USA 2010 - itinerář

Komentáře

Transkript

USA 2010 - itinerář
USA 2010
Itinerář a manuál
by Verzana
27. května 2010
www.verzana.me.cz
ÚVOD
Manuál obsahuje:
• časový plán
• náklady
• doporučené vybavenı́
• popis navštı́vených mı́st
• pravidla chovánı́ v konkrétnı́ch oblastech - např. za co dostanete pokutu, co dělat
při setkánı́ s medvědem atd.
• vysvětlenı́ pojmů
• slovnı́k - pár důležitých slov a vět
Informace v něm budu postupně doplňovat, můžou se lehce měnit náklady
atd. Na prvnı́ stránce je datum, nejnovějšı́ verze je umı́stěna na strankách
www.verzana.me.cz/USA2010.pdf.
Obsah
1 Časový plán
1
2 Náklady
2
3 Finančnı́ vyrovnánı́
3
4 Vybavenı́
4
5 Cesta den po dni
5.1 1. den : Praha - San Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1 Info o San Franciscu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 2. den : San Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 3. den : San Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 4. den : San Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 5. den : San Francisco - Yosemite NP . . . . . . . . . . . . .
5.5.1 Info o Yosemite NP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6 6. den : Yosemite National Park . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7 7. den : Yosemite National Park . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8 8. den : Yosemite National Park . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9 9. den : Yosemite National Park . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10 10. den : Yosemite NP - Mono Lake . . . . . . . . . . . . . .
5.11 11. den : Lone Pine - Death Valley NP - Las Vegas . . . . .
5.12 12. den : Las Vegas - Hoover Dam - Grand Canyon NP . . .
5.13 13. den : Grand Canyon NP . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.13.1 Info o Grand Canyon NP . . . . . . . . . . . . . . . .
5.14 14. den : Grand Canyon NP . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.15 15. den : Grand Canyon NP - Monument Valley State Park .
5.15.1 Info o Navajo Reservation . . . . . . . . . . . . . . .
5.16 16. den : Monument Valley SP - Navajo National Monument
5.17 17. den : Navajo National Monument - Lake Powell (Page) .
5.18 18. den : Lake Powell - Zion NP . . . . . . . . . . . . . . . .
5.18.1 Info o Zion NP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.19 19. den : Zion NP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.20 20. den : Zion NP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.21 21. den : Zion NP - Bryce Canyon NP . . . . . . . . . . . .
5.22 22. den : Bryce Canyon NP . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.23 23. den : Bryce Canyon NP - Los Angeles . . . . . . . . . . .
5.24 24. den : Los Angeles - Kona (Hawaii´s Big Island) . . . . .
5.25 25. den : Hawaii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
6
6
7
9
13
14
14
16
18
20
21
22
24
27
28
28
30
32
33
34
35
36
38
38
40
40
41
42
42
42
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
den
den
den
den
den
den
den
den
:
:
:
:
:
:
:
:
Hawaii . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hawaii . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hawaii . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hawaii . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hawaii . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kona - Los Angeles . . . . . . . . . .
Los Angeles - San Francisco . . . . .
San Francisco - Amsterdam - Praha .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
43
43
43
43
44
44
44
44
6 Vysvětlivky
45
6.1 Pojmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
6.2 Jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
7 Slovnı́k
46
Itinerář a manuál
1
USA 2010
Časový plán
Na Obr. 1 je náš časový plán - někde budem muset být na čas kvůli rezervacı́m v campu
nebo hotelu (např. San Francisco, Yosemite NP, Las Vegas atd.). V kap. 5 je podrobný
program na každý den (včetně alternativ, které možná zůstanou nevyužity), informace
o mı́stě, rezervované bydlenı́ (vybavenost kempů a hotelů) atd.
. Červené dny jsou pobytové - je možno udělat si alternativnı́ program
. Zelené dny jsou cestovnı́ - všichni absolvujeme společně
Obrázek 1: Časový plán
www.verzana.me.cz
1
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
2
USA 2010
Náklady
Na Obr. 2 jsou náklady na jednu osobu, které už by se neměly moc měnit (max. v řádu
procent)
najedem cca 3500 km, tj.asi 525 litrů (cca 140 galonů) benzı́nu za
cca 500 $ (např. v Kalifornii stojı́ galon 3,5 $ - ale cena se v různých státech může lišit
až o polovinu).
Benzı́n v USA :
Benzı́n na Havaji :
podobná cena jako v USA, zatı́m těžko řı́ct kolik za týden najedem
(1000 km ? = 100 $).
Obrázek 2: Náklady
www.verzana.me.cz
2
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
3
USA 2010
Finančnı́ vyrovnánı́
Co, kdo a kdy zaplatil a kolik si navzájem dlužı́me - tj. polovina částky, kladná znamená,
že dlužı́te vy nám a opačně.
Obrázek 3: Finančnı́ vyrovnánı́
www.verzana.me.cz
3
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
4
USA 2010
Vybavenı́
Doklady:
• pas
• český řidičák
• mezinárodnı́ řidičák
• letenky (ČR-USA-ČR + Hawaii)
• rezervace hotelů, kempů, auta, vı́zum ESTA...
• hotovost
• platebnı́ karty (+ čı́slo na banku kvůli blokaci karet)
• pojištěnı́
• kopie dokladů + 1 nechat doma
Přı́stroje:
• GPS
• čelovka
• fot’ák + malý stativ
• adaptéry + nabı́ječky atd.
• náhradnı́ baterie
• telefon
Vybavenı́ do přı́rody a oblečenı́:
• stan do dvojice
• spacák - teploty v parku Yosemite můžou v noci klesnout k 0◦ C; naopak v poušti
(tj. v ostatnı́ch nár. parcı́ch) bude teplota o něco vyššı́ (konkrétnı́ hodnoty najdete
v popisu mı́st) - proto doporučuju středně teplý spacák v kombinaci s teplejšı́m
oblečenı́m na noc
• karimatka (možná se koupı́ na mı́stě)
• nádobı́: ešus, hrnı́ček (možná se koupı́ na mı́stě)
www.verzana.me.cz
4
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
• oblečenı́ a obuv na turistiku (v horách, v parku Yosemite se k výstupu na Half
Dome hodı́ pracovnı́ rukavice na kabely)
• plavky
• čepice a rukavice (tentokrát proti zimě)
Ostatnı́:
• šumivé multivitamı́ny
• opalovacı́ krém
• lékárna
• pı́št’alka
• nůž
• slunečnı́ brýle
www.verzana.me.cz
5
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
5
USA 2010
Cesta den po dni
5.1
1. den : Praha - San Francisco
Cestovnı́ den (27.5.):
15 hodin letadlem
hotel Regency Inn at San Francisco Airport - v San Bruno (2 mı́le od
letiště, 10 mil od SF downtown). Cena za 4 noci ve dvoulůžkovém pokoji 200 $ + cca 25
$ poplatky a daně. Kontinentálnı́ snı́daně, wifi zdarma, parkovánı́ zdarma. Rezervováno
/ zaplaceno. GPS: N 37° 37.866 W 122° 24.547
Ubytovánı́ :
Program :
Praha (7:15) - Paris (9:05 - 10:40) - San Francisco (12:50)
Po přı́letu vyřı́zenı́ půjčenı́ auta a odjezd do hotelu.
Pokud nebudete znaveni po dlouhé cestě - možnost nakupovánı́ v blı́zkých obchodnı́ch
centrech (N 37° 38.400 W 122° 25.200) nebo procházka po okolı́ atd. Geocaching poblı́ž:
procházka s výhledem na zátoku San Francisco Bay a runway letiště na poloostrov
u letiště (T) - Mom’s Wild Ride (GCJ7CP). Nebo u letiště v zátoce mimoúrovňová
křižovatka (T) - Just Noises (GC17ZQ5).
5.1.1
Info o San Franciscu
. Obyvatelstvo : 800 000 (celá aglomerace s přilehlými městy San José, Oakland,
Berkeley,... : cca 6 mil.)
. Časové pásmo : SEČ -9 h, GMT -8 h
. Doprava : v centru (downtown) se nedá parkovat (1 den na privátnı́m parkovišti
stojı́ desı́tky dolarů) - budem využı́vat MUNI (San Francisco Municipal Railway), tj.
busy, metro, po kopcovitém terénu města se dá jezdit historickými tramvajemi (linka F
- Market & Wharves); do centra se dá dojet vlakem BART (viz dále)
. Průměrné teploty : v červnu kolem 15 ◦ C, časté mlhy
. Zemětřesenı́ : město ležı́ na nechvalně známém zlomu San Adreas, kde se stýkajı́
zemské desky (Pacifická a Severoamerická); velké zemětřesenı́ v r. 1906 (7.5 Richt.)
zničilo 80 % města, včetně historického jádra; 1989 dalšı́ velké zemětřesenı́ (6.9 Richt.)
San Francisco je kalifornské město ležı́cı́ na kopcovitém terénu, na západě ohraničeno
Tichým oceánem a na východě San Franciscou zátokou (SF Bay). V minulosti zde měli
základnu např. hippies, beatnı́ci, homosexuálové atd. Nenı́ typickým americkým městem,
spı́še se nejvı́ce podobá evropským městům (méně mrakodrapů, vı́ce kultury a historie).
V SF najdete mnoho kultur a národnostı́ - poskytuje také kulinářský zážitek v podobě
čı́nské, mexické, thajské, pákistánské, kubánské (...) kuchyně.
www.verzana.me.cz
6
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
5.2
USA 2010
2. den : San Francisco
Pobytový den (28.5.)
Ubytovánı́ :
viz 1. den (5.1)
pokud ráno nebude mlha pojedem se podı́vat na most Golden Gate a
východnı́ část San Francisca (Presidio, Baker Beach, Golden Gate Park).
Program :
Vyrazı́me autem na sever po hwy 280 (viz kap. 6.1), v Daly City dále rovně po hwy
1. Projedem Golden Gate Parkem (stále po 1), překonáme vrcholky Presidia a jsme před
mostem Golden Gate:
• jeden z nejdelšı́ch a nejznámějšı́ch visutých mostů na světě, spojujı́cı́ SF s Marin
County na severu
• postaven ve 30. letech a podle rudohnědé barvy nazván Zlatá brána (v té době
nejdelšı́ most na světě)
• v návrhu se muselo počı́tat s častým zemětřesenı́m a silnými mořskými proudy
(dnes jsou na mostě čidla hlası́cı́ pohyby vyvolané zemětřesenı́m)
• rozpětı́ pilı́řů 1280 m, celková délka 2737 m
• 2 nosná lana o průměru 92 cm (skládá se z 27 572 pramenů)
• každý 230 m vysoký pilı́ř nese zátěž 95 000 tun
• kotevnı́ kvádry jsou vystaveny zatı́ženı́ 28 500 tun v tahu
• celý most vážı́ 887 000 tun a spotřebovalo se 600 000 nýtů
• natřı́t most trvá asi rok, takže se natı́rá pořád dokola
• denně přejede přes most přes 120 000 aut (šestiproudová vozovka), platı́ se mýtné
• považován za nejvyhledávanějšı́ mı́sto pro sebevraždy na světě (1200 lidı́)
Přejedeme most na sever a hned za nı́m je po pravé straně vyhlı́dka a (V) keš Marin
Headlands One (GCA7F1). Najı́t osamělou sochu a 10 stop za jeho pravým ramenem je
deska - zjistit jména přı́mo pod Charles a Helen.
Vrátı́me se na hlavnı́ a o pár metrů dál zase zahnem doprava, cestička nás dovede do
malého útulného přı́stavu s pěkným výhledem na most. (V) Pt. Cavallo (GC7AED).
Hlavnı́ silnici přejedem a prozkoumáme trochu západ:
www.verzana.me.cz
7
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
• Hned na prvnı́m parkovišti u cesty odbočuje dolu cestička vedoucı́ na pláž, s
výhledem na zátoku a most. Jde o procházku s převýšenı́m 400 stop (viz kap.
6.2) a 1 mı́le délky (dá se to střihnout zkratkou). Na pláži je (T) keš LtVoSF*
Beach (GCC63B).
• Pokračujeme na západ po Conzelman Rd k (V) keši Marin Headlands Two
(GCA7F2) - na kopci výhled na zátoku. Zaparkovat na N 37° 49.63 W122° 29.95,
jı́t přı́stupem z jihu, ne přı́mo. Nahoře najı́t 8 palcovou ocelovou rouru trčı́cı́ 6
palců nad zem - zjistit 1 slovo a datum na jejı́m zabetonovaným konci.
• Dál na západ po Conzelman Rd, po cestě (T) keš Guns over the Gate (GCDE2F)
- opět nabı́zı́ překrásné výhledy na zátoku, most, downtown a širý modrý Tichý
oceán. Keš nemusı́ být dostupná (je na ni vidět, ale nedosáhne se na ni).
• Pokračovat až dolů na mys, auto nechat na N 37° 49.320 W 122° 31.760 a jı́t dolů
pěšky na mys. Naučná (E) keš The Pillows of Point Bonita (GC10J2V) - výhledy,
bohatá geologie, a historický maják (otevřen o vı́kendu 12:30-15:30). Čedičové
útesy vznikly z vulkanického magmatu, po ochlazenı́ v moři. Nejhezčı́ čedičové
skalnı́ útvary jsou prý u majáku na levé straně zavěšeného mostu za tunelem. Mezi
čedičem je červený rohovec, který byl vytvořen z jı́lu a schránek mikroorganismů.
Poslat odpovědi: 1. Some pieces of basalt look like they have polka dots – white
dots on the rock that are minerals filled with gas bubbles in the lava. Pillow basalt
with these dots erupted at a shallower depth. In very deep water, such as at a
seafloor spreading center, the weight of the water squeezes out the gas in the lava,
and the basalt that forms has no vesicles (gas bubble holes). What kind of basalt
do you see at Point Bonita and what does this say about its formation? 2. Look at
the red chert at the tunnel entrance and think about how it was deposited. What
does the chert indicate about the sequence of the volcanic eruptions? Were the
eruptions continuous or intermittent? Why? 3. Please post a picture of the pillow
basalts with your online log. Odpovědi na otázky a dalšı́ zajı́mavé info o oblasti Marin Headlands Visitor Center kousek severněji (9:30-16:30).
• Před návratem se ještě můžem stavit pro jednu z nejstaršı́ch kešı́ v okolı́ na pláži (T) keš Dirty Rock (GC1025). Je to trochu terénnı́ záležitost, lepšı́ asi bude severnı́
cesta (asi 200 m) - výhled na Tichý oceán.
Vrátı́me se zpátky do SF, za Golden Gate Bridge hned doprava na Merchant Rd a pak
doprava po Lincoln Blvd. Po cestě naučná (E) keš Unusual Plants & Rocks of the Presidio (GC20MH8). Vyskytuje se zde serpentinit, přeměněná hornina vzniklá ze zemského
pláště a oceánské kůry. Má málo draslı́ku a vápnı́ku, což je důležitá živina pro rostliny.
Obsahuje také hodně magnézia, mědi a chromu, což je pro rostliny jedovaté. Přežı́vajı́
www.verzana.me.cz
8
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
zde zajı́mavé rostlinné druhy, které jsou schopny odolat těmto extrémnı́m podmı́nkám.
Hornina vznikla dı́ky velkým tlakům a chemicky aktivnı́mu prostředı́ v subdukčnı́ch
zónách (tj. mı́sta, kde se jedna tektonická deska hýbe přes druhou). Parkoviště přı́mo
na mı́stě. Zaslat odpovědi: 1) Podı́vat se dolů na serpentinit. útesy, jakou majı́ barvu?
2) Fotka s mostem za zády.
Pojedeme dále na jih po Lincolnu, podle času a chuti se může udělat odbočka na
Bowley a Battery. Dojede se na Baker Beach, pláž s piknikovými stoly a grily a
výhledem na Golden Gate Bridge.
Po cestě je (T) keš China Beach (GCX076) - tato malá zátoka byla za dob zlaté
horečky využı́vána jako útočiště čı́nskými rybáři.
Ulice El Camino Del Mar nás dále zavede k velkolepému paláci Palace of the Legion
of Honor z 20. let. (T) keš Palace of the Legion of Honor (GCYR95) je poblı́ž paláce
(muzeum) s pěkným výhledem na downtown. Parking přı́mo před palácem zdarma,
pokud je plno tak podél ulice El Camino Del Mar.
Pokračovat po pobřežı́ na jih a vjet do Golden Gate Parku po JFK Drive. Obrovský park (většı́ než newyorský Central Park) nabı́zı́ botanické zahrady s 6000 druhů
rostlin, Japanese Tea Garden, muzea, kalifornskou akademii věd, akvárium, planetarium
a laserium, bizonnı́ paddock, jezera, sportovnı́ hřiště atd. Vybı́rám některé zajı́mavějšı́
kešky:
• u bizonı́ho výběhu (T) Tatanka (GCK3VA) a (T) Bison View (GC1YT2J)
• keše u Stow Lake (ostrůvek uprostřed s vodopády Huntington Falls)
• botanická zahrada (T) Botanical Gardens (GC1FFHA)
• (T) keš poblı́ž Japanese Tea Garden
• (T) keš Conservatory of Flowers (GCGYKW) - dalšı́ zajı́mavá botanická, budova
z 19. stol., pěkné okolı́
The Haight, čtvrt’ východně od Golden Gate Parku byla centrem hippies v 60.
letech, i dnes se zde najde mnoho krámků s vtipným oblečenı́m, piercing salonů atd.
Můžeme jet domů nebo se stavit ještě po cestě u jezera Lake Merced nebo pro nějaké
(E) keše na pobřežı́.
5.3
3. den : San Francisco
Pobytový den (29.5.)
Ubytovánı́ :
viz 1. den (5.1)
www.verzana.me.cz
9
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
Program :
USA 2010
San Francisco downtown
Ze San Bruna (stanice 800 m od hotelu) dojedeme vlakem (BART - Bay Area Rapid
Transit) asi do stanice 16th St. Mission (3.75 $).
Budeme se pohybovat na okraji oblasti Mission District. Jih této oblasti je mexický
- nabı́zı́ restaurace, taqos, mexické pekařstvı́, obchůdky se speciálnı́m zbožı́m atd. Na
ulicı́ch Dolores / 18th je palmový Dolores Park, který si stále zachoval španělského
ducha. My se vydáme pěšky (nebo budem popojı́ždět autobusem - 2 $ za 90 min) na
západ po 16-té ulici:
• Po cestě je (T) nanokeš u galerie Artsy and Craftsy (GC20NYM)
• Dále na západ (křižovatka 16th / Dolores) je katolický kostel a vlevo za nı́m nejstaršı́
stavba ve městě Mission Dolores (1776), s malým muzeem a krásnou zahradou.
Přes ulici (Dolores) je (T) keš Mission San Francisco de Ası́s (GC24Y8J), možná
je ztracena...
Po 16-té ulici (pěšky / busem) dále na západ přes čvrt’ Castro, přejdem hlavnı́ třı́du
Market Street (kde jezdı́ historická tramvaj - linka F) a dojdem skoro až na konec
16-té, kde je Buena Vista a Dolores Park:
• Doprava asi 100 m (Flint Street) je geologická naučná (E) keš Franciscan Complex Marin Headlands Terrane (GCZCPM). Mı́sto, kde se hlavnı́ hrana skalnı́ho masivu
Marin Headlands Terrane pohybovala po druhém masivu Alcatraz Terrane. Jde o
zajı́mavý geologický útvar, kde je vidět jak došlo k usmyknutı́. Je třeba zjistit, co
je to za horninu ? Výška usmyknuté skalnı́ plochy ?
• Dále je doporučeno jı́t na kopec k Randall Museum a pokochat se pěkným
výhledem na město. Tady je jednoduchá (M) keš Randall Museum (GCM92J) - na
1. stagi se zjistı́ indicie k finále (blı́zko).
Od stanice BART až sem to je asi 1,5 km pěšky. Dále je možné (pokud ještě nebudeme
mı́t dost těch výhledů na město) zajet na dalšı́ kopečky s překrásným výhledem Twin
Peaks a asi 3 kešemi. Pěšky je to z předchozı́ho kopce opět něco přes 1 kilometr.
Poté zamı́řı́me už opravdu do srdce města - downtownu. Vrátı́me se do čtvrti Castro
na Market Street. Jde o známou gay čtvrt’, kde najdete excelentnı́ pekařstvı́, butiky,
kavárny, restaurace, bary a také známé Castro Theatre (divadlo).
Budeme popojı́ždět dolů po Market Street historickou tramvajı́ F-Market & Wharves Streetcar Line jezdı́cı́ mezi Fisherman’s Wharf a Castrem. Jı́zdenka je stejná
jako na bus nebo metro, platı́ 90 min za 2 $. Ale pozor neplatı́ to na Cable-cars (pozemnı́
lanovky).
Vystoupı́me na zastávce Van Ness, po této ulici se můžeme vydat na sever:
www.verzana.me.cz
10
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
• Po 150 m po levé straně se nacházı́ Davies Symphony Hall a Opera House.
• Napravo je pravděpodobně nejhezčı́ americká budova radnice (City Hall), nedávno
zrestaurována na původnı́ vzhled z r. 1915. Konstrukce dómu radnice je 5. největšı́
na světě. Původnı́ budova byla zničena při velkém zemětřesenı́ v r. 1906.
Od radnice projdem přes Civic Center Plaza k Asian Art Museum. Nasedneme
na tramvaj F-line a dojedeme na 4tou ulici.
Pokud budem chtı́t, můžem se dát doprava po 4té a pak doleva po Mission dojdeme
asi po 150 m k zahradám Yerba Buena Gardens (uměnı́, výstavy, architektura, zeleň
atd.). Uvnitř areálu je (V) keš Whole Lot of Shakin’ (GCC0E7) - poslat emailem odpověd’ kolik prstů (palců?) na noze má socha přátelského chlapı́ka.
Zpět jı́t naproti, vlevo je nově otevřené Židovské muzeum (Jewish Museum),
vpravo 100 let starý katolický kostel St. Patricks, vzadu je (T) keš Points of Faith
(GC1JETZ).
Vrátit se na Market Street a přejı́t na druhou stranu k Union Square. Náměstı́ dominuje korintský sloup obklopený palmami. Známé nákupnı́ centrum, luxusnı́ obchody,
restaurace atd. Pod střechou je (T) keš Union Square (GCK08Z) asi 20 m od levého
vjezdu.
Pomalu se přesuneme do čı́nského města ve městě (restaurace, obchody, chrámy,
pouličnı́ prodavači), do čı́nské čtvrti (Chinatown):
• Vstoupı́me do nı́ symbolicky Dračı́ bránou (Dragon’s Gate) na Grant Avenue a
Bush Street
• Asi 0.5 km procházku po čı́nské čtvrti nabı́zı́ (M) keš Chinatown Tour (GC17MZF)
- začne se u katedrály Old St Mary’s.
• Pokračuje se na sever po Grant k čı́nské pagodě.
• Zahnout doleva na Sacramento, doprava na Waverly.
• Kolem chrámu Tin How Temple (otevřený 12 - 16 hod) z r. 1852. Chrám má
prý atmosféru, vyplatı́ se jı́t dovnitř.
• Dále doleva na Washington a doleva na Spofford. Finálka pravděpodobně v parku
Willie Woo Woo Wong.
Po ulici Sacramento můžeme jı́t na východ asi 300 m. Na křižovatce Sacramento Sansome se dá vlézt do budovy, kde je na střeše veřejný prostor (Public Open Space) s
výhledem na známý mrakodrap Transamerica Pyramid a úzký proužek zátoky mezi
www.verzana.me.cz
11
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
výškovými budovami downtownu. Střecha je přı́stupná Po-Pá 9 - 18 hod. (T) keš Open
Space 1 - Slice of the Bay (GC1DJ2E) je na V okraji střechy.
Pomalu se přesuneme do italské čtvrti North Beach, která je takovým Red Light
Districtem, centrem bohémského života, v 50. letech byla centrem hnutı́ Beat Generation
(základ pro pozdějšı́ Hippies). Lze tady nalézt strip kluby, bary, restaurace, kavárny. My
se přesuneme k dalšı́mu kopci Telegraph Hill - po cestě jsou 2 (T) keše a naučná (E) keš,
kde je vidět druhý hlavnı́ sanfrancisský masiv Franciscan Complex - Alcatraz Terrane
(GCZCPK). Nezapomenout zapsat informace z desky na SZ rohu od souřadnic (nesouvisı́
s kešı́).
Na kopci Telegraph Hill se nacházı́ 180 stop vysoká věž Coit Tower s panoramatickým výhledem na pobřežnı́ promenádu Embarcadero, Pier 39, most Golden Gate, Mt.
Sutro a Financial District. Na mı́stě jsou také fresky a malby ze 30. let. Na jedné malbě
v přı́zemı́ (na opačné straně než je vchod) musı́m zjistit jméno člověka podezřelého ze
spáchánı́ jakého zločinu (zobrazeno na novinách nahoře) - (V) keš WPArt: Lillie’s Cache
(GC136C).
Zamı́řı́me dolů na pobřežnı́ promenádu Embarcadero s četnými přı́stavnı́mi moly
(Pier). Cestou se můžeme pokusit o (T) keš Early Bird gets the Cache! (GCF025) s
výhledem na Alcatraz atd.
Pokud by někdo chtěl alternativně výlet na Alcatraz Island (asi za 40 $ výlet
lodı́ na ostrov, do vězenı́) - zeptat se na vstupenky v ticket office na Pier 33 (můžou
být vyprodány). Lod’ (National Park Service boat) jede každých 30 min (od 9 hod do
soumraku) z doku jižně od Pier 33 (zastávka Bay Street). Na promenádě u Pier 35 a na
cestě k 39 jsou dalšı́ 2 (T) keše.
Pier 39 (Molo 39) v zátoce je obléhané lachtany, v K-Docku jsou dokonce živá
vystoupenı́. Tržnice - 110 obchodů, 12 restauracı́ s výhledem na zátoku s čerstvýma
potvorama z moře. Aquarium of the Bay - 300 stop dlouhý tunel obklopený žraloky,
chobotnicemi, úhoři a ostatnı́m podmořským světem SF zátoky. Výhled na most Golden
Gate, Alcatraz, Angel Island a downtown města. Téměř na konci mola je (W) keš At
the Pier, kde se válejı́ a řvou hlasitı́ tuleni. Nechat se vyfotit s GPS na mı́stě.
Dál se můžeme vydat na západ po pobřezı́, asi po 200 m je dalšı́ známý výběžek do
moře Fisherman’s Wharf - podobně jako vedle i zde jsou obchody, muzea, tuleni...
Ještě před vstupem na molo je pamětnı́ deska (V) keš Panning for Gold (GCF6BB) zjistit jméno sponzora. Na tomto výběžku parkuje ponorka a lodě z 2. světové války
(Pier 45), nedaleko na západ je tématicky zaměřené San Francisco Maritime Museum a
pěkný park.
Před parkem je možné udělat odbočku na nejklikatějšı́ ulici světa Lombard Street
na dalšı́m kopci Russian Hill. Ale je to tak 400 m po Hyde nahoru.
Dále na západ jsou překrásné zahrady a vojenský přı́stav Fort Mason (sloužil
www.verzana.me.cz
12
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
armádě asi 100 let, dnes je to památka). V zahradách lze nalézt půlmetrovou (!) nejstaršı́
sanfrancisskou (T) keš Green Thumb (GCEC8) - doporučil mi ji Golem.
Dále na západ se nacházı́ jeden ze symbolů SF Palace of Fine Arts - velkolepý
palác s galeriemi, výstavami atd., obklopený zahradami s jezı́rkem - mı́sto pro (T) keš
:)
Promenáda k mostu vede rekreačnı́ oblastı́ Golden Gate National Recreation
Area. Nedaleká (T) keš na okraji parku (na výběžku do moře) s výhledem na zátoku a
Golden Gate - Sounds of the Bay (GC30CB) - doporučeno v noci.
Odsud návrat autobusem na linku F, přı́padně někam rovnou na stanici BARTu a
odsud do hotelu (stanice San Bruno).
5.4
4. den : San Francisco
Pobytový den (30.5.)
Ubytovánı́ :
viz 1. den (5.1)
jih San Francisco Bay Area - zlom San Andreas a jezera + 1/2 dne - nákup
věcı́ - vařič, jı́dlo atd.
Program :
Pojedeme autem na jih od San Bruna k San Andreaskému zlomu, s několika jezery.
Podél tohoto zlomu se pohybujı́ dvě tektonické desky. Na vyhlı́dkové trase je několik
zajı́mavých kešı́:
• (T) památnı́k objevitele SF zátoky, kapitána Gaspara de Portoly (1769) - Moving
Monument (GC1DWNT)
• - a dalšı́ keše na Sawyer Camp Recreation Trail
• (E) u jezera San Andreas - You dont have to tremor, its not your fault (GC13FY2)
- 1) What is the name of the fault? 2) How many feet does did the 1906 earthquake
cause the land to be displaced? Based on what you can see, how accurate is this
statement? 3) What kind of fault is this? 4) What two plates meet here?
• (T) - vyhlı́dka na jezero - What A View Of Crystal Springs Lake (GCP03E) parking na N 37.31.502 W 122.21.528
• (E) na vyhlı́dce nad Upper Crystal Springs Reservoir (zlom San Andreas) - Crystal
Springs Reservoir - San Andreas rift zone (GCZFD9) - přı́stup pouze z Interstate
280, otevřeno od soumraku do úsvitu; To log this, first email me with a comparison
of the vegetation between the two sides of the valley, along with an explanation
www.verzana.me.cz
13
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
of (this is important) why they differ. Also include a description of the areas that
would be at risk of flooding downstream if the dam were to fail in an earthquake.
• (T) vodnı́ chrám u Upper Crystal Springs Reservoir (zlom San Andreas) - The
Temple (GCKYEN) - parkovánı́ 30 min. 9:00 - 16:00 Po-Pá (jinak za světla, ale
nenı́ parkovánı́)
5.5
5. den : San Francisco - Yosemite NP
Cestovnı́ den (31.5.):
5 hodin autem, 220 mil (354 km)
campground Hodgdon Meadow - severovýchodně od Yosemite Valley
(západnı́ vjezd do parku) na highway 120, ve výšce 4 900 stop (1 500 m). Cena za
kempovacı́ mı́sto (až pro 6 lidı́) a 5 nocı́ je 100 $. Každé mı́sto má ohniště, piknikový
stůl a tzv. food locker (zamykatelná krabice na jı́dlo) o rozměrech 85 cm (délka) x 115
cm (šı́řka) x 45 cm (výška). Blı́zko je koupelna s pitnou vodou a splachovacı́mi záchody.
Rezervováno / zaplaceno. GPS: N 37° 47.933 W 119° 51.950
Ubytovánı́ :
přejezd do národnı́ho parku Yosemite, u vjezdu do parku koupit National
Park Pass (opravňuje celou posádku vozu ke vstupu do všech parků - 80 $), zaregistrovat
se v campgroundu. Sehnat rangera a zeptat se, které silnice jsou otevřené a které výlety
můžeme absolvovat. Aktualnı́ situace (10 dnı́ před našı́m přı́jezdem) je bohužel úplně
mimo průměr: teploty kolem 0, vı́tr, 1.5 m sněhu. Plán na tento park je tedy spı́še
orientačnı́, uvidı́me na mı́stě podle podmı́nek.
Program :
5.5.1
Info o Yosemite NP
Na tohle mı́sto se těšı́m asi nejvı́c. Yosemite National Park (3 080 km2 ) se nacházı́ ve
střednı́ části pohořı́ Sierra Nevada ve státě Kalifornie. V národnı́m parku najdete tisı́ce
jezer a rybnı́ků, 2 600 km potoků, 1 300 km turistických stezek, vodopády, obřı́ žulové
stěny, bohatou faunu a flóru (přı́snými pravidly se snažı́ zachovat divočinu), stopy po
činnosti ledovců (hluboká údolı́ a kaňony)... Ročně navštı́vı́ park přes 3,5 milionu lidı́.
. Průměrné teploty : v květnu kolem 10 - 20◦ C v údolı́ Yosemite Valley (1 220 m),
na vrcholu Half Dome kolem 8◦ C i méně
. Výška : 610 až 4 000 m n.m.
. Doprava : v parku jezdı́ kyvadlová autobusová doprava (zdarma) v podstatě jen po
centru údolı́. Zaparkovat v centru Yosemite Valley bude asi těžšı́, ale zeptáme se rangerů.
. Medvědi : park je domovem asi 300 - 500 Amerických černých medvědů (American
black bear), kteřı́ jsou ve skutečnosti spı́še hnědı́. Majı́ nenasytný apetit, vynikajı́cı́ čich
www.verzana.me.cz
14
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
Obrázek 4: Yosemite NP - vlevo El Capitan (2 130 m), vpravo vzadu Half Dome (2 720 m)
a jsou zvědavı́. Medvědi se můžou v kempu objevit i v době přı́tomnosti člověka, snažı́
se dostat do beden s jı́dlem (viz Obr. 5(a)). Podobně lze potkat medvědy při turistice
v okolı́ piknikových mı́st a odpočı́vadel. Ale pravděpodobnost setkánı́ je docela malá,
protože medvědi jsou plašı́ a snažı́ se lidem vyhnout. Pokud k setkánı́ přece jen dojde,
záležı́ na situaci. Na civilizovanějšı́ch mı́stech, např. v kempu, na parkovišti nebo pokud
po vás medvěd jde, je nutné ho hned vyplašit - křikem (co nejhlasitěji umı́te, nebojte
se, že v noci někoho vzbudı́te). Pokud nejste sami, stoupněte si k sobě, abyste vypadali
mohutněji, ale nikdy ne kolem medvěda. Cı́lem nenı́ medvěda zranit, ale jen ho vyděsit,
aby se obnovil jeho přirozený strach z lidı́. Potkáte-li medvěda někde jinde (třeba při
tůře v přı́rodě) udržujte bezpečnou vzdálenost nejméně 50 metrů.
(a) V táboře - nezamčený food locker
(b) Medvěd se dostane i do
auta
Obrázek 5: Zvědavı́ medvědi
. Pravidla : vzhledem k výskytu medvědů je zakázano nechávat bez dozoru svůj batoh
www.verzana.me.cz
15
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
třeba na tůře, musı́te ho mı́t stále u sebe nebo na dosah. Jı́dlo se nesmı́ nechávat ani v
autě, medvěd se umı́ dostat i tam (viz Obr. 5(b)). Vyšplhá dokonce i po stromě. Máte
povinnost mı́t jı́dlo stále sebou (na dosah ruky) nebo zamčené v medvědu-odolném boxu
(food lockeru) v camgroundu, a to 24 hodin denně (pod pokutou 5 000 $). Lákadlem
pro medvědy je vše co vonı́ nebo vypadá jako jı́dlo, např. i nápoje v zavřených lahvı́ch
a plechovkách, odpadky, kosmetické a toaletnı́ potřeby, neumyté nádobı́ - to vše nesmı́
zůstat bez dozoru a musı́ se hned zamykat do food lockeru.
5.6
6. den : Yosemite National Park
Pobytový den (1.6.)
Ubytovánı́ :
Program :
viz 5. den (5.5)
Výlet po údolı́ Yosemite Valley - vodopády a výhledy na stěny, louky, lesy
Vydáme se autem na východ po 120, na křižovatce se dáme doprava po Big Oak Rd
směrem do údolı́. Přejedeme Pohono Bridge (doprava) a po cca 1 km necháme auto na
jižnı́ silnici (Southside Rd) - východnı́ parkoviště u Bridalveil Falls (N 37° 43.250 W 119°
38.900).
Kousek odsud na severnı́ cestě začı́ná jedna (Vmulti) keš Stories in the Rocks: Yosemite Valley Geology (GCHMF7) - provede po hlavnı́ch bodech údolı́ a vysvětluje geologii
(lovit cestou na dnešnı́ procházce, v listingu je zajı́mavé info).
20 min procházka (0.8 km okruh) ke 190 m vysokým vodopádům Bridalveil Falls.
Původnı́ obyvatelé (indiáni kmene Ahwahnee) věřili ve spirituálnı́ moc tohoto mı́sta.
Sı́dlil zde duch Pohono, který střežil vstup do údolı́. Vdechovánı́ mlhy z vodopádu prý
také zvýšilo šance jedince na uzavřenı́ manželstvı́.
Vrátı́me se zpět na jižnı́ silnici a budeme následovat turistickou trasu podél nı́. Trasa
Valley Floor Loop vede po rovině údolı́m, podél řeky, a je oblopena žulovými velikány
(kilometrové stěny) jako je např. El Capitan, Cathedral Rocks, Sentinel Rock. Nabı́zı́
také výhledy na některé vodopády, louky a lesy. Celková délka je asi 21 km, dá se krátit
popojı́žděnı́m schuttle busem (zdarma), my vynecháme západnı́ 5 km smyčku (takže
možná nachodı́me tak 15 km).
Půjdeme po Southside Rd k naučné (E) keši Yosemite Valley River Meander
(GC1QN2P). Má za úkol nám ukázat řı́čnı́ meandry a vznik chomoutového jezera.
Vysvětluje historii formovánı́ údolı́ ledovcem:
• Od El Capitana po Bridalveil Falls vznikla moréna, která přehradila údolı́ a vzniklo
jezero.
www.verzana.me.cz
16
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
• Po jeho zániku se na dně údolı́ usadily sedimenty a proto nevypadá jako klasické
údolı́ tvaru U tvarované ledovcem - dno je ploché.
• Řeka Merced River se začala zpomalovat a tvořit meandry (zatáčky) - v oblastech
nı́zkého spádu se voda v korytě vracı́.
• V meandru voda stále poškozuje vnějšı́ břeh, protože tam proudı́ rychleji.
• Naopak na vnitřnı́m břehu v zatáčce docházı́ k usazovánı́ materiálu.
• Pokud se na vnějšı́m břehu voda vylije a na vnitřnı́m se usadı́ přı́liš mnoho sedimentů, může vzniknout chomoutové jezero (má tvar srpku měsı́ce).
• Poslat odpovědi: Na tomto mı́stě, kde je oblast s největšı́ erozı́ a proč je to tam?
Jak daleko jste od nejvyššı́ rychlosti toku řeky? Na jakém materiálu stojı́te a proč
je to právě zde? Jak blı́zko má tento meandr k tomu, aby vytvořil chomoutové
jezero?
Naproti meandru jsou vodopády Sentinel Falls a vlevo od nich dalšı́ žulové stěny
Sentinel Rock (2145 m) a za nı́m Sentinel Dome (2476 m). Poblı́ž meandru je
odpočı́vadlo Yellow Pine Beach s toaletami a piknikovými stoly.
Půjdeme dál po Valley Loop trail až do vesnice Yosemite Village - centrum všeho
děnı́ (restaurace, hotely, prádelna, zábava atd.). Ve Visitors Centru nabereme mapy, informace a přı́padně si necháme poradit od rangerů (např. kde máme dalšı́ den zaparkovat
atd.). Ve vesnici bych se najedla před cestou zpět k autu.
Na cestě zpátky projdeme vesnicı́, vpravo jsou nádherné kaskádovité vodopády Yosemite Falls. Okruh kolem nich si necháme na zı́tra.
Pokračujem dál vesnicı́ do světoznámého lezeckého kempu Camp 4. Nacházı́ se
tam legendárnı́ a možná nejznámějšı́ boulder na světě Midnight Lightning (Půlnočnı́
záblesk) na kameni Columbia uprostřed kempu. Obtı́žnost V8 je dána pětimetrovou
převislou stěnou. Prvnı́ přelez se podařil Ronu Kaukovi v r. 1978 po 4 měsı́cı́ch usilovného zkoušenı́. V té době patřil Midnight Lightning mezi nejtěžšı́ bouldry na světě.
Prvnı́ ženou byla Lyn Hill (1998), od nás to dal Jindra Hudeček. V kempu je také (M) keš
For Climbers (GCHV0X)- je třeba najı́t nástěnku (camp bulletin board) a připı́chnout
na nı́ vzkaz s logem GC a nickem + vyfotit. Poslat odpověd’ na otázku počet stran této
budovy?
Půjdeme dále po Northside (severnı́ cestě) směrem k autu. Po pravé straně se tyčı́
vrcholky Třı́ bratrů (Three Brothers), možná uvidı́me i vodopád Horsetail Fall. Po
cestě je odpočı́vadlo s piknikovými stoly a toaletami.
Kousek od vodopádu je most El Capitan Bridge, kde se křı́žı́ jižnı́ a severnı́ silnice.
Poblı́ž mostu je (V) keš The Nose of El Capitan (GCHYQ7) (chci tuhle jako 300.
www.verzana.me.cz
17
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
keš !!!) - nabı́zı́ výhled na monumentálnı́ stěnu El Capitana (největšı́ žulový monoblok
na světě, viz Obr. 4). Lezci strávı́ v kilometrové stěně obvykle několik dnı́ (cesta Nose
- 31 délek lezenı́). Prvnı́ ji vylezl Waren Harding v r. 1958 s podomácku vyrobeným
vybavenı́m, strávil ve stěně 45 dnı́. K zalogovánı́ keše je nutné: od mı́sta souř. jı́t po
louce směrem k El Capovi, přejı́t silnici a vpravo je bı́lá cedule (N37 43.476 W119
38.084). Z nı́ zjistit, co se stalo malému dı́těti a jak staré bylo. A dále, co je na ceduli
nejblı́ž této bı́lé.
Přejdeme po mostě na jižnı́ cestu a vrátı́me se k autu.
5.7
7. den : Yosemite National Park
Pobytový den (2.6.)
Ubytovánı́ :
Program :
viz 5. den (5.5)
Mirror Lake a Yosemite Falls
Pojedeme autem do údolı́ a pokusı́me se někde zaparkovat, asi v Curry Village na
Yosemite National Park Rd nebo o kousek dál (N 37° 44.300 W 119° 34.000). Nad hlavou
máme Glacier Point (2199 m) a vodopád Staircase Falls.
Odsud půjdeme po Happy Isle Loop Rd k mostu přes řeku, který byl postaven 19221933 z mı́stnı́ho kameniva. Zde se zjistı́ indicie k (V-M) keši A Bridge in Yosemite NP
(GCG2A2): (1)what flows under the bridge (on a sign at the near end), (2)what is the
most common destination of people crossing the bridge, and (3)what valuable commodity
was harvested at that destination early in the park’s history (either of the two listed on
signs near that destination). Dalšı́ indicie se zjišt’ujı́ po cestě k jezeru (okruh asi 3.2 km,
1 hod).
Za mostem doprava, po cestě se můžem stavit v indiánské jeskyni - (V) keš The
Indian Caves of Yosemite (GCKN11) asi 70 m od cesty (napravo za toaletama ma být
cestička). Zaslat odpovědi: 1.(nepovinná) Tell me what type of animal actually made
the gorilla poop that you have to walk through. 2. Je tu formace šutrů, které se musı́
obejı́t (vpravo nebo vlevo), abysme se dostali ke vchodu do hlavnı́ jeskyně. What the
steepest ground is like up the left side? 3. Kolik stromů roste nad vchodem do jeskyně
u keše? 4. Odpověd’ je vlevo.
Pokračujeme dále po cestě k jezeru Mirror Lake, které je známé malebnými obrazy
Half Domu na vodnı́ hladině. Zde nás čeká naučná (E) keš Mirror Lake, Mirror Meadow
- Which one is it? (GC1QN2X):
• Jedná se spı́še o rybnı́k, který v létě a na podzim vyschne, resp. vyplnı́ se sedimenty,
které v letnı́m pomalém proudu neodtečou.
www.verzana.me.cz
18
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
• A tak jezı́rko mizı́ (mı́sto něj je louka) a zase se objevuje.
• Původně bylo o dvě mı́le delšı́ směrem nahoru proti proudu potoka Tenaya Creek,
který jezı́rko napájı́.
• Vzniklo asi před 300-500 lety při pádu kamenı́ z Washington Column (přehrazenı́m
potoka).
• V březnu 2009 tady byl dalšı́ pád kamenı́, tentokrát z Half Dome - největšı́ událost
v parku od r. 1987 (na tuto událost se autor dále ptá).
Odpovědi na otázky (ne na ceduli, vlastnı́ pozorovánı́):
• 3. What does the size of the particles that are now filling lake bottom say about
the speed of the water that deposited them?
• 4. How does the shape of the rocks that make up the dam show that they came
from a rockfall and not a glacier?
• 5. Since the upstream end of the lake filled in first, the trees at that end should be
older. Can you see a difference in the age of the trees between the area near the
rockfall, the most recent rockfall and further updtream?
• 6. Did the recent rock fall from Ahwiyah Point form another dam in the river
creating a new lake?
Dál se lze ještě projı́t asi 2 km za jezero proti proudu potoka k vodopádům Snow
Creek Falls.
Zpátky půjdeme podél lezecky známých skal Washington Column a Royal Arches k vodopádu Royal Arch Cascade. Poblı́ž je (V) keš Royal Cascade (GCBF3D)
- velmi blı́zko k začátku trasy k Mirror Laku. Poblı́ž souřadnic je nápis (jméno) na žule.
Na východ od nápisu je nápadná svislá spára s visı́cı́m stromem. Zaslat odpovědi: 1.
Jméno na zdi (15 jardů východně od terminal pool, ve směru 65 stupňů)? 2. Typ stromu
(svislá spára a strom jsou dále na východ)? 3. Počet děr velikosti basebal. mı́čku v žule,
které jsou pod stromem (asi 20 stop nad zemským povrchem)?
Od hotelu Ahwahnee jezdı́ shuttle bus nebo se můžeme přesunout pěšky k Lower
Yosemite Fall. Z vesnice vede okruh - asi 30 min procházka, 1.7 km. Výhled na kaskády
vodopádu Yosemite Falls, které jsou celkově nejvyššı́ v Severnı́ Americe (739 m) a
šesté nejvyššı́ na světě. Vodopády se skládajı́ ze třı́ hlavnı́ch částı́ (hornı́, střednı́ a dolnı́
kaskády). Cestou (V) keš Yosemite Valley High Water – The 100 Year Flood (GCBF1B).
Má několik stage a 2 mı́le, kouknout do listingu.
Nahoře pod vodopádem je (V) keš The Highest Leaping Waterfall in the World
(GCJHJ4) - poslat odpovědi: 1. Jméno vodopádů? 2. Kolik sloupků je na jedné straně
www.verzana.me.cz
19
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
umělé struktury, na které stojı́te? 3. Čelem k vodopádu, vlevo (méně než 30 m) je warning
cedule - co řı́ká a jaký je tam obrázek? 4. Jaká činnost se děje pod strukturou, na které
stojı́te?
Vrátı́me se zpět do vesnice, přejedeme nebo dojdeme pěšky pro auto. Cestou se
můžeme najı́st, nakoupit atd. Po návratu do kempu se můžeme projı́t po blı́zkém okolı́:
• obřı́ prastaré sekvoje ve dvou menšı́ch (a také méně navštěvovaných) hájı́ch Tuolumne a Merced Groves poblı́ž Crane Flat
• pár (T) kešı́ po okolı́
5.8
8. den : Yosemite National Park
Pobytový den (3.6.)
Ubytovánı́ :
viz 5. den (5.5)
plánovaný výstup na Half Dome, tyčı́cı́ se 1 500 metrů nad údolı́m a 2 720
metrů nad mořem, musı́me odložit kvůli extrémnı́m klimatickým podmı́nkám. Ale část
tohoto treku si projdeme - k vodopádům Nevada a Vernal Falls.
Program :
Obrázek 6: Yosemite NP - Half Dome (2 720 m)
Zaparkujeme pokud možno o kousek dál než včera na trailhead parkingu za Curry
Village, přı́mo pod Glacier Pointem. Vydáme se směrem k Nature Center at Happy Isles
(výstavy - historie, divočina atd.). Zde (1230 m) je (M) keš A Happy Place (GCHYYR)
www.verzana.me.cz
20
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
informujı́cı́ o velkém pádu kamenı́ v r. 1996, kdy byl zničen most Gauging Station Bridge.
Jen o rok později přišly ničivé záplavy a kromě mostu poničily i dalšı́ stavby podél
řeky Merced River. Most byl raději přemı́stěn. Byly zničeny stovky let staré stromy.
Konstrukce na které stojı́te však přežila vše. Poslat odpovědi: 1. Kdo miloval Joey v
červenci 2003? 2. Během povodnı́ v r. 1997, kterého data byla vysoká voda zaznamenána?
3. Jak vysoko voda sahala tohoto dne (jaká část těla by mi zůstala nad vodou)?
Po necelých 200 m dále po cestě potkáme zajı́mavý kus skály - (V) Split Rock: An
Investigation (GCHYZ9). Poslat odpovědi: 1. Od souřadnic koukat čelem ke skále - je
tam menšı́ odloupnutı́ vlevo nebo vpravo? 2. Stejným směrem, cedule vlevo, kolik kmenů
má strom za nı́?
Dojdeme k vodopádu Vernall Fall (1538 m) a jezı́rku Emerald Pool. (V) keš Mist
Trail Cache (GCGBDR) - poslat názvy dvou water bodies, kde se nesmı́ plavat.
Pokračujeme k dalšı́mu vodopádu Nevada Fall (1801 m). Opět pěkné mı́sto k
odpočinku a odlovenı́ (V) keše The Best Hike in Yosemite Valley (GCKNBG). Keš
je na okraji nad vodopádem a nabı́zı́ fascinujı́cı́ pohled na valı́cı́ se masy vody. Použı́t
kamenné schody se zábradlı́m a jı́t na N 37° 43.503 W 119° 32.010 k finále. Zaslat odpovědi: 1. Jaký předmět poblı́ž je zaklı́něn pod velkým balvanem a vypadá, že ho držı́?
2. Kolik horizontálnı́ch tyčı́ má zábradlı́ na levé straně? 3. A kolik na pravé? 4. Kolik
stromů ve skupině je nejblı́ž toku vody? 5. Z jakého města a státu pocházı́me?
Tady se můžem rozhodnout, jestli půjdem dál podél řeky ke kempu v Little Yosemite Valley (2476 m).
5.9
9. den : Yosemite National Park
Pobytový den (4.6.)
Ubytovánı́ :
viz 5. den (5.5)
prozkoumáme jihozápadnı́ okraj parku (Wawona, sekvojový háj Mariposa
Grove), pokud bude otevřená silnice zajedeme na Glacier Point (výhlı́dka na údolı́ a Half
Dome)
Program :
Před vjezdem do údolı́ se dáme po Wawona Rd na jih, krátce po odbočce je parkoviště před vjezdem do tunelu. Pokocháme se krásným výhledem na yosemitské údolı́
a odlovı́me (V) keš Out of the Darkness, into Yosemite Valley! (GCG2AD). Zaslat odpovědi: 1. Název cedule? 2. Kdo to nakreslil a v jakém roce? Pokud tam cedule nenı́, lze
se vyfotit s GPS.
Cestou na jih lze odlovit jednu (T) keš za odbočkou na Glacier Point.
Ve Wawoně je možné navštı́vit:
www.verzana.me.cz
21
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
• Visitor Center - pěkná výstava, informace o sekvojı́ch atd.
• Pioneer Yosemite History Center - vysvětluje jak tento park ovlivnil dalšı́ po celém
světě. Na mı́stě jsou historické budovy atd.
• válı́ se tam jedna (T) keš
Pokud bude silnice otevřená, pojedem pár mil na jih do Mariposa Grove - sekvojového háje, kde roste 500 původnı́ch obřı́ch sekvojı́ (nejstaršı́ majı́ asi 3000 let). Tyto
stromy jsou pravděpodobně největšı́ žijı́cı́ věcı́ na našı́ planetě. Pokud je otevřeno, lze
zaparkovat v Maripose. Parkoviště bývá rychle plné, pak se musı́ parkovat ve Wawoně
a použı́t shuttle bus. Čeká nás krátká procházka po sekvojovém lese, kde je muzeum a
stánek s informacemi.
Kousek za Mariposou (asi 500 m) je jedna drive-in (T) keš - zvenku hranice parku.
Vrátı́me se zpátky do Wawony a dál k odbočce Glacier Road. Pokud nebude uzavřena,
pojedem na vyhlı́dku na Glacier Point (2199 m) - pokocháme se výhledem na široké
okolı́, včetně údolı́ a protějšı́ho Half Domu. Na cestě zpět se zastavı́me na dalšı́m
vyhlı́dkovém mı́stě Washburn Point - parkoviště necelý kilometr daleko. (V) keš Yosemite’s Wonders (GCJV78) - zaslat odpovědi: 1. Jméno osoby na obrázku? 2. Kolik
fotek je na této desce?
Můžeme zastavit na dalšı́m parkovišti a vydat se na procházku na Sentinel Dome
(2476 m), kde je (V) keš Yosemite Sentinel Dome Virtual Cache (GCGA2Q). Z mı́sta
keše jsou překrásné panoramatické výhledy na tyto 3 symboly (60 stupňů true, 280
stupňů true, 343 stupňů true) - poslat fotku alespoň s jednı́m z nich v pozadı́. Nebo
vyjmenovat ty symboly a věc na mı́stě, pomocı́ které se ty symboly dajı́ určit (nenı́ to
disk).
Procházka se dá lehce prodloužit ještě na Taft Point (2287 m). Celkově je to 3.5 km
okruh a 2 hodiny.
Pokud bude silnice na Glacier Point zavřená, můžeme alternativně jı́t na procházku
k Fort Monroe (viz listing).
5.10
10. den : Yosemite NP - Mono Lake
Cestovnı́ den (5.6.):
5 hodin autem, 200 mil (322 km)
campground Lone Pine - 6 mil západně od města Lone Pine, před parkem
Death Valley. Cena za kempovacı́ mı́sto (až pro 6 lidı́) 1 noc je 17 $. Splachovacı́ toalety.
Bez rezervace (zatı́m volno, majı́ i mı́sta kdo-dřı́v-přijde-ten-dřı́v-mele). GPS: N 36°
35.840 W 118° 11.080
Ubytovánı́ :
www.verzana.me.cz
22
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
odjezd z NP Yosemite přes hory (průsmyk Tioga Pass), nahoře zastávka
na Tuolumne Meadows a Mono Lake
Program :
Pokud bude otevřená silnice Tioga Pass Rd, vydáme se směrem do východnı́ části
parku přes náhornı́ oblast plnou luk, jezer a žulových dómů - Tuolumne Meadows. V
opačném přı́padě musı́me park opustit západnı́m směrem a objet to ze severu k Mono
Lake (zeptat se rangerů, která cesta je otevřená). Nejkratšı́ objı́žd’ková cesta (hwy 108)
vede severně od Yosemite NP přes Sonora Pass (2920 m), tj. o něco nı́ž než průsmyk
Tioga Pass. K Mono Lake je to asi 300 km a 4 hodiny cesty.
Předpokládejme prvnı́ variantu, tj. silnici Tioga Pass Rd otevřou a užijeme si ještě
půlden v parku Yosemite. Začneme stoupat na náhornı́ plošinu, mineme několik menšı́ch
jezı́rek a před většı́m jezerem Tenaya je vyhlı́dková zastávka Olmsted Point (N 37°
48.650 W 119° 29.100). Nabı́zı́ výhled dolů do údolı́, je vidět i Half Dome.
Pokračujeme o kousek dál k nádhernému jezeru Tenaya Lake - zde si můžeme udělat
menšı́ přestávku u piknikových stolů. V jezeře se dá i plavat (ale bude to ledárna).
Pokračujeme dál na východ a před osadou Tuolumne Meadows se naskytne
možnost prvnı́ menšı́ procházky po louce na žulový dóm Pothole Dome s výhledem
na meandrujı́cı́ koryto řeky Tuolumne River, jezero, dómy a hory v pozadı́. Jde o
strmý krátký výstup (ne vı́ce než 1 km celkově). Naučná (E) keš Pothole Dome - Glacial
Features (GCGA2Q) nám ukáže jak ledovec formoval tuto oblast (viz listing). Parking
N 37° 52.700 W 119° 23.720.
Z Tuolumne Meadows se dá projı́t k pramenům Soda Springs a k historickému
hotelu Parsons Lodge (okruh 2.4 km, 1 hod) - zaparkovat u Lembert Dome parking
area a jı́t po štěrkové cestě přes bránu. Cesta vede přes most k Visitors Centru. Nebo se
dá jı́t od Dog Lake parking area k jezeru Dog Lake a na dalšı́ dóm Lembert Dome
s perfektnı́m výhledem. Celý okruh má 6.4 km, trvá asi 4 hod pohodovým tempem a
překonává převýšenı́ 260 m.
Před jezerem Tioga Lake opustı́me národnı́ park v průsmyku Tioga Pass (3031 m).
Kolem dalšı́ho jezera Ellery Lake pojedeme kolem (T) keše Old Tioga Road (GCZNP6).
Dojedeme k hlavnı́ křižovatce s hwy 395 k Mono Lake. Nabı́zı́ se odbočka 200 m na kopec
vpravo s perfektnı́m výhledem. (T) keš What a View (Part Three) (GCGY70).
Zajedeme dolů k zajı́mavému jezeru Mono Lake - nad jeho hladinou trčı́ vápencové
věže bizarnı́ch tvarů. Útvary vznikly pod hladinou jezera dı́ky slané vodě, bohaté na
vápnı́k a uhličitany. Ty spolu reagujı́ a vytvářı́ tak skalnı́ věže (tufa towers), které byly
po staletı́ lidskému oku ukryty. Ve 40. letech měli v LA málo vody a tak odklonily většinu
napájecı́ch přı́toků tohoto jezera. Hladina tak poklesla o 15 m, zdvojnásobila se slanost
vody a věže spatřily světlo světa. Hnı́zdı́ tady množstvı́ ptáků, v jezeře nejsou ryby, ale
kraby - celé okolı́ je unikátnı́m ekosystémem. Je snahou jezero zachránit, dnes se odvádı́
do LA méně vody z této oblasti. Jezero také patřı́ mezi nejstaršı́ v Severnı́ Americe www.verzana.me.cz
23
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
odhaduje se stářı́ asi 1-3 miliony let a je tektonického původu. Hory kolem jsou sopečného
původu. Oblast byla domovem původnı́ch obyvatel - indiánů kmene Mono tribe.
Vydáme se na sever městem Lee Vining, po cestě je muzeum Mono Basin Historical
Society a naproti (T) keš Downside Up (GC1QBNC) s výhledem na jezero. Pokračujeme
dál k Mono Basin Scenic Area Visitor Center (N 37° 57.950 W 119° 07.250), kde se dovı́me
spoustu zajı́mavých informacı́ o oblasti. Poblı́ž (asi 250 m) je (T) keš Long Live Mono
Lake! (GC15GGP).
Pokud by byl čas a chut’, můžem zajet ještě dál (7 km) na severnı́ břeh jezera do
Mono Lake Parku. Hnı́zdı́ tady různorodé ptactvo, dá se tady dělat piknik, v okolı́ jsou
dvě kešky. Samozřejmý je výhled na jezero.
Spı́š bych jela ve směru našı́ cesty, tj. na jih. Od Visitors Centra se dáme doprava na
Picnic Grounds Rd, pokud to půjde (vyhlı́dková cesta po pobřežı́ kolem menšı́ho letiště).
Dále podél pobřežı́ po Test Station Rd až k parkovišti u dvou naučných (E) kešı́. Je to
tak půlkilometrová procházka ke břehu kolem obou kešı́, naučná stezka South Tufa
Area nabı́dne výhled na vápencové věže a zajı́mavé info. Tohle je jedno z nejhezčı́ch
mı́st oblasti, které bych ráda viděla.
Nedaleko
rozhledem a
lávu a páru,
na ledovcové
(GC6B0B)
je ještě krátký asi mı́lový okruh na Panum Crater s panoramatickým
zajı́mavou geologiı́. Je tu vidět jak se formuje mladá sopka. Neuvidı́me
ale spı́š rhyolitické bloky, věže a sopečné sklo. Pokocháme se výhledem
morény Sierra Nevada a Mono Lake. (T) keš Panum Panorama Revisited
Vrátı́me se na hwy 395 a pojedeme na jih až do Lone Pine, zahneme doprava na
Whitney Portal Rd ke kempu.
Velmi blı́zko kempu jsou dvě (T) keše, které stojı́ za viděnı́:
• Rockclimbers’ Paradise (GCJ7VR) - lezenı́
• Whitney Arch (GC1F4C4) - skalnı́ oblouk a skrz něj jsou vidět hory - to je na
pohlednici!
5.11
11. den : Lone Pine - Death Valley NP - Las Vegas
Cestovnı́ den (6.6.):
6 hodin autem, 250 mil (402 km)
Hotel & Casino Stratosphere - 2000 Las Vegas Boulevard South. Cena
za noc ve dvoulůžkovém pokoji 47 $ + cca 13 $ poplatky a daně. Pokoj je ve vyššı́m
patře mrakodrapu, nabı́zı́ výhled na vegasský Strip - ulici s nejznámějšı́mi podniky s
hazardnı́ zábavou. Neomezený vstup na vyhlı́dku ze střechy mrakodrapu, tam se nacházı́
adrenalinové atrakce jako bungee jumping z 270 metrů atd. V hotelu je 6 restauracı́,
Ubytovánı́ :
www.verzana.me.cz
24
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
nočnı́ zábava a rozlehlé kasino. Fitness centrum, lázeňské a wellness centrum, vı́řivka
Jacuzzi, venkovnı́ bazén. Placené wifi, parkovánı́ zdarma. Předpokládám, že se tu dá
vyprat prádlo, žehlička má být na pokoji. Rezervováno / zaplaceno. GPS: N 36° 08.850
W 115° 09.300
odjezd z Lone Pine přes národnı́ park Death Valley (Údolı́ smrti) do Las
Vegas, večer zábava ve městě hazardu
Program :
Národnı́ park Death Valley jen projedeme směrem na východ přes hory. Budeme se
koukat na překrásnou barevnou scenérii pouště a hor, a to předevšı́m z klimatizovaného
auta. Procházky moc nehrozı́, počı́tejte s teplotami i přes 40◦ . Je to nejteplejšı́, nejsuššı́
a nejnı́že položený park, přesto má co nabı́dnout (hlavně v zimě, kdy lze provozovat
turistiku).
Z Lone Pine se vydáme kolem jezera Owens Lake, kde vyzvednem naučnou (E) keš
Forget it, Jake. It’s Chinatown (GC24BK2). V r. 1800 mělo toto jezero neuvěřitelných
280 km2 , začalo vysychat ze stejných důvodů jako Mono Lake (LA vodovod). Dokonce to
ve 20. letech přerostlo v násilı́ - farmáři, kterým byla odvedena voda, sabotovali vodovod.
Podle cedule odpovědět na otázky: 1. Jak hluboké bylo jezero (30 ft)? 2. What was left
behind? Co se stalo 07/1998? 3. Jaká byla prvnı́ fáze zde zmiňovaná? 4. Jak vysoká je
malá skála u desky? 5. Myslı́te si, že snı́ženı́ trestu funguje? Vyfotit se na mı́stě.
Kousek za vjezdem do parku nás čeká dalšı́ naučná (E) keš Death Valley Earthcache
(GC1Z2R1) - vyhlı́dka Father Crowley Viewpoint na Rainbow Canyon (může se
dojet na konec odbočky, kde je výhled na duny a Panamint Valley). Zaslat odpovědi:
1. Jakou barvu majı́ skály v rokli směrem na sever? 2. Co tu roste? 3. Jakou vlastnost
najdete v DV, kterou najdete i v jiných pouštı́ch po světě? 4. Vyfotit se s GPS, komu
je věnován monument a kdy?
Po pár km dorazı́me do osady Panamint Springs, kde je benzı́nka, hotel, kemp a
restaurace. Také Visitors Center a (T) drive-in keš. U odbočky do Panamint Valley dalšı́
(T) keš, 50 m od cesty. Postupně se budeme zanořovat hlouběji do údolı́, začne být většı́
vedro...
Po pár desı́tkách km dorazı́me do oázy Stovepipe Wells. Pojedeme dál dolů a dáme
se odbočkou na Salt Creek - slaná voda je domovem řı́dce se vyskytujı́cı́ch rybek pupfish
(může být vyschlý). Půlkilometrová procházka. (V) keš Bitter Cache - odpovědět na
otázky: 1. Najı́t v lozı́ch nezodpovězené otázky. 2. Na mı́stě najı́t odpovědi. 3. Vymyslet
dvě nové otázky.
Těsně před oázou (Furnace Creek) si uděláme zastávku u boraxové rafinerie Harmony Borax Works - objedeme krátkou smyčku k naučné (E) keši Death Valley
(GC1RBAD). Zajı́mavý listing, poslat odpovědi: 1. Kolik metrů pod hladinou moře
stojı́te (podle GPS)? 2. Harmony operation zavı́rá v ...? 3. Across the desert to Mojave
www.verzana.me.cz
25
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
... miles of forbidden terrain ...? 4. Borax will not crystallize at temperature above ...
degrees? 5. They received ... dollar for a day. 6. Kolik let po operation ceased? 7. Vyfotit
se s GPS na mı́stě.
Uprostřed národnı́ho parku, v osadě Furnace Creek je snad vše, co modernı́ civilizace žádá - Visitors Center, restaurace, golfové hřiště (nejnı́že položené na světě - 214
stop pod hladinou moře), benzı́nka, hotel, kemp, pikniková oblast, ale kousek stranou
žije i pár indiánských rodin původnı́ho kmene Timbisha. Občerstvı́me se, možná zajdem
zjistit zajı́mavé info do Visitors Centra a můžem odlovit dvě (V) keše ve vesnici. How
Low Can You Go? - Otázka: Co velkého a červeného je na mı́stě?. Lego Dan’s Death
Valley RR cache - keš o pozůstatcı́ch železnice v údolı́. Otázky: 1. Sériové čı́slo vlaku
(na pravé a levé straně předku lokomotivy) 2. Stavitel a rok postavenı́. 3. Rok, kdy byla
lokomotiva poskytnuta muzeu. Extra: jméno druhého ředitele National Park Service,
který se později stal viceprezidentem a generálnı́m manažerem Borax Consolidated’s
new subsidiary (U.S. Potash) - informace je před vámi.
Dál můžem vyrazit bud’ přı́mo do Las Vegas, přes hory na východě nebo si udělat
variabilně dlouhou odbočku. Vše je po silnici Badwater Rd, pak se budem vracet do
Furnace Creek (FC):
• Asi 15 km od FC je Devil’s Golf Course: rozsáhlá oblast solné pánve pod hladinou
moře (cesta je po dešti uzavřena, vede asi 1 km do solné pánve - (E) keš)
• Asi 25 km od FC je Badwater: nejnižšı́ bod Severnı́ Ameriky (-282 stop). Badwater Basin je většinou solná pánev, občas je tam jezı́rko. (V) keš.
• Na zpátečnı́ cestě (asi 10 km od FC) můžem jet po 9-mı́lové zpevněné Artist’s
Drive: vyhlı́dková smyčka mezi sopečnými útvary a kopci ze sedimentů.
Vrátı́me se do Furnace Creek, kde s dáme doprava po hwy 190 přes hory Funeral
Mountains. Asi po 5 km jı́zdy se zastavı́me na Zabriskie Point, který nabı́zı́ úžasný
výhled na labyrint barevných horských hřebenů a údolı́. Z parkoviště na vyhlı́dku je to
asi 200 m do kopce po dobré cestě.
Pojedem dál do kopce k odbočce na Dante’s View (20 km) - po Furnace Creek
Rd na Dantes View Rd až nahoru na vyhlı́dku (1669 m). Nabı́zı́ jeden z nejlepšı́ch
panoramatických pohledů na park z velké výšky.
Vrátı́me se na hlavnı́, po 200 m je parkoviště a (V) keš Motown Five Death Valley s
pěkným výhledem (100 m). Vyjedeme ven z parku, mineme město Pahrump a po hwy
160 dojedeme do Las Vegas.
Večer pak obhlı́dneme atrakce našeho hotelu Stratosphere, jako bungee jumping,
výhledy shora na město, (V) keš, kası́no... Můžem se vydat na procházku po Stripu a jı́t
prohrát pár peněz do některého z věhlasných kası́n.
www.verzana.me.cz
26
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
5.12
USA 2010
12. den : Las Vegas - Hoover Dam - Grand Canyon NP
Cestovnı́ den (7.6.):
6 hodin autem, 280 mil (451 km)
1. Mather Campground - v Grand Canyon Village. Cena za kempovacı́
mı́sto (až pro 6 lidı́) 1 noc je 18 $. Vybavený kemp, obchody poblı́ž, sprchy a prádelna
nedaleko za poplatek. Bez rezervace, uvidı́me jestli ještě bude mı́sto. GPS: N 36° 03.000
W 112° 07.400 2. campground Desert View - 40 km od Grand Canyon Village. Cena za
kempovacı́ mı́sto 1 noc je 12 $. Splachovacı́ toalety, dva kohoutky s vodou, žádné sprchy.
Bez rezervace, kdo-dřı́v-přijde-ten-dřı́v-mele. GPS: N 36° 02.550 W 111° 49.500 3. kempy
před jižnı́m vjezdem do parku (south entrance)
Ubytovánı́ :
Program :
odjezd z Las Vegas přes přehradu Hoover Dam do národnı́ho parku Grand
Canyon
Vyrazı́me na jihovýchod po Nevada hwy 93 do města Boulder City. Nedaleko je
známá přehrada Hoover Dam na hranici států Nevada a Arizona, v Black Canyonu na
řece Colorado River:
• postavena ve 30. letech (do r. 1949 se jednalo o největšı́ přehradu světa)
• návštı́vı́ ji 10 mil. lidı́ ročně
• délka 379 m, výška 221 m (2. nejvyššı́ v USA), tloušt’ka dole 200 m, nahoře 14 m
• tvořı́ vodnı́ nádrž Lake Mead - kolem je velká rekreačnı́ oblast
• spotřebovalo se na ni 3 330 000 m3 betonu
Hodinky si přeřı́dı́me o hodinu vpřed! Někde zkusı́me zaparkovat a projı́t se po
přehradě pěšky, at’ si tu výšku vychutnáme. Pak pojedeme dál na jih až do města Kingman. Dál se dáme na východ po hwy 40. Zajı́mavou alternativou je trochu delšı́, ale
pěknějšı́ historická vyhlı́dková trasa Route 66 projı́ždějı́cı́ kouskem indiánské rezervace. Jde asi o 90 mı́lový úsek - Route 66 je o 15 mil delšı́ a 20 minut pomalejšı́ než hwy
40. Pokud bude čas a chut’, volila bych tu 2. variantu.
Na Route 66 bych odlovila cestou pár drive-in (T) kešı́:
• Rt. 66 Rocks (GC14R1W) - je tam výhled a skály, dá se parkovat do 50 m od keše
• Old Route 66 (GCHFG2)
• Crozier Canyon Rail Road View (GC1B0TH) - výhled na vlaky
www.verzana.me.cz
27
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
• Historic 66 – People of the Tall Pines (GC1YV2J) - z města je vidět North Rim
Grand Canyonu
• Historic 66 - Dinosaur Caverns (GC1WKJ3)
• Grand Canyon Caverns (GCM96V) - indiáni udělali na mı́stě hrob pro jednoho z
nich, který na trase umřel
• Historic 66 - Dad’s Billboard of Yesteryear (GC1WKHW) - jeden z nejhezčı́ch
výhledů na trase
Napojı́me se zpět na hwy 40 a ve Williamsu se dáme na sever po 64. (T) keš Yabba
Dabba Doo (GC25K2M) - jı́dlo, obchody, Fred Flinstone...
Po přı́jezdu do parku se pokusı́me sehnat co nejlepšı́ bydlenı́. Západ slunce je po
19:40 (kaňon má pěkné barvy).
5.13
13. den : Grand Canyon NP
Pobytový den (8.6.)
Ubytovánı́ :
viz 12. den (5.12)
odpočinkový den nahoře nad Grand Canyonem, vyhlı́dkové body, lehčı́
procházky po okraji kaňonu
Program :
5.13.1
Info o Grand Canyon NP
Tohle mı́sto nemá moc smysl popisovat, vše podstatné uvidı́te na mı́ste:) Grand Canyon, vytvořený řekou Colorado River, uchvátı́ snad každého svou velikostı́ (jak název
napovı́dá) - 450 km dlouhý, 29 km široký, 1600 m hluboký...
. Průměrné teploty : v červnu kolem 25 - 35◦ C, v noci zima 0 - 15◦ C!
. Výška : cca 2200 - 750 m n.m.
. Doprava : v parku jezdı́ 4 linky shuttle busů (zdarma) - budem je využı́vat, auto
zaparkujem někde poblı́ž zastávky.
Dnes máme v plánu pohodový den - ve vesnici Grand Canyon Village můžem
nakoupit, vyprat prádlo, navštı́vit Visitors Center a hlavně prohlédnout si, co nás čeká
zı́tra. Kdykoliv během dne můžete snadno dojet busem nebo dojı́t pěšky do vesnice a
přerušit výlet, pokud budete chtı́t odpočı́vat před náročným zı́třkem.
Zaparkovala bych kdekoliv a busem zajela na vyhlı́dku Yaki Point. Kousek odsud
je výchozı́ mı́sto treku South Kaibab Trail - strmějšı́, ale kratšı́ a pěknějšı́ varianta
zı́třejšı́ho sestupu do kaňonu.
www.verzana.me.cz
28
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
Necháme se odvézt busem kousek zpět na dalšı́ vyhlı́dku Pipe Creek Vista. Začı́ná
tady Rim Trail - trasa po okraji kaňonu po vyhlı́dkových mı́stech. Celkově asi 20 km,
téměř bez převýšenı́, všude stavı́ bus, takže se dá popojı́ždět od jednoho bodu k druhému.
K dalšı́mu vyhlı́dkovému mı́stu Mather Point je to 2.1 km pěšky na západ. Na
nedalekém náměstı́ Canon View Information Plaza bych navštı́vila Visitors Center.
Můžeme pokračovat po Rim Trailu dál asi 1.1 km, kde je kromě dalšı́ vyhlı́dky i rangerská
stanice Yavapai Observation Station. Můžeme se tu dovědět např. jak je kaňon starý,
jak se tvořil, poznávat jeho geologii.
Asi 1.6 km je vzdáleno Market Plaza - můžeme tam přejet autobusem, najı́st
se, nakoupit atd. Dál pokračovat na západ busem k Verkamps Visitors Center nejnovějšı́ návštěvnické centrum (8:00-17:00) v jedné z nejstaršı́ch budov (1906) - info o
historii, výstavy atd.
Přesuneme se dál na západ, po cestě je několik historických budov z počátku 19. stol.,
až k výchozı́mu bodu trasy Bright Angel Trail (pomalejšı́ a delšı́ varianta zı́třejšı́ho
sestupu, ale méně náročná).
Dál na východ vede velmi populárnı́ vyhlı́dková trasa Scenic Hermit Road s 9
vyhlı́dkovými body, až na konec k Hermits Rest je to 11 km. Jela bych busem (červená
linka) a vystupovala na vyhlı́dkových bodech, přı́padně něco můžem ujı́t pěšky. Možné
zastávky:
• Hermits Rest Transfer - začátek linky, výhled na vlaky
• Trailview Overlook - tady si můžem pořádně prohlédnout Bright Angel Trailtrasa, která nás čeká zı́tra (tudy pujdem nahoru a dolu, nebo někdo jen nahoru),
výhled na historickou část vesnice
• Maricopa Point - výhled na bývalý důl Orphan Lode Mine z r. 1891, kde se těžila
měd’ a později uranová ruda
• Powell Point - The Powell Memorial, památnı́k Powellovi za objevné exkurze
do kaňonu (1869-1872), (V) keš Grand Canyon Explorers (vyfotit se s GPS +
odpovědět: name the Explorer, the dates, and what was accomplished)
• Hopi Point - jedno z nejoblı́benějšı́ch vyhlı́dkových mı́st, výhled na řeku
• Mohave Point - (V) keš Peace on the Rim - odpovědět: 1. Jména obou mužů (v
betonu)? 2. Datum? 3. Jaká ikona této periody?
• The Abyss - nabı́zı́ téměř vertikálnı́ pohled dolů do kaňonu na kemp u potoka,
(V) keš Abyss Disk - odpovědět: 1. Výška napsaná na disku? 2. Čı́slo roadway
stationing na disku? Pozor na okraj srázu!
www.verzana.me.cz
29
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
• Monument Creek Vista - začátek trasy Greenway Trail
• Pima Point - nejlepšı́ výhled na řeku
• Hermits Rest - konec trasy, historická ubytovna dělnı́ků z r. 1914, dnes je tu snack
bar, toalety, začı́ná tu Hermit Trail, (V) keš Trail’s End Rest - u desky odpovědět:
1. Název a význam mı́sta? 2. Datum stanovenı́?
Vrátı́me se do kempu, dohodnem si plán na zı́třek, připravı́me si věci a půjdem brzo
spát!
5.14
14. den : Grand Canyon NP
Pobytový den (9.6.)
Ubytovánı́ :
viz 12. den (5.12)
sestup na dno kaňonu k řece Colorado - Bright Angel Trail, možná částečně
South Kaibab Trail
Program :
Tento den nás čeká pravděpodobně nejnáročnějšı́ výlet - sestup do kaňonu. Vstávat
budem asi po 4 hod, tak abysme byli v 5 na zastávce autobusu (Backcountry Information
Center s parkovištěm) Měli bysme mı́t každý:
• min 2-4 litry vody (na Bright Angel je po cestě voda, v přı́padě South Kaibab vzı́t
vı́ce vody)
• slunečnı́ brýle
• opalovacı́ krém
• něco na hlavu
• náhradnı́ oblečenı́
• energetické nápoje a jı́dlo - něco slaného, voda s přı́sadou (!)
• pı́št’alka
• čelovka
Na dně kaňonu může být kolem 40◦ C ve stı́nu! Proto je doporučeno nechodit na
slunci v době 10:00-16:00. To asi částečně porušı́me, pak je doporučeno mı́t mokré tričko
a něco mokrého na hlavě. Musı́ se častěji jı́st a pı́t - alespoň trochu každou hodinu (při
napitı́ se, zároveň snı́st něco slaného). Tento trek je náročný předevšı́m tı́m, že nejdřı́v
www.verzana.me.cz
30
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
jdete dolů a nejvı́ce unaveni pak nahoru - 1/3 času počı́tat na sestup a 2/3 na výstup!
Po cestě se budem vyhýbat mulám - ustoupit do svahu, být zticha a počkat až bude 15
m za mnou. Mimoto jsou od nich na cestě h.., tak bacha:)
Vybrala jsem dvě varianty:
Bright Angel Trail
- 1. varianta
Kousek od parkoviště začı́ná jedna z nejlepšı́ch a nejbezpečnějšı́ch tras v oblasti. Je
delšı́, mı́rnějšı́, pomalejšı́ (než South Kaibab) s několika odpočı́vadly (pitná voda, toalety,
SOS telefony, piknik) a občasným stı́nem.
Kdykoliv to lze otočit a jı́t zpátky nahoru nebo naopak rozhodnout se po cestě podle
sil, jestli dojı́t až dolu dno kaňonu (nebo jen na plošinu nad řekou). V polovině a dole
jsou rangerské stanice (Indian Garden, Bright Angel Campground). Tahle cesta je
doporučena v každém přı́padě pro výstup nahoru (lepšı́ než South Kaibab). Po cestě lze
obdivovat nejen barevné útesy vytvořené masivnı́ trhlinou Bright Angel, ale i bohatou
historii (starobylé piktogramy, historické stavby).
Trasa byla v minulosti použı́vána indiány, později v r. 1891 ji američtı́ pionýři
potřebovali pro přı́stup k dolům poblı́ž Indian Garden. Pionýři cestu prodloužili až
k řece a vybı́rali mýtné, což vedlo ke sporům s železničnı́mi společnostmi, které chtěli
ovládat turismus v oblasti. V r. 1928 cesta připadla ve prospěch státu (National Park
Service).
Na zastávkách jsou toalety (nejsou u Three-Mile Resthouse), voda, piknik... Na prvnı́
piknikové zastávce je (V) keš Below the Rim (Don’t Follow the Raven) - doplnit z cedule
poblı́ž souř.: 1. Emergency 2. Pack 3. No.
Od oázy Indian Garden (osada je dodnes domovem indiánů) se dá mı́sto dolu k řece
jı́t 1.5 mı́le na plošinu Plateau Point nad řeku. Je tam taky (V) keš Plateau Pt. Cache
- odpovědět: kolik metrů jste od nejbližšı́ho zábradlı́ a směr (asi azimut?) k parkovišti
mul.
U řeky je (T) keš GCNP Bright Angel nejen pro geokačery. Nenı́ schovaná (velká
dřevěná bedna, spravovaná NPS), může se tam zapsat každý kdo došel na dno kaňonu.
Poblı́ž je most přes řeku a cesta na North Rim (severnı́ okraj kaňonu).
Jednotlivé úseky trasy a zastávky (věnujte pozornost vzdálenostem a převýšenı́):
• Rim (2093 m) do Mile-and-a-Half Resthouse (1748 m) - 2.4 km
• Mile-and-a-Half (1748 m) do Three-Mile Resthouse (1449 m) - 2.4 km
• Three-Mile Resthouse (1449 m) do Indian Garden (1160 m) - 3.1 km
• Indian Garden (1160 m) do River Resthouse (756 m) - 5.2 km
www.verzana.me.cz
31
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
• River Resthouse (756 m) do Bright Angel Campground (756 m) - 2.4 km
Tj. celkově od jižnı́ho okraje South Rim (2093 m) do Bright Angel Campground
(756 m) - 15.5 km.
Nahoru by se mělo jı́t od Indian Garden nejlépe v 8 hod - rozložit si cestu a 1x za
hodinu se snažit odpočı́vat ve stı́nu, jı́st a pı́t.
South Kaibab Trail
- 2. varianta
Od parkoviště se musı́ přejet busem Hikers express (přı́má linka v 5:00) kousek od
Yaki Pointu, kde je začátek strmějšı́, ale nejrychlejšı́ cesty na dno kaňonu (4-6 hod).
Kousek od zastávky se dá nabrat voda (mı́t min 4 litry), pak až dolu ne. Začı́ná tady
taky drsná (M) keš South Kaibab to Bright Angel po jednotlivých zastávkách obou
zmı́něných tras (v listingu jednotlivé stage).
Prý je tato cesta nejpěknějšı́ - panoramatické výhledy (oproti Bright Angel), část
trasy vede po hřebeni. Ale zase o něco nebezpečnějšı́ - na cestě je pár zastávek, ale
žádná voda, žádný stı́n.
Na zastávce Tipoff je odbočka na Tonto Trail, který vede k Indian Garden a spojuje se tak s Bright Angel Trail. Je tedy nutné dojı́t až sem, vracet stejnou cestou se
nedoporučuje.
Jednotlivé úseky trasy a zastávky:
• Rim (2213 m) do Cedar Ridge (1865 m) - 2.4 km
• Cedar Ridge (1865 m) do Skeleton Point (1591 m) - 2.4 km
• Skeleton Point (1591 m) do Tipoff (1219 m) - 2.3 km
• Tipoff (1219 m) do Bright Angel Campground (756 m) - 4.2 km
Tj. celkově od okraje (2213 m) do Bright Angel Campground (756 m) - 11.3 km.
Nejlepšı́ variantou, ale nejnáročnějšı́, je dojı́t na dno k Bright Angel campground,
kde se cesta spojı́ přı́mo s Bright Angel Trail, po kterém se pak jde nahoru.
5.15
15. den : Grand Canyon NP - Monument Valley State Park
Cestovnı́ den (10.6.):
5 hodin autem, 180 mil (290 km)
campground Mitten View - poblı́ž Visitors Centra v Monument Valley.
Cena za kempovacı́ mı́sto (až pro 6 lidı́) 1 noc je 10 $. Piknikový stůl, gril, sprchy na
mince. Bez rezervace, kdo-dřı́v-přijde-ten-dřı́v-mele. GPS: N 36° 58.900 W 110° 06.800
Ubytovánı́ :
www.verzana.me.cz
32
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
odjezd z Grand Canyonu do země Navahů - Monument Valley, utábořenı́ a
západ slunce u monumentů
Program :
5.15.1
Info o Navajo Reservation
Rezervace indiánského kmene Navahů (kde se budeme asi 4 dny pohybovat) se rozkládá
na územı́ 3 států (New Mexico, Utah, Arizona) na rozlehlém územı́ asi 70 tis. km2 (skoro
jako ČR). Žije zde cca 180 tis. potomků původnı́ch obyvatel Ameriky. Jejich jazyk je
natolik složitý, že mu nelze rozumět. Proto ho ve 2. světové válce Američani použili
v boji proti Japoncům jako tzv. Navajo code. Asi 400 Navahů (Navajo Code Talkers)
bylo vytrénováno. Stvořili tajný kód, naučili se kódovat a dekódovat tajné zprávy během
několika sekund (stroj by totéž zvládl za 30 minut). Na bitevnı́ frontě prokázali velkou
statečnost a patriotismus.
Obrázek 7: Monument Valley od Visitor Centra - Mittens a trasa prohlı́dky parku
Na územı́ kmene se nacházı́ Monument Valley State Park (kde přespı́me), známý
scenériemi z mnoha westernů nebo filmů jako Forrest Gump, viz obr. 7. Indiáni vybı́rajı́
za vstup/vjezd na jejich územı́ různé poplatky (vyjı́mečně zde nebude platit naše karta
pro vstup do všech NP).
Úřednı́ hodiny Navajo Tribal Park Visitors Centra: 6:00 - 20:00. Hodiny, kdy lze
projet parkem po vyhlı́dkové offroad cestě: 6:00 - 20:30 (za polatek asi 30 ? $).
V rezervaci platı́ prohibice, teoreticky se nesmı́ alkohol ani dovážet, ale turisti údajně
přı́jı́ždı́ předzásobeni.
. Průměrné teploty : v červnu kolem 14 - 30◦ C
. Zvı́řata : chřestýši, štı́ři, pavouci
. Geocaching : po cestě z Grand Canyonu...
• (T) na silnici 64 - KAIBAB CACHE (GC1EVFH)
• (V) na silnici 89, ve městě Cameron - Valentine’s Bridge (GC7B03) - emailem
původnı́ název města (ne současný)
www.verzana.me.cz
33
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
. Geocaching : v Monument Valley...
• (V) asi 1km vlevo od hlavnı́ silnice 163 - Harry and Mikes Place (GCHHXG) odpoved’ na otázku: Data narozenı́ Harryho a Mika?
5.16
16. den : Monument Valley SP - Navajo National Monument
Pobytový den (11.6.)
campground Sunset View nebo Canyon View - u Navajo National Monumentu, poblı́ž Visitors centra. Měly by být zdarma. Bez rezervace, kdo-dřı́v-přijde-tendřı́v-mele. 1. Sunset View CG: na zpevněné cestě u Visitors Centra. Piknikový stůl, gril,
parkovacı́ mı́sto. WC, voda. V noci tam bývá zima. 2. Canyon View CG: nevybavený
kemp 160 m od Visitors centra po nezpevněné cestě (v přı́padě, že ten prvnı́ je plný).
Tiché mı́sto, krásné výhledy na obě strany kaňonu, doporučeno pro pozorovánı́ nočnı́
oblohy. Gril, žádná voda (ta je v prvnı́m kempu). GPS: N 36° 41.200 W 110° 32.500 (?)
Ubytovánı́ :
prohlı́dka parku Monument Valley (viz obr. 7), přesun k Navajo National
Monument (1,5 hodiny autem, 60 mil, 97 km)
Program :
V parku se nedá volně procházet (soukromý pozemek indiánů), bez průvodce lze
absolvovat jen Wildcat Trail (3 mı́lový okruh). Za poplatek je možné projet 27 km okruh
po nezpevněné cestě (2 - 3 hodiny) - uvidı́me, jestli budem moci jet půjčeným autem.
U Visitors Centra jsou nabı́zeny projı́žd’ky po parku (cca 60 $ za 2 - 3 hod. jeepem),
přı́padně pěšı́ výlet s průvodcem (až 100 $ za 3 hodinovou procházku s průvodcem).
Little Monument Valley - okruh s nejznámějšı́mi monumenty. Dalšı́ možnosti výletů:
• Central Valley - Sun’s Eye, Ear of the Wind
• Mystery Valley - skalnı́ oblouky a mosty, pozůstatky obydlı́
• Comb Ridge - pozůstatky indiánského obydlı́
• Coal Mine Canyon (poblı́ž Tuba City)
. Geocaching : u Navajo National Monumentu...
• (V) na vyhlı́dce nad monumentem - Betatakin View (GCGZER) - fotka sebe a GPS
s cedulı́ nejvı́ce vpravo (u výhledu na Betatakin), nesmı́ být vidět nápis (pokud
nenı́ fotka, poslat ten nápis)
www.verzana.me.cz
34
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
5.17
USA 2010
17. den : Navajo National Monument - Lake Powell (Page)
Cestovnı́ den (12.6.):
3 hodiny autem, 100 mil (161 km)
campground Lone Rock Beach - poblı́ž Page, u jezera Powell. Cena za
kempovacı́ mı́sto 10 $ za noc. Jde o primitivnı́ kemping na pı́sečné pláži u jezera nebo
v dunách. Otevřený oheň povolen. Toalety, venkovnı́ studená sprcha, pitná voda. Bez
rezervace. GPS: N 37° 00.933 W 111° 32.100
Ubytovánı́ :
túra s průvodcem k indiánským obydlı́m Batatakin, přejezd k jezeru Powell,
utábořenı́ se na pláži jezera, koupánı́, piknik atd.
Program :
. Navajo National Monument - indiánské obydlı́ na dně kaňonu :
Túry s mı́stnı́m rangerem k indiánskému obydlı́ Batatakin jsou zdarma, v letnı́ sezóně
každý den. Jde o náročný 8 km okruh trvajı́cı́ 3 až 5 hodin. Začı́ná se ve výšce 2220 m,
následuje sestup o 218 metrů nı́ž dolů do kaňonu k obydlı́. V obřı́m skalnı́m výklenku
jsou pozůstatky vesnice původnı́ch obyvatel Ameriky z roku 1267.
Sraz: 8:15 a 10:00 ráno (podle Mountain Daylight Savings Time - stejný čas jako v
Utahu a Novém Mexiku a Coloradu - zkontrolovat čas, v Arizoně je jiný !!!) před Visitors
Centrem, pak přejezd vlastnı́mi auty na Batatakin parkoviště a začátek trasy.
Pokud se někomu dolů do kaňonu nebude chtı́t, lze absolvovat alternativnı́ kratšı́
procházky s výhledem shora na obydlı́ Batatakin:
• Sandal Trail: zpevněná cesta nahoře s výhledem na Betatakin a útes Talastima (1,6
km okruh)
• Aspen Trail: odbočka ze Sandal Trail, sestup 100 m k výhledu na starověký osikový
les (1.3 km okruh)
• Canyon View Trail: pohled shora na Betatakin Canyon, vede do campgroundu (1
km okruh)
Přejezd 161 km do města Page k přehradě Glen Canyon Dam a k jezeru Powell.
. Geocaching : okolı́ města Page, přehrada a jezero Powell...
• (T) nad kaňonem naproti přehradě - Marble Canyon View (Glen Canyn View)
(GC1QXM9)
• (T) s výhledem na přehradu - A Dam Good View (GCMFB3)
• (T) na vyhlı́dce z Page - Seek the Shade (GC1P7Z1) - zaparkovat u hotelu, ne na
ulici
www.verzana.me.cz
35
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
• (T) s výhledem na přehradu - Trucker Stop 9 (GC1A7PZ) - parking coordinates N
36 56.093 W 111 28.648, skalnı́ útvar UFO
• (T) s výhledem na přehradu - Page 911 2nd Call (GC1NY0W) - ze stejného parkoviště jako předchozı́, po silnici asi 100 metrů k okraji kaňonu, pak 100 metrů
terénem na jih
• (T) výhled ze skály na přı́stav a hrad - Trucker Stop 8 (GC1A7PG) - na druhé
straně přehrady, parking kousek za kešı́
• (T) zastávka - Trucker Stop 12 (GC1APCA) - odbočka doleva z 89 na Road Kill
keš
• (T) prý originálnı́ keš - Road Kill (GCNMF9) - odbočka doleva z 89
• (T) hranice států - Utah-Arizona Connection (GCGHNB) - před odbočkou na Lone
Rd z 89, parking kousek za kešı́
5.18
18. den : Lake Powell - Zion NP
Cestovnı́ den (13.6.):
3 hodiny autem, 113 mil (182 km)
vı́ce alternativ - 1. campground Watchman - Springdale v Zion NP, blı́zko
jižnı́ho vjezdu. Cena za kempovacı́ mı́sto 16 $ za noc. Kousek od Visitors Centra a shuttle
busu. Piknikové stoly, rangerská stanice, pitná voda, beze sprch. Bez rezervace (majı́
plno, ale zkusı́me štěstı́). GPS: N 37° 11.917 W 112° 59.183 2. South Campground 600 m od kempu Watchman za stejnou cenu. Piknikové stoly, pitná voda. Bez rezervace,
kdo-dřı́v-přijde-ten-dřı́v-mele. 3. několik komerčnı́ch (drahých) kempů je dál kolem cesty
na západ - využijeme je v přı́padě, že nebude volno v předchozı́ch dvou.
Ubytovánı́ :
Vı́ce možnostı́ - vegetenı́ u jezera, projı́žd’ka lodı́, návštěva kaňonu Horseshoe Bend, slot canyon, výhledy na jezero, přehradu a kaňon... Odpoledne přejezd do
národnı́ho parku Zion
Program :
. Horseshoe Bend - kaňon ve tvaru podkovy :
Odbočka (GPS: N 36◦ 52,36 - W 111◦ 30,14) na Horseshoe Bend - meandr řeky
Colorado ve tvaru koňské podkovy (viz obr. 8).
. Geocaching : okolı́ podkovy
• (T) na vyhlı́dce - Horseshoe Bend Overlook (GCC345)
• (T) před odbočkou - Trucker Stop 16 - The Muleshoe (GC1R8R0)
www.verzana.me.cz
36
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
Obrázek 8: Horseshoe Bend - kaňon a řeka Colorado
Antelope Canyon (nádherný slot canyon) bude tou dobou bohužel zavřený. My
zamı́řı́me do jiného, menšı́ho a méně navštěvovaného Water Holes Canyonu. Musı́me
mı́t povolenı́ (Navajo tribal fee, hiking permit), které se zı́ská vedle LeChee Chapter
House (Po-Pá), 3 mı́le na jih od Page (Coppermine Rd. - Navajo Route 20) - stojı́ 5$
za osobu na den. Nevı́m, kde to zı́skáme v neděli, možná v Antelope Canyon entrance
station?
Water Holes Canyon je umı́stěn jižně od Page. Po hwy 89 pojedeme 7 mil k
mostu přes Water Holes Canyon (cedule). Zaparkujeme na severovýchodnı́ straně mostu
(u brány) poblı́ž Mile Marker 542. Začátek procházky je jižně od brány. Do kaňonu
nechodit, pokud má pršet!
Poté bych se vydala zpět na sever do Page a pokračovala do Zionu po hwy 89. Cestou
lze podle chuti a času udělat zastávky:
• (T) keš Trucker Stop 13 HEH, HEH, HEH - těžká schovka, drive-in
• (T) keš Painted Desert - snadný přı́stup (asi 1 km procházka), barevná scenérie
• (T) keš Grand Staircase - drive-in se zajı́mavými informacemi o oblasti
• (T) keš Lake Montezuma - jezero, snadná keš 50 m od silnice
Před Glendale zahneme na hwy 9 a po pár km je vjezd do Zion NP. Nejdřı́v pojedem
najı́t bydlenı́, vyhlı́dkové body (včetně (E) kešı́), které mineme, necháme na dalšı́ dny.
www.verzana.me.cz
37
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
5.18.1
USA 2010
Info o Zion NP
Park je považován za nejpěknějšı́ kaňonovou oblast v USA. Po několika dnech mezi
rudými skalami budete přı́jemně překvapeni změnou - tento park je jako zelená oáza
v poušti. Park je charakteristický náhornı́mi plošinami, labyrintem úzkých, hlubokých,
pı́skovcových kaňonů a množstvı́m skalnı́ch věžı́ a stolových hor. I dı́ky tomu je oblast
často vyhledávaná lezci z celého světa.
Zion Canyon je největšı́ a nejnavštěvovanějšı́ kaňon v parku a ten bude zajı́mat
i nás. Severnı́ větev řeky Virgin River (Panenská řeka) zde vytvořila nádhernou
soutěsku, s 600-900 m vysokými stěnami. Jižnı́ část parku je nı́že položená pouštnı́
oblast, s barevnými stolovými horami, kaňony a řekami. Severnı́ části parku jsou na
lesnatých náhornı́ch plošinách.
. Průměrné teploty : v červnu kolem 16 - 36◦ C
. Výška : 1128 (Coalpits Wash) až 2660 (Horse Ranch Mountain) m n.m.
. Doprava : shuttle bus po Zion Canyonu do Springdale (město hned vedle parku) budem tı́m jezdit po většinu času (do kaňonu se autem ani nesmı́)
. Zvı́řata : ptáci, různı́ hadi a ještěři, horský lev, pouštnı́ želva (ohrožený druh), tarantule (prý úžasné bezbranné zvı́řátko, nenı́ časté na nı́ narazit)
. Záplavy : při dešti se úzké kaňony rychle zaplnı́ vodou a znemožnı́ utéct (musı́me
zjistit předpověd’ počası́)
5.19
19. den : Zion NP
Pobytový den (14.6.)
Ubytovánı́ :
Program :
viz 18. den (5.18)
shuttle busem jet do kaňonu k Temple of Sinawava a odsud jı́t dolů pěšky
Ráno vyjedeme shuttle busem po vyhlı́dkové cestě Zion Canyon Scenic Drive. Dojedeme až na konečnou k Temple of Sinawava, kde začne prvnı́ pohodová procházka
Riverside Walk - tam i zpět 3.3 km, 1 hod, převýšenı́ 17 m. Zpevněná cesta vede podél
koryta řeky Virgin River na dně úzkého kaňonu. Po cestě lze obdivovat rozmanitost
mı́stnı́ flory (nejrozmanitějšı́ v celém Utahu) a poučit se z info panelů.
Na konci procházky (u Narrows) odlovı́me naučnou (E) keš Zion Narrows. Slot kaňon
je jen 5 m široký a 300 m vysoký v nejjužšı́m mı́stě. Vznikal miliony let na Colorado
Plateau (plošina), byl vytlačen z moře jako relativně celistvý blok a řeka v něm udělala
velmi úzký kaňon. Kaňon je z navajského pı́skovce (Navajo Sandstone), který je docela
pevný a držı́ při sobě, takže vytvářı́ strmé útesy. Pevnost bránı́ řece kaňon rozšiřovat, tak
www.verzana.me.cz
38
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
si řeka hledá cestu hlouběji. Dolů po proudu za Temple of Sinawava řeka rozrušila kromě
pı́skovce také měkčı́ tzv. Kayenta Formation (snadno rozrušitelné břidlice a prachovce).
V této části řeka vytéká z pod pı́skovce do měkčı́ch vrstev a pı́skovec se hroutı́, takže
koryto řeky je zde rozšı́řené. Log: 3. As you head back down the valley look for the point
at which you think the river begins to erode through the Kayenta Formation. Zkusit
zjistit přibližné souřadnice a nechat se tam vyfotit.
Vydáme se od konečné zastávky busu směrem zpátky. Dá se přejet busem nebo jı́t
pěšky kolem utajeného vodopádu, kde je (V) keš Menu Falls in Zion. Nenı́ na mapách,
ani k němu nenavádı́ žádný ukazatel. Velmi klidné a tiché mı́sto, nenavštěvované. Zjistit
info o schodech k vyhlı́dkové plošině: Prvnı́ schod je špinavý kmen - 1. Počet skalnı́ch
schodů nad kmenem. 2. Počet dřevěných schodů vedoucı́ch k 1. levelu plošiny. 3. Počet
dřevěných schodů od 1. ke 2. levelu plošiny.
Dojdeme k dalšı́mu vyhlı́dkovému bodu (a zastávce shuttle busu) Big Bend - meandr
řeky Virgin River a nad nı́ věžovité skalnı́ útvary (výhledy na náš zı́třejšı́ trek Angels
Landing a Great White Throne (Velký bı́lý trůn)).
Necháme se možná jednu zastávku převézt busem k Weeping Rock (plačı́cı́ skála).
Jde o skalnı́ výklenek s pramı́nky vody, stěny poseté květinami (procházka tam i zpět
0.6 km, 0.5 hod, převýšenı́ 30 m). Je zde i naučná (E) keš Weeping Rock - Zion NP.
Odpovědět: 3. Srovnej povrch skály nad a pod pramenem. 4. Include any changes in the
rates of erosion between the two and your explaination as to why there is or is not a
difference. Vyfotit se.
Odsud se dá pokračovat o něco náročnějšı́ trasou do nádherného slot kaňonu Hidden
Canyon (tam i zpět 3.9 km, 3 hod, převýšenı́ 259 m). Trasa je exponovaná (občas řetězy,
poslednı́ půl mı́le nenı́ moc udržovaná) a končı́ v ústı́ úzkého postrannı́ho kaňonu. Je
zde naučná (E) keš Zion Side Canyon Erosion Features - občasná větev řeky Virgin
River zde vyhloubila dalšı́ kaňon. Ten nenı́ tak hluboký jako ten hlavnı́, protože řeka
zde teče jen občas a tak je eroze pomalejšı́ - vznikajı́ takzvané hanging valleys (visı́cı́
údolı́). Můžeme zpozorovat geologický jev potholes, tj. dı́ry ve skále, zde vytvořené vodou
z vodopádu a kamenı́m padajı́cı́m shora. Lze se vydat i dál na Free-standing Arch skalnı́ oblouk, nahoru údolı́m na západnı́ straně za stromy. Log: 3. Vlastnosti formujı́cı́
osaměle stojı́cı́ oblouk (free-standing arch) + vyfotit se s GPS u oblouku. 4. Od ústı́
kaňonu se podı́vejte kolem Zion Canyonu - kolik vidı́te dalšı́ch hanging valleys?
Vrátı́me se zpět na zastávku busu a popojedeme o 2 stanice směrem do údolı́, cestou
můžeme obdivovat zı́třejšı́ trek na Angels Landing. Ze stanice Zion Lodge lze jı́t trasu
kolem jezı́rek Emerald Pools.
Pak se můžem pomalu vydat zpátky ke kempu, po cestě jsou nádherné obřı́ skály
Court of the Patriarchs. Po přı́jezdu do kempu se můžem jet zkulturnit do Springdale - město je těsně za hranicemi parku v podstatě vedle. Jsou tam všechny služby
www.verzana.me.cz
39
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
(restaurace, prádelna, komerčnı́ kempy, sprchy - ty nikde v parku nejsou!). Také pár (T)
kešı́ s výhledem na Zion.
5.20
20. den : Zion NP
Pobytový den (15.6.)
Ubytovánı́ :
Program :
viz 18. den (5.18)
treky Angels Landing a Watchman Trail
Dojedeme shuttle busem do stanice The Grotto, kde začı́ná trek Angels Landing,
plný závratných pohledů do hlubin - tam i zpět 8.7 km, 4 hod, převýšenı́ 453 m. Jde se na
vrchol hrotu, poslednı́ch 0.8 km se jde po hřebeni a cesta je jištěna řetězy (exponované).
Z vrcholu skály je pěkný výhled na Zion Canyon a také (V) keš Angels Landing. Na
konci treku (ve směru lehce na západ) uvidı́te dřevěnou strukturu přı́mo před sebou a
přes kaňon nahoře horu nazývanou Cable Mountain. Log: vyfotit se s GPS nahoře s
Cable Mountain v pozadı́.
Sejdem dolů a pokud bude ještě chut’ můžem zkusit jeden trek přı́mo nad kempem
- Watchman Trail. Asi 2 hodinová procházka (okruh 4.3 km) s převýšenı́m 112 m
končı́ výhledem na Towers of the Virgin (Panenské věže), Zion Canyon a město
Springdale.
5.21
21. den : Zion NP - Bryce Canyon NP
Cestovnı́ den (16.6.):
2,5 hodiny autem, 100 mil (161 km)
1. campground Sunset - GPS: N 37° 37.320 W 112° 10.500 nebo 2. North
Campground - GPS: N 37° 38.250 W 112° 10.150 (oba kempy blı́zko Visitors Centra);
Cena za kempovacı́ mı́sto 15 $ za noc (s našı́m NP passem by to mohlo být ještě o polovinu levnějšı́, domluvit na mı́stě). Kousek od obou kempů je nádherný výhled na kaňon.
Obchod, prádelna, horká sprcha, pitná voda, rangerské programy, muzeum, restaurace
atd. Bez rezervace, kdo-dřı́v-přijde-ten-dřı́v-mele.
Ubytovánı́ :
odjezd ze Zionu do NP Bryce Canyon, odpoledne procházka po okolı́
(přı́padně alternativa: úplně vynechat Bryce Canyon a vzı́t to přes Cedar Breaks NM)
Program :
Po cestě ven ze Zionu ještě odlovı́me pár naučných (E) kešı́ (na Zion Mt.Carmel
Hwy):
www.verzana.me.cz
40
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
• Blind Arch - Great Arch of Zion ukazuje slepý pı́skovcový oblouk, který může
vzniknout poddolovánı́m útesů (erodujı́cı́ prameny). Materiál pod obloukem - What
is your opinion as to whether the material came from under the arch (making the
arch deeper) or if it came from the arch (making it taller) and your reasoning.
Vyfotit se s obloukem.
• East Zion Erosion Features - výhled na hoodos (samostatně stojı́cı́ skalnı́ věže).
Na skalnı́ch útvarech se nahoře objevuje černá vrstva, odolnějšı́ proti erozi a tak
vznikne hřibovitý útvar. Pevnějšı́ vrstvy obsahujı́ tmel spojujı́cı́ zrnka pı́skovce
dohromady. Parkoviště jen pro 1-2 auta, kratšı́ strmějšı́ procházka. Proč je slot
kaňon vytvarován tak jak je? Vyfotit se s kaňonem v pozadı́
• Checkerboard Mesa - Zion NP ukazuje zajı́mavé skalnı́ útesy s kolmými trhlinami
přes sebe. Log: Based on the the crossbeds you can see, which way was the wind
generally blowing when they were formed? Vyfotit se v pozadı́ se skálou. (V) +
(E) keše
Cestou je ještě jeden hodinový, 1.6 km dlouhý, trek (Canyon Overlook Trail) s
výhledem na východnı́ část parku, Pine Creek Canyon, Zion Canyon. Vyjedeme
z parku po
Cestou do parku Bryce Canyon bude několik zajı́mavých kešı́:
• The Bridge - most hned u silnice, těžký terén
• 89 Overlook - výhled na údolı́
• Pete’s Pot - (E) keš, kráter
• Settlement of Hatch - památnı́k pionýrům
• Riverside and Red Cliff Views - řeka a pěkný výhled na rudý kaňon
• Red Canyon Hoodoos - za odbočkou na Bryce (E) keš, skalnı́ věže hoodos v rudém
kaňonu (Red Canyon)
• Red Arch - červený skalnı́ oblouk
• Code Red, Butch Cassidy Draw, Between the Arches - Red canyon, Bryce Canyon
Pokusı́me se sehnat ubytovánı́ a můžem se projı́t po okolı́.
5.22
22. den : Bryce Canyon NP
Pobytový den (17.6.)
www.verzana.me.cz
41
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
Ubytovánı́ :
Program :
USA 2010
viz 21. den (5.21)
Procházka po parku Bryce Canyon
Bryce Canyon je specifikován rudými skalnı́mi věžemi hoodos v širokém amfiteátru.
Nadmřská výška parku je kolem 2800 m - může být zima (nahoře). Tento den by měl
být spı́š odpočinkový, budeme se procházet dole v kaňonu i nahoře po jeho okraji,
po vyhlı́dkových bodech. Zvolila bych pohodovou trasu vedoucı́ mezi věžemi hlavnı́ho
amfiteátru Navajo Loop (aktuálně tam jsou nějaká omezenı́ kvůli pádu kamenů). Scházı́
se dolu do kaňonu po prudkých serpentinách, dole je to pohodová procházka. Na dně
kaňonu vede několik cest, které lze libovolně napojovat na tu naši, můžem jı́t dále např.
na Queen Gardens - 4.6 km, 177 m převýšenı́.
5.23
23. den : Bryce Canyon NP - Los Angeles
Cestovnı́ den (18.6.):
9 hodin autem, 530 mil (853 km)
campground Dogwood - na okraji LA, poblı́ž San Bernardina, mezi jezerama Gregory a Arrowhead. Cena za kempovacı́ mı́sto je 28 $ za noc. Každé mı́sto
má ohniště, piknikový stůl a food locker (pozor, zamykat jı́dlo! opět spı́me u medvědů).
Sprchy, splachovacı́ záchody. Rezervováno / zaplaceno. GPS: N 34° 14.117 W 117° 12.650
Ubytovánı́ :
Program :
5.24
odjezd z Bryce Canyonu do Los Angeles
24. den : Los Angeles - Kona (Hawaii´s Big Island)
Cestovnı́ den (19.6.):
5 hodin letadlem
hotel Castle Kona Bali Kai *** - na západnı́m pobřežı́ Alii Drive, KailuaKona. Cena za noc v rodinném pokoji pro 4 osoby je 133 $ + cca 20 $ poplatky a daně.
1 ložnice, kuchyně a rozkládacı́ gauč v obýváku, trezor, výhled na pláž. V hotelu je
vı́řivka Jacuzzi, barbecue (gril), venkovnı́ bazén, prádelna, parkovánı́ a internet zdarma.
Rezervováno / zaplaceno. GPS: N 19° 36.440 W 155° 58.580
Ubytovánı́ :
Program :
5.25
odpočı́vat :) možná večer ugrilovat flákotu...
25.-30. den : Hawaii
Pobytový den (20.6.)
www.verzana.me.cz
42
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
USA 2010
camp Hookena - na západnı́m pobřežı́ havajského Big Islandu, v Hookena
Beach Park, jižně od Kony. Cena za kempovacı́ mı́sto pro 4 osoby a 6 nocı́ je 150 $.
Přı́jezd: po Hookena Beach Rd, poblı́ž konce ulice se dát doleva úzkou cestou k hrubému
parkovišti (je vidět moře). Toalety jsou nad parkovištěm (po pravé straně, čelem k
oceánu). Vlevo je stánek s občerstvenı́m a půjčovnou věcı́ na potápěnı́ atd. Venkovnı́
sprchy, piknikové stoly, parkovánı́. Kempovacı́ mı́sta na pláži, kde se dá šnorchlovat,
jezdit na kajaku, pozorovat delfı́ny. Možný pronájem grilu, židliček, stolku, slunečnı́ku,
šnorchlovacı́ch věcı́, Boogie boardy (menšı́ prkno na surfovánı́ na břiše) Rezervováno /
zaplaceno. GPS: N 19° 22.800 W 155° 53.900
Ubytovánı́ :
Program :
• Hawaii Volcanoes National Park - sopky, lávové pole, pouště
• Waterfalls - na jih od Hilo jsou vodopády
• Downtown Hilo - Wailuku River State Park
•
•
5.26
31. den : Kona - Los Angeles
Cestovnı́ den (26.6.):
6 hodin letadlem
Program :
5.27
32. den : Los Angeles - San Francisco
Cestovnı́ den (27.6.):
3,5 hodiny letadlem
Program :
5.28
33. den : San Francisco - Amsterdam - Praha
Cestovnı́ den (28.6.):
.. hodin letadlem
Program :
www.verzana.me.cz
43
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
6
USA 2010
Vysvětlivky
6.1
Pojmy
campground [kempgraund] - něco jako kemp, ale většinou bez zázemı́ (sprchy tam
nebývajı́, ale záchody ano). Dostaneme mı́sto pro dva stany, dvě auta a max 6 dospělých
osob, v oblastech s medvědy, bývá součástı́ kempovacı́ho placu taky bearbox (uzamykatelná krabice) na jı́dlo. Cena se pohybuje v rozmezı́ 10-20 $ za mı́sto.
ranger [rendžr] - člověk, který se stará o pořádek v parku, radı́ návštěvnı́kům atd.
visitor´s center [vizitrz sentr] - každý park má návštěvnické centrum. Tohle mı́sto
vyhledáme po přı́jezdu do parku jako prvnı́ - zjistı́me předpověd’ počası́, zeptáme se
na prospekty, mapy, rangeři poradı́ s výběrem plánovaných tras, mı́vajı́ i vzdělávacı́
programy, filmy o dané oblasti atd.
downtown [dauntaun] - centrum města, v USA obvykle s velkou koncentracı́ mrakodrapů (kromě San Francisca - tam jich naopak moc nenı́)
highway (hwy) [hájvej] - dálnice / silnice
6.2
Jednotky
Všechno je v šı́lených (imperiálnı́ch) jednotkách... Tady je pár převodů:
1 galon = 3,78541178 litrů
1 stopa = 0.3048 m
1 mı́le = 1.609 km
www.verzana.me.cz
44
27. května 2010 © by Verzana
Itinerář a manuál
7
USA 2010
Slovnı́k
dobrý den - good morning / good afternoon / good evening
ahoj - hi
prosı́m - please
děkuji - thank you
ano - yes
ne - no
záchody - toilets / restroom
Promiňte. - Excuse me.
Nerozumı́m anglicky. - I don´t understand english.
Moje dcera Veronika mluvı́ anglicky. - My daughter Veronika speaks english.
Mám hlad. - I´m hungry.
Mám žı́zeň. - I´m thirsty.
Prosı́m pomoc. - Please help.
Ztratil jsem se. - I am lost.
Jsem raněn. - I´m injured.
Kde je ... ? - Where is ... ?
Kolik je hodin? - What´s the time?
Kolik to stojı́? - How much is it?
www.verzana.me.cz
45
27. května 2010 © by Verzana

Podobné dokumenty