VIRTUAL Cup – Soutěž s Tour de France

Transkript

VIRTUAL Cup – Soutěž s Tour de France
VIRTUAL Cup – Soutěž s Tour de France
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže o účast na Tour de
France, která probíhá v časově vymezeném období v rámci VIRTUAL Cup (dále jen „Soutěž“).. Platná
verze pravidel Soutěže je vždy včetně data uveřejnění dostupná všem uživatelům na
http://www.virtualcup.cz/novinky/vyhrajte-vip-zajezd-na-tour-de-france.
Provozovatel a organizátor portálu
ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, 293 60, IČ 00177041, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332 (dále jen
„provozovatel“).
Soutěž pro provozovatele organizačně zajišťuje společnost LHMS, spol. s r.o., Thámova 11–13, Praha 8,
186 00, IČ 27237311, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 106701 (dále jen „organizátor“).
Účastník soutěže
Soutěže se mohou zúčastnit pouze registrovaní uživatelé portálu www.virtualcup.cz starší 18 let
s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“). Soutěží se
mohou účastnit pouze cyklisté definovaní soutěžními kategoriemi VIRTUAL Cup (viz níže).
Z nároku na výhru jsou vyloučeny osoby v pracovním poměru k provozovateli (platí pouze pro oddělení
internetu, marketingu a prodeje pro Českou republiku), organizátorovi, osoby v pracovním poměru
k partneru projektu společnosti PICODAS PRAHA, spol. s r.o. a jejich rodinní příslušníci v rozsahu přímí
příbuzní, sourozenci a manžel/manželka.
Z nároku na výhru jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené
v těchto pravidlech, stejně jako osoby, které se dopustí jakéhokoliv jednání, které bude podvodné nebo
nebude fair play.
Cyklistická soutěž o účast na Tour de France
V rámci webového portálu www.virtualcup.cz je vyhlášena spotřebitelská soutěž o účast na jedné z etap
Tour de France viz definice výhry a mechaniky soutěže níže.
Termín soutěže
Soutěž je vyhlášena na všech soutěžních trasách uvedených na webovém portále v sekci
http://www.virtualcup.cz/trasy/cyklo v období 9. 4. 2012 - 3. 6. 2012. Do Soutěže budou započteny
nejrychlejší časy Soutěžícího dosažené v období 1. 4. 2012 - 3. 6. 2012, na jednotlivých soutěžních
trasách, nahrané na portále pod uživatelským účtem Soutěžícího maximálně 14 dní od projetí trasy,
nejpozději však v termínu ukončení soutěže 3. 6. 2012 ve 24:00 hod.
Princip soutěže
Soutěž o účast na Tour de France je vyhlášena za podmínek dodržení stejných pravidel soutěží
vyhlášených v rámci Pravidel VIRTUAL Cup uveřejněných na http://www.virtualcup.cz/pravidla a
využívá Soutěžícím dosažených výsledků při průjezdu tras v základních soutěžích portálu
www.virtualcup.cz.
V rámci této Soutěže budou sečteny všechny nejlepší dosažené výsledky Soutěžícího na každé
jednotlivé soutěžní trase, tedy maximálně 13 nejlepších výsledků. Na pořadí v Soutěži nemá vliv
zařazení Soutěžícího do soutěžních kategorií v základních soutěžích portálu www.virtualcup.cz.
Pořadí v Soutěži bude stanoveno dle následujícího mechanizmu:
a) podle projetí největšího počtu soutěžních tras Soutěžícím v daném období,
b) v případě projetí stejného počtu soutěžních tras rozhodne o pořadí součet nejrychlejších
dosažených časů Soutěžícím na trasách, tedy kdo bude mít kratší celkový čas na uvedených
soutěžních trasách,
c) v případě stejného výsledku dosažených časů rozhoduje o pořadí dřívější datum a dále čas
dosažení posledního ze soutěžních výsledků.
Povinnosti účastníků Soutěže
Soutěžní trasu není možné absolvovat na jiném dopravním prostředku, než je jízdní kolo na pohon
šlapáním. Elektrokola jsou ze Soutěže vyloučena.
Účastník Soutěže se zavazuje postupovat dle těchto pravidel a pravidel fair play. V případě jakéhokoliv
opodstatněného podezření na ovlivnění či pozměnění výsledků projeté trasy si provozovatel vymiňuje
právo účastníka ze Soutěže vyloučit.
Soutěžící bere na vědomí, že zvolenou trasu absolvuje na vlastní odpovědnost, nebezpečí a je
zodpovědný i za svůj aktuální zdravotní stav.
Soutěžící je v rámci Soutěže na cyklistických trasách povinen postupovat s nejvyšší možnou
obezřetností, s použitím ochranných pomůcek (zejm. ochranných přileb), a dále je povinen svou účast
na Soutěži přizpůsobit svým fyzickým a psychickým možnostem.
Provozovatel ani organizátor nenesou odpovědnost za pohyb soutěžících a jiných osob na doporučených
soutěžních trasách a ani za případné chybné vyhodnocení navigace účastníka Soutěže při průjezdu
zvolené trasy a tím odbočení z vyznačené trasy nebo odbočení na místa neurčená k pohybu cyklistů.
Navigace a jejich přesnost je ovlivňována povětrnostními podmínkami a dostupností GPS signálu. Při
používání navigací a pohybu po doporučených trasách jsou uživatelé povinni dodržovat všechna pravidla
bezpečnosti související s provozem jízdního kola.
Výhry v Soutěži
V rámci této časově omezené Soutěže budou oceněni v pořadí první 2 účastníci dle výše popsaného
mechanizmu Soutěže.
Finální stanovení výherců bude stanoveno dle výsledků nahraných na portále www.virtualcup.cz do
3. 6. 2012 v 24.00 hod. a zveřejněno bude na portále 4. 6. 2012.
V pořadí první dva účastníci vyhrávají návštěvu v pozici VIP hosta ŠKODA AUTO na 10. etapě Tour de
France 2012 - Macon » Bellegarde-sur-Valserine o celkové délce 194 km:
-
termín zájezdu: 10. 7. 2012 – 12. 7. 2012.
Součástí výhry je zajištění letecké přepravy z Prahy a zpět a místní doprava (do a z hotelu a do místa
startu etapy), ubytování hotelového typy v kvalitě **** se snídaní, zajištění stravování v průběhu
zájezdu (2x večeře v restauraci v hodnotě max. 65 €, odpolední občerstvení na trase etapy formou
catteringu v hodnotě do 30 €) a cestovní pojištění. Čerpání výhry začíná odletem a končí příletem do
Prahy, výhra nezahrnuje cestu na/z letiště Praha.
Výherci budou kontaktováni organizátorem Soutěže prostřednictvím e-mailové adresy nebo uvedeného
telefonního čísla uvedeného při registraci. K předání výhry dojde na základě předchozí domluvy
s výhercem – osobní nebo korespondenční formou. O termínu a způsobu předání budou výherci písemně
informováni do 5 pracovních dní od ukončení Soutěže.
Výhry budou předány za podmínky prokázání nároku na výhru. Pokud výherce do 15 dnů od
stanoveného termínu převzetí výhry tuto nepřevezme, nárok na výhru bez jakékoli náhrady zaniká.
V případě volby předání výhry korespondenční cestou nepřevzaté výhry adresátem propadají ve
prospěch provozovatele. Stejně tak výhra propadne bez náhrady provozovateli, nebude-li možné výhru
doručit či bude-li její doručení spojeno s nečekanými obtížemi. Výhry budou doručovány pouze na území
ČR. Za vady vzniklé v rámci přepravy provozovatel ani organizátor neručí a je nutno uplatnit reklamaci
přímo na přepravci.
Doba platnosti a způsobu uplatnění výhry může být uvedena buď přímo na výherním šeku - certifikátu,
nebo sdělena výherci jinou formou. V případě nevyčerpání plnění výhercem dle uvedených
pravidel, výhercům nepřísluší žádná náhrada.
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, a nemá nárok výhru
u provozovatele reklamovat. Výherce je povinen respektovat veškeré podmínky čerpání výhry, včetně
stanovených termínů odletů - odjezdů a je povinen se zájezdu účastnit odpovědně a v souladu
s podmínkami zájezdu.
Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.
Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
Uživatel portálu na základě registrace a vytvoření vlastního soutěžního profilu na www.virtualcup.cz
a dle těchto pravidel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rozsahu
registračního formuláře společností ŠKODA AUTO a.s., se sídlem Tř. Václava Klementa 869, 293 60,
Mladá Boleslav, jako správcem osobních údajů nebo subjekty smluvně pověřenými správcem ke
zpracování osobních údajů jakožto zpracovateli za účelem realizace této Soutěže, jejího vyhodnocení
a nabízení produktů a služeb značky ŠKODA včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích
a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle
zákona č. 480/2004 Sb., zjišťování spokojenosti zákazníků a pro potřeby průzkumu trhu. Takto získané
údaje mohou být za účelem nabízení produktů a služeb dále poskytnuty subjektům, které jsou členy
autorizované distribuční sítě vozidel značky ŠKODA, uvedeným na www.skoda-auto.cz nebo partnerům
tohoto projektu uvedeným na portále www.virtualcup.cz.
Souhlas se zpracováním výše uvedených údajů a s využitím elektronického kontaktu poskytuje soutěžící
dobrovolně na dobu do odvolání souhlasu. Dále soutěžící prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou pravdivé.
Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán na adrese provozovatele. Soutěžící bere na vědomí,
že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj
souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování, jejich likvidaci, a
prohlašuje, že všechny údaje uvedl pravdivě. Tento souhlas uděluje bezplatně. V případě pochybností se
může soutěžící obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním výhry, je uživatel webového portálu
vyloučen z další účasti v soutěžích a ztrácí nárok na výhru v Soutěži.
Uživatelé webového portálu registrací výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěží na tomto webovém
portále je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění občanského zákoníku,
bezplatně jméno, příjmení, město a rok narození v médiích (včetně internetu), propagačních
a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s tímto portálem a soutěžemi zde pořádanými
a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem
i zvukové a obrazové záznamy účastníků. Soutěžící uděluje tento souhlas bezplatně a bez časového,
množstevního a územního omezení.
Autorská práva
Uživatel webového portálu odesláním jakýchkoliv informací nebo materiálů, například fotografií, textu,
hudby, zvuku, obrazu, grafiky, videa, zpráv, odpovědí, otázek, připomínek, návrhů, konceptů apod.
(dále jen „dílo“), prostřednictvím webového portálu, e-mailem, pomocí SMS či MMS poskytuje
provozovateli bezplatné licenční oprávnění k jakémukoli užití zaslaného díla, jakýmikoli prostředky šíření
(dále jen „licence“). Licence se uděluje v územně a množstevně (co do počtu užití) neomezeném
rozsahu na dobu autorskoprávní ochrany díla. Licence se uděluje zejména na použití díla pro účely
webového portálu, jednotlivých spotřebitelských soutěží a dále pro reklamní a obchodní účely
provozovatele a jeho výrobků. Provozovatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit dílo
jakýmkoli způsobem pro své potřeby. Účastník Soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám
v souvislosti s poskytnutím díla a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení
s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních
údajů, jakož i dalších právních předpisů. Každý účastník Soutěže svojí účastí zejména potvrzuje, že
poskytnuté dílo je jeho původním výtvorem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně
tak se účastník zavazuje, že užitím díla nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva
osob zobrazených na fotografiích či videí (tj. práva osobnostní), práva autorů fotografií, práva majitelů
věcí či ochranných známek atd. Veškeré nutné souhlasy související s poskytnutím díla si musí účastník
vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že účastník svým
konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně
odpovědný. Účastník Soutěže je povinen provozovateli uhradit jakoukoli škodu v případě porušení
licenčních podmínek v těchto pravidlech stanovených a zároveň mu zaniká právo na příslušné výhry.
Dále, pokud jde o poskytnutí díla, účastník souhlasí, že
a) prostřednictvím Soutěží nebo webového portálu nebude odesílat, zveřejňovat, přenášet, šířit
nebo nahrávat jakékoliv informace, které jsou nezákonné nebo podvodné nebo porušují
jakýkoliv patent, autorské právo, ochrannou známku, obchodní tajemství nebo jakákoliv jiná
práva k duševnímu vlastnictví jiných,
b) součástí díla nebude žádný materiál, který je nezákonný, hanlivý, pomlouvačný, napadající
právo na soukromí nebo osobnostní práva jiné osoby, ani materiál, který provozovatel může
rozumně považovat za poškozující jeho dobré jméno, vulgární, obscénní, hanlivý, pornografický,
urážející, obtěžující, výhružný, nenávistný, závadný s ohledem na rasu, náboženství, vyznání,
národnost nebo pohlaví, nebo jinak nevhodný k uveřejnění,
c)
používáním webového portálu nebude narušovat bezpečnost nebo integritu počítačových
systémů, sítí, webů nebo serverů, ať už umožněním vstupu narušitelům, zavlečením virů, nebo
jiných hrozeb, nepřiměřeným nebo neúměrně velkým zatížením webu Soutěže nebo jeho
infrastruktury nebo použitím jakékoliv počítačové programové rutiny, souboru nebo zařízení
k poškození nebo narušení činnosti webového portálu,
d) prostřednictvím Soutěže nebo webového portálu nebude zasílat, zveřejňovat, přenášet, šířit
nebo nahrávat jakékoliv neautorizované nebo nevyžádané hromadné e-mailové nabídky,
řetězové dopisy, reklamy, marketingové nebo propagační materiály, nevyžádanou poštu, spam,
pyramidová schémata ani jakékoliv jiné nabídky nebo sdělení, včetně zasílání nevyžádané pošty
provozovateli nebo ostatním uživatelům, nebude používat ani shromažďovat e-mailové adresy
nebo telefonní čísla ostatních uživatelů, informace o ostatních uživatelích ani jejich zveřejněné
příspěvky, nebude používat webový portál k provádění shromažďování nebo vytěžování dat ani
k získání nebo pokusu o získání neoprávněného přístupu do počítačových systémů provozovatele
nebo návštěvníků webového portálu,
e) k registraci ani k jiným účelům nebude používat falešné jméno, identitu nebo e-mailovou
adresu, vydávat se za jakoukoliv osobu, nepravdivě uvádět nebo jinak zkreslovat kontakt s jeho
osobou, používat heslo jiného uživatele, padělat záhlaví nebo jinak manipulovat s identifikačními
údaji za účelem zfalšovat nebo maskovat původ jakéhokoliv obsahu, ani falšovat či zkreslovat
jakýkoliv obsah v souvislosti s odesíláním na webový portál.
Provozovatel ani organizátor neodpovídají za ztracená, zpožděná, chybně směrovaná, nečitelná,
přerušená či nedostupná satelitní, síťová, serverová, internetová, webová, telefonní či jiná spojení,
dostupnost, přístupnost a chyby komunikací, selhání počítačových, satelitních, telefonních nebo
kabelových přenosů, poruchy vedení, technické závady, zmatečné, narušené, zakódované, zpožděné či
chybně směrované přenosy, nesprávnou funkci, selhání, technické chyby a potíže hardwaru a softwaru
navigace či počítače, ani za jiné chyby, ať už lidské, mechanické, chyby navigace, nebo počítačových
sítí, za chybné či nepřesné zaznamenání údajů z navigace nebo jiné informace. Jakékoli použití maker či
robotických, automatických, programových a podobných metod v rámci Soutěže vede k automatickému
vyřazení účastníků používajících takové metody.
Provozovatel ani organizátor neodpovídá za žádné chyby či nepřesnosti informací způsobené uživateli
webu falšováním, hackingem či jakýmkoliv jiným vybavením či programem souvisejícím se Soutěží či
použitým v Soutěži a nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby, přerušení, smazání, závady, prodlení ve
zpracování či přenosu, selhání navigace, krádež, zničení či neoprávněné použití navigace.
Při nesplnění či porušení výše uvedených podmínek bude účastník ze Soutěže bez jakékoliv náhrady či
nároku na výhru vyloučen.
Závěrečná ustanovení
Provozovatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů Soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její
pravidla. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající
náhradou.
Vymáhání účasti v Soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke
změnám v podmínkách a pravidlech Soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a
zveřejněno na internetových stránkách www.virtualcup.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem
zveřejnění dle předchozí věty.
Informace o soutěžích a provozu portálu je možno rovněž získat na ŠKODA AUTO Info-Line 800 600 000
nebo na [email protected]
Uveřejněno: 18. 5. 2012

Podobné dokumenty

Samsung Mobile Print: 18. 1. – 3. 3. 2013

Samsung Mobile Print: 18. 1. – 3. 3. 2013 realizace této promo akce, jejího vyhodnocení a nabízení produktů značky Samsung a služeb provozovatele včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílán...

Více

3.7.6 Zásoby na cestű a nevyfakturované dodávky

3.7.6 Zásoby na cestű a nevyfakturované dodávky se vrh při narození neváží, je možné každé sele ocenit cenou 1 kg odstaveného selete. Při odstavu se vrh zváží a vypočítá se rozdíl mezi hmotností zjištěnou při odstavu a hmotností zaúčtovanou při ...

Více

Úplná pravidla soutěže

Úplná pravidla soutěže 9 - 11, Praha 1, 110 00, IČO: 25098900, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 4489 a technickému správci Don‘t panic s.r.o., se sídlem Riegrovy Sady 28; 120 00 Praha 2 Vi...

Více