Český jazyk 22. 4. 2010

Transkript

Český jazyk 22. 4. 2010
Přijímací test z českého jazyka
Číslo, pod kterým pracuješ:
1. termín
1. U každé z vět se rozhodni, zda je napsána bez pravopisné chyby.
(ANO = věta je bez chyby, NE = věta není bez chyby)
A) Božena Němcová je významná Česká spisovatelka.
ANO – NE
B) Jsme z toho úkolu celí zmatení.
ANO – NE
C) Všude kolem nás byly rozkvetlé pampelišky.
ANO – NE
D) Moje teta koupí i to, co vůbec nepotřebuje.
ANO – NE
E) Byl jsem moc unavený, tak jsem pořád zíval.
ANO – NE
F) U cesty stáli duby, lípy a jilmy.
ANO
G) Městečko bylo srovnáno ze zemí.
ANO – NE
NE
2. Doplň vhodné slovo do věty Všichni ………….. příbuzní zahynuli ve válce.
a) babiččiny
c) dědečkovy
b) babičky
d) dědečkovi
3. Ve kterém řádku jsou všechna slova bez chyby?
a) známý, obětavost, uzemnění, změkčilý
b) nejvýznamější, zapoměl, náramně, sebevědomý
c) příjemně, odměna, osamnělý, rozuměl jsem
d) soukromně, strmější, nesmělý, objemný
4. Spočítej, kolik slov v přechozím úkolu je napsáno s chybou.
a) tři
c) pět
b) čtyři
d) šest
5. Která z následujících vět je napsána spisovnou češtinou?
a) Rádi bysme vám z celého srdce poděkovali za vaši obětavou pomoc.
b) Všechny děvčata mávaly na pozdrav bílými kapesníčky.
c) Když přišel táta z práce domů, malá Eliška nadšeně tleskala rukama.
d) Mám problém si zapamatovat telefonní čísla, datumy a letopočty.
6. Co znamená, když je divák otrlý?
a) lhostejný, necitlivý
c) bláznivý, potrhlý
b) zamyšlený, váhavý
d) nemocný, unavený
7. Tři z následujích slov jsou navzájem příbuzná. Které slovo k nim nepatří?
a) lepenka
c) lepší
b) lepidlo
d) vyleptat
8. Které slovo vyslovujeme úplně stejně, jako je píšeme?
a) přezkoušet
c) včerejší
b) zapomětlivý
d) zázrak
9. K jakému slovnímu druhu patří slovo počítání?
a) podstatné jméno
c) sloveso
b) číslovka
d) částice
10. Který z následujících tvarů je napsán správně?
a) moravské uzené
c) pražšká šunka
b) Vídeňské párky
d) Cigánská pečeně
11. Které slovo obsahuje zároveň jednu předponu a jednu příponu?
a) nevychovaný
c) zálesák
b) zásada
d) kazatel
12. Která věta má dva podměty?
a) Barunko, prostři stůl.
b) Ten stůl a židle budeme muset opravit.
c) Do rodinného domu patří veliký stůl a pohodlné židle.
d) Stůl a židle považujeme za důležitou součást jídelny.
13. Které tvrzení není pravdivé?
a) Harry Potter je záporná postava.
b) V pohádkách se objevují nadpřirozené bytosti.
c) Rým je zvuková shoda na konci veršů.
d) Baladu Polednice napsal Karel Jaromír Erben.
OSOBNOSTNÍ PROFIL ŽÁKA - NÁBOŽENSTVÍ
1. Co slaví křesťané 1. ledna:
a) konec vánoc
b) Pannu Marii, Matku Boží
c) odchod svaté rodiny z Betléma
2. Doba postní pro křesťany znamená:
a) připomínku utrpení Ježíše Krista
b) půst od masa
c) zákaz návštěv restaurací
3. Kdo tvoří tzv. Nejsvětější Trojici:
a) Kašpar, Melichar, Baltazar
b) Otec, Syn a Duch svatý
c) Ježíš, Maria a Josef
4. Co je obsaženo v Bibli:
a) Boží slovo
b) vyprávění o evropských dějinách
c) slavné bitvy židovských národů
5. Kde žil Ježíš do svých třiceti let:
a) v Betlémě
b) v Jeruzalémě
c) v Nazaretě
6. Kolik přikázání má Desatero Božích přikázání:
a) 10
b) 7
c) 12
7. Co je to evangelium:
a) literární útvar Nového zákona
b) radostná zpráva
c) vyprávění apoštolů
8. Doba adventní trvá:
a) celý prosinec
b) 4 týdny
c) 40 dnů