NIAS CONDENSING - KD Trade Praha sro

Transkript

NIAS CONDENSING - KD Trade Praha sro
IST 03 C 605 - 01
NIAS CONDENSING
D
RA
FT
CZ
INSTALLATION
USE AND MAINTENANCE
Vážení zákazníci,
děkujeme, že jste si zvolili a zakoupili jeden z našich kotlů. Prosíme, abyste si tyto pokyny řádně prostudovali, a byli tak schopni
provádět instalaci, obsluhu a údržbu zařízení předepsaným způsobem.
2
Všeobecné informace pro instalatéry, techniky údržby a uživatele
Tento NÁVOD K POUŽITÍ, který je nedílnou a nepostradatelnou součástí výrobku, musí být předán uživateli technikem
pověřeným instalací a musí být uchováván na bezpečném místě pro budoucí použití. V případě dalšího prodeje tohoto kotle
nebo v případě přepisu jeho vlastnictví je třeba předat i tento návod.
Tento kotel je určen pro připojení k systému ústředního topení a k systému rozvodu teplé pitné vody.
Jakékoli jiné použití bude považováno za nesprávné a nebezpečné.
Kotel musí být instalován v souladu s platnými právními předpisy a normami a podle pokynů výrobce uvedených v tomto
návodu. Nesprávná instalace může způsobit zranění osob a zvířat a škody na majetku. Výrobce nenese odpovědnost za
případné zranění nebo škody.
Poškození nebo zranění způsobená nesprávnou instalací nebo používáním, nebo poškození a zranění v důsledku nedodržení
pokynů výrobce zbavují výrobce veškeré smluvní a mimosmluvní odpovědnosti.
Před instalací kotle zkontrolujte, zda technické údaje odpovídají požadavkům pro jeho správné použití v systému.
Zkontrolujte, zda je kotel neporušený a zda nebyl během přepravy a manipulace poškozen. Neinstalujte zařízení, které je
poškozené nebo vadné.
Nezakrývejte sání vzduchu nebo otvory pro odvádění tepla.
Je povoleno instalovat pouze výrobcem předem schválené příslušenství a volitelné elektronické a jiné sady.
Obalové materiály mohou být recyklovány: likvidace musí být provedena prostřednictvím odpovídajících sběrných míst.
Uchovávejte obal mimo dosah dětí, mohl by pro ně být nebezpečný.
V případě poruchy nebo nesprávné funkce kotel vypněte. Nepokoušejte se provádět opravy sami: kontaktujte kvalifikovaný
technický personál. Při všech opravách kotle musí být použity pouze ty díly, které byly schváleny výrobcem.
Při nedodržení výše zmíněných pokynů může dojít k ohrožení bezpečnosti kotel, stejně jako k ohrožení lidí, zvířat a majetku.
Pravidelná údržba kotle musí být provedena v souladu s harmonogramem uvedeným v příslušné části této
příručky. Řádná údržba kotle pomůže zajistit efektivní provoz, ochrana prostředí a bezpečnost lidí, zvířat a
majetku. Nesprávná a nepravidelná údržba může zapříčinit ohrožení lidí, zvířat a majetku.
Výrobce zákazníkům doporučuje v případě údržby a oprav požádat servisní centrum nebo kvalifikovaného instalatéra o asistenci.
V případě dlouhé prodlevy v provozu kotle jej odpojte od hlavního zdroje napájení a uzavřete plynový ventil.
Varování! Pokud má kotel odpojené elektrické napájení, nebude elektronická funkce zabraňující zamrznutí kotle pracovat.
Pokud by zamrznutí hrozilo, přidejte nemrznoucí prostředek. Nedoporučuje se systém vyprazdňovat, mohlo by totiž dojít k
poškození. Použijte nemrznoucí prostředky vhodné pro multi-kovové topné systémy.
Pokud ucítíte plyn:
- nedotýkejte se elektrických a elektronických spínačů a nezapínejte žádné spotřebiče;
- nezapalujte oheň a nekuřte;
- uzavřete hlavní plynový ventil;
- otevřete dveře a okna;
- kontaktujte servisní centrum, kvalifikovaného instalatéra nebo dodavatele plynu.
Pro zjištění místa úniku plynu v žádném případě nepoužívejte otevřený oheň.
Tento kotel je určen pro instalaci v zemi vyznačené na jeho obalu / typovém štítku.
Instalací v jiné nežli uvedené zemi vzniká nebezpečí poranění lidí a zvířat a poškození majetku.
Výrobce nemůže nést smluvní ani mimosmluvní odpovědnost v případě nedodržení výše uvedených pokynů.
3
Stručné pokyny k obsluze
Následující pokyny vám pomohou rychle zapnout kotel a nastavit jej pro okamžité použití.
Předpokládá se, že instalaci kotle provedl kvalifikovaný instalatér, že byl jíž použit a je připraven pracovat správně.
Tyto pokyny se nevztahují k žádnému příslušenství, které bylo ke kotli dodatečně nainstalováno. Budete si proto muset
přečíst kompletní pokyny ke kotli a také pokyny ke konkrétnímu příslušenství.
Tento návod k obsluze obsahuje veškeré informace o tom, jak kotel pracuje, a také kompletní pokyny pro jeho obsluhu a bezpečnost.
1. Otevřete plynový kohout umístěný na kotli.
2. Zapněte hlavní vypínač: rozsvítí se displej a zobrazí se funkce nastavená pomocí přepínače kotle (2, obr. 1).
3. Pokud si nepřejete zapnout funkci vytápění, otočte přepínač (2, obr. 1) do polohy LÉTO. Bude tak zapnut pouze ohřev pitné vody (TPV) a
na displeji se zobrazí teplota protékající vody.
Přepínač nastavený na polohu LÉTO
4. Pokud si přejete zapnout funkci vytápění, otočte přepínač (2, obr. 1) do polohy ZIMA. Bude tak zapnut jak ohřev pitné vody (TPV), tak
vytápění, a na displeji se zobrazí teplota protékající vody.
Přepínač v poloze ZIMA
5. Pokud si přejete zapnout systém Aqua Premium, postupujte podle následujících pokynů k regulaci teploty vody.
Otočte regulátor (3, obr. 1) proti směru hodinových ručiček až do koncové polohy. Zobrazí se symbol zásobníku vody , který ukazuje, že je
systém Aqua Premium aktivní (pokud již aktivní byl, tento krok jej deaktivuje). Poté otáčejte voličem (3), dokud není zobrazena požadovaná
teplota vody (nejméně 40 °C).
Během nastavování teploty ohřevu pitné vody se na displeji zobrazuje nastavená teplota a bliká symbol TPV.
Regulátor ohřevu TPV
Displej LCD
6. Pro regulaci teploty vody pro ÚT nejdříve nastavte regulátor (4, obr. 1) na polohu 3. hodiny (asi 70 °C), poté proveďte nastavení dle potřeby.
Zatímco regulujete teplotu ohřevu pitné vody, zobrazuje se na displeji nastavovaná teplota a bliká symbol ÚT.
Displej LCD
Regulátor teploty vody ÚT
7. Nastavte požadovanou teplotu na pokojovém termostatu (volitelný).
Kotel je nyní připraven k použití.
Pokud dojde k vypnutí kotle, otočte přepínačem kotle (2 na obr. 1) a na několik sekund jej podržte ve výchozí poloze, poté jej vraťte do
požadované polohy. Pokud nedojde k obnově funkce kotle, kontaktujte servisní centrum.
Přepínač kotle nastavený na polohu RESET
4
OBSAH
Všeobecné informace pro instalatéry, techniky údržby a uživatele.................................................................................................................3
Stručné pokyny k obsluze.....................................................................................................................................................................................4
1. Pokyny pro uživatele.........................................................................................................................................................................................7
1.1. Ovládací panel.........................................................................................................................................................................................................................................7
1.2. LCD .......................................................................................................................................................................................................................................................8
1.3. STAV KOTEL – Odpovídající ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI...............................................................................................................................................................9
1.4. Ovládání kotle..........................................................................................................................................................................................................................................10
1.4.1.Zapnutí................................................................................................................................................................................................................................................10
1.4.2. Funkce ÚT...........................................................................................................................................................................................................................................10
1.4.3. Funkce TPV.........................................................................................................................................................................................................................................10
1.4.3.1. Systém AQUA PREMIUM................................................................................................................................................................................................10
1.4.3.2. Okamžitá dodávka TPV..................................................................................................................................................................................................11
1.4.4. Ochrana proti zamrznutí...............................................................................................................................................................................................................11
1.4.5. Ochrana před vypnutím čerpadla a ventilu...........................................................................................................................................................................12
1.4.6. Použití (volitelného) dálkového ovládání...............................................................................................................................................................................12
1.4.7. Použití (volitelné) externí sondy................................................................................................................................................................................................12
1.5. Vypnutí kotle............................................................................................................................................................................................................................................13
1.5.1. Vypnutí hořáku.................................................................................................................................................................................................................................13
1.5.2. Vypnutí kvůli přehřátí....................................................................................................................................................................................................................13
1.5.3. Vypnutí kvůli špatnému tahu odsávání vzduchu/spalin..................................................................................................................................................13
1.5.4. Vypnutí kvůli nízkému tlaku vody.............................................................................................................................................................................................13
1.5.5. Vypnutí kvůli poruše ventilátoru...............................................................................................................................................................................................14
1.5.6. Poplach vyvolaný nesprávnou funkcí teplotní sondy........................................................................................................................................................14
1.5.7. Poplach vyvolaný nesprávnou funkcí modulačního ventilu...........................................................................................................................................14
1.5.8. Poplach vyvolaný nesprávnou funkcí (volitelného) dálkového ovladače..................................................................................................................14
1.5.9. Poplach vyvolaný nesprávnou funkcí (volitelné) externí sondy....................................................................................................................................14
1.6. Údržba.......................................................................................................................................................................................................................................................14
1.7. Poznámky pro uživatele.......................................................................................................................................................................................................................14
2. Technické vlastnosti a rozměry........................................................................................................................................................................15
2.1. Technické vlastnosti...............................................................................................................................................................................................................................15
2.2. Rozměry.....................................................................................................................................................................................................................................................16
2.3. Vodovodní systém..................................................................................................................................................................................................................................17
2.4. Provozní hodnoty...................................................................................................................................................................................................................................18
2.5. Obecné vlastnosti...................................................................................................................................................................................................................................18
2,6. Dostupná hlava.......................................................................................................................................................................................................................................19
3. Pokyny pro instalatéra......................................................................................................................................................................................20
3.1. Instalační normy......................................................................................................................................................................................................................................20
3.2. Instalace.....................................................................................................................................................................................................................................................20
3.2.1.Balení....................................................................................................................................................................................................................................................20
3.2.2. Výběr umístění kotle při instalaci..............................................................................................................................................................................................20
3.2.3. Umístění kotle...................................................................................................................................................................................................................................20
3.2.4. Instalace kotle...................................................................................................................................................................................................................................22
3.2.5. Větrání místnosti kotle...................................................................................................................................................................................................................22
3.2.6. Systém sání vzduchu a odtahu...................................................................................................................................................................................................23
3.2.6.1. Nastavení potrubí pro sání vzduchu a odtah spalin: B23, B53, C13, C33, C43, C53, C83.......................................................................24
3.2.6.2. Koaxiální systém sání vzduchu a odtahu spalin s potrubím o průměrech Ø 100/60 a Ø 125/80 mm.............................................25
3.2.6.3. Sání vzduchu a odtah spalin přes dělené potrubí Ø 80 mm............................................................................................................................26
3.2.7. Měření účinnosti spalování..........................................................................................................................................................................................................26
3.2.7.1. Funkce „Čištění komínu“................................................................................................................................................................................................26
3.2.7.2. Postup měření...................................................................................................................................................................................................................27
3.2.8. Připojení k rozvodu plynu............................................................................................................................................................................................................28
3.2.9. Vodovodní přípojky........................................................................................................................................................................................................................28
3.2.10. Připojení k elektrické síti.................................................................................................................................................................................................29
3.2.11. Rozsah nastavení tepelného výkonu ÚT...................................................................................................................................................................29
3.2.12. Připojení k (volitelnému) pokojovému termostatu..............................................................................................................................................29
3.2.13. Připojení k (volitelnému) dálkovému ovládání......................................................................................................................................................29
3.2.14. Připojení k (volitelné) externí sondě a funkce klouzavé změny teploty.......................................................................................................30
3.3. Systém plnění...........................................................................................................................................................................................................................................32
3.4. Spuštění kotle..........................................................................................................................................................................................................................................32
3.4.1. Předběžná kontrola........................................................................................................................................................................................................................32
3.4.2. Zapnutí a vypnutí............................................................................................................................................................................................................................32
3.5. Elektrické schéma...................................................................................................................................................................................................................................33
3.6. Přizpůsobení jinému typu plynu a regulace hořáku.................................................................................................................................................................34
3.6.1. Přepnutí z METANU na PROPAN.................................................................................................................................................................................................34
3.6.2. Přepnutí z PROPANU na METAN.................................................................................................................................................................................................34
3.6.3. Nastavení hořáku.............................................................................................................................................................................................................................34
4. Zkouška kotle....................................................................................................................................................................................................35
4.1. Předběžná kontrola................................................................................................................................................................................................................................35
4.2. Zapnutí a vypnutí...................................................................................................................................................................................................................................35
5. Údržba
.....................................................................................................................................................................................................36
5.1. Harmonogram údržby..........................................................................................................................................................................................................................36
5.2. Analýza spalování...................................................................................................................................................................................................................................36
6. Řešení problémů...............................................................................................................................................................................................37
5
SEZNAM OBRÁZKŮ
obr. 1 - Ovládací panel ...........................................................................................................................................................................................................................................7
obr. 2 - Displej LCD...................................................................................................................................................................................................................................................8
obr. 3 - Vypočtená teplota.....................................................................................................................................................................................................................................12
obr. 4 - termoregulační charakteristiky.............................................................................................................................................................................................................12
obr. 5 - Napouštěcí kohout....................................................................................................................................................................................................................................13
obr. 6 - Rozměry.........................................................................................................................................................................................................................................................16
obr. 7 - Vodovodní systém.....................................................................................................................................................................................................................................17
obr. 8 - Dostupná hlava...........................................................................................................................................................................................................................................19
obr. 9 - Šablony pro instalaci.................................................................................................................................................................................................................................21
obr. 10 - Filtr................................................................................................................................................................................................................................................................22
obr. 11 - Příklady instalace.....................................................................................................................................................................................................................................23
obr. 12 - Sání a systém odtahu spalin přes koaxiální potrubí...................................................................................................................................................................25
obr. 13 - Rozměry pro koaxiální přípojky.........................................................................................................................................................................................................25
obr. 14 - Systém sání a odtahu spalin přes dělené potrubí.......................................................................................................................................................................26
obr. 15 - Rozměry přípojek děleného potrubí................................................................................................................................................................................................26
obr. 16 - Otevření krytu...........................................................................................................................................................................................................................................27
obr. 17 - Funkce čištění komínu...........................................................................................................................................................................................................................27
obr. 18 - Sání vzduchu a systém odtahu spalin..............................................................................................................................................................................................27
obr. 19 - Body pro měření účinnosti spalování..............................................................................................................................................................................................27
obr. 20 - Připojení k rozvodu plynu....................................................................................................................................................................................................................28
obr. 21 - Trimr pro termoregulaci........................................................................................................................................................................................................................31
obr. 22 - Teplotní křivky pro práci s externí sondou.....................................................................................................................................................................................31
obr. 23 - Elektrické schéma....................................................................................................................................................................................................................................33
obr. 24 - Přizpůsobení jinému druhu plynu....................................................................................................................................................................................................34
obr. 25 - Nastavení plynového ventilu...............................................................................................................................................................................................................35
SEZNAM TABULEK
Tabulka 1 - STAV KOTLE - SYMBOLY DISPLEJE LCD během běžného provozu...................................................................................................................................9
Tabulka 2 - STAV KOTLE - SYMBOLY DISPLEJE LCD během poruchy......................................................................................................................................................9
Tabulka 3 - Hodnoty pro nastavení modelu KB 24.......................................................................................................................................................................................18
Tabulka 4 - Hodnoty pro nastavení modelu KB 28.......................................................................................................................................................................................18
Tabulka 5 - Obecné vlastnosti..............................................................................................................................................................................................................................18
Tabulka 6 - Údaje o spalování - model KB 24.................................................................................................................................................................................................19
Tabulka 7 - Údaje o spalování - model KB 28.................................................................................................................................................................................................19
Tabulka 8 - Teploty pro opětovné zapálení kotle..........................................................................................................................................................................................29
Tabulka 9 - Limity pro nastavení parametrů TSP a výchozí hodnoty podle typu kotle (TSP0)....................................................................................................30
Tabulka 10 - Zobrazitelná tabulka parametrů TSP (tyto parametry nelze nastavit pomocí na dálkovém ovládání)...........................................................30
Tabulka 11 - Vztah mezi teplotou (°C) a jmenovitou hodnotou odporu (Ohm) teplotních sond...............................................................................................33
Tabulka 12 - Hodnoty CO2......................................................................................................................................................................................................................................34
6
1.
Pokyny pro uživatele
1.1.
Ovládací panel
1
obr. 1
2
3
4
5
1. Displej LCD
Displej LCD zobrazuje informace o stavu kotle a provozu (viz obr. 2).
2. Volba režimu kotle
S přepínačem v poloze RESET
se kotel znovu spustí po aktivaci odpojovacího zařízení.
S přepínačem v poloze VYPNUTO je kotel v pohotovostním režimu a funkce topení a ohřevu pitné vody jsou vypnuty.
Se spínačem v poloze LÉTO
je kotel připraven pouze pro ohřev pitné vody.
Se spínačem v poloze LÉTO
je kotel připraven pro ohřev pitné vody a pro vytápění.
S přepínačem v poloze OCHRANY PROTI ZAMRZNUTÍ
je zapnuta pouze funkce ochrany proti zamrznutí.
3. Regulátor ohřevu TPV
Slouží k zapnutí/vypnutí zásobníku teplé vody a k nastavení teploty ohřevu TPV v rozsahu 35 - 57 °C.
4. Regulátor teploty vody ÚT
Slouží k volbě teploty vody v topném systému v rozsahu 20 - 78 °C (pokud je zvolen standardní teplotní rozsah) nebo 20 - 45 °C, (pokud je
vybrán snížený teplotní rozsah).
5. Manometr pro tlak vody
Ukazuje tlak vody v topném systému.
7
1.2.LCD
a
b
c
d
Ot./min x 10
e
obr. 2
f
g
h
i
l
m
m
a. Symbol TPV
Je zobrazen v režimu ohřevu TPV.
Při nastavování teploty TPV pomocí regulátoru 3 (obr. 1) tento symbol bliká.
b. Symbol ohřívače vody
Je zobrazen, když je aktivován ohřívač vody pomocí regulátoru 3 (obr. 1).
c. Alfanumerický displej
Obsahuje následující informace:
- teplotu vody ÚT
- nastavení teploty ÚT
- nastavení ohřevu TPV
- stav kotle
- diagnostiku kotle
d. Symbol ústředního topení
Je zobrazen v režimu ohřevu vody ÚT.
Při nastavování teploty vody ÚT pomocí regulátoru 4 (obr. 1) tento symbol bliká.
e. Symbol vypnutí kotle
Je zobrazen, pokud dojde k poruše, kterou nelze odstranit pomocí přepínače funkce kotle 2 (obr. 1).
Problém musí být vyřešen ještě před opětovným spuštěním kotle
f. Symbol vypnutí hořáku
Zobrazí se při spuštění odpojovacího zařízení hořáku kvůli nesprávné funkci.
Pro znovuspuštění kotle otočte přepínač 2 (obr. 1) do polohy RESET
na několik sekund a poté do požadované polohy.
g. Symbol plamene
Zobrazí se v případě zažehnutého hořáku.
h. Symbol funkce čištění komínu (pouze pro instalatéry)
Bliká, pokud je funkce čištění komínu zapnuta.
Zobrazí se teplota vody a otáčky ventilátoru (v tomto případě se zobrazí i symbol m)
i. Symbol termoregulace (pouze pro instalatéry)
Zobrazí se během nastavování termoregulační charakteristiky.
l. Symbol vypočtené pokojové teploty
Pokud je nainstalována externí sonda a vypočtená pokojová teplota je nastavena tlačítky 4, rozsvítí se tento symbol.
m. Otáčky ventilátoru (pouze pro instalatéry)
Když je aktivována funkce čištění komínu, bliká symbol h a jsou střídavě zobrazeny údaje teploty vody a otáček ventilátoru a podle toho jsou
zobrazeny i další symboly.
8
1.3.
STAV KOTLE – Odpovídající ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI
Běžný provoz
Přepínač v poloze VYPNUTO
Přepínač v poloze OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ
Přepínač v poloze ZIMA nebo LÉTO
Žádná funkce není aktivní
Zobrazí se teplota vody v průtoku
Přepínač v poloze ZIMA nebo LÉTO
Systém Aqua Premium je zapnut, žádné funkce nejsou aktivní
Zobrazí se teplota vody v průtoku
Přepínač v poloze ZIMA
Funkce ÚT je aktivní (systém Aqua Premium je vypnut)
Zobrazí se teplota vody v průtoku
Přepínač v poloze ZIMA nebo LÉTO
Funkce ohřevu vody v ÚT je aktivní
Zobrazí se teplota vody v průtoku
Tabulka 1 - STAV KOTLE - Zobrazení na displeji během běžného provozu
Porucha
Kotel není zapnutý
Kotel je vypnut kvůli nehořícímu plamenu
Kotel je vypnut bezpečnostním termostatem
Kotel je vypnut termostatem pro spaliny
Selhání sondy ÚT
Selhání sondy TPV
Selhání sondy zásobníku
Alarm v případě nízké hladiny vody nebo sepnutí spínače nízkého
tlaku vody
(čerpadlo zapnuto – průtokový spínač otevřen)
Alarm v případě nízké hladiny vody
(čerpadlo vypnuto – průtokový spínač zavřen)
Selhání ventilátoru
Selhání spojení s dálkovým ovládáním
Selhání externí sondy
Tabulka 2 - STAV KOTLE - Zobrazení na displeji v případě poruchy
9
1.4.
Ovládání kotle
1.4.1.Zapnutí
Předpokládá se, že instalaci kotle provedl kvalifikovaný instalatér, že byl kotel jíž použit a je připraven pracovat správně.
• Otevřete plynový kohout;
• Přepněte hlavní vypínač do polohy ZAPNUTO - displej se rozsvítí a ukazuje aktivní funkce (viz tabulka 1);
• Zvolte režim kotle pomocí přepínače 2 (obr. 1): VYPNUTO/LÉTO/ZIMA/OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ;
• Nastavte teplotu topného systému na regulátoru 4 (obr. 1);
• Nastavte teplotu pro ohřev TPV na regulátoru 3 (obr. 1);
• Nastavte pokojovou teplotu na (volitelném) termostatu
DŮLEŽITÉ
Pokud není kotel po delší dobu používán, zejména pokud spaluje propan, může být zažehnutí plamene obtížné. Před zapnutím
kotle tedy zapněte nějaký jiný plynový spotřebič (například kuchyňský vařič).
Pamatujte, že se kotel může i tak několikrát vypnout. Pokud se tak stane, otočte přepínač 2 (obr. 1) do polohy RESET
na několik
sekund, a poté jej otočte do požadované polohy.
1.4.2.
Funkce ohřevu vody v ÚT
Nastavte požadovanou teplotu ÚT pomocí tlačítek 4 (obr. 1);
Nastavení teplotního rozsahu ÚT závisí na zvoleném pracovním rozsahu:
• standardní rozsah: od 20 °C do 78 °C (z koncové polohy proti směru hodinových ručiček do koncové polohy ve
směru hodinových ručiček);
• snížený rozsah: od 20 °C do 45 °C (z koncové polohy proti směru hodinových ručiček do koncové polohy ve směru
hodinových ručiček).
Nastavení pracovního rozsahu musí provést instalatér nebo kvalifikované servisní centrum.
Během nastavování teploty začne na displeji blikat symbol ÚT a zobrazí se nastavení ÚT.
Pokud systém ÚT vyžaduje teplo, zobrazí se na displeji (stálý) symbol ÚT a momentální teplota vody v ÚT.
Symbol hořáku se zobrazí pouze v případě, že je hořák zapálen.
Aby bylo zabráněno častému zapalování a vypínání v režimu ústředního topení, má kotel nastavenou prodlevu mezi jednotlivými zážehy v
závislosti na zvoleném pracovním rozsahu.
• běžný rozsah: 4 minuty;
• omezený rozsah: 2 minuty.
Pokud teplota vody klesne pod výchozí hodnotu, je prodleva zrušena a kotel je znovu zapálen (viz odst. 3.2.11).
1.4.3.
Funkce ohřevu TPV
Elektronický sytém kotle dá vždy přednost ohřevu pitné vody před vytápěním.
Tento kotel je vybaven systémem AQUA PREMIUM, který kombinuje okamžitou dodávku teplé pitné vody a funkci zásobníku.
1.4.3.1. Systém AQUA PREMIUM
Tento kotel je dodáván s 25litrovým stratifikačním zásobníkem a sekundárním deskovým výměníkem tepla.
Kotel může mít buďto funkci běžného přímého ohřívače, kdy není využit zásobník vody, nebo s pomocí inovativního
systému Aqua Premium může sloužit také jako zásobník vody.
Funkce zásobníku vody je ovládána regulátorem 3 (obr. 1).
Když je regulátor 3 otočen do krajní polohy proti směru hodinových ručiček, zobrazí se symbol zásobníku vody.
Poté otočte regulátor 3 proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete teploty alespoň 40 °C.
Chcete-li deaktivovat funkci zásobníku, otočte regulátor 3 až na doraz proti směru hodinových ručiček, dokud symbol nezmizí, a pak jej
nastavte zpět alespoň na 40 °C.
Teplotní rozsah je 35 - 57 °C (mezi oběma koncovými polohami regulátoru 3).
Během nastavování teploty začne na displeji blikat symbol TPV a zobrazí se teplota vody.
V režimu Aqua Premium, pokud je otevřen kohoutek s teplou vodou, odpojí průtokový spínač dodávku vody. Kotel se zapne, odpojovací
ventil se otevře a zapne se čerpadlo TPV (průtok je stabilní).
Pokud je spotřeba teplé vody nižší než průtok čerpadla, voda do kohoutku je dodávána pouze sekundárním deskovým výměníkem tepla a
přebytek teplé vody je veden do zásobníku.
Když je spotřeba teplé vody vyšší než průtok čerpadla, voda ze sekundárního výměníku tepla je přidána k vodě ze zásobníku. To umožňuje
vyšší průtok teplé vody než u průtokových ohřívačů se stejným tepelným výkonem a než u tradičních kotlů se zásobníkem o stejné kapacitě.
10
Při spotřebě teplé vody se zobrazí symbol kohoutku a momentální teplota vody.
Symbol hořáku se zobrazí v případě, že je hořák zapálen.
Kotel může také fungovat jako standardní průtokový ohřívač, pokud je funkce zásobníku vypnuta.
1.4.3.2. Okamžitá dodávka TPV
Pokud je funkce zásobníku vypnuta, pracuje kotel jako standardní průtokový kotel: odpojovací ventil je uzavřen a čerpadlo TPV je vypnuto. V takovém
případě je teplá voda ohřívána pouze sekundárním výměníkem a maximální dodávané množství teplé vody závisí na tepelném výkonu kotle.
Teplotu lze nastavit regulátorem 3 v rozmezí 35 - 57 °C (mezi oběma koncovými polohami).
Během nastavování teploty začne na displeji blikat symbol TPV a zobrazí se teplota ohřívané vody.
Průtok TPV v litrech za minutu při nastavené teplotě závisí na tepelném výkonu kotle a teplotě přiváděné vody. Tuto
hodnotu lze vypočítat z následujícího vzorce:
K
l = průtok teplé vody v litrech za minutu = -------
ΔT
kde K je
• 401 pro model KB 24
• 444 pro model KB 28
a ΔT = teplota TPV – teplota přiváděné studené vody
Například u modelu KB 24, pokud je teplota přiváděné studené vody 8 °C a chcete se sprchovat vodou o teplotě 38 °C je hodnota ΔT:
Δt = 38 °C – 8 °C = 30 °C
a počet litrů TPV za minut při 38 °C je:
401
l = ------------- = 13,4 litrů za minutu
30
Při spotřebě teplé vody se zobrazí symbol kohoutku (neblikající) a momentální teplota vody.
Symbol hořáku se zobrazí v případě, že je hořák zapálen.
1.4.4. Funkce ochrany proti zamrznutí
Kotel je vybaven funkcí ochrany proti zamrznutí, která je aktivní v režimech LÉTO, ZIMA a OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ.
Funkce zabraňující zamrznutí kotle chrání pouze kotel, nikoli celý systém ústředního topení.
Topný systém musí být chráněn proti zamrznutí pokojovým termostatem, který je vypnut, je-li přepínač 2 v poloze OCHRANA
PROTI ZAMRZNUTÍ nebo VYPNUTO. Pokud si tedy přejete chránit i topný systém, otočte přepínač 2 do polohy ZIMA z .
Vytápěcí systém lze bezpečně zajistit proti zamrzání pomocí příslušných nemrznoucích prostředků, které jsou vhodné pro multi-kovové systémy.
Nepoužívejte nemrznoucí prostředky určené pro osobní vozidla. Pravidelně kontrolujte účinnost nemrznoucí příměsi.
Když čidlo teploty vody naměří teplotu vody 5 °C, kotel se sepne a zůstane na svém minimálním topném výkonu, dokud teplota vody
nedosáhne 30 °C nebo dokud neuplyne 15 minut.
Pokud se kotel vypne, čerpadlo pokračuje v činnosti.
Když čidlo TPV naměří teplotu 5 °C, kotel se sepne a zůstane na svém minimálním topném výkonu, dokud teplota vody nedosáhne 10 °C
nebo dokud neuplyne 15 minut (spínací ventil se přepne do polohy TPV).
Pokud se kotel vypne, čerpadlo pokračuje v činnosti.
Když čidlo teploty vody naměří teplotu vody 5 °C, kotel se sepne a zůstane na svém minimálním topném výkonu, dokud teplota vody
nedosáhne 10 °C nebo dokud neuplyne 15 minut.
Pokud se kotel vypne, čerpadlo pokračuje v činnosti.
11
1.4.5.
Ochrana před vypnutím čerpadla a ventilu
Pokud zůstane kotel vypnutý a přepínač 2 není v poloze VYPNUTO, a kotel je stále připojen ke zdroji napájení, budou čerpadlo, přepínací ventil a
dvojcestný ventil krátce aktivovány každých 24 hodin, aby byla zachována účinnost.
1.4.6.
Použití (volitelného) dálkového ovládání
Kotel lze připojit k dálkovému ovladači (volitelné příslušenství, které může dodat přímo výrobce), který lze použít pro nastavení mnoha
parametrů včetně:
• stavu kotle;
• okolní teploty;
• teploty vody pro ÚT;
• teploty vody pro TPV;
• čas zapnutí ÚT a čas zapnutí zásobníku;
• zobrazení diagnostiky kotle;
• reset kotle
a další
Pokyny pro připojení dálkového ovládání jsou uvedeny v části 3.2.13.
Musí být použity pouze originální dálkové ovladače dodávané výrobcem.
Pokud jsou používány neoriginální dálkové ovladače, nelze zaručit správnou funkci kotle ani ovladače.
1.4.7.
Použití (volitelné) externí sondy
Kotel může být připojen k (volitelné) externí teplotní sondě.
Když byla změřena vnější teplota, kotel automaticky reguluje teplotu topné vody, při poklesu venkovní teploty ji zvýší a sníží ji, když okolní
teplota vzroste, což zvyšuje pohodlí a šetří palivo (takzvaná funkce klouzavé změny teploty).
Teplota topné vody se mění v závislosti na programu v mikroprocesoru kotle.
Je-li nainstalována externí sonda, regulátor 4 ztrácí funkci ohřevu topné vody a stává se regulátorem vypočtené pokojové teploty (obr. 3) na
požadovanou hodnotu v místech určených k vytápění.
Během nastavování teploty začne na displeji blikat symbol vypočtené pokojové teploty
nastavení teploty.
25
18
32
15
35
obr. 3
Koncová poloha regulátoru 4 proti směru hodinových ručiček odpovídá
vypočtené pokojové teplotě 15 °C, poloha na 9. hodině odpovídá 18 °C, 12.
hodina odpovídá 25 °C a 3. hodina 32 °C a koncová poloha po směru hodinových
ručiček odpovídá 35 °C.
Pro dosažení optimální křivky doporučujeme nastavení na zhruba 20 °C.
Výstupní teplota [°C]
Činitel termoregulační křivky
obr. 4
Na obrázku 4 vidíte charakteristiky pro
vypočtenou hodnotu 20 °C. Pokud je tato
hodnota snížena nebo snížena regulátorem
4, posunou se podle toho nahoru nebo dolů i
charakteristiky.
Pokud například zvolíte charakteristiku
odpovídající parametru 1 a venkovní teplota je
-4 °C, bude výstupní teplota ÚT 50 °C.
Venkovní teplota [°C]
Musí být použity pouze originální externí sondy dodávané výrobcem.
Pokud jsou používány neoriginální externí sondy, nelze zaručit správnou funkci kotle ani sondy.
12
a zobrazí se
1.5.
Vypnutí kotle
Kotel se automaticky vypne, pokud dojde k poruše.
Pro určení režimu kotle viz Tabulky 1 a 2.
V Tabulce 2 a v části 6 najdete možné příčiny selhání. Část popisující odstranění závad naleznete na konci tohoto návodu.
Níže najdete výpis možných případů selhání a pokyny pro každý z nich.
1.5.1.
Vypnutí hořáku
Pokud se hořák vypne, protože neprobíhá hoření, zobrazí se symbol vypnutého hořáku
a začne blikat kód E01.
V takovém případě postupujte následovně:
• ověřte, zda je plynový kohout otevřen a zkontrolujte přívod plynu například zapálením plynového vařiče;
• pokud přívod plynu pracuje správně, otočte přepínač 2 do polohy RESET
na 2 sekundy, a poté jej otočte do požadované polohy. V
případě tří neúspěšných pokusů o zažehnutí požádejte o pomoc pověřené servisní centrum nebo kvalifikovaného servisního technika.
Pokud by se hořák vypínal pravidelně a svědčilo by to o opakujícím se selhání funkce kotle, požádejte o pomoc pověřené servisní centrum
nebo kvalifikovaného servisního technika.
1.5.2.
Vypnutí kvůli přehřátí
Pokud je teplota vody příliš vysoká, bude kotel vypnut. Zobrazí se symbol vypnutého hořáku
servisní centrum nebo servisního technika.
1.5.3.
Vypnutí kvůli špatné funkci sání vzduchu/odtahu spalin
Pokud systém sání/odtahu spalin pracuje nesprávně, bude kotel vypnut. Je zobrazen symbol
Kontaktujte kvalifikované servisní centrum nebo servisního technika.
1.5.4.
a začne blikat kód E02. Kontaktujte kvalifikované
a bliká kód E20 (zásah spínače diferenciálního tlaku).
Vypnutí kvůli nízké hladině vody
Pokud není oběh TPV správný, kotel je vypnut.
Na displeji se zobrazí symbol vypnutého kotle
a bliká kód E10 nebo E26, podle typu poruchy.
V prvním případě (kód E10) mohou být dvě možné příčiny:
a Manometr (5, obr. 1) ukazuje hodnotu tlaku nižší než 1 bar
Naplňte systém vodou následujícím způsobem:
• Otočte plnicím kohoutem (obr. 5) proti směru hodinových ručiček a nechte vodu vtékat do kotle;
• Kohout nechejte otevřený, dokud manometr nezačne ukazovat hodnotu 1 - 1,3 bar;
• Poté kohout zavřete otočením po směru hodinových ručiček;
• Otočte přepínač 2 do polohy RESET
na několik sekund, a poté jej otočte do požadované polohy.
Pokud kotel stále nezačal pracovat, požádejte o pomoc pověřené servisní centrum nebo kvalifikovaného servisního technika.
Ujistěte se, že jste po naplnění pečlivě utáhli napouštěcí kohout.
Pokud tak neučiníte, může při zvýšení tlaku dojít k otevření pojistného ventilu a vypuštění vody.
b) manometr (5, obr. 1) ukazuje hodnotu tlaku 1 - 1,3 bar
Požádejte o pomoc pověřené servisní centrum nebo kvalifikovaného servisního technika.
V druhém případě (blikající kód E26) požádejte o pomoc pověřené servisní centrum nebo kvalifikovaného servisního technika.
Napouštěcí kohout
obr. 5
13
1.5.5.
Vypnutí kvůli poruše ventilátoru
Systém neustále dohlíží nad funkcí ventilátoru a v případě poruchy vypne hořák a na displeji se zobrazí symbol
a
bliká kód E17.
Kotel bude v tomto režimu, dokud nebudou obnoveny běžné pracovní parametry hořáku.
Pokud kotel v tomto režimu zůstane a nepodaří se jej znovu spustit, kontaktujte kvalifikované servisní centrum nebo
servisního technika.
1.5.6.
Poplach vyvolaný nesprávnou funkcí teplotní sondy
Pokud dojde k vypnutí hořáku kvůli nesprávné funkci teplotních sond, zobrazí se symbol vypnutého kotle
• E05, sonda ÚT:
kotel nepracuje.
• E06, sonda TPV:
kotel pracuje pouze v režimu ÚT, nikoli v režimu TPV.
• E12, sonda zásobníku:
kotel pracuje v režimu ÚT a okamžitého ohřevu TPV.
a mohou blikat tyto kódy:
Kontaktujte kvalifikované servisní centrum nebo servisního technika.
1.5.7.
Poplach vyvolaný nesprávnou funkcí modulačního ventilu
Pokud modulátor plynového ventilu pracuje nesprávně, zobrazí se symbol vypnutého kotle
Kotel bude pokračovat v provozu, avšak při nejnižším možném výkonu.
a začne blikat kód E16.
Kontaktujte kvalifikované servisní centrum nebo servisního technika.
1.5.8.
Poplach vyvolaný nesprávnou funkcí (volitelného) dálkového ovladače
Kotel rozpozná, zda je nebo není použito volitelné dálkové ovládání. Je-li připojeno dálkové ovládání, ale kotel neobdrží
signál, zobrazí se symbol vypnutého kotle
a bliká kód E22.
Kotel bude i nadále fungovat podle nastavení na ovládacím panelu (obr. 1) a bude ignorovat signál z dálkového ovládání.
Kontaktujte kvalifikované servisní centrum nebo servisního technika.
1.5.9.
Poplach vyvolaný nesprávnou funkcí (volitelné) externí sondy
Pokud (volitelná) externí teplotní sonda pracuje nesprávně, zobrazí se symbol vypnutého kotle
a začne blikat kód E23.
Kotel bude pokračovat v provozu, ale funkce klouzavé změny teploty bude deaktivována. Teplota vody ÚT závisí na
poloze regulátoru 4 (obr. 1), který v tomto případě ztrácí funkci regulátoru vypočtené pokojové teploty (viz 1.4.7.).
Kontaktujte kvalifikované servisní centrum nebo servisního technika.
1.6.Údržba
Pravidelná údržba kotle musí být provedena v souladu s harmonogramem uvedeným v příslušné části této příručky.
Správná údržba kotle umožní jeho efektivní funkci bez ohrožování životního prostředí, a také jeho naprostou bezpečnost.
Údržba a opravy musí být prováděny kvalifikovaným personálem.
Výrobce důrazně doporučuje, aby zásahy do kotle, stejně jako jeho údržbu, vykonávalo plně kvalifikované servisní centrum
Více informací naleznete v části 5 – Údržba.
Uživatel smí pouze čistit vnější kryt kotle, a to pomocí běžných prostředků vhodných pro čištění nábytku.
Nepoužívejte vodu.
1.7.
Poznámky pro uživatele
Uživatel smí mít přístup pouze k těm částem kotle, které jsou snadno dosažitelné bez použití technického zařízení nebo nástrojů.
Uživatel není oprávněn k odstranění krytu kotle a k zásahu do jeho vnitřních součástí.
Nikdo, ani kvalifikovaný personál, nemá povolení provádět na kotli jakékoli úpravy.
Výrobce nebude zodpovědný za žádná zranění ani za škody na majetku způsobené nesprávným zásahem do kotle.
Pokud byl kotel odstaven a odpojen od hlavního napájení, může být zapotřebí provést odblokování čerpadla.
Pro to je zapotřebí odstranění krytu a přístup k vnitřní části, a provádět tento úkon smí tedy jen příslušně kvalifikovaný personál.
Zablokování čerpadla lze zabránit přidáním ochranných prostředků, které vytvářejí ochranný film a jsou vhodné pro multi-kovové systémy.
14
2.
Technické vlastnosti a rozměry
2.1.
Technické vlastnosti
Hořák kotle je vybaven směšovačem. Jsou dostupné následující modely
KB 24 kondenzační kotel s uzavřenou komorou a nuceným tahem, ohřevem vody pro ÚT a okamžitou dodávkou TPV a systémem Aqua
Premium, tepelný výkon 23,7 kW
KB 28 kondenzační kotel s uzavřenou komorou a nuceným tahem, ohřevem vody pro ÚT a okamžitou dodávkou TPV a systémem Aqua
Premium; tepelný výkon 26,2 kW
Tyto kotle splňují všechny požadavky pro danou zemi, která je uvedena na typovém štítku.
Instalací v jiné nežli uvedené zemi vzniká nebezpečí poranění lidí a zvířat a poškození majetku.
Hlavní technické vlastnosti kotlů jsou uvedeny níže.
Konstrukční vlastnosti
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ovládací panel s krytím IPX4D
Elektronický bezpečnostní deska a integrovaný modulátor
Elektronické zapalování se samostatným zapalovačem a
plamenoionizačním detektorem
Nerezový hořák se směšovačem
Monotermální, vysoce výkonný kompozitní a ocelový výměník
tepla s odvzdušňovačem
Nerezový deskový výměník tepla pro ohřev TPV
Modulační plynový ventil s dvojitou závěrkou a konstantním
poměrem vzduch/plyn
Modulační, elektronicky řízený ventilátor odtahu spalin
3rychlostní čerpadlo ÚT se zabudovaným odplynováním
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Čerpadlo TPV
Bezpečnostní průtokový spínač, který kotel vypne v případě
špatné cirkulace vody v systému ÚT
Teplotní sondy pro zásobník TPV a ÚT
Bezpečnostní termostat
Spalinové termostaty
Integrovaný, automatický obtok
10litrová expanzní nádoba.
Kohouty pro plnění a vyprázdnění kotle
Přepínací ventil se servopohonem
Spínač priority průtoku TPV
-
-
Regulátor teploty vody TPV: 35 - 57 °C
Měřič tlaku vody v systému - manometr
-
-
Trimr pro nastavení tepelného příkonu zapalování
Časovačem řízený pokojový termostat (240 sekund s teplotou
vody v ÚT > 40 °C)
Funkce post-cirkulace čerpadla v režimu ÚT, v režimu PROTI
ZAMRZNUTÍ a v režimu ČÍŠTĚNÍ KOMÍNŮ (180 sekund)
Funkce doběhu čerpadla v režimu TPV (30 s)
Funkce doběhu pro teplotu vytápění > 85 °C (30 sekund).
Bezpečnostní funkce dovětrání (ZAPNUTO 95 °C, VYPNUTO 90 °C).
Ochrana proti zablokování čerpadla a přepínacího ventilu (na
180 sekund po 24 hodinách nečinnosti).
Možnost ihned připojit k (volitelnému) pokojovému termostatu
Možnost ihned použít externí sondu (volitelná, dodávaná výrobcem)
Možnost ihned použít dálkový ovladač OpenTherm (volitelný,
dodávaný výrobcem)
Uživatelské rozhraní
-
-
-
Displej LCD pro zobrazení režimu kotle
Přepínač režimu kotle: VYPNUTO, RESET, ZIMA, LÉTO a POUZE ÚT.
Regulátor teploty vody ÚT: 20 - 78 °C (běžný rozsah) nebo 20 - 45
°C (omezený rozsah)
Provozní vlastnosti
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Elektronická modulace plamene pro ÚT s časovaným náběhem
(50 sekund)
Elektronická modulace plamene pro TPV
Funkce priority ohřevu teplé vody
Ochrana proti zamrznutí ÚT (ZAPNUTO 5 °C, VYPNUTO 30 °C
nebo po 15 minutách provozu)
Ochrana proti zamrznutí TPV (ZAPNUTO 5 °C, VYPNUTO 10 °C
nebo po 15 minutách provozu)
Ochrana proti zamrznutí zásobníku (ZAPNUTO 5 °C, VYPNUTO 10
°C nebo po 15 minutách provozu)
Funkce ochrany proti bakterii legionelle
Časovač funkce čištění komínů (15 minut)
Funkce šíření plamene během zapalování
Trimr pro nastavení maximálního tepelného příkonu ÚT
-
-
-
-
-
-
-
-
15
2.2.Rozměry
Pohled zdola
G
M
C
F
R
RC
obr. 6
16
Přívod plynu
Výstup ÚT
Výstup TPV
Přívod studené vody
vratné potrubí ÚT
Napouštěcí kohout
Pohled shora
S
RSR
RSS
SV3
SV6
Odtok kondenzátu
Vypouštěcí kohout ÚT
Zásobník/vypouštěcí kohout TPV
Pojistný ventil 3 bar (ÚT)
Pojistný ventil 6 bar (TPV)
2.3.
Vodovodní systém
Bruciatore
Hořák
Sonda di temperatura
Teplotní sonda vody ÚT
riscaldamento
Scambiatore
di calore
Výměník
tepla
Ventilatore
modulante
Modulační
ventilátor
Valvola di Vypínací
intercettazione
ventil
Flussostato
Spínač
průtoku vody
Trojcestný
Valvola
a tre vie ventil
Accumulo
Zásobník vody
Mandata
Výstup
pro ÚT
riscaldamento
Circolatore
Čerpadlo ÚT
riscaldamento
Sonda diSonda
temperatura
accumulo
zásobníku vody
Scambiatore
a piastre tepla
Deskový výměník
Ritorno
Vratné
potrubí ÚT
riscaldamento
Circolatore
sanitario
Čerpadlo
pro TPV
Valvola ventil
gas
Plynový
Sonda temperatura
Sonda TPV
sanitario
Utenze
Kohout
obr. 7
17
2.4.
Provozní hodnoty
Tlak hořáku musí být zkontrolován po 3 minutách provozu hořáku.
KB 24
Typ paliva
Max. tepelný
ÚT
ÚT
Příkon
výkon
výkon
[kW]
(80 - 60 °C) [kW] (50 - 30 °C) [kW]
TPV
výkon
[kW]
Tlak
rozvodu plynu
[mbar]
Průměr
membrány
[mm]
Spaliny
CO2
[%]
kW
min
max
min
max
min
max
mbar
mm
%
Metan G20
23,7
6,5
23,1
7,3
24,8
7,3
28,0
20
7,2
8,8 ÷ 9,1
Propan G31
23,7
6,5
23,1
7,3
24,8
7,3
28,0
37
5,3
9,1 ÷ 10,1
Tlak
rozvodu plynu
[mbar]
Průměr
membrány
[mm]
Spaliny
CO2
[%]
Tabulka 3
Okamžitý přívod teplé vody ΔT 45 K = 8,9 l/min
Okamžitý přívod teplé vody ΔT 40 K = 10,0 l/min
Okamžitý přívod teplé vody ΔT 35 K = 11,5 l/min
Okamžitý přívod teplé vody ΔT 30 K = 13,4 l/min
Okamžitý přívod teplé vody ΔT 25 K = 16,1 l/min
KB 28
Typ paliva
Max. tepelný
Příkon
[kW]
ÚT
ÚT
výkon
výkon
(80 - 60 °C) [kW] (50 - 30 °C) [kW]
TPV
výkon
[kW]
kW
min
max
min
max
min
max
mbar
mm
%
Metan G20
26,2
5,4
25,55
6,1
27,4
6,1
31,0
20
7,2
8,8 ÷ 9,1
Propan G31
26,2
5,4
25,55
6,1
2,74
6,1
31,0
37
5,3
9,8 ÷ 10,1
Tabulka 4
Okamžitý přívod teplé vody ΔT 45 K = 9,9 l/min
Okamžitý přívod teplé vody ΔT 40 K = 11,1 l/min
Okamžitý přívod teplé vody ΔT 35 K = 12,7 l/min
Okamžitý přívod teplé vody ΔT 30 K = 14,8 l/min
Okamžitý přívod teplé vody ΔT 25 K = 17,8 l/min
Poznámka: TPV znamená okamžitou dodávku teplé vody (systém Aqua Premium je vypnut).
2.5.
Obecné vlastnosti
KB 24
KB 28
-
II2H3P
II2H3P
Minimální tlak systému ÚT
bar
0,5
0,5
Maximální tlak systému ÚT
bar
3
3
Minimální tlak ÚT
bar
0,5
0,5
Maximální tlak systému TPV
bar
8
8
Kategorie zařízení
Specifický průtok TPV (Δt 30 °C)
Elektrické napájení – napětí / frekvence
163
183
230 ~ 50
230 ~ 50
Pojistka síťového napájení
A
2
2
Maximální spotřeba energie
W
145
145
Elektrické krytí
IP
X4D
X4D
Spotřeba metanu při maximálním průtoku ÚT (*)
m3/h
2,51
2,77
Spotřeba propanu při maximálním průtoku ÚT
kg/h
1,84
2,03
Maximální pracovní teplota ÚT
°C
83
83
Maximální pracovní teplota TPV
°C
62
62
Celková kapacita expanzní nádoby
l
10
10
Maximální doporučená kapacita systému ÚT
l
200
200
Tabulka 5
(*) Hodnota pro 15 °C - 1013 mbar.
(**) Maximální teplota vody 83 °C. Expanzní nádoba natlakovaná na 1 bar.
18
l/10’
V ~ Hz
KB 24
Tepelná ztráta krytu se zapnutým hořákem
Tepelná ztráta krytu s vypnutým hořákem
Tepelná ztráta komínu se zapnutým hořákem
Hmotnostní průtok spalin
Teplota spalin - teplota vzduchu
Účinnost při maximálním tepelném výkonu (60/80 °C)
Účinnost při maximálním tepelném výkonu (30/50 °C)
Účinnost při minimálním tepelném výkonu (60/80 °C)
Účinnost při minimálním tepelném výkonu (30/50 °C)
Účinnost při tepelném výkonu 30 %
Třída účinnosti (dle 92/42/CE)
Třída emisí NOx
%
%
%
g/s
°C
%
%
%
%
%
-
Pmax
Pmin
1,4
2,1
0,2
2,2
3,1
49
95,7
106,9
-
2,6
12,4
67
97,5
104,8
-
Snížená zátěž
(30 %)
-
109,1
★★★★
5
Tabulka 6
KB 28
Tepelná ztráta krytu se zapnutým hořákem
Tepelná ztráta krytu s vypnutým hořákem
Tepelná ztráta komínu se zapnutým hořákem
Hmotnostní průtok spalin
Teplota spalin - teplota vzduchu
Účinnost při maximálním tepelném výkonu (60/80 °C)
Účinnost při maximálním tepelném výkonu (30/50°C)
Účinnost při minimálním tepelném výkonu (60/80 °C)
Účinnost při minimálním tepelném výkonu (30/50°C)
Účinnost při tepelném výkonu 30 %
Třída účinnosti (dle 92/42/CE)
Třída emisí NOx
%
%
%
g/s
°C
%
%
%
%
%
-
Pmax
Pmin
0,9
2,3
0,3
2,2
3,1
45
95,5
106,7
-
2,5
13,9
51,2
97,53
105,4
-
Snížená zátěž
(30 %)
-
108,9
★★★★
5
Tabulka 7
2.6.
Dostupná hlava
Dostupná hlava [mbar]
MODEL KB 24
V3
V2
V1
Průtok (l/h)
Dostupná hlava [mbar]
MODEL KB 28
obr. 8
V2
V3
V1
VYSVĚTLIVKY
V1 Rychlost čerpadla I (min)
V2 Rychlost čerpadla II
V3 Rychlost čerpadla III (max)
Průtok [l/h]
19
3.
Pokyny pro instalatéra
3.1.
Instalační normy
Tento kotel má stupeň ochrany II2H3P a musí být instalován v souladu s platnými právními předpisy a normami platnými v zemi instalace.
3.2.Instalace
Pro účely instalace a údržby musí být použity pouze originální příslušenství a součásti
dodávané výrobcem.
Jsou-li použity neoriginální součásti a příslušenství, nemůže být zaručen správný chod kotle.
3.2.1.Balení
Kotel je dodáván v pevné lepenkové krabici. Kotel rozbalte a zkontrolujte, zda je vše kompletní a nic není poškozeno.
Veškerý obalový materiál lze recyklovat a likvidace musí být provedena do příslušných kontejnerů. Uchovávejte obal mimo dosah dětí, mohl
by pro ně být nebezpečný.
Výrobce nebude zodpovědný za žádná zranění ani za škody na majetku způsobené nedodržením výše zmíněných pokynů.
Obsah balení:
• sada měděných trubek pro připojení kotle k systému ÚT a TPV a k rozvodu plynu;
• 2 uzavírací kohouty: pro plyn a pro studenou vodu;
• nástěnný držák;
• plastový sáček obsahující:
a) návod k instalaci, použití a údržbě kotle
b) šablonu pro připevnění ke zdi (obr. 9)
d) čtyři kusy šroubů a hmoždinek pro připevnění ke zdi.
3.2.2.
Výběr umístění kotle při instalaci
Při výběru místa instalace kotle je třeba mít na paměti několik bodů.
• Přečtěte si pokyny v části 3.2.6. Systém sání vzduchu a odtahu spalin;
• Ujistěte se, že je stěna pro připevnění kotle dostatečně stabilní – nepřipevňujte jej na nestabilní stěnu.
• Nepřipevňujte kotel nad jakékoli zařízení, které by mohlo ohrozit jeho správný chod (např. kuchyňské přístroje, které vytváří páru a mastnotu, pračky).
3.2.3.
Umístění kotle
Každý kotel je dodáván v balení spolu s papírovou šablonu (obr.9), která umožňuje umístění potrubí spojující systém ÚT, systém ohřevu TPV,
přívod plynu a systém sání/odtahu spalin před samotnou instalací.
Šablona je vyrobena z vysoce odolného papíru. Připevněte ji ke zdi s pomocí vodováhy. Poskytuje veškeré potřebné informace pro vyvrtání
otvorů k upevnění kotle ke stěně, kotel je připevněn ke zdi pomocí dvou šroubů a hmoždinek.
Spodní část šablony ukazuje oblasti, které mají být označeny pro umístění spojek k přívodního plynového potrubí, vodovodního potrubí,
potrubí pro TPV, ÚT a vratné potrubí.
Horní část šablony ukazuje oblasti, které mají být označeny pro umístění potrubí pro sání/odtah spalin.
Pokud teplota stěny, na kterou má být kotel připevněn, a vnější teplota koaxiálního potrubí pro sání vzduchu/odtah spalin
nepřesahují 60 °C, není třeba dodržovat minimální vzdálenost kotle od hořlavých stěn.
U kotlů s děleným potrubím sání a odtahu spalin v blízkosti hořlavých stěn a průchodů takovýmito stěnami je třeba vložit
izolační vrstvu.
20
Šablona pro připevnění ke zdi
1
2
C
F
R
M
G
L
Přípojka Ø
Měděná trubka Ø
L
M = Výstup ÚT
3/4"
18 mm
349 mm
C = TPV
1/2"
14 mm
389 mm
G = Přívod plynu
1/2"
18 mm
349 mm
F = Studená voda
1/2"
14 mm
389 mm
R = Vratné potrubí ÚT
3/4"
18 mm
349 mm
obr. 9
21
3.2.4.
Instalace kotle
Před připojením kotle k potrubí ÚT a TPV toto potrubí řádně pročistěte.
Před uvedením NOVÉHO systému do provozu odstraňte jakýkoli kovový odpad vzniklý při výrobě a svařování, odstraňte
případná zbytková maziva. Pokud by se tyto nečistoty dostaly do kotle, mohly by ohrozit jeho správnou funkci.
Před uvedením ZRENOVOVANÉHO systému do provozu (po přidání radiátorů, výměně kotle atd.) jej důkladně pročistěte a
odstraňte jakékoli usazeniny a cizí tělesa.
To můžete provést pomocí vhodných nekyselých produktů běžně dostupných na trhu.
Nepoužívejte rozpouštědla, protože by mohlo dojít k poškození součástí.
Do každého topného systému (nového nebo rekonstruovaného), přidejte do vody ve vhodném poměru příslušné
inhibitory koroze pro multi-kovové systémy, které vytvářejí ochranný film na vnitřním povrchu.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nedodržením těchto pokynů.
Kotel je vybaven filtrem (obr. 10), který brání zanesení potrubí hlavního výměníku tepla usazeninami, které mohou v topném systému vznikat.
Tento filtr však nemůže zabránit hromadění usazenin uvnitř kotle. Kvůli tomu prosíme nezapomeňte, že:
U všech typů instalace je nezbytné nainstalovat filtr, který lze kontrolovat zrakem díky oku o průměru
0,4 mm umístěném na vratném potrubí v blízkosti kotle.
obr. 9
Filtr
Při instalaci kotle postupujte takto:
• připevněte šablonu ke zdi (obr. 9);
• vyvrtejte ve zdi dva otvory o průměru 12 mm pro vložení hmoždinek držáku kotle;
• připevněte na stěnu podle potřeby systém pro sání vzduchu/odtah spalin;
• upevněte držák kotle ke stěně pomocí hmoždinek dodaných s kotlem;
• umístěte plynové přípojky (G), vodní přípojky (F), přípojky TPV (C), přípojky ÚT (M) a přípojky vratného potrubí ÚT (R) tak, jak vidíte na šabloně
(na její spodní straně);
• zajistěte systém odvodu kondenzátu (S na obr. 6) a otvory pro pojistný ventil 3 bar (SV3) a pro pojistný ventil 6 bar (SV6);
• připevněte kotel k držáku umístěnému na stěně;
• připojte kotel k přívodním potrubím pomocí sady přípojek dodané s kotlem (viz odstavec 3.2.8. a 3.2.9);
• připojte kotel k potrubí pro vypouštění kondenzátu (viz odstavec 3.2.9.);
• připojte kotel k systému vypouštění pojistných ventilů 3 a 6 bar;
• připojte kotel k přívodu vzduchu a odtahu spalin (viz odstavce 3.2.6);
• připojte elektrické napájení, pokojový termostat (je-li k dispozici) a ostatní dostupné příslušenství (viz následující části).
3.2.5.
Ventilace místnosti kotle
Místnost určená k instalaci kotle musí být vhodná, tedy v souladu s platnými právními předpisy a normami země
instalace, jejichž obsah můžete považovat za součást tohoto návodu.
Kotel je vybaven uzavřenou spalovací komorou. Spalovací vzduch není čerpán přímo z místnosti kotle, a proto není třeba dodržovat žádné
přepisy pro vlastnosti místnosti kotle nebo její možnosti ventilace a větracích otvorů.
22
3.2.6.
Systém sání vzduchu a odtahu spalin
Vypouštění spalin do ovzduší musí splňovat zákonná ustanovení a normy platné v zemi instalace.
Kotel je vybaven bezpečnostním zařízením, které dohlíží na odtah spalin.
Pokud dojde k selhání systému pro sání vzduchu/odtah spalin, bude kotel pomocí ochranných zařízení vypnut a na
displeji se zobrazí symbol vypnutého hořáku
a bude blikat kód E03.
Je přísně zakázáno zasahovat do bezpečnostního zařízení a/nebo jej vypínat.
V případě opakovaného vypínání kotle je nutné zkontrolovat potrubí pro sání vzduchu/odtah spalin, mohlo dojít k jejich
ucpání nebo by mohlo být nevhodné pro vypouštění spalin do ovzduší.
Je povoleno používat pouze systémy pro sání vzduchu a odtah spalin, které jsou schválené výrobcem a jsou odolné vůči
kyselému kondenzátu.
Potrubí pro odtah spalin musí být nahnuté směrem ke kotli, aby kondenzát stékal směrem ke spalovací komoře, která je
přizpůsobena pro hromadění a vypouštění kondenzátu.
Pokud by výše popsaný postup nebyl možný, je nezbytné v místech tvoření kondenzátu umístit zařízení pro hromadění
kondenzátu napojené na vypouštěcí systém.
Je nutné zabránit hromadění kondenzátu v systému pro odtah spalin, a to s výjimkou výpusti, která může být připojena
přímo k systému pro odtah spalin.
Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace, používání, úprav zařízení nebo nedodržením pokynů
výrobce nebo platných instalačních norem vztahujících se k zařízení.
Příklady instalace
obr. 11
Seznam zkratek
A Sání vzduchu - S Odtah spalin -
Kondenzát -
Déšť
23
3.2.6.1.
Nastavení potrubí pro sání vzduchu a odtah spalin: B23, B53, C13, C33, C43, C53, C83
Typ B23
Tento kotel je navržen pro připojení k existujícímu odtahovému systému vně místnosti kotle.
Spalovací vzduch je odebírán přímo z místnosti kotle a spaliny jsou odváděny ven.
Kotel není určen k použití s komínovou klapkou, musí být totiž vybaven ventilátorem umístěným za spalovací komorou/výměníkem tepla.
Typ B53
Kotel je určen pro připojení ke komínové koncovce odtahu spalin přes samostatný kanál.
Spalovací vzduch je odebírán přímo z místnosti kotle a spaliny jsou odváděny ven.
Kotel není určen k použití s komínovou klapkou, musí být totiž vybaven ventilátorem umístěným za spalovací komorou/výměníkem tepla.
Typ C13
Tento kotel je určen pro připojení k horizontálnímu výstupu a sacímu potrubí připojenému k vnější straně prostřednictvím koaxiálního nebo
děleného potrubí.
Vzdálenost mezi sacím potrubím a potrubím odtahu spalin musí být minimálně 250 mm a obě koncovky musí být umístěny ve čtvercové
oblasti o straně 500 mm.
Kotel má být vybaven ventilátorem umístěným před spalovací komorou/výměníkem tepla.
Typ C33
Tento kotel je určen pro připojení k vertikálnímu výstupu a sacímu potrubí připojenému k vnější straně prostřednictvím koaxiálního nebo
děleného potrubí.
Vzdálenost mezi sacím potrubím a potrubím odtahu spalin musí být minimálně 250 mm a obě koncovky musí být umístěny ve čtvercové
oblasti o straně 500 mm.
Kotel má být vybaven ventilátorem umístěným před spalovací komorou/výměníkem tepla.
Typ C43
Tento kotel je určen pro připojení ke společnému komínovému systému se dvěma kanály - pro sání spalovacího vzduchu a druhým pro odtah
spalin. Tato potrubí mohou být koaxiální nebo dělená.
Komínový systém pro odtah spalin musí splňovat platné předpisy.
Kotel má být vybaven ventilátorem umístěným před spalovací komorou/výměníkem tepla.
Typ C53
Kotel s odděleným potrubím pro spalovací vzduch a pro odtah spalin.
Vzduch a spaliny mohou mít odlišný výstupní tlak. Koncovky na protilehlých stěnách nesmí být namířeny na sebe.
Kotel má být vybaven ventilátorem umístěným před spalovací komorou/výměníkem tepla.
Typ C83
Tento kotel je určen pro připojení ke koncovce spalovacího vzduchu a koncovce odtahu spalin, nebo ke společnému komínu.
Komín pro odtah spalin musí splňovat platné předpisy.
Kotel má být vybaven ventilátorem umístěným před spalovací komorou/výměníkem tepla.
24
3.2.6.2. Koaxiální systém sání vzduchu a odtahu spalin o průměrech 100/60 a 125/80 mm
Výše zmíněné údaje platí pro systémy sání a odtahu spalin, u kterých jsou použita hladká a pevná, výrobcem schválená a
dodaná potrubí.
Typ C13
KB 24
Minimální přípustná délka horizontálního koaxiálního potrubí je 1 m, a to bez prvního kolene připojeného ke kotli.
Maximální přípustná délka horizontálního koaxiálního potrubí 100/60 mm je 9,5 m, a to bez prvního kolene připojeného ke kotli.
Maximální přípustná délka horizontálního koaxiálního potrubí 125/80 mm je 14,5 m, a to bez prvního kolene připojeného ke kotli.
Pro každý další metr rovného potrubí je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 90° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 45° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 0,5 m.
Stěnová koncovka zkracuje největší povolenou délku o 1,5 metru.
Kanály pro sání vzduchu musí mít na výpustí 1% sklon, aby bylo zabráněno vniknutí dešťové vody.
KB 28
Minimální přípustná délka horizontálního koaxiálního potrubí je 1 m, a to bez prvního kolene připojeného ke kotli.
Maximální přípustná délka horizontálního koaxiálního potrubí 100/60 mm je 6,5 m, a to bez prvního kolene připojeného ke kotli.
Maximální přípustná délka horizontálního koaxiálního potrubí 125/80 mm je 11,5 m, a to bez prvního kolene připojeného ke kotli.
Pro každý další metr rovného potrubí je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 90° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 45° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 0,5 m.
Stěnová koncovka zkracuje největší povolenou délku o 1,5 metru.
Kanály pro sání vzduchu musí mít na výpustí 1% sklon, aby bylo zabráněno vniknutí dešťové vody.
Typ C33
KB 24
Nejmenší povolená délka vertikálního koaxiálního potrubí je 1 metr.
Největší povolená délka vertikálního koaxiálního potrubí o průměru 100/60 mm je 9,5 metrů.
Největší povolená délka vertikálního koaxiálního potrubí o průměru 125/80 mm je 14,5 metrů.
Pro každé další metr rovného potrubí je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 90° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 45° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 0,5 m.
Střešní koncovka zkracuje největší povolenou délku o 1,5 metru.
KB 28
Nejmenší povolená délka vertikálního koaxiálního potrubí je 1 metr.
Největší povolená délka vertikálního koaxiálního potrubí o průměru 100/60 mm je 6,5 metrů.
Největší povolená délka vertikálního koaxiálního potrubí o průměru 125/80 mm je 11,5 metrů.
Pro každé další metr rovného potrubí je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 90° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 45° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 0,5 m.
Střešní koncovka zkracuje největší povolenou délku o 1,5 metru.
97
100
376
60 mm
750
Těsnicí kryt
Těsnicí vložka
Těsnicí kryt
Těsnicí vložka
450
obr. 12
534
obr. 13
Tyto obrázky slouží pouze pro ilustraci. Při instalaci volitelného zařízení se řiďte pokyny dodanými s tímto zařízením.
25
3.2.6.3. Sání vzduchu a odtah spalin přes dělené potrubí Ø 80 mm
Výše zmíněné údaje platí pro systémy sání a odtahu spalin, u kterých jsou použita hladká a pevná, výrobcem schválená a
dodaná potrubí.
Instalační typy C43 - C53 - C83
Nejmenší povolená délka sacího potrubí je 1 metr.
Nejmenší povolená délka potrubí odtahu spalin je 1 metru.
Největší povolená délka potrubí pro sání vzduchu/odtah spalin je 120 metrů (celková délka potrubí sání vzduchu a odtahu spalin).
Pro každé další metr rovného potrubí je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Pro každé další 90° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 1,5 m.
Pro každé další 45° koleno je třeba maximální délku zkrátit o 1 m.
Střešní koncovka zkracuje největší povolenou délku o 1,5 metru.
Koncovka na zdi zmenšuje maximální povolenou délku o 1 metrů.
376
Těsnicí kryt
148
305
Ø 80
Těsnicí vložka
750
Těsnicí vložka
135
450
obr. 14
3.2.7.
325
obr. 15
Měření účinnosti spalování
3.2.7.1. Funkce „Čištění komínu“
Kotel je vybaven funkcí „čištění komínu“, která slouží pro změření účinnosti spalování a k nastavení hořáku.
Pro aktivaci této funkce je nezbytné otevřít přední část krytu, aby byl umožněn přístup k ovládání. Postupujte následovně:
- Odšroubujte dva ze čtyř šroubů zajišťujících kryt – buď ty na levé nebo ty na pravé straně.
- Otevřete kryt.
- Vyjměte masku ovládacího panelu zatáhnutím za háčky na každé straně směrem ven a přitáhnutím masky směrem k sobě (obr. 16).
Ovládací panel je znázorněn na obr. 17.
Pokud je přepínač 2 (obr. 1) v poloze ZIMA a pokojový termostat (pokud je k dispozici) v poloze ZAPNUTO, a pokud je kotel zapnutý, stiskněte
tlačítko „čištění komínu“ (
obr. 17) na několik sekund; kotel se vypne a obnoví zapalovací sekvenci s novým tepelným výkonem podle
nastavení regulátoru maximálního tepelného výkonu
(obr. 17), kterým se nastavuje maximální výkon ÚT.
Funkce „čištění komínu“ je zapnuta po dobu 15 minut.
Pro vypnutí funkce „čištění komínu“ nastavte přepínač 2 do jakékoli jiné polohy než ZIMA.
26
1
2
3
obr. 16
obr. 17
3.2.7.2. Postup měření
Kotel je vybaven hrdlem pro připojení sání vzduchu/odtahu spalin (obr. 18 a 19). Šachta je vyrobena se dvěma otvory pro přímé připojení
sání vzduchu a odtahu spalin (obr. 19).
Před provedením kontroly spalování sejměte z otvorů kryt A (obr. 18).
Za účelem ověření účinnosti spalování musí být provedena následující měření:
- pomocí otvoru 1 změřte spalovací vzduch (obr. 19).
- pomocí otvoru 2 změřte teplotu plynu a koncentraci CO2 (obr. 19).
Před začátkem měření musí kotel dosáhnout pracovní teploty.
1
obr. 18
A
2
obr. 19
27
3.2.8.
Připojení k rozvodu plynu
Průřez přívodního plynového potrubí musí být stejný nebo větší než přívodní potrubí kotle.
Průřez potrubí závisí na jeho délce, trase a průtoku plynu. Je třeba, aby byly rozměry plynového potrubí odpovídající.
Je nezbytné dodržovat instalační normy platné v zemi instalace, které jsou nedílnou součástí tohoto návodu.
Před spuštěním vnitřního systému rozvodu plynu a před připojením měřidla je třeba zkontrolovat těsnost.
Pokud bude po instalaci některá z částí systému nepřístupná, musí být kontrola těsnosti provedena ještě před zakrytím potrubí.
Pro zkoušku těsnosti NESMÍTE použít hořlavý plyn: použijte vzduch nebo dusík.
Pokud je již v trubkách plyn, je zkouška otevřeným ohněm zakázána. Použijte příslušné, běžně dostupné prostředky.
Pro připojení kotle k plynovodu je NEZBYTNÉ, abyste použili těsnicí vložku vhodné velikosti a z vhodného materiálu (obr. 20).
S tímto typem šroubování NESMÍ být použito konopí, teflonová páska ani podobné těsnění.
Těsnicí vložka
obr. 20
3.2.9.
Vodovodní přípojky
Před instalací kotle by měl být systém důkladně zbaven veškerých nečistot; mohly by způsobit poškození čerpadla nebo výměníku tepla (viz 3.2.4.).
SYSTÉM ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ
Přívodní potrubí ÚT a vratné potrubí ÚT musí být připojena k odpovídajícím 3/4" přípojkám kotle (viz obr. 6).
Při dimenzování vytápěcího systému ÚT dbejte na ztráty zatížení způsobené radiátory, termostatickými ventily, šoupátky radiátoru a celkovým
nastavením systému.
Je vhodné nasměrovat vypouštění bezpečnostního ventilu kotle do kanalizace. Pokud tak neučiníte a dojde ke spuštění
pojistného ventilu, může dojít k zatopení místnosti kotle.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nedodržením tohoto technického opatření.
SYSTÉM OHŘEVU PITNÉ VODY
Vodovodní potrubí a výstup TPV musejí být připojeny k odpovídajícím 1/2" přípojkám F a C kotle (viz obr. 6). Pravidelnost čištění
sekundárního deskového výměníku tepla závisí na tvrdosti vody dodávané do kotle.
V závislosti na stupni tvrdosti dodávané vody může být nutné instalovat vhodné zařízení pro úpravu pitné vody v
souladu s platnými právními předpisy a normami.
Úprava vody dodávané do kotle je vhodná vždy, když její tvrdost přesahuje 20°F.
Voda z běžně prodávaných změkčovačů nemusí být kvůli svému PH vhodná pro některé součásti systému.
ODVOD KONDENZÁTU
Odvod kondenzátu musí vyhovovat příslušným právním předpisům a normám platným v zemi instalace, jejichž obsah můžete považovat
za součást tohoto návodu.
Pokud to není zakázáno, musí být kondenzát vytvořený při spalování odváděn (pomocí odvodu kondenzátu S na obr. 6) do vypouštěcího
systému připojeného k domovnímu odpadu, který svou zásaditostí vyvažuje kyselost spalinového kondenzátu.
Aby se předešlo vniknutí zápachu do obývaných prostor, doporučuje se nainstalovat mezi systém vypouštění kondenzátu a systém domácí
kanalizace vhodné zařízení.
Systém vypouštění kondenzátu a odvod do domovního odpadu musejí být provedeny s použitím materiálu schopného odolávat kondenzátu.
Výrobce nenese odpovědnost za zranění lidí nebo zvířat, nebo poškození majetku v důsledku nedodržení výše zmíněných opatření.
28
3.2.10. Připojení k elektrické síti
Kotel je dodáván s trojpólovým napájecím kabelem, který je již připojen k elektronické desce a je vybaven upevňovací svorkou s ochranou proti vytržení.
Kotel musí být připojen k síti 230 V ~ 50 Hz.
Při připojování kotle dbejte na správné zapojení nuly a fáze.
Je nezbytné dodržovat instalační normy platné v zemi instalace, které jsou nedílnou součástí tohoto návodu.
Poblíž kotle je třeba umístit snadno přístupný dvoupólový spínač. Minimální vzdálenost mezi kontakty musí být 3 mm. Přepínač musí
umožnit napájení vypnout, aby mohly být údržba a opravy prováděny zcela bezpečně.
Napájení kotle musí být vybaveno jističem s vhodnými rozpínacími vlastnostmi.
Elektrické napájení musí být řádně uzemněno.
Výše uvedená bezpečnostní opatření je třeba ověřit. Pokud si nevíte rady, požádejte kvalifikovaného technika o řádné prověření elektrické sítě.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nedodržením těchto pokynů.
Potrubí plynová, hydraulická, ani potrubí ÚT NEJSOU vhodná pro uzemnění elektrické sítě.
3.2.11. Volba rozsahu tepelného výkonu ÚT
Nastavení teplotního rozsahu ÚT závisí na zvoleném pracovním rozsahu:
- standardní rozsah: od 20 °C do 78 °C (z koncové polohy proti směru hodinových ručiček do koncové polohy ve směru hodinových ručiček);
- omezený rozsah: od 20 °C do 45°C (z koncové polohy proti směru hodinových ručiček do koncové polohy ve směru hodinových ručiček).
Volbu pracovního rozsahu proveďte pomocí termoregulačního trimru (
na obr. 21) podle následujících pokynů:
- standardní rozsah: otočte trimrem do koncové polohy
po směru hodinových ručiček;
- omezený rozsah: otočte trimrem do koncové polohy
proti směru hodinových ručiček.
Pokud je nainstalována externí sonda, má trimr
odlišnou funkci (viz odstavec 3.2.14.).
Volba rozsahu ústředního topení také ovlivňuje čekací dobu mezi zážehovými sekvencemi (a tak zabraňuje častému zapalování a vypínání
kotle) v režimu ÚT.
- standardní rozsah: 4 minuty;
- omezený rozsah:
2 minut.
Pokud teplota vody v systému klesne pod nastavenou minimální hodnotu (tabulka 8) bude tato prodleva zrušena a kotel se zapálí znovu.
Zvolený rozsah
Teplota opětovného zapálení
Běžný rozsah
Nastavená teplota > 55 °C
Nastavená teplota ≤ 55 °C
< 40 °C
Nastavená teplota T - průtok T > 15 °C
Zmenšený rozsah
Bez ohledu na nastavenou hodnotu
< 20 °C
Tabulka 8
Nastavení pracovního rozsahu musí provést instalatér nebo kvalifikované servisní centrum.
3.2.12. Připojení k (volitelnému) pokojovému termostatu
Kotel může být připojen k pokojovému termostatu (který není dodáván společně s kotlem).
Kontakty musí být správně dimenzovány pro zátěž 5 mA/24 VDC.
Vodiče musí být po odstranění zkratovací propojky připojeny ke svorce M9 na desce plošného spoje (obr. 23).
Vodiče el. vedení pokojového termostatu NESMÍ být v jednom svazku s napájecími kabely.
3.2.13. Připojení k (volitelnému) dálkovému ovládání
Ke kotli lze připojit (volitelné) dálkové ovládání OpenTherm.
Dálkový ovladač musí být nainstalován příslušně kvalifikovanou osobou.
Musí být použity pouze originální dálkové ovladače dodávané výrobcem.
Pokud jsou používány neoriginální dálkové ovladače, nelze zaručit správnou funkci kotle ani ovladače.
Pokyny k instalaci naleznete v brožuře dodané s dálkový ovládáním.
29
Bezpečnostní opatření při instalaci dálkového ovládání:
- Kabely dálkového ovládání NESMÍ být v jednom svazku s napájecími kabely: mohlo by dojít k poruše funkce dálkového ovladače.
- Umístěte dálkové ovládání na zdi uvnitř budovy, asi 1,5 m nad podlahou, na vhodném místě pro měření teploty okolí. Neinstalujte ovládání
ve výklencích, za dveře nebo závěsy, v blízkosti zdrojů tepla, ani jej nevystavujte slunečnímu světlu, průvanu nebo dešti.
Kontakty dálkového ovládání jsou chráněny proti obrácené polaritě, takže je lze zaměnit.
Ovládání nesmí být připojeno k síti 230 V ~ 50 Hz.
Pokyny pro naprogramování dálkového ovládání najdete v příručce dodané v sadě Open Therm.
Pomocí dálkového ovládání lze číst a nastavit parametry TSP, které jsou určeny výhradně kvalifikovanému personálu (tabulky 9 a 10).
Pomocí parametru TPS0 nastavíte výchozí tabulku hodnot a obnovíte veškeré tovární nastavení a zrušíte veškerá předchozí nastavení
jednotlivých parametrů.
Pokud je třeba i jediný parametr nastaven nesprávně, bude obnovena jeho výchozí hodnota.
Pokud dojde k pokusu nastavit hodnotu parametru mimo povolený rozsah, bude tato hodnota odmítnuta a bude použita hodnota stávající.
Rozsah hodnot
Výchozí hodnoty
TSP0 = 1 KB 24
Výchozí hodnoty
TSP0 = 2 KB 28
1-2
1
2
TSP1
Rychlost ventilátoru při
maximálním výkonu hořáku (TPV)
120 ÷ 250 Hz
(3600 ÷ 7500 ot./min)
181 Hz
(5430 ot./min)
193 Hz
(5790 ot./min)
TSP2
Rychlost ventilátoru při minimálním
výkonu hořáku (TPV a ÚT)
30 ÷ 120 Hz
(900 ÷ 3600 ot./min)
53 Hz
(1590 ot./min)
56 Hz
(1680 ot./min)
TSP3
Rychlost ventilátoru při zapalování
a šíření plamene
30 ÷ 160 Hz
(900 ÷ 4800 ot./min)
67 Hz
(2010 ot./min)
67 Hz
(2010 ot./min)
TSP4
Horní mez maximálního výkonu ÚT
nastavitelná pomocí trimru P4
10 ÷ 100 %
84 %
90 %
Parametr
TSP0
Typ zařízení a tabulka výchozích
hodnot
Tabulka 9 - Limity pro nastavení parametrů TSP a výchozí hodnoty podle typu kotle (TSP0)
Parametr
TSP5
Poloha trimru P6
TSP6
Vypočtená teplota nastavená pomocí
regulátoru 4
(pouze s nainstalovanou externí sondou)
Tabulka 10
Dolní mez
Horní mez
0
(termoregulační křivka = 0,0)
255
(termoregulační křivka = 3,0)
15 °C
35 °C
- Zobrazitelná tabulka parametrů TSP (tyto parametry nelze nastavit pomocí na dálkovém ovládání)
3.2.14. Připojení k (volitelné) externí sondě a funkce „klouzavé změny teploty“
Kotel může být připojen k externí teplotní sondě (volitelná), což umožní funkci klouzavé změny teploty.
Musí být použity pouze originální externí teplotní sondy dodávané výrobcem.
Jsou-li použity neoriginální externí teplotní sondy, nemůže být zaručen správný chod kotle.
Externí teplotní sonda musí být připojena přes dvojitě izolovaný vodič s minimálním průměrem 0,35 mm2.
Sonda musí být připojena ke svorce M8 na desce plošného spoje kotle.
Vodiče teplotní sondy NESMÍ být v jednom svazku s napájecími kabely.
30
Teplotní sonda musí být instalována na vnější stěně směrem na sever nebo severovýchod, v poloze chráněné před podnebními vlivy.
Sonda se nesmí nacházet v blízkosti oken, ventilačních otvorů nebo zdrojů tepla.
Externí teplotní sonda automaticky mění průtokovou teplotu vody v ÚT podle:
- naměřené venkovní teploty
- vybrané termoregulační charakteristiky
- vybraná vypočítaná pokojová teplota.
Termoregulační charakteristika se volí pomocí trimru (
obr. 21).
Během nastavování je na displeji zobrazen symbol termoregulace
dálkovém ovládání (pokud je k dispozici) pod parametrem TSP5.
Vztah mezi hodnotou TSP5 a koeficienty termoregulačních křivek:
a hodnota nastavované teploty. Tuto hodnotu můžete vidět také na
Vztah mezi hodnotou TSP5 a koeficienty termoregulační křivky: koeficient = zobrazená hodnota/84,67
Pomocí trimru (
) lze také zvolit rozsah pracovních teplot ÚT ve vztahu k následujícím hodnotám:
Hodnoty parametru TSP5, které slouží k volbě omezeného rozsahu
Koeficienty odpovídající termoregulačním křivkám
0 ÷ 75
0,0 ÷ 0,8
Hodnoty parametru TSP5, které slouží k volbě standardního rozsahu
Koeficienty odpovídající termoregulačním křivkám
76 ÷ 255
1,0 ÷ 3,0
Vypočtená pokojová teplota je nastavena pomocí regulátoru 4 (obr. 1), která již nemá funkci nastavení teploty ÚT (viz odstavec 1.4.7.), pokud je
připojena sonda a tuto hodnotu lze zobrazit jako parametr TSP6 na dálkovém ovládání (pokud je k dispozici).
obr. 21
3.0=TSP5=255
2.5=TSP5=212
2.0=TSP5=169
100
90
1.5=TSP5=127
Výstupní teplota (°C)
80
70
1.0=TSP5=85
60
50
0.8=TSP5=68
40
0.6=TSP5=51
0.4=TSP5=34
30
0,2=TSP5=17
20
10
0
20
16
12
8
4
0
-4
-8
-12
-16
-20
-24
-28
-32
-36
-40
Venkovní teplota (°C)
obr. 22
Výše uvedené křivky, které se vztahují k pokojové teplotě 20 °C, jsou vždy mezi minimální a maximální hodnotou teploty ÚT. Pokud by byla
vypočtená hodnota pokojové teploty (nastavená regulátorem 3) jiná než 20 °C, bude podle toho změněna i poloha křivek.
31
3.3.
Plnění systému
Po provedení veškerého připojení může být systém ÚT naplněn vodou.
Tyto kroky je třeba provést s pečlivostí a je třeba dodržovat jejich pořadí.
• Otevřete odvzdušňovací ventily u všech radiátorů a ověřte správnou funkci automatického ventilu kotle.
• Postupně otevřete plnicí kohout kotle a zkontrolujte, zda všechny automatické vzduchové ventily pracují správně.
• Zavřete všechny odvzdušňovací ventily hned, jak z nich začne vytékat voda.
• Zkontrolujte tlakoměr kotle, zobrazený tlak nesmí přesáhnout 1 - 1,3 bar.
• Uzavřete napouštěcí kohout a otevřete všechny ventily radiátorů, aby byl uvolněn všechen zbývající vzduch.
• Spusťte kotel a jakmile systém dosáhne pracovní teploty, zastavte čerpadlo a opakujte postup odvzdušňování.
• Nechte systém vychladnout a obnovte tlak vody na 1 - 1,3 bar.
VAROVÁNÍ
Pokud jde o ošetřování vody u domácích topných systémů, je namístě použít výrobky, které jsou vhodné pro multi-kovová zařízení,
s cílem optimalizovat výkon a bezpečnost, zachovat stabilitu a dlouhodobý výkon, zajistit stabilní funkci pomocných zařízení, stejně
jako minimalizovat spotřebu energie v souladu s platnými právními předpisy a normami.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní průtokový spínač v případě absence cirkulace vody v topném systému zabrání spuštění hořáku, pokud je průtok vody
příliš nízký.
Bezpečnostní tlakový spínač v případě absence vody zabrání spuštění hořáku, pokud je tlak vody nižší než 0,4/0,6 bar.
Výrobce doporučuje udržovat tlak v topném systému na hodnotě 1 ÷ 1,3 bar, a to pomocí vstupního ventilu umístěného na kotli.
Tento úkon musí být proveden, když je kotel studený. Manometr na ovládacím panelu umožňuje zobrazení hodnoty tlaku v okruhu.
Bezpečnostní tlakový spínač zamezí zapálení hořáku, pokud je vodní tlak nižší než 0,4 ÷ 0,6 bar.
Tlak vody v systému ÚT nesmí být nižší než 1 ÷ 1,3 bar. Obnovte podle potřeby správnou hodnotu, dokud je voda v systému studená.
Manometr kotle ukazuje tlak vody v systému.
VAROVÁNÍ
Pokud není kotel po delší dobu používán, může být čerpadlo nefunkční.
PŘED SPUŠTĚNÍM KOTLE SE POMOCÍ NÁSLEDUJÍCÍHO POSTUPU UJISTĚTE, ŽE JE FUNKČNÍ.
• Odšroubujte ochranný kryt ve střední části motoru čerpadla.
• Vložte do otvoru šroubovák a ručně otočte hřídelí čerpadla ve směru hodinových ručiček.
• Po odblokování čerpadla našroubujte ochranný kryt zpět a zkontrolujte, zda neuniká voda.
Po odstranění ochranného šroubu může vytéct malé množství vody. Před opětovným nasazením krytu kotle se ujistěte, že je povrch
všech vnitřních částí suchý.
3.4.
Spuštění kotle
3.4.1.
Předběžná kontrola
Před uvedením kotle do provozu proveďte kontrolu:
• Při instalaci potrubí a koncovky pro odtah spalin se řiďte pokyny. Když je kotel v provozu, nesmí skrze žádné z těsnění unikat žádné zplodiny z hoření.
• Napájecí napětí kotle musí být 230 V – 50 Hz.
• Tento systém musí být naplněn vodou (manometr musí ukazovat tlak 1 ÷ 1,3 bar).
• Veškeré kohouty potrubí musí být otevřeny.
• Do kotle musí být přiváděn pouze plyn, pro který je kotel určen. V případě potřeby přizpůsobte kotle podle pokynů v části 3.6 - PŘIZPŮSOBENÍ
JINÝM TYPŮM PLYNU A NASTAVENÍ HOŘÁKU. Tento postup musí být proveden kvalifikovaným servisním technikem.
• Hlavní kohout plynovodu musí být otevřen.
• Nesmí unikat žádný plyn.
• Hlavní vypínač musí být zapnut.
• Pojistný ventil kotle nesmí být zablokován.
• Nikudy nesmí unikat voda.
• Čerpadlo nesmí být zablokováno.
• Zařízení pro vypouštění kondenzátu umístěné na kotli pracuje správně a není zablokováno.
Kotel je vybaven třírychlostním oběhovým čerpadlem, což odpovídá třem různým hlavám.
Je dodáván s oběhovým čerpadlem a nastavenou třetí rychlostí.
Chcete-li nastavit jinou rychlost, s přihlédnutím k požadavkům na cirkulaci vody v kotli (zajištěné pomocí spínače tlaku
vody) a odporů systému, zkontrolujte provoz kotle ve všech podmínkách daných vlastnostmi systému (např. uzavřením
jednoho nebo více topných okruhů, nebo ventily řízené termostatem).
3.4.2.
Zapnutí a vypnutí
Pokud chcete kotel zapnout a vypnout, řiďte se Pokyny pro uživatele v části 1.
32
3.5.
Elektrické schéma
Dálkové
ovládání
0SCHEMOD15: hlavní DPS kotle
0CIRCSTA06: 230VAC relé DPS
0SCHELCD00: LCD DPS
CM1 - CM2: zkratovací propojky pro výběr typu kotle:
- F1BIT: bi-termální kotel
- F2PIA: mono-termální /”AQUA PREMIUM” kotel
- F3RIS: pouze kotel pro ÚT
- F4BOI: kotel se zásobníkem vody
- F5MIC: kotel s mikrozásobníkem
- F6MAC: kotel „AQUA PREMIUM“ pro venkovní instalaci
M3 [0SCHEMOD17]: napájecí konektor
M16 [0SCHEMOD17]: telemetrický konektor
M2-M19 [0SCHEMOD17]: servisní konektory
M1-M2 [0CIRCSTA08]: servisní konektory
E.RIV: detekční elektroda
E.ACC: zapalovací elektroda
PR: recirkulační čerpadlo
PS: TPV recirkulační čerpadlo
V: ventilátor
EV: dvojcestný, motorem poháněný odpojovací ventil
pro zásobník vody
MVD: trojcestný ventil se servomotorem
DK: spínač nízkého tlaku vody
FL: průtokový spínač
VG: plynový ventil
TL: koncový termostat
PV: tlakový spínač ventilátoru
TF: spalinový termostat
SR: Sonda ÚT 10k Ohm B = 3435
SS: sonda 10k Ohm B=3435
SB: sonda kotle 10K Ohm B=3435
SE: externí teplotní sonda (volitelná)
TR. ACC: zapalovací transformátor
P3: přepínač funkce kotle
P6: potenciometr pro volbu křivky, který slouží pro
klouzavou změnu teploty (pouze externí teplotní sondy)
P5: potenciometr pro regulaci intenzity jiskry
K1: tlačítko funkce „Čištění komínu“
P2: potenciometr pro změnu teploty TPV
P4: potenciometr pro nastavení maximálního výkonu ÚT
P1: potenciometr pro změnu teploty ÚT
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ OPENTHERM (volitelné):
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: Dálkové ovládání OpenTherm
0SCHEREM00: deska rozhraní dálkového ovládání
obr. 23
Vztah mezi teplotou (°C) a jmenovitou hodnotou odporu (Ohm) sondy SR pro ÚT a sondy SS pro TPV.
T (°C)
0
2
4
6 8
0272032497922959 2112219451
10179281653915271 1411313054
20120841119610382 9634 8948
30
831777367202 67096254
40
583554485090 47584452
50
416839043660 34333222
60
302628442674 25162369
70
223221041984 18721767
80
167015781492 14121336
90
126611991137 10791023
Tabulka 12
33
3.6.
Přizpůsobení jinému typu plynu a regulace hořáku
Kotle jsou vyráběny pro použití s plynem, který je uveden v objednávce, a poté je označen na obalu a na typovém štítku.
Pokud chcete přejít na jiný druh plynu, je třeba požádat o pomoc kvalifikovaného technika a použít příslušenství dodané výrobcem.
Tato osoba provede veškeré nezbytné úpravy a nastavení, aby byl zajištěn správný chod kotle.
3.6.1.
Přepnutí z METANU na PROPAN
• Otevřete přední panel kotle, jak vidíte v odst. 3.2.7.1.
• odšroubujte výstupní přípojku plynového ventilu (A na obr. 24);
• vyměňte membránu v daném uložení, a vložte membránu pro PROPAN (viz tabulky 3 a 4).
• znovu zašroubujte výstupní přípojku plynového ventilu (A na obr. 24);
• viz odst. 3.6.3.
3.6.2.
Přepnutí z PROPANU na METAN
• Otevřete přední panel kotle, jak vidíte v odst. 3.2.7.1.
• odšroubujte výstupní přípojku plynového ventilu (A na obr. 24);
• vyměňte membránu v daném uložení, a vložte membránu pro METAN (viz tabulky 3 a 4).
• znovu zašroubujte výstupní přípojku plynového ventilu (A na obr. 24);
• viz odst. 3.6.3.
3.6.3.
Nastavení hořáku
Nastavení maximálního tepelného výkonu
• nastavte regulátor maximálního tepelného výkonu
(obr. 17) na maximum (koncová poloha ve směru hodinových ručiček); na
displeji se zobrazí požadovaný maximální tepelný výkon v procentech ve vztahu k maximálnímu možnému tepelnému výkonu.
• uveďte přepínač 2 (obr. 1) do polohy ZIMA;
• ověřte, zda je volitelný pokojový termostat (pokud je k dispozici) zapnut;
• spusťte funkci „čištění komínu“ (viz odstavec 3.2.7.1);
• nastavte spaliny CO2 pomocí regulátoru B (obr. 25) a ověřte, zda je hodnota CO2 v rozsahu uvedeném v tabulce 12;
• ponechejte kotel v režimu čištění komínu a pokračujte k dalšímu bodu;
Nastavení minimálního tepelného výkonu
• nastavte regulátor maximálního tepelného výkonu
(obr. 17) na MINIMUM (koncová poloha proti směru hodinových ručiček); na
displeji se zobrazí požadovaný maximální tepelný výkon v procentech ve vztahu k maximálnímu možnému tepelnému výkonu.
• nastavte spaliny CO2 pomocí regulátoru C (obr. 25) a ověřte, zda je hodnota CO2 v rozsahu uvedeném v tabulce 12;
• funkci čištění komínu ukončíte uvedením přepínače 2 (obr. 1) do jakékoli polohy kromě ZIMA a poté do požadované polohy.
Obsah CO2
Palivo
CO2
Metan
8,8 ÷ 9,1
Propan
9,8 ÷ 10,1
Tabulka 12
obr. 24
34
obr. 25
4.
Zkouška kotle
4.1.
Předběžná kontrola
Před zkouškou kotle je vhodně ověřit, zda:
• je zařízení nainstalováno v souladu s platnými předpisy;
• jsou potrubí pro odtah spalin a jeho koncovky nainstalovány v souladu s pokyny: když je kotel v provozu, nesmí přes těsnicí kroužky unikat
žádné spaliny;
• je napájecí napětí 230 V – 50 Hz;
• je systém naplněn vodou a manometr ukazuje tlak 1 - 1,3 bar;
• veškeré uzavírací kohouty potrubí systému jsou otevřeny;
• plyn dodávaný do kotle odpovídá nastavení; v případě potřeby lze kotel nastavit na požadovaný plyn (viz část 3.6: Přizpůsobení jiným typům plynu);
• je otevřen plynový kohout;
• nikde neuniká plyn;
• je hlavní spínač zapnut;
• pojistný ventil kotle není zablokován;
• nikudy neuniká voda.
• zařízení pro vypouštění kondenzátu umístěné na kotli pracuje správně a není zablokováno.
Pokud kotel není instalován v souladu s platnými zákony a předpisy, informujte pověřenou osobu a nezkoušejte kotel zapnout.
4.2.
Zapnutí a vypnutí
Pokud chcete kotel zapnout a vypnout, řiďte se Pokyny pro uživatele.
35
5.Údržba
Údržba a opravy musí být prováděny plně kvalifikovaným technikem.
Výrobce důrazně doporučuje, aby zásahy do kotle, stejně jako jeho údržbu, vykonávalo jedno z pověřených a kvalifikovaných servisních center výrobce.
Správná údržba kotle umožní jeho efektivní funkci bez ohrožování životního prostředí, a také jeho naprostou bezpečnost.
5.1.
Harmonogram údržby
Jednou ročně je třeba vykonat běžnou údržbu.
Před provedením jakékoli údržby zahrnující výměnu součástí nebo čištění vnitřních částí kotle odpojte elektrické napájení.
Pravidelná údržba musí zahrnovat řadu kontrol a čištění.
Zkontrolujte:
• Celkový stav kotle
• Netěsnosti kotle a plynovodu
• Tlak přívodu plynu
• Minimální a maximální tlak plynu v trysce hořáku
• Zapalování
• Neporušenost a zachovalost systému odtahu spalin a jeho těsnost
• Stav bezpečnostního termostatu na klapce
• Funkci pokojového čidla
• Celkový stav bezpečnostních prvků kotle;
• Zda je soustava pro odtah spalin neporušená, v dobrém stavu a utěsněná
• Možný únik vody a oxidaci šroubení kotle
• Správnou funkci pojistného ventilu kotle
• Tlak expanzní nádoby
• Správnou funkci vodního tlakového spínače
• Správný odvod kondenzátu z výpusti umístěné na kotli.
Vyčistěte:
• Vnitřek kotle
• Plynové trysky
• Systém sání vzduchu a odvádění spalin
• Spalinovou stranu výměníku tepla
• Odvod kondenzátu umístěný na kotli
Kontroly které je třeba provést před prvním spuštěním kotle:
• Uživatelská příručka
• Vhodnost místnosti pro instalaci kotle
• Potrubí odtahu spalin – průměry a délky
• Zda instalace proběhla podle pokynů v tomto návodě
Pokud kotel nepracuje správně nebo pokud představuje nebezpečí pro lidi, zvířata nebo majetek, informujte pověřenou osobu a
sepište zprávu.
5.2.
Analýza spalování
Kontrola parametrů spalování kotle pro určení výkonnosti a znečištění ovzduší musí být provedena v souladu s platnými zákony a předpisy.
36
6.
Řešení problémů
STAV KOTLE
PROBLÉM
Hořák nezapaluje
Kotel je vypnut. Zobrazí se symbol
a začne blikat kód E01.
Pro obnovení chodu otočte
knoflíkem č. 2 do polohy RESET.
Hořák se nezapaluje: nevzniká jiskra
Hořák se zapálí na několik vteřin a
opět zhasne
Kotel je vypnut. Zobrazí se symbol
a začne blikat kód E02.
Pro obnovení chodu otočte
knoflíkem č. 2 do polohy RESET.
Kotel je vypnut. Zobrazí se symbol
vypnutého kotle
a začne blikat
kód E10.
Provoz může být obnoven opětovným
nastavením tlaku v systému.
Zasáhl bezpečnostní termostat kotle
Nedostatečná cirkulace vody v
systému
Kotel nepracuje v režimu TPV. Zobrazí
a začne blikat kód E05
se symbol
Provoz je po odstranění závady
automaticky obnoven.
Sonda pro ÚT nepracuje
Kotel nepracuje v režimu TPV. Zobrazí
se symbol
a začne blikat kód E06.
Provoz je po odstranění závady
automaticky obnoven.
Sonda TPV nepracuje
MOŽNÁ PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Porucha přívodu plynu
Zkontrolujte tlak plynu.
Zkontrolujte, zda se plynový ventil
otevírá nebo zda došlo k zásahu
kteréhokoli z pojistných ventilů.
Plynový ventil je odpojen.
Znovu jej připojte
Plynový ventil je poškozen.
Proveďte výměnu
DPS je poškozena.
Proveďte výměnu
Zapalovací elektroda je poškozena
Vyměňte zapalovací elektrodu
Zapalovací transformátor je
poškozen
Vyměňte zapalovací transformátor
DPS je poškozena
Vyměňte DPS
DPS nedetekuje plamen: nesprávné
zapojení fáze a nuly
Ověřte správné zapojení fáze a nuly
hlavního zdroje napájení
Vodič detekční elektrody je vadný
Znovu jej připojte nebo vyměňte
Elektroda pro detekci plamene je
poškozena
Vyměňte elektrodu
DPS nedetekuje plamen
Vyměňte DPS.
Nastavená intenzita jiskry je příliš
nízká
Zvyšte tuto hodnotu
Minimální tepelný příkon je
nesprávně nastaven
Zkontrolujte nastavení hořáku
Špatný tah komína
Zkontrolujte komín a mřížky
vzduchového sání
Spalinový termostat nepracuje
Proveďte výměnu
Voda pro ÚT neprotéká systémem:
mohlo dojít k zablokování potrubí,
mohou být zavřeny termostatické
ventily nebo mohou být zavřeny
hlavní ventily systému
Zkontrolujte systém ÚT
Čerpadlo je zablokované nebo
poškozené
Zkontrolujte čerpadlo
Možný únik vody
Zkontrolujte netěsnosti
Hlavní vodní tlakový spínač je
odpojen
Znovu je připojte
Hlavní vodní tlakový spínač je
poškozen
Proveďte výměnu
Měřidlo minimálního tlaku je
odpojeno.
Znovu jej připojte
Nedochází k zásahu měřidla
minimálního tlaku.
Proveďte výměnu
Sonda ÚT je odpojena
Znovu je připojte
Sonda ÚT je poškozena
Proveďte výměnu
Sonda TPV je odpojena
Znovu je připojte
Sonda TPV je poškozena
Proveďte výměnu
37
STAV KOTLE
Kotel nepracuje v režimu TPV. Zobrazí
se symbol vypnutého kotle
a začne
blikat kód E12. Provoz je po odstranění
závady automaticky obnoven.
PROBLÉM
MOŽNÁ PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Sonda zásobníku vody je odpojena
Znovu je připojte
Selhání sondy zásobníku
Proveďte výměnu
Sonda zásobníku vody nepracuje
Zkontrolujte systém TPV
Příliš malý tlak systému nebo průtok
Zkontrolujte filtr průtokoměru
Kotel nepracuje v režimu TPV.
Kotel nepracuje správně. Zobrazí se
a začne blikat kód E17.
symbol
Provoz je po odstranění závady
automaticky obnoven.
(Volitelné) dálkové ovládání je
vypnuto. Zobrazí se symbol
a
začne blikat kód E22.
Provoz je po odstranění závady
automaticky obnoven.
Zobrazí se symbol
a začne blikat
kód E23.
Provoz je po odstranění závady
automaticky obnoven.
38
Průtokový spínač TPV nepracuje
Čidla průtokoměru jsou odpojena
nebo poškozena
Vyměňte jej nebo jej znovu připojte
Průtokoměr se zablokoval
Proveďte výměnu
Ventilátor je odpojen.
Znovu je připojte
Ventilátor nepracuje.
Proveďte výměnu
Kabely mezi kotlem a dálkovým
ovladačem jsou odpojeny
Znovu je připojte
Dálkové ovládání je poškozeno.
Proveďte výměnu
Externí sonda je odpojena
Znovu je připojte
Selhání externí sondy
Proveďte výměnu
Ventilátor spalování nepracuje
Není navázán kontakt s dálkovým
ovládáním
Externí sonda nepracuje
39
0LIBMUCZ02
Fondital S.p.A.
25079 VOBARNO (Brescia) Itálie - Via Cerreto, 40
Tel. +39 0365 878.31 - Fax +39 0365 878 524
e mail: [email protected] - www.fondital.com
Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit informace uvedené v tomto návodu.
Uff. Pubblicità Fondital IST 03 C 605 - 01 Marzo 2014 (03/2014)
40

Podobné dokumenty

Co budete mít u nás na starosti? Předpoklady ideálního uchazeče

Co budete mít u nás na starosti? Předpoklady ideálního uchazeče Co budete mít u nás na starosti? • správa a koordinace veškerých IT procesů v rámci společnosti, • správa a údržba sítě, serverů, koncových stanic, tiskáren, a telefonních přístrojů • správa a údrž...

Více

Uživatelský návod ke ztažení

Uživatelský návod ke ztažení zbavují výrobce veškeré smluvní a mimosmluvní odpovědnosti. Před instalací kotle zkontrolujte, zda technické údaje odpovídají požadavkům pro jeho správné použití v systému. Zkontrolujte, zda je kot...

Více

Uživatelský návod ke ztažení

Uživatelský návod ke ztažení • Nepoužívejte elektrické a elektronické spínače ani žádné spotřebiče. • Nezapalujte oheň a nekuřte. • Uzavřete hlavní plynový ventil. • Otevřete dveře a okna. • Kontaktujte servisní centrum, ...

Více

Stažení - KETRIS

Stažení - KETRIS • Perfectly usable in households and for semiprofessional users • Free of service, very silent, brushless and closed „LONGLIFE“ motor (without coals) is working sensationally 2000 working hours, ...

Více

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 Typ C43 Tento kotel je určen pro připojení k systému sběrných komínů se dvěma kanály, jedním pro sání vzduchu a jedním pro odvod spalin, koaxiální nebo s dvojitým potrubím. Komín musí odpovídat pla...

Více

2. zapojení

2. zapojení – Správné seřízení je velmi důležité, zejména pro vyšší tlaky, a proto musí být provedeno vyškoleným servisním technikem HOBART před prvním během nebo když budou prováděny změny u zařízení na místě...

Více