Katalog z výstavy

Transkript

Katalog z výstavy
PRŮVODCE
Celostátní výstavou králíků,
drůbeže a holubů
Lysá nad Labem 2013
15. – 17. listopadu 2013
Pořadatel:
Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r.o.
Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem
Servisní služby včetně prodeje zvířat poskytl:
Sekretariát ÚV ČSCH, Maškova 3, 182 53 Praha 8
Vážené chovatelky, vážení chovatelé,
chovatelství je v České republice tradiční činnost obyvatel především z
venkova, která v posledních letech zaznamenala značný vývoj a z původně
drobného chovatelství pro zásobování rodiny se přeměnila v rozsáhlou
zájmovou činnost, která představuje řadu odvětví.
Vztah člověka a zvířat se vyvíjel po tisíciletí a v dnešní době se rozdělil do
zhruba dvou rovin. První, ekonomicky významnější, představuje chov zvířat
za účelem podnikání a produkce potravin. Druhou, spíše zájmovou rovinu,
představuje chov pestré škály zvířat pro osobní potěšení a citové obohacení,
což napomáhá ke kulturní vyspělosti celé společnosti. Obě tyto roviny jsou
důležité pro udržení širokého spektra plemen a předávání informací budoucí
generaci.
Jsem přesvědčen, že chovatelství má také příznivý vliv na mládež, vede ji
k pravidelné a zodpovědné práci a přináší jí hmatatelný výsledek snažení.
Další velký význam chovatelství je v navazování dobrých mezilidských vztahů
a zvyšování kvality života na venkově.
Ministerstvo zemědělství v rámci svých možností finančně podporuje aktivity
spojené s chovem genetických zdrojů hospodářských zvířat a s vedením
plemenných knih, a také se významně podílí na činnostech spojených s
Programem rozvoje venkova.
Je mojí prioritou, abychom v této iniciativě a podpoře pokračovali i
v budoucím programovacím období. Nastavení Programu rozvoje venkova
pro budoucí období se odvíjí od cíle a úkolu řešit reálné potřeby venkovských
oblastí, s důrazem na povzbuzení konkurenceschopnosti, rozvíjení
diverzifikace činností a s tím související podporou udržení a tvorby pracovních
míst, ale i podporou zájmových činností, které mají pozitivní dopad na
zvýšení kvality života na venkově.
Přeji vám tedy mnoho chovatelských úspěchů a slibuji, že Vám ve Vaší
činnosti bude nápomocno nejen Ministerstvo zemědělství, ale i já jako ministr
zemědělství.
Miroslav Toman
Ministr zemědělství
Vážení návštěvníci, vystavovatelé a přátelé chovatelství,
vítám Vás jménem ÚV ČSCH, i jménem svým, na celostátní výstavě v Lysé
nad Labem. Výstava je s mezinárodní účastí, chovatelů ze Slovenska a z
Lotyšska. Vystavená zvířata jsou ukázkou obětavé práce chovatelů,
rozmanitosti plemen, ale i barevných rázů. Děkuji vystavovatelům,
pořadatelům a garantům bez jejichž spolupráce není možné takovou
výstavu uspořádat.
Poděkování za úspěšnou výstavu patří především chovatelům, kteří se zde
prezentují, dále organizátorům výstaviště v Lysé za přípravu, ale i
pracovníkům sekretariátu za tvorbu katalogu. Dále bych chtěl poděkovat
sponzorům a dárcům pohárů, kteří přispěli k obohacení čestných cen, které
budou přiděleny na nejlépe oceněná zvířata.
Věřím, že se Vám výstava líbila a že se Vám podařilo nakoupit chovná
zvířata, navázat chovatelská přátelství a odejdete spokojeni a rádi se na další
výstavu vrátíte. V případě zájmu o chov čistokrevných zvířat Vás rádi
přivítáme v našich řadách.
Milan Kotyza
předseda ÚV ČSCH
Vážení přátelé, chovatelé, návštěvníci!
Vítám Vás v úrodné Polabské nížině, která byla vždy spojena s pěstitelstvím a
chovem domácích zvířat, a která je zároveň místem, kde leží moderní
výstavní areál výstaviště v Lysé nad Labem. Vybudovat venkovské výstaviště,
které bude dostupné z celé České republiky, byla původní vize, která spatřila
světlo světa v roce 1992. V září roku 1994 se tento záměr podařilo
zrealizovat a byl otevřen areál s prvním výstavním pavilonem „B“, který se o
pět let později podařilo rozšířit o dvoupodlažní halu „A“. Rok 2013 je opět
rokem, který se zapíše do historie našeho areálu. V září se celostátní
výstavou koní zahájil provoz nové multifunkční výstavní haly, která nabízí
možnosti k pořádání nejen výstav a veletrhů, ale i kulturních a sportovních
akcí celorepublikového charakteru. Výstaviště nyní disponuje 10.000 m2
krytých výstavních ploch a 20.000 m2 ploch venkovních. Ke spokojenosti
všech vystavovatelů vzniklo i 125 nových parkovacích míst, a věřím, že tento
areál může v budoucnu být určitým „poutním místem“ všech, kteří to
s chovatelstvím myslí vážně.
Vážení přátelé, přeji chovatelské veřejnosti, aby se výstava jako celek líbila a
zvířata se vrátila bez jakékoliv újmy domů do svých chovatelských zařízení.
Budu se těšit opět na shledanou od 10. do 12. ledna 2014, kdy v Lysé nad
Labem proběhne Evropská výstava holubů vzniklých na bázi holuba
poštovního, a již tradiční výstava Náš chovatel 2014, rozšířená o speciálky
klubů, kterých bude v letošním roce rekordních 12.
Ondřej Matouš
ředitel Výstaviště Lysá nad Labem, s.r.o.
UPOZORNĚNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM
Upozornění návštěvníkům
- Jakékoliv vyndávání zvířat z klecí nebo jejich krmení je zakázáno
- Prodej zvířat je možný pouze prostřednictvím prodejních pokladen
- Prodávající obdrží v případě realizace prodeje 100 % z ceny uvedené
v přihlášce (viz výstavní podmínky)
- Kupující zaplatí prodejní cenu uvedenou v Průvodci výstavou
- Symboly 1,0 a 0,1 jsou označením zvířat samčího, respektive
samičího, pohlaví
- Symbol K je označení zvířete zařazeného do soutěžní kolekce
- Symbol J je označení zvířete přihlášeného jako jednotlivec
- Symbol ČC je označení pro zvíře oceněné čestnou cenou
- Symbol Š je označení pro šampiona holubů
- Symbol P (+ číslo) je označení pro zvíře oceněné pohárem, plaketou.
- V prostorách výstaviště není dovoleno bez souhlasu pořadatele
výstavy rozšiřovat (vylepovat, pokládat atd.) jakékoliv tiskoviny
(zejména letáky, plakáty, náborářské materiály atd.) reklamního či
obchodního charakteru
Vážení návštěvníci,
prodej zvířat bude probíhat BEZ prodejních
lístků, pouze podle katalogu. Prodej bude
probíhat v hale A2 v prvním patře.
POSUZOVATELÉ KRÁLÍKŮ
vedoucí posuzovatelů: Ing. Blokeš Josef
Andrle Jiří
Andrš Jiří
Boháč Radim
Caha Miroslav st.
Caithamlová Dana
Červinka Tomáš
Doboš Jiří
Dufek Hubert
Ekrt Stanislav
Fasora Petr
Gorčica Ivo
Chadraba Karel
Chmelík Václav
Jahoda Jiří
Ing. Jurečka Jiří
Koczai Ján
Koczai Zdeněk
Kajnar Vojtěch
Kratochvíl Josef
Ing. Kopřiva Zbyněk
Kozubík Milan
Kulanda Stanislav
Louda Josef
Maxa Stanislav
Ing. Pawlas Miroslav
Pozdník Čeněk
Ing. Řídký Pavel
Sikora Pavel
Sirotek Petr
Skočovský Zdeněk
Snítilý Jindřich
Mgr. Šebesta Antonín
Šimek Vlastimil
Šíp Jindřich
Šitar Josef
Trávníček Antonín
Ing. Volentier Milan
Zens Herbert
Vanžura Josef
MVDr. Supuka Peter
POSUZOVATELÉ DRŮBEŽE
vedoucí posuzovatelů: Pavel Ivan
Bayer Roman
Henžel Štefan
Hrubeš Pavel
Jarkovský Miloslav
Jokiel Tadeáš
Kalaš Jaroslav
Ing. Konrád Richard
Král Jiří
Lipowski Marian
Možíš Libor
Sedlák Alois
Škoda Josef
Ing. Šonka František
Špaňúr Jozef
Uher Milan
Žuffa Peter
POSUZOVATELÉ HOLUBŮ
vedoucí posuzovatelů: Holaň Jiří
Brandejs Josef
Ing. Bukovský Aleš
Čejka Václav
Ing. Gajda Petr
Gaš Evžen
Hrubá Drahomíra
Klepešta Karel
Ing. Král Karel
Ing. Krůta Václav
Ing. Otruba Miroslav
Hornoch Vlastimil
Sčebel Jiří
Slančík Petr
Smetana Martin
Straka Alexandr
Ing. Veltruský Jiří
Mgr. Bc. Veselý Alexandr
Záhora Vladimír
VETERINÁRNÍ DOZOR
Krajská veterinární správa Nymburk
Inspektorát Poděbrady
VETERINÁRNÍ SLUŽBA
MVDr. Jaroslav Talacko - Arnošta z Pardubic 55, 282 01
Český Brod
Děkujeme všem, kteří v letošním roce výstavu obeslali svými
zvířaty, a věříme, že dostatečná podestýlka u králíků, papírový
podklad pod holuby a kvalitní krmivo uspokojí i ty nejnáročnější
chovatele. Zároveň si přejeme, aby ti, kteří se přišli podívat a
shledají jakýkoliv nedostatek v naší organizaci, jej přišli řešit
okamžitě osobně, případně navrhli i konstruktivní řešení daného
problému dřív, než se pustí do anonymní kritiky v různých
internetových diskusích. Je naší ctižádostí, aby výstaviště v Lysé
nad Labem bylo partnerem chovatelů, a aby sami chovatelé měli
podíl na vylepšení drobnochovatelských výstav.
VĚCNÉ A FINANČNÍ CENY VĚNOVALI
Gion P. Gross, prezident EE
Pohár P1
Na nejlepší kolekci králíků českých strakáčů
Pohár P2
Na nejlepšího holuba moravského pštrosa
Ing. Jaroslav Kratochvíl, CSc., viceprezident EE
Pohár P3
Na nejlepší velkou nebo zdrob. vyandotku
Milan Kotyza, předseda ÚV ČSCH
Pohár P4
Na nejlepší kolekci králíků zahraničního chovatele
Milan Kotyza, předseda ÚV
ČSCH
Pohár P5
Na nejlepšího holuba českou čejku a lysku
Pohár P6
Na nejlepší velkou nebo zdrobnělou brahmánku
Pohár P7
Na nejlepší 0,1 drůbeže mladého chovatele
Výstaviště Lysá nad Labem, s. r. o.
Pohár P8
Na nejlepšího králíka belgického obra
Pohár P9
Na nejlepšího holuba rakovnického kotrláka
Pohár P10
Na nejlepší maransku
Martin Kabát, DiS., generální sekretář ČSCH
Pohár P11
Na nejlepšího 1,0 králíka výstavy
Pohár P12
Na nejlepšího zakrslého králíka MCH
Pohár P13
Na nejlepšího holuba českého bubláka
Pohár P14
Na nejlepší velkou nebo zdrobnělou vlašku
Milan Kudr, člen ÚV ČSCH
Pohár P15
Na nejlepšího králíka meklenburského strakáče
Petr Sirotek, předseda ÚOK chovatelů králíků
Pohár P16
Na nejlepší kolekci králíků národního plemene
Josef Vilhelm, tajemník ÚOK chovatelů králíků
Pohár P17
Na nejlepší 0,1 králíka výstavy
ÚOK chovatelů králíků
Pohár P18
Na nejlepší kolekci králíků výstavy
Pohár P19
Na nejlepší kolekci králíků MCH
Pohár P20
Na nejl. kol. posuzovatele, Memoriál Ing. Zadiny
Sbor posuzovatelů králíků
Pohár P21
Na nejlepší kolekci králíků angor
Pohár P22
Na nejlepší kolekci králíků velkých světlých stř.
Pohár P23
Na nejlepší kolekci králíků hermelínů
Pohár P24
Na nejlepší kolekci králíků rexů a kastorexů
Redakce časopisu Chovatel
Pohár P25
Na nejlepšího holandského králíka
Komise pro práci s mládeží ÚV ČSCH
Pohár P26
Na nejlepšího králíka MCH
Jiří Andrš, posuzovatel králíků
Pohár P27
Na nejlepšího králíka angoru
Pohár P28
Na nejlepšího 1,0 králíka morav. bílého hnědook.
Pohár P29
Na nejlepší 0,1 saténového králíka
Pohár P30
Na nejlepšího králíka kastorexe
Pohár P31
Na 2. nejlepší kolekci králíků tříslových černých
Pohár P32
Na nejl. kol. králíků třísl. barevných (m, hav)
Pohár P33
Na nejlepšího králíka tříslového marburského, vev.
Klub chovatelů králíků novozélandských červených
Pohár P34
Na nejlepší kolekci králíků novozélandských červ.
Ladislav Kosina
Pohár P35
Na nejlepší 0,1 novozélandského červeného
Klub chovatelů králíků činčil velkých
Pohár P37
Na nejlepší 0,1 činčily velké
Ing. Josef Jambura, předseda Klubu chov rhön. kr.
Pohár P38
Na nejlepší kolekci rhönských králíků
Klub chovatelů saténových králíků
Pohár P40
Na nejlepší kolekci saténových králíků
Pavel Wieder, předseda ÚOK chovatelů holubů
Pohár P41
Na nejl. holuba nár. pl. málo chov. barev. rázu
Jiří Holaň, předseda Sboru posuzovatelů holubů
Pohár P42
Na nejlepšího holuba národního plemene MCH
Komise pro práci s mládeží ÚV ČSCH
Pohár P43
Na nejlepšího holuba MCH
Redakce časopisu Chovatel
Pohár P44
Na nejlepšího holuba staroholandského kapucína
Klub chovatelů českých staváků
Pohár P45
Na nejlepšího holuba českého staváka
Jaroslav Bayer, předseda ÚOK chovatelů drůbeže
Pohár P46
Na nejlepšího 1,0 drůbeže MCH
Gallus, polský spolek chovatelů drůbeže
Pohár P47
Na nejlepšího jedince českého plemene drůbeže
Pohár P48
Na nejlepší bantamku
Pohár P49
Na nejlepšího jedince bojového plemene drůbeže
Peter Žuffa, zástupce ČSCH v EE, v sekci chov. dr.
Pohár P50
Na nejlepší velkou nebo zdrobnělou velsumku
Plemenná kniha drůbeže
Pohár P51
Na nejlepší rodajlendku
ÚOK chovatelů drůbeže
Pohár P52
Na nejlepší kachnu
Pohár P53
Na nejlepší perličku
Komise pro práci s mládeží ÚV ČSCH
Pohár P54
Na nejlepšího jedince drůbeže MCH
Redakce časopisu Chovatel
Pohár P55
Na nejlepšího jedince původního zakrs. plem. dr.
Klub chovatelů českých hus
Pohár P56
Na nejlepší českou husu
Pohár P57
Na nejlepší českou husu chocholatou
Jaroslav Kalaš, předseda Klubu chov. krůt a perl.
Pohár P58
Na nejlepší krůtu
Jiří Andrš, posuzovatel králíků
Pohár P59
Na nejlepší velkou nebo zdrobnělou hempšírku
Mistři ČR 2013
plemeno - barevný ráz
Belgický obr divoce zbarvený
Belgický obr železitý
Blegický obr žlutý
Francouzský beran bílý červenooký
Francouzský beran železitý
Moravský modrý
Velký světlý stříbřitý
Činčila velká
Vídeňský modrý
Videňský černý
Vídeňský bílý
Vídeňský šedý
Vídeňský modrošedý
Český albín
Novozélandský červený
Novozélandský bílý
Burgunský
Kalifornský černý
Český luštič
Český strakáč černý
Aljaška
Moravský bílý hnědooký
Činčila malá
Dailenar
Český červený
Stříbřitý žlutý
Tříslový černý
Zakrslý beran div.zb.
Hermelín červenooký
Zakrslý činčilový
Kastorex
Saténový slonovinový červenooký
Angora bílá červenooká
čísla klecí
29 - 32
62 - 65
79 - 82
128 - 131
183 - 186
286 - 289
368 - 371
431 - 434
501 - 504
587 - 590
634 - 637
717 - 720
740 - 743
781 - 784
818 - 821
1009 - 1012
1044 - 1047
1110 - 1113
1147 - 1150
1202 - 1205
1280 - 1283
1375 - 1378
1447-1450
1460-1463
1501-1504
1625-1628
1751-1754
1836-1839
1942-1945
2036-2039
2135-2138
2314-2317
2287-2290
ocenění
381,0
378,0
378,5
378,5
377,5
381,0
380,0
377,0
382,5
380,0
381,5
379,0
377,5
377,5
383,0
382,5
378,5
379,0
379,0
379,5
381,0
381,5
378,5
379,0
379,5
380,0
382,0
378,0
381,5
379,5
382,0
379,0
380,0
CHOVATEL
Jiří Spáčil
Jiří Vrána
Bc. Pavel Dvořák
Libor Müller
Jaroslav Pečenka
Oldřich Smutný
Antonín Sirotek
Miroslav Beránek
Marie Hanzelandrová
Maroš Sládek
Miroslav Kozub
Miloš Suda
Pavel Bičák
Daniela Bukovská
Ladislav Dobrovolný
Josef Zuska
Stanislav Kulhánek
Karel Jeníček
Eva Černá
Jiří Žížala
Karel Vajner
Bc. Miroslav Melcr
Josef Matyáš
Petr Fasora
Jiří Přibyl
Martin Záhrubský
Stanislav Ekrt
Roman Kodat
Ing.J.Jurečka
Jiří Žížala
Jaroslav Kraus
Pavel Sikora
Jaroslav Šťastný
Šampioni ČR 2013
Králíci
plemeno - barevný ráz
Belgický obr divoce zbarvený
Moravský modrý
Vídeňský modrý
Vídeňský modrý
Vídeňský černý
Novozélandský červený
Novozélandský bílý
Aljaška
Malý beran bílý červenooký
Český červený
Stříbřitý černý
Holandský černý
Tříslový černý
Tříslový černý
Zakrslý divoce zbarvený
Zakrslý černý
Zakrslý havanovitý
Zakrslý ruský černý
Zakrslý strakáč černý
Kastorex
Bílý červenooký Rex
Činčilový Rex
Dalmatinský strakáč Rex
čísla klecí
31
236
504
515
603
820
1009
1283
1418
1496
1553
1684
1745
1754
1981
2000
2016
2100
2120
2153
2185
2195
2205
ocenění
96,0
96,0
96,0
96,5
96,0
96,0
96,0
97,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,5
96,0
96,0
96,0
CHOVATEL
Jiří Spáčil
Jaroslav Klika
Hanzalendrová
L. Kotek
Josef Zuska
Ladislav Dobrovolný
Josef Zuska
Karel Vajner
Milan Vokel
Michal Devín
Jaromír Michel
Petr Sirotek
František Dobrovolný
Stanislav Ekrt
Tomáš Červinka
Milan Novák
Jindřich Šíp
Josef Novák
Jaroslav Kratochvíl
Ladislav Kůta
Karel Vajner
Milan Caithaml
J. Kohoutek
Holubi
plemeno - barevný ráz
Mondén modrý kapratý
Texan
Moravský pštros žlutý
Moravský pštros modrý
Prácheňský káník
Rys modrý šupkatý
Rys modrý šupkatý 0.1
Koburský skřivan bezpruhý
Gigant modrý
Benešovský holub černý
Lahore černý
King modrý pruhový
Hanácký voláč červený
Český stavák černý sedlatý
Český stavák žlutý sedlatý
Moravský voláč černý sedlatý
Slezský voláč červený bělouš
Hýl bronzový černokřídlý
čísla klecí ocenění CHOVATEL
2423
95 Jan Křešnička
2444
95 František Leifr
2470
95 Karel Šmach
2544
95 Karel Šmach
2572
95 Jiří Veltruský
2615
95 Petr Archalous
2637
95 Jaroslav Košut
2681
95 Zdeněk Kudrnka
2724
95 František Leifr
2776
95 Jaroslav Kolman
2813
95 Jaroslav Čermák
2881
95 Jiří Chramosta
2927
96 František Dorazil
2977
95 Zdeněk Bek st.
3097
96 Radek Holeček
3138
96 František Káněnský
3168
95 Pavel Holý
3213
96 Jaroslav Vrba
Česká čejka rousná stříbřitá šupinatá
Český bublák modrý
Kudrnáč modrý bělouš
Staroholandský kapucín červený
Rakovnický kotrlák červený sedlatý
Český rejdič modrý pruh.
3272
3312
3363
3375
3478
3503
96
96
95
96
95
95
Josef Erlich
Miroslav Fér
Jaroslav Kratochvíl
Josef Havrda
Dušan Barcuch
Ladislav Kripner
Poř. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Příjmení, Jméno,Adresa, Telefon, Email
Absolon Petr, Lechoviczova 9/2828, 70200 Ostrava, tel: 736117498
JEPTIŠKA černá, PRAŽSKÝ KRÁTKOZOBÝ REJDIČ černý
Adamčík Pavel, Lipová 275, 74716 Hať u Hlučína, tel: 732371026
AUSTRALKA černá
Adamec Miroslav, Jana Machytky 176, 50901 Nová Paka, tel: 493723669
ANGLICKÝ STRAKÁČ modrý, ČESKÝ LUŠTIČ
Andrle Tomáš, čp. 149, 56951 Morašice, tel: 603870521, mail: [email protected]
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Andrš Jiří, Českých legií 536, 54901 Nové Město n. Met., tel: 608268581, mail: [email protected]
SATÉNOVÝ slonovinový červenooký, TŘÍSLOVÝ marburský -veveří, TŘÍSLOVÝ modrý
Anettová Monika, Zalazne 456/58, 91904 Smolenice SK, tel: 421908435827
ALJAŠKA
Archalous Petr, čp. 53, 50356 Hlušice, tel: 495483446 / 732880923, mail: [email protected]
ROMAGNOLO červenopruhý, ROMAGNOLO modrý kapratý, RYS modrý šupkatý, RYS stříbřitý šupkatý
Baláž Marian, Oreské 70, 90863 Radošovce, SR, tel: 00421908131553
AUSTRALKA černá, SASKÁ
Barbaro Ivana, Obora 120, 67901 Skalice nad Svit., tel: 777003550, mail: [email protected]
TULUSKÁ
Barcuch Dušan, Okružní 247, 56902 Březová n. Svitav., tel: 777196552, mail: [email protected]
RAKOVNICKÝ KOTRLÁK bílý, RAKOVNICKÝ KOTRLÁK červený, RAKOVNICKÝ KOTRLÁK červený sedlatý, STAROHOLANDSKÝ KAPUCÍN
žlutý
Barcuch Roman, Miřetín 45, 53944 Proseč u Skutče, tel: 720699015, mail: [email protected]
MODENKA SCHIETTI černá, RAKOVNICKÝ KOTRLÁK žlutý, RAKOVNICKÝ KOTRLÁK žlutý sedlatý, VÝSTAVNÍ TIPLER černý
Barna Pavel, Kundratická 4596/52, 43004 Chomutov, tel: 605969095, mail: [email protected]
RAKOVNICKÝ KOTRLÁK černý sedlatý, RAKOVNICKÝ KOTRLÁK červený, RAKOVNICKÝ KOTRLÁK červený sedlatý, RAKOVNICKÝ
KOTRLÁK modrý sedlatý, RAKOVNICKÝ KOTRLÁK stříbrný sedlatý, RAKOVNICKÝ KOTRLÁK žlutý, VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ
černá
Bartošík Rostislav, Pánov 2924, 69501 Hodonín, tel: 723821927, mail: [email protected]
VELSUMKA rezavě koroptví
Bártová Veronika, Hakenova 69, 29306 Kosmonosy, tel: 734679709
ZAKRSLÝ BERAN černý
Baše Zdeněk, Bědovice 68, 50346 Třebechovice p. O., tel: 495592689
ČESKÁ SLEPICE zlatá kropenatá
Baťka Vladimír, čp.32, 50351 Lišičky, tel: 734704343
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Bayer Jaroslav, Terezín 37, 69614 Čejč, tel: 724484128, mail: [email protected]
STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Bek Karel, Pátek 29, 29001 Poděbrady
ČESKÝ STAVÁK bílý červenopruhý, ČESKÝ STAVÁK černý sedlatý
Bek,st. Zdeněk, Choťánky 152, 29001 Poděbrady, tel: 725361954, mail: [email protected]
ČESKÝ STAVÁK černý sedlatý, ČESKÝ STAVÁK červený bělohrotý
Béla Rudolf, Hartavská 308, 46334 Hrádek n. Nisou, tel: 603530988
VRANOHLAVKA zlatokrká, ZAKRSLÝ BERAN perlový, ZAKRSLÝ BERAN strakáč perlový
Benda Stanislav, Zámecká 1489, 25801 Vlašim, tel: 604490904
ČESKÝ STAVÁK černý sedlatý, ČESKÝ STAVÁK červený sedlatý
Bendová Miluše, Střešovická 52/750, 16200 Praha 6, tel: 777205179
ANGLICKÝ STRAKÁČ modrý, ANGLICKÝ STRAKÁČ želvovinový
Beneš Jaroslav, čp. 98, 56951 Morašice u Litom., tel: 461613767 / 732230461, mail: [email protected]
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Beneš Josef, Nadějov 9, 58827 Jamné, tel: 724102432
ČESKÝ ALBÍN , NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ
Beneš Václav, U Hájovny 52 /11, 25101 Strašín - Říčany, tel: 606290220
RYS modrý šupkatý
Benešová Jana, Zahradní 339, Čekanice, 390 02 Tábor, mail: [email protected]
VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ stříbrná černě lemovaná
Beránek Miroslav, Nová 332, 29473 Brodce n. Jizerou, tel: 603924149, mail: [email protected]
ČINČILA VELKÁ
Bernard Petr, Karla Trousila 564, 27203 Kladno, tel: 722272450, mail: [email protected]
ŠUMAVANKA zlatá stříkaná
Bezdíček Emil, čp. 113, 51736 Olešnice u RK, tel: 605316747
HEMPŠÍRKA měděně červená
Bičák Pavel, čp. 238, 28925 Straky, tel: 603216721, mail: [email protected]
MORAVSKÝ BÍLÝ HNĚDOOKÝ , VÍDEŇSKÝ MODROŠEDÝ
Bílek Pavel, Stavbařů 5, 35002 Cheb, tel: 605333364
MORAVSKÝ VOLÁČ SEDLATÝ modrý
Bláha Pavel, Olbrachtova 1050, 26401 Sedlčany, tel: 737289198 / 603875751
VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ , ZAKRSLÝ BERAN železitý
Bočková Miloslava, čp. 105, 53976 Prosetín, tel: 724906616
ARAUKANA divoká, ARAUKANA modrá, ARAUKANA stříbrokrká
Borč Ladislav, Šitboř 8, 34522 Poběžovice, tel: 606072623
VÍDEŇSKÝ ČERNÝ
Boukal Jaroslav, Ing., Kněževes, Družstevní 153, 25268 Středokluky, tel: 220950033 / 605356364, mail: [email protected]
VYANDOTKA zlatá černě lemovaná
Bouma Jan, Ing. CSc., Ledvinkova 2738, 58001 Havlíčkův Brod, tel: 569423031 / 605580278, mail: [email protected]
BARNEVELDKA ZDROBNĚLÁ dvojlemovaná, BARNEVELDKA ZDROBNĚLÁ stříbrná dvojlemovaná
Božek Ladislav, Za lázněmi 868, 51401 Jilemnice, tel: 732154066, mail: [email protected]
FRANCOUZSKÝ BERAN divoce zbarvený, FRANCOUZSKÝ BERAN železitý
Brabec Zdeněk, Dobrovítov 51, 28601 Čáslav, tel: 603807332, mail: [email protected]
VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Brábník Jan, Dlouhé pole 10, 25601 Benešov, tel: 605916029
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Brachtl Josef, čp. 83, 78385 Šumvald, tel: 736765695, mail: [email protected]
ANGLICKÝ VOLÁČ VELKÝ červený, HANÁCKÝ VOLÁČ žlutý
Braunstein Oldřich, 9. května 82, 41111 Sulejovice, tel: 603257823
KALIFORNSKÝ černý
Brdička Václav, Erbenova 2365, 54401 Dvůr Králové n.L., tel: 732459342
Sekce Mladý
chovatel
H
D
K
K
K
K
H
D
D
H
H
MCH
HD
D
K
D
K
K
H
H
DK
H
K
K
K
H
D
K
D
D
K
H
K
D
K
D
D
K
K
K
H
K
D
MCH
Poř. č.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Příjmení, Jméno,Adresa, Telefon, Email
ČESKÁ
Broukal Jaroslav, Na Broukaláku 152, 25101 Světice, tel: 737309555
AMERICKÝ VÝSTAVNÍ modrý černopruhý
Bruna Jan, Kozlov 11, 58821 Velký Beranov, tel: 723499512
KOČINKA ZAKRSLÁ žlutá, ROUSNÁ ZAKRSLÁ SLEPICE porcelánová
Bruna Tomáš, KOzlov 11, 58821 Velký Beranov
BENEŠOVSKÝ HOLUB bílý
Brückner Stanislav, Blíževedly 41, 47104 Česká Lípa, tel: 739112432, mail: [email protected]
ČESKÝ STAVÁK černý lysý, ČESKÝ STAVÁK modrý bělohrotý, ČESKÝ STAVÁK modrý kapratý bělohrotý, ČESKÝ STAVÁK
modrý sedlatý, NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Bryslivec Václav, Mělnická 49, 27701 Dolní Beřkovice, tel: 604922927, mail: [email protected]
KASTOREX
Březina Jan, U Potoka 20, 25083 Škvorec, tel: 732965486
STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Březina Štěpán, U Potoka 20, 25083 Škvorec, tel: 732965486
ČESKÝ ČERVENÝ
Buček Pavel, V olšinách 7, 66491 Ivančice, tel: 602246700, mail: [email protected]
NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ
Bukovská Daniela, Bc., Litice 56, 32100 Plzeň, tel: 603538950, mail: [email protected]
BRAHMÁNKA bílá kolumbijská, ČESKÁ SLEPICE zlatá kropenatá, ČESKÝ ALBÍN , LANDESKÁ divoká
Bureš Miloš, Sídliště 348, 26753 Žebrák, tel: 737122499, mail: [email protected]
MORAVSKÝ MODRÝ
Bureš Pavel, Zaječov 144, 26763 Zaječov, tel: 731073646, mail: [email protected]
JAPONSKÁ NOSNÁ divoká
Burešová Marcela, čp. 114, 26763 Zaječov, tel: 731073646, mail: [email protected]
ZAKRSLÝ TEDDY japanovitý
Buršík Josef, Dolní 367, 34522 Poběžovice, tel: 775588099, mail: [email protected]
ČESKÁ
Bušek Martin, čp. 32, 27714 Nedomice, tel: 606907270, mail: busek.nedomice.cz
STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Bušek Vojtěch, čp. 32, 27714 Nedomice, tel: 721962827, mail: [email protected]
STŘÍBŘITÝ MALÝ modrý
Caha Miroslav, Ing., Pod Kaplou 125, 58832 Brtnice, tel: 567216684 / 721122508, mail: [email protected]
BRAHMÁNKA ZDROBNĚLÁ koroptví vlnitá, BRAHMÁNKA ZDROBNĚLÁ modrá koroptví vlnitá, BRAHMÁNKA ZDROBNĚLÁ šedá
krémově koroptví vlnitá
Caha Miroslav ml., Pod Kaplou 125, 58832 Brtnice, tel: 567216684 / 723372213, mail: [email protected]
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Cach Petr, Polní 1154, 29421 Bělá pod Bezdězem, tel: 728360237, mail: [email protected]
ALJAŠKA , MEKLENBURSKÝ STRAKÁČ černý, MEKLENBURSKÝ STRAKÁČ modrý
Sekce Mladý
chovatel
H
D
MCH
H
MCH
HK
K
K
MCH
K
MCH
K
DK
K
D
K
D
K
K
D
K
K
Caithaml Milan, 9. května 341, 26762 Komárov, tel: 311573065 / 773280200, mail: [email protected]
REX činčilový
Caithamlová Dana, 9. května 341, 26762 Komárov, tel: 311573065 / 739077463, mail: [email protected]
RHÖNSKÝ , ZAKRSLÝ perlový, ZAKRSLÝ rhönský
Calda Miloš, Dolany 18, 27002 Kolín II., tel: 737923321
ČESKÝ STAVÁK bílý, ČESKÝ STAVÁK červený plamínek, ČESKÝ STAVÁK modrý sedlatý
Cigán Václav, Lipová 47, 74716 Hať u Hlučína, tel: 724942091, mail: [email protected]
KAJUGA , RUÁNSKÁ SVĚTLÁ
Cik Jiří, čp. 135, 50333 Praskačka, tel: 728316510, mail: [email protected]
ČESKÝ VOLÁČ SIVÝ kapratý tmavohrotý, ČESKÝ VOLÁČ SIVÝ pruhový tmavohrotý, VÍDEŇSKÝ BÍLÝ
Cinegr Zdeněk, Ing., Klučov 12, 28201 Český Brod, tel: 321671029 / 607776122, mail: [email protected]
ČESKÁ šedě divoká bíle lemovaná, ČESKÁ CHOCHOLATÁ
Cink Jan, čp. 25, 78322 Cholina, tel: 731022416
HANÁCKÝ VOLÁČ černý šupinatý
Civín Václav, Polepy 56, 28002 Kolín, tel: 607267569, mail: [email protected]
ČESKÁ SLEPICE ZDROBNĚLÁ zlatá kropenatá
Čadil Karel, Doubek 79, 25101 Říčany u Prahy, tel: 739972759
BENEŠOVSKÝ HOLUB modrý, HAVANA , HERMELÍN modrooký, KOBURSKÝ SKŘIVAN bezpruhý, MODENKA SCHIETTI černá, ZAKRSLÝ
BERAN bílý červenooký
Čechal Vladimír, čp.141, 56802 Opatovec, tel: 737469111
ALJAŠKA
K
Čechalová Anna, Opatovec 141, 56802 Svitavy
VÍDEŇSKÝ MODROŠEDÝ
Čejka Roman, Dědová 32, 53901 Hlinsko v Čechách, tel: 737958160
MODENKA SCHIETTI bílá, MODENKA SCHIETTI tmavý šupinatý štítník
Čermák Jaroslav, čp. 57, 43965 Hřivice, tel: 606914687
LAHORE černý, LAHORE stříbrný, RYS černý bělopruhý barevnohrotý
Čermák Stanislav, MVDr., Pod Hájem 1272, 28201 Český Brod, tel: 321623148 / 605061336, mail: [email protected]
MORAVSKÝ MODRÝ
Čermáková Michaela, Ing., Valdštýnská 2181, 27601 Mělník, tel: 315623384
ČESKÝ STRAKÁČ černý
Černá Eva, Třída Masarykova 247, 55001 Broumov, tel: 776184524 / 604164872, mail: [email protected]
ČESKÝ ČERNOPESÍKATÝ , ČESKÝ LUŠTIČ , STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Červ Miroslav, Želivec 136, 251 68 Sulice, tel: 602879771
BÍLOPESÍKATÝ černý
Červený Jaromír, Vápenka 519, 26751 Zdice, tel: 737797441
BELGICKÝ OBR žlutý, BELGICKÝ OBR ALBÍN
Červinka Tomáš, Wolkerova 2221/2, 76701 Kroměříž, tel: 602793762, mail: [email protected]
HERMELÍN modrooký, ZAKRSLÝ divoce zbarvený, ZAKRSLÝ BERAN strakáč divoce zbarvený
Dalecká Daniela, Libkov 10, 53825 Nasavrky, tel: 469677431
AMROKSKA , BRAHMÁNKA koroptví vlnitá, BRAHMÁNKA modrá koroptví vlnitá, FÉNIXKA ZDROBNĚLÁ oranžovokrká, FÉNIXKA
ZDROBNĚLÁ zlatokrká, SASEXKA bílá světle kolumbijská, ŠUMAVANKA zlatá stříkaná
K
Darius Stanislav, Božec 36, 28127 Krakovany, tel: 728729342
ČESKÝ STRAKÁČ černožlutý, PRÁCHEŇSKÝ KÁNÍK modrý, PRÁCHEŇSKÝ KÁNÍK modrý bělopruhý, PRÁCHEŇSKÝ KÁNÍK modrý
šupkatý, SASKÁ , VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ žlutá černě lemovaná
Dastych Josef, Rohozec 60, 28401 Kutná Hora 1, tel: 721829533
RYS modrý šupkatý
MCH
K
H
D
HK
D
H
D
HK
K
H
H
K
K
K
K
K
K
D
KHD
H
MCH
Poř. č.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
Příjmení, Jméno,Adresa, Telefon, Email
Davídek Zdeněk, Ostrá 123, 28922 Lysá nad Labem, tel: 723942661
ČINČILA VELKÁ
Devín Michal, Sluštice 19, 25084 Šibřina, tel: 739589472, mail: [email protected]
ČESKÝ ČERVENÝ
Diviš Josef, Pražská 17/408, 67401 Třebíč, tel: 606471524, mail: [email protected]
KOBURSKÝ SKŘIVAN bezpruhý, KOBURSKÝ SKŘIVAN kapratý, MORAVSKÝ PŠTROS modrý
Dobošová Žofie, Kozlov 107, 58821 Velký Beranov
BURGUNDSKÝ , HERMELÍN červenooký, HERMELÍN modrooký
Dobrovolný František, Malá Víska 18, 267 62 Komárov, tel: 311573547
TŘÍSLOVÝ černý
Dobrovolný Jaromír, Ing., čp. 24, 67505 Rudíkov, tel: 732281077, mail: [email protected]
ANGORA bílá červenooká, ANGORA černá, ČESKÁ SLEPICE zlatá kropenatá, ZAKRSLÝ dailenár
Dobrovolný Josef, čp.57, 59244 Věcov, tel: 736626434
NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ
Dobrovolný Ladislav, Úvoz 22, 79401 Krnov, tel: 604819254, mail: [email protected]
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Dobrovolný Zdeněk, Bc., čp. 228, 58261 Česká Bělá, tel: 721545061, mail: [email protected]
FRANCOUZSKÝ BERAN bílý červenooký, MALÝ BERAN divoce zbarvený, MALÝ BERAN železitý
Dohnal Josef, Věžnice 33, 58821 Jamné u Jihlavy, tel: 567273248
ORAVKA hnědá, VELSUMKA ZDROBNĚLÁ rezavě koroptví
Dolejš Radek, Ing., čp. 38, 28905 Žehuň, tel: 606346357, mail: [email protected]
VÍDEŇSKÝ MODRÝ , VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Dorazil František, čp. 134, 78347 Hněvotín, tel: 585944157 / 724377590
HANÁCKÝ VOLÁČ červený, MORAVSKÝ VOLÁČ SEDLATÝ červený
Dostál Jan, Chýnovská 209, 25266 Libčice n. Vltavou, tel: 606223296, mail: [email protected]
ČESKÁ BAGDETA modrá černopruhá, ČESKÝ REJDIČ stříbřitý pruhový
Dragon Zdeněk, čp. 241, 25706 Louňovice p.Blan., tel: 317852689 / 736414438
ČESKÝ STAVÁK černý sedlatý, ČESKÝ VOLÁČ SIVÝ pruhový tmavohrotý
Drašnar Pavel, Vrchovinská 927, 54901 Nové Město nad Met, tel: 725757147
MORAVSKÝ BÍLÝ HNĚDOOKÝ
Drba Pavel, Houskova 1877, 41301 Roudnice n. Labem, tel: 603287506, mail: [email protected]
PARUKÁŘ stříbrný, PARUKÁŘ žlutý
Drobil Vojtěch, K Zahrádkám 718, 73553 Dolní Lutyně, tel: 734808999, mail: [email protected]
STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Dvořák Dušan, Strojírenská 1099, 26401 Sedlčany, tel: 606841419
NĚMECKÝ OBROVITÝ STRAKÁČ černý, NĚMECKÝ OBROVITÝ STRAKÁČ modrý
Dvořák Jaroslav, Jihlávka 22, 588 51 Balelov, tel: 723759692
VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ bílá, VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ žlutá
Dvořák Miroslav, Pod Jankovem 51, 10400 Praha 10-Hájek, tel: 605231123
AUSTRALKA ZDROBNĚLÁ černá
Dvořák Pavel, Bc., Na Výsluní 387, 39156 Tábor 4-Měšice, tel: 737839701, mail: [email protected]
BELGICKÝ OBR divoce zbarvený, BELGICKÝ OBR železitý, BELGICKÝ OBR žlutý
Dvořák Stanislav, Pod Jankovem 51, 10400 Praha 10 Hájek, tel: 720561222
NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ
Dvořák ml. Pavel, Na Výsluní 387, 39156 Tábor 4-Měšice, tel: 724229440, mail: [email protected]
ČESKÝ REJDIČ žlutopruhý, TEXAN
Dytrt Filip, Škroupova, 53701 Chrudim, tel: 774904150, mail: [email protected]
BRAHMÁNKA ZDROBNĚLÁ koroptví vlnitá, BRAHMÁNKA ZDROBNĚLÁ modrá koroptví vlnitá, BRAHMÁNKA ZDROBNĚLÁ šedě
koroptví vlnitá, BRAKELKA stříbrná černě pruhovaná
Eisenreich Jindřich, Na Chmelnici 606, 26242 Rožmitál p. Tř., tel: 721455331
ČINČILA MALÁ , VÍDEŇSKÝ BÍLÝ
Ekrt Stanislav, Osvoboditelů 936/27, 41002 Lovosice, tel: 723337341
TŘÍSLOVÝ černý, TŘÍSLOVÝ marburský -veveří
Erlich Josef, Jeronýmova 718, 41117 Libochovice, tel: 776115727
ČESKÁ ČEJKA ROUSNÁ stříbřitá šupkatá
Faltus Oldřich, čp. 58, 54972 Otovice, tel: 732478219, mail: [email protected]
STŘÍBŘITÝ MALÝ divoce zbarvený
Sekce Mladý
chovatel
K
K
H
K
MCH
K
KD
K
K
K
D
K
H
H
H
K
H
K
MCH
K
D
D
K
K
H
D
MCH
K
K
H
K
Faltys Pavel, S.K.Neumanna 928, 29501 Mnichovo Hradiště, tel: 608073718, mail: [email protected]
MORAVSKÝ MODRÝ
Fara Jiří, Rybova Lhota 69, 39201 Soběslav, tel: 732384110, mail: [email protected]
ČÍNSKÝ REJDIČ , ORIENTÁLNÍ RACEK BLONDINETA černá šupinatá, ORIENTÁLNÍ RACEK SATINETA černá, VARŠAVSKÝ MOTÝL
černý, ZAKRSLÁ bílá
Fasora Petr, čp. 203, 69612 Hovorany, tel: 602581867, mail: [email protected]
DAILENÁR
Fejkl Jiří, Lesní 1052, 51401 Jilemnice, tel: 737645619
KALIFORNSKÝ černý
Fér Miroslav, Husova 383/19, 28922 Lysá nad Labem, tel: 602424183, mail: [email protected]
ČESKÝ BUBLÁK modrý bělopruhý, ČESKÝ BUBLÁK modrý bezpruhý, ČESKÝ BUBLÁK modrý tygr, ČESKÝ BUBLÁK strak, ČESKÝ
BUBLÁK žlutopruhý, ČESKÝ BUBLÁK žlutý
Fiala Kamil, Dukelská 378, 43186 Kovářská, tel: 724820728, mail: [email protected]
ČESKÝ STAVÁK žlutý sedlatý, MORAVSKÝ BĚLOHLÁVEK modrý kapratý
Fiala Miloš, Plachého 89, 34601 Horšovský Týn, tel: 722697799, mail: [email protected]
HEDVÁBNIČKA vousatá bílá
Fiala Tomáš, Gorkého 70, 34601 Horšovský Týn, tel: 606839833, mail: [email protected]
VÍDEŇSKÝ ČERNÝ
Filčák Milan, Dělnická 415, 26706 Hýskov, tel: 737584476
RYS modrý šupkatý, VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Fiřt Dušan, Chlum 80, 38801 Blatná, tel: 607887877, mail: [email protected]
HOLANDSKÝ činčilový
K
Fišer Josef, Kleštěnická 517, 26762 Komárov, tel: 311572937 / 724506522
REX modrý, SLOVENSKÝ SIVOMODRÝ REX
Flachsová Marie, Libenice 18, 39133 Jistebnice, tel: 775239397
BRAHMÁNKA modrá koroptví vlnitá
Fojtík Martin, Hurbanova, 95201 Vráble SK, tel: 421910674551
VÍDEŇSKÝ MODRÝ , VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Francová Marie, Železničářská 1754, 47001 Česká Lípa, tel: 724223823
K
HD
K
K
H
H
D
MCH
K
HK
K
D
K
K
MCH
Poř. č.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
Příjmení, Jméno,Adresa, Telefon, Email
DAILENÁR , ZAKRSLÝ tříslový havanovitý
Franěk Pavel, Krusičany 17, 25741 Týnec nad Sázavou, tel: 606462591
KOBURSKÝ SKŘIVAN bezpruhý, KOBURSKÝ SKŘIVAN kapratý
Franzlová Hana, Mariánská 597, 47001 Česká Lípa, tel: 737511000
HERMELÍN červenooký, REX dalmatinský strakáč černožlutý
Fričl Rudolf, Mikulov 96, 41901 Duchcov, tel: 722723402, mail: [email protected]
FELEĎHÁZSKÝ REJDIČ černý sedlatý
Fulín Jan, Bezručova 1269, 25601 Benešov, tel: 739084535, mail: [email protected]
FRANCOUZSKÝ BERAN divoce zbarvený
Gelová Jaroslava, Chaloupky 143, 26762 Komárov, tel: 311573120
HAVANA
Gorčica Ivo, čp. 168, 74774 Holasovice, tel: 736109527, mail: [email protected]
SATÉNOVÝ havanovitý, SATÉNOVÝ kalifornský, SATÉNOVÝ slonovinový modrooký
Grundštoka Agrita, Priedes, Valdgales pag., LV3253 Talsu nov, Latvija, tel: 37126482368, mail: [email protected]
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Gruner Jiří, Hlavní 52, 25063 Veleň, tel: 732843585, mail: [email protected]
FRANCOUZSKÝ BERAN bílý červenooký, FRANCOUZSKÝ BERAN divoce zbarvený, FRANCOUZSKÝ BERAN železitý
Hadraba Antonín, Zechovice 48, 38701 Volyně, tel: 723162830
KALIFORNSKÝ černý, VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Hájek Jaroslav, Branžež 42, 29402 Kněžmost, tel: 326784676 / 737165014, mail: [email protected]
STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Hájek Štěpán, Sukova 513, 25901 Votice, tel: 604940615, mail: [email protected]
BURGUNDSKÝ
Hálová Gabriela, Nový Jáchymov 51, 26703 Beroun, tel: 723863639, mail: [email protected]
ZAKRSLÝ BERAN madagaskarový, ZAKRSLÝ BERAN siamský žlutý
Hán Jan, Heydukova 704, 35751 Kynšperk nad Ohří, tel: 352693288 / 736612133, mail: [email protected]
HANÁCKÝ VOLÁČ černý šupinatý
Hanzalendrová Marie, Krakov 8, 27035 Petrovice, tel: 736676722
VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Havlíček Vítězslav, Vítkov 67, 46331 Chrastava, tel: 603757469, mail: [email protected]
NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ
Havrda Josef, Štefánikova 2958, 54401 Dvůr Králové
ČESKÝ STRAKÁČ černý
Havrda Josef, Lipec 7, 28126 Týnec n. Labem, tel: 723468802, mail: [email protected]
ČÍNSKÝ HOLUB bílý, ČÍNSKÝ HOLUB žlutý, HESENSKÝ VOLÁČ černý, KUDRNÁČ červený bělouš, KUDRNÁČ modrý bělouš,
KUDRNÁČ žlutý bělouš, PARUKÁŘ žlutý stříkaný, STAROHOLANDSKÝ KAPUCÍN červený tygr, STAROHOLANDSKÝ KAPUCÍN
modrý, STAROHOLANDSKÝ KAPUCÍN žlutý, ŠMALKALDSKÝ BAREVNOHLÁVEK modrý
Hazuková Jana, Chlustina 48, 26751 Zdice, tel: 605277865, mail: [email protected]
MORAVSKÝ MODRÝ
Heglas Adam, Svazácká 6, 74716 Hať u Hlučína, tel: 732384545
LABUTÍ bílá, MINORKA černá, VLAŠKA černá
Hejcman Eman, Staré Smrkovice 88, 50801 Hořice v Podkrk.
VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ koroptví vlnitá, VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ žíhaná
Hejda Antonín, Komenského nám. 1201, 26901 Rakovník, tel: 723534362
REX dalmatinský strakáč černý
Hejda František, Svatá Máří 72, 38501 Vimperk, tel: 723182203, mail: [email protected]
HOLANDSKÁ CHOCHOLATÁ SLEPICE ZDROBNĚLÁ bílochocholatá černá, HOLOKRČKA ZDROBNĚLÁ černá, KOČINKA ZAKRSLÁ černá,
MALÝ BERAN bílý červenooký, MORAVSKÝ BĚLOHLÁVEK černý
Hejda Zbyněk, Na Sekyře 152, 26901 Rakovník, tel: 605291699, mail: [email protected]
REX činčilový
Hejdová Anežka, Na Sekyře 152, 26901 Rakovník, tel: 605291699, mail: [email protected]
ZAKRSLÝ bílopesíkatý černý
Hejhal Ladislav, Zbislav 7, 39901 Milevsko, tel: 731017487, mail: [email protected]
BANTAMKA černá, ČESKÝ STRAKÁČ černožlutý, VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ zlatá černě lemovaná, VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ zlatá
modře lemovaná
Heler Václav, Vinohrádky 140, 67177 Branišovice, tel: 720469254, mail: [email protected]
LEGHORNKA , NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ
Sekce Mladý
chovatel
H
K
H
K
K
K
K
K
K
K
K
K
H
K
K
K
H
K
D
MCH
D
K
DKH
K
K
DK
DK
Heller Miroslav, Palackého 826, 29301 Mladá Boleslav, tel: 326387135 / 604382752, mail: [email protected]
FAVEROLKA NĚMECKÁ ZDROBNĚLÁ lososová, KUDRNÁČ modrý bělouš, VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Hendrych Jiří, Vančurova 706, 29301 Mladá Boleslav, tel: 311223192
ČESKÁ CHOCHOLATÁ
Hercoková Michaela, Východní 213, 28931 Bobnice, tel: 606794059, mail: [email protected]
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Herzán Milan, U Kapličky 506, 69615 Čejkovice
ČÁRKOVANÁ , HERMELÍN červenooký, ZAKRSLÝ činčilový, ZAKRSLÝ divoce zbarvený
Hladký František, čp. 100, 41115 Třebívlice, tel: 416596171
ČESKÝ STAVÁK žlutý lysý, ČESKÝ STAVÁK žlutý sedlatý
Hodan Josef, Smetanova 953, 33401 Přeštice, tel: 377982323
BURGUNDSKÝ
Holaj Jaroslav, čp. 56, 41301 Kostomlaty p. Ř., tel: 607947521
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Holaň Jiří, čp. 9, 74715 Šilhéřovice, tel: 721113007, mail: [email protected]
ANGLICKÝ VOLÁČ VELKÝ bílý, ANGLICKÝ VOLÁČ VELKÝ černý
Holeček Josef, čp. 181, 27714 Dřísy, tel: 607414469
ČESKÝ STAVÁK žlutý sedlatý
Holeček Radek, čp. 301, 27714 Dřísy, tel: 606107891, mail: [email protected]
ČESKÝ STAVÁK žlutý sedlatý
DHK
Holub Václav, Lipová 98, 35002 Cheb, tel: 721026832
ČESKÝ VOLÁČ SIVÝ pruhový tmavohrotý, HESENSKÝ VOLÁČ bílý
Holý Pavel, Mládeže 768, 28903 Městec Králové, tel: 607718191
SLEZSKÝ VOLÁČ červený bělouš
Honsa František, Ing., Stržná 753/20, 16500 Praha 6- Suchdol, tel: 603498337, mail: [email protected]
ČESKÝ VOLÁČ SEDLATÝ ROUSNÝ žlutý, HANÁCKÝ VOLÁČ žlutý
Horák Jaromír, Jetřichovická 200, 25791 Sedlec-Prčice, tel: 317834777 / 728523711
ARAUKANA divoká
Horák Miroslav, čp. 66, 29402 Kněžmost, tel: 721208249
H
D
K
DK
H
K
K
H
H
H
H
H
D
K
MCH
Poř. č.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
Příjmení, Jméno,Adresa, Telefon, Email
STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Horčic Jaroslav, K Dálnici 1162, 25002 Stará Boleslav, tel: 731258937
KUDRNÁČ bílý chocholatý, ZAKRSLÝ činčilový
Horek Vladimír, Masarykova 597, 39901 Milevsko 1, tel: 734522381
HOLANDSKÝ černý, HOLANDSKÝ divoce zbarvený, HOLANDSKÝ havanovitý
Horinka Tomáš, Nivy 1, 69665 Petrov u Hodonína, tel: 723536450, mail: [email protected]
MORAVSKÝ PŠTROS modrý
Horová Dagmar, Sedlec 33, 29471 Benátky n. Jizerou, tel: 721667569, mail: [email protected]
FORVERKA , MARANSKA černá měděněkrká (měděně černá), VLAŠKA rodobarvá šedoprsá
Hošková Karolína, čp.92, 34502 Kout Na Šumavě, tel: 723385449, mail: [email protected]
ZAKRSLÝ stříbřitý světlý
Houdek František, Zelená 314, 53372 Moravany u Holic, tel: 603389188
BRNĚNSKÝ VOLÁČ černý, BRNĚNSKÝ VOLÁČ černý tygr, BRNĚNSKÝ VOLÁČ červený
Hradec Milan, Žižkova 515/12, 29301 Mladá Boleslav, tel: 326325725 / 737164961, mail: [email protected]
KUNÍ modrý, ZAKRSLÝ BERAN kuní hnědý, ZAKRSLÝ BERAN ruský černý
Hradec ml. Milan, Žižkova 515/12, 29301 Mladá Boleslav, tel: 326325725 / 775605531, mail: [email protected]
HEDVÁBNIČKA vousatá divoká, HEDVÁBNIČKA vousatá žlutá
Hrdina Roman, Na Krechtech 642, 29404 Dolní Bousov, tel: 326396728 / 608275275, mail: [email protected]
BELGICKÝ OBR železitý, BELGICKÝ OBR žlutý, MORAVSKÝ MODRÝ
Hrdlička Josef, Ing., Hostivická 6, 15521 Praha 5-Sobín, tel: 220980651 / 736616604, mail: [email protected]
MORAVSKÝ PŠTROS černý
Hronek Karel, Ing., Vápensko 19, 28921 Kostomlaty n. Lab., tel: 605355887, mail: [email protected]
SLEZSKÝ BAREVNOHLÁVEK červený, SLEZSKÝ BAREVNOHLÁVEK žlutý
Hrubá Drahomíra, čp.460, 75662 Hutisko- Solanec, tel: 731571366, mail: [email protected]
KOLÍNSKÝ REJDIČ černý, PRAŽSKÝ KRÁTKOZOBÝ REJDIČ černohrotý bělouš
Hrubeš Pavel, Bezručova 484, 28126 Týnec nad Labem, tel: 321781054 / 776784487, mail: [email protected]
ČESKÁ SLEPICE ZDROBNĚLÁ zlatá kropenatá, REX černopesíkatý, REX činčila modrá, REX stříbřitý žlutý, VYANDOTKA
stříbrná černě lemovaná
Hrubešová Miroslava, Bezručova 484, 28126 Týnec nad Labem, tel: 321781054 / 608050927
VYANDOTKA zlatá bíle lemovaná, VYANDOTKA zlatá modře lemovaná
Hubinka Tomislav, Střešovická 52, 16200 Praha 6, tel: 777205179
ZAKRSLÝ BERAN madagaskarový
Hušek Jaroslav, čp. 44, 51601 Synkov, tel: 606233151
VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Hynarová Karolína, Pražská 1267, 25082 Úvaly u Prahy, tel: 737239681, mail: [email protected]
KASTOREX
Chadraba ml. Karel, Mančice 22, 28144 Voděrady, tel: 723087303
JAPONKA ČABO černá bíle skvrnitá, JAPONKA ČABO kadeřavá černá bíle skvrnitá, ZAKRSLÝ bílopesíkatý černý
Chadraba st. Karel, Mančice 22, 28144 Voděrady, tel: 607189374, mail: [email protected]
ARAUKANA bílá, ČESKÝ STRAKÁČ činčilový, ČESKÝ STRAKÁČ modrý, REXI ZAKRSLÍ rhönský, ZAKRSLÝ ZAJEČÍ bílý červenooký,
ZAKRSLÝ ZAJEČÍ ruský černý
Chlustina Jiří, Pod Dražovkou 1406, 26801 Hořovice, tel: 607201686, mail: [email protected]
ČINČILA MALÁ
Chovatelský klubUVLF , Komenského 73, 04101 Kočice, SK
DAMASCÉN , ZAKRSLÝ bílopesíkatý černý
Chramosta Jiří, čp. 173, 29475 Sojovice, tel: 606501356
KING modrý černopruhý, MALTÉZ bílý, MALTÉZ modrý černopruhý
Chvátal Pavel, Kozlov 109, 58821 Velký Beranov
ALJAŠKA
Chvátalová Radka, Kozlov 109, 58821 Velký Beranov
JOKOHAMKA ZDROBNĚLÁ červeně sedlatá tečkovaná, STAROHOLANDSKÝ KAPUCÍN černý
Jandík Václav, Heyrovského 1540, 35605 Sokolov, tel: 728781423, mail: [email protected]
POMOŘANSKÝ VOLÁČ žlutě plavý s angl. kresbou
Jandl Lubomír, čp. 64, 28922 Stratov, tel: 724836974, mail: [email protected]
ČINČILA VELKÁ
Janoušek František, Láz 5, 34901 Stříbro, tel: 605179095, mail: [email protected]
BELGICKÝ OBR divoce zbarvený
Janoušek Petr, Zdeňka Škvora 1314, 252 28 Černošice, tel: 602321490
KALIFORNSKÝ černý
Jarkovský František, Pěčín 102, 51757 Pěčín u RK, mail: [email protected]
TŘÍSLOVÝ modrý, VLAŠKA rodobarvá šedoprsá
Jarkovský Jaroslav, čp.102, 51757 Pěnčín, mail: [email protected]
MALÝ BERAN divoce zbarvený
Ječný Oldřich, Příčná 482, 46361 Raspenava, tel: 724200790, mail: [email protected]
ČESKÁ
Jelínek Jaromír, Buček 6, 33141 Kralovice, tel: 605725700
VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ zlatá modře lemovaná
Jelínek Josef, čp. 415, 67171 Hostěradice, tel: 728158210
STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Jeníček Karel, Nádražní 655, 26242 Rožmitál p. Třem., tel: 602832649
KALIFORNSKÝ černý, KALIFORNSKÝ havanovitý, TEXAN
Jerman Jakub, Liblice 21, 27732 Byšice, tel: 732460887
FÉNIXKA oranžovokrká, REX rys, REXI ZAKRSLÍ dalmatinský strakáč černý
Jiránek Vladimír, Hradčany 37, 46343 Český Dub, tel: 605730823
ČESKÁ SLEPICE zlatá kropenatá, ČINČILA MALÁ , KASTOREX , NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ
Jirásková Jana, Ing., Nosálovská 92, 68201 Vyškov, tel: 608456330, mail: [email protected]
ANGORA bílá červenooká
Jirkovský Robert, U Propusti 7, 14200 Praha 4-Lhotka, tel: 608046042
BRAHMÁNKA modrá stříbrně koroptví s oranžovými zády, BRAHMÁNKA stříbrně koroptví vlnitá
Jirousek Václav, Sokolská 665, 468 02 Rychnov u Jablonce, tel: 483388696
ČINČILA MALÁ , ČINČILA VELKÁ
Jurečka Jiří, Ing., Bobrky 411, 75501 Vsetín, tel: 604208479, mail: [email protected]
HERMELÍN červenooký, RUSKÝ černý
Justych Václav, Za Litavkou 626, 26751 Chodouň, tel: 721173736
HOLOKRČKA černá
Kadikis Aldis, Jesi, lecavas nov, LV3913 Latvija, tel: 37122310174, mail: [email protected]
Sekce Mladý
chovatel
HK
K
H
MCH
D
MCH
K
MCH
H
K
D
K
H
H
H
DK
D
K
MCH
K
K
MCH
DK
DK
K
HK
H
K
MCH
DH
MCH
H
K
K
K
KD
MCH
K
MCH
D
D
K
KH
DK
DK
K
D
K
K
D
K
Poř. č.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
Příjmení, Jméno,Adresa, Telefon, Email
VÍDEŇSKÝ BÍLÝ , VÍDEŇSKÝ ČERNÝ , VÍDEŇSKÝ MODROŠEDÝ
Kalaš Jaroslav, Lípa 10, 50312 Všestary, tel: 603288046, mail: [email protected]
ČESKÁ divoká bíle lemovaná, STARORÝNSKÁ modrá, ŠUMAVANKA zlatá stříkaná, VLAŠKA černá bíle skvrnitá, VLAŠKA
ZDROBNĚLÁ rodobarvá šedoprsá
Kalvoda Martin, Vodní 9, 47301 Nový Bor, tel: 777661332
ČESKÝ LUŠTIČ , ZAKRSLÝ český luštič
Káninský František, Pátek 32, 29001 Poděbrady, tel: 736780133
MORAVSKÝ PŠTROS žlutý, MORAVSKÝ VOLÁČ SEDLATÝ černý
Kaňka Jaromír, Těchlovice 37, 34901 Stříbro, tel: 723204970
BÍLOPESÍKATÝ černý
Kaše Václav, Fibichova 1031, 29301 Mladá Boleslav, tel: 732905890, mail: [email protected]
VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Kašpar Jindřich, Útušice 113, 33209 Štěnovice, tel: 377916504 / 728498705
KOBURSKÝ SKŘIVAN pruhový, LAHORE černý, NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ
Kesner Lubomír, Osek 152, 33821 Osek u Rokycan, tel: 723212994, mail: [email protected]
BANTAMKA bílá kolumbijská, BANTAMKA černá, BANTAMKA stříbrokrká, INDICKÝ BĚŽEC sedlatý hnědý, KING bílý
Kesner Matěj, Osek 152, 33821 Osek u Rokycan
STAROHOLANDSKÝ KAPUCÍN žlutý
Kičura Petr, Palackého 605, 74258 Příbor, tel: 732911072, mail: [email protected]
STAROHOLANDSKÝ KAPUCÍN černý
Kindl Hubert, čp. 302, 54971 Šonov u Broumova, tel: 720126431
SLEZSKÝ VOLÁČ bílý
Kindl Tadeáš, čp.302, 54071 Šonov U Broumova, tel: 720126431
SLEZSKÝ VOLÁČ červený bělouš
Kinkal Jiří, K Hájovně 260, 27052 Lišany, tel: 723472930
DURYNSKÝ , RODAJLENDKA červená
Klika Jaroslav, Bezkov 46, 66902 Znojmo 2, tel: 515236125 / 739351173
MORAVSKÝ MODRÝ
Kmošek Vlastimil, Chmelík 25, 57001 Litomyšl, tel: 731441577, mail: [email protected]
BENEŠOVSKÝ HOLUB bílý, ČESKÝ STRAKÁČ černý, PERLIČKA divoká s úplným perlením
Kňobort Stanislav, Ing., Kamenická 324, 47123 Zákupy, tel: 777685488, mail: [email protected]
ČESKÝ ALBÍN , KUNÍ bílopesíkatý hnědý, KUNÍ hnědý, RUSKÝ černý, ZAKRSLÝ kuní bílopesíkatý hnědý, ZAKRSLÝ
kuní bílopesíkatý modrý, ZAKRSLÝ kuní hnědý, ZAKRSLÝ kuní modrý, ZAKRSLÝ tříslový havanovitý, ZAKRSLÝ BERAN
madagaskarový
Knotek Dušan, Vetelská 98, 41301 Vědomice, tel: 728659130, mail: [email protected]
ČESKÝ ČERVENÝ
Kobián František, čp. 48, 25724 Ostředek, tel: 317795421 / 720303919
KOBURSKÝ SKŘIVAN bezpruhý, KOBURSKÝ SKŘIVAN pruhový
Koczai Ján, Výhledy87, 34601 Horšovský Týn, tel: 379422560 / 607926085
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Kočí Pavel, Ing., Lipová 47, 74716 Hať, tel: 724172934, mail: [email protected]
ČESKÝ LUŠTIČ
Kočica Štefan, Česká Lhota 36, 37348 Dívčice, mail: [email protected]
ORPINGTONSKÁ , PIŽMOVKA modře sedlatá, RODAJLENDKA červená, RODAJLENDKA červená s růžicovým hřebenem
Kodat Roman, Láz 155, 26241 Bohutín, tel: 602117854, mail: [email protected]
ZAKRSLÝ BERAN divoce zbarvený, ZAKRSLÝ BERAN železitý
Kohoutek Jan, Družstevní 182, 68501 Bučovice II, tel: 739628558, mail: [email protected]
ORAVKA ZDROBNĚLÁ hnědá, REX dalmatinský strakáč černý
Kolman Jaroslav, Čelakovského 1126, 38601 Strakonice, tel: 604808989, mail: [email protected]
BENEŠOVSKÝ HOLUB černý, VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Komárek Milan, Česká 965, 53701 Chrudim IV., tel: 776391172
MORAVSKÝ PŠTROS červený
Kopecký Radek, Hlemýždí 7/I, 47129 Brniště, tel: 721528983, mail: [email protected]
MARBURSKÝ , STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Kopřiva Zbyněk, Ing., čp. 189, 67102 Šumná, tel: 777291357, mail: [email protected]
STŘÍBŘITÝ MALÝ havanovitý, STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Korenko Dušan, Na Sekyře 2009, 26901 Rakovník, tel: 604466033
POŠTOVNÍ HOLUB modrý černopruhý
Kořízek Richard, čp. 316, 56956 Čistá u Litomyšle, tel: 732934951
RAKOVNICKÝ KOTRLÁK bílý, RAKOVNICKÝ KOTRLÁK červený, RAKOVNICKÝ KOTRLÁK žlutý
Kořonek František, Svazácká 6, 74716 Hať u Hlučína, tel: 732384545
POMOŘANSKÁ černá s náprsenkou, POMOŘANSKÁ divoce strakatá
Kosík Milan, Březinova 349, 67601 Morav. Budějovice, tel: 568421478 / 720270937, mail: [email protected]
ČESKÁ SLEPICE zlatá kropenatá
Kosina Ladislav, Sokoleč 218, 29001 Poděbrady, tel: 774551549, mail: [email protected]
MEKLENBURSKÝ STRAKÁČ červený, NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ , ZAJEČÍ divoce zbarvený ohnivý
Kosnar Jan, Lipová 115, 35002 Cheb, tel: 607757974, mail: [email protected]
ALJAŠKA , ANGORA bílá červenooká
Košut Jaroslav, čp. 233, 68711 Topolná, tel: 777633513, mail: [email protected]
RYS modrý šupkatý
Kotek Ladislav, Horní Lhota 67, 25708 Načeradec, tel: 773678611
VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Kouba Miloslav, Žákovská 107, 58281 Habry, tel: 605706467, mail: [email protected]
MORAVSKÝ MODRÝ
Koukalová Jana Anna, Na Drahách 73, 28904 Opočnice, tel: 721191288, mail: [email protected]
SEBRITKA stříbrná černě lemovaná
Koukalová Kateřina, Na Drahách 73, 28904 Opočnice, tel: 723442978, mail: [email protected]
BOJOVNICE NOVOANGLICKÁ ZDROBNĚLÁ zlatokrká
Koula Václav, Podzámecká 125, 29306 Kosmonosy, tel: 605825503
VÍDEŇSKÝ BÍLÝ
Kouřil Jaroslav, Snovídky 27, 68333 Nesovice, tel: 606753165, mail: [email protected]
BOJOVNICE INDICKÁ ZDROBNĚLÁ bažantí, ČINČILA MALÁ
Kouřil Ondřej, Snovídky 27, 68333 Nesovice, tel: 606753165, mail: [email protected]
ASILKA ZDROBNĚLÁ pestrá, HERMELÍN modrooký
Kouřilová Nikola, Snovídky 27, 68333 Nesovice, tel: 606753165, mail: [email protected]
HOLANDSKÁ ZAKRSLÁ SLEPICE zlatokrká
Sekce Mladý
chovatel
D
K
H
K
K
HK
DH
H
MCH
H
H
H
MCH
KD
K
HKD
K
K
H
K
K
D
K
DK
HK
H
K
K
H
H
D
D
K
K
H
K
K
D
MCH
D
MCH
K
DK
DK
MCH
D
MCH
Poř. č.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
Příjmení, Jméno,Adresa, Telefon, Email
Kouša Ondřej, Na Výspě 15, 14700 Praha 4, tel: 603846292
VÍDEŇSKÝ MODROŠEDÝ
Kovárna Lukáš, Křečovice 94, 25756 Neveklov, tel: 603831288, mail: [email protected]
ČINČILA MALÁ , VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ koroptví vlnitá
Kovárna Martin, Křečovice 94, 25756 Neveklov, tel: 604376493, mail: [email protected]
STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Kovárna Michal, Křečovice 94, 25756 Neveklov, tel: 603831288, mail: [email protected]
HOLANDSKÝ divoce havanovitý, HOLANDSKÝ havanovitý, HOLANDSKÝ madagaskarový, RODAJLENDKA červená, ZAKRSLÝ
stříbřitý světlý
Kovaříková Hana, čp. 930, 25168 Hlubočinka, tel: 723099630
INDICKÝ PÁVÍK bílý modroocasý, INDICKÝ PÁVÍK mléčný
Kozub Milan, Jesenická 464, 79351 Břidličná, tel: 737735380
VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Kozub Miroslav, Jesenická 464, 79351 Břidličná, tel: 732131484, mail: [email protected]
VÍDEŇSKÝ BÍLÝ
Kracík Miroslav, čp. 68, 50704 Třtěnice, tel: 608239851, mail: [email protected]
ČESKÝ ALBÍN , ČESKÝ STRAKÁČ havanovitý
Krajf Miloš, Líšno 57, 25751 Bystřice u Benešov, tel: 723735353, mail: [email protected]
VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Král Jiří, Polepy, Masarykova 95, 28002 Kolín, tel: 321727095 / 603852423, mail: [email protected]
VELSUMKA ZDROBNĚLÁ rezavě koroptví
Král Karel, Ing., Havírna 60, 67961 Letovice, tel: 737139836
ANGORA bílá červenooká
Králová Jana, Chloumecká 1752, 27601 Mělník, tel: 739743274
AUSTRALKA ZDROBNĚLÁ černá
Kramár Jan, Hořejší Těšnov 10, 34201 Sušice, tel: 724207317, mail: [email protected]
BURGUNDSKÝ , STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý, ŠUMAVANKA ZDROBNĚLÁ zlatá stříkaná
Kramárová Anežka, Horní Tešnov 10, 34021 Sušice, mail: [email protected]
ČESKÝ ČERNOPESÍKATÝ
Kratochvíl Jaroslav, Ing. CSc., čp. 61, 25165 Ondřejov, tel: 737261757, mail: [email protected]
ČESKÝ STRAKÁČ černý, KUDRNÁČ bílý chocholatý, KUDRNÁČ černý, KUDRNÁČ modrý bělouš, MORAVSKÝ PŠTROS modrý,
ZAKRSLÝ strakáč černý
Kraus Jaroslav, Ing., Školní 200, 289 37 Loučeň, tel: 732569944
KASTOREX
Kripner Ladislav, V Kratinách 350/3, 18400 Praha 8-Dolní Chab, tel: 723460947
ČESKÝ REJDIČ červenopruhý, ČESKÝ REJDIČ modrý černopruhý
Kročil Miroslav, čp. 85, 67172 Suchohrdly u Mir., tel: 603585302, mail: [email protected]
TŘÍSLOVÝ marburský -veveří
Krof Roman, Kosmonautů 783, 41117 Libochovice, tel: 731611290
BELGICKÝ OBR divoce zbarvený, BELGICKÝ OBR železitý
Kroft Jan, Dobrovského 59, 35604 Dolní Rychnov, mail: [email protected]
ZAKRSLÝ BERAN madagaskarový
Kroft Miroslav, Ing., Dobrovského 59, 35604 Dolní Rychnov, tel: 604611711, mail: [email protected]
STAROHOLANDSKÝ KAPUCÍN bílý, VLAŠKA ZDROBNĚLÁ koroptví, ZAKRSLÝ perlový
Kropáček Jaromír, čp. 75, 53375 Dolní Ředice, tel: 728254964, mail: [email protected]
ČESKÁ BAGDETA červená bělopruhá, ČESKÁ BAGDETA hnědý čápek
Krsková Eva, 17. listopadu 944, 25263 Roztoky, tel: 737739532, mail: [email protected]
BELGICKÝ OBR divoce zbarvený
Krupka Jaroslav, Pod haldou 371, 53501 Břehy u Přelouče, tel: 775932111, mail: [email protected]
ČESKÁ BAGDETA černá, ČESKÁ BAGDETA černý čápek, ČESKÁ BAGDETA červený čápek, ČESKÁ BAGDETA červený pigr,
ČESKÁ BAGDETA hnědá, ČESKÁ BAGDETA modrý čápek
Krůta Václav, Ing., čp. 100, 33841 Klabava, tel: 604227814, mail: [email protected]
ČESKÝ STAVÁK žlutě plavý, ČESKÝ STAVÁK žlutý sedlatý, VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Kryštof Petr, Pod drahou 155, 40721 Česká Kamenice, tel: 606822474, mail: [email protected]
ČÍNSKÝ HOLUB červený, ČÍNSKÝ HOLUB žlutý, INDICKÝ PÁVÍK mléčný, INDICKÝ PÁVÍK modrý
Křešnička Ivan, Dr. Fifky 872, 38601 Strakonice I., tel: 603909690
MORAVSKÝ MODRÝ
Křešnička Jan, MUDr., Kalvárie 200, 38602 Strakonice II, tel: 383331119 / 775203290, mail: [email protected]
MONDÉN červeněplavý kapratý, MONDÉN červený, MONDÉN modrý bělouš, MONDÉN modrý černopruhý, MONDÉN modrý kapratý
Křístek Josef, Těšínská 158, 73542 Těrlicko, tel: 603216049, mail: [email protected]
ANGLICKÝ STRAKÁČ černý
Kříž František, Přeštěnice 38, 39901 Milevsko, tel: 774326443
KUDRNÁČ černý
Kubát Miloslav, Polní 256, Sokoleč, 29001 Poděbrady, tel: 604349988
AUSTRALKA černá
Kubovec Antonín, kpt. Jaroše 1549, 41301 Roudnice nad Labem, tel: 725436825, mail: [email protected]
TŘÍSLOVÝ černý
Kucr Ivo, Habrovice 63, 40340 Ústí n. Labem, tel: 721139221
ČESKÝ REJDIČ černohrotý bělouš
Kučera František, čp.273, 69664 Kněždub, tel: 731424608, mail: [email protected]
DAILENÁR
Kučera Jan, Hořešovice 27, 27374 Klobuky v Čechách, tel: 312579214
BURGUNDSKÝ , ČÁRKOVANÁ
Kučera Libor, Hořešovice 27, 27374 Klobuky v Čechách, tel: 736770005, mail: [email protected]
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Kučera Vratislav, Ing., Na krutci 5, 16000 Praha 6, tel: 732200477, mail: [email protected]
MORAVSKÝ MODRÝ
Kučera Zdeněk, Kavkazská 433, 46008 Liberec, tel: 728098845
MORAVSKÝ PŠTROS černý, MORAVSKÝ PŠTROS modrý, MORAVSKÝ PŠTROS modrý černopruhý
Kudr Milan, U potoka 20, 25083 Škvorec, tel: 732965486, mail: [email protected]
KALIFORNSKÝ černý, MEKLENBURSKÝ STRAKÁČ černý
Kudrnka Zdeněk, Dolní Bezděkov 23, 53862 Hrochův Týnec, tel: 728874355
KOBURSKÝ SKŘIVAN bezpruhý, KOBURSKÝ SKŘIVAN kapratý, KOBURSKÝ SKŘIVAN pruhový
Kuchaříková Veronika, Těpeře 35, 46822 Železný Brod, tel: 732815572, mail: [email protected]
HERMELÍN červenooký
Kuchyňka František, 5.května 814, 47101 Česká Lípa, tel: 605012339, mail: [email protected]
Sekce Mladý
chovatel
K
KD
MCH
K
KD
H
MCH
K
K
K
K
D
K
D
KD
MCH
K
MCH
KH
K
H
K
K
K
MCH
HDK
H
K
H
HK
H
K
H
K
H
D
K
H
K
KD
MCH
K
K
H
K
H
K
K
MCH
Poř. č.
Příjmení, Jméno,Adresa, Telefon, Email
Sekce Mladý
chovatel
ČESKÝ STRAKÁČ černý
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
Kulanda Stanislav, čp. 153, 26256 Krásná Hora n.Vlt., tel: 608275951, mail: [email protected]
KUNÍ modrý, SIAMSKÝ modrý, VELSUMKA modrá rezavě koroptví, VELSUMKA rezavě koroptví, ZAKRSLÝ rys
Kulhánek Stanislav, čp. 36, 28934 Žitovlice, tel: 603856384, mail: [email protected]
BURGUNDSKÝ
Kulíček Marek, čp. 232, 289 17 Semice, tel: 724454657, mail: [email protected]
STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý, ZAKRSLÝ bílopesíkatý černý
Kuneš Jiří, Větrná 1834, 47001 Česká Lípa, tel: 728164038
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Kuneš Josef, Nebřehovice 23, 38601 Strakonice, tel: 720370372, mail: [email protected]
HOLANDSKÝ černý, HOLANDSKÝ marburský
Kuta Ladislav, Zaječovská 413, 26762 Komárov, tel: 311573105 / 776798862
KASTOREX
Kůtek Josef, Chaloupky 40, 26762 Komárov, tel: 311573589 / 606924671, mail: [email protected]
VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Kutra Radim, čp. 117, 76301 Mysločovice, tel: 603146431, mail: [email protected]
RYS modrý šupkatý
Kysilka Rudolf, Hradišťko II/4, 28126 Týnec nad Labem, tel: 607381608, mail: [email protected]
MINORKA černá, ŠTAJNBAŠSKÁ modře divoká, VYANDOTKA stříbrně koroptví vlnitá, VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ bílá
Labuda Ervín, Doubravice 20, 78982 Moravičany, tel: 602658407
ČESKÝ VOLÁČ SEDLATÝ ROUSNÝ stříbřitý, HANÁCKÝ VOLÁČ žlutopruhý
Lacko Martin, Partizánská 56, 04414 Čaňa, SK
ČESKÝ BUBLÁK černý, ČESKÝ BUBLÁK černý strak, KOŠICKÝ REJDIČ černý stříkaný, KOŠICKÝ REJDIČ červený, KOŠICKÝ
REJDIČ žlutý stříkaný
Lachký Jan, Na Vyhlídce 900, 68501 Bučovice, tel: 731245312, mail: [email protected]
ČESKÝ STRAKÁČ černý
Lameš Jan, Sudějovická 1162, 19016 Praha 9 ,Újezd n L, tel: 774242204, mail: [email protected]
ZAKRSLÝ dailenár, ZAKRSLÝ tříslový černý
Lamešová Marcela, Sudějovická 1162, 19016 Praha 9 ,Újezd n L, tel: 774242204, mail: [email protected]
ZAKRSLÝ dailenár
Lampart David, Jandova 52a, 74801 Hlučín-Darkovičky, tel: 731204076, mail: [email protected]
BANTAMKA zlatokrká, SASEXKA bílá světle kolumbijská
Laubová Ivana, Košice 12, 28504 Uhlířské Janovice, tel: 728585912, mail: [email protected]
REXI ZAKRSLÍ dalmatinský strakáč černý, REXI ZAKRSLÍ kastorex, ZAKRSLÝ bílopesíkatý modrý
Leifr František, Ing., U Jezírka 1003, 27351 Unhošť, tel: 602228200, mail: [email protected]
GIGANT dominantně žlutý, GIGANT modrý černopruhý, GIGANT plavý pruhový, GIGANT stříbrný, TEXAN
Lezdina Dzintra, Kiguli, Smiltenes pag., LV4729 Smiltenes Latvija, tel: 37120044382, mail: [email protected]
TŘÍSLOVÝ černý
Lhotka Miroslav, čp.260, 28502 Suchdol, tel: 723916920, mail: [email protected]
HERMELÍN červenooký, ZAKRSLÝ kuní hnědý, ZAKRSLÝ kuní modrý, ZAKRSLÝ ruský černý
Linhart František, Zrazavého 34, 58600 Jihlava, tel: 605842818
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Liska Vladimír, Křečhoř 67, 28002 Kolín, tel: 321713916 / 605928276
ČESKÝ STAVÁK žlutý sedlatý, HOLANDSKÝ havanovitý, MORAVSKÝ PŠTROS červený, VÍDEŇSKÝ ČERNÝ
Lopušan Milan, Veselé 194, 40502 Děčín 2
ČESKÝ STAVÁK černý sedlatý
Luňák Břetislav, Polní 130, 29425 Katusice, tel: 737808446
VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Luxemburk František, Křečovice 73, 25756 Neveklov, tel: 732158779
NĚMECKÝ VELKÝ STŘÍBŘITÝ černý
Mach Jan, Čenkov 44, 39175 Malšice, tel: 723877619
VÍDEŇSKÝ BÍLÝ , ZAKRSLÁ bílá
Mach Oldřich, Přátelství 748, VÚŽV, 10400 Praha 10-Uhříněves, tel: 602190385, mail: [email protected]
JAPONSKÁ MASNÁ divoká, JAPONSKÁ MASNÁ zlatě divoká
Mácha Libor, Ing., A. Trägera 46, 37010 České Budějovice, tel: 724106770, mail: [email protected]
ČESKÁ ČEJKA BEZROUSÁ stříbřitá bezpruhá
Machač Jan, Dolní 55, 69103 Rakvice, tel: 723381896
ČESKÝ STRAKÁČ černý
Machová Pavlína, Čenkov 44, 39175 Malšice, tel: 607814911
VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Maier Tomáš, Mgr., Kašparova 378, 46312 Liberec 25, tel: 602380729, mail: [email protected]
ZAKRSLÝ BERAN bílopesíkatý černý, ZAKRSLÝ BERAN bílý červenooký, ZAKRSLÝ BERAN bílý modrooký, ZAKRSLÝ BERAN
divoce zbarvený
Malák Jiří, čp. 16, 54456 Hřibojedy, tel: 737022568
LABUTÍ bílá, VELSUMKA ZDROBNĚLÁ rezavě koroptví
Málek Petr, Bukovina 51, 51101 Turnov, tel: 481323309 / 602807623, mail: [email protected]
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Mandáková Věra, Trpísty 7, 34901 Stříbro, tel: 739825875
ALJAŠKA
Mareda Milan, Polabská 325, 19600 Praha 9-Čakovice, tel: 721717939
MORAVSKÝ PŠTROS modrý černopruhý, MORAVSKÝ PŠTROS žlutý
Maruška Milan, čp. 74, 28925 Straky, tel: 721314677
ČESKÝ BUBLÁK černý, ČESKÝ BUBLÁK modrý kapratý, ČESKÝ BUBLÁK stříbřitý bělopruhý, ČESKÝ BUBLÁK žlutý
Mařík Karel, čp.17, 511 01 Rakousy, tel: 777614978, mail: [email protected]
ZAJEČÍ divoce zbarvený ohnivý
Matouš Ondřej, Třešňová 3021, 28923 Milovice, tel: 775994339, mail: [email protected]
DRAGOUN žlutý, GIGANT bílý, GIGANT modrý černopruhý, GIGANT tmavý kapratý
Matoušek Petr, Brtnice 63, 25169 Velké Popovice, tel: 323665092 / 721382621, mail: [email protected]
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Matyáš Josef, čp. 147, 69664 Kněždub, mail: [email protected]
ČINČILA MALÁ
Mejzr Miloslav, Ing., Kostelecká 148, 27713 Jiřice, tel: 326981526 / 776592360
MORAVSKÝ PŠTROS černý
Melcr Miroslav, Bc., Vinařice 43, 28126 Týnec n. Labem, tel: 732773335, mail: [email protected]
MORAVSKÝ BÍLÝ HNĚDOOKÝ
KD
K
K
MCH
K
K
K
K
H
D
H
H
K
K
MCH
K
D
K
H
K
K
K
HK
H
K
K
KD
D
H
K
K
K
D
K
K
H
H
K
H
K
K
H
K
MCH
Poř. č.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
Příjmení, Jméno,Adresa, Telefon, Email
Melcrová Niki, Semín 214, 53500 Přelouč, tel: 607633653
MORAVSKÝ BÍLÝ HNĚDOOKÝ
Melichar Josef, Nevřeň 82, 33011 Třemošná, tel: 606893484, mail: [email protected]
ČESKÝ STAVÁK modrý mramorový, PERLOVÝ
Meluch Jan, čp. 362, 79331 Světlá Hora, tel: 554737015 / 605057727, mail: [email protected]
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Menoušek Stanislav, Losinská 76, 33209 Štěnovice, tel: 605120435, mail: [email protected]
BURGUNDSKÝ
Měsíček Radomír, Braniborská 562, 289 24 Milovice, tel: 724586112, mail: [email protected]
REX dalmatinský strakáč černožlutý, REX dalmatinský strakáč černý, REXI ZAKRSLÍ dalmatinský strakáč černožlutý,
REXI ZAKRSLÍ dalmatinský strakáč černý, REXI ZAKRSLÍ dalmatinský strakáč modrý
Miča Milan, Železničná 373, 90501 Senica, SR, tel: 00421902817309
ČESKÝ BUBLÁK žlutý běloštítný, HOLÍČSKÝ MODRÝ
Michel Jaromír, čp. 112, 47118 Pihel, tel: 728407897
STŘÍBŘITÝ MALÝ černý
Mikeš Vladimír, Kryštofovy Hamry 54, 43191 Vejprty, tel: 474386261
ČESKÝ STAVÁK žlutý
Mikuláš Petr, Zborný 6, 25601 Neveklov, tel: 732751971
KASTOREX
Miler Václav, Pod Strání 28, 27751 Nelahozeves, tel: 605786776, mail: [email protected]
KING černý, KING červeně popelavý, KING červenopruhý, KING červený kapratý
Mlčkovský Jaroslav, čp. 154, 39901 Božetice, tel: 605874835, mail: [email protected]
STŘÍBŘITÝ MALÝ světlý
Molič Josef, Zelená 434, 40331 Neštěmice, tel: 731206781
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Moravec Zdeněk, Polní 262, 27715 Tišice- Chrást, tel: 721284344
ŘÍMAN hnědě plavý, ŘÍMAN modrý černopruhý, ŘÍMAN modrý kapratý
Motal Adam, čp.269, 53322 Býšť
ČESKÝ ČERNOPESÍKATÝ
Mouka Antonín, Lelovská 165, 41763 Žalany, tel: 602345258, mail: [email protected]
FRANCOUZSKÝ BERAN bílý červenooký, FRANCOUZSKÝ BERAN divoce zbarvený, FRANCOUZSKÝ BERAN železitý
Mráz František, Suchovrbenská 1837/11, 37006 České Budějovice, tel: 602722915
FRANCKÝ BUBLÁK modrý kapratý
Mrvík Dominik, Na Sekyře 152, 26901 Rakovník, tel: 605291699
HERMELÍN červenooký
Müller Libor, Krusičany 5, 25741 Týnec nad Sázavou, tel: 721646400
ČESKÁ , FRANCOUZSKÝ BERAN bílý červenooký, PIŽMOVKA bílá
Mynář Jaroslav, Martinská 31, 67572 Kralice n. Oslavou, tel: 605389025
NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ , ZAKRSLÝ havanovitý, ZAKRSLÝ tříslový černý, ZAKRSLÝ tříslový havanovitý
Nachtman Josef, Nová Huť 734, 47114 Kam. Šenov, tel: 731746725, mail: [email protected]
HAVANA
Němcová Jana, Budovice 63, 26272 Březnice, tel: 604264731, mail: [email protected]
BELGICKÝ OBR divoce zbarvený, ZAKRSLÝ BERAN černý, ZAKRSLÝ BERAN modrý, ZAKRSLÝ BERAN strakáč černý, ZAKRSLÝ
BERAN strakáč žlutý, ZAKRSLÝ BERAN žlutý
Netík Martin, Pionýrů 694, 41742 Krupka 1, tel: 602741007, mail: [email protected]
RHÖNSKÝ
Novák Josef, Ing., Zahradní 211, 58832 Brtnice, tel: 731428440, mail: [email protected]
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ , ZAKRSLÝ ruský černý
Novák Luboš, čp. 229, 26256 Krásná Hora n. Vlt, tel: 318862270 / 737289209, mail: [email protected]
HAVANA
Novák Milan, Slunečná 852, 29306 Kosmonosy, tel: 725036204, mail: [email protected]
ZAKRSLÝ černopesíkatý, ZAKRSLÝ černý
Novák Vlasta, Na Chmelnici 426, 28403 Kutná Hora-Sedlec, tel: 737403133
ČESKÝ ČERNOPESÍKATÝ , VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Novotný Jan, Hrdlořezy 28, 29307 Josefův Důl, tel: 326329903 / 602357103, mail: [email protected]
BELGICKÝ OBR divoce zbarvený, ŘÍMAN černý strak, ŘÍMAN červený strak, ŘÍMAN plavý kapratý
Novotný Josef, Pod Strání 81, 46303 Stráž / Nisou, tel: 737324982, mail: [email protected]
ČESKÁ LYSKA ROUSNÁ červená bezpruhá, ČESKÁ LYSKA ROUSNÁ červená šupkatá, ČESKÁ LYSKA ROUSNÁ žlutá bezpruhá,
ČESKÁ LYSKA ROUSNÁ žlutá šupkatá
Novotný Miloslav, Mírovka 51, 58001 Havlíčkův Brod, tel: 569438176
POMOŘANSKÁ divoce strakatá, RUÁNSKÁ divoká, SASKÁ , TULUSKÁ
Nypl Jaroslav, čp. 99, 29477 Mečeříž, tel: 311229764
VÍDEŇSKÝ ČERNÝ
Otava Ladislav, Strádov 46, 40339 Chlumec, tel: 736265666
VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Otruba Miroslav, Ing., čp. 302, 69661 Vnorovy, tel: 601590938, mail: [email protected]
MORAVSKÝ PŠTROS modrý bělopruhý, MORAVSKÝ PŠTROS modrý černopruhý
Packo Milan, Okrajová 59, 54701 Náchod, tel: 775302967, mail: [email protected]
BELGICKÝ OBR divoce zbarvený, MORAVSKÝ MODRÝ
Palic Vlastimil, Žižkova 765, 41301 Roudnice n. Labem
HOTOTSKÝ BÍLÝ
Palm Jan, Pod Olšinou 2, 74716 Hať, tel: 775310851, mail: [email protected]
GIGANT červený, GIGANT žlutý
Palounek Petr, čp.54, 29301 Čejetice, tel: 737395241, mail: [email protected]
ČESKÝ STRAKÁČ černý
Pařík Richard, Na Drahách 73, 28904 Opočnice, tel: 723442978, mail: [email protected]
HOLOKRČKA černá
Pařízek Harry, čp. 180, 40751 Rybniště, tel: 737731481
ČESKÝ STAVÁK červený lysý, ČESKÝ STAVÁK stříbrný sedlatý
Patras Jiří, U Zlatého potoka 285, 25163 Kunice, tel: 721206207, mail: [email protected]
BELGICKÝ OBR ALBÍN
Patras Lukáš, U Zlatého potoka 285, 25163 Kunice, tel: 702458800, mail: [email protected]
BELGICKÝ OBR žlutý, FRANCOUZSKÝ BERAN isabelový, FRANCOUZSKÝ BERAN strakáč madagaskarový
Pauzr Bohuslav, Nové město 295, 47141 Dubá, tel: 315695150
ČESKÝ BUBLÁK modrý bělopruhý, ČESKÝ BUBLÁK modrý šupkatý
Pavlík Miloslav, Perunov 1465/3, 27601 Mělník, tel: 603847155
Sekce Mladý
chovatel
K
MCH
HK
K
K
K
HK
K
H
K
H
MCH
K
K
H
K
MCH
K
H
K
MCH
DK
K
K
K
K
K
K
K
K
KH
H
D
K
K
H
K
K
H
K
D
MCH
H
K
K
H
D
MCH
Poř. č.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
Příjmení, Jméno,Adresa, Telefon, Email
HEMPŠÍRKA ZDROBNĚLÁ měděně červená
Pečenka Jaroslav, Na zábrančí 7, 78901 Zábřeh, tel: 737858922, mail: [email protected]
FRANCOUZSKÝ BERAN železitý
Pech Ladislav, Podélná 1010, 26401 Sedlčany, tel: 603856547, mail: [email protected]
BENEŠOVSKÝ HOLUB modrý, MORAVSKÝ PŠTROS modrý
Pelikán Vladislav, Okružní 75, 26762 Komárov, tel: 737704388
REX rys
Pešula Jaromír, Hořešovice 18, 27374 Klobuky v Čech., tel: 312579202 / 737111723
MARBURSKÝ
Pfeifer Matěj, Trusnov 39, 53401 Holice v Čechách, tel: 737326837, mail: [email protected]
ČESKÁ divoká bíle lemovaná, PERLIČKA divoká s úplným perlením, PIŽMOVKA černě sedlatá
Pichl Josef, Blevice 91, 27328 Zákolany, tel: 315783670 / 723709647, mail: [email protected]
BENEŠOVSKÝ HOLUB bílý, BENEŠOVSKÝ HOLUB červený, BENEŠOVSKÝ HOLUB žlutý, PRÁCHEŇSKÝ KÁNÍK modrý černopruhý
Pilař František, Mikoláše Alše 657, 28002 Kolín 2, tel: 321728188 / 728412887, mail: [email protected]
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Pipek Jiří, Na skalce 173, 58277 Libice / Doubravou, tel: 603254639, mail: [email protected]
MODENA GAZZI bronzový, MODENA GAZZI bronzový kapratý, MODENA MAGNANI , MODENA SCHIETTI bronzový kapratý
Pipek Josef, Šebestěnice 45, 28601 Čáslav, tel: 327390019
ČESKÝ ČERNOPESÍKATÝ , ZAJEČÍ divoce zbarvený ohnivý
Plaček Josef, Na Stráni 8, 74716 Hať u Hlučína, tel: 605974995
FRANCKÁ
Pohanka Václav, Nová Ves 141, 59231 Nové Město na M., tel: 724161152, mail: [email protected]
NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ
Pojezdala Vendelín, Okružní 923, 51721 Týniště n. Orlicí
VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Pokorný Dobroslav, čp. 156, 27743 Chlumín, tel: 606420425
VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Pokorný Zdeněk, čp. 47, 28002 Miškovice, tel: 607965882
JAPONSKÝ
Polách Pavel, Bílovská 23, 69101 Moravský Žižkov, tel: 736604298
VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Pončík Radek, Uzavřená 13, 74716 Hať u Hlučína, tel: 605940282, mail: [email protected]
HEMPŠÍRKA měděně červená, KOBURSKÝ SKŘIVAN bezpruhý, MODENKA MAGNANI , ORPINGTONSKÁ
Popelek Jiří, Lipová 198, 74716 Hať u Hlučína, tel: 603334705, mail: [email protected]
BRAHMÁNKA modrá, HANÁCKÝ VOLÁČ černý, HANÁCKÝ VOLÁČ červený šupinatý, INDICKÝ BĚŽEC černý
Poříz Jindřich, Ezopova 1662, 50401 Nový Bydžov, tel: 728915826, mail: [email protected]
VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ bílá, VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ stříbrně koroptví vlnitá
Pospíchal Evžen, čp. 42, 58827 Rybné, tel: 732148245, mail: [email protected]
DÁNSKÝ STEHLÍK stříbrný, LEDŇÁK bezrousý pruhový, ŠPAČEK černý šupinatý
Pospíšil Karel, Ing., P. Bezruče 1179, 25088 Čelákovice, tel: 607848375, mail: [email protected]
MOOKEE černý, MOOKEE červenopruhý, MOOKEE stříbřitý
Potěšil Jiří, Ing., Sakařova 636, 53003 Pardubice, tel: 602104518, mail: [email protected]
BRNĚNSKÝ VOLÁČ černý s anglickou kresbou, BRNĚNSKÝ VOLÁČ modrý s angl. kresbou, ČESKÝ STAVÁK modrý lysý
Pražák František, Hálová 1048, 38801 Blatná, tel: 732257330, mail: [email protected]
KASTOREX
Prejza Jiří, Mělnická 177, 27733 Řepín, tel: 721267180
ČESKÝ STAVÁK žlutý
Princová Marie, Za teplárnou 843, 16100 Praha 6 - Ruzyně, tel: 737576790
ČINČILA VELKÁ
Procházka Jiří, Dobřichov 8, 28911 Pečky, tel: 721672873
MORAVSKÝ PŠTROS modrý, MORAVSKÝ PŠTROS modrý černopruhý
Průcha Josef, Vižina 13, 26724 Hostomice pod Brdy, tel: 725517332
MALÝ BERAN černopesíkatý
Prygl Jan, Slunná 842, 76326 Luhačovice, tel: 605562800, mail: [email protected]
HERMELÍN modrooký
Přibyl Jan, Mírová 405, 33561 Spálené Poříčí, tel: 371594495 / 724102438
MORAVSKÝ MODRÝ
Přibyl Jaroslav, Za humny 3064, 69701 Kyjov, tel: 603467884, mail: [email protected]
SIAMSKÝ žlutý, STŘÍBŘITÝ MALÝ světlý
Přibyl Jiří, Zbelítov 79, 399 01 Milevsko, tel: 774174680
ČESKÝ ČERVENÝ , NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ
Přikryl Radek, Milonice 36, 68333 Nesovice, tel: 721364951
KOBURSKÝ SKŘIVAN kapratý
Purkart Marek, Pujmanové 642, 33808 Zbiroh, tel: 603985162, mail: [email protected]
MORAVSKÝ MODRÝ
Purnoch Miloslav, Obecní 260, Chrast, 27715 Tišice, tel: 602464361, mail: [email protected]
VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ oranžově koroptví vlnitá, VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ zlatá modře lemovaná, VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ
žlutá kolumbijská
Půta František, Pohoří 9, 37821 Kardašova Řečice
ČESKÁ ČEJKA ROUSNÁ modrá kropenka, NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Rada Alois, Nepomucká 198, 33401 Přeštice, tel: 733200337
BURGUNDSKÝ
Rajniš Jiří, čp. 3, 44001 Hořany, tel: 737831905
LAHORE černý, LAHORE červený, LAHORE modrý bezpruhý, LAHORE stříbrný
Rákos Michal, Na Staré silnici 86, 25268 Kněževes, tel: 607585431, mail: [email protected]
MORAVSKÝ PŠTROS modrý
Rákos Radek, Na staré silnici 86, 25268 Kněževes u Prahy, tel: 731720595
KING červený, KING žlutý
Resl Jaroslav, čp. 34, 51801 Sněžné, tel: 494665366 / 605260525, mail: [email protected]
SMARAGDOVÁ , VRANOHLAVKA stříbrokrká
Richter Václav, Hořátev čp. 32, 28913 Zvěřínek, tel: 737975754
GIGANT černý tygr, GIGANT modrý bělouš, GIGANT modrý černopruhý
Rod Oldřich, Pod Skalkou 1181, 58401 Ledeč n. Sázavou, tel: 604344281, mail: [email protected]
SLEZSKÝ BAREVNOHLÁVEK modrý
Rodrová Eva, Bc., Kociánova 1737, 50801 Hořice v Podkrk., tel: 777092061, mail: [email protected]
ČESKÁ , VÍDEŇSKÝ BÍLÝ
Sekce Mladý
chovatel
K
H
K
K
D
H
K
H
K
D
K
K
K
K
K
DH
DH
D
H
H
H
K
H
K
H
K
K
K
K
K
H
K
D
HK
K
H
H
H
D
H
H
DK
Poř. č.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
Příjmení, Jméno,Adresa, Telefon, Email
Roll František, Nábřežní 46, 40721 Česká Kamenice, tel: 775664956, mail: [email protected]
VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Rot Jiří, čp. 54, 39701 Stará Dobev, tel: 723428576
ZAKRSLÝ divoce zbarvený
Rozhoň Karel, Ing., čp. 238, 39804 Čimelice, tel: 731190351, mail: [email protected]
MEKLENBURSKÝ STRAKÁČ divoce zbarvený
Růžička Václav, Rašínova 424, 50315 Nechanice, tel: 604293541, mail: [email protected]
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Rys Josef, Palackého nám. 27, 26751 Zdice, tel: 311686058
ČESKÝ STAVÁK žlutý, ČESKÝ STAVÁK žlutý lysý
Říčný Milan, U pískovny 4, 74716 Hať, tel: 732669257
VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Říha Jiří, čp. 45, 53862 Dvakačovice, tel: 469692668, mail: [email protected]
MORAVSKÝ PŠTROS černý šupinatý
Řípa Josef, Petrovice 20, 58582 Golčův Jeníkov, tel: 569644322 / 606573056
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Salač Jaroslav, čp.76, 27326 Olovnice, tel: 602830320
ČESKÁ ČEJKA BEZROUSÁ modrá bezpruhá, ČESKÝ STAVÁK bílý
Salmina Inese, Avoti,Gailišu pag., LV3139 Bauskas, Latvija, tel: 37129864915, mail: [email protected]
NĚMECKÝ VELKÝ STŘÍBŘITÝ černý
Samec Josef, čp. 334, 39851 Sepekov, tel: 382581157 / 606372540
ČESKÝ STRAKÁČ černý
Samek František, Pod Holým vrchem 2495, 47001 Česká Lípa, tel: 739307408, mail: [email protected]
BURGUNDSKÝ
Sekáč Václav, Hradecká 489, 54401 Dvůr Králové n. L, tel: 731412596
RODAJLENDKA červená
Sikora Pavel, Na Farském 1075, 73553 Dolní Lutyně, tel: 732820410, mail: [email protected]
SATÉNOVÝ slonovinový červenooký
Sirotek Antonín, Strojírenská 948, 26401 Sedlčany, tel: 318821096 / 737900771
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Sirotek Petr, Strojírenská 948, 26401 Sedlčany, tel: 318821107 / 723958290, mail: [email protected]
HOLANDSKÝ černý
Skalický Zdeněk, Komenského 123, 25791 Sedlec- Prčice, tel: 732770891, mail: [email protected]
ČESKÝ STRAKÁČ černožlutý, HESENSKÝ VOLÁČ černý, HESENSKÝ VOLÁČ černý tygr, MONDÉN modrý bělouš, MONDÉN modrý
černopruhý
Skopal Jan, Vlkošská 13, 75102 Troubky, tel: 724148142
ZAKRSLÝ divoce zbarvený
Slabý Josef, Klíčovská 798/3, 19000 Praha 9, tel: 732300455, mail: [email protected]
MORAVSKÝ PŠTROS červený šupinatý, MORAVSKÝ PŠTROS žlutý
Sládek Maroš, Zalázne 456/58, 91904 Smolenice, SK, tel: 421905927301, mail: [email protected]
VÍDEŇSKÝ ČERNÝ
Sládek Václav, Žiřkova 419, 38601 Strakonice, tel: 606689699
RYS modrý šupkatý
Sláma Bohumil, čp. 67, 27741 Kly, tel: 723099630
RACEK TURBIT červeně plavý, RACEK TURBIT červený, RACEK TURBIT modrý, RACEK TURBIT modrý kapratý, RACEK TURBIT
žlutý
Sloka Sanita, Palu 26, LV3001 Jelgava, Latvija, tel: 37126335546, mail: [email protected]
FRANCOUZSKÝ BERAN bílý červenooký, FRANCOUZSKÝ BERAN divoce zbarvený
Smetana Ladislav, Křižanov 38, 78901 Zábřeh, tel: 602935971
ČESKÝ STRAKÁČ černý
Smetana Martin, Opatovec 183, 56802 Svitavy, tel: 603303183, mail: [email protected]
ČESKÁ ČEJKA BEZROUSÁ modrá černopruhá, ČESKÁ ČEJKA BEZROUSÁ stříbřitá tmavopruhá
Smrž Jan, Ing., Červený Dvůr 687, 39156 Tábor 4, tel: 381253044 / 603873455, mail: [email protected]
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Smutný Oldřich, Svárov 40, 69102 Vel. Bílovice, tel: 721277971
MORAVSKÝ MODRÝ
Sokolová Andrea, Dolní 367, 34522 Poběžovice, mail: [email protected]
FRANCKÁ
Sommerová Adéla, Sluštice 100, 25084 Šibřina, tel: 739289494, mail: [email protected]
ZAKRSLÝ činčilový
Spáčil Jiří, Hliníky 170/5, 75117 Horní Moštěnice, tel: 736440520, mail: [email protected]
BELGICKÝ OBR divoce zbarvený, FRANCOUZSKÝ BERAN modrý, FRANCOUZSKÝ BERAN strakáč modrý
Spálenka Zdeněk, čp. 41, 40002 Valtířov, tel: 605263385
LAHORE stříbrný
Staněk Josef, Tyršova 150, 41156 Bohušovice, tel: 607209108
ČESKÝ STAVÁK černý tygr, ČESKÝ STAVÁK červený tygr, ČESKÝ STAVÁK žlutý tygr
Stará Michaela, Libšany 14, 53345 Opatovice nad Lab., tel: 603207815, mail: [email protected]
ARAUKANA černá, ARAUKANA divoká, HEDVÁBNIČKA vousatá bílá, VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Starý Pavel, Libišany 14, 53345 Opatovice nad Lab., tel: 603207815, mail: [email protected]
BENEŠOVSKÝ HOLUB bílý, VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Stehlík Antonín, V domkách 460, 34901 Stříbro, tel: 374622960 / 723776479
DURYNSKÝ
Stehlík Antonín, Nový Šaldorf 87, 67181 Znojmo, tel: 776255235, mail: [email protected]
VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Stehlíková Lenka, Nový Šaldorf 87, 671 81 Znojmo, tel: 776255235, mail: [email protected]
ZAKRSLÝ divoce zbarvený
Stein Gerhard, Ing., Mlýnská 21, 74601 Opava, tel: 608712436, mail: [email protected]
KASTOREX , PRAŽSKÝ STŘEDOZOBÝ REJDIČ červeně plavý, PRAŽSKÝ STŘEDOZOBÝ REJDIČ červenopruhý bělouš, ROUSNÁ
ZAKRSLÁ SLEPICE oranžovokrká, ROUSNÁ ZAKRSLÁ SLEPICE zlatokrká, SLEZSKÝ BAREVNOHLÁVEK černý, SLEZSKÝ VOLÁČ
modrý bělouš
Stonawski Stanislav, Oldřichovice 543, 73961 Třinec 1, tel: 602452218, mail: [email protected]
RODAJLENDKA červená
Straka Alexandr, Janská 99, 40721 Česká Kamenice, tel: 775862683 / 721156001, mail: [email protected]
ČESKÝ STAVÁK černý sedlatý
Straňák Jiří, čp. 190, 25701 Postupice, tel: 737740248
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Sekce Mladý
chovatel
K
K
K
K
H
K
H
K
H
K
K
K
D
K
K
K
KH
K
MCH
H
K
H
H
K
K
H
K
K
D
MCH
K
K
H
H
DK
HK
K
K
K
KHD
D
H
K
MCH
Poř. č.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
Příjmení, Jméno,Adresa, Telefon, Email
Strnad František, Erbenova 139, 46008 Liberec, tel: 606912305
ČESKÁ divoká bíle lemovaná, SASKÁ , ŠUMAVANKA zlatá stříkaná
Strnad Martin, Masarykovo nám. 59, 27051 Lužná, tel: 721611832
TŘÍSLOVÝ havanovitý
Strnad Ondřej, Masarykovo nám. 59, 27051 Lužná, tel: 721611832
BÍLOPESÍKATÝ modrý
Studničný Aleš, Ing., čp.145, 29414 Jivina u Mnich. Hr, tel: 602281778, mail: [email protected]
KASTOREX
Suda Miloš, Česká 783/III, 39201 Soběslav, tel: 777266406, mail: [email protected]
VÍDEŇSKÝ MODRÝ , VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Suchanová Terezová, J.A.Komenského 943, 39901 Milevsko 1, tel: 737452282
HOLANDSKÝ činčilový, ZAKRSLÝ divoce zbarvený, ZAKRSLÝ BERAN siamský žlutý
Supukovi Miloš a Peter, č.72, 09433 Vyšný Žipov, SK, tel: +421 915986733
SLOVENSKÝ PASTELOVÝ REX , SLOVENSKÝ SIVOMODRÝ REX , SLOVENSKÝ SIVOMODRÝ REX ZAKRSLÍ slovenský sivomodrý rex,
VYANDOTKA stříbrná černě lemovaná, ZAKRSLÝ kuní modrý
Süss Oswald, Ing., čp. 286, 51231 Roztoky u Jilem., tel: 481587516, mail: [email protected]
FRANCOUZSKÝ BERAN bílý červenooký
Svatoň František, Pohřebačka 81, 53345 Opatovice n. Lab., tel: 776002720, mail: [email protected]
BENEŠOVSKÝ HOLUB žlutý
Svatoň Jan, čp. 25, 58261 Česká Bělá, tel: 606320478
BENEŠOVSKÝ HOLUB bílý
Svoboda Milan, čp. 158, 29001 Pátek, tel: 603309072
MORAVSKÝ PŠTROS červený
Svoboda Vítězslav, Boješická 61, 14300 Praha 4-Modřany, tel: 244462257 / 723727870, mail: [email protected]
ČESKÝ ČERVENÝ
Svoboda Zdeněk, Častolovické Horky 1, 51741 Kostelec n. Orlicí, tel: 732106106
ČESKÁ , ČESKÝ STRAKÁČ havanovitý, ČESKÝ STRAKÁČ modrý
Sykáček František, Lipec 86, 28126 Týnec n. Labem, tel: 728929874
MONDÉN modrý černopruhý
Sekce Mladý
chovatel
D
K
K
K
K
K
MCH
KD
K
H
H
H
K
DK
H
Szabó Július, RNDr., Lúky 1131/52, 95201 Vráble SK, tel: 421903644408, mail: [email protected]
BÍLOPESÍKATÝ černý, RODAJLENDKA ZDROBNĚLÁ bílá, SATÉNOVÝ durynský, VYANDOTKA koroptví vlnitá
Szigl Roman, Česká Lhota 63, 37848 Dívčice
HOLOKRČKA ZDROBNĚLÁ černá, VELSUMKA ZDROBNĚLÁ rezavě koroptví
Šafrata Jan, Kamenická 3454, 27601 Mělník, tel: 732636671
BANTAMKA černá, ČESKÁ ČEJKA BEZROUSÁ modrá bělopruhá, ČESKÁ ČEJKA BEZROUSÁ stříbřitá bělopruhá, VLAŠKA ZDROBNĚLÁ
černá
Šalom Lukáš, čp. 127, 33454 Lužany, tel: 602663542, mail: [email protected]
BOJOVNICE KO ŠAMO krahujcovitá, KOČINKA ZAKRSLÁ černá
Šalom Petr, čp. 127, 33454 Lužany, tel: 602663542, mail: [email protected]
BOJOVNICE ŠAMO pšeničná, JAPONSKÁ MASNÁ divoká, VRANOHLAVKA ZDROBNĚLÁ stříbrokrká
Šalomová Veronika, čp. 127, 33454 Lužany, tel: 602663542, mail: [email protected]
PEKINGSKÁ KOLMÁ
Šamulák Jan, Újezdecká 89, 38743 Bělčice, tel: 605867731, mail: [email protected]
SIAMSKÝ VELKÝ modrý
Šíma Jiří, Krušnohorská 229, 41742 Unčín, tel: 417852880
VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Šimek Rudolf, Nesyt 3807, 69501 Hodonín, tel: 702045935
FORVERKA , MARANSKA černá měděněkrká (měděně černá), VELSUMKA rezavě koroptví
Šimek Vlastimil, Masarykova 727, 68761 Vlčnov, tel: 776306741, mail: [email protected]
DAILENÁR , ZAKRSLÝ BERAN divoce zbarvený
KD
Šindelář Antonín, Svrkyně 58, 252 64 Velké Přílepy, tel: 606210966, mail: [email protected]
ALJAŠKA , ANGORA bílá červenooká, ČINČILA VELKÁ , NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Šíp Jindřich, Riegrova 5, 58301 Chotěboř, tel: 569624342 / 603866839, mail: [email protected]
ANTVERPSKÝ VOUSÁČ černý, ANTVERPSKÝ VOUSÁČ křepelčí, BANTAMKA oranžovokrká, HOTOTSKÝ BÍLÝ , VELSUMKA ZDROBNĚLÁ
rezavě koroptví, VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ zlatá modře lemovaná, VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ žlutá, ZAKRSLÝ havanovitý,
ZAKRSLÝ hototský bílý, ZAKRSLÝ BERAN strakáč černý, ZAKRSLÝ SATÉNOVÝ meklenburský strakáč červený
Šípová Krejčová Lada, Sokolohradská 1043, 58301 Chotěboř, tel: 603576168, mail: [email protected]
Mini Rex černožlutý, Mini Rex japanovitý, ZAKRSKÝ ZAJEČÍ kuní modrý, ZAKRSLÝ ZAJEČÍ bílý červenooký
Škoda Josef, 5. května 159, 27732 Byšice, tel: 721011789, mail: [email protected]
ARAUKANA modrá, BOJOVNICE JAMATO zlatě pšeničná, BOJOVNICE MADRASKÁ modře pestrá, BOJOVNICE NOVOANGLICKÁ
ZDROBNĚLÁ černá, BOJOVNICE NOVOANGLICKÁ ZDROBNĚLÁ černá oranžovoprsá, BOJOVNICE NOVOANGLICKÁ ZDROBNĚLÁ černá
stříbroprsá, BOJOVNICE NOVOANGLICKÁ ZDROBNĚLÁ červeně sedlatá pšeničná, BOJOVNICE TUZO černá, BURGUNDSKÝ
, CELLSKÁ , ČÁRKOVANÁ , INDICKÝ BĚŽEC modrožlutě divoký, INDICKÝ BĚŽEC stříbrný divoký, OVERBERŽSKÁ , VELŠSKÝ
HARLEKÝN , ZAKRSLÁ černá
Škop František, Jenčice 53, 41115 Třebívlice, tel: 416594094 / 721738969, mail: [email protected]
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Škrábek Roman, Komenského 78, 33442 Chlumčany, tel: 377971136 / 739305557, mail: [email protected]
TŘÍSLOVÝ černý
Škréta Josef, Na Vinici 499, 25741 Týnec n/Sázavou, tel: 775 288 606
MEKLENBURSKÝ STRAKÁČ černý, MEKLENBURSKÝ STRAKÁČ červený
Šlechtický Antonín, Nadějov 51, 58827 Jamné u Jihlavy, tel: 724102432
ČESKÝ ALBÍN
Šmach Karel, Dolina 596, 69661 Vnorovy, tel: 775551186
MORAVSKÝ PŠTROS červený, MORAVSKÝ PŠTROS modrý, MORAVSKÝ PŠTROS modrý bělopruhý, MORAVSKÝ PŠTROS žlutý
Šmolda Jaroslav, Lstiboř 34, 28201 Český Brod, tel: 606632699, mail: [email protected]
MORAVSKÝ PŠTROS černý šupinatý
K
Šolc ml. Josef, Neděliště 93, 50312 Všestary, tel: 606680804, mail: [email protected]
STŘÍBŘITÝ MALÝ černý, STŘÍBŘITÝ MALÝ modrý
Šonka František, Ing., Bří. Veverků 1563, 19300 Praha 9-Horní Poč., tel: 281924585 / 604774493, mail: [email protected]
MARANSKA černá měděněkrká (měděně černá), VELSUMKA ZDROBNĚLÁ rezavě koroptví
Šonka Jaroslav, Sokolovská 1151, 39901 Milevsko, tel: 604446724, mail: [email protected]
KALIFORNSKÝ černý, STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Šrámek Josef, čp. 175, 1400 Sosnová, tel: 723165433
NĚMECKÝ OBROVITÝ STRAKÁČ černý, TŘÍSLOVÝ černý
Šťastný Jaroslav, Čihadla 32, 28922 Stará Lysá, tel: 325552804 / 602843498, mail: [email protected]
ANGORA bílá červenooká
MCH
D
DH
D
MCH
D
D
K
K
D
K
DK
K
DK
K
K
K
K
H
H
K
D
K
K
K
MCH
Poř. č.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
Příjmení, Jméno,Adresa, Telefon, Email
Štěpánek František, čp. 98, 53343 Rohovládova Bělá
ČESKÝ STAVÁK modrý lysý
Štěpanovský Jan, 5. května 32, 27732 Byšice, tel: 606924112, mail: [email protected]
KASTOREX
Štěpánovský Jiří, 5. května 32, 27732 Byšice, tel: 602681065
BURGUNDSKÝ , VLAŠKA rodobarvá šedoprsá
Štípková Dana, Spálená 175, 28912 Sadská, tel: 608822024, mail: [email protected]
HERMELÍN modrooký, ZAKRSLÝ stříbřitý divoce zbarvený
Štochl František, Hájenka Sv. Jan, 39701 Písek-Varvažov 114, tel: 721756392, mail: [email protected]
ASILKA ZDROBNĚLÁ pestrá, BOJOVNICE KO ŠAMO pšeničná
Štolba Ladislav, čp. 29, 33022 Zbůch, tel: 604969049, mail: [email protected]
ŠUMAVANKA zlatá stříkaná, VRANOHLAVKA zlatokrká
Šťovík Jiří, Podmoklany 51, 582 64 Horní Studenec, tel: 732369672, mail: [email protected]
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Šula Milan, Mgr., U Bečvy 23, 74716 Hať, tel: 732967800, mail: [email protected]
BURGUNDSKÝ , ČESKÝ ČERVENÝ
Šulc Jan, Neratovická 194, 27713 Kostelec nad Labem, tel: 326981327 / 604251380, mail: [email protected]
BANTAMKA černá, RODAJLENDKA ZDROBNĚLÁ červená
Šusta František, Ing., Vlašimská 128, 28522 Zruč nad Sázavou, tel: 724032261, mail: [email protected]
PLYMUTKA červená koroptví vlnitá
Šustr Jaroslav, Černěves 46, 38901 Vodňany, tel: 739507320, mail: [email protected]
ČESKÁ SLEPICE stříbrná kropenatá, ČESKÁ SLEPICE zlatá kropenatá
Švarc František, čp. 175, 53371 Dolní Roveň, tel: 724504563
STŘÍBŘITÝ MALÝ světlý
Švec František, Krusičany 66, 25741 Týnec nad Sázavou, tel: 604845211, mail: [email protected]
FRANCOUZSKÝ BERAN železitý
Švehlík Josef, Nová Lhota 44, 28501 Čáslav, tel: 606766354, mail: [email protected]
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Švíbek Jan, Březí 97, 25101 Říčany u Prahy, tel: 603440929, mail: [email protected]
VÍDEŇSKÝ ČERNÝ
Švíbková Jana, Březí 97, 25101 Říčany u Prahy, mail: [email protected]
VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ bílá
Talacko Jaroslav, MVDr., Arnošta z Pardubic 55, 28201 Český Brod, tel: 603435191, mail: [email protected]
MORAVSKÝ MODRÝ
Tecl Alois, čp. 67, 58261 Česká Bělá, tel: 569444467
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Tengler Karel, Myslinka 45, 33023 Nýřany, tel: 607590347, mail: [email protected]
MORAVSKÝ PŠTROS modrý
Téra Jakub, čp. 250, 54232 Havlovice, tel: 728580641, mail: [email protected]
ZAKRSLÝ BERAN divoce zbarvený
Tesař Michal, Lipová 202, 74716 Hať u Hlučína, tel: 602817547, mail: [email protected]
RUÁNSKÁ divoká
Toncar Bohumil, Branišovská 5, 37012 Č.Budějovice, tel: 737673346
PRÁCHEŇSKÝ KÁNÍK modrý kapratý
Topinka Jiří, Ing., Pražská 101, 33141 Kožlany, tel: 734586746
DAILENÁR , KALIFORNSKÝ černý
Trešl Pavel, čp. 133, 39116 Myslkovice
HOLANDSKÝ černý, HOLANDSKÝ divoce zbarvený, HOLANDSKÝ železitý
Trnka Josef, Sukova 576, 25901 Votice, tel: 317812098 / 602155725, mail: [email protected]
NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ , NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ , TEXAN
Truska František, Vavřineč 21, 27731 Velký Borek, tel: 602941118
ANTVERPSKÝ VOUSÁČ černý, VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ černá
Tucauer Jiří, Dolany 132, 53002 Opatovice nad Lab, tel: 608878896, mail: [email protected]
VÍDEŇSKÝ MODROŠEDÝ
Tuček Pavel, čp. 127, 28127 Krakovany, tel: 605171125
VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ stříbrně koroptví vlnitá, VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ žíhaná
Tůma Miroslav, Benešovská 64, 25791 Sedlec- Prčice, tel: 604405249
BENEŠOVSKÝ HOLUB bílý, NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ
Tůma Zdeněk, Ing., Do lánů 2105, 54401 Dvůr Králové n. La, tel: 724143503, mail: [email protected]
SIAMSKÝ VELKÝ žlutý
Ťupa Pavel, čp.105, 39818 Záhoří u Písku, tel: 723787704, mail: [email protected]
HERMELÍN červenooký, REX dalmatinský strakáč černožlutý, STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý, ZAKRSLÝ divoce zbarvený, ZAKRSLÝ
japonský, ZAKRSLÝ železitý
Turek Miloslav, Klenovice 106, 39201 Soběslav, tel: 607153227
ČÍNSKÝ HOLUB bílý, ČÍNSKÝ HOLUB žlutý, KOČINKA ZAKRSLÁ černá, STAROHOLANDSKÝ REJDIČ bílý
Turský David, čp.207, 28802 Krchleby, tel: 606887948, mail: [email protected]
SATÉNOVÝ slonovinový červenooký
Turský Jindřich, Loučeňská 207, 28802 Krchleby, tel: 723673132, mail: [email protected]
SATÉNOVÝ slonovinový červenooký
Tvrdík Miroslav, čp. 167, 46334 Chotyně, tel: 732235240
MORAVSKÝ PŠTROS černý šupinatý
Twyrdy Pavel, K Výšině 459, 73553 Dolní Lutyně, tel: 723470899, mail: [email protected]
PERLOVÝ
Urban Jan, Lipová 119, 26742 Broumy, tel: 739766184
AUSTRALKA černá, JAPONSKÁ MASNÁ divoká, JAPONSKÁ MASNÁ zlatá, VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ lososová
Vacek Jiří, Výprachtice-Koburk 15, 56301 Lanškroun, tel: 602194347, mail: [email protected]
ČESKÝ STRAKÁČ divoce zbarvený
Vacura Lukáš, Těně 69, 33845 Strašice, tel: 734140147, mail: [email protected]
NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ
Vacura Vladimír, Těně 69, 338 45 Strašice, tel: 737670642, mail: [email protected]
BURGUNDSKÝ
Vácha Jindřich, čp. 15, 39851 Sepekov, tel: 604661693
ČESKÝ ALBÍN , ČESKÝ STRAKÁČ černý
Vajaiová Alena, Kollárova 925, 33401 Přeštice, tel: 607719239, mail: [email protected]
MALÝ BERAN divoce zbarvený
Vajner Karel, Okružní 241, 26762 Komárov, tel: 602341579
Sekce Mladý
chovatel
H
K
MCH
KD
K
MCH
D
D
K
K
D
D
D
K
K
K
K
D
K
K
H
K
D
H
K
K
KH
D
K
D
HK
K
K
HD
K
K
H
K
D
K
K
K
K
K
K
MCH
Poř. č.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
Příjmení, Jméno,Adresa, Telefon, Email
ALJAŠKA , REX bílý červenooký
Valášek Jaroslav, Semechnice 85, 51801 Dobruška, tel: 732609100
HÝL bronzový černokřídlý, HÝL zlatý černokřídlý
Valášková Alena, Semechnice 85, 51801 Dobruška, mail: [email protected]
HÝL zlatý bělokřídlý, HÝL zlatý modrokřídlý
Valentovič Jan, Lesní 28, 35002 Cheb, tel: 607799119, mail: [email protected]
MARANSKA černá měděněkrká (měděně černá)
Váňa Václav, Potěhy 133, 28563 Tupadly, tel: 732305969
STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Vaněček Miroslav, Fügnerova 496, 38801 Blatná, tel: 723640862, mail: [email protected]
RUSKÝ černý
Vaněk Jan, čp. 265, 58821 Velký Beranov
ČESKÁ SLEPICE zlatá kropenatá, ŠUMAVANKA zlatá stříkaná
Vaněk Jaroslav, Konojedská 173, 41145 Úštěk, tel: 732658272
ČESKÝ STAVÁK červený lysý, ČESKÝ STAVÁK modrý sedlatý kapratý
Vaněk Stanislav, Podskalí 387, 28161 Kouřim, tel: 723027847
DURYNSKÝ
Vaník Jan, MUDr., Okružní 748, 51721 Týniště nad Orlicí, tel: 737312612
ČESKÝ BUBLÁK bílý, HOTOTSKÝ BÍLÝ
Vanžura Josef, Sychrov 1, 39133 Jistebnice, tel: 605058869, mail: [email protected]
ANGLICKÝ STRAKÁČ madagaskarový, MARANSKA černá měděněkrká (měděně černá), PERLIČKA divoká s úplným perlením
Vanžura ml. Josef, Sychrov 1, 39133 Jistebnice, tel: 732366080
HOLOKRČKA ZDROBNĚLÁ černá, RHÖNSKÝ
Vartýř Josef, Souběžná 44, 41501 Teplice, tel: 723102174
BELGICKÝ OBR ALBÍN
Vávra Lubomír, Hradišťská 26, 29306 Kosmonosy, tel: 606398068
STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Vávra Vladimír, Struhy 143, 29443 Čachovice, tel: 723214699
FRANCOUZSKÝ BERAN divoce zbarvený, NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ
Vavrouch Jaromír, MVDr., Sochova 525, 78401 Litovel, tel: 585341358 / 775092448, mail: [email protected]
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Vavruška Václav, Družstevní 352, 41119 Mšené Lázně, tel: 416865314 / 724068086
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Velechovský Josef, Ruská 324, 28934 Rožďalovice, tel: 723424705
FAVEROLKA NĚMECKÁ ZDROBNĚLÁ lososová, HERMELÍN červenooký, MORAVSKÝ VOLÁČ SEDLATÝ červený
Velek Jaroslav, čp. 79, 398 19 Kluky u Písku, tel: 722609806
MEKLENBURSKÝ STRAKÁČ červený
Veltruský Jiří, Ing., Na Kloboučku 475, 26272 Březnice, tel: 603839135, mail: [email protected]
PRÁCHEŇSKÝ KÁNÍK černý
Verner František, Jana Bubna 492, 29306 Kosmonosy, tel: 607246571, mail: [email protected]
BANTAMKA černá, KUDRNÁČ červený bělouš, RÝNSKÁ SLEPICE ZDROBNĚLÁ černá
Vinšová Dominika, čp. 87, 25063 Nová Ves, tel: 608282244
ZAKRSLÝ činčilový, ZAKRSLÝ havanovitý, ZAKRSLÝ tříslový černý
Vinšová Johana, Žabonosy 113, 28002 Kolín 2, tel: 732683668, mail: [email protected]
ZAKRSLÝ hototský bílý
Vitola Gunta, Krümini, Sélpils pag., LV3913 Séjas nov, Latvija, tel: 37127853275, mail: [email protected]
ZAKRSLÝ BERAN divoce zbarvený
Vízek Oldřich, Zbožská 187/VII, 29001 Poděbrady-Vel.Zb., tel: 325630336 / 728761930, mail: [email protected]
ČESKÁ ČEJKA ROUSNÁ žlutá bělopruhá
Vlasák Bohumil, Ing., Nová 251, 28531 Nové Dvory, tel: 327571373
KING bílý, KING žlutý, ROUSNÁ ZAKRSLÁ SLEPICE porcelánová
Vlasák Miloslav, Zátiší 82, 41723 Košťany-Střelná, tel: 602480985
ANGLICKÝ STRAKÁČ černý
Vobecký Vlastislav, Žabovřesky 16, 25601 Benešov u Prahy, tel: 317722373 / 721363096
KOBURSKÝ SKŘIVAN bezpruhý, KOBURSKÝ SKŘIVAN kapratý, KOBURSKÝ SKŘIVAN pruhový
Voigt Anke, ObereDorfstrase 65, 02763 Hartau
SATÉNOVÝ modrý
Vojta Vladimír, Mnichov 32, 38601 Strakonice, tel: 383399194 / 777586378, mail: [email protected]
POMOŘANSKÁ divoce strakatá
Vojtěch Jaroslav, Na drahách 84, 51722 Albrechtice n.Orl., tel: 494371459 / 731273405
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Vokel Milan, Chotkova 220, 40322 Ústí nad Labem- Sv, tel: 776065322
MALÝ BERAN bílý červenooký
Vokel Petr, Chotkova 220, 40322 Ústí nad Labem- Sv, tel: 776065322
HERMELÍN červenooký, MALÝ BERAN bílý červenooký
Vokolek Ladislav, čp.83, 28002 Kořenice, tel: 608081427
ČESKÝ STRAKÁČ modrý
Volf Zdeněk, Mgr., Jana Švermy 218, 294 29 Bezno, tel: 732341805, mail: [email protected]
FAVEROLKA NĚMECKÁ ZDROBNĚLÁ lososová, VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Vrabec Jiří, Struhy 90, 29443 Čachovice, tel: 326307141, mail: [email protected]
ALJAŠKA , VÍDEŇSKÝ BÍLÝ
Vrána Jiří, Řemíčov 26, 39143 Mladá Vožice, tel: 720623637, mail: [email protected]
BELGICKÝ OBR železitý, MARANSKA černá měděněkrká (měděně černá)
Vrba Jan, Všepadly 31, 34543 Koloveč
JEPTIŠKA černá
Vrba Jaroslav, Všepadly 31, 34543 Koloveč, tel: 728414223
FRANCOUZSKÝ BERAN bílý červenooký, HÝL bronzový černokřídlý, HÝL bronzový černokřídlý bělohrotý, HÝL bronzový
modrokřídlý bělohrotý, HÝL zlatý černokřídlý bělohrotý, HÝL zlatý modrokřídlý, PIŽMOVKA hnědě sedlatá, SASEXKA
bílá světle kolumbijská
Walach Pavel, Zahradní 367, 735 81 Bohumín, tel: 724025057, mail: [email protected]
STŘÍBŘITÝ MALÝ divoce zbarvený
Zadina Josef in mem., Ing.a, Český svaz chovatelů, 18253
HERMELÍN červenooký
Záhorecová Lenka, Za Stadionem 1306, 69603 Dubňany, tel: 776043344, mail: [email protected]
ZAKRSLÝ bílopesíkatý černý
Záhrubský Jiří, Bystřická 25/31, 41702 Dubí 2, tel: 606556545
Sekce Mladý
chovatel
H
H
D
K
K
D
MCH
H
K
HK
KD
DK
MCH
K
K
K
K
K
DKH
K
H
DH
K
MCH
K
MCH
K
H
HD
K
H
K
D
K
K
K
MCH
K
DK
K
KD
H
MCH
KHD
K
K
K
K
MCH
Poř. č.
Příjmení, Jméno,Adresa, Telefon, Email
Sekce Mladý
chovatel
ALJAŠKA
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
Záhrubský Martin, Bystřická 25/31, 41702 Dubí 2, tel: 606556545
STŘÍBŘITÝ MALÝ žlutý
Zajíček Josef, Farma Tehov, 25101 Tehov uŘíčan, tel: 608044468, mail: [email protected]
LANDESKÁ divoká, POMOŘANSKÁ divoce strakatá, SASKÁ , VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Zaňát Milan, Smolinské 10, 90842 Smolinské, SK, tel: 00421 907754897, mail: [email protected]
ČESKÝ VOLÁČ SEDLATÝ ROUSNÝ modrý, SASKÝ MNICH černý bělopruhý
Zavoral Jaroslav, Ing., čp. 506, 56961 Dolní Újezd, tel: 737843334
HEMPŠÍRKA ZDROBNĚLÁ měděně červená, ZAKRSLÝ BERAN činčilový
Zavoralová Blanka, Bc., čp. 506, 56961 Dolní újezd, tel: 605060936
ZAKRSLÝ BERAN madagaskarový
Zeman František, čp. 53, 43001 Nezabylice, tel: 604960489
MORAVSKÝ PŠTROS žlutý
Zeman Jiří, Tuněchody 82, 53701 Chrudim, tel: 732340453, mail: [email protected]
ČESKÁ , RÝNSKÁ SLEPICE černá
Zeman Josef, Bc., Nezabylice 53, 43002 Chomutov, tel: 739618850, mail: [email protected]
ČESKÝ STAVÁK černý tygr
Zeman Miroslav, Rohoznice 88, 53341 Lázně Bohdaneč, tel: 723477329, mail: [email protected]
VÍDEŇSKÝ BÍLÝ , VÍDEŇSKÝ ČERNÝ
Zeman Ondřej, čp.118, 33845 Těně, tel: 721681216
ČINČILA MALÁ
Zezula Josef, Stařiny 70, 69665 Petrov u Strážnice, tel: 605517665
MORAVSKÝ PŠTROS modrý bělopruhý
Zmelty Vilém, Ing., Oldřichovice 485, 73961 Třinec 1, tel: 734121138, mail: [email protected]
RODAJLENDKA červená
Zuska Josef, Prodloužená 250, 159 00 Praha 5, tel: 732118604
MALÝ BERAN divoce zbarvený, NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ , VÍDEŇSKÝ ČERNÝ , VÍDEŇSKÝ MODRÝ , VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Žampová Julie, Nový Šaldorf 87, 67181 Znojmo, tel: 776255235, mail: [email protected]
HERMELÍN červenooký
Žížala Jiří, Mokrá Lhota 91, 25751 Bystřice, tel: 317783505 / 603587413, mail: [email protected]
ČINČILA VELKÁ , ZAKRSLÝ durynský
Žížala Jiří, Ing., Ke Hřbitovu 329, 26291 Kosova Hora, tel: 723533788, mail: [email protected]
ČESKÝ STRAKÁČ černý, ZAKRSLÝ činčilový
Žížala Josef, Slezská 646, 28201 Český Brod, tel: 607431433, mail: [email protected]
BELGICKÝ OBR železitý
K
DK
MCH
H
DK
K
H
D
H
K
K
MCH
H
D
K
K
K
K
K
MCH
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
Expozice králíků
BELGICKÝ OBR
divoce zbarvený
Volentier - Trávníček
1. 1,0 K 6-3 30-69
2. 1,0 K 6-3 30-70
3. 1,0 K 6-3 30-71
4. 1,0 K 6-3 30-72
1320,1320,1320,1320,-
94,5 Dvořák P.
94,5 (103)
93,0
94,0 376,0
5.
6.
7.
8.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 30-2
1-3 30-3
1-3 30-4
1-3 30-5
2200,1650,2200,2200,-
95,0 Dvořák P.
94,0 (103)
94,5
94,0 377,5
9.
10.
11.
12.
1,0 K2
0,1 K2
1,0 K2
1,0 K2
12-43 H-488
42-79 B-718
1-3 30-19
1-3 30-1
2750,2200,1430,1430,-
95,0 Dvořák P.
95,0 (103)
90,5
93,5 374,0
13.
14.
15.
16.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
4-3 S-472
4-3 S-473
4-3 S-474
4-3 S-477
1540,1540,1540,1540,-
94,5 Janoušek F.
95,0 (192)
95,0
95,0 379,5
17.
18.
19.
20.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1,0 K1
4-3 S-430
4-3 S-436
4-3 S-434
1-3 S-1
2750,2200,2200,2750,-
95,5 Novotný J.
96,0 (358)
93,0
95,0 379,5
21.
22.
23.
24.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
4-3 55-13
4-3 55-16
4-3 55-17
4-3 55-18
1430,1430,1430,1430,-
94,5 Packo M.
93,0 (364)
94,0
93,5 375,0
25.
26.
27.
28.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
4-3 55-6
4-3 55-7
4-3 55-8
4-3 55-12
1430,1430,1430,1430,-
94,5 Packo M.
94,0 (364)
VÝL
93,0
29.
30.
31.
32.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1-3 83-7
1-3 83-8
2-3 83-9
2-3 83-10
1650,95,0 Spáčil J.
1650,95,0 (445)
1650,- ČC P8 96,0
1650,95,0 381,0
33.
34.
35.
36.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
3-3 83-31
3-3 83-32
3-3 83-34
3-3 83-36
2200,1650,1650,1650,-
37.
38.
39.
40.
0,1 K3
0,1 K3
0,1 K3
0,1 K3
4-3 83-45
4-3 83-46
4-3 83-47
4-3 83-48
1650,1650,-
93,0 Spáčil J.
nedod (445)
94,5
94,5
41. 1,0 J
3-3 S-332
42. 0,1 J
4-3 25-25
43. 1,0 J
44. 1,0 J
4-3 21-4
4-3 21-5
1595,1595,-
94,0 Němcová J.
93,0 (352)
45.
46.
47.
48.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
1-3 S-37
1-3 S-38
1-3 S-39
1-3 S-40
2750,2750,2750,2750,-
95,5 Novotný J.
95,0 (358)
94,5
93,0
49. 1,0 J
3-3 55-2
1430,-
NKL Packo M.
(364)
železitý
50.
51.
52.
53.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1-3 30-10
1-3 30-11
1-3 30-12
1-3 30-13
1320,-
95,0 Spáčil J.
93,0 (445)
94,5
95,5 378,0
93,5 Krof R.
(267)
NEDOD Krsková E.
(271)
1430,1430,1430,1650,-
95,0 Dvořák P.
95,5 (103)
93,0
93,5 377,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
54.
55.
56.
57.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
4-3 S-677
4-3 S-681
4-3 S-682
3-3 S-675
1320,1320,132,1650,-
58.
59.
60.
61.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
5-3 S-661
5-3 S-662
5-3 S-664
5-3 S-665
880,880,880,880,-
93,5 Krof R.
93,5 (267)
94,5
93,0 374,5
62.
63.
64.
65.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
5-3 S-638
5-3 S-639
5-3 S-640
5-3 S-641
990,- ČC
990,-
95,0 Vrána J.
94,0 (574)
95,0
94,0 378,0
66.
67.
68.
69.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 14-1
2-3 14-2
2-3 14-5
2-3 14-7
2200,2200,-
95,5 Žížala J.
94,5 (597)
nedod
94,5
70. 1,0 J
3-3 S-331
1320,-
95,5 Krof R.
(267)
71.
72.
73.
74.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
2-3 14-3
1-3 S-607
4-3 14-16
2-3 S-150
žlutý
75.
76.
77.
78.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
6-3 30-85
6-3 30-86
6-3 30-87
6-3 30-89
1650,1650,1650,1650,-
93,0 Dvořák P.
94,5 (103)
93,0
93,0 373,5
79.
80.
81.
82.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
3-3 30-49
3-3 30-50
3-3 30-52
5-2-19 K-2
1650,1650,1650,2750,- ČC
94,5 Dvořák P.
94,5 (103)
94,5
95,0 378,5
83.
84.
85.
86.
1,0 K3
0,1 K3
0,1 K3
0,1 K3
3-2 30-25
2-3 20-43
2-3 30-45
2-3 30-47
2750,2750,2200,2200,-
95,5 Dvořák P.
94,0 (103)
94,5
93,0 377,0
87.
88.
89.
90.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-59
1-3 S-60
1-3 S-61
1-3 S-62
2200,2200,2200,-
94,0 Hrdina R.
95,5 (174)
94,5
93,0 377,0
91.
92.
93.
94.
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
4-3 12-2
4-3 12-5
5-3 12-10
5-3 12-12
1650,1650,1650,1650,-
93,0 Červený J.
93,0 (78)
94,5
94,0
1540,1540,1540,1540,-
93,0 Červený J.
95,0 (78)
94,5
94,5 377,0
95,0 Vartýř J.
94,0 (550)
94,5
95,0 378,5
BELGICKÝ OBR ALBÍN
95. 0,1 K 4-3 12-4
96. 0,1 K 4-3 12-3
97. 0,1 K 4-3 12-4
98. 0,1 K 4-3 12-5
990,-
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
4-3 S-105
4-3 S-106
4-3 S-108
4-3 S-109
1430,1430,1430,1430,-
103.
104.
105.
106.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 S-32
1-3 S-37
1-3 S-35
1-3 S-40
1980,-
107.
108.
109.
110.
1,0 K3
0,1 K3
0,1 K3
0,1 K3
1-3 S-21
3-3 S-33
2-3 S-64
2-3 S-66
1650,1650,-
1-2 19-1
5-2 19-6
nedod Žížala J.
nedod (597)
NKL
nedod
2200,-
99.
100.
101.
102.
111. 1,0 J
112. 1,0 J
94,0 Hrdina R.
93,0 (174)
94,5
95,5 377,0
ČC
95,0 Vartýř J.
95,5 (550)
95,5
94,5 380,5
1650,-
95,0 Vartýř J.
95,5 (550)
94,5
95,5 380,5
1650,-
95,5 Patras J.
95,0 (370)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
NĚMECKÝ OBROVITÝ STRAKÁČ
černý
113. 1,0 K1 1-3 41-1
1540,114. 1,0 K1 2-3 41-9
1540,115. 1,0 K1 2-3 41-8
1540,116. 0,1 K1 1-3 41-3
1540,117.
118.
119.
120.
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
modrý
121. 1,0 J
122. 0,1 J
123. 0,1 J
3-3 41-21
3-3 21-29
4-3 21-47
4-3 21-48
3-3 21-37
4-3 21-43
4-3 21-41
FRANCOUZSKÝ BERAN
bílý červenooký
Sikora - Řídký
124. 1,0 K1 1-3 S-1
125. 0,1 K1 3-3 19-53
126. 1,0 K1 3-3 19-50
127. 1,0 K1 3-3 19-49
1320,1210,1320,1320,-
1320,1320,1320,-
660,660,660,-
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
94,0 Šrámek J.
94,0 (494)
94,5
92,5 375,0
94,0 Dvořák D.
93,0 (100)
94,0
91,0
94,5 Dvořák D.
92,0 (100)
93,5
NKL Gruner J.
93,0 (132)
90,5
93,5 277,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
166.
167.
168.
169.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
4-3 53-1
4-3 53-2
4-3 59-9
3-3 17-13
880,880,-
NKL Vávra V.
93,0 (552)
92,5
NEDOD
170. 1,0 J
3-3 58-16
880,-
93,0 Božek L.
(37)
171. 1,0 J
172. 1,0 J
1-3 19-4
1-3 19-6
770,770,-
92,0 Gruner J.
ND (132)
173. 1,0 J
1-3 S-7
174. 1,0 J
175. 0,1 J
176. 0,1 J
LV78 433
LU78 432
LV78 434
1100,1100,1100,-
nedod Sloka S.
93,0 (438)
93,5
177. 0,1 J
178. 0,1 J
1-3 17-4
3-3 17-12
880,-
NEDOD Vávra V.
NEDOD (552)
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
3-3 19-61
3-3 19-50
3-3 19-55
3-3 19-54
660,660,660,660,-
93,5 Gruner J.
NKL (132)
92,0
92,5
183.
184.
185.
186.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
3-3 84-2
3-3 84-3
3-3 84-4
3-3 84-7
990,990,990,- ČC
94,5 Pečenka J.
93,0 (374)
95,0
95,0 377,5
187.
188.
189.
190.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 11-1
1-3 11-4
3-3 11-9
3-3 11-10
880,-
825,-
94,5 Švec F.
93,0 (508)
92,5
93,0 373,0
191.
192.
193.
194.
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 11-2
1-3 11-3
3-3 11-7
3-3 11-8
825,83,825,825,-
91,5 Švec F.
92,0 (508)
94,0
ND
195. 1,0 J
196. 1,0 J
197. 1,0 J
3-3 58-11
3-3 58-15
1-3 58-6
880,880,1100,-
95,0 Božek L.
93,5 (37)
94,0
660,-
NKL Gruner J.
(132)
železitý
179.
180.
181.
182.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
Tetov.
95,0 Mouka A.
(346)
128.
129.
130.
131.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 11-17
3-3 11-18
3-3 11-24
3-3 11-23
1089,1089,- ČC
1089,1089,-
94,5 Müller L.
95,0 (349)
94,5
94,5 378,5
132.
133.
134.
135.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
1-3 11-1
1-3 11-2
1-3 11-4
1-3 11-3
1001,1001,1001,1001,-
93,5 Müller L.
93,5 (349)
94,0
94,0 375,0
136.
137.
138.
139.
1,0 K3
1,0 K3
0,1 K3
0,1 K3
2-3 11-9
2-3 11-10
2-3 11-13
2-3 11-14
1001,1001,1001,1001,-
94,0 Müller L.
93,5 (349)
94,5
92,5 374,5
140.
141.
142.
143.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1-3 31-2
1-3 31-13
1-3 31-6
1-3 31-17
880,880,880,880,-
93,0 Vrba J.
94,0 (576)
92,5
92,5 372,0
144. 1,0 J
1-3 S-3
880,-
93,0 Dobrovolný Z.
(91)
198. 1,0 J
3-3 19-58
145. 1,0 J
146. 1,0 J
2-3 19-10
3-3 19-85
660,660,-
93,5 Gruner J.
95,0 (132)
199. 1,0 J
4-3 S-60
147. 1,0 J
3-3 S-42
NKL Mouka A.
(346)
modrý
200. 0,1 J
201. 0,1 J
3-3 83-1
3-3 83-2
880,880,-
94,0 Spáčil J.
93,0 (445)
strakáč modrý
202. 1,0 J 3-3 83-4
1100,-
94,5 Spáčil J.
(445)
770,770,770,-
94,0 Bureš M.
93,5 (52)
94,0
94,0 375,5
770,770,-
ND Bureš M.
93,5 (52)
94,0
94,5 282,0
148.
149.
150.
151.
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
3-3 11-22
2-3 11-12
3-3 11-20
3-3 11-21
1001,1001,1089,1089,-
93,5 Müller L.
93,5 (349)
nedod
93,0
152. 1,0 J
153. 1,0 J
LV78 435
LV78 533
990,990,-
93,5 Sloka S.
94,5 (438)
154.
155.
156.
157.
H 24 R1481
3-3 S-39
3-3 S-39
3-3 S-41
660,660,660,-
nedod Süss O.
90,0 (464)
nedod
90,0
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
divoce zbarvený
158. 1,0 K1 4-3 58-17
159. 1,0 K1 4-3 58-19
160. 0,1 K1 4-3 58-22
161. 0,1 K1 4-3 58-24
162.
163.
164.
165.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
5-3 11-1
5-3 11-3
5-3 11-4
5-3 11-6
770,770,770,770,-
94,0 Božek L.
94,0 (37)
NKL
95,0
NKL Fulín J.
95,0 (128)
95,0
95,0 285,0
MORAVSKÝ MODRÝ
Louda - Ekrt
203. 1,0 K1 6-3 S-281
204. 1,0 K1 6-3 S-282
205. 0,1 K1 6-3 S-283
206. 0,1 K1 6-3 S-284
207.
208.
209.
210.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
5-3 S-8028
5-3 S-8029
5-3 S-8027
5-3 S-8026
211.
212.
213.
214.
0,1 K3
0,1 K3
0,1 K3
1,0 K3
3-3 S-8012
3-3 S-8013
12-2 S-4065
1-3 S-1
94,5 Mouka A.
(346)
94,0 Bureš M.
94,0 (52)
94,5
95,0 377,5
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
215.
216.
217.
218.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
4-3 S-185
4-3 S-186
4-3 S-188
4-3 S-189
770,770,770,770,-
94,5 Čermák S.
94,5 (74)
94,5
93,5 377,0
278.
279.
280.
281.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
1,0 K1
5-3 12-8
5-3 12-10
4-3 12-6
4-3 12-4
219.
220.
221.
222.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
4-3 S-141
1-3 S-142
4-3 S-143
4-3 S-145
660,660,-
94,5 Faltys P.
94,5 (111)
94,5
94,5 378,0
282.
283.
284.
285.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1,0 K1
4-3 P-54
2-3 P-46
2-3 P-47
4-3 P-56
223.
224.
225.
226.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
6-3 S-267
6-3 S-268
6-3 S-269
6-3 S-70
715,715,715,715,-
94,0 Hazuková J.
94,0 (142)
93,5
94,0 375,5
286.
287.
288.
289.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
4-3 P-51
4-3 P-52
4-3 P-57
4-3 P-58
227. 0,1 K2 5-3 S-263
228. 0,1 K2 6-3 S-264
229. 0,1 K2 5-3 S-265
770,770,770,-
94,0 Hazuková J.
94,0 (142)
94,5 282,5
290.
291.
292.
293.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
4-3 S-231
660,4-3 S-233
4-3 S-234
4-3
S-235 660,-
94,5 Talacko J.
94,0 (512)
94,0
94,0 376,5
294. 0,1 J
6-2 S-231
660,-
95,0 Hrdina R.
(174)
295. 0,1 J
296. 0,1 J
4-3 55-2
4-3 55-3
726,726,-
94,0 Packo M.
95,5 (364)
297. 0,1 J
298. 0,1 J
299. 1,0 J
4-3 12-5
4-3 12-3
4-3 12-7
825,825,770,-
NKL Purkart M.
92,0 (405)
93,5
550,550,550,550,-
94,0 Andrle T.
94,0 (4)
95,0
95,0 378,0
94,5 Beneš J.
94,0 (23)
94,5
94,0 377,0
230.
231.
232.
233.
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 S-32
3-3 S-33
3-3 S-34
3-3 S-35
1100,-
93,5 Hrdina R.
95,0 (174)
94,0
95,0 377,5
234.
235.
236.
237.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 P-12
2-3 P-13
3-3 P-5049
3-3 P-5050
990,-
238.
239.
240.
241.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
2-2 S-71
10-2 P-150
1-3 P-4
3-3 P-5051
990,990,-
242.
243.
244.
245.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
3-3 S-5022
3-3 S-5023
3-3 S-5024
3-3 S-5026
605,-
246.
247.
248.
249.
1,0 K1
0,1 K1
1,0 K1
1,0 K1
1-3 P-5008
1-3 P-5010
2-3 P-5011
2-3 P-5015
770,770,770,770,-
95,0 Křešnička I.
95,0 (275)
93,5
94,5 378,0
250.
251.
252.
253.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
1-3 P-5009
3-3 P-22
3-3 P-23
2-3 P-5021
770,770,770,770,-
95,0 Křešnička I.
94,5 (275)
94,0
94,5 378,0
254.
255.
256.
257.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
4-3 S-213
4-3 S-214
4-3 S-217
4-3 S-218
605,605,-
94,0 Kučera V.
94,0 (285)
95,0
95,0 378,0
258.
259.
260.
261.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
4-3 55-27
4-3 55-26
4-3 55-18
4-3 55-17
726,726,726,726,-
94,5 Packo M.
92,5 (364)
94,5
94,0 375,5
262.
263.
264.
265.
0,1 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
4-3 55-8
4-3 55-10
4-3 55-11
4-3 55-12
726,726,726,726,-
94,5 Packo M.
92,0 (364)
92,0
ND
266.
267.
268.
269.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 S-87
3-3 S-89
1-3 S-79
1-3 S-84
880,880,880,-
94,0 Přibyl J.
94,5 (401)
94,0
94,5 377,0
270.
271.
272.
273.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
4-3 S-298
4-3 S-299
4-3 S-300
4-3 S-301
880,880,880,-
94,5 Přibyl J.
94,5 (401)
94,0
95,0 378,0
274.
275.
276.
277.
0,1 K3
0,1 K3
0,1 K3
0,1 K3
5-3 S-307
5-3
5-3 S-314
5-3 S-313
880,880,880,880,-
94,0 Přibyl J.
94,0 (401)
94,0
94,0 376,0
1100,1100,-
ČC
605,-
94,5 Klika J.
95,0 (220)
96,0
95,0 380,5
95,0 Klika J.
95,0 (220)
95,0
95,5 380,5
93,0 Kouba M.
95,0 (242)
93,5
95,0 376,5
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
Snítilý - Kratochvíl
300. 1,0 K 2-3 S-850
301. 1,0 K 2-3 S-851
302. 1,0 K 2-3 S-857
303. 0,1 K 2-3 S-858
770,770,770,770,-
93,0 Purkart M.
94,0 (405)
93,0
94,0 374,0
95,0 Smutný O.
95,0 (442)
95,5
95,0 380,5
715,-
ČC
95,0 Smutný O.
95,0 (442)
95,0
96,0 381,0
304.
305.
306.
307.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
3-3 S-369
3-3 S-372
3-3 S-364
3-3 S-367
550,550,550,550,-
308.
309.
310.
311.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
3-3 S-745
3-3 S-746
3-3 S-747
3-3 S-748
550,550,550,550,-
312.
313.
314.
315.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
4-3 S-0247
4-3 S-0249
4-3 S-637
4-3 S-635
484,484,484,484,-
93,5 Caha M.
93,5 (59)
94,0
93,0 374,0
316.
317.
318.
319.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
5-3 S-640
5-3 S-642
5-3 S-660
5-3 S-661
484,484,726,484,-
94,5 Caha M.
94,5 (59)
94,0
94,0 377,0
320.
321.
322.
323.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
5-3 29-87
5-3 29-88
5-3 29-89
5-3 29-90
605,605,605,605,-
93,5 Hadraba A.
93,5 (133)
94,5
93,5 375,0
324.
325.
326.
327.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-11
1-3 S-14
2-3 S-145
2-3 S-149
550,- ČC
440,-
95,0 Heller M.
95,0 (151)
95,0
94,5 379,5
328.
329.
330.
331.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1,0 K1
3-3 P-14
3-3 P-2007
3-3 P-2001
3-3 P-13
550,550,550,550,-
91,5 Holaj J.
93,5 (157)
93,0
92,5 370,5
332.
333.
334.
335.
0,1 K2
0,1 K2
1,0 K2
1,0 K2
2-3 P-0805
2-3 P-0804
3-3 P-11
3-3 P-15
550,550,550,550,-
93,0 Holaj J.
94,0 (157)
92,5
93,0 372,5
4-3 36-45
550,-
94,0 Krůta V.
336. 1,0 K
NEDOD Brábník J.
NEDOD (39)
NEDOD
NEDOD
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
337. 1,0 K
338. 0,1 K
339. 0,1 K
5-3 36-56
4-3 36-47
5-3 36-59
550,550,550,-
92,0 (273)
94,0
93,0 373,0
340.
341.
342.
343.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
4-3 S-680
4-3 S-681
4-3 S-687
4-3 S-0259
484,484,484,484,-
95,5 Linhart F.
94,0 (310)
94,0
93,0 376,5
344.
345.
346.
347.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
3-3 S-357
3-3 S-359
3-3 S-360
3-3 S-361
348.
349.
350.
351.
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 S-1209
2-3 S-1210
2-3 S-1211
2-3 S-1212
352.
353.
354.
355.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
3-3 S-20-44
3-3 S-2045
3-3 S-20-46
3-3 S-2047
356.
357.
358.
359.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 S-157
1-3 S-0221
2-3 S-159
2-3 S-160
360.
361.
362.
363.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
364.
365.
366.
367.
95,0 Málek P.
93,5 (322)
95,0
95,0 378,5
550,550,550,550,-
93,5 Matoušek P.
93,0 (328)
94,0
92,5 373,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
400.
401.
402.
403.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
3-3 S-243
3-3 S-242
3-3 S-237
3-3 S-244
404.
405.
406.
407.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-2841
1-3 S-2844
1-3 S-2845
1-3 S-2846
660,660,660,660,-
94,0 Vavruška V.
94,5 (554)
94,5
94,0 377,0
408.
409.
410.
411.
1,0 K1
0,1 K1
1,0 K1
0,1 K1
4-3 S-1172
4-3 S-1175
4-3 S-1173
4-3 S-1177
550,550,550,550,-
94,5 Vojtěch J.
94,5 (568)
94,0
94,0 377,0
412.
413.
414.
415.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
4-3 S-1167
4-3 S-1168
4-3 S-1170
4-3 S-1171
550,550,550,550,-
94,0 Vojtěch J.
93,5 (568)
93,5
94,5 375,5
ČC
95,0 Tecl A.
93,5 (513)
95,5
95,5 379,5
94,0 Molič J.
94,0 (343)
94,5
94,5 377,0
416. 1,0 J
417. 1,0 J
418. 1,0 J
LV77 533
LV77 535
LV77 537
660,660,660,-
94,5 Grundštoka A.
nedod (131)
93,5
605,605,605,605,-
93,5 Novák J.
94,0 (354)
94,0
93,5 375,0
419.
420.
421.
422.
4-3 S-1221
3-3 S-1213
4-3 S-1223
4-3 S-1224
550,-
nedod Matoušek P.
93,5 (328)
93,5
93,0
1-3 S-929
1-3 S-926
1-3 S-936
1-3 S-937
605,605,605,605,-
94,0 Novák V.
94,5 (357)
94,5
95,5 378,5
0,1 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
5-3 S-1155
5-3 S-1154
5-3 S-1153
5-3 S-1152
550,550,550,550,-
94,0 Pilař F.
94,0 (380)
94,0
94,0 376,0
368.
369.
370.
371.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
3-3 21-90
3-3 21-91
3-3 21-92
3-3 21-93
660,- P22
660,660,660,-
95,0 Sirotek A.
95,0 (430)
95,0
95,0 380,0
372.
373.
374.
375.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
4-3 11-49
4-3 11-50
4-3 11-51
4-3 11-52
660,-
94,5 Straňák J.
95,0 (456)
94,5
95,5 379,5
376.
377.
378.
379.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
4-3 11-98
4-3 11-99
4-3 11-100
4-3 11-101
660,660,660,-
94,5 Straňák J.
95,0 (456)
94,5
95,0 379,0
380.
381.
382.
383.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
4-3 S-821
4-3 S-822
4-3 S-823
4-3 S-824
550,550,550,550,-
94,0 Škop F.
93,0 (485)
94,0
94,0 375,0
384.
385.
386.
387.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
5-3 S-2061
5-3 S-2062
5-3 S-2063
5-3 S-2064
495,495,495,495,-
93,5 Škop F.
93,0 (485)
93,5
93,0 373,0
388.
389.
390.
391.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
5-3 S-509
5-3 S-510
5-3 S-0850
4-3 S-0858
605,605,605,605,-
94,0 Šťovík J.
94,0 (502)
94,5
95,5 378,0
392.
393.
394.
395.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
5-3 S-427
5-3 S-428
5-3 S-429
5-3 S-430
660,660,660,660,-
94,5 Švehlík J.
95,0 (509)
94,0
NEDOD
396.
397.
398.
399.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
5-3 S-432
5-3 S-433
5-3 S-434
5-3 S-435
660,660,660,660,-
94,0 Švehlík J.
93,5 (509)
94,0
93,5 375,0
660,ČC
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
550,550,-
NĚMECKÝ VELKÝ STŘÍBŘITÝ
černý
423. 0,1 K 4-3 21-7
550,424. 0,1 K 4-3 21-8
550,425. 1,0 K 4-3 21-6
550,426. 1,0 K 4-3 21-5
550,427.
428.
429.
430.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
LV6 4311
LV6 331
LV6 333
LV6 4314
ČINČILA VELKÁ
Šitar
431. 1,0 K1 1-3 S-3281
432. 1,0 K1 1-3 S-3280
433. 1,0 K1 1-3 S-3279
434. 1,0 K1 1-3 S-3278
93,5 Luxemburk F.
94,0 (314)
93,5
94,0 375,0
550,550,550,550,-
94,0 Salmina I.
94,5 (425)
94,0
94,5 377,0
660,- ČC
660,660,660,-
95,0 Beránek M.
94,5 (27)
93,0
94,5 377,0
660,660,660,-
95,5 Beránek M.
93,0 (27)
94,0
92,5 375,0
435.
436.
437.
438.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
1-3 S-3275
3-3 S-32161
3-3 S-32162
3-3 S-32163
439.
440.
441.
442.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
3-3 S-30127
3-3 S-30128
3-3 S-3292
3-3 S-3293
92,5 Davídek Z.
94,0 (83)
94,5
94,0 375,0
443.
444.
445.
446.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
5-3 S-32179
5-3 S-32180
5-3 S-32182
5-3 S-32183
94,0 Jandl L.
94,0 (191)
94,0
94,0 376,0
447.
448.
449.
450.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
6-3 S-32258
6-3 S-32259
6-3 S-32260
6-3 S-32261
93,0 Jandl L.
94,0 (191)
94,0
94,0 375,0
451.
452.
453.
454.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 44-2
1-3 44-3
2-3 44-5
2-3 44-6
93,0 Jirousek V.
93,5 (204)
93,0
92,5 372,0
455.
456.
457.
458.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-3044
1-3 S-3045
1-3 S-3046
1-3 S-3047
550,550,550,550,-
94,0 Princová M.
93,5 (397)
93,0
94,0 374,5
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
513.
514.
515.
516.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1-3 S-35
1-3 S-36
1-3 S-37
1-3 S-42
517.
518.
519.
520.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 P-18
1-3 P-20
1-3 P-2
1-3 P-3
521.
522.
523.
524.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
3-3 P-36
3-3 P-37
1-3 P-26
1-3 P-28
93,5 Cach P.
94,5 (60)
94,0
94,0 376,0
525.
526.
527.
528.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 S-210
3-3 S-211
3-3 S-213
3-3 S-214
880,770,-
529.
530.
531.
532.
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
4-3 S-303
4-3 S-304
4-3 S-305
4-3 S-306
660,-
1100,1100,1100,-
1-3 20-6
1-3 20-8
1-3 20-9
1-3 20-10
550,550,550,-
463.
464.
465.
466.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
1,0 K1
5-3 11-32
5-3 11-29
5-3 11-38
5-3 11-39
605,605,605,605,-
94,0 Žížala J.
94,5 (595)
93,0
93,0 374,5
715,-
94,0 Jirousek V.
93,0 (204)
94,0
3-3 44-8
3-3 44-10
3-3 44-9
MEKLENBURSKÝ STRAKÁČ
černý
470. 0,1 K1 1-2 17-5
471. 0,1 K1 1-2 17-6
472. 1,0 K1 2-3 17-8
473. 0,1 K1 2-3 17-12
93,0 Šindelář A.
91,0 (481)
93,5
94,5 372,0
474.
475.
476.
477.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
2-3 S-39
2-3 S-43
2-3 S-40
2-3 S-45
770,- P15
770,880,-
95,0 Kudr M.
94,0 (287)
94,0
94,0 377,0
478.
479.
480.
481.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
4-3 11-1
4-3 11-2
4-3 11-3
4-3 11-4
660,660,660,660,-
94,5 Škréta J.
93,5 (487)
94,0
93,0 375,0
533.
534.
535.
536.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
3-3 30-19
3-3 30-16
3-3 30-18
3-3 30-22
4-3 11-5
660,-
93,0 Škréta J.
(487)
537.
538.
539.
540.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
4-3 49-1
4-3 49-2
4-3 49-3
4-3 49-4
541.
542.
543.
544.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-14
1-3 S-16
1-3 S-17
1-3 S-19
482. 1,0 J
modrý
483.
484.
485.
486.
0,1 K1
0,1 K1
1,0 K1
0,1 K1
červený
487. 1,0 K
488. 1,0 K
489. 0,1 K
490. 0,1 K
1-3 17-2
1-3 17-3
3-3 17-5
3-3 17-6
ČC
Prod.
cena
4-3 29-15
4-3 29-18
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
467. 1,0 J
468. 0,1 J
469. 0,1 J
Tetov.
511. 0,1 K
512. 0,1 K
459.
460.
461.
462.
P37
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
94,0 Cach P.
94,5 (60)
94,5
94,5 377,5
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
550,550,-
93,5
93,0 372,0
ČC
880,- P11
96,0 Kotek L.
94,5 (241)
96,5
95,0 382,0
1100,-
94,0 Kozub M.
95,0 (254)
95,0
95,0 379,0
95,5 Kozub M.
95,0 (254)
95,0
94,5 380,0
770,-
660,-
95,0 Krajf M.
94,5 (257)
95,0
95,5 380,0
94,5 Krajf M.
95,0 (257)
95,0
95,5 380,0
94,0 Machová P.
95,0 (319)
91,5
94,0 374,5
94,5 Otava L.
95,5 (362)
95,0
95,5 380,5
1540,-
1980,-
95,0 Starý P.
95,5 (449)
95,0
91,0 376,5
3-3 11-8
4-3 11-12
3-3 11-10
4-3 11-14
660,660,660,660,-
94,0 Škréta J.
94,5 (487)
94,5
93,5 376,5
545.
546.
547.
548.
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 S-111
3-3 S-110
2-3 S-94
2-3 S-95
94,5 Šíma J.
95,0 (478)
95,0
95,0 379,5
0,1 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
4-3 27-9
4-3 27-6
4-3 27-7
4-3 27-8
605,605,605,605,-
94,0 Velek J.
93,0 (556)
94,0
93,0 374,0
549.
550.
551.
552.
1,0 K2
0,1 K2
1,0 K2
0,1 K2
1-3 S-75
1-3 S-81
3-3 S-101
3-3 S-105
95,5 Šíma J.
95,0 (478)
95,0
93,0 378,5
495. 1,0 J
3-3 60-1
VÝL Kosina L.
(238)
496. 1,0 J
3-3- 11-9
553.
554.
555.
556.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
3-3 17-76
3-3 17-78
3-3 17-77
3-3- 17-82
96,0 Volf Z.
94,0 (572)
94,0
94,5 378,5
557.
558.
559.
560.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 S-64
3-3 S-71
3-3 S-66
3-3 S-70
1650,-
1089,-
94,5 Zuska J.
94,5 (593)
95,0
96,0 380,0
561. 1,0 J
562. 0,1 J
2-3 25-5
1-3 25-4
605,605,-
94,0 Fojtík M.
95,0 (123)
563.
564.
565.
566.
5-3 81-23
3-3 81-9
6-3 81-25
6-3 81-26
660,770,660,770,-
MVD Říčný M.
93,5 (421)
MVD
MVD
567. 1,0 J
1-3 S-15
968,-
95,0 Starý P.
(449)
568. 1,0 J
569. 0,1 J
2-3 30-12
2-3 30-14
770,770,-
95,5 Suda M.
95,0 (461)
570. 1,0 J
3-3 S-63
491.
492.
493.
494.
VÍDEŇSKÝ MODRÝ
Zens
497. 1,0 K1 3-3 S-113
498. 1,0 K1 3-3 S-114
499. 1,0 K1 3-3 S-115
500. 0,1 K1 3-3 S-117
660,-
880,- ČC
880,-
93,5 Škréta J.
(487)
880,-
95,5 Dolejš R.
95,5 (93)
95,5
95,0 381,5
501.
502.
503.
504.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
3-3 22-1
3-3 22-2
3-3 22-4
3-3 22-5
880,- ČC
880,880,880,-
95,5 Hanzalendrová
95,5 (138)
95,5
93,5 380,0
505.
506.
507.
508.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
4-3 17-36
4-3 17-38
5-3 17-39
5-3 17-40
715,880,880,880,-
93,5 Kaše V.
94,5 (212)
94,5
94,5 377,0
5-3 29-21
5-3 29-24
550,550,-
92,5 Kolman J.
93,0 (230)
509. 1,0 K
510. 0,1 K
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
92,0 Zuska J.
(593)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
VÍDEŇSKÝ ČERNÝ
Louda - Ekrt
571. 1,0 K 1-3 S-101
572. 1,0 K 1-3 S-102
573. 0,1 K 2-3 S-99
574. 1,0 K 3-3 S-110
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
627. 1,0 K
628. 1,0 K
629. 0,1 K
4-3 17-14
4-3 17-15
4-3 17-17
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
93,0 (245)
94,5
93,0 375,0
770,770,-
770,770,770,770,-
95,5 Borč L.
95,5 (34)
95,0
94,0 380,0
630.
631.
632.
633.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
6-3 S-263
6-3 S-265
5-3 S-216
5-3 S-217
1650,1650,1650,1650,- ČC
94,5 Kozub M.
94,5 (255)
95,0
95,5 379,5
1650,- ČC
1650,1650,1650,-
95,5 Kozub M.
95,5 (255)
95,5
95,0 381,5
575.
576.
577.
578.
1,0 K
0,1 K
1,0 K
0,1 K
4-3 31-1
4-3 31-5
4-3 31-9
4-3 31-10
550,550,550,550,-
94,0 Fiala T.
94,5 (118)
95,0
95,0 378,5
634.
635.
636.
637.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
3-3 S-163
3-3 S-165
3-3 S-166
3-3 S-169
579.
580.
581.
582.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
4-3 14-4
4-3 14-5
4-3 14-1
4-3 14-3
770,770,-
95,0 Liska V.
94,5 (311)
95,0
93,0 377,5
638.
639.
640.
641.
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 30-4
3-3 30-5
3-3 30-6
3-3 30-7
880,-
583.
584.
585.
586.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
1-3 17-6
1-3 17-7
1-3 17-8
1-3 17-9
660,660,660,660,-
94,5 Nypl J.
95,0 (361)
95,0
95,0 379,5
642.
643.
644.
645.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
3-3 30-14
3-3 30-15
3-3 30-16
3-3 30-17
880,880,880,-
ND Mach J.
93,5 (315)
94,5
93,5 281,5
587.
588.
589.
590.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
13-19 N-37
1-38 N-35
13-10 N-37
13-22 N-37
95,0 Sládek M.
96,0 (435)
95,0
94,0 380,0
646.
647.
648.
649.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
5-3 54-24
5-3 54-26
5-3 54-27
5-3 54-29
550,550,550,550,-
93,0 Rodrová E.
92,0 (415)
94,0
92,0 371,0
591.
592.
593.
594.
1,0 K
0,1 K
1,0 K
1,0 K
1-3 S-27
1-3 S-32
1-3 S-28
1-3 S-29
650.
651.
652.
653.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
6-3 54-30
6-3 54-32
6-3 54-33
6-3 54-34
550,550,550,-
1100,-
95,0 Švíbek J.
94,0 (510)
94,5
95,5 379,0
94,5 Rodrová E.
92,0 (415)
94,5
92,0 373,0
595.
596.
597.
598.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 P-2
2-3 P-5
3-3 P-33
3-3 P-34
880,880,880,-
94,0 Zeman M.
94,5 (589)
94,0
94,5 377,0
654.
655.
656.
657.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
4-3 17-24
4-3 17-25
4-3 17-26
4-3 17-27
550,550,550,550,-
ND Vrabec J.
94,0 (573)
92,5
93,0 279,5
599.
600.
601.
602.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
3-3 P-23
3-3 P-26
3-3 P-17
3-3 P-12
880,880,880,880,-
94,0 Zeman M.
94,5 (589)
94,5
94,0 377,0
658.
659.
660.
661.
1,0 K
0,1 K
1,0 K
1,0 K
4-3 S-194
4-3 S-197
4-3 S-201
4-3 S-202
770,770,770,770,-
94,0 Zeman M.
94,5 (589)
92,0
94,0 374,5
603.
604.
605.
606.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
2-3 S-46
2-3 S-52
2-3 S-40
2-3 S-42
96,0 Zuska J.
94,5 (593)
94,5
95,0 380,0
662. 1,0 J
663. 1,0 J
LV23 331
LV23 337
660,660,-
ND Kadikis A.
94,5 (207)
664. 0,1 J
4-3 17-29
550,-
93,0 Vrabec J.
(573)
607.
608.
609.
610.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 S-39
2-3 S-41
2-3 S-45
2-3 S-44
VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
Caha st.
665. 1,0 K1 4-3 21-19
666. 1,0 K1 4-3 21-20
667. 0,1 K1 4-3 21-22
668. 0,1 K1 4-3 21-23
660,660,660,660,-
95,0 Bláha P.
93,5 (32)
94,0
94,0 376,5
P4
ČC
ČC
1320,-
1089,1089,-
611. 1,0 J
LV23 4311
660,-
612. 1,0 J
613. 1,0 J
5-3 19-12
2-3 S-49
770,1089,-
VÍDEŇSKÝ BÍLÝ
Sikora - Řídký
614. 1,0 K1 4-3 S-147
615. 1,0 K1 4-3 S-142
616. 1,0 K1 4-3 S-143
617. 1,0 K1 4-3 S-144
550,550,550,550,-
660,660,-
618.
619.
620.
621.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
4-3 S-146
4-3 S-148
4-3 S-149
4-3 S-150
622.
623.
624.
625.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1-3 21-1
1-3 21-2
3-3 21-6
3-3 21-7
626. 1,0 K
4-3 17-3
770,-
94,0 Zuska J.
94,0 (593)
94,5
94,5 377,0
94,5 Kadikis A.
(207)
94,5 Zuska J.
94,5 (593)
669.
670.
671.
672.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
2-3 15-3
2-3 15-4
3-3 15-5
3-3 15-6
94,0 Cik J.
94,5 (65)
94,0
94,5 377,0
673.
674.
675.
676.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
5-3 S-327
5-3 S-328
5-3 S-329
5-3 S-330
94,0 Cik J.
94,5 (65)
94,0
93,5 376,0
677.
678.
679.
680.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
4-0 S-245
2-2 S-236
3-3 20-9
2-3 22-12
95,0 Eisenreich J.
95,0 (107)
ND
93,0
681.
682.
683.
684.
0,1 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
5-3 57-44
5-3 57-46
4-3 57-39
4-3 57-40
94,5 Koula V.
685. 1,0 K
3-3 S-283
93,5 Mach J.
93,5 (315)
94,0
93,5 374,5
880,880,-
94,5 Brabec Z.
NKL (38)
93,5
94,0
550,550,550,550,-
93,5 Dolejš R.
94,0 (93)
93,5
93,0 374,0
95,0 Filčák M.
94,5 (119)
94,0
93,5 377,0
495,495,550,550,-
93,0 Hušek J.
93,0 (181)
93,5
94,0 373,5
ČC
95,5 Kůtek J.
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
686. 1,0 K
687. 1,0 K
688. 0,1 K
3-3 S-284
3-3 S-285
3-3 S-286
689.
690.
691.
692.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-228
1-3 S-229
1-3 S-230
1-3 S-232
693.
694.
695.
696.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 S-211
1-3 S-214
1-3 S-238
1-3 S-239
697.
698.
699.
700.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
701.
702.
703.
704.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
94,5 (297)
94,0
94,5 378,5
745. 1,0 K
746. 1,0 K
747. 1,0 K
3-3 59-1
3-3 59-2
3-3 59-3
94,5 Luňák B.
93,5 (313)
95,0
94,0 377,0
748.
749.
750.
751.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
1-3 S-02
1-3 S-04
1-3 S-05
2-3 S-11
VÝL Kouša O.
94,5 (249)
93,5
94,0 282,0
605,605,605,605,-
94,5 Luňák B.
94,0 (313)
93,5
95,0 377,0
752.
753.
754.
755.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
2-3 S-6
2-3 S-8
3-3 S-016
2-3 S-18
94,0 Kouša O.
95,0 (249)
92,5
94,0 375,5
2-3 57-56
2-3 57-57
2-3 57-68
2-3 57-70
605,605,605,605,-
93,0 Pojezdala V.
94,0 (385)
93,0
95,0 375,0
756.
757.
758.
759.
1,0 K3
0,1 K3
0,1 K3
0,1 K3
2.2.17 Z-230 1320,3-3 S-17
1089,3-3 S-15
3-3 S-19
93,5 Kouša O.
92,5 (249)
93,0
94,5 373,5
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1-3 S-19
2-2 S-219
1-3 S-20
1-3 S-21
550,-
94,5 Pokorný D.
95,5 (386)
94,0
94,5 378,5
760.
761.
762.
763.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 P-2
3-3 P-4
3-3 P-11
3-3 P-12
94,5 Tucauer J.
VÝL (522)
94,5
VÝL
705.
706.
707.
708.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
3-3 65-18
3-3 65-19
3-3 65-23
3-3 65-25
93,0 Polách P.
94,0 (388)
95,0
92,5 374,5
764.
765.
766.
767.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
4-3 P-17
4-3 P-18
4-3 P-19
4-3 P-20
709.
710.
711.
712.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
6-3 42-14
6-3 42-15
6-3 42-16
6-3 42-17
93,0 Roll F.
93,0 (416)
93,0
ND
768. 1,0 J
713.
714.
715.
716.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
2-3 S-156
2-3 S-158
2-3 S-159
2-3 S-160
717.
718.
719.
720.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
4-3 30-8
4-3 30-9
4-3 30-10
4-3 30-11
721.
722.
723.
724.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 S-85
3-3 S-83
3-3 S-87
3-3 S-88
725.
726.
727.
728.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
4-3 19-39
4-3 19-45
4-3 19-43
4-3 19-46
729.
730.
731.
732.
0,1 K3
1,0 K3
0,1 K3
0,1 K3
5-3 19-55
5-3 19-48
5-3 19-53
5-3 19-52
880,880,-
660,550,550,550,-
93,5 Stehlík A.
95,5 (451)
93,0
93,5 375,5
ČC
1089,ČC
ČC
1089,1089,-
660,-
VÝL Kadikis A.
(207)
HOTOTSKÝ BÍLÝ
769. 1,0 K 1-3 46-1
770. 1,0 K 1-3 46-4
771. 1,0 K 1-2 46-1
772. 1,0 K 1-2 46-3
94,5 Palic V.
92,0 (365)
95,0
94,0 375,5
777.
778.
779.
780.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
5-3 S-52
5-3 S-53
5-3 S-54
5-3 S-55
385,385,- ČC
385,385,-
3-3 P-3
3-3 P-10
3-3 P-12
3-3 P-15
ČC
95,0 Zuska J.
94,5 (593)
94,0
94,5 378,0
734. 0,1 J
735. 0,1 J
3-3 57-33
3-3 57-35
550,550,-
94,0 Hušek J.
93,0 (181)
736.
737.
738.
739.
3-3 S-84
4-3 19-44
5-3 19-59
5-3 19-51
1320,1089,1089,1089,-
93,5 Zuska J.
94,5 (593)
ND
94,0
5-2 59-16
94,5 Tucauer J.
94,0 (522)
94,5
93,5 376,5
94,5 Zuska J.
95,0 (593)
95,0
94,0 378,5
94,0 Fojtík M.
(123)
744. 1,0 K
1320,1320,1320,-
5-3 S-46
5-3 S-48
5-3 S-47
5-3 S-51
605,-
495,-
1100,-
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
94,0 Zuska J.
93,0 (593)
94,5
94,5 376,0
660,- ČC
660,-
880,880,-
773.
774.
775.
776.
1-3 25-1
VÍDEŇSKÝ MODROŠEDÝ
Boháč
740. 1,0 K1 3-3 17-30
741. 1,0 K1 3-3 17-31
742. 0,1 K1 3-3 17-35
743. 0,1 K1 3-3 17-36
93,0 (71)
94,0
VÝL
95,5 Suda M.
94,5 (461)
95,5
93,5 379,0
733. 1,0 J
1,0 J
0,1 J
1,0 J
1,0 J
LV23 4325
550,550,550,-
95,0 Bičák P.
94,5 (30)
94,0
94,0 377,5
93,5 Čechalová A.
ČESKÝ ALBÍN
781. 1,0 K1
782. 0,1 K1
783. 0,1 K1
784. 0,1 K1
660,1100,-
94,0 Šíp J.
94,0 (482)
94,0
95,0 377,0
94,5 Vaník J.
95,0 (547)
95,0
95,0 379,5
94,5 Bukovská D.
94,5 (51)
94,5
94,0 377,5
785.
786.
787.
788.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
3-3 P-17
3-3 P-19
3-3 P-6
3-3 P-11
789.
790.
791.
792.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
3-3 S-306
3-3 S-307
2-3 S-60
2-3 S-61
793.
794.
795.
796.
1,0 K
0,1 K
1,0 K
1,0 K
4-3 S-316
4-3 S-317
4-3 S-319
4-3 S-320
440,440,-
93,5 Šlechtický A.
93,0 (488)
92,5
92,0 371,0
797.
798.
799.
800.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
4-3 27-2
4-3 47-4
4-3 27-6
4-3 27-7
440,440,440,440,-
93,0 Vácha J.
93,5 (536)
93,0
94,0 373,5
5-3 S-302
5-13 S-450
5-13 S-451
495,440,440,-
93,5 Beneš J.
92,0 (24)
92,0
801. 1,0 J
802. 0,1 J
803. 0,1 J
550,-
550,550,550,-
94,5 Bukovská D.
93,5 (51)
94,5
92,0 374,5
93,0 Kracík M.
93,0 (256)
94,0
94,0 374,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
804. 1,0 J
805. 1,0 J
4-3 41-1
4-3 41-2
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
418,418,-
Vystavovatel
Součet bodů
91,0 Kňobort S.
91,0 (222)
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
Doboš - Skočovský
806. 1,0 K 2-3 S-847
550,807. 1,0 K 2-3 S-848
550,808. 1,0 K 3-3 S-301
660,809. 0,1 K 3-3 S-303
94,5 Baťka V.
94,5 (16)
95,0
94,5 378,5
810.
811.
812.
813.
0,1 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
4-3 42-13
4-3 42-14
4-3 42-15
4-3 42-16
660,660,660,660,-
93,0 Brückner S.
94,0 (46)
ND
93,0
814.
815.
816.
817.
1,0 K1
0,1 K1
1,0 K1
1,0 K1
3-3 P-243
3-3 P-245
3-3 P-540
3-3 P-41
880,880,880,-
ND Dobrovolný L.
95,0 (90)
95,0
95,0 285,0
818.
819.
820.
821.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
2-3 P-606
2-3 P-608
3-3 P-183
3-3 P-184
990,- P34
95,5 Dobrovolný L.
95,5 (90)
96,0
96,0 383,0
822.
823.
824.
825.
1,0 K3
1,0 K3
1,0 K3
0,1 K3
1-3 P-501
1-3 P-502
3-3 P-176
3-3 P-177
880,990,-
94,0 Dobrovolný L.
95,0 (90)
94,0
VÝL
826.
827.
828.
829.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
6-3 18-26
6-3 18-28
6-3 18-29
6-3 18-32
495,495,495,495,-
NEDOD Hercoková M.
NEDOD (153)
NEDOD
NEDOD
830.
831.
832.
833.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 P-810
1-3 P-811
2-3 P-013
2-3 P-015
880,-
94,0 Koczai J.
95,5 (225)
94,5
93,0 377,0
834.
835.
836.
837.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
2-3 P-901
1-3 P-104
1-3 P-808
2-3 P-016
880,660,770,-
95,5 Koczai J.
95,0 (225)
93,0
94,0 377,5
838.
839.
840.
841.
1,0 K3
1,0 K3
1,0 K3
1,0 K3
4-3 P-0172
4-3 P-0173
4-3 P-0174
4-3 P-0175
660,660,660,- ČC
660,-
94,5 Koczai J.
95,0 (225)
95,5
94,5 379,5
842.
843.
844.
845.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
1-3 P-531
1-3 P-532
1-3 P-533
1-3 P-534
880,- ČC
880,880,935,-
95,5 Kosina L.
95,0 (238)
95,0
94,5 380,0
846.
847.
848.
849.
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 P-073
1-3 P-077
1-3 P-081
1-3 P-083
825,880,880,825,-
95,5 Kosina L.
94,5 (238)
95,0
93,0 378,0
850.
851.
852.
853.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 P-117
3-3 P-118
3-3 P-304
3-3 P-302
660,660,-
94,5 Kuneš J.
93,0 (294)
94,0
94,0 375,5
854.
855.
856.
857.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
3-3 P-301
3-3 P-305
1-3 P-603
1-3 P-605
858.
859.
860.
861.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 P-923
1-3 P-924
1-3 P-925
1-3 P-926
862. 1,0 K2 1-3 P-025
863. 0,1 K2 1-3 P-026
P35
95,0 Kuneš J.
94,0 (294)
94,0
93,5 376,5
ČC
990,990,880,-
95,5 Meluch J.
95,0 (334)
94,5
94,5 379,5
94,5 Meluch J.
94,0 (334)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
864. 0,1 K2 3-3 P-0102
865. 0,1 K2 3-3 P-0104
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
93,5
94,5 376,5
866.
867.
868.
869.
1,0 K3
0,1 K3
0,1 K3
0,1 K3
3-3 P-0112
3-3 P-0116
3-3 P-0128
3-3 P-0129
870.
871.
872.
873.
1,0 K4
0,1 K4
1,0 K4
1,0 K4
3-3 P-0108
3-3 P-0111
3-3 P-096
3-3 P-097
880,880,-
94,5 Meluch J.
95,5 (334)
94,5
94,5 379,0
874.
875.
876.
877.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
4-3 30-24
4-3 30-27
4-3 30-33
4-3 30-29
385,385,550,495,-
93,0 Půta F.
92,0 (407)
94,0
93,0 372,0
878.
879.
880.
881.
1,0 K1
0,1 K1
1,0 K1
0,1 K1
1-3 P-062
1-3 P-063
1-3 P-144
1-3 P-146
882.
883.
884.
885.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
886.
887.
888.
889.
880,880,880,880,-
92,0 Meluch J.
95,0 (334)
94,0
94,5 375,5
770,-
93,5 Růžička V.
94,5 (419)
94,0
94,5 376,5
1-3 P-145
1-3 P-602
1-3 P-314
1-3 P-158
770,770,770,-
94,0 Růžička V.
94,5 (419)
95,0
94,0 377,5
1,0 K3
0,1 K3
1,0 K3
0,1 K3
2-3 P-154
2-3 P-157
2-3 P-149
2-3 P-152
660,660,660,660,-
93,5 Růžička V.
92,5 (419)
94,5
93,5 374,0
890.
891.
892.
893.
1,0 K4
0,1 K4
1,0 K4
1,0 K4
3-3 P-525
1-3 P-528
1-3 P-518
3-3 P-520
660,550,605,605,-
93,0 Růžička V.
94,0 (419)
94,0
95,0 376,0
894.
895.
896.
897.
1,0 K5
0,1 K5
1,0 K5
0,1 K5
4-3 P-168
4-3 P-173
4-3 P-601
3-3 P-529
660,660,660,660,-
94,5 Růžička V.
95,5 (419)
95,5
94,5 380,0
898.
899.
900.
901.
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-058
1-3 S-060
1-3 S-061
1-3 S-062
660,660,660,660,-
94,5 Řípa J.
95,0 (423)
92,5
95,0 377,0
902.
903.
904.
905.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
3-3 S-621
1-3 S-612
3-3 S-614
3-3 S-629
528,-
94,5 Smrž J.
93,5 (441)
94,0
93,5 375,5
906.
907.
908.
909.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 20-36
1-3 20-38
1-3 20-18
1-3 20-20
550,660,550,550,-
nedod Šindelář A.
nedod (481)
93,0
94,0
910.
911.
912.
913.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
4-3 30-38
4-3 30-40
4-3 30-44
2-2 P-0164
715,715,715,-
95,0 Trnka J.
93,0 (520)
93,5
nedod
914.
915.
916.
917.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
3-3 P-01
3-3 P-053
3-3 P-052
3-3 P-054
660,-
918.
919.
920.
921.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 P-038
1-3 P-042
1-3 P-041
1-3 P-043
660,660,-
922. 0,1 J
923. 0,1 J
5-3 13-13
5-3 13-14
385,385,-
924. 1,0 J
4-3 30-23
770,-
660,-
94,5 Vavrouch J.
94,5 (553)
94,0
93,5 376,5
NEKL Vavrouch J.
93,5 (553)
93,5
95,0 282,0
MDB Kučera L.
93,0 (284)
MDB Půta F.
(407)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
925. 1,0 J
926. 0,1 J
1-3 S-059
1-3 S-057
660,660,-
94,5 Řípa J.
94,0 (423)
927. 0,1 J
928. 0,1 J
3-3 P-055
1-3 P-044
660,660,-
94,0 Vavrouch J.
93,5 (553)
NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ
Koczai - Koczai
929. 1,0 K1 3-3 S-799
930. 1,0 K1 3-3 S-798
931. 0,1 K1 4-3 S-811
932. 0,1 K1 4-3 S-810
94,5 Buček P.
95,0 (50)
94,0
94,0 377,5
933.
934.
935.
936.
0,1 K2
1,0 K2
0,1 K2
1,0 K2
3-3 S-791
3-3 S-790
3-3 S-803
3-3 S-801
95,0 Buček P.
95,0 (50)
95,0
95,0 380,0
937.
938.
939.
940.
0,1 K3
1,0 K3
1,0 K3
0,1 K3
1-3 S-40
1-3 S-35
1-3 S-9
1-3 S-8
94,5 Buček P.
95,0 (50)
95,5
95,5 380,5
941.
942.
943.
944.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
1-3 75-47
1-3 75-48
1-3 75-49
1-3 75-51
945.
946.
947.
948.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 19-82
3-3 19-83
3-3 19-84
3-3 19-85
550,550,-
94,0 Dvořák S.
94,0 (104)
93,5
94,0 375,5
949.
950.
951.
952.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
5-3 19-86
5-3 19-87
5-3 19-88
5-3 19-89
550,550,550,550,-
93,0 Dvořák S.
94,5 (104)
94,5
93,5 375,5
953.
954.
955.
956.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
4-3 45-61
4-3 45-62
4-3 45-63
4-3 45-64
957.
958.
959.
960.
0,1 K1
1,0 K1
0,1 K1
1,0 K1
1-3 P-9
1-3 P-8
1-3 P3
1-3 P-1
961.
962.
963.
964.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
3-3 S-454
3-3 S-455
3-3 S-456
3-3 S-457
550,550,550,-
965.
966.
967.
968.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
1,0 K
3-3 36-28
3-3 36-29
3-3 36-32
36-31
726,726,726,726,-
95,0 Kašpar J.
94,5 (213)
95,0
nedod
969.
970.
971.
972.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
1-3 71-3
1-3 71-6
2-3 71-17
2-3 71-13
715,825,-
94,5 Mynář J.
95,5 (350)
94,0
93,5 377,5
973.
974.
975.
976.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
4-3 75-33
4-3 75-38
4-3 75-36
4-3 75-37
660,660,660,660,-
94,5 Pohanka V.
94,5 (384)
95,0
94,0 378,0
977.
978.
979.
980.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1-3 27-15
1-3 27-16
1-3 27-19
1-3 27-20
715,715,715,715,-
93,5 Přibyl J.
94,0 (403)
94,5
93,5 375,5
981.
982.
983.
984.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
4-3 27-33
4-3 27-34
4-3 27-35
4-3 27-36
605,605,605,605,-
93,5 Přibyl J.
93,0 (403)
94,0
94,0 374,5
ČC
95,5 Dobrovolný J.
95,5 (89)
95,5
95,5 382,0
94,0 Havlíček V.
94,0 (139)
94,5
95,5 378,0
ČC
95,5 Heler V.
95,5 (150)
95,5
95,5 382,0
95,5 Jiránek V.
ND (201)
95,5
94,5
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
985.
986.
987.
988.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-232
1-3 S-233
1-3 S-230
1-3 S-231
989.
990.
991.
992.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 21-1
2.2.13 S-431
3-3 21-4
3-3 21-6
993.
994.
995.
996.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
4-3 21-7
4-3 21-9
4-3 21-10
4-3 21-11
880,880,880,880,-
95,0 Tůma M.
95,0 (524)
94,5
95,5 380,0
997.
998.
999.
1000.
1,0 K3
0,1 K3
0,1 K3
0,1 K3
6-3 21-21
6-3 21-25
4-3 21-12
4-3 21-13
825,825,880,880,-
94,0 Tůma M.
94,5 (524)
94,0
95,0 377,5
1001.
1002.
1003.
1004.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
5-3 12-22
5-3 12-23
5-3 12-30
5-3 12-32
660,660,660,660,-
94,0 Vacura L.
93,0 (534)
94,0
94,0 375,0
1005.
1006.
1007.
1008.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
3-3 S-702
3-3 S-703
3-3 S-704
3-3 S-705
1009.
1010.
1011.
1012.
1,0 K1
0,1 K1
1,0 K1
0,1 K1
1-3 19-1
1-3 19-5
1-3 19-4
1-3 19-6
1013.
1014.
1015.
1016.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
4-3 19-66
4-3 19-68
4-3 19-69
4-3 19-74
880,880,880,-
95,0 Zuska J.
93,5 (593)
94,5
94,5 377,5
1017.
1018.
1019.
1020.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
1,0 J
5-3 68-15
5-3 68-16
5-3 68-22
1-3 68-1
550,605,550,880,-
VÝL Beneš J.
92,0 (24)
92,0
94,0
1021. 0,1 J
1022. 0,1 J
1023. 0,1 J
2-3 45-14
2-3 45-36
2-3 45-38
95,5 Havlíček V.
95,5 (139)
95,0
1024. 1,0 J
1-3 P-20
95,0 Heler V.
(150)
1025. 0,1 J
1026. 0,1 J
3-3 S-706
3-3 S-707
550,550,-
NEDOD Vávra V.
NEDOD (552)
1027. 0,1 J
4-3 19-73
880,-
93,0 Zuska J.
(593)
550,550,550,550,-
90,0 Hájek Š.
93,5 (135)
93,5
94,0 371,0
BURGUNDSKÝ
Kajnar
1028. 1,0 K1 5-3 11-140
1029. 0,1 K1 3-3 11-97
1030. 0,1 K1 5-3 11-144
1031. 0,1 K1 5-3 11-145
770,770,715,715,-
Vystavovatel
Součet bodů
95,0 Trnka J.
95,0 (520)
94,5
93,0 377,5
95,5 Tůma M.
95,0 (524)
95,0
95,0 380,5
NEDOD Vávra V.
NEDOD (552)
NEDOD
NEDOD
1320,- ČC
1100,-
95,5 Zuska J.
95,5 (593)
95,5
95,5 382,0
1032.
1033.
1034.
1035.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
3-3 11-84
3-3 11-85
3-3 11-86
3-3 11-87
550,550,550,550,-
94,0 Hájek Š.
94,0 (135)
93,5
93,5 375,0
1036.
1037.
1038.
1039.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
4-3 36-72
4-3 36-73
4-3 36-74
4-3 36-77
605,605,605,605,-
93,0 Hodan J.
94,0 (156)
94,5
93,5 375,0
1040. 1,0 K1 1-3 P-2
1041. 0,1 K1 1-3 P-3
1042. 0,1 K1 2-3 P-8
ČC
94,5 Kulhánek S.
94,0 (292)
95,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
1043. 0,1 K1 2-3 P-9
94,0 377,5
1044.
1045.
1046.
1047.
0,1 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
1-3 P-7
1-3 P-6
1-2 P-36
6-1 P-156
94,5 Kulhánek S.
93,5 (292)
95,0
95,0 378,0
1048.
1049.
1050.
1051.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
3-3 S-437
3-3 S-439
3-3 S-440
3-3 S-441
1052.
1053.
1054.
1055.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
5-3 36-27
5-3 36-28
5-3 36-29
5-3 36-31
1056.
1057.
1058.
1059.
0,1 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
5-3 41-43
5-3 51-44
5-3 41-45
5-3 41-47
1060.
1061.
1062.
1063.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1064.
1065.
1066.
1067.
ČC
95,0 Menoušek S.
94,5 (335)
94,5
93,0 377,0
671,671,671,671,-
94,0
94,5
93,5
94,0
Rada A.
(408)
ŠCH
376,0
440,-
93,5 Samek F.
91,0 (427)
92,5
93,0 370,0
5-3 16-107
5-3 16-109
5-3 16-111
5-3 16-112
440,440,440,440,-
VÝL Škoda J.
VÝL (484)
VÝL
VÝL
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
5-3 16-119
5-3 16-120
5-3 16-121
5-3 16-127
440,440,440,440,-
94,0 Škoda J.
VÝL (484)
94,0
93,5
1068.
1069.
1070.
1071.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 16-91
3-3 16-92
3-3 16-93
3-3 16-94
550,-
93,0 Štěpánovský
VÝL (498)
VÝL
94,0
1072.
1073.
1074.
1075.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
5-3 S-388
5-3 S-389
4-3 S-382
5-3 S-385
550,-
1076.
1077.
1078.
1079.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
4-3 12-22
4-3 12-23
4-3 12-24
4-3 12-25
660,-
1080. 0,1 J
1081. 0,1 J
3-3 16-88
3-3 16-89
550,550,-
SIAMSKÝ VELKÝ
žlutý
1082. 1,0 K 5-3 60-35
1083. 1,0 K 5-3 60-36
1084. 0,1 K 5-3 60-37
1085. 0,1 K 5-3 60-38
modrý
1086.
1087.
1088.
1089.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
3-3 29-1
3-3 29-7
3-3 29-3
3-3 29-6
KALIFORNSKÝ
černý
Jahoda
1090. 1,0 K1 5-3 S-854
1091. 1,0 K1 5-3 S-855
1092. 0,1 K1 5-3 S-856
1093. 0,1 K1 5-3 S-857
440,-
550,-
660,-
418,418,418,-
550,550,-
94,5 Šula M.
95,0 (503)
94,0
93,5 377,0
93,0 Vacura V.
94,0 (535)
93,5
93,5 374,0
94,0 Tůma Z.
93,5 (525)
94,0
94,0 375,5
93,5 Šamulák J.
92,5 (477)
VÝL
VÝL
94,0 Braunstein O.
93,5 (41)
94,0
94,5 376,0
4-3 58-63
4-3 58-28
5-3 58-64
4-3 58-32
462,484,418,462,-
93,0 Fejkl J.
92,5 (114)
92,5
94,5 372,5
1098. 0,1 K2 4-3 58-24
495,-
92,5 Fejkl J.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
1099. 0,1 K2 4-3 58-25
1100. 0,1 K2 3-3 58-26
1101. 0,1 K2 4-3 58-27
495,495,-
93,0 (114)
93,5
93,5 372,5
1102.
1103.
1104.
1105.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1-3 29-1
1-3 29-2
3-3 29-7
3-3 29-10
605,605,550,550,-
93,0 Hadraba A.
91,0 (133)
93,0
91,5 368,5
1106.
1107.
1108.
1109.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
4-3 21-50
4-3 21-52
4-3 21-53
4-3 21-55
660,605,605,605,-
94,0 Janoušek P.
93,5 (193)
93,5
93,5 374,5
1110.
1111.
1112.
1113.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-174
2-3 S-675
2-3 S-676
2-3 S-677
1114.
1115.
1116.
1117.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1-3 S-321
1-3 S-322
1-3 S-323
1-3 S-324
715,715,715,715,-
94,0 Kudr M.
93,5 (287)
93,5
94,5 375,5
1118.
1119.
1120.
1121.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
5-3 S-880
5-3 S-881
5-3 S-882
5-3 S-883
660,-
94,5 Kudr M.
94,5 (287)
95,0
94,5 378,5
1122.
1123.
1124.
1125.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
6-3 27-95
6-3 27-106
6-3 27-99
6-3 27-108
550,550,550,550,-
94,0 Šonka J.
94,0 (493)
94,0
93,5 375,5
1126.
1127.
1128.
1129.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
4-3 S-770
4-3 S-771
4-3 S-772
4-3 S-773
550,-
94,0 Topinka J.
93,5 (518)
92,5
95,5 375,5
ČC
ČC
550,-
94,0 Jeníček K.
95,0 (199)
95,0
95,0 379,0
1130. 0,1 J
3-2 S-427
94,0 Braunstein O.
(41)
havanovitý
1131. 1,0 K
1132. 1,0 K
1133. 0,1 K
1134. 0,1 K
6-2 S-925
3-3 S-679
1-3 S-180
2-2 S-134
ČC
94,5 Jeníček K.
94,5 (199)
94,0
94,0 377,0
JAPONSKÝ
1135. 1,0 K
1136. 1,0 K
1137. 0,1 K
1138. 0,1 K
5-3 14-7
2-3 14-2
6-3 14-11
2-3 14-4
440,440,- ČC
330,440,-
94,5 Pokorný Z.
95,5 (387)
93,5
94,0 377,5
94,5 Štěpánovský
VÝL (498)
550,550,495,-
1094.
1095.
1096.
1097.
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
ČESKÝ LUŠTIČ
1139. 1,0 K 2-3 S-211
1140. 1,0 K 2-3 S-212
1141. 1,0 K 3-3 S-801
1142. 0,1 K 3-3 S-802
1143.
1144.
1145.
1146.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 P-1101
1-3 P-1102
1-3 P-1106
3-3 P-503
1147.
1148.
1149.
1150.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 P-1
3-3 P-201
1-3 P-2
3-3 P-205
1151.
1152.
1153.
1154.
1,0 K3
1,0 K3
0,1 K3
0,1 K3
6-3 P-1801
6-3 P-11
6-3 P-1804
6-3 P-15
1155. 1,0 K1 4-3 S-620
1156. 1,0 K1 3-3 S-616
95,0 Adamec M.
93,5 (3)
93,0
93,5 375,0
94,0 Černá E.
93,5 (76)
93,5
95,5 376,5
ČC
95,0 Černá E.
94,5 (76)
95,0
94,5 379,0
94,0 Černá E.
93,0 (76)
93,0
93,0 373,0
93,5 Kalvoda M.
94,0 (209)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
1157. 0,1 K1 4-3 S-233
1158. 0,1 K1 4-3 S-232
1159. 1,0 J
1160. 0,1 J
1161. 0,1 J
1-3 81-1
1-3 81-3
1-3 81-4
ČESKÝ STRAKÁČ
černý
Šebesta
1162. 1,0 K1 4-3 16-14
1163. 1,0 K1 4-3 16-15
1164. 0,1 K1 4-3 16-17
1165. 0,1 K1 4-3 16-18
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
NEDOD
NEDOD
385,-
94,5 Kočí P.
95,0 (226)
94,0
440,440,495,495,-
94,0 Čermáková M.
93,5 (75)
92,0
93,0 372,5
550,-
93,5 Kratochvíl J.
93,5 (263)
93,0
93,5 373,5
1166.
1167.
1168.
1169.
1,0 K1
0,1 K1
1,0 K1
0,1 K1
5-3 S-251
5-3 S-252
4-3 S-234
4-3 S-235
1170.
1171.
1172.
1173.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
8-1 41-24
1-3 41-12
2-3 41-14
3-3 41-20
1174.
1175.
1176.
1177.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
4-3 S-2115
4-3 S-2116
5-3 S-212
5-3 S-215
1178.
1179.
1180.
1181.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 P-10
3-3 P-12
1-2 P-2
4-2 P-4313
1182.
1183.
1184.
1185.
1,0 K2
0,1 K2
1,0 K2
0,1 K2
2-3 P-4
4-2 P-8
3-3 P-11
4-1 P-33
1186.
1187.
1188.
1189.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
3-3 S-3677
3-3 S-3678
3-3 S-3679
3-3 S-3680
605,605,605,-
94,0 Palounek P.
94,0 (367)
93,5
93,0 374,5
1190.
1191.
1192.
1193.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
5-3 S-2351
5-3 S-2348
5-3 S-2351
5-3 S-2355
495,495,495,495,-
94,0 Samec J.
93,5 (426)
93,5
93,5 374,5
1194.
1195.
1196.
1197.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
5-3 S-2810
5-3 S-2811
6-3 S-3696
6-3 S-36100
495,495,440,440,-
93,5 Smetana L.
94,0 (439)
93,5
93,0 374,0
1198.
1199.
1200.
1201.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
4-3 S-159
4-3 S-160
4-3 S-161
4-3 S-162
440,440,440,440,-
94,0 Vácha J.
93,5 (536)
95,0
94,5 377,0
1202.
1203.
1204.
1205.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
1,0 K1
3-3 21-33
3-3 21-34
3-3 21-54
3-3 21-32
550,- P1
605,605,-
95,5 Žížala J.
94,5 (596)
94,5
95,0 379,5
528,528,1100,- ČC
605,-
94,5 Kuchyňka F.
95,0 (290)
94,5
94,0 378,0
95,5 Lachký J.
94,5 (302)
94,0
93,5 377,5
95,0 Machač J.
93,0 (318)
94,0
94,0 376,0
660,550,-
93,5 Machač J.
94,5 (318)
94,0
93,5 375,5
1206. 1,0 J
2-3 16-5
95,0 Čermáková M.
(75)
1207. 1,0
3-2 S-95
94,0 Havrda J.
(140)
1208. 1,0 J
1209. 1,0 J
1210. 1,0 J
5-3 S-183
5-3 S-184
5-3 S-185
440,440,440,-
93,5 Kmošek V.
94,5 (221)
94,5
1211. 0,1 J
1212. 0,1 J
1-3 21-26
1-3 21-28
550,550,-
94,5 Žížala J.
93,5 (596)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
modrý
1213.
1214.
1215.
1216.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
Tetov.
Prod.
cena
ČC
4-2 S-78
1-3 S-33
1-3 S-34
2-0 S-30
1217. 1,0 J
1218. 1,0 J
4-3 14-1
5-3 14-3
550,440,-
1219.
1220.
1221.
1222.
1223.
2-3 S-606
5-3 S-41
5-3 S-42
5-3 S-43
5-3 S-192
440,385,385,385,-
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
1224. 1,0 J
4-0 S-80
havanovitý
1225. 1,0 K1
1226. 1,0 K1
1227. 0,1 K1
1228. 0,1 K1
5-3 S-73
5-3 S-74
5-3 S-75
5-3 S-76
1229. 1,0 J
1-2 S-5
Oceněni
Č.cena
5-3 4-K
černožlutý
1235. 1,0 K
1236. 1,0 K
1237. 1,0 K
1238. 0,1 K
4-3 S-2
4-3 S-3
4-3 S-7
4-3 S-4
95,5 Vokolek L.
94,5 (571)
94,5
94,5 379,0
94,0 Chadraba st.
93,5 (184)
94,5 Svoboda Z.
NEDOD (469)
93,5
NEDOD
94,0
94,0 Vokolek L.
(571)
495,-
495,-
93,0 Kracík M.
NEDOD (256)
93,5
93,5
94,5 Svoboda Z.
(469)
divoce zbarvený
1230. 1,0 K 1-3 S-2
1231. 1,0 K 8-2 S-13
1232. 0,1 K 1-3 S-4
1233. 0,1 K 8-2 S-17
činčilový
Chmelík
1234. 1,0 J
Vystavovatel
Součet bodů
95,5 Vacek J.
93,5 (533)
93,5
95,5 378,0
550,-
93,0 Chadraba st.
(184)
93,5 Darius S.
VÝL (81)
91,0
93,0
1239.
1240.
1241.
1242.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
3-3 27-1
3-3 27-2
3-3 27-3
3-3 27-6
440,440,440,-
94,0 Hejhal L.
94,0 (149)
93,0
95,0 376,0
1243.
1244.
1245.
1246.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
2-3 21-12
3-3 21-13
3-3 21-15
3-3 21-16
605,- ČC
605,605,605,-
95,0 Skalický Z.
94,0 (432)
94,0
94,0 377,0
1247.
1248.
1249.
1250.
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
1,0 K2
2-3 21-1
3-3 21-19
3-3 21-20
3-3
605,605,605,605,-
93,5 Skalický Z.
93,0 (432)
93,5
nedod
3-3 27-8
440,-
93,0 Hejhal L.
(149)
1251. 1,0 J
ALJAŠKA
Gorčica
1252. 1,0 K
1253. 1,0 K
1254. 0,1 K
1255. 0,1 K
3-3-24 N-37
3-3-23 N-37
3-3,20 N-37
3-3-21 N-37
94,5 Anettová M.
95,0 (6)
94,0
94,5 378,0
1256.
1257.
1258.
1259.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1-3 17-1
1-3 17-2
1-3 17-4
1-3 17-5
550,550,-
94,5 Cach P.
94,5 (60)
93,5
94,0 376,5
1260.
1261.
1262.
1263.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
4-3 S-142
4-3 S-145
4-3 S-146
4-3 S-147
495,495,495,495,-
94,5 Čechal V.
93,0 (70)
93,0
94,0 374,5
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
94,0 Čechal V.
93,5 (70)
94,0
93,5 375,0
1264.
1265.
1266.
1267.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
3-3 S-135
3-3 S-136
3-3 S-137
3-3 S-139
495,495,495,495,-
1268.
1269.
1270.
1271.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
3-3 32-1
3-3 32-3
3-3 32-4
3-3 32-5
1272.
1273.
1274.
1275.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
2-3 40-2
2-3 40-3
2-3 40-5
2-3 40-10
550,550,550,550,-
1276.
1277.
1278.
1279.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
2-3 20-1
2-3 20-2
1-3 61-13
2-3 20-3
550,330,-
1280.
1281.
1282.
1283.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
2-3 12-2
3-3 12-6
3-3 12-9
3-3 12-8
660,660,660,- ČC
P17
95,0 Vajner K.
94,5 (538)
94,5
97,0 381,0
1284.
1285.
1286.
1287.
0,1 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
3-3 17-14
3-3 17-15
3-3 17-16
3-3 17-17
440,440,-
VÝL Vrabec J.
95,5 (573)
95,0
94,0 284,5
1288.
1289.
1290.
1291.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
3-3 49-12
3-3 49-13
3-3 49-15
3-3 49-19
660,660,660,660,-
94,0 Záhrubský J.
94,0 (580)
94,5
95,5 378,0
1292.
1293.
1294.
1295.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
3-3 49-14
3-3 49-16
3-3 49-17
3-3 49-18
1100,1100,1100,-
3-3 17-18
440,-
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
1321.
1322.
1323.
1324.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1325. 0,1 J
1296. 0,1 J
HAVANA
1297. 1,0 K1
1298. 1,0 K1
1299. 0,1 K1
1300. 0,1 K1
nedod Kosnar J.
nedod (239)
nedod
nedod
92,5 Mandáková V.
94,0 (323)
94,5
94,0 375,0
93,0 Šindelář A.
92,0 (481)
nedod
92,0
385,-
ČC
95,5 Záhrubský J.
95,5 (580)
94,5
94,5 380,0
94,0 Vrabec J.
(573)
5-3 19-26
5-3 19-27
5-3 19-30
5-3 19-31
550,550,550,550,-
93,5 Čadil K.
94,0 (69)
94,5
94,0 376,0
550,550,550,-
94,5 Gelová J.
94,5 (129)
93,5
94,5 377,0
1301.
1302.
1303.
1304.
0,1 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
3-3 12-3
3-3 12-4
3-3 12-5
3-3 12-7
1305.
1306.
1307.
1308.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
1-3 41-1
1-3 41-2
1-3 41-4
1-3 41-6
880,880,-
93,5 Nachtman J.
94,0 (351)
94,5
94,0 376,0
1309.
1310.
1311.
1312.
0,1 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
3-3 S-130
3-3 S-131
3-3 S-132
3-3 S-129
440,440,440,- ČC
440,-
94,5 Novák L.
94,5 (355)
95,0
94,5 378,5
4-3 22-17
4-3 22-18
4-3 22-16
4-3 22-19
550,550,550,550,-
93,5 Kinkal J.
94,0 (219)
94,0
93,5 375,0
1-3 40-16
1-3 40-17
1-3 40-14
1-3 40-15
660,770,770,660,-
94,0 Stehlík A.
94,0 (450)
94,0
94,0 376,0
DURYNSKÝ
Kopřiva
1313. 1,0 K
1314. 1,0 K
1315. 0,1 K
1316. 0,1 K
1317.
1318.
1319.
1320.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
3-3 14-7
3-3 14-18
3-3 14-09
3-3 14-10
495,495,- ČC
495,495,-
93,0 Vaněk S.
95,0 (546)
94,5
94,0 376,5
3-3 14-11
495,-
93,5 Vaněk S.
(546)
BÍLOPESÍKATÝ
černý
Fasora
1326. 1,0 K1 4-3 19-1
1327. 1,0 K1 4-3 19-2
1328. 1,0 K1 4-3 19-3
1329. 0,1 K1 4-3 19-4
1330.
1331.
1332.
1333.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
4-3 19-5
4-3 19-8
4-3 19-9
4-3 19-10
1334.
1335.
1336.
1337.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
3-3 40-3
3-3 40-4
5-3 40-5
5-3 40-7
1338. 1,0 J
1-3 25-2
93,5 Červ M.
94,5 (77)
93,5
93,5 375,0
93,0 Červ M.
93,0 (77)
93,0
92,5 371,5
550,550,495,495,-
95,0 Kaňka J.
94,0 (211)
93,5
93,5
94,0 Szabó J.
(471)
MORAVSKÝ BÍLÝ HNĚDOOKÝ
Koczai - Koczai
1339. 1,0 K1 2-3 S-144
385,1340. 0,1 K1 2-3 S-147
385,1341. 0,1 K1 2-3 S-148
385,1342. 0,1 K1 2-3 S-149
385,-
93,5 Bičák P.
93,5 (30)
93,5
94,0 374,5
1343.
1344.
1345.
1346.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
3-3 S-150
3-3 S-157
3-3 S-152
3-3 S-153
94,0 Bičák P.
94,5 (30)
92,5
94,0 375,0
1347.
1348.
1349.
1350.
1,0 K3
1,0 K3
1,0 K3
0,1 K3
3-3 S-162
3-3 S-163
3-3 S-164
3-3 S-165
1351.
1352.
1353.
1354.
1,0 K4
1,0 K4
0,1 K4
1,0 K4
2-3 S-138
2-3 S-139
2-3 S-142
2-3 S-143
1355.
1356.
1357.
1358.
1,0 K5
1,0 K5
0,1 K5
0,1 K5
4-3 S-264
4-3 S-265
4-3 S-266
4-3 S-267
1359.
1360.
1361.
1362.
1,0 K6
1,0 K6
1,0 K6
1,0 K6
4-3 S-269
4-3 S-270
3-3 S-260
3-3 S-261
1363.
1364.
1365.
1366.
1,0 K7
1,0 K7
1,0 K7
1,0 K7
4-3 S-272
4-3 S-273
4-3 S-274
4-3 S-275
1367.
1368.
1369.
1370.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
6-3 55-1
6-3 55-5
6-3 55-3
6-3 55-6
1371.
1372.
1373.
1374.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1,0 K1
1-3 S-127
1-3 S-44
1-3 S-222
3-3 S-108
94,5 Melcr M.
94,5 (331)
94,5
ČC P28 95,5 379,0
1375. 0,1 K2 3-3 S-126
95,0 Melcr M.
385,385,385,-
93,5 Bičák P.
94,0 (30)
94,0
95,0 376,5
95,0 Bičák P.
93,5 (30)
94,5
93,5 376,5
385,385,385,-
94,5 Bičák P.
93,5 (30)
94,5
93,5 376,0
94,5 Bičák P.
95,5 (30)
95,0
95,5 380,5
297,297,297,297,-
94,0 Bičák P.
94,0 (30)
92,5
93,5 374,0
93,5 Drašnar P.
93,0 (97)
94,0
94,0 374,5
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
1376. 1,0 K2 1-3 S-37
1377. 1,0 K2 3-2 S-79
1378. 1,0 K2 3-3 S-118
ZAJEČÍ
divoce zbarvený ohnivý
Fasora
1379. 1,0 K1 6-3 58-22
1380. 1,0 K1 6-3 58-26
1381. 1,0 K1 6-3 58-27
1382. 0,1 K1 6-3 58-28
Oceněni
Č.cena
P16
Vystavovatel
Součet bodů
95,5 (331)
95,5
95,5 381,5
550,550,550,660,-
93,0 Mařík K.
92,0 (326)
93,5
92,5 371,0
1383.
1384.
1385.
1386.
1,0 K2
0,1 K2
1,0 K2
1,0 K2
6-3 58-23
6-3 58-29
6-3 58-32
6-3 58-33
550,660,660,550,-
92,0 Mařík K.
93,5 (326)
94,0
93,5 373,0
1387.
1388.
1389.
1390.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
4-3 15-5
4-3 15-7
4-3 15-8
4-3 15-9
440,440,440,440,-
93,5 Pipek J.
93,5 (382)
93,0
93,5 373,5
1391.
1392.
1393.
1394.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1-3 18-5
1-3 18-6
1-3 18-9
1-3 18-10
550,550,550,550,-
94,5 Kosina L.
92,5 (238)
94,5
94,0
MALÝ BERAN
divoce zbarvený
1395. 1,0 K1 2-3 19-31
1396. 1,0 K1 2-3 19-30
1397. 0,1 K1 2-3 19-32
1398. 0,1 K1 2-3 19-37
1399. 1,0 J
1400.
1401.
1402.
1403.
1404.
1405.
1406.
1407.
železitý
1408.
1409.
1410.
1411.
1-3 S-8
1,0
0,1
0,1
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1
5-3 36-14
5-3 36-19
5-3 36-3
2-3 36-5
2-3 36-1
2-3 36-2
2-3 36-4
2-3 36-6
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-1
1-3 S-2
4-3 S-11
4-3 S-12
bílý červenooký
1412. 1,0 K 3-3 28-5
1413. 0,1 K 3-3 28-8
1414. 0,1 K 3-3 28-7
1415. 0,1 K 3-3 28-10
1416.
1417.
1418.
1419.
0,1 K
0,1 K
0,1 K
1,0 K
880,1100,825,825,550,-
93,5 Vajaiová A.
93,0 (537)
92,5
93,0
94,5
95,0
94,5
94,0
550,ČC
528,495,495,440,-
1-3 50-5
3-3 50-11
1-3 50-7
1-3 50-2
94,5 Dobrovolný Z.
94,0 (91)
94,5
95,5 378,5
94,0 Hejda F.
94,5 (146)
94,0
94,0 376,5
ČC
95,0 Vokel M.
95,0 (569)
96,0
95,0 381,0
94,0 Průcha J.
92,5 (399)
91,5
ČINČILA MALÁ
Kopřiva
1423. 1,0 K1 1-3 21-2
1424. 1,0 K1 1-3 21-3
1425. 0,1 K1 4-3 21-11
1426. 0,1 K1 4-3 21-12
5-3 12-12
94,0 Dobrovolný Z.
(91)
385,385,385,385,440,440,440,440,-
černopesíkatý
1420. 0,1 J 4-2 10-K
1421. 1,0 J 4-3 19-K
1422. 0,1 J 4-3 21-K
1427. 1,0 K
93,0 Zuska J.
93,0 (593)
93,5
94,5 374,0
93,5 Eisenreich J.
93,5 (107)
94,0
93,5 374,5
396,-
93,5 Chlustina J.
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
1428. 0,1 K
1429. 0,1 K
1430. 0,1 K
5-3 12-13
5-3 12-14
5-3 12-15
396,396,396,-
94,0 (185)
93,5
94,0 375,0
1431.
1432.
1433.
1434.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 45-8
1-3 45-18
1-3 45-9
1-3 45-16
495,495,495,495,-
94,5 Jiránek V.
94,0 (201)
93,0
NKL
1435.
1436.
1437.
1438.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
3-3 45-26
3-3 45-21
3-3 45-22
3-3 45-28
495,495,495,495,-
93,5 Jiránek V.
94,0 (201)
93,5
94,0 375,0
1439.
1440.
1441.
1442.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
6-3 44-10
6-3 44-13
6-3 44-15
6-3 44-12
440,440,440,440,-
94,0 Jirousek V.
93,5 (204)
94,0
93,5 375,0
1443.
1444.
1445.
1446.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
3-3 S-67
3-3 S-68
3-3 S-69
3-3 S-70
385,- ČC
385,385,385,-
94,5 Kouřil J.
94,5 (246)
94,5
94,5 378,0
1447.
1448.
1449.
1450.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
2-3 S-167
1-3 S-1014
3-3 S-1020
2-3 S-169
ČC
95,5 Matyáš J.
93,5 (329)
94,5
95,0 378,5
1451. 1,0 J
1452. 1,0 J
1453. 0,1 J
5-3 44-7
440,440,440,-
93,5 Jirousek V.
nedod (204)
nedod
1454. 1,0 J
1455. 0,1 J
3-3 S-65
3-3 S-66
385,385,-
94,0 Kouřil J.
94,0 (246)
DAILENÁR
1456. 0,1 K1
1457. 0,1 K1
1458. 0,1 K1
1459. 0,1 K1
1-3 S-26
1-3 S-25
5-3 S-194
5-3 S-195
94,0 Fasora P.
93,5 (113)
94,0
VÝL
94,5 Fasora P.
94,5 (113)
95,0
95,0 379,0
1460.
1461.
1462.
1463.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 S-84
4-3 S-182
5-3 S-193
3-3 S-115
1464.
1465.
1466.
1467.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
5-3 41-8
5-3 41-11
5-3 41-12
5-3 41-13
1468.
1469.
1470.
1471.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
3-3 S-125
3-3 S-127
1-3 S-62
1-3 S-62
1472.
1473.
1474.
1475.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
4-3 35-1
4-3 35-2
4-3 35-4
4-3 35-5
385,385,385,385,-
94,0 Topinka J.
94,0 (518)
94,0
93,0 375,0
5-3 S163
5-3 S-162
385,385,-
93,5 Šimek V.
94,0 (480)
330,330,330,330,-
93,5 Kopecký R.
94,5 (232)
93,5
94,0 375,5
440,440,440,440,- ČC
95,0 Pešula J.
94,5 (377)
94,5
95,5 379,5
1476. 1,0 J
1477. 0,1 J
MARBURSKÝ
Vanžura - Šíp ml.
1478. 1,0 K1 5-3 41-1
1479. 1,0 K1 5-3 41-2
1480. 0,1 K1 5-3 41-4
1481. 0,1 K1 5-3 41-5
1482.
1483.
1484.
1485.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
4-3 13-1
4-3 13-2
4-3 13-3
4-3 13-4
ČC
440,440,440,440,-
92,5 Francová M.
93,0 (124)
93,0
93,5 372,0
94,0 Kučera F.
95,0 (282)
94,5
94,5 378,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
1486. 0,1 J
1487. 0,1 J
1488. 0,1 J
Tetov.
5-3 41-5
5-3 41-10
5-3 41-12
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
nedod Kopecký R.
93,0 (232)
94,5
330,330,-
ČESKÝ ČERVENÝ
Blokeš
1489. 1,0 K1 1-3 19-18
1490. 0,1 K1 1-3 19-20
1491. 0,1 K1 1-3 19-21
1492. 0,1 K1 1-3 19-16
1493.
1494.
1495.
1496.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
1-3 19-26
1-3 19-27
1-3 19-28
1-3 19-29
1497.
1498.
1499.
1500.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
3-3 46-7
1-3 46-3
1-3 46-4
3-3 46-9
1501.
1502.
1503.
1504.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1-3 27-1
1-3 27-3
3-3 27-8
3-3 27-10
1505.
1506.
1507.
1508.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
4-3 S-4
11-2 S-845
4-3 S-2007
4-3 S-7
1509.
1510.
1511.
1512.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
4-3 81-9
4-3 81-12
4-3 81-13
4-3 81-15
RHÖNSKÝ
Gorčica
1513. 1,0 K1
1514. 1,0 K1
1515. 1,0 K1
1516. 0,1 K1
1517.
1518.
1519.
1520.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
1,0 K
5-3 S-104
5-3 S-105
3-3 S-101
3-3 S-302
Vystavovatel
Součet bodů
440,- ČC
440,440,440,-
2-3 S-110
2-3 S-111
3-3 S-1620
1-3 S-3
SIAMSKÝ
žlutý
Kajnar
1539. 1,0 K1
1540. 0,1 K1
1541. 1,0 K1
1542. 1,0 K1
2-3 S-8
2-3 S-10
3-3 S-14
3-3 S-16
330,330,330,330,-
93,5 Přibyl J.
93,5 (402)
93,0
93,0 373,0
95,0 Devín M.
94,0 (84)
93,5
96,0 378,5
modrý
1543. 1,0 J
4-3 S-2
363,- ČC
94,0 Kulanda S.
(291)
95,5 Knotek D.
93,5 (223)
93,5
95,0 377,5
PERLOVÝ
Maxa
1544. 1,0 K1
1545. 1,0 K1
1546. 1,0 K1
1547. 0,1 K1
2-3 36-4
2-3 36-2
2-3 36-3
2-3 36-6
440,440,440,440,-
94,5 Melichar J.
95,0 (333)
94,5
94,5 378,5
95,5 Přibyl J.
95,0 (403)
95,0
94,0 379,5
94,0 Netík M.
93,5 (353)
94,5
95,0 377,0
KUNÍ
hnědý
Maxa
1521. 0,1 J
4-3 S-23
308,-
93,0 Kňobort S.
(222)
modrý
1522.
1523.
1524.
1525.
1,0 K1
0,1 K1
1,0 K1
1,0 K1
4-3 17-17
4-3 17-18
4-3 17-19
4-3 17-20
330,330,330,330,- ČC
95,5 Hradec M.
94,5 (172)
95,5
95,0 380,5
1526.
1527.
1528.
1529.
1,0 K2
0,1 K2
1,0 K2
0,1 K2
4-3 17-26
4-3 17-27
4-3 17-28
4-3 17-29
330,330,330,330,-
94,5 Hradec M.
94,5 (172)
94,0
94,5 377,5
1530.
1531.
1532.
1533.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
5-3 S-23
5-3 S-25
5-3 S-26
5-3 S-27
363,363,-
94,0 Kulanda S.
94,0 (291)
94,0
93,5 375,5
1534.
1535.
1536.
1537.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
4-3 S-12
4-3 S-14
4-3 S-15
4-3 S-20
363,363,-
bílopesíkatý hnědý
363,-
363,-
Vystavovatel
Součet bodů
93,0 Kňobort S.
(222)
VÝL Caithamlová
VÝL (62)
93,5
94,0
P38
Oceněni
Č.cena
308,-
94,0 Šula M.
93,0 (503)
94,0
93,0 374,0
550,550,-
Prod.
cena
4-3 S-2
94,5 Svoboda V.
94,0 (468)
94,5
94,5 377,5
396,396,396,396,-
Tetov.
1538. 1,0 J
95,5 Devín M.
94,5 (84)
94,0
94,5 378,5
ČC
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
94,0 Kulanda S.
94,5 (291)
93,5
93,0 375,0
1548.
1549.
1550.
1551.
0,1 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 78-11
1-3 78-7
1-3 78-9
1-3 78-14
93,0 Twyrdy P.
93,0 (531)
94,0
94,0 374,0
1552. 0,1 K2
NEDOD Twyrdy P.
(531)
STŘÍBŘITÝ MALÝ
černý
Vanžura - Šíp ml.
1553. 1,0 K 2-3 S-213
1554. 1,0 K 3-3 21-8
1555. 1,0 K 2-3 S-215
1556. 1,0 K 3-3 21-9
1557.
1558.
1559.
1560.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
2-3 S-96
5-3 S-201
5-3 S-203
2-3 S-98
1561.
1562.
1563.
1564.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
2-3 S-97
5-3 S-202
5-3 S-204
2-3 S-99
žlutý
1565.
1566.
1567.
1568.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
4-3 67-33
4-3 67-34
1-3 67-17
1-3 67-2
1569.
1570.
1571.
1572.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
4-3 S-234
4-3 S-235
3-3 S-225
1-3 S-53
1573.
1574.
1575.
1576.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
5-3 S-111
5-3 S-108
4-3 S-88
4-3 S-90
1577.
1578.
1579.
1580.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 17-6
2-3 17-7
2-3 17-8
2-3 17-9
1581.
1582.
1583.
1584.
0,1 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
3-3 17-10
3-3 17-12
3-3 17-39
3-3 17-40
1585. 1,0 K1 1-3 P-38
1586. 1,0 K1 1-3 P-40
ČC
418,418,440,-
418,418,-
330,330,330,-
363,330,330,-
96,0 Michel J.
95,5 (338)
95,0
94,5 381,0
94,0 Šolc ml. J.
94,5 (491)
95,0
94,5 378,0
95,0 Šolc ml. J.
NEKL (491)
94,5
94,0
94,5 Bayer J.
93,5 (17)
93,5
94,0 375,5
94,5 Bušek M.
95,0 (56)
94,5
94,5 378,5
93,5 Černá E.
94,0 (76)
94,0
94,5 376,0
94,0 Hájek J.
94,0 (134)
95,0
95,0 378,0
352,-
94,0 Horák M.
VÝL (165)
94,5
94,5
95,0 Jelínek J.
94,0 (198)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
1587. 1,0 K1 1-3 P-40
1588. 0,1 K1 1-3 P-43
95,0
94,5 378,5
1589.
1590.
1591.
1592.
1,0 K2
0,1 K2
1,0 K2
0,1 K2
3-3 P-46
3-3 P-47
3-3 P-48
3-3 P-49
94,5 Jelínek J.
NKL (198)
94,5
94,5
1593.
1594.
1595.
1596.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
3-3 41-26
3-3 41-27
3-3 41-22
3-3 41-23
1597.
1598.
1599.
1600.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
1-3 P-2
1-3 P-4
1-3 P-70
5-3 P-71
1601.
1602.
1603.
1604.
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
5-3 P-1
5-3 P-69
5-3 P-72
5-3 P-73
1605.
1606.
1607.
1608.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
4-3 21-7
4-3 21-13
4-3 21-11
4-3 21-6
330,330,385,385,-
93,5 Kovárna M.
94,5 (251)
93,5
94,5 376,0
1609.
1610.
1611.
1612.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
4-3 27-6
4-3 27-7
4-3 27-8
4-3 27-9
440,440,440,440,-
94,0 Šonka J.
94,0 (493)
95,0
95,5 378,5
1613.
1614.
1615.
1616.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
6-3 27-20
6-3 27-19
6-3 27-23
6-3 27-22
330,330,330,330,-
93,5 Ťupa P.
95,0 (526)
93,5
93,5 375,5
1617.
1618.
1619.
1620.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
4-3 15-11
4-3 15-16
4-3 15-17
4-3 15-18
330,330,330,330,-
94,5 Váňa V.
94,5 (542)
94,5
92,5 376,0
1621.
1622.
1623.
1624.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
2-3 P-31
1-3 P-16
1-3 P-10
1-3 P-18
1625.
1626.
1627.
1628.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
2-3 P-29
4-3 P-54
2-3 P-32
2-3
P-33
1629.
1630.
1631.
1632.
1,0 K3 1-3
P-15
1,0 K3
4-3 P-50
1,0 K3 3-3 P-34
0,1 K3 2-3 P-27
330,330,330,330,-
94,0 Kopecký R.
95,0 (232)
92,0
94,5 375,5
ČC
95,0 Kopřiva Z.
95,5 (233)
95,0
95,0 380,5
94,5 Kopřiva Z.
94,0 (233)
95,0
94,5 378,0
95,0 Záhrubský M.
95,5 (581)
94,0
95,5 380,0
ČC
95,5 Záhrubský M.
95,5 (581)
95,5
94,5 381,0
95,0 Záhrubský M.
94,5 (581)
95,0
95,0 379,5
1633. 1,0 J
1-3 17-1
330,-
94,5 Hájek J.
(134)
1634. 0,1 J
1635. 0,1 J
1636. 0,1 J
3-3 41-14
3-3 41-31
3-3 41-32
330,330,330,-
94,0 Kopecký R.
93,5 (232)
94,0
1637. 1,0 J
1638. 0,1 J
1639. 0,1 J
3-3 17-57
3-3 17-61
264,264,264,-
93,5 Vávra L.
94,0 (551)
92,5
1640. 1,0 J
1641. 1,0 J
2-3 P-24
2-3 P-28
660,660,-
93,5 Záhrubský M.
93,5 (581)
440,-
94,0 Faltus O.
94,0 (110)
93,5
94,0 375,5
divoce zbarvený
1642. 0,1 K1 3-3 P-4
1643. 1,0 K1 4-3 P-9
1644. 1,0 K1 3-3 P-1
1645. 0,1 K1 3-3 P-2
1646. 1,0 K2 5-3 P-17
94,5 Faltus O.
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
1647. 1,0 K2 4-3 P-8
1648. 0,1 K2 5-3 P-18
1649. 0,1 K2 3-3 P-3
440,-
1650.
1651.
1652.
1653.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1-3 78-1
1-3 78-2
1-3 78-3
1-3 78-4
440,-
modrý
1654.
1655.
1656.
1657.
0,1 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
3-3 S-87
3-3 S-88
4-3 S-244
4-3 S-245
418,418,418,418,-
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
94,5 (110)
94,0
94,0 377,0
440,-
95,0 Walach P.
93,5 (577)
93,0
95,0 376,5
440,-
94,0 Šolc ml. J.
95,0 (491)
94,0
94,5 377,5
havanovitý
1658. 1,0 K
1659. 1,0 K
1660. 0,1 K
1661. 0,1 K
2-3 S-12
2-3 S-13
2-3 S-16
5-3 S-58
světlý
1662.
1663.
1664.
1665.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
2-3 27-1
2-3 27-7
2-3 27-8
2-3 27-9
418,418,418,418,-
94,0 Mlčkovský J.
93,5 (342)
94,5
94,5 376,5
1666.
1667.
1668.
1669.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
2-3 27-13
2-3 27-14
2-3 27-15
2-3 27-18
385,385,385,385,-
94,0 Mlčkovský J.
94,5 (342)
94,5
94,0 377,0
1670.
1671.
1672.
1673.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1674.
1675.
1676.
1677.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
HOLANDSKÝ
černý
Maxa
1678. 1,0 K1
1679. 1,0 K1
1680. 0,1 K1
1681. 0,1 K1
6-3 S-176
ČC
330,330,330,330,-
94,5 Kopřiva Z.
94,5 (233)
94,5
95,0 378,5
93,0 Přibyl J.
93,5 (402)
NEDOD
NEDOD
3-1 S-56
1-3 S-52
1-3 S-60
1-3 S-62
95,0 Švarc F.
ND (507)
94,0
95,0
4-3 S-104
4-3 S-103
4-3 S-109
4-3 S-106
93,5 Kuneš J.
95,0 (295)
94,5
93,0 376,0
1682.
1683.
1684.
1685.
0,1 K1 1-3 S-88
0,1 K1
1-3 S-89
1,0 K1 1-3 S-83
1,0 K1 1-3 S-84
1686.
1687.
1688.
1689.
0,1 K2
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
4-3 S-85
4-1 S-135
4-2 S-155
4-1 S-170
94,0 Sirotek P.
94,5 (431)
95,0
95,0 378,5
1690.
1691.
1692.
1693.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
1,0 K
5-3 S-64
5-3 S-65
2-3 S-69
5-3 S-71
95,0 Trešl P.
94,0 (519)
93,0
95,5 377,5
1694. 1,0 J
3-2 27-1
95,0 Horek V.
(167)
divoce zbarvený
1695. 1,0 K1 3-1 S-13
1696. 1,0 K1 3-2 S-1
1697. 0,1 K1 4-3 S-13
1698. 0,1 K1 4-3 S-16
1699. 1,0 J
4-3 S-40
madagaskarový
P25
ČC
94,0 Sirotek P.
94,0 (431)
96,0
95,0 379,0
95,0 Trešl P.
95,0 (519)
95,0
94,5 379,5
92,5 Horek V.
(167)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
1700.
1701.
1702.
1703.
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1,0 K1
havanovitý
1704. 1,0 J
1705. 0,1 J
1706. 0,1 J
1707. 1,0 J
1708. 1,0 J
1709. 1,0 J
Tetov.
4-3 S-12
4-3 S-10
4-3 S-11
4-3 S-9
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
93,5 Kovárna M.
94,0 (252)
94,0
93,5 375,0
440,-
5-1 S-32
4-3 S-41
94,5 Horek V.
ND (167)
4-3 S-4
94,0 Kovárna M.
(252)
3-3 S-44
3-3 S-47
550,550,550,-
94,0 Liska V.
93,5 (311)
nedod
marburský
1710. 1,0 K
1711. 0,1 K
1712. 1,0 K
1713. 1,0 K
4-3 S-20
4-3 S-22
3-3 S-18
3-3 S-19
93,5 Kuneš J.
95,0 (295)
93,0
93,5 375,0
činčilový
1714. 1,0 K1
1715. 1,0 K1
1716. 1,0 K1
1717. 0,1 K1
4-3 S-18
4-3 S-10
4-3 S-12
4-3 S-14
94,0 Fiřt D.
94,0 (120)
93,5
94,0 375,5
1718. 0,1 J
4-3 S-15
železitý
1719.
1720.
1721.
1722.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
P32
440,-
5-2 S-7
5-3 S-6
4-3 S-7
5-3 S-12
divoce havanovitý
1723. 0,1 J 3-3 S-3
95,0 Trešl P.
94,5 (519)
94,0
94,0 377,5
385,-
ANGLICKÝ STRAKÁČ
černý
Červinka
1724. 1,0 K 1-3
S-6
1725. 1,0 K 1-3 S-9
1726. 1,0 K 1-3 S-8
1727. 0,1 K 1-3 S-13
1728. 1,0 J
1729. 1,0 J
1730. 0,1 J
modrý
1731.
1732.
1733.
1734.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
1735. 1,0 J
1736. 0,1 J
TŘÍSLOVÝ
černý
1743. 1,0 K
1744. 0,1 K
1745. 0,1 K
93,5 Kovárna M.
(252)
94,5 Křístek J.
94,0 (277)
95,0
93,5 377,0
4-3 49-5
4-3 49-6
2-3 49-3
330,330,330,-
94,0 Vlasák M.
93,5 (564)
93,0
5-3 S-6
5-3 S-7
5-3 S-8
3-3 S-25
330,330,330,-
92,5 Adamec M.
93,5 (3)
93,0
93,5 372,5
3-3 S-3
3-3 S-4
330,330,-
95,0 Bendová M.
92,0 (22)
660,660,550,-
94,0 Vanžura J.
95,5 (548)
95,0
ND
330,330,-
95,0 Bendová M.
94,0 (22)
madagaskarový
1737. 1,0 K 2-3 21-5
1738. 1,0 K 2-3 21-4
1739. 1,0 K 2-3 21-3
1740. 0,1 K 4-3 21-20
želvovinový
1741. 1,0 J
1742. 1,0 J
93,0 Fiřt D.
(120)
4-3 S-1
4-3 S-4
3-3 12-16
3-3 12-18
3-3 12-19
440,440,- P31
440,- ČC
95,0 Dobrovolný F.
95,5 (87)
96,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
440,-
Vystavovatel
Součet bodů
1746. 0,1 K
3-3 12-13
95,0 381,5
1747.
1748.
1749.
1750.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-3 P-45
2-3 P-46
2-3 P-47
4-3 P-49
94,0 Ekrt S.
95,5 (108)
94,0
95,5 379,0
1751.
1752.
1753.
1754.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
4-3 P-50
4-3 P-51
4-3 P-51
4-3 P-19
95,5 Ekrt S.
95,0 (108)
95,5
96,0 382,0
1755.
1756.
1757.
1758.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
4-3 46-17
4-3 46-18
4-3 46-14
4-3 46-16
385,385,385,385,-
1759.
1760.
1761.
1762.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
LV57 337
LV57 234
LV57 232
LV57 336
605,605,605,605,-
94,5 Lezdina D.
nedod (308)
95,0
94,0
1763.
1764.
1765.
1766.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
3-3 P-19
3-3 S-25
3-3 P-26
4-3 P-28
495,495,-
95,5 Škrábek R.
95,0 (486)
94,5
94,5 379,5
1767.
1768.
1769.
1770.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
3-3 P-48
3-3 P-20
4-3 P-29
4-3 P-31
ČC
95,0 Kubovec A.
95,0 (280)
95,0
95,0 380,0
ČC
495,-
95,5 Škrábek R.
95,5 (486)
95,0
95,5 381,5
495,-
1771. 1,0 J
1772. 1,0 J
1773. 0,1 J
5-3 46-21
5-3 46-22
5-3 46-25
385,385,385,-
94,5 Kubovec A.
95,5 (280)
ND
1774. 1,0 J
1775. 1,0 J
1776. 0,1 J
5-3 41-32
5-3 41-35
4-3 41-30
495,495,495,-
94,0 Šrámek J.
94,0 (494)
95,0
modrý
1777.
1778.
1779.
1780.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-7
3-2 S-26
1-3 S-8
4-3 S-26
1781.
1782.
1783.
1784.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
3-3 S-30
3-3 S-31
3-3 S-32
3-3 S-33
havanovitý
1785. 1,0 K
1786. 0,1 K
1787. 0,1 K
1788. 0,1 K
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1797. 1,0 J
550,550,550,550,-
4-3 22-1
4-3 22-3
4-3 22-6
4-3 22-8
ČESKÝ ČERNOPESÍKATÝ
Fasora
1789. 1,0 K 3-3 15-14
1790. 1,0 K 3-3 15-15
1791. 1,0 K 3-3 15-16
1792. 1,0 K 3-3 15-17
1793.
1794.
1795.
1796.
95,0 Andrš J.
94,5 (5)
94,5
93,5 377,5
94,5 Andrš J.
94,5 (5)
93,5
ND
93,5 Strnad M.
93,5 (458)
93,0
93,5 373,5
385,385,385,385,-
94,5 Novák V.
94,0 (357)
95,0
94,0 377,5
5-3 15-9
5-3 15-8
5-3 15-11
5-3 15-10
550,550,550,550,-
94,0 Pipek J.
93,5 (382)
93,5
94,5 375,5
4-3 55-1
440,-
95,5 Černá E.
(76)
HOLÍČSKÝ MODRÝ
Kulanda
1798. 1,0 K 1-3 S-901
1799. 0,1 K 1-3 S-904
1800. 0,1 K 1-3 S-902
94,0 Miča M.
94,0 (337)
94,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
1801. 0,1 K
RUSKÝ
černý
1802.
1803.
1804.
1805.
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
ČC
1-3 S-903
Vystavovatel
Součet bodů
95,0 377,0
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
5-2 S-48
4-3 85-7
2-2 85-5
4-3 85-6
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1-3 S-52
1-3 S-53
1-3 S-64
1-3 S-65
880,880,880,880,- ČC
94,0 Vaněček M.
94,5 (543)
95,5
95,5 379,5
1810. 1,0 J
1811. 1,0 J
4-3 S-97
4-3 S-98
308,308,-
93,5 Kňobort S.
94,0 (222)
1806.
1807.
1808.
1809.
94,0 Jurečka J.
94,0 (205)
94,0
93,5 375,5
ZAKRSLÝ BERAN
bílý červenooký
Caithamlová - Chadraba
1812. 1,0 K1 3-3 19-1
1813. 1,0 K1 3-3 19-2
1814. 1,0 K1 3-3 19-4
1815. 0,1 K1 3-3 19-5
ČC
95,0 Čadil K.
94,5 (69)
95,5
95,0 380,0
1816.
1817.
1818.
1819.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
4-3 S-42
4-3 S-41
4-3 S-44
4-3 S-46
440,440,440,440,-
93,5 Maier T.
95,0 (320)
94,5
94,0 377,0
1820.
1821.
1822.
1823.
1,0 K2
0,1 K2
1,0 K2
1,0 K2
2-3 S-3
5-3 S-49
4-3 S-36
4-3 S-37
440,550,440,440,-
94,5 Maier T.
94,0 (320)
94,0
95,5 378,0
bílý modrooký
1824. 1,0 K1
1825. 1,0 K1
1826. 1,0 K1
1827. 0,1 K1
1-3 S-10
1-3 S-12
1-3 S-9
4-3 S-39
440,440,660,440,-
94,0 Maier T.
94,5 (320)
93,0
94,5 376,0
1-3 S-2
3-3 S-22
4-3 S-37
1-3 S-18
550,550,-
94,5 Maier T.
94,0 (320)
NKL
95,5
1828.
1829.
1830.
1831.
1,0 K2
0,1 K2
1,0 K2
1,0 K2
divoce zbarvený
1832. 1,0 K1 2-3 21-23
1833. 1,0 K1 3-3 21-66
1834. 1,0 K1 5-3 21-130
1835. 0,1 K1 5-3 21-140
95,0 Kodat R.
95,0 (228)
94,0
93,5 377,5
ČC
1836.
1837.
1838.
1839.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
2-3 21-21
5-3 21-129
5-3 21-131
2-3 21-24
1840.
1841.
1842.
1843.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
6-2 S-83
6-2 S-82
5-3 S-60
5-3 S-61
440,440,440,440,-
93,5 Maier T.
94,0 (320)
94,0
93,5 375,0
1844.
1845.
1846.
1847.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
5-3 S-24
5-3 S-30
5-3 S-27
5-3 S-28
385,385,440,396,-
93,0 Šimek V.
93,0 (480)
93,0
93,5 372,5
1848.
1849.
1850.
1851.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
5-3 S-23
5-3 S-29
5-3 S-32
5-3 S-31
1852. 0,1 J
1853. 0,1 J
železitý
1854. 1,0 K
LV53 232
LV53 234
3-3 21-115
95,0 Kodat R.
94,0 (228)
95,0
94,0 378,0
418,-
94,0 Šimek V.
94,5 (480)
94,5
93,5 376,5
495,495,-
91,0 Vitola G.
92,5 (561)
385,-
440,-
95,0 Bláha P.
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
1855. 0,1 K
1856. 0,1 K
1857. 0,1 K
3-3 21-116
3-3 21-114
3-3 21-113
1858.
1859.
1860.
1861.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
3-3 21-71
5-3 21-145
5-3 21-144
5-3 21-150
černý
1862. 1,0 J
1863. 0,1 J
1864. 0,1 J
5-2 21-143
3-3 21-54
7-3 21-169
madagaskarový
1865. 1,0 K1 5-3 41-7
1866. 0,1 K1 5-3 41-8
1867. 0,1 K1 4-3 41-5
1868. 0,1 K1 4-3 41-6
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
330,440,440,-
Vystavovatel
Součet bodů
93,5 (32)
94,0
94,5 377,0
ND Kodat R.
93,5 (228)
95,0
93,0 281,5
418,385,495,-
93,5 Němcová J.
VÝL (352)
94,0
385,385,418,418,-
92,0 Kňobort S.
93,0 (222)
94,0
NKL
92,0 Kňobort S.
NEDOD (222)
91,5
MDB
1869.
1870.
1871.
1872.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
6-3 41-10
6-3 41-12
6-3 41-14
6-3 41-15
385,385,385,385,-
1873.
1874.
1875.
1876.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
4-3 59-1
4-3 59-3
4-3 59-5
4-3 59-6
275,275,-
94,5 Zavoralová B.
93,5 (585)
94,0
92,5 374,5
1877. 1,0 J
3-3 12-1
440,-
93,5 Hálová G.
(136)
1878. 1,0 J
1879. 1,0 J
1880. 1,0 J
4-2 41-4
6-3 41-9
6-3 41-13
385,385,385,-
ND Kňobort S.
92,0 (222)
NEDOD
modrý
1881. 1,0 J
4-2 21-109
440,-
91,5 Němcová J.
(352)
činčilový
1882. 1,0 K
5-3 59-6
275,-
93,5 Zavoral J.
93,5 (584)
1883. 1,0
1884. 1,0
1885. 1,0
5-3 59-7
5-3 59-8
5-3 59-10
275,275,275,-
92,5 Zavoral J.
93,0 (584)
92,5
440,550,550,550,-
94,0 Maier T.
94,0 (320)
94,5
94,5 377,0
ND Maier T.
94,5 (320)
94,5
94,5 283,5
bílopesíkatý černý
1886. 1,0 K1 4-3 S-25
1887. 0,1 K1 4-3 S-27
1888. 0,1 K1 3-3 S-14
1889. 0,1 K1 4-3 S-19
1890.
1891.
1892.
1893.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
3-3 S-3
3-3 S-7
3-3 S-8
3-3 S-10
660,660,660,660,-
kuní hnědý
1894. 1,0 K1
1895. 1,0 K1
1896. 1,0 K1
1897. 0,1 K1
3-3 17-1
4-3 17-2
5-3 17-3
5-3 17-7
440,330,550,-
siamský žlutý
1898. 1,0 K
1899. 0,1 K
1900. 0,1 K
1901. 0,1 K
6-3 12-5
6-3 12-6
6-3 12-7
6-3 12-11
484,484,484,-
MND Hálová G.
93,0 (136)
93,0
93,5 279,5
5-3 12-1
5-3 12-2
462,-
94,5 Hálová G.
93,0 (136)
528,528,- ČC
528,-
93,0 Němcová J.
95,5 (352)
95,0
1902. 1,0 J
1903. 0,1 J
žlutý
1904. 1,0 K1 4-3 21-91
1905. 1,0 K1 4-3 21-92
1906. 1,0 K1 4-3 21-93
ČC
95,5 Hradec M.
94,0 (172)
94,0
95,0 378,5
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
1907. 0,1 K1 4-3 21-94
550,-
94,0 377,5
1961. 1,0 J
3-3 67-3
550,-
95,0
1908.
1909.
1910.
1911.
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
4-3 21-83
4-3 21-84
4-3 21-85
4-3 21-86
495,495,495,495,-
93,0 Němcová J.
93,0 (352)
94,0
93,0 373,0
1962. 1,0 J
1963. 1,0 J
1964. 0,1 J
3-2 14-4
3-3 14-5
5-3 14-8
418,385,330,-
91,5 Lhotka M.
92,5 (309)
91,0
1912.
1913.
1914.
1915.
1,0 K3
1,0 K3
1,0 K3
1,0 K3
5-3 21-155
5-3 21-156
5-3 21-157
5-3 21-158
495,495,495,495,-
94,0 Němcová J.
93,5 (352)
93,5
94,0 375,0
1965. 1,0 J
1966. 1,0 J
6-2 15-31
7-2 15-43
95,5 Velechovský
95,5 (555)
perlový
1916.
1917.
1918.
1919.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
S-209 5.3.16
S-209 5.3.17
S-209 5.3.18
S-209 5.3.19
363,363,363,363,-
94,0 Béla R.
94,0 (20)
93,5
94,0 375,5
modrooký
1967. 1,0 K
1968. 0,1 K
1969. 0,1 K
1970. 0,1 K
5-2 19-12
4-3 19-7
4-3 19-6
4-3 19-5
94,5 Čadil K.
95,0 (69)
94,5
95,0 379,0
5-3 17-1
5-3 17-3
5-3 17-2
6-3 17-4
385,385,550,330,-
93,0 Hradec M.
93,5 (172)
93,5
93,0 373,0
ruský černý
1920. 1,0 K
1921. 0,1 K
1922. 0,1 K
1923. 1,0 K
strakáč divoce zbarvený
1924. 1,0 K1 2-3 S-3
1925. 0,1 K1 2-3 S-4
1926. 1,0 K1 5-2 S-11
1927. 1,0 K1 2-3 S-1
strakáč černý
1928. 1,0 K1
1929. 1,0 K1
1930. 0,1 K1
1931. 0,1 K1
1932.
1933.
1934.
1935.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
1936. 1,0 J
1937. 0,1 J
ČC
95,0 Červinka T.
95,5 (79)
95,5
95,5 381,5
2-1 P-5
5-3 P-5
1-3 P-2
5-3 P-8
94,0 Šíp J.
93,5 (482)
93,0
95,0 375,5
5-3 P-4
5-3 P-7
5-3 P-6
5-3 P-9
94,0 Šíp J.
94,0 (482)
94,5
94,0 376,5
528,550,-
ND Němcová J.
93,0 (352)
strakáč perlový
1938. 0,1 K S-209 2.3.1
1939. 0,1 K S-209 4.3.9
418,363,-
ND Béla R.
91,5 91,5 (20)
strakáč žlutý
1940. 1,0 J
1941. 0,1 J
550,550,-
92,0 Němcová J.
NKL (352)
HERMELÍN
červenooký
Šimek
1942. 0,1 K
1943. 1,0 K
1944. 1,0 K
1945. 1,0 K
3-3 21-52
3-3 21-55
5-3 21-152
5-3 21-153
C-13 S-12
C-13 S-11
C-13 S-9
C-22 S-15
P23
95,5 Jurečka J.
95,5 (205)
95,5
95,0 381,5
ND Ťupa P.
94,5 (526)
94,5
94,0 283,0
1946.
1947.
1948.
1949.
0,1 K1
0,1 K1
1,0 K1
0,1 K1
2-3 27-10
2-3 27-12
5-3 27-17
5-3 27-18
1950.
1951.
1952.
1953.
0,1 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
4-3 21-16
4-3 21-11
4-3 21-13
4-3 21-1
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
6-3 41-3
6-3 41-4
6-3 41-5
3-3 41-1
3-3 41-2
363,363,363,385,385,-
92,5 Franzlová H.
ND (126)
92,5
91,5
91,5
C-3 67-14
3-3 67-2
440,550,-
94,5 Herzán M.
95,0 (154)
1959. 0,1 J
1960. 1,0 J
495,495,440,440,ČC
95,5 Zadina J.
95,5 (578)
95,5
94,5 381,0
1971.
1972.
1973.
1974.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
4-1 83-3
42-18 B-215
2-3 S-20
2-3 S-18
1975.
1976.
1977.
1978.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
3-3 S-14
3-3 S-47
3-3 S-10
3-3 S-11
ČC
748,748,748,748,-
ZAKRSLÝ
divoce zbarvený
Dufek - Jurečka
1979. 1,0 K1 2-2 S-23
1980. 1,0 K1 2-1 S-2
1981. 1,0 K1 2-3 S-6
1982. 0,1 K1 2-3 S-7
1983.
1984.
1985.
1986.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
1,0 K2
2-3 S-5
4-3 S-26
2-3 S-20
3-3 S-15
1987.
1988.
1989.
1990.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
3-3 29-1
3-3 29-2
4-3 29-5
4-3 29-6
1991.
1992.
1993.
1994.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
4-3 74-3
4-3 74-5
5-3 74-8
5-3 74-10
95,0 Červinka T.
95,5 (79)
95,5
94,5 380,5
95,5 Prygl J.
94,5 (400)
94,0
94,5 378,5
P20
ČC
95,5 Červinka T.
95,5 (79)
96,0
95,5 382,5
95,0 Červinka T.
94,5 (79)
94,5
94,5 378,5
330,330,330,330,-
95,0 Rot J.
95,5 (417)
95,5
95,5 381,5
94,0 Stehlíková L.
95,0 (452)
95,0
94,5 378,5
1995. 1,0 K
3-1 36-1
330,-
94,0 Ťupa P.
94,0 (526)
1996. 1,0 J
1997. 1,0 J
5-3 67-1
5-3 67-2
550,550,-
93,0 Herzán M.
94,5 (154)
železitý
1998. 1,0 J
2-3 27-6
550,-
94,0 Ťupa P.
(526)
černý
1999.
2000.
2001.
2002.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
K-45 312
3-3 17-2
3-3 17-4
3-3 17-5
perlový
2003.
2004.
2005.
2006.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
3-3 12-14
3-3 12-15
5-3 12-26
5-3 12-17
385,385,385,385,-
94,5 Caithamlová
95,0 (62)
94,0
95,0 378,5
2007.
2008.
2009.
2010.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
3-3 12-4
3-3 12-7
3-3 12-8
5-3 12-19
385,385,385,385,-
94,5 Caithamlová
94,5 (62)
94,5
95,0 378,5
2011. 1,0 K
2012. 1,0 K
2013. 0,1 K
4-3 39-5
4-3 39-3
4-3 39-6
ČC
95,0 Novák M.
96,0 (356)
94,0
94,0 379,0
95,0 Kroft M.
95,0 (269)
94,5
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
2014. 0,1 K
4-3 39-4
havanovitý
2015. 1,0 K1
2016. 1,0 K1
2017. 1,0 K1
2018. 0,1 K1
4-3 S-5
4-3 S-4
3-2 S-4
4-3 S-6
2019. 1,0 J
5-3 71-1
rys
2020.
2021.
2022.
2023.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
činčilový
2024. 1,0 K1
2025. 0,1 K1
2026. 0,1 K1
2027. 0,1 K1
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
94,0 378,5
ČC
550,-
94,0 Šíp J.
96,0 (482)
93,5
94,0 377,5
94,0 Mynář J.
(350)
5-3 21-4
6-3 21-5
5-3 21-6
6-3 21-7
95,0 Kulanda S.
94,5 (291)
95,0
94,5 379,0
5-3 67-9
5-3 67-10
5-3 67-11
5-3 67-14
385,385,385,385,-
94,0 Herzán M.
94,0 (154)
95,0
94,0 377,0
2028.
2029.
2030.
2031.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
4-3 67-5
4-3 67-5
3-3 67-2
4-3 67-4
550,550,550,-
93,0 Herzán M.
93,0 (154)
94,0
95,0 375,0
2032.
2033.
2034.
2035.
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 19-2
1-3 19-3
5-3 19-5
5-3 19-6
297,297,275,275,-
93,0 Horčic J.
93,5 (166)
94,5
94,5 375,5
2036.
2037.
2038.
2039.
0,1 K
0,1 K
1,0 K
1,0 K
1-3 21-4
1-2 21-4
1-3 21-2
1-2 21-3
ČC
94,0 Žížala J.
95,5 (596)
95,0
95,0 379,5
2040. 1,0 J
2041. 1,0 J
2042. 1,0 J
1-3 19-4
S198 328
3-2 19-4
275,440,385,-
95,0 Horčic J.
94,5 (166)
93,0
2043. 1,0 J
7-2 1-1
660,-
94,5 Sommerová A.
(444)
6-3 11-12
6-3 11-14
6-3 11-13
10-2 11-25
418,385,385,440,-
95,0 Žížala J.
94,0 (595)
93,0
95,5
durynský
2044. 1,0 J
2045. 0,1 J
2046. 1,0 J
2047. 1,0 J
japonský
2048. 0,1 J
rhönský
2049. 0,1 K1
2050. 0,1 K1
2051. 1,0 K1
2052. 1,0 K1
český luštič
2053. 1,0 J
2054. 1,0 J
4-2 27-1
5-3 S-77
5-3 S-74
5-3 S-73
5-3 S-72
330,385,385,-
1-3 5-K
1-2 4-K
bílopesíkatý černý
2055. 1,0 J 5-3 14-1
2056. 1,0 J 7-3 14-2
2057. 1,0 J 7-3 14-3
2058. 0,1 J 7-3 14-4
2059. 1,0 J
klubUVLF
550,-
660,550,550,550,-
3-2 73,3
94,5 Ťupa P.
(526)
94,5 Caithamlová
95,0 (62)
94,0
VÝL
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
kuní hnědý
2062. 1,0 J
7-3 41-2
330,-
93,0 Kňobort S.
(222)
2063. 1,0 J
3-3 14-1
440,-
94,5 Lhotka M.
(309)
kuní modrý
2064. 1,0 K
2065. 0,1 K
2066. 1,0 K
2067. 1,0 K
3-3 S-3
3-3 S-4
3-3 S-2
3-3 S-1
94,0 Supukovi M.
94,5 (463)
95,0
95,5 379,0
2068. 0,1 J
7-3 41-2
330,-
94,0 Kňobort S.
(222)
2069. 1,0 J
4-3 14-1
330,-
93,0 Lhotka M.
(309)
kuní bílopesíkatý hnědý
2070. 1,0 J 4-3 41-1
330,-
89,0 Kňobort S.
(222)
kuní bílopesíkatý modrý
2071. 1,0 J 7-3 41-2
385,-
MVD Kňobort S.
(222)
tříslový černý
2072. 1,0 K1
2073. 1,0 K1
2074. 0,1 K1
2075. 0,1 K1
5-3 71-10
5-3 71-7
5-3 71-8
5-3 71-11
550,550,550,550,-
95,0 Mynář J.
94,0 (350)
94,0
95,0 378,0
2076. 0,1 J
5-3 71-13
550,-
94,5 Mynář J.
(350)
385,385,385,385,-
94,5 Francová M.
94,5 (124)
94,0
94,5 377,5
tříslový havanovitý
2077. 1,0 K 4-3 41-6
2078. 1,0 K 4-3 41-7
2079. 1,0 K 4-3 41-8
2080. 0,1 K 4-3 41-9
2081.
2082.
2083.
2084.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
5-3 71-9
5-3 71-10
5-3 71-6
5-3 71-8
2085. 1,0 J
2086. 1,0 J
6-3 41-10
6-3 41-11
385,385,-
MDB Kňobort S.
91,0 (222)
2087. 1,0 J
2088. 1,0 J
2-3 71-1
5-3 71-5
660,660,-
94,0 Mynář J.
95,0 (350)
330,330,330,-
94,0 Novák M.
95,0 (356)
93,0
nedod
černopesíkatý
2089. 1,0 K 4-3 17-17
2090. 1,0 K 4-3 17-18
2091. 0,1 K 4-3 17-19
2092. 0,1 K
95,0 Mynář J.
95,0 (350)
95,0
94,5 379,5
95,0 Kalvoda M.
95,0 (209)
stříbřitý světlý
2093. 0,1 K
2094. 1,0 K
2095. 1,0 K
2096. 0,1 K
6-3 21-8
6-3 21-6
6-3 21-7
6-3 21-5
297,330,330,330,-
ND Kovárna M.
94,0 (252)
93,5
95,5 283,0
nedod Chadraba ml.
91,0 (183)
92,5
93,0
ruský černý
2097. 1,0 K1
2098. 1,0 K1
2099. 0,1 K1
2100. 0,1 K1
3-3 68-4
3-3 68-5
3-3 68-3
3-3 68-7
550,550,-
94,5 Novák J.
95,5 (354)
95,0
96,0 381,0
2101. 1,0 J
2102. 0,1 J
3-3 14-2
3-3 14-1
385,440,-
93,0 Lhotka M.
94,0 (309)
2103. 1,0 J
2104. 0,1 J
2105. 0,1 J
3-3 68-6
2-3 68-1
2-3 68-1
550,550,550,-
95,0 Novák J.
95,5 (354)
94,0
95,0 Chovatelský
ČC
(186)
bílopesíkatý modrý
2060. 1,0 J 5-3 14-1
2061. 0,1 J 5-3 14-2
385,440,-
95,0 Laubová I.
94,5 (306)
dailenár
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
2106.
2107.
2108.
2109.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
Tetov.
7-3 71-4
7-3 71-5
7-3 71-7
7-3 71-8
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
385,385,385,385,-
Vystavovatel
Součet bodů
94,0 Dobrovolný J.
93,0 (88)
94,0
93,0 374,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
2164. 1,0 K1 2-3 17-10
2165. 0,1 K1 2-3 17-19
2166. 0,1 K1 2-3 17-25
550,550,550,-
95,5 (460)
94,0
95,0 380,0
2110. 1,0 J
5-2 4-K
95,5 Lamešová M.
(304)
2167.
2168.
2169.
2170.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
2-3 17-16
2-3 17-17
2-3 17-11
2-3 17-13
550,550,550,550,-
95,5 Studničný A.
95,0 (460)
94,5
95,0 380,0
hototský bílý
2111. 1,0 K1
2112. 1,0 K1
2113. 1,0 K1
2114. 0,1 K1
5-3 P-15
5-3 P-10
2-3 P-4
5-3 P-16
95,0 Šíp J.
94,0 (482)
94,0
94,5 377,5
2171.
2172.
2173.
2174.
1,0 K3
1,0 K3
0,1 K3
0,1 K3
2-3 17-22
2-3 17-23
2-3 17-30
2-3 17-32
550,550,550,550,-
95,0 Studničný A.
95,5 (460)
95,0
95,0 380,5
1-3 P-3
5-3 P-9
4-3 P-6
4-3 P-8
93,5 Šíp J.
94,0 (482)
94,5
94,0 376,0
2175. 1,0 J
2176. 1,0 J
2177. 1,0 J
4-3 21-1
4-3 21-2
4-3 21-3
495,495,495,-
93,5 Mikuláš P.
94,0 (340)
94,0
2115.
2116.
2117.
2118.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
strakáč černý
2119. 1,0 K1
2120. 0,1 K1
2121. 1,0 K1
2122. 0,1 K1
5-3 19-8
5-3 19-19
5-3 19-10
5-3 19-12
550,ČC
495,495,-
93,5 Kratochvíl J.
96,0 (263)
94,0
94,5 378,0
SLOVENSKÝ SIVOMODRÝ REX
2178. 1,0 K 1-3 S-302
880,2179. 1,0 K 1-3 S-303
880,2180. 0,1 K 2-3 S-308
880,2181. 0,1 K 2-3 S-309
880,2182. 1,0 J
KASTOREX
Kozubík
2123. 1,0 K
2124. 1,0 K
2125. 0,1 K
2126. 0,1 K
3-3 16-27
3-3 16-28
3-3 16-29
3-3 16-30
550,550,550,550,-
94,5 Bryslivec V.
94,5 (47)
93,5
94,0 376,5
2127.
2128.
2129.
2130.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1-3 45-20
1-3 45-21
1-3 45-26
1-3 45-27
550,550,550,550,-
95,5 Jiránek V.
95,0 (201)
95,5
94,0 380,0
2131.
2132.
2133.
2134.
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
3-3 45-84
3-3 45-83
3-3 45-85
3-3 45-86
495,495,495,495,-
93,0 Jiránek V.
93,0 (201)
94,0
94,5 374,5
2135.
2136.
2137.
2138.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
1-3 S-4512
1-3 S-4514
2-3 S-2508
2-3 S-2509
550,- ČC
550,550,550,-
95,5 Kraus J.
95,5 (264)
95,5
95,5 382,0
2139.
2140.
2141.
2142.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
2-3 S-4517
2-3 S-4521
3-3 S-4527
3-3 S-4528
550,550,550,550,-
94,5 Kraus J.
95,5 (264)
95,5
95,0 380,5
2143.
2144.
2145.
2146.
1,0 K3
1,0 K3
0,1 K3
0,1 K3
2-3 S-5221
2-3 S-5222
2-3 S-5225
2-3 S-5226
550,550,550,550,-
94,5 Kraus J.
95,0 (264)
94,0
94,0 377,5
2147.
2148.
2149.
2150.
0,1 K4
0,1 K4
0,1 K4
0,1 K4
2-3 S-402
2-3 S-403
2-3 S-404
2-3 S-405
550,- ČC
550,550,550,-
96,0 Kraus J.
95,5 (264)
95,5
94,5 381,5
2151.
2152.
2153.
2154.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
2-3 S-848
2-3 S-851
2-3 S-852
2-3 S-853
660,660,660,- P30
660,-
95,0 Kuta L.
94,0 (296)
96,5
94,5 380,0
2155.
2156.
2157.
2158.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
2159.
2160.
2161.
2162.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
NEDOD Pražák F.
NEDOD (395)
NEDOD
NEDOD
4-3 82-2
4-3 82-4
4-3 82-6
4-3 82-3
770,770,770,770,-
95,0 Stein G.
94,0 (453)
94,0
95,5 378,5
2163. 1,0 K1 2-3 17-9
550,-
95,5 Studničný A.
94,5 Fišer J.
94,0 (121)
94,5
94,5 377,5
4-2 17-34
94,5 Supukovi M.
(463)
SLOVENSKÝ PASTELOVÝ REX
2183. 1,0 J 2-3 S-304
94,5 Supukovi M.
(463)
REX
bílý červenooký
Supuka
2184. 1,0 K1 1-3 S-601
2185. 1,0 K1 1-3 S-702
2186. 0,1 K1 1-3 S-604
2187. 0,1 K1 1-3 S-708
880,- P18
880,- ČC P24
880,880,-
96,0 Vajner K.
96,0 (538)
95,5
95,5 383,0
modrý
2188.
2189.
2190.
2191.
880,880,880,880,-
94,5 Fišer J.
93,5 (121)
95,0
VÝL
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
činčilový
2192. 1,0 K
2193. 0,1 K
2194. 1,0 K
2195. 0,1 K
2196.
2197.
2198.
2199.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
2-3 12-1
2-3 12-3
2-3 12-8
2-3 12-9
2-3 S-1701
2-3 S-1703
2-3 S-1801
2-3 S-1802
2-3 22-13
2-3 22-16
3-3 22-21
3-3 22-24
činčila modrá
2200. 1,0 J 4-3 S-203
2201. 1,0 J 4-3 S-202
dalmatinský strakáč černý
2202. 1,0 K1 3-3 S-1704
2203. 1,0 K1 3-3 S-1608
2204. 0,1 K1 3-3 S-1705
2205. 0,1 K1 3-3 S-1609
2206.
2207.
2208.
2209.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
4-3 S-18
4-3 s-19
4-3 S-2403
4-3 S-2405
2210.
2211.
2212.
2213.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
4-3 S-20
4-3 S-21
4-3 S-22
4-3 S-23
ČC
660,-
95,5 Caithaml M.
95,0 (61)
95,5
96,0 382,0
660,-
VÝL Hejda Z.
94,0 (147)
95,0
93,5 282,5
440,440,-
93,5 Hrubeš P.
94,0 (178)
605,605,605,-
94,5 Kohoutek J.
94,5 (229)
95,5
96,0 380,5
ČC
ČC
495,550,-
95,5 Měsíček R.
95,0 (336)
95,5
95,5 381,5
95,0 Měsíček R.
95,5 (336)
94,0
93,5 378,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
2214. 1,0 J
1-3 22-1
2215. 0,1 J
5-3 S-1615
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
550,-
605,-
dalmatinský strakáč černožlutý
2216. 1,0 K1 2-3 S-14
2217. 1,0 K1 2-3 S-15
2218. 0,1 K1 2-3 S-16
2219. 0,1 K1 2-3 S-17
Vystavovatel
Součet bodů
95,0 Hejda A.
(145)
94,5 Měsíček R.
(336)
VÝL Měsíček R.
94,5 (336)
93,5
94,0 282,0
2220. 1,0 J
2221. 0,1 J
4-3 41-3
3-3 41-2
715,715,-
93,0 Franzlová H.
VÝL (126)
2222. 0,1 J
2-3 S-18
770,-
93,5 Měsíček R.
(336)
2223. 1,0 J
2224. 0,1 J
2225. 1,0 J
4-3 27-1
5-3 27-3
4-3 27-9
550,715,550,-
92,5 Ťupa P.
93,0 (526)
93,5
stříbřitý žlutý
2226. 0,1 J
2227. 0,1 J
1-3 S-101
1-3 S-102
rys
2228.
2229.
2230.
2231.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
3-3 S-1
3-3 S-3
4-3 S-14
4-3 S-17
660,660,660,-
95,5 Pelikán V.
95,0 (376)
94,5
95,0 380,0
1,0
1,0
1,0
1,0
5-3 S-924
5-3 S-925
5-3 S-926
5-3 S-927
550,550,550,550,-
94,5 Jerman J.
93,0 (200)
95,0
94,5
2232.
2233.
2234.
2235.
92,5 Hrubeš P.
91,0 (178)
černopesíkatý
2236. 1,0 J 4-2 4-K
2237. 1,0 J 6-2 7-K
94,5 Hrubeš P.
95,0 (178)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
2263.
2264.
2265.
2266.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
4-2 P-517
4-2 P-516
1-3 P-4
2-3 P-8
2267.
2268.
2269.
2270.
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
6-1 P-523
9-1 P-551
1-3 P-5
2-3 P-7
95,0 Kosnar J.
94,5 (239)
ND
94,0
2271.
2272.
2273.
2274.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
2-0 P-3
2-0 P-3
4-0 P-531
4-0 P-535
94,0 Král K.
95,0 (259)
92,5
95,0 376,5
2275.
2276.
2277.
2278.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
4-1 P-536
4-1 P-535
4-1 P-539
4-1 P-538
94,0 Král K.
94,0 (259)
94,5
94,5 377,0
2279.
2280.
2281.
2282.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1-3 S-23
1-3 S-26
1-3 S-28
1-3 S-29
2283.
2284.
2285.
2286.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1 1-2 S-19
1,0 K1 5-1 S-26
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
0,1 K2
2287.
2288.
2289.
2290.
rhönský
2242. 1,0 J
5-0 S-11
440,-
95,0 Chadraba st.
(184)
2291. 0,1 J
2292. 0,1 J
2293. 0,1 J
660,-
VÝL Jerman J.
(200)
385,440,-
94,0 Laubová I.
93,0 (306)
3-3 S-1
7-3 S-32
dalmatinský strakáč modrý
2248. 1,0 J 7-3 S-31
2249. 0,1 J 4-3 S-10
dalmatinský strakáč černožlutý
2250. 1,0 J
5-3 S-14
440,-
SLOVENSKÝ SIVOMODRÝ REX ZAKRSLÍ
slovenský sivomodrý rex
2251. 1,0 K
2252. 1,0 K
2253. 0,1 K
2254. 0,1 K
95,5 Měsíček R.
95,5 (336)
93,0 Měsíček R.
VÝL (336)
94,5 Měsíček R.
(336)
94,0 Supukovi M.
94,5 (463)
94,5
94,5 377,5
93,5 Dobrovolný J.
93,0 (88)
93,5
93,0 373,0
6-3 S-48
6-3 S-49
6-3 S-50
6-3 S-51
93,5 Laubová I.
95,0 (306)
95,0
95,5 379,0
2246. 1,0 J
2247. 0,1 J
Vystavovatel
Součet bodů
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
440,440,770,440,-
7-9 S-26
4-3 S-16
Oceněni
Č.cena
2259.
2260.
2261.
2262.
4-3 S-1
4-3 S-2
6017 W169
5-3 S-4
2244. 1,0 J
2245. 0,1 J
Prod.
cena
ANGORA
bílá červenooká
Sirotek
2255. 0,1 K1 1-2 S-1
2256. 0,1 K1 1-2 S-2
2257. 0,1 K1 6-2 S-83
2258. 0,1 K1 6-2 S-85
REXI ZAKRSLÍ
kastorex
2238. 0,1 K
2239. 0,1 K
2240. 1,0 K
2241. 0,1 K
dalmatinský strakáč černý
2243. 0,1 J 7-3 16-2
Tetov.
černá
2294.
2295.
2296.
2297.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
605,605,-
ČC
550,550,550,550,-
6-3 S-53
6-3 S-54
6-3 S-55
6-3 S-56
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
4-3 S-15
4-3 S-16
4-3 S-17
4-3 S-18
2306.
2307.
2308.
2309.
1,0 K3
0,1 K3
0,1 K3
0,1 K3
1-3 S-2
1-3 S-5
1-3 S-7
1-3 S-
2310. 1,0 K4 2-3 S-10
92,5 Šindelář A.
nedod (481)
94,0
93,0
P21
P27
94,0 Šťastný J.
95,5 (495)
95,0
95,5 380,0
93,0 Jirásková J.
93,0 (202)
93,0
660,770,-
726,726,- ČC
726,-
SATÉNOVÝ
slonovinový červenooký
Pozdník
2298. 0,1 K1 2-3 S-13
2299. 1,0 K1 1-3 S-4
2300. 1,0 K1 1-3 S-6
2301. 0,1 K1 5-2 S-28
2302.
2303.
2304.
2305.
95,5 Kosnar J.
94,0 (239)
94,5
95,0 379,0
NEDOD Šťastný J.
NEDOD (495)
94,0
94,0
6-1 S-29
6-1 S-30
6-1 S-31
5-2 S-90
5-3 S-60
5-3 S-61
5-3 S-62
ND Dobrovolný J.
93,5 (88)
94,0
93,5 281,0
ČC
P29
94,0 Dobrovolný J.
94,5 (88)
94,5
94,0 377,0
94,5 Andrš J.
95,5 (5)
94,0
95,0 379,0
93,5 Andrš J.
94,0 (5)
94,0
94,0 375,5
880,-
95,0 Andrš J.
94,5 (5)
94,5
94,0 378,0
93,5 Andrš J.
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
2311. 0,1 K4 2-3 S-12
2312. 1,0 K4 9-2 S-44
2313. 0,1 K4 9-2 S-45
2314.
2315.
2316.
2317.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
Prod.
cena
6-2 18-8
6-2 18-10
2320. 1,0 J
2321. 1,0 J
2322. 0,1 J
5-2 18-1
5-2 18-4
5-2 18-6
95,5 Sikora P.
94,5 (429)
94,5
94,5 379,0
P40
94,0 Turský D.
94,0 (528)
440,440,-
93,5 Turský J.
94,5 (529)
93,0
slonovinový modrooký
2323. 1,0 K1 1-3 S-2
2324. 0,1 K1 1-3 S-5
2325. 1,0 K1 4-3 S-13
2326. 1,0 K1 4-3 S-14
modrý
2327.
2328.
2329.
2330.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
3.3.2 S-209
S-209 3.3.10
S-209 3.3.8
S-209 3.3.9
93,5 Gorčica I.
93,5 (130)
95,0
93,5 375,5
963,963,963,963,-
94,5 Voigt A.
94,0 (566)
94,5
94,0 377,0
havanovitý
2331. 1,0 K1
2332. 1,0 K1
2333. 0,1 K1
2334. 0,1 K1
durynský
2335. 0,1 J
Vystavovatel
Součet bodů
94,0 (5)
94,0
94,0 375,5
880,880,-
3-3 S-25
3-3 S-26
3-3 S-28
3-3 S-29
2318. 0,1 J
2319. 0,1 J
Oceněni
Č.cena
NEDOD Gorčica I.
NEDOD (130)
NEDOD
NEDOD
4-3 25-32
550,-
NEDOD Gorčica I.
NEDOD (130)
NEDOD
NEDOD
Expozice novošlechtění
MEKLENBURSKÝ STRAKÁČ
divoce zbarvený
Kulanda
2340. 1,0 K1 1-3 S-5
2341. 1,0 K1 12-2 25-S
2342. 1,0 K1 12-2 26-S
2343. 0,1 K1 3-3 17-S
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
4-1 19-S
4-3 27-S
4-3 28-S
4-3 30-S
2348.
2349.
2350.
2351.
0,1 K3
0,1 K3
0,1 K3
0,1 K3
4-3 29-S
1-2 9-S
2-3 10-S
2-3 11-S
94,0 Rozhoň K.
94,0 (418)
93,0
93,0 374,0
ČC
2356. 1,0 J
2357. 1,0 J
3-3 6-S
3-3 7-S
94,5 Rozhoň K.
94,0 (418)
94,0
94,5 377,0
93,5 Rozhoň K.
93,5 (418)
94,5
94,0 375,5
TŘÍSLOVÝ
marburský -veveří
2352. 1,0 K1 4-3 40-S
2353. 1,0 K1 4-3 39-S
2354. 1,0 K1 3-3 37-S
2355. 1,0 K1 3-3 36-S
94,5 Kročil M.
93,0 (266)
92,5
93,5 373,5
660,660,-
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
2358.
2359.
2360.
2361.
2362.
2363.
1,0 J
0,1 J
0,1 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
4-3 14-S
2-3 3-S
3-3 8-S
3-2 1-S
4-3 15-S
4-3 16-S
2364.
2365.
2366.
2367.
2368.
2369.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
1,0 J
0,1 J
4-3 18S
4-3 17-S
4-3 20-S
4-3 19-S
4-9 22-S
4-3 25-S
94,0 Ekrt S.
93,5 (108)
94,5
92,5
94,0
94,0
2370. 0,1 J
2371. 0,1 J
4-3 41-S
3-3 38-S
93,0 Kročil M.
93,5 (266)
ZAKRSLÝ ZAJEČÍ
bílý červenooký
2372. 1,0 J 5-3 5-S
2373. 0,1 J 5-3 6-S
P33
660,-
440,440,-
94,5
95,0
94,5
95,0
93,5
94,0
Nvd Chadraba st.
Ndb (184)
2374. 0,1 J
4-3 2-S
Nvd Šípová Krejčová
(483)
ruský černý
2375. 1,0 J
5-3 1-S
Ndb Chadraba st.
(184)
ZAKRSKÝ ZAJEČÍ
kuní modrý
2376. 1,0 J 4-3 3-S
2377. 0,1 J 4-3 4-S
1100,-
Ndb Šípová Krejčová
Nvd (483)
94,0 Szabó J.
(471)
kalifornský
2336. 1,0 K
2337. 1,0 K
2338. 0,1 K
2339. 0,1 K
2344.
2345.
2346.
2347.
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
94,5 Andrš J.
94,0 (5)
ZAKRSLÝ SATÉNOVÝ
meklenburský strakáč červený
2378. 1,0 J 3-3 4-S
2379. 0,1 J 3-3 3-S
Nvd Šíp J.
Ndb (482)
ZAKRSLÝ TEDDY
japanovitý
2380. 1,0
7-2 59S
2381. 1,0
2-3 12S
2382. 0,1
1-3 7S
2383. 0,1
11-2 94S
Ndb Burešová M.
Nvd (54)
Nvd
VÝL
Mini Rex
černožlutý
2384. 1,0 J
2385. 0,1 J
3-3 3-S
2-3 4-S
Nvd Šípová Krejčová
Nvd (483)
japanovitý
2386. 0,1 J
3-3 5-S
ZAKRSLÝ BERAN
divoce zbarvený
4299. 1,0 K1 5-3 60-51
4300. 1,0 K1 5-3 60-67
4301. 1,0 K1 4-3 60-21
4302. 0,1 K1 5-3 60-74
4303.
4304.
4305.
4306.
0,1 K2
1,0 K2
0,1 K2
1,0 K2
5-3 60-53
5-3 60-69
4-3 60-28
5-3 60-71
330,-
Ndb Šípová Krejčová
(483)
440,440,550,-
94,5 Téra J.
92,5 (515)
93,0
94,5 374,5
550,660,550,-
94,5 Téra J.
94,5 (515)
95,0
94,0 378,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
Expozice holubů
červený
2429. 1,0 J
2430. 0,1 J
95,0 Křešnička J.
(276)
TEXAN
Slančík
2432.
2433.
2434.
2435.
2436.
2437.
1,0 J
0,1 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
330,275,275,385,231,231,-
89,0 Dvořák ml. P.
86,0 (105)
88,0
87,0
92,0
86,0
2438.
2439.
2440.
2441.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
92,0 Novotný J.
93,0 (358)
92,0
NV
2442.
2443.
2444.
2445.
2446.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
NEDOD Novotný J.
92,0 (358)
91,0
92,0
2447.
2448.
2449.
2450.
2451.
2452.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
880,880,-
92,0 Moravec Z.
92,0 (344)
černý strak
2396. 1,0 J
2397. 1,0 J
2398. 1,0 J
2399. 0,1 J
880,- ČC
880,880,880,-
95,0 Moravec Z.
93,0 (344)
94,0
93,0
550,-
VÝL Novotný J.
(358)
3507-12
660,-
4963-12
660,-
3398-12
660,-
ROMAGNOLO
modrý kapratý
Hrubá
2404. 0,1 J 108/13
2405. 1,0 J
2406. 0,1 J 2314/12
2407. 0,1 J 2317/12
880,-
červený strak
2400. 1,0 J
2401. 1,0 J
2402. 0,1 J
2403. 0,1 J
červenopruhý
2408. 1,0 J
2409. 1,0 J
2410. 1,0 J
2411. 0,1 J
103/13
MONDÉN
modrý černopruhý
Záhora
2412. 0,1 J 1784/12
2413. 0,1 J 1342/13
2414. 1,0 J
2415. 1,0 J
2416. 0,1 J
2417.
2418.
2419.
2420.
2421.
2422.
4165
4158
4163
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
880,880,-
880,-
92,0 Archalous P.
93,0 (7)
92,0
92,0
94,0 Archalous P.
94,0 (7)
94,0
93,0
495,495,-
93,0 Křešnička J.
93,0 (276)
440,440,440,-
93,0 Skalický Z.
95,0 (432)
94,0
440,440,-
92,0 Sykáček F.
92,0 (470)
92,0
91,0
93,0
92,0
440,440,-
modrý kapratý
2423. 1,0 J 1760/12
2424. 0,1 J 1339
495,- Š
495,-
95,0 Křešnička J.
93,0 (276)
modrý bělouš
2425. 1,0 J
1311/13
495,-
95,0 Křešnička J.
(276)
4168
4171
4174
440,440,440,-
91,0 Skalický Z.
94,0 (432)
93,0
2426. 1,0 J
2427. 1,0 J
2428. 0,1 J
Vystavovatel
Součet bodů
495,-
modrý kapratý
2389. 1,0 J
2390. 0,1 J
4539-13
Oceněni
Č.cena
červeněplavý kapratý
2431. 1,0 J 1324
92,0 Moravec Z.
93,0 (344)
1708/12
1305/13
Prod.
cena
94,0 Křešnička J.
95,0 (276)
880,880,-
plavý kapratý
2395. 0,1 J
Tetov.
495,495,-
ŘÍMAN
modrý černopruhý
Gajda
2387. 1,0 J
2388. 0,1 J
hnědě plavý
2391. 1,0 J
2392. 1,0 J
2393. 0,1 J
2394. 0,1 J
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
7800
6873
7804
7783
2511
711
89,0 Jeníček K.
89,0 (199)
91,0
95,0
550,-
914/08
714/10
1031/11
1029/11
8843/11
7828
MORAVSKÝ PŠTROS
žlutý
Otruba
2453. 1,0 J
2454. 1,0 J
2455. 1,0 J
2456. 0,1 J
2457. 0,1 J
ČC
385,- Š
495,-
90,0 Leifr F.
95,0 (307)
95,0
95,0
95,0
275,275,330,330,330,330,-
89,0 Trnka J.
87,0 (520)
85,0
87,0
85,0
89,0
ČC
93,0 Káninský F.
93,0 (210)
94,0
95,0
94,0
2458.
2459.
2460.
2461.
2462.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
92,0 Mareda M.
93,0 (324)
92,0
94,0
90,0
2463.
2464.
2465.
2466.
2467.
2468.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
94,0 Slabý J.
92,0 (434)
93,0
92,0
94,0
92,0
2469. 0,1 J
2470. 0,1 J
Š
2471. 1,0 J
2472. 1,0 J
2473. 1,0 J
červený
2474. 1,0 J
2475. 1,0 J
2476. 1,0 J
2477. 0,1 J
2478.
2479.
2480.
2481.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
2482. 1,0 J
92,0 Šmach K.
95,0 (489)
93,0 Zeman F.
93,0 (586)
94,0
ČC
93,0 Komárek M.
95,0 (231)
93,0
93,0
92,0 Liska V.
90,0 (311)
92,0
94,0
93,0 Svoboda M.
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
2483. 1,0 J
2484. 0,1 J
2485. 0,1 J
94,0 (467)
VÝL
93,0
2486. 1,0 J
93,0 Šmach K.
(489)
černý
2487.
2488.
2489.
2490.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
94,0 Hrdlička J.
92,0 (175)
92,0
93,0
2491. 1,0 J
2492. 1,0 J
2493. 0,1 J
92,0 Kučera Z.
89,0 (286)
92,0
2494.
2495.
2496.
2497.
93,0 Mejzr M.
94,0 (330)
92,0
94,0
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
modrý
Brandejs
2498. 1,0 J
2499. 0,1 J
/
9081
94,0 Diviš J.
92,0 (85)
517,-
2500.
2501.
2502.
2503.
2504.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
93,0 Kratochvíl J.
89,0 (263)
93,0
93,0
93,0
2505.
2506.
2507.
2508.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
92,0 Kučera Z.
91,0 (286)
91,0
92,0
2509.
2510.
2511.
2512.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
87,0 Pech L.
87,0 (375)
90,0
87,0
2513.
2514.
2515.
2516.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
93,0 Procházka J.
94,0 (398)
94,0
93,0
2517.
2518.
2519.
2520.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
94,0 Rákos M.
94,0 (410)
95,0
94,0
P2
2521. 1,0 J
2522. 1,0 J
94,0 Šmach K.
94,0 (489)
2523.
2524.
2525.
2526.
2527.
2528.
92,0 Tengler K.
94,0 (514)
94,0
91,0
94,0
92,0
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
modrý černopruhý
2529. 1,0 J
2530. 1,0 J
2531. 0,1 J
2532. 0,1 J
2533.
2534.
2535.
2536.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
91,0 Kučera Z.
88,0 (286)
90,0
87,0
ČC
93,0 Mareda M.
94,0 (324)
94,0
93,0
2537. 1,0 J
2538. 1,0 J
2539. 0,1 J
92,0 Otruba M.
93,0 (363)
92,0
2540. 1,0 J
94,0 Procházka J.
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
(398)
modrý bělopruhý
2541. 1,0 J
2542. 1,0 J
2543. 0,1 J
2544. 1,0 J
2545. 0,1 J
2546.
2547.
2548.
2549.
2550.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
červený šupinatý
Otruba
2551. 1,0 J
2552. 1,0 J
2553. 1,0 J
2554. 0,1 J
2555. 0,1 J
2556. 0,1 J
94,0 Otruba M.
94,0 (363)
94,0
Š
ČC
P41
černý šupinatý
2557. 1,0 J
2558. 1,0 J
2559. 1,0 J
2560. 1,0 J
95,0 Šmach K.
93,0 (489)
94,0 Zezula J.
93,0 (591)
95,0
94,0
94,0
94,0 Slabý J.
93,0 (434)
91,0
92,0
93,0
93,0
VÝL Říha J.
VÝL (422)
90,0
93,0
2561.
2562.
2563.
2564.
2565.
2566.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
93,0 Šmolda J.
91,0 (490)
92,0
93,0
92,0
91,0
2567.
2568.
2569.
2570.
2571.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
93,0 Tvrdík M.
93,0 (530)
89,0
92,0
93,0
PRÁCHEŇSKÝ KÁNÍK
černý
Záhora
2572. 1,0 J
2573. 1,0 J
2574. 0,1 J
2575. 0,1 J
modrý
2576.
2577.
2578.
2579.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
Š
ČC
95,0 Veltruský J.
94,0 (557)
94,0
95,0
94,0 Darius S.
94,0 (81)
95,0
94,0
modrý černopruhý
2580. 1,0 J
2581. 1,0 J
2582. 0,1 J
2583. 0,1 J
94,0 Pichl J.
92,0 (379)
94,0
94,0
modrý kapratý
2584. 1,0 J
2585. 1,0 J
2586. 0,1 J
2587. 0,1 J
93,0 Toncar B.
93,0 (517)
93,0
95,0
modrý bělopruhý
2588. 1,0 J
2589. 1,0 J
2590. 1,0 J
2591. 1,0 J
93,0 Darius S.
94,0 (81)
95,0
94,0
modrý šupkatý
2592. 1,0 J
94,0 Darius S.
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
2593. 1,0 J
2594. 1,0 J
2595. 1,0 J
92,0 (81)
92,0
91,0
SLEZSKÝ BAREVNOHLÁVEK
černý
Gajda
2596. 1,0 J
2597. 1,0 J
2598. 1,0 J
2599. 0,1 J
modrý
2600.
2601.
2602.
2603.
92,0 Stein G.
93,0 (453)
92,0
93,0
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
92,0 Rod O.
92,0 (414)
93,0
92,0
červený
2604. 1,0 J
2605. 1,0 J
2606. 1,0 J
2607. 0,1 J
žlutý
2608.
2609.
2610.
2611.
Vystavovatel
Součet bodů
93,0 Hronek K.
93,0 (176)
95,0
94,0
ČC
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
RYS
modrý šupkatý
Slančík
2612. 1,0 J
2613. 1,0 J
2614. 1,0 J
2615. 0,1 J
2616. 0,1 J
92,0 Hronek K.
94,0 (176)
93,0
92,0
2650.
2651.
2652.
2653.
2654.
2655.
2656.
2657.
2658.
2659.
2660.
ČC
Š
550,550,550,-
stříbřitý šupkatý
2661. 1,0 J
2662. 1,0 J
2663. 0,1 J
89,0 Archalous P.
94,0 (7)
91,0
černý bělopruhý barevnohrotý
2664. 1,0 J
2665. 1,0 J
2666. 0,1 J
2667. 0,1 J
92,0 Čermák J.
91,0 (73)
95,0
93,0
ČC
KOBURSKÝ SKŘIVAN
bezpruhý
Hrubá
2668. 1,0 J
2669. 1,0 J
2670. 1,0 J
2671. 1,0 J
326/12
8138/13
94,0 Čadil K.
94,0 (69)
94,0
94,0
396,396,-
94,0 Diviš J.
93,0 (85)
2679. 1,0 J
2680. 1,0 J
92,0 Kobián F.
95,0 (224)
2683.
2684.
2685.
2686.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
91,0 Pončík R.
92,0 (389)
92,0
92,0
2687.
2688.
2689.
2690.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
93,0 Vobecký V.
94,0 (565)
94,0
93,0
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
87,0 Filčák M.
90,0 (119)
92,0
91,0
2632.
2633.
2634.
2635.
2636.
2637.
2638.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
93,0 Košut J.
93,0 (240)
88,0
92,0
92,0
94,0
92,0
2639.
2640.
2641.
2642.
2643.
2644.
2645.
2646.
2647.
2648.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
1,0 J
1,0 J
660,550,880,550,660,660,-
440,550,440,-
93,0 Beneš V.
94,0 (25)
95,0
94,0
90,0
2628.
2629.
2630.
2631.
880,660,660,-
94,0 (436)
94,0
90,0
91,0
88,0
93,0
93,0
94,0
92,0
94,0
91,0
94,0 Franěk P.
94,0 (125)
92,0
93,0
93,0
94,0 Dastych J.
89,0 (82)
92,0
84,0
93,0
92,0
550,- Š
550,-
Vystavovatel
Součet bodů
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
440,440,550,-
Oceněni
Č.cena
2674.
2675.
2676.
2677.
2678.
2622.
2623.
2624.
2625.
2626.
2627.
440,-
Prod.
cena
93,0 Archalous P.
94,0 (7)
92,0
94,0
93,0
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
440,-
Tetov.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
2672. 1,0 J
2673. 0,1 J
2617.
2618.
2619.
2620.
2621.
2649. 1,0 J
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
91,0 Kutra R.
93,0 (298)
94,0
94,0
90,0
92,0
93,0
92,0
93,0
94,0
93,0 Sládek V.
2681. 1,0 J
2682. 1,0 J
Š
pruhový
2691. 1,0 J
2692. 1,0 J
2693. 0,1 J
ČC
95,0 Kudrnka Z.
94,0 (288)
94,0 Kašpar J.
95,0 (213)
94,0
2694. 1,0 J
2695. 1,0 J
93,0 Kobián F.
94,0 (224)
2696. 1,0 J
2697. 1,0 J
93,0 Kudrnka Z.
93,0 (288)
2698.
2699.
2700.
2701.
94,0 Vobecký V.
93,0 (565)
93,0
94,0
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
kapratý
2702. 1,0 J
2703. 0,1 J
2704. 1,0 J
2705. 1,0 J
8352
320
396,396,-
92,0 Diviš J.
93,0 (85)
92,0 Franěk P.
93,0 (125)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
2706. 1,0 J
2707. 1,0 J
2708. 0,1 J
93,0
92,0
94,0
2709. 1,0 J
2710. 1,0 J
94,0 Kudrnka Z.
92,0 (288)
2711.
2712.
2713.
2714.
2715.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
94,0 Přikryl R.
94,0 (404)
94,0
95,0
94,0
2716.
2717.
2718.
2719.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
ČC
93,0 Vobecký V.
94,0 (565)
93,0
94,0
GIGANT
bílý
Čejka
2720. 1,0 J
2721. 0,1 J
92,0 Matouš O.
92,0 (327)
modrý černopruhý
2722. 1,0 J
2723. 1,0 J
2724. 1,0 J
2725. 0,1 J
2726. 0,1 J
Š
94,0 Leifr F.
94,0 (307)
95,0
93,0
92,0
ČC
95,0 Matouš O.
95,0 (327)
2727. 1,0 J
2728. 0,1 J
2729. 1,0 J
2730. 0,1 J
6728
6723
385,385,-
92,0 Richter V.
91,0 (413)
tmavý kapratý
2731. 1,0 J
2732. 0,1 J
modrý bělouš
2733. 1,0 J
2734. 0,1 J
95,0 Matouš O.
94,0 (327)
6747
4031/12
440,440,-
93,0 Richter V.
93,0 (413)
červený
2735. 1,0 J
2736. 1,0 J
93,0 Palm J.
91,0 (366)
žlutý
2737. 0,1 J
2738. 0,1 J
2739. 0,1 J
92,0 Palm J.
94,0 (366)
92,0
dominantně žlutý
2740. 1,0 J
93,0 Leifr F.
(307)
plavý pruhový
2741. 0,1 J
94,0 Leifr F.
(307)
stříbrný
2742. 1,0 J
černý tygr
2743. 1,0 J
93,0 Leifr F.
(307)
6730
AMERICKÝ VÝSTAVNÍ
modrý černopruhý
Hornoch
2744. 1,0 J
2745. 1,0 J
2746. 1,0 J
2747. 1,0 J
440,-
94,0 Richter V.
(413)
ČC
95,0 Broukal J.
94,0 (43)
92,0
94,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
2748.
2749.
2750.
2751.
2752.
2753.
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
Vystavovatel
Součet bodů
94,0
92,0
92,0
92,0
91,0
94,0
POŠTOVNÍ HOLUB
modrý černopruhý
2754. 1,0 J
2755. 1,0 J
2756. 1,0 J
2757. 1,0 J
2758. 0,1 J
2759. 0,1 J
2760. 0,1 J
2761. 0,1 J
93,0 Korenko D.
91,0 (234)
93,0
92,0
92,0
92,0
91,0
93,0
DAMASCÉN
2762. 1,0 J
klubUVLF
2763. 1,0 J
2764. 0,1 J
2765. 0,1 J
90,0 Chovatelský
90,0 (186)
90,0
93,0
BENEŠOVSKÝ HOLUB
modrý
Čejka
2766. 1,0 J
2767. 1,0 J
2768. 1,0 J
2769. 1,0 J
91,0 Čadil K.
92,0 (69)
93,0
94,0
2770.
2771.
2772.
2773.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
88,0 Pech L.
91,0 (375)
93,0
91,0
černý
2774.
2775.
2776.
2777.
2778.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
94,0 Kolman J.
94,0 (230)
95,0
94,0
94,0
Š
červený
2779. 1,0 J
2780. 1,0 J
94,0 Pichl J.
94,0 (379)
žlutý
2781. 1,0 J
2782. 1,0 J
2783.
2784.
2785.
2786.
2787.
2788.
ČC
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
92,0 Svatoň F.
90,0 (465)
90,0
93,0
93,0
93,0
bílý
2789. 1,0 J
2790. 1,0 J
2791. 1,0 J
2792.
2793.
2794.
2795.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
2796.
2797.
2798.
2799.
2800.
2801.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
94,0 Pichl J.
94,0 (379)
330,330,330,-
93,0 Kmošek V.
94,0 (221)
94,0
92,0 Pichl J.
92,0 (379)
94,0
94,0
9227/13
9227/13
9094
9095
9215
9234
292,292,292,292,292,-
93,0 Starý P.
94,0 (449)
93,0
NV
93,0
94,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
2802.
2803.
2804.
2805.
2806.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
2807.
2808.
2809.
2810.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
95,0 Svatoň J.
94,0 (466)
94,0
94,0
93,0
6102
6108
7365/10
6120
292,- ČC
292,297,297,-
Š
2815. 1,0 J
2816. 1,0 J
2817. 1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
95,0 Tůma M.
93,0 (524)
92,0
93,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
956/09
modrý bezpruhý
2822. 1,0 J
2823. 1,0 J 3886/11
2824. 0,1 J 4723/07
2825. 0,1 J
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
červený pigr
2848. 1,0 J
93,0 Kropáček J.
90,0 (270)
černý čápek
2851. 1,0 J
385,-
385,- ČC
385,-
94,0 Čermák J.
91,0 (73)
95,0
93,0
červený čápek
2853. 1,0 J
90,0 Kašpar J.
93,0 (213)
91,0
hnědý čápek
2854. 1,0 J
2855. 1,0 J
90,0 Rajniš J.
92,0 (409)
92,0
91,0
92,0 Rajniš J.
95,0 (409)
93,0
94,0
94,0 Krupka J.
(272)
stříbrný
2828.
2829.
2830.
2831.
94,0 Čermák J.
95,0 (73)
93,0
92,0
bílý
2868. 0,1 J
2832. 1,0 J
2833. 1,0 J
92,0 Rajniš J.
94,0 (409)
2834.
2835.
2836.
2837.
2838.
92,0 Spálenka Z.
93,0 (446)
94,0
92,0
90,0
KING
bílý
Klepešta
2869. 1,0 J
2870. 1,0 J
2871. 1,0 J
2872. 1,0 J
2873. 1,0 J
2874. 0,1 J
2875. 0,1 J
2876. 0,1 J
2877. 0,1 J
2878. 0,1 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
3296/13
DRAGOUN
žlutý
Čejka
2839. 1,0 J
2840. 1,0 J
2841. 0,1 J
ČESKÁ BAGDETA
černá
Smetana
2842. 1,0 J
hnědá
2843. 1,0 J
modrá černopruhá
2844. 1,0 J
2845. 1,0 J
2846. 0,1 J
2847. 0,1 J
297,-
91,0 Matouš O.
93,0 (327)
94,0
91,0 Krupka J.
(272)
93,0 Krupka J.
(272)
ČC
MALTÉZ
modrý černopruhý
2856. 1,0 J
2857. 1,0 J
2858. 1,0 J
2859. 1,0 J
2860. 0,1 J
2861. 0,1 J
2862. 0,1 J
2863. 0,1 J
2864. 0,1 J
2865. 0,1 J
2866. 0,1 J
2867. 0,1 J
91,0 Rajniš J.
92,0 (409)
2879. 1,0 J
2880. 0,1 J
ČC
červený
2882. 1,0 J
94,0 Krupka J.
(272)
žlutý
2883. 1,0 J
2884. 0,1 J
2885. 0,1 J
94,0 Dostál J.
94,0 (95)
93,0
92,0
2886. 1,0 J
2887. 0,1 J
95,0 Kropáček J.
94,0 (270)
94,0 Chramosta J.
94,0 (187)
93,0
96,0
94,0
92,0
95,0
93,0
94,0
92,0
91,0
92,0
91,0 Chramosta J.
(187)
92,0 Kesner L.
94,0 (214)
91,0
VÝL
90,0
92,0
90,0
93,0
92,0
NEDOD
1488/08
4412/08
330,330,-
6881/05
6822/12
2953/09
330,330,330,330,-
460
454/13
550,- ČC
550,-
modrý černopruhý
2881. 1,0 J
94,0 Krupka J.
(272)
Vystavovatel
Součet bodů
92,0 Krupka J.
(272)
červená bělopruhá
2849. 1,0 J
2850. 1,0 J
červený
2826. 1,0 J
2827. 1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
Tetov.
modrý čápek
2852. 1,0 J
LAHORE
černý
Sčebel
2811. 1,0 J
2812. 1,0 J
2813. 1,0 J
2814. 1,0 J
2818.
2819.
2820.
2821.
Vystavovatel
Součet bodů
Š
95,0 Vlasák B.
95,0 (563)
95,0 Chramosta J.
(187)
92,0 Rákos R.
(411)
92,0 Rákos R.
91,0 (411)
93,0
2312/12
4724/11
330,220,-
91,0 Vlasák B.
91,0 (563)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
MODENA SCHIETTI
bronzový kapratý
Gajda
2888. 1,0 J
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
495,-
Oceněni
Č.cena
90,0 Pipek J.
91,0 (381)
žlutý
2928. 1,0 J
2929. 1,0 J
92,0 Brachtl J.
92,0 (40)
MODENA MAGNANI
2892. 1,0 J
495,-
93,0 Pipek J.
(381)
MODENKA SCHIETTI
černá
Záhora
2893. 1,0 J
2894. 1,0 J
2895. 0,1 J
2896. 0,1 J
94,0 Čadil K.
92,0 (69)
95,0
93,0
tmavý šupinatý štítník
2897. 1,0 J
2898. 1,0 J
2899. 0,1 J
94,0 Čejka R.
92,0 (72)
94,0
bílá
2900. 1,0 J
2901. 0,1 J
95,0 Čejka R.
93,0 (72)
MODENKA MAGNANI
2902. 1,0 J
2903. 0,1 J
2904. 0,1 J
2905. 0,1 J
94,0 Pončík R.
94,0 (389)
95,0
92,0
94,0 Jandík V.
92,0 (190)
93,0
NV
NV
ČC
94,0 Popelek J.
(390)
92,0 Dorazil F.
94,0 (94)
94,0
96,0
92,0 Pipek J.
(381)
330,330,330,330,330,-
Vystavovatel
Součet bodů
červený
2924. 1,0 J
2925. 1,0 J
2926. 1,0 J
2927. 1,0 J
495,-
93,0 Holaň J.
93,0 (158)
94,0
94,0
95,0
96,0
červený
2917. 1,0 J
2918. 1,0 J
2919. 0,1 J
2920. 0,1 J
93,0 Brachtl J.
95,0 (40)
94,0
94,0
bílý
2921. 1,0 J
2922. 0,1 J
92,0 Holaň J.
95,0 (158)
HANÁCKÝ VOLÁČ
Prod.
cena
VÝL Pipek J.
(381)
bronzový kapratý
2891. 1,0 J
ANGLICKÝ VOLÁČ VELKÝ
černý
2911. 1,0 J
2912. 1,0 J
2913. 1,0 J
2914. 1,0 J
2915. 0,1 J
2916. 0,1 J
Tetov.
černý
2923. 1,0 J
MODENA GAZZI
bronzový
2889. 1,0 J
2890. 0,1 J
POMOŘANSKÝ VOLÁČ
žlutě plavý s angl. kresbou
Veselý
2906. 1,0 J 151/11
2907. 1,0 J 613/13
2908. 0,1 J 2396/10
2909. 0,1 J 619/13
2910. 0,1 J 623/13
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
2930.
2931.
2932.
2933.
ČC
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
95,0 Honsa F.
92,0 (163)
92,0
94,0
žlutopruhý
2934. 1,0 J
2935. 1,0 J
2936. 1,0 J
2937. 0,1 J
90,0 Labuda E.
93,0 (300)
94,0
88,0
černý šupinatý
2938. 1,0 J
2939. 1,0 J
2940. 1,0 J
2941. 0,1 J
VÝL Cink J.
91,0 (67)
92,0
91,0
2942.
2943.
2944.
2945.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
93,0 Hán J.
93,0 (137)
92,0
92,0
červený šupinatý
2946. 1,0 J
94,0 Popelek J.
(390)
ČESKÝ VOLÁČ SEDLATÝ ROUSNÝ
modrý
2947. 1,0 J
2948. 1,0 J
2949. 0,1 J
2950. 0,1 J
91,0 Zaňát M.
95,0 (583)
90,0
93,0
stříbřitý
2951.
2952.
2953.
2954.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
88,0 Labuda E.
93,0 (300)
92,0
88,0
žlutý
2955.
2956.
2957.
2958.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
92,0 Honsa F.
94,0 (163)
92,0
95,0
HESENSKÝ VOLÁČ
černý
Veltruský
2959. 1,0 J
2960. 1,0 J
94,0 Havrda J.
92,0 (141)
2961. 1,0 J
2962. 0,1 J
6864
6363
330,330,-
92,0 Skalický Z.
95,0 (432)
černý tygr
2963. 1,0 J
2964. 0,1 J
6852
6852
330,- ČC
330,-
95,0 Skalický Z.
91,0 (432)
bílý
2965.
2966.
2967.
2968.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
92,0 Holub V.
95,0 (161)
94,0
93,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
2969. 1,0 J
95,0
ČESKÝ STAVÁK
černý lysý
Sčebel
2970. 1,0 J
2971. 1,0 J
2972. 1,0 J
2973. 0,1 J
černý sedlatý
2974. 1,0 J
2975. 1,0 J
2976. 0,1 J
2977. 0,1 J
Vystavovatel
Součet bodů
94,0 Brückner S.
94,0 (46)
94,0
93,0
Š
92,0 Bek,st. Z.
93,0 (19)
94,0
95,0
2978.
2979.
2980.
2981.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
91,0 Bek K.
93,0 (18)
91,0
92,0
2982.
2983.
2984.
2985.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
94,0 Benda S.
92,0 (21)
95,0
93,0
2986.
2987.
2988.
2989.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
93,0 Dragon Z.
92,0 (96)
91,0
94,0
2990.
2991.
2992.
2993.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
94,0 Lopušan M.
93,0 (312)
93,0
94,0
2994.
2995.
2996.
2997.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
94,0 Straka A.
93,0 (455)
95,0
94,0
ČC
černý tygr
Krůta
2998. 1,0 J
2999. 1,0 J
3000. 1,0 J
3001. 0,1 J
3002.
3003.
3004.
3005.
94,0 Staněk J.
93,0 (447)
94,0
91,0
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
93,0 Zeman J.
92,0 (588)
95,0
94,0
modrý lysý
3006. 1,0 J
3007. 1,0 J
3008. 1,0 J
3009. 0,1 J
3010. 0,1 J
3011.
3012.
3013.
3014.
93,0 Potěšil J.
94,0 (394)
95,0
94,0
95,0
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
modrý bělohrotý
3015. 1,0 J
3016. 1,0 J
3017. 1,0 J
3018. 0,1 J
modrý kapratý bělohrotý
3019. 1,0 J
3020. 1,0 J
3021. 1,0 J
3022. 0,1 J
modrý sedlatý
94,0 Štěpánek F.
92,0 (496)
92,0
94,0
ČC
94,0 Brückner S.
95,0 (46)
91,0
96,0
91,0 Brückner S.
90,0 (46)
95,0
91,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
3023.
3024.
3025.
3026.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
92,0 Brückner S.
95,0 (46)
92,0
94,0
3027.
3028.
3029.
3030.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
93,0 Calda M.
92,0 (63)
93,0
95,0
modrý sedlatý kapratý
3031. 1,0 J
3032. 1,0 J
3033. 1,0 J
3034. 0,1 J
94,0 Vaněk J.
94,0 (545)
93,0
94,0
modrý mramorový
3035. 1,0 J
3036. 1,0 J
3037. 1,0 J
3038. 1,0 J
3039. 1,0 J
ČC
červený lysý
3040. 1,0 J
3041. 1,0 J
3042. 1,0 J
3043. 0,1 J
3044.
3045.
3046.
3047.
95,0 Melichar J.
93,0 (333)
94,0
93,0
94,0
94,0 Pařízek H.
94,0 (369)
94,0
94,0
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
93,0 Vaněk J.
93,0 (545)
94,0
94,0
červený bělohrotý
3048. 1,0 J
3049. 1,0 J
3050. 0,1 J
3051. 0,1 J
95,0 Bek,st. Z.
94,0 (19)
95,0
92,0
červený sedlatý
3052. 1,0 J
3053. 1,0 J
3054. 1,0 J
3055. 0,1 J
94,0 Benda S.
93,0 (21)
92,0
95,0
ČC
červený tygr
3056. 1,0 J
3057. 1,0 J
3058. 1,0 J
3059. 0,1 J
94,0 Staněk J.
91,0 (447)
91,0
94,0
žlutý
3060.
3061.
3062.
3063.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
93,0 Mikeš V.
94,0 (339)
94,0
94,0
3064.
3065.
3066.
3067.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
3068.
3069.
3070.
3071.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
žlutý lysý
Straka
3072. 1,0 J
3073. 1,0 J
3074. 1,0 J
3075. 0,1 J
3076.
3077.
3078.
3079.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
9587
9586
165,165,-
92,0 Prejza J.
92,0 (396)
93,0
92,0
94,0 Rys J.
94,0 (420)
95,0
94,0
92,0 Hladký F.
93,0 (155)
94,0
94,0
94,0 Rys J.
94,0 (420)
91,0
94,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
žlutě plavý
3080. 1,0 J
3081. 1,0 J
3082. 1,0 J
3083. 0,1 J
Vystavovatel
Součet bodů
94,0 Krůta V.
94,0 (273)
95,0
95,0
žlutý sedlatý
3084. 1,0 J
3085. 1,0 J
3086. 1,0 J
3087. 0,1 J
3088. 0,1 J
92,0 Fiala K.
93,0 (116)
92,0
93,0
91,0
3089.
3090.
3091.
3092.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
92,0 Hladký F.
91,0 (155)
92,0
91,0
3093.
3094.
3095.
3096.
1,0 J
0,1 J
1,0 J
1,0 J
94,0 Holeček J.
94,0 (159)
95,0
93,0
3097.
3098.
3099.
3100.
1,0 J
0,1 J
1,0 J
1,0 J
3101.
3102.
3103.
3104.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
3105.
3106.
3107.
3108.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
P45
96,0 Holeček R.
94,0 (160)
95,0
94,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
3134.
3135.
3136.
3137.
3138.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
modrý
3139.
3140.
3141.
3142.
3143.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Š
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
93,0 (210)
93,0
94,0
94,0
96,0
92,0 Bílek P.
94,0 (31)
92,0
90,0
94,0
červený
3144. 1,0 J
3145. 1,0 J
3146. 1,0 J
3147. 1,0 J
3148.
3149.
3150.
3151.
3152.
Vystavovatel
Součet bodů
92,0 Dorazil F.
91,0 (94)
94,0
91,0
ČC
93,0 Velechovský
92,0 (555)
94,0
94,0
95,0
93,0 Krůta V.
94,0 (273)
93,0
94,0
MORAVSKÝ BĚLOHLÁVEK
modrý kapratý
3153. 1,0 J
3154. 1,0 J
3155. 1,0 J
3156. 1,0 J
3157. 1,0 J
89,0 Fiala K.
92,0 (116)
90,0
94,0
88,0
94,0 Liska V.
92,0 (311)
93,0
94,0
černý
3158. 1,0 J
3159. 0,1 J
3160. 0,1 J
94,0 Hejda F.
89,0 (146)
93,0
žlutý tygr
3109. 1,0 J
3110. 1,0 J
3111. 1,0 J
3112. 0,1 J
93,0 Staněk J.
93,0 (447)
93,0
94,0
bílý
3113.
3114.
3115.
3116.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
93,0 Calda M.
94,0 (63)
93,0
94,0
SLEZSKÝ VOLÁČ
modrý bělouš
Gajda
3161. 1,0 J
3162. 1,0 J
3163. 0,1 J
3164. 0,1 J
92,0 Stein G.
94,0 (453)
90,0
93,0
3117.
3118.
3119.
3120.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
92,0 Salač J.
91,0 (424)
94,0
91,0
červený bělouš
3165. 1,0 J
3166. 1,0 J
3167. 1,0 J
3168. 1,0 J
3169. 1,0 J
3170. 1,0 J
3171. 1,0 J
3172. 0,1 J
91,0 Holý P.
92,0 (162)
94,0
95,0
93,0
92,0
92,0
91,0
červený plamínek
3121. 1,0 J
3122. 1,0 J
3123. 1,0 J
3124. 0,1 J
ČC
bílý červenopruhý
3125. 1,0 J
3126. 1,0 J
3127. 1,0 J
3128. 0,1 J
stříbrný sedlatý
3129. 1,0 J
3130. 1,0 J
3131. 1,0 J
3132. 0,1 J
MORAVSKÝ VOLÁČ SEDLATÝ
černý
Veltruský
3133. 1,0 J
94,0 Calda M.
95,0 (63)
94,0
94,0
92,0 Bek K.
93,0 (18)
94,0
93,0
ČC
95,0 Pařízek H.
94,0 (369)
93,0
95,0
bílý
3173.
3174.
3175.
3176.
3177.
3178.
ČESKÝ VOLÁČ SIVÝ
pruhový tmavohrotý
Veltruský
3179. 1,0 J
3180. 1,0 J
3181. 1,0 J
3182.
3183.
3184.
3185.
NEOC Káninský F.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
ČC
94,0 Kindl H.
93,0 (217)
91,0
94,0
93,0
92,0
91,0 Cik J.
89,0 (65)
94,0
91,0 Dragon Z.
93,0 (96)
93,0
92,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
3186.
3187.
3188.
3189.
3190.
3191.
3192.
Tetov.
Prod.
cena
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
Oceněni
Č.cena
ČC
kapratý tmavohrotý
3193. 1,0 J
3194. 1,0 J
Vystavovatel
Součet bodů
93,0 Holub V.
90,0 (161)
93,0
91,0
94,0
92,0
95,0
93,0 Cik J.
93,0 (65)
BRNĚNSKÝ VOLÁČ
černý
3195. 1,0 J
3196. 1,0 J
94,0 Houdek F.
92,0 (171)
červený
3197. 1,0 J
3198. 1,0 J
ČC
95,0 Houdek F.
89,0 (171)
černý tygr
3199. 1,0 J
3200. 0,1 J
VÝL Houdek F.
90,0 (171)
černý s anglickou kresbou
3201. 1,0 J
3202. 0,1 J
92,0 Potěšil J.
93,0 (394)
modrý s angl. kresbou
3203. 1,0 J
3204. 1,0 J
3205. 0,1 J
93,0 Potěšil J.
93,0 (394)
95,0
HÝL
bronzový černokřídlý
Bukovský
3206. 1,0 J
3207. 1,0 J
3208. 0,1 J
3209. 0,1 J
3210. 1,0 J
3211. 0,1 J
6118/12
2261/13
93,0 Valášek J.
93,0 (539)
95,0
93,0
363,363,-
bronzový černokřídlý bělohrotý
3212. 1,0 J
3213. 1,0 J
3214. 1,0 J
3215. 0,1 J
93,0 Vrba J.
93,0 (576)
Š
bronzový modrokřídlý bělohrotý
3216. 1,0 J
3217. 1,0 J
zlatý černokřídlý
3218. 1,0 J
3219. 1,0 J
3220. 0,1 J
3221. 0,1 J
94,0 Vrba J.
96,0 (576)
93,0
93,0
91,0 Vrba J.
93,0 (576)
ČC
3232. 1,0 J
3233. 0,1 J
3234. 0,1 J
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
ČC
Vystavovatel
Součet bodů
96,0 (540)
92,0
93,0
ŠPAČEK
černý šupinatý
Smetana
3235. 1,0 J
3236. 0,1 J
94,0 Pospíchal E.
92,0 (392)
LEDŇÁK
bezrousý pruhový
3237. 1,0 J
3238. 0,1 J
93,0 Pospíchal E.
94,0 (392)
DÁNSKÝ STEHLÍK
stříbrný
3239. 1,0 J
3240. 1,0 J
3241. 0,1 J
3242. 0,1 J
90,0 Pospíchal E.
92,0 (392)
94,0
91,0
ČESKÁ ČEJKA BEZROUSÁ
modrá bezpruhá
Klepešta
3243. 1,0 J
3244. 1,0 J
3245. 0,1 J
3246. 0,1 J
93,0 Salač J.
94,0 (424)
91,0
94,0
modrá černopruhá
3247. 1,0 J
3248. 0,1 J
91,0 Smetana M.
93,0 (440)
modrá bělopruhá
3249. 1,0 J
3250. 1,0 J
3251. 0,1 J
3252. 0,1 J
92,0 Šafrata J.
93,0 (473)
93,0
92,0
stříbřitá bezpruhá
3253. 1,0 J
3254. 1,0 J
3255. 0,1 J
3256. 0,1 J
93,0 Mácha L.
93,0 (317)
94,0
93,0
stříbřitá tmavopruhá
3257. 1,0 J
3258. 1,0 J
3259. 1,0 J
3260. 1,0 J
P5
94,0 Smetana M.
96,0 (440)
95,0
91,0
91,0 Šafrata J.
92,0 (473)
93,0
92,0
ČESKÁ ČEJKA ROUSNÁ
modrá kropenka
3265. 1,0 J
3266. 1,0 J
3267. 1,0 J
3268. 0,1 J
3269. 0,1 J
92,0 Půta F.
92,0 (407)
94,0
92,0
93,0
94,0 Vrba J.
91,0 (576)
stříbřitá šupkatá
3270. 1,0 J
3271. 0,1 J
3272. 0,1 J
3273. 0,1 J
94,0 Erlich J.
95,0 (109)
96,0
95,0
93,0 Valášková A.
žlutá bělopruhá
3274. 1,0 J
91,0 Valášek J.
95,0 (539)
94,0
95,0
93,0 Vrba J.
94,0 (576)
94,0
zlatý modrokřídlý
3225. 1,0 J
3226. 1,0 J
3227. 0,1 J
3228. 0,1 J
93,0 Valášková A.
92,0 (540)
92,0
94,0
zlatý bělokřídlý
3231. 1,0 J
Tetov.
stříbřitá bělopruhá
3261. 1,0 J
3262. 1,0 J
3263. 0,1 J
3264. 0,1 J
zlatý černokřídlý bělohrotý
3222. 1,0 J
3223. 1,0 J
3224. 0,1 J
3229. 1,0 J
3230. 1,0 J
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Š
93,0 Vízek O.
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
3275. 1,0 J
3276. 0,1 J
3277. 0,1 J
ČESKÁ LYSKA ROUSNÁ
červená bezpruhá
3278. 1,0 J
3279. 0,1 J
91,0 (562)
92,0
94,0
ČC
žlutá bezpruhá
3280. 0,1 J
93,0 Novotný J.
(359)
červená šupkatá
3282. 1,0 J
94,0 Novotný J.
(359)
SASKÝ MNICH
černý bělopruhý
Smetana
3283. 1,0 J
3284. 0,1 J
92,0 Zaňát M.
94,0 (583)
ČESKÝ BUBLÁK
černý
Bukovský
3285. 1,0 J
3286. 0,1 J
3287. 0,1 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
94,0 Lacko M.
90,0 (301)
92,0
NEDOD Maruška M.
94,0 (325)
93,0
93,0
ČC
95,0
94,0
modrý bezpruhý
3294. 1,0 J
3295. 1,0 J
3296. 0,1 J
3297. 0,1 J
94,0 Fér M.
94,0 (115)
95,0
93,0
modrý bělopruhý
3298. 1,0 J
3299. 1,0 J
3300.
3301.
3302.
3303.
3304.
92,0 Pauzr B.
91,0 (372)
NV
93,0
91,0
modrý šupkatý
3305. 1,0 J
3306. 1,0 J
3307. 1,0 J
3308. 0,1 J
3309. 0,1 J
92,0 Pauzr B.
92,0 (372)
92,0
93,0
91,0
modrý kapratý
3310. 1,0 J
stříbřitý bělopruhý
3315. 1,0 J
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
3316. 0,1 J
Vystavovatel
Součet bodů
93,0 (325)
žlutopruhý
3317. 1,0 J
3318. 0,1 J
92,0 Fér M.
91,0 (115)
žlutý
3319. 1,0 J
P13
3320. 1,0 J
3321. 1,0 J
3322. 0,1 J
95,0 Fér M.
(115)
89,0 Maruška M.
91,00 (325)
90,0
žlutý běloštítný
3323. 1,0 J
3324. 1,0 J
3325. 0,1 J
3326. 0,1 J
3327. 0,1 J
VÝL Miča M.
91,0 (337)
90,0
87,0
91,0
strak
3328. 1,0 J
3329. 0,1 J
3330. 0,1 J
91,0 Fér M.
92,0 (115)
89,0
černý strak
3331. 0,1 J
bílý
3332.
3333.
3334.
3335.
92,0 Lacko M.
(301)
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
92,0 Vaník J.
94,0 (547)
94,0
92,0
FRANCKÝ BUBLÁK
modrý kapratý
Klepešta
3336. 1,0 J 8076/13
3337. 1,0 J 8074/13
3338. 1,0 J 8072/13
3339. 0,1 J 8079/13
330,330,330,330,-
94,0 Mráz F.
92,0 (347)
92,0
93,0
ŠMALKALDSKÝ BAREVNOHLÁVEK
modrý
Smetana
3340. 1,0 J
3341. 1,0 J
91,0 Havrda J.
92,0 (141)
KUDRNÁČ
bílý chocholatý
Král
3342. 0,1 J
3343. 0,1 J
3344. 1,0 J
3345. 0,1 J
92,0 Horčic J.
90,0 (166)
93,0
89,0
91,0 Fér M.
92,0 (115)
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
modrý tygr
3311. 1,0 J
3312. 1,0 J
3313. 0,1 J
3314. 0,1 J
95,0 Novotný J.
94,0 (359)
94,0 Novotný J.
(359)
žlutá šupkatá
3281. 0,1 J
3288.
3289.
3290.
3291.
3292.
3293.
Vystavovatel
Součet bodů
93,0 Maruška M.
(325)
Š
VÝL Fér M.
96,0 (115)
NV
94,0
92,0 Maruška M.
2428/13
2431/13
1112/10
2429/13
275,275,275,275,-
3346. 1,0 J
3347. 0,1 J
žlutý bělouš
3348. 1,0 J
3349. 0,1 J
červený bělouš
3350. 1,0 J
3351. 0,1 J
3352.
3353.
3354.
3355.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
modrý bělouš
3356. 1,0 J
94,0 Kratochvíl J.
94,0 (263)
ČC
95,0 Havrda J.
94,0 (141)
94,0 Havrda J.
94,0 (141)
94,0 Verner F.
92,0 (558)
92,0
94,0
94,0 Havrda J.
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
3357. 0,1 J
94,0 (141)
3358.
3359.
3360.
3361.
94,0 Heller M.
93,0 (151)
93,0
94,0
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
3362. 1,0 J
3363. 0,1 J
Š
černý
3364. 1,0 J
3365. 0,1 J
3366.
3367.
3368.
3369.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
černý
3371.
3372.
3373.
3374.
červený tygr
3375. 1,0 J
žlutý
3376. 1,0 J
3377. 0,1 J
3378. 1,0 J
3379. 1,0 J
bílý
3380.
3381.
3382.
3383.
3384.
3385.
3386.
3387.
3388.
3389.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
275,- ČC
275,-
P44
ČC
3400. 0,1 J
94,0 Havrda J.
94,0 (141)
3406. 1,0 J
3407. 0,1 J
93,0 Kryštof P.
94,0 (274)
3408. 1,0 J
3409. 1,0 J
3410. 0,1 J
93,0 Turek M.
93,0 (527)
94,0
96,0 Havrda J.
(141)
95,0 Barcuch D.
94,0 (10)
94,0 Havrda J.
95,0 (141)
94,0 Kroft M.
92,0 (269)
92,0
94,0
94,0
95,0
94,0
94,0
95,0
93,0
bílý
3411. 1,0 J
3412. 1,0 J
3413. 1,0 J
3414. 1,0 J
3415. 0,1 J
94,0 Turek M.
95,0 (527)
95,0
ORIENTÁLNÍ RACEK BLONDINETA
černá šupinatá
3418. 1,0 J
3419. 1,0 J
3420. 0,1 J
3421. 0,1 J
91,0 Fara J.
92,0 (112)
91,0
90,0
RACEK TURBIT
modrý
3422. 0,1 J
3423. 0,1 J
94,0 Sláma B.
90,0 (437)
červený
3424. 1,0 J
3425. 1,0 J
3426. 1,0 J
93,0 Sláma B.
94,0 (437)
91,0
žlutý
3427. 1,0 J
3428. 1,0 J
91,0 Sláma B.
91,0 (437)
92,0 Sláma B.
90,0 (437)
92,0 Havrda J.
91,0 (141)
stříbrný
3394. 1,0 J
3395. 1,0 J
3396. 0,1 J
červeně plavý
3431. 1,0 J
3432. 1,0 J
3433. 0,1 J
93,0 Drba P.
94,0 (98)
96,0
NEOC Kryštof P.
ČC
93,0 Fara J.
93,0 (112)
žlutý stříkaný
3392. 1,0 J
3393. 1,0 J
90,0 Kryštof P.
93,0 (274)
93,0 Havrda J.
94,0 (141)
ORIENTÁLNÍ RACEK SATINETA
černá
Smetana
3416. 1,0 J
3417. 0,1 J
modrý kapratý
3429. 1,0 J
3430. 1,0 J
mléčný
3399. 1,0 J
88,0 (274)
žlutý
3404. 1,0 J
3405. 1,0 J
94,0 Drba P.
95,0 (98)
INDICKÝ PÁVÍK
modrý
3397. 1,0 J
3398. 0,1 J
Vystavovatel
Součet bodů
92,0 Kratochvíl J.
93,0 (263)
PARUKÁŘ
žlutý
Veselý
3390. 1,0 J
3391. 0,1 J
ČC
Oceněni
Č.cena
94,0 Kryštof P.
93,0 (274)
94,0
94,0 Kičura P.
94,0 (216)
91,0
91,0
Š
Prod.
cena
94,0 Kratochvíl J.
95,0 (263)
93,0 Havrda J.
(141)
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
Tetov.
ČÍNSKÝ HOLUB
červený
Král
3401. 1,0 J
3402. 1,0 J
3403. 0,1 J
94,0 Kříž F.
94,0 (278)
94,0
94,0
STAROHOLANDSKÝ KAPUCÍN
modrý
Hornoch
3370. 1,0 J
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
PRAŽSKÝ KRÁTKOZOBÝ REJDIČ
černohrotý bělouš
Gaš
3434. 1,0 J
3435. 1,0 J
3436. 1,0 J
3437. 1,0 J
černý
3438. 1,0 J
ČC
ČC
95,0 Sláma B.
93,0 (437)
94,0
93,0 Hrubá D.
95,0 (177)
93,0
92,0
92,0 Absolon P.
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
3439. 1,0 J
3440. 1,0 J
3441. 1,0 J
FELEĎHÁZSKÝ REJDIČ
černý sedlatý
Král
3442. 1,0 J
3443. 1,0 J
3444. 1,0 J
3445. 1,0 J
3446. 0,1 J
3447. 0,1 J
3448. 0,1 J
3449. 0,1 J
Vystavovatel
Součet bodů
93,0 (1)
94,0
92,0
ČC
KOŠICKÝ REJDIČ
červený
3450. 1,0 J
3451. 0,1 J
92,0 Fričl R.
92,0 (127)
94,0
94,0
92,0
94,0
94,0
93,0
91,0 Lacko M.
93,0 (301)
černý stříkaný
3452. 0,1 J
92,0 Lacko M.
(301)
žlutý stříkaný
3453. 0,1 J
92,0 Lacko M.
(301)
RAKOVNICKÝ KOTRLÁK
bílý
Gaš
3454. 1,0 J
3455. 1,0 J
3456. 1,0 J
93,0 Barcuch D.
93,0 (10)
92,0
3457. 1,0 J
3458. 1,0 J
3459. 1,0 J
93,0 Kořízek R.
92,0 (235)
92,0
červený
3460. 1,0 J
3461. 1,0 J
3462. 0,1 J
93,0 Barcuch D.
93,0 (10)
92,0
3463. 1,0 J
3464. 1,0 J
93,0 Barna P.
91,0 (12)
3465. 1,0 J
3466. 1,0 J
3467. 1,0 J
88,0 Kořízek R.
90,0 (235)
91,0
žlutý
3468. 1,0 J
3469. 1,0 J
P9
3470. 1,0 J
3471. 1,0 J
3472. 1,0 J
90,0 Kořízek R.
89,0 (235)
90,0
černý sedlatý
3473. 0,1 J
3474. 0,1 J
modrý sedlatý
3475. 1,0 J
3476. 0,1 J
červený sedlatý
3477. 1,0 J
3478. 1,0 J
3479. 1,0 J
3480. 1,0 J
3481. 1,0 J
3482. 0,1 J
94,0 Barna P.
95,0 (12)
93,0 Barna P.
92,0 (12)
ČC
Š
95,0 Barna P.
92,0 (12)
93,0 Barcuch D.
95,0 (10)
94,0
92,0
92,0
93,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
3483. 1,0 J
3484. 1,0 J
93,0 Barna P.
91,0 (12)
stříbrný sedlatý
3485. 1,0 J
3486. 1,0 J
92,0 Barna P.
92,0 (12)
ČESKÝ REJDIČ
černohrotý bělouš
3487. 1,0 J
3488. 1,0 J
3489. 1,0 J
3490. 0,1 J
3491. 0,1 J
červenopruhý
3492. 1,0 J
3493. 1,0 J
3494. 0,1 J
3495. 0,1 J
žlutopruhý
3496. 1,0 J
3497. 1,0 J
3498. 0,1 J
3499. 0,1 J
3536
3228
9937
2777
ČC
95,0 Kucr I.
92,0 (281)
92,0
93,0
91,0
220,220,220,220,-
92,0 Kripner L.
90,0 (265)
90,0
89,0
187,209,550,275,-
91,0 Dvořák ml. P.
91,0 (105)
92,0
92,0
modrý černopruhý
3500. 1,0 J
3501. 1,0 J
3502. 1,0 J
3503. 1,0 J
3504. 1,0 J
3505. 1,0 J
3506. 0,1 J
3507. 0,1 J
Š
92,0 Kripner L.
91,0 (265)
91,0
95,0
93,0
93,0
92,0
93,0
stříbřitý pruhový
3508. 1,0 J
3509. 1,0 J
3510. 0,1 J
3511. 0,1 J
93,0 Dostál J.
93,0 (95)
92,0
92,0
MOOKEE
černý
Smetana
3512. 1,0 J
3513. 0,1 J
91,0 Pospíšil K.
93,0 (393)
červenopruhý
3514. 1,0 J
stříbřitý
3515. 1,0 J
91,0 Pospíšil K.
(393)
92,0 Pospíšil K.
(393)
KOLÍNSKÝ REJDIČ
černý
Král
3516. 1,0 J
3517. 1,0 J
3518. 1,0 J
3519. 1,0 J
93,0 Hrubá D.
92,0 (177)
94,0
94,0
JEPTIŠKA
černá
3520. 1,0 J
3521. 1,0 J
3522. 1,0 J
3523. 0,1 J
92,0 Absolon P.
93,0 (1)
92,0
94,0
PRAŽSKÝ STŘEDOZOBÝ REJDIČ
červenopruhý bělouš
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Gaš
3524.
3525.
3526.
3527.
Tetov.
Prod.
cena
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
91,0 Stein G.
91,0 (453)
92,0
91,0
92,0 Stein G.
(453)
STAROHOLANDSKÝ REJDIČ
bílý
Smetana
3529. 1,0 J
3530. 1,0 J
3531. 0,1 J
ČÍNSKÝ REJDIČ
3532. 1,0 J
3533. 0,1 J
93,0 Turek M.
91,0 (527)
92,0
92,0 Fara J.
NKL (112)
VARŠAVSKÝ MOTÝL
černý
3534. 1,0 J
3535. 0,1 J
92,0 Fara J.
91,0 (112)
HUSY
TULUSKÁ
Uher
3536. 1,0 J
3537. 1,0 J
NEDOD Barbaro I.
NEDOD (9)
732
713
3030
9621
CELLSKÁ
3542. 1,0 J
3543. 0,1 J
LANDESKÁ
divoká
3544. 1,0 J
3545. 0,1 J
416
413
POMOŘANSKÁ
divoce strakatá
3546. 1,0 J 516
3547. 0,1 J 520
3548.
3549.
3550.
3551.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
715
731
3006
418
ČESKÁ
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
3566.
3567.
3568.
3569.
1,0 J
0,1 J
0,1 J
1,0 J
92,0 Brdička V.
93,5 (42)
94,0
ČC P56 95,0
770,-
VÝL Müller L.
VÝL (349)
91,0
92,0
4054
592
880,880,-
91,0 Svoboda Z.
91,0 (469)
3574.
3575.
3576.
3577.
485/13
1741/13
1773/13
1776/13
880,880,880,880,-
94,0 Zeman J.
91,0 (587)
92,0
92,0
715,715,- P57
91,0 Cinegr Z.
95,5 (66)
770,770,770,770,-
VÝL Hendrych J.
VÝL (152)
92,0
VÝL
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
3580.
3581.
3582.
3583.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
1100,1100,-
92,0 Bukovská D.
92,0 (51)
91,0 Vojta V.
NKL (567)
91,0 Kysilka R.
95,0 (299)
92,0 Ječný O.
93,0 (196)
91,0
92,0
3572. 1,0 J
3573. 0,1 J
LABUTÍ
bílá
3586. 1,0 J
3587. 0,1 J
95,0 Novotný M.
93,5 (360)
VÝL
92,0
92,0 Buršík J.
95,0 (55)
92,0 Rodrová E.
91,0 (415)
92,0 Škoda J.
VÝL (484)
1100,990,- ČC
880,-
770,770,-
1100,1100,-
1650,1430,1320,1100,-
Vystavovatel
Součet bodů
107/13
110/13
FRANCKÁ
Uher
3584. 1,0 J
3585. 0,1 J
93,0 Kořonek F.
VÝL (236)
Oceněni
Č.cena
3570. 1,0 J
3571. 0,1 J
94,0 Novotný M.
VÝL (360)
VÝL
92,0
3552. 1,0 J
3553. 0,1 J
ŠTAJNBAŠSKÁ
modře divoká
Kalaš
3554. 1,0 J 13727
3555. 0,1 J 2219
3562.
3563.
3564.
3565.
880,880,1100,880,-
2200,-
Prod.
cena
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
ČESKÁ CHOCHOLATÁ
3578. 1,0 J 1126
3579. 0,1 J 412
Expozice drůbeže
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
3556.
3557.
3558.
3559.
Tetov.
3560. 1,0 J
3561. 0,1 J
červeně plavý
3528. 0,1 J
3538.
3539.
3540.
3541.
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
202/13
207/13
203/13
204/13
92,0 Plaček J.
93,5 (383)
ČC
95,0 Malák J.
94,0 (321)
KRŮTY
ČESKÁ
divoká bíle lemovaná
Žuffa
3588. 1,0 J
3589. 0,1 J
3590.
3591.
3592.
3593.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
1558/13
1577/13
1580/13
2982/13
1650,1100,- P58
93,5 Kalaš J.
94,0 (208)
1034,1034,1034,825,-
93,0 Pfeifer M.
92,0 (378)
92,0
93,5
3594. 1,0 J
3595. 0,1 J
92,0 Strnad F.
92,0 (457)
šedě divoká bíle lemovaná
3596. 1,0 J 299/13
1045,3597. 0,1 J 1141/13
715,-
93,0 Cinegr Z.
93,0 (66)
FÉNIXKA
oranžovokrká
3598. 1,0 J
3599. 0,1 J
3600. 0,1 J
3601. 0,1 J
92,0 Jerman J.
92,0 (200)
93,0
VÝL
6928
6977
9869
550,440,440,440,-
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
KACHNY
PIŽMOVKA
černě sedlatá
Škoda
3602. 1,0 J
3603. 1,0 J
5254/13
5253/13
572,572,-
92,0 Pfeifer M.
92,0 (378)
modře sedlatá
3604. 0,1 J
3605. 0,1 J
3606. 0,1 J
3607. 0,1 J
3794
5344
6860
5340
385,385,385,385,-
92,0 Kočica Š.
93,0 (227)
93,5
92,0
hnědě sedlatá
3608. 1,0 J
3609. 1,0 J
3610. 0,1 J
3611. 0,1 J
3066/13
3067/13
4083/13
4085/13
638,638,440,440,-
bílá
3612. 1,0 J
3613. 1,0 J
2060/13
2061/13
605,649,-
RUÁNSKÁ
divoká
3614. 1,0 J
3615. 1,0 J
3616. 1,0 J
3617. 0,1 J
3618. 0,1 J
3619. 0,1 J
3637
3648
4650
3647
3661
3673
RUÁNSKÁ SVĚTLÁ
3620. 1,0 J
3621. 1,0 J 2645/13
3622. 1,0 J 15666/13
3623. 0,1 J
3624. 0,1 J
3625. 0,1 J
93,5 Vrba J.
94,0 (576)
93,0
93,5
92,0 Müller L.
NEDOD (349)
660,660,550,- ČC
770,770,550,-
92,0 Novotný M.
93,0 (360)
95,0
93,5
93,5
92,0
990,-
91,0 Cigán V.
92,0 (64)
VÝL
92,0
92,0
NEDOD
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
495,495,385,385,275,275,-
92,0 Baláž M.
92,0 (8)
94,0
92,0
92,0
92,0
3632. 1,0 J
3633. 1,0 J
550,550,-
92,0 Darius S.
92,0 (81)
550,550,660,660,550,550,-
92,0 Novotný M.
93,5 (360)
93,5
93,5
92,0
93,5
SASKÁ
3626.
3627.
3628.
3629.
3630.
3631.
3634.
3635.
3636.
3637.
3638.
3639.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
5758
13870
3601
13871
13873
13869
990,990,-
3640. 1,0 J
3641. 0,1 J
STARORÝNSKÁ
modrá
Možíš
3642. 1,0 J
3643. 0,1 J
ČÁRKOVANÁ
3644. 1,0 J
3645. 1,0 J
3646. 1,0 J
ČC
660,660,-
440,440,440,- ČC
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
3647. 1,0 J
440,-
91,0
3648. 0,1 J
3649. 0,1 J
385,- P52
385,-
98,0 Škoda J.
92,0 (484)
INDICKÝ BĚŽEC
černý
3650. 1,0 J 3992/13
3651. 0,1 J 3989/13
495,495,-
91,0 Popelek J.
92,0 (390)
stříbrný divoký
3652. 1,0 J
3653. 1,0 J
330,330,-
VÝL Škoda J.
VÝL (484)
modrožlutě divoký
3654. 1,0 J
3655. 0,1 J
330,330,-
VÝL Škoda J.
92,0 (484)
10437
495,-
10405
495,-
VÝL Kesner L.
91,0 (214)
92,0
VÝL
4358/13
4340/13
770,770,-
4332/13
4330/13
23437/13
770,- ČC
770,770,-
91,0 Cigán V.
91,0 (64)
92,0
96,0
93,5
95,0
385,385,385,385,-
93,5 Kočica Š.
VÝL (227)
VÝL
VÝL
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
550,550,550,550,-
92,0 Pončík R.
92,0 (389)
91,0
93,5
VELŠSKÝ HARLEKÝN
3674. 1,0 J
3675. 0,1 J
385,385,-
92,0 Škoda J.
94,0 (484)
OVERBERŽSKÁ
3676. 1,0 J
3677. 1,0 J
385,385,-
VÝL Škoda J.
91,0 (484)
sedlatý hnědý
3656. 1,0 J
3657. 1,0 J
3658. 0,1 J
3659. 0,1 J
KAJUGA
3660. 1,0 J
3661. 1,0 J
3662. 0,1 J
3663. 0,1 J
3664. 0,1 J
3665. 0,1 J
ORPINGTONSKÁ
3666. 1,0 J 5373
3667. 1,0 J 8574
3668. 0,1 J 5358
3669. 0,1 J 8587
3670.
3671.
3672.
3673.
POMOŘANSKÁ
černá s náprsenkou
3678. 1,0 J
3679. 0,1 J
95,0 Strnad F.
96,0 (457)
SMARAGDOVÁ
3680. 1,0 J
3681. 1,0 J
92,0 Kalaš J.
93,5 (208)
ZAKRSLÁ
černá
Bayer
3682. 1,0 J
3683. 1,0 J
VÝL Herzán M.
92,0 (154)
96,0
Tetov.
91,0 Kořonek F.
92,0 (236)
P60
330,-
bílá
3684. 1,0 J
3685. 0,1 J
3686. 1,0 J
91,0 Resl J.
93,0 (412)
93,5 Škoda J.
91,0 (484)
VÝL Fara J.
VÝL (112)
3110/13
495,-
92,0 Mach J.
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
3687. 1,0 J
3688. 1,0 J
3689. 0,1 J
3117/13
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
495,ČC
Vystavovatel
Součet bodů
93,5 (315)
93,5
95,5
PERLIČKA
divoká s úplným perlením
Šonka
3690. 1,0 J
3691. 1,0 J
3692. 0,1 J
3693. 0,1 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
3700. 1,0 J
3701. 0,1 J
Tetov.
3732. 1,0 J
3733. 0,1 J
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
385,-
440,440,- P53
93,5 Kmošek V.
98,0 (221)
94,0
94,0
12332/13
1230/13
12333/13
12302/13
12326/13
12312/13
495,- ČC
495,495,495,495,495,-
95,0 Pfeifer M.
94,0 (378)
93,5
94,0
93,5
93,0
18712
385,-
93,5 Vanžura J.
VÝL (548)
92,0 Urban J.
92,0 (532)
HEMPŠÍRKA
měděně červená
3736. 1,0 J
3737. 0,1 J
93,0 Bezdíček E.
92,0 (29)
3738. 1,0 J
3739. 1,0 J
94,0 Pončík R.
92,0 (389)
MARANSKA
černá měděněkrká (měděně černá)
3740. 1,0 J
3741. 0,1 J
3742.
3743.
3744.
3745.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
3746.
3747.
3748.
3749.
3750.
3751.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
Vystavovatel
Součet bodů
91,0 Kubát M.
92,0 (279)
3734. 1,0 J
3735. 0,1 J
PERLIČKY
3694.
3695.
3696.
3697.
3698.
3699.
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
NEDOD Šimek R.
NEDOD (479)
495,495,495,-
VÝL Šonka F.
VÝL (492)
92,0
94,0
6005/13
6004/13
5997/13
6003
11162
11147
550,550,550,- P10
550,330,330,-
94,0 Valentovič J.
95,0 (541)
97,0
95,0
93,0
94,0
7214
385,-
93,0 Vanžura J.
92,0 (548)
KUR DOMÁCÍ
BRAHMÁNKA
modrá
Špaňúr
3702. 1,0 J
3703. 1,0 J
3414/13
3410/13
bílá kolumbijská
3704. 1,0 J 456
3705. 1,0 J
495,495,-
92,0 Popelek J.
92,0 (390)
1100,-
92,0 Bukovská D.
93,0 (51)
3754. 1,0 J
3755. 0,1 J
koroptví vlnitá
3706. 0,1 J
3707. 0,1 J
stříbrně koroptví vlnitá
3714. 1,0 J 2323
3715. 1,0 J 2327
3716. 0,1 J
3717. 0,1 J
622,622,622,622,-
91,0 Dalecká D.
VÝL (80)
VÝL
VÝL
92,0
92,0
550,550,-
VÝL Jirkovský R.
91,0 (203)
93,0
92,0
modrá stříbrně koroptví s oranžovými zády
3718. 1,0 J 2335
550,92,0 Jirkovský R.
3719. 1,0 J 2336
550,91,0 (203)
AUSTRALKA
černá
3724. 1,0 J
3725. 1,0 J
3726. 0,1 J
3727. 0,1 J
3728.
3729.
3730.
3731.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
91,0 Vrána J.
93,0 (574)
93,0 Dalecká D.
93,0 (80)
modrá koroptví vlnitá
3708. 1,0 J 849/13
3709. 1,0 J 814/13
3710. 1,0 J 848/13
3711. 1,0 J 847/13
3712. 0,1 J
3713. 0,1 J
AMROKSKA
3720. 0,1 J
3721. 1,0 J
3722. 0,1 J
3723. 0,1 J
3752. 1,0 J
3753. 0,1 J
4953
2919/13
9704/13
9706/13
18316/13
18317/13
402,402,-
VÝL Dalecká D.
VÝL (80)
VÝL
92,0
550,550,550,550,-
VÝL Adamčík P.
92,0 (2)
93,0
92,0
385,385,-
VÝL Baláž M.
91,0 (8)
93,5
96,0
ČC
ORAVKA
hnědá
3756. 1,0 J
3757. 0,1 J
4590/13
8162/13
385,330,-
PLYMUTKA
červená koroptví vlnitá
3758. 1,0 J
3759. 1,0 J
3760. 0,1 J
3761. 0,1 J
93,0 Dohnal J.
94,0 (92)
ČC
93,5 Šusta F.
95,0 (505)
95,0
94,0
RODAJLENDKA
červená s růžicovým hřebenem
Žuffa
3762. 1,0 J 3787
275,- ČC
3763. 0,1 J
3764. 0,1 J
3765. 0,1 J
95,5 Kočica Š.
92,0 (227)
92,0
95,0
červená
3766. 1,0 J
3767. 1,0 J
3768. 0,1 J
3769. 0,1 J
VÝL Kinkal J.
VÝL (219)
92,0
92,0
3770. 1,0 J
3771. 1,0 J
3832
3789
275,275,-
93,0 Kočica Š.
93,0 (227)
3772. 1,0 J
3773. 0,1 J
7195
13543
308,363,-
VÝL Kovárna M.
VÝL (252)
3774.
3775.
3776.
3777.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
95,0 Sekáč V.
93,5 (428)
95,0
95,5
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
3823. 0,1 J
3778. 1,0 J
3779. 1,0 J
440,- P51
440,-
3780. 1,0 J
3781. 1,0 J
93,5 Zmelty V.
93,5 (592)
SASEXKA
bílá světle kolumbijská
3782. 1,0 J 2911/13
3783. 1,0 J 1710/13
3784. 0,1 J 4971
3785. 0,1 J 2921
3786.
3787.
3788.
3789.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
5175/13
3059/13
3071/13
402,402,- ČC
402,402,-
92,0 Dalecká D.
94,0 (80)
93,5
92,0
440,440,440,-
ŠUMAVANKA
zlatá stříkaná
Jarkovský
3790. 1,0 J
3791. 0,1 J
3792.
3793.
3794.
3795.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
95,5 Stonawski S.
93,5 (454)
4948/13
4960/13
402,402,-
VELSUMKA
rezavě koroptví
Král
3804. 1,0 J
3805. 0,1 J
3806. 1,0 J
3807. 1,0 J
13582
11811
93,0 Hrubešová M.
93,5 (179)
93,0 Bernard P.
94,0 (28)
BOJOVNICE JAMATO
zlatě pšeničná
Sedlák
3836. 1,0 J
3837. 1,0 J
440,440,-
NEDOD Škoda J.
92,0 (484)
BOJOVNICE MADRASKÁ
modře pestrá
3838. 1,0 J
3839. 0,1 J
330,330,-
93,5 Škoda J.
93,0 (484)
BOJOVNICE ŠAMO
pšeničná
3840. 1,0 J
3841. 0,1 J
550,550,-
93,0 Šalom P.
94,0 (475)
BOJOVNICE TUZO
černá
3842. 1,0 J
3843. 0,1 J
330,330,-
92,0 Škoda J.
96,0 (484)
407,-
95,0 Béla R.
94,0 (20)
95,0
93,0
93,5 Dalecká D.
92,0 (80)
95,0
93,5
modrá rezavě koroptví
3810. 1,0 J
3811. 1,0 J 13584
VYANDOTKA
koroptví vlnitá
3812. 1,0
3813. 0,1
stříbrně koroptví vlnitá
3814. 1,0 J 4381
3815. 0,1 J
3816. 0,1 J
3817. 0,1 J
stříbrná černě lemovaná
3818. 1,0 K
3819. 1,0 K
3820. 1,0 K
3821. 0,1 K
3822. 1,0 J
94,0 Štolba L.
92,0 (501)
94,0
nedod
550,-
93,5 Bartošík R.
ČC P50 95,5 (13)
330,330,-
94,0 Kulanda S.
93,0 (291)
3808. 1,0 J
3809. 0,1 J
92,0 Šimek R.
92,0 (479)
330,-
92,0 Kulanda S.
94,0 (291)
275,-
93,0 Szabó J.
92,0 (471)
770,-
93,5 Kysilka R.
93,5 (299)
94,0
95,0
770,770,770,770,-
440,-
zlatá bíle lemovaná
3834. 1,0 J
3835. 0,1 J
92,0 Strnad F.
93,5 (457)
275,-
94,0 Boukal J.
93,0 (35)
91,0
93,5
VÝL
VÝL
VÝL
NEDOD
660,-
93,5 Vrba J.
92,0 (576)
91,0
91,0
3798. 1,0 J
3799. 0,1 J
2993
2995
2129
zlatá černě lemovaná
3824. 1,0 J
3825. 1,0 J
10877/13
3826. 1,0 J
3827. 1,0 J 10879/13
3828. 0,1 J
3829. 0,1 J
3830. 0,1 J
3831. 0,1 J
VÝL Hrubešová M.
VÝL (179)
92,0 Kalaš J.
92,0 (208)
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
93,0 (178)
zlatá modře lemovaná
3832. 1,0 J
3833. 0,1 J
3796. 1,0 J
3797. 0,1 J
3800.
3801.
3802.
3803.
Vystavovatel
Součet bodů
91,0 Supukovi M.
91,0 (463)
91,0
91,0 364,0
93,5 Hrubeš P.
VRANOHLAVKA
zlatokrká
Lipowski
3844. 1,0 J EA268/13
3845. 0,1 J
3846. 0,1 J
3847. 0,1 J
3848.
3849.
3850.
3851.
ČC
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
95,5 Štolba L.
VÝL (501)
95,0
nedod
stříbrokrká
3852. 1,0 J
3853. 0,1 J
3854. 0,1 J
3855. 0,1 J
VÝL Resl J.
VÝL (412)
VÝL
VÝL
LEGHORNKA
3856. 1,0 J
3857. 0,1 J
95,0 Heler V.
95,5 (150)
MINORKA
černá
3858. 0,1 J
3859. 0,1 J
3860. 0,1 J
3861. 0,1 J
1386
1989
7428
1827
330,385,330,319,-
VÝL Kysilka R.
95,5 (299)
95,0
95,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
VLAŠKA
černá bíle skvrnitá
3862. 1,0 J
3863. 0,1 J
rodobarvá šedoprsá
3864. 1,0 J 4621
3865. 1,0 J 4619/13
Prod.
cena
440,-
440,440,-
FORVERKA
3866. 1,0 J
3867. 0,1 J
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
92,0 Kalaš J.
93,0 (208)
94,0 Štěpánovský
93,0 (498)
92,0 Šimek R.
VÝL (479)
ČESKÁ SLEPICE
zlatá kropenatá
Jarkovský
3868. 1,0 J
3869. 1,0 J
3870. 0,1 J
3871. 0,1 J
91,0 Baše Z.
94,0 (15)
92,0
94,0
3872. 0,1 J
3873. 0,1 J
93,0 Bukovská D.
ČC P47 96,0 (51)
3874.
3875.
3876.
3877.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
3878.
3879.
3880.
3881.
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
93,0 Jiránek V.
94,0 (201)
93,5
92,0
3882.
3883.
3884.
3885.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
95,0 Kosík M.
95,0 (237)
95,0
93,0
3886. 1,0 J
3887. 0,1 J
396,-
8928/13
stříbrná kropenatá
3888. 1,0 J 14072/13
3889. 0,1 J
385,-
440,-
RÝNSKÁ SLEPICE
černá
Sedlák
3890. 1,0 J
3891. 0,1 J
95,0 Dobrovolný J.
93,0 (88)
93,0
94,0
NEDOD Šustr J.
NEDOD (506)
NEDOD Šustr J.
NEDOD (506)
96,0 Zeman J.
95,5 (587)
HEDVÁBNIČKA
vousatá žlutá
3892. 1,0 J
3893. 1,0 J
330,-
93,5 Hradec ml. M.
92,0 (173)
vousatá divoká
3894. 1,0 J
3895. 1,0 J
330,330,-
93,0 Hradec ml. M.
92,0 (173)
440,440,550,550,-
91,0 Chadraba st.
91,0 (184)
NKL
93,5
ARAUKANA
bílá
3896. 1,0 J
3897. 1,0 J
3898. 0,1 J
3899. 0,1 J
1903
1909
3041
3067
modrá
3900. 1,0 J
3901. 0,1 J
3902. 1,0 J
3903. 0,1 J
95,0 Bočková M.
93,5 (33)
286,286,-
NKL Škoda J.
94,0 (484)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
divoká
3904.
3905.
3906.
3907.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
3908.
3909.
3910.
3911.
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
660,660,ČC
Vystavovatel
Součet bodů
93,0 Bočková M.
91,0 (33)
98,0
93,5
VÝL Horák J.
VÝL (164)
91,0
91,0
stříbrokrká
3912. 1,0 J
3913. 0,1 J
660,-
93,0 Bočková M.
93,5 (33)
HOLOKRČKA
černá
3914. 1,0 J
3915. 0,1 J
VÝL Justych V.
93,0 (206)
BRAHMÁNKA ZDROBNĚLÁ
koroptví vlnitá
Henžel
3916. 1,0 J
3917. 1,0 J 6547/13
330,3918. 0,1 J
3919. 0,1 J
P6
94,0 Caha M.
92,0 (58)
95,5
96,5
modrá koroptví vlnitá
3920. 1,0 J 6541/13
3921. 0,1 J 10149/13
385,330,-
93,0 Caha M.
92,0 (58)
šedá krémově koroptví vlnitá
3922. 1,0 J 6534/13
385,3923. 0,1 J 10139/13
297,-
92,0 Caha M.
93,0 (58)
KOČINKA ZAKRSLÁ
černá
3924. 1,0 J 8303/13
3925. 0,1 J 15580/13
495,330,-
92,0 Hejda F.
91,0 (146)
330,- ČC
330,550,550,550,550,-
96,0 Turek M.
95,5 (527)
95,0
95,0
93,0
91,0
3926.
3927.
3928.
3929.
3930.
3931.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
AUSTRALKA ZDROBNĚLÁ
černá
3932. 1,0 J
3933. 1,0 J
3934. 0,1 J
3935. 0,1 J
3936. 0,1 J
3937. 0,1 J
3938.
3939.
3940.
3941.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
5842
ČC
220,-
96,0 Dvořák M.
95,5 (102)
95,0
93,0
93,0
95,0
94,0 Králová J.
92,0 (260)
94,0
94,0
BARNEVELDKA ZDROBNĚLÁ
dvojlemovaná
3942. 1,0 J
3943. 0,1 J
95,0 Bouma J.
95,5 (36)
stříbrná dvojlemovaná
3944. 1,0 J
3945. 0,1 J
3946. 0,1 J
3947. 0,1 J
92,0 Bouma J.
93,5 (36)
94,0
94,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
FAVEROLKA NĚMECKÁ ZDROBNĚLÁ
lososová
3948. 1,0 J 16525/13
220,3949. 0,1 J 12016/13
220,3950. 1,0 J
3951. 0,1 J
3952.
3953.
3954.
3955.
198,198,-
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
3996.
3997.
3998.
3999.
4000.
4001.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
4002.
4003.
4004.
4005.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
92,0 Pavlík M.
91,0 (373)
94,0
91,0
4006.
4007.
4008.
4009.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
92,0 Zavoral J.
95,5 (584)
černá
4010.
4011.
4012.
4013.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
VÝL Heller M.
91,0 (151)
92,0 Volf Z.
92,0 (572)
93,5
VÝL
HEMPŠÍRKA ZDROBNĚLÁ
měděně červená
3956. 1,0 J 5827/13
3957. 1,0 J 5828/13
3958. 0,1 J
3959. 0,1 J
9903/13
9913
ORAVKA ZDROBNĚLÁ
hnědá
3962. 1,0 J 6545/13
3963. 0,1 J 8441/13
220,220,-
220,P59
220,220,-
93,5 Kohoutek J.
93,0 (229)
RODAJLENDKA ZDROBNĚLÁ
bílá
Žuffa
3964. 1,0
198,3965. 0,1
Szabó J.
92,0 (471)
červená
3966. 1,0 J
3967. 0,1 J
93,5 Šulc J.
92,0 (504)
VELSUMKA ZDROBNĚLÁ
rezavě koroptví
Jokiel
3968. 1,0 J 10210/13
3969. 1,0 J 7707/13
3970. 1,0 J 7708/13
3971. 1,0 J 7713/13
3972. 1,0 J 7714/13
3973. 0,1 J 10033/13
3974.
3975.
3976.
3977.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
3978.
3979.
3980.
3981.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
3982.
3983.
3984.
3985.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
3986.
3987.
3988.
3989.
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
2779
2780
2771
2783
275,253,275,253,253,220,-
VÝL Dohnal J.
91,0 (92)
91,0
VÝL
93,0
92,0
550,550,550,550,-
92,0 Král J.
92,0 (258)
92,0
93,0
92,0 Malák J.
92,0 (321)
93,0
91,0
15977
15976
3990. 1,0 J
3991. 1,0 J
VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ
bílá
220,220,-
VÝL Szigl R.
93,0 (472)
93,0
93,0
93,5 Šíp J.
92,0 (482)
93,0
94,0
330,330,-
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
3992.
3993.
3994.
3995.
VÝL Velechovský
VÝL (555)
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
3960. 1,0 J
3961. 0,1 J
Vystavovatel
Součet bodů
VÝL Šonka F.
VÝL (492)
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
93,0 Dvořák J.
95,0 (101)
93,0
93,0
3190
3189
1525
2929
1526
1309
440,440,440,440,440,440,-
93,0 Kysilka R.
92,0 (299)
92,0
92,0
93,5
92,0
VÝL Poříz J.
VÝL (391)
92,0
94,0
ČC
14355/13
14345
550,550,-
8485/12
8493/12
330,330,-
96,0 Švíbková J.
93,5 (511)
92,0
VÝL
93,0 Barna P.
93,5 (12)
95,0
93,0
4014. 1,0 J
4015. 0,1 J
VÝL Truska F.
92,0 (521)
žlutá
4016. 0,1 J
4017. 0,1 J
93,5 Dvořák J.
92,0 (101)
4018.
4019.
4020.
4021.
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
žíhaná
Hrubeš
4022.
4023.
4024.
4025.
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
4026.
4027.
4028.
4029.
4030.
4031.
4032.
4033.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
ČC
93,5 Šíp J.
95,0 (482)
92,0
92,0
94,0 Hejcman E.
93,5 (144)
94,0
95,0
ČC
96,0 Tuček P.
94,0 (523)
95,5
94,0
94,0
95,0
95,0
94,0
koroptví vlnitá
4034. 1,0 J
4035. 0,1 J
4036. 0,1 J
4037. 0,1 J
93,5 Hejcman E.
93,0 (144)
94,0
92,0
stříbrně koroptví vlnitá
4038. 1,0 J
4039. 1,0 J
94,0 Poříz J.
93,5 (391)
4040.
4041.
4042.
4043.
4044.
4045.
4046.
4047.
4048.
4049.
4050.
4051.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
95,5 Tuček P.
94,0 (523)
95,5
95,0
94,0
94,0
96,0
93,5
93,5
95,0
94,0
95,5
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
oranžově koroptví vlnitá
4052. 1,0 J 5948/13
4053. 1,0 J 5980
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
1272
stříbrná černě lemovaná
4058. 1,0 J 15965
4059. 1,0 J 15973
4060. 0,1 J
4061. 0,1 J
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
92,0 Škoda J.
93,0 (484)
93,5 Purnoch M.
95,0 (406)
červeně sedlatá pšeničná
4100. 1,0 J
4101. 0,1 J
220,220,-
92,0 Škoda J.
93,5 (484)
275,-
93,0 Urban J.
94,0 (532)
černá stříbroprsá
4102. 1,0 J
4103. 0,1 J
220,220,- ČC
93,0 Škoda J.
96,0 (484)
275,275,-
92,0 Benešová J.
93,5 (26)
93,5
93,0
černá oranžovoprsá
4104. 1,0 J
4105. 0,1 J
220,220,-
93,5 Škoda J.
92,0 (484)
VRANOHLAVKA ZDROBNĚLÁ
stříbrokrká
4106. 1,0 J
330,4107. 1,0 J
330,4108. 1,0 J
330,4109. 0,1 J
330,-
92,0 Šalom P.
VÝL (475)
93,0
93,0
92,0 Hejhal L.
93,0 (149)
92,0 Hejhal L.
nedod (149)
4066.
4067.
4068.
4069.
4070.
4071.
4072.
4073.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
4074.
4075.
4076.
4077.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
93,0 Purnoch M.
93,0 (406)
94,0
94,0
4078.
4079.
4080.
4081.
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
93,5 Šíp J.
94,0 (482)
92,0
94,0
550,550,P3
žlutá černě lemovaná
Jokiel
4082. 1,0 J
4083. 1,0 J
4084. 0,1 J
4085. 0,1 J
92,0 Jelínek J.
92,0 (197)
92,0
98,0
93,0
94,0
94,0
94,0
92,0 Darius S.
95,0 (81)
92,0
92,0
VLAŠKA ZDROBNĚLÁ
černá
Lipowski
4110. 1,0 J
4111. 0,1 J
4112. 0,1 J
4113. 0,1 J
330,330,330,330,-
330,- P49
330,330,- Š
330,-
BOJOVNICE NOVOANGLICKÁ ZDROBNĚLÁ
93,0 Štochl F.
92,0 (500)
93,5
95,0
93,0 Kouřil J.
95,0 (246)
92,0
92,0
98,0 Štochl F.
93,0 (500)
93,5
94,0
P14
koroptví
4114. 1,0 J
4115. 1,0 J
4116. 0,1 J
4117. 0,1 J
275,-
94,0 Kalaš J.
93,5 (208)
ČESKÁ SLEPICE ZDROBNĚLÁ
zlatá kropenatá
Jarkovský
4120. 1,0 J 3900/13
220,4121. 0,1 J 1503/13
165,4122. 0,1 J 1507/13
165,4123. 0,1 J 1508/13
165,1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
95,5 Šafrata J.
94,0 (473)
93,5
92,0
95,0 Kroft M.
93,0 (269)
95,0
VÝL
rodobarvá šedoprsá
4118. 1,0 J
4119. 0,1 J
4124.
4125.
4126.
4127.
BOJOVNICE INDICKÁ ZDROBNĚLÁ
bažantí
4090. 1,0 J
4091. 1,0 J
4092. 0,1 J
4093. 0,1 J
BOJOVNICE KO ŠAMO
pšeničná
4094. 1,0 J
4095. 1,0 J
4096. 0,1 J
4097. 0,1 J
Prod.
cena
220,220,-
zlatá modře lemovaná
4064. 1,0 J 13638/13
4065. 1,0 J
ASILKA ZDROBNĚLÁ
pestrá
Sedlák
4086. 1,0 J
4087. 1,0 J
4088. 0,1 J
4089. 0,1 J
Tetov.
černá
4098. 1,0 J
4099. 0,1 J
zlatá černě lemovaná
4062. 0,1
4063. 0,1
13451
13457
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
92,0 Purnoch M.
93,5 (406)
330,330,-
žlutá kolumbijská
4054. 1,0 J
4055. 0,1 J
lososová
4056. 1,0 J
4057. 0,1 J
Vystavovatel
Součet bodů
3619/13
3604/13
1514/13
1509/13
93,0 Civín V.
93,0 (68)
93,5
92,0
220,220,220,220,-
RÝNSKÁ SLEPICE ZDROBNĚLÁ
černá
4128. 1,0 J
4129. 1,0 J
4130. 0,1 J
4131. 0,1 J
4132. 0,1 J
4133. 0,1 J
92,0 Hrubeš P.
92,0 (178)
93,0
92,0
ČC
92,0 Verner F.
94,0 (558)
94,0
98,0
95,5
95,5
HOLANDSKÁ CHOCHOLATÁ SLEPICE ZDROBNĚLÁ
bílochocholatá černá
Konrád
4134. 1,0 J 9427/13
495,92,0 Hejda F.
4135. 0,1 J 3263/13
330,93,5 (146)
FÉNIXKA ZDROBNĚLÁ
zlatokrká
4136. 1,0 J
4137. 0,1 J
92,0 Dalecká D.
93,5 (80)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
oranžovokrká
4138. 1,0 J
4139. 0,1 J
92,0 Dalecká D.
94,0 (80)
HOLOKRČKA ZDROBNĚLÁ
černá
4140. 1,0 J 9432/13
330,4141. 1,0 J 10773/13
330,4142. 1,0 J
4143. 0,1 J
Vystavovatel
Součet bodů
20824
92,0 Hejda F.
92,0 (146)
220,- ČC
ANTVERPSKÝ VOUSÁČ
černý
4144. 1,0 J
4145. 0,1 J
ČC
95,5 Szigl R.
95,0 (472)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
zlatokrká
4180. 1,0 J
4181. 1,0 J
4182. 0,1 J
4183. 0,1 J
92,0 Stein G.
93,0 (453)
93,5
91,0
oranžovokrká
4184. 1,0 J
4185. 0,1 J
4186. 0,1 J
4187. 0,1 J
91,0 Stein G.
92,0 (453)
92,0
94,0
porcelánová
4188. 1,0 J
4189. 1,0 J
4190. 1,0 J
4191. 0,1 J
3123/13
3124/13
3125/13
2908/13
165,165,165,330,-
92,0 Vlasák B.
94,0 (563)
VÝL
93,5
165,165,165,165,-
92,0 Mach O.
92,0 (316)
93,5
93,5
182,182,182,182,182,182,-
93,5 Šalom P.
NEDOD (475)
93,5
93,0
95,0
93,0
95,0 Šíp J.
95,5 (482)
KŘEPELKY
4146. 1,0 J
4147. 0,1 J
275,-
92,0 Truska F.
92,0 (521)
křepelčí
4148. 1,0 J
4149. 0,1 J
92,0 Šíp J.
93,5 (482)
BANTAMKA
černá
4150. 1,0 J
4151. 0,1 J
4152.
4153.
4154.
4155.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
P55
5950
3591
3585
275,330,330,-
98,0 Hejhal L.
95,5 (149)
92,0 Kesner L.
92,0 (214)
93,5
93,5
4156.
4157.
4158.
4159.
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
2664
4097
4106
1874
165,165,165,- P48
165,-
4160.
4161.
4162.
4163.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
2772/13
2773/13
2774/13
275,275,275,-
4164.
4165.
4166.
4167.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
93,5 Verner F.
94,0 (558)
VÝL
95,0
stříbrokrká
4168. 1,0 J
4169. 0,1 J
NEOC Kesner L.
NEOC (214)
oranžovokrká
4170. 1,0 J
4171. 0,1 J
bílá kolumbijská
4172. 1,0 J
4173. 1,0 J 5947
4174. 0,1 J
4175. 0,1 J
91,0 Šafrata J.
94,0 (473)
98,0
95,5
91,0 Šulc J.
91,0 (504)
NEOC
93,5
JAPONSKÁ MASNÁ
divoká
Lipowski
4192. 0,1 J 569
4193. 0,1 J 561
4194. 0,1 J 558
4195. 0,1 J 575
4196.
4197.
4198.
4199.
4200.
4201.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
4202. 1,0 J
4203. 0,1 J
zlatě divoká
4204. 0,1 J
4205. 0,1 J
ČC
557
553
165,165,-
zlatá
4206. 1,0 J
4207. 0,1 J
385,385,-
Expozice mladých chovatelů
Expozice králíků
BELGICKÝ OBR
žlutý
Andrle - Andrš - Pawlas
4208. 1,0 J 2-3 19-1
93,0 Patras L.
MCH(371)
FRANCOUZSKÝ BERAN
isabelový
4209. 1,0 J 1-3 19-1
93,0 Patras L.
MCH(371)
strakáč madagaskarový
4210. 1,0 J 1-3 19-35
JAPONKA ČABO
černá bíle skvrnitá
4176. 1,0 J 3676/13
4177. 0,1 J 1619/13
330,330,-
kadeřavá černá bíle skvrnitá
4178. 1,0 J 3679/13
550,4179. 0,1 J 1631/13
550,ROUSNÁ ZAKRSLÁ SLEPICE
92,0 Chadraba ml.
VÝL (183)
VÝL Chadraba ml.
94,0 (183)
VÝL Mach O.
VÝL (316)
VÝL Urban J.
VÝL (532)
92,0 Šíp J.
93,5 (482)
92,0 Kesner L.
91,0 (214)
92,0
nedod
92,0 Urban J.
95,5 (532)
VÍDEŇSKÝ MODRÝ
4211. 1,0 K 4-3 56-1
4212. 1,0 K 4-3 56-2
4213. 0,1 K 4-3 56-3
4214. 0,1 K 4-3 56-4
4215. 1,0 K
4216. 1,0 K
4-3 19-76
4-3 19-77
94,5 Patras L.
MCH(371)
968,968,968,726,-
94,5 Stará M.
94,5 MCH(448)
94,0
94,0 377,0
550,550,-
94,5 Zajíček J.
93,5 MCH(582)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
4217. 0,1 K
4218. 0,1 K
Tetov.
4-3 19-78
4-3 19-79
Prod.
cena
550,550,- ČC
BURGUNDSKÝ
4219. 1,0 K
4220. 0,1 K 5-3 20-72
4221. 0,1 K
4222. 0,1 K
4223.
4224.
4225.
4226.
0,1 K
0,1 K
1,0 K
0,1 K
4-3 13-5
5-3 13-14
5-3 13-18
5-3 13-20
385,385,385,385,-
3-3 68-25
BÍLOPESÍKATÝ
modrý
4232. 1,0
1-3 22-1
4233. 1,0
1-3 22-2
4234. 0,1
1-3 22-4
4235. 0,1
1-3 22-5
bílý červenooký
4245. 0,1 K 6-3 50-19
4246. 0,1 K 6-3 50-21
4247. 1,0 K 6-3 50-17
4248. 0,1 K 6-3 50-18
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1,0 K
5-3 21-16
5-3 21-20
5-3 21-23
3-3 2115
ČESKÝ ČERVENÝ
4257. 1,0 K 2-3 19-1
4258. 1,0 K 2-3 19-2
4259. 1,0 K 2-3 19-3
4260. 0,1 K 2-3 19-4
RHÖNSKÝ
4261. 0,1 K
4262. 1,0 K
4263. 1,0 K
4-3 S-1810
4-3 S-1807
1-3 S-1801
4-3 S-1808
STŘÍBŘITÝ MALÝ
žlutý
4265. 1,0 K 1-3 20-7
4266. 1,0 K
4267. 0,1 K
4268. 0,1 K 5-3 20-7
385,385,ČC
4273.
4274.
4275.
4276.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
90,0 Chvátal P.
91,5 MCH(188)
91,0
NKL
4277.
4278.
4279.
4280.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
5-3 19-5
5-3 19-11
5-3 19-12
5-3 19-13
330,330,330,330,-
modrý
4281.
4282.
4283.
4284.
0,1 K
0,1 K
1,0 K
0,1 K
5-3 S-281
5-3 S-282
2-3 S-246
1-3 S-42
363,363,-
nedod Melcrová N.
nedod MCH(332)
nedod
nedod
94,0 Zeman O.
NKL MCH(590)
93,5
94,5
93,5 Kovárna L.
94,5 MCH(250)
93,0
94,0 375,0
NEKL Březina Š.
94,5 MCH(49)
93,5
95,0 283,0
94,0 Vanžura ml.
93,5 MCH(549)
95,0
4-3 18-4
4-3 18-5
4-3 18-6
1-3 S-52
3-3 27-1
3-3 27-2
TŘÍSLOVÝ
modrý
4287. 1,0 K
4288. 0,1 K
4289. 1,0 K
4290. 0,1 K
3-3 57-1
3-3 57-2
4-3 57-5
4-3 57-8
ČESKÝ ČERNOPESÍKATÝ
4291. 1,0 K1
4292. 0,1 K1 6-3 20-12
4293. 0,1 K1
4294. 0,1 K1
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
3-3 60-2
3-3 60-3
3-3 60-4
3-3 60-5
4315.
4316.
4317.
4318.
4319.
4320.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1,0 J
1,0 J
siamský žlutý
3-3 39-22
3-3 39-23
3-3 39-24
5-3 39-48
5-3 39-49
5-3 39-50
94,5 Kramár J.
92,0 MCH(261)
95,5
94,5 376,5
92,0 Drobil V.
93,0 MCH(99)
94,0
93,5 372,5
94,0 Březina J.
94,5 MCH(48)
94,5
94,0 377,0
ČC
95,0 Bušek V.
94,5 MCH(57)
94,0
95,0 378,5
94,0 Suchanová T.
93,0 MCH(462)
440,440,440,440,- ČC
94,5 Jarkovský F.
94,5 MCH(194)
94,5
95,5 379,0
330,330,-
94,0 Kramárová A.
94,5 MCH(262)
94,5
94,0 377,0
385,-
ZAKRSLÝ BERAN
černý
4307. 0,1 K 5-3 17-4
4308. 1,0 K 5-3 17-2
4309. 0,1 K 5-3 17-3
4310. 0,1 K 5-3 17-1
madagaskarový
4311. 1,0 K 7-3 20-3
4312. 0,1 K 7-3 20-4
4313. 0,1 K 7-3 20-5
4314. 0,1 K 7-3 20-6
Vystavovatel
Součet bodů
94,0 Kulíček M.
94,5 MCH(293)
94,0
93,5 376,0
4-3 78-11
HOLANDSKÝ
činčilový
4285. 1,0 K
4286. 0,1 J
4295.
4296.
4297.
4298.
Oceněni
Č.cena
95,0 377,5
93,0 Dobošová Ž.
93,0 MCH(86)
95,0 Vokel P.
94,5 MCH(570)
94,5
94,0 378,0
495,440,-
4264. 1,0 K
Prod.
cena
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
1,0 K1
363,363,-
385,385,-
Tetov.
4269.
4270.
4271.
4272.
95,0 Jarkovský J.
93,0 MCH(195)
95,0
94,5 377,5
94,0
385,385,385,440,-
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
NKL Kučera J.
91,0 MCH(283)
90,5
91,5 273,0
495,440,440,440,440,-
ČINČILA MALÁ
4249. 0,1 K 4-3 12-4
4250. 0,1 K 4-3 12-5
4251. 1,0 K 5-3 12-6
4252. 0,1 K 5-3 12-8
4253.
4254.
4255.
4256.
94,0
95,5 377,5
93,5 Strnad O.
94,5 MCH(459)
94,5
93,5
MORAVSKÝ BÍLÝ HNĚDOOKÝ
4236. 1,0 K
4237. 0,1 K
4238. 1,0 K
4239. 0,1 K
MALÝ BERAN
divoce zbarvený
4240. 1,0 K1 3-3 57-1
4241. 0,1 K1 3-3 57-4
4242. 1,0 K1 3-3 57-7
4243. 0,1 K1 3-3 57-8
4244. 0,1 J 3-3 57-5
Vystavovatel
Součet bodů
93,5 Kramár J.
93,0 MCH(261)
93,5
94,5 374,5
4227. 1,0 K
ALJAŠKA
4228. 1,0 K
4229. 1,0 K
4230. 0,1 K
4231. 0,1 K
Oceněni
Č.cena
93,5 Motal A.
94,0 MCH(345)
93,5
94,0 375,0
93,0 Bártová V.
93,5 MCH(14)
94,0
93,5 374,0
275,275,275,275,-
94,0 Hubinka T.
94,0 MCH(180)
93,5
94,0 375,5
330,330,330,330,330,330,-
93,0 Kroft J.
NKL MCH(268)
88,5
93,0
95,0
93,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
4321. 1,0 J
4322. 1,0 J
HERMELÍN
červenooký
4323. 1,0 K
4324. 1,0 K
4325. 1,0 K
4326. 0,1 K
4327.
4328.
4329.
4330.
4331.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
1,0 J
Tetov.
3-3 27-19
3-3 27-20
220,165,-
4-3 58-26
4-3 58-27
2-3 58-1
2-3 58-2
2-3 50-6
2-3 50-5
2-3 50-2
4-2 22-3
2-3 50-8
3-9 58-14
4334. 1,0 J
1-3 22-2
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
Vystavovatel
Součet bodů
5-3 73-13
5-3 73-14
5-3 73-16
5-3 73-17
4343. 1,0 J
4344. 0,1 J
1-2 67-1
6-3 17-33
P12
P19
495,495,495,-
96,0 Kuchaříková
95,5 MCH(289)
95,0
94,5 381,0
94,5 Vokel P.
95,0 MCH(570)
94,5
94,5 378,5
95,5
396,-
93,5 Dobošová Ž.
94,5 188,0 MCH(86)
330,-
94,0 Mrvík D.
MCH(348)
95,0 Žampová J.
94,5 MCH(594)
94,0
94,5 378,0
P26
95,0 Kouřil O.
96,0 MCH(247)
93,5
94,5 379,0
94,5 Dobošová Ž.
94,5 MCH(86)
ZAKRSLÝ
divoce zbarvený
4346. 1,0 K 2-3 83-1
4347. 1,0 K 2-3 83-2
4348. 0,1 K
4349. 0,1 K 2-3 83-4
93,0 Skopal J.
94,5 MCH(433)
94,0
92,5 374,0
4-3 27-5
4-3 27-6
93,5 Suchanová T.
nedod MCH(462)
havanovitý
4352. 1,0 J
4353. 0,1 J
8-2 64-1
5-2 71-3
NKL Vinšová D.
VÝL MCH(559)
činčilový
4354. 1,0 J
1-1 21-4
NKL Vinšová D.
MCH(559)
bílopesíkatý černý
4355. 1,0 K1 4-3 67-5
4356. 0,1 K1 4-3 67-6
4357. 0,1 K1 4-3 67-7
4358. 0,1 K1 4-3 67-8
4359. 1,0 J 3-2 67-16
4362.
4363.
4364.
4365.
1,0 K
0,1 K
1,0 K
0,1 K
NKL Záhorecová L.
94,5 MCH(579)
94,5
94,5 283,5
94,5
5-3 18-3
5-3 18-2
4-3 22-1
4-3 22-3
4-3 22-5
4-3 22-7
tříslový černý
4366. 0,1 J 10-1 1-22
4367. 1,0 J
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
6-10 1-12
Vystavovatel
Součet bodů
MCH(303)
stříbřitý světlý
4370. 1,0 K
4371. 0,1 K
4372. 1,0 K
4373. 0,1 K
4-3 31-5
4-3 31-6
5-3 31-11
5-3 31-12
dailenár
4374. 1,0 J
4-1 1-K
hototský bílý
4375. 1,0 K1
4376. 0,1 K1
4377. 0,1 K1
4378. 0,1 K1
4379. 0,1 J
3-3 14-1
6-2 14-1
5-3 14-4
1.2.5 HB-23
5-3 14-5
KASTOREX
4380. 1,0 K
4381. 1,0 K
4382. 0,1 K
4383. 0,1 K
5-3 16-38
5-3 16-41
5-3 16-43
5-3 16-45
4384.
4385.
4386.
4387.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
4-3 19-34
4-3 19-36
4-3 19-38
4-3 19-39
93,5 Štípková D.
93,5 MCH(499)
330,330,330,330,-
93,5 Hošková K.
93,0 MCH(170)
94,0
94,0 374,5
ČC
95,5 Lameš J.
MCH(303)
94,5 Vinšová J.
93,0 MCH(560)
VÝL
93,0
93,5
330,-
495,-
VÝL Štěpanovský
95,0 MCH(497)
94,5
94,5 284,0
94,5 Hynarová K.
95,0 MCH(182)
94,0
95,0 378,5
495,495,495,-
95,0 Štípková D.
93,5 MCH(499)
4345. 1,0 K
4360. 1,0 J
4361. 0,1 J
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
93,0 Suchanová T.
93,0 MCH(462)
1-3 74-1
3-3 74-7
3-3 74-5
3-3 74-8
modrooký
4339. 1,0 K
4340. 0,1 K
4341. 1,0 K
4342. 0,1 K
4350. 0,1 J
4351. 0,1 J
Oceněni
Č.cena
stříbřitý divoce zbarvený
4368. 1,0 J 3-3 17-1
4369. 0,1 J 3-3 17-2
4332. 1,0 K
4333. 1,0 K
4335.
4336.
4337.
4338.
Prod.
cena
94,0 Kulíček M.
93,0 MCH(293)
330,330,330,330,-
93,5 Hejdová A.
93,5 MCH(148)
93,5
92,5 373,0
94,5 Vinšová D.
MCH(559)
93,5 Lameš J.
Expozice holubů
MORAVSKÝ PŠTROS
modrý
Brandejs
4388. 1,0 J
4389. 1,0 J
4390. 0,1 J
4391. 0,1 J
91,0 Horinka T.
93,0 MCH(168)
94,0
94,0
BENEŠOVSKÝ HOLUB
bílý
Čejka
4392. 1,0 J
4393. 1,0 J
4394. 0,1 J
4395. 0,1 J
93,0 Bruna T.
92,0 MCH(45)
94,0
94,0
KING
černý
Klepešta
4396. 1,0 J
2592/11
440,-
93,0 Miler V.
MCH(341)
červeně popelavý
4397. 0,1 J
červenopruhý
4398. 1,0 J
4399. 0,1 J
červený kapratý
4400. 1,0 J
MODENKA SCHIETTI
černá
Záhora
93,0 Miler V.
MCH(341)
ČC
93,0 Miler V.
95,0 MCH(341)
93,0 Miler V.
MCH(341)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
4401.
4402.
4403.
4404.
Tetov.
Prod.
cena
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
Oceněni
Č.cena
ČC
SLEZSKÝ VOLÁČ
červený bělouš
Gajda
4405. 1,0 J
4406. 1,0 J
4407. 1,0 J
4408. 1,0 J
P42
STAROHOLANDSKÝ KAPUCÍN
černý
Hornoch
4409. 1,0 J
4410. 0,1 J
žlutý
4411.
4412.
4413.
4414.
4415.
4416.
4417.
4418.
4419.
4420.
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
0,1 J
3394
1863
Vystavovatel
Součet bodů
92,0 Barcuch R.
94,0 MCH(11)
95,0
93,0
90,0 Kindl T.
94,0 MCH(218)
92,0
93,0
VÝL Chvátalová R.
90,0 MCH(189)
91,0 Kesner M.
91,0 MCH(215)
91,0
89,0
NEDOD
90,0
89,0
91,0
89,0
nedod
275,275,-
275,275,-
INDICKÝ PÁVÍK
mléčný
Veselý
4421. 1,0 J
4422. 0,1 J
92,0 Kovaříková H.
92,0 MCH(253)
bílý modroocasý
4423. 1,0 J
4424. 0,1 J
92,0 Kovaříková H.
94,0 MCH(253)
RAKOVNICKÝ KOTRLÁK
žlutý
Gaš
4425. 1,0 J
4426. 1,0 J
4427. 0,1 J
93,0 Barcuch R.
92,0 MCH(11)
91,0
žlutý sedlatý
4428. 1,0 J
4429. 0,1 J
4430. 0,1 J
91,0 Barcuch R.
92,0 MCH(11)
95,0
P43
JEPTIŠKA
černá
Král
4431. 1,0 J
4432. 1,0 J
4433. 1,0 J
4434. 0,1 J
VÝSTAVNÍ TIPLER
černý
Smetana
4435. 1,0 J
4436. 1,0 J
4437. 0,1 J
4438. 0,1 J
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
Expozice drůbeže
HUSY
LANDESKÁ
divoká
Uher
4439. 1,0 J
4440. 0,1 J
2273/13
2291/13
1650,1650,-
92,0 Zajíček J.
VÝL MCH(582)
POMOŘANSKÁ
divoce strakatá
4441. 1,0 J 2279/13
4442. 0,1 J 2436/13
1650,-
94,0 Zajíček J.
93,5 MCH(582)
FRANCKÁ
4443. 1,0 J
4444. 0,1 J
LABUTÍ
bílá
4445. 1,0 J
4446. 0,1 J
ČC
96,0 Sokolová A.
95,0 MCH(443)
1401
1421
770,660,-
92,0 Heglas A.
VÝL MCH(143)
PEKINGSKÁ KOLMÁ
Bayer
4447. 1,0 J
4448. 0,1 J
550,550,-
93,0 Šalomová V.
92,0 MCH(476)
KACHNY
RUÁNSKÁ
divoká
4449. 1,0 J
4450. 1,0 J
4451. 0,1 J
4452. 0,1 J
SASKÁ
4453.
4454.
4455.
4456.
1,0 J
1,0 J
0,1 J
0,1 J
ČÁRKOVANÁ
4457. 1,0 J
4458. 1,0 J
4459. 1,0 J
4460. 1,0 J
92,0 Tesař M.
VÝL MCH(516)
92,0
92,0
12539/13
12524/13
12532/13
12529/13
550,- ČC
550,550,550,-
95,0 Zajíček J.
93,0 MCH(582)
92,0
91,0
10001
10003
10004
10015
385,385,385,385,-
93,5 Kučera J.
91,0 MCH(283)
92,0
92,0
KŘEPELKY
92,0 Vrba J.
94,0 MCH(575)
94,0
94,0
220,220,220,220,-
95,0 Barcuch R.
94,0 MCH(11)
94,0
93,0
JAPONSKÁ NOSNÁ
divoká
Lipowski
4461. 1,0 J
4462. 0,1 J
4463. 0,1 J
4464. 0,1 J
93,5 Bureš P.
92,0 MCH(53)
92,0
93,0
KUR DOMÁCÍ
BRAHMÁNKA
modrá koroptví vlnitá
Bayer
4465. 1,0 J
4466. 0,1 J
4467. 0,1 J
4468. 0,1 J
93,0 Flachsová M.
92,0 MCH(122)
91,0
92,0
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
VÝL Horová D.
VÝL MCH(169)
550,-
91,0 Lampart D.
91,0 MCH(305)
ŠUMAVANKA
zlatá stříkaná
Jarkovský
4473. 1,0 J
4474. 0,1 J
MINORKA
černá
Šonka
4475. 1,0 J
4476. 0,1 J
4477. 0,1 J
4478. 0,1 J
VLAŠKA
černá
4479. 1,0 J
4480. 0,1 J
92,0 Vaněk J.
VÝL MCH(544)
2613
440,-
2837
330,-
2608
4359
4483. 1,0 J
4484. 0,1 J
17982/13
BRAKELKA
stříbrná černě pruhovaná
4485. 1,0 J
4486. 0,1 J
4487. 0,1 J
4488. 0,1 J 15878
ČC
440,-
329,-
ČESKÁ SLEPICE
zlatá kropenatá
Jarkovský
4493. 1,0 J
4494. 0,1 J
4501. 0,1 J
4502. 0,1 J
92,0 Heglas A.
95,0 MCH(143)
92,0 Horová D.
91,0 MCH(169)
FORVERKA
4489. 1,0 J
4490. 1,0 J
4491. 0,1 J
4492. 0,1 J
HEDVÁBNIČKA
vousatá bílá
Šonka
4495. 1,0 J 6378/13
4496. 0,1 J
4497. 0,1 J
4498. 0,1 J
4499. 0,1 J
4500. 0,1 J 5409/13
92,0 Heglas A.
VÝL MCH(143)
94,0
92,0
440,-
rodobarvá šedoprsá
4481. 0,1 J
4482. 0,1 J
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
ARAUKANA
černá
4503. 1,0 J
4504. 1,0 J
MARANSKA
černá měděněkrká (měděně černá)
4469. 0,1 J
4470. 0,1 J
SASEXKA
bílá světle kolumbijská
4471. 1,0 J 1893/13
4472. 0,1 J
Vystavovatel
Součet bodů
94,0 Jarkovský F.
91,0 MCH(194)
Tetov.
12388
12382/13
319,-
93,5 Pařík R.
94,0 MCH(368)
NEOC Dytrt F.
NEOC MCH(106)
modrá koroptví vlnitá
4511. 1,0 J
4512. 0,1 J
NEOC Dytrt F.
NEOC MCH(106)
šedě koroptví vlnitá
4513. 1,0 J
4514. 0,1 J
NEOC Dytrt F.
93,5 MCH(106)
KOČINKA ZAKRSLÁ
černá
Král
4515. 1,0 J
4516. 1,0 J
4517. 0,1 J
4518. 0,1 J
275,- ČC P46
275,275,275,-
žlutá
4519. 1,0 J
4520. 0,1 J
93,0 Horová D.
93,0 MCH(169)
93,0
93,0
VYANDOTKA ZDROBNĚLÁ
koroptví vlnitá
4525. 1,0 J 13797
4526. 0,1 J
94,0 Stará M.
93,5 MCH(448)
93,5 Stará M.
95,5 MCH(448)
P7
BRAHMÁNKA ZDROBNĚLÁ
koroptví vlnitá
Henžel
4509. 1,0 J 15971/13
385,4510. 1,0 J 15870/13
329,-
ŠUMAVANKA ZDROBNĚLÁ
zlatá stříkaná
4521. 1,0 J
4522. 0,1 J
4523. 0,1 J
4524. 0,1 J
93,0 Fiala M.
93,0 MCH(117)
95,0
94,0
94,0
94,0
Vystavovatel
Součet bodů
92,0 Stará M.
VÝL MCH(448)
HOLOKRČKA
černá
4507. 1,0 J
4508. 0,1 J
96,0 Šalom L.
92,0 MCH(474)
93,0
95,0
92,0 Bruna J.
93,0 MCH(44)
95,0 Kramár J.
ČC P54 96,5 MCH(261)
92,0
92,0
275,ČC
ASILKA ZDROBNĚLÁ
pestrá
4527. 1,0 J
4528. 0,1 J
BOJOVNICE KO ŠAMO
krahujcovitá
4529. 1,0 J
4530. 0,1 J
363,-
Oceněni
Č.cena
402,402,-
divoká
4505. 0,1 J
4506. 0,1 J
94,0 Dytrt F.
94,0 MCH(106)
92,0
93,0
92 Vaněk J.
92 MCH(544)
Prod.
cena
93,0 Kovárna L.
95,5 MCH(250)
93,5 Kouřil O.
93,0 MCH(247)
440,440,-
93,0 Šalom L.
92,0 MCH(474)
BOJOVNICE NOVOANGLICKÁ ZDROBNĚLÁ
zlatokrká
4531. 1,0 J
93,0 Koukalová K.
4532. 0,1 J
93,0 MCH(244)
HOLOKRČKA ZDROBNĚLÁ
černá
4533. 1,0 J 18849
330,-
93,0 Vanžura ml.
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
4534. 0,1 J
Vystavovatel
Součet bodů
92,0 MCH(549)
JOKOHAMKA ZDROBNĚLÁ
červeně sedlatá tečkovaná
4535. 1,0 J
4536. 0,1 J
BANTAMKA
zlatokrká
Bayer
4537. 1,0 J
4538. 1,0 J
4539. 0,1 J
4540. 0,1 J
Oceněni
Č.cena
1967/13
1973/13
94,0 Chvátalová R.
93,0 MCH(189)
275,275,-
VÝL Lampart D.
92,0 MCH(305)
91,0
92,0
HOLANDSKÁ ZAKRSLÁ SLEPICE
zlatokrká
4541. 1,0 J
4542. 0,1 J
92,0 Kouřilová N.
VÝL MCH(248)
ROUSNÁ ZAKRSLÁ SLEPICE
porcelánová
4543. 1,0 J
4544. 0,1 J
93,0 Bruna J.
92,0 MCH(44)
SEBRITKA
stříbrná černě lemovaná
4545. 1,0 J
4546. 0,1 J
VÝL Koukalová J.
VÝL MCH(243)
Č.kl. Pohl.
Posuzovatel
Tetov.
Prod.
cena
Oceněni
Č.cena
Vystavovatel
Součet bodů
on y
pi ion
am mp
Ch ša
o
pr
Hobby krmiva
Představujeme Vám granulovanou směs Králík Champion
vhodnou pro výstavní králíky:
• nyní bez antikokcidika
• podporující celkovou kvalitu srsti
• se zvýšeným podílem methioninu
• obsahující více zinku
• v balení 25 kg
De Heus a.s. • Marefy 144 • 685 01 Bučovice • Česká republika
Mobil: +420 777 457 484 • fi[email protected] • www.energyshobby.cz
Agrospoj_katalog Lysa_A5_kralik CB_2013.indd 1
11.11.13 21:18

Podobné dokumenty

Udělené čestné ceny jednotlivci

Udělené čestné ceny jednotlivci Udělené čestné ceny jednotlivci Expozice králíků

Více

Katalog z výstavy

Katalog z výstavy uvedené v přihlášce (viz výstavní podmínky) Kupující zaplatí prodejní cenu uvedenou v Průvodci výstavou (katalogu) Prodaná zvířata mohou být novým majitelům vydána okamžitě po zaplacení Symboly 1,0...

Více

zde - čsch bohdalov

zde - čsch bohdalov MVDr. Kobylka Božimír

Více

Door meten tot weten - Fyzikální ústav AV ČR

Door meten tot weten - Fyzikální ústav AV ČR při němž objevil kosmické záření, a za to získal v r. 1936 Nobelovu cenu za fyziku. Sedmdesát let poté se autoři podíleli na obdobných měřeních při letu balonu Bohemia, při němž se podařilo nezávis...

Více