Karta předmětu – prezenční studium

Transkript

Karta předmětu – prezenční studium
Karta předmětu – prezenční studium
Název předmětu:
Finanční řízení podniku (FRP)
Číslo předmětu:
545-xxxx
Garantující institut:
Institut ekonomiky a systémů řízení
Garant předmětu:
Ing. Jana Magnusková, Ph.D.
Kredity:
5
Povinnost:
povinný
Úroveň studia:
pregraduální
Jazyk výuky:
čeština
Ročník:
2.
Semestr:
letní
Určeno pro fakulty:
HGF
Určeno pro typ
studia:
bakalářské
Způsob zakončení:
záp. + zk.
Rozsah výuky:
2+2
Prerekvizity:
nemá
Korekvizity:
nemá
Vyskytuje se v
prerekvizitách:
není
Odkaz na web:
Výstupy z učení
-
-
-
student prokazuje znalosti:
 pojmů v oblasti financí podniku a zákonitostí finančního rozhodování
 základních metod finanční analýzy
 principů investičního rozhodování a dlouhodobého financování
student umí:
 aplikovat základní metody finanční analýzy podniku v praxi a zhodnotit jeho finanční
zdraví
 aplikovat základní metody hodnocení efektivnosti investičních projektů v praxi
student je schopen:
 kvantifikovat vliv faktoru času a jeho důsledky pro finanční rozhodování podniku
 uplatnit základní zásady řízení podniku ve finanční tísni.
Metody výuky (zastoupení jednotlivých metod je třeba kvantifikovat v %)
přednášky
cvičení
samostatná práce
– 35 %
– 35 %
– 30 %
Anotace
Předmět seznamuje s úlohou podnikových financí a významem finančního řízení a finančního
rozhodování v tržní ekonomice. Uvádí základní pojmy v oblasti financí podniku, vysvětluje působení
vlivu daní, finančního trhu, faktoru času a rizika ve finančním rozhodování. Zabývá se majetkovou a
finanční strukturou podniku a její optimalizací. Vysvětluje úlohu finanční analýzy při finančním řízení.
Dále se zabývá kapitálovým plánováním a investičním rozhodováním. V závěru jsou popsány finanční
aspekty spojování podniků a řízení ve finanční tísni, resp. zánik podniku.
Povinná literatura
SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 5. aktual. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. 471 s.
ISBN 978-80-247-3494-1.
VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3.přeprac. a rozšíř. vyd. Praha :
Ekopress, 2011. 513 s. ISBN 978-80-86929-71-2.
Doporučená literatura
DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko,
flexibilita. 3. upr. vyd. Praha : Ekopress, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-68-2.
Nároky na zabezpečení výuky
-
Metody průběžné kontroly znalostí během semestru
Znalostí v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí vypracování samostatných úkolů na
cvičeních.
Osnova přednášek
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Základní pojmy v oblasti podnikových financí
Finanční rozhodování podniku
Finanční trh a podnikové finance
Faktor času a riziko ve finančním rozhodování
Finanční aspekty zakládání podniku
Majetková a finanční struktura podniku
Míra zadluženosti a optimální finanční struktura
Význam cash flow a jeho hlavní kategorie
Finanční analýza podniku
Řízení oběžného majetku a jeho financování
Kapitálové plánování a investiční rozhodování
12) Dlouhodobé financování
13) Finanční aspekty spojování podniku
14) Řízení ve finanční tísni a zánik podniku
Osnova cvičení
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
Základní finanční výkazy podniku
Faktor času a aplikace metod složeného úročení
Faktor času a aplikace metod složeného úročení
Metody oceňování finančního majetku – dluhopisy
Metody oceňování finančního majetku – kmenové a prioritní akcie
Finanční analýza vybraného podniku v oblasti rentability, aktivity
Finanční analýza vybraného podniku v oblasti zadluženosti, likvidity
Optimalizace kapitálové struktury
Optimalizace kapitálové struktury
Výpočet cash flow (nepřímý způsob)
Průměrná kapitálová potřeba v oblasti oběžného majetku
Aplikace metod hodnocení efektivnosti investičního projektu – čistá současná hodnota
Aplikace metod hodnocení efektivnosti investičního projektu - vnitřní míra výnosu, doba
návratnosti
14) Zápočty
Otázky ke zkoušce
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
Charakteristika podnikových financí
Cíle a principy finančního řízení
Typy a fáze finančního rozhodování podniku
Vliv daní na finanční rozhodování podniku
Finanční trh a podnikové finance
Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku
Oceňování finančního majetku
Riziko ve finančním rozhodování
Zakládání podniku a jeho finanční aspekty
Majetková struktura podniku
Finanční struktura podniku a její optimalizace
Peněžní toky podniku
Význam finanční analýzy při finančním řízení
Analýza rentability a aktivity podnikání
Analýza zadluženosti
Analýza likvidity
Analýza postavení podniku na kapitálovém trhu
Charakteristika oběžného majetku a jeho struktury
Celková potřeba oběžného majetku
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
Zdroje a formy krátkodobého financování
Plánování peněžních toků z investic
Finanční kriteria efektivnosti investičních projektů
Inflace a riziko v investičním rozhodování
Odpisy jako interní zdroj financování
Podnikový zisk
Externí zdroje financování investic
Leasingové financování
Různé formy integrace podniků a jejich finanční aspekty
Řízení podniků ve finanční tísni
Zánik podniku a jeho finanční vypořádání
Podmínky absolvování předmětu
Název úlohy
Typ úlohy
Zápočet a zkouška
Zápočet
Zápočet a zkouška
Zápočet
Zkouška
Písemná zkouška
Zkouška
Písemná zkouška
Max. počet bodů
(akt. za podúlohy)
100 (100)
33 (33)
67 (67)
67
Min. počet bodů
51
17
34
34
Údaje o předmětu v cizím jazyce
Annotation
The course teaches the role of business finance and the importance of financial management and
financial decision-making in market economy. Describes the basic concepts of business finance,
explains the effect of taxes, financial market, the time factor and the risks in financial decisionmaking. The subject also focuses on business ownership and financial structure and its optimization.
Explains the importance of financial analysis in financial management. Furthermore, it focuses on
capital planning and investment decision-making. At the end of the course, the financial aspects of
mergers and management in financial distress are explained.
Outline of lectures
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Basic concepts on the field of business finance
Business financial decision-making
Financial market and business finance
The time factor and the risk of financial decision-making
Financial aspects of starting a business
Business ownership and financial Structure
Level of indebtedness and optimal financial structure
The role of cash flow and its main categories
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Business financial analysis
Management of current assets and its financing
Capital planning and investment decision-making
Long-term funding
Financial aspects of a merger
Management in financial distress and the end of a business
Outline of exercises
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
Basic financial reports of a company
The time factor and the application of methods of compound interest
The time factor and the application of methods of compound interest
Methods of valuation of financial assets - bonds
Methods of valuation of financial assets - common and preferred stock
Financial analysis of the selected company's rate of return and activity
Financial analysis of the selected company's indebtedness and liquidity
Optimization of the capital structure
Optimization of the capital structure
Calculating the cash flow (indirect method)
Average capital needs in current assets
The application of methods of effectiveness evaluation of an investment project - net present
value.
13) The application of methods of effectiveness evaluation of an investment project - internal
rate of return, payback period
14) Set-offs
Regular feedback on the progress of knowledge during the current term is provided by seminar
independent works.
Exam question topics
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
Characteristics of business finance
Objectives and principles of financial management
Forms and stages of business financial decision-making
The effect of taxes on business financial decision-making
Financial market and business finance
The time value of money in business finance decision-making
Valuation of financial assets
The risk in financial decision making
Starting a business and its financial aspects
Business Ownership Structure
Business financial structure and its optimization
Cash flows of a business
The role of financial analysis during the financial management
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
Analysis of the rate of return of a business and business activities
Indebtedness analysis
Liquidity analysis
Analysis of business situation on the capital market
Characteristics of current asset and its structure
Overall need of current assets
Sources and forms of short-term funding
Planning cash flows from investments
The financial criteria of effectiveness of investment projects
Inflation a and the risk of investment decision-making
Depreciation as an internal source of financing
Business profit
External sources of investment funding
Leasing funding
Various forms of integration of companies and their financial aspects
Corporate management in financial distress
End of business and financial settlement

Podobné dokumenty

electromagnetico Espectro

electromagnetico Espectro Karta předmětu – prezenční studium Název předmětu:

Více

filtring web

filtring web Karta předmětu – prezenční studium Název předmětu:

Více

centraldispatch

centraldispatch Karta předmětu – prezenční studium Název předmětu:

Více

ve formátu PDF

ve formátu PDF Studijní obor 6201R Ekonomie a finance - bakalářské studium Bakalářské studium Ekonomie a financí je orientováno na teoretickou ekonomii, ekonometrii, aplikovanou ekonomii a finance. Cílem studia j...

Více

Teorie isostacy

Teorie isostacy Karta předmětu – prezenční studium Název předmětu:

Více

Studijní program 7202T Mediální studia

Studijní program 7202T Mediální studia v kombinované formě Bakalářský studijní obor 7202 Mediální studia je určen zájemcům o studium oboru mediální studia ve formě kombinující prezenční výuku a dálkové studium. Koncepce oboru je zacílen...

Více

Programy dodávané se systémem

Programy dodávané se systémem stávají normální součástí těchto systémů a přestávají být zvláštními, samostatnými programy. To je zřetelně vidět i ve Windows XP, ve kterých jsou tyto vlastnosti natolik zakomponovány, že je uživa...

Více

Karta předmětu – prezenční studium - INO-HGF

Karta předmětu – prezenční studium - INO-HGF Karta předmětu – prezenční studium Název předmětu:

Více