Výroční zpráva 2008-2009 - Střední zdravotnická škola a Vyšší

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2008-2009 - Střední zdravotnická škola a Vyšší
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec, příspěvková organizace
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kostelní 9 , 460 31 Liberec 2 Tel.: 482 710 016, tel., fax: 485 100 750
http//www.szs-lib.cz, e-mail: [email protected]
Bankovní spojení : č. účtu 30731461 / 0100
IČO 00673731
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ)
ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Liberec, Kostelní 9 , příspěvková organizace
Motto:“Vzděláváme…“ „Úspěch není definitivní, nezdar není osudný: význam má
pouze odvaha pokračovat.“
Zpracoval: Mgr. Jana Urbanová, Ing. Eva Semusiová, Mgr. Petra Hoffmannová, Milena Barthová, vedoucí předmětových komisí .
Předkládá: Mgr. Jana Urbanová
Místo a datum zpracování: SZŠ a VOŠ zdravotnická Liberec, Kostelní 9, p. o.
19. 10. 2009
Razítko školy
………………………….
Podpis ředitelky školy
1. Základní údaje o škole/zařízení
 název, sídlo, právní forma, IČO, identifikátor školy/zařízení: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec,
Kostelní 9 příspěvková organizace; IČO – 673731; identifikátor zařízení: 600 019 713
 zřizovatel: Liberecký kraj
 údaje o vedení školy/zařízení: ředitelka školy – Mgr. Jana Urbanová, statutární zástupkyně ředitelky školy – Ing. Eva Semusiová,
vedoucí učitelka praktického vyučování – Mgr. Petra Hoffmannová
 údaje o školské radě: Školská rada je zřízena při SZŠ a VOŠ zdr. Její členové jsou voleni dle volebního řádu vydaného Radou
Libereckého kraje, který byl schválen usnesením Rady LK č. 930/05 RK ze dne 16. 8. 2005. Jednání školských rad probíhá dle
stanovených ustanovení.
 datum zařazení do rejstříku: č.j. ZL-5/06-Š, ze dne 19.4.2006.
 kapacita školy/zařízení: SZŠ – 350 žáků, VOŠ zdr. – 90 žáků.
2. Organizace studia (činnosti)
 přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku:
Škola-obor
Číselný
oboru
kód Č.j. – učební
plán
Zdravotnický asistent
Ošetřovatel
Diplomovaná všeobecná
sestra
(3,5 - letý obor)
Diplomovaná všeobecná
sestra
( 3- letý obor )
53-41-M/007
53-41-H/002
Č.j. - schválení
oboru
Věstník
MŠMT
33 318/2003-23
24 509/2005-23
17 303/2004-23
17.12.2003
1. 9.2005
30. 4.2004
ANO
ANO
ANO
15 766/2007-23
11.12.2007
ANO
53-41-N/001
53-41-N/1
 změny v organizaci studia (důvody změn):
Ve školním roce 2008/2009 byli přijati první uchazeči o studium oboru 53-41-N/1. Tomuto oboru byla prodlouţena platnost akreditace do 31. 12.
2015 dne 16. 4. 2009. Původní obor 53-41-N/001 se stává oborem dobíhajícím.
3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy/zařízení
 přehled pedagogických pracovníků - věková skladba :
< 30 let
1,8
celkem
z toho ženy 1,8
31 - 40 let
41 - 50 let
10,2
10,2
10,1
9,8
51
let
důchodový
důchodový
věk
věk
6
3,1
6
2,7
celkem
31,20
30,50
- Způsobilost :
odborná
pedagogická
způsobilost
27,30
i
pouze
pouze
odborná
pedagogická
způsobilost
způsobilost
2,60
1,30
Z toho specializované činnosti:
výchovný poradce
koordinátor informačních a komunikačních technologií
koordinátor školního vzdělávacího programu
školní metodik prevence rizikového chování
koordinátor environmentální výchovy
bez způsobilosti
celkem
0,00
31,20
1
2
1
1
0

počet nepedagogických pracovníků:
4,1 THP pracovníků, vzdělání splněno, průměrná délka praxe 30 let.
3 pracovníci dělnických povolání - 2 vyučeni, 1 základní vzdělání
průměrná délka praxe: 36 let

změny v pedagogickém sboru (nástupy absolventů, odchody pracovníků):
Nástupy pracovníků:
z toho: absolventů
0
ostatní
1 – Mgr. (všeob. vzděláv. předměty)
Odchody pracovníků:
2 – Mgr. (všeob. vzděláv. předměty)
 mzdové podmínky pracovníků:
2007/2008
Celkový počet pracovníků
35,77
Počet pedagogických pracovníků
28,47
Průměrná výše měsíční mzdy pedagog. pracovníků
27621
Průměrná výše měsíční mzdy nepedagog. pracovníků
17318
Průměrná výše nenárokových sloţek mzdy pedag.prac.
5272
Průměrná výše nenárokových sloţek mzdy nepedag.prac.
4676

2008/2009
36,77
29,39
26148
16358
4126
3731
údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (počty účastníků, typ vzdělávání):
Dlouhodobé vzdělávání
Magisterské studium – odborné – pedagogické- ukončeno
Doplňkové pedagogické studium- probíhá
Studium pro koordinátory ŠVP
Krátkodobé kurzy a semináře s osvědčením
DVPP
Odborné kurzy a semináře
Rozvoj jazykové gramotnosti v procesu celoţiv. vzděl.
Publikační činnost ( Multikulturní ošetřovatelství)
Spolupráce na mezinárodním
projektu : spoluřešitel
LdV/TOI/134001 „E-learning in Community Care“
Školení e-Twinning
3
1
1
43
87
3
1
CZ/07/LPP- 2
1
Rozpracované údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
Název akce
Termín
Účast
počet
Koncepce vzdělávání – strategie - Liberec
Tři dny s matematikou – Ústí nad Orlicí
Microsoft - školení
Kvalifikační potřeby trhu práce – KÚ Liberec
BAKALÁŘI - školení
Finanční gramotnost
Globální granty LK - konkurenceschopnost – KÚ Lib.
„Víme koho přijímáme“ – pracovní seminář KÚ Lib.
Tvorba ŠVP - Turnov
Finanční gramotnost
- Výchova k občanství CVLK Liberec
Projekty Comenius – - seminář
Country tance – školení pro učitele TEV
Tvorba ŠVP - Liberec
Management školy a nová maturita NIDV, Liberec
Tělopraha – seminář pro učitele TEV
Studium Koordinátor ŠVP – NIDV, Liberec
Vzdělávací akce školy( Liberecké psychologické dny, Chovat
se preventivně…)
Odborné školící akce jiné(Povinná mlčenlivost…, Urgentní
medicína…., Nutriční péče, Kompetence ZA…)
Rozvoj jazykové gramotnosti kurz ANJ a NEJ
Instruktor školního lyžování
CELKEM
září 2008
říjen 2008
říjen 2009
říjen2008
listopad 2008
listopad 2008
listopad 2008
leden 2009
únor 2009
březen 2009
1
1
1
1
1
2
1
1
32
2
duben 2009
duben 2009
duben 2009
červen 2009
srpen 2009
průběžně
říjen 2008
červen 2009
průběžně
1
1
13
2
1
1
20
20
24
průběžně
prosinec 2008
3
2
130
-
4. Údaje o počtu žáků (dětí, studentů, …)
Škola-obor
Zdravotnický asistent
Ošetřovatel
Diplomovaná všeobecná
sestra
(3,5 - letý obor)
Diplomovaná všeobecná
sestra
( 3- letý obor )
počet tříd
8
2
3
počet ţáků
214
36
43
ţáků na třídu
26,75
18
13,7
 ţáků na učitele
10,3
9,0
8,8
1
21
21
9,4
Studijní obor: Zdravotnický asistent – čtyřletý – ukončený maturitní zkouškou
Ošetřovatel
- tříletý – ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem
Diplomovaná všeobecná sestra – tři a půlletý – ukončený absolutoriem
Diplomovaná všeobecná sestra – tříletý – ukončený absolutoriem
Obory Zdravotnický asistent a Ošetřovatel jsou pro ţáky, kteří absolvovali ZŠ ,a jsou vyučovány v SZŠ. Obory Diplomovaná všeobecná sestra jsou
obory určené pro studenty s ukončeným středním vzděláním – jedná se o pomaturitní obory a jsou vyučovány na VOŠ.

údaje o přijímacím řízení
Údaje o přijímacím řízení
počet
SŠ a VOŠ
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení na SŠ
Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení na SŠ
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení na SŠ
z toho vyřešeno autoremedurou
z toho postoupeno krajskému úřadu
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení
Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku
Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení na VOŠ
Počet podaných přihlášek do 2.a dalších kol přijímacího řízení na VOŠ
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení na VOŠ
z toho vyřešeno autoremedurou
z toho postoupeno krajskému úřadu
celkem
počet
154
4
60
63
28
12
16
2
2
0
0
64
12
39
16
9
0
9
490

údaje o rozhodnutích vydaných ředitelkou/ ředitelem školy
Rozhodnutí vydaná ředitelem školy
počet
Rozhodnutí:
o přestupu do jiné SŠ
o změně oboru vzdělání
o přerušení vzdělávání
o opakování ročníku
o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ
o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ
o vyloučení podle § 31 ŠZ
o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100 ŠZ
o povolení individuálního vzdělávání žáka
o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka
o odkladu povinné školní docházky
o snížení úplaty za poskytování školských služeb
o prominutí úplaty za poskytování školských služeb
celkem
počet
13
1
5
1
0
7
2
0
0
0
0
0
29
5. Výsledky výchovy a vzdělávání
 údaje o výsledcích závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií
počet
ve školním roce 2008/2009 se závěrečné zkoušky nekonaly
zkoušky v řádném (jarním) termínu
zkoušky v náhradním termínu
opravné zkoušky
počet žáků,
počet žáků, kt. počet
žáků, počet žáků, kt. počet žáků, kt. počet
žáků, počet žáků, kt.
počet
žáků, počet žáků, kt.
kt.
konali
konali zkoušku kteří prospěli
neprospěli
konali zkoušku kteří prospěli
neprospěli
kteří prospěli
neprospěli
zkoušku
0
0
0
Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách - počet
zkoušky v řádném (jarním) termínu
zkoušky v náhradním termínu
opravné zkoušky
počet žáků,
počet žáků, kt. počet
žáků, počet žáků, kt. počet žáků, kt. počet
žáků, počet žáků, kt.
počet
žáků, počet žáků, kt.
kt.
konali
konali zkoušku kteří prospěli
neprospěli
konali zkoušku kteří prospěli
neprospěli
kteří prospěli
neprospěli
zkoušku
55
50
5
1
0
1
5
5
0
Úspěšnost žáků při absolutoriu - počet
zkoušky v řádném termínu
zkoušky v náhradním termínu
opravné zkoušky
počet žáků,
počet žáků, kt. počet
žáků, počet žáků, kt. počet žáků, kt. počet
žáků, počet žáků, kt.
počet
žáků, počet žáků, kt.
kt.
konali
konali zkoušku kteří prospěli
neprospěli
konali zkoušku kteří prospěli
neprospěli
kteří prospěli
neprospěli
zkoušku
19
16
3
0
0
0
3
3
0

údaje o výchovných opatřeních
Výchovná opatření
počet
pochvala
jiná ocenění
napomenutí
důtka třídního učitele
důtka učitele odbor. výcviku
důtka ředitele školy
sníž. známka z chování

1. pololetí
29
14
16
15
2. pololetí
36
20
5
8
2
2
4
přehled prospěchu ţáků
Přehled o prospěchu žáků v součásti - střední škola ( celkem 250 – žáků)
prospěchový průměr :
prospělo:
vyznamenání:
neprospělo:
2,51
227
8
15
Přehled o prospěchu studentů v součásti - vyšší škola ( celkem 64 studentů)
prospělo:
60
zbývající 4 studenti neuzavřeli klasifikaci
 přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin
Studijní obor
Prospěch
Absence
Počet ţáků, kteří Neprospělo
Průměrná absence neomluvená.
Počet ţáků
prospěli
s
na
ţáka
a absence celkem
vyznamenáním
jednotlivé pololetí
Zdravotnický
8
13


asistent
214
Ošetřovatel
0
2


Neuvádí se
0


Neuvádí se
0


36
Diplomovaná
všeobecná sestra
( 3,5letý obor )
43
Diplomovaná
všeobecná sestra
( 3letý obor )
21
 uplatnění absolventů
Absolventi SZŠ Liberec nacházejí uplatnění ve zdravotnických zařízeních a ti, co mají zájem o zvyšování své kvalifikace, pokračují ve studiu
různých oborů bakalářských studií nebo na vyšších odborných školách. Oproti loňskému roku je podíl absolventů mířících do praxe vyšší. V průběhu
relativně krátkého časového období se i zaměstnanecká sféra přizpůsobila absolventům s jinými kompetencemi. Dále došlo k legislativním změnám,
které umoţňují i zdravotnickým asistentům přijetí do kombinované formy vysokoškolského studia. Plánovaná změna v kompetencích zdravotnického
asistenta moţná ještě navýší počty absolventů, kteří budou mít zájem nastoupit do zdravotnického zařízení bez negativně působících pocitů.
Ve školním roce 2008/2009 stále nedošlo k potřebné úpravě norem, které by přinutily vysoké školy (dále jen VŠ) uvádět počty přijatých
absolventů. Velmi by pomohlo, aby dané údaje byly rozděleny tak, aby bylo jasně patrno, kteří absolventi či studenti míří na VŠ. Konečná čísla, která
lze získat, nevypovídají o přesném podílu přijatých. Nelze zjistit, jaký podíl z celkového počtu tvoří zdravotničtí asistenti, absolventi VOŠ (s titulem
Dis – diplomovaný specialista) a sestry z praxe. Díky tomu jsme se připojili do průzkumu, který mapoval počty absolventů Dis. studujících na VŠ.
Došli jsme k zajímavému závěru. Sami jsme kontaktovali naše absolventky s dotazem, zda studují dále na VŠ, jestli studují prezenční či
kombinovanou formu, zda mají zájem a za jakých podmínek by rády studovaly. Výsledkem bylo, ţe většina je přímo v praxi (mimo těch, které jsou na
mateřské dovolené), a pokud studují, tak jen kombinovanou formou. Srovnáme-li předchozí dva roky, tak podíl studentů, kteří nezvládli studium na
VŠ, je vyšší. Tito studenti přicházejí s ţádostí o přestup do ročníků VOŠ zdr. Liberec.
Jako doplnění přikládáme zjištěné informace o našich absolventech ke dni 30. 9. 2009:
Celkový počet absolventů: 54
Další studium: 41
Z toho v oboru zdravotnictví: 37
Nástup do zaměstnání: 9
Z toho v oboru zdravotnictví: 7
Údaje o zbývajících absolventech nejsou k tomuto datu známy.
6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, resp. celoživotního učení
 přehled programů dalšího vzdělávání realizovaných školou, případně školským zařízením
název programu
směr
druh
akreditace
rozsah
forma studia
způsob
ukončení
počet účastníků / sociální
absolventů
(nepovinné)
114
hod
prezenční
osvědčení 60/60
CVLK
hlavní
organizátor, KNL
a.s., Nemocnice
Jablonec n/N praktická výuka
MPSV ČR
A,C, č.j.2007/010 154
D
-PK
hod.
prezenční
osvědčení 26/26
CZ a SP Liberec
MZ
ČR
č.j.25805/2005,
Všeobecný
sanitář
5
Pečovatelka –
pracovník
v sociálních
službách
5
partneři
A,C
akreditaci
vlastní
CVLK
7. Spolupráce se sociálními partnery
SZŠ a VOŠ zdravotnická Liberec pokračuje v úzké spolupráci s mnoha sociálními partnery.
 Mezi nejhlavnější řadíme Krajskou nemocnici Liberec a. s., kde probíhá praktická výuka a odborná praxe našich ţáků a studentů všech typů
studia. Ţáci školy jsou pod vedením odborných učitelek zapojeni do aktivní ošetřovatelské péče, která odpovídá nejvyšším standardům. Přenos
nových informací týkajících se rozšíření odborných vědomostí a dovedností ţáků školy zajišťují učitelky, které se účastní schůzek vrchních sester,
řady seminářů a dalších vzdělávacích akcí KNL a.s.. Spolupráce s Krajskou nemocnicí Liberec a. s. je provázána i v dalších aktivitách. Zástupce
z řad odborných učitelek se podílí na tvorbě, aktualizaci a auditech standardů ošetřovatelské péče KNL a.s.. Ţáci školy, studenti a učitelky se
zúčastňují jak aktivně, tak pasivně na konferencích pořádaných KNL a.s.. Probíhá vzájemná účast na vzdělávacích seminářích a odborných
konferencích. Těchto akcí se účastní jak zástupci středního zdravotnického personálu, odborné učitelky, tak i ţáci školy. Dále proběhla spolupráce
při realizaci kurzu „Všeobecný sanitář“. V tomto případě aktivita školy přináší efekt nejen KNL a.s., ale i ostatním nemocnicím a jiným zařízením
Libereckého kraje.
 Mezi další významné sociálními partnery školy patří nemocnice Libereckého kraje. Zde bych velmi ráda vyzdvihla hlavně Nemocnici v Jablonci
nad Nisou. Kaţdým rokem se zvyšuje počet ţáků a studentů, kteří ţádají o splnění své individuální praxe v této nemocnici. V této nemocnici a v
řadě dalších probíhá odborná praxe ţáků a studentů v rámci praxe na odloučeném pracovišti. Přínosem je přenos informací o novinkách
v ošetřovatelské péči na klinická pracoviště, praxe na odloučeném pracovišti nutí ţáky k větší míře samostatnosti atd. Škola úzce spolupracuje
s nemocnicemi ve Frýdlantu v Čechách, České Lípě, Turnově a dalšími zdravotnickými zařízeními.
 Dalšími sociálními partnery jsou – Zdravotní ústav se sídlem v Liberci – exkurze a přednášky ţáků VOŠ.
Škola se dále podílí na akcích různých občanských sdruţení a společností – např. ROSKA pobočka Liberec, Česká Alzheimerovská společnost,
Liga proti rakovině, Sdruţení rodičů a dětí s mentálním postiţením Downův syndrom, občanské sdruţení Ţivot dětem, Diecézní charita, Dětský
domov, Kojenecký ústav, Mateřské centrum Jablíčko os. s.. Ţáci školy se ve svém volném čase zúčastňují pro některé výše jmenované organizace
různých akcí a finančních sbírek. V některých zařízeních probíhá téţ praxe ţáků a studentů naší školy. Mají moţnost srovnat problematiku
primární sféry, preventivních programů, následné péče atd..
 Spolupráce s Magistrátem města Liberce – pokračovala i tento školní rok. Ţáci školy se podíleli na zajištění Vítání občánků. Dále škola
spolupracuje na různých akcích organizovaných Magistrátem města Liberce jako zdravotnický dozor, atd. Magistrát města Liberce, konkrétně
Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání, vyhlašuje opakovaně oblasti podpory, kde se finančně spolupodílí i na i akcích zdravotnické školy.
Spolupráce se zaměstnaneckou sférou
- aktivity v této oblasti jsou shodné se sociálními partnery. Naše činnost je plně spojena s činností zdravotnických, sociálních, ale i vzdělávacích
zařízení. Bez této spolupráce by naši ţáci a studenti nebyli odpovídajícím způsobem připraveni na začlenění do pracovního prostředí.
- dále se zde objevuje spolupráce s Pracovním úřadem, kdy prostřednictvím spolupráce s CVLK umoţňujeme zvýšit pracovní uplatnění i
nezaměstnaným.
Připravenost a uplatnitelnost našich absolventů vyplývá z celé řady činností a povinností odborných vyučujících, které připravují budoucí
členy zdravotnických, ale i jiných pracovních týmů. Na základě průběţného plnění úkolů vycházejících z plánu předmětové komise se snaţíme
pozitivním příkladem připravit naše absolventy na další profesní kariéru. Ve školním roce 2008/2009 byly realizovány úkoly, které byly termínovány
k ukončení školního roku. Některé přecházejí na následující školní rok 2009/2010 (ŠVP oborů ZA a OSE).
Pro zajištění odpovídající výuky jsme povinni vytvořit, zkompletovat a zajistit:
 seznamy ţáků a studentů pro vlastní výuku, ale hlavně pro organizaci praktické výuky v předmětech:
 Ošetřování nemocných (dále jen OSN);
 Ošetřovatelská praxe (dále jen OPR), Odborná praxe (dále jen OP) a Odborná prázdninová praxe (dále jen OPP);
 za velmi důleţitou součást motivace ţáků a studentů pokládáme akce, kdy ţáky 3. ročníků Zdravotnického asistenta (dále jen ZA), 2.
ročníku oboru Ošetřovatel (dále jen OSE) a studenty 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra (dále jen DVS) uvítáme do praxe.
Slavnostní událost probíhá ve spolupráci s KNL a. s. za přítomnosti:
 MUDr. Luďka Nečesaného předsedy představenstva a generálního ředitele KNL a. s.
 hlavní sestry Mgr. Ladislavy Kohoutové;
 vrchních a staničních sester oddělení, kde praxe probíhá.







S tím úzce souvisí:
 nutnost harmonogramu těchto předmětů v pláncích;
 proškolení všech účastníků v BOZP a PO;
 sepsání smluv s jednotlivými zdravotnickými zařízeními, kde probíhá hlavní část našich praxí, ale i se zařízeními, které si mají moţnost zvo lit
sami ţáci, dle jejich individuálního zájmu, ale v souladu s platnými normami;
tematické plány a sylaby, kde se upravuje časový harmonogram v jednotlivých předmětech spolu s přihlédnutím ke vzdělávacím potřebám ţáků a
studentů. Vţdy je nutno dodrţet obsahy dané osnovami;
podzimní termíny (opravné) maturitní zkoušky a jarní termíny (řádné);
zimní termín absolutorií (vykonalo 16 studentů) a opravný letní termín (zvládli 3 studenti);
průběţné konzultace absolventských prací se studenty VOŠ zdr.;
příprava na realizaci RVP s ŠVP (obor ZA i OSE);
prezentace „první pomoci“ formou projektového dne;
projektový den předmětů ZVZ, VKZ, kde ţáci prezentovali výstupy z jejich prací.
8. Zapojení do projektů
Během školního roku 2008/2009 se škola přihlásila do připravovaného projektu „ Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího
vzdělávání pro pracovníky škol- Střední školy v pohybu“ , který měla realizovat firma AISIS, ale 7. 10. 2009 jsme obdrţeli zprávu, ţe tento
připravovaný projekt nebyl vybrán k podpoře, takţe se ho naše škole nemůţe zúčastnit.
Ve školním roce 2008/2009 byla schválena Přípravná návštěva programu Leonardo da Vinci dne 13. 10.2008 pod reg. číslem PV-LDV-2008-015.
Dalším významným krokem v zapojení školy do mezinárodních projektů bylo poskytnutí grantové podpory v Projektech partnerství Comenius
v rámci Programu celoživotního učení. Smlouva č. COM-MP-2008-079 byla podepsána dne 30. 9. 2008.
Dne 13. 1. 2009 byla odeslána ţádost o aktivitu Hostitelská instituce programu Comenius pod č. COM-HI-2009-009, která byla dne 7. 4. 2009
schválena. V návaznosti na tuto aktivitu naší školy jsme byli nabízeni zahraničním asistentům a k 1. 9. 2009 u nás jeden hostuje. Tím se naše škola
stala hostitelskou institucí v rámci Programu celoţivotního učení.
Zapojení školy proběhlo i ve Výzvě roku 2009 – Program Leonardo da Vinci- projekty partnerství s referenčním č. CZ/09/LLP-PS/P/LdV/010, kde
nám však bylo sděleno, ţe ţádost o projekt partnerství nebyla schválena z důvodu omezeného mnoţství finančních prostředků Společenství, které má
Národní agentura v rámci programu Leonardo da Vinci vyčleněny.
 předloţené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů.
Poţadovaná částka
Získaná částka
35 000,- Kč
0,- Kč
Účel dotace
Liberecké psychologické dny
16. října 2008
16 000,-EUR
12 800,-EUR
DVPP
Liberecký kraj
„ Preventivní programy realizované
školami a školskými zařízeními“
60 000,- Kč
60 000,- Kč
Adaptační kurz pro ţáky 1.
ročníků SZŠ
Liberecký kraj
„Podpora 10- Podpora projektů
v resortu školství č. OPL/1777/2009“
15 000,- Kč
15 000,- Kč
Adaptační kurz pro rodiče ţáků
1. ročníků SZŠ
Instituce, u které byla dotace ţádána
Statutární město Liberec - Fond pro
podporu a rozvoj vzdělávání
Comenius
učení
/Program
celoţivotního
Škola se dále snaţila získat prostředky na svou činnost z jiných zdrojů oslovením partnerů různých akcí, které uskutečnila. Při pořádání kaţdoroční
konference s odbornou tematikou byla oslovena Nadace Preciosa, která škole poskytla finanční dar na dataprojektor ve výši 25 000,- Kč. Svou roli při
pořádání akcí hraje i sociální partner , kterým je krajská pobočka VZP v Liberci. Ta přispěla částkou 5 000,- Kč také na pořádání konference, která
byla zaměřena na prevenci onkologických onemocnění.
9. Další aktivity a prezentace školy/zařízení na veřejnosti
Většina odborných vyučujících se podílí a spolupracuje na akcích, které napomáhají zvýšit prestiž a věhlas SZŠ a VOŠ zdr. Liberec. Mezi
tyto aktivity řadíme:
 přípravu a realizaci projektů CVLK;
 spolupráci s Radou kvality KNL a. s. – standardy ošetřovatelské péče
 příprava organizace a účast na výstavě EDUCA, AMOS s doprovodným odborným programem;
 Den otevřených dveří – hlavně pro ţáky 8. a 9. tříd základních škol;
 schůzky se sestrami partnerských zdravotnických zařízení, kde se setkáváme s hlavními zástupci oddělení kvůli zhodnocení probíhající praxe a
kvůli zajištění co nejlepší spolupráce;
 spolupráci se smluvními zdravotnickými zařízeními;
 účast odborných učitelek na seminářích NCO NZO Brno, IP VZ Praha;
 spolupráci s nemocnicí a TU Liberec na realizaci bakalářského studia oboru Ošetřovatelství;
 publikační činnost;
 celostátní kolo Psychologické soutěţe Liberec – realizátor;
 spolupráci s vybranými občanskými sdruţeními;
 spolupráci s KHS a ZÚ v Liberci při realizaci preventivních programů.
V plánu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů byly především zohledněny připravované změny související s přípravou nové maturitní zkoušky
a s přípravou ŠVP ( RVP pro obory Zdravotnický asistent a Ošetřovatel byly schváleny aţ v květnu 2008 ). Soustředili se na přípravu a aplikaci
nových výukových metod a postupů a na provázanost teoretických předmětů s ostatními, především odbornými předměty.
Všichni pedagogičtí pracovníci se aktivně zapojili do
 autoevaluační činnosti
 vytváření srovnávacích testů a jejich vyhodnocování
 práce v programu BAKALÁŘI.
Někteří pedagogové i nepedagogové se téţ zapojili do rozsáhlé inovace webových stránek školy.
Sportovní akce a soutěţe, kterých jsme se účastnili:
Akce pořádané ASŠK
 Cyklistický závod na Českou chalupu - jednotlivci dívky 1. a 2. místo
 stolní tenis – druţstva – dívky 3.místo, chlapci 7.místo ; jednotlivci dívky 1. místo
 futsal - dívčí druţstvo – 3.místo v divizi D ČR
 lezení - jednotlivci 6. a 8. místo.
10. Poradenské služby
Zpráva o činnosti výchovného poradce pro školní rok 2008/2009 a jeho výstupy tvoří přílohu č. 1, také činnost metodika rizikového chování pro
školní rok 2008/2009 a jeho hodnocení je součástí tohoto dokumentu a tvoří přílohu č. 2.
Cíle výchovného poradce a i metodika rizikového chování byly splněny. Velká aktivita učitelů hraje roli při zajišťování volnočasových aktivit
ţáků. Mezi nejúspěšnější akce patří PEER programy do kterých jsou ţáci školy aktivně zapojováni. Například Peer program samovyšetření prsu a
program pro prevenci zubního kazu Zdravý zoubek jsou jedněmi ze zástupců jiţ dlouholetých aktivit. Dále „Harmonizační dny“ pořádané pro nově
nastoupivší ţáky prvních ročníků SZŠ se projevily jako ověřené pozitivní naladění nových ţáků školy. Harmonizační dny splňují poţadovaný cíl lehčí
adaptace na prostředí kolektivu a školy. Výchovný poradce a metodik prevence aktivně vyhledávají ţáky s problémy učení a chování a jejich
problémy pak individuálně řeší. O těchto ţácích jsou informováni všichni příslušní třídní učitelé i vyučující, kteří se na jejich výuce podílí tak, aby
mohli ve své práci uplatnit individuální přístup k nim. Ve škole funguje „Schránka důvěry“, ale ve většině případů ţáci místo anonymního vyjádření
zvolili osobní kontakt. Tento fakt pokládáme za projev důvěry od svých ţáků. Vzhledem k poměrně přísným zdravotním omezením, která limitují
moţnost přijetí ţáků a studentů na naši školu, nejsou na SZŠ a VOŠ ţáci, kteří by vyţadovali speciální péči. Výchovný poradce má pro svou práci
plnou kvalifikaci. V rámci dalšího vzdělávání se zúčastňuje seminářů a přednášek pro výchovné poradce pořádaných jak MŠMT, tak některou ze
vzdělávacích institucí přímo v Liberci. Metodička prevence rizikového chování je absolventkou specializačního studia výchovného poradenství.
V rámci dalšího vzdělávání se účastní školení a seminářů s danou problematikou. Ve školním roce 2007/2008 dokončila studium pro metodiky
prevence sociálně patologických jevů na CVLK v Liberci v rozsahu 250 hodin.
V rámci autoevaluačního procesu, který je na škole nastaven, probíhá dotazníkové šetření s tematikou hodnocení klimatu v třídním kolektivu. Rada
studentů, která ve škole pracuje, má za cíl zlepšit komunikaci mezi ţáky, studenty a učiteli, učit ţáky a studenty formulovat svůj názor a umět jej
kulturním způsobem prosazovat a v neposlední řadě zlepšit klima ve škole. Garantem práce Rady studentů je metodik prevence rizikového chování.
11. Řízení školy/zařízení
 Hlavním úkolem školy je stále poskytování výchovy a vzdělání ţákům a studentům ve výše uvedených studijních oborech. Školu do budoucna
čeká situace s moţnými změnami ve vzdělávací nabídce dané zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních v souvislosti s předpokládanou
změnou oboru Zdravotnického asistenta na obor Praktická sestra, kde by se měly rozšířit kompetence absolventů. Škola má zastoupení v
metodických komisích na všech úrovních – pochopitelně pravidelně pracují metodické komise v rámci školy a spolupracují prostřednictvím
zástupců z řad našich pedagogů s komisemi na krajské i celostátní úrovni. Spolupodílejí se na tvorbě pedagogických dokumentů. Tato spolupráce
nabývá nadále na důleţitosti vzhledem ke schváleným RVP pro oba naše středoškolské studijní obory – Zdravotnický asistent a Ošetřovatel.
Všichni jsme se tudíţ podíleli na zpracování ŠVP, které se chýlí ke svému úspěšnému dokončení.

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR byla škole udělena akreditace, s platností od roku 2007, pro kvalifikační kurz vzdělávacího programu
v oboru „Pečovatelka- pracovník v sociálních sluţbách“ ( V souvislosti se změnou zákona č.108/2006Sb. ) Pokračujeme v realizaci programu,
který akreditovalo MZ „Všeobecný sanitář“. Přehled těchto aktivit je uveden v přehledu v bodě č.6. SZŠ a VOŠ zdravotnická v Liberci se stala
institucí s pověřením k uskutečňování programů s celostátní platností, a plní tak úkol, kterým se zavázala rozvíjet nabídku programů celoţivotního
vzdělávání.

V rámci spolupráce s TU v Liberci na realizaci bakalářského studijního programu „Ošetřovatelství“ poskytuje škola jiţ několik let personální
pomoc. Na výuce se podílí odborné učitelky.

Zapojení školy do grantových schémat vyhlášených KÚ v oblastech preventivní péče. Výčet aktivit SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci je uveden
v bodě č.8 a je rozdělen na granty, které jiţ škola realizuje a na grantová schémata, o která ţádá nebo ţádala. Škola je se svými preventivními
programy platným článkem vzdělávací soustavy kraje.

Podle zákona č.561/2004 „Školský zákon“ je směrnicí ředitelky školy rozpracován podrobný harmonogram autoevaluace a ve spolupráci
s vyučujícími, ţáky, studenty i jejich zákonnými zástupci je autoevaluace průběţně prováděna. Ve školním roce 2008/2009 byla jiţ systematicky
sebekontrola prováděna a pokračovali jsme v aktivitách nastartovaných ve školním roce 2006/2007. Účelem je systematické hodnocení
dosaţených cílů podle předem stanovených kritérií a je prováděno pracovníky školy. Výsledky poskytují zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni
dosaţených výsledků vzhledem k předpokládaným a projektovaným cílům. Především je nutné zjistit stávající kvalitu a vyuţívat nástrojů, jak ji
zlepšit. Stále se setkáváme s tím, ţe ne všichni zaměstnanci pohlíţí pozitivně na tento proces. Snaţíme se s učiteli i ostatními zaměstnanci
konzultovat evaluační kriteria. V roce 2008/2009 bylo přistoupeno i ke změně členů autoevaluční ( dále jen AE) komise a to zejména proto, aby
bylo docíleno širšího zapojení zaměstnanců do procesu. Za nejdůleţitější cílovou oblast byl zvolen novou AE komisí monitoring klimatu na naší
škole.
V rámci hodnocení klimatu na škole byla autoevaluace zaměřena zejména na tyto klíčové oblasti:
a/ vztah mezi učitelem a ţákem
b/ hodnocení klimatu v jednotlivých třídách
c/ přínos odborné praxe z pohledu studentů a z pohledu odborného zdravotnického personálu z pracovišť, kde ţáci naší školy vykonávají praxi
d/ názor rodičů a zákonných zástupců na činnost naší školy a vyučujících.
Po prostudování legislativních podkladů a na základě zkušeností získaných vyučujícími z jiných středních škol se členové AE komise dohodli na nové
podobě ţákovských portfolií. Od září 2009 bude upuštěno od studijní podoby portfolií a bude zavedena podoba prezentační. Tento způsob portfolií by
měl zvýšit aktivitu ţáků pro získávání nových informací, při exkurzích a dalších mimoškolních akcích. Cílem projektu je motivovat ţáky pro ukládání
klíčových dokumentů o svém vzdělání a činnostech jako referenčního materiálu pro budoucí zaměstnání. Tato podoba portfolií můţe být rovněţ
vyuţita jako doplňkový studijní materiál. Nová podoba portfolií je od září 2009 závazná pro stávající I. a II. ročníky. Ţáci III. a IV ročníků pokračují v
zavedených portfoliích od začátku studia.
Dotazníkové šetření týkající se klimatu školy ve vztahu učitel- ţák slouţilo pro pedagogy jako zpětná vazba a kaţdý vyučující si měl dotazníky
rozdat v hodinách, kde vyučuje. Konečný termín zadání byl do 31.3.2009. Dotazníkové akce se zúčastnilo celkem 24 vyučujících ( tj.66 %).
Dotazníky pro ţáky . Účelem dotazníkového šetření bylo zjištění stavu klimatu v jednotlivých třídách, včasné odhalení sociálně-patologických jevů a
moţnost předcházení těmto jevům v budoucnu či jejich následného řešení. Celková účast ţáků školy na této akci byla 80%. Dotazníkového šetření pro
rodiče bylo vyuţito při třídních schůzkách konaných v dubnu 2009, aby byli lépe začleněni rodiče ţáků prvních ročníků. Celková účast rodičů na
třídních schůzkách byla 33%. Dotazníkového šetření poslední oblasti hodnocení na naší škole se účastnili ţáci, kteří docházejí na praktickou výuku do
Krajské nemocnice Liberec a.s.. Jejich účast na tomto šetření byla 52 %. Celkové vyhodnocení klimatu na škole naznačuje, ţe jako nejvyrovnanější a
stabilní se jeví třídy 1. ZAB, 2. ZAA a 4. ZAA, nejvíce problémů dotazníková akce odhalila ve třídách 1.OSE, 2. ZAB a 3ZAA. Z hlediska hodnocení
rodičů je třeba se zaměřit na práci s rodiči ţáků I. ročníků, kde naznačené problémy jsou s největší pravděpodobností v důsledku změny prostředí ţáků
a zvýšených poţadavků vyučujících proti základním školám. A nakonec z hlediska praxe se z pohledu studentů jako problematické jeví chování
některých zdravotníků a necítí se na klinickém pracovišti dobře, naproti tomu někteří zaměstnanci nemocnice vidí jako hlavní problém způsob
komunikace ţáků s pacienty. Se všemi výsledky AE skupina bude pracovat tak, aby při následném zpracovávání Strategie AE procesu na další období
všechna kritéria zohlednila a zapracovala je do budoucích změn, které povedou ke zlepšení kvality.
Spolupráce se Školskou radou SZŠ a Školskou radou pro VOŠ, rodiči, zákonnými zástupci
 Spolupráce se Školskými radami
Ve školním roce 2008/2009 proběhlo dvakrát zasedání ŠR SZŠ a ŠR VOŠ zdravotnické, kterých se zúčastnila i ředitelka školy pověřená dočasným
vedením. Během školního roku 2008/2009 došlo k volbám do Školských rad, které při SZŠ a VOŠ zdravotnické fungují. Zápis o provedení a
výsledcích voleb do ŠR jsou součástí přílohy č. 3. Na svých jednáních projednávaly obě školské rady základní dokumenty školy, jako jsou: Školní
řád, Zprávu o hospodaření, rozpočet školy, Organizační řád atd.. Spolupráce se školskými radami je na velmi kvalitní úrovni, kterou dokládá i
bezproblémová komunikace a kooperace. Zápis z ustavující schůze ŠR při SZŠ a VOŠ zdravotnické je přílohou č. 4.
 Sdružení zákonných zástupců ( SZZ)
V tomto sdruţení jsou zastoupeni zákonní zástupci ţáků SZŠ, po jednom z kaţdé třídy. SZZ se spolupodílí na organizování školních akcí,
spolufinancuje nadstandardní odborné exkurze, kterých by se někteří naši ţáci nemohli z finančních důvodů zúčastnit. Se Sdruţením zák. zástupců je
velmi dobrá spolupráce, i pokud se týká pomoci při nákupech pomůcek či vybavení školy, financování drobných upomínkových dárků při školních
soutěţích, maturitního plesu školy, předávání vysvědčení maturantům a výučních listů ţákům studijního oboru Ošetřovatel na Liberecké radnici aj. Do
SZZ jsou rodiče zapojeni na prvních schůzkách ve škole – v případě prvních ročníků ještě v červnu (po přijímacím řízení). Rodiče jsou i tímto
způsobem – prostřednictvím svých zástupců v SZZ informováni o základních dokumentech školy, jako je – Školní řád spolu s klasifikačním,
Organizační řád školy. Dále jsou seznámeni se způsoby omlouvání případné absence, dobou konání a náklady spojenými s sportovním soustředěním,
harmonizační dny atd. V rámci spolupráce se SZZ jsme se také odhodlali k pilotní realizaci tzv. Adaptačního kurzu pro rodiče ţáků 1. ročníků, který
proběhl v prvních dnech měsíce září školního roku 2009/2010, a tudíţ jeho zhodnocení bude součástí Výroční zprávy 2009/2010.
12. Další záměry školy/zařízení, zhodnocení, závěr
Na naší škole došlo během školního roku 2008/2009 ke změnám personálního obsazení. Po ročním působení dočasně pověřené ředitelky školy Ing.
Evy Semusiové došlo k nástupu nově jmenované ředitelky Mgr. Jany Urbanové. Dnem nástupu nového vedení školy byl 1. červenec 2009. Změny,
které nastaly po nástupu, projeví se v hodnocení školního roku 2009/2010. Promítlo se však nové pojetí přijímacího řízení, kterého jsem se zprvu
obávali, ale myslíme si, ţe jsme se vypořádali s realizací velmi dobře. Zatíţení jsme pociťovali zejména v materiálním pokrytí, které zvyšuje provozní
náklady na poštovném. Zájem o naši odbornou školu je stále znát, i kdyţ se demografický vývoj projevuje i u nás v úbytku podaných přihlášek. I přes
tento pokles jsme naplnili plný počet tříd prvních ročníků oboru Zdravotnický asistent a pro obor Diplomovaná všeobecná sestra jsem měli pokrytí
přijatými studenty zajištěno i druhým kolem přijímacího řízení. Podle poţadavků trhu práce, tedy ve spolupráci s ostatními sociálními partnery a
zaměstnavatelskými organizacemi, tak jak je popisujeme výše, soustavně propracováváme nabídku dalšího vzdělávání. Organizujeme moţnosti
dalšího vzdělávání různého charakteru a délky trvání – dlouhodobé i krátkodobé kurzy, rekvalifikační kurzy i kurzy pořádané za účelem získání nebo
doplnění kvalifikace, ale i programy, které by bylo moţné zahrnout do oblasti celoţivotního vzdělávání. Tímto způsobem máme v úmyslu reagovat
nejen na vývoj demografické křivky, ale i na poţadavky trhu práce. Podle délky vzdělávacího programu budeme akreditovat vzdělávací programy
akreditační ( schvalovací) komisí CVLK nebo u dlouhodobých kurzů MŠMT nebo MZ ČR.
Od školního roku 2008/2009 byli ţáci oboru Zdravotnický asistent připravováni na nový typ maturitní zkoušky a pro organizaci školy to znamenalo
určité změny ve sloţení pedagogického sboru, kterými bylo nutné saturovat potřeby nové maturity. Členky vedení školy a pedagogičtí pracovníci byli
proškolováni institucemi, které měly přípravu nové maturity na starosti. Zúčastňovali se jak prezenční formy vzdělávání, tak i e-learningové formy.
Byli jsme připraveni seznámit rodiče a zákonné zástupce ţáků maturujících ročníků s průběhem a konáním maturitní zkoušky na naplánované schůzce,
která měla proběhnout v měsíci září za účasti zástupců NIDV a OŠMTS LK. Během konce školního roku však nastaly jisté změny, kterými došlo ke
zrušení „Maturitní generálky“ v podzimním období roku 2009 a následně je Poslaneckou sněmovnou ČR schváleno oddálení nové formy státní
maturitní zkoušky ještě o jeden rok. Bylo pozastaveno proškolování všech zúčastněných, kromě hodnotitelů písemných prací. Na základě těchto změn
jsme byli nuceni schůzku s rodiči a zákonnými zástupci zrušit a samozřejmě maturanty i jejich rodiče průběţně o dění informujeme. Naše škola je
připravena čelit všem těmto změnám a při nastavení dalších pravidel se bude dále připravovat k nové formě maturitní zkoušky.

vzdělávací, výchovné, investiční záměry.
Průběţně zajišťujeme plnou kvalifikaci učitelů v souladu s platnými právními předpisy, realizujeme další vzdělávání učitelů v maximální moţné
míře – podle moţností a potřeb školy, ale i podle zájmu pedagogů, v souvislosti s průběţně probíhajícími změnami v legislativě věnujeme
zvýšenou pozornost také ostatním provozním pracovníkům ( školní matrika, statistiky a hlášení, personalistika a mzdy, účetnictví..).
Velmi citlivým tématem jsou materiálně technické podmínky školy. Ty sice odpovídají poţadavkům na výuku ve všech vyučovaných oborech,
ale je zde celá řada nedostatků, které jsme nuceni v současné době akceptovat. Patří k nim například malá tělocvična, nevyhovující učebna pro
výuku informačních a komunikačních technologií a neexistující kulturní prostor pro moţnost shromáţdění více ţáků. Problematika vyplývá ze
situace, kdy budova školy je v majetku města a zřizovatelem je KÚ Liberec. Během školního roku 2008/2009 byla vyvolána jednání se zástupci
majitele budovy města Liberec a KÚ LK, a to zejména proto, ţe prodlouţení Příkazní smlouvy o pronájmu budovy vyprší dnem 26. 10. 2010.
Zatím však nemáme jasná stanoviska, která by ukazovala na vývoj budoucího umístění Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy
zdravotnické v Liberci.
Závazné ekonomické limity nám zatím umoţňují zajišťovat základní úkoly školy – to je výchova a vzdělávání ţáků a studentů. Vylepšení
vybavení školy zajišťujeme doplňkovou činností. Doplňková činnost pomáhá alespoň z části zajistit případné chybějící finanční prostředky.
Kvalitní a někdy nadstandardní učební pomůcky, které jsou v současné době finančně stále náročnější ( především odborné pomůcky, ale i
interaktivní tabule, dataprojektory atd.), jsou pořízeny na základě grantové činnosti – po ukončení grantu zůstávají v majetku školy.

vývojové trendy.
Je nutné školu orientovat i na nástavbové formy studia, a to především ty, které umoţní absolventům nematuritních studijních oborů nebo
maturantům z jiných typů studií doplnit si maturitu v rámci nástavbového studia tak, abychom obstáli v konkurenci ostatních středních škol.
Chystáme se připravit pro kvalifikované všeobecné sestry nebo pro absolventy oboru zdravotnický asistent nabídku specializačních kurzů. Ty by
doplňovaly další prohlubování a rozšiřování uplatnění zmíněných oborů v praxi.
13. Údaje o výsledcích kontrol
Ve školním roce 2008/2009 proběhl na škole audit o ověření roční účetní uzávěrky k 31. 12. 2007, který provedli pracovníci AUDIT BS s.r.o..
Druhou kontrolu potomprovedli pracovníci České školní inspekce, Liberecký inspektorát. Protokol ČŠI a závěrečná zpráva auditora jsou uvedeny v
samostatných přílohách: 5 a 6.
14. Základní údaje o hospodaření školy/zařízení
Tato kapitola je shodná s obsahem závěrečné zprávy za rok 2008, jeţ byla projednávána v červnu 2009. Jelikoţ nedošlo od projednávání k jejímu
přepracování nebo zásadní změně, zůstává v platnosti, tudíţ ji znovu nepřikládáme.
15. Seznam příloh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zpráva o činnosti výchovného poradce za rok 2008/2009
Zpráva o činnosti metodika prevence za školní rok 2008/2009
Zápis o provedení a výsledcích voleb so Školské rady
Zápis z ustavující schůze Školské rady SZŠ a VOŠ zdravotnické
Zpráva auditora o ověření roční účetní uzávěrky
Zpráva o výsledku kontroly ČŠI
Zprávy a poděkování – ostatní činnosti školy
Fotodokumentace z některých vybraných akcí školy roku 2008/2009

Podobné dokumenty