závěrečná zpráva domu samaritán - Oblastní charita Ústí nad Labem

Transkript

závěrečná zpráva domu samaritán - Oblastní charita Ústí nad Labem
2013
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
DOMU SAMARITÁN
Oblastní charita Ústí nad Labem
Štefánikova 246/1
400 01 Ústí nad Labem
Tel: 732 162 336, 475 601 805
E-mail: [email protected]
IČO: 44 22 55 12
OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM 2013
„Člověk nám není lhostejný.“
Dům Samaritán spadající pod Oblastní charitu Ústí nad Labem je komplexem tří
sociálních služeb zabývajících se osobami bez přístřeší - azylový dům, noclehárna,
nízkoprahové denní centrum. Hlavním cílem těchto služeb je vytvoření důstojného
a dostupného prostoru pro muže a ženy ve věku od 18 let, kteří se z různých důvodů
ocitli v těžké životní situaci a bez přístřeší. V Domě Samaritán je tak poskytováno
přechodné ubytování, podmínky a prostor pro osobní hygienu, strava nebo podmínky
pro přípravu stravy, ošacení a především sociální poradenství. Tyto služby pak
umožňují sociálně handicapovaným osobám či osobám ocitajícím se v aktuálních
životních krizích návrat do běžného života a působí i jako prevence sociálněpatologických jevů. Každému, kdo naši službu vyhledá, nabídneme prostor pro
načerpání nových sil a podporu na základě individuálního přístupu.
Když se ohlédnu zpět do roku 2013, vnímám ho jako rok, který byl náročný, plný
změn a nových výzev, ale zároveň v něm vidím úsilí, nadšení a radost všech
zaměstnanců z práce, kterou vykonávají.
Hned v lednu 2013 prošel Dům Samaritán Inspekcí kvality poskytovaných
sociálních služeb. Obsahem kontroly, kterou vedl Úřad práce ČR, bylo plnění
zákonných povinností a naplňování Standardů kvality na Noclehárně Samaritán.
Celá inspekce trvala tři dny a Dům Samaritán dopadl výborně. A přestože pro nás
byla inspekce velice náročná, hodnotíme ji jako velký přínos pro naše poskytované
služby. Získali jsme díky ní mnoho nových nápadů, které jsme také rovnou
zrealizovali.
V květnu 2013 jsme se zaměřili naopak na
nízkoprahové denní centrum a zúčastnili jsme se
projektu
Zvyšování
kvality
a
efektivity
u kontaktních sociálních služeb ve spolupráci
s Českou asociací streetwork. Díky tomuto projektu
tak prošlo Centrum pomoci Samaritán Rozvojovým
auditem. Jsme velice rádi, že jsme se ho mohli
zúčastnit a že se na naši práci podíval někdo zvenčí.
A v neposlední řadě jsme získali Osvědčení kvality,
které je pro nás velkou cenností.
Ve chvíli, kdy jsme se těšili na zasloužený odpočinek
a začali plánovat dovolené, postihly v červnu 2013
naše město velké povodně. Protože nám nebyl osud
lidí zasažených povodněmi lhostejný, i v tuto chvíli šlo
všechno stranou a pustili jsme se do další práce
s velikou energií a nasazením. Pomáhali jsme tak
zabezpečit evakuační centra, uspořádali jsme
veřejnou materiální sbírku, vedli jsme dočasný humanitární sklad a vyjížděli přímo do
zaplavených oblastí. Tím ale naše pomoc nekončila a i nadále jsme se věnovali
popovodňové pomoci, která skončila až v prosinci 2013. Během ní jsme
přerozdělovali finanční prostředky a poskytovali psychosociální pomoc. Jsem velice
hrdá na to, že se všichni pracovníci Domu Samaritán do pomoci při povodních
alespoň v malé míře zapojili.
Povodněmi však naše práce nekončila.
Od července do listopadu 2013 probíhaly
v Domě Samaritán semináře s názvem
„Peníze jsou dobrý sluha, ale špatný
pán“. Jednalo se o finanční vzdělávání
přizpůsobené cílové skupině osoby bez
přístřeší a matky s dětmi, a jeden
z 5 dvoudenních seminářů byl také
nabídnut studentům. Během těchto
seminářů, které byly vedeny zábavnou
formou a setkaly se s velikým úspěchem,
bylo proškoleno 73 účastníků.
Od září do listopadu 2013 pak prošel Dům Samaritán drobnou rekonstrukcí. Nově
byly upraveny prostory v suterénu, kde vznikla díky sponzorskému daru konzultační
místnost pro rozhovory pracovníků s uživateli
a
tedy
prostor
pro
komplexnější
a efektivnější pomoc. Příjemnou změnou
také prošel šatník Domu Samaritán
a společenská místnost pro uživatele, kde
jsou pro osoby nacházející se v krizové
situaci poskytovány tzv. krizové židle. Díky
podpoře Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy
Havlové - byl také do domu zakoupen nový
nábytek a všechny kuchyňky byly vybaveny
nádobím a spotřebiči. V rekonstrukci vidím
přínos také v zapojení našich uživatelů, kteří
tak mohli pomoci ve vylepšování prostředí, které je pro ně dočasným domovem.
Velký důraz jsme v uplynulém roce samozřejmě kladli na přímou práci s uživateli
a snažili jsme se o to, aby měl každý z nich prostor a podporu pro řešení své nelehké
situace. V roce 2013 jsme zaznamenali nárůst mladistvých a drogově závislých
uživatelů, kteří dříve naše služby v takové míře nevyužívali, a náročná pro nás byla
i práce se zdravotně handicapovanými uživateli nebo seniory, pro které není naše
zařízení vhodné.
Rok 2013 tedy nebyl pro naše zařízení jednoduchý a nebylo by možné veškeré
změny a novinky realizovat bez skvělého pracovního týmu. Ráda bych tedy touto
cestou poděkovala všem pracovníkům Domu Samaritán za jejich obrovskou energii
a nasazení do všeho, co nás potkalo. Jsem velice ráda, že jsme společně nekončili
uplynulý rok jen s pochopitelnou únavou, ale především se spokojeností
a pocitem vnitřního naplnění z toho, co jsme zvládli a dokázali.
Bc. Vendula Filípková – vedoucí Domu Samaritán
VLASTNÍ
BYDLENÍ
AZYLOVÝ DŮM SAMARITÁN
Možnost celodenního ubytování, intenzivnější řešení
stávajících starostí, hledání zaměstnání, splácení dluhů,
přechod do vlastního bydlení.
NOCLEHÁRNA SAMARITÁN
Možnost přespání, sociálního poradenství, pomoci při
vyřízení chybějících osobních dokladů, pomoci při vyřízení
sociálních dávek. Za pomoci sociálních pracovníků možnost
přechodu na ubytovnu Azylového domu Samaritán
(Noclehárna Samaritán by měla být pouze přechodnou
pomocí).
CENTRUM POMOCI SAMARITÁN
Možnost využít za symbolický poplatek stravování, využít
sociální zařízení, ošatit se. Možnost využívat sociálního
poradenství, pomoci při vyřízení osobních dokladů nebo
sociálních dávek.
ULICE
Situace, kdy jsem
zcela bez pomoci.
CENTRUM POMOCI SAMARITÁN
Posláním Centra pomoci Samaritán v Ústí nad Labem je nabídnout osobám
bez přístřeší podmínky pro uspokojení jejich základních životních potřeb.
Služba poskytuje stravu, podmínky pro zajištění osobní hygieny, ošacení
a sociální poradenství. Služba nabízí individuální podporu a bezpečné
prostředí pro řešení nepříznivé sociální situace.
Komu je služba určena:
Centrum pomoci Samaritán poskytuje služby mužům a ženám bez přístřeší ve věku
od 18 let.
Časový rozvrh a kapacita služby:
Zařízení má kapacitu 50 osob a jeho činnost je zajištěna denně od 7.30 do 9.00 hod.,
od 11.00 do 14.00 hod. a od 16.00 do 18.00 hod.
Výsledky za rok 2013
Počet uživatelů, kteří v roce 2013 využili Centrum pomoci Samaritán:
244 uživatelů: 200 mužů a 44 žen
Počet návštěv: 3901
Počet vydané stravy: 5449
Počet vydané stravy – doplňkové zboží (káva, čaj, cukr): 10959
Počet poskytnutého hygienického servisu: 277
Počet vydaného ošacení: 210
Celkový počet kontaktů: 6646
NOCLEHÁRNA SAMARITÁN
Posláním Noclehárny Samaritán v Ústí nad Labem je poskytnout okamžitou
pomoc a podporu mužům v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou
bydlení, kteří mají zájem o přenocování a využití hygienického zařízení. Služba
umožňuje další spolupráci zaměřenou na dosahování příznivých změn v životě
uživatele.
Komu je služba určena:
Noclehárna Samaritán poskytuje služby mužům v nepříznivé sociální situaci ve věku
od 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační. V rámci noclehárny je v krizové situaci
poskytována tzv. Krizová židle (sezení přes noc ve společenské místnosti).
Časový rozvrh a kapacita
služby:
Zařízení má kapacitu 13 osob
(13 mužů) a jeho činnost je
zajištěna denně od 18:00 do
7.30 hod.
Výsledky za rok 2013
Počet uživatelů, kteří v roce 2013 využili Noclehárnu Samaritán:
221 uživatelů.
Počet uživatelů na noclehárně: 149
Počet lůžkodnů na noclehárně: 2890
Počet uživatelů na tzv. krizové židli: 72
Počet lůžkodnů na tzv. krizové židli: 277
Celkový počet lůžkodnů: 3167
Celkový počet kontaktů: 4077
AZYLOVÝ DŮM SAMARITÁN
Posláním Azylového domu Samaritán v Ústí nad Labem je nabídnout osobám
bez přístřeší pomoc při řešení jejich obtížné životní situace. Služba poskytuje
sociální poradenství a přechodné ubytování pro muže a ženy. Každému, kdo
naši službu vyhledá, nabídneme prostor pro načerpání nových sil a podporu na
základě individuálního přístupu.
Komu je služba určena:
Azylový dům Samaritán poskytuje služby mužům a ženám bez přístřeší nebo žijícím
v podmínkách, které ohrožují zdraví či život osob.
Služby poskytujeme těmto osobám:
 ve věku od 18 let
 fyzicky soběstačným
 mající
platný
průkaz
totožnosti
- s potvrzenou
zdravotní
způsobilostí
k poskytnutí
sociální pobytové služby
dle Zákona č. 108/2006 Sb.
o
sociálních
službách
§ 91 odst. 4
Časový rozvrh a kapacita
služby:
Zařízení má kapacitu 42 osob
(30 mužů, 12 žen) a jeho činnost
je zajištěna nepřetržitě.
Výsledky za rok 2013
Počet uživatelů, kteří v roce 2013 využili Azylový dům Samaritán:
111 uživatelů, z toho 72 mužů a 39 žen.
Počet lůžkodnů: 11107
Počet uzavřených smluv s uživateli: 167
Celkový počet kontaktů: 4206
ZAMĚSTNANCI
DOMU SAMARITÁN
V ROCE 2013
Mgr. Michaela Klapková Ozomová, MSc. – ředitelka OCH ÚL
Bc. Vendula Filípková – zástupkyně ředitele OCH ÚL a vedoucí Domu Samaritán
Bc. Kateřina Ryšánková – zástupkyně vedoucího Domu Samaritán a sociální
pracovnice
Bc. Daniela Česalová – sociální pracovnice
Bc. Lenka Krištofová – sociální pracovnice
Dana Hacmacová – pracovnice v sociálních službách
Ladislava Rickardtová – pracovnice v sociálních službách
Věra Rmoutilová – pracovnice v sociálních službách
Martina Kalinová – pracovnice v sociálních službách
Petra Rickardtová – pracovnice v sociálních službách
Dagmar Gernatová – pracovnice v sociálních službách
Ivana Ženčuchová - pracovnice v sociálních službách
Blažena Vedralová – finanční manažerka
Radka Neprašová – projektová manažerka
Luboš Bernášek – pracovník údržby
Václava Ballayová – pracovnice úklidu
Mgr. Petra Szaffnerová Bímonová DiS. – ředitelka OCH ÚL (do 30. 4. 2013)
Kateřina Köhlerová – pracovnice v sociálních službách (do 30. 6. 2013)
Dana Štěpánová – pracovnice úklidu (do 31. 10. 2013)
DŮM SAMARITÁN
V ČÍSLECH
Týmově jsme pracovali
v rámci:
Uspořádali
jsme:
17 pracovních porad
8 akcí pro
uživatele
21 porad směn
13 týmových
supervizí
Zprostředkovali
jsme:
3 praxe
3 praktikantům
Služby jsme
poskytli celkem:
Vedli jsme:
324 hodin praxe
540 uživatelům
1 stáž pro
3 stážisty
Pomohli
jsme:
10
cizincům
9 exkurzí pro
106 studentů
7 stážistům
Vyšlo o nás:
56 hodin stáží
15
tiskových
zpráv
Zúčastnili jsme se:
Zaměstnance
jsme podpořili
prostřednictvím:
9 individuálních
supervizí
60 vzdělávacích
akcí
v rozsahu 605
hodin
PŘEHLED AKCÍ
V DOMĚ SAMARITÁN
13. 2. 2013 - Setkání uživatelů Domu Samaritán se sociálními pracovníky
(17 uživatelů)
28. 3. 2013 – Velikonoční setkání s uživateli Domu Samaritán (12 uživatelů)
30. 5. 2013 – Jarní úklid s opékáním buřtů (12 uživatelů)
8. 7. 2013 - Setkání uživatelů Domu Samaritán se sociálními pracovníky
(7 uživatelů)
11. 9. 2013 – Kreativní dílna (3 uživatelé)
7. 10. 2013 – Filmové odpoledne (9 uživatelů)
30. 10. 2013 – Zkrášlovací den (5 uživatelek)
19. 12. 2013 - Vánoční posezení uživatelů se
zaměstnanci Domu Samaritán
(14 uživatelů)
PŘÍBĚH
Z DOMU SAMARITÁN
Všichni plujeme na jedné lodi, jen každý máme jiný příběh…
„Práce v Azylovém domě není vůbec jednoduchá, ale pracovat s lidmi bez domova
bylo mým velkým snem. Každý den se tak setkávám s lidmi s různými životními
příběhy a stane se, že mě některý hluboko zasáhne. Stejně jako příběh staršího
pána, budu mi říkat třeba pan Novák…
Pana Nováka jsem poprvé poznala v říjnu roku 2012. Byl dlouhodobě
hospitalizovaný v nemocnici a po propuštění se už neměl kam vrátit. Panu Novákovi
bylo tehdy 65 let a před hospitalizací žil s kamarádem. Tedy spíše ,kamarádem‘…
Po několika našich rozhovorech vyšlo najevo, že jej ,kamarád‘ dlouhodobě finančně
zneužíval: V posledních letech spolu vystřídali několik podnájmů, ze kterých byli
nakonec vždy vyhozeni kvůli neplacení nájemného. Ani zdravotně na tom pan Novák
nebyl moc dobře. Prodělal již dvě mrtvice, chodil o berlích a měl problémy se
žaludkem. Spolubydlící mu nenechával peníze ani na léky, vždy mu jen slíbil, že mu
léky přiveze.
Protože byl pan Novák v opravdu těžké a složité situaci, umožnili jsme mu využívat
služby Noclehárny a Centra pomoci Samaritán, i přestože neměl žádné finanční
prostředky. Domluvili jsme se, že až mu přijde starobní důchod, který pobíral, služby
nám zpětně uhradí. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu také mohl pan Novák na
Noclehárně pobývat po celý den, přestože Noclehárna slouží obvykle pouze na
přenocování. Při této práci jsou totiž chvíle, kdy je pomoc člověku natolik důležitá, že
vnitřní pravidla musí jít stranou…Do Centra pomoci Samaritán pak docházel pan
Novák každý den na polévku, svačinu a kávu. Ačkoli by se pro pána zdálo být
vhodnější ubytování v Azylovém domě, stálo by ho to také mnohem více peněz za
ubytování, což by znemožnilo hledání jiného lepšího bydlení. S panem Novákem
jsme začali navazovat důvěru a spolupráci, když si ho jeho ,kamarád‘, říkejme mu
pan Svoboda, u nás našel a pokoušel se s ním dál manipulovat. Opět sliboval hory
doly, tvrdil, že má pro oba sehnaný byt a podobně. Já i všechny moje kolegyně jsme
se pokoušely změnit názor pana Nováka na pana Svobodu, snažily jsme se mu
vysvětlit, že ho jen zneužívá. Bohužel ale marně. Po dvou týdnech strávených u nás,
během kterých se psychický i fyzický stav pana Nováka hodně zlepšil, mu přišla
složenka s důchodem. Důchod si vybral, zaplatil využité služby, moc poděkoval
a odešel s panem Svobodou do dalšího pronajatého bytu. Všichni jsme se s panem
Novákem nakonec hezky rozloučili a doufali, že se už bude mít lépe…
Na konci června 2013 nám volal policista z Operačního centra Městské Policie.
Několik lidí jim nahlásilo, že na Střekově u kostela již několikátý den přespává starší
pán a on chtěl vědět, zda můžou pána dovézt k nám. Když mi policista sdělil jeho
jméno, bylo mi vše jasné – jednalo se totiž o pana Nováka…Pana Nováka k nám
tedy za chvíli přivezli městští strážníci. Měl slzy na krajíčku a s sebou pouze jeden
pytel se špinavým oblečením. Byl hodně vyhublý a sotva chodil. Ihned jsme mu
vydali čisté oblečení, nechali ho vykoupat a dali jsme mu něco k jídlu. Pak mi pan
Novák pověděl, že mu pan Svoboda vzal občanský průkaz, vybral si na něj celý
důchod a nezaplatil ani nájem. Pan Novák tedy skutečně pár nocí spal
u kostela…Panu Novákovi jsme opět poskytli stejně služby tak jako minule
a přemýšleli jsme, co dál. Po pár dnech se mu podařilo dovolat se panu Svobodovi
a přimět ho k tomu, aby mu vrátil občanský průkaz. To byl první malý úspěch. Já se
všemi svými kolegyněmi jsme se opět neustále snažily přesvědčit ho, aby se už
nevracel k panu Svobodovi a aby se už nenechal zneužívat. Pan Novák byl ve
chvílích, kdy vzpomínal na nepříjemné zážitky, čím dál více přesvědčený, že pan
Svoboda není dobrý člověk.
Pobyt pana Nováka nebyl vůbec jednoduchý, pan Novák velice špatně chodil, byl
pohublý a ani po psychické stránce se necítil nejlépe. Já i mé kolegyně jsme se ale
snažili mu co nejvíce pomáhat a vycházet mu vstříc, aby se dal co nejdříve do
pořádku, našel si jiné bydlení a mohl tak jako senior žít v důstojném prostředí.
Během pobytu u nás se mi podařilo domluvit panu Novákovi schůzku v jednom
z Domovů pro seniory, aby si ho mohl prohlédnout a popovídat si o možném
ubytování. Pan Novák měl velkou radost, stále za ním ale docházel pan Svoboda,
aby s ním mohl dál manipulovat. Stále mu něco sliboval a tvrdil, že má pro něj
dohodnuté další bydlení. Jednoho dne byla ale kolegyně svědkem jejich rozhovoru a
slyšela, jak pan Novák řekl panu Svobodovi, že už mu nevěří, že s ním už nikdy
bydlet nepůjde a ať už mu dá pokoj. Všichni jsme byli na pana Nováka pyšní…
Nezbývalo tedy než se pustit do zařizování ubytování v Domově pro seniory - podat
písemnou žádost, získat přes tři různé matriky rodný list, promluvit si s praktickou
lékařkou, získat od ní vyjádření nutné pro pobyt v Domově a vyřídit mnoho dalších
náležitostí, které situace pana Nováka vyžadovala. A podařilo se! Pana Nováka přijali
do Domova pro seniory a já mu pomohla s přestěhováním. I zaměstnanci Domova
projevovali o pana Nováka velký zájem a podařilo se jim pěkně vybavit pokoj, ačkoli
si obvykle každý klient musí přivézt vlastní nábytek. Pan Novák dostal spolubydlícího
ve svém věku a přestěhováním tak nalezl i nového, hodného přítele.
I přesto, že pan Novák již nevyužívá žádné naše služby, jsme neustále v kontaktu
a občas ho navštívíme. Pan Novák je spokojený, konečně přibral na váze a i lépe
chodí. Splnilo se nám tak naše velké přání a to, aby pan Novák prožil zbytek svého
života v příjemném a důstojném prostředí, kde bude sám spokojený a bude se tam
cítit dobře…A já jsem velice ráda, že má snaha nakonec stála za to. Takové příběhy
mě totiž obohacují a dodávají mi spoustu energie do další práce.
Bc. Daniela Česalová - sociální pracovnice Domu Samaritán
KONTAKTY
NA DŮM SAMARITÁN
Dům Samaritán
Štefánikova 246/1
400 01 Ústí nad Labem
Telefon: 475 601 805, 732 162 336
E-mail: [email protected]
Web: www.charitausti.cz
Ředitelka OCH ÚL: Mgr. Michaela Klapková Ozomová, MSc.
Zástupkyně ředitele Oblastní charity Ústí nad Labem
a vedoucí Domu Samaritán:
 Bc. Vendula Filípková
Telefon:
731 402 480
E-mail:
[email protected]
Zástupkyně vedoucího Domu Samaritán a sociální pracovnice:
 Bc. Kateřina Ryšánková
Telefon:
731 402 488
E-mail:
[email protected]
Sociální pracovnice:
 Bc. Daniela Česalová
Telefon:
731 402 481
E-mail:
[email protected]
 Bc. Lenka Krištofová
Telefon:
731 402 481
E-mail:
[email protected]

Podobné dokumenty

závěrečná zpráva domu samaritán - Oblastní charita Ústí nad Labem

závěrečná zpráva domu samaritán - Oblastní charita Ústí nad Labem sociální poradenství a přechodné ubytování pro muže a ženy. Každému, kdo naši službu vyhledá, nabídneme prostor pro načerpání nových sil a podporu na základě individuálního přístupu. Komu je služba...

Více

Sborník abstraktů

Sborník abstraktů Sborník abstraktů studentských prací vznikl pro účely 9. ročníku celostátní soutěže o nejlepší vědeckou práci z oboru geografie a 3. ročníku soutěže o cenu Stanislava Řeháka. Celostátní soutěž o ne...

Více

Přípravné kurzy 2007

Přípravné kurzy 2007 Čtyřleté studium - Český jazyk

Více

12 / 2011

12 / 2011 některé z nich. Nešlo o to, hodnotit uměleckou kvalitu vystavených děl, ale spíše se zamyslet nad tím, jaký měla a  mají společenský dopad. Na  výstavě jsem se  setkala se snímky, u kterých bylo hn...

Více