Návod v češtině stahujte zde.

Transkript

Návod v češtině stahujte zde.
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
www.digifly.com
El Speedo – oficiální prodejce Digifly v ČR – www.elspeedo.cz
GRATULUJEME
Děkujeme, že jste si vybrali Digifly!
Zakoupili jste si přístroj nabitý špičkovými technologiemi vyvinutý speciálně pro volné létání. Množství
funkcí a letových údajů, které poskytuje, z něho dělají efektivní palubní počítač.
Používání tohto přístroje vám usnadní létání z hlediska výkonu i bezpečnosti. To vám umožní zlepšit
pilotní techniky a zrychlí vaše rozhodování díky komplexním informacím poskytovaných přístrojem.
Další výhodou je možnost později stáhnout a analyzovat vaše data o letu. Naši designéři předvídají
budoucí vývoj softwaru, takže software do srdce tohoto přístroje si můžete kdykoli stáhnout z internetu a
aktualizovat pomocí volitelného Digifly PC kabelu.
MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA DIGIFLY
Vážený zákazníku,
Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu Digifly, který byl navržen a vyroben tak, aby splňoval
nejvyšší standardy kvality. Digifly zaručuje, že tento výrobek bude fungovat bez vady materiálu a
provedení po dobu 3 let od data nákupu. Tato záruka platí za předpokladu, že s výrobkem bylo řádně
manipulováno v souladu s jeho zamýšleným použitím dle návodu k obsluze a na základě předložení
originálu faktury nebo pokladní stvrzenky, s uvedením data nákupu, jména prodejce, modelu a sériového
čísla přístroje. Zákazník je však zodpovědný za veškeré náklady na dopravu.
Jednotka musí být k transportu bezpečně zabalena.
Záruka Digifly nemusí platit, pokud:
- dokumenty byly zfalšovány nebo jsou nečitelné,
- opravy, úpravy a změny výrobku byly provedeny neoprávněnou osobou nebo firmou,
- poškození je způsobeno nehodou, včetně, ale ne pouze, bleskem, vodou nebo ohněm, zneužitím nebo
nedbalostí.
Digifly nenese žádnou odpovědnost za zvláštní, náhodné, trestní nebo následné škody, způsobené užitím
přístroje nebo strátou kontroly nad ním.
Pokud váš Digifly výrobek nefunguje správně nebo je vadný, obraťte se na svého prodejce Digifly. Aby
se předešlo zbytečným nepříjemnostem, doporučujeme vám pečlivě si návod přečíst před kontaktováním
svého prodejce.
Digifly Europe s.r.l.
Via Stradelli Guelfi 53
40138 Bologna – Italia
Tel. +39 051 533777, Internet: www.digifly.com, E-Mail: [email protected]
El Speedo – oficiální prodejce Digifly v ČR – www.elspeedo.cz
ZAČÍNÁME
SCHÉMA ZDÍŘEK
BATERIE
V Archimede a Archimede Plus je osazen jeden 1,5 V AA článek. Ten je možno vyměnit za nový 1,5 V
AA článek, když pomocí plochého šroubováku otevřete kryt baterie na zadní straně přístroje.
Dobíjecí článek je rovněž možno použít, ale nedoporučuje se to, kvůli znatelnému samovybíjecímu efektu
(po 2 měsících jsou dobíjecí baterie takřka vybité a nepoužitelné i při vypnutém zařízení). Pokud
použijete dobíjecí baterie, je potřeba je dobíjet vně přístroje – přístroj nefunguje jako dobíječka.
Životnost jednorázové 1,5 V AA baterie je asi 200 hodin.
NORMÁLNÍ A DLOUHÝ STISK KLÁVES
Dostupnost různých funkcí vašeho přístroje závisí na různých časech přidržení stisknuté klávesy.
Normální stisk je kratší než 1 vteřina.
Dlouhý stisk vyžaduje přidržení klávesy aspoň 2 vteřiny.
Pokud není uvedeno jinak, myslí se v návodu stisknutí jako normální stisk (méně než 1 vteřina).
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ
Pro zapnutí přístroje přidržte klávesu
aspoň 4 vteřiny.
Pro vypnutí přístroje přidržte klávesu
aspoň 4 vteřiny.
Po vypnutí vašeho přístroje Digifly musíte počkat aspoň 5 vteřin, než bude možné přístroj znovu zapnout.
To zamezuje nechtěným operacím například při transportu přístroje v batohu.
Po zapnutí přístroje se na displeji krátce zobrazí informace o modelu, jménu pilota (pokud je nastaveno),
výrobním číslu variometru, verzi software, datu a stavu baterie.
El Speedo – oficiální prodejce Digifly v ČR – www.elspeedo.cz
NASTAVENÍ KONTRASTU DISPLEJE
Kontrast LCD displeje přístroje Digifly lze upravit tak, aby vyhovoval okolním světelným podmínkám.
Chcete-li změnit kontrast displeje, přejděte na MAIN SETUP → CTR, stiskněte klávesu
(funkce
"EDIT"), přejděte do režimu úprav a pak pomocí kláves nahoru/dolů zvýšíte nebo snížíte kontrast
displeje. Potvrďte stisknutím klávesy
(funkce „SAV“), nebo režim úprav opustíte bez uložení
stisknutím klávesy
(funkce „ESC“).
MENU
Pro vstup do MENU stiskněte klávesu
(funkce „MEN“).
K návratu na hlavní displej přístroje stiskněte klávesu
(funkce „ESC“).
Na stránce MENU se pohybujte a pod-menu vyberte pomocí kláves nahoru/dolů.
Do pod-menu vstoupíte stisknutím klávesy
(funkce „ENT“).
Hodnoty vybraného parametru změníte pomocí kláves nahoru/dolů a potvrdíte
stisknutím klávesy
(funkce „SAV“), nebo pod-menu opustíte bez uložení
stisknutím klávesy
(funkce „ESC“).
NASTAVENÍ PŘÍSTROJE
Pro nastavení vašeho přístroje Digifly upravením
parametrů uvedených v následujících kapitolách přejděte
na stránku MENU stisknutím klávesy
(funkce
„MEN“).
V přístroji Digifly jsou menu nastavení dvě: Hlavní
menu nastavení „M�AIN SETUP“ a Pokročilé menu
nastavení „ADVANCED SETUP“ (pouze v Archimede
Plus). Pomocí kláves nahoru/dolů vyberte hlavní
(„MAIN“) nebo pokročilé („ADVANCED“) menu a
výběr potvrďte klávesou
(funkce „ENT“). Nyní
vidíte seznam parametrů, které můžete v hlavním
(„MAIN“) nebo pokročilém („ADVANCED“ - pouze v
Archimede Plus) menu nastavovat.
Parametr, který chcete změnit, vyberete pomocí kláves
nahoru/dolů a potvrdíte klávesou
(funkce
„EDIT“), čímž vstoupíte do režimu nastavení. Hodnoty
parametru nastavíte pomocí kláves nahoru/dolů a
potvrdíte klávesou
(funkce „SAV“) nebo opustíte parametr bez uložení stisknutím klávesy
(funkce „ESC“).
El Speedo – oficiální prodejce Digifly v ČR – www.elspeedo.cz
Pro návrat na hlavní displej přístroje stiskněte klávesu
(funkce „ESC“).
NÁPOVĚDA V RŮZNÝCH JAZYCÍCH
Pro usnandnění práce vám přístroje Digily nabízí nápovědu v několika jazycích. Pro změnu jazyka
nápovědy jděte do MAIN SETUP → LANG a vyberte si jazyk, který vám vyhovuje.
OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ
Pro obnove základního nastavení parametrů tak, jak byly nastaveny ve výrobně, stikněte a držte klávesu
při zapínání přístroje tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví zpráva „FACTORY SET?“. Tovární
nastavení potvrdíte stisknutím klávesy
(funkce „YES“) nebo odmítnete stisknutím klávesy
(funkce „NO“). Po výběru „YES” se objeví potvrzující zpráva „SETUP RESET”.
El Speedo – oficiální prodejce Digifly v ČR – www.elspeedo.cz
RYCHLÍ PRŮVODCI
ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA
El Speedo – oficiální prodejce Digifly v ČR – www.elspeedo.cz
ROZŠIŘENÁ OBRAZOVKA
El Speedo – oficiální prodejce Digifly v ČR – www.elspeedo.cz
OBRAZOVKA PLUS (pouze v Archimede Plus)
El Speedo – oficiální prodejce Digifly v ČR – www.elspeedo.cz
DISPLEJ
HLAVNÍ OBRAZOVKY DISPLEJE
Archimede Plus má tři a Archimede má dvě hlavní obrazovky:
Základní obrazovka, Rozšířená obrazovka a Obrazovka Plus.
K přepínání mezi obrazovkami slouží klávesa
.
ZÁKLADNÍ FUNKCE
VÝŠKOMĚR
Archimede a Archimede Plus mají tři samostatné výškoměry:
- A1: Barometrický výškoměr A1.
- A2: Barometrický výškoměr A2.
- A3: Barometrický výškoměr A3.
Výškoměry mohou ukazovat údaje v metrech (mt) nebo stopách (ft). Pro změnu jednotkové soustavy
jděte do MAIN SETUP → U-AL a nastavte „MT“ (pro metrickou soustavu) nebo „FT“ (pro imperiální
soustavu).
BAROMETRICKÝ VÝŠKOMĚR A1
Výškoměr A1 je hlavní barometrický výškoměr.
BAROMETRICKÝ VÝŠKOMĚR A2
Barometrický výškoměr A2 je pro zvláštní použití.
K vynulování výškoměru A2 dlouze stiskněte klávesu
.
Pro přepnutí mezi výškoměry A2 a A3 krátce stiskněte klávesu
.
El Speedo – oficiální prodejce Digifly v ČR – www.elspeedo.cz
BAROMETRICKÝ VÝŠKOMĚR A3
V přístroji Archimede je výškoměr A3 pro zvláštní užití a nuluje se dlouhým stisknutím klávesy
.
V přístroji Archimede Plus se výškoměr A3 nuluje automaticky při nalezení stoupání.
K identifikaci stoupání jsou v přístroji Archimede Plus dva nastavitelné parametry: vertikální rychlost
(vário) a čas, po který je tato vertikální rychlost detekována. Pro nastavení těchto parametrů identifikace
stoupání jděte do ADVANCED SETUP → THEV pro nastavení vertikální rychlosti a ADVANCED
SETUP → THET pro nastavení času po který se má daná vertikální rychlost detekovat.
Pro přepnutí mezi výškoměry A2 a A3 krátce stiskněte klávesu
.
NASTAVENÍVÝŠKOMĚRŮ A1 A2 a A3
V MENU přejděte do pod-menu „ALTIM“ a vyberte výškoměr (A1, A2, A3), který chcete nastaveit.
pomocí kláves nahoru/dolů. Stiskněte klávesu
(funkce „EDIT“) pro vstup do editačního režimu.
Pomocí kláves nahoru/dolů nastavte požadovanou hodnotu a potvrďte klávesou
(funkce „SAVE“),
nebo režim nastavení opusťte bez uložení stisknutím klávesy
(funkce „ESC“).
Chcete-li nastavit výškoměry A1, A2 a A3 na standardní tlak QNH (1013,25 hPa), jděte v MENU do
pod-menu „ALTIM“. Tam pomocí kláves nahoru/dolů vyberte výškoměr (A1, A2 nebo A3), který chcete
nastaveit a dlouze stiskněte „centrální“ klávesu. Přístroj si vyžádá potvrzení stisknutím klávesy
(funkce „YES“). Odmítnete stisknutím klávesy
(funkce „NO“).
V přístroji Archimede Plus nemůže být výškoměr A3 ručně nastaven, neboť je automaticky nulován při
nalezení stoupání.
DISPLEJ GRAFICKÉHO VÝŠKOMĚRU
Tento displej (zvýrazněný na obrázku červeně) zobrazuje aktuální graf
průběhu výšky v závislosti na času. Během letu se s časem posouvá,
takže zobrazuje vždy aktuální data za poslední (nastavitelný) časový
interval. Pomůže vám zjistit, jak efektivně využíváte stoupání a je
zvlášť užitečný ve slabých podmínkách.
Rozsah časového intervalu a výškového úseku grafického výškoměru
nastavíte přes MAIN SETUP → BARX a BARY.
Pro přepnutí z grafického výškoměru na displej středění stoupání
stiskněte klávesu
(pouze v přístroji Archimede Plus).
El Speedo – oficiální prodejce Digifly v ČR – www.elspeedo.cz
VARIOMETER
SUPERRYCHLÉ INTELLIVARIO
Intellivario je revoluční kybernetický systém firmy Digifly, který aplikuje na všechny měřené veličiny
zvlášť navržené inteligentní digitální filtry. Údaje přístrojem zobrazované jsou tak prosté všech chyb,
které mohou být způsobené rádiovým nebo elektromagnetickým rušením.
Přístroj je osazen velmi rychlým tlakovým senzorem a výkonnými vyhodnocovacími obvody, které
umožňují poskytovat přesná a rychlá data (aktualizovaná 20 krát za vteřinu).
REAKČNÍ ČAS VARIOMETRU
Reakční čas variometru si můžete nastavit v MAIN SETUP → RVAR. Přednastavená hodnota je 0,4 s.
Nastavením nižší hodnoty se reakce variometru zrychlí, vyšší hodnota reakční čas variometru utlumí.
ANALOGOVÝ VARIOMETR
Sloupec v levé části displeje ukazuje hodnoty analogového (grafického) variometru.
Aktuální okamžité hodnoty rychlosti stoupání nebo klesání jsou zobrazeny tmavým sloupcem na pozadí
číselné stupnice.
Rozsah číselné stupnice analogového variometru můžete nastavit v MAIN SETUP → FS_V ve třech
stupních: „LOW“ (-1 m/s až 1 m/s), „MED“ (-6 m/s až 6 m/s) a „HIGH” (-12 m/s až 12 m/s).
INTEGROVANÝ (= ZPRŮMĚROVANÝ) VARIOMETR
Zvýrazněný digitální ukazatel rychlosti stoupání nebo klesání uprostřed
obrazovky má nastavitelný časový interval, za který se naměřené hodnoty
průměrují. Tento interval můžete nastavit v parametru MAIN SETUP → INTE v
rozmezí 0 až 60 vteřin. Nastavením „0“ bude digitální ukazatel zobrazovat
okamžitá data variometru. Nastavením delšího intervalu získáte informaci o úspěšnosti, s jakou využíváte
stoupání – je-li hodnota kladná, přestože se vám zdá stoupání nevyužitelné, vyplatí se pokračovat v něm,
je-li hodnota záporná, přestože jste si mysleli, že máte dobré stoupání, bude lepší letět to zkusit jinam.
AKUSTICKÝ VARIOMETR
Akustický variometr interpretuje aktuální okamžité hodnoty o rychlosti stoupání nebo klesání
prostřednictvím modulovaného tónu.
Hlasitost tónu je možno nastavit na vysokou nebo nízkou stisknutím klávesy
. Aktuální úroveň
hlastitosti se zobrazuje na displeji dole symboly
pro vysokou hlasitost a
pro nízkou.
Zvuk můžete úplně vypnout dlouhým stisknutím klávesy
. Na displeji se objeví symbol
.
Nastavení prahové hodnoty rychlosti stoupání pro akustický variometr provedete v MAIN SETUP →
V.UP a pro klesání v MAIN SETUP → V.DN.
Parametrem MAIN SETUP → TONE si můžete nastavit jednu ze tří různých výšek a progresivit
modulace tónu akustického variometru.
El Speedo – oficiální prodejce Digifly v ČR – www.elspeedo.cz
SIMULÁTOR VARIOMETRU
Simulátor variometru se hodí ke zjištění nastavení akustiky bez nutnosti zkoušet to za letu.
Parametr MAIN SETUP → SIMV nastavte na „ON“ a po opuštění menu můžete ručně nastavovat hodnty
rychlosti stoupání nebo klesání pomocí kláves nahoru/dolů.
Režim simulátoru opustíte opětovným nastavením parametru MAIN SETUP → SIMV na „OFF“.
Simulátor se vždy vypne s vypnutím přístroje.
VZDUŠNÁ RYCHLOST (pouze s volitelnou rychlostní sondou)
Rychlost letu kluzáku vzhledem ke vzduchové mase, ve které se pohybuje může
být zobrazena pouze s připojenou volitelnou rychlostní sondou do zdířky vpravo
na spodní straně přístroje.
Pro zobrazení rychlosti stiskněte klávesu
.
Vzdušná rychlost se zobrazuje v metrických (km/h) nebo imperiálních (Mph)
jednotkách. Ty nastavíte v parametru MAIN SETUP → U-SP.
V přístroji Archimede Plus se vlevo vedle rychlosti zobrazuje i klouzavý poměr
- „effist“.
ALARM PŘETAŽENÍ (PÁDOVÉ RYCHLOSTI)
Funkci Alarm pádové rychlosti („stall alarm“) můžete využít pouze s připojenou volitelnou rychlostní
sondou do zdířky vpravo na spodní straně přístroje.
Funkci zapnete nastavením parametru MAIN SETUP → STAL na hodnotu větší než 0.
Alarm přetažení se automaticky vypne, pokud vzdušná rychlost klesne pod 5 km/h.
KALIBRACE VZDUŠNÉ RYCHLOSTI
Pokud rychlostní sonda ukazuje nepřesné údaje, můžete ji kalibrovat prostřednictvím parametru MAIN
SETUP → KIAS. Nastavení se provádí v procentech, kdy 100 % znamená žádnou kalibraci
TEPLOTA
Přístroje Digifly umí zobrazovat okolní teplotu v metrických (°C) nebo
imperiálních (°F) jednotkách. Ty nastavíte v MAIN SETUP → U-TE. Vyberte
“CEL” pro °C nebo “FAR” pro °F.
Pro zobrazení teploty stiskněte klávesu
.
Teploměr je možné kalibrovat v parametru MAIN SETUP → KTMP.
BAROMETR
Barometr zobrazíte stisknutím klávesy
.
Barometr je možné kalibrovat v parametru MAIN SETUP → KBAR).
El Speedo – oficiální prodejce Digifly v ČR – www.elspeedo.cz
HODINY / STOPKY
Přístroj může zobrazovat hodiny a časovač – stopky.
Pro zobrazení hodin stiskněte klávesu
.
Pro zobrazení stopek stiskněte
.
Stopoky vynulujete dlouhým stisknutím
.
Hodiny nastavíte v MAIN SETUP → HOUR (hodina), MAIN SETUP → MIN (minuta), MAIN SETUP
→ DAY (datum - den), MAIN SETUP → MONT (datum - měsíc), MAIN SETUP → YEAR (datum rok).
JMÉNO PILOTA
Nastavte si do přístroje své jméno v MAIN SETUP → PILO.
ÚDAJE O KLUZÁKU (pouze v Archimede Plus)
Nastavte si v přístroji jméno (MAIN SETUP → GID) a značku (MAIN SETUP → GTYP) svého kluzáku.
El Speedo – oficiální prodejce Digifly v ČR – www.elspeedo.cz
POKROČILÉ FUNKCE
KOMPENZACE „KNIPL-TERMIKY“
Při přibrzdění se část přebytečné kinetické energie kluzáku promění ve stoupání. Nekompenzované vário
vyhodnotí toto dočasné stoupání jako stoupavý proud. Vlétnete-li do stoupavého proudu, změnou úhlu
náběhu dojde k přibrzdění kluzáku a znovu bude část stoupání zapříčiněna přebytkem kinetické energie
při zpomalování. Kompenzací eliminujete tuto složku stoupání způsobenou změnou rychlosti, což vám
umožní najít „skutečné“ stoupání.
K tomu přístroj potřebuje mít připojenou volitelnou rychlostní sondu, aby měl přesnou informaci o změně
rychlosti letu. Vyhledání správné hodnoty se nejlépe provádí v klidném ovzduší (ranní nebo večerní slet)
postupným zvýšením cifry parametru MAIN SETUP → TEC a následným přibržděním z ustálené
rychlosti, a to postupně tolikrát, až vario přestane reagovat na stoupání, vynucené zpomalením letu.
DISPLEJ STŘEDĚNÍ STOUPÁNÍ (pouze v Archimede Plus)
Tento graf ukazuje závislost rychlosti stoupání na běžícím čase. Pomáhá
vám se zjišťováním, jak široký je stoupák a jak daleko (dlouho) letíte pryč
od nejlepšího stoupání. Je užitečný především ve slabých termických
podmínkách.
Přepnutí mezi displejem grafického výškoměru a displejem středění
stoupání se provádí krátkým stisknutímklávesy
.
Rozsah časového intervalu displeje středění stoupání nastavíte přes MAIN SETUP → BARX.
Rozsah svislé osy - variometru displeje středění stoupání nastavíte přes MAIN SETUP → FS_V.
El Speedo – oficiální prodejce Digifly v ČR – www.elspeedo.cz
INDIKÁTOR VÝKONU – KLOUZAVÝ POMĚR (pouze v Archimede Plus)
Pro zobrazení indikátoru výkonu musí být k přístroji připojena volitelná
rychlostní sonda do zdířky vpravo na spodní straně přístroje.
Indikátor výkonu ukazuje aktuální klouzavý poměr vašeho kluzáku vzhledem
ke vzduchové mase, ve které se pohybuje.
Číselná hodnota se zobrazuje vlevo vedle ukazatele vzdušné rychlosti s
popiskem „effist“ dole.
Pokud vzdušná rychlost kluzáku klesne pod 5 Km/h, indikátor výkonu ukazuje
„- --“.
Časový interval, po který se počítá průměr klouzavého poměru můžete nastavit v ADVANCED SETUP
→ EFF.
Pro zobrazení dvojitého ukazatele výkonu a vzdušné rychlosti stiskněte klávesu
.
POLÁRA (pouze v Archimede Plus)
Pro využití poláry musí být k přístroji připojena
volitelná rychlostní sonda do zdířky vpravo na spodní
straně přístroje.
Polára (na obrázku vytištěna tučně) vyjadřuje závislost
vertikální rychlosti (opadání) kluzáku na horizontální
(„dopředné“) rychlosti.
Pádovou rychlost (bod přetažení) ukazuje na obrázku
bod S, maximální rychlost kluzáku ukazuje bod T.
V grafu rovněž vidíte zaznačené tři páry souvisejících
hodnot rychlostí a opadání. Bod A na vrcholu křivky
ukazuje, kdy má kluzák nejmenší opadání (Opadání A).
Rychlost vA je tedy rychlost, při které je dosaženo
nejmenšího opadání.
Klouzavý poměr (výkon) kluzáku je poměr mezi horizontální rychlostí a vertikální rychlostí (rychlostí
opadání). Chcete-li najít nejlepší klouzavý poměr pomocí grafu, veďte z počátku grafu (bod O) přímku,
která je tečnou křivky. Rychlost, kterou je třeba letět pro dasažení nejlepšího klouzavého poměru
odečteme od bodu (bod B), ve ktrém se přímka křivky dotýká, tedy rychlost vB.
Ve vašem přístroji si můžete uložit data tří různých polár prostřednictvím parametrů ADVANCED SETUP
→ PX-A/B/C (X udává pořadové číslo poláry). Poláru, kterou chcete aktuálně používat vyberte v
parametru ADVANCED SETUP → POLA.
Pokud je parametr ADVANCED SETUP → POLA nastaven na „OFF”, informace spojené s hodnotami
McCready, ekvivalent McCready a Detektor stoupání nebudou zobrazeny na displeji, takže displej bude
přehlednější, jestliže tyto funkce nevyužíváte.
V přístroji jsou přednastaveny 3 poláry, 2 pro závěsné klizáky, 1 pro padákový kluzák.There are three
polars preloaded, (2 for hang gliders and 1 for a paraglider). Tyto přednastavené poláry uvidíte, případně
své vlastní přepočítáte v Digifly Excel programu, který je dostupný na webu výrobce (www.digifly.com).
Doporučujeme vám zadat vaše vlastní data o poláře, která nejlépe odpovídá charakteristikám vašeho
kluzáku.
El Speedo – oficiální prodejce Digifly v ČR – www.elspeedo.cz
OPTIMÁLNÍ RYCHLOST LETU („SPEED TO FLY“, pouze v Archimede Plus)
Pro využití optimální rychlosti letu musí být k přístroji připojena volitelná rychlostní sonda do zdířky
vpravo na spodní straně přístroje.
Pokud je parametr ADVANCED SETUP → POLA nastaven na „OFF”, informace spojené s hodnotami
McCready, ekvivalent McCready a Detektor stoupání nebudou zobrazeny na displeji, takže displej bude
přehlednější, jestliže tyto funkce nevyužíváte.
Funkce otimální rychlost letu zobrazuje rychlost, jakou je třeba letět, ayby kluzák letěl s nejlepšík
klouzavým poměrem. Tato hodnota závisí na charakteristikách vašeho kluzáku a zároveň na horizontální i
vertikální rychlosti vzduchové masy, ve které se kluzák pohybuje.
Za bezvětří je optimální rychlost shodná s rychlostí (vB) v bodě nejlepšího klouzání (bod B).
Z obrázku je zřejmé, že v různých podmínkách stoupání
nebo klesání bude optimální rychlost také různá.
Za letu proti větru nebo v klesání se bod ideálního
klouzání posune na poláře dopředu (v modelovém
příkladě bod D) a otimální rychlost se zvýší (vD). Při letu
po větru nebo ve stoupání se bod ideálního klouzání
bude posouvat na poláře dozadu a bude lepší přibrzdit.
Optimální rychlostí poletíte, pokud budou na displeji
oba McCready ukazatelé ve stejné pozici.
El Speedo – oficiální prodejce Digifly v ČR – www.elspeedo.cz
McCREADY (pouze v Archimede Plus)
Pro využití McCready funkcí musí být k přístroji připojena volitelná rychlostní sonda do zdířky vpravo na
spodní straně přístroje.
Pokud je parametr ADVANCED SETUP → POLA nastaven na „OFF”, informace spojené s hodnotami
McCready, ekvivalent McCready a Detektor stoupání nebudou zobrazeny na displeji, takže displej bude
přehlednější, jestliže tyto funkce nevyužíváte.
Hodnota McCready je průměrná rychlost stoupání za posledních 10 minut. Tento průměrovací interval je
možno nastavit v parametru ADVANCED SETUP → MCRA.
McCREADY EKVIVALENT (Archimede Plus only)
Pro využití McCready funkcí musí být k přístroji připojena volitelná rychlostní sonda do zdířky vpravo na
spodní straně přístroje.
Pokud je parametr ADVANCED SETUP → POLA nastaven na „OFF”, informace spojené s hodnotami
McCready, ekvivalent McCready a Detektor stoupání nebudou zobrazeny na displeji, takže displej bude
přehlednější, jestliže tyto funkce nevyužíváte.
Tento indikátor ukazuje protihodnotu McCready hodnoty, při čemž vychází z aktuální vzdušné rychlosti
jako rychlosti optimální.
Indikátor McCready ekvivalent je jakoby zpětný kalkulátor optimální rychlosti. Ukazuje, že pokud letíte
aktuální vzdušnou rychlostí, domníváte se, že průměrná rychlost stoupání během tohoto letu je taková,
jakou ukazuje symbol McCredy ekvivalentu.
Nastavení průměru McCready ekvivalentu provedete v parametru ADVANCED SETUP → MCRE.
NETTO VARIOMETR (pouze v Archimede Plus)
Pro využití funkcí Netto variometru musí být k přístroji připojena volitelná
rychlostní sonda do zdířky vpravo na spodní straně přístroje.
Pokud je parametr ADVANCED SETUP → POLA nastaven na „OFF”,
informace spojené s hodnotami McCready, ekvivalent McCready a Detektor stoupání nebudou zobrazeny
na displeji, takže displej bude přehlednější, jestliže tyto funkce nevyužíváte.
Netto variometr ukazuje vertikální rychlost stoupající nebo klesající vzduchové masy ve které se kluzák
pohybuje. Je zobrazen čenými symboly na světlém pozadí (což ho odlišuje od standardního digitálního
variometru, který je zobrazen v kontrastních barvách).
Pro používání této funkce také musíte nastavit poláru svého kluzáku.
DETEKTOR STOUPÁNÍ (pouze v Archimede Plus)
Pro využití funkcí Detektoru stoupání musí být k přístroji připojena volitelná rychlostní sonda do zdířky
vpravo na spodní straně přístroje.
Pokud je parametr ADVANCED SETUP → POLA nastaven na „OFF”, informace spojené s hodnotami
McCready, ekvivalent McCready a Detektor stoupání nebudou zobrazeny na displeji, takže displej bude
přehlednější, jestliže tyto funkce nevyužíváte.
Detektor stoupání je inovativní funkce, která vám umožní nacházet stoupání s předstihem. Upozorňuje
vás zvukem a zprávou „THERMAL“, když jste ve stoupání, ale váš standardní variometr ještě
nezaznamenal stoupání, neboť vaše záporná vertikální rychlost je stále vyšší, než rychlost stoupavého
proudu. Tato funkce pracuje se dvěma parametry: sílou stoupání (ADVANCED SETUP → THEV) a
dobou (ADVANCED SETUP → THET) , po kterou má být stoupání detekováno aby se alarm spustil.
Pro používání této funkce také musíte nastavit poláru svého kluzáku.
El Speedo – oficiální prodejce Digifly v ČR – www.elspeedo.cz
PAMĚŤ LETŮ
Pokud přístroj nahrává let, zobrazuje ikonu nahrávání ve spodní části displeje.
Menu „MAIN SETUP“ je v době nahrávání letu nepřístupné, aby byly respektovány pravidla
FAI.
AKTIVACE NAHRÁVÁNÍ
V přístroji Archimede jsou data každého letu automaticky nahrávána.
Nahrávání letů v přístroji Archimede Plus může být nastaveno (MAIN SETUP → RECM) ve třech
různých režimech:
„AUT” - nahrávání je spuštěno automaticky při změně výšky o nastavitelnou hodnotu (MAIN SETUP →
R.DS) ve 4 vteřinovém intervalu během startu, ukončí se s vypnutím přístroje,
„ALW” - nahrávání se spustí 5 vteřin po zapnutí přístroje, ukončí se jeho vypnutím,
„OFF” - žádná data se nenahrávají.
PAMĚŤ NA KRAJNÍ HODNOTY (v přístroji Archimede)
Paměť přístroje Archimede zaznamenává pro posledních 50 letů: datum a čas startu, trvání letu, celkový
součet nastoupaných metrů, minimální a maximální hodnoty výškoměru A1, variometru a vzdušné
rychlosti.
Pokud je paměť plná, nejstearší let je automaticky vymazán.
Chcete-li vymazat všechny lety, v podmenu „LOGBOOK“ dlouze stiskněte „centrální“ tlačítko a potvrďte
vymazání („YES“) nebo ho zrušte („NO“).
BAROGRAF (pouze v Archimede Plus)
Barograf nahrává z posledních 250 letů: datum a čas startu, trvání letu, celkový součet nastoupaných
metrů, minimální a maximální hodnoty výškoměru A1, variometru a vzdušné rychlosti. Navíc uchovává
letová data pro každý datový bod v nastaveném časovém intervalu (MAIN SETUP → RECR, 1 – 60
vteřin). Celkem může zaznamenat až 100000 datových bodů.
Pokud je paměť plná, nejstearší let je automaticky vymazán.
Informace o zbývající volné paměti je krátce zobrazena na displeji při zapnutí přístroje.
Pokud jeden let zaplní celou paměť, nahrávání se zastaví a zobrazéí se zpráva „MEM
FULL”.
Chcete-li vymazat všechny lety, v podmenu „LOGBOOK“ dlouze stiskněte „centrální“ tlačítko a potvrďte
vymazání („YES“) nebo ho zrušte („NO“).
El Speedo – oficiální prodejce Digifly v ČR – www.elspeedo.cz
SPRÁVA ZÁZNAMENANÝCH LETŮ
Pro prohlížení zaznamenaných letů jděte do podmenu „LOGBOOK“, kde
uvidíte seznam letů s datem a hodinou startu.
Pomocí kláves nahoru/dolů vyberte let, který chcete zobrazit a stiskněte klávesu
(funkce „ENT“).
První let v seznamu je naposledy nahraný let.
Chcete-li vymazat všechny lety, v podmenu „LOGBOOK“ dlouze stiskněte
„centrální“ tlačítko a potvrďte vymazání („YES“) nebo ho zrušte („NO“).
PROFIL LETU (pouze v Archimede Plus)
Tato jedinečná funce vám umožní prohlédnou si (přehrát) detaily o celém letu. V
obrazovce s detaily o letu stiskněte klávesu
(funkce „MOV“) a přejdete
na obrazovku grafického záznamu. Tam, pomocí kláves doprava/doleva, se
můžete pohybovat po jednotlivých datových bodech zaznamenaného letu a
prohlížet si výškový profil letu na časové ose, která zobrazuje buď reálný čas v
hodinách nebo čas od startu (změníte klávesou
(funkce „MOV“ nebo
„Tim“). Pro přiblížení nebo oddálení grafu použijte klávesy nahodu/dolů.
El Speedo – oficiální prodejce Digifly v ČR – www.elspeedo.cz
PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI
Pro stahování dat o letech z vašeho přístroje do počítače připojte volitelný sériový
nebo USB PC kabel do levé zdířky na spodní straně přístroje.
SPOJENÍ S PROGRAMEM VL-TOOLS
VL-TOOLS je zdarma dostupný program, který vám umožňuje nastavení všech parametrů vašeho Digifly
přístroje a prohlížení záznamů o letec prostřednictvím vašeho počítače.
Připojte kabel k přístroji a počítači dokud jsou oba vypnuté.
Zapněte přístroj Digifly a poté počítač.
Vpřístroji přejděte v menu na volbu „VLTOOLS“ - na displeji začne blikat zpráva „LINK“.
V počítači spusťte nejnovější verzi programu VL-TOOLS a v něm klikněte na tlačítko „CONNECT“.
Úspěšné připojení je potvrzeno zprávou s výrobním číslem vašeho Digifly přístroje.
S Archimede: Klikněte na tlačítko „Download All Flights“ pro stažení všech letů do počítače. Po
ukončení stahování bude v adresáři VLTOOLS vytvořen soubor minmax.xls.
S Archimede Plus: Klikněte na tlačítko „Download Last Flight“ nebo „Download All Flights“.
Funkce „Download Last Flight“ uloží data o posledním letu do dvou samostatných souborů „flight.igc“ a
„flight.xls“.
Funkce „Download All Flights“ uloží všechny lety v samostatných souborech (*.igc a *.xls) s názvy 01,
02, 03, atd.
S Archimede i Archimede Plus:
Po skončení stahování budou ve složcborye VLTOOLS vytvořeny soubory *.xls a *.igc.
POZOR: Tyto soubory budou vždy přepsány. Proto, pokud je chcete uchovat, je vždy přejmenujte nebo
přesuňte do jiné složky.
Soubory *.igc můžete prohlížet pomocí většiny programů s tímto formátem pracujících, např.:
CompeGPS, MaxPunkte, GpsDump, Seeyou, Oziexplorer, atd.
Soubory *.xls můžete prohlížet v programu Mircosoft Excel, OpenOffice Calc apod.
Více informací najdete v návodu k programu VL-TOOLS.
SPOJENÍ S PROGRAMY COMPEGPS, MAXPUNKTE A GPSDUMP
(pouze Archimede Plus)
Přístroj Archimede Plus můžete pomocí kabelu přímo propojit s některými běžně používanými
soutěžními programy, jako jsou CompeGPS, MaxPunkte a GpsDump.
Prostřednictvím těchto programů můžete z přístroje stáhnout data o letech ve formátu IGC.
1) Přístroj propojte s počítačem volitelným Digifly sériovým nebo USB kabelem – kabel připojte do levé
zdířky na spodní straně přístroje označené GPS.
2) V přístroji přejděte do podmenu „LOGBOOK“.
3) Pomocí kláves nahoru/dolů označte let, který chcete stáhnout (nepokračujte vstupem do prohlížecího
režimu).
4) V programu na vašem počítači vyberte funkci „Stáhnout data z přístroje“ („Download flight track“) s
použitím protokolu MLR 38400 Baud.
Stahování můžete přerušit stisknutím klávesy
(funkce „ESC“) na vašem Digifly přístroji.
El Speedo – oficiální prodejce Digifly v ČR – www.elspeedo.cz
UPGRADE FIRMWARE
Software (firmware) vašeho přístroje Digifly můžete aktualizovat stažením a nahráním nového přímod
Digifly. Tak budete mít ve svém přístroji vždy všechny funkce a nejnovější vylepšení a úpravy.
Nejnovější software je vždy k dispozici na stránkách ww.digifly.com a do přístroje ho nahrajete pomocí
volitelného sériového nebo USB kabelu.
Kabel připojujte do levé zdířky na spodní straně přístroje označené GPS.
Pokud aktualizujete na nový software z verze 44.0 a starší, všechny uložené lety budou během aktualizace
vymazány a všechny parametry nastaveny na původní („tovární“) hodnoty.
PROCES UPGRADE
Ujistěte se, že baterie ve vašem Digifly přístroji je plně nabitá.
Vypněte přístroj a propojte ho s počítačem. Kabel připojte do levé zdířky na spodní straně přístroje
označené GPS.
Za stáleho držené stisknuté klávesy
stiskněte klávesu
na tak dlouho, až se uzve dlouhý
potvrzovací tón. Všimněte si, že obrazovka se nerozsvítí.
Nyní uvolněte klávesu
a poté klávesu
.
Ve vašem počítači spusťte program “Upgrade_xx_x_Archimede.exe”.
Ujistěte se, že máte najednou spuštěn jen jeden program “Upgrade_xx_x_Archimede.exe”.
Klikněte na tlačítko „Start“.
Upgrade trvá přibližně 5 minut; jeho úspěšné dokončení potvrdí počítač dlouhým pípnutím.
Stiskněte klávesu
a odpojte kabel od přístroje.
Až znovu zapnete svůj Digifly přístroj, na úvodní obrazovce se krátce ukáže verze nahraného software.
VOLITELNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Digifly nabízí, prostřednictvím svých zástupců, následující příslušenství:
Digifly sériový kabel k propojení přístroje s počítačem.
Digifly USB kabel k propojení přístroje s počítačem.
Rychlostní sondu pro závěsné kluzáky.
Rychlostní sondu pro padákové kluzáky.
Držák přístroje na závěsný kluzák.
Držák přístroje na padákový kluzák.
El Speedo – oficiální prodejce Digifly v ČR – www.elspeedo.cz
STANDARDNÍ FUNKCE
- Grafický výškoměr.
- Výškoměr do 9000 m.
- Super rychlý variometr s dynamickým „intellivario“ filtrem.
- Akustický variometr s nastavitelnou hlasitostí, rozsahema tónem.
- Grafický variometr +/- 12 m/s.
- Digitální variometr +/- 25 m/s.
- Průměrování variometru s nastavitelným intervalem 0 až 60 vteřin.
- Kompenzace „knipl-termiky“ (pouze s volitelnou rychlostní sondou).
- Vstup pro volitelnou rychlostní sondu s rozsahem do 150 km/h s možností uživatelské kalibrace.
- Nastavitelný alarm pádové rychlosti (přetažení) (pouze s volitelnou rychlostní sondou).
- Barometrický tlakoměr s rozsahem 300 až 1200 hPa s možností kalibrace.
- Teploměr (rozsah -30°C až +70°C).
- Stálá indikace stavu baterie.
- Automaticky spouštěná paměť krajních hodnot posledních 50 letů (Archimede).
- Automaticky spouštěná paměť nepřetržitého záznamu dat na časové ose posledních 250 letů (100000
datových bodů) s možností přehrávání (pouze Archimede Plus).
- Datum, hodiny, čas letu.
- Nastavitelné jednotky měření.
- 8 jazyků nápovědy.
POKROČILÉ FUNKCE (pouze vArchimede Plus)
- 3 nastavitelné poláry.
- McCready a McReady ekvivalent funkce (pouze s volitelnou rychlostní sondou).
- Speed To Fly (with optional air speed probe).
- Klouzavý poměr vzhledem ke vzduchové mase (pouze s volitelnou rychlostní sondou).
- Netto variometr (pouze s volitelnou rychlostní sondou).
- Detektor stoupání (pouze s volitelnou rychlostní sondou).
- Pomocník se středěním stoupání.
- Automaticky nulovaný výškoměr A3 na začátku stoupání.
VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI
- Čitelný displej z tekutých kristalů s rozlišením 128 x 64 pixelů.
- Paměť FLASH s možností nahrání nové verze software prostřednictvím volitelného PC kabelu z vašeho
počítače.
- Propojení s počítačem.
- Vstup pro volitelnou rychlostní sondu.
- Životnost na jeden 1,5V AA článek 200 hod.
- Rozměry: 144mm x 72mm x 25mm.
- Hmotnost (s baterií): 180g .
- Archimede i Archimede Plus jsou dodávány s popruhem pro upevnění na nohu, ochranným obalem a
jedním 1,5V AA článkem (baterí).
- 3-letá záruka.
El Speedo – oficiální prodejce Digifly v ČR – www.elspeedo.cz

Podobné dokumenty

autor: Mgr. Vlastimila Bártová http://images.google.com http://www

autor: Mgr. Vlastimila Bártová http://images.google.com http://www vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a lidskou společnost; rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost; rozeznává, pojmenuje...

Více

2-Plochá těsnění

2-Plochá těsnění DIN 3535-6 ≈ mg/(m*s) Silikonový Síra Odolnost vůči kapalinám - nárůst tloušťky Síran amonný Olej IRM 903 (5h/150°C) ASTM ASTMFF146

Více

Untitled - Modely do AFPD

Untitled - Modely do AFPD Následující popis vás krok za krokem provede nastavením vašeho vysílače nebo pákového ovladače pro AeroFly. Pro následující kroky předpokládáme, že chcete používal pro ovládání simulátoru vaši RC s...

Více

VL100 Cartesio

VL100 Cartesio pak pomocí kláves nebo zvolte požadovanou hodnotu. Potom stiskněte klávesu pro potvrzení a opuštění nastavení parametru. (Stiskem klávesy při zobrazení menu „Rec“ se manuálně aktivuje záznam letu.)...

Více

PROFiTEST C Přístroj pro revize elektrických zařízení podle DIN

PROFiTEST C Přístroj pro revize elektrických zařízení podle DIN zkušební proud prochází až do vypnutí chrániče přes vodiče N a PE. Čas od začátku působení zkušebního proudu až do vypnutí chrániče se změří a zobrazí na displeji. Měření impedance vypínací smyčky ...

Více