zaměřuje na výrobu:
•
•
•
•
•
Kovaných tyčí a bloků z nástrojových a konstrukčních ocelí
Zápustek pro zápustkové kování
Speciálních nástrojů dle specifik zákazníka
Technologie pro výrobu mlecích koulí
Technologie pro výrobu ocelových lahví
UZAVŘENÝ VÝROBNÍ CYKLUS
VRCHOLNÉ OKAMŽIKY
0,5 – 530
1 600
84
1 897
Nejširší nabídk a vysokotlakých ocelových
nádob na světě – Výroba od 0,5 litru do 530 litrů
vodního objemu (pracovní tlaky do 600 barů)
NEJTĚŽŠÍ PŘEVODOVK A
84 t, kuželočelní převodovka pohonu kolesa,
výkon 2 x 1150 kW (2010)
136
Nejtěžší výkovek
136 t, hřídel Kaplanovy turbíny, Argentina
(2011–2012)
260
Největší bezešvá vysokotlak á
ocelová láhev
260 litrů, vyrobena metodou zpětného
protlačování, průměr 406 mm (2014)
371
Nejtěžší odlitek
371 tun oceli, rám rychlokovadla, USA (2012)
Nejtěžší montovaný celek
1 600 tun, hrubovací stolice teplé pásové trati,
Německo (1997)
Počátek výroby zalomených hřídelí
1 906
Historie, kvalita, zkušenosti
Výroba ocelových lahví s více než stoletou tradicí
(první láhev vyrobena v roce 1906)
13 000
Nejdále přepr avovaný produkt
13 000 km, turbínová hřídel vodní elektrárny,
47 tun, Chile
23 000 000
Jeden z největších výrobců na světě
V roce 2014 bude vyrobena bezešvá ocelová
láhev s pořadovým číslem 23 000 000
METAL EVOLUTION
celosvětově
UZAVŘENÝ VÝROBNÍ CYKLUS
EXPORT
M etalurgie
L odní program
H ř ídele
D íly tlakov ý ch n á dob
O celov é l á hve
O zubení a p ř evodovky
N á stroje a n á ř adí
M etalurgie
L odní program
26 %
21 %
H ř ídele
7 %
D íly tlakov ý ch n á dob
3 %
O celov é l á hve
36 %
O zubení a p ř evodovky 4 %
N á stroje a n á ř adí 3 %
31
METAL EVOLUTION
PRODUKTY S VLASTNÍM
KNOW–HOW
Most
Burgau
(Německo)
METAL EVOLUTION
PRODUKTY S VLASTNÍM KNOW–HOW
Strojírenská skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP se tradičně zabývá dodávkami
produktů na základě vlastního technického řešení. Díky uzavřenému výrobnímu cyklu
dokážeme zajistit všechny nezbytné kroky, které jsou potřebné k dodávkám daných
produktů. To vše s využitím vlastních projekčních a projektových týmů, které při vývoji
a realizaci využívají špičkové technologie a postupy zaručující vysokou spolehlivost
danou i originálním technickým řešením.
Vlastního know–how využíváme u následujících produktů a služeb:
•K l a s i c k á e n e r g e t i k a
•P o v r c h o vá t ě ž b a
•
Ú p r ava a z p r a c o vá n í m at e r i á l u
•Z a ř í z e n í o c e l á r e n A VÁLCOVEN
•P e t r o c h e m i e
•E k o e n g i n e e r i n g
•
Mo s t y a oc el ov é kons t rukc e
•
Halové systémy
•
Hromadné produk t y
•J a d e r n á e n e r g e t i k a
35
PRODUKTY S VLASTNÍM KNOW–HOW
Klasická energetika
•
Komplexní dodávky tepelných elektráren pro klasickou energetiku „na klíč“ (EPC)
•
Stavby elektráren s uhelnými kotli o výkonech 100 MW až 500 MW, včetně koncepčního
návrhu, projektu, dodávky, uvedení do provozu a následné údržby
•
Projekce a výroba uhelných kotlů (PCB – powder coal boiler) podle vlastního know-how,
včetně výroby všech jejich tlakových částí, membránových stěn a nízkoemisních hořáků
•
Komplexní rekonstrukce velkých energetických zdrojů, rekonstrukce tlakových částí kotlů
a kotelen, včetně komplexní projektové přípravy, demontáže, montáže, zprovoznění
a následné údržby
•
Projekce, výroba a montáž ocelových konstrukcí kotelen, ventilátorových mlýnů,
vzduchovodů, kanálů spalin a popílku a ostatních energetických zdrojů
39
PRODUKTY S VLASTNÍM KNOW–HOW
povrchová těžba
Výrobu a vývoj techniky pro kontinuální těžbu jsme zahájili v roce 1952. První těžební stroj dosahoval
výkonu 1 050 m 3/hod. Od té doby jsme vyrobili řadu rypadel a zakladačů, které vytvářejí technologické
celky o kapacitě až 10 000 m 3/hod.
Tento obor zahrnuje:
•
•
•
•
•
•
Kolesová rypadla
Korečková rypadla
Zakladače skrývky
Pásové dopravníky
Převážecí vozy
Pásové vozy
PRODUKTY S VLASTNÍM KNOW–HOW
úprava a zpracování materiálu
Tradiční obor, který zahrnuje uplatnění výrobků v energetice, hutnictví a průmyslu.
Materiálová doprava, skládkové stroje, drtírny:
• Kolesový zakladač/nakladač
• Mostový naběrač kolesový
• Mostový boční shrnovač
• Boční shrnovač
• Zakladač portálový homogenizační
• Naběrač portálový korečkový
• Nakladač lodní
• Zakladač lodní
• Ventilátorové mlýny
Koksovny – strojní zařízení koksárenských baterií a obsluhovací stroje pro sypané
a pěchované provozy:
• Plnicí vozy
• Výtlačné stroje srovnávací
• Výtlačné a pěchovací stroje
• Vodicí vozy
• Převáděcí vozy nebo stroje pro obsluhu stropu baterie
Vysoké pece:
• Bezzvonové sazebny
• Dmyšné soupravy
• Zavážecí zařízení
• Ohřívače větru
•Plynočistírny
• Odvětrávací a pojistné klapy
• Pláště vysokých pecí
45
PRODUKTY S VLASTNÍM KNOW–HOW
ZAŘÍZENÍ OCELÁREN A VÁLCOVEN
Vlastní know–how a letité zkušenosti v tomto oboru umožňují koncernu VÍTKOVICE dodávat nejen
jednotlivá zařízení pro konkrétní uzly metalurgických procesů, ale zároveň umožňují výstavbu celých
metalurgických závodů „na klíč“. Naše společnost poskytuje svým zákazníkům rovněž provozní
know–how a pozáruční servis, čímž dramaticky stoupá konkurenceschopnost značky VÍTKOVICE
v tomto průmyslovém odvětví.
Tento obor se zaměřuje na dodávky:
Pro ocelárny
• Kompletní elektro-ocelárny „na klíč“
• Jednotlivé uzly metalurgických procesů
• Elektrické obloukové pece
• Pánvové pece
• Zařízení pro sekundární zpracování oceli ve vakuu typu VD, VOD, VCD, RH
• Komponenty kontilití
• Převážecí vozy aj.
Pro válcovny
• Těžké tratě pro válcování tlustých plechů za tepla - KVARTO
• Těžké profilové tratě pro práci za tepla
• Jednotlivé díly válcovacích stolic:
– Stojany
– Základové desky
– Ložisková tělesa pracovních a opěrných válců
– Pohony pracovních válců
– Manipulační pravítka
– Valníky aj.
47
PRODUKTY S VLASTNÍM KNOW–HOW
Petrochemie
Obor zajišťuje komplexní služby v oblasti dodávek chemických zařízení včetně zařízení na
uskladňování kapalin a plynů. Dodávky do technologických celků pro zpracování ropy zahrnují
kolony, reaktory, absorbéry, tepelné výměníky a tlakové nádoby.
Zařízení jsou dodávána od návrhu, přes basic design, až po výrobní dokumentaci.
Nejpoužívanějším výrobním standardem jsou harmonizované evropské normy a kód ASME.
Celá dodávka zařízení je ukončena montáží a zprovozněním.
Vlastní výrobní základna a dlouhodobé zkušenosti v oblasti výzkumu materiálů umožňují
dodávat také nádrže pro uskladňování čpavku, chloru, dusíku, etylénu a jiných nebezpečných
kapalin a plynů.
V případě uskladňování kapalin a plynů se jedná o dodávky tlakových i beztlakých zásobníků:
tlakové kulové zásobníky do objemu max. 6 000 m 3, zasypané válcové zásobníky do objemu
2 200 m 3, válcové stojaté nádrže jednoduché ve všech objemech a velikostech, velkokapacitní
nádrže na skladování ropy se záchytnou jímkou a plovoucí střechou až do objemu 150 000 m 3
včetně požárního systému, měření a regulace apod.
49
PRODUKTY S VLASTNÍM KNOW–HOW
Ekoengineering
Obor zahrnuje zemědělství, ochranu životního prostředí a využití obnovitelných zdrojů energie.
Společným jmenovatelem jsou nadzemní smaltované nádrže s více než čtyřicetiletým vlastním
technologickým vývojem.
Obor nabízí komplexní služby, dlouholeté zkušenosti a vlastní know–how při realizaci
technologických celků nebo komponentů biologických čistíren odpadních vod, které jsou
výsledkem spolupráce s předními vodohospodářskými odborníky, a to při plném využití vlastní
projekční, konstrukční, výrobní, dodavatelské a servisní kapacity.
V zemědělství lze nádrže použít pro skladování kapalných i sypkých materiálů.
Komplexní dodávky zelených technologií „na klíč“ (EPC), které významně přispívají k lepšímu
životnímu prostředí:
•
•
•
•
Čistírny odpadních vod pro obce a města do 100 000 obyvatel
Bioplynové stanice o výkonu 150 – 2 500 kW
Čištění bioplynu
Smaltované nádrže pro skladování agresivních či neagresivních kapalných
nebo sypkých hmot
51
PRODUKTY S VLASTNÍM KNOW–HOW
Mosty a ocelové konstrukce
•
Výroba a montáž těžkých silničních, železničních a potrubních mostů, přechodových lávek,
včetně vlastního návrhu, pevnostního výpočtu a kompletní dokumentace
•
Výroba a montáž strojírenských a technologických konstrukcí (energetických zařízení, hutních
zařízení oceláren, koksoven, velkorypadel a jeřábů)
•
Výroba a montáž speciálních ocelových konstrukcí pro energetiku (bloky elektráren)
•
Výroba ocelových konstrukcí velkých investičních celků typu velkoprostorových hal a jiných
výrobních objektů
•
Návrhy, projekce, výroba a montáž velkých sportovních arén, nádraží, letišť a výstavních pavilonů
PRODUKTY S VLASTNÍM KNOW–HOW
HALOVÉ SYSTÉMY
Již přes 40 let vyrábíme a montujeme halové systémy. Patříme mezi špičku českých výrobců
a naší prioritou je kvalitně odvedená práce za příznivou cenu spolu s maximálním užitným prostorem.
V současné době se podílíme na těch nejnáročnějších projektech a neustále získáváme velké množství
zkušeností z realizovaných akcí.
Do portfolia společnosti patří tyto projekty:
•
•
•
•
Lehké montované objekty
Velké halové systémy
Modulové systémy
Individuální nebo kombinované montované stavby
Oblasti využití halových systémů:
•
•
•
•
•
•
Výrobní a montážní haly
Zemědělské stavby
Skladovací objekty
Nákupní a komerční budovy, autosalony
Centra volného času, sportu a kultury
Modulové systémy pro uplatnění v oblasti bydlení, rekreace i občanské vybavenosti
55
PRODUKTY S VLASTNÍM KNOW–HOW
HROMADNÉ PRODUKTY
Společnost nabízí řadu produktů vyráběných na výrobních linkách ve velkých objemech – co do počtu
kusů nebo tun. Technologicky se jedná o výrobní cyklus s flexibilní možností nastavení individuálních
parametrů podle požadavků zákazníka. Představitelem tohoto typu výrobků je hromadná výroba
svařovaných ocelových lahví na propan-butan se širokou škálou využití – od domácností, přes turistiku,
až po průmyslové použití při svařování, dělení kovů nebo použití v chladírenské technice. Dalším
představitelem jsou ocelová mlecí tělesa v široké škále sortimentu a typů pro mnohostranné použití
ve stavebnictví a úpravě rud, uhlí nebo jiných surovin.
Nízkotlaké svařované ocelové láhve:
•
•
•
•
•
Láhve na propan-butan pro domácnosti
Láhve pro sport a turistiku
Láhve na propan-butan pro průmyslové využití
Láhve pro chladírenskou techniku
Široký sortiment typů od 1,2 litru vodního objemu až do 127 litrů
Mlecí tělesa:
• Stavební průmysl
• Těžba a úprava rud
•Energetika
Výroba ve třech základních řadách tvrdosti:
•
•
•
•
•
240 – 360 HB
421 – 596 HV (42 – 55 HRC)
597 – 830 HV (56 – 65 HRC)
Od průměru 16 mm do 100 mm
Možnost výroby podle parametrů požadovaných zákazníkem
PRODUKTY S VLASTNÍM KNOW–HOW
Jaderná energetika
•
Realizace zakázek pro jadernou energetiku na základě inovativních poznatků
z oboru metalurgie
•
Výroba, dodávka a údržba tlakových nádob primárního okruhu jaderných elektráren
(včetně náhradních dílů), zejména parogenerátorů, kompenzátorů objemu a soustavy
potrubí primárního okruhu pro reaktory typu VVER
•
Výroba a dodávka tlakových zařízení sekundárního okruhu jaderných elektráren, zejména
vysokotlakých a nízkotlakých ohříváků páry a tlakového potrubí sekundárního okruhu
•
Výroba a dodávka technologických kondenzátorů, chladičů kondenzátu, parních bubnů
a dalších tlakových i netlakových aparátů jaderných elektráren
•
Dodávky a montáž těžkých technologických konstrukcí pro primární a sekundární okruhy
jaderných elektráren všech typů
Trubkový svazek
pro jadernou elektrárnu
59
PRODUKTY S VLASTNÍM KNOW–HOW
VRCHOLNÉ OKAMŽIKY
50
50 let výroby LPG lahví
110
NEJVĚTŠÍ DÍLY pro STRoJOVNU jadernÉ
elektr árnY
hmotnost 110 t, max. tloušťka 150 mm,
teplosměnné trubky 16×1,3 mm, přepravní rozměr
1 057×398×403 cm, VTO – JE Rostov (2014)
212
Kotlové těleso – největší tlak
O. D. 1 800×18×6 000, 212 bar, TURECKO (2011)
216
Nejvyšší stavba
216 m, Žižkovská televizní věž (1992)
431,8
Most s největším rozpětím
431,8 m, most Bratislava (1972)
542,9
největší prostý plnostěnný
dvoukloubový ocelový OBLOUKOV Ý
most
Ve své době se jednalo o největší jednoobloukový
most na světě. Prvenství si udržel do dnešní doby
na území ČR, ve světovém měřítku je na osmé
příčce. Rozpětí oblouku je 330 m
542,9 m, Žďákovský most (1967)
1 400
Největší OCELOVÁ STŘECHA BEZ
PODEPŘENÍ
Opravárenské centrum letadel na Letišti
Leoše Janáčka Ostrava, ocelová konstrukce
s půdorysnými rozměry 140x80 m o hmotnosti
1 400 t, nikde uprostřed není podepřena sloupy,
což je při těchto rozměrech unikátní (2009)
1858
V yroben první most
44 m, Litoměřice (1858)
METAL EVOLUTION
1916
12 400
3 100
13 840
V yroben první kotel
15 t/h, 1,2 MPa, 400 °C, 75 %, GARBE (1916)
Největší hmotnost ocelové
konstrukce energetické stavby
3 100 t, ocelová konstrukce pro komplexní
obnovu elektrárny Tušimice II. (2008)
3 900 × 2
Největší objem Bioplynové stanice
fermentor, 2×3 900 m 3, Velký Ďur (2009)
6 600
Největší objem Smaltované nádrže
nádrž na kejdu, 1×6 600 m 3, Třeboň (2006)
10 000
NEJVĚTŠÍ KOLESOVÉ RYPADLO
10 000 m 3/hod, hmotnost velkostroje 6 000 t,
Důl Bílina (1978)
10 528
Největší hmotnost ocelové
konstrukce
12 400 t, Kongresové centrum Praha (1979)
NEJVĚTŠÍ PAROGENERÁTORY
průměr tělesa 4 290 mm, délka tělesa 13 840
mm, hmotnost prázdného parogenerátoru 330 t,
JE Temelín (1993)
20 000
Nejdelší kotlové těleso
O. D. 2 000×150×20 000, 198 bar, Colbun
Chile (2008)
125 000
Největší objem OCELOVÉ
VELKOKAPACITNÍ NÁDRŽE PRO
PETROCHEMICK Ý PRŮMYSL
objem 125 000 m 3, Kralupy nad Vltavou (2004)
17 000 000
vyrobených lahví na LPG
NEJVĚTŠí Trubkové svazky
hmotnost 60 t, teplosměnné trubky 16×1 mm, 10
528 ks, NTO 3 000 - JE Balakovska (2014)
61
celosvětově
PRODUKTY S VLASTNÍM
KNOW–HOW
EXPORT
K lasick á energetika
P ovrchová t ě žba
Ú prava a zpracová ní materi á lu
Z a ř ízení ocel á ren A VÁ L C O V E N
P etrochemie
E ko engineering
M osty a ocelov é konstrukce
H alov é syst é my
H romadn é produkty
J adern á energetika
K lasick á energetika
51 %
P ovrchová t ě žba
3 %
Ú prava a zpracová ní materi á lu
3 %
Z a ř ízení ocel á ren A VÁ L C O V E N 5 %
P etrochemie
3 %
E ko engineering 3 %
M osty a ocelov é konstrukce
4 %
H alov é syst é my 11 %
H romadn é produkty
14 %
J adern á energetika
3 %
63
METAL EVOLUTION
SLUŽBY
Rychlokovací
stroj
METAL EVOLUTION
SLUŽBY
Naše technologie, profesionální týmy, špičkové know–how, výzkum a dlouholetá
tradice poctivé práce vytvářejí ideální předpoklady pro poskytování kvalitních služeb
našim zákazníkům. Spektrum našich služeb je široké. Jejich poskytováním se snažíme
zlepšovat životní podmínky a zvyšovat úroveň konkurenceschopnosti klientů především
v následujících oborech:
•
Moderniz ace technologick ých linek
•CNG P r o g r a m
• M o n tá ž E
•
Údržba a pronájmy
•I n f o r m a č n í a k o m u n i k a č n í t e c h n o l o g i e ,
p r ů m y s l o vá a u t o m at i z a c e
• Z p r a c o vá n í s p e c i á l n í c h s l i t i n
•T e c h n i c k é e x p e r t i z y a s l u ž b y
Naším cílem je stát se Vašimi partnery, nejen poskytovateli služeb.
67
SLUŽBY
Modernizace technologických linek
Tento výrobní obor zahrnuje dodávky strojírenských, hutních a zpracovatelských technologií
určených pro modernizace a rekonstrukce průmyslových podniků. Jde o široké spektrum
činností, které zahrnují projekční a konstrukční práce, vlastní výrobu, dodávky a montáže
včetně autorského a technického dozoru. Zákazníkům nabízíme zpracování studií, technických
řešení, projektové a výrobní dokumentace, konzultační a poradenskou činnost včetně odborného
posouzení především v oblasti technických plynů, rozvodů médií, výměníků tepla apod.
Specializujeme se hlavně na tyto oblasti:
•
•
•
•
•
•
•
Strojírenské dodávky pro válcovny, hutě a zpracovatelský průmysl
Rekonstrukce a modernizace tvářecích technologií
Průmyslové pece – projekce, dodávky a servis
Návrh a vývoj speciálních strojů a zařízení
Energetické hořákové systémy, drtiče a rekuperátory
Modernizace zařízení pro reverzní válcování pásu za studena
Modernizace technologií pro zpracování pásu – žíhání, moření a dělení
71
Dopravíme zemní plyn tam,
kam plynovod nevede
SLUŽBY
CNG PROGRAM
Obor CNG pod značkou CNGvitall představuje v portfoliu koncernu nový směr, který reflektuje
velký nárůst počtu dopravních prostředků a technologií využívajících mimořádně účinný
a ekologický stlačený zemní plyn.
Zákazníkům nabízíme vybudování plnicích stanic CNG pro firemní flotily, dopravce i pro veřejnost.
Zároveň jsme provozovateli rozrůstající se sítě plnicích stanic. Nabízíme mobilní plnicí stanice
a realizaci plnicích stanic „na klíč“.
Provádíme přestavby lokomotiv, benzínových osobních automobilů a užitkových automobilů.
Realizujeme výrobu speciálních převážecích vozů s pohonem na CNG. Vyrábíme trailerové vozy
pro převoz CNG a nabízíme dodávky plynu přímo k zákazníkům. V nabídce naší firmy figurují
virtuální plynovody (kontejnery s CNG) pro využití v místech bez plynovodu a ve spojení s plnicími
stanicemi.
Realizujeme přepravu nákladů a osob vozidly CNG. Půjčujeme osobní a dodávková vozidla
s pohonem na CNG.
Hlavní oblasti využití CNG:
•
•
•
•
•
•
Technologie pro čerpací stanice
Firemní automobilové flotily
Veřejné dopravní služby
Komunální služby (taxi, úklidové služby)
Železniční dopravci
Technologie výrobních zařízení
SLUŽBY
MONTÁŽE
ENERGETIKA
• Mechanické montáže technologických zařízení, tlakových a netlakových částí energetických
a regeneračních kotlů
PRŮMYSLOVÉ A SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
• Montáže ocelových konstrukcí pro všechna průmyslová odvětví, sportovní zařízení, skladové
areály, obchodní a nákupní centra
MOSTY
• Montáže ocelových konstrukcí silničních a železničních mostů; mosty klasické, spřažené,
příhradové, obloukové, zavěšené a visuté
VELKOSTROJE
• Montáže ocelových konstrukcí a technologických zařízení velkostrojů pro povrchovou těžbu
HUTĚ
• Montáže zařízení hutí; generální, střední a běžné opravy hutních agregátů
VODNÍ DÍLA
• Montáže a opravy hydrotechnických zařízení vodních děl, plavebních komor, hradicích
konstrukcí a dokových vrat a přivaděčů vodních elektráren
CHEMIE A PETROCHEMIE
• Montáže velkoobjemových nádrží a plynojemů, potrubí a potrubních systémů, reaktorů
a jiných technologických zařízení
SLUŽBY DOPRAVNÍ, MANIPULAČNÍ A JEŘÁBOVÉ TECHNIKY
• Pronájem jeřábů
• Příprava technologie těžkých zdvihů
• Logistika přepravy těžkých nákladů
75
SLUŽBY
Údržba a pronájmy
V tomto oboru máme dlouholeté a bohaté zkušenosti z vlastních provozů i služeb poskytovaných
zákazníkům. Údržbu, servis a opravy zařízení poskytujeme pro obory metalurgie, strojírenství
a energetiky. Disponujeme vybavením a zkušenostmi v oblasti prevence, diagnostiky zařízení
a máme zkušenosti z provádění servisních činností. Nabízíme systémy preventivní údržby,
inspekce a revize, včetně provádění údržby v rozsahu středních oprav, generálních oprav
a modernizací.
Poskytujeme především tyto servisní služby:
•
•
•
•
•
•
Opravy a rekonstrukce obráběcích, tvářecích a pracovních strojů
Opravy a modernizace hutních a metalurgických zařízení
Revize, inspekce a opravy vyhrazených technických zařízení
Diagnostiku zařízení, statické i dynamické měření strojů, laserové zaměřování
Opravy a servis speciálních vozidel
Výrobu, repase a opravy náhradních dílů
77
SLUŽBY
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE,
PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE
Informační a komunikační technologie (ICT) mají zásadní význam pro každý obor podnikání. Bez nich se
v dnešní době neobejde žádná společnost.
Zákazníkům poskytujeme komplexní řešení integrující aplikační software, HW infrastrukturu,
komunikace, bezpečnostní řešení, zajištění provozu a služby spojené s projekcí systémů a jejich
implementací v následujících oblastech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Průmyslová automatizace a systémy řízení výroby
Bezpečnostní systémy – biometrie, eGate, kamerové systémy, požární a zabezpečovací systémy
Podnikové aplikace a řešení – sledování vytížení strojů a výrobních operací, management nákupu,
vývoj SW na zakázku
Cloudová řešení (IaaS, PaaS, SaaS), privátní cloud, outsourcing
Dispečerská řešení – integrovaný záchranný systém a krizové řízení, příjem tísňového volání 112,
zdravotnická záchranná služba, městská policie
Inteligentní dopravní systémy, monitoring přepravy nebezpečných látek, automatická tísňová volání
Geografické informační systémy
Elektronizace státní správy – agendové informační systémy, digitalizace procesů, konsolidace
datové základny, integrační služby, informační bezpečnost
Komunikační technologie – DWDM technologie, datové sítě, metropolitní sítě, wi-fi
Servisní služby, systémová integrace, poradenství
79
Zpracujeme speciální slitiny
pro ropný průmysl
SLUŽBY
speciální slitiny
V rámci svých služeb nabízí skupina VÍTKOVICE zpracování speciálních korozivzdorných ocelí
a speciálních slitin na bázi titanu a niklu. Tyto tzv. superslitiny se využívají v extrémních
podmínkách (letectví, lékařské a vesmírné technologie, hlubinná těžba ropy atd.), proto jsou velmi
složité na výrobu a zpracování. Unikátní technologie radiálního kování nám umožňuje produkovat
výkovky z těchto slitin v nejlepší možné kvalitě.
Zpracování speciálních slitin spočívá v:
•
•
•
•
kování dodaných ingotů ze speciálních slitin na požadovaný průměr × rozměr
ve formě tyčí nebo bloků
výrobě bezešvých trubek
dělení na požadovaný rozměr
tepelném zpracování
Titanové
tyče
81
SLUŽBY
Technické expertizy a služby
Vlastníme celosvětově uznávanou akreditaci zkušebních a kalibračních laboratoří. Komplexní
zkoušení materiálů, polotovarů a výrobků podle mezinárodních standardů (EN, ISO, ASTM, ASME
Code, atd.) v sobě zahrnuje i poradenskou činnost a spolupráci s renomovanými přejímacími
společnostmi z celého světa.
Obory zkoušení:
•
•
•
•
•
•
Fyzikálně – chemické zkoušky
Metalografická šetření
Zkoušení mechanických vlastností
Nedestruktivní zkoušení
Korozní zkoušky HIC a SSC
Zkoušky DWTT
Kalibrace měřidel a přístrojů:
•
•
•
•
Obory měření – délka, rovinný úhel,
teplota, tlak, elektrické veličiny,
moment síly
Servis vah
Opravy a montáž stanovených
měřidel hmotnosti
Půjčování etalonáže hmotnosti
SLUŽBY
VRCHOLNÉ OKAMŽIKY
12
Největší dodávk a pro virtuální
plynovody
Dodávka 12 trailerů CNG pro ADNOC, Spojené
arabské emiráty (2013)
46
Montáž při nejvyšší teplotě
46 °C, Homs, Sýrie (1985)
140
Nejtěžší zvedané břemeno
140 t, kopule JE Temelín na vyložení 36 m
(1989—1993)
141
VÍTKOVICE TESTING CENTER
141 let, největší zkušebna s nejdelší tradicí
v České republice (založena 1873)
355
Nejvyšší stavba
355 m, vysílač Liblice, Český Brod (1976)
560
Největší kumulace montérů
560 pracovníků, JE Temelín (1991)
1 200
Nejdelší most
1 200 m, most na D8, Trmice (2005—2006)
1 492
Nejvýše realizovaná stavba
1 492 m n. m., vysílač Praděd (1980)
2 010
První přestavěná lokomotiva na CNG
v Evropě (2010)
4 600
Fréza s největším průměrem
Výroba a dodávka frézovacího stroje s největším
průměrem frézy 4 600 mm, Polsko (2010)
METAL EVOLUTION
13 200
Nejtěžší most
13 200 t, ocelová konstrukce železničně–
dálničního mostu, Bratislava (1985)
14 000
Nejvzdálenější realizovaný projekt
14 000 km, uhelné prádlo, Rio Turbio,
Argentina (1965)
20 000
V yužití Privátního Cloudu Ve veřejné
spr ávě v ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí, první
poskytování služeb privátního cloudu ve veřejné
správě pro 20 000 uživatelů
36 000
Ocelová konstrukce/nejtěžší stavba
36 000 t, úpravárenský závod Krivoj Rog,
Ukrajina (1987—1992)
IBC
Integrované bezpečnostní centrum
Ostr ava, jediné svého druhu v ČR;
nejmodernější řešení IBC v Evropě, které přijímá
a vyhodnocuje tísňové výzvy ze všech tísňových
linek; Grand Prix „Stavba Moravskoslezského
kraje 2010“; Evropská asociace tísňových volání
(EENA) – nejvyšší cena v kategorii Mimořádné
operační středisko 2014
112
Příjem tísňového volání – 112
ICT řešení příjmu tísňové linky 112 v rámci
integrovaného záchranného systému – Zlatá
medaile Fireco Trenčín 2003, EENA 112 Awards
National Initiative on 112 Brusel 2009, IT produkt
2011. Automatické volání havarovaného vozidla na
linku 112 (eCall) – první ověřené řešení v rámci EU
eGate
PRVNÍ ZAŘÍZENÍ SAMOOBSLUŽNÉHO
HRANIČNÍHO ODBAVENÍ (s využitím biometrie)
ve střední a východní Evropě – EasyGO, Letiště
Václava Havla (2012), vítěz soutěže IT projekt
roku 2012
Největší
hangár
v ČR
Opr avárenské centrum letadel
Mošnov
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kde je možno
opravovat současně dva letouny Boeing typu 747,
popř. 10 letounů Boeing typu 737
85
celosvětově
SLUŽBY
EXPORT
M odernizace technologick ý ch
linek
C N G P rogram
M ontá že
Ú držba a pron á jmy
I nformační A K O M U N I K A Č N Í
technologie , pr ů myslová
automatizace
Z pracová ní speci á lních slitin
T echnick é e x pert Í zy a služby
M odernizace technologick ý ch
linek
7 %
C N G P rogram
3 %
M ontá že Ú držba a pron á jmy
39 %
15 %
I nformační A K O M U N I K A Č N Í
technologie , pr ů myslová
automatizace 16 %
Z pracová ní speci á lních slitin 14 %
T echnick é e x pert Í zy a služby 7 %
87
METAL EVOLUTION
společenská odpovědnost
Hala GONG
STAVBA ROKU ČR 2013
Gong se stal Stavbou roku České republiky – 2013
GreenTec Awards 2014
Multifunkční aula GONG v Dolní oblasti Vítkovice – 2014
zd
r oj
htt
p:/
/w
ww
.m
an
az
err
ok
u.c
z
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP patří neodmyslitelně k Moravskoslezskému kraji a jeho
krajskému městu Ostrava. Aktivity skupiny v rámci společenské odpovědnosti odrážejí její klíčové
hodnoty, jimiž jsou vzdělanost, kreativita, inovace, tradice a hrdost na Moravskoslezský kraj a jeho
obyvatele.
Jsme držiteli následujících ocenění:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Národní cena ČR – Společensky odpovědná firma VÍTKOVICE, a.s. 2010
Dolní oblast VÍTKOVICE – „Evropské dědictví“ MK ČR – 2008
Dolní oblast VÍTKOVICE – evropská destinace nejvyšší kvality – EDEN 2011
Odpovědný leader CSR 2011, VÍTKOVICE, a.s. – Ing. Jan Světlík, předseda představenstva
Manažer roku 2012 – Ing. Jan Světlík, předseda představenstva VÍTKOVICE, a.s.
Multifunkční aula Gong – stavba roku 2012 – Statutární město Ostrava
Cena Grand Prix – Gong 2012 – Moravskoslezský kraj
Cena Best of Realty – Ing. Jan Světlík – zvláštní cena poroty 2012, projekt Nové Vítkovice
Multifunkční aula Gong – stavba roku 2013 – ČR
Europa Nostra Awards – Special Mention of the Jury 2014
European Design Awards 2014 – Gong
Klíčový projekt:
•
Projekt Nové Vítkovice zahrnuje revitalizaci tzv. Dolních Vítkovic – průmyslového areálu s živým,
rostoucím průmyslovým zázemím na jedné straně, na druhé straně s národní kulturní památkou
„Důl Hlubina, koksovna a Vysoké pece Vítkovic“, která je od roku 2008 na seznamu Evropského
kulturního dědictví. Cílem projektu je zachovat průmyslové dědictví, avšak dát prostoru nový,
moderní a užitečný obsah – zejména v podobě vzdělávacích a kulturních aktivit. Nové Vítkovice
však nezahrnují jen lokalitu Dolní Vítkovice. Otevírají prostor pro přeměnu velkého území Ostravy
podél řeky Ostravice.
91
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
V r ámci dalších aktivit skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP:
•
Investuje do chytrých projektů na podporu vzdělanosti, jako je udělování prospěchových
stipendií na podnikové VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE nebo vznik Malého
a Velkého světa techniky, který přispívá ke zvyšování zájmu dětí o technické obory
•
Investuje do rozvoje kreativity a umění, a to prostřednictvím projektů jako je kreativní
workshop SMALT ART nebo sponzoringem Bienále Industriální stopy, tím vytváří spojení
mezi uměním a průmyslem
•
Investuje do inovací prostřednictvím implementace moderních technologií, do vědeckovýzkumné spolupráce i do zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců
•
Investuje do rozvoje a implementace technologií šetrných k životnímu prostředí – například
do rozvoje technologií na stlačený zemní plyn (CNG), které využívá celá firemní flotila
•
Investuje do rozvoje Moravskoslezského kraje; nejen vytvářením pracovních míst, ale
i podporou aktivit významných pro místní komunitu – ať už jsou to aktivity sportovní
(podpora HC Vítkovice, FC Baník, atletického mítinku Zlatá tretra) nebo společenské
(podpora festivalů Colours of Ostrava, Janáčkův máj, organizace firemního
Dne otevřených dveří)
93
METAL EVOLUTION
MATEŘSKÁ ADRESA A Zahraniční
kanceláře VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
VÍTKOVICE, a.s.
Ruská 2887/101
Vítkovice
703 00 Ostrava
T: +420 595 955 934
GS M: +420 725 494 801
[email protected]
K ancelář Pr aha
Václavské náměstí 772/2
110 00 Praha 1
T: +420 221 181 560
GS M: +420 725 824 605
[email protected]
ARGENTINSKÁ REPUBLIKA
CIDEGAS S.A.
Av. Nazca 1126
(1416) Buenos Aires
Argentina
T: +54 11 4613 4611
GS M: +54 911 6005 6719
[email protected]
CHORVATSKÁ REPUBLIKA
Lahvarna Brod d. o. o.
Vladimira Filakovca 3
35 000 Slavonski Brod
Republic of Croatia
T: +385 35 491 572
GS M: +385 98 244 365
[email protected]
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO
VITKOVICE Kordt und Rosch GmbH
Heideweg 5
49124 Georgsmarienhütte
Germany
T: +49 5401 8968 305
GS M: +49 175 4996 957
[email protected]
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s.
Zámočnická č. 13
811 03 Bratislava
Slovak Republic
T: +421 556 834 181
GS M: +421 902 659 444
[email protected]
INDICKÁ REPUBLIKA
VITKOVICE INDIA POWER Pvt. Ltd.
Ground Floor, Block F,
International Trade Tower
Nehru Place
110019 New Delhi
India
T: +91 11 40574 795
GS M: +91 98 99064 733
[email protected]
TURECKÁ REPUBLIKA
Ankara Representative Office
VITKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad.
Ata Plaza
A Blok Kat: 3 No: 100/3
Balgat Cankaya
06520 ANKARA
Turkey
T: +90 312 473 3905
GS M: +90 533 518 3579
[email protected]
POLSKÁ REPUBLIKA
VÍTKOVICE HARD POLSKA sp. z o.o.
Ul. gen. Grota Roweckiego 130
41-200 Sosnowiec
Poland
T: + 48 32 2914 319
[email protected]
RUSKÁ FEDERACE
OOO VITKOVICE RUS
Skakovaya 32, Bld. 2, 8th Floor, No. 81
125047 Moscow
Russian Federation
T: +7 495 799 93 20
GS M: +7 906 086 73 38
[email protected]
SPOJENÉ ARABKÉ EMIRÁTY
A SAUDSKÁ ARÁBIE
VITKOVICE GENERAL TRADING LLC
P.O.Box: 71080
Mardoof Bulding, Al Safa 1
Sheikh Zayed Road, Dubai
Office no. 210
United Arab Emirates
T: + 971 4 388 3402
GS M: +971 5 044 18566
[email protected]
www.metalevolution.cz
www.metalevolution.eu
www.vitkovice.cz
www.vitkovice.com
www.metalevolution.cz
www.vitkovice.cz

Podobné dokumenty

výběr z referencí

výběr z referencí Ukrajina / Luhansk PP / 2010 Ukrajina / Kurakhovskaya PP / 2011

Více

Výroční zpráva HBZS Most za rok 2012

Výroční zpráva HBZS Most za rok 2012 zajišťování úkolů ve smyslu § 6 Vyhlášky ČBÚ číslo 447/2001 Sb. „O báňské záchranné službě“, a to při provádění hornické činnosti na povrchu na celém území České republiky a kromě toho také na urče...

Více

problémy periferních oblastí - The role of human capital in the

problémy periferních oblastí - The role of human capital in the Jeřábek, Dokoupil, Havlíček a kol. 2004). Zvláště periferní/marginální oblasti byly v Česku v průběhu 90. let 20. století jak v odborných, tak i v popularizačních pracích ve stínu řešení tematiky t...

Více

02/15 - ACRI

02/15 - ACRI rozsáhlé ekologické investice do odprášení provozů, do nichž huť vloží miliardu korun. Necelé dvě miliardy pak budou směřovat do výrobních provozů. Celkové investice se vyšplhají na 2,8 miliardy ko...

Více

Vítkovice Mechanika a.s

Vítkovice Mechanika a.s VÍTKOVICE MECHANIKA se svými výrobními možnostmi a zkušenostmi je výrobní firmou schopnou vyrábět díly a zařízení na základě své i zákazníkem dodané dokumentace v nejvyšší kvalitě. Poskytované služ...

Více

Stáhnout pátý díl časopisu v PDF

Stáhnout pátý díl časopisu v PDF s projektem Materiály pro nové tisíciletí Materiály pro nové tisíciletí jsou koncipovány jako projekt popularizace vědy a výzkumu. Projekt je zaměřen na 3 důležité oblasti, jejichž činnost je prová...

Více