maturitní otázky 1

Komentáře

Transkript

maturitní otázky 1
1. Počátky písemnictví. Nejstarší lit. památky.
První lit. památky vznikaly v okolí velkých řek (Eufrat, Tigrid, Nil, Indus, Ganga ,
Brahmaputra) v době 3000let př.n.l.
Mezopotámie: klínové písmo na hliněných tabulkách,Sumerové mají dílo Epos
o Gilgamešovi,který hledá nesmrtelnost… (3.tisíciletí př.n.l.)
Egypt: hieroglyfické(obrázkové) písmo, psalo se na papyry, díla mají náboženský
charakter.
(3. tisíciletí př.n.l.)
Hebrejské písemnictví:Bible- soubor knih Starého a Nového zákona, nazývaný také
Písmo svaté, je to zákl. kniha křesťanského náboženství. Starý zákon: křesťanství
převzalo pod tímto názvem soubor starších, hebrejsky psaných knih, kt. byly základem
hebr. náboženství. Židé dělí text na 3 oddíly:1. Pět knih Mojžíšových(tóra)- je v ní líčeno
stvořrní světa a člověka, potopa světa…
2.Knihy Proroků- z dějin Izraele
(1.tisíciletí př.n.l.)
3.Žalmy, Knihy Job a knihu proroctví Daniel
Nový zákon:obsahuje 27 knih, první čtyři tvoří evangelia o narození, životě a smrti
Ježíše Krista. Je napsán řecky.
(do 2.století n.l.)
Indie: hymny zvané Védy, eposy Mahábhárata a Rámájana. (2.tisíciletí př.n.l.)
Arábie: Korán- náboženská kniha muslimů, skládá se ze 114 kapitol sestavených od
nejdelší po nejkratší, sestavil prorok Muhammad, obsahuje věrouku, mravní přikázání
a historické a legendární příběhy. ( 3.-2. století př.n.l.)
Čína: znakové písmo(má 50 000znaků), dílo Kniha písní sestavená asi filosofem
Konfuciem
6.století př.n.l.)
Persie: Avesta
Antická literatura
antika je označení pro řecko- římský starověk
Řecko: rozvíjela se 1. epika:Ilias a Odyssea( Homér)
2.lyrika - sólová- Archilochos, Alkaios, Anakreont, Sapfó
- sborová- Pindaros
3.drama- tragédie-Aischylos (90 her, přidal 2.herce,/Peršané/
Sofokles(130 her, miláček diváků, přidal 3. herce a rozšířil sbor / Oidipus/
Euripides(90 her, psal o skutečném životě, neoblíbený / Médea /
komedie- Aristofanes /Mír, Jezdci, Žáby, Ptáci/
řečnictví_Démosténes - filipika/ útočná řeč/, Sokrates /nikdy nic nenapsal/, jeho žák
Platón -/ sepsal promluvy Sokratovy pod názvem Obrana Sokratova, jeho žák
Aristoteles-nejdokonalejší řečník, zakladatel logiky, dílo Poetika
Řím: vycházel z řeckých vzorů, rozvíjella se: poezie: P.O.Naso - Metamorfózy, Umění
milovat,Tristia. Další autor je P.Vergilius Maro - Aeneida, Georgica, Bucolica. Posledním
autorem je Catulus - opěvuje lásku k Lesbii.
próza:Cicero -(106-43 př.n.l.) řeč proti Catilinovi, dokonalá latina,
Caesar _Zápisky o válce galské
Petronius - (r.66) Satiricon o římské společnosti (hostina u Trimalchiona)
Seneca - (4př.n.l.-65n.l.) O duševním klidu, jak prožít život vyrovnaně, sebevražda (Nero)
Iuvenalis - autor satir. Poukazoval na úpadek společnosti
drama: jediný dramatik Titus Plautus - Chlubný vojín, autor projevuje sympatie s
nižšími vrstvami
2.Česká literatura od nejstarších dob do 15. století
Kořeny nejstarších lit.památek na našem území spadají do 2.poloviny 9.století (863)
Ze Soluně přišli na pozvání velkomoravského knížete Rastislava učenci Konstantin
a Metoděj, aby zavedli křesťanství.Museli vytvořit píslo - hlaholici (vyšla z malé řecké abecedy)
a jazyk - staroslověnštinu. Jako první přeložili Bibli ( doposud byla v hebrejštině, řečtině
a latině).Další památky tohoto období jsou : Proglas, Moravsko- panonské legendy,
Kyjevské listy.
11.století - staroslověnština je vytlačována latinou. Posledním útočištěm se jí stává
Sázavský klášter. V této době se uplatňují oba jazyky. Píší se legendy - čtení o životě
svatých - Kristianova legenda, Život sv. Václava, Život sv. Ludmily..
Kosmova kronika - autor Kosmas, děkan kapituly sv, Víta, psal latinsky, v próze
čerpal ze tří zdrojů: 1. Bájné vyprávění starců - nevěrohodné
2. Hodnověrné zprávy svědků - částečně hodnověrné
3. To co sám viděl a zažil - hodnověrné
první česká kronika začíná nejstaršími dějinami, končí rokem 1125(Kosmas umírá)
Vznikají duchovní písně: nejstarší je z 10.st.- Hospodine, pomiluj ny, další je z 12.st,
Svatý Václave, vévodo české země.
13. -14.stol. - nástup češtiny ( Vídeňské glosy, Svatořehořské glosy)
do literatury pronikají světské prvky:
žákovská tvorba (Podkoní a žák)- forma sporu o to, kdo se má lépe
vzniká drama (Mastičkář)-hovorový jazyk,velmi oblíbené
alegorie (Nová rada, Tkadleček)- jinotaj
zábavná próza ( exempla- Gesta romanorum, Olomoucké povídky),
měšťanská próza ( Hradecký rukopis)- Destero…,Satiry o řemesl…., Bajka o lišce...
Dalším významným dílem této doby je druhá kronika Dalimilova kronika -autor je
neznámý, jazyk je čeština, je veršovaná, silně protiněmecky zaměřená a nevěrohodná.
Končí rokem 1314.
Vznikají ještě legendy - Legenda o sv.Prokopu, L. o sv.Kateřině
Pojem : laicizace - zesvětšťování literatuty
demokratizace - literatura je zaměřena více na prosté lidi, na šiřší okruh čtenářů
Kdo by případně zarecitoval některou z duch.písní, určitě zaboduje!
3. Literatura doby husitské
Budeme se pohybovat na přelomu 14. -15.st. Církev se nachází v hluboké krizi, ( v
jejím čele stojí dokonce 3 papeži). Na scénu přicházejí reformátoři, kteří chtějí nápravu
církve - Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova, Konrád Waldhauser, Jan Viklef a
Tomáš Štítný ze Štítného - byl autorem traktátů (učená rozprava) Knížky šestery
o obecných věcech křesťanských, Řeči besední, Řeči sváteční a nedělní.
Tito muži byli předchůdci Jana Husa, který je základem této otázky.
Narodil se v Husinci asi 1371. Byl knězem, který kázal v Praze v Betlémské kapli česky.
Byl rektorem Karlovy university, zasloužil se o vydání Dekretu kutnohorského( upravoval
poměr hlasů při hlasování na UK 3:1 pro Čechy- 1409)
Kázal proti církvi, ačkoli byl sám jejím členem, odsuzoval hamižnost církve, neuspořádaný život jejích členů, prodávání odpustků. V Praze byl vyhlášen interdikt
a Hus odešel na Kozí Hrádek a pak na hrad Krakovec . Byl pozván do Kostnice,
aby zde obhájil před církevním koncilem své učení. Na místě pak byl pouze vyzván,
aby své učení odvolal. Když toto neučinil, byl uvržen do žaláře a 6.7.1415 upálen jako
kacíř. Tolik z dějepisu, ale umět to musíte!
Českou literaturu obohatil také o díla. Psal latinsky a česky.
Díla latinská: De eclesia (O církvi)
De orthophgraphia bohemica (Opravopisu českém) -spřežkový pravopis
nahradil diakritickým( zzaadaa- zádá)
Díla česká: Dcerka - pro ženy o výchově dětí
Výklad Viery, Desatera a Páteře - výklad 3 bohoslužebných textů
Knížky o svatokupectví -ostrá kritika prodávání odpustků
Postila - soubor kázání
Listy z Kostnice
Jeho myšlenka " pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí" je stále aktuální!!!
Další literatura tohoto období: vzniká husitská literatura, např. husitské písně
obsažené v Jistebnickém kancionálu( zpěvníku) -písně Ktož jsú boží bojovníci, Povstaň.
povstaň, veliké město pražské
dalším dílem je Budyšínský rukopis (Žaloba…, Porok…, Hádání…,)
Protikladem tomuto dílu je skladba Václav, Havel a Tábor, která je protihusitsky
zaměřená.
Dalším autorem je Vavřinec z Březové, autor Husitské kroniky(1414-1422) a skadby
Píseň vznešené koruny české (opěvuje vítězství husitů u Domažlic 1431).
Pokračovatelem myšlenek J. Husa byl Petr Chelčický, autor traktátů: O trojím lidu, ve
kterém kritizuje středověké dělení lidí na ty, co se modlí, ty, co vládnou a ty, co na ně
dělají.
další O boji duchovním , kde se staví proti jakémukoli násilí, uznává jen boj na poli
myšlenek.
Poslední Sieť viery pravé, kde sítí myslí Kristovo učení a kdo se ho nedrží, propadne
se do pekla. Vyjadřuje odvážný názor, že největšími hříšníky jsou císař a papež.
.
Do této otázky by patřil i Žižkův vojenský řád (1423), který svědčí o přísnosti v
husitském vojsku.
4. Renesance a humanismus v Evropě
Toto je velmi oblíbená mat. otázka, ale nepodceňovat a pořádně se ji naučit!!
Začneme vysvětlením pojmu renesance- je to směr 14.-16.st., je to znovuzrození antiky,
klade důraz na rozvoj všech tvůrčích sil člověka, užívání si života na zemi. Naproti tomu
je humanismus spíš programem, hnutím v období renesance, které kladlo důraz na
vzdělání. Tomu napomohl vynález knihtisku (1444 Gutenberg). Tolik úvod.
Dále budeme pokračovat jednotlivými národními literaturami.
Kolébkou renesance byla Itálie. Zde vyjmenujete 3 autory.
Dante Alighieri - Božská komedie (sám autor v doprovodu vysněné dívky Beatrice a
básníka Vergilia prochází rájem, očistcem a peklem)
F. Petrarca - autor sonetů věnovaných Lauře, dále dílo Zpěvník.
G. Boccaccio - Dekameron( společnost 3 mužů a 7 žen utíká z Florencie před morem
na venkov a zde si vyprávějí příběhy na určité téma).
Francie - F. Villon- Velký a Malý testament (básně o životě, často ironie, nadsázka, ale i
sebekritika) !!Česká autorka 20.st. Napsala o Villonovi životopisný román Navzdory
básník zpívá.!!
Anglie - W: Shakespeare (1564-1616) největší dramatik všech dob, většina se hraje dodnes.Rozdělit tvorbu na 3 období:
1. Komedie- Komedie plná omylů,, Zkrocení
zlé ženy,Sen noci svatojánské,Veselé paničky
windsorské, Večer tříkrálový, Jak se vám líbí,
a prví tragedie Romeo a Julie / odehrává se v
italské Veroně/
2. Tragedie- Hamlet, Othello, Král Lear, Makhbeth, a hist.hry Jindřich VI., Richard III.,
3. Hry- Cymbelín, Zimní pohádka, Bouře
Znát obsah alespoň jedné tragedie!!!
Španělsko - M. de Cervantes y Saavedra - Román Důmyslný rytíř Don Quijote de
la Mancha (sluha Sancho Panza, kůň Rosinanta,dívka Dulcinea)
Charakterizovat dílo, hlaního hrdinu
Dalším Španělem je tentokrát dramatik (dobré srovnat s Shakesparem) Lope de Veganapsal asi 2000 her, ale upadl v zapomnění. Dílo Ovčí pramen, Král je nejlepší soudce.
Rozvíjela se fyzika, chemie, lékařství (veřejné pitvy), astronomie, (Mikuláš Koperník,
Giordano Bruno, Galileo Galilei). Renesanční umělci: Leonardo da Vinci(1452-1519),
Mihelangelo Buonaroti (1504-1563)- Sixtinská kaple, Sandro Boticelli- zrození Venuše)
5.Renesance a humanismus v české literatuře
Úvod bude stejný jako u otázky č 4. Jen s tím rozdílem, že u nás to bylo v 15.- 17.st.
Literatura se dělila na latinsky a česky psanou. Ta latinská byla určena vzdělancům a
nebyla tudíž tak rozšířená. Autoři píšící latinsky byli :
Jan z Rabštejna - Dialogus(autor byl diplomat ve službách Jiříka z Poděbrad)
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic - Žaloba ke sv.Václavu na mravy Čechů
Mezi autory píšící česky řadíme:
Viktorín Kornel -právnický spis O práviech , súdiech i dskách země České knihy
devatery, a předmluvu ke Knihám o napravení padlého od Jana Zlatoústého.
Václav Hájek z Libočan - Kronika česká ( dílo bylo velmi oblíbené, ale historicky
nevěrohodné, do roku 1526)
Zvláštní skupinu autorů tvoří autoři cestopisů:
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic- Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom
po moři až do Palestiny. (popraven r.1621 na Staroměstském náměstí)
Oldřich Prefát
Václav Vratislav z Mitrovic - Příhody ( jako patnáctiketý se dostal do zajetí
v Turecku i s ostatním poselstvem Rudolfa II.
Významnou událostí bylo založení Jednoty bratrské, jejímž programem bylo šíření
vzdělanosti. Postarala se o překlad Bible. Mezi hlavní představitele patřil
Jan Blahoslav - biskup J.B., autorem děl Filipika proti misomusům (misomusové
byli odpůrci vzdělanosti v J.B.) Muzika, Gramatika česká, Šamotulský kancionál,
dále přeložil Nový zákon.
Mezi významné autory exulantské literatury patří Jan Amos Komenský(1592-1670)
Nazýván učitel národů, narozen v Nivnici na Moravě, poslední biskup J.B., po 1621
pronásledován kvůli své víře, 1628 odchází natrvalo z Čech do polského Lešna, pronásledován osudem, několikrát ovdověl, několikrát přišel o své dílo a začíná od začátku,
nakonec se usadil v Amsterodamu a v nizozemském Naadrenu je pohřben. Zemřel
jako osudem těžce zkoušený člověk, který stále doufal v návrat domů. Jeho díla rozdělujeme na: 1. Filosofická - Listy do nebe, Hlubina bezpečnosti, Truchlivý, Kšaft (odkaz)
umírající matky Jednoty bratrské, Labyrint světa a ráj srdce -pohovořit o obsahu!!!!!
2. Pedagogická - Velká didaktika, Orbis pictus(Svět v obrazech), Brána jazyků
otevřená, Informatorium školy mateřské, Schola ludus(Škola hrou)
pohovořit o Komenského požadavcích, které měl na vzdělavání a přidat, že se jeho
model školy uplatňuje dodnes. Ovlivnil školství v Anglii, Švédsku, Uhrách, Nizozemí.
3. Pansofická(vševědná) - Všeobecná porada o nápravě věcí lidských (pokus
o shrnutí všech tehdejších poznatků), Anděl míru, Via lucis (Cesta světla).
Závěr: rozkvět humanistické literatury byl zastavan porážkou na Bílé hoře (1620).
Na dalších asi 100 let nastává doba úpadku české literatury a národa, tzv. doba
temna.
NEZAPOMEŇ NA SEŠIT, KDE NAJDEŠ
PODROBNOSTI!!!!!!
6.Barokní literatura v Čechách
Začnete charakteristikou období baroka. Jr to epocha od pol. 16.-18.st. v umění, literatuře,
stavitelství, hudbě, oblékání,malířství, kdy dochází k odklonu od rozumové kázně, hledání náboženských jistot, je kladen důraz na mystiku (nadpřirozeno), objevují se snahy o
splynutí s bohem, celkově dochází k odklonu od života na zemi a zrak je upínán k bohu,
posmrtnému životu.
Převládají alegorie, symboly a fantazie.
V důsledku třicetileté války(1618-1648) dochází k zúžení čtenářské základny, mnoho
vzdělanců odešlo po bitvě na Bílé hoře (1620) a po popravě 27 českých pánů (1621)
a po následné tuhé rekatolizaci(jediné povolené náboženství byla katolická víra, všechna
ostatní křesťanská i nekřesťanská vyznání byla zakázána) do zahraničí. Mezi nimi i náš
největší exulant J.A.Komenský (pohovořit např. o Kšaftu…). Ti, co zde zůstali, se museli
skrývat nebo přestoupili ke katolictví. Autorská základna není z výše uvedených důvodů
nijak široká, ale zároveň ubylo i čtenářů.
Podoba barokní české literatury :tvorba má silný protihabsburský postoj, v dílech exulantů se objevuje i obhajoba protihabsburského povstání.
Dále má literatura podobu náboženskou - hlavním hrdinou je světec, píší se životopisy,
kázání, postily, náb.rozjímání na téma posmrtného života, převládají pocity marnosti,
únikem z pozemského trápení je život po smrti, často jsou líčeny různé zázraky, ale
také perelná muka, která čekají hříšníky.
Umělci: sochaři,stavitelé - Matyáš Braun(Kuks u Jaroměře), Ignác a Kryštof
Dienzenhoferové(chrám sv.Mikuláše v Pze na Malé Straně).
malíři- Peter Paul Rubens, Karel Škréta, Petr Brandl
Literatura oficiální
Spisovatelé: exulanti - Pavel Skála ze Zhoře - Historie církevní(obhajoba i kritika povstání)
Pavel Stránský - O státě českém ("průvodce po čes.historii, zeměpise,dějepise atd)
domácí tvorba - Bedřich Bridel_Co bůh?Člověk? (o pomíjivosti všeho pozemského)
Adam Michna z Otradovic - Loutna česká( Chtíc aby spal)
Bohuslav Balbín(1621-1688)- horlivý národní buditel,věnoval se národním i literáním dějinám. Napsal Rozpravu na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého (každý národ
má právo na svůj národní jazyk)
Další autoři: Vilém Slavata- Historické spisování. Nebo Tomáš Pešina z Čechorodu.
Nyní přejdeme k pololidové tvorbě, která tvoří přechod k tvorbě lidové.
Sem by patřila tzv. interludia (mezihry, krátké frašky hrané učileli a žáky
o masopustu, jednoduchý děj ukazuje postavení lidu). Autorem interludií byl Václav
František Kocmánek.
Lidová tvorba, ústní lidová slovesnost - existovala vždy, velký rozvoj zaznamenala
v 17.-18.st., kdy se stala hl. představitelkou slovesné kultury. Téma - práce, život, smrt,
rodina. Šířila se ústním podáním, podoba textů se časem měnila,každý si text upravil.
Patří sem :
pohádka- hl.hrdina hloupý Honza, vždy dobrý konec
pověst- částečně pravdivá, místní, rodové(o bílé paní),národní (o Čechovi, o Libuši),hrdinská(o Brunclíkovi)
proroctví- vyjadřovala naděje na lepší zítřky
hádanka
lid.píseň
7. Evropská literatura 17. a 18.století
Toto je otázka, kde budete mluvit o několika uměleckých směrech jdoucích po sobě.
Jou to baroko, klasicismus, osvícenství a preromantismus.
Začnete u 1. baroka jeho charakteristikou jako v ot.č. 6. Mezi barokní světové autory řadíme španělského dramatika - Pedro Chalderón de la Barca - Soudce zalamejský.
Další je Angličan John Milton - Ztracený ráj, kde se věnoval otázkám svobody, demokratizace církve, požadoval rozvod, vykreslil ráj Adama a Evy.
2.Klasicismus - vznikl ve Francii 17.st. za panování Ludvíka XIV., krále slunce. Navazoval
na antiku, upřednostňoval přesná pravidla, rozumovou kázeň a střízlivost, vyrovnanost.
Pro tvorbu děl byla stanovena přesná pravidla, vedená snahou o vznik dokonalých děl.
Byla stanovena zásada tří jednot (podle Aristotela):
1. Jednota místa - děj se musel odehrát na jednom místě
2. jednota času - v průběhu 24 hodin
3. Jednota děje - jednoduchá dějová linie
Francie: Pierre Corneille- drama Cid (řešena otázka cti)
Moliér (Poquelin) -autor 33 komedií, sám herec, majitel divadla, sám také objekt
častých pomluv. Hry- Tartuffe, Zdravý nemocný, Lakomec(charakterizovat),
Škola žen,Scapinova šibalství.
Lafontaine - autor bajek (co to je bajka?????)
Itálie:zde má klasic. spíše podobu improvizace, jsou tu 3 stálé postavy- kolombína,
boháč Pantalone a sluhové Scappino a Arlecchino.
autor Carlo Goldoni - (zakladatel novodobého ital.divadla) hry Poprask na laguně,
Sluha dvou pánů
3.Osvícenství: bylo myšlenkové hnutí 18.st., které zdůrazňuje rozumové poznání. Světlo
rozumu má překonat tmu nevědomosti. Důraz je kladen na poznávání, vzdělávání,na
boj proti církevním dogmatům.
Anglie: D. Defoe (1656-1731)- Robinson Crusoe- člověk v boji o přežití, soulad s přírodou
Jonathan Swift(1667-1745) - Gulliverovy cesty
Francie: encyklopedisté- Voltaire- Candide,velký kritik církve
J.J. Rousseau - Emil, čili o výchově
D. Diderot - Jakub fatalista, stál v čele úsilí o vybudování encyklopedie
(slovníkové dílo shrující a vykládající poznatky urč. oborů)
4.Preromantismus:umělecký směr 2.pol.18. a poč.19stol., který zdůdazňuje nezkaženost,
city, návrat k přírodě, objevování lid.tradic.
Francie: A.F.Prévost - Manon Lescaut
F.René Chateaubriand- René, Atala (přeložil J. Jungmann)
Německo- G.E.Lessing - hra Miss Sara Simpson
J.W. Goethe - Utrpení mladého Werthera -tragický román v dopisech
Faust - dvoudílná dramatická báseň o touze poznat vše
F. Schiller - drama Loupežníci, Don Carlos, Úklady a láska
8. Národní obrození (18.-19.století)
Období národního obrození (NO) je jednou z nejvýznamnějších etap vývoje české literatury. Díky tomuto období se podařilo zachovat český národ a český jazyk. Měli byste si
zapamatovat tutu definici: NO je proces formování novodobého českého národa za exi_
stence mnohonárodnostní habsburské monarchie v letech 1780-1850. Období NO
předcházela doba temna, úpadek češtiny i čes.národa. Čeština byla postupně nahrazována němčinou až by postupně zanikla. Ale přišli obrozenci, vznikaly různé spolky a instituce.
NO probíhalo v několika fázích: 1. Nejdříve bylo potřeba znouobnovit češtinu - vznikají
slovníky, gramatiky.Toto je fáze vědecká. Patřili sem:
Josef Dobrovský- nevěřil v úspěch NO, psal německy. Napsal Dějiny českého
jazyka a literatury a Slovník německo - český. Latinsky napsal Základy jazyka staroslověnského.
Jeho pokračovatelem byl Josef Jungmann - psal česky Slovník česko- německý (5 dílů)
a dál Historie literatury české a Slovesnost (byla to první učebnice spojená s čítankou)
Přeložil Atalu od Chateubrianda, aby dokázal dokonalost češtiny.
Václav Matěj Kramerius - měl nakladatelství Expedice- vydával knížky lidového čtení
Václav Thám vydával almanach (zjisti, co to bylo) Básně v řeči vázané a je také autorem
her Břetislav a Jitka, Vlasta a Šárka
Existovalo v té době divadlo v Kotcích, od 1783 se hrálo ve Stavovském divadle, od1786
se hrálo v Boudě. Hrály se hlavně hry historické a vlastenecké (asi 300), ale nezachovaly se.
Ve 2. fázi lidovýchovné se autoři zaměřovali na působení mezi lidmi. Patřili sem:
Pavel Josef Šafařík - původem Slovák. Spolupracoval s F. Palackým na díle Počátkové
českého básnictví, obzvláště prozódie. Dále napsal Slovanské starožitnosti.
František Palacký - autor historického díla Dějiny národu českého v Čechách a na
Moravě, kde důraz klade na husitství, kterému věnuje celý 3.díl Dějin. Končí rokem 1526.
Jan Kollár - opět Slovák, autor básnické skladby Slávy dcera. Skladba se skládá z 5
zpěvů pojmenovaných podle slovanských řek. V básni vystupuje Mína, což je básníkova
milenka Wilhemina Schmidtová. Mína je darem Slovanům za jejich prožitá utrpení.
Znělková část má 645 znělek.
František Ladislav Čelakovský -ve své tvorbě se nechal inspirovat lidovou slovesností.
Nejprve ruskými bylinami (od slova bývalo) - Ohlas písní ruských. Převažují epické
básně- Ilja Muromec- kde oslavuje chrabrost ruských bohatýrů. Následoval
Ohlas písní českých - je spíše lyrický až lyricko epický. Např. Toman a lesní panna.
Za divadlo Václav Kliment Klicpera - zpracovával historické a rytířské motivy, hry
Hadrián z Římsů,Divotvorný klobouk, Každý něco pro vlast.
Rukopisy- 1817 se "objevil" Rukopis královédvorský hlásící se do 13.stol. Česká
veřejnost byla nadšena.1818 se "objevil" další Rukopis zelenohorský hlásící se dokonce
do10.stol.Nyní se již objevily pochybnosti o pravosti.Zpočátku i Dobrovský věřil v pravost,
ale při druhém Rukopisu označil za autory své žáky V. Hanku a J. Lindu. Do sporu o
pravost rukopisů se zapojila celá vědecká i literární společnost (T.G.Masaryk) a spor byl
rozhodnut až na počátku 20.stol. pomocí vědeckých metod zkoumání. Jediné, co bychom
připsali oběma falzifikátorům k dobru, by bylo to, že to dělali pro národ, ne pro vlastní
obohacení.
9. Romantismus ve světové literatuře
Začnete časovým vymezením romantismu a charakteristikou a dál budete pokračovat
jednotlivými národními literaturami.
R. je umělecký směr z přelomu 18.a 19.stol založený na protikladu snů, ideálů a
představ proti rozumu. Hlavní hrdina žije ve vysněném světě a není schopen se přizpůsobit společnosti. Společnost ho nechápe a odmítá ho, on se uchyluje do přírody, kde nachází klid, řád, spravedlnost. Společnosti se za křivdy na něm spáchané mstí násilným
trestným činem a je za to po právu potrestán. Nenachází štěstí ani v lásce, umírá mladý
a často na popravišti.V mnohých dílech se objevují autobiografické prvky.Předchůdcem
byl preromantismus.V Německu: J.W.Goethe- Utrpení mladého Werthera,Faust
F. Schiller - Loupežníci, Valdštejn
ROMANTISMUS
Anglie -George Gordon Byron -autobiogr.dílo Childe Haroldova pouť, Korzár, Lara…
Percy Bysshe Shelley- Odpoutaný Prometeus
Walter Scott - autor historických románů Wawerley, Yvanhoe
Francie -Victor Hugo -v předmluvě ke hře Cromwell stanovil zásady romantismu, dále
romány Chrám Matky boží v Paříži (Quasimodo- Froll), Devadesát tři, Bídníci a ještě
sbírky básní Legenda věků (prochází dějinami) !!více sešit!!
Stendhal - Červený a černý, (!!vysvětlit symboly barev!!) Věznice parmská
Alfréd de Musset - autobiogr.dílo Zpověď dítěte svého věku
George Sandová - Valentina, Indiana
Německo - Novalis- Hymny noci
bratři W. a J. Grimmové- Pohádky
Rusko -Alexandr Sergejevič Puškin - veršovaný román Evžen Oněgin (obsah stručně),
lyricko epické skladby Kavkazský zajatec, Bachčisarajská fontána , Cikáni. Za prózy
uveďte Kapitánskou dcerku a Pikovou dámu.Naposled histirické drama Boris Godunov.
Michail Jurievič Lermontov - skladba Démon,román Hrdina naší doby- hlavní hrdina
Pečorin je " zbytečný člověk"
Polsko - Adam Mickiewicz - Pan Tadeáš, Konrad Wallenrod, Dziady
Slovensko - neexistovalo jako samostatný stát, ale jako součást Uher.Probíhala zde
tuhá maďarizace. Nová mladá generace pod vedením Ludovíta Štúra řešila otázku
zavedení spisovné slovenštiny. Proces probíhal ve třech etapách až se nakonec ujala
štúrovština(základem bylo středoslovenské nářečí) 1843.
Ludovít Štúr - byl pronásledován policií. Díla Nárečia slovenskuo alebo potreba písania
v tomto nárečí- zdůvodnil potřebu Slováků mít vlastní jazyk. Navazuje Nauka reči
slovenskej -gramatika spisovné slovenštiny. Vydával Slovenskie národnie noviny.
Ján Botto - Smrť Jánošíkova - oslava národního lidového hrdiny
Andrej Sládkovič - Marína, Detvan
Janko Král - Výlomky z Jánošíka
Americká- E.A.Poe -Detektivky
Abraham Stoker - Drakula
Mary Shellyová - Frankenstein
10. Romantismus v české literatuře
Na úvod této otázky pohovoříte o romantismu jako v ot.č.9. Jen s tím rozdílem, že
romantismus přišel do Čech se zpožděním, asi v 30.letech 19.století, Proč? No proč
asi, protože jsme neměli jazyk a probíhalo u nás NO. Bylo by dobré říct i to, že u nás
nebyly dobré podmínky pro psaní romantických děl.
Největším romantickým českým autorem byl Karel Hynek Mácha (1810-1836)
Hodně cestoval, zemřel předčasně a pohřben byl v Litoměřicích v den, kdy se měl
ženit. 1939 byly jeho ostatky slavnostně převezeny do Prahy na Vyšehrad.
básnická lyricko epická skladba Máj- skládá se ze 4 zpěvů a 2 mezizpěvů(intermez)
Vypravuje tragický příběh lásky Viléma a Jarmily, který je zasazen do přírody kolem
hradu Bezděz.
1.zpěv - Jarmila očekává milého, ale příjde posel se zprávou, že Vilém je ve vězení za
vraždu a bude popraven. Zdrcená Jarmila se utopí v jezeře.
2.zpěv - Vilém ve vězení přemýšlí o svém životě a chápe svůj osud jako nespravedlivý,
obává se smrti a posmrtného života.
1.mezizpěv - duchové se připravují na Vilémovu duši
3.zpěv -Vilém je ráno vyveden na pahorek za město, loučí se s vlastí, posílá jí pozdrav,
je sťat a tělo je vpleteno do kola
2.mezizpěv - duchové přijímají Vilémovu duši mezi sebe
4.zpěv -po sedmi letech přichází na místo popravy sám básník a nachází ještě vybledlé
Vilémovy kosti. Své jméno přidává ke jménům obou hrdinů:"Hynku!Viléme!Jarmilo!
Básník se loučí se svým mládím.
Další díla: Kat, Marinka, Cikáni, Obrazy ze života mého
Nové umělecké prostředky :oxymoron-nelogické spojení více slov(umřelé hvězdy svit)
epizeuxis - opakování jednoho slova několikrát za sebou pro zdrůraznění(tam žádný..)
Josef Kajetán Tyl - 1808-1856
novinář - časopis Květy, politické Sedlské noviny
prozaik -Rozervanec(kritizuje Máchu za jeho rozervanectví), Poslední Čech
dramatik - ze života - Paličova dcera, Chudý kejklíř, Paní Marjánka, matka pluku
pohádkový námět - Strakonický dudák, Jříkovo vidění, Lesní panna
historický námět - Krvavý soud, aneb Kutnohorští havíři, Krvavé křtiny aneb Drahomíra
a její synové, Jan Hus
veselohry - Fidlovačka aneb žádný žert a žádná rvačka -píseň Kde domov můj!!!
Karel Jaromír Erben
ve své tvorbě čerpal především z lidové tvořivosti. Sbíral lidovou slovesnost.
Nejznámějším jeho dílem je básnická sbírka Kytice. Obsahuje na 13 balad(kdo ví, co
jsou to balady???), z nichž je jen 1 umělá (Věštkyně) a ostatní jsou lidové: Kytice, Holoubek,
Vodník, Polednice,Svatební košile, Dceřina kletba, Zlatý kolovrat, Lilie,Štědrý den)
řeší otázku viny a trestu, vztahu matky a dítěte, osudovosti.
Je autorem pohádek : O kohoutkovi a slepičce, Otesánek, Hrnečku, vař,Tři zlaté vlasy
děda Vševěda, Zlatovláska, O třech přadlenách
Více v sešitě ze 2.ročníku!!!

Podobné dokumenty

Odmaturuj z češtiny, by PD

Odmaturuj z češtiny, by PD inspirace v Aristotelésovi, rozdělení lit. žánrů: vysoké (óda, epos, tragédie) a nízké (bajka, satira, píseň); jednota času, děje, místa; Preromantismus: Předěl mezi klasicismem a romantismem. Sous...

Více

Stahnout 2 české vydání

Stahnout 2 české vydání Sovětský svaz, jehož politika zahubila v obilnici Evropy deset milionů lidí hladem, sice zmizel v propadlišti dějin, ale proti slovu „genocida“ ostře protestuje Rusko. Optikou Kremlu, ať už sovětsk...

Více

formát PDF (Acrobat Reader) - Základní škola Komenského

formát PDF (Acrobat Reader) - Základní škola Komenského 2.3 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY .................. 11

Více

Odůvodnění odpovědí A

Odůvodnění odpovědí A 3. Agloval jakožto člověk zastupuje zemi, Sheenaz jakožto mořská víla vodu. Dříve se setkávali na zemi („den co den jsem kvůli němu lezla na skály“, ř. 16–17), dnes na vodě. Cílem rozhovoru je doho...

Více