Zpravodaj ke stažení

Transkript

Zpravodaj ke stažení
Benešovské ozvìny
Informaèní obèasník obce Benešov nad Èernou
Èervenec 2013
Vážení spoluobèané,
opìt nás postihly záplavy a povodnì, tentokrát nás potrápila nejen øeka Èerná, ale i menší toky a valící se voda z lesù,
luk, polí a strání. Všechny obce byly nìjakým zpùsobem záplavami zasaženy. Škody byly nemalé, zatopeny byly dva
rodinné domy ­ jejich obytné èásti, sklepy, kotelny, zahrady. Poškozeny byly i cesty, komunikace, vpusty, propusty,
kanály a škoda vznikla i na èistírnì odpadních vod. Odstraòování škod bude nákladné a v nìkterých pøípadech bude
nutné provést opatøení, která by ochránila majetek obèanù i na místech, kde voda døíve neohrožovala. Probíhají rùzná
jednání napø. se Správou a údržbou silnic JK, Státním pozemkovým úøadem ÈR a Krajským úøadem JK i Povodím
Vltavy. Pøi povodních bylo vládou pøislíbeno, že na náklady škod pøispìjí formou dotací, ale jak všichni znechucenì
sledujeme v médiích, povodnì a jejich financování vytlaèila politická situace, kdy se povodnì neøeší v takovém
rozsahu, jak bylo pøislíbeno. Vzhledem k prognózám, které nás varují, že povodnì a záplavy budou i nadále èastìjším
jevem, je nutné proti nim uèinit opatøení i z vlastních nákladù.
V souèasné dobì finišují práce na zasíování jedenácti parcel pro rodinné domy. Novì vzniklá tlaková stanice
zabezpeèí vodu jak pro novì vzniklé rodinné domy, tak pro stávající domy a bývalé lesácké bytovky. Již od podzimu
je vyvìšena nabídka na prodej stavebních parcel ve výše uvedené lokalitì, a to za 100,­Kè za m2. Zámìrem obecního
zastupitelstva bylo podpoøit bydlení v obci a tím i nárùst poètu obyvatel a pøispìt tak k udržitelnost mateøské a
základní školy a ostatních provozoven.
Rekonstrukce svatojánského sloupu vyvolala u nìkterých obèanù otázky, proè se tyto práce provádìjí. Svatojánský
sloup je vyhlášen kulturní památkou a zákon naøizuje vlastníkùm, což je v tomto pøípadì obec, se o tyto památky
øádnì starat. Navíc je tato kulturní památka ve vyhlášené památkové zónì, kdy z programu regenerace MPZ na
uvedenou rekonstrukci pøispívá Ministerstvo kultury. Balustráda a podlož pod svatojánským sloupem se již znaènì
rozpadala. Pùvodnì byla postavena pouze na hlínì a nebyla nijak zpevnìna. Již v pøedešlých letech došlo
k rekonstrukci dvou kašen na námìstí, a to jak z prostøedkù obce, tak i z programu regenerace MPZ. Jak jsme již
pøedesílali, obec má pøipravený projekt na rekonstrukci námìstí, jehož realizace bude velmi nákladná. Døíve než
dojde k jeho realizaci, bylo nutné nejprve ošetøit tyto památky a následnì pokraèovat v projektu.
Veronika Korchová
­1 ­
27. ­ 28. èervence 2013
Klub dùchodcù v Benešovì nad Èernou.
Na dobové fotografii je vidìt, jak vypadal “nᚔ
morový sloup sv. Jana Nepomuckého pøed lety.
Možná byste nám mohli pomoci s èasovým
zaøazením poøízení fotografie. A už podle
“vzrostlých” stromù nebo podle domù v pozadí.
Jmenujeme se Simona Mecerodová a Kateøina Citová.
Jsme dvì 40 ­ lete ženy a seznámily jsme se na støední škole. Díky
stejným zájmùm se z nás staly velice dobré pøítelkynì. Od dìtství
jsme vedeny k ruèním pracím a díky papírovým panenkám jsme si
jako malé mohly vyzkoušet roli návrháøù. Když po revoluci pøišly
i k nám do obchodù hraèky od firmy Mattel, nebylo nám líto si z
první výplaty koupit panenku Barbie, která se tak lišila od
ostatních panenek. O pár let pozdìji (2007) jsme tìmto panenkám
tak propadly, až se z koníèku stal velký kùò. Rády bychom díky
naším panenkám lidem pøiblížily, jak se vyvíjela móda od antiky
až po souèasnost a jak se v daném období žilo. Inspiraci èasto
èerpáme v knihách, v historických filmech, na internetu nebo dle
vlastní fantazie.
Výstava není urèena jen pro dìti, ale i pro všechny milovníky
ruèních prací, panenek a historie.
Dnes si už neumíme pøedstavit život bez háèku v ruce, plný
obývací pokoj vln a spoustu nápadù v hlavì, které bychom rády
uskuteènily .....
Doufáme, že Vás výstava osloví a na chvíli zapomenete na starosti
všedních dnù a ponoøíte se do pohádkové historie.
Simona Mecerodová a Kateøina Citová
V prostorách zámku Nové Hrady se 22. kvìtna 2013 sešli finalisté zájmovì umìlecké soutìže „Zvonek
z Novohradských hor“. Divadelní sál a pøilehlé místnosti patøily dìtem, které svùj volný èas vìnují mimo jiné i recitaci,
zpìvu a malování. Nad letošním tøetím roèníkem pøevzal záštitu radní Jihoèeského kraje v Èeských Budìjovicích pan
JUDr. Tomeš Vytiska.
Od podzimu 2012 probíhala pøíprava. Ve finálový den už nešlo o soutìžení, a tak zde vládla vskutku pøátelská nálada.
Sponzoøi pøipravili pro dìti mnoho pìkných vìcných darù. Na závìr byl pro nì pøipraven zájezd do ZOO ve Dvorcích
u Borovan. Pro starší pak návštìva v rezidenci Wellnes v Nových Hradech, kde paní Dis. Zdeòka Dvoøáková pro dìti
zajistila návštìvu bazénu. Na závìr navštívily dívky kosmetické studio EJA paní Jany Pupavové.
Soutìž zaèala pøed tøemi lety a zapojili se do ní žáci základní školy v Benešovì nad Èernou, Horní Stropnici a
v Nových Hradech.
Na každé škole probìhla místní kola v daných oborech. Tøi nejlepší postoupili do oblastního kola. Ta probíhala
v Benešovì nad Èernou ­ v recitaci, zpìv v Horní Stropnici a výtvarná výchova v Nových Hradech. Ti nejlepší pak
postupují do finálového setkání do Nových Hradù. Dnes jsou do akce zapojeny ještì základní škola Malonty a základní
škola Rapšach. Jako hosté v oboru zpìv mìla zastoupení i ZŠ Svatý Ján nad Malší. V naší soutìži se tak potkávají dìti
z okresu Èeský Krumlov, Èeské Budìjovice a Jindøichùv Hradec.
Vítìzové jednotlivých oborù pak také postupují do okresních, krajských i celostátních kol. Cílem této èinnosti je vrátit
dìti k zájmovì umìlecké èinnosti, mít radost z hezké básnièky, zazpívat si, èi namalovat jen tak pro radost obrázek.
A nemusí to být vždy na profesionální úrovni.
Chtìla bych podìkovat všem, kteøí naši soutìž podporují a také byli hosty slavnostního finálového setkání.
Hosté: Václav Kuèera, radní Jihoèeského kraje a starosta Horní Stropnice, Mgr. Vladimír Hokr, starosta MÚ Nové
Hrady, Bc. Josef Vochoska, místostarosta MÚ Nové Hrady, Vladimír Malý, starosta Malonty, Veronika Korchová,
starostka Benešov n.Èernou, Jaroslava Štefániková, místostarostka Benešov n.Èernou
Radost jsme mìli i z návštìvy zástupkyò Jihoèeského kraje odboru kultury, které naši soutìž velmi podporují.
Mgr. Denisa Holeèková, vedoucí odboru kultury Jihoèeského kraje, Bc. Jitka Šálená, odbor kultury a památkové péèe
Jihoèeského kraje
Podìkování patøí i vedení jednotlivých základních škol, které dávají zelenou zájmovì umìleckým aktivitám.
Mgr. Karel Snìtina ­ øeditel ZŠ Rapšach, Mgr. Josef Sviták ­ øeditel ZŠ Benešov n.Èernou,
­2 ­
PaedDr. Jaroslav Balᚠ­ øeditel ZŠ Horní Stropnice, Mgr. Jana Stejskalová ZŠ Malonty, Mgr. Karel Køíha ­ øeditel ZŠ
Nové Hrady, Mgr. Jana Štorová ­ zástupkynì øeditele ZŠ Nové Hrady
Sponzory soutìže „Zvonek z Novohradských hor“ 2013 byli: Doc. Rudi Ettler, øeditel Akademie vìd, Lenka Øíhová,
Daniela Hambergrová – Akademie vìd, MVDr. Jiøí Kypet s dcerou Mgr. Markétou Kypetovou, Alena Hromasová, ing.
Milana Hrabalová, Jiøí Macek a Miroslava Vondrová ­ pekaøství, Pavel Heidinger ­ pohostinství Pavlína Heidingerová
­ kadeønictví, Jana Pupavová ­ EJA kosmetický salon, ing. Ladislava Bártová – rybáøství Nové Hrady, nákupní
støedisko Trefa Nové Hrady, Günter Cepak ­ Cepakkomin Weitra, Waltraud Lintner, ing. Zdenìk Dorschner – kvìtiny,
Jiøina Ferenèíková – potraviny, Mgr. Jakub Dvoøák s manželkou – Welness Rezidence Nové Hrady, Jana Macháèková
– cukrárna Kousek, Martina Kourková ­ domácí potøeby Nové Hrady, Tìlovýchovná jednota Nové Hrady – Ivan
Dorotoviè, Humanitas ­ Mgr. Jana Tomášková. Nákupní støedisko Jednota Benešov nad Èernou, Zámeènictví pana
Josefa Dvoøáka v Benešovì nad Èernou. Keramické zvonky pøipravila paní Petra Hromková z DDM Èeský Krumlov,
poboèka Kaplice.
Díky vaší ochotì a podpoøe probíhá akce, která dìti na jednotlivých soutìžích sbližuje a podporuje v nich zájem o
zájmovì umìleckou èinnost. A to není málo. Závìreèné setkání v Nových Hradech, kde jsme mohli vidìt rozzáøené
tváøe a slyšet smích našich malých soutìžících, nás všechny pøesvìdèil o smyslu pokraèování v dalším roèníku této
soutìže.
Garant soutìže Ivana Hokrová
Benešov nad Èernou 22.6.2013
D. Dvoøištì
Pøídolí
53:86 42:01 37:60 57:17
42:49
43:74
D.Dvoøištì A
23:73
19:06
22:16
20:48
24:17
23:18 28:88
D koš
21:42
20:33
29:24
22:62
25:17
27:90
Pøídolí A Brloh
D.Dvoøištì B Pøídolí B
Hubenov Brloh Pøídolí
19:98
22:50
21:95
17:97
18:58
22:45
V sobotu 22.6. se v kostele sv. Vavøince v Klení zaèala
pokládat dlažba. Všem profesionálùm i amatérùm patøí
velký dík za odvedenou práci.
M. Sommerová
D.Dvoøištì ­ m
D.Dvoøištì – ž
Pøídolí
Vítìzùm blahopøejeme a
tìšíme se na další roèník.
Zároveò bychom Vás
rádi pozvali na Memoriál
Jiøího Sládka, který se
bude konat v sobotu
.
Podrobnosti najdete
v srpnových Ozvìnách
a na plakátech k akci.
R. Lepšová
­3 ­
Jak to dopadne, když se
podzemní permoníci vydají do bájné zemì štìstí? Skøítkové ve Zvonkové zemi volnì navazují na
pøedchozí knížky Pohádky ze støíbrného mìsta a Skøítkové pod støíbrným mìstem. Zatímco první
dvì knížky èerpají ze starých kutnohorských povìstí a dobrodružství permoníkù a horníkù se
odehrávají v Kutné Hoøe, v podzemí i ulicích starého mìsta, v posledním dílu volné trilogie se
permoníci a jejich kamarádi vydávají do bájné Zvonkové zemì hledat štìstí. Záhy však zjistí, že Zvonková zemì je v
ohrožení, zmizely z ní zázraèné èarodìjné kulièky, a musí spojit všechny síly, aby bájnou zemi zachránili. Pøi svém
putování potkávají celou øadu zvláštních tvorù a bytùstek, naráží dobro i zlo a snaží se vyluštit záhadu, kdo vlastnì
Zvonkovou zemi udržuje v beznadìji. Nakonec uvidíte, že staèí málo, aby bylo vše zase v poøádku. Na závìr se s
našimi hrdiny na vánoèní svátky vrátíme zpátky do Kutné Hory, ale jednoduché to nebude, jeden tvoreèek ze
Zvonkové zemì totiž usnul v permonické tašce a probudil se až ve svìtì lidí…
Èenda, kuchaøský uèeò, je naivní a romantický snílek, navíc zcela
mimoøádné nemehlo. To je pøíèinou èetných komických situací. Nepøíliš úspìšnì èelí nesnázím, které mu pøináší
každodenní život v hotelové kuchyni. Nejhùøe se ale vyrovnává s nezájmem cukráøské uèednice Lenky, do níž se
nešastnì zamiloval.
Ken a Zoe se odstìhují z rušného Londýna do poklidného Suffolku, do míst, kde se
øeka Deben vlévá do moøe, aby se Ken mohl oddávat své vášni pro jachtaøení. Zoe, povoláním galeristka, odchodem na
venkov nadšená není, zvl᚝ když ji od prvního dne, kdy se pøistìhují do starobylé, zrekonstruované stodoly, zaène
zneklidòovat pocit, že v domì je kromì nich ještì nìkdo. V mlze nad øekou obèas vídá pøiplouvat vikingskou váleènou
loï a slýchá hlasy, zvuky vesel, pleskot plachty za hlubokého bezvìtøí… Všechny domy, které zde stojí, bývaly
souèástí hospodáøského zázemí nedalekého zámku, z nìhož je dnes luxusní hotel, celé místo má však prastarou historii
sahající až do anglosaských dob a v životech Zoe, Kena i dalších se promítají ozvìny osudù tìch, kdo tu žili pøed nimi.
Vše má své koøeny v mlhách minulosti a mùže vyrašit kdykoli v budoucnosti. A nedaleko, v poli místního farmáøe, se
nachází pradávné pohøebištì, z nìhož vyzaøuje zlá moc.
Ve Stokholmu vrcholí pøíprava letní olympiády. Na novém stadionu však vybuchne bomba.
Zabije Christinu Furhageovou, významnou švédskou podnikatelku, která má na starosti organizaci olympiády. Policie
zaèíná intenzivnì pátrat po vrahovi. Kde ho hledat? Mezi teroristy, nebo v nejbližším okolí vedení olympijského
výboru? Jen vytrvalá reportérka Annika Bengtzonová nachází souvislosti, které ostatní zøejmì nechtìjí vidìt.
Exploze je prvním titulem velice úspìšné série s Annikou Bengtzonovou.
Irská autorka Lorna Byrneová, která má od nejútlejšího dìtství výjimeènou
schopnost vidìt andìly a komunikovat s nimi, je èeským ètenáøùm dobøe známá. Nesmírnou popularitu si získala jak
její autobiografická kniha Andìlé v mých vlasech, tak i volné pokraèování pod názvem Schody do nebe. Ve svém
nejnovìjším díle Andìlské poselství nadìje se autorka obrací pøímo ke ètenáøùm s doporuèeními, jak mohou oslovit
andìly s prosbou o pomoc. Zdùrazòuje velkou sílu nejen modlitby a lásky, ale pøedevším nadìje.
Ve tøetí knize ruského autora Michaila Tombaka Cesta ke zdraví ( v èeštinì vyšly
rovnìž knihy Je možné žít 150 let? a Vyléèit nevyléèitelné) nenajdete žádné pøíkazy nebo zákazy. Cestu ke zdraví si
mùžete pomoci této knihy najít døív nebo pozdìji, záleží jen na Vás.
Z
na ètenáøe, které se konalo v úterý
18. èervna letos už po páté, se stala tradice, na kterou se
žáci prvních tøíd pøipravují v prùbìhu celého roku. Dìti
spoleènì s paní uèitelkou navštìvovaly knihovnu, kde jsme
si povídali nejen o knížkách, ale tøeba také o slušném
chování. Soutìžili jsme, doplòovali písmenka, hráli hry.
Zkrátka jsme trochu provìøovali, co se dìti bìhem roku ve
škole naèily. Odmìnou jim za to byly jednak zajímavé
zážitky, ale nakonec také knížka básnièek Radka Malého
Všelijaké øeèièky pro kluka a holèièky, která byla
pøipravena právì pro tuto pøíležitost prostøednictvím
projektu Svazu knihovníkù a
informaèních pracovníkù ÈR
­ knížka pro
prvòáèka. Doufejme, že se
básnièky budou dìtem líbit a
že si je budou èíst nejen o
prázdninách, které jim právì
zaèínají.
Rùžena Lepšová
­4 ­
Zveme Vás na
KIC Trhové Sviny poøádá
výlet s Milanem Koželuhem
Sedm devítistovek v nejopuštìnejším kraji
Novohradských hor. K tomu nìkolik míst, kde
náprstníky kvetou opravdu krásnì, celé paseky a stánì
jsou jich plné…
Tisícctrojka (992 m n.m.), Piket (992 m n.m.), Koláøùv
vrch (982 m n.m.), Ulrichov, Jelení hora (929 m n.m.),
Kóta 959 (959 m n.m.), Velký Muškátový Oøíšek (940
m n.m.) a Mrzenáè (920 m n. m.).Trasa je nároèná, ale
z hlediska stoupání ménì než loòská Z Benešova pøes
pìt vrcholù na Hojnou Vodu.
: sobota 6. èervence 2013, od 10 do 16 hod.
: farma Václava Smolíka, Branná 46, 379 101
Tøeboò, okres Jindøichùv Hradec
: Ministerstvo zemìdìlství, Asociace
soukromého zemìdìlství
Vstup na akci je pro návštìvníky zdarma.
10.30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
11.00 VANDA A STANDA – písnièky pro zdravé
dìtièky
11.30 DRUM CIRCLE – bubnování pro celou rodinu
12.30 MŠ KRALOVICE – Kralovická koata a
Kralovánek
13.00 TANEÈNÍ WORKSHOP – letní rytmy
14.00 VANDA A STANDA – písnièky pro zdravé
dìtièky
15.00 Koncert skupiny RANGERS
Více na www.farmarskeslavnosti.eagri.cz
je název výstavy, na kterou Vás srdeènì zvou její autoøi. Výstava pøedstavuje jednotlivé autory a jejich práce
z rùzných výtvarných oborù. Proè Pìt umìleckých smìrù? Pìtt výtvarníkù, pìt rùzných smìrù jejich tvorby.
Ve své tvorbì se zamìøuje na složitou techniku ve vytváøení šperkù. Její práce jsou kombinací více stylù, spolu
s výtvarnou i øemeslnou jistotou a nebývalou precizností zpracování. Pracuje s bižuterií, sklem, a šperky z její dílny
jsou velice žádané. Používá barvy k vyjádøení nálady. Na výstavì se prezentuje tvorbou ze svých nejnovìjších prací.
Jeden z nejplodnìjších badatelù v oblasti sfragistiky. Autor v prùbìhu nìkolika desetiletí namaloval desítky tisíc
kreseb, a již šlechtické, obèanské, církevní, cechovní, mìstské aj., vše podle peèetí, uložených pøedevším
v jihoèeských archívech. Jeho práce jsou pøedstaveny v pìti knižních publikacích. Úèastnil se mnoha výstav
a je uznávaným odborníkem v oblasti, která je z badatelského i výtvarného hlediska neocenitelná.
Na výstavì pøedstavuje èást ze své tvorby peèetí a dobových listin.
Zabývá se rodovou heraldikou, osobními znaky a komunální heraldikou. Je autorem více jak 35 návrhù znakù
a vlajek mìst a obcí v ÈR. Pro fyzické osoby vytvoøil více než 12 osobních znakù. Autor je uznávaným v oboru
heraldiky. Je vydavatelema šéfredaktorem èasopisu Jihoèeský herold, který poprvé vyšel v roce 2001.
Publikuje v èasopisech, je spoluautorem mnoha publikací. Je stálým dopisovatelem èasopisu Veøejná správa.
Poøádá pøednášky o heraldice.Vystavoval napø. v Èeských Budìjovicích, Týnì nad Vltavou, Praze, Ostravì.
Na výstavì ukazuje své práce heraldických znakù a erbù.
Sbìratel, který se zamìøuje ve své sbìratelské èinnosti na kartografii, rytiny, staré èeské tisky a rukopisy. Na výstavì
pøedstavuje kopie starých èeských map, kde je možné vidìt Novohradsko jinak, a to z pohledu historické kartografie.
Znaky a erby vytváøené na replice historického skla. Malba vychází z jihoèeské tradice 16.­18.století, kde sklo
s takovou malbou bylo jedním z nejvyšších darù mezi šlechtici. Autor se zabývá sklem a historií skla dlouhodobì,
poøádá pøednášky a publikuje. Pøedstavil se na mnoha výstavách doma i v zahranièí.
Jeho práce jsou napø. na Pražském hradì, ve Francii, Itálii, Nìmecku, Belgii a jinde.
Na výstavì, ve spolupráci s malíøkou Janou Kolouškovou, pøedstavuje malby mìstských a šlechtických znakù
a erbù.
­5 ­
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Výstava panenek v prostorách klubu dùchodcù.
Volejbalový turnaj od 9.00 hod.
20. roèník Memoriálu J. Chýleho od 13.00 hod.
Veèer posezení na høišti v pivním stanu..
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Výstava panenek v prostorách klubu dùchodcù.
Mše svatá.
Pouový jarmark na námìstí.
Od 14.00 vystoupení pro dìti ­ malíø a ilustrátor
Adolf Dudek.
Ÿ K poslechu bude hrát dechová kapela pana
Hofelnera.
Vydavatel: Obec Benešov nad Èernou, Benešov nad Èernou 126, 382 82, IÈ: 00245780, ev.è. MK ÈR E 17508. Uzávìrka pøíspìvkù vždy
20. v mìsíci, kontakt: [email protected], [email protected] Benešovské Ozvìny v internetové podobì na www.benesovnc.cz
Za pùvodnost, jazykovou a vìcnou správnost zveøejnìných pøíspìvkù odpovídají autoøi. Pøíspìvky nemusí vyjadøovat stanovisko redakce nebo OÚ.
Redakce si vyhrazuje právo dodaný pøíspìvek neotisknout. Datum vydání 1.7.2013.
­6 ­

Podobné dokumenty

Vlastivědné listy, č. 1, březen 2004, ročník 12

Vlastivědné listy, č. 1, březen 2004, ročník 12 Unikátním èinem bylo pak zcela nevídané a ojedinìlé pøekonání rozvodnice a tím pøevedení potøebné vody z povodí øíèky Punkvy do povodí øíèky Bìlá. Niveleta kanálu se v tìchto místech pohybuje s cen...

Více

3. číslo - novnos.cz

3. číslo - novnos.cz Jako zaèáteèníci v tvoøení projektového èasopisu jsme požádali pana Mgr. Radka Sovu o pomoc. Pøestože mìl spoustu práce, ochotnì pøikývl. Paní uèitelka vybírala sedm žákù, kteøí by se práci na èaso...

Více

ZDE - Hornické muzeum Rudolfov

ZDE - Hornické muzeum Rudolfov støedovìk pøinesl rozkvìt zlatých dolù v okolí Kašperských Hor, ale také na Prachaticku, Vodòansku, v Píseckých horách nebo v oblasti Bìlèic a Kasejovic. Na nìkterých místech tìžba pokraèovala až d...

Více

Přijímač FM 134 - 141 MHz pro zpracování signálů

Přijímač FM 134 - 141 MHz pro zpracování signálů postupy ve vf technice a s mìøicími metodami za podpory vf sondy, multimetru a zkušebního „vf generátoru“ s jedním tranzistorem. Pøi peèlivé práci nebude k nastavení pøijímaèe dalších speciálních v...

Více

Zpravodaj ke stažení

Zpravodaj ke stažení Zaèátky od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ. Ke každému z veèerù se podrobnìji vrátím v následujících mìsících v BENEŠOVSKÝCH OZVÌNÁCH.

Více

Příbramští občánci narození v září

Příbramští občánci narození v září nepøetržitì 24 hodin dennì a 7 dní v týdnu. Rozšiøují tak ekologický servis pro region, když od obèanù již od ledna 1998 nepøetržitì vykupují na své vrátnici vysloužilé olovìné baterie – 40 Kè za k...

Více

kralovický obzor - Česko-německý fond budoucnosti

kralovický obzor - Česko-německý fond budoucnosti S radostí oznamujeme, že děti z tanečního kroužku „Kralovánek“ při naší MŠ byly vybrány na celostátní festival mateřských škol Mateřinka 2012. V sobotu 12. května předvedou své vystoupení pod názve...

Více

Skladem trvale tep.vodivá

Skladem trvale tep.vodivá Silikonová fólie nevysychá a na rozdíl od tepelnì vodivých tukù a lepidel zaruèuje tepelnou vodivost po mnoho let. Odolnost proti rozpouštìdlùm. Fólie jsou odolné proti organickým rozpouštìdlùm (tr...

Více