Z obsahu - Horní Jelení

Komentáře

Transkript

Z obsahu - Horní Jelení
1. 8. 2015
Vydává město Horní Jelení
Číslo 7/XXI
Foto: © Aleš Mádr
Z obsahu
•• Posvícení na Dolním
•• Letec Josef Reichl
•• Cesta do Zakarpatské Rusi
•• Lukáš Gabčo, chovatel šarkánů
Cena 10,– Kč
2
JELENSKÉ LISTY
... co se dělo v červenci.
Otevírání léta na Dolním Jelení
Foto: J. Čermáková
Amazonky na táboře
Foto: 5x © Aleš Mádr
Z Českého hudebního tábora mládeže 2015
Foto: archiv Paprsku
Tábor Paprsku - Animal adventures
Číslo 7/XXI
JELENSKÉ LISTY
Úvodník
Vážení čtenáři,
i když nám tentokráte vypadlo několik pravidelných rubrik a
srpnové číslo mohlo by se zdát poněkud „okurkovým“, přesto věříme, že si najdete ke kávě a meruňkovému, či švestkovému koláči
najdete ten „svůj článek“.
Informace č. 1: Jelenské posvícení se uskuteční na Dolním. Více
čtěte v hasičské rubrice.
Lehátková úprava zprávy starosty připomene, že léto je v plné
síle. K tomu patří i téma dovolených a cestování. Toho, kdo sleduje
zprávy ze světa, musí nutně napadnout myšlenka, že Čechy možná zanedlouho budou v Evropě ostrůvkem oázy relativního klidu,
tedy i vyhledávanou destinací pro dovolenou. Že ani na východ od
nás není situace vůbec ideální, se dozvíme v rozhovoru s Petrem
Tupcem o cestě na Zakarpatskou Ukrajinu.
Zpráva o stavu Jelenské unie
Vážení spoluobčané, milí
čtenáři,
opět po měsíci píši svůj
pravidelný referát o stavu města Horní Jelení a také o práci naší radnice. Tak to tak vypadá, že
okurková sezona nezasáhla pouze
naše skleníky a pařníky, ale i naše
pracovní nasazení, možnosti a myšlení. Ostatně, počasí, které vládne
po celý červenec, vybízí spíše k
opatrnosti, klidu a co nejvíce času
stráveného ve stínu, či ve vodě.
Marně vzpomínám, o čem jsem ještě nepsal, či nereferoval na veřejném zastupitelstvu. Všichni jistě mají tu čest
se občas dostat k tisku, kde investigativní novináři tvoří série
článků o zatoulaném mouratém koťátku, které je nakonec nalezeno a zachráněno čtyřmi sbory dobrovolných hasičů, jedním
profesionálním sborem, státní a městskou policií a zvířecím
psychologem, který ho nakonec odveze psychicky zhroucené
majitelce, až do nemocnice☺. I já mám rád příběhy s dobrým
koncem, kéž by takové byly všechny, ale vše má své hranice,
nemyslíte?
A když už jsem u těch dobrých konců a dobrovolných hasičských sborů, tak si dovolím zveřejnit žádost Hasičského
záchranného sboru Královehradeckého kraje, který zaslal písemné poděkování všem členům naší výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů Horní Jelení za nasazenou obětavost a
účinnou pomoc při likvidaci rozsáhlého požáru strniště za extrémních klimatických podmínek a vyhlášení nejvyššího stupně požárního poplachu u obce Petrovičky dne 7. 7. 2015. Kluci,
já se připojuji s poděkováním za celé město Horní Jelení a ještě
děkuji, že nám pomáháte v těchto vedrech se zaléváním zeleně
po městě. To jsou opět ty momenty, kterými jsem argumentoval již v roce 2010, když se kupovala nová hasičská Tatra. Tu
a tam jsem si vyslechl něco o vyhozených penězích. Ale když
vám pak hoří za barákem, tak se všichni pomalu modlí, aby tam
ta technika s „dobrákama“ už konečně byla. Ještě jednou díky.
Když tak sedím, přemýšlím a píši příspěvek do Jelenských
listů, v pátek, o půl čtvrté odpoledne, protože mě redaktorka
upozorňuje na blížící se termín uzávěrky a navíc, že jsou všichni na dovolené a nemá kde už brát inspiraci pro další příspěvky,
tak i z toho vedra mě napadlo, co takhle zařadit do Jelenských
3
Všichni místní vědí, kde je v lese místo „U letce“. Zajímavé podrobnosti o pádu letadla s bohatou obrazovou přílohou nám poskytl pan Blahoslav Novotný.
Nesmí chybět prázdninové zprávy z dětských táborů a již proběhlých akcí. Také příroda je hojně zastoupena: Jana Nováková se
vydala ke komínu na místní pile, aby pozorovala členy nové rodinky čápů. Poskytla velmi krásné fotografie a napsala, co se děje v
čapím životě.
Někdo za exotikou jezdí, jiný si ji chová doma. V rozhovoru se
představí Lukáš Gabčo, chovatel draků, neboli šarkánů.
Abychom naplnili dovolenkovou představu o plážovém čtení, je
zde i literární koutek. Čtení autorky píšící, vzhledem k tématu, raději pod pseudonymem, je určeno především pro ty, kdo nemohou
usnout. Přídavkem uveřejňujeme i překvapivě nadčasovou poezii.
Léto budiž pochváleno :-)
Barbora Mádrová
a Jan Jindra
listů rubriku pro děti a mládež. Proč je třeba k našemu měsíčníku trochu nepřitáhnout, třeba nějakou doplňovačkou, tajenkou,
pro ty mladší omalovánkou. A proč tu soutěž neuzavřít třeba na
konci roku, před Vánoci, s nějakou zaslouženou odměnou? Třeba si přečtou i jiné příspěvky, dozví se něco o knihovně, kultuře
a sportu. Poznají historii a vývoj našeho města, anebo si alespoň uvědomí, že nic není zadarmo. Že za vším, co vidí kolem
sebe, je nějaký nápad, pracovní nasazení, a také spousta peněz.
A třeba také řeknou svým vrstevníkům, kteří mají obzvláště o
prázdninách potřebu konzumovat alkohol v zákoutích, či přímo
v centru města Horní Jelení: „Hele, nenič to, ať to tu máme pěkné.“ Je to takový další pokus, o společenskou výchovu. A proto
budu velmi rád za každý nápad, který by pomohl zrealizovat,
ten můj momentální nápad ☺.
Abych nevyvolal dojem, že se na radnici v červenci nic neděje, tak ještě připojím závěrem několik posledních informací.
Mnozí si možná již všimli, že se ztratily díry na lesní cestě do
Velin. Ustoupili jsme z původního záměru, položit v celém úseku balenou směs asfaltu a využili cenově dostupnější způsob
výspravy, penetračním postřikem.
Pomalu, ale jistě a hodně svépomocí se blíží do finále oprava
cykloturistického odpočívadla na Šachovské cestě. Nové stromy
jsou vysázené, zatím přežívají spalující sucha, osazeno je dětské
hřiště, proběhne poslední část a to výměna krytiny altánu, osazení nové dlažby a nátěr všech dřevěných konstrukcí.
Stále časově nejnáročnější akcí je rekonstrukce Komenského
náměstí. Už jsme ve fázi výběru zhotovitele stavby. Provedli
jsme měsíční předběžné oznámení ve věstníku veřejných zakázek a portálu zadavatele, nyní jsme stanovili čas na předkládání
kvalifikačních ukazatelů. Zadávací řízení má zajistit co největší
transparentnost. Administrací zadávacího řízení ve dvou stupních - princip užšího řízení sleduje snížení, resp. rozložení administrativní zátěže uchazečů a hlavně zajištění shodné lhůty
- jednotné předání zadávacích podkladů pro zpracování nabídkové ceny pro všechny uchazeče, kteří prokázali kvalifikaci.
Všichni uchazeči, kteří projdou kontrolou úplnosti a prokáží splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, budou obesláni
výzvou k podání nabídky a bude jim poskytnuta zadávací dokumentace včetně pokynů ke zpracování nabídky a veškerých
příloh. Celý tento proces výběru zhotovitele bude dokončen v
měsíci září. Takže, pokud to proběhne bez výhrad uchazečů ve
veřejné soutěži, tak ještě letos zahájíme stavbu.
Krásné prázdniny přeje
Petr Tupec
starosta města
Z radnice
Číslo 7/XXI
Z radnice
4
JELENSKÉ LISTY
Číslo 7/XXI
Změna zákona
Změna zákona č. 334/92Sb.,o ochraně
ZPF ve znění pozdějších předpisů.
Novela platná k 1. 4. 2015
Vláda schválila návrh ministerstva životního prostředí novely
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) . Zemědělská půda je v první řadě klíčový přírodní zdroj, bez kterého se
žádná země neobejde. V dnešní době bývá v krajině často zastavována nejrůznějšími skladovými, obchodními či průmyslovými
areály. Novela kromě ochrany krajiny před nadměrným rozšiřováním zastavěných území pomůže také chránit půdu před znečišťováním a erozí.
K vyšší ochraně půdy zákon využívá především ekonomických
nástrojů. Zvyšuje sazby odvodů za odnětí půdy ze ZPF včetně
zvýšení vymahatelnosti odvodů. Základní cenou, ze které bude
výpočet vycházet, budou ceny zemědělských pozemků stanovované příslušnou vyhláškou Ministerstva financí. Tato cena se násobí
koeficientem podle stupně ochrany (cennosti) zemědělské půdy na
daném pozemku. U půd zařazených do třídy ochrany IV a V navrhované zvýšení odvodů fakticky pouze kopíruje inflaci od roku
1992, kdy byly sazby naposledy stanoveny. U nejcennějších půd
v I. a II. třídě ochrany ovšem novela počítá s významně vyšším
navýšením sazeb. Novela také řeší rychle rostoucí dřeviny a i ty,
které byly již vysázeny.
Obce s rozšířenou působností budou rozhodovat o vynětí půdy
ze ZPF do výměry 1 ha. Krajské úřady budou tato rozhodnutí vydávat u pozemků do velikosti 10 ha. U větších pozemků bude orgánem ochrany ZPF Ministerstvo životního prostředí.
Kontrolu bude kromě orgánů ochrany ZPF vykonávat i Česká
inspekce životního prostředí (ČIŽP), především v oblasti ochrany
půdy před znečištěním.
Podle novely zákona se budou pořizovat informace o půdě pro
registr informací o půdě. Registr povede resort životního prostředí. Informace obsažené v registru budou podkladem pro práci orgánů ochrany ZPF i pro veřejnost.
Proto je nezbytně nutné, aby se každý občan, který musí využít
tento zákon, jak pro stávající již řešené stavby, změny kultur, nebo
rychle rostoucí dřeviny, nebo má v plánu v rámci zákona provádět
nějakou činnost, se s ním seznámil, aby předešel případným postihům.
Pracovník odboru ŽP
Ing. Zdeňka Poláková,DiS.
Svoz odpadu
V měsíci srpnu bude svoz odpadu probíhat takto:
komunální odpad: 11. 8. a 25. 8.
bioodpad: 4. 8. a 18. 8.
Sběrný dvůr je otevřen vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 17
hodin, v sobotu od 9 do 11 hodin.
Každou sobotu probíhá výkup papíru, do sběrného dvora lze
ukládat všechny typy odpadů, vč. nebezpečného. Barevné kovy
nejsou vykupovány, lze je na dvoře pouze odložit.
Nový kontejner u samoobsluhy:
K samoobsluze Jednota byl přemístěn ze sběrného dvora kontejner na textil, do kterého mohou občané ukládat čistý textil zabalený v igelitových taškách nebo pytlích.
Foto: 3x B. Mádrová
Veřejná vyhláška
Městský úřad upozorňuje na veřejnou vyhlášku hromadného
předpisného seznamu
Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili místní poplatek za odpady (celý název dle zákona je „místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů“), že bude vyvěšena na úřední
desce veřejná vyhláška, týkající se hromadného předpisného seznamu. Veřejná vyhláška bude vyvěšena po dobu 30-ti dnů, v období od 3.8. 2015 do 2.9. 2015. V této době bude hromadný předpisný seznam k nahlédnutí u správce poplatku na městském úřadě,
kancelář č.1. Při nahlédnutí do hromadného podpisného seznamu
jsou poplatníkovi zpřístupněny pouze údaje, týkající se jeho osoby. Po uplynutí 30 dne od zveřejnění veřejnou vyhláškou se považuje hromadný předpisný seznam za doručený.
Lenka Benešová
referentka
Nové hřišťátko
Jak se již zmínil ve svých příspěvcích starosta Petr Tupec, město Horní Jelení získalo grant Pardubického kraje na opravu altánku
u Šachovské cesty.
Spolu s touto renovací vzniklo i
nové lanové hřiště pro děti.
Herní prvky město zakoupilo od
firmy Berger Huck.
JELENSKÉ LISTY
Roztančené náměstí nebude
Rok se sešel s rokem a opět se blíží posvícení. Letos se bohužel veslice na Hornojelenském náměstí konat nebude. V době, kdy je nutno s předstihem nasmlouvat
hudbu a ostatní účinkující programu, se
na vedení města vážně hovořilo o tom, že
náměstí bude během prázdnin rozkopané,
z důvodu plánované rekonstrukce. A aby
byla tradice alespoň částečně zachována
nabídli jsme uvolněnou akci kolegům hasičům z Dolního Jelení.
Samozřejmě, jak se blížilo léto, ukázalo se, že rekonstrukce náměstí nepojede tak hladce a o prázninách se ani nekopne. Už ale
bylo pozdě rušit rozběhnutou akci u kolegů na Dolním a narychlo
to stěhovat na naše náměstí. Toť vysvětlení letošní změny. Pojďte
se tedy s námi, hornojelenskými hasiči, v sobotu 29. srpna 2015,
bavit na Dolní Jelení. Když není roztančené náměstí, můžeme si
zařádit na „Roztančené návsi“.
František Cach
velitel SDH Horní Jelení
Foto: internet
Posvícení trochu jinak
SDH Dolní Jelení si Vás dovoluje pozvat na posvícenskou zábavu, která se tentokrát bude konat v sobotu 29. srpna 2015 na
Dolním Jelení u hasičské zbrojnice.
Zajištěn je pestrý program. Můžete se těšit na vystoupení DBK,
africké skupiny Gri-Gri, Vzdělávacího centra Paprsek, přípravky SDH Ostřetín, pro příznivce hasičského sportu je připravena
ukázka požárního útoku a večer bude hrát k poslechu a tanci kapela „Návštěvníci“.
Dále bude pro děti připravena nafukovací skluzavka, možnost
projížďky na koňském povoze a další zábava.
Po celé odpoledne budete moci nahlédnout do Mini muzea hasičské výzbroje (uniformy, helmy, atd.).
Předpokládaný začátek v 15 hodin. Přesný program bude včas
zveřejněn na vývěsních plochách po Horním Jelení. Občerstvení
zajištěno.
Těšíme se na Vaši účast
SDH Dolní Jelení
Proč se houkalo?
V úterý 7. července byla naše jednotka povolána k likvidaci rozsáhlého požáru strniště na poli u Týniště nad Orlicí u obce Petrovičky. Poplach nám byl vyhlášen asi deset minut před sedmnáctou
hodinou. Požadovány byly oba cisternové vozy, výjezdu se účastnilo osm členů naší výjezdové jednotky. Při příjezdu na místo požáru zde již zasahovalo několik profesionálních i dobrovolných
jednotek. A stále přijížděli další. Na místě zasahoval i vrtulník s
hasícím vakem. Hlavním směrem zásahu byla ochrana domů sousedících ploty s hořícím polem. Následně se pokračovalo hašením
ostatních ploch. Okamžitě jsme se zapojili do hasebních prací.
Posádka Tatry hasila hořící slámu na strništi, posádka Mercedesu
zasahovala na počínajícím požáru přilehlého lesíka. Po půl sedmé
byl požár téměř zlikvidován a velitel zásahu mohl kolem sedmé
dát povel k návratu na základny. Na místě zůstaly čtyři cisterny
na pohotovost a drobné dohašovací práce. Na zásahu se sjelo 25
hasičských cisteren a čerpadly jelenských cisteren proteklo 25 000
l vody. Celková plocha požáru tvořila přibližně čtverec o straně
1,4 km. Čtyři ze zasahujících hasičů se nadýchali kouře a skonči-
5
li v nemocničním ošetření. Požár se totiž vlivem větru, hlavně v
jeho první fázi, šířil velmi rychle a často měnil směr svého postupu. Příčina požáru nebyla zatím známa. Za současného horkého a
suchého počasí je tedy třeba dbát zvýšené opatrnosti při pořádání rodinných grilovaček, ale někdy stačí i rozpálený výfuk auta
zaparkovaného v suché trávě aby došlo k požáru. Prosím, buďte
opatrní a předvídaví!
V úterý 21. července byla naše jednotka povolána k likvidaci
požáru lesa o rozloze asi 2 ha u obce Hluboká – mezi Dobříkovem
a Sruby. Poplach nám byl vyhlášen 16:42. Požadována byla Tatra,
na její palubě se tísnilo sedm členů naší výjezdové jednotky. Při
příjezdu na místo požáru zde již zasahovalo několik profesionálních i dobrovolných jednotek. Zásah již nějakou dobu probíhal,
naše jednotka byla povolána na dohašovací práce a střídání již dříve povolaných hasičů. Tatra prováděla kyvadlovou dopravu vody
z Chocně. Otáčela se celkem pětkrát. Asi po dvou hodinách jsme
byli také vystřídáni čerstvými a čistými hasiči z místních dobrovolných jednotek. Po následné poradě jsme byli v půl osmé velitelem zásahu odesláni zpět na základnu. Večer jsem si při psaní
tohoto příspěvku projel statistiku požárů za dnešní den a nedá mi
to abych se s vámi nepodělil o výsledek svého pátrání. První šokuFoto: F. Cach
jící zpráva – paní pálila suchou trávu, oheň se rozšířil suchým porostem na sousedovic okrasné stromky a než bylo zahájeno hašení
narychlo přinesenými kbelíky s vodou, přeskočil oheň pod střechu
domu. A přivolaní hasiči pak čtyřmi proudy zachraňovali co se
dalo, škoda několik set tisíc, místo obec u Otrokovic. Další jen ve
zkratce. U Českých Budějovic – požár travního porostu, příčina –
pálení větví. Vranovice – požár travního porostu a starší budovy.
Bačalky – požár sena. U Moravských Budějovic – požár strniště
a balíků slámy. Ratibořice – požár pole s ječmenem. Jindřichovice – požár pole. Dačice – požár slámy, plocha 30 ha. Poslední
záznam ve 20.32 okolí Plzně – požár lesa. Prosím, buďte opatrní
a předvídaví!
František Cach
velitel SDH Horní Jelení
Významné výročí
Ve čtvrtek 2. července dopoledne jsme přijali pozvání do nedaleké Radhoště na slavnostní zastávku propagační jízdy sedmi hasičských veteránů, která se konala na počest sjezdu dobrovolných
hasičů České republiky, který proběhl v Pardubicích 3. a 4. července. Radhošť získala tuto poctu jako druhý nejstarší hasičský
sbor v České republice, který letos oslavil 150. výročí založení.
Poté jsme kolonu historických vozidel doprovodili do Moravan,
poslední zastávky v našem okrese. Této propagační jízdy jsme se
účastnili s Tatrou a Mercedesem.
František Cach
velitel SDH Horní Jelení
Hasiči
Číslo 7/XXI
Historie
6
JELENSKÉ LISTY
Číslo 7/XXI
Josef Rejchl
Devátého srpna uplyne 78 let od pádu letadla Avia B-534.12 za
Dolním Jelení, ve kterém zahynul dvacetiletý pilot Josef Rejchl
z 31. letky čtvrtého leteckého pluku v Hradci Králové. Na webových stránkách Letecké badatelny je opis rozkazu k letu.
Východ 20. 8. 1937
V dobovém tisku byly uveřejněny následující zprávy:
Východočeský Republikán 13. 8. 1937
Lidové noviny 10. 8. 1937
je informační tabule s podrobnými informacemi o této události.
K pomníku se dostanete po hrázi bývalého rybníka mezi Dolním
Jelení a Rousínovem, když u skautského srubu odbočíte vlevo na
lesní alej, která po cca 400 metrech před loukou zatáčí doprava a
dovede Vás až k vlevo stojícímu pomníku.
Josef Rejchl je pohřben na hřbitově v Hradci Králové Kuklenách v hrobě číslo 340 nedaleko od budovy, ve které se koná poslední rozloučení. Následuje jedna ze čtyř dochovaných fotografií
z jeho pohřbu.
Ing. Blahoslav Novotný
Ještě stihnete!
Závěrečné koncerty ČHTM
Na místě neštěstí stojí pomník s pilotovou fotografií a následujícím textem: „Budiž všem připomínkou, že konal svou národní povinnost a nebylo mu dopřáno by ukončil své dílo“. Vedle pomníku
pátek 31.7. v 19:30
Představení nástrojových sekcí (violoncello, kontrabas, př. flétna, fagot, nízké žestě, saxofony, klavír,…)
sobota 1.8. Závěrečná vystoupení studentů 2. běhu
9:30 Kytarový soubor
10:30 Klavírní koncert
11:30 Divadlo
14:00 Jazz Band a Symfonické orchestry
JELENSKÉ LISTY
Informace z ČHTM
Foto: © Aleš Mádr
V době oficiálního vydání tohoto čísla Jelenských listů bude
již XIX. ročník Českého hudebního tábora mládeže téměř patřit
minulosti, nicméně v době redakční uzávěrky se stále nachází v
plném proudu historicky nejdelší první běh tábora čítající 11 dní,
kam se sjelo 92 studentů i 21 učitelů a vedoucích reprezentujících
celkem 6 zemí – Českou republiku, Litvu, Srbsko, Rusko, Vietnam a USA.
Nestává se příliš často, že by se měnilo v jedné sezóně dirigentské obsazení jak ve smyčcovém orchestru, tak i v dechovém orchestru. S napětím jsme proto všichni očekávali začátek sezóny,
který měl ukázat, jak budou noví američtí dirigenti se studenty
vycházet a jak budou spolupracovat i mezi sebou, neboť se musí
dělit o některé hráče dechového orchestru. Obojí dopadlo na jedničku.
Armádní dirigent a plukovník ve výslužbě Thomas Palmatier se
ukázal jako opravdový profesionál, který dokáže vést mladé hudebníky hravou formou a přitom si udržet patřičný respekt. Mladá americká dirigentka Laura Rasmussen navázala na svou předchůdkyni, která jí náš tábor doporučila a přátelským přístupem
motivovala mladé hudebníky. Oba dirigenti dokázali zaujmout
studenty společnými vystoupeními na zdánlivě nesourodé nástroje, jako jsou housle a tuba nebo například operními áriemi na motivy české lidové písně.
Dlouho vypadalo, že vůbec nebude otevřen náš nejmenší obor
Harfa. Neměli jsme žádného zájemce o hlavní obor a první studentská přihláška přišla až v červnu, kdy se nám zároveň podařilo
získat pro výuku na poslední chvíli naši bývalou účastnici mladou
harfenistku Marianu Jouzovou z Prahy.
Nejkratší cestu měli na tábor dva zástupci našeho města mezi
lesy, bubeník Adam Špelda a klarinetistka Eva Komárková, kteří
tábor absolvovali příměstským způsobem, naopak z největší dálky
přijel desetiletý americký houslista Nick Sornsin, který přicestoval ze Seattlu na západním pobřeží USA.
Příjemným zpestřením pobytu byl první výjezdní koncert hlavních oborů tábora na zámku v Doudlebách nad Orlicí, kde se nám
dostalo velice milého přijetí a po koncertu i prohlídky interiéru
zámku. Hlavně američtí účastníci to velmi ocenili, pro mnohé z
nich to byla vůbec první návštěva zámku v životě.
Po celou dobu tábora panovalo velmi horké počasí, které bylo
zprvu zkrápěno přeháňkami a postupně vláhy ubývalo.
Nejen hudebníci zlepšovali své výkony, ale velmi mile nás překvapil i personál kuchyně v rekreačním zařízení Radost. Studenti mohli ochutnat i vynikající hornojelenský borůvkový koláč, na
kterém se podíleli nočním sběrem vedoucí a asistenti tábora.
Informace o druhé polovině letošní sezóny se dočtete v příštím
vydání JL.
Ing. Josef Kušička
ředitel ČHTM
7
Novinky v knihovně
Beletrie
Kay Langdale: Když to není
láska; Emma Garcia: Zlomená
srdce; Richard Sacher: První
láska (věnováno Simoně Monyové); Laura Esquivel: Malinalli. Otrokyně bílého pána; Mark
Watson: Pouto; Louise Altersová: Kufr paní Sinclairové (osuFoto: internet
dový příběh o rodinných tajemstvích, spřízněných a promarněných příležitostech…) Vlasta Javořická: Příběh Jary Šamborové;
Emma Straubová: Dovolenkáři (jsou i mnohem horší dovolené než
ta vaše…); Táňa Keleová-Vasilková: Kouzlo všednosti; Jo Beverly: Hedvábná smyčka; Cecelia Hollandová: Vášnivá a nespoutaná
(osudy královny Eleonory); Philipp Vandenbrg: Koperníkova kletba; Alexander Stainforth: Pád noci; Veronika Černucká: Tajemství sedmi ještěrek; František Niedl: Štvanice; Jan Seghers: Spis
Rosenherzová; Leif Person: V jiném čase, v jiném životě; Robert
Crais: Temnota
Pro děti
Sarra Manningová: Nemožná holka; Uri Orlev: Ostrov v Ptačí
ulici; Jacqueline Wilsonová: Sladké časy; Deník malého poseroutky 9. Výlet za všechny peníze; Maja Vogel: Bruslařská horečka
(Tři holky na stopě); Petra Braunová: Jak se Vojta ztratil (první
čtení); Honza a Klára Smolíkovi: Na hradě Bradě; Jan Lebeda:
Medovníček na cestách; Disney: Donaldova zvířecí farma
Naučná
Bydlím v lese. Medvěd (Hraj si a uč se); Pina Coluccia: Umění
břišního tance; Irina Semina: Klíč ke štěstí; Jaroslava Dovcová:
Originální dárky háčkované a pletené; Bruce Grierson: Jak utéct
času? Nestárněte! Buďte zdravější a šťastnější (tajemství devadesátileté sportovkyně).
V knihovně si můžete půjčit časopisy např. Zdraví, Moje psychologie, Paní domu, Vlasta, Tina, Receptář, Flóra, Naše krásná
zahrada, Pěkné bydlení, Home, Historický kaleidoskop, Živá historie,Tajemství české minulosti, Válka revue, Přísně tajné, 100 +
1, Časostroj (historie zábavně pro děti od 10 let), Čtyřlístek, Tom
a Jerry, Maminka, Moje země a starší čísla darovaných časopisů
např. Glanc, Žena a život, Napsáno životem, Reader’s Digest výběr, Svět psů, Svět motorů. Dále máte možnost odnést si zdarma
domů starší vyřazené knihy či časopisy.
Žádám čtenáře, aby vypůjčené dokumenty vraceli včas a v pořádku. Aktuality knihovny, užitečné odkazy, doporučené knihy či
své vlastní čtenářské konto máte možnost sledovat na webových
stránkách knihovny, které jsou umístěny na webu města: www.
hornijeleni.cz.
Co doporučují čtenáři?
Elizabeth Haran: Místo na slunci (australská romantika, příjemná oddechovka, dobře se čte, vtáhne do děje).
Juliane Koepckeová: Zázraky se dějí (Když se sedmnáctiletá
Juliana Koepckeová zřítila s letadlem do peruánské džungle a jako jediná z cestujících přežila, rozvzpomněla se na dětství strávené s rodiči v pralese. Tehdy se naučila ctít zákony pralesa; znala
zvuky džungle, věděla, která zvířata ji mohou zabít a která jí naopak ukážou cestu k civilizaci. Zraněná dívka se jedenáct dní prodírala hustým pralesem, bez kompasu a mapy, jen s hrstí bonbonů
v kapse...
Po čtyřiceti letech, se rozhodla vyprávět svůj příběh).
Jana Pechová
knihovnice
ČHTM a knihovna
Číslo 7/XXI
Kluby a spolky
8
JELENSKÉ LISTY
Léto v Paprsku
Animal adventures aneb dobrodružství se zvířátky
První příměstský tábor s prožitkovou angličtinou, kterého se
účastnily samé holčičky ve věku od 5 do 7 let je již za námi. Nejdříve jsme zažívali dobrodružství na Old Mac Donaldově farmě.
Vypravili jsme se do džungle i zoologické zahrady. Anglické písničky, rozpočítadla, příběhy z anglických knížek, hry v angličtině,
… prolínaly celým dnem, do kterého jsme zařadili mnoho pohybových i tanečních aktivit. Jako např. cvičení na bosu. Děvčátka
byla velmi výtvarně tvořivá. Trička, která vidíte na fotografii si
vytvořila sama foukacími fixami na textil.
Číslo 7/XXI
Více informací získáte na našich aktuálních webových stránkách – www.centrumpaprsek.cz
Cvičení rodičů s dětmi od 1 do 3 let aneb s pohybem odmalička již od září
Všem maminkám z Horního Jelení a okolí nabízíme možnost si
přijít zacvičit a poznat nové kamarády.
Tento cvičební kurz pohybových hrátek je veden kvalifikovanou
cvičitelkou Zuzanou Kvapilovou, která je instruktorka batolecího
cvičení, lektorka pohybové výchovy a metodiky s předškolními
dětmi s několikaletou praxí v TJ Sokol Horní Ředice a Sportlife
Pardubice. Na kurzovné lze čerpat příspěvek VZP - 500 Kč. Dle
zájmu bude kurz probíhat v pondělí či v úterý od 10 hodin.
S přáním pěkných prožitých prázdnin
Paprsek Dolní Jelení
Z dění na Dolním Jelení
Milý čtenáři, dovolte mi ohlédnutí za uplynulými akcemi, které
proběhli na Dolním Jelení. V sobotu 23. května proběhl již každoroční a oblíbený sraz starousedlíků. Pro naše spoluobčany jsme
Foto: archiv Paprsek
Poděkování patří panu Marku Janů z Ostřetína za ukázku agamy a restauraci Florian za zajištění obědů.
See you later, alligator.
See you in while crocodile.
Bye bye, butterfly.
See you again next time.
Příště se s Vámi podělíme o zážitky z kovbojského a rytířského
tábora.
English club for kids – Sunshine – play and learn
pondělí 17. až pátek 21. srpna
Dětský dopolední anglický klub pro děti od 2 let. Anglický klub
je určen dětem od 2 let za asistence zákonného zástupce nebo samostatně od 3 let. Skupinka se skládá z 6 až 8 dětí. Děti jsou v
kontaktu s angličtinou dopoledne od 9 do 11 hodin při nejrůznějších hravých, výtvarných a hudebních aktivitách.
Kurzy anglického jazyka pro děti od 1 do 9 let a dospělé
Do konce srpna přijímáme přihlášky na nový školní rok
2015/2016. Více informací získáte na našich aktuálních webových
stránkách – www.centrumpaprsek.cz
Prázdninové cvičení
otevřené cvičební hodiny pro širokou veřejnost
Úterý – Buď fit - od 19 hodin
Čtvrtek – Aerobik s posilováním – od 19 hodin
Neděle – Nohy, bříško, zadeček – od 19 hodin
Cvičí cvičitelka Péťa, Lucka a Iva.
Sportovní kurzy Buď fit a Powerjoga
Do konce srpna přijímáme přihlášky do tříměsíčních sportovních kurzů září – prosinec 2015.
připravili přátelské posezení v hostinci „ U Seguardů “. Nejprve
proběhlo přivítání, kterého se ujala starostka sboru Simona Poláková, která představila naše hosty, mezi kterými byli pan starosta
Petr Tupec, pan místostarosta Ing. Pavel Malý, pan Blahoslav Novotný, pan Ladislav Bažant a pan hrabě Adam Bubna Litic.
Každý, kdo měl zájem, mohl mít zvídavé otázky. K nahlédnutí
byly kroniky naší obce a kronika hasičského sboru, doplněna o
nové fotografie.
Pro naše spoluobčany byl připraven pozdní oběd, káva a něco
sladkého k zakousnutí. K poslechu zahrála kapela „ Tři fotři “
Závěrem mi dovolte už jen zmínku, že se našich spoluobčanů
sešlo téměř třicet.
Jsme rádi, že se tato akce těší velké oblibě.
SDH Dolní Jelení
Skautský tábor
Aneb „Putování s indiány“
Ve dnech 10. - 18.7.2015 se uskutečnil už třetí skautský tábor,
jako obvykle v Kostelci nad Orlicí. Zúčastnilo se ho 20 dětí a 4
vedoucí. 11. 7. jako první úkol bylo vymyslet si název a namalovat
vlajku skupiny. Sešly se opravdu krásné i nezvyklé názvy Vlčata,
Medvíďata a Kofolíci 7. Následovala i příprava indiánského tance, který vedoucí ohodnotili body stejně jako všechny úkoly. V
neděli 12. 7. jsme se vydali na pěší výlet do Doudleb nad Orlicí.
Zde jsme si prohlédli přírodovědné muzeum děti si zde nakoupily
JELENSKÉ LISTY
plno suvenýrů a poté následovala prohlídka zámku. Provázel nás
sám vnuk pana hraběte, pan Petr Dujka, za jehož ochotu mu tímto
děkujeme, věnoval skautům knihu Vzpomínky, kterou napsala jeho maminka. Děti si mohly vyzkoušet jak se sedělo v zámeckých
křeslech nebo v zámecké kapli a dokonce i svatbu v zámeckém
prostředí. Po prohlídce jsme se posilnili zmrzlinou a vydali na
zpáteční cestu. Ta byla sice dlouhá, bolely nás nohy, ale úspěšně
jsme ji zvládli. Za odměnu jsme dětem pustili pohádku na dobrou
noc, kterou všichni vřele uvítali. Další den byl připraven trošičku volnější program aby si děti odpočaly, plnily úkoly například
stavba a malování tee-pee, indiánský kvíz, a další za které získávaly indicie a další body. Podívali jsme se i do města kde si opět
děti mohly něco koupit a pochutnali jsme si na výborné zmrzlině.
V dalších dnech nám indiáni ukradli vlajku, takže jsme ji museli najít, byli jsme se koupat v Divoké Orlici, a plnili jsme další
úkoly o body i indicie: lov na bobra, hod oštěpem, zvládli jsme i
táborovou olympiádu. Dokonce i SUPERINDIÁN STAR ve které
byla opravdu vysoká účast. Užili jsme si noční hru DOBÝVÁNÍ
TÁBORA a úspěšně zvládli i stezku odvahy. Myslím, že jsme si
letošní tábor užili, ale nemohu mluvit za všechny podle vznik-
Foto : J. Čermáková
lých okolností se i chybičky objeví, nikdy přece nejde všechno na
100%, jak si to naplánujete. I přes upozornění, že se může něco
ztratit - a také že se něco ztratilo - nás hrozně mrzí, jak se k tomu
někteří postavili. Tábor je tábor a na táborech se to stává nejen na
tom našem ale na všech.
Více fotek naleznete na facebook.com skupina TÁBOR 2015.
Denisa Jará a Jitka Čermáková
Jezdecký den
V sobotu 18.7.2015 se na louce za Schejbalovými na Dolním
Jelení konal Jezdecký, westernový a vozatajský den pro malé i velké, na který se i přes tropické teploty dostavilo 44 koní. Nejmladší
jezdkyně, se zároveň nejkratší cestou k nám, byly holčičky Sárinka a Katrinka od sousedky Leony Málkové na koni Viktorovi,
naopak jezdci z největší dálky byli Kelnerovi z Čáslavi... Závodní program zpestřila svým vystoupením Petra Pitrová s krásnou
Frískou klisnou Wionkou a za zmínku určitě také stojí vtipné vystoupení Petra Pýchy s Valentýnem (Valdou). V průběhu dne byli
k vidění v různých disciplínách nejen poníci, jezdečtí, ale i tažní
koně. Velký dík patří hasičům z Horního Jelení, za velmi příjemné
chlazení, konkrétně panu Bachurovi, a také panu starostovi Petru
Tupci za to, že nás v tomto krásném a příjemném programu pro
děti podporuje. A hlavně bych chtěla poděkovat mojí úžasné rodině, bez které by tento náročný, ale překrásný den nebyl!
Irena Schejbalová
9
Zápisníček
První měsíc prázdnin máme za sebou, někdo je rád, někdo ne.
Teplotní rekordy padaly jeden za druhým, to asi způsobilo, že
někteří Jeleňáci byli z toho tak zblblí, že si ráno museli přitápět
plastama. Zřejmě, aby udělali správné čmoudíky a odér. Věřme, že
to bylo naposledy.
Marně si hlavu lámu, proč naši občané cestují do Řecka či Itálie,
když na Jelení jsou podstatně větší teploty než tam. Jedině, že by
jeli vítat radikální islamistické běžence, kteří zaplavují Evropu a
zpochybňují základní evropské hodnoty.
Rovněž borůvek se urodilo habaděj. Díky tomu si pilní sběrači
vylepšili finanční rozpočet, což jim ze srdce přeji. Ceny měli solidní. Oproti překupníkům, kteří se snažili na jelenském náměstí
prodávat litr za 120 Kč. Tito prodejci se měli podívat do mapy, aby
věděli, kam jedou.
V měsíci srpnu je jedno smutné výročí. Těm mladším asi už nic
neříká – 21. srpen 1968. Pro ty, kteří ještě nebyli na světě pár slov.
Toto ráno překročila vojska spřátelených armád (NDR, Polska,
SSSR a Bulharska) hranice ČSSR a údajně šli likvidovat kontrare-
Foto: J. Jindra
voluci, o které jsme my, občané Československa, vůbec nic nevěděli. Měli jsme jen trošku jinačí politický názor než ostatní vlády
východního bloku. Když to tak pozoruji, ono to dnes vypadá podobně. Ti menší jsou nuceni poslouchat ty větší spřátelené partnery. Je to poněkud děláno zaobalenějším způsobem, ale výsledek je
stejný. Těm, kteří prožili srpnové události roku 1968 se o tom moc
mluvit nechce. Bylo to pro nás hrozné zklamání, asi jako pro naše
rodiče a prarodiče rok 1938 – 1939. Mně se na tuto dobu vzpomíná
též hodně špatně, byl jsem toho času na vojně.
Tak teď na veselejší notu. Čeká nás ještě jeden měsíc dovolených a prázdnin. Aktivity na Jelení rozhodně neupadají. Dámy z
kulturní komise si daly „oraz“, ale okamžitě byly zastoupeny aktivitami jiných - skautské tábory, Paprsek, rod. Schejbalů s krásným koňským dnem. Na Horním Jelení pan O. Götzl s Bugginami
a samozřejmě ČHTM. Tradice, která se bere už jako samozřejmost.
Jak mi řekla jedna mladá dáma, je to fofr všechno stihnout. Takže
kritici, zdvihněte zadečky a něco z dalších akcí navštivte. Měl jsem
zde návštěvu z Ústí nad Labem, když jsem mu řekl, co všechno je
na Jelení (MŠ, ZŠ, všichni lékaři, veškeré služby), možnost si jít
zacvičit, hrát kopanou či tenis, tak mi řekl: „Ještě trochu více podnikatelů, aby nemuseli lidé za prací dojíždět a máte přímo ideální
bydlení, krásné městečko“.
Nesmím zapomenout na jelenské posvícení. Kde bude vás v JL
informuje velitel hasičů pan F. Cach. Je to změna a změna je život!
Trocha turistiky za zábavou nikomu určitě neuškodí, zvláště ranní
návraty za rozbřesku a kohoutího kuropění. Pak je na co vzpomínat, věřte mi, já to znám.
Krásný měsíc všem přeje
J. J.
Z proběhlých akcí
Číslo 7/XXI
Rozhovor
10
JELENSKÉ LISTY
Podkarpadská Rus
Foto: internet
Číslo 7/XXI
mládeže sedící v kavárnách, hodně se zde kouří... to je obrázek
města. V momentě, kdy vyjedete na venkov, se situace ještě dramatizuje. Krajina je velmi krásná. Jako zemědělec můžu říci, že půda
je nádherná, úživná, přestože je nyní zanedbaná, leží ladem a je
poznat, že země se zmítá v ekonomické i vojenské krizi. Spolu s tím
je spojené sociální zázemí, zdravotnictví, školství.
V mateřských školách, které jsme navštívili, jsou prohýbající se
podlahy, cítíte plíseň a houbu, teplo v zimě zajišťují kachlová kamna. Děti spí v postýlkách, které jsou spíš rozkládací krabičky, teče
jen studená voda... a přesto, v jakých podmínkách žijí, děti jsou
čisté a upravené, je vidět snaha rodičů o děti pečovat a vychovávat
je.
Jak je to s ukrajinskou pohostinností?
Starosta Jelení, pan Petr Tupec se v květnu zúčastnil spolu s delegací Pardubického kraje cesty na Ukrajinu, konkrétně do Podkarpatské Rusi. Co bylo důvodem této cesty, a na zážitky z ní,
jsme se zeptali:
Hlavním důvodem naší cesty do ukrajinské Zakarpatské oblasti,
konkrétně do města Užhorod, bylo jednání se zástupci Magistrátu
města Užhorod a Zakarpatské oblasti a kontrola využití finančních prostředků věnovaných na společný projekt. Tohoto projektu
se kromě Pardubického kraje účastnil i partnerský kraj Prešovský. Konkrétně se jednalo o finanční příspěvek v řádu půl milionu
korun, který věnoval ze svého rozpočtu Pardubický kraj na opravu a dostavbu mateřské školky. Musím konstatovat, že prostředky
byly vynaloženy v souladu s projektovou dokumentací a už na první pohled byly všechny podmínky splněny, což nám udělalo velkou
radost.
Jak na tuto spolupráci došlo?
Jak jsem již dříve v JL zmínil, Pardubický kraj spolupracuje v
mnoha oblastech s krajem Prešovským. Právě zástupci tohoto
kraje nám před několika lety nabídli možnost navštívit Zakarpatskou Rus, oblast, která historicky patřila k Československé republice. Dodnes jsou v této oblasti spolky, které udržují idee T. G.
Masaryka. V Užhorodu je park, náměstí s bustou tohoto našeho společného prvního prezidenta. Zájem a péče, kterou tomuto
místu věnují v nás vzbudil potřebu nějak v tomto regionu v mezích našich možností pomoci. Protože zde mají velké problémy s
umísťováním dětí do mateřských školek, rozhodli jsme se pro tento
projekt, který může pomoci zajistit alespoň trochu důstojné prostředí pro děti. Stav, jak jsme jej mohli na vlastní oči vidět, je pro
člověka žijícího v ČR nepředstavitelný.
Jak na vás život v Zakarpatské oblasti zapůsobil, navštívili jste
jen Užhorod, nebo jste měli příležitost vidět i venkov?
Odpověď na tuto otázku rozvinu více. Ukrajina, zvláště v poslední
době nepatří mezi destinace často našimi občany navštěvované.
Pro dovolenou lidé míří spíš na západ, zimu milující na sever a
většina dovolenkářů jezdí za teplem na jih, k moři. Běžně ujedou
osm set, tisíc kilometrů a ani je nenapadne, že sedm set kilometrů
na východ od Pardubic je místo, kde život je tak velmi odlišný.
Ukrajina se potýká s 35% nezaměstnaností a lidé se musejí opravdu starat o živobytí, jsou velmi skromní. Důchod je zde kolem 150
dolarů a ceny jsou jen asi o 20% nižší než v ČR. Vyjít s takovým
důchodem je velmi těžké. Když jsme přijeli do Užhorodu, měli
jsme pocit, že jsme se v historii navrátili o 60 let zpátky. Neudržované ulice s vyvrácenými stromy, díry v chodnících, nefunkční
veřejné osvětlení. Mnoho ulic má ještě původní, minimálně 80 let
starou dlažbu. Přesto vidíte, že lidé jsou slušně oblečeni, spousta
Ukrajinci, ač skromní a chudí, jsou velmi štědrými hostiteli. V jedné vesnické škole jsme byli přivedeni do třídy, kde byly sraženy
lavice a na nich prostřeno: vodka, víno, voda, domácí produkty,
chlebíčky, vše nazdobeno... Aby mohlo naše jednání proběhnout,
všechny děti byly vměstnány do jedné třídy.
Zážitky, které mám s ukrajinskými hostiteli, byly ale i velmi náročné. U nás se říká, že nad alkoholem nezvítězíš, jen Moraváci remízují. Tady by myslím i Moravák musel zaujmout defenzivní způsob
hry. Odmítnout s hostitelem vypít štamprle alkoholu, je považováno za jakési pohrdání. Takže jsme museli projít všemi úskalími
partnerství, ale zvládli jsme to.
Jak obyvatelé Zakarpatské Rusi pohlížejí na dobu, kdy byli součástí Československa?
Někteří starší lidé, se kterými jsem se setkal, znají z vyprávění
svých rodičů, jak se žilo za doby „První republiky“ a dodnes toto
období, kdy byli součástí tehdejšího Československa považují za
nejkrásnější dobu. Postavilo se zde mnoho škol, institucí, opravily
se cesty... Proto na Čechy a Slováky velmi dobře vzpomínají a litují, že tento stav nemůže existovat dodnes. Ukrajina si údajně prošla 22 různými nadvládami jiných národů a státy a čas, kdy byli
součástí ČSR považují za jednu ze světlých chvil v historii. Novější
generace, se kterou jsem se setkal, se cítila být více Ukrajinci.
Bude spolupráce pokračovat?
Byli jsme znovu ukrajinskou stranou požádáni o pomoc a rozhodli
jsme se, že pomůžeme na svět další mateřské školce. Spolupráce
tedy bude s velkou pravděpodobností i nadále pokračovat.
Děkujeme za rozhovor.
B. M.
Chovatel šarkánů
Šarkán, jak jistě ti starší znají, znamená slovensky drak. Malé
dráčky, neboli ještěrky chová na Jelení mladík, který je do tohoto
koníčku velmi zapálený.
Jmenuje se Lukáš Gabčo, navštívil jsem ho v jeho království a
položil mu několik otázek.
Kolik je ti let a co studuješ?
Je mi 16. Studuji střední školu zahradnicko-technickou, obor
chovatel cizokrajných zvířat, v Litomyšli. Naše škola má v Evropě dobrý zvuk. Máme možnost stáží v ZOO např. Německu, Itálii,
Francii nebo Španělsku. Škola je to velmi zajímavá a moc se mi
tam líbí.
Proč jsi šel studovat na tuto školu?
Mám rád zvířata. Od myší až po slona. On si můj taťka stejně myslí, že skončím u slonů a budu na kolečku odvážet jejich exkrementy
JELENSKÉ LISTY
(smích). Svoji chovatelskou
činnost jsem začínal chovem
laboratorních potkanů, poté následoval zakrslý králík,
osmák degu a fretka. Nyní
jsem se specializoval na chov
chameleonů. Vlastním chameleona jemenského a agamu
vousatou. V naší rodině žije
ještě kocour Garfield, fenka
pitbula Goldie – hrozně kamarádská. V akváriu a venkovním jezírku máme rybičky.
Kvůli krmení pěstuji cvrčky,
švábi a potemníky. To vše ve
speciálních boxech, abyste si nemyslel, že nám to vše běhá volně
po baráku.
Foto: J. Jindra
Jak je náročné chovat tyhle „potvůrky“?
Není to zrovna nejlevnější koníček. Nutná jsou kvalitní terária, ta
se musí vybavit tepelnými žárovkami, UVB zdrojem, rostlinkami.
Nutný je čas a znalosti. Chov je závislý na tom, odkud dané zvíře
pochází. Musí se mu vytvořit podmínky odpovídající jeho původní
zemi.
Kde získáváš znalosti k chovu?
Především ve škole studiem, na internetu a spoluprací s kamarády
ze školy.
Pověz nám něco o svých miláčcích:
Tak Agama, které říkám Agouš, pochází z pouští v tropických pásmech. Tento ještěr může dorůst až velikosti 50 cm a dožívá se 8 –
10 let. Je to nejméně náročný plaz na ochočení. Může volně pobíhat po bytě, když se ho návštěva nebojí. Na zavolání ale nepřijde.
Neslyší, ale cítí vibrace. Takže, když ho chci dát zpět do terária,
musím ho odchytit. Problém nastává tehdy, když se rozhodne, že
se schová. Třeba za nábytek. To tam okamžitě usne. Potom nezbude nic jiného, než ho hledat, je to jako, když si hrajete na schovávanou. Svoje mláďata živí pouze hmyzem. Od prvního roku může
již ovoce a zeleninu. Dokáže pozřít i myší holátka.
A co chameleon?
Žije v tropických pralesích. Je popsáno asi 8 tisíc druhů. Můj chameleon jemenský se jmenuje Amálka. V zajetí se dožívá asi 12 let.
Živí se také hmyzem, hlavně kobylkami. V létě je chytám na bývalém koupališti, v zimě je musím pěstovat.
11
Jelenští čápi
Foto: 2x Jana Nováková
„Jelenští“ čápi bílí se již brzy rozletí do světa.
Možná jste také měli to štěstí a zahlédli v posledních týdnech
čápa kroužícího nad naším městečkem. Pár čápů bílých se nepohybuje v blízkosti Jelení náhodou, zahnízdil totiž na komíně místní pily. Starostliví rodiče stále pečují o svá 3 mláďata a pravidelně
upravují hnízdo. Chcete-li zahlédnout mláďata ještě na hnízdě,
máte letos jednu z posledních možností. Na přelomu července a
srpna zřejmě hnízdo opustí a vydají se na svá zimoviště. Doufejme, že „našim“ čápům bude přát štěstí a za rok na jaře se s nimi
shledáme znovu.
Při výpravách za čápy bílými jsem zavítala také do
sousedního Borohrádku. Na
komíně v areálu pily přímo
naproti vlakovému nádraží
jsem 19. července měla možnost pozorovat plně opeřená
mláďata, která neúnavně procvičovala let na hnízdě. Rodiče je hlasitým klapáním zobáku povzbuzovali z nedalekého
komína. Byl to nezapomenutelný zážitek. V době vydání tohoto
čísla JL již budou tito mladí čápi zřejmě zdatnými letci.
Můj velký dík patří všem lidem, kteří na svých pozemcích čápy
tolerují a umožňují jim zde zahnízdit a vyvést potomky a samozřejmě všem, kteří se jakkoliv zasazují o ochranu čápů a o zachování jejich přirozených lovišť, tedy mokřadů, pastvin a luk. Kdo
jiný by nám nosil děti, kdyby čápi z naší krajiny vymizeli? ☺
Co víme o životě čápa bílého.
Jak si představuješ život, až doděláš školu?
Čápi jsou poměrně velcí ptáci ze skupiny brodivých. Setkáme
se s nimi nejčastěji na vlhkých nebo čerstvě pokosených loukách,
kde loví žáby, myši, drobné plazy a hmyz. Hnízdí na střechách budov, nefunkčních komínech, hnízdních podložkách apod. Hnízdit
začínají zpravidla koncem dubna a na vejcích sedí průměrně 33
dní. O mláďata se starají oba rodiče. Koncem července svá hnízdiště opouštějí a na konci srpna se vydávají do zimovišť v Africe
nebo na jihu či jihovýchodě Evropy. V dosahu hnízdiště čápi potřebují dostatek ploch, na kterých lze získat potravu, tedy mokřady, vlhké louky, pole a pastviny.
Tak především musím nejdřív udělat maturitu. Pokud se to povede, chtěl bych jít studovat na Karlovu univerzitu do Prahy. Pokračovat ve stejném studijním oboru. To je ale dlouhá cesta. Spousta
věcí se může změnit. Po skončení školy bych chtěl pracovat jako
chovatel, cvičitel v některé ZOO, třeba i v cizině. Nebo je možnost
práce u celní správy. Závěrem povídání s vámi bych chtěl poděkovat své mamince za významnou pomoc při mé chovatelské práci.
Díky za rozhovor a přeji mnoho úspěchů
J. J.
Čápa bychom si za letu mohli splést s volavkou. Tyto 2 ptáky
však rozpoznáme velmi snadno podle tvaru krku. Čáp létá s krkem rovně nataženým na rozdíl od volavky, která má při letu krk
esovitě prohnutý.
V článku jsem použila informace z internetových stránek http://
cap.birdlife.cz, na kterých se můžete dozvědět více o „jelenských“
čápech i o dalších hnízdištích čápa bílého v ČR.
Mgr. Jana Nováková
O jakém plazu sníš?
Přál bych si chovat kruhochvosta štítnatého, je podobný agamě.
Bohužel se v ČR nechová. Jedná se o přísně chráněného živočicha. Pro jeho chov existuje spousta přísných mezinárodních předpisů.
Jak poznat čápa za letu?
Příroda
Číslo 7/XXI
Literární koutek
12
JELENSKÉ LISTY
Náměsíčník
Nespíte? Nespíte! To je dobře. Víte spánek, spánek je krásná
věc. A nejkrásnější je, když spíte sladce. Jsou sny, ze kterých se jen
neradi budíte a spíte jako dřevo celou noc až dorána.
Jenže, spánek ne vždycky bývá klidný a ne vždycky trvá celou
noc. Všichni jsme to už zažili. Probuzení, propocení uprostřed noci zaháníme noční můru světlem, nebo čímkoli, co máme zrovna
po ruce a zrovna to na nás zabírá. Jindy zase třeštíme oči do tmy,
převalujeme se ze strany na stranu a počítáme tikot hodin a ovce a
pruhy žaluzií na okně a ne a ne usnout.
To všechno, a mnohem víc, se může dít, když máme spát... Je
tu například jedna taková trochu záhadná věc (doktoři tomu říkají
porucha), kterou když zmíníte, lidi pohladí na týle závan ledového
vzduchu a jemně nadzdvihne chloupky na krku. Porucha, u které
spíte a přitom nevíte, co děláte. A mnohdy toho děláte spoustu.
Somnambulismus, neboli česky náměsíčnost se tomu taky říká.
Na obrazech jsou náměsíčníci většinou zobrazováni jako temné
postavy s rukama předpaženýma, balancující bosi na hřebenu střechy, na hlavě dlouhou noční čapku se střapcem, v pozadí měsíc v
úplňku, v patách naježeného kocoura. A upřímně nevím, kdo je na
tom lépe, jestli postižený, který během spánku vstane z postele a
prochází se po okolí, aniž by údajně věděl, kam jde. Nebo ten, kdo
s náměsíčným sdílí byt, nebo ještě hůře… lože. Na bedra spoluspících jsou pak naloženy takové výzvy, jako nevyděsit se, když
nad Vámi někdo v noci stojí a něco nesrozumitelného mumlá a
strnule na Vás zírá nezaostřeným pohledem. Nevykřiknout, abyste
náměsíčného nevzbudili, i když se po Vás sápe, nebo s Vámi třepe.
Naopak je třeba ho se stoickým klidem odvézt zpět do postele a
upokojit znovu ke spánku. No, děkuju pěkně!
Ale s odstupem času se alespoň z některých nočních tak trochu
strašidelných náměsíčnických historek dá vybrat i některá historka
lehce humorná. Zvlášť když jste jí nebyli nuceni zažít na vlastní
kůži a můžete si to jen představovat. Jednu takovou historku jsem
slýchala v dětství. Můj spící dědeček takhle jednu horkou letní noc
balancoval na špičkách na malém nočním stolku i s lampičkou, ruce vzepjaté k nebi a svaly napjaté k prasknutí, a funěl a vzdychal,
až probudil babičku. Babička (už znalá podobných situací z minula) se opatrně přiblížila k dědovi a zeptala se. Toníčku, copak
to tam na tom nahoře děláš? A Toníček jen funěl a vzdychal dál,
protože to co dělal, bylo tak náročné, že nemohl ani odpovědět. Až
ráno u tradičního kafe s mlíkem a nalámaným chlebem si prý povzdychl, jak je rozlámaný, že to byla dřina jí udržet, aby nespadla.
A co? No ta parní lokomotiva přece!
O dědovi jsem slyšela ještě jednu náměsíčnou historku z mládí.
Prý běžel jako malý kluk přes potok a pole do sousední vesnice a
tam volal, že hoří a pak běžel zase zpět. A vůbec nic si druhý den
ráno nepamatoval - narozdíl od sousedů, kteří nedobrovolně zburcovali místní sbor dobrovolných hasičů.
Vždycky mě tyhle historky o náměsíčnících ohromně bavily a
to jsem netušila, že díky dědičným dispozicím záhy rozšířím řady
těhle nešťastníků. A tak se moje první náměsíčná epizoda udála
v mých deseti letech. A měla poměrně lehký průběh. Pravidelně
kolem čtvrté hodiny ráno jsem se stěhovala i s peřinami do postele
k rodičům a v pět jsem se znovu vrátila do té své. Později jsem
pokračovala drobnými epizodami jako trhání polštáře, abych se
dostala k bombě, co tam uvnitř tikala a mohla jí zneškodnit, opakovanému běhání k oknu několikrát za noc a volání „KDO TAM“
v domnění, že jsem slyšela zvonit zvonek u branky a podobně.
Členové jistého pobytu mládeže v Alpách dodnes vzpomínají,
jak se jedna členka výpravy (jmenovat nemusíme) kolem čtvrté
ráno rozhodla zkrátit cestu do nejbližší vesnice, kde chtěla nakoupit ještě nějaké pohledy domů a brala to rovnou přes okno pokoje
umístěné tři metry nad střechou garáže. Naštěstí část spolunoc-
Číslo 7/XXI
ležníků probudilo vrzání otevírajícího se okna a zachytili její nohy v pravý čas aby jí donutili nákup odložit na vhodnější dobu.
Některé spolubydlící tak zaskočila svou noční nákupní horečkou,
že neusnuli až do rána. A zkuste se probudit v pokoji plném nevyspalých spolubydlících, když sami jste vyspalí do růžova a vůbec
na nic se nepamatujete….
Ze všeho nejpodivnější je historka vztahující se k mému nastěhování do nového bytu a zakoupení palandy, po které jsem toužila celé dětství. Když jsem se konečně ocitla v bytě sama, jeden z
mých dodnes nejzáhadnějších zážitků byl asi následující. Kolem
mne byly jen prázdné krabice, skříně a jedna postel vedle v místnosti. Židle a stoly se teprve měly pořizovat. Večer jsem šla spát
nahoru na palandu a druhý den ráno mě probudila silná bolest
za krkem A když jsem si chtěla upravit polštář, nahmatala jsem
pod ním sbírku pěti žárovek z různých svítidel, které byly po bytě,
včetně těch stropních. Záhada je, jak se mi podařilo vymontovat
žárovky ze stropních svítidel, protože k jejich zpětnému našroubování jsem si musela vypůjčit schůdky od sousedky. Další otázky
vyvolává, jak jsem s nimi vylezla v noční košili po žebříku palandy, když k tomu je potřeba mít obě ruce volné... Jediný způsob,
který mě napadá, že jsem vylezla s žárovkou v puse! Jak to ale
bylo doopravdy se už asi nikdy nedovím. Je to záhada!
Každopádně, prosím Vás, když náhodou někoho uvidíte balancovat na střeše, nekřičte na něj, ať sleze a radši zavolejte hasiče a
zvlášť ženy nechte snést v pažích nějakého urostlého záchranáře.
To pak bude ale opravdu hezké probuzení!
Kerenhapuk
Báseň z roku 1913
Eduard Bass
Drahota
Sládci klejí - zatroleně
chmel už zase stoupl v ceně
chceme-li jen skromně žít
pivo musí podražit
Mouka dražší - vizte ceny
křičí pekař ustrašený
chceme-li jen trochu žít
housky nutno podražit
Ale nám se nejhůř daří
naříkají uzenáři
chceme-li jen skromně žít
buřty nutno podražit
Pan domácí hned se straší
maso, pivo, chléb je dražší
chceme-li jen skromně žít
činži nutno přirazit
Kdopak by se toho nelek
stát tím trpí jako celek
aby mohl vyjíti
nutno daně zvýšiti
Konsumentu nelze více
nežli jít a oběsit se
učiň to však neprodleně
dokud špagát nestoup v ceně
JELENSKÉ LISTY
Závody
V sobotu 18. července proběhl v areálu firmy O. Götzl na Horním Jelení 4. ročník OTEVŘENÉHO NÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ RC BUGGY seniorů (40+).
Soutěže se zúčastnilo 35 závodníků v kategorii RCB. Vloženého závodu ELEKTROBUGGY 15 soutěžících. Mimo závodníků z
ČR byli přítomni i kolegové ze Slovenska.
Výsledky: 1. K. Hájek, 2. M. Jurenka, 3. P. Javorský st.
Poslední závody, které je možno tento rok v areálu FY Götzl
vidět je v termínech dne 26.9.2015 MČR 1:8 – EL – IC (spalovací)
a 3.10.2015 CZECH OPEN 1:8 IC.
Po celý průběh závodu zajištěno občerstvení, prodej suvenýrů a
modelů. Na shledání s vámi se těší pořadatelé.
Vysocká 12
Foto: O. Kaplan
V sobotu 18. července uspořádal Sbor dobrovolných hasičů ve
Vysoké u Holic 4. ročník vytrvalostního cyklistického závodu s
názvem Vysocká 12. Pro neznalé této akce uvádím, že číslovka v
názvu závodu značí délku časového limitu 12 hodin, po kterou závodníci mohou objíždět jím zvolený buď silniční nebo lesní MTB
okruh. Trasy obou okruhů byly shodné s loňským ročníkem. Tzn.,
že silničáři kroužili na okruhu v délce 20,7 km po trase Vysoká Horní Jelení – Jaroslav – Trusnov – Litětiny – Vysoká (případně v
opačném směru) a vyznavači horské cyklistiky jezdili po okruhu,
který byl vyznačen v lese mezi Vysokou, Horním Jelením a část
trasy vede i kolem „Nory“ a přes „Salaš“. Délka této trasy je cca
13,7 km.
Tropické teploty meteorology avizované na tento den se skutečně potvrdily, takže závodníci, kteří jeli na výkon, si užili opravdové galeje. Ukrutné vedro se odrazilo trochu i na celkové účasti
a počtu naježděných okruhů. Přesto všechno nejlepší závodníci
atakovali výsledky z loňského ročníku. V číslech to pak znamená
70 zaregistrovaných, z toho 21 žen a dívek. Na silniční okruh se
vydalo nakonec 45 závodníků a závodnic, kteří celkem obkroužili
195 okruhů. Vítězem se stal Stanislav Růžička z klubu SK Křižanováci z celkovým počtem 15 okruhů (tj. cca 305 km!). Nejvytrvalejší cyklistkou na silnici byla s přehledem Jana Klinecká z MK
Hlinsko s 11 okruhy (cca 225 km). Na lesní okruh vyrazilo celkem
25 bikerů a bikerek, kteří objeli okruh 176 krát. Loňské vítězství
obhájili svorně oba zástupci MTB cyklistiky z České Třebové
Martina Neumanová (14 okruhů) a Michal Kubišta (16 okruhů).
Podrobné výsledky včetně mnoha fotografií z této akce jsou
uveřejněny tradičně na našich webových stánkách www.vysockypulmaraton.cz. Děkuji všem závodníkům za účast a pořadatelům
za odvedenou práci a na shledanou na nějaké naší další sportovní
akci.
Za pořádající SDH Vysoká u Holic
Ondřej Kaplan
13
Hodnocení jarní části
fotbalové sezóny 2014/2015
Dovolte mi, abych krátce zhodnotil jarní účinkování fotbalového družstva dospělých klubu AFK Horní Jelení v krajském přeboru Pardubického kraje
Na hodnocení působení v celé soutěži si netroufám, protože zde
působím od zimy. Jen vyslovím názor, že jsme se snad proti podzimu v něčem zlepšili a nemusí být na vše koukat jen černě. Určitě
zde platí úsloví: „Vše špatné je pro něco dobré“. A pro Jelení byla
tato sezóna vpravdě historická, ať bude hodnocena jakkoli. Dokázat postoupit do krajského přeboru a hrát s nejlepšími týmy kraje
se nepovede každému a zaslouží si to určitě ocenění.
1. Příprava
Zimní příprava na druhou polovinu soutěže začala celkem
slušně. V domácích podmínkách, kdy jsme trénovali v hale naší
ZŠ a v okolí se scházeli na tři tréninky v týdnu hráči celkem ve
slušném počtu. Na soustředění v Orlických horách ale z různých
důvodů vyjela bohužel jen polovina mužstva. Ta ale pracovala
zodpovědně a s náročným programem se popasovala statečně a na
stmelení kolektivu si také našla čas a síly. Takže by se dalo říct, že
soustředění splnilo svůj cíl. Už před soustředěním jsme rozehráli
zimní turnaj na umělé trávě v Chocni, ve kterém jsme pokračovali i po návratu z hor a sehráli jsme zde většinou slušná utkání,
ve kterých šlo hlavně o rozehrání hráčů a hledání nejvhodnější
sestavy. Bohužel už zde se začaly objevovat problémy, které nás
neopustily celé jaro. Dlouhodobě se zranili Štěpán Rejnuš, Josef
Martinec a Tomáš Michálek, který ale začátek soutěže stihl. Kladem bylo zapojování dorostenců - Kabeláč, Mrštík, Kaplan - se
ukázali jako velmi talentovaní hráči a budoucnost pro Jelenský
fotbal. Později se k nim přidal i brankář Šumpík, ale to trochu
předbíhám. V přípravě jsme vyzkoušeli i pár posil, z nichž nakonec dopadli tři: brankář Šouba, záložník Pleskot a útočník Jirout.
Bohužel ale byl kádr v zimě citelně oslaben odchodem Jakuba Velinského do Holic
Celkově přípravu můžu označit jako standartní a ukázala mi
pro mistrovské zápasy dost momentů. Ty se pak naplno projevily
během jarní části sezóny v dobrém i špatném.
2. Mistrovské zápasy
Lepší začátek, jak vstoupit do soutěžních zápasů jsme si ani nemohli přát. Po debaklu v posledním přípravném utkání s Chrudimí, jsme myslím všechny překvapili výkonem a výsledkem v prvním zápase doma s Dolním Újezdem. Byla z toho velká euforie
a první tříbodová navíc domácí radost a také naděje pro možné
záchranářské boje. Bohužel to byla spíš kapička, ale přesto dobrá
vzpruha. Jenže další zápasy nás vrátily na zem. V Poličce jsme
bojovali, ale náš velmi oslabený tým na body nedosáhl. Moravany
nás doma vyškolily a v Chocni jsme dostali potupnou „devítku“.
Tím jsme zakončili první čtvrtinu soutěže a měli o čem přemýšlet. Vrátili jsme se na začátek a začali se poctivě připravovat. V
tomto období taky byla největší účast hráčů na tréninku. A na hře
to začalo být vidět. Po prospaném poločase doma s Třemošnicí
jsme utkání zdramatizovali, ale na body to nestačilo. V Lanškrouně jsme hráli velmi slušně, ale po našich neproměněných šancích
nakonec vyhráli kvalitnější domácí. A pak to znovu přišlo. Další
domácí výhra, zasloužená a vybojovaná nám dala znovu chuť do
hry a další naději do „anglického“ týdne, kdy jsme postupně hráli
právě se Svitavy, ve čtvrtek v Litomyšli a nakonec v Pardubičkách.
V Litomyšli jsme zápas nezvládli. Nesrovnali jsme se s utkáním ve
všední den. Za to v Pardubičkách jsme zahráli velmi dobře. Bohužel to vedlo „jen“ k vítězství na pokutové kopy, ale i tak jsme se
právě k Pardubičkám přiblížili na 2 body. Jenže nás toto utkání
Sport
Číslo 7/XXI
Sport
14
JELENSKÉ LISTY
nenakoplo do závěrečné třetiny sezóny. Spíš naopak. Holice sehrály u nás jedno z jejich nejlepších utkání soutěže a v derby nás jasně
přehráli. V Hlinsku jsme chtěli opět bodovat a nebylo k tomu daleko, ale už v tomto zápase jsme začali mít problémy se sestavou
a nebyla síla zvrátit výsledek na naši stranu. Problémy se zdravím
hráčů, docházkou na tréninky a celkovou přípravou se naplno projevily v domácím zápase s Moravskou Třebovou. Tohle utkání mě
vzhledem k našim fanouškům nejvíc mrzí. Naštěstí jsme reparát
doma se Žamberkem jakž takž složili, i když to k bodům opět nevedlo. Ale fanoušci viděli, že to byl úplně jiný výkon a i k vítězství nebylo tak daleko. Jenže síly a marodka nás dál nepustily. To
jsou hlavní příčiny, proč dohráváme sezónu tak, jak dohráváme. I
poslední venkovní zápas v Letohradu byl těmito okolnostmi silně
ovlivněn. Další zranění a improvizace v sestavě nám nedovolily
náš sympatický výkon zvlášť v prvním poločase proměnit v lepší
výsledek. Na závěr nás čekal vítěz krajského přeboru Chrudim a
vůbec k nám nepřijel soutěž dohrát. Naopak to vypadalo, že si nás
přijel „vychutnat“ Kluci ale zabojovali a rozloučili se s krajským
přeborem se ctí a poslední poločas v soutěži nad velmi silným protivníkem dokonce vyhráli.
3. Shrnutí
Inzerce
Celkové hodnocení jarní části sezóny je rozporuplné. V konečném součtu nedopadla dobře. Sestup není nikdy dobrá vizitka pro
tým. Když se ohlédnu zpátky, byl sen o záchranu utopií, ale chtěli
jsme nebýt poslední a v jednom momentu jsme tomuto cíli byli
velmi blízko. Jenže okolnosti byly proti nám a leckdy jsme si to
neulehčili ani sami. Naivní hra v obraně proti vyspělým soupeřům, neproměňování šancí, zranění, horší tréninková morálka,
neuplatnění posil a vlastně i oslabení týmu během sezóny nám nedovolily lepší výsledek. Trápili jsme se na místě brankáře, kde na
poslední tři utkání musel nastoupit dorostenec Šumpík a ukázal se
jako jeden z talentů našeho fotbalu. Útok neměl jasného střelce a
v obraně jsme často improvizovali hlavně díky zraněním na konci
soutěže. Získali jsme sice více bodů než na podzim, jenže dohráváme sezónu na kraji týmových sil.
Fotbalové jaro bylo v mnohém poučné a doufám, že vše, co se
stalo ať už dobré či špatné, dokážeme zhodnotit a vyvarovat se
Řeznictví a uzenářství Morávek
nabídka na měsíc srpen 2015
Vepřová plec - šál 99,90 * Vepřová plec - na guláš 84,90 * Vepřový bok b.k. 84,90 * Vepřová játra 39,90 * Hovězí játra 29,90 *
Vepřové koleno přední 49,90 * Vepřové žebírko v marinádě 59,90 *
Grilovací klobása - bílá 139,90 * Buřty s koňským masem 89,90 *
Luncheon meat 79,90 * Kladenská pečeně 159,90 * Šunka z kuřecích prsou - výběrová 149,90 * Turistický salám 119,90 * Moravská
klobása se sýrem 139,90 * Pochoutkové párky 109,90 * Sýr cihla
30 % 89,90
Náměstí Komenského 72, Horní Jelení
Rosteme, chcete taky? Přidejte se k
nám! Nabízíme volná pracovní místa:
Operátor ve výrobě
Práce ve třísměnném nebo nepřetržitém provozu
Pracovní náplň: obsluha automatických a poloautomatických plnících linek či vyfukovacích lisů, kompletace výrobků a odvod výroby
v informačním systému.
Operátor výroby kosmetických náplní
Práce ve dvousměnném provozu
Pracovní náplň: míchání kosmetických náplní na poloautomatických zařízeních, s tím spojená administrativa a odvod výroby v informačním systému.
Číslo 7/XXI
stejných chyb. Především je to v oblasti posilování kádru. Jelení má velkou výhodu vlastních hráčů, kteří ale potřebují vhodně
doplnit především zodpovědnými typy hráčů. To se na jaře nepodařilo. Také práce s „hlavami“ hráčů, bude potřeba zlepšit. Naši
fotbalisti si musí uvědomit, proč hrají, že je nutná dostatečná příprava, kterou se brání i případným zraněním, a hlavně význam
zodpovědnosti k týmu a soustředění na výkon. Je smutné, když
někdo pro tým doslova žije a jiný bez omluvy nepřijde.
Nechci tady nikoho vyzdvihovat a někoho hanit. Byl jsem rád
za každého hráče, který chtěl se mnou na Jelení pracovat a poznal
jsem tady po letech ve fotbalu i dobrou partu. Přesto bych chtěl
zvlášť vypíchnout Kamila Pecivála, jeho přístup a zodpovědnost
by měla mladším fotbalistům sloužit jako zářný příklad a je jen
škoda, že hlavně kvůli vleklým zdravotním problémům chce
skončit s aktivním fotbalem. I touto cestou mu děkuji, že vydržel
celé jaro a doufám, že nám bude pomáhat alespoň funkcionářsky
a jako asistent trenéra uplatní svoje zkušenosti při přípravě týmu.
Vedle zkušených hráčů jako byl Kamil, ale nesmím zapomínat
na Romana Hendrycha, motivátora týmu, Lukáše Kaňkovského,
srandistu a „rebela“ se v kabině objevili talentovaní hráči z dorostu, Mrštík, Kabeláč, Kaplan, Šumpík, kteří doufám na Jelení
zůstanou, protože jsou pro klub velkým příslibem do budoucnosti.
Navíc všichni, „staří i mladí“, vytvořili velmi dobrou partu. I proto se fotbal hraje. Ta parta nebyla jen mezi fotbalisty, ale i funkcionáři, kteří se snaží pracovat nejen pro současnost Jelenského fotbalu. Vůbec se mi líbila atmosféra a samozřejmě i fanoušci, kteří
i přes herní výbuchy týmu opět přicházeli na fotbal nás podpořit a
věřili v naše zlepšení a leckdy dokázali ocenit bojovnost a snahu
hráčů, ačkoli výsledek nebyl příznivý.
Nám teď nezbývá nic jiného, než se dobře připravit na návrat
zpět do A-třídy. Nechci tady nic slibovat, jen bych chtěl, abychom
vrátili optimismus do fotbalu na Jelení a radost fanouškům. Cestu
známe jen se po ní ve správném tempu dát. Věřím, že všechny
spory v oddíle už umlkly a my v létě připravíme dobrý mančaft
pro Horní Jelení.
S pozdravem
Tomáš Baťa
Výrobní skladník
Práce ve třísměnném provozu
Pracovní náplň: navážení materiálu a surovin do výroby, naskladňování hotových výrobků.
Eelektrikář / elektromechanik
Práce v jednosměnném režimu
Požadavky: SOU v oboru Elektromechanik / Elektrikář, osvědčení
z vyhlášky 50/78 Sb., praxe s údržbou a opravami strojního zařízení, řidičský průkaz skupiny B, znalost práce na PC.
Nabízíme Vám:
Nástup možný ihned, po zaučení možnost pracovní smlouvy na dobu neurčitou.
Zajímavou a zodpovědnou práci v moderním čistém prostředí prosperující společnosti.
Odpovídající finanční ohodnocení, 2 dny zdravotního volna, penzijní připojištění, příspěvek na stravování, možnost dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace.
Pacific Direct, s.r.o.
Podlesí 53, 534 01 Holice
Kontaktní osoba: Markéta Kopecká, referent lidských zdrojů
telefon: 466 251 062, 724 848 865
e-mail: [email protected]
Prodám...
... 35 m čtverečních červených eternitových šablon 40x40. Cena
dohodou. Kontakt na tel.: 602 481 348
JELENSKÉ LISTY
Číslo 7/XXI
15
...co se dělo v červenci.
Foto: 2x Jana Nováková
Krmení čapí rodinky na komíně v areálu pily
Rodič přináší potravu a stavební materiál
Foto: 2x J. Jindra
Pořadatel závodu buggyn O. Götzel ladí stroj před startem Ze závodu buggyn
Foto: I. Schejbalová
Jezdecký den na Dolním Jelení
Foto: J. Jindra
Foto: 2x O. Kaplan
Z půlmaratonu pořádaného vysockými hasiči
Absolventi deváté třídy se rozloučili se základní školou
Foto: © Aleš Mádr
Příští číslo bychom chtěli vydat 1. 9. 2015. Cena bude: 10,- Kč a dostat jej bude možno v místní samoobsluze, na městském úřadě,
v železářství a ve večerce na náměstí, v hospodě U Pytláka, v drogerii ve večerce v ul. RA. V Jaroslavi u paní Kaplanové a ve Vysoké u paní
Kačírkové. Na internetu www.hornijeleni.cz • Náklad: 550 výtisků • Povoleno Ministerstvem kultury pod č. MK ČR E 11515 • Číslo pro vás
připravili: Barbora Mádrová, Jan Jindra • Grafická úprava: Aleš Mádr • Tisk: H.R.G. spol. s r.o. • Za obsah článku odpovídá autor příspěvku
• Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na e-mail: [email protected] • Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a
jazykově upravovat. Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Datum příští uzávěrky: 20. 8. 2015 • Adresa redakce: Městský úřad Horní Jelení
114, PSČ: 533 74.

Podobné dokumenty

Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí

Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí hranici. Postarali se také o přísun nápojů na místo včetně točeného piva. Nezbytným aktem při těchto akcích bývá opékání vuřtů, klobás a jiných uzenin na menším ohni. Také tentokrát se mnoho přítom...

Více

Kapitola 1.

Kapitola 1. lidi, nikdo ti nepomůže, jednou jsi nahlédla za oponu a víš to, co ostatní ne. Když se rozhodneš zůstat v komunitě mezi námi, tak se ti nic nestane.“ „Myslíš, že toho vím tolik, aby to někomu vadil...

Více

Cestopis - Libor Novotný

Cestopis - Libor Novotný později. Čekání na odlet tak uběhlo ani nevíme jak. Do Amsterodamu jsme letěli s ČSA, na letišti Schiphol jsme měli čas právě tak na klidný přesun k našemu gatu a hned jsme nastoupili do moderního ...

Více