Hanácké slovňik - Borockého hanácký slovník

Komentáře

Transkript

Hanácké slovňik - Borockého hanácký slovník
Josef Borocký
Hanácké slovňik
Hanácký slovník
středohanáckyho nářeči
Předmluva
JOSEF WOLF ve své knize „ ABECEDA NÁRODŮ “ na straně 99. píše - HANÁCI, starobylá
etnografická skupina západoslovanského původu žijící v úrodné nížině řeky Hané na střední Moravě. Jsou
pravděpodobně potomky jednoho z velkých moravských kmenů západních Slovanů, který se usadil na Moravě
v 6.a 7. století našeho letopočtu. Zachovali si četné svérázné zvláštnosti nejen jazykové (hanácké nářečí), ale
také kulturní (zvykosloví, kroj a folklorní tradice v průběhu celého roku.) V období, kterému se říká co do
rozsahu v dějinách lidstva veliký přesun kmenů i celých národů - 5. století našeho letopočtu - který u Slovanů
začal asi ve 2. století n.l. a snad někdy v letech 400 - 550 osídloval úrodné nivy při řekách. Na rozdíl od svých
keltských a germánských předchůdců si srdce Evropy zvolili za domov a vlast už natrvalo. Z pravlasti ležící
severovýchodně od masívu Tater se rozešli do tří směrů, rozdělili se na tři větve - východní, jižní a západní.
Na našem území jsou tyto kmeny:
Čechy: Čechové, Zápěnci, Ďečané, Domažlici, Doudlebové, Chorvati, kteří se v 10. století n.l. spojili
se Zličany; Chodové, Litoměřici, Pšované a Sedlčané.
Morava: Hanáci, Holasici, Laši, Moravští Slováci, Slezané - kteří splynuli s Opolany, pak s Bobřany,
Dědošany a Třebovany. V 16.století Valaši.
Universitní profesor Dr. JOSEF PODPĚRA ve spise „Květena na Hané“, Brno, 1911 v kapitole
„Rozsah květeny Hané“ - vymezil její území takto : „Území naší květeny Hané je omezeno asi touto čarou, jež
běží od Šumperka přes Bludov, severozápadně ke Klášterci, odtud na jih k Zábřehu, Mohelnici, Lošticím,
odkud tvoří k jihozápadní hranici Třebůvka, od Bůsova na jih potok Javoříčka a čára ke Konici vedená.
Z floristických (odvětví Fytogeografie, které sleduje zeměpisné rozšíření rostlin v určitém území) ohledů pojato,
všechna povodí HANÉ začínají na planině DRAHANSKÉ, takže zde hranice západní vystupuje na 727 m nad
mořem západně
PROTIVANOVA, postupuje na rozvodí potůčků mezi HARTMANICEMI a
MOLENBURKEM, přes KRÁSENSKO, RUPRECHTOV do údolí potoka RAKOVCE až po SV. MARTINA u
LULČE. SV. MARTIN a rozvodí ROUSÍNOVSKÉHO potoka, PODHRÁZSKÉ strouhy - jihozápadně
VYŠKOVA - jsou spolu jihozápadní hranicí našeho území. Odtud rozvodí mezi LITAVOU a HANOU tvoří
jižní hranici, která jde jižně LESONIC přes VĚTRNÍKY, HOLÝ KOPEC, ŘEZAVU, KLÍN, HRADISKO,
KLEŠTĚNEC, odkud uhýbá k jihovýchodu, dotýká se severních svahů hor CHŘÍBĚCÍCH - CETECHOVICE,
ROŠTÍN, KVASICE - až po řeku MORAVU u KVASIC, obrací se hranice podle řeky MORAVY k jihu,
dosahuje nejjižnějšího bodu u NAPAJEDEL, zahýbá k MALENOVICÍM, postupuje odtud k severu podle
západních sklonů KARPAT na MYSLOČOVICE, PŘÍLEPY, zahýbá se za BYSTŘICÍ POD HOSTÝNEM,
zabírá všechnu pahorkatinu podkarpatskou od JUHYNÉ na západ, údolí BEČVY u HRANIC na západ, jižní
sklony hor ODERSKÝCH i pahorkatinu TRŠICKOU, údolí BYSTŘIČKY pod HRUBOU VODOU i planinu
ke SV. KOPEČKU u OLOMOUCE. Odtud tvoří západní sklony NÍZKÉHO JESENÍKU po PASEKY, která od
PASEK jde obloukem k severozápadu po ČESKOU LIBAVOU, objímá úrodné pole UNČOVSKÉ, sleduje
k jihozápadu svahy BRADLA, severně ÚSOVA se obrací k severu, postupuje podle západních sklonů předhoří
JESENÍKU přes DUBISKO, LESNICI, KOLŠOV, STUDÉNKU po ŠUMPERK. Jižně BLUDOVA začíná
vlastní rovina HANÉ, postupující od severozápadu k jihovýchodu až po les či pas napajedelský. Délka
vzdušnou čarou je cca 100 km (Šumperk - Napajedla) - šířka různě kolísá. Má ráz původně širokého údolí a
šíří se čím dál tím více k jihovýchodu; po spojení s úvalem UNČOVSKÝM uplatňuje se již silnější ráz nížinný;
který pak ve středu HANÉ mezi OLOMOUCEM, PŘEROVEM, PROSTĚJOVEM a KROMĚŘÍŽÍ naprosto
převládá. Pas napajedelský mezi horami CHŘÍBĚCÍMI západními výběžky KARPAT mezi DŘEVNICÍ a
BURAVOU je přirozenou hranicí na jihu. Širá rovina HANÉ je nejen orografickou (horopis) hranicí mezi
pásmem SUDETSKÝM a KARPATSKÝM, ale i floristickou hranicí mezi květenou HERCYNSKO SUDETSKOU a KARPATSKOU. Kdežto severní a jižní hranici HANÉ lze snadno vymezit; ŠUMPERK NAPAJEDLA, je omezení na západ i východ dáno tektonicky (obor geologie zkoumající, jak jsou uloženy
horniny zemské kůry) poměry ohraničující pohoří. „Z měst ležících na západní hranici HANÉ uvádíme tyto
krajní zeměpisné délky; ZÁBŘEH - LOŠTICE - SLATĚNICE - URČICE - LULEČ; na východě ; ŠUMPERK LESNICE proti Zábřehu ŠTERNBERK - VELKÁ BYSTŘICE - BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - ŽOPY u
HOLEŠOVA - NAPAJEDLA.
NÁŘEČNÍ OBLASTI HANÉ.
FRANTIŠEK BARTOŠ v DIALEKTOLOGII (jazykovědě) MORAVSKÉ rozdělil nářečí
hanácká na dvanáct podřečí a pojmenoval je většinou podle měst a uvádí všude hranice.
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
HOLEŠOV - KROMĚŘÍŽ - PŘEROV
PŘEROV - KOJETÍN
OLOMOUC - ŠTERNBERK - PROSTĚJOV - VYŠKOV
DRAHANY
LETOVICE
LITOVEL - KONICE - JEVÍČKO
ZÁBŘEH
SLAVKOV - BUČOVICE - ŽDÁNICE
BLANSKO - BRNO - ŽIDLOCHOVICE - KLOBOUKY ROUSÍNOV
10./ TIŠNOV
11./ IVANČICE - KRUMLOV - ZNOJMO - MEZIŘÍČÍ - TŘBÍČ MOR.BUDĚJOVICE
12./ KUNŠTÁT
Shodně se ŠEMBEROU nalézá nářečí hanácké na opravdové Hané i ve smyslu zeměpisném.
Universitní profesor BOHUSLAV HAVRÁNEK - „ČESKOSLOVENSKÁ VLASTIVĚDA, díl třetí JAZYK, PRAHA 1934“ uznává rozsah hanáckého nářečí stanovený BARTOŠEM a TRÁVNÍČKEM a dělí
hanácká nářečí podle systému krátkých samohlásek na skupinu:
A./ centrální prostějovskou
B/ západní; letovicko - meziříčskou s typem horským a úsekem
východním, nářečím čuháckým
C/ jižní; s typem budějovsko - znojemským, vnitřní pás okrajový – nářečí
východní, kojetské s typem
morkovským , úsek zábřežský a okřížský
D/ přechodní pásy a nářečí okrajová; slavkovsko - bučovské, přerovsko –
kroměřížské, zábřežský úsek a kunštátsko.
Jak je z těchto základních rozborů a klasifikací moravských nářečí vidět, zabralo nářečí hanácké více
jak polovinu MORAVY.
LITERÁRNÍ TOULKY MORAVOU od VLADIMÍRA KOVAŘÍKA dokladují, že v nářečí HANÉ
bylo napsáno spousta knih, ať již povídek, básní a i románů. V zámecké knihovně v Kroměříži je 29 skladeb
hanáckého skladatele JANA TOMÁŠE KUŽNÍKA, narozen asi roku 1716 – 1786. V Záhlinicích se narodil
FRANTIŠEK SKOPALÍK ( 1822 – 1891), po dlouhá léta starosta obce, který byl na HANÉ velmi populární.
Pečlivě se staral, aby bylo uchováno co zůstalo po předcích.
Napsal dvoudílnou knihu PAMÁTKY OBCE ZÁHLINIC, v níž popsal obydlí předků, postup
hospodářských prací, hospodářské nářadí, správu obce za starodávna i jednotlivé svátky, jak bývaly slaveny na
hanáckém venkově. Další obec - Kvasice - rodiště LEOPOLDA JOSEFA HANSMANA (1824 – 1863), který
psal do novin dopisy hanáckého sedláka a podepisoval se jako ANTOŠ DOHNAL; druhý rodák kvasický
JINDŘICH SPÁČIL (1899 – 1978), který vedle mnoha knih pro dospělé čtenáře s tematikou historickou i
soudobou napsal tři knihy pro děti - NA HRADSKÉ CESTĚ, STAN U LIŠČÍ DÍRY a ZÁZRAČNÁ HALENA jsou to většinou hanácké pohádky, ale SPÁČIL je vybral a upravil tak, aby místo hanáckého pohádkového
blahobytu bez práce z vyprávění vyplynulo, že půda na HANÉ je sice bohatá a štědrá, ale bez práce a bez
lidského potu nic nevydá. V Kojetíně se narodil JAN TOMÁŠ KUŽNÍK narozen asi 1716 - 1786, byl to
rázovitý HANÁK, který psal dialektem. Tento veršující kantor a hudebník 18. století patří mezi nejosobitější
představitele kantorské poezie. Kojetínským rodákem byl také FRANTIŠEK ZGODA (186l - 19O7), v
hanáckém písemnictví známý pod jménem KAREL KŘEN. Byl kaplanem v Dubanech, napsal 14 svazků
povídek - NA TÉ NAŠÉ HANÉ, POD HANÁCKYM NEBEM, STRÝČKOVÉ z HANÉ a jiné. Tovačov - kde
se narodil ALOIS HLAVINKA (1861 - 193l), který psal kulturně historické obrázky a mnoho povídek z HANÉ
- PŘÁSTKE Z TOVAČOVA, NA KRAJO HANÉ a další a další. Věrovany jsou rodištěm OTAKARA
BYSTŘINY nar.186l - 193l, jednoho z mála hanáckých autorů, který byl čten po celé MORAVĚ i
v ČECHÁCH - vlastním jménem FERDINAND DOSTÁL, syn místního hostinského. Napsal NA VSI,
HANÁCKÉ FIGURKY, HANÁCKÁ LEGENDA a PÁPENI. Oplocany - rodiště VILÉMA DITEINMANA,
který psal pod pseudonymem FILIP KŘEMELA (1880 – 1962) humoristické povídky z okolí Tovačova. Vydal
je pod názvem HANÁCKÓ KOLAJÓ. Hluchov je rodištěm JANA VYHLÍDALA (186l – 1937), napsal
Z HANÁCKÉHO KRAJE, OBRÁZKY Z MÉHO HANÁCKÉHO ALBA, ROK NA HANÉ, HANÁCKÉ DĚTI
a jiné. Mnohé jeho příběhy jsou vlastně záznamy literární úpravy skutečného lidového vyprávění. Čechy pod
Kosířem - tam prožil část svého života velký český malíř JOSEF MÁNES nar. 1820 - 1871, odkud jsou jeho
obrazy hanácké přírody, květiny, kroje, portréty mužů a žen - LÍBÁNKY NA HANÉ. Olomouc - JAN SPÁČIL
ŽERANOVSKÝ (1857 - 19O5), žurnalista, autor veršovaných prozaických obrázků z HANÉ, které vydal pod
názvem SAMÓ TIHÓ. Z Olomouce je BEDŘICH SLAVÍK (1911 – 1981), který věnoval mnoho úsilí
podrobnému studiu moravského krojového písemnictví, zejména hanácké, napsal mnoho monografických
studií o moravských autorech a zabýval se otázkami regionalismu. Klášterní Hradisko, kde působil P. IGNÁC
PLUMLOVSKÝ ( 17O3 – 1759), rodák z Přerova, který měl řeholní jméno P. ALAN, napsal dvě takzvané
opery - nejstarší je opera o LANDEBORKOVI a PARGAMOTÉKA, to je smlóva hanácká stranevá králove
cere, veobrazená skrz štere podmistre jakobe ministre ke šterem koronám veslany, pro maló kratochvilo
v mozece představená. Roku 175l při šestistém výročí založení kláštera v Hradisku byla provedena další
hanácká opera P. ALANA - GRONT A PUVOD PLESÁNI HANÁCKYHO a byl to holt šesti hanáckých
vesničanů řádovým kněžím, kteří už 600 let „GRONT HRADISKÉ DRŽIJÓ.“ Další dvě zpěvohry napsal
premonstrát MAURITIUS BULÍN a kantor JOSEF PEKÁREK, vznikly před rokem 1774 - JORA A MANDA
A KETRODA. Od roku 1953 žil na KOPEČKU u OLOMOUCE zajímavý hanácký autor STANISLAV
KREJČÍ (1889 – 1974) z Dolan. Vydal tři sbírky veršů - POD JEDOVOU, ME Z KOPANIN a KOSA
NABRÓŠENÁ - dále ještě divadelní hru KOVÁŘ Z HENČLOVA. Další obcí je Senička u Litovle - rodiště
JOSEFA KOUDELÁKA (1906 - 1960), který vydal sesbírané hanácké povídky pod názvem
MATEŘIDOUŠKA a DĚDINA VE VESELÝCH BOTÁCH. Náklo - kde se narodil ALOIS ZÁBRANSKÝ
(1858 - 192l), vlastním jménem FRANTIŠEK ČERVINKA. Pověděl hodně o svém mládí a studentských letech
v knize LÁSKO, MILÁ LÁSKO a o svých zkušenostech s HANÁKY u soudu i jinde ve dvou svazcích povídek
NA POTULKÁCH SE ŠVANDOU. Jeho nejrozsáhlejším dílem je BŘEHULE čili Poslední hastrman na Hané.
Šest kilometrů jihozápadně od Litovle je hanácká vesnice Cholina, pocházeli odtud VALENTIN ŠINDLER
(1885 – 1957) a VÁCLAV ŠINDLER (1893 – 1952), představitelé populární dvojice stréčka KŘÓPALA
Z BŘOCHOVAN a JOZÉFKA MELHOBE. Valentin Šindler napsal také knížku hanáckých humoresek
s názvem PLKAČKE A JEDNO DROHY. Prostějov - jeho důkladným kronikářem se stal místní lékař MUDr.
ONDŘEJ PŘIKRYL (1862 – 1936), rodák z Výšovic u Prostějova. Čtyřsvazkové dílo ČERVÁNKY
PROSTĚJOVA, v kterém je i mnoho vzpomínek na hanácké spisovatele, kteří se právě koncem století
soustředili do Prostějova nebo kolem Prostějova. Ondřej Přikryl byl ve své době známý politický a kulturní
pracovník. Byl dlouho starostou města, byl i zemským poslancem a senátorem, ale zvláště populární byly jeho
knihy, jichž vydal několik desítek. Téměř všechny, kromě děl historických a vzpomínkových jsou psány
v hanáckém nářečí. Byly to svazečky veršů psaných zpěvnou formou v duchu lidové poezie - např. HANÁCKY
PĚSŇIČKE, PADESÁTKA Z HANÉ, dále sbírky humoresek, které zachycovaly hlavně vnější stránky života a
byly často jen rozvedenými, někdy i mnohomluvnými anekdotami. Zvláštní místo v Přikrylově tvorbě zaujímá
veršovaná pohádka HANÁ A ROMŽA. Zároveň s Přikrylem působil v Prostějově advokát JAN HOCH, který
pocházel z Hrubčic, využil svých zkušeností od soudu i z advokátní kanceláře a v knize HANÁCKÉ
OBRÁZKY vykreslil zajímavé typy hanáckých venkovanů. Z Čehovic pochází FRANTIŠEK LEJSEK, který
psal v nářečí hanáckém a napsal knihu pod názvem PLKE, PLKE, PLKAČKE, PRO STRÉČKE A TETIČKE.
STANISLAV PROCHÁZKA (186l – 1939) napsal epos o sedmi tisících veršů jež nazval KRÁL JEČMINEK.
PLUMLOVSKY PJESNIČKE a VESELÁ HANÁ - DEŽ SE NAŠI SÓĎIVAJÓ napsal ALOIS VÁCLAV
PROCHÁZKA z OLOMOUCE. KRISTA NEVŠÍMALOVÁ napsala v nářečí povídky z okolí Brodku u
Prostějova a Kostelce na Hané.
Všechny tyto uvedené humoresky, povídky či básně v nářečí HANÉ napsané se staly
podkladem k práci, která má upozornit a upřesnit čistotu centrálního nářečí - tedy SLOVNÍK. Nejvíce v této
práci bylo čerpáno z knih Ondřeje Přikryla, dále pak se sbírky Dr. JANA POLÁČKA, který sesbíral
v padesátých létech kolem 3.000 písní hlavně z prostějovska - tedy z oblasti centrálního hanáckého nářečí. Pro
porovnání jednotlivých regionů nářečních skupin HANÉ, uvádím podle práce universitního profesora
BOHUSLAVA HAVRÁNKA tyto ukázky.
A - SKUPINA CENTRÁLNÍ - LITOVELSKO.
Jednó se vracelo procesi z jedné ďeďine do kostela. Starši bratr nesl v náročó Frolejánka. O kostela bel
takové vesoké schodek; na ten starši bratr v doše zapomňel. Neďival se na cesto a dež mňel vcházet do kostela,
tož zapackoval o ten člopek a natahl se jak dlóhé tak šeroké. Svaté Frolejánek hneď bel na ťisic kosu. Starši
bratr, celé dolekané, skoči na nohe a povidá“ DECKE MŇE JAKYHOSE ČERTA STRČIJÓ.“
Jihovýchodní úsek zábřežský:
No tak, jak to belo o té krávje. Já sem holt bela na strňiskové řepje a taťik za mnó přejel s krávó. Jož
sme bele na vémňeňe a krávo sme si vepučele z hrobé (ze statku) vod Mári. Já sem šla jim naproťi a povdám :
„No poď jož, poď, jož to máš nachestany“; bela to Štrina (jméno krávy), taková pjekná kravička.
Prostějovsko:
Belo ale pul jedné hoďine - tode ťe slešim - tam v dulko, tam nehde o Rampócha, tam to belo - ťi psi
tam tak začale ščekat - ťi ten Paňáku mesim a ten Hósirku - a tož já přes zitko a tam - voňi jak mňe mesim
očole - tož ťeré (úprkem) a prič.
B - SKUPINA ZÁPADNÍ LETOVICKO – MEZEŘÍČSKÁ
No, take sem si oš pomeslil, jak to negde bode. De(t) - to je dluhu nejakéch! Deš se mňela
vluňi stavjet ta silňica, to se každé vokrčovál : „Sto ťisic? Gde pak to vobec zaplaťit? De(t) - to bodó ešče naše
deťi plaťit!“ A sotva silňico postavili: „A to se to pjekňe jezdi, přece je ta silňica jenom véhoda a nepřide nám
to tak nejak zle; ešče pré ani dvje leta nebodem muset nic plaťit.“ Z nového Telečkova, jihozápadně od Vel.
Mezeříčí:
A vono vám belo téch prajzu. Šli vod rána vot pul šesťi hoďine až do devíti a celó šiřkó
silňice. Už tři neďele pře(t) - tém přišlo nařizeňi, že všechen šutr se musi zháďet do škarbe, abe mohli dobře jit.
Ťi prvni ve fsi nevostali, ale za ňima mňeli přijít pádem (hned) jini. Ešče neš přišli, tak naši, Najmonovi,
Ičenskovi a fšici, co só na tito straňe, samém strachem vehnali fšechen dobitek a fšecko, co se dalo na hunem
votkliďit, vodvezli do Dobnufke (jméno lesa). To vám tam belo dobitka, to vite inám be se nemohlo za fšeckém,
ale tam néňi žádná cesta. Z Kožichovic, jihovýchodně od Třebíče - typ horský:
Na vápnech (místní jméno) deš vúře, musí dávat dubré puzur. Tam só takuvi nápaďní
kameňe, a dež nedrži dubře rochadlu, tak mo veskuči z brázde anebo za ňe chetne, a dež kuňe nepuvulijó,
puláme se rochadlo. Nehde tu z dubetkem tak šklóbne, že be se muhl strhat. Tém se kuňe muc-cochajó; musi
bet vupatrné. Nevim jag bode s tém setim.
Úsek východní, nářečí čuhácké:
A tak až za dvje leta, to deš tam hořel ten panskí dvur, tehdá poníprv velezl z domo, a až na
náves. Šfagrová bježela, oviza ho, dom, a belo to fšeckim divni, jak se má ta(k) - sfjeto. Pag mo još belo pořád
lepši. Zavezle ho do Luháčovic a otamtáď još přešil o brlách. A na drohí rok, dež ho za(z)-zavezla do tí lázně,
přešil zpátke o čaganě. - Z Drahlova na jih od Olomouce.
C 1 - SKUPINA JIŽNÍ.
Vono je to neska zli, voni ti lidi só nahočeni žit jen tak polechko, jak to bévalo spiš, co
veďelál, to prožrál a potom nemá furt nic. Neska to holt tak néde, človjek se musi po každim grécaro vohlidať,
abe neco mňel. Tém, co si našpořili, je e neska dobře, ale gdo nešpóroval, ten nemá nic. Je to fšecko zli, aďdáte kloka na řemeslo, vehoči se á zustane duma, dáte ho študovat do školé, veštuduje a potom nedostane misto,
abe ho rodiče živili - ze Studence, západně od Náměště.
Typ budějovicko - znojemský.
Vo téch pitlácích, to bél ve Věrovicích nejaké Štefl a ho vaši lóke bél vas (druh jílmu) vélké, ho dloňi
lóke - te ho još nebodeš pamatovat, ale váš tata ešče han (ano), voňi ho pastévci zkazéli. A tag ho toho vazo
seďel na čekáni, no bestohot choďél k vičeró a čekal až dó pul noci - a toho stariho Štefla sem take znal -a tak
jak to belo na te kaminke, to mňéli kvere takovi, křesaci kaminke z hupkó a pánvičko a prach a vocilko a to
klepl, štréchl vocilkó vo ten kaminek a jiskra zapálela ten prach na pánvici a teprve vešla rana - z Plavče
severně od Znojma.
Typ budějovicko - znojemský, přešlý do typu nářečí západního.
Votpoledne sem kóřel veržinko, ale fajfka je mi némiléši. Večir si nacpo fajfko, sedim pře kucheňi
(v místnosti za kuchyní) a pokuřujo. Vo(t) - toho kóřeni se stane moc neščesťi - jak tenkráť ten voheň hu
sóseda. Staré vartoval (hlídal) žito, lehl si na mlat a kóřel a belo to neš si pomeslel - a neš hasiči přejeli fšecko
schořelo. Tepraf druhé den to dodótlalo. Človjek holt muši bét vopatrné na te vjece. No né? Coš mušel na tom
mlatě kóřet! - Z Nových Syrovic,jihozápadně od Mor.Budějovic.
C 2 – VNITŘNÍ PÁS OKRAJOVÝ, nářečí jižní (kojetské).
Jak to spiž vepadalo f Křenovicich. Tam jag je škola, toš tam bela palérňa a já sen tam chodil
neboščékovi stařečkovi pro gořalku, bel tam žit. To já sem chodil do škole, ale tadek do kfartiru. Toš to bévalo
tak: - „keré bel špatné hospodář, toš teho vehodile a nasadile tam pořádniho.“ A potom tam grunt přešil g
rozděleňó, viš, jag mám te podilke. A potom tam, co je to kolenko, toš to bela stará škola a tó zrušile, než já
sem začal chodid do škole. A potom sem chodil na kfartir a do dvora, - tam to, jak só te domke, toš tam bela
kovárňa. - z Křenovic u Kojetína - pokud je ve slově poslední nebo předposlední L, vyslovuje se málo zřetelně.
Úsek zábřežský - na severozápad od Zábřehu.
Za takovó difčečku sem slóžela, neboštik bil ješče svobodné, tak mňe vipravuval: „Najednó pré se valí
bečka přede mnó, copak to ale bode, povdám si. Dij sem stál, vono to taki stálo, přesvječím se. Tak sem šil aj za
ten vršek tam bil dvúr, tak sem uďál šramot, jak bi kužilki kólel, tag ho to vostrašilo.“ - Jednó mňeli tadi ďifku,
bila jako chlap, hospodář jí povdá: „Kačo, ďi viple(t) ten len“, tak vona tam zvostala přes poledne nebo jak to
bilo, najedó jede kočár jakési, řmod bil a jak vjetr a najednó se zas ten kočár stratil, tak ju. to voblázňilo.
z Drozdova, západně od Zábřehu.
Úsek okřížský.
Bosáky - Venó se syrovi japka (brambory), nastróhaji se, pak se to pjekňe zmačká a ta voda se s teho
vymačká a uďeláse s toho knedla. A to je fšecko, aňi jedna móka tam nepříde. A tak se to dá vařit.-Dyj só
vařeny, tak só modry a jednomu je darebňe, dyj se na ňe podivá. De s toho aj tima. Koblihy - Ále gde - ty se
nesmažijó - co jich napadá! No holt muské! - To só takovy dolky z véraškovi móky a dává se do nich povidli,
ale nélepši hruškovi. A dyj se peče chleba, tak se to dá do pekárně. - z Heraltic u Okříšek.
Eno já nevim, co s ťim našim Tómkem. Vono je to smutni žeňeni. Copak vo ženskó be nebelo,
ženskéch je dost. Tule take mu namlóvaji jedno s Čichova - z jejich tatikem se znám dobře, řikáme si ti - holku
neznám, ale je pré hezká a pořádná - a vo peňize be take nebelo, dvje oš só vdani, řikala Mařka že je to
némlači. Von mňe až dřiv take řikal: „Peňize má a fšechno, ale ňic se nám netrefuje šikovniho.“ - Z Nové vsi u
Okřížek, západně od Třebíče.
D - NÁŘEČÍ OKRAJOVÉ - VNĚJŠÍ PÁS OKRAJOVÝ
Slavkovsko – bučovické:
V opci Rašovicích moc kradli koze. Tak šli hledat sósedi. Sósedi šli hledat a u jedneho - teho ti nebudu
menovat, třeba je neboštík - ja, našli moc kuží s kozí. Tag ho zebrali, dovedli do hospodi, naprostředku bil slóp,
k temu ho uvázali a přivázali řetazama.- Omotali řetazem a dali závitek (šroub na utahování řetězu) a dicki ho
přitahli. Diš přestával déchat, tak mu povolili.- Přišla jedna ženská, keré se taki straťila koza, popadla na tabuli
jednu kúžu s koze, kerí tam bili rozložení a počala ho s tem mláťit po hubje.- Tak misleli, že už - e dosť
potrestané, protože už bíl málo živé, tag-ho pustili - z Raškovic u Slavkova.
Přerovsko – kroměřížsko:
Klepáči v Bochoři - bévalo a je to posaváď veliké svátek pro malochi, ale jenom chlapci možó klepať
poleďne a klekáňi - ďefčata si fšecko odhrkajó hrkačkama doma. Hdo nemá od loňska skovanó klepačku nehde
za kominem, už zafčasu dlóho přet svátkama vraždžé doma tag dlóho, až mu ju kópijó v mjesťe alebo dajó
uďelat doma u stolářa. A potom ju skóši, lesi má břank; od rána do večera s ňó palicuje po ďeďiňe, po zahraďe
a kolem humen. Syš přinde večir, bes klepački se nenavečeřá a v noci bi bez ňi aňi nespal; Mosé biť v baráku
po(d) duchnó - z Bochoře, jižně od Přerova.
Úsek zábřežský - severozápadní cíp:
Mňe už de na devjetavosumdesáté rok vod března. Inu toť se mňe ješče líbí na svjeťe. Smrti se
nebojím. Fčilkaj kvítek si fšímnu, pru (prve,dříve) sem nemňela gdy, ptáčky poslóchám, jak spívají, tak se mňe
fšecko líbí.- Uš se mňe toť pravnučka vdávala, už mám prachprachvnóčata. Nekeři só ve svjeťe, chudáci, už ani
nevím, gde hdo je. Na Krčmňe je má cera, řikajó ji Krčmářka. Tam só ješče zďi vod zámku - z Bohdíkova,
severně od Šumperka.
Úsek kunštátský:
V Brnóvje - mňe tam švagr namlóval nevjestu - Mňecháček, tohoto Mňecháčka Františka otec - a já
sem šel do Bedřichova jak ňe tam vokázali cestu přez Žlebi a k Pilátovímu mlénu a tam, a tak sem se ptal, gde
tam ti lidi zvostávajó. To sem tam skusil, jak tam zaďelávali na dolki - ňáké Skořvona bila Skořova - a von se jí
ptal -„ Co budeš piknót?“ - „Budu piknót dulke“. Tak tam mluvijó, na Lomnici taki tak zhruba rosprávijó. Já
sem tam šel ešče potom dvakrát a potom se mňe to zdálo daleko.A vona se mňe tam nazvala,abich tam
přišel,ale kdepak hale, á sem tam nešel. Má neboška bila s Kuňic, její otec bil sluhó f Kuňicích, vona bila
hodná, pořádná, pracovitá ženská. Mi sme spolu bili šestačtiřicet roků a za tu dobu, musím říct, jednó sme se
spolu nehňevali - ukázka ze Zbraslavce.
Hanácká nářečí se mezi sebou liší především v soustavě samohlásek, a to jak se stanoviska dnešní
jejich soustavy, tak i se stanoviska jejich vývoje; ostatní rozdíly hláskoslovné mezi jednotlivými nářečími
ustupují před touto diferenciaci. Na mapě MORAVY jsou označeny jednotlivé podnářečí podle práce univ.
profesora Dr. JOSEFA PODPĚRY pod čísly 1 - 12. Slovník je psán v centrálních - středohanáckých materiálů,
tedy má posloužit pro oblast OLOMOUC - PROSTĚJOV - VYŠKOV a okolí.
Díky spolupracovníkům - Ireně Smažinkové z Kroměříže, Evě Provazové z Prostějova, Jaromírovi a
Jarmile Nakládalovým z Tovačova, PhDr. Pavlovi Klapilovi CSc. z Olomouce, Oldřichovi Chrobákovi
z Olomouce, Františkovi Černému z Pivína, Janovi a Tomášovi Nedbalovi z Pivína, Ladislavovi a Emilovi
Nakládalovi z Pivína, Jaroslavovi Nakládalovi z Dobromilic, Jaroslavovi Zlámalovi s manželkou z Pivína,
manželům Štefanovým z Křenovic u Kojetína, Josefovi Felnerovi z Chobyně, Jaroslavovi Hlochovi z Přerova,
Zdeňkovi Letochovi s manželkou z Duban, Marii Nesvadbíkové z Kralic, Ladislavovi Smetanovi s manželkou
z Dolan u Olomouce, Iloně Vánské, Editě Müllerová, Lence Chudožilové, manželům Kožušníkovým - všichni
z Prostějova, Městskému kulturní středisku v Němčicích na Hané, agentoře ROSA Prostějov, PhDr Vladimírovi
Šaurovi CSc. z Opavy a celé řadě dalších, kteří zapůjčili písemné materiály v nářečí Hané. Jen tak bylo možné
sestavit tento slovník, v jehož konečném uspořádání mi velice pomohla moje manželka Růžena Borocká. Nelze
opomenout jména ing. Josef Zatloukal z Kralic, Mgr. Petr Strouhal z Prostějova.
Jako odborní poradci s počítačem mně posloužili Jan Češka z Pivína a Jiří Dokoupil z Hrubčic.
Všem patří poděkování za přispění a pomoc, což velmi rád touto cestou činím.
Josef Borocký
Pana Josefa Borockého jsem poznal v roce 1995, kdy jsem začal zpívat ve smíšeném chrámovém sboru
Kralice na Hané, který pan Borocký dirigoval a pro sbor a orchestr skládal nové a aranžoval známé skladby.
Poznal jsem jej jako velice činorodého člověka v oblasti hudby – skladatele, hráče na různé hudební nástroje,
dirigenta , vedoucího dechového orchestru z Pivína,.
Často jsme spolu mluvili o jeho další zálibě – sestavení Hanáckého slovníku. Velice jej mrzelo, že jeho
třicet let práce na tomto slovníku upadne do zapomnění.
V rozhovoru s redaktorkou Blankou Oujezdskou z Olomouckého dne 19. října 2001 „Autor slovníku
ztrácí naději“, pan Borocký říká, že po třiceti letech trpělivé práce nad sestavováním ojedinělého hanáckého
slovníku přestává věřit, že jeho celoživotní práce bude korunována úspěchem. Ani po několikaletém úsilí se
mu nepodařilo získat od osvícených sponzorů potřebné peníze. Přitom tuto pomůcku by ocenili nejen studenti
filologie či etnografie, ale i národopisné soubory. Na myšlenku vydat hanácký slovník přivedli skladatele a
kapelníka Hanácké dechové hudby právě zpěváci z lidových souborů, kteří často některým výrazům nerozuměli.
V sedmdesátých letech se v odborné literatuře dočetl, že hanáčtina je mrtvý jazyk. Aby tuto teorii vyvrátil, sedl
a napsal desítky zbrusu nových hanáckých lidovek. Originální zpěvník s kresbami byl prý okamžitě rozebrán.
Dále píše: „Pomalu ztrácím naději, že slovník někdy vyjde. S prosbou o podporu jsem obeslal moře lidí
a firem, ale marně. Navíc tiskárna potřebuje text na disketě, což znamená přepsat tři díly po dvě sta padesáti
stranách.“ Slovník obsahuje asi 27 000 hesel.
Pana Borockého jsem přesvědčil, že tento přepis do digitální formy dokáže sám. Chrámový sbor
Kralice na Hané mu daroval za jeho obětavou práci pro sbor počítač, na kterém celé své dílo přepsal i když je
dopisoval při zdravotních potížích, což svědčí o výjimečných, všestranných schopnostech tohoto aktivního
člověka.
Protože jsem byl poslední, který jsem měl po smrti autora (zemřel 27.2.2003), slovník na disketě
k dispozici, rozhodl jsem se jej po menších úpravách umístit na internet.
Hanácké slovňik Josefa Borockého tak neupadne v zapomnění a poslouží široké veřejnosti.
Jiří Dokoupil , Hrubčice
PÍSMENO A
a, á
A, Á
Abateša
Abdéra
Abdikaco
Abe
Abeceda
Abecedář
Abeceďňi
Abedebe
Abech
Ábel
Abes
Abeste
Abetorijent
Abezme
Abgébovat
Abnormálňi
Abonent
Abonentka
Abrakadabra
Abrhám
Abrhamita
Abrhámovine
Aceklecké
Acetilén
Acetón
Ač – le
Ačkolev
Adam
Adamita
Adamitka
Adéla
Adept
Adjonk
Adjonkovat
Adjotant
Adjotantora
Admirál
a, á
A, Á
abatyše, představená ženského kláštera
starořecké město hanlivě
složení úřadu, funkce
aby
abeceda
slovník podle abecedy
abecední seznam
velmi ledabyle
abych
syn Adama
abys
aby jste
abiturient
abychom
zbytečně ztrácet čas
vyjímečný
předplatitel
předplatit
zaklínání
Abrahám
sektář, blízko k židovství
padesátiny
acyklický
důležitý při svařování kovů
aceton, organické rozpouštědlo
ač - li
ačkoliv
mužské jméno
skupina blouznivců 18. a 19. st.
čepice
ženské jméno
začátečník
adjunkt - lesní úřad a pod.
vykonávat
vojenský pobočník
úřad, funkce
vysoká hodnost u námořnictva
Admiraleta
Adónské
Adopca
Adoptovat
Adrenalin
Advent
Adventista
Advokácija
Advokát
Advokátka
Aetemis
Aetesta
Afektované
Aféra
Aforismos
Afrecké
Afreka
Agácija
Agát
Agátové
Agelňi
Agenda
Agent
Agent
Agentora
Agitaca
Agónija
Agostiňiján
Agrárňi
Agrárňictví
Agrárňik
Agregát
Agresa
Adres
Agronóm
Agvent
Ach
Achát
Achich
Achilés
Achtel
Ai
Aj
Aji
Ajnclik
Ajncvajdraj
Ajštendr
Ajzlboňačka
Ajzlboňák
Akademické
Akademička
Akademik
Akca
Akceonář
Akceonářka
admiralita
adónský verš složený z daktylů a trochejů
osvojení
osvojit si cizí dítě
hormon nadledvinek
předvánoční doba
stoupenec protestantského náboženství
advokacie
advokát
advokátka
dcera Diova
artista
strojený
nepříjemný, pohoršlivý případ
stručná a vtipná průpověď
africký
Afrika
akácie - je známo přes 800 druhů
akát - ROBINIA PSEUDACACIA
akátový
horlivě činný
souhrn úředních spisů
obchodní cestující
člen tajné služby
jednatelství, zastupitelství
rozšiřování politických myšlenek
období nemoci před smrtí
mužská řehole, mnich
zemědělský
agrárnictví
příslušník agrární strany
soustrojí
agrese
agresor
agronom
advent
ach
polodrahokam
bolestný povzdech
Achilles - Achillova pata
osmina míry
ano i
citoslovce - údiv, podiv
ano i
samovazba
ihned, naráz, jedním rázem
posel
železničářka
železničář
akademický
akademička
akademik
akce
akcionář, majitel akcií
majitelka akcií
Akceptovat
Akceschopné
Akcija
Akoráď
Akorďňi
Akostické
Akostika
Akr
Akreditované
Akrobat
Akrobatka
Aksamit
Aksamitka
Aksamiťňik
Akta
Aktif
Aktivňi
Aktofka
Aktofka
Aktojálňi
Aktové
Akvárijum
Akvirovat
Alabandin
Alabastr
Alah
Alarm
Alarmovat
Albánija
Albijón
Albin
Albinizmos
Albom
Aldamáš
Ale
Alebi
Alebo
Alebo
Aleca
Alegórija
Álej
Alejanca
Aleksandr
Aleksandrija
Alekvóťňi
Aleloja
Alemente
Alena
Alergija
Alespoň
Aleš
Alfabeta
Alfons
Alfréd
Algebra
uznat
akceschopný
akcie
akorát, právě, přesně
nejlepší
akustický
akustika
40,5 aru - akr
pověřený
akrobat
akrobatka
hedvábný samet
čepice
afrikán - bot.TAGETES
účetní spisy
aktiv strojařů a pod.
aktivní
aktovka na spisy
divadelní hra o jednom jednání
aktuální
materiál obsažený ve spisech
akvárium
provést akvisici
manganová ruda
bílá, jemně zrnitá celistvá odrůda sádrovce
Alláh
poplach
na poplach bít, zvonit
Albánie
Anglie
Albín-muž.jméno
neschopnost vytvářet pigment
album fotografií
zapíjení výhry a pod.
ale
alibi
anebo
anebo
Alice - žen. jméno
jinotaj
alej stromů
spojenecká smlouva
Alexandr - muž.jméno
Alexandrie, přístav v Egyptě
alikvotní
chvalte boha
alimenty
ženské jméno
alergie na prach, roztoče atd.
nejméně, přinejmenším
mužské jméno
abeceda
mužské jméno
mužské jméno
nauka o vztazích mezi čísly
Alchemija
Aljaška
Alkalické
Alkohól
Alkoholické
Alkoholik
Alma mateř
Almanach
Almara
Almožna
Aló
Aloje
Alojis
Alótrija
Alovante
Alpa
Alpe
Alpinista
Alšovské
Alt
Altán
Alternovat
Altofka
Alžbjeta
Alžbjeťinské
Alžir
Amálija
Amant
Amarelka
Amatér
Amatérismos
Amátofke
Ambasáda
Ambažora
Ambažora
Ambico
Ambit
Ambra
Ambróš
Ambróška
Ambrózija
Ambrózijanské
Améba
Amen
Americké
Amerika
Amerikánské
Amestija
Ametist
Amfóra
Amfóra
Amidór
Amok
Amolet
Amór
prvotní forma chemie
Aljaška
zásaditý
alkohol
alkoholický
alkoholik
dříve universita
ročenka
skříň
almužna
alou, hajdy
aloe - bot. rod ALOE
Alois - muž. jméno
nezbednosti
rychle
alpa
Alpy-horský systém v Evropě
alpinista
alšovský
ženský hlas, rozsah g - F1
zahradní besídka
střídat
altová zobcová flétna
Alžběta,žen.jméno
alžbětinský
Alžír
Amálie, žen.jméno
milenec
sorta višní
samouk
amatérismus
značka houslí Amatovky
velvyslanectví
nátisk u dechového nátrubkového nástroje
kdo hodně pije, má ambažuru
ctižádostivost
křížová cesta
výměšek vorvaně
Ambrož, muž.jméno i příjmení
světlík - bylina
lahodný pokrm bohů, ambrosie
ambrosiánský círk.chorál
měňavka
staň se
americký
Amerika
amerikánský
amnestie
průhledný fialový polodrahokam
starověká dvouuchá nádoba na nápoje
amfora - název společenství
Amidor, muž.jméno
zuřivost
amulet
amor, bůh lásky a láska sama
Ámos
Ampér
Amplejón
Ampolka
Ampotovat
Anabáza
Anále
Analfabet
Analfdabetismos
Analógija
Ananas
Anarchija
Anáš
Anatólija
Anatómija
Anaztázija
Ancejáš
Ancekrest
Anča
Anda
Ande
Aňďel
Aňďela
Aňďeli
Aňďelica
Aňďeličkář
Aňďelské
Aňďelské
Aňďilek
Aňďilek
Andolka
Andolka
Andylek
Andylek
Anebo
Anegdóta
Anemónka
Anenská
Aneša
Angažmá
Angina
Angina pektoris
Anglecké
Anglejo
Anglekán
Anglesta
Anglesteka
Angora
Angorské
Angrešt
Angreštové keř
Aňi
Aňi člápke
Aňimátor
Aňimované
Amos, muž.jméno
základní jednotka el. proudu
amplion
ampulka
uříznout ruku, nohu
vojenské tažení
letopisy
analfabet
analfabetismus
analogie, obdoba
ananas, ANANAS COMUSUR
anarchie, stav bez řádu, pořádku
muž.jméno
Anatolie - Malá Asie
anatomie lidského těla
Anastázie - žen.jméno
nezbeda
ancikrist
Anna - ženské jméno
Andulka - ženské jméno
Andy - Kordillery
anděl
Anděla – ženské jméno
andělé
Andělice – ženské jméno
kdo tajně provádí potraty
andělský
andělský
andílek
andílek - se říká malému dítěti
pták andulka
Andulka – ženské jméno
andílek
andílek - se říká malému dítěti
anebo
anekdota
sasanka japonská, bot. rod ANEMONE
anenská pouť
Anežka – ženské jméno
angažmá
bolení v krku
srdeční choroba
anglický
Anglii
anglikán – chov koní
učitel anglistiky
studijní obor
hlavní město Turecka
angorský králík
bot. srstka GROSSULARIA UVA-CRISPA
okrasný keř, GROSSULARIA DIACANTHA
ani
ani stopy
animátor filmu atd.
animovaný film
Aňina
Aniz
Aňiž
Anjel
Anjelo
Anketa
Anóda
Anolovat
Anony(i)m
Ansábl
Anšlus
Antekrest
Anténa
Anténka
Antika
Antikvareját
Antile
Antilopa
Antizochija
Antoka
Antón
Antonobil
Antverpe
Aorta
Aoto
Apač
Apanáš
Aparát
Aparaturo
Apartmá
Aparťňi
Apateka
Apatekář
Apatekářka
Apatické
Apel
Apelák
Apeňine
Aplaos
Apokalepsa
Apokref
Apoléna
Apolenář
Apolitické
Apolón
Aportovat
Apoštol
Apotéka
April
Aprobaca
Aprobovat
Apsenco
Apsent
Apsentér
Apsentérka
Anna – ženské jméno
bot. bedrník anýz PIUMPINELLA ANISON
aniž
anděl
andělů
anketa
kladná elektroda
zrušit
anonym
soubor, sbor
připojení Rakouska k nacistickému. Německu
nepřítel Krista
anténa
na čepici anténku
Antika
antikvariát
Antily - západní Indie
antilopa - ANTILOPINAE
Antiochie - starodávné Sýrie
cihlová moučka k úpravě tenisového hřiště
Antonín – mužské jméno
automobil
Antverpy - přístavní město v Belgii
srdečnice - aorta
auto
jako nadávka; jinak severoamerický Indián
podíl na rodových statcích
fotografický aparát; vedení politické strany
aparaturu
apartmá v hotelu
apartní
lékárna
lékárník
lékárnice
apatický
nástup
shromaždiště
Apeniny - horstvo v Itálii
potlesk
apokalypsa - hrůza, děs
nepravý, podvržený spis
Apolena – ženské jméno
apolinář
apolitický
řecký bůh slunce a umění
pes aportuje
apoštol
lékárna
april
schválení
schvalovat
absenci
absint - hořký likér s výtažkem pelyňku
absentér
absentérka
Apsentismos
Apsolón
Apsolotismos
Apsoloťňe
Apsolotnosť
Apsolvent
Apsolvoval
Apsordita
Apstinent
Ár
Arab
Arábija
Aram
Araménščena
Aranžér
Aranžovat
Arašid
Arbitr
Arcibiskop
Ardéne
Areál
Aréna
Áres
Arest
Arestované
Arešt
Argentina
Argoment
Argos
Arch
Archa
Archajické
Archaňďel
Archeológ
Archeológija
Archevář
Archevářka
Archimédes
Architekt
Architektora
Architetka
Archiv
Archivář
Archivářka
Archválija
Árija
Arijanda
Aristón
Arizóna
Arkáda
Arkebuza
Arkiř
Armáda
Armatora
Armén
absentismus
Absolon - zrádný syn Davida
absolutismus
svrchovaně
absolutnost
absolvent školy
dokončil
nesmyslnost
nepijící alkohol vůbec
ar = 10 x 10 m = 100 arů je jeden hektar
Arab; také nadávka
Arábie
mužské jméno
aramenština
aranžer
připravit výlohu
burský oříšek
rozhodčí vůbec
arcibiskup
Ardeny - hranice Francie a Belgie
areál
aréna
bůh války - řecká mytholog.
vězení
vězněný
vězení
Argentina
argument
stooký obr
arch papíru
archa Noemova
starobylý
archanděl
archeolog
archeologie
archivář
archivářka
Archimédes – matematik starověku
architekt
architektura
architektka
archiv
archivář
archivářka
archiválie
árie
Ariadna - dcera krétského krále Mínoa
hrací skřínka
Arizona
podloubí
stará střelná zbraň; 15-17 st.
arkýř, krytý výstupek s okny, vystupuje ze zdiva stavby
armáda
armatura
Armén
Arménka
Armované
Arneka
Arnošt
Arón
Arónek
Artikl
Artilérija
Artur
Arzén
Arzenál
Asenda
Asketické
Asocijál
Aspik
Aspiko
Aspirant
Aspirantka
Aspirin
Aspirojo
Aspoň
Asterojid
Astma (bele astmové)
Arménka
prokládaný železem - panel
prha arnika
Arnošt – mužské jméno i příjmení
Aron - bratr Mojžíšův
aron plamatý; botanický rod ARUM
předmět obchodu
dělostřelectvo
muž.jméno
arsen
zbrojnice, zásobárna vůbec
odvod
zdrženlivý, odříkavý
vyhraněný sobec
rosol
rosolu
aspirant na funkci
na funkci ředitelky
lék
aspiruji na lepší místo
alespoň
asteroid
astma, trpěli astmou
PÍSMENO B
b
B
Baba
Baba
Babčen
Babe
Babenbersky
Babi leto
Babilónija
Babilónščena
Babinec
Bablat
Bábňik
Babočka
Bábovka
Babračka
Babračkó
Babrák
Babské hněv
Babskó práco
Babstvi
Babyka
Bác
Bacil
Bácno
Bácnoťi
Bacolenka
Bača
b
B
bohyně přírody, sídlí na kopcích
název kopce od Prostějova směr Olomouc
syn porodní báby
staré ženské - baby
babenberské dědictví, území Rakous a Štýrska
babí léto
starodávná Babylonie - říše v Mezopotámii
Babylónština
kostelní předsíň
zdržovat se s někým, něčím
forma bábovky
babočka admirál, z. r.VANESSE
bábovka
zdlouhavá práce
babračkou
pomalý člověk
babský hněv
babskou práci
staroba
javor babyka, bot. ACER CAMPESTRE
pohlavek
bacil
uhodím, prásknu někoho
bácnutí
kulaťoučká holka, žena
vrchní ovčák
Bačkora
Badatel
Badeján
Badejáňik
Baf
Bafáňi
Bafle
Bafňi
Bafnóťi
Bagán
Baganče
Bagdád
Bagón
Bagovat
Bagr
Bagrista
Bagrovat
Bahame
Bahenka
Bahňák
Bahňifka
Bahňifkó
Bahňik
Bahňité
Bahno
Bachař
Báchor
Báchorka
Báchorke
Bachořet
Bachovina
Bachovské
Bachroň
Bachus
Bajac
Bajaca
Bajacoje
Bajadéra
Báječné
Bajkál
Bajke
Bajko
Bájné
Bajonét
Bajt
Bajtovat
Bajtyř
Bakalář
Bakalářka
Bakelit
Bakchus
Baklažán
Bakola
Bakolaté
Bakoňské
papuč, zbabělec
badatel
badyán - koření, bot.r. ILLICIUM
badyáník
udělal bav
štěkání
chytli někoho,něco
chytni
bafnutí
těžkopádný člověk
boty
Bagdád - hlavní město Turecka
vepř domácí
žvýkat tabák
bagr, také lžíce upravená k jídlu u vojáků
obsluhuje bagr
pracovat s bagrem
Bahamy - spolkový stát Atlant.oceán
sladkovodní plž, zool. VIVIPARUS
pták bahňák
plž bahnivka, zool.BITHYNIA
bahnivkou
bahník ryba, zool. NECCERATODUS
bahnitý rybník
bahno
bachař- dozorce ve věznici
břicho
pohádka
pohádky
tloustnout
přísný absolutismus
bachovský, v duchu skladeb Bacha
tlustý člověk
pohanský bůh opilství
šašek
nedělej ze sebe šaška
šaškuje
indická tanečnice
báječný
Bajkal - sladkovodní jezero Sibiř
bajky
bajku
bájný
bajonet
lup
loupit
zloděj
první stupeň univerzitní hodnosti
totéž
bakelit
bůh úrody a vína - antická mythologie
lilek vejcoplodý - SOLANUM MELONGENA
koule
se říká stromu, mající nádor
bakoňský les - pohoří v Maďarsku
Bakšiš
Baktérija
Bál
Balada
Balalajka
Balamota
Balamoťit
Balancovat
Balda
Baldreján
Baleci
Baleňi
Balerina
Balet
Baleťi
Balik
Baliko
Balikovat
Balkón
Balóňák
Balónke
Balónkovité
Balónovje
Balota
Balšán
Balšánek
Balt
Baltazar
Balvan
Balzám
Bamberk
Bambitka
Bambolena
Bambolka
Bambos
Báň
Baňa
Báňa
Banaleta
Banánovňik
Baňaté
Banda
Bandaska
Bandita
Bandor
Bandore
Bandorská
Bandorskó
Baňe
Baňka
Bankál
Bankále
Baňkat
Bankéř
Banket
úplatek
bakterie
velká taneční zábava
lyricko - epická báseň
strunný drnkací nástroj
balamutí lidi
balamutit
balancovat na jedné noze
hůl, také nadávka
bot. Kozlík lékařský - baldrián
balící papír
balení
divadelní tanečnice,často sólistka
balit zboží, balit holku
baletí
balík, i jako nadávka
ty balíku - nadávka
balíkovat slámu
balkon
baloňák
balónky
balónkovitý
balonově
klam
zhruble hloupý, neotesaný člověk
balšánek, máta peprná a jiné vonné rostliny
baltské moře
jméno jednoho ze tří králů, mužské jméno
veliký kámen, neotesanec
vonná pryskyřice
hrad v Bavorsku
střelná krátká zbraň
upolín lékařský - bambulena
bambulka
bambus
kulovitá střecha
facka
báně na kostele
maličkost, banalita
banánovník, druh MUSA TEXTILIS
baňatý
skupina lidí, hudební skupina
nádoba na vodu
loupežník
druh vodového pečiva z tmavší pšeničné mouky
bandory
mozeka velmi hlučná hudba
bandurskou, hluk, křik
hanácké široké kalhoty
skleněná nádobka - baňka
banka
peníze
lhát
majitel banky
banket
Bankocedola
Bankótla
Bankrót
Bankrotovat
Banovat
Banovat
Báňské
Bantamka
Bantovat
Baoksit
Baptista
Bar
Bára
Baraba
Barabizna
Baráčesko
Baráčňické
Barák
Baráko
Baran
Baraňička
Baránke
Barbar
Barbarské
Barbiř
Barbiřka
Barbitorát
Barbora
Barborka
Barča
Bardáma
Barel
Baret
Baretón
Barevné
Barchet
Bari(e)káda
Barijéra
Barkalóra
Barman
Barokňi
Baroko
Barón
Barón hňida
Barónka
Baroša
Barové
Bartolomjejské
Bartolomlelská
Barva
Barvička
Barvinek
Bařesko
Bařťipán
inflační peníze
papírové peníze
bankrot
přijít na buben
litoval
litovat
báňský
slepice liliputka
prohledávat
bauxit
protestant
bar
ženské jméno
otrhanec, pobuda
chalupa ve velmi špatném stavu
větší dům
baráčnický
postel
postelí
beran, nadávka - ty berane
astrikánka
beránci na obloze
hrubec, surovec
barbarský
barvíř
barvířka
barbiturát, uspávací lék
ženské jméno
barborka obecná BARBAREA VULGARIS; také
ostatková basa
ženské jméno
placená ženská, animírka
železný sud
pokrývka hlavy, baret
hudební dechový nátrubkový nástroj, mužský zpěvní hlas
barevný
silný bavlněná látka
barikáda
bariéra
píseň benátských veslařů
barman
barokní
sloh 17.a 18. století
baron
tulák zavšivený
baronka
šiška lesních stromů
barový
bartolomějský
bartomějská noc, povraždění hugenotů 1572, Paříž
přiznal barvu, pravdu; barva zelená, modrá
pastelka
brčál menší VINCA MINOR- barvínek
močál
nadutý blahobytník
Bas
Basa štréchaci
Basátko
Basbombardón
Basetka
Basetové roh
Basfigora
Basketara
Basklárinet
Baskřédlovka
Básňické
Básňička
Basoval
Basové
Basovéch
Bastard
Bastila
Bastrombón
Bastrompeta
Bašta
Baštyř
Bať
Bát
Batalijón
Baterija
Batérija
Batist
Batistové
Batolec
Batolet
Bátoš
Baťovák
Bavit
Bavlna
Bavlňik
Bavor
Bazalka
Bazalkovy kvjete
Bazar
Bazén
Bazilišči
Bazilišek
Baziroval
Bázlevec
Bažant
Baže
Bažena
Bažet
Bďel
Bďela
Bďelá
Bďeňi
Bďet
Be
nejnižší lidský hlas, dechový nástroj heligón
kontrabas
violoncello
heligón
malé violoncello v dudácké kapele
altový klarinet drsnějšího zvuku
sólo basových nástrojů
baskytara
basklarinet
baskřídlovka, tenor
básnický
báseň
hrál na basu
basový
basových hlasů
levoboček
pařížské vězení
basatrombon
bastrumpeta
vpřed vyčnívající věžovité hradební opevnění; velmi
dobré jídlo
porybný
ano, jistě
se někoho, něčeho, mít strach
prapor vojska, batalion
baterie vanová, sprchová
baterie děl
lehká,jemná lněná látka
batistový šátek
denní motýl APATURA
batolit
batoh na záda
kdo byl zaměstnán u Bati
bavit společnost atd.
bavlna
bavlník GOSSYPIUM
občan Bavorska, také příjmení
b.r. OCIUM
bazalkové květy
bazar
bazén
velmi zlý pohled
z.r.BASILISCUS - ještěr
zdůrazňoval
kdo je bázlivý
bažant PHASIANUS, podávaný nechodícím pacientům
ovšem, jistě
bažina
chtít něco, někoho
nespal
nespala, bděla
bdělá, ostražitá
bdění
bdít
by,aby
Bebé
Beblat
Bečeco
Bečečka
Bečivé
Bečka
Béčňik
Bečvárňa
Beďa
Bederňi
Bedla
Bedlivé
Bedlo
Bedlobetka
Bedna
Bednařena
Bednářské
Beďňeni
Beďňička
Bednové
Bedojin
Bedrňik
Bedřich
Bedynka
Bedžov
Befél
Begónija
Bej
Bék
Békárňa
Bekavá
Bel
Beladona
Bele
Belenkář
Belenke
Beleše
Beletrija
Belgija
Belhat
Belo-nebelo
Belošenka
Belvedér
Belzebob
Benátke
Benedikt
Benediktin
Benediktinka
Benefico
Bengál
Benjamin
Benzin
Benzól
Benzón
bolístka
roztahovat se s prací
bečicí
bečička, malá bečka
připomínající bečení ovce
bečka, sud
stáj pro býky
kde se vyrábí bečky
byvše
bederní
houba bedle vysoká LEPIOTA PROCERA
bedlivý
dobré bydlo, nadávka, když je vysoký jak bydlo, tyčka
bydlobytka, z.r.CETOPBILA
bedna na dřevo, uhlí; hanlivě hlava
bednařina
bednářský
bednění při stavbě mostu
malá bednička
bednový
kočovný Arab - Beduín
bedrník b.r. PIMPINELLE
muž.jméno i příjmení
bedýnka
Bydžov
rozkaz
begonie, b.r. BEGONIA
dřívější vládce Tunisu
býk, nadávka mužům
býkárna
hanlivě staré ženě, bekavá ovce
byl
bot. Rulík zlomocný
byli
bylinkář
bylinky
druh kynutého pečeného moučného jídla
beletrie, krásná próza
Belgie
špatně chodit
bylo - nebylo
oslovení dítěte
letohrádek
Belzebub - kníže pekel
jméno obcí na Moravě i v Čechách
benedikt lékařský,CNICUS BENEDICTUS; muž.jméno
člen řádu
sladký likér žluté barvy - 40 % lihu, 30% cukru
benefici ve prospěch jednoho herce nebo člena jiného
divadla
hluk
syn biblického Jakoba, také poslední z rodu
benzín
název pro benzen
název pro benzen
Bera
Beran
Beránči
Beraňi roh
Beraňidlo
Beraňino
Beránkové
Beranovité
Bércové
Bergamotka
Bergónija
Berla
Berlové
Berňák
Bernard
Bernardín
Berňi
Bernoláščena
Berón
Beronka
Berónka
Beroška
Berta
Bertrám
Bertramka
Bes
Bes
Bescesťi
Bescita
Besčestné
Beseda
Besfósé
Bescharakterňi
Besidka
Beskolejné
Beskonkorenčňi
Beskoré
Beskorone
Beskořený
Beskřédlé
Beskvjeté
Bespartijňi
Bespáteřné
Bespáteřňik
Bespeči
Besplatné
Besplodné
Bespodminečné
Bespohlavňi
Bespochebe
Bespólové
Besporochové
Besposkvrné
Besprašné
Besprávi
vzavše
beran, hanlivě o člověku
beránčí
beraní roh
stroj na zatloukání pilotů
beraninu
beránkový
beranovitý
bércový vřed
hruška zakulaceného tvaru
bergénie, b.r. BERGENIA - zahradní rostlina
berla
berlový
berní úřad
muž. jméno i příjmení
bernardýn pes
berní úředník
spisovná slovenština
Beroun
berunka sedmitečná
Berounka - řeka
oslovení děvčátka
ženské jméno; Tlustá Berta, houfnice ráže 42 cm
žebříček, bot. ACHILLEA PTARMICA
vila na Smíchově, kde žil W.A.Mozart
bez SAMBUCUM
bys
bezcestí
bez citu
bez cti
beseda se sousedy; taneční Beseda Hanácká i Česká
bezvousý
bez charakteru
besídka dětí
bez kolejí
bez konkurence
bez kůry
bez peněz
bez kořenů
bez křídel
bezkvětý
bezpartijní
bezpáteřný
bezpáteřník
bezpečí
bezplatný
bez plodů
bezpodmínečný
bez pohlaví
bez pochyby
bezpólový
bezporuchový
bez poskvrny
bezprašný
bezpráví
Besprizorné
Bespródové
Besprostřeďňi
Besprsá
Besprsté
Bespředmjetné
Bespřizvočné
bessloné
Besstarostné
Bestakťňi
Bestalentové
Besteho
Bestija
Bestijaleta
Bestlakové
Bestravná
Bestré
Bestrestné
Bestřečka
Bestřečka
Bestřena
Bestřet
Bestřiďňi
Bestvárné
Bet
Beťár
Betelné
Beťi
Betina
Betl
Betlém
Betlisté
Betná
Betón
Betové
Bévajó
Bévala
Bévalé
Bévalo
Bévaló
Bévat
Bezbarvé
Bezbožňik
Bezbradé
Bezbrané
Bezbřehé
Bezcené
Bezďejové
Bezďeke
Bezďetné
Bezdoché
Bezdomovec
Bezduvodné
Bezdymé
Beze
bezprizorný
bezproudový
bezprostřední
bezprsá
bezprstý
bezpředmětný
bezpřízvučný
bezslunný
bezstarostný
beztaktní
bez talentu
beztoho
bestie
bestialita
beztlakový
plocha bez trávy
bystrý
beztrestný
Bystřička, říčka Hané
Bystřička, název obce
bystřina
bystřit, dávat pozor
beztřídní
beztvárný
být
hanlivý výraz - ty beťáre
mohutný, pevný
bytí
ženské jméno
v mariáši žebrák, karetní hra
město v Jeruzalémě, o vánocích pod stromečkem
bezlistý
bytná
stavební materiál, máš v hlavě beton
bytový
bydlí
bývala krásná; bydlela
bývalý manžel
bývalo kdysi dobře
bývalou manželku
bydlet
bezbarvý
bezbožník
bezvousý
bezbranný
bezbřehý
bezcenný
bezdějový
bezděky
bezdětný
bezduchý
bezdomovec
bezdůvodný
bezdýmný
beze zbytku
Bezedné
Bezémené
Bezesné
Bezesporné
Bezestopé
Bezešvé
Bezezvočné
Bezhlasé
Bezhlavé
Bezhvjezdné
Bezinka
Bezinkovi vino
Bezjaderka
Bezmasé
Bezmezné
Bezmjesičné
Bezmocné
Bezmotórové
Bezmračné
Bezmrazné
Beznaďejné
Beznohé
Beznosé
Bezoblačné
Bezocasé
Bezodkladné
Bezohledné
Bezoché
Bezoké
Bezostešná
Bezóťešné
Bezové
Bezozdné
Bezradné
Bezrebné
Bezrohé
Bezróché
Bezroké
Bezřasé
Bezstroné
Bezvadné
Bezvéhledné
Bezvéznamné
Bezveznáňi
Bezvjedomé
Bezvjedomke
Bezvjerec
Bezvjetrné
Bezvjetři
Bezvláďi
Bezvládné
Bezvlasé
Bezvodé
Bezvoďi
Bezzemek
bezedný
bezejmenný
bezesný
bezesporný
bezestopý
bezešvý
bezzvučný
bezhlasý
bezhlavý
bezhvězdný
černý bez - SAMBUCUS NIGRA
bezínkové víno
hrušeň - plod bez jader
bezmasý
bezmezný
bezměsíčný
bezmocný
bezmotorový
bezmračný den
bezmrazný
beznadějný
beznohý
beznosý
bezoblačný
bezocasý
bezodkladný
bezohledný
bezuchý
bezoký
bezostyšná
bezútěšný
bezový
bezuzdný
bezradný
bezrybný
bezrohý
nahý
bezruký
bezřasý
bezstrunný
bezvadný
bezvýhledný
bezvýznamný
bezvyznání
bezvědomý
bezvědomky
bezvěrec
bezvětrný
bezvětří
bezvládí
bezvládný
bezvlasý, holohlavý
bez vody
bezvodí
bez pozemků
Bezzobé
Bezzobec
Béžové
Bi
Bibla
Bici
Bič
Bičovat
Bida
Bidácké
Bidáctvi
Bidačet
Bidlo
Biďňik
Biflovat
Biftek
Bigamija
Bigamista
Bijácké
Bilé
Bilé zvonek
Bilek
Bilek
Biletář
Bilijár
Bilkové
Bilkovina
Binec
Biřmovaci
Biřmovanec
Biskop
Bité
Bitevňi
Biťi
Bitka
Bitva
Bizón
Bižotérija
Bjeda
Bjedák
Bjedné
Bjeďňe
Bjedováňi
Bjehačka
Bjehe
Bjehna
Bjehón
Bjehón mlénské
Bjech
Bjelásek
Bjelavé
Bjeleca
Bjelka
Bjelobilé
bezzubý
posměšně - bezzubec
béžový
bil, tluč do někoho
bible
bicí hodiny; bicí souprava
bič
bičovat
bída
bídácký
bídáctví - bídák
bídačit sebe i ostatní
tyč, žerď, nadávka vysokému člověku
bídník
stále se jen učit
biftek
bigamie - dvojženství
bigamista, uzavře nové manželství za trvání dosavadního
bijácký
bílý
rožec CERASTIUM
bílek
příjmení
uvaděč v kině, divadle
kulečník
bílkový
bílkovina
nepořádek
biřmovací
kdo je biřmován
biskup, stojí v čele diecéze
tlučený
bitevní loď, letadlo
bití
rvačka
např. námořní bitva
BIZON BIZON
bižuterie
běda ti, běda
chudák nemajetný
bědný člověk
velmi zle se nám vede, bídně
bědování
dětská hra na běhanou, co jsem se naběhal po úřadech
běhy, nohy
povětrná ženština
úzký, dlouhý koberec, běhoun mladé prase obojího
pohlaví
mlýnský kámen
běh na 1 km
bělásek zelný PIERISBRA SSICAE
bělavý
např. plotice obecná – rybka, třešeň zvaná bělice
bělka - bílá kráva
bělobílý
Bjelóčké
Bjelofós
Bjelogvarďejec
Bjeloh
Bjelohlavé
Bjelohorské
Bjelohřevé
Bjelokřédlé
Bjelokvjeté
Bjelolici
Bjelomasé
Bjelopásek
Bjeloprohé
Bjeloróché
Bjelořet
Bjeloskvóci
Bjelosrsté
Bjelostrakaté
Bjelóš
Bjelozářka
Bjelozobá
Bjemořské
Bjes
Bjeset
Bjesňéši
Bjesnota
Bjesofské
Bješke
Bješkeňa
Bježec
Bježňik
Blábol
Blábolela
Blafák
Blafal
Blafe
Blafnóťi
Blahé
Blaho
Blahobet
Blahodárné
Blahoroďi
Blahořečené
Blahoslavené
Bláhová
Bláhovec
Blahovičňik
Blajštyf
Blamáš
Blamojó
Blaňa
Blanenské
Blaňik
Blanketné
Blankovité
běloučký
bělovous
příslušník bílé armády
běloch
bělohlavý
bělohorský
bělohřívý
bělokřídlý
bělokvětý
bělolící
bělomasý
bělopásek motýl z.r.LIMENITIS
bělopruhý
bělorouchý
bělořit,zpěvný tažný pták z.r. CENANTE
běloskvoucí
bělosrstý
bělostrakatý
bělouš
bělozářka, b.r.ATHERICUM
bělozubá
bělomořský
běs
věšet
běsnější
běsnota
běsovský
běžky lyže
běžkyně
běžec
pavouk, z.r. KYSTICUS POCESTNÝ
nesouvislé povídání - blábol
blábolila
podraz, blafák
štěkal pes, blafal
žvásty
blafnutí psa
blahý
blaho
blahobyt
blahodárný
blahorodí
blahořečený
blahoslavený
bláhová
bláhovec
blahovičník, b.r.EUCALYPTUS
tužka
ostuda
blamují
blána
blanenský
Blaník - hora
blankytný
blankovitý
Blanokřédlé
Blata
Blaťák
Bláťené
Blaťňik
Blaťóch
Blatošlap
Blatové
Blázen
Blázinec
Blázňivá nemocňica
Bláznovina
Blažena
Blažené
Bledé
Bleďóčké
Bleďoch
Bledola
Blecha
Blechufka
Blembelat
Blept
Blepta
Bleptal
Bleptáňi
Bleščet
blanokřídlý
rašeliniště; říčka u Olomouce
potok u Vřesovic
blátěný
blatník
blatouch, b.r.CALTHA
zahaleč
blatový
blázen
blázinec, strašný zmatek
ústav pro choromyslné
bláznovina
žen. jméno
blažený
bledý
bleďoučký
velmi bledý
bledule LEUCOJUM
blecha
dům domkáře, také domkářská část obce
klátit se
přeřeknutí
blepta
bleptal
bleptání
blyštit se, blýskat se
PÍSMENO C
c
C
Cácorka
Cácorke
Cahél
Cahélem bet
Cachtaňica
Cajk
Cák
Cáke
Cákem teklo
Caloň
Camfór
Cancór
Candrbál
Capart
Capat
Capavó
Cape
Cápe
Cápek
Caplováňi
Caplovat
Cápnót
c
C
hbitá, svižná dívka
hbité, svižné dívky
louda člověk
loudou se stát
čvachtanice
pevná bavlněná látka
cák do vody, také proud vody
cáky, proudy vody
proudem teklo
klacek, nevychovanec
přívěsek
ústřižek látky
taneční zábava
malé dítě
malé dítě se učí chodit
capavou chůzi mít
cape, chodí
capluje, trhá s někým,něčím
mladý, nezkušený člověk
třepání s něčím, někým
třást, třepat s někým
šlápnout do kaluže
Capó
Capóch
Cápota
Car
Cáre
Carevič
Carevna
Cařehrad
Cásáňi
Cásla
Cásle
Cásojó
Cavike
Caviko
Cebéba
Cebola
Cebolář
Cebolářka
Cebolenka
Cecan
Cecek
Cecká
Ceckat
Ceckatá
Cecór
Cecórem
Cecvár
Ceďidla
Ceďil
Ceďila
Cedlo
Ceďňik
Cedola
Cedolka
Cedolko
Cedr
Cefka
Cefke
Cefkó
Cegán
Cegán
Cegáňit
Cegánka
Cegánské lágr
Cegareta
Cegórija
Cegórka
Cehelňa
Cehla
Cehlář
Cehlářka
Cech
Céch
Cecha
Ceche
jdou
dýmník
šlápota
car
cáry, útržky
carevič
carevna
Cařihrad
škubání, tahání za vlasy
škubla
škubli
škubnou
zbytečnosti
caviků
rozinka
cibule
cibulář
cibulářka
cibulenka
sosák
struk
saje, vysává
sát struk
prsatá
proud
proudem teklo
cicvár; bot. pelyněk cicvárový, rod. ARTEMISIA
přes co se cedí mléko atd.
cedil
cedila
cípek košile v rozparku kalhot
cedník
cedule
cedulka
cedulku
vzácné vonné dřevo CEDRUS
cívka nití atd.
cívky
cívkou
cikán
říkají tomu, kdo lže a krade
lhát
cikánka
cikánský tábor
cigareta
cikorie
cikorka
cihelna
cihla
cihlář
cihlářka
cech
cejch
cícha
cíchy
Cechó
Cela
Celé
Celebrovat
Celek
Celena
Celer
Celesta
Celestin
Celik
Celkem
Celkové
Celkovje
Celňi
Celó
Celodeňi
Cembál
Cembálofka
Cembé
Cemr
Cemr
Cemrat
Cen
Cena
Cena
Cenbalo
Cének
Cengelenke
Cengl
Cengrlátka
Ceňi
Ceňik
Cenk
Cenkat
Cent
Centilitr
Centórija
Centorin
Centovy
Centrické
Centrifoga
Cenzora
Cenzoró
Cep
Cepař
Cepe
Cépek
Cepin
Cepňik
Cepňike
Cepovňik
Cepovňike
Cer
Cera
Cerberos
cíchou
ve věznici cela
celý
sloužit mši
celek
celina
zelenina,bot.miřík celer; APIUM GRAVEOLENS
klavír s kovovými destičkami místo strun
Celestin muž.jméno
celík zlatobýl, b.r. SOLIDAGO
celkem
celkový
celkově
celní
celou
celodenní
cimbál
cimbálovka
plať
záda
srnčí hřbet
do všeho mluvit
několik cen
cena za kus
první cena v závodě
předchůdce klavíru
cejnek - Abramis
cinkilinki
cinkl
cingrlátka
cení si ho vysoko
ceník
zinek
platit
metrák
centilitr
centurie - římská vojenská jednotka
hřbitov
metrákové kusy
centrický
odstředivka
cenzura
cenzurou
cep
kdo pracuje cepem
cepy
cípek
horolezecká hůl
husitský bojovník - cepník
cepníky
cepovník
cepovníky
dcer
dcera
tříhlavý pes
Cerbolát
Cere
Ceremonijál
Cerepeťičke
Cerkolárka
Cerkolář
Cerkos
Cerkové
Certefikát
Certle
Cesta
Feste
Cestička
Cesťičke
Cestopis
Cet
Cetát
Cete
Cetelné
Ceťit
Cetka
Cetlefka
Cetlevé
Cetlevec
Ceto
Cetoplné
Cetoprázné
Cetovat
Cetové
Cetovéch
Cetrón
Cetrovňik
Cetyrovat
Céva
Ceviš
Cevit
Cezácké
Cezan
Cézar
Cezi
Cezi sudofku
Cezich
Cezim
Cezoložňica
Cezoložňik
Cezopasňik
Cezorodé
Cezota
Cezrňik
Cibetka
Cickovité
Cicmat
Cicovó
Cicvár
Cifer
špekáček
dcery
ceremoniál
titěrné ozdůbky
cirkulárka
výrobce cirkulárek
cirkus
cirkusový
osvědčení
ztvrdlý bonbon podlouhlého tvaru
cesta pro vozidla, za štěstím
cesty
malá, úzká cestička
cestičky
cestopis
cit
citát
city
citelný
cítit
zanedbatelná věc, cetka
citlivka
citlivý
citlivec
citu
cituplný
cituprázdný
citovat
citový
citových
citron - CITRUS LIMON
citroník – CITRUS LIMON
vychovávat
céva
civíš, hledíš
civět, hledět
cizácký
cezan
muž.jméno i příjmení
cizí
kofola a ostatní - cizí sodovku
cizích
cizím
cizoložnice
cizoložník
cizopasník
cizorodý
cizota
cizrník, teplomilná luskovina CICER
šelma kočkovitá VIVERRA
cickovitý, cik - cak
mazlit
hubičkovou
pelyněk cicvárový ARTEMISIA CINA
ironicky parádní
Ciferňik
Cifra
Cifroval
Cigára
Cihelňa
Cihla
Cihlář
Cihlářka
Cihlářstvi
Cik - cak
Cikáda
Ciklecké
Ciklesta
Ciklón
Ciklos
Cil
Cila
Cilet
Cilevjedomé
Cililink
Cilindr
Cilinkat
Cilové
Cimbrláš
Cimbrlat
Ciment
Ciment
Cimprcampr
Cimprlich
Cimra
Cin
Cinické
Cinoja
Cinovat
Cip
Cipaté
Cipriján
Cipřiš
Cipřišek
Cirátné
Cirkev
Cisař
Cisařská
Cisterna
Ciška
Citera
Cliftónka
Clo
Clómal
Clómat
Cmonda
Cmór
Cmrndá
Cmrndat
Cnosť
číselník u hodin, hanlivě obličej
číslo
čísloval
orobinec TYPHALLA TIFOLIA
cihelna
cihla
cihlář
cihlářka
cihlářství
sem - tam
cikáda - CICADIDAE
cyklický
cyklista
cyklon
cyklus
cíl, také výrobna pro tělesně postižené - Cíl Prostějov
žen. jméno
cílit
cílevědomý
zvonek zvoní
cylindr
zvonit
cílový
zvoníš
zvonit
cement
plecháč na kolomaz
rozbité na kousíčky, totálně
upejpavý
pokoj, místnost
cín
cynický
cínujíc
cínovat
cíp
cípatý
Cyprián muž.jméno
strom CUPRESSUS
cypříšek CHAMAECYPERIS
dělá ciráty, naschvály
církev
císař i jako příjmení
bývalá říšská silnice
cisterna jako auto i jako žel. vagón
malá cícha
hudeb.nástroj strunný, drnkací
detektivka
clo
cloumal
cloumat
cmunda, bramborák
škraloup při rozpouštění másla
bryndá
bryndat
ctnost
Cnosť
Cnosťó
Co
Cobe
Cobes
Cobesme
Cobeste
Cocák
Cocat
Cocavé
Cocek
Cockové
Cockovéch
Cocmat
Cocnót
Cocnóťi
Cóďi
Codné
Codnéch
Cófat
Cófe
Cóféte
Cochaňina
Cochat
Cochta
Cok
Cokal
Cokať
Cokavá
Cokavé
Cokerin
Cokernaťet
Cokernaťi
Cokr
Cokrkandl
Cokrlátko
Cokrovalo
Cokrováňi
Cokrovat
Cokřenka
Coksfira
Colék
Coléko zeme
Colékovat
Colet
Cólové
Comel
Comilek
Conda
Cop
Copácká
Copak
Copaks
Copan
Cópek
ctnost
ctností
co
coby
co bys
cobychom
coby jste
mlaďoch
cucat
cucavý
kousek
kouskový, cuckový
kouskových, cuckových
kočkovat se
cucnout
cucnutí
coudí po trošce
cudný
cudných
couvat
couvá
couvejte
cuchanina
cuchat, mačkat
špinavá ženská, cuchta
cuknutí
cukal
cukat
cukavá
cukavý
umělé sladidlo
cukernatět
cukernatí
cukr
vzniká při vaření cukru
cukrlátko
cukrovalo se až moc
cukrování buchet, jako hrdličky se cukrují
cukrovat
cukřenka
strojvedoucí
svázaný pramínek vlasů
na malém kousku země
házet sebou jako culík
culit se
coulový
cumel - šidítko pro malé děti
zdrobnělina cumel
cunda - špatná ženská
cop
copácká
copak
copak jsi
copan vlasů
maličký copan - cůpek
Coplék
Copovačka
Córa
Córačk
Córák
Córal
Corďik
Corketla
Corych
Cose
Cosek
Coš
Cpaňica
Cpat se negde
Crbolena
Crbolet
Crcoli
Crčet
Crkle
Crknót
Cťibor
Cťihodná
Cťihodné
Cťitel
Ctná
Ctné
Ctnoške
Cukrů
Culifinda
Culifindó
Cvak
Cvakot
Cval
Cvalik
Cvalo
Cvalové
Cvalovéch
Cveček
Cvek
Cviboch
Cvičák
Cvičebňi
Cvičenec
Cvičeňi
Cvičke
cvičné let
Cvik
Cvikaci
Cviknót
Cvikr
Cvikra aňi krok
Cvilik
Cvok
Cvrčala
culík
cupovačka
coura - velmi špatná žena
sem a tam dojít, couračka
courák - osobní vlak
loudal se
curdík - malá komůrka
hanlivý název pro ženu
Curych
cosi
cosi
což
tlačenice, také žranice např. při domácí zabíjačce
někam se cpát
posměšně ženám
hustě pršet
teče voda i prší
slabý pramínek vody teče
cvrnkli
cvrknout
muž.jméno
matka představená
ctihodný
ctitel
ctná panna
ctný pan
kalhoty
zpívá hrdlička
velmi špatná káva - brynda
culifindou
cvaknutí
cvakot
cval koní
cvalík
cvalu
cvalový
cvalových
cvrček
špekáček
cviboch
cvičák
cvičební
cvičenec
vojenské cvičení, školní, hudební
cvičky
cvičný let
cvik, také karetní hra
cvikací kleště
cviknout
cvikr
ani krok a ten kousek cvikru - prostě stát a nehnout se
z místa
druh látky z hrubší příze
do podrážky bot, jako nadávka
drozd cvrčala - TURDUS
Cvrk
Cvrkat
Cvrlikat
Cyrileca
malý člověk, cvrček domácí GRYLLUS CAMPESTRIS
cvrkat - cvrček, do kalhot
cvrlikat jako vrabčák
slovanské písmo - cyrilice
PÍSMENO Č
č
Č
Čabajka
Čabalák
Čabraka
Čaďit
Čaďivé
Čaďivó
Čagan
Čaganka
Čahón
Čáchnót
Čachr
Čachráš
Čachráška
Čachražet
Čachrovat
Čajňik
Čajofka
Čajovna
Čajovňik
Čajta
Čajte
Čáka
Čáko mňet
Čalamáda
Čalóňeňi
Čalóňica
Čalóňik
Čamara
Čamrda
Čamura
Čáp
Čapa
Čapáček
Čapat
Čápat
Čapaté
Čapjet
Čapka
Čapko
Čapkó nesedle
Čapkovské
Čaplenka
Čapnót
Čára
Čaramura
č
Č
klobása čabajka
hanlivě muž, hastroš na poli
ozdobná pokrývka koně
čadit
čadivý
čadivou
čakan
čekanka obecná CICHORIUM INTYBUS
dlouhán
udeřit
výměna
čachruješ
čachrářka
čachrařit
vyměňovat, čachrovat
čajník
bot. růže čajová
čajovna
čajovník CAMELIA
noha
nohy
vyhlídka, naděje
naději mít
čalamáda
čalounění
čalounice
čalouník
slavnostní černý kabát, zapínaný na šňůrky
knoflík na způsob káči
nadávka ženám
čáp - bogdál CICONIIDAE
noha
malý čapatý hrníček
jít do dřepu
těžce chodit
rozložitý
být v podřepu
dáma v kuželkách
čepici
sedli na bobek
čapkovský K. Čapek
žena širší než delší
chytnout
čára
strašidlo
Čardáš
Čárkovaci
Čárkovač
Čárkované
Čárkové
Čárkovité
Čarovat
Čárové
Čářela
Čářele
Čářet
Čáři
Čas
Časi se
Čáslavka
Časné
Časňe
Časnosť
Časnyho rána
Časo
Časomira
Časomjer
Časomjeřič
Časopis
Časovaci
Časové
Čásť
Částečné
Částkó
Částkové
Čásťó
Častokráť
če
Čé
Čečetka
Če-či
Čečovina
Čečufka
Čeďič
Čeďičové
Čéhačka
Čéhaná
Čéhat
Čehy
Čeche
Čechmant
Čechraci
Čechrat
Čechyňa
Čejka
Čéka
Čekaci
Čekaná
Čekánek
Čekánek
tanec maďarského původu
čárkovací
čárkovač
čárkovaný
čárkový
čárkovitý
čarovat
čárový rozhodčí
rychle šla
rychle šli
rychle jít
velice spěchá
čas
dělá se lepší počasí
hruška
časný
brzy ráno
časnost
časného rána
času
časomíra
časoměr
časoměřič
časopis
časovací
časový
část
částečný
částkou
částkový
částí
častokrát
či
čaj
čečetka zimní, pták, ACANTHIS
anebo
sláma z čočky
čočka jedlá LENS ESCULENTA
bazalt
bazaltový
dětská hra na číhanou
číhaná na zvěř atd.
číhat na zloděje
volání na tažný dobytek - vlevo
Čechy
chytrák, podšívka
čechrací
čechrat, natřípat
Češka
pták VANNELLUS
čejka
čekací
čekaná
kávová náhražka - cikorka
např.chrpa modrá CENTAUREA CYANUS
Čekanka
Čekárňa
Čekat
Čekatel
Čéko
Čékó
Čelátka
Čelčece
Čelecká
Čeleckéch
Čeleďe
Čeleďinovat
Čeleďňik
Čeleďó
Čelenka
Čelesno
Čelet
Čeleť
Čelisť
Čelisťó
Čelke v krko
Čelné
Čelo
Čemera
Čemeřeca
Čeňek
Čeňichat
Čep
Čepce
Čepcovitá
Čepeňi
Čepéřel
Čepéřet
Čepica
Čeprné
Čerf
Čerchmant
Čerchované
Čermák
Černá
Černat
Černé
Černobarevné
Černobilé
Černobradé
Černobrvé
Černočerné
Černohlávek
Černokabáťňik
Černokňežňik
Černy kořeňi
Černy rebke bezoky
Čerpaci
Čert
čekanka obecná CICHORIUM INTYBUS
čekárna
čekat
čekatel
čejku chocholatou VANELLUS
čejkou
čeládka
Čelčice u Prostějova
Čelecká, Čelčická
Čečických
čeledi
sloužit u sedláka
čeledník
čeledí
čelenka
otvor, jímž jde do komína z pece kouř - černá kuchyně
čelit
čeleď
čelist
čelistí
mandle
čelní,přední
čelo, hovorově violoncello
jakákoliv nemoc
rostlina - uplatnění v lékařství - čemeřice
HELLLEBORUS
mužské jméno
větřit, čichat
dřevěná zátka sudu, čep u žebřin kola vozů a pod.
orlíček obecný AQUILEGIA
čepcovitá
čepení nevěsty
čepýřil se
čepýřit se
čepice
vtipný
červí kmen VERMES - dešťovka také tasemnice
zaklení
složený z teček a čárek
pták rehek PHOENICURUS
černá barva, kuchyň, duše atd.
černat
černý
černobarevný
černobílý
černobradý
černobrvý, černé obočí
černý jak noc
rostlina PRUNELLA BRUNELLA
kněz
čaroděj
kostival lékařský - SYMPHYTUM
pulci, obojživelník dospívá proměnou
čerpací
čert
Čerťi ocet
Čerťi pyro
Čerťi roh
Čerťi tros
Čerťica
Červánke
Červec
Červen
Červeňák
Červeňat
Červeňit
Červenka
Červenka
Červenobilé
Červeňóčké
Červenolici
Červeooké
Červivé
Červotoč
Červovité
Čestá
Čestec
Česťička
Čestokrevné
Čestota
Česty
Čgál
Čgale
Čgále
Čgále
Či
Čibok
Čicór
Čicórem
Čičorka
Čilé
Čilet se
Čim
Čimčarara
Čimčarovat
Čimišňik
Činčela
Činé
Činka
Činohra
Činsky zeli
Čipera
Čipernéch
Čiré
Čirka
nadávka ženám, také potměchuť, SOLANUM
DULCAMARA - jed.
kapraď samec DRYOPTERIS FILIXMAS
kouzelná bylina v pohádkách
čertí trus ASA FOETIDA
čertice
červánky
např. puklice švestková – škůdce - EULECANIUM
CORNI
měsíc červen
odrůda chmele HUMULUS do roku 1999 pěstován
v Hrdibořicích
červenat se
barvit červeně
červenka obecná ERITHAUS RUBECULA, chráněný
druh
akutní infekční onemocnění u prasat
červenobílý
červeňoučký
červenolící
červenooký králík
červivý
červotoč ANOBIIDAE - škůdce
červovitý
čistá
květel LINARIA VULGARIS
čistička vody
čistokrevný
čistota
čisté
oko
cpali do pytla
oči
oči
či
čibuk
proud vody
proudem
rostlina CORONILLA
čilý
rozčilovat se
čím
vrabčí zpěv
zpívat jako vrabec
čimišník stromkovitý v parcích CARAGANA
ARBORESCENS
činčila CHINCHILLA, pěstuje se hlavně pro kožešinu
činný
činka
činohra
pekingské zelí BRASICCA NAPUS
čipera
čiperných
čirý
čírka - kachna divoká rod ANAS
Čiró
Čiročiré
Čirufka
Čise
Čiselňica
Čisleca
Čist
Čistec
Čisťirna
Čiš
Čišňik
Čitač
Čitanka
Čitat
Čitatel
Čiv
Čižek
Čižmář
Čižme
Člaňek prsto
Člapa
Člon
Člon
Člonek
Člopek
Člopko
Človjek
Čmak
Čmáral
Čmel
Čmelik
Čmód
Čmóďi
Čmóha
Čmochal
Čmóchat
Čmrňa
Čoba
Čoba steklá
Čobale
Čobané
Čobnót
Čobnót
Čobrňel
Čočel
Čoči
Čočka
Čóďi
Čoďil
Čoďit se
Čóhá
Čóhá
Čóhačka
Čohák
Čóhal
čirou náhodou
čistý, jasný, čiročirý
houba, bot..r. TRICHOLOMA
čísi
kotouč s číslicemi na telefonu
číslice
číst
rostlina STACHYS
čistírna
číš
číšník
kdo sečítá, čítač
čítanka
počítat, čítat
nad zlomkovou čarou
nerv
čížek lesní CARDUELIS SPINUS
výrobce bot
vysoké boty
článek prstu
šlápota nohy
hanácký klobouk ve tvaru člunu
člun
člunek v šicím stroji
schodek
několik schůdků
člověk
ďas
nehezky psal
čmelák - BOMBUS
čmelík, parazit ptáků a savců PARASITI FORMES
kouř
kouří se z kamen, kdo kouří cigarety - čmoudí
čmouha
slídil
kouřit
kořalka
psí fena
velmi vzteklá žena
čubali
čubaný, šlehaný kůň, kráva, člověk
čubnout do koní
ukrást
vyjeveně hleděl
vyjeveně hleděl
hledí
čočka jedlá LENS ESCULENTA
čoudí petrolejka, kouří se
kibic
načpět kouřem
číhá
trčí mu noha ze stanu
dětská hra na schovávanou
Hanák na jih od Olomouce
číhal
Čóhale
Čóhale
Čoch
Čochat
Čochavec
Čochnóťi
Čochové
Čojo
Čokl
Čokoláda
Čolek
Čomák
Čomákoje
Čomi
Čomiza
Čomňele
Čomňet
Čoňa
Čoňák
Čonče
Čondr
Čoňe
Čoňik
Čoňik
Čopka
Čopr
Čopřena
Čopřenaté
Čopřenatéch
Čoral
Čorbes
Čořet se
Čot
Čotat
Čpi
Čteci
Čutora
Čvachtaňica
Čvale
Čvančara
Čvaňha
Čvat
Čviřika
Čvó
Čvrček
číhali
trčeli nad ostatní
čich
čichat
čichavec
čichnutí
čichový
předtucha, něco cítím
pes
čokoláda
čolek obecný TRITURUS VULGARIS
čumák, posměšně obličej
zvídá
čumí, divně hledí
čumívše
hleděli
hledět
huba
špinavec člověk
nadávka jako prase
čundr
ty čuně - nadávka
vepř domácí
špinavec
lehká žena, čubka
čupr holka
čupřina
čupřinatý
čupřinatých
čůral
nepořádek
usmívat se
cítit
kopat míč
čpí
je to dobré ku čtení, je to čtecí
plochá, okrouhlá láhev na vodu
čvachtanice
štvali
nešika, popleta
žvanil, tlachal
štvát
švitořil
štvou
cvrček GRYLLOIDEA
PÍSMENO D
d, ď
D, Ď
Dá
Ďábel
d, ď
D, Ď
dá
ďábel
Dacan
Dačkal
Dačkat
Ďách
Ďáchmantem
Daja
Dakota
Dal
Dál
Dalamánek
Dale
Dáleba
Dalebor
Daleké
Dálet se
Dalimil
Dálka
Dálke
Dálkohled
Dálné
Dálňica
Dalši
Dám
Dáma
Damaškové
Dáme-le
Dám-le
Dámské
Dana
Dané
Daňek
Dáňka
Dare
Dareba
Dárkové
Darmé
Darmošlap
Darmožrót
Darovaci
Dařet
Ďas
Dáseň
Dat
Datel
Datlik
Datlovňik
Datom
Dav(f)
Dáv(f)ke
Dávat
Dávavé
David
Dávidlo
Dávné
Dávnosť
darebák
mačkal, stískal
stískat
ďábel
ďáblem
dajíc
dopravní letadlo
dal
dál
malý chléb
dali
dálava
Dalibor muž. jméno
daleký
vzdalovat se
muž.jméno
dálka
dálky
dalekohled
dálný
dálnice
další
dám
dáma, ale také hra
damaškový
dáme-li
dám-li
dámský
ženské jméno
daný
daněk DAMA
daň
dary
dareba
dárkový
zbytečné
povaleč, zahaleč
lenoch, darmožrout
darovací
dařit
ďábel
dáseň
dát
datel černý DRYOCOPUS MARTIUS
datlík tříprstý PICOIDES TRIDACTYLUS
palma datlovník PHOENIX DACTYLIFERA
datum
dav lidí
dávky na den atd.
dávat
štědrý
muž. jméno
dávidlo
dávný
dávnost
Dbale
Dbalé
Dbat
De
Dé
Debakl
Debata
Debe
Debech
Debechme
Debes
Debeste
Debil
Debitór
Deci
Decimálka
Decimovat
Decinko
Ďecka
Ďeckanta
Decke
Ďecké
Ďecko
Dedektif
Ďeďil
Ďeďina
Defenestraca
Defiliroval
Defraodant
Degradovat
Ďehel
Déchánek
Déchat
Dechťit
Ďejine
Deka
Ďekan
Dekl
Deklamovat
Ďekoja im
Dekorovat
Dekrét
Dekťa
Ďeledlo
Delfin
Delirijum
Delirijumtremens
Ďelivé
Ďelnéch
Ďeloha
Ďelov(f)ka
Ďelové člon
Dem
Demagóg
Demisa
dbali
dbalý
dbát
jde
dej
úplná porážka
rozmluva
kdyby
kdybych
kdybychom
kdybys
kdyby jste
debil
dlužník
decilitr
váha
ničit,hubit
decinku
dítka
dítka všeobecně, hlavně odrostlejší
vždycky
dětský
dítě
detektiv
dědil
vesnice
defenestrace 23.5.1618
defiliroval
defraudant
zbavit hodnosti
děhel lesní, rostlina ANGELICA SILVESTRIS
sešlost
dýchat
dychtit
dějiny
přikrývka
farář, děkan fakulty
poklop
přednášet
děkujíc jim
dekorovat řádem
dekret
dýně setá CUCUMIS
dělidlo
delfín obecný DELPHINUS, malé souhvězdí letní oblohy
delirium, porucha vědomí, blouznění
vyvoláno chronickou alkoholovou intoxikací
dělivý
pracujících
děloha
prudká rána pukem ,míčem
dělový člun
jdem
demagog - vůdce lidu
demise
Demižón
Démňe
Deň
Deňa
Denár
Deňi
Deňička
Deňik
Deorgeňa
Depešo
Depotát
Depozetář
Deptat
Ďes
Deseltyr
Deseťideňi
Deseťikorona
Deseťina
Desitka
Ďesivec
Ďesoplné
Despota
Destament
Deš
Deš
Deš beste
Deš bezme
Deščeco
Deščovec
Deškant
Deškorovat
Dešňik
Deť
Dete
Déte
Ďetel
Ďev(f)ka
Devaterňik
Ďevečka
Ďevin
Deviza
Devjet
Devjetsil
Dezoláťňi
Dež
Dež ste
Ďi
Ďiblik
Dijadém
Dijana
Dijář
Dikobraz
Ďil
Ďilem
demižon
dej mi
den
dýně CUCUMIS
první ražená mince po roce 995
denní
trvalka denivka plavá HEMEROCALLIS - někdy
zplaňuje
deník, denní noviny, písanka školní
jiřina DAHLIA
depeši
deputát
odborně uspořádané sbírky, depozitář
utiskovat
hrůza
dezertér
desetidenní
desetikoruna
desetina
desítka
kdo někoho děsí -děsivec
děsuplný
tyran
poslední vůle - testament
jdeš
jdeš
když by jste
když by jsme
deštici
mrak,z kterého prší
nejvyšší hlas - soprán
rozmlouvat
deštník
vždyť
jdete
dejte
datel, z .r. DRYOCOPUS
nemorální ženská
bylina až polokeř, devaterník HELIANTHEMUM
děvečka na statku
Děvín - jméno hradů
devize
devět
devětsil lékařský PETASITES
dezolátní
když
když jste
jdi
diblík
královská čelenka
Diana, bohyně měsíce a lovu
dijář
dikobraz HISTRICIDAE
díl
dílem
Ďilo
Ďilové
Dingo
Diplóm
Ďira
Direkca
Direktor
Ďirka
Ďirovač
Diškantista
Diškreca
Dišputaco
Dišputát
Ďiťátko
Ďite
Ďiťe
Ďitko
Ďiv
Ďiv(f)ka
Ďiv(f)ke
Ďivá
Ďive
Ďivenka
Dividirovat
Ďiviš
Ďiviš se
Ďivizna
Divizňáček
Ďivné
Ďivočák
Ďivočena
Ďivočet
Ďivočevá
Ďivočeviho
Ďivokosť
Ďivoženka
Ďiža
Dlabaci
Dlabanec
Dlábek
Dlapjet
Dlask
Dlátka
Dláto
Dlážka
Dlóbal
Dloh
Dlóhá
Dlóhán
Dlóháň
Dlóhé
Dlóhé jak tédeň
Dlóho
Dlohopis
Dlóhy obřisla
dílo
dílový
divoký pes CANIS DINGO
diplom
díra
policejní direkce, ředitelství
ředitel
dírka
dírkovač
zpěvák s diskantním hlasem
dát něco navíc, diškrece
vědecké pojednání, disputace
rozhovor, disputát
děťátko
jděte
dítě
dítko
div
služebná
služebné
divá
divy
dívenka
vyrovnávat
divoch
divíš se
bylina divizna VERBASCUM
brouk, z. r. CIONUS
divný, nepochopitelný
divočák
divočina
divočit
divoká, nezvládnutelná
divokého, zdivočelého
divokost
bájná lesní víla
díže
dlabací
dobré jídlo, dlabanec
žlábek
sedět
pták dlask COCCOTHRAUSTES
dlátka
dláto
dlážka
posměváček
dluh
dlouhá
dlouhán
dlouhán
dlouhý
velmi dlouhý
dlouho
dluhopis
dlouhá doba
Dložet
Dložňik
Dna
Dno
Do
Dó
Do petlička dva troňičke
Do svyho fokara
Do šter uhlu svjeta
Doál
Dob
Dobák
Ďobat
Dóbči
Dobeče
Dobeňák
Dobeš
Dobetčák
Dobi
Dobihat
Dobisko
Dobit
Dobjenka
Dobňák
Dóbňák
Ďobnót
Ďobnóťi
Dobodovat
Dobohklavé
Dobov(f)ka
Dobovina
Dobrá
Dobrá mesl
Dobrbléte
Dobroťivé
Dobry
Dobryho dňa
Dobřet
Docaté
Docilet
Docnóťi
Dočapale
Dočapo
Dočasné
Ďočka
Dočkat
Dočochat
Dočupale
Dočupat
Dodáček
Dodák
Dode
Dodéchale
Dodek
Doďelané
dlužit
dlužník
revma
dno nádoby
jdu
jdou
příspěvek při bohoslužbách
do plic
do čtyř světových stran
dvojné číslo
dub QUERCUS - strom
hřib dubák - jedlý
ťukat holí do země
dubí porost
dobytče
kožich duběnkové barvy
muž.jméno
dobytčák - vagon, auto
dubový porost
dobíhat
dubisko, statný,veliký dub
někoho stlouci
hnědá barva
dubňák - holub i hřib jedlý
dubňák - holub i hřib jedlý
klvnout
klvnutí
dostavět, dobudovat
tvrdohlavý
dubová hůl
dubový les
budiž
dobrá mysl
dokončete svoji řeč
dobrotivý
dobré
dobrého dne
dobřit se, udobřit se
ducatý, obtloustlý
docílit, dosáhnout svého
drcnutí
dosáhli svého, dočapali se
dosáhnu
dočasný
tečka,znaménko, důlek na bradě
stískat, mačkat
dopátrat se
dosáhli
dosáhnout něčeho
dudáček
dudák
dudy
zemřeli
dudek chocholatý UPAPA EPOPS
ukončený, dodělaný
Dodke
Dodlik
Dodňi
Dodo
Dodrat
Dodrnčel
Dodržijó-le
Dófáňi
Dofťipit se
Doglvané
Doha
Dohák
Dohazovač
Dohležetel
Dohňit
Dohňiťi
Dohojas
Dohola
Dohopsat
Dohov(f)ka
Dohovat
Dohrčet
Dohřit se
Dohřmjelo
Doch
Dochan
Dochař
Dochna
Dochová střecha
Dochovica
Dochovňi
Dochtor
Dochvátat
Dochvilné
Doit
Dojimat
Dojmót
Dokáď
Dokapat
Dokát
Dokde
Doklačet
Dokláťit
Doklinkat
Doklóct
Doklóct
Doklókle
Doklókle
Dokodrcat
Dokojila
Dokolibat
Dokomente
Dokopat
Dokópit
Dokopnót
dudky
dudlík
duní
vymřelý pták DIDUS INEPTUS
dodrát peří
dozvonil budík
dodrží-li
doufání
dovtípit se
doklvaný
duha
barvy duhy - duhák
dohazovač
dohližitel
dohnít
dohnití
duhojas
ostříhaný dohola
doskákat
duhovka oka
v barvě duhy malovat
zanikl rámus,hrčení zaniká - odchází
rozzlobit se
dohřmělo
duch
negerské proso, b.r. FENNISETUM
kdo vyvolává duchy - duchař
duchna
došková střecha
došková střecha
duchovní
lékař, doktor
s chvatem dojít
dochvilný
dojít, ale také podojit krávu kozu - dojit
dojímat
dojmout
dokud
dokapat
dukát - sporadicky od r. 1325 ražen v Čechách
dokdy
dostrkat k něčemu, k někomu
klátivou chůzi někam dojít
dozvonit
k někomu se dostat pomocí tlučení na vrata, dveře
někoho zmlátit
dodělali, dotloukli bednu
hodin dotloukly
dojít k někomu
dokojila dítě
dokolíbat
dokumenty
dokopat někoho, díru
dokoupit
dokopnout míč
Dokotálet
Dokovat
Dokročet
Dokrojek
Dokrvácené
Dokvaset
Dolane
Dolanka
Dolena
Doléši
Dolézavé
Doležit
Dolit na miro
Dolňák
Dolňi
Doloróza
Doložet na zob
Dom
Dóm
Domaraščené
Domaťičkované
Domavé
Domeslet
Doméšlevé
Dominik
Domino
Domkař
Domlat
Domlatke
Domnlova bela svatá
Domrza
Domudrovat
Donda
Donde ryž
Doňivé
Donoťit
Doočel
Ďopa
Dopadené
Dopadl
Dopák
Dopal
Dopařim
Dopat
Dopict
Dopiďim
Dopis
Dopit
Dópje
Ďopka
Doplazet
Doplela
Doplenol
Doplojo
Doplojo
dokutálet
dokovat koně
dokročit
dokrojek chleba
celý od krve, dokrvácený
dokvasit
Dolany u Olomouce
druh peněženky
dolina
dolejší
dotěrný
důležitý
dolévat na míru
bydlící na dolním konci
dolní konec vesnice
matka sedmibolestná
dát něco dobrého k snědku
jdu domů
hlavní chrám
dotlučený
opilý
zamyšlený
domyslet
domýšlivý
muž.jméno
společenská hra; černý maškarní hedvábný plášť s kapucí
bezzemek
zbytky k mlácení
malé zbytky obilí v již vymlácené slámě
domluva byla víc jak písemná smlouva
člověk, způsobující mrzutosti
s rozumem být v koncích
přišedší
dozrává ryž - obilí
dunivý
donutit
skončil ,již doučil na škole, doučil se řemeslu
zadnice
dopadený
dopadl na zem,dopadl velmi špatně
dupák, lidový tanec
mít na někoho,něco dopal, být dopálený
dopadnu
dupat
dopéci
až já se dozvím
dopis
dopít
doupě
mateřské znamínko
doplazit
od trávy vyčistila záhony, doplela
doplul po vodě
doplivnu
dopluji až do přístavu
Doplot
Doplot
Doplót
Dopnót
Dopola
Dopoleďňi
Dopolopeta
Dopoloseta
Doporočené
Doporočet
Doposťit
Dopoščeňi
Dopřit
Doptáčet se
Dóra
Ďóra
Dorák
Dorancleja
Dorazet
Doráživé
Dorča
Dorďité
Ďórek
Ďórkama
Dorman
Doročitel
Dorota
Dorota
Dorozomňele
Dorust
Dořeťiloval
Dořvat
Dosah roke
Dosavé
Dosečo
Doseknót
Dosele
Doset
Doschlé
Dositko
Doslechno-le
Doslechnó-le
Doslohovat
Dosmékat
Dosmolet
Dosmolet
Dosné
Dosóďile
Dosošet
Dosóšet
Dospjelosť
Dosť
Dostavbo
Dostavbó
Dostavňik
doplivnout
doplout
doplout
dupnout
do poloviny
dopolední
dopolopita se napít
dopolosyta se najíst
doporučený dopis
doporučit
dopustit
dopuštění
dopřát si
dozvědět se
Dorotka,žen.jméno
díra
karetní hra durák
slivoň domácí, dorancie, DOMESTICA PRUNUS
dorazit
útočný
Dorotka žen .jméno
snadno rozčilený
dírek
dírkama
durman jedovatý DATURA
doručitel
ženské jméno
běhna, lehká žena
dorozuměli
dorůst
ukončil a odešel z místa ředitele
dořvát
být neustále po ruce
dusavý
dokosím
dokosit, doseknout sekyrou
dusili
někoho přiškrcovat, dusit; také příprava masa dušením
dosušený, doschlý
dusítko
doslechnu-li
doslechnou-li
dosluhovat
dovlekl zloděje
s potížemi dopsat dopis
dosmolit
dusný
dosoudili
dosušit prádlo, seno
dosoušet prádlo pod střechou
dospělost
dost
dostavbu
dostavbou
dostavník
Dosťih(ch)
Dostojné
Dostojňik
Dostróhal
Dostřéknót
Dostřilet
Dosvječel
Doša
Došátrat se
Došečka
Došečke
Došečkové
Došegrejka
Dóšek
Došeroka
Došestr
Došet
Došil
Doškář
Dóške
Doškobrtat
Doškrábat se
Doškrabek
Doškvařet
Došlápnót
Došléch
Došné
Došno
Došnota
Došó
Došólat
Došópat
Došóral
Došovat se
Došprtat
Došróbobat
Došróbovat se
Doštodovat
Doťapat
Doté
Dotečné
Doteke
Doťerné
Doťina
Dótnák
Dótnák
Dótnat
Dóťňik
Dotrmácet
Dotrpjet
Dotřit
Doty
Dovařa
Dovico
Dovijaky
dostih
důstojný
důstojník
dostrouhal
dostříknout
dostřílet
dosvědčil
duše
těžce někam dojít
dušička
dušičky
dušičkový
ženský kabátek bez rukávů
hlt
do široka
silná bavlněná látka na mužské pracovní obleky - dušestr
došít rukáv
došel k nám
výrobce došků
společné pití v obci - doušky
doklopýtat
namáhavě dojít
těsto z díže vyškrabané - doškrabek
doškvařit sádlo
došlápnout
došlých dopisů, došlých posluchačů
dušný
dusno
dušnota
duší
pomalým krokem dojít
s obtížemi dojít - došoupat se
s obtížemi dojít - došourat se
dušovat se
dojít
došroubovat šrouby
dojít někam
dostudovat
potichu dojít
dutý
dotyčný
dotyky
dotěrný
dutina
doutnák
doutnák
doutnat
doutník
dojít do hospody
dotrpět
dotřít
duté
dovařiv oběd
kdož ví co
kdož ví jaké
Dovijó
Dovizco
Dovizt
Dovjeďel
Dovliknót
Dovrávoral
Dovřit
Dóza
Dozbirat
Dozďiv(f)ko
Dozvi-le se
Dozvim-le se
Dozvite-le se
Dozvjeda se
Dozvjeďet se
Dozvuke
Dožebrávat
Dožhrat se
Dožilé svjet
Dožiráňi
Dožloťit se
Dožóvat se
Dožrané
Dožrat
Drabčik
Dračenec
Dračka
Dráčské
Dragón
Dragonáda
Drahné
Drahota
Drahovat
Drakón
Drancovat
Drapnót
Draslo
Drát
Drátov(f)ka
Drátové
Drátovec
Drb
Drbal
Drbané
Drbárňa
Drbat se
Drbavé
Drbe
Drbek
Drbka
Drbna
Drbnóťi
Drcnót
dozví se to
kdož ví co
dovést
dozvěděl se
dovléknout
divným krokem došel k šenku
dovřít dveře, vrata
ozdobná skřínka
dosbírat
dozdívku
dozví-li se
dozvím-le se
dozvíte-li se
dozvěděvší se
dozvědět se
dozvuky
doprošovat se
dozlobit se
starověk, pravěk
zlobení
rozhněvat se
dožadovat se
rozhněvaný
rozhněvat, také úplně všechno sníst - dojíst
drapčík veliký OCYPUS OLENS
okrasný strom DRACAENA
draní peří
bezohledný, vyděračský
dragoun voják, látkový pásek na plášti - zádech
nájezd dragounů proti lidem
dlouhý čas byl v cizině
drahota
stopovat se psem
jemné vyšívací vlákno stříbrné nebo zlaté
rabovat
chytnout
hnojivo, uhličitan drasel.
drát
knihařský stroj na sešívání listů a knižních složek ve
hřbetu
drátový
larva brouka kovaříka, škodí ohryzem kořínků, škodí
všude
pomluva
pomlouvač; také příjmení
mazaný
místnost, kde se neustále pomlouvá
neustále se poškrabovat
neustále se poškrabuje
pomluvy
výrustek
náladička
pomlouvačná žena
rýpnutí slovem
vrazit do někoho - drcnout
Drčivé
Drdol
Drečné
Drejáčňické
Drhleca
Drhlena
Drhlik
Drchmat
Drchna
Drchnó
Dril
Drkotat
Drkotavé
Drkotavy hlase
Drkote
Drmola
Drmolet kroke
Drncat
Drnčet
Drobeňi
Drobinke
Drobisko
Drobňák
Drobné
Drogérija
Droh
Drohá
Drozd zpjevné
Drožba
Drožeca
Drožečka
Drožena
Drožiňik
Drožka
Dróžka
Drožné
Drsny
Dršťka
Drštkón
Drvárňa
Drvař
Drzák
Drzé
Držadlo
Držák
Držgrešla
Držkužka
Dřena
Dřeňi
Dřepčik
Dřevák
Dřevař
Dřin
Dřišťál
Dřit
řinčivý
drdol z vlasů
čilý, veselý
nezbedný
drhlice na drhnutí lnu
hanlivě pro lehkou ženu
stroj na vylupování zrn a semen
muchlat
klepna
klepnou
vojenský dril
třást se zimou
třepavý
roztřepané hlasy
třesavka
rychle mluvící - drmolí, ale také příjmení Drmola
velice rychle jít
pohupovat kočárkem
řinčet
do polévky se dává drobení
drobinky do polévky
drobotina - děti
drobná mince
drobný, malý člověk
drogerie
druh
druhá
drozd zpěvný TURDUS PHILOMELOS
družba
družice
družička
družina
příslušník České družiny v Rusku
přítelkyně
družička
přátelský, družný
drsné
huba ale také do dršťkové polévky
žvanil
dřevník
dřevorubec
velmi drzý člověk
drzý
držadlo
u chomoutu na postroji tažného dobytka - držák
lakotný, skoupý
lakomec
těžká práce - dřina
dření
škůdce zeleniny, z. r. HALTICA
dřevěná obuv přes léto
dřevař
modřín evropský LARIX
křišťál
velmi těžce pracovat
Dřiv
Duchod
Duchovňi
Dul
Dule
Dulek
Dulék
Dumeslné
Duplekát
Dura
Duraz
Dusledné
Dustojici Hanák
Duv(f)ťip
Duvjera
Dužena
Dva
Dvacet
Dvirca
Dvirka
Dvje
Dvó
Dvóch
Dvojačka
Dvojaké
Dvojakéch
Dvóošňik
Dvorec
Dvorek
Dvořák
Dvořan
Dvořet se
Dvur
Dvur
Dyftyn
Dyja
Dyl
Dym
Dymiján
Dymňifka dotá
Dynko
Dyščo
Dyščové
Dyščovéch
Dyšné
Dyšť
Dyťík
Džignót
Džip
dříve,dřív
důchod
duchovní
důl
dole
důlek na bradě
dolík
důmyslný
duplikát
zlá žena
důraz
důsledný
důstojný Hanák
důvtip
důvěra
dužina
dvá
dvacet
dvéře na půdu
dvéře do chléva
dvě
dvou
dvouch
dvoji, pára
dvojaký
dvojakých
hliněný hrnec, dvouuchý
prostorný, větší statek
dvorek
zeman,majitel svobodného dvora, statku
dvořan
dvořit se
poplužní dvůr
prostor za stavením - dvůr
silná, bavlněná látka
řeka na jižní Moravě Dyje
déle
kouř,dým
mateřidouška, tymián THYMUS
okrasná rostlin , dymnivka dutá - CORYDALLIS
dynko
deště
dešťový
dešťových
dýchavičný
déšť
řád bahňáků BURHINUS OEDICNEMUS - dytík úhorní
píchnout vosa, včela atd.
džíp -auto
Písmeno E
e, é
e, é
E, É
E-i
Eda
Eden
Edica
Editór
Edoard
Egojismos
Egyptská mozeka
Ehlete
Ech
Echa
Ejhle
Ejiptskó
Ekológ
Ekonóm
Ekrazit
Ekvipáš
Ela
Elán
Eldorádo
Eleganťňi
Elegické
Elégija
Elektrárenské
Elektrárňa
Elektrika
Elektrika
Elektrikář
Elektromjer
Elektroódržba
Eleonóra
Elepsa
Elév(f)
Elijáš
Eliška
Elita
Ema
Emajl
Eman
Emancipaco
Emanoel
Emblém
Embólija
Embrijo
Emeriťňi
Emigrant
Emil
Eminenca
Emir
Empir
Enciján
Enejáš
Enervované
Englické
E, É
ano i, také
muž. jméno
biblický ráj
edice
vydavatel hudebních děl
Eduard muž. jméno
sobectví - egoismus
jedna z nejstarších hudebních kultur
no hleďme
vyjadřující rozpaky
ozvěny
ejhle
egyptskou
ekolog
ekonom
trhavina
kočár se šestispřežím - ekvipáž
žen.jméno
elán
domněle v Již. Americe
elegantní
elegický
žalozpěv
elektrárenský
elektrárna
elektřina
tramvaj
elektrikář
elektroměr
elektroúdržba
Eleonora žen. jméno
elipsa
žák vojenské školy
Eliáš muž.jméno
žen.jméno
výkvět společnosti
žen.jméno
glazura
muž.jméno
emancipaci
Emanuel muž. jméno
symbol
embolie
zárodek
bývalý
emigrant
muž.jméno
eminence, titul kardinála
arabský a turecký kníže
výtvarné umění doby napoleonské
básnicky hořec ,lidově encián GENTIANA
Eneáš muž. jméno
vyčerpaný
anglický
Engliša
Enkvizica
Eno
Enšpigl
Entlovat
Epické
Epidémija
Epigón
Epik
Epilepsija
Epilóg
Epištóla
Epizóda
Epocha
Epoleta
Éra
Erár
Erazim
Erb
Erebos
Éro
Erotické
Érov(f)ka
Ertepla
Ervin
Esesman
Eskadra
Eskorta
Esle
Esmeralda
Eso
Estét
Estetické
Ešalón
Ešče
Eščes
Ešle-ežle
Ešos
Etapa
Etér
Eternik
Eťňické
Etoda
Eufónijum
Eufórija
Eufrázije
Eva
Evanďelické
Evanďelijum
Eventojálňi
Evoluca
Evžén
Ex(ks)trém
Ex(ks)zolant
cukrle
inkvizice
inu
šprýmař, hlavně v Německu - enšpígl
obnitkovávat
výpravný, epický
epidemie
pokračovatel, následovník
básník
padoucnice, epilepsie
závěr, epilog
epištola
epizoda, drobný příběh
ucelené období v dějinách
nárameník
období např. od narození Krista
státní pokladna
muž.jméno
znak
nejtemnější část podsvětí
letadlo
erotický
auto značky AERO
lilek hliznatý SOLANUM TUBEROSUM zemák,
brambora
Ervín muž. jméno
příslušník SS
seskupení lodí, letadel
ozbrojený doprovod
zdali
z Prodané nevěsty
eso
milovník krásy a umění
estetický
voj. tvar ešalon
ještě
ještě jsi
jestli - jestliže
esšálek
etapa
smyslu nedostupná substance
eternit
třeba Hanáci - etnická skupina
etuda
baryton, hudební dechový nástroj
subjektivní pocit - euforie
světlík lékařský bot.EUPHRASIA
žen. jméno
evangelický
evangelium
eventuální
evoluce
Evžen - muž.jméno
výstřednost
vyhnanec
Ezau
Ezechijel
Ezenbák
Ezob
Ežle
nejstarší syn Izáka
Ezechiel, prorok z doby židovského vyhnanství
policista
Ezop, řecký skladatel bajek
jestliže
Písmeno F
f
F
Fábor
Facir
Facka
Fáč
Fáďňi
Fafrnoche
Fagan
Fagola
Fagot
Fachman
Fajčet
Faječko
Fajfka
Fajfkovat
Fajn
Fajnové
Fajront
Fajroval
Fakir
Fakolant
Fakolta
Fakt
Faktorant
Falanga
Falc
Falcov(f)k
Fakcovat
Fald
Falešňik
Falirovat
Falkón
Falšiř
Falšovatel
Falzet
Falzifikát
Fáma
Famfár
Famfarón
Famfárum
Famfrňet
Famfrnoch
Familijant
Fámulus
f
F
stuha zavěšená pro ozdobu
povaleč
facka
obvaz
nezajímavý
fábory, fafrnochy
hanlivě dítě
fakule
hudební nástroj
odborník
kouřit
dýmku kouřit
dýmka, fajfka
zatrhávat číska
příjemně, velmi dobře se mít
fajnový
konec
silně topil v kamnech
kouzelník
nosič svící, fakul
fakulta
skutečnost
fakturant
sevřený šik kopiníků
lom na šatech
taška na střechu pálená
falcovat
faldy si natřásá
falešník
chybovat
středověké malorážní dělo, tzv. Švihovka
padělatel bankocetlí
padělatel
fistule
padělatel
pověst
větroplach
mluvka, ztřeštěnec
zbrklý
plašit se, bláznit
cetka, ozdůbka
dědičný nájemce panského dvora
pomocník
Faň
Fanda
Fangla
Fánka
Fánka
Fant
Fantář
Faona
Fára
Fáraci
Fedrfechtéř
Fedroňk
Fedrovat
Fedrpuš
Fedrvajz
Féfara
Féfl
Féfra
Fecht
Fechtéř
Felčar
Feldkorát
Feldmaršál
Feldvébl
Feliks
Fenďák
Fenduňk
Fentys
Ferda
Ferda
Ferina
Ferman
Ferola
Fest
Fetiš
Fetoň
Fibr
Fidlat
Fidola
Fifinka
Fifolet
Fiftefifte
Figl
Figloň
Figora
Fijala
Fijón
Fik
Fikané
Fikat
Fike okázat
Fikle
Fiknót
Fikos
Fikovka
dobře
velký příznivec sportovní
prapor
zednický šufan
Františka žen. jméno
zástava
věřitel
fauna
fara
fárací oblek
šermíř rapírem
podpora
podporovat
chochol na čepici
mletý klouzek
píšťala
utekl
parádnice
cestování, při němž se prosilo o jídlo
šermíř
ranhojič
vojenský kněz
polní maršálek
šikovatel
Felix muž.jméno
exekutor
soudní zabavení majetku
naverbování
Ferdinand muž.jméno
Ferda mravenec
šprýmař, čtverák
úřední spis
rychtářský odznak moci, také ostatková plácačka
pevně
fetiš
nejmenší peníz
těsnění
velmi špatně hrát na housle
smyčcový nástroj - postupně viola de gamba
kapka u nosu
pískat
nerozhodně fiftififti
klička, tryk
záludný člověk
figura
fiala, bot. r .MATHIOLA
parádník
fik a prst byl pryč
lstivý, fikaný
házet
vysmát se
řízli
říznout se
fíkus, jedlé plody FICUS CARICA
velmi sladká hruška
Fikovňik
Fikulke
Filcka
Filegrán
Filejálka
Filek
Filka
Filóz
Finta
Finťidlo
Firhaňek
Fiřpón
Fiškál
Fiškus.
Fišpán
Fišpánka
Fistola
Fištrón
Fištróna
Fištrónka
Fiurg
Fizl
Fjertoch
Flágnót
Flág
Flag
Flákač
Flákota
Flaksa
Flanda
Flanérka
Flanylek
Flaoš
Flaška
Flastr
Flek
Flenta
Flibustyr
Fliček
Fličke
Flink
Flirt
Flok
Flondra
Florejánek
Florentinské
Flórin
Flos
Flosale
Flótek
Fńóčátko
Fňoká
Fňokal
Fňokat
Fňokna
stolní ovoce FICUS CARICA, fíky
jablka
nevěstka, lehká žena
třeba náušnice
pobočka, filiálka
svršek v kartách
Filomena žen. jméno
pilous černý SITOPHILUS GRANARIUS
úskok
kdo se rád strojí,parádí
záclona
civilní potahy pro voj.účely vůz, koně a kočí
advokát
medik, jako pomocník na klin
kostice v sukních žen šatů
rákoska
vysoký rejstřík muž. hlasu
rybí tuk
chytráka
chytračka
chirurg
fízl
zástěra
udeřit
veliký kus masa
jakékoliv dělo
povaleč
nechutné maso
nedobré maso
volná kazajka
mužský kabátec s červ. knoflíky
flanel
silná látka na pláště ,flauš
sklenice
náplast
flek na kabátě, výraz v karet.hře, dobré místo
puška
námořní loupežník
flíček
flíčky s uzeným
kdo se poflakuje
nezávazný milostný zájem
dřevěný nýtek do podešve
děvka
Floriánek - patron hasičů
Florentinský pochod J.Fučíka, také klobouk slamák
Florián muž.jméno
hlen, chrchel
plivali
velmi lehkomyslný člověk
vnoučátko
fňuká ,poplakává
poplakával
poplakávat
neustále poplakává
Foč
Fočel
Foči
Fofr
Foch
Fojara
Fojavica
Fojerák
Fojťik
Fok
Fóká
Fókaňica
Fokar
Fokarem
Fókat
Foks
Folejant
Fóňa
Foňet
Fondament
Fonebrák
Foňivé
Font
Fontovňi jabloň
Foška
Fór
Fórberk
Foreja
Foreják
Forétar
Forhementka
Forhont
Forija
Fórija
Forijant
Fórista
Fora
Forman
Formát
Formiř
Formindr
Forota
Foršrift
Foršus
Fořt
Fortel
Fořtka
Fořmistr
Fortna
Fořtovna
Forykovat
Fós
Fošařet
Fošér
Fošna
a je pryč
vál silný vítr
vane silný vítr
veliký zhon
pracovní stůl kováře atd.
fujara
nepříznivý vítr s padáním sněhu, pršením
vichřice
pták čermák
fuk, spára
fouká, vane
vánice
fukar na čistění obilí, také plíce
fukarem
foukat
polotěžký kůň hnědé barvy
veliká kniha
slídil
silně dýchat, funět
základ domu, fundament
funebrák
funivý
libra
rodila librová jablka, libra asi 30 gramů
fuška
vtip
svobodný dvůr
zuřivá ženská
furiant
přední jezdec, také kočí
náprsenka
vynášení u karetní hry
furie ženská
bohyně pomsty a kletby
furiant
kdo rák vypráví anekdoty
fůra
forman
velikost, tvar, obdiv - ty jsi formát
dělá formy, formíř
poručík
zásoba
předpis
záloha
lesník
šikovnost k práci, fortel
lesníkova žena
lesmistr, nadlesní
klášterní brána
myslivna
postupovat
vous
dělat to, co neovládám - fušařit
fušer
silná deska, fošna
Fotr
Fotrál
Fotro
Fotrojó
Fotylek
Fracek
Frajkomštéř
Frajla
Frajtr
Francek
Frankovat
Franťi
Fráter
Frc
Frček
Frčet
Frej
Frejiř
Frfeň
Frfňátko
Fifňiš se
Frfňit
Frgál
Frgál
Fric
Fridolin
Frigiďňi
Frišno
Frizér
Frk
Frkačka
Frkal
Frkat
Frkl
Frmol
Frňák
Frnďit se
Frnk
Frnknót
Frňós
Frocek
Froliš
Frydka
Ftačena
Ftačenec
Ftačeno
Ftači
Ftači chlib
Ftákách
Ftoň
Fuchtla
Fuj
Fuják
Fuksija
Fungačka
otec
pouzdro
zárubeň
krmí koně, krávy -futrují
druh sedacího nábytku
odrostlé dítě
artista, klaun
hanlivě slečna
svobodník
František muž. jméno
známkovat dopis
furianti
mnich laik
zastavárna
stéblo od součku k součku
letět - vrabec, holub atd.
milkování, zálety
záletník
klučisko, děvčisko
vnoučátko
strojíš se
velmi špatně jíst
placka na plotně pečená
příjmení
hanlivě Němec
Fridolín muž. jméno
citově chladný
rychle
kadeřník, holič
uletěl
pouťová hračka
kůň frkal
frkat
frkl
poprask, pobouření
nos
strojit se
uletěl
rychlke odejít, uletět
nedospělý člověk
malý, nedospělý člověk
Florián muž.jméno
krátká, vyšívaná vesta
ptactvo vůbec
ptačí trus
ptactvo
ptačí
námel CLAVICEPS
a má po ptákách
jakýkoliv pták
nečistá ženská
vyjádření odporu
velmi silný vítr
fuksie, b.r. FUCHSIS
veliký prak
Furberk
Furijó
Furo
Furt
Furverk
Furvézna
Furvezňák
Fusakla
Futro
Futrované
vojenské jezdectvo, povoznictví
furií
fůru
pořád
povoznická jízda
vozatajstvo
vozil munici
ponožka
píce, krmivo pro dobytek, také zárubeň
polstrovaný
Písmeno G
g
G
Gába
Gábl
Gabrijel
Gabrijela
Gagotat
Gajde
Gajst
Galán
Galeje
Galérija
Galileja
Galimatejáš
Galón
Galónke
Galoše
Gamba
Gambrinus
Gang
Gangréna
Gangster
Gaoč
Garant
Gardedáma
Gargola
Gaťe
Gaťiska
Gaval
Géde natahovat
Genijalesta
Génijus
Genitál
Genitálija
Germán
Germanofil
Germanoman
Germánstvi
g
G
Gabriela žen.jméno
snídaně na vidličku, také elektrický kabel
archanděl Gabriel
Gabriela žen.jméno
umí husy, kachny
dudy
léčivý lihový výtažek hřebíčkový, jitrocelový atd.; také
lidově elektřina
kavalír
nucené práce
galerie
severní část Palestiny
zmatenina
galon, anglická dutá míra 4,54 litru
stužky
gumová obuv, galoše
tlama
patron sládků a pijáků
tlupa zločinců
sněť - gangréna
zločinec
gauč
ručitel
průvodkyně dívky do společnosti
svatební čepec
kalhoty
větší kalhoty
veliký kus
mít do pláče
genialista
genius
pohlavní úd
pohlavní ústrojí - genitálie
Němec
milovník Němců
napodobuje Němce
germánství
Gestapácké
Gesto
Gestór
Geto
Geverec
Gézir
Gigant
Gigolo
Giloťina
Gipsov(f)ka
Girlanda
Gizela
Gladijola
Glagolské
Glajcha
Gláňa
Glanc
Glanco
Glazora
Glcnole dule
Glcnole dule
Glcnóťi
Glej
Glejo
Glét
Glét
Gléto
Glg
Glgal
Glgale
Glgat
Glide
Glido
Glóbuska
Glorifikaca
Glórija
Glórija
Glváňi
Glvat
Glvó
Gobelin
Gól
Golejáš
Golejáš
Gomba
Gombik
Gombike
Gomovňik
Goráš
Gorila
Gormán
Gostav
Gosťik
Gracijál
Gracka
gestapácký
gesto
gestor, střední, ústřední orgán stavby
židovská čtvrť
kulatý valašský klobouk
gejzír
obrovský objekt
tanečník v nočních podnicích
popravčí nástroj
druh dýmky
výzdoba z květin
žen.jméno
gladiola, bot.mečík GLADIOLUS
hlaholský
rovina zdí pod střechou
ruka
lesk
lesku
tenký sklovitý povlak, glazura
spadli
spadnuli dolů
glcnutí hlavy ve spánku
klovatina
klovatiny
klovatina peckovitých stromů
ochranný list
ochranného listu
hlt
hltal
hltali
hltat
údy
údu
cigareta globuska
velebení
svatozář
chvalozpěv, část mše Gloria
klvání
klovat
klvou
nástěnný koberec
branka
Goliáš - obr
veliký brouk GOLIATHUS
veliký kovový knoflík
knoflík
knoflíky
kaučukovník HEVEA
kuráž
největší savec GORILLA GORILLA
gurmán
Gustav muž.jméno
Gustík - Gustav
plat z milosti dávaný vojenským vysloužilcům
malá motyčka
Gracke
Gracón
Grádl
Gradoál
Gradovat
Grafit
Grafoman
Gráglové kabát
Grajdajó
Gramla
Gramlavé
Gramotné
Granát
Granátovňik
Granatýr
Granec
Gravidita
Grázl
Grázlovina
Grécar
Gréfina
Grenadyr marš
Grenták
Grešla
Grézl
Grif
Grimasa
Grmolec
Grňa
Grňka
Grobiján
Groge
Gromfešt
Gromfešte
Gromla
Gromlovat
Gront
Groš
Grošák
Grošovaňi
Groteska
Grunde
Gryc
Guratela
Gynekológ
Gyps
dlouhé mužské vlasy
krajka protkaná bílými nebo žlutými kov.nitkami
hustá lněná látka
graduál - kniha obsahuje mešní zpěvy
stupňovat
tuha
psanec
límcový plášť
kulhají
kramle
schromlý člověk
umí číst a psát
dělostřelecký. granát; obyčejný tmavě červený drahokam
marhaník PUNICA GRANATUM-granátová jablka
granátník
vyčnívající okraj kachlových kamen
těhotenství
uličník, darebák
lumpárna
krejcar
spojovací hole žebřin
pochod granátníků
slinták
drobná měď.mince 1759-1760
krajkový límec ženského kroje
hmat
stažení obličeje
k věšení prasete při zabíjačce
chromý, nemotorný
zlomek nože upraveného k řezání , malý, zakrslý člověk
hrubec
grogy
základ domu
základy
kovová brnkačka
hubovat
grunt, usedlost, grunt je základ všeho, také příjmení
pražský groš Václava II 1300-1357; váha 75 g stříbra
kůň grošák
grošovaní
groteska
drobná rybka
chlapisko
dohled stanovený soudem
ženský lékař
sádra
Písmeno H
h
H
Hababuk
Habaďej
h
H
nadávka
mnoho
Habakok
Habán
Habáň
Habáňské
Habateša
Hábe
Hábit
Hábovica
Habr
Habrovica
Habřena
Hacijenda
Hačat
Háček
Háčkov(f)ke
Háčkov(f)ke
Háčkovaci
Háčkové
Hádač
Háďátko
Hádavé
Hade
Hade
Hadec
Hádek
Haďica
Haďica na vodovod
Haďilov
Haďimord
Haďimrška
Haďinec
Haďit se
Hádka
Hadohlavec
Hadov(f)ka
Hadreján
Hadrikovat se
Hadrláčena
Hadrlák
Hadrlomp
Hadrňické
Hadrňik
Hadropleťňica
Hadropleťňik
Hadrovaťet
Hadřiček
Háf
Háfe
Hafeňik
Hafnót
Hafol
Hagnósek
Hachla
Hachla roba
Hachliř
Habakuk, starozákonní prorok, 7.nebo 6.stol před n.l.
člověk mohutné postavy
stromová houba POLYPHORUS FORMENTARIUS
mohutný
matka představená
staré šatstvo
řeholní roucho
zelňačka polévka
habr obecný CARPINUS BETULUS
čakan
vegetační forma CARPINETUM
obydlí vůbec, velkost.kolonistů
sedět
háček
křížovka
křížovky
háčkovací jehlice
háčkový
kdo hádá z ruky
mladý had, malé dítě
hádavý
hady
ty hade - zlomyslně
serpentina
k hadu
samice k hadu
hadice do zahrady
pták dravec SAGITTARIOS
černý kořen zelenina SCORZONERA HISPANICA
osobní vůz Tatra
akvárium,také rostlin.ECHIUM
vinout se jako had
rozepře, chytil malého hádka
všežravec, ryba OPHIOCEPHA LIFORMES
houba PHALLUS
Hadrián, papež v 13.století
handrkovat se
lumpárna
z hader ušitý panáček, také míč kdo skupuje staré hadry
ničema
vetešník
vetešník
žena, žijící na pokraji bídy
muž, totéž co žena
nabývat vlastnosti hadru
ústřižek látky
slavnostní oblečení
spousta krásného oblečení
borůvčí, bot.brusnice borůvka VACCINIUM MYRTILLUS
štěknout, také seknout slovem jako štěknutí psa
skupina lidí, hrst něčeho
medailonek na krku zavěšený
drhlen na česání lnu
potupný název staré, nepořádné ženy
pomlouvač
Haj
Háj
Hajcoval
Hajcovale
Hajdaláček
Hajdok
Hajene
Haji
Háji
Hajloval
Hajná
Hajné
Hajolenkat
Hájovňa
Hajsoň
Hajsovat
Hajtlovat
Hajtra
Hajzl
Hák
Hákař
Hake
Hake mike
Hake pake
Haklén
Háklevá
Haklik
Haklovat
Hakoš
Hákoval
Hákovňica
Haksna
Halabačka
Halabala
Halabarda
Halama
Halas
Halda
Haldamáš
Haldař
Haldebalde
Halekal
Halena
Halet
Halifakske
Halili
Haliř
Haló
Halocinaca
Halocha
Haloz
Halózečka
Halózi
Halózna
Halóznaté
se volá na husy
háj zelený
topil v kamnech
topili v kamnech
loutka , také nadávka - hastroš
bojovník i zbojník
jít spát
konejší dítě před spaním
brání přítele slovem, hájí
hajloval
hajná
hajný
spinkat
hájovna
tulák
toulat se
hajlovat
špatný kůň
nadávka
na zavěšení, vzal ho spodním hákem
háčkař
haky, zemědělské nářadí
křížem krážem
vezmi si své věci a jdi
spínací háček na šatech
háklivá
háček na šatech
háčkovat
hákový kříž
spojoval
těžká ruční zbraň - husitská
noha
jarmareční píseň
velmi nedbale
halapartna
neotesaný člověk
hluk
halda odpadků, všelijaká ženská
na křtinách veselice a pod
urovnává a dozírá na pořádek na haldách
velmi nesrozumitelně mluvil
pokřikoval
pracovní oděv
halit se
brusle
lovecké fanfáry
haléř, po roce 1918 dílčí jednotka koruny - měny v ČSR
haló
přelud,vidina
rostl. halucha, OENANTHE
větev
malá větev
chrastí v lese
velká, nevlídná místnost
rozkošatěný strom
Halštatské
Halt
Haltoval
Haltyř
Hamala
Hamáre
Hamatné
Hambálke
Hamerské
Hamižňik
Hamóňeňi
Hamovat
Hamovňik
Hampéz
Hampézňik
Hampézovat
Hamr
Hamrleska
Haňba
Haňbinec
Haňbit se
Haňbola
Hanča
Handl
Handlet
Handloval
Handrkoval
Hanebňik
Haňet
Hanlevó
Hano
Hanobit
Hanoš
Hantyrovat
Haozirňikovat
Haproval
Haprovat
Hapták
Haraburďi
Haradreja
Harant
Haraska
Harašel
Hárat
Harcoval
Harcovat
Harcovňica
Hárešt =
Harfa
Harmara
Harmonija
Hároval
Harpona
starší doba železná - halštatský
stůj
zastavoval
sádka na ryby
neotesanec, hrubec
mrzutosti
těžký
vodorovný trám spojující krovy střechy
dělník na vodním hamru
chamtivec
lakomství
brzdit
vozová brzda
vykřičený dům
vyhlášený jako vykřičený dům
hrubě křičet, nadávat
malá vodní kovárna
s vnitřními kohoutky, zvenku neviditelné
hanba
nevěstinec
stydět se
nestyda
Anna žen.jméno, také Hana
obchod
obchodovat
obchodoval
dohadoval
hanebník
hanět, pomlouvat
hanlivou
pohanu
hanobit
Hanuš, muž.jméno i příjmení
nepřesně používat pojmy
dříve - bez povolení chodit po vesnicích za účelem
podomního obchodu
byl nespokojen
vynechávat v práci a pod
stát v pozoru
nepotřebné věci
žena darebnice
malé dítě
hrubá ovčí vlna, hrubá obleková látka
šramotil
planout, hořet; u psovitých šelem
bojoval, útočil
útočit
lehká houfnice ráže 8-9 cm, tažená jedním koněm - 15
století
vězení
harfa
skříň
harmonie
stopoval se psem
harpuna
Hartosel
Hasák
Haset
Haset
Hasiv(f)ka
Hastroš
Haš(s)ple
Hašené
Hašeňi
Hašpla
Hašteřet
Hať
Háta
Haťil
Hatlaňina
Hatmaťilka
Hauzbót
Hauzirovat
Havárija
Havel
Havelka
Havelsky
Havéz
Havirňa
Havjeť
Hazard
Házel
Házet do žeta
Hazoka
Házov(f)ka
Hde
Hdehdo
Hdejaké
Hdekeró
Hdekeryho
Hdese
Hdo
Hdose
Hdosek
Hébadlo
Hébat
Hébé
Hebké =
Heble nebelo
Hebno
Hébnoťi
Hebrej
Hebrejka
Hebrid
Hec
Héčkat
Hedvábi
nadával
hasák-nářadí
hasit žízeň, hořící dům atd.
rychle jít, spěchat
hasivka orličí, kapradina PTERIDIUM AGUILINUM
panák z hadrů; kdo je neupravený
potupné označení starých žen
hašený
hašení vápna, hořícího domu
vrátek; zařízení pro barvení tkanin nebo pletenin
v provazcích
hádat se, vadit se
svazky prutů na cestu do mokrých míst - bažinatá louka a
pod
Agáta žen.jméno
bránil, překážel
zpravidla špatné jídlo
těžko srozumitelná řeč
loď v podobě domku
chodit po světě
havárie
muž.jméno i příjmení
houba čirůvka, bot.šedivka
havelské posvícení
havez česnáčková, rostlina česnáček;.ALLARIAE
ADENOSTYLES
havírna
všechno domácí zvířectvo
hazard
házel
starý svatební zvyk
mužský hábit
kacabajka, zpravidla černé barvy
kde
kdekdo
kdejaký
kde kterou
kde kterého
kdysi
kdo
kdosi
někdo, kdosi
hýbadlo
být hybnější
pohni
jemný
vůbec nic nebylo
rychle
rychlejší pohyb
žid
čepice židovka
kříženec
hec
hýčkat
hedvábí
Hedvika
Hej
Hékal
Hekat
Hektór
Hél
Helekat
Helena
Heligón
Heligónovó figoro
Hélijós
Helikoptéra
Helma
Helvécija
Hemna
Hemžeňi
Héna
Héné
Henlajnovec
Henol
Hepnóza
Hepóčké
Hepotéka
Heraklit
Herbář
Herberk
Herda
Herdek
Herdek baba
Hereša ďelat
Herfón
Hergot
Herka
Herkoles
Hermelin
Hermina
Herňa
Hernajs
Héřel
Heřmánek
Hések
Heslo
Hetéra
Hetlák
Hétman
Hever
Hex(ks)ament
Hezďit
Hezká
Heža
Hic
Hihňalka
Hijejarchija
Hijeroglif
Himl
žen.jméno
hej
vládce lesů, lesní muž
naříkat
Hektor, jméno psa
hýl obecný, pták PYRRHULA
povykovat, pokřikovat
žen.jméno
dechový basový nástroj heligon
basfigura
Hélios - bůh slunce
vrtulník
přilba
Švýcarsko
hymna
hemžení
hejna
hajný
henleinovec
hynul
hypnosa
heboučký
půjčka, hypotéka
heraklit
atlas květin
velmi špatná noclehárna
rána do zad
zaklení
zlá, hubatá ženská
hrát si na pána
šlechtic
zaklení
starý kůň
mohutný, silný člověk
kožešina hranostaje
Hermína žen.jméno
herna
zaklení
hýřil
heřmánek pravý, b.r. MATRICARIA
hejsek
hesl
antická milostnice
hitlák, žel. vagon
hejtman
zdvihadlo mechanické
zkouška i výslech
hyzdit
krásná
chýše
horko
neustále se směje
vysoké kněžstvo - hierarchie
obrázkové písmo starého Egypta a Chetitů
zaklení
Hlad
Hlaďici
Hlaďik
Hlaďil
Hlaďina
Hlaďinář
Hlaďitko
Hladká
Hladko
Hládnót
Hlado
Hladyš
Hlahol
Hlaholeca
Hlasiv(f)ke
Hláska
Hlásné
Hlasovaci
Hlasové
Hláv(f)ka
Hlaváč
Hlaváček
Hlavaté
Hlavaťica
Hlavatka
Hlave státo
Hlaveň
Hlavohroď
Hlavón
Hlavonožec
Hlavostojka
Hlazené
Hleď
Hleďi
Hleďi
Hleďiček
Hleďik
Hlena
Hleňák
Hlenař
Hleňenka
Hleňik
Hlenka
Hleno
Hleno
Hlenomaz
Hlesnót
Hlésta
Hléstopodné
Hlidaci
Hlidka
Hlišče
Hlišťňik
Hliva
hlad
hladící
hoblík
hladil
hladina rybníka
brusič skla
hladítko
hladká
náledí
hládnout
hladu
rostlina hladýš LASERPITIUM
hlahol zvonů
nejstarší slovanská abeceda
hlasivky
hláska
ponocný
hlasovací
hlasový
hlávka zelí
rod dvouděložných rostlin hlaváč SCABIOSA; také
příjmení
hlaváček jarní, rostlina ADONIS VERNALIS
mající velkou hlavu
tesařská sekyra
lososovitá ryba HUCHO HUCHO
hlavy států
hlaveň pušky, děla atd.
pavouk
vysoce postavený jedinec
chobotnice
akvarijní rybky
hlazený
dívej se, hleď
hledí
hledí na pušce
hledíček menší, b.r. CHAENO RRHINUM
hledík větší ANTIRRIMINUM MAJUS
hlína
místo, kde se kopala hlína na vepřovice
kdo kopal hlínu
dýmka z pálené hlíny - hliněnka
hliník
hlinka na bílení domu
hlínu
vykašlal spoustu hlenů
sochař
hlesnout
hlísta NEMATHELMINTHES
čaj nebo lék, který vypudí hlísty s organismu
hlídací
hlídka
klíště, rod roztočů IXODES
jednoděložná rostlina hlístník NEOTTIA
hlíva - houba PLEUROTUS
Hlóbal
Hlóbavec
Hlobina
Hlóbit
Hloboké
Hlóček
Hlóčela
Hločet
Hlodaci
Hlodal
Hlodavec
Hloh
Hloheňa
Hlochá
Hlochav(f)ka
Hlok
Hlópák
Hlóposť
Hlópš
Hlošec
Hlošena
Hlošena
Hloza
Hlt
Hltač
Hlte
Hltón
Hmat
Hmaťňik
Hmato
Hmóřet
Hmotař
Hmožďenka
Hmožďiř
Hmyzenke
Hnaci
Hnanec
Hnat
Hnáta
Hneď
Hňedák
Hňedásek
Hňednót
Hnetynka
Hňevivá
Hňida
Hňidák
Hňidopich
Hňiká
Hňikalena
Hňilák
Hňilečka
Hňiloba
Hňipal
přemýšlel
hloubavec
hlubina
hloubit
hluboký
hlouček
Hloučela, teče od Seče přes Plumlov k Prostějovu - říčka
hlučet
hlodací
hlodal
hlodavec
dřevina CRATAEGUS
hlohyně, b.r. PYRACENTHA
hluchá
hluchavka bílá LAMIUM
hluk
hlupák
hloupost
hlouběji
hluchý člověk
neobdělaná země
česká oliva ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA
hnis, holota, nic
hlt
nesmíně žravý
hlty
hltoun
hmat
hmatník na houslích atd.
hmatu
mhouřit oči
člověk, u nějž převládají hmotné zájmy
hmoždinka
dělo
hmyzenky PROTURA, žijí v půdě bez očí tykadel
hnací
koho honí policie
hnát husy na pastvu
noha
ihned
hnědý kůň
motýl MELITAEA
hnědnout
prosná kaše zasypaná moukou
vzteklá
vší vajíčko
hnidák, bot.oman hnidák, bylina INULA CONYZA
puntičkář
zlobí
zlobivé dítě
hnilák bylina; hnilák smrkový
MONOTROPAHYPOPYTIS
hnilička, přezrálá hruška
hniloba
neustále spal
Hňipat
Hňis
Hňit
Hňiťe
Hňizdák
Hňizďišče
Hnojáček
Hnoják
Hnojáko
Hnojař
Hnojeňi
Hnojivo
Hnojňák
Hnojňik
Hnojuv(f)ka
Hňop
Hnos
Hnót
Hnoťi
Hoba
Hóba
Hobáč
Hobáň
Hobáň
Hóbař
Hóbařet
Hobatec
Hobe dostat
Hobenáč
Hobeňi
Hobeňór
Hobert
Hobertos
Hobica
Hobička
Hobit
Hobka
Hobl
Hoblárňa
Hoblék
Hoblene
Hobliř
Hoblov(f)ka
Hoblovačka
Hobo
Hóbov(f)ka
Hocefer
Hočavé
Hočka
Hodec
Hoďica
Hoďici
Hoďil
Hoďinó
neustále spát
hnis
hnít
nitě
bot. hlístník hnízdák
hnízdiště
žížala z hnoje
vůz na odvoz hnoje chlévské mrvy
ve hnojáku se ukládá hnůj blízko chléva
kdo vozí hnůj
hnojení chlévskou mrvou
hnojivo umělé nebo přírodní
vůz,kde se ukládá hnůj a pak se
jedlá houba, hnojník obecný COPRINUS COMATUS
moč dobytka
hňup, blbec
hnus
hnout
hnutí za svobodu a pod. nebo také není zde k hnutí
ústa
houba
kdo má veliká ústa
jako mladá jedlá, choroš oříškový POLYPORUS
UMBELLATUS
hubka na zapalování
houbař
chodit na houby
hubatý člověk
dostat vynadáno
velmi hubený člověk
hubení
hubeňour
Hubert muž.jméno
myslivecký plášť
hubice
hubička u saxofonu, klarinetu
hubit
hubka na čistění , parazit na dřevě
dát někomu hobla
dílna na opracování dřeva hoblárna
hoblík
hobliny - po ohoblování dřeva
kdo pracuje hoblíkem
hoblovka,stroj.zařízení
strojní zařízení stolařů
ústa
houbová polévka
lucifer
neustále nadávající
starý klobouk
hudec, první houslista lid.kapely
udice
hodící se
udil maso
hodinou
Hoďirnó
Hodlař
Hodlat
Hodná
Hodné
Hodňe
Hodné ďeďine
Hodné kos
Hodnosť
Hodnota
Hodoňka
Hodovat
Hodral
Hodre, re
Hóf
Hofer
Hoferkeň
Hoferské kočár
Hófňica
Hófovat
Hófrát
Hofrecht ďelat
Hófrechtář
Hohlal
Hohňa
Hojici
Hojná
Hojné
Hojnó órodo
Hojnosť
Hókačka
Hokaš
Hókat
Hokenář
Hókl
Hokot
Holá
Holách
Holákal
Holán
Holar
Holátko
Holba
Holé
Holec
Holeco
Holečka
Holedbavé
Holék
Holena
Holendr
Holet
Holevňik
Holfald
Holicim
udírnou
špatně hrající na hudební nástroj
nečistě hrát
hodná a také „ je jí kus“
hodný
mnoho
veliká vesnice
veliký kus
hodnost
hodnota
hodonínská zimnice
hodovat
nadával,hudroval
křik krocana
skupina lidí, zvířat
podruh, nájemník
nájemnice
trakař
dělo s krátkou hlavní ráže do 30 cm
shromažďovat se
dvorní rada
uznávat svrchovanost
podkomoří
nesrozumitelně mluvil
huhňa, huhňal
hojící se
hojná, bohatá
hojný, bohatý
bohatou úrodu
hojnost
houkačka
ukaž
houkat
hokynář, obchodník
houkl, křikl
hukot
neoblečená, obnažená
hůlkách
křičel, hulákal
hulán - lehká jízda
zasmažené brusinky
holátko
stará objemová míra 0,775 l
holý, neoblečený
ulic
ulici
ulička
holedbavý
dřevěná kůlna na hasičské nářadí
neobdělaná zem, holina
stroj na loupání ječmene při výrobě krup
holit vousy, o peníze
úlevník
dutý záhyb na sukni
holícím
Holičké
Holičkéch
Holinka
Holinke
Holinko
Holinkó
Holirňa
Holirňe
Holirňo
Holirňó
Holkař
Holobář
Holóbek
Holobjenka
Holóbkováň
Holomek
Holomóc
Holota
Holport
Holt
Holvát
Homáňi
Homanijera
Hombok
Homilija
Homno
Homola
Homor
Homplovat
Hon
Hóňa
Hoňaci
Honácká
Hoňáč
Hoňatá
Honcoval se
Hone
Honebňi
Honec
Honem
Hoňička
Hoňil
Hoňitba
Hoňka
Honóra
Honorárňi
Honorář
Honoset se
Hont
Hontovat
Honvéd
Honza
Hop
Hópaci
prostě holý
hodně holých,holičkých
holínka gumová
holínky gumové
holínku
holínkou
holírna
holírny
holírnu
holírnou
střídá velmi často děvčata
holubář
holoubek
holuběnka
objímání, líbání atd.
holomek
Olomouc
sebranka ,banda
dělení na půl
inu, tedy, ovšem
sprosťák, hulvát
humánní
nejnižší stupeň školy
humbuk
biblické texty, modlitby
mlat u stodoly
homole cukru
humor
trápit,týrat
hon na zajíce a pod.
deka, houně
honící
honácká
medvěd
huňatá
vezl se po něm
hony
honební
honec
spěchej, rychle
dětská hra - honička, ale také velký spěch při polních
pracích
honil
honitba
hra na honěnou
honorace
čestný, neplacený
honorář
honosit se
být na mizině
ničit sám sebe
příslušník národní.gardy v Uhrách
Jan muž.jméno
skoč
houpací
Hor Koten
Hora
Horda
Hordiska
Horečka
Horenťňi
Horknót
Horkosť
Horlet
Horna
Horňácké
Horňi
Horóci
Horoň
Horor
Horovat
Horpotné
Horské
Horšel
Hortenzija
Hořák
Hořavka
Hořčák
Hořčeca
Hořčena
Hořčik
Hořec
Hořečnaté
Hořekovat
Hořelo
Hořepňik
Hořéšek
Hořici láska
Hořinka
Hořké
Hořlavena
Hosa
Hosák
Hosar
Hosař
Hósata
Hosečka
Hósenči
Hóseňica
Hóseňik
Hósenka
Hóser
Hóserem v práce
Hosi vino
Hosica
Hóslař
Hósle
Hoslešet
Kutná Hora
hora, veliký kopec
tlupa
hurdiska
horečka
horentní ceny, velmi vysoké
teplat
horkost
horlit
lesní roh
horňácký
horní
horoucí
vysoký jak hora, také kdo pochází z hor
horor
orodovat
urputný
horský
zlobil se
hortensie žen. jméno, také květina jméno podle pěstitelky
Hortensie LEPAUTOVÉ
hořák
hořavka obecná z.r. RHODEUS
sýr, zapíjí se vínem hořčák
hořčice b.r. SINAPIS
hořčina
magnesium zn. Mg, hořčík jestřábovitý B..r. PICRIS
hořec b.r. GENTIANA
hořečnatý - jako projímadlo
naříkat
hořelo
hořec hořepník lidově encián, u nás asi 20 druhů GENTIANA
horní díl
kohoutek luční, b. LYCHNIS
hořinka b.r. CONRINGIS
hořký
hořlavina
husa velká ANSER ANSER
husí kukaň
uherské jezdectvo - husar
husař pase husy
housata
husička DENDROCYGNA
stonky, které vznikají draním peří
larva pilatek, b.r. CORDYCEPS
huseník alpský ARABIS ALPINA
housenka
houser
vždy první v práci
voda
podčeleď kachen, husice TADORNA
vyrábí housle
housle
uslyšet
Hospocké
Hospodář
Hospodeň
Hosťe
Hostén
Hosťéš
Hosťina
Hóstňót
Hosty
Hóšč
Hóščena
Hóšči
Hošpitaca
Hoštapler
Hot
Hotař
Hotel
Hotovosť
Hovado
Hovado
Hovinko
Hovjezi
Hovňik
Hovňivál
Hovno
Hozda
Hozel
Hozeny
Hozilek
Hožbjet
Hóžev(f)
Hr
Hrabaňišťe
Hrabařik
Hrabat
Hrabica
Hrabivec
Hrabje
Hrabjenka
Hrábnol
Hraboš
Hraci
Hradčane
Hraďisko
Hrach
Hrachor
Hrachov(f)ka
Hrachovec
Hrachovina
Hrachuv(f)ke
hostinský, hospodský
hospodář na statku
hospodyň, kuchařka
hosty
poutní místo Hostýn
hustěji
hostina
houstnout
husté
hustěji,více,hustě
houština
houští
návštěva ředitele v hodině
velmi uhlazený podvodník
pobídka pro tažný dobytek - jdi vpravo
polní hlídač
hotel
hotovost
lidový tanec, také dobytče; dále zvrhlý člověk, surovec
ovád hovězí TABUNUS BOVINUS
trus
hovězí dobytek, hovězí maso
houba rostoucí na výkalech hovník ASCOBULUS, také
zadnice
brouk,žijící ve výkalech
vulgárně řečeno - nic, výkal, trus
ohlávka na dobytek, koně, krávy
tráva nasekaná a daná do travnice, suk na provaze
uzené maso
uzílek
trápit se, plahočit
velmi pevný provaz
je divoch
místo pro slepice - hrabaniště
zahrabává uhynulé živočichy brouk NICROPHORUS
hrabat trávu, nenasytnost, lakota - prostě hrabat majetek,
peníze
záhrabice na zahrabávání po zesečení obilí
hamižník
hrábě, hrabě - vrchnost
hraběnka
hrábnul do peněz
polní, MICROTUS ARVALIS, také kdo nezřízeně hrabe
peníze
hrací hodiny
Hradčany, vesnice na prostějovsku a ostatní vesnice
opevněné území na kopci
hrách polní -peluška - PISUM ARVENSE
jako pícnina pro vonné květy LATHYRUS
plž, z.r. PISIDIUM
odrůda aragonitu, výskyt např. v Čechách u Karlových
Varů
hrachová sláma
hrachůvky - drobné hrušky, letní jablka, prolamované
vyšívání
Hraji
Hrana
Hranáč
Hranečňik
Hraňica
Hraňičke
Hraňit
Hranolec
Hranostaj
Hranostájňik
Hrant
Hráš
Hráše
Hrátke
Hratva
Hravé
Hráz
Hrazda
Hrazeňi
Hrázó
Hrb
Hrbáč
Hrbačka
Hrbaťit se
Hrbolec
Hrbón
Hrča
Hrčák
Hrčna
Hrdé
Hrdelňi
Hrdelňica
Hrďina
Hrdlečka
Hrdlel se
Hrdlo
Hrdlořez
Hrdlovat se
Hrdó
Hrkačka
Hrkot
Hrmolec
Hrncoje
Hrnčiřik
Hrnčiřka
Hrnec
Hrnol
Hrobá
Hrobá hlesta(malá hlesta)
Hrobá nemoc
Hrobá škoda
Hrobe
Hrobé
Hrobé břed
hrají
hrana stolu, také zvoní hranu při úmrtí
hranatá postava
hranečník
hranice státu, okresu atd. hranice dřeva
hraničky zahrad a pod
sousedit
mnohostěn
kunovitá šelma, lasice hranostaj MUSTELA ERMINEA
motýl, z.r. CERURE
šprlení ve chlévě
kulička do hry
kuličky do hry
hrátky
beseda se sousedy
hravý
hráz u rybníka
hrazda
hrazení
hrází
hrb na zádech
hrbáč osenní, škůdce obilí ZABRUS TENEBRIOIDES
ženská hrbatá, hrbačka
hrbatit se
hrbol
nadávka tomu, kdo se hrbatí, hrboun
boule
ráfový vůz
ženská - mluvka
hrdý
hrdelní trest
hrdelní žíla
hrdina
hrdlička zahradní STREPTOPELIA DECAOCTO
hádal se
hrdlo
vrah
namáhat se
hrdou
dětská hračka
hrkot kol
grmolec na pověšení prasete
hřmotně jde
hrnčiřík, menší pták, živící se hmyzem - FURNARIIDAE
vosa, hrnčířka zední, z.r. STROCERUS
plechový hrnec na vaření
hrnul se do hospody, hrnul před sebou sníh
hrubá záplata, mše o desáté, těhotná
tasemnice CESTODA škrkavka u dětí - škrkavka dětská
ASCARIS LUMBRICOIDES
padoucnice
průtrž mračen, povodeň
hroby
velký, mohutný; hrubý člověk
padoucnice
Hrobé kos
Hrobé zvon
Hrobje
Hrobňik
Hrobnol
Hrobnola
Hrobnole
Hrobosť
Hrobosťó
Hroď
Hroda
Hroďňik
Hrom
Hromada
Hromadná
Hrome
Hromotřesk
Hromská
Hrošák
Hroščečka
Hroška
Hroška trestná
Hrot
Hrote
Hrotek
Hroťité
Hroza
Hrózek
Hrozen
Hrozet
Hrsť
Hrstková
Hrtan
Hrzká
Hrzké
Hrzkéch
Hřad
Hřbet
Hřé
Hřeb
Hřebčin
Hřebec
Hřébek
Hřebelec
Hřeben
Hřebeň
Hřebi
Hřebica
Hřebiček
Hřebíček
Hřebik
Hřeblo
Hřejivé
Hřešel
veliký kus něčeho
veliký zvon, mohutný
tuze
hrobník
hrubnul
hrubnula
hrubnuli
hrubost
hrubostí
hruď,prsa
hrouda
hrudník
hrom
hromada kamení; valná hromada
hromadná schůze
hromy, ale také zaklení
rostl.netřesk SEMPERVIVUM
strašná ženská
kůň žlutavé barvy
hruštička
hrušeň PIRUS
na ucpání úst při útrpném právu
hrot kopí
hroty
hrotek na dojení mléka
hrotitý, špičatý
hrůza
hrouzek obecný GOBIO GOBIO - dříve konzumován pod
názvem grundle
hrozen vína
hrozit
hrst
hrstková polévka - hrstka čočky, krup, fazolí, hrachu atd.
hrtan
veliká
veliký
velikých
v kurníku pro slepice, kde hřadují
záda
hřej
železný hřeb, zlatý hřeb večera
hřebčín
hřebec
houba hřib BOLETACEAE
hřebelec na česání koní, krav
hřeben střechy
mučidlo, trdlice postavená před kostelem
kobyla se hřebí
kobyla
bot. hřebíček kořenný EUGENIA CARYOPHYLLATA
hřebíček do dřeva
hřebík
k míchání malty ručně
hřejivý pocit
hřešil
Hřevna
Hřevnáč
Hřibárňa
Hřička
Hřičke
Hřidel
Hřich
Hřil
Hřile
Hřilo
Hřišče
Hřišňik
Hřit
Hřiva
Hřmjeňi
Hřmjte
Hřmot
Hú
Hulkovité
Humoreska
Humoresta
Huntéř
Hupite, hupite
Hurdeska
Hurekán
Huř
Hvizd
Hvizdák
Hvjezda
Hvjezďička
Hvjezdoš
Hybaj dostat
Hygijéna
Hyjacent
Hyjacent
Hyjena
Hylzna
Hylzne
Hylzno
Hylznó
Hynek
Hysterik
Hyzlel se
Hyzlela se
Hyzlele se
Hyzlet se
Hyzlime se
Hyzlite se
hřivna, předmincovní platidlo
holub hřivnáč COLUMBA PALAMBUS
hříbárna, stál pro hříbata
hříčka
hříčky
hřídel
hřích
hřál
hřáli
hřálo slunce
hřiště
hříšník
hřát
hříva
hřmění
hřmět
rachot, hřmot
dělá sova
tenký jak hůlka
humoreska
humorista
řezník, nepatřící k cechu
hupity, hupity se říká dítěti
hurdiska
hurikán -velmi silný vítr
hůř
hvizd
hvízdák, kdo si neustále hvízdá
hvězda
hvězdička
hvězdoš jarní, b.r.CALLITRICHE
dostat bití
hygiena
průhledný, oranžově hnědý a červenohnědý zirkon
drahokamové kvality
rostlina hyacint, b.r. HYACINTHUS
hyena šelma HYAENIDAE
patrona
patrony
patron
patronem
muž. jméno
hysterik
šklebil se
šklebila se
šklebili se
šklebit se
šklebíme se
šklebíte se
Písmeno CH
ch
ch
CH
Chabašči
Chabaščová poliv(f)ka
Chabé
Chábi
Chabzda
Chadraba
Chachar
Chajda
Chalát
Chaloha
Chaloha
Chalópecké
Chalópka
Chalópkám
Chalópkář
Chalópkářka
Chápal
Chápala
Chápale
Chápalo
Chápat
Charaktér
Charaktérem
Charaktero
Charebél
Charebo
Chareta
Charetka
Chareto
Charetó
Charlestón
Charón
Charta
Charto
Chartó
Charvát
Chasa
Chase
Chasňičet
Chasňik
Chasňika
Chasňike
Chasňikem
Chasňiko
Chasňikom
Chasó
Chasu
Chata
Chatař
Chatařel
Chatařela
Chatařele
Chatařka
CH
chrastí v lese z pokácených stromů a podobně
zelňačková polévka
slabý, malátný
křoví
bez SAMBUCUS
darebák
pobuda, tulák
chatrná, sešlá chaloupka
volný dlouhý kabát
chaluha PHACOPHYCENA, jen tři druhy sladkovodní
chaluha velká z. STERCORARIUS
chaloupecký
chaloupka
chaloupkám
chaloupkář
chaloupkářa
chápal
chápala
chápali
to se nám to spalo, chrápalo
chápat
charakter
charakterem
charakteru
starý, vetchý člověk
chrpa CENTAUREA
charitu,dobročinná organizace
charitka, řecká mytologie, jedna ze tří bohyň půvabu a
veselí
charitu
charitou
čárlston, společenský tanec
řecká mytologický převozník přes řeku Achneton
charta OSN
chartu
chartou
příjmení
mládež svobodná
mládeže
chasničit, jako tovaryš
chasník -mladík
mladíka
mladíky
mladíkem
mladíku
mladíkům
mládeží
chasu - mládež
chata
chatař-majitel chaty
chatařil, jezdil na chatu
chatařila
chatařili
chatařka
Chatařkám
Chatařke
Chatařské
Chatařskéch
Chate
Chato
Cható
Chátra
Chátral
Chátrala
Chátrale
Chátráňi
Chátráňim
Chátrat
Chátráte
Chatrná
Chatrné
Chca
Chce
Chcele
Chceme-le
Chceš
Chceš-le
Chcete
Chcete-le
Chco
Chcó
Chcó-le
Che
Cheb
Cheb
Cheba
Chebe
Chebil
Chebila
Chebila-le
Chebile
Chebile-le
Chebil-le
Chebit
Chebite
Chebz
Chebz modré
Chebz voňavé
Chebzem
Chebzo
Checenymo
Checht
Chechtal
Chechtale
Chechtalem
Chechtalka
Chechtalko
Chechtalkó
Chechtavá
chatařkám
chatařky
chatařský
chatařských
chaty
chatu
chatou
lůza, chamraď
chátral, scházel
chátrala, scházela
chátrali, scházeli
chátrání
chátráním
chátrat
chátráte
chatrná, sotva stojící
chatrný
chtěje
chce
chtěli
chceme-li
chceš
chceš-li
chcete
chcete-li
chci
chtějí
chtějí-li
posměšek, pohrdání
město v západních Čechách
chyb
chyba
chyby
chybil
chybila
chybila-li
chybili
chybila-li
chybil-li
chybit
chybíte
bez černý SAMBUCUS NIGRA
bez modrý
bez voňavý
bezem
bezu
chycenému
checht, chechtot, chechtání
smál se
smáli se, chechtali
chechtalem
chechtalka
chechtalku
chechtalkou
chechtavá
Chechtavé
Chechtavéch
Chechtavó
Chechtot
Chechtotem
Chechtoto
Chemická
Chemické
Chemickéch
Chemickém
Chér
Cherobin
Chestá
Chestal
Chestala
Chestale
Chetaci
Chetacich
Chetacim
Chetača
Chetačem
Chetačom
Chetáňi
Chetanka
Chetat
Chetáte
Cheťim
Cheťime
Cheťit
Cheťite
Chetlavá nemoc
Chetračel
Chetračela
Chetračele
Chetračena
Chetračeňi
Chetračka
Chetračko
Chetračkó
Chetrák
Chetráka
Chetráke
Chetrákem
Chetráko
Chetresteka
Chetrestekám
Chetresteke
Chetresteko
Chetrestekó
Chetroň
Chetroňa
Chetroňi
Chetroňom
Chicago
chechtavý
chechtavých
chechtavou
chechtot
chechtotem
chechtotu
chemická
chemický
chemických
chemickým
chejr CHEIRANTHUS, lidové označení zimní nebo žlutá
fiala
cherubín, druh anděla
chystá
chystal
chystala
chystali
chytací
chytacích
chytacím
chytače
chytačem
chytačům
chytání
chytanka, dívčí hra s kamínky
chytat
chytáte
chytím
chytíme
chytit
chytíte
chytlavá nemoc, nakažlivá
chytračil
chytračila
chytračili
chytračina
chytračení
chytrá žena, chytračka
chytračku
chytračkou
chytrák
chytráka
chytráky
chytrákem
chytráků
chytristika
chytristikám
chytristiky
chytristiku
chytristikou
chytrák
chytroně
chytroni
chytroňům
město v USA
Chichot
Chichotal
Chichotala
Chichotale
Chichotáňi
Chichotat
Chilské ledek
Chiméra
Chiňin
Chiňinovňik
Chirorg
Chlad
Chládek
Chlaďici
Chlaďič
Chlaďirna
Chlaďirňe
Chlaďirňo
Chlaďirňó
Chlaďivá
Chlaďivé
Chlaďivéch
Chlaďivém
Chladnavá
Chladnavé
Chladnavó
Chlaďňička
Chlaďňičke
Chlaďňičko
Chlaďňičkó
Chladnota
Chladnote
Chladnoto
Chladnotó
Chlaďónká
Chlaďónké
Chlaďónkéch
Chlaďónkém
Chlaďónkó
Chlácholel
Chlácholela
Chlácholele
Chlácholet
Chlachoňil
Chlachoňila
Chlachoňile
Chlachoňit
Chlámal
Chlámala
Chlámale
Chlámáňi
Chlámat
Chlamst
Chlamstal
chichot
smál se, chichotal
smála se
chichotali se
chichotání
chichotat se
čilský ledek
řecká mythologická.-fantastická obluda, kombinace
lva,divoké kozy s dračí hlavou sršící oheň
chinin, lék proti malárii
chininovník CINCHONA
chirurg
chlad
chládek
chladící zařízení
chladič u auta
chladírna
chladírně
chladírnu
chladírnou
chladivá voda v potoce
chladivý
chladivých
chladivým
chladivá
chladný
chladnou
lednička
ledničky
ledničku
ledničkou
chladno
chladnoty
chladnotu
chladnotou
chlaďounká
chlaďounký
chlaďounkých
chlaďounkým
chlaďounkou
konejšil
konejšila
konejšili
konejšit
chechtal se
chechtala se
chechtali se
chechtat se
hlučně se smál
hlučně se smála
hlučně se smáli
hlučný smích
hlučně se smát
rychle spolknout
rychle polykal
Chlamstala
Chlamstale
Chlamstáňi
Chlamstat
Chlamstáte
Chlamstéte
Chlap
Chlapa
Chlape
Chlapo
Chlapoš
Chlapská
Chlapské
Chlapskéch
Chlapském
Chlapstvi
Chlapstvim
Chlast
Chlastem
Chlasto
Chleba
Chlebař
Chlebařa
Chlebaři
Chlebařo
Chlebařom
Chlebiček
Chlebňik
Chlebňike
Chlebňiko
Chlebňikom
Chlebodárca
Chlebofka
Chlebofko
Chlebofkó
Chlebová
Chlebové
Chlebovina
Chlebovňik
Chlip
Chlipňica
Chlipňico
Chlípňicó
Chlipňik
Chlipňikem
Chlipňikom
Chliv(f)
Chliv(f)kom
Chliv(f)ská
Chlivek
Chlivem
Chlivom
Chlóba
Chlóbe
rychle polykala
rychle polykali
rychlé polykání
rychle polykat
rychle polykáte
rychle polykejte
muž,chlap
chlapa, muže
chlapy, muže
chlapů, mužů
kabrňák
mužská
mužské
mužských
mužským
mužství
mužstvím
pití
pitím
piti
chleba
pekař
pekaře
pekaři
pekařů
pekařům
chlebíček
chlebník
chlebníky
chlebníků
chlebníkům
chlebodárce, kdo dává práci, dává tím i chleba
pec chlebovka
pec chlebovku
pec chlebovkou
chlebová pec
chlebové pece
obilí používané k výrobě chleba
chlebovník ARTOCAROUS, některé se pěstují pro jedlá
plodenství používané jako ovoce nebo zelenina
chléb
chlípnice, nemravná žena
chlípnici, nemravná žena
chlípnicí
chlípník, nemrava
chlípníkem
chlípníkům
chlév
chlívkům
chlévská mrva - hnůj
chlívek, menší chlév
chlévem
chlévům
chlouba
chlouby
Chlobič
Chlobil
Chlobilka
Chlobilkó
Chlobivé
Chlobivec
Chlobná
Chlobné
Chlobňéši
Chlobňi
Chlómek
Chlop
Chlopáček
Chlopáčke
Chlopatá
Chlopaté
Chlopatec
Chlopaťi
Chlopaťica
Chlopaťice
Chlopaťico
Chlopaťicó
Chlopatka
Chlope
Chlópek
Chlopem
Chlopo
Chlopom
Chlór
Chlorečňan
Chlorečné
Chloroform
Chlorofyl
Chlórovaci
Chloróza
Chmaták
Chmatáka
Chmatáňim se ževijó
Chmatat
Chmatáte
Chmel
Chmelák
Chmelař
Chmelařa
Chmelařet
Chmelařka
Chmelařko
Chmelařkó
Chmeléňi
Chmelňica
Chmelovina
Chmelovinó
Chmérek
kdo se chlubí - chlubič
chlubil
chlubilka
chlubilkou
chlubivý
chlubivec
chlubná
chlubný
chlubnější
chlubní
chloumek, vychrtlá žena, muž velmi slabý
chlup
chlupáček GROSSULARIA UVACRISPA, bobulovité
ovoce případně GROSSULARIA DIACANTHA, okrasné
ovoce ze Sibiře
chlupáčky
chlupatá polévka,voda z kyselého zelí a čočka
chlupatý
chlupatec
chlupatí
polévka v dřívějších věznicích
polévky, také tenká tráva
chlupatici
chlupaticí
chlupatka
chlupy
chloupek
chlupem
chlupů
chlupům
chlor
chlorečnan
chlorečný
chloroform
chlorofyl
chlorovací
žloutenka, blednička u rostlin
zloděj
zloděje
zlodějnou se živí
krást
kradete
chmel HUMULUS
kombajn chmelák
chmelař
chmelaře
chmelařit
chmelařka
chmelařku
chmelařkou
divoký chmel
chmelnice
chmelovina
chmelovinou
mech SCLERANTHUS, chmerek roční SCLERANTHUS
Chmérka
Chméři
Chmure
Chmurovité
Chmuřel
Chmuřela
Chmuřele
Chmuřeňim
Chňap
Chňapal
Chňapó
Chobot
Choboťňica
Choceň
Chod
Chod
Chodá
Chodáci
Chodačka
Choďačka
Chodačke
Choďačke
Chodák
Chodáka
Chodáke
Chodáko
Choďas
Choďasa
Choďaska
Choďaske
Chodba
Chodbe
Chodbo
Chodbó
Chodé
Choďe
Chodec
Chodeckém
Chodéch
Chodém
Choder
Chodera
Chodero
Choderó
Chodi
Choďi
Choďi hrobá
Choďil
Choďite
Chodka
Choďňiček
Choďňik
Chodoba
ANNUUS je nežádoucí plevel
chmýří
chmýří roste na bradě
ponurost, chmury
chmurovitý
chmuřil se
chmuřila se
chmuřili
chmuřením se nic nespraví
chňapl po kosti
po všem neustále chňapal
chňapou
má slon
chobotnice
město v Čechách
chod stroje
Chod - česká etnograf, skupina u západní hranice Čech od
Domažlic po Planou u Mariánských Lázní
chudá, hubená
chudáci
chudačka
chuďačka
chudačky
chuďačky
chudák, chudý i ubohý
chudáka
chudáky
chudáků
chuďas
chuďase
chuďaska
chuďasky
chodba
chodby
chodbu
chodbou
chudý
chudě
chodec
chodeckým
chudých
chudým
chuder
chudera
chuderu
chuderou
chuti
Chodové
je těhotná
chodil
chodíte
Chodka
chodníček
chodník
chudoba
Chodobinec
Chodobné
Choďóčká
Choďóčké
Choďóčkó
Chodopka
Chochol
Chocholatá
Chocholóš
Chochvalec
Chojavica
Cholegán
Cholera
Cholera
Cholerička
Cholerik
Chólet
Chólosťivá
Chólosťivé
Chomáče jož bele nachomlany
Chomáčke
Chómek
Chomel
Chomeleňica
Chomeleňicó
Chomlal
Chomlala
Chomlaňica
Chomlaňicó
Chomlat
Chomót
Chomóta
Chomóte
Chomóto
Chondel
Chondeláč
Chondeláča
Chondeláčo
Chondelka
Chondelovité
Chór
Chorá
Chorál
Choralesta
Choralesto
Choralestom
Chorálo
Choravec
Choré
Choréch
Choreograf
Choreografka
Chórista
Chóristo
Choroba
chudobinec
chudobný
chuďoučká
chuďoučký
chuďoučkou
chudobka, sedmikráska chudobka BELLIS PERENNIS
chochol, ozdoba hlavy
chocholatá
chocholouš GALERIDA, u nás chocholouš obecný
chuchvalec hader, trávy, slámy
sněhová vánice, fujavice
chuligán
akutní střevní infekční onemocnění
cholera
cholerička
člověk energický, výbušné až vášnivé povahy
choulit se k někomu, k něčemu
choulostivá
choulostivý
chumáče již byly namuchlané
schůzka s děvčetem
chomáč vlasů
chumel
chumelenice
chumelenicí
chumlal, muchlal
chumlala, muchlala
chumlanice
chumlanicí
chumlat
chomout
chomouta
chomouty
chomoutů
chomáč tráva atd.
pes chundeláč
chundeláče
chundeláčů
chundelka zdrobněle
chundelovitý
místo pro zpěváky v kostele
nemocná
chorál svatováclavský atd.
choralista - zpívá na kůře
choralistů
choralistům
chorálů
churavec, nemocný
nemocný
nemocných
choreograf
choreografka
chórista
chóristu
nemoc
Chorobe
Chorobinec
Chorobnéma
Chorobopis
Choromeslné
Choromeslňi
Choroš
Chórová
Chórové
Chórovéch
Chořel
Chořet
Choť
Chótka
Chótkama
Chótke
Chotná
Chotné
Chotnéch
Chotnéma
Choťó
Chov
Chova
Choval
Chovala
Chovanec
Chovanka
Chovanke
Chovanko
Chovankó
Chovat
Chováte
Chovatel
Chovatela
Chovatelka
Chovatelkó
Chovatelom
Chovné
Chovnéch
Chovném
Chovnéma
Chrabrá
Chrabré
Chrabréch
Chrabrosť
Chrám
Chráme
Chrámo
Chramosta
Chramostél
Chramostélka
Chramosťil
Chramosťile
Chramosťit
Chrámová
nemoci
nemocnice
nemocnýma, chorobnýma
chorobopis
choromyslný
choromyslní
choroš POLYPORUS, dřevní houba
chórová, kůrová zpěvačka
kůrový zpěvák
kůrových zpěváků
byl nemocný
být nemocný
chuť
choutka,v něčem záliba
choutkama
choutky
chutná ti jíst ?
chutný, ale i příjemný
chutných
chutnýma
chutí
chov králíků
chůva
choval v náručí
chovala syna
chovanec ústavu
chovanka ústavu, ale i v rodinách
chovanky
chovanku
chovankou
chovat např.dítě
chováte i chováte - máte slepice
chovatel
chovatele
chovatelka
chovatelkou
chovatelům
chovný hřebec atd.
chovných
chovným
chovnýma
chrabrá, nebojácná
chrabrý, nebojácný
chrabrých, nebojácných
chrabrost
chrám
chrámy
chrámu
chramosta
nemotorný, neobratný člověk
nemotorná ženská
chrastil, šramotil něčím
chramostili
chramostit, chrastit
chrámová hudba
Chrámovéch
Chráněné
Chráněnec
Chráňič
Chráňičem
Chráňička
Chráňidla
Chráňidlo
Chráňile
Chráňim
Chráňitka
Chráňítko
Chráňivé
Chrápal
Chrápala
Chrápale
Chrápeš
Chrápete
Chraplavá
Chraplavé
Chrapón
Chrapóna
Chrapóne
Chrapónko
Chrapónkó
Chrapónom
Chrapot
Chrapotné
Chrapťeňi
Chrapťite
Chrastav(f)ko
Chrastav(f)kó
Chrastavá žába
Chrastavá(f)ka
Chrastavec
Chrastavéch žab
Chrasťet
Chrasťi
Chrasťica
Chrasťico
Chrasťicó
Chrásťit
Chrčel
Chrčela
Chrčele
Chrčeňi
Chrezantéma
Chrezopras
Chrchel
Chrchlal
Chrchlala
chrámových
chráněný
chráněnec
chránič loktů a pod.
chráničem
chránička, třeba skup.lidí
chránidla všeobecně
chránidlo to jediné, pravé
chránili
chráním svůj majetek
chránítka třeba kolem
chránítko
chránivý
neustále ospalý, ale také velmi hlasitě spal
neustále spala, ale také velmi hlasitě spala
spali, někteří velmi hlasitě
spíš?
spíte?
ochraptělá
chraplavý hlas
křupan, chrapoun
křupana
křupane
křupanku
křupankou
křupanům
chrapot
chrapotný
chraptění
chraptíte ?
chrastavku
chrastavkou
chrastavá žába, zbarvení, strupatost
lidově drůbeží svrab
chrastavec KNAUTIA, statná bylina roste na loukách a
stráních od nížiny až do hor
chrastavých žab
chrastit
chrastí
chrastice, vysoká tráva, u nás chrastice rákosovitá
BALDINGERA ARUNDINACEA
chrastici
chrasticí
dostávat, dávat mnoho stébel jako do chrástu;
chrastit,šramotit,šustit
chrčel, jako by dodělával
chrčela
chrčeli
chrčení
chryzantéma, okrasná rostlina CHRYSANTHEMUM
MORIFOLIUM a INDICIUM - z Číny a Japonska
jablečně zelená odrůda chalcedonu, minerál chryzopras
chrchel
kašlal, silně kašlal
silně kašlala
Chrchlale
Chrchlalen
Chrchlalena
Chrchlaleno
Chrchlalenó
Chrchlón
Chrchlóna
Chrchlónama
Chrká
Chrkal
Chrkale
Chrkáňi
Chrkáňim
Chrkat
Chrkavé
Chrkavéch
Chrlet
Chrlim
Chrlime
Chrliš
Chrlite
Chrňel
Chrňela
Chrňele
Chrňiš
Chrnót
Chrnóťi
Chrnóťim
Chrobnéch
Chroďim
Chrochtá
Chrochtal
Chrochtale
Chrochtavé
Chrochtnóťi
Chrokák
Chromá
Chromajzl
Chromajzla
Chromé
Chromiho
Chromó
Chromovó
Chrop
Chrópat
Chropav(f)čité
Chropav(f)ka
Chropav(f)ke
Chropav(f)ko
Chropav(f)kó
Chropavé
Chropeň
Chropka
Chropke
Chropko
silně kašlali
více silně kašlajících
silně kašlající žena
chrchlalenu
chrchlalenou
neustále kašlající muž
chrchlouna
chrchlounama
kašle
kašlal
kašlali
kašlání
kašláním
kašlat
kašlavý
kašlavých
chrlit
chrlím
chrlíme
chrlíš
chrlíte
spal
spala
spali
chrníš ?
chřadnout
chřadnutí
chřadnutím
chorobných
Chrudim,východočeský kraj
chrochtá
chrochtal jak vepř
chrochtali
chrochtavý
chrochtnutí
chrobák GEOTRUPES - živí se výkaly
chromá
chromý člověk
chromajzla, chromého člověka
chromý
chromého
chromou
chromou
chrup
chroupat
chrupavčitý
chrupavka
chrupavky
chrupavku
chrupavkou
chrupavý
Chropyň
chrupka, křupka třešeň
chrupky, křupky
chrupku, křupku
Chropťel
Chropťela
Chropťele
Chropťeňi
Chropťet
Chropťi
Chropťivé
Chropťivéch
Chróst
Chrósta
Chróste
Chrosťik
Chrósťik
Chrósto
Chróstom
Chrpa
Chrpe
Chrpó
Chrstal
Chrstala
Chrstale
Chrstáňi
Chrstat
Chrt
Chrtáň
Chrtáňem
Chrte
Chrto
Chrtón
Chrtóne
Chrtóňi
Chrtóset
Chřadla=
Chřadle
Chřadnót
Chřapáš
Chřaplavá
Chřaplavé
Chřástal
Chřest
Chřestačka
Chřestačke
Chřestačkó
Chřestová
Chřestové
Chřestovňik
Chřibe
Chřipatá
Chřipaté
Chřipató
Chřipka
chroptěl
chroptěla
chroptěli
chroptění
chroptět
chroptí
chroptivý
chroptivých
chroust MELOLONTHA
chrousta
chrousty
chrostík TRICHOPTERA - hmyz, blízký motýlům
chroustek AMPHIMALLON, chroustek letní
AMPHIMALLON SOLSTITIALIS, lidově zvaný babka,
létá v letních měsících
chroustů
chroustům
chrpa CENTAUREA
chrpy
chrpou
stříkal proudem
stříkala vodu kolem sebe
stříkali
stříkání
stříkat
chrt, skupina psů s charakteristickou stavbou těla
uzpůsobenou k dosahování vysoké rychlosti
chřtán
chřtánem
chrty
chrtu
lakomec
lakomce
lakomci
škudlit
chřadla, ztrácela se
chřadli
chřadnout
chřapáč houba, b.r.HELVELLA
ochraptělá
chraplavý
chřástal polní CREX CREX - chráněný
chřest, Asparágus lékařský
chřestítko
chřestítka
chřestítkem
asparátová
asparátový
chřestovník, brouk, druhy rodu CRIOCERIS škodí chřestu
Chřiby - středomoravské Karpaty nejv. hora Brdo 587m
nad mořem
chřipkatá
chřipkatý
chřipkatou
chřipka
Chřipke
Chřipko
Chřipkó
Chťeňi
Chťic
Chťič
Chťiča
Chťičem
Chuza
Chuze
Chuzo
Chuzó
Chvadnót
Chválaboho
Chválet
Chvaletebné
Chvást
Chvástalena
Chvástaleno
Chvástalenó
Chvástat
Chváste
Chvastón
Chvastónke
Chvastóno
Chvat
Chvátal
Chvátale
Chvate
Chvatné
Chvaťňi
Chvatnó
Chvatónka
Chvila
Chvilka
Chvilko
Chvilkó
Chvilo
Chviló
Chvjejivá
Chvjejivé
Chvjejivéch
Chvjejivó
Chvjet
Chvoji
Chvojka
Chvojke
Chvojko
Chvojkó
Chvojňik
Chvojová
Chvojové
Chvosnatka
Chvostek
chřipky
chřipku
chřipkou
chtění
chtíc
chtíč
chtíče
chtíčem
chůze
chůze
chůzí
chůzí
vadnout
chválabohu
chválit
chvalitebný
chvástání
neustále se vychloubala, chvástala
chvástalenu
chvástalenou
vytahovat se
chvásty, žvásty
chvastoun
chvastounky
chvastounů
spěch
spěchal
spěchali
chvaty, hmaty
chvatný
chvatní
chvatnou
chvastounka
chvíle
chvilka
chvilku
chvilkou
chvíli
chvílí
chvějivá
chvějivý
chvějivých
chvějivou
chvět se strachem
chvojí Chvojka
chvojka klášterská JUNIPERUS SABINA, jehličkovitý keř
prudce jedovatý
chvojky
chvojku
chvojkou
chvojník EPHEDROPSIDA
chvojová výzdoba
chvojový
chvosnatka temná, z.r.MACHILIS
štětička tvořená delšími chlupy na konci boltců rysa a
veverky, hlava sovy
Písmeno
i, í
I, Í
Ibérija
Iberka
Iberke
Iberko
Iberkó
Ibis
Ibišek
Icňik
Ičňik
Ičňika
Ičňikem
Ičňiko
Ida
Ide
Ideja
Idejál
Idejálama
Idejalesta
Idejalestka
Idejalestko
Idejalestko
Idejalestkó
Idejalesto
Idejalestó
Idejalestom
Idejálňi
Idejálňim
Idejogram
Idejograv(f)
Idejológ
Idejové
Idejovéch
Ideme
Idese
Idete
Idijot
Idijote
Idijoťi
Idijotka
Idila
Idla
Idlem
Idlo
Ido
Idó
Idóci
I
i, í
I, Í
Iberie -antický a byzantský název východní Gruzie
iberka, vytrvalá rostlina b.r. IBERIS
iberky
iberku
iberkou
ibis posvátný THRESKIORNIS AETHIOPICUS; posvátný
pták Dolního Egypta
ibišek HIBISCUS
jedlík, jícník
jedlík, jícník
jedlíka
jedlíkem
jedlíku
jda
jde
idea
ideál
ideálama
idealista
idealistka
idealistku
idealistku
idealistkou
idealistu
idealistou
idealistům
ideální
ideálním
ideogram
ideograf
ideolog
ideový
ideových
jdeme
jde se
jdete
idiot,blb
idiote,blbe
idioti.blbci
idiotka
vesnická idyla
jídla
jídlem
jídlo
jdu
jdou
jdoucí
Idócich
Idócim
Idol
Igelit
Ignorant
Ignoranťi
Ignorantka
Ignorantkó
Ich
Ichtijól
Ikteros
Ilegaleto
Ilijada
Ilja
Iljošen
Ilostraca
Ilostrátor
Ilostrátorka
Ilostrované
Im
Ime
Imitaca
Imitaco
Imitacó
Imitátor
Imitátorka
Imonita
Imonitó
Imperátor
Imperijalismos
Implantaca
Implantaco
Implantacó
Impols
Imponovala
Imponovat
Import
In memorijam
Ináč
Inaguracó
Incident
Indá
Inde
Indián
Indiáne
Indická kontora
Indijánek
Indijánka
Indijánkó
Indokca
Indová
Indové
Infantérija
jdoucích
jdoucím
druh fetiše - idol
umělá hmota
nevzdělanec, ignorant
nevzdělanci
ignorantka
ignorantkou
jich
ichtiol, užívaný v kožním lékařství
žloutenka
ilegalitu
iliada, stařecký hrdinný epos od Homéra, má asi 16 000
veršů
muž.jméno
iljušin, letadlo jak stíhací, bombardovací tak i cestovní
ilustrace
ilustrátor
ilustrátorka
ilustrovaný
jím
jíme
napodobenina
napodobeninu
napodobeninou
napodobovatel
napodobovatelka
odolnost, imunita
odolností, imunitou
vojevůdce, později císař
imerialismus, nejvyšší a poslední stadium kapitalismu
implantace, přenesení orgánů
implantaci
implantací
impuls, podnět, popud
imponovala
vzbuzovat úctu, obdiv
import
posmrtně
jinak
uvedení v hodnost, inaugurací
nepříjemnost
jindy
jinde
indián
indiány
indická kultura
hovorově román s indiánskou tematikou; cukrářský
výrobek
indiánka
indiánkou
indukce
jindy
jindy
infanterie - pěchota
Infanterijo
Infanterijó
Infantka
Infantko
Infantkó
Infekca
Infekco
Infekcó
Informaca
Informátor
Infuza
Ing.
Ingóst
Inhalaca
Inhaloval
Inhalovat
Inicijála
Injekca
Injekco
Inkasesta
Inkasestka
Inkobátor
Inkviroval
Inkvirovat
Inkvizica
Inovatka
Inovatke
Inovatko
inovatkó
Insignija
Inspirovat
Instaloval
Instrokca
Inši
Inšich
Inšimo
Inšpekca
Inšpekcó
Inšpicijent
Inštalatér
Inštanca
Inštitoca
Inštromentář
Inštromentářka
Inštromente
Inštromentoval
Intaráďil
Intelektoál
intelektoálka
Inteligent
Intendant
Intenzita
Interijér
Intermezo
infanterii
infanterií
princezna
princeznu
princeznou španělskou
infekce
infekci
infekcí
informace
informátor
infuze, vpravování většího množství tekutin do org.
nejčastěji nitrožilní cestou
inkoustová tužka
inkoust
inhalace
inhaloval
inhalovat
iniciála - zvýraznění počátečního písmene
injekce
injekci
inkasista
inkasistka
inkubátor - líheň pro nedonošené děti
vyšetřoval
vyšetřovat
inkvizice
jinovatka
jinovatky
jinovatku
jinovatkou
insignie - odznak královské moci, insignie universitní
inspirovat
instaloval
instrukce
jinší,jiné
jinších
jinému
inspekce, kontrola, dohled
inspekcí
inspicient, pomocník režiséra
instalatér
instance, úřad jistého stupně
instituce, ústav
instrumentář, podávající operujícímu nástroje
instrumentářka
instrumenty
hrál na hudební nástroj
hrál intrády
intelektuál - vzdělanec
intelektuálka
inteligent
intendant, vrchní dozor
intenzita, síla, mohutnost
interiér, vnitřek budovy
intermezzo, vložka, vsuvka vůbec
Internát
Interňi
Interpelaca
Inťimňi
Intonovat
Intráda
Intreka
Intrekáňi
Intrekánka
Intrekáři
Invaleda
Iny
Inyho
Inymo
Inzeroval
Inzert
Inzolin
Inženyr
Inženyrka
Ips
Ipse
Irena
Iris
Ironická
Iřička
Iřičke
Iřik
Isidór
Iskra
Iskrám
Iskrama
Iskre
Islám
Isťe
Isťéši
Isťéšich
Isťéšim
Istota
Istote
Istoto
Istotó
Isty
Iščera
Iščerám
Iščero
Iščeró
Išijaz
Išpán
It
Itrňica
Itrňico
Itrňicó
Itřenka
Itřenke
internát
interní, vnitřní lékařství
interpelace, oficiální dotaz
intimní
správně nasadit tón - intonovat
intráda
pikle, pleticha, intrika
intrikáni
intrikánka
intrikáři
invalida
jiné
jiného
jinému
inzeroval
inzert
inzulín
inženýr
inženýrka
zip, zdrhovadlo
zipy
žen.jméno
botanicky kosatec, IRIS, planetka, bohyně duhy - řecká
mytologie
ironická
jiřička DELICHON
jiřičky
Jiřík muž.jméno
Izidor muž.jméno
jiskra
jiskrám
jiskrama
jiskry
poddání se Bohu
jistě
jistější
jistějších
jistějším
jistota
jistoty
jistotu
jistotou
jisté
ještěrka LACERTA, také akumulátorový vozík
ještěrkám
ještěrku
ještěrkou
ischias
vrchnostenský úředník - išpán
jít
jitrnice
jitrnici
jitrnicí
jitřenka, také Venuše
jitřenky
Itřenko
Itřenkó
Itřňi
Iv
Ivan
Ivana
Ive
Ivo
Iza
Izabela
Izák.
Izba
Izbe
Izbé
Izda
Izde
Izdo
Izdó
Izó
Izolačňi
Izrajel
jitřenku
jitřenkou
jitřní mše
jív, bot.vrba jižní CAPREA, kočičky - jehnědy
Ivan muž.jméno
Ivana žen.jméno
jívy
jívu
Isabela žen.jméno
Isabela žen.jméno
muž.jméno; ve starém zákoně syn Abraháma
světnice, parádní pokoj
jizby, světnice
světnicím
jízda
jízdy
jízdu
jízdou
Isabelou
isolační materiál
Izrael syn Izáka
Písmeno J
j
J
Ja
Já
Jabčák
Jabka
Jabko
Jablečná
Jablečné
Jablečnéch
Jablečném
Jablečňik
Jabloň
Jablonecká
Jabloneckó
Jabloňi
Jabloňim
Jablunka
Jaderňičke
Jaderňik
Jádra
Jadrná
Jadrné
Jadrnéch
Jadrnó
Jádro
Jádrové
Jádrovina
j
J
ano
já
jablečné víno
jablka
jablko
jablečná
jablečný
jablečných
jablečným
jablečník MARRABIUM - rostlina
jabloň MALUS
jablonecká bižuterie
jabloneckou
jabloní
jabloním
Jablunka na Moravě
jaderničky, sorta jablk - moravská šafránová
jaderník - školka ze semen
jádra z jablk, ořechů, hrušek atd.
jadrná
jadrný
jadrných
jadrnou
jádro
jádrový
jádrovina - plodící jádrové ovoce
Jádrovino
Jádrovinó
Jádrovitá
Jádrovité
Jádrovitó
Jádrovna
Jadřinec
Jaga
Jagelonská
Jagelonské
Jahelka
Jahelné
Jahelňik
Jahelnó kašo
Jáhen
Jáhle
Jahoda
Jahodářem
Jahodářka
Jahóďi
Jahoďišče
Jahoďňik
Jahoďňika
jahodovéch
Jachal
Jachala
Jachale
Jachat
Jachet
Jacheťňi
Jacheťňim
Jachtař
Jachtařka
Jáchym
Jáchymovské
Jak
Jak
Jakbe
Jakbes
Jakbesmet
Jaké
Jaké se
Jakéchse
Jakékolev
Jakémse
Jaképak
Jako
Jakobe
Jakobin
Jakobjenka
Jakobjenkó
Jakole
Jakop
Jakořka
jádrovinu
jádrovinou
jádrovitá-jádru podobná
jádrovitý
jádrovitou
jaderna - slévárna
jádřinec - jaderník u ovoce
baba Jaga, čarodějnice
doba Jagellonská 147l - 1526
jagellonský
jahelka -mlecí složení k výrobě jáhel
jahelný
jahelník
jahelnou kaši
první stupeň svěcení - jáhen
jáhly - oloupané obilky prosa PANICUM - krmivo pro
exotické ptáky
jahoda
jahodářem
jahodářka
jahodí
jahodiště
jahodník FRAGARIA
jahodníka
jahodových
spěchal
spěchala
spěchali
spěchat
jachet
jachetní
jachetním
jachtař
jachtařka
Jáchym -muž. jméno
jáchymovský
Yak BOS GRUNNIENS, přežvýkavý sudokopytník
jak
jako by
jako bys
jak by smet
jaký
jakýsi
jakých si
jakýkoliv
jakým si
jaký pak
jako
jakoby
jakobín, příslušník klubu jakobínů
jakuběnka, hrušky dozrávající kolem svátku sv. Jakuba
jakuběnkou
jakkoli
Jakub muž. jméno
takřka
Jakosť
Jakpak
Jaks
Jakse
Jaksek
Jaksepatři
Jakťežev(f)
Jaky
Jakyse
Jakysek
Jakže
Jakževa
Jakžtak
Jalov(f)cov(f)ka
Jalov(f)cov(f)kó
Jalov(f)čena
Jalov(f)čene
Jalov(f)čeno
Jalov(f)čenó
Jalová hodol
Jalovčák
Jalovec
Jalovica
Jalovina
Jalovino
Jalovinó
Jalovjet
Jaltské
Jan
Jana
Janek
Janek
Janek zelené
Jankoval
Jankovala
Jankovaté
Jankovité
Janošikovské
Janus
Japonca
Japončík
Japonka
Japonko
Japonkó
Japonščena
Jarabáček
Jarda
Jaré
Járek
Jarka
Járka
Jarke
Jarko
Jarko
jakost
jakpak
jaksi bylo
jaksi
jaksi
jaksepatří
jaktěživ
jaké
jakési
jakési
jakže
jakživ
jakž tak
jalovcovka - kořalka
jalovcovkou
jalovčina
jalovčiny
jalovčinu
jalovčinou
jalovice, která se pásla s koňmi a zabíjela se v Martinskou
sýpku
jalovčák
jalovec JUNIPERUS
jalovice
neplodná půda, hlušina, jalovina
jalovinu
jalovinou
jalovět
jaltský
Jan muž.jméno
Jana žen.jméno
Janek - kdo vyvádí, jančí
Jan
rosnička obecná HYLA ARBOREA
vyváděl, bláznil
vyváděla, bláznila
jankovitý kůň
jankovitý
janošíkovský
Janus, muž.jméno
Japonce
japončík
Japonka
Japonku
Japonkou
japonština
kropenatý jak jarabáček - pestrý
Jarda muž.jméno
jarý
rýha, žlábek
pšenice setá z jara - jarka
mezera mezi domy, skulina
jarky
jarku pšenici
Jarku žen.jméno
Járkó
Jarmak
Jarmake
Jarmako
Jarmanka
Jarmarečňi
Jarmarečňica
Jarmarečňicó
Jarmarečňik
Jarmarečňiko
Jarmila
Jarmilke
Jarmilko
Jarmilkó
Jarňi
Jarňik
Jarňiko
Jarňim
Jarňimo
Jaro
Jaromir
Jaromjeř
Jaroskvóci
Jaroslav
Jaroslava
Jarošomné
Jařena
Jařene
Jařet
Jářko senko
Jařmo
Jásaci
Jasan
Jasane
Jasanojavor
Jasanovec
Jásat
Jaselské
Jasmin
Jasminové
Jasné
Jasňe
Jasňečervené
Jasňemodré
Jasňemodró
Jasňet
Jasno
Jasnobilé
Jasnobiló
Jasňóčké
Jasňóčkéch
Jasnodoché
Jasnolestá
Jasnolici
Jasnomlovné
strouhou, járkou teče voda
jarmak
jarmaky
jarmaku
jarmanka větší, b.r. ASTRANTIA
jarmareční píseň
jarmarečnice
jarmarečnicí
jarmarečník
jarmarečníků
Jarmila žen.jméno
Jarmilky, také velmi lehká obuv
Jarmilku
Jarmilkou
jarní
jarník, lehký kabát
jarníku
jarním
jarnímu
jaro
Jaromír muž.jméno
Jaroměř, město v Čechách
jaroskvoucí
Jaroslav muž.jméno
Jaroslava žen.jméno
jarošumný
jařina - na jaře seté obilí
jařiny
začíná se jařit
jářku synku
jho
jásací dav
jasan FRAXINUS - strom
jasany
jasanojavor NEGUNDOACE ROIDES - v parcích
jasanovec latnatý, b.r KOELRE UTERIA
jásat
jaselský
jasmín, lidově pustoryl PHILADELPHUS CORONARIUS
jasmínový
jasný den
jasně
jasně červený
jasně modrý
jasně modrou
jasnět
jasno
jasnobílý
jasnobílou
jasňoučký
jasňoučkých
jasnoduchý
jasnolistá
jasnolící
jasněmluvný
Jasnomodré
Jasnooké
Jasnoskvjelé
Jasnosť
Jasnošedé
Jasnovid
Jasnovodé
Jasnozářici
Jasnozelené
Jasnozlaté
Jasnozraké
Jasnozřevec
Jasnozvočné
Jasoň
Jasoplné
Jásot
Jásotné
Jásotnó
Jaspis
Jatagán
Jatelenka
Jaterňik
Jatke
Játra
Java
Javor
Javorňik
Javorňik
Javorňike
Javorovina
Jazéček
Jazečesko
Jazečnatka
Jazek
Jazekolam
Jazekotvorné
Jazekové
Jazekovjeda
Jazekozpet
Jazelka
Je
Jé
Jebal
Jebala
Jebale
Jebat
Ječedlo
Ječel
Ječela
Ječi
Ječmeň
Ječmené
Ječmeňisko
jasnomodrý
jasnooký
jasnoskvělý
jasnost
jasnošedý
jasnovid
jasnovodý
jasnozářící
jasnozelený
jasnozlatý
jasnozraký
jasnozřivec
jasnozvučný
jasoň PARNASSIUS, motýl chráněný
jasuplný
jásot
jásotný
jásotnou
polodrahokam, neprůhledná červená, žlutá, zelená nebo
hnědá odrůda křemence
jatagan, orientální sečná i bodná zbraň
jetelinka - jetel TRIFOLIUM u nás jetel luční
TRIFOLIUM PRATENSE
jaterník HEPATICA, v zahrádkách
jatky
játra
Java - motocykl
javor ACER
Javorník; moravskoslovenská hranice, část Karpat
jména obcí
Javorníky
javorové dříví
jazýček u klarinetu
veliký jazyk
jazyčnatka PENTASTOMIDA cizopasník
jazyk
jazykolam
jazykotvorný
jazykový
jazykověda
jazykozpyt
jazylka - podkovitá kost v hltanu
je to pravda
jé,on mně neviděl
pomlouval, hrubě pomlouval; souložil
pomlouvala; souložila
pomlouvali, souložili
pomlouvat; souložit
ječedlo, vřeštědlo
ječel,vřeštěl
ječela, vřeštěla
vřešti
ječmen HORDEUM
ječmenný šrot
ječmenisko
Ječmenka
Ječminek
Ječňišče
Jed
Jede
Jeden
Jedenástka
Jeďibaba
Jeďibabó
Jeďináček
Jeďiné
Jeďiňe
Jeďinec
Jeďinečná
Jeďinečné
Jeďinká
Jeďinké
Jeďinkráť
Jeďinó
Jeďinosťó
Jeďinovláda
Jedla
Jedlá
Jedle
Jedlé
Jedleči
Jedlečka
Jedlečke
Jedlečkó
Jedlové
Jedlovi
Jedlovino
Jednaci
Jednacimo
Jednak
Jednáňi
Jednatel
Jednatelka
Jednatelskó
Jedné
Jeďňička
Jeďňičkářke
Jeďňičke
Jeďňičkové
Jednó
Jednoaktové
Jednoboňečné
Jednobránkové
Jednobraté
Jednobřité
Jednodeňi
Jednodobé
Jednodoché
Jednodomé
Jednodošet
ječmenka evropská, b.r.HORDELYMUS
název piva, také král Hané
pole oseté ječmenem, ječniště
jed
jede
jeden, jediný
jedenáctka
ježibaba
ježibabou
jedináček
jediný
jedině
jedinec
jedinečná
jedinečný
jedinká
jedinký
jedenkrát
jedinou
jediností
jedinovláda
jedle ABIES
jedlá houba
jedle
jedlý
jehličí
jedlička
jedličky
jedličkou
jedlový les
jedloví
jedlovinu
jednací
jednacímu řádu
jednak
jednání
jednatel
jednatelka
jednatelskou
jedné paní
jednička
jedničkářky
jedničky
jedničkový
jednou
jednoaktový
jednobuněčný
jednobrankový
jednoho bratra jednobratrý
jednobřitý
jednodenní
jednodobý
jednoduchý
jednodomý
zjednodušit
Jednohlasé
Jednohlavé
Jednokolové
jednokoňové
Jednokopeťňik
Jednokvjeté
Jednoleté
Jednolicňi
Jednolistové
Jednolužkové
Jednomeslné
Jednonolka
Jednookeňi
Jednopatrové
Jednoplošňik
Jednopólové
Jednoradlečné
Jednoranové
Jednoročňi
Jednorožec
Jednosmjerné
Jednosťené
Jednosťežňik
Jednostroné
Jednosvazkové
Jednoška
Jednoškář
Jednoškářka
Jednoške
Jednote
Jednotédeňi
Jednoťit
Jednotné
Jednotřidka
Jednovjeté
Jednozobé
Jedobaba
Jedoplná
Jedov(f)ka
Jedov(f)kó
Jedovatec
Jégrofka
Jégrofke
Jehelňiček
Jehla
Jehlák
Jehlama
Jehlan
Jehlano
Jehlárňe
Jehlářka
Jehlářkó
Jehlec
Jehleca
Jehlece
jednohlasý
jednohlavý
jednokolový
jednokoňový
jednokopytník
jednokvětý
jednoletý
jednolícní
jednolistový
jednolůžkový
jednomyslný
jednonulka mouka
jednookenní
jednopatrový
jednoplošník
jednopólový
jednoradličný
jednoranový
jednoroční
jednorožec
jednosměrný
jednostěnný
jednostěžník
jednostrunný
jednosvazkový
jednička
jedničkář
jedničkářka
jedničky
jednoty
jednotýdenní
jednotit řepu
jednotný
jednotřídka
jednovětý
jednozubý
čarodějnice
jeduplná
jedovka
jedovkou
jedovatec
pérová podložka
teplé spodky, jégrofky
jehelníček, jehla
jehla
zub špičák
jehlama
mnohostěn - jehlan
jehlanů
výroba jehel - jehlárna
prodává jehly
jehlářkou
jehlic na pletení
jehlice ONONIS
jehlice k pletení
Jehleco
Jehlecó
Jehlečena
Jehleči
Jehlečka
Jehlečnaté
Jehlo
Jehló
Jehlov(f)ka
Jehňe
Jehňečeno
Jehňečenó
Jeho
Jehovach
Jeji
Jejiho
Jejich
Jejim
Jejimo
Jekneš
Jeknót
Jekot
Jekotáš
Jekotat
Jekotavé
Jekotavéch
Jekotavém
Jektáš
Jektavé
Jektavéch
Je-le
Jelec
Jelekoš
Jelemánek
Jeleň
Jelena
Jeleňa
Jelenec
Jeleňica
Jeleňicó
Jeleňino
Jeleňinó
Jelenka
Jelet
Jeleta
Jeletama
Jémine
Jéminkote
Jemná
Jemné
Jemňéši
Jemňéšich
Jemňet
Jemňi
jehlici
jehlicí
jehličina
jehličí
jehlička
jehličnatý
jehlu
jehlou
pruská puška jehlovka
jehně
jehněčinu -maso
jehněčinou
jeho
Jahve - židovský bůh
její
jejího
jejích
jejím
jejímu
jekneš
jeknout
jekot
jekotáš
jekotat
jekotavý
jekotavých
jekotavým
jektáš zubama
jektavý
jektavých
je-li
jelec LEOCISCUS
jelikož
jelimánek
jelen evropský, také lesní CERVUS ELAPHUS
ženské jméno
jelena
jelenec ODOCOILEUS, u nás jelenec běloocasý
ODOCOILEUS VIRGINIANUS
jelenice
jelenicí
jeleninu
jeleninou
jelenka ELAPHOMYCES - houba
jelit
jelita
jelitama
zvolání - jémine
zvolání - jéminkote
jemná
jemný
jemnější
jemnějších
jemnět
jemní
Jemňičká
Jemňičké
Jemňijó
Jemnó
Jemnocet
Jemňóčké
Jemňóčkó
Jemnodochá
Jemnolestá
Jemnomeslné
Jemnosrstá
Jemnostpán
Jemnostslečna
Jemnovlákné
Jemnovlasé
Jemnovlné
Jemnozem
Jemnozrné
Jenda
Jeňičko
Jenofa
Jenom
Jenomže
Jenovéfa
Jepiči ževot
Jepťiška
Jepťiškó
Jeremijáda
Jeronym
Jeřáb
Jeřabaté
Jeřábek
Jeřabina
Jeřábňické
Jesen
Jesenec
Jeskeň
Jesle
Jeslečke
Jest
Jestle
Jestlepak
Jestřáb
Jestřabina
Jestřábňik
Jesusmarja
Ješče
Ješčer
Ješčerka
Ješetná
Ješetnó
jemňoučká
jemňoučký
jemní
jemnou
jemnocit
jemňoučký
jemňoučkou
jemnoduchá
jemnolistá
jemnomyslný
jemnosrstá
jemnostpán
jemnostslečna
jemnovlákný
jemnovlasý
jemnovlnný
jemnozem, jemná půda
jemnozrnný
Jan muž.jméno
Jeníčku
Jenovéfa žen.jméno
jenom
jenomže
Jenofa žen.jméno
velmi krátký život
jeptiška
jeptiškou
jeremiáda - naříkavá píseň podle biblického proroka
Jeremiáše nad Jerusalemem
Jeroným muž.jméno
jeřáb -stavební stroj; jeřáb GRUIDAE - pták; jeřáb
SORBUS, jeřáb domácí - oskeruše SORBUS
DOMESTICA; nejvyšší hora v hanušovické vrchovině
rozcuchaný
jeřábek BONASA, dříve lovný nyní celoročně hájen
jeřabina - plod jeřábu
jeřábnický
jasan FRAXINUS, také nesen jelec LEUCISCUS IDUS
ryba čeledi kaprovitých
chrpa čekánek - jesenec CENTAUREA
jeskyň
jesle, ale také jestli
jesličky
jíst
jestli
jestlipak
jestřáb lesní ACCIPITER ASTUR GENTILIS
jestřabina lékařská b.r. GALEGA
jestřábník HIERACIUM, rostlina
ježíšmarja - zvolání
ještě
ještěr
ještěrka LACERTA
ješitná
ješitnou
Ješkovitá
Jet
Jetá robota
Jeté
Jetel
Jetelenko
Jetelové
Jetelovino
Jetó robotó
Jetrňica
Jetrňicó
Jev(f)
Jeve
Jevil
Jevile
Jevišče
Jeviščo
Jevit
Jevo
Jevopisné
Jevová
Jevové
Jez
Jezabel
Jezďil
Jezdkeňa
Jézéďák
Jezekoci
Jezev(f)čik
Jezevcom
Jezevec
Jezinka
Jezo Kriste
Jezojita
Jezole
Jezos
Jezové
Jezt
Jezte
Ježatec
Ježaťit
Ježatka
Ježatyho
Ježďal
Ježďik
Ježek
Ježek okleščku
Ježel
Ježet
Ježibab
Ježibabel
ježkovitá
jet na kole
provádět robotu potahem
jatý ,zajatý
datel DRYOCOPUS, u nás datel černý DRYOCOPUS
MARTIUS s červeným temenem
jetelinku
jetelový
jetelovinu
jetou robotou
jitrnice
jitrnicí
jev
jevy
jevil
jevili
jeviště
jevišti
jevit
jevu
jevopisný, popisující jevy
jevová
jevový
jez co máš, také jez na řece
manželka izraelského krále Achaba
jezdil na kole
jezdkyně
člen JZD-bývalého
exekuci
jezevčík-plemen.loveckých psů
jezevcům
jezevec - ploskochodec MELES MELES
jezinka, zlá žena, obývající lesy a loupící děti - slovanské
bájesloví
Jezu Kriste
tovaryšstvo Ježíšovo, katolický řád založený r. 1534
Ignácem z Loyoly
jezule
Jezus Kristus
jezový
jíst
jezte
mrzutý, ironický člověk
ježatit se
ježatka ECHINOCHLOA, lidově kuří noha - tráva
ježatého
jezdil na kole, koni, atd.
Ježdík příjmení
ježek ERINACEUS, také protipěchotní drátěný zátaras;
také příjmení
hranice dřeva do hranolu
ježil se
ježit se
ježibabin manžel
ježibabin manžel
Ježibabi
Ježiďedek
Ježiňik
Ježišek
Ježiškote
Ježišmarja
Ježišmarjajozef
Ježora
Ježov(f)ka
Ji
Jicen
Jidáš
Jidat
Jih
Jihnót
Jich
Jikavec
Jikrnáč
Jikrnačka
Jil
Jilec
Jilek
Jilm
Jilmovité
Jilovec
Jilovišče
Jim
Jim
Jimavá
Jimavó
Jime
Jimka
Jimkó
Jináč
Jinačel
Jinačet
Jinači
Jindá
Jinde
Jindra
Jindřich
Jiné
Jinéch
Jiném
Jiňi
Jinobarevné
Jinojazečné
Jinonároďňi
Jinorodó
Jinotaj
Jinovatkó
Jinovjerec
Jinši
ježibabí chaloupka
divý muž, čaroděj
bot.ostružník
ježíšek
zvolání
zvolání Ježíšmarja
ježíšmariajosef
ježura TACHYGLOSSUS - vzhledem připomínající ježka
ježovka ECHINOIDEA, některé se loví
jí
jícen
Juda Iškariodský - dopustil se zrady, jeho jméno se stalo
označením pro zrádce vůbec
jídat
jih
jihnout
jich, těch ostatních
jikavec pěnkava FRINGILLA MONTIFRINGILLA chráněný
kapr jikrnáč
pohlavně vyspělá rybí samice
jíl
jílec meče
jílek LOLIUM - pícní tráva
jilm ULMUS, jilm vaz ULMUS LAEVIS
jílmovitý ULMACEAE např. jílm a břestovec
lupek
jíloviště, také obec v Čechách
jím
dali jim brambory
jímavá
jímavou
jíme
jímka
jímkou
jinak
jinačil
jinačit
jinačí
jindy
jinde
ženské jméno i muž.jméno
muž.jméno
jiný
jiných
jiným
jiní
jinobarevný
jinojazyčný
jinonárodní
jinorodnou
jinotaj
jinovatkou
jinověrec
jinší
Jircha
Jirchář
Jirchářstvi
Jirňica
Jirovec
Jiři
Jiřička
Jiřik
Jiřina
Jiřinka
Jiřka
Jiskra
Jiskrojem
Jiskrookó
Jiskřečka
Jiskřečkó
Jiskřet
Jistá
Jisté
Jisťe
Jistebňické
Jisťič
Jisťil
Jistoisté
Jistoto
Jit
Jitka
Jitrňico
Jitro
Jitrocel
Jitřenka
Jitřet
Jitřňi
Jiva
Jizba
Jizda
Jizdenko
Jizerské
Jizlevé
Jizve
Jmeli
Jmeňine
Jméno (mino)
Jmenov(f)kó
Jmenovaci
Jmenované
Jmenovec
Jmenovitó
Jmjeňi
Jo
Jobelant
jircha - kůže vyčiněná jíchou třeba z jehňat, kůzlat, vysoké
zvěře
jirchář - koželuh
jedno z odvětví koželužství, používající soli hliníku
k vyčiňování různých usní
jirnice POLEMONIUM u nás vzácně
jírovec maďal, lidově koňský kaštan AESCULUS
HIPPOCASTANUM
Jiří muž. jméno
jiřička obecná DELICHON URBICA
Jiřík
Jiřinka DAHLIA - květina
jiřinka
Jiřina žen. jméno
jiskra
lapač jisker
jiskrookou
jiskřička
jiskřičkou
jiskřit
jistá
jistý
jistě
jistebnický kancionál
jistič
jistil mne
jistojistý
jistotu
jít
Jitka žen.jméno
jitrnici
staročeská míra 2 837 m2
jitrocel PLANTAGO
Venuše
jitřit
jitřní mše
jíva, botanicky vrba jíva SALIX CAPREA
světnice
jízda - jezdectvo
jízdenku
jizerský
jízlivý
jizvy
u nás jeden druh jmelí bílé VISCUM ALBUM, oblíbená
vánoční rostlina
jmeniny
jméno
jmenovkou
jmenovací
jmenovaný
jmenovec
jmenovitou
jmění
ji
jubilant
Jobilaca
Jobilantko
Jobov(f)ka
Jodit
Jodita
Jodita
Jódloval
Jodoškrop
Jodová
Jodovoďik
Jodsko
Jogort
Johan
Johanes
Joch
Jochta
Jostijářke
Jostin
Jostina
Jota
Jotařské
Jote
Jotó
Jotovňik
Jozef
Jozefov
Jozefovská
Jozefovskó
Jsócná
Jsócnó
Ju
melodická ozdoba v gregoriánském chorálu
jubilantku
velmi špatná správa
kniha Judit, jedna z apokryfních biblických knih
Judita, hrdinka židovské legendy
Judita žen.jméno
jódloval
jodoškrob
tinktura (jodová)
jodovodík
Judsko
jogurt
Jan muž.jméno
Jan muž.jméno
jitro, plošná míra 57,55 aru
juchta - obvykle useň, vyrobená hlavně z hověziny,
tříselná, silně mazaná tukem
juchtovina
jukaná - dětská hra na jukanou
Julča žen.jméno
Julián muž.jméno
junáci
junák
legendární židovský prorok.
junda, psina
junior
Jupiter, římský mytologický nejvyšší a nejmocnější bůh
italických kmenů, největší planeta sluneční soustavy
jména rybníků v Česku
jurista – znalec práva
justice
bývalý vrchnostenský úředník s civilní soudní mocí,
zkoušený a práva znalý - justiciár
justiářky
Justin muž.jméno
Justina
juta, pytlovina
jutařský mistr
juty
jutou
jutovník CORCHORUS
Josef muž.jméno
pražská čtvrť
josefovská zábava
Josefovskou zábavu
jsoucná
jsoucnou
ji
Písmeno K
k
K
Kabala
k
K
Kabala, tajná židovská nauka
Jochtovina
Jokaná
Jolča
Joleján
Jonáci
Jonák
Jonáš
Jonda
Joniór
Jopiter
Jordán
Joresta
Jostica
Josticijár
Kabanos
Kabaret
Kabát
Kabátář
Kabátec
Kabáťňica
Kabáťňicó
Kabáťňik
Kabáťňike
Kabáťňiko
Kabela
Kabelka
Kabelkó
Kabeloval
Kabelovat
Kabina
Kabine
Kabinet
Kabinové
Kabiš
Kabišo
Kábl
Káblov(f)ka
Káblov(f)kó
Kaboňil se
Kaboňila
Kaboňit
Kabrňák
Kabřinec
Kacabajka
Kacabajko
Kacabajkó
Kacafirek
Kácel
Kácela
Kácele
Kácet
Kaciř
Kaciřa
Kaciřo
Kaciřom
Kácivá
Kácivé
Kácivó
Kač,kač
Kača
Kačena
Kačena
Kačenka
Kačenó
Káčer
Káčere
Káčerke
výrobek masného průmyslu,dále trubka z umělé hmoty
místo kovových na vodu
kabaret
kabát zimní
výrobce kabátů, krejčí
kabátec
kabátnice, šije kabáty
kabátnicí
kabátník
kabátníky
kabátníků
brašna,kabela
kabelka
kabelkou
pokládal kabely
kabelovat
kabina
kabiny
kabinet - technický, přírodovědný
kabinový
kabát
kabátu
kabel
káblovka -výrobna kabelů
kabelovkou
mračil se
mračila se
mračit se
kabrňák,machr
obklady domů do výše oken
lehký,ženský kabátek, jupka
kacabajku
kacabajkou
veselý, vtipný - kacafírek
kácel stromy
kácela
káceli spolu
kácet
kacíř
kacíře
kacíři
kacířům
kácivá
kácivý
kácivou
se volá na kachny
Káča, Kateřina žen.jméno, také pokladna a také dětská hra
honit káču
Kateřina žen.jméno
kačena
žen.jméno
kačenou
káčer, také příjmení
káčery
kruhy po oblázku na vodě, házet káčírky
Káčerom
Káčirek
Kade
Kadečka
Kadečkó
Kadečku
Kadem
Kadema
Kadenca
Kadeřavá
Kadeřavé
Kadeřavéch
Kadeřavó
Kadeřnická
Kadeřňickó
Kadet
Kadetem
Kadeťi
Kadetom
Kaďidlo
Kaďil
Kaďila
Kaďit
Kadlátka
Kadlátke
Kadlátko
Kadlátkó
Kadlc
Kadlca
Kadlcké
Kádr
Kafáč
Kafařka
Kafařke
Kafařko
Kafařkó
Kafémlének
Kafesidr
Kaféšálek
Kafetérija
Kafičkář
Kafičkářka
Kafičkářkó
Kafirňik
kafirňiko
Kafirňikom
Kafová
Kafové
Kafovó
Kafr
Kafral
káčerům
se říká kruhu na vodě po vhození pleskáčkem, kamínkem
kudy
bečka na zelí
bečkou, kadečkou
bečku - kadečku
kudy mám jít
kudy
např. rychlost střelby, nebo sólová vložka
v instrumentálním koncertě
kadeřavá hlava
kadeřavý klučina
kadeřavých
kadeřavou
kadeřnická učnice
kadeřnickou
důstojnický čekatel, dále v krasobruslení skok s půlobratem
ve vzduchu (180 stupňů), točený ve smyslu nájezdového
oblouku trojky
čekatelem
čekatelé; konstitučně demokratická strana v Rusku v letech
1905 - 1907
čekatelům
vonná pryskyřice
vyměšoval výkaly - kálel
kadila, kálela
kálet
slivoň domácí botanicky, švestka
kadlátky, švestky
kadlátku, švestku
kadlátkou, švestkou
tkadlec
tkalce
kadlecký
kádr -záloha na funkci
hrnek na kávu
velmi ráda pije kávu
kafařky
kafařku
kafařkou
kafemlejnek
kafesídr
hrníček na kávu, kafešálek
kavárna -kafeterie
kafíčkář
kafíčkářka
kafíčkářkou
kavárník
kavárníků
kavárníkům
kávová
kávový
kávovou
kafr
žvanil
Kafrala
Kafrale
Kafrat
Kafrovňik
Kafrovňiko
Kaftan
Kaftane
Kaftano
Kahan
Kahane
Kahano
Kahanom
Káchá
Káchat
Kachla
Káchla
Kachlečka
Kachlečke
Kachlečkoval
Kachlečkovat
Kajetán
Kajicňica
Kajicňico
Kajicňik
Kajicňike
Kajicňikom
Kajifáš
Kajin
Kajota
Kajote
Kajotó
Kakabos
Kakáč
Kakadu
Kakajovňik
Kakal
Kakala
Kakáňi
Kakat
Kakofónija
Kakosť
Kaktos
Kaktosář
Kal
Kalabjena
Kalafóna
Kalamajka
Kalamajko
Kalamajkó
Kalamandra
Kalamář
žvanila
žvanili
žvanit
kafrovník CINNAMOMUM CAMPHORA, ze dřeva a
kořenů se destiluje silice kafr - používá se v lékařství
kafrovníků
dlouhý volný plášť
kaftany, pláště
kabátu, pláště,kaftanu
kahan - havíř
kahany
kahanů
kahanům
káchá hejno hus
káchat
kachle
káchla husa
kachlička
kachličky
obkládal zeď, kachličkoval
kachličkovat
Kajetán muž.jméno; člen mnišského řádu založeného sv.
Kajetánem z Thiene
kajícnice
kajícnici
kajícník
kajícníky
kajícníkům
Kaifáš, židovský velekněz soudce Ježíšův
syn Adama; bratrovrah, zabil bratra Ábela
kajuta na lodi
kajuty
kajutou
mrzout, morous
nočník
velký chocholatý papoušek dožívá se až 70 roků
kakaovník THEOBROMA 5-8m vysoký strom,
THEOBROMA CACAO, ze semen se dělá kakaová hmota
kálel
kálela
kálení
kálet
kakofonie - nelibozvuk
Kakost GERANIUM zobanité plody
kaktus CACTACEAE
kaktusář
nečistota
trampoty
kalafuna
český lid. tanec 2/4 tempa
kalamajku
kalamajkou
ožanka kalamandr TEUCRIUM CHAMAEDRYS, fialově
kvete
kalamář
Kalamářom
Kalamita
Kalamitó
Kalcijum
Kaleba
Kalebó
Kalech
Kalecha
Kaleche
Kalechovka
Kalena
Kalendář
Kalendářo
Kaleňica
Kaleňica
Kaleňicó
Kaléra
Kalesko
Kalešňickó
Kalešňik
Kalešňike
Kalešňiko
Kalet
Kálet
Kalfas
Kalfaso
Kalhotář
Kalhotářka
Kalhotářke
Kalhotářkó
Kalhotářo
Kaliba
Kalibó
Kalibr
Kaliga
Kalkolačka
Kalkolačkó
Kalná
Kalné
Kalňéši
Kalňéšim
Kalomet
Kaloň
Kalón
Kalop
Kalopenka
Kalórija
Kalorijó
Kalós
Kalov(f)ka
Kalož
Kalože
Kaložňik
Kalva
kalamářům
sněhová kalamita
kalamitou
kalcium -vápník
pestvo, čtveráctví
kalibou
kalich
kalicha
kalichy
kalichovka, b.r.OMPHALIA kalichovka jehlicovitá
kalina VIBURNUM
kalendář
kalendáři
hřeben střechy
hřeben střechy
kalenicí
galéra-římská loď
mělká bahnitá voda
kališnickou víru
kališník - husita
kališníky
kališníků
kalit vodu
vyměšovat
kalfas na maltu
kalfasů
kalhotář, šije jen kalhoty
kalhotářka
kalhotářky
kalhotářkou
kalhotářů
pestvo,čtveráctví
kalibou
průměr hlavně, náboje
chuť k pití zamlouvána nemocí
kalkulačka
kalkulačkou
kalná je voda
kalný pohled očí
kalnější
kalnějším
indiánská dýmka míru
netopýr PTEROPIDAE
stužka, prýmek
spěch, chvat
Kalupinka, Kašpárkova milá
kalorie
kalorií
kalous ASIO - sova
kalové čerpadlo
kaluž vody
kaluže
kalužník PEPLIS - kalužník šruchový,roste na březích
rybníků
klenba lební
Kalvárija
Kalvinismos
Kalvinista
Kalvinka
Kamarád
Kamarádka
Kamaše
Kamejka
Kamélija
Kamelot
Kamelotka
Kamelotkó
Kameň
Kameň kreci
Kameň mlénské
Kameňáček
Kameňáček
Kameňák
Kamené
Kameňem kreté
Kameňi kreci
Kameňica
Kameňica
Kameňictvi
Kameňik
Kameňiko
Kameňina
Kameňolome
Kameňomet
Kameňosochař
Kameňovat
Kameňovaťet
Kamera
Kameró
Kaméšek
Kamijón
Kamijóno
Kamil
Kamila
Kamilke
Kamilko
Kaminek
Kamizola
Kamizoló
Kamkerá
Kamkeré
Kamkolev(f)
Kamna
Kamnář
Kamnařet
Kamnové
Kamnovec
Kamofláš
Kampánija
Kalvárie, vrch u Jeruzaléma
kalvinismus, zakladatel Kalvín
kalvinista
kalvínka
kamarád
kamarádka
chránítko kotníků
kamejka LITHOSPERMUM - polní plevel
kamélie CAMELLIA
prodavač novin
prodavačka novin
prodavačkou novin
kámen
břidlice, střešní krytina
k mletí obilí
malý hrnek kameninový;
ARENARIA, pták z řádu bahňáků
kameninový hrnec - kameňák
kamenný
břidlicí krytý
břidlice
Kamenice -jména měst, obcí
kamenice - zimní hruška PIRUS
kamenictví
kameník
kameníků
kamenina
kam enolomy
válečný vrhací stroj, kamenomet
kamenosochař
kamenovat
hrubnout ,kamenovatět
kamera
kamerou
kamyšník BOLBOSCHOENUS vysoká trávovitá bylina
kamion
kamionu
muž.jméno
ženské jméno
heřmánek - kamilky
kamilků
kamínek
kamizola (zelená)
kamizolou
kamkterá
kamkterý
kamkoliv
kamna
kamnář, staví a opravuje kamna
kamnařit, mít firmu
kamnový
zazděný kotel
maskování, kamufláž
řepná kampaň
Kampelička
Kampeličkó
Kamrlik
Kamrlike
Kamrliko
Kamrtuška
Kamse
Kamzičňik
Kamzik
Kaňa
Kanaán
Kanade
Kanafas
Kaňák
Kanál
Kanálo
Kanár
Kanársky ostrove
Kanasta
Kanastó
Kancejonál
Kancelář
Kancelesta
Kancelestka
Kancléř
Kancóna
Kanči
Kančich
Kančik
Kančil
Kančim
Kandedát
Kandedátka
Kandedoval
Kandedovala
Kandelábr
Kaňe
Kanec
Kanečňik
Kangán
Kaňhal
Kaňhalo
Kaňibal
Kaňimora
Kaňkat
Kaňke
Kaňkováňi
Kánoje
Kanojistika
Kanojistka
Kanón
záložna a spořitelna na vesnici do roku 1952
kampeličkou
malá místnost
malé místnosti
kamrlíků
jemná košile na svátek
kamsi
kamzičník DORONICUM
kamzík RUPICAPRA; jeden druh kamzík horský
RUPICAPRA –Jeseníky, Lužické hory
káně BUTEO
země zaslíbená Židům
kanady, vysoké šněrovací boty, kanady se jmenují brusle
peřiny - jejich povlečení
samec káně
kanál;kdo je vulgární - nadávka ty kanála
kanálů
kanár, podle Kanárských ostrovů zdomácnělá forma volně
žijícího kanára divokého SERINUS CANARIS
Kanárské ostrovy při severním pobřeží Afriky
kanasta, karetní hra
kanastou
kancionál, modlitební knížka
kancelář
kancelářský úředník -kancelista
kancelistka
ve středověku předst. kanceláře světských a duchovních
činitelů
milostná píseň trubadúrů
kančí
kančích
kančík CHICHLASOMA rod ryb chovaný v akvariu
kančil TRAGULIDAE - nejmenší kopytník o velikosti do
30 cm
kančím
kandidát
kandidátka
kandidoval
kanididovala
stojan pouliční svítilny
v sešitu od inkoustu
samec všech druhů prasat
kanečník - bájné plemeno loveckých psů
výstřední tanec franc. původu
břídil, mazal
břídilů, mazalů
lidojed,lidožrout -kanibal
kanimůra - hlupák, vrták
dělat kaňky
kaňky
kaňkování - období páření psovitýc a kočkovitých šelem
kanoe
kanoistika
kanoistka
dělo
Kaňón
Kánon
Kanonáda
Kanóne
Kanónel
Kanónem
Kanónenfutr
Kanoňické
Kanónija
Kanonizovat
Kanónka
Kaňór
Kanót
Kanótko
Kaňovité
Kantáta
Kanťiléna
Kantor
Kantorka
Kantorkó
Kantořel
Kantořela
Kantořet
Kantyna
Kantynó
Kantynská
Kanystr
Kaočok
Kaočokovňik
Kaolin
Kapaceta
Kapacetó
Kapaci
Kapale
Kapalena
Kapalenó
Kapalné
Kapalňet
Kapalňi
Kapalňit
Kapalo
Kapané
Kapánkovó
Kapat
Kapat ovoce
Kapav(f)ka
Kapav(f)ke
Kapav(f)kó
Kapavé
Kapečka
Kapečkó
Kapela
kaňon
souhrn biblických textů starého a nového zákona
dělostřelecká palba
děla, kanony
malé dělo
kanonem, dělem
lidé hnaní do války
vyhovující církevním zákonům
kanonie - klášter premonstrátů
kanonisovat - svatořečit
továrna na děla
kanec, také hluboký muž.hlas - bas
kanout slzy
trošku, trochu
kaňonovitý
oslavná skladba
kantiléna, zpěvná melodie
učitel
učitelka
učitelkou
učil, kantořil
učila, kantořila
učit, kantořit
jídelna
jídelnou
kantynská
kanystr na benzín
kaučuk, získává se z kaučukovníku HEVEA
BRASILIENSIS
kaučukovník HEVEA
porcelánová hlinka
kapacita
kapacitou
kapací
kapali
kapalina
kapalinou
kapalný
kapalnit
kapalní
kapalnit
kapalo něco ze střechy
kapaný
kapánkovou polévku
padat
padá ovoce
kapavka GONORRHOEA - infekční onemocnění zejména
pohl.orgánů
kapavky
kapavkou
kapavý
kapička
kapičkou
orchestr, původně pěvecký sbor, který zpíval duchovní
zpěvy
Kapelo
Kapeló
Kapesňi
Kapesňim
Kapinka
Kapinkó
Kapiroval
Kapirovala
Kapirovat
Kapitál
Kapitalestó
Kapitálňi kósek
Kapitálňim
Kapitána
Kapitánka
Kapitánke
Kapitánskó
Kapitola
Kapitolaca
Kapitolacó
Kapitolant
Kapitolantkó
Kapka
Kapko
Kapkó
Kapla
Kaplan
Kaplanoval
Kaplečkoval
Kaplečkovat
Kaplo
Kaplovité
Kapna
Kapne
Kapnó
Kápo
Kapocin
Kapocinek
Kapón
Kapóňi
Kapota
Kapoto
Kapotó
Kapr
Kapraď
Kapraďina
Kapraďinka
Kaprál
Kaprálom
Kapric
orchestru
orchestrem
kapesní
kapesním
kapinka
kapinkou
chápal, rozumněl
chápala, rozumněla
chápat, rozumnět
kapitál
kapitalistou
kapitální kousek
kapitálním
kapitána lodi
kapitánka
kapitánky
kapitánskou pásku
oddíl knihy, kapitula; Svatovítská katedrála - kapitule
kapitulace
kapitulací
kapitulant
kapitulantkou
kapka deště
kapku víc
kapkou vody
kaple
v římskokatolické církvi kněz určený za pomocníka faráři
v du- chovní správě
kaplanoval
od hospody k hospodě jít - kapličkoval
kapličkovat
kapli pod kopcem
kapli podobný - kaplovitý
kapna
kapny
kapnou
vedoucí,vůdce - kápo
kapucín – katolický mnišský řád u nás od roku 1600; také
druh měkkého uhlí, používá se ke hno jení a na výrobu
podřadných hnojiv
kapucínek
brojler na dokrmení
kapouni
kapota auta
kapotu
kapotou
kapr obecný CYPRINUS CAR PIO chován u nás od dob
císaře a krále Karla IV
kapraď POLYPODIOPSIDA
kapradina
kapradinka WOODSIA u nás vzácně kapradinka skalní
WOODSIA ILVENSIS - chráněná
desátník
desátníkům
vrtoch, rozmar
Kaprovité
Kapřik
Kapřika
Kapřikom
Kapřivec
Kapsář
Kapsla
Kapslik
Kára
Karabáč
Karabáčňik
Karabáčňike
Karabina
Karabine
Karabino
Karabinó
Karafa
Karafiját
Karafijáto
Karafo
Karafó
Káral
Kárala
Karamból
Karambólom
Karamel
Káráňim
Karanténa
Karas
Kárat
Karátové
Karátovém
Karavana
Karavano
Karavanó
Káravé
Karavela
Káravém
Karban
Karbaňica
Karbaňicó
Karbaňik
Karbaňiko
Karbaňil
Karbaňile
Karbaňit
Karbenátek
Karbit
Karból
Karbolena
Karborátor
Karborundum
Karcer
kaprovitý
malý kapřík
chytil malého kapříka
kapříkům
kapří veš BRANCHIURA kapřivec rybniční ARGULUS
JAPONICUS
veliká kapsa u pasu
kapsle
kapslík
vozík, dvoukolák
bič z řemínků
karabáčník
karabáčníky
vojenská lehká puška se zkrácenou hlavní karabiny
karabiny
karabinu
karabinou
skleněná láhev na vodu, víno
karafiát – hvozdík rodu DIANTHUS
karafiátů
karafu
karafou
napomínal, plísnil
napomínala
srážka dvou aut a pod.
karambolům
barvivo vzniklé zahříváním cukru na 120 0 C.
napomínáním
dočasná izolace
karas CARASSIUS – ryba váha semene rohovníku, asi
0,25 g jednotka váhy pro drahé kovy
napomínat, plísnit
karátový
karátovým
karavana velbloudů
karavanu
karavanou
káravý
plachetní lodě, objevitelské plavby
káravým hlasem
hraní karet
karbanice
karbanicí
karbaník
karbaníku
karbanil
karbanili
karbanit
karbenátek z mletého masa
karbid vápníku
desinfekce, karbolová voda
karbolka
karburátor
značka brousku
kázeňský trest
Kardan
Kardenál
Kardenálka
Kardenálňi
Kardenálňi
Kardijak
Kardinálňich
Karel
Kareta
Karete
Kareťňik
Karetó
Karfijól
Karfijólo
Karijéra
Karijérňica
Karijérňik
Karijérňiko
Karikatora
Karikatoró
Karirovala
Karkolka
Karkolkó
Karlik
Karlin
Karlovarská
Karlovarskó
Karmin
Karminové
Karminovó
Kárné
Karneól
Karnevál
Karnštén
Karolina
Karolinum
Karosérija
Karotka
Karotkó
Károvaná
Károvanó
Karpate
Karpológija
Karta
Kartáč
Kartáček
Kartáčňica
Kartáčňicó
Kartáčňik
kloubové spojení
kardinál nejvyšší po papeži, kardinál CARDINALIS
CARDINALIS červený, často chován v klecích - menší
pták
kardinálka – jablko; kardinálka TANICHTHYS kardinálka
čínská TANICHTYS ALBONUBES chována v akváriích
kardinální
kardinální
kardiak
kardinálních
muž.jméno
lehký výjezdný povoz
karety
karetník
karetou na výlet
květák BRASSICA OLERACEA var. BOTRYTIS, jako
zelenina
květáku
kariéra
kariérnice
kariérník
kariérniků
karikatura
karikaturou
kasírovala
Karkulka z pohádky
Karkulkou
Karel muž.jméno, zdrobnělina
část Prahy
karlovarská silnice
karlovarskou silnicí
sytě červená barva
karmínový, sytě červený
karmínovou, sytě červenou
kárný tábor
nerost, odrůda chalcedonu, železem červeně zbarvený
polodrahokam
karneval
Karlštejn
žen.jméno
Praha Staré Město, Karlova universita
karoserie
mrkev DAUCUS CAROTA
mrkví
károvaná
károvanou
Karpaty, horstvo stř. Evropa
karpologie - nauka o rostlinných plodech
karta
dělová střela naplněná olověnými kuličkami; kartáč na
drhnutí podlahy
kartáček na zuby
vyrábí kartáče, kartáčnice
kartáčnicí
výrobce kartáčů
Kartáčňikom
Kartáčoval
Kartáčovala
Kartáčovat
Kartágo
Kartář
Kartář
Kartářka
Kartářkó
Karťit
Karťite
Kartka
Kartograf
Kartografija
Kartografka
Kartografkó
Kartón
Kartonář
Kartonáž
Kartonážňica
Kartonážňik
Kartónka
Kartónke
Kartónové
Kartózňik
Kartózňike
Kartózňiko
Karviná
Kasa
Kasaci
Kasař
Kasařa
Kasařo
Kasařské
Kasařském
Kasat
Kasátum choďit
Kasečka
Kasečke
Kasečkó
Kasemate
Kasino
Kasír
Kasirka
Kasirko
Kasirkó
Kasirom
Kasiroval
kartáčníkům
čistil kartáčem oblek
čistila kartáčem čepce
čistit kartáčem
starověké město nedaleko dnešního města Tunisu
vykladač karet
výrobce karet
vykladačka karet
kartářkou
Kazit
kazíte
pohled, korespondenční lístek
odborník ve zhotovování map
kartografie - věda, zabývající se konstrukcí a
rozmnožováním map a jejich dějinami
kartografka
kartografkou
kartoun, krabice z pevnějšího papíru; také výtvarné umění,
dále tkanina z bavlněné příze v plátnové vazbě, popřít.
prapory, pracovní košile; kartoun - v 16. až 17 století
těžké obléhací dělo ráže 15 - 25 cm.
výrobce kartonů
obor zpracování kartónu,lepenky a podobného materiálu
továrna na kartóny
kartonážnice
kartonážník
sukně z kartonu
kartónky
kartónový
trestanec, zločinec - kartouzník
trestance, zločince
trestanců, zločinců
město u Ostravy
pokladna
vícevětá instrumentální skladba diverdimentového typu,
zpravidla pro dechové nástroje, hlavně v 18.století
kdo dělal, vykrádal kasy
kasaře
kasařů
kasařský
kasařským
vyhrnout např.sukni, vykasat
bez cíle bloumat, chodit
kasička
kasičky
kasičkou
obvykle přízemní nebo podzemní prostory v hradební
valech
důstojnické kasino
kasíruje peníze
kasíruje peníze
kasírku
kasírkou
kasírům
kasíroval
Kasirovat
Kaskáda
Kaskádo
Kaskádó
Kasovňi
Kaspické
Kaspickó
Kasta
Kastaňete
Kastelán
Kastelánka
Kastl
Kastlom
Kastovňi
Kastovňim
Kastról
Kastrólom
Kastroval
Kastrovat
Kaša
Kašečka
Kašečke
Kašečkó
Kašel
Kaškét
Kašlat
Kašmir
Kašna
Kašňik
Kašovitá
Kašovité
Kašovitó
Kašpar
Kašpárek
Kaštan
Kaštanovňik
Kat
Katafalk
Katakombe
Katalánija
Katalóg
Kate
Katoša
Kaťoša
Katovat
Katovna
Katovnó
Katr
Katr
Katrán
Katre
Katrena
kasírovat
malý, stupňovitý vodopád
kaskádu
kaskádou
kasovní
kaspický
kaspickou
kasta kněží spolubojovníků a pod.
hudební nástroj bicí samoznějící, neladěný - kastaněty
kastelán
kastelánka
skřínka
skřínkám
kastovní
kastovním
kastrol na vaření
kastrolům
vyklestil
vyklestit
prosná kaše
kašička
kašičky
kašičkou
kašel
čepice se štítkem
kašlat
jemná vlna získaná výčesem srsti kozy kašmírské; měkká
tkanina z česané příze pro dámskou konfekci
kašna na náměstí
na loupání prosa
kašovitá hmota
kašovitý
kašovitou
muž.jméno
postava z pohádky
jírovec AESCULUM
kaštanovník CASTANEA, kaštanovník setý CASTANEA
SATIVA se pěstuje pro plody.kaštany
kat
podstavec pod rakev
podzemní chodby
historické území v severovýchodním Španělsku
katalog
katy
lehký dvoumotorový bombardovací letoun čs. armády
v roce 1938 značka B-71
raketomet BM 13
vykonávat katovské povolání
katovna
katovnou
zařízení pily na řezání stromů
být za katrem – vězení
bylina b.r. CRAMBE katrán
katry, vězení
Kateřina žen.jméno
Kav(f)če
Kav(f)či
Kav(f)ka
Kavalec
Kavalérija
Kavalgáda
Kavalir
Kavaliro
Kavárenské
Kavárenskó
Kavárne
Kavárňi
Kavárňica
Kavárňicó
Kavárňik
Kavárňike
Kaverňa
Kavijár
Kavijáš
Kávňik
Kávňiko
Kávomjer
Kavoňit se
Kavoňit se
Kávonoš
Kávostroj
Kávovar
Kávovino
Kávovinó
Kávovňik
Kaz
Kazajka
Kazajkó
Kázáňi
Kázat
Kazatel
Kazatelkó
Kazatelňica
Kazatelňicó
Kazeč
Kazemate
Kázeň
Kazesvjet
Kazet
Kazeta
Kazetó
Kazi
Kazilen
Kazimir
Kazové
Kázovička
u nás se vyskytuje kavče žlutozubé PYRRHOCORAX
GRACULUS
kavčí
kavka COLOEUS CULOSA
vojenská postel
jezdectvo
jezdecká skupina, průvod
kavalír
kavalírů
kavárenský
kavárenskou
kavárny
kavární
kavárnice
kavárnicí
kavárník
kavárníky
kaverna - zvl. TBC - caverna TUBER lososovitých ryb pochoutka
jikry z čeledi jeseterovitých ryb
chrastavec KNAUTIA - statná bylina
kávový ubrus
kávovníku
kávoměr
mračit se
mračit se
číšník nosící kávu
automat na kávu
kávovar
kávovinu
kávovinou
kávovník COFFEA
kaz
krátký lehký kabátek
kazajkou
nedělní kázání
uměl velmi dobře kázat
kazatel
kazatelkou
kazatelnice
kazatelnicí
kazič
kasematy
kázeň
kazisvět
kazit
skřínka na šperky
skřínkou
jedna ze tří Krokových dcer
kokotice CUSCUTACEAE parazitující bez kořenů,
kokotice jetelová CUSCUTA TRIFOLII lidové označení
kokotice hubilen
Kazimír muž.jméno
kazový
petrolejová lampa
Kázovičkó
Každá
Každé
Kažďičké
Každodeňi
Každoneďelňi
Každonočňi
Každoraňi
Každoročňi
Každovečerňi
Kbele
Kbelik
Kbeliko
Kč
Kdák
Kdáká
Kdákal
Kdákalce
Kdákalkó
Kde
Kde
Kdebe
Kdebech
Kdebechom
Kdebes
Kdebeste
Kdeco =
Kdejaká
Kdejaké
Kdejakéch
Kdejakém
Kdejakó
Kdekdo
Kdekerá
Kdekeréch
Kdekerém
Kdekeró
Kdekeryho
Kdekerymo
Kdekole
Kdekolev(f)
Kdepak
Kdese
Kdese
Kdesek
Kdeť(k-deť)
Kdež
Kdeže
Kdo
Kdokole
Kdokolev(f)
Kdopak
Kdose
Kdosek
Kdovi
petrolejovou lampou
každá
každý
každičký
každodenní
každonedělní
každonoční
každoranní
každoroční
každovečerní
Kbely část Prahy
kbelík
kbelíků
korun českých
dělají slepice
slepice
žvanil,tlučhuba
žvanilce
žvanilkou
v kterém čase kdy
v kterém místě kde
kdyby
kdybych
kdybychom
kdybys
kdyby jste
kdeco
kde jaká, kdejaká
kde jaký, kdejaký
kde jakých, kdejakých
kdejakým
kdejakou
kdekdo
kdekterá
kdekterých
kdekterým
kdekterou
kdekterého
kdekterému
kdekoli
kdekoliv
kdepak
kdysi
někde daleko
kdysi dávno
vždyť
když
kdyže
kdo
kdokoli
kdokoliv
kdopak
kdosi
kdosi - někdo
kdoví, kdož ví
Kdože
Kdožvi
Ke (strécovi)
Kebula
Kebule
Kebulo
Kebuló
Kecal
Kecala
Kecale
Kecáňi
Kecáňim
Kecat
Kecáte
Kecnol
Kecnola
Kecnole
Kecnót
Kecnóťi
Kecnóťim
Kečle
Kečop
Kédavá
Kédavé
Kédavéch
Kédavém
Kédavó
Kedlob
Kedlobe
Kedlobem
Kedlobo
Kednol
Kednola
Kednole
Kednót
Kednóťi
Kednóťim
Kefir
Kéhaji
Kéhák
Kéhale
Kéhat
Kéhavá
Kéchaci
Kéchav(f)ka
Kéchavica
Kéchnol
Kéchnola
Kéchnole
Kéchnoťi
Kéchnóťi
Kéchnoťim
Kejda
Kejde
kdože
kdožví
ke strýci, ku strýci, k strejdovi
hlava
hlavy
hlavu
hlavou
hloupě mluvil
kecala
hloupě mluvili
kecání,hloupé mluvení
kecáním
kecat
kecáte
sedl na židli, kecnul
kecla omáčka na stůl
těžce sedli na lavici
sednout
sednutí
kecnutím, sednutím
kyčle
kečup
kolébavá chůze, kejdavá
kejdavý
kejdavých
kejdavým
kejvavou chůzi
brukev kedluben BRASSICA OLE RACEA var.
GONGYLODES
kedluby
kedlubnem
kedlubnů
upadl na zem
upadla
upadli
upadnout
upadnutí
upadnutím
kysané kravské mléko
kejhají
krk,po krku dostal
kejhaly
kejhat
ukecaná, ubrebtaná ženská kejhavá jak husa
kýchací
kýchavka
rýma
kýchnul
kýchnula
kýchnuli
kýchnutí
kýchnutí
kýchnutím
výkaly dobytka vůbec
kejdy
Kejdo
Kejdó
Kéklal
Kéklala
Kéklat
Kékle
Kékliř
Kékliře
Kékliřka
Kékliřko
Kékliřko
Kékliřkó
Kékliřo
Kékliřom
Kékliřstvi
Kékliřstvim
Kékló
Kékloval
Kéklovala
Kéklovale
Kéklováňi
Kéklováňim
Kéklovat
Keks
Kekso
Kel
Kél
Keláň
Kelečské
Keles
Kelesar
Kelimek
Kelišek
Kelka
Kelkó
Kelkrot
Kelkrota
Kelkroťi
Kelner
Kelnerka
Kelnerkó
Kelnerom
Kelt
Kém
Kemo
Kémse
Kentaor
Kepr
Keprnikl
Keprov(f)ka
Kepská
Kepske
Kepské
kejdu
kejdou
klátil rukama, kýval
klátila
klátit
triky, kejkle
kejklíř
kejklíře
kejklířka
kejklířku
kejklířku
kejklířkou
kejklířů
kejklířům
kejklířství
kejklířstvím
kývají sebou
kýval sebou
kývala sebou
kývali
kýváním
hýbáním, kýváním
hýbat
keks
keksu
sloní zub -kel
kapusta BRASSICA OLERACEA var. SABAUDA, dále
kapusta růžičková atd.
veliký zub
kelečský
kyrys
kyrys, kyrysník – kyrysníci, druh těžkého jezdectva
kelímek
kalíšek
pahýl
pahýlem
odvedenec
odvedence
odvedenci
číšník, sklepník
číšnice
číšnicí
číšníkům
Keltové, Galové - skupina indoevropských kmenů
kým
komu
kýmsi
kentaur - řecká myt.- čtyřnohý tvor, napůl člověk a napůl
kůň
zvláštní druh vazby tkanin
koprník MEUM
tkanice s keprovou vazbou
špatná
špatně
špatný
Keramika
Kerblik
Keré
Keré do keré, (Z) keré do keré
Keréma
Keréms
Keres
Kerchov
Kerós
Kerys
Keřnaté
Keřnatéch
Keřové
Kesá
Kesaci
Kesáňi
Kesat
Kesela
Keselačka
Keselák
Keselé
Keselena
Keselene
Keselenka
Keselenotvorné
Keselenové
Keselenovzdorné
Keselet
Keselka
Keselo
Keselóčké
Keselosladké
Keseloťina
Kesely
Keser
Kesnót
Késtka
Késtke
Késtkó
Kešeňa
Kešeňe
Kešeňo
Kéška
Kéške
Kéško
Kéškó
Keta
Keťas
Keťasa
Keťasel
Keťasela
Keťasele
Keťaseňi
Keťaset
keramika
setý ANTHRISCUS CEREFOLIUM (třebule) se používá
jako koření a v lékařství – nať
který
(z)které do které
kterýma
kterým jsi dal
kyrys
hřbitov
kterou jsi
které jsi
keřnatý
keřnatých
keřový
kyše
kysací
kysání
kysat
kysela
kyselačka
kyselák
kyselý
kyselina
kyseliny
kyselinka
kyselinotvorný
kyselinový
kyselinovzdorný
kyselit
kyselka
kyselo
kyseloučký
kyselosladký nálev
kyselotina
kyselé
rybářská síť ve tvaru pytle
kysnout
hrstka, troška do hrsti
hrstky
hrstkou
peněženka
peněženky
peněženku
kyška
kyšky
kyšku
kyškou
kýta
lichvář vůbec
lichváře
lichvařil
lichvařila
lichvařili
lichvaření
lichvařit
Keťaska
Keťaske
Keťasko
Keťaskó
Keťastvi
Keťastvim
Kete
Ketka
Ketke
Keto
Ketó
Ketrbelec
Kévá
Kévaci
Kévač
Kévačka
Kévačko
Kévadlo
Kéval
Kévala
Kévale
Kévat
Kevné
Kéžená
Kéženéch
Kéženém
Kéženó
Kibic
Kibicom
Kibicoval
Kibicovat
Kikiriký
Kiks
Kila
Kiliján
Kiliopond
Kilo
Kilometr
Kilometráž
Kilov(f)ka
Kilov(f)ko
Kilov(f)kó
Kilovolt
Kimono
Kino
Kinoaparát
Kinofikaco
Kinofilm
Kinooperatér
Kinžál
Klábosel
Klábosela
Klábosele
Kláboseňi
Kláboseňim
lichvářka
lichvářky
lichvářku
lichvářkou
lichvářství
lichvářstvím
kýty
kytka
kytky
kýtu
kýtou
kotoul, kotrmelec
kývá
kývací hodiny
kývač
kývačka Jawa Ogar motocykl
kývačku
kyvadlo
kýval na mne
kývala na nás
kývali z okna
kývat
kyvný
kýžená
kýžených
kýženým
kýženou
kibic
kibicům
kibicoval, radil neustále
kibicovat
dělá kohout
nepodařený tón atd.
kila
muž.jméno
mezinárodní kilogram = 9,80665 N
kilogram
tisíc metrů
kilometráž
kilovka
kilovku
kilovkou
tisíc voltů, zn.kV
kimono
kino
promítací přístroj
zřizování kin
kinofilm
promítač
sečná a bodná zbraň s krátkou dvoubřitou čepelí
klábosil
klábosila
vyprávěli si o ničem
klábosení
klábosením se nic nepokazí
Kláboset
Klacek
Klackoval se
Klackovala se
Klackovale
Klackovat
Klačele
Klačevé
Klačevó
Klači
Klačim
Klačite
Klada
Klade
Klaďina
Klaďine
Klaďino
Klaďinó
Klaďiv(f)ka
Klaďiv(f)ko
Klaďivář
Klaďivářa
Klaďivářo
Kladka
Kladke
Kladko
Kladkó
Kladl
Kladla
Kladle
Kladná
Kladné
Klaďňi
Kladrube
Kladsko
Klaksón
Klaksónem
Klam
Klame
Klameš
Klamete
Klanečňik
Klaňel
Klaňela
Klaňele se
Klaňet se
Kláňi
Klaňica
Klaňice
Kláňim
Klaon
Klaonem
Klaoňi
Klaono
Klaonom
klábosit
hrubiján, hulvát
potloukal se
potloukala se
potloukali se
potloukat se
tlačili
tlačivý
tlačivou
tlačí do má síly
tlačím
tlačíme
kláda
klády
kladina - nářadí cvičební
kladiny
kladinu
kladinou
kladívka
kladívko
kdo hází kladivem
kladiváře
kladivářů
kladka
kladky
kladku
kladkou
kladl seno
kladla
kladli velké nároky na syna
kladná
kladný přístup
kladní
jména obcí v Česku
někdejší hrabství Koruny České, nyní patří Polsku
houkačka auta
houkačkou
klam
klame
klameš
klamete
řetěz na stahování klanic, násad se zapuštěnými klanicemi
klaněl se
klaněla se
klaněli se
klanět císaři
souboj i slovní
klanice u vozu
klanice
soubojem
klaun
klaunem
klauni
klaunů
klaunům
Klapač
Klapačke vrát
Klapačko
Klapajzna
Klapajzňo
Klapavé
Klapavéch
Klapavém
Klapka
Klapke
Klapko
Klapkó
Klapnót
Klapnoťi
Klapnóťi
Klapo
Klapó
Klapoochá
Klapoochó
Klára
Klarinét
Klarinete
Klarinétista
Klarinétistka
Klariska
Klariske
Klariskó
Klas
Klase
Klasem
Klasické
Klasifikovat
Klasik
Klasika
Kláskař
Kláskaři
Kláskařka
Kláskoval
Kláskovala
Klasňovač
Klasovec
Klast
Klášter
Klášterňik
Klášterňiko
Klatba
Klatbe
Klatbó
Kláťil
Kláťila
Kláťile
Kláťit
Klávesa
Klávesó
dětská velikonoční klapačka
lišty na vratech, které při zavírání klapaly
klapačku, zavři tu klapačku
dostaneš do klapajzny
klapajznu
klapavý
klapavých
klapavým podkůvkám
oční víčka
klapky na uších
klapku
klapkou
klapnout
klapnuti
klapnutí dveří
klapu
klapou
má klapací uši
klapouchou
žen.jméno
klarinet
klarinety
hráč na klarinet
hráčka na klarinet
řím.-katolický ženský mnišský řád roku 1212, - František
z Assisi, u nás rozšířen po roce 1234
klarisky
klariskou
obilí, Klas - hanácký taneční soubor v Kralicích na Hané
klasy
klasem
klasický
známkovat
termín pro různá stylová hnutí
klasika
kdo sbírá klásky na poli
kláskaři
kláskařka
sbíral klásky
sbírala klásky
olamovač osin
b.r.klasovec šedavý ASYNEUMA
klást otázky
klášter
kdo bydlí a žije v klášteře
klášterníků
papežská
opak požehnání, proklatí
klatbou
klátil nohama, celým tělem
klátila sebou
klátili sebou
klátit celým tělem
u klavíru, harmoniky
klávesou
Klavir
Klavirista
Klaviristka
Klaviristó
Klaxón
Klaxónem
Klcl
Klcla
Klcle
Klebet
Klebeta
Klebete
Klebeťňica
Klebeťňice
Klebeťňiček
Klebeťňiko
Klebeťňikom
Klebeto
Klebetó
Klebitárka
Klebitárke
Klebitárkó
Klec
Kleč
Klečel
Klečela
Klečeňim
Klečet
Kleči
Klechtal
Klechtala
Klechtáňi
Klechtáňim
Klechtat
Kleje
Klekal
Klekala
Klekale
Klekáňi
Klekánic
Klekáňica
Klekáňice
Klekáňico
Klekat
Klel
Klemba
Klembe
Klembo
Klembó
Klement
Klementinum
Klempirňa
hud. nástroj strunný úderový, 2 i 3 pedály, rozsah A2 C5
hráč na klavír
hráčka na klavír
klavíristou
houkačka u auta
houkačkou
klopýtl
klopýtla
klopýtli
klevet
kleveta
klevety
klevetnice, pomlouvačná
klevetnice
podlouhlý proutěný košík s nímž se chodilo na besedy a
byly v něm pamlsky pro děti
klebetníku
klebetníkům
klevetu
klevetou
pestrobarevná stuha u zástěr
stuhy
stuhou
na papouška
zakrslá borovice
klečel
klečela
klečením
klečet
Klenčí, obec v Česku
kvedlal
kvedlala
kvedlání
kvedláním
kvedlat
tleje, trouchniví
klekal
klekala
klekali
klekání
klekánic
klekánice
klekánice
klekánici
u oltáře
klíčil
klenutí,klenba
klenby
klenbu
klenbou
muž.jméno
původně dominikánský konvent na Starém Městě
pražském, od roku 1556 sídlo jezuitské koleje
klempírna dílna
Klempirne
Klempiř
Klempiřka
Klempiřkó
Klempiřo
Klempiřstvi
Klén
Klén
Klencák
Klének
Klenot
Klenote
Klenoťi
Klenoťim
Klenoťňica
Klenoťňico
Klenoťňicó
Klenoťňik
Klenoťňiko
Klénoval
Klénovala
Klénovale
Klénovat
Kleofáš
Kleopatra
Klepaci
Klepáč
Klepadlo
Klepaj(f)ba
Klepaj(f)co
Klepaj(f)k
Klepal
Klepala
Klepale
Klepárňa
Klepárňi
Klepe
Klepetáč
Klepetáče
Klepetáčem
Klepetovité
Klepna
Klepno
Klepnó
Klepnole
Klepnót
Klepnóťi
Klepnul
Klepnula
Klepot
Klepoto
Klepotom
Kleptoman
Kleptomanka
klempírně
klempíř
klempířka
klempířkou
klempířů
klempířství
klín na trhání dřeva - železný
v klínu jí sedělo dítě
vojenský cvik - k zemi, vztyk
klínek
klenot
klenoty, zlato a pod
klenutí
klenutím
klenotnice, skřínka na klenoty
klenotnici
klenotnicí
klenotník
klenotníků
zarážel klíny, klínoval
klínovala
klínovali
klínovat
muž.jméno
žen.jméno; poslední královna egyptská z rodu
Ptolemaiovců roku 69. – 30. př.n.l.
klepací zařízení
vodní mlýn
na vratech místo zvonku
třesavka
třesavku
třesavkou
na dveře
klepala
klepali
místo, kde se pomlouvá
klepáni
pomluvy; ale také klepe na dveře
velký rak - klepetáč ASTACUS - rod desetinohých korýšů
chytal klepetáče
klepetáčům
podobný klepetu - klepetovitý
pomlouvačná ženská - klepna
klepnu
klepnou
ťukli, klepnuli
ťuknout, klepnout
klepnutí
ťuknul, klepnul
ťukla, klepnula
klepot
klepotu
klepotům
chorobný pud krást všechno a vždy
totéž co kleptoman
Klér
Klerika
Klerike
Kleriko
Klerikó
Klerofašizmos
Klesala
Klesale
Klesáňi
Klesáňim
Klesat
Klesáte
Klesťi
Klesťič
Klesťiča
Klesťičom
Klešče
Kleščené
Kleščové
Kleščovité
Kletá
Kletba
Kletbe
Kletbo
Kletbó
Kleté
Kletéch
Kletém
Kleťi
Klevet
Kleveta
Klevetář
Klevetářa
Klevetářka
Klevetářke
Klevetářko
Klevetářkó
Klevete
Kleveťil
Kleveťila
Kleveťile
Kleveťit
Kleveťivá
Kleveťivé
Kleveťivó
Klevetná
Klevetné
Klevetnó
Klicka
Klicke
Klicko
Klickó
Klič
Kliče
Kliče
kněžstvo vůbec
sutana, spodní liturgické roucho
kleriky-klerik, nejnižší svěcení
kleriku
klerikou
klerofašismus
klesala
klesali
klesání
klesáním
klesat stále hlouběji
klesáte
roští
nunvář - zvěroklestič
zvěroklestiče
zvěroklestičům
kleště
kleštěný kanec
klešťový
klešťovitý
zlořečená
kletba
kletby
kletbu
kletbou
zlořečený
zlořečených
zlořečeným
zlořečení
pomluv,klebet
pomluva
pomlouvač
pomlouvače
pomlouvačka
pomlouvačky
pomlouvačku
pomlouvačkou
pomluvy
pomlouval
pomlouvala
pomlouvali
pomlouvat
pomlouvač
pomlouvačný
pomlouvačnou
pomlouvačná
pomlouvačný
pomlouvačnou
klícka na ptáky
klícky
klícku
klíckou
klíč od domu, klíč k utahování matic
klíče, svazek klíčů
jako souprava klíčů
Kličedlo
Kličela
Kličelo
Kličivé
Kličivém
Klička
Kličke
Kličko
Kličkó
Kličňica
Kličňico
Kličňicó
Kličňik
Kličňika
Kličňike
Kličňikem
Kličňiko
Kličňikom
Klid
Kliďas
Kliďasa
Kliďaso
Kliďasom
Klidná
Klidné
Klidnéch
Klidném
Klidnó
Klido
Klidomilovná
Klidomilovnó
Klih
Klihárenské
Kliho
Klihov(f)ka
Klihová
Klihovéch
Klihovém
Klihovine
Klihovino
Klihovinó
Klije
Klijent
Klijentela
Klijentka
Klijentkó
Klika
Klikatá
Klikaté
Klikaťina
Klikaťinó
Kliko
Klikó
Klikoroh
klíčidlo
klíčila
klíčilo
klíčivý
klíčivým
smyčka na tkanici od bot
smyčky
kličku v hokeji atd.
kličkou se dostal blíž k bráně
klíčnice
klíčnici
klíčnicí
klíčník
klíčníka
klíčníky
klíčníkem
klíčníků
klíčníkům
ticho,klid zbraní atd.
klidný člověk
klidného člověka
klidných lidí
klidným lidem
klidná a pokojná
klidný
klidných
klidným
klidnou
klidu
klidumilovná
klidumilovnou
klíh na klížení a lepení dřeva
klihárenský
klíhu
CUTISIN, umělá hmota na obaly v masném průmyslu;
poživatelná náhražka přírodních střev
klíhová
klihových
klihovým
klihoviny
klihovinu
klihovinou
Klie - jedna z devítí múz - řec.mytologie.
klient
klientela
klientka
klientkou
u dveří; také mít štěstí kliku
křivolaká
jak had klikatý
klikatina
klikatinou
kliku i klučku
klučkou
HILOBYUS LIPARUS PHYTONOMUS, klikoroh borový
Klikové
Klikovéch
Klikovém
Klikyháke
Klimaktérijum
Klimatické
Klimatickéch
Klimavá
Klimavé
Klimavéch
Klimavó
Klimbal
Klimbala
Klimbale
Klimbáňi
Klimbat
Klimpr
Klinec
Klinika
klinkal
Klinopisné
Klinovec
Klinovité
Klinovitéch
Klinovitém
Klišče
Klišče
Klišťák
Klitoris
Klivija
Kližedlo
Klnol
Klnola
Klnole
Klnót
Klnóťi
Klób
Kloba
Klobása
Klobáse
Klobáska
Klobáske
Klobáso
Klobásó
Klobat
Klobe
Klóbe
Klobičko
Klóbil
Klóbila
Klóbile
HYLOBIUS ABIETIS škodí všem sazenicím jehličnatých
stromů
klikový mechanismus
klikových
klikovým
čmáranice
přechod ženy - klimakterium
klimatický
klimatických
ospalá
ospalý
ospalých
ospalou
kolébal, houpal
kolébala, houpala
kolébali
kolébání, houpání
kolébat, houpat
klavír
dřevěný hřebík - klínek
klinika
cinkal
klínové písmo vzniklo na začátku 3 tisíciletí před n.l.
v Sumeru
hora v Čechách
klínovitý
klínovitých
klínovitým
klíště obecné IXODEC RICINNUS, napadá zvěř, skot i
člověka
kleště
klíšťák ARGAS - rod roztočů
poštěváček
bot. řemenatka suříková - Clívie
klížidlo
hrubě nadával, klnul
hrubě nadávala
klnuli
klnout
klnutí
kloub
vyčesaný a pak do svazku svázaný len nebo konopí
klobása
klobásy
klobáska
klobásky
klobásu
klobásou
klubat se
klube se ven
klouby
klubíčko
kloubil
kloubila
kloubili
Klóbit
Klobka
Klobko
Klobóčka
Klobóčke
Klobóčňica
Klobóčňico
Klobóčňicó
Klobóčňik
Klobóčňiko
Klobók
Klobóka
Klobóke
Klobóke
Klobóko
Klobókom
Klóct
Klóček
Kločená
Kločené
Kločenéch
Kločeném
Kločeňi
Kločeňim
Kločka
Kločke
Kločko
Kločkó
Kločó
Klódná
Klódné
Klódnéch
Klódném
Klódnó
Klof
Klofan
Klofana
Klofanec
Klohňil
Klohňila
Klohňile
Klohňit
Klohňite
Kloje se
Klok
Klok
Klokan
Klokane
Klokano
Klokanom
Klóklo
Klokoč
Klokotal
Klokotala
kloubit
klubka
klubko dětí apod.
kloboučka
kloboučky
vyrábí klobouky, kloboučnice
kloboučnici
kloboučnicí
kloboučník, vyrábí klobouky
kloboučníků
klobouk
klobouku
klobouky
Klobouky, obec na Moravě
klobouků
kloboukům
tlouci
malý chlapec, klouček
tlučená, bitá
tlučený, bitý
tlučených
tlučeným
tlučení
tlučením
klika u dveří
kliky
kliku
klikou
tlukou
kloudná
kloudný
kloudných
kloudným
kloudnou
klovnutí zobákem
zobák
zobáka
klovnutí zobákem - káčerem
neodborně vařil
vařila
vařili
vařit
vaříte
proklubává se
kluk
kluk
klokan MACROPODIDAE
klokany
klokanů
klokanům
tlouklo na věži 5 hodin
klokoč sveřepý STAPHYLEA PINATS, pěstuje se pro
okrasu a pro dřevo - řezbářství
potůček klokotal
voda vřela - klokotala
Klokotat
Klokov(f)ská
Klokov(f)ské
Klokov(f)skó
Kloktal
Kloktale
Kloktáňi
Kloktáňim
Kloktat
Klopa
Klope
Klopená
Klopené
Klopenó
Klopo
Klopoťil se
Klopoťile
Klopoťit
Klos
Klostá
Klosté
Klosteéch
Klostém
Klostó
Klostym hlasem
Kloš
Klošči
Klovaťina
Klovaťinó
Klovnóťi
Klovnóťim
Klózací
Klózacich
Klózacim
Klózač
Klózača
Klózačka
Klózačke
Klózačkó
Klozák
Klózák
Klózek
Klozet (Glozet)
Klozišče
Kloziščo
Klozká
Klozké
Klozkéch
Klozkém
Klozkó
Klubke
Klubov(f)ka
Klubov(f)ko
Klubov(f)kó
klokotat
klukovská
klukovský
klukovskou
kloktal
kloktali
kloktání
kloktáním
kloktat
u kabátu je klopa
klopy
zatáčka je klopená
klopený
klopenou
klopu
dřít se,těžce pracovat
těžce pracovali
těžce pracovat
klus
tlustá
tlustý
tlustých
tlustým
tlustou
basem
kloš HIPPOBOSCIDAE - saje krev zvířatům, skotu, divoké
zvěři atd.
tlustčí
vytéká při poranění stromů
klovatinou
klovnutí
klovnutím
klouzací
klouzacích
klouzacím
bruslař
bruslaře
klouzačka
klouzačky
klouzačkou
větroň - kluzák
klouzák
klouzek borový BOLETUS (SUILLUS) - hřib
klozet
kluziště
kluzišti
kluzká
kluzký
kluzkých
kluzkým
kluzkou
kamna zn.Club
klubovka
klubovku
klubovkou
Klubovňa
Klubovňe
Klubovňo
Klubovňó
Klupal
Klupala
Klupale
Klupáňi
Klupáňim
Klupat
Kmán
Kmána
Kmen
Kmenové
Kmenovéch
Kmenovém
Kmenovité
Kmenovitéch
Kment
Kmento
Kmet
Kmeta
Kmete
Kmetem
Kmeto
Kmetom
Kmin
Kminař
Kminařa
Kminařka
Kminařko
Kminařkó
Kminařom
Kminka
Kminke
Kminkó
Kminoval
Kminovala
Kminovat (fest)
Kminstvem
Kminstvo
Kminstvo
Kmital
Kmitala
Kmitáňim
Kmitat
Kmitnót se
Kmitočtomjer
Kmitočtové
Kmitočtovó
Kmoch
Kmocháček
Kmotr
Kmotra
Kmotre
klubovna
klubovní
klubovnu
klubovnou
ťukal
ťukala
ťukali
ťukáním
ťukáním
ťukat
prostý, obyčejný člověk
prostého člověka
kmen stromu; kmen indiánů
kmenový náčelník
kmenových
kmenovým
kmenovitý
kmenovitých
jemně lněné plátno
kmentu
stařec
starce
starče
starcem
starců
starcům
kmín CARUM CARVI se pěstuje jako koření
obchodník s kmínem
kminaře
obchodnice s kmínem
kminařku
kminařkou
kminařům, obchodníkům
kořalka a příchutí kmínu, kmínka zasmažená polévka
kmínky kořalky a kmínky polévky
kmínkou kořalkou a kmínkou polévkou
používal kmín
používala kmín
pořádně kmínovat
zlodějnou,podvodem
zlodějny,podvody
zlodějna,podvod
rychle se pohyboval
rychle se pohybovala
rychlým pohybem
rychle se hýbat, spěchat
kmitnout se
kmitočtoměr
kmitočtový
kmitočtovou
skladatel a kapelník v Kolíně 1.8.1848 - 30.4.1912
kmocháček
kmotr u biřmování
kmotra
kmotry
Kmotroval
Kmotrovala
Kmotrováňi
Kmotrovat
Kmotřel se
Kmotřele se
Kmotřenka
Kmotřenkó
Kmotřet se
Kmotřiček
Kmotřička
Kmotřičkó
Kmotřičkoval
Knajp
Knajpem
knedla (šeška)
Knedlik
Knedliko
Knedliková
Knedlikové
Knecht
Knechtem
Knechtka
Knechtkó
Knechtom
Kňežka
Kňežkó
Kňežna
Kňežne
Kňežnó
Kňežór
Kňežóro
Kňežórom
Kňežórskéch
Kňežórském
Kňiha
Kňihař
Kňihařena
Kňihařka
Kňihařkó
Kňihařo
Kňihařstvi
Kňihe
Kňihkopec
Kňihomil
Kňihomol
Kňihopis
Kňihosklad
Kňihovač
Kňihovňa
Kňihovňica
Kňihovňico
Kňihovňo
Kňihožróta
Kňihťisk
při křtu
při křtu
kmotrování
být kmotrem
pomáhal, podporoval
pomáhali, podporovali
kmotřenka u křtu
kmotřenkou
pomáhat, podporovat
kmotříček
kmotřička
kmotřičkou
kmotřil se
obuvnický nůž
obuvnickým nožem
knedla
knedlík
knedlíků
knedlíková
měl hodně rád knedlíky, byl knedlíkový
středověký voják
vojákem
vojanda
vojandou
vojákům
kněžka bohyně ATHÉNY
kněžkou
kněžna Libuše
kněžny
kněžnou
hanlivě kněz
knězů, kněžourů
kněžourům
kněžourských
kněžourským
kniha
váže knihy
knihařina - povolání
knihařka
knihařkou
knihařů
knihařství
knihy
knihkupec
knihomil
knihomol, věčně leží v knížkách
rukopis té které knihy
knihosklad
kdo provádí zápisy do knih
knihovna
knihovnice
knihovnici
knihovnu
neustále čte a čte
knihtisk
Kňihťiskař
Kňihvazač
Kňihvedóci
Kňiňičská
Kňir
Kňirač
Kňiraté
Kňire
Kňiro
Kňirom
Kňiže
Kňižepán
Kňižka
Kňižka modletebňi
Kňižke
Kňižko
Kňižkó
Kňižňica
Kňočel
Kňočela
Kňočeňi
Kňočet
Knodlibet
Knoflik
Knoflikář
Knoflikářka
Knoflikářko
Knoflikářo
Kňór
Kňóra
Kňóral
Kňórala
Kňóráňi
Kňóráňim
Kňórat
Knot
Knota
Knote
Knotek
Knotov(f)ka
Knovizká koltora
Koaleca
Koba
Kobánka
Kobánské
Kobatora
Kobéba
Kobela
Kobelese
Kobelo
Kobeló
Kobercové
knihtiskař
knihvazač
vedoucí odd.knih
přehrada kníničská
knír
hrubosrstá skupina služebních plemen psů
kníratý
kníry
knírů
knírům
kníže
knížepán
knížka
knížka modlitební
knížky
knížku
knížkou
knihovna, knižnice
kňučel strachy
kňučela
kňučení
kňučet
žertovné spojení několika písní, zpívaly se v různých
hlasech současně, 16.a17.století - knodlibet
knoflík
prodejce knoflíků
prodává knoflíky
knoflíkářku
knoflíkářů
divoký kanec
divokého kance
naříkal
naříkala
naříkání
naříkáním
naříkat
knot v petrolej.lampě
karabáč
knoty
polínko
Knotovka MELANDRIUM rostlina
knovízská kultura, zemědělská kultura z mladší a pozdní
doby bronzové 13.- 8..století př.n.l.
seskupení
Jakub muž.jméno; ty jsi ale kuba
střední hranatý doutník z kubánského tabáku
kubánský
výpočet např.objemu dřeva
sušené plody pepřovníku PIPER; pepř ocasatý PIPERCUBEBA
klisna koně domácího EQUUS CABALLUS
Kobylisy - část Prahy
kobylu
kobylou
kobercový
Kobické
Kobik
Kobirek
Kobismos
Kobjena
Kobka
Kobke
Kobko
Kobkó
Kobleh
Kobleha
Koblehe
Kobleho
Koblehom
Koblhón
Kobov(f)ka
Kobra
Kobra
Kobro
Kobró
Kobrtal
Kobrtala
Kobrtale
Kobrtáňi
Kobrtat
Kocanda
Kocar
Kocijánek
Kockal
Kockala
Kockáňim
Kockat
Kocór
Kocóre
Kocórkov(f)
Kocóro
Kocórom
Kocóroval
Kocórovala
Kocórovale
Kocórováňi
Kocórovat
Kocořena
Kocóřet se
Kocovina
Kocovine
Kocovino
Kocovinó
Koča
Kočár
Kočáre
Kočárem
Kočáro
kubický metr
Jakub muž. jméno
hospodáříček, šotek
výtvarný směr založený na neperspektivním zobrazení
skutečnosti - kubismus
souložnice, konkubína, kuběna
žalářní kobka
žalářní kobky
žalářní kobku
žalářní kobkou
masopustní koblih
koblihu
koblihy
koblihů
koblihům
krompáč
doutník kubovka
cizokrajný, prudce jedovatý had kobra NAJA
egyptský mytologický posvátný had, symbol božské a
královské moci
kobru
kobrou
klopýtal
klopýtala
klopýtali
klopýtání
klopýtat
hostinec mimo obec; lehký vozík - bryčka
karabáč, bič; pletený kocar k velikonoční pomlázce
kociánek ANTENNARIA rostlina
pokašlával, kuckal
pokašlávala, kuckala
kuckáním, pokašláváním
pokašlávat, kuckat
kocour; také nadávka ty starý kocoure
kocoure
Kocourkov
kocourů
kocourům
brzdil vůz krátkým, silným řetězem
brzdila
brzdili
brždění
brzdit
kůže z kocour
zlobit se
po pijatyce
kocoviny
kocovinu
kocovinou
malá místnost nevalného vzhledu - kuča
krytý kočár pro cestující; kočár pro mimina
kočáry
jeli kočárem
kočárů
Kočeca
Kočečák
Kočečena
Kočečenec
Kočečeno
Kočečenó
Kočeči
Kočeči střibro
Kočečim
Kočečke
Kočeravá
Kočeravé
Kočeravéch
Kočeravém
Koči
Kočinke
Kočiroval
Kočirovala
Kočirovat
Kočkodan
Kočkoval
Kočkovala
Kočkovale
Kočkováňi
Kočkovat
Kočkovitá
Kočkovitó
Kočovňik
Kočovňika
Kočovňiko
Kočovňikom
Kód
Kóda
Kode
Kodekolev
Kódel
Kodepak
Kodla
Kodlanka
Kodlat
Kodlaté
Kodlet
Kodlete
Kódováňi
Kódováňim
Kodrcal
Kodrcala
Kodrcale
Kodrcáňi
Kodrcáňi
Kodrcáňim
Kodrcat
Kodrcoval
Kodrcovala
kočka domácí FELIS DOMESTICA; kočka divoká FELIS
pytlík z kočičí kůže
nelibozvučná směsice pronikavých zvuků
kočičí výkaly
kočičinu
kočičinou
kočičí
slída
kočičím
jehnědy AMENTUM
kučeravá
kučeravý
kučeravých
kučeravým
kočí k potahu
kočinky šanghajské slepice
řídil spřežení
řídila spřežení
řídit spřežení
kočkodan CERCOPITHECIDA zoolog. zahrady
škádlil
škádlila
škádlili
škádlení
škádlit
šelma kočkovitá
kočkovitou
nomádi kočovníci, nemívají stálé sídlo
kočovníka
kočovníků
kočovníkům
tajný kod u armády atd.
závěr hudební skladby Coda
kudy
kudykoliv
koudel
kudypak
nůž
MANTIS RELIGIOSAS kudlanka nábožná, žije na již.
Moravě chráněný druh
párat
podobný noži - kudle
tahat za vlasy - kudlit
tahejte za vlasy
kódování
kódováním
drkotal se s vozem
drkotala se
drkotali
drkotání
drkotání
drkotáním
drkotat
třásl se
třásla se
Kodrcovale
Kodrcováňi
Kodrcovat
Kodrlena
Kodrlene
Kodrleno
Kodrlenó
Kodulka
Koemidelňiko
Kofejin
Koflik
Kofr
Kofrář
Kofrářa
Kofráře
Kofrařka
Kofrařo
Kohinorka
Kohorta
Kohót
Kohót
Kohóte
Kohóťi
Kohóťit se
Kohótke
Kochař
Kochařa
Kochařo
Kochařom
Kochat
Kocháte
Koipiroval
Koipirovváň
Kojila
Kojile
Kojit
Kojite
Kojitos
Kojná
Kojné
Kojnéch
Kojném
Kojnó
Kojoťi
Koka
Kokačka
Kokadlo
Kokaň
Kokaňi
Kokarda
Kokat
Kokátko
Kokavjenka
Kokcidijóza
třásli se
třesení
třást se
kudrlinka
kudrliny
kudrlinu
kudrlinou
hmyz MUTILLIDAE, samice bezkřídlé ,samci okřídlení
kormidelníků
kofein alkaloid obsažený v semenech kávovníku COFFEA
šálek např.čaje
kufr
výrobce kufrů i prodejce
kufráře
kufráře
kufrařka
kufrařů
vyrábějící tužky
starořímský voj. oddíl
samec kura domácího
kohout
kohouty
kohouti
čepýřit se
kohoutky u vodovodu; vlčí mák
kuchař
kuchaře
kuchařů
kuchařům
kuchat slepici
kucháte
kopíroval
kopírování
kojila dítě
kojili
dávat pít dítěti z prsu, kojit
kojíte
soulož
kojná
kojné
kojných
kojným
kojnou
kojoti
pevné tvrdé dřevo se získává z druhu ERYTHROXYLON
CUNEATUM
kukačka obecná CUCULUS CANORUS
oko, kukadlo
kukaň
kukani
ze stužek národní barvy
kukat kukačka
kukátko
kukavěnka
COCCODIOSIS, červená úplavice parazitální onemocnění
Koketa
Koketyroval
Koketyrovala
Koketyrovat
Kokla
Koklet
Koklik
Kokmák
Kóknoťi
Kokodák
Kokodákale
Kókol
Kokořeca
Kokořik
Kokos
Kokosovňik
Kokoška
Kokot
Kókot
Kokota
Kokote
Kokote
Kokoťica
Kokrháč
Kokrháča
Kokrháče
Kokrháčo
Kokrháčom
Kokrhél
Kokrhéli kokrhá
Kokrhéte
Kokršpaňel
Koks
Koksař
Kokso
Koksovité
Koksovňa
Koksovnó
Kokta
Kokte
Kokto
Koktó
Koktom
Kol
Kóla
Kola kocórovat
Kola zemská
Kolaborant
lidí a všech druhů hospodářských zvířat
rafinovaná ženská
koketoval
koketovala
koketovat
kukla
kuklit se
kuklík GEUM, některé druhy se pěstují jako okrasné
kukmák VOLVARIELLA - lupenatá houba
kouknutí
dělá slepice
kokodákaly
koukol AGROSTEMMA, nebezpečný obilní plevel
kukuřice ZEA
kokořík POLYGONATUM rostl
kokosová palma COCOS NUCIFERA cizokrajné ovoce
kokosové ořechy
kokosovník
u nás roste kokoška pastuší tobolka CAPSELLA BURSA
PASTORIS, je léčivá
mužský pyj, jako nadávka
kohout
nevěstka
nevěstky
nadávka – ty kokote
kokotice CUSCUTACEAE, působí značné škody na
užitkových rostlinách např.na jeteli
kohout - samec ptáků z řádu hrabavých
kohouta
kohouty
kohoutů
kohoutům
kdysi módní vysoký ženský čepec nebo klobouk, hanlivě
ženský klobouk vůbec; kokrhel RHINANTHUS polocizopasná bylina, roste na lukách
vlčí mák kvete; kohoutek LYCHNIS, v zahradách se
pěstuje kohoutek Jovišův LYCHNIS FLOS JOVIS
kokrhejte
dlouhosrsté plemeno loveckého psa ze skupiny slídičů
koks
koksař, prodávající koks na topení
koksu
koksovitý
výrobna koksu
koksovnou
zajiká se, koktá
kokty
koktu
koktou
koktům
kolem
koule
kola brzdit
zeměkoule
kolaborant
Kolaborantka
Kolaborantkó
Kolaborantom
Kolacká
Kolacké
Kolackéch
Kolackém
Kolackó
Koláč
Koláča
Koláčem
Koláčo
Koláčová
Koláčové
Kolaj
Kolaja
Kolajo
Kolajó
Kolanťňi
Kolanťňim
Kolaodoval
Kolaodovala
Kolaodovale
Kolaodovat
Kolárek
Kolárňa
Kolárňik
Kolárňo
Kolárňó
Kolařena
Kolařene
Kolařeno
Kolařenó
Kolářské
Kolářském
Kolářstvi
Kolářstvim
Kolať
Kolaťet
Kolaťim
Kolaťime
Kolaťina
Kolaťine
Kolaťino
Kolaťinó
Kolátiorkó
Kolaťite
Kolatka
Kolatke
Kolatko
Kolatkó
Kolaťóčká
Kolaťóčké
Kolaťóčkéch
Kolaťóčkém
kolaborantka
kolaborantkou
kolaborantům
kulacká
kulacký
kulackých
kulackým
kulackou
koláč trnčený, makový atd.
koláče
koláčem
koláčů
koláčová, má ráda buchty,koláče
koláčový
kolej od vozu
koleje
koleji
kolejí
kulantní
kulantním
kolaudoval, dokončení stavby
kolaudovala
kolaudovali
kolaudovat
nosí kněží
kolárna
ostnatý obojek oiužívaný při výcviku psů-korálník
kolárnu
kolárnou
kolařina
kolařiny
kolařinu
kolařinou
kolářský
kolářským
kolařstvi
kolařstvím
kulatí se
kulatit se, tloustnout
kulatím se
kulatíme se
kulatina - dřevo
kulatiny
kulatinu
kulatinou
kurátorkou
kulatíte se
peckovina - kulatka
kulatky
kulatku
kulatkou
kulaťoučká
kulaťoučký
kulaťoučkých
kulaťoučkým
Kolaťóčkó
Kolatohlavá
Kolatohlavé
Kolatohlavó
Kolatoplodá
Kolatoplodé
Kolatoplodó
Kolátor
Kolátore
Kolátorem
Kolátorka
Kolátorke
Kolátorko
Kolátoro
Kolátorom
Kolbišče
Kolbiščem
Kolbiščo
Kolčava
Kolčave
Kolčavo
Kolčavó
Kole
Kóle
Kolebrina
Kolebrine
Kolebrino
Kolebrinó
Koléček
Kolečka
Kolečke
Kolečko
Kolečko
Kolečkó
Kolečňik
Kolečňiko
Koleda
Kolede
Koleďfňikom
Koleďňica
Koleďňice
Koleďňico
Koleďňicó
Koleďňik
Koleďňika
Koleďňike
Koleďňikem
Koleďňiko
Koledo
Koledo
Koledó
Koledó
Koleferda
Kolega
Kolege
kulaťoučkou
kulatohlavá
kulatohlavý
kulatohlavou
kulatoplodá - kulaté plody
kulatoplodý
kulatoplodou
správce, opatrovník kurátor
kurátory
kurátorem
kurátorka
kurátorky
kurátorku
kurátorů
kurátorům
k rytířským hrám patří kolbiště
kolbištěm
kolbišti
zool. lasice kolčava MUSTELA NIVALIS
lasičky
lasičku
lasičkou
kolem
koule
staré dělo s dlouhou hlavní
stará děla
staré dělo
starým dělem
kolíček na prádlo
kulička na hraní
kuličky
kuličku
kolečko
kuličkou
kulečník
kulečníku
koleda - vánoční
koledy
koledníkům
kolednice - chodí koledou
kolednice
kolednici
kolednicí
koledník
koledníka
koledníky
koledníkem
koledníků
koledu
koledu
koledou
koledou
rošťák
spolupracovník – kolega
kolegy
Kolegejaleta
Kolegejalete
Kolegejaletó
Kolegeň
Kolegeňa
Kolegeňó
Kolego
Kolegom
Kolech
Kolecha
Koleche
Kolechem
Kolecho
Kolechom
Kolej
Koleje
Kolejňica
Kolejňico
Kolejňicó
Kolejová
Kolejové
Kolejovéch
Kolejovém
Kolejovó
Kolek
Kolék
Koleka
Koléka
kolekaciferná
Kolekadeňi
Kolekaďilná
Kolekahoďinová
Kolekalenásobnó
Kolekaletá
Kolekaletó
Kolekamjesičňi
Kolekanásobná
Kolekaprocenťňi
Kolekastránková
Kolekasvazková
Kolekasvazkovó
Kolekátá
Kolekáté
Kolekatédeňi
Kolekátéch
Kolekaterá
Kolekateró
Kolekaťi
Kolekátó
Kolekca
Kolekco
Kolekcó
Koleké
Koléke
Kolekéch
kolegialita
kolegiality
kolegialitou
kolegyň
kolegyně
kolegyní
kolegů
kolegům
kulich,pokrývka hlavy
kulicha
kulichy
kulichem
kulichů
kulichům
ubytovna u vysoké školy
ubytovny u vysokých škol
kolejnice
kolejnici
kolejnicí
kolejová mašina
kolejový automobil
kolejových zařízení
kolejovým
kolejovou
10 korunový kolek
kolík
kolika - colica, postihuje zejména koně
kolíka
kolikaciferná
kolikadenní
kolikadílná
kolikahodinová
kolikatinásobnou
kolikaletá
kolikaletou
kolikaměsíční
kolikanásobná
kolikaprocentní
kolikastránková
kolikasvazková
kolikasvazkovou
kolikátá
kolikátý
kolikatýdenní
kolikátých
kolikaterá
kolikaterou
kolikáti
kolikátou
vánoční kolekce
vánoční kolekci
vánoční kolekcí
koliký
kolíky
kolikých
Koleknáct
Koleknáctá
Koleknácté
Koleko
Kolekó
Koléko
Kolékom
Kolékovat
Kolékové
Kolékovitá
Kolékovité
Kolekpak
Kolekráť
Koleksetkráť
Kolektant
Kolektanta
Kolektantom
Kolektiv
Kolem
Kolemdóci
Kolemdócich
Kolemstojici
Kolenáč
Kolenáča
Kolenáči
Kolenáčo
Kolenáčom
Koleňi
Koleňim
Kólenka
Koleno
Kolenštrych
Kolepatrovó
Koler
Kolera
Koleroje
Kolesa
Koleso
Kolesové
Kolesovéch
Kolesovém
Kólet
Kolevá
Kolchoz
Koliba
Kolibá
Kolibe
Kolibé
Kolibo
Kolibó
Kolibřik
Koliha
Kólija
Kolin
koiliknáct
koliknástá
koliknáctý
koliku
kolikou
kolikou
kolíkům
kolíkovat při měření polí, silnice a pod.
kolíkový
kolíkovitá
kolíkovitý
kolikpak
kolikrát
koliksetkrát
majitel loterní sběrny
majitele
majitelům
kolektiv
okolo, kolem
kolemjdoucí
kolemjdoucích
kolemstojící
kolenatý člověk -kolenáč
kolenáče
kolenáči
kolenáčů
kolenáčům
kolenní
kolenním kloubem
koulinka
koleno
matinoha
kolikapatrovou
nadávka; zdivočelý kůň
kolera, nech ho být
koleruje
kulisa
kulisu
kulisový
kulisových
kulisovým
koulet
kolem, kolevá
zemědělské družstvo
nepříjemnost; také přístřešek pastevců
kolébá
kolíbe
kolíbej
kolibu – nepříjemnost nebo přístřešek
kolíbou
TROCHILIDAE -kolibřík, nejmenší pták světa
koliha velká NUMENTUS, řídce u nás hnízdí
NUMENTUS ARQUATA
kolie, skotský ovčák
město v Čechách
Kolinkatá
Kolinkató
Kolinská
Kolinskó
Koliza
Kolizo
Kolizó
Kolkolem
Kolkovaci
Kolmá
Kolmé
Kolméch
Kolmém
Kolmica
Kolmico
Kolmicó
Kolmó
Kolňa
Kolňik
Kolo
Koloběškó
Kolobjeh ževota
Kolobješka
Kolobješke
Kolobješko
Koloďej
Kolohnát
Kolohřevec
Kolóch
Kolomastika
Kolomastiková pocka
Kolomastiková střilačka
Kolomaz
Kolomazňica
Kolomazňik
Kolombáč
Kolombáča
Kolombáčo
Kolombal
Kolombala
Kolombali
Kolombáňi
Kolombáňim
Kolombat
Kolombina
Kolóna
Kolonáda
Kolónija
Kolonijál
Kolonizátor
Kolónová
Kolónové
kolínkatá
kolínkatou
voda po holení kolínská
kolínskou
srážka
srážku
srážkou
kolkolem
kolkovací
kolmá
kolmý
kolmých
kolmým
kolmice
kolmici
kolmicí
kolmou
kůlna na dříví, uhlí
bot.tuřín, pěstuje se jako zelenina - tuřínové zelí
kolo
koloběžkou
jak jde život
koloběžka
koloběžky
koloběžku
hřib-jedlý
hromotluk
kolohřivec, starší označení kosa horského TURDUS
TORQUATUS
mládě jelení zvěře obojího pohlaví do stáří 9-10 měsíců kolouch
pneumatika
gumový míč
prak
mazadlo na nápravy vozů
staromódní čepice
kdo prodává kolomaz
houpavá kolébka z travnice pověšené mezi stromy
kolumbáče
kolumbáčů
kolébal
kolébala
kolébali
kolébání
kolébáním uspat dítě
kolébat
mladá, čilá, odvážná postava staré italské komedie kolumbína
vojenská kolona aut
lázeňská kolonáda
kolonie např.britská
prodejna
kolonizátor
kolonová
kolonové
Kolónovéch
Kolónovém
Kolónovó
Koloratora
Koloresta
Kolorestkó
Koloroval
Kolorovala
Kolorovat
Kolos
Kolosálňi
Kolosálňich
Kolosálňim
Koloseum
Kolotoč
Kolotočňik
Kolová
Kolovačka
Kolované
Kolovanéch
Kolovaném
Kolovat
Kolové
Kolovité
Kolovitéch
Kolovitém
Kolovitó
Kolovrat
Kolozobá
Kolozobé
Kolozobéch
Kolozobém
Kolozobó
Kolpik
Kolt
Kolumbus
Kolumbuske
Kóma
Kómaja
Komár
Kómat
Komba
Kombajn
Kombajnér
Kombajnérka
Kombinačka
Kombinačke
Kombinéza
Kombinované
Kombinovat
Komedija
Komedijant
Komedijantom
Komenda
kolonových
kolonovým
kolonovou
výzdoba zpěvní melodické linie
kolorista - kladoucí hlavní váhu na kolorit
koloristkou
zdobil, barvil atd.
kolorovala
kolorovat
kolos rhódský
ohromný, obrovský
kolosálních
kolosálním
nejstarší amfiteátr v Římě
kolotoč pro malé i velké
kolotočník ozdobný b.r.TELEKIS, obsluha kolotoče
kolová, bicyklbal
koulovačka, v zimě sněhové koule
kulovaný
kulovaných
kulovaným
koulovat
kulový blesk
kulovitý
kulovitých
kulovitým
kulovitou
automatofony, kolovrátek
křivozubá
křivozubý
křivozubých
křivozubým
křivozubou
kolpík bílý PLATAELA LEUCORODIA, pták u nás
chráněný druh
několikaranový revolver bubínkový
Krištof, italský mořeplavec
brusle
hluboké bezvědomí
zkoumaje
obecný AEDES CANTANS, saje často krev na člověku
zjišťovat, koumat
konev zahradní
na obilí, v dolech atd.
obsluhuje kombajn
kombajnérka
kombiné
kleště
kombinéza
kombinovaný
kombinovat
komedie
komediant
komediantům
komenda obročí, benefikum udělované zpravidla
Komenda
Komendant
Komendanta
Komendovat
Komentář
Komerčňi
Komerčňich
Komerčňim
Kometa
Komete
Kometo
Kometó
Komfort
Komická
Komické
Komickéch
Komickém
Komickó
Komik
Komin
Kominář
Kominářa
Komináře
Kominářka
Kominářo
Kominářom
Komiňiček
Komiňik
Kominkovité
Kominkovitó
Komisa
Komisárek
Komisař
Komisařa
Komisařka
Komisařkó
Komisařo
Komisařom
Komisijonálňi
Komisijonář
Komisijonářka
Komisňi
Komisňim
Komodor
Komoleňina
Komoleňino
Komoleňinó
Komoň
Komona
Komonál
bezvýslovného závazku vykonávat duchovní úřad spojený
s tímto obročím; dále sídlo a okrsek -působiště kontura
rytířského řádu
poroučení, rozkazování, komando
velitel
velitele
velet, poroučet
komentář
komerční rada
komerčních
komerčním
kometa
komety
kometu
kometou; i název výstředních žen
se vším zaopatřením
komická role
komický
komických lidí
komickým
komickou
komik
komín
čistí komíny
komináře
komináře
kominářka
kominářů
kominářům
rehek domácí PHOENICURUS OCHRUROS a rehek
zahradní - kominíček PHOENICURUS PHOENICURUS;
oba druhy jsou - chráněné
kominík
připomínající komín, komínkovitý
komínkovitou
komise
vojenský příděl
komisař policie atd.
komisaře
komisařka
komisařkou
komisařů
komisařům
komisionelní
obchodník
obchodnice
komisní
komisním
vyšší námořní, letecká hodnost
nesmysl ,zkomolenina
zkomoleninu
zkomoleninou
ušlechtilý kůň
komuna
komunál
Komonálo
Komonismos
Komonita
Komonstvo
Komora
Komore
Komorná
Komorňik
Komorňiko
Komorňikom
Komornó
Komorové
Komorovéch
Komorovém
Komorovó
Komoři
Kompaktáta
Kompakťňi
Kompakťňim
Kompán
Kompanija
Kompaňina
Kompars
Kompas
Kompaso
Kompleťňi
Kompleťňim
Komplexňi
Komplic
Komplica
Komplicom
Komplikované
Komplikovanó
Kompliment
Komplimentom
Komplot
Komponista
Komponiste
Komponistka
Komponistkó
Komponisto
Komponistom
Kompost
Komposto
Kompote
Kompoto
Kompotom
Kompresór
Kompresóro
Kompromis
Komsomol
Komštyř
Komštyřka
Komštyřkó
Komštyřo
komunálu
komunismus
společenství
dvořanstvo
komora
komory
komorná
komorník
komorníků
komorníkům
komornou
komorový odstřel
komorových
komorovým
komorovou
komoří
úmluva mezi českými kališníky a basilejským koncilem
souvislý
souvislým
společník
rota vojáků - kompanie
velké množství lidu
statisté ve filmu
kompas
kompasu
kompletní
kompletním
komplexní
spoluviník
spoluviníka
spoluviníkům
komplikovaný
komplikovanou situaci
poklona, lichotka
komplimentům
spiknutí
komponista., skladatel
skladatele
skladatelka
skladatelkou
skladatelů
skladatelům
na zahradu je třeba kompost
kompostů
kompoty
kompotů
kompotům
kompresor
kompresorů
dohoda
komsomol
kumštýř
kumštýřka
kumštýřkou
kumštýřů
Komtesa
Komteso
Komtesó
Komurka
Komurke
Komurko
Komurkó
Komva
Komve
Komvo
Komvó
Komža
Komžo
Komžó
Koň
Kona
Koňácká
Koňácké
Koňáckém
Koňáckó
Koňáček
Koňák
Koňák
Koňař
Koncentráčňické
Koncentráčňickó
Koncept
Koncern
Koncert
Koncerto
Koncil
Koncilo
Koncilom
Koncipijent
Koncipijentka
Koncoval
Koncovala
Koncovale
Koncovat
Končena
Končene
Končeno
Končenó
Končeťina
Končeťinó
Končici
Končicim
Kondelikov(f)ské
Kondica
Kondicó
Kondolenca
Kondom
Kondome
Kondomo
komtesa
komtesu
komtesou
malá místnost - komůrka
komůrky
komůrku
komůrkou
konev
konve
konev
konví
komže
komži
komží
kůň domácí EGUUS CABALLUS
kuna, u nás kuna lesní MARTES MARTES a kuna skalní
MARTES FOINA požírají živočichy do velikosti králíka
koňácká
koňácký
koňáckým
koňáckou
koňaček - lihovina
koňak
kdo jezdí s koňmi
prodává koně
koncentráčnický
koncentráčnickou
dopisu
koncern
koncert
koncertů
shromáždění nejvyššího kléru
koncilu
koncilům
kandidát advokacie nebo notářství
koncipientka
končil
končila
končili
končit
končina
končiny
končinu
končinou
noha, ruka - končetina
končetinou
končící
končícím
kondelíkovský
kondice
kondicí
kondolence, projev účasti
gumový antikoncepční prostředek
kondomy
kondomů
Kondor
Konduchtér
Konduchtéra
Konduchtérko
Konduchtéro
Kondukt
Koňeberke
Konec
Konečná
Konečné
Konečnéch
Konečném
Konečňik
Konečňiko
Konečnosť
Koňelapka
Konéšitel
Konéšitelo
Konexa
Konexo
Konexó
Konfederovaná
Konfederovanó
Konfekca
Konfekcó
Konferenca
Konferencijér
Konferencijérkó
Konferencó
Konfeta
Konfident
Konfidentko
Konfidentkó
Konfidento
Konfiskát
Konflikt
Konflikto
Konfliktom
Konfrontaca
Konfrontacó
Kongo
Kongres
Kongreso
Kongresov(f)ka
Kongresov(f)kó
Kongréťňi
Kongréťňimo
Konhota
Konhoto
Konhotó
Koňi
CATHARTIFORMES - nejvzácnější pták světa, kritické
ohrožení
průvodčí vlaku osobních i nákladních, průvodčí
průvodčího
průvodčí
průvodčích
pohřební obřad v kostele
pořádková služba armády
konec
konečná stanice
konečný
konečných
konečným
konečník
konečníků
konečnost
zloděj koní
konejšitel
konejšitelů
vlivná známost
konexi
konexí
jmenovaná
jmenovanou
konfekce
konfekcí
konference
konferenciér
konferenciérkou
konferencí
pestrobarevné kruhovité papírky rozhazované zejména při
plesech
pomocník policie
pomocnici
pomocnicí
pomocníků
úředně zabavený majetek
rozpor
rozporů
rozporům
srovnání
srovnáním
veletok v Africe
sjezd vědeckých pracovníků
kongresů
podzimní hruška - kongresovka
kongresovkou
konkrétní
konkrétnímu
Kunhuta, česká královna; druhá manželka Přemysla
Otakara II, matka Václava II a abytaše Kunhuty, znovu
provdána za Záviše z Falkenštejna
Kunhutu
Kunhutou
koně
Koňi chvost
Koňici
Kónické
Koňiček
Koňiček
Koňičkář
Koňičkáře
Konijáš
Koňiklec
Koňikovité
Koňikovitém
Koňina
Koňine
Koňinec
Konipas
Koňipas
Koňiř
Koňiřa
Koňiře
Koňiřem
Koňiřo
Koňiřom
Koňiškářo
Koňitrud
Konjoktora
Koňk
Koňka
Koňkal
Koňkala
Koňkale
Koňkáňi
Koňkáňim
Koňkat
Konkobina
Konkobinát
Konkorenci
Konkors
Koňmo
Konopasa
Konopaso
Konopasom
Konopi
Konopica
Konopišče
Konopka
Konopná
Konopné
Konopnéch
koní ocas
koníci GRYLLAERIDOIDEA bez křídlí a všežraví - u nás
je zavlečený koník skleníkový TYCHYCINES
ASYNAMORUS - škodí ve sklenících
kuželovitý
mořský HIPPOCAMPIDAE
kobylka
majitel kolotoče
koníčkáře
Antonín 1691 - 27.10.1760 - protireformační fanatik, dal
spálit na 30 tisíc reformačních knih
PULSATILLA, u nás roste a jsou chráněny koniklec jarní,
koniklec obecný velký a další
koníkovitý
koníkovitým
nesmysl, pitomost, ale také koňská kůže, samozřejmě
koňské maso, kabanos
pitomosti, nesmyslnosti
koňské lejno - kobylinec
konipas MOTACILLIDAE
MOTACILLIDAE
koňař
koňaře
koňaře
koňařem
koňařů
koňařům
koníčkářů
lékařský, b.r.GRATIOLA - léčivá bylina
konjuktura
kuňk dělá žába
kuňka DISCOGLOSSIDAE, kuňka obecná BOMBINA
BOMBINA
kuňkal
kuňkala
kuňkali
kuňkání
kuňkáním
kuňkat
souložnice, konkubína
žít na knížku
konkurenci
konkurs
koňmi - koňmo
konipase
konipasů
konipasům
konopí CANNABIS variace INDICIA - indické konopí droga
konopice GALEOPSIS - rostlina
konopiště - pole
konopka LINARIA
konopná
konopný
konopných
Konopném
Konopnó
Konovita
Koňovitá
Konovité
Konovitéch
Konovitém
Konovitó
Konrád
Konservatoř
Konses
Konsestóř
Konsilijum
Koňská
Koňské
Koňskéch
Koňském
Koňskó
Konsol
Konsola
Konsolka
Konsolke
Konsolko
Konsolkó
Konsolo
Konsolom
Konsonanca
Konspiroval
Konspirovala
Konspirovale
Konspirováňim
Konspirovat
Konstantin
Konstantin
Konstelaca
Konstroktér
Konstroktérka
Konstroktérkó
Konstroktéro
Konstroktérom
Koňstvo
Konšel
Konšela
Konšelka
Konšelkó
Konšelo
Konšelom
Konštetoci
Konštitoco
Konštitocó
Konštriboci
konopným
konopnou
kunovitá
koňovitá
kunovitý
kunovitých
kunovitým
kunovitou
Konrád muž.jméno
konzervatoř
svolení
církevní poradní sbor - konsistoř
konsilium lékařské
koňská hlava
koňský postroj
koňských dostihů
koňským masem
koňskou
konsul
konsula
konsulka
konsulky
konsulku
konsulkou
konsulů
konsolům
libozvuk, souznění
osnoval
osnovala
osnovali
osnováním
osnovat
muž.jméno
Konstantin - Cyril, byzantský učenec, mnich. Položil
základy samostatné církevní organizace na území
Velkomoravské říše, sestavil slovanské písmo hlaholici
konstelace hvězd
konstruktér
konstruktérka
konstruktérkou
konstruktérů
konstruktérům
koňstvo
konšel
konšela
konšelka
konšelkou
konšelů
konšelům
stavba těla, konstituci
konstituci
konstitucí
nucené peněžní i naturální dávky vymáhané na obyvatelích
k válečným účelům v 17. - 19.století; konstribce název pro všechny druhy dávek a daní
Kontakt
Kontakte
Kontaktech
Kontaktem
Kontakto
Kontaktom
Kontejner
Kontejnere
Kontejnero
Kontejnerom
Kontigent
Kontigente
Kontigentem
Kontigento
Kontigento
Kontigentom
Kontigentom
Kontinent
Kontinente
Kontinentech
Kontinento
Kontinentom
Konto
Kontokorent
Kontovaci
Kontovacich
Kontováňi
Kontováňim
Kontové
Kontovéch
Kontovém
Kontovňi
Kontovňim
Kontovó
Kontra
Kontraband
Kontrabas
Kontradikca
Kontrafagot
Kontrahent
Kontracht
Kontrachte
Kontrachtem
Kontrachto
Kontrachtom
Kontrakt
Kontrakto
Kontraktom
Kontralaterárňi
Kontramarka
Kontrapozica
Kontrapunkt
Kontrasignaco
Kontrast
Kontraste
styk, kontakt
kontakty
kontaktech
kontaktem
kontaktů
kontaktům
kontejner
kontenjery
kontejnerů
kontejnerům
dodávky státu obilí, masa, vajec apod.
kontingenty
kontingentem
kontingentů
kontingentů
kontingentům
kontingentům
kontinent - Afrika
kontinenty
kontinentech
kontinentů
kontinentům
mít v bance konto
běžný účet
kontovací
kontovacích
kontování
kontováním
kontový
kontových
kontovým
kontovní
kontovním
kontovou
proti
podloudnické zboží
kontrabas
protiklad
kontrafagot
smluvní strana
smlouva na dodání zboží
smlouvy
smlouvou
smlouvu
smlouvám
smlouva
kontraktů
smlouvám
jsoucí na druhé straně
uznávací značka na cizích mincích
protiklad, kontrapozice
nota proti notě
spolupodpis, kontrasignace
opak
opaky
Kontráš
Kontrašpijonáš
Kontrhél
Kontróla
Kontróle
Kontrólo
Kontróló
Kontroval
Kontrovala
Kontrovale
Kontrováňi
Kontrováňim
Kontrovat
Kontušov(f)ka
Kontušov(f)kó
Konvalenka
Konvalenke
Konvalenko
Konvalenkó
Konvář
Konvent
Konvička
Konvičke
Konvičko
Konvičkó
Konvikt
Konvikt
Konvoj
Konvová
Konvové
Konvovéch
Konvovém
Konvovó
Konzerva
Konzervátor
Konzervatořó
Konzervovala
Konzervovat
Konzoch
Konzocha
Konzoche
Konzochem
Konzocho
Konzochom
Konzoltaci
Konzonanco
Konzonancó
Kop
Kopa
Kopa
Kopaci
Kopacich
druhý hlas
kontrašpionáž
kontryhel ALCHEMILLA, hlavně luční rostlina
kontrola
kontroly
kontrolu
kontrolou
druhým hlasem spoluzpíval
kontrovala
kontrovali
kontrování
kontrováním
spoluzpívat, kontrovat
název kořalky -kontušovka
kontušovkou
konvalinka CONVALLARIA MA JALIS – vonná
konvaliky
konvalinku
konvalinkou
výrobce konví - konvář
shromážění všech řadových příslušníků kláštera v konventě
místo, kde se shromáždění konají
konvice na čaj
konvičky
konvičku
konvičkou
školní internát mládeže při klášteře, nebo samostatná
budova podřízená jen klášternímu dozoru, kde společně
bydlí a stravují se chovanci a studenti
klášterní budova
vojenský konvoj
konvová
konvový
konvových
konvovým
konvovou
konserva
kdo konzervuje
konservatoří
kozervovala
konservovat
konzuch - úředník výběrčího úřadu v 19.století
konzucha
konzuchy
konzuchem
konzuchů
konzuchům
konsultaci
konsonanci
konsonací
kup
např. 60 vajíček
veselý člověk, veselá kopa
kopací míč
kopacích míčů
Kopacim
Kopacimo
Kópacimo
Kopáč
Kopanec
Kopaňica
Kopaňičář
Kopaňičářa
Kopaňičáře
Kopaňičářo
Kopaňičářom
Kopaňina
Kopaňine
Kopaňino
Kopaňinó
Kopař
Kopařa
Kopařem
Kopařo
Kopařom
Kopat
Kópat
Kopavá
Kopavé
Kopavéch
Kopavém
Kopavó
Kopcová
Kopcové
Kopcovi
Kopcovitá
Kopcovité
Kopcovité
Kopcovitéch
Kopcovitó
Kopčitá
Kopčité
Kopčité
Kopčitéch
Kopčitéch
Kopčitém
Kopčitó
Kopé
Kopec
Kopec
Kopeček u Holomóca
Kopečnatá
Kopečnaté
Kopečnatéch
Kopečnató
Kópeňi
Kópeňim
Kópeny
Koperdeka
Koperke
kopacím
kopacímu
koupacímu
kopáč hlíny atd.; ale také fotbalista – kopáč
kopanec
kopanina
pasekář, kopaničář
pasekáře
pasekáře
pasekářů
pasekářům
ručně skopávané políčko na svahu nebo kopci – kopanina
kopaniny
kopaninu
kopaninou
příručí stárka, vyplácí ferulí při ostatkové zábavě
kopaře
kopařem
kopařů
kopařům
např.motykou, kopat do míče atd.
koupat se
kopavá kobyla
kopavý kůň
kopavých
kopavým
kopavou
kupcová
kupcové
kupci
kopcovitá, kopčitá krajina
kopcovitý
kopcovitý
kopcovitých
kopcovitou
kopcovitá krajina
kopcovitý kraj
kopčitý
kopčitých krajin
kopcovitých
kopcovitým
kopčitou, kopcovitou krajinu
kupé ve vlaku
kupec, obchodník
kopec, vrch
Kopeček u Olomouce
kopcovitá, kopečnatá
kopečnatý, kopcovitý
kopečnatých
kopečnatou
koupení
koupením
koupené
přikrývkou zastlaná postel
zimní hrušky - koperky
Kopesť
Kopetář
Kopétkem
Kopétko
Kopeťňik
Kopeťňika
Kopeťňike
Kopeťňikem
Kopeťňiko
Kopeťňikom
Kopiďino
Kopija
Kopijo
Kopijó
Kopil
Kópil
Kopila
Kópila
Kopile
Kópile
Kopiňik
Kopiňika
Kopiňike
Kopiňikem
Kopiňiko
Kopiňikom
Kopirák
Kopiráka
Kopirákem
Kopiráko
Kopirákom
Kopirovala
Kopirovale
Kopirováňim
Kopirovat
Kopit
Kópit
Kópit
Kópite
Kópitel
Kópitela
Kópitelem
Kópitelo
Kópitelom
Kópja
Kopka
Kopke
Kopko
Kopkó
Koplet
Koplete
Kopleto
Kopletom
Kopliř
Kopliřa
veliká vařečka - kopisť
výrobce dřevěných kopyt do botů
kopýtkem
kopýtko
kopytník
kopytníka
kopytníky
kopytníkem
kopytníků
kopytníkům
město v Čechách
kopie
kopii
kopií
dával seno do kopek
koupil
kopila
koupila
kopili
koupili
voják ozbrojený kopím - kopiník
kopiníka
kopiníky
kopiníkem
kopiníků
kopiníkům
kopírovací papír - indigo
kopíráka
kopírákem
kopíráku
kopírákům
kopírovala
kopírovali
kopírováním
kopírovat
kopit seno do kopek
koupit
koupit
koupíte
kdo kupuje kupitel
koupitele
kupitelem
kupitelů
kupitelům
koupivše
kopka sena
kopky
kopku
kopkou
kuplet
kuplety
kupletů
kupletům
kuplíř
kuplíře
Kopliřka
Kopliřke
Kopliřko
Kopliřkó
Kopliřo
Kopliřom
Kopná
Kopňák
Kopňáke
Kopňákem
Kopňáko
Kopňákom
Kopné
Kopnéch
Kopném
Kopňi
Kopňikijáda
Kopnó
Kopnóťi
Kopnóťim
Kopojici
Kopojicich
Kopojicim
Kopojicimo
Kopokráť
Kopolaca
Kopón
Koporečke
Kopoval
Kopovala
Kopovale
Kopováňi
Kopováňim
Kopovat
Kopové
Kopovitá
Kopovité
Kopovitéch
Kopovitém
Kopovitó
Kopr
Kopra
Kopračka
Kopračke
Kopračko
Kopračkó
Koprák
Kopreťina
Kopreťine
Kopreťino
Kopreťinó
Koprňik
Koprolet
kuplířka
kuplířky
kuplířku
kuplířkou
kuplířů
kuplířům
kupná
vůz na svážení kopek sena - kopňák
kopňáky, vozy
kopňákem
kopňáků
kopňákům
kupný
kupných
kupným
kopni
klamání úřadů
kopnou
kopnutí
kopnutím
kupující
kupujících
kupujícím
kupujícímu
mnohokrát
kopulace, soulož
kupon
zimní hrušky
kupoval
kupovala
kupovali
kupování
kupováním
kupovat
kopový
kupovitá
kupovitý
kupovitých
kupovitým
kupovitou
ANETUM, jednoletá bylina
bílá tvrdá hmota - bílek kokosových ořechů
koprová omáčka - kopračka
kopračky
kopračku
kopračkou
kopírák
CHRYSANTHEMUM
kopretiny
kopretinu
kopretinou
Meum,známý jediný druh koprník štětinolistý MEUM
ATHAMAN TICUM,roste na horských lou kách a
pastvinách
koprolit,zkamenělý trus fosilních zvířat
Koprov(f)ka
Kopřev(f)ka
Kopřev(f)ke
Kopřev(f)ko
Kopřev(f)kó
Kopřeva
Kopřeve
Kopřevo
Kopřevó
Kopt
Kopt
Koptedriv(f)
Kopula
Kopulatá
Kopulatéch
Kopulatém
Kopulató
Kopuletá
Kopuleté
Kopuletéch
Kopuletém
Kopuletó
Kopulovitá
Kopulovité
Kopulovitéch
Kopulovitém
Kopulovitó
Kór
Kór
Kora
Koráb
Korábe
Korábem
Korábo
Korábom
Korál
Korále
Korálovec
Koráš
Korát
Koratela
Koravé
Koravéch
Koravém
Korba
Korba
Korbe
Korbel
Korbo
Korbó
Korbóna
Korbové
Korbovéch
koprová omáčka
kopřivka CHAULELASMUS podrod ptáků z rodu kachen
je chráněná
kopřivky
kopřivku
kopřivkou
kopřiva URTICACEAE, má žahavé chlupy
kopřivy
kopřivu
kopřivou
Koptové křesťanští potomci staro- věkých Egypťanů
saze
přeneseně hlupák
kopule chrámu
kopulatá
kopulatých
kopulatým
kopulatou
velmi stará-kopuletá
velmi starý
velmi starých
kopuletým,velmi starým
velmi starou
kopulovitá
kopulovitý
kopulovitýcch
kopulovitým
kopulovitou
docela
sbor;kůr v kostele
kůra stromů
koráb
koráby
korábem
korábů
korábům
skleněná ozdoba,korál;dále schránky odumřelých živočichů korálnatců-pro kle- notnické potřeby
má na krku korály
z.r. MICRURUS,žlutavý,pří buzný kobře – cizí had
kuráž
vojenský kněz – polní kurát
opatrovnictví,instituce opatrovníka- kuratela
okoralý chléb
okoralých chlebů
okoralým chlebům
dřevěná nebo proutěná korba vozu
vazba mužský,ten má ale korbu
korby
na víno – korbel,nádoba k pití
korbu
korbou
společná pokladna cechu
korbový
korbových
Korbovém
Korbovó
Korčák
Kord
Kord
Korde
Korďeje
Kordestán
Kordilere
Korďiska
Korďiskem
Korďisko
Kordola
Kordoláč
Kordolka
Kordolke
Kordolko
Kordolkó
Kordón
Kordóne
Kordónem
Kordóno
Kordónom
Kordován
Kordovánem
Kordovánke
Kordováno
Kordováno
Korec
Koreja
Korejec
Korejka
Korek
Korekťňi
Korekťňich
Korektor
Korektorke
Korektoro
Korektorom
Korela
Korele
Korelo
Koreló
Korenda
Korendo
Korendó
Korent
Korepetica
Korepetice
Korepetico
Korepeticó
Korespodenco
korbovým
korbovou
část mlecího zařízení pod košem, při mletí se třepal
Kurd národ ve východním Turecku a dalších státech
dlouhá sečná uzbraň-bodná
kordy
kurděle-skorbut-avitaminóza C
Kurdistán,země Kurdů,nemá přesně stanovené hranice
Kordillery-západní pobřeží USA
velké kordy
kordiskem
kordisko
část žen.oblečení kordula
těžký,široký dvojsečný meč,15.a16.stol.v Čechách
kordulka
kordulky
kordulku
kordulkou
policejní kordon
kordony
kordonem
kordonu
kordonům
obarvená jemná zpravidla kozí kůže,boty z ní jsou velmi
jemné
kordovánem
kozlí,kozí kůže a z ní vyrobené boty-kordovánky
korodovánu
korodovánů
stará dutá míra;dutá míra0,936 hl a plošná míra 2877 m2
Korea-sever Korejského poloostr. a na přilehlé části
asij.pevniny
korejec
korejka
těží se z dubu korkového výroba zátek-korek suber
korektní
korektních
pracovníktiskárny opravující tiskové chyby podle originálů
korektorky
korektorů
korektorům
papoušek NYMPHICUS,chován vklecích,pochází
z Austrálie
korely
korelu
korelou
úřední oběžník
korendu,oběžník
oběžníkem
latinská gotická kurzíva15.-20.století
nacvičování se zpěváky v divadle opera,opereta atd.
korepetice
korepetici
korepeticí
korespodenci
Korespodencó
Koretář
Koretářa
Koretářem
Koretářka
Koretářke
Koretářko
Koretářkó
Koretářo
Koretářom
Korétka
Korétkem
Korétko
Korevňická
Korevňické
Korevňickó
Korfiřt
Korka
Korkárňa
Korkárňe
Korkárňo
Korkárňó
Korke
Korko
Korkó
Kormidelňi
Kormidelňica
Kormidelňik
Kormidelňim
Kormorán
Kormoráne
Kormoránom
Kormóťil
Kormóťila
Kormóťile
Kornatá
Kornaté
Kornatec
Kornatéch
Kornatém
Kornaťeňi
Kornaťet
Kornató
Kornel
Kornélija
Kornet
Korňik
Korňik (šopa)
korespodemcí
mající velmi dobré místo; také výrobce koryt
korytáře
korytářem
korytářka
korytářky
korytářku
korytářkou
korytářů
korytářům
korýtka
korýtkem
korýtko
velmi zlá a nepřejícná povaha kurevnická
kurevnický
kurevnickou
kurfiřt-říšská duchovní a světská knížata oprávněná volit
od 13.století římskoněmeckého krále(císaře)- nejvyšší
číšňík král český
kůrka chleba
korkárna – výroba korků
korkárny
korkárnu
korkárnou
kůrky
kůrku
kůrkou
kormidelní
kormidelnice
kormidelník
kormidelním
kormorán PHALACROCORAX u nás se vyskytuje velmi
vzácně
kormorány
kormoránům
kormoutil se
kormoutila
kormoutili
kornatá,kornatění cév
kornatý
zool.Kornatec skladištní TENE BRIODES
MAURITANICUS škodí ve skladech obilí,mouky a
moučných výrobků
kornatých cév
kornatým
kornatění
kornatět
kornatou
Kornel muž.jméno
Kornelie žen.jméno
hudební nástroj dech.nátrubkový; dále-kornet-nejmladší
důstojn ík jezdecké kumpanie,ve svém vyba vení měl
stejnojmenný hud.nástroj
kurník
zaklení
Korňike
Korňikem
Korňiko
Korňikom
Kornót
Kornóte
Kornóto
Kornótom
Koróba
Koróbe
Koróbo
Koróbó
Koromáč
Koromáček
Korona
Koronáč
Koronaté
Koronatéch
Koronatém
Koronató
Korop(b)co
Koropca
Koropcó
Korotane
Korotva
Korotve
Korotvo
Korotvó
Korovec
Korovňica
Kors
Korsporativňi
Kortezón
Kortezóna
Kortezóna
Kortezóne
Kortezóno
Kortezónom
Korva
Korve
Korveta
Korvo
Korvó
Korzár
Korzára
Korzáre
Korzárem
Korzárka
Korzárke
Korzárko
Korzárkó
Korzáro
kurníky
kurníkem
kurníků
kurníkům
kornout
kornouty
kornoutů
kornoutům
korouhev - prapor
korouhve
korouhev
korouhví
koromáč SILAUM, u nás koromáč olešníkový SILAUM
SELINOIDES roste zvláště na vlhkých loukách
jednoduchý b.r. NEOGAYA
platidlo - koruna česká; také královská koruna
korunáč-jelen
korunatý strom
korunatých
korunatým
korunatou
korupci
korupce
korupcí
Korutany – spolková země na jihu Rakouska
Koroptev polní PERDIX PERDIX
koroptve
koroptev
koroptví
kůrovec SCOLYTIDAE, IPIDAE - patří k nim např.
bělokaz , lýkožrout, korohrod atd.
korovnice - korovnicovití ADELGIDAE - čeleď mšic škůdci lesních dřevin
kurs
korporativní
kejklíř
kejklíře
kejklíře
kejklíři
kejklířů
kejklířům
vulgární oslovení lehké ženy nadávka pro muže
kurvy
menší třístěžňová francouzská válečná plachetnice
kurvu
kurvou
námořní loupežník
korzára
korzáry
korzárem
korzárka
korsárky
korsárku
korsárkou
korsárů
Korzárom
Korzet
Korzetem
Korzeto
Korzetom
Korzika
Korzikán
Korzo
Kóř
Kóřa
Kořačka
Kořačke
Kořačko
Kořačkó
Kóřadlo
Kořák
Kořáka
Kořáke
Kořákem
Kořáko
Kořákom
Kořala
Kořátka
Kořátko
Kořeň
Kořeňa
Kořenáč
Kořenáča
Kořenáčem
Kořenáčom
Kořenář
Kořenářa
Kořenářem
Kořenářka
Kořenářke
Kořenářko
Kořenářkó
Kořenářo
Kořenářom
Kořenášo
Kořence
Kořencem
Kořenco
Kořencom
Kořeňenka
Kořeňenke
Kořeňenko
Kořeňenkó
Kořeňi
Kořeňim
Kořenka
Kořenkář
Kořenkářa
korsárům
šněrovačka
šněrovačkou
šněrovačku
šněrovačkám
ostrov ležící západně od italské pobřeží
plemeno koní malého vzrůstu, nazváno podle Korsiky korsikán
promenáda
kouř
kouře
kuřačka
kuřačky
kuřačku
kuřačkou
kouřidlo,komín
kuřák
kuřáka
kuřáky
kuřákem
kuřáků
kuřákům
kořalka,jakékoliv značky;také nadávka tomu,kdo často a
hodně pije
kuřátka RAMARIA – houby některé jsou jedlé
kuřátko
kořen stromu;také fešák
kořene;fešáka
květináč
květináče
květináčem
květináčům
bylinkář
bylinkáře
bylinkářem
babka kořenářka,bylinkářka
bylinkářky
bylinkářku
bylinkářkou
bylinkářů
bylinkářům
květináčů
slepičí lejno-kuřince
kuřincem
kuřinců
kuřincům
hruška s kořennou vůní
kořeněnky
kořeněnku
kořeněnkou
kuchyňské koření
kořením
dřevěná dýmka-kořenka,také nádoba na koření v kuchyni
sbírající kořínky a byliny
kořínkáře
Kořenkářem
Kořenkářka
Kořenkářke
Kořenkářko
Kořenkářo
Kořenkářom
Kořeňokaz
Kořeňokaza
Kořeňokaze
Kořeňokazem
Kořeňokazo
Kořeňokazom
Kořeňonožec
Kořeňovitá
Kořeňovité
Kořeňovitéch
Kořeňovitém
Kořeňovitó
Kořesť
Kořesťó
Kořet se
Kořinkář
Kořinkářa
Kořinkářem
Kořinkářka
Kořinkářke
Kořinkářko
Kořinkářkó
Kořinkářo
Kořinkářom
Kořivo
Kóřlavá
Kóřlavé
Kóřlavéch
Kóřlavém
Kořženkářkó
Kos
Kós
Kosa
Kósadla
Kósadlem
Kósadlo
Kósadlom
Kósat
Kosatec
Kosatka
Kosatke
Kosatko
Kosatkó
Kosé
Kósek
Kosem
Koseňik
kořínkářem
kořínkářka
kořínkářky
kořínkářku
kořínkářů
kořínkářům
b.r.RHIZOCTONIA,houba cizopasí na kořenech
kořenokaza
kořenokazy
kořenokazem
kořenokazů
kořenokazům
např.měňavka,zol.třída prvoků RHIZOPODA
kořenovitá zelenina atd
kořenovitý
kořenovitých
kořenovitým
kořenovitou
kořist
kořistí
kořir se,ponižovat
kořínkář
kořínkáře
kořínkářem
kořínkářka
kořínkářky
kořínkářku
kořínkářku
kořínkářů
kořínkářům
kuřivo
kouřová
kouřový
kouřových
kouřovým
kořínkářkou
MERULA, podrod ptáků rodu drozd
ostrov v Řecku v Egejském moři
kosa
kousadla
kousadlem
kousadlo
kousadlům
kousat
IRIS, okrasná rostlina
podélná plachta u plachetní lodě, trojúhelníkového tvaru
mezi stěžněm a přídí; ORCINUS ORCA, kosatka dravá
ryba
kosatky
kosatku
kosatkou
kusý
kousek
šikmo
bojovník ozbrojený kosou
Kosiř
Kosiř
Kosiřka
Kosiřke
Kosiřko
Kosiřkó
Kosiřo
Kosiřom
Koslev(f)čim
Kosmas
Kosmatka
Kosmetické
Kosmetickéch
Kosmetickém
Kosmetickó
Kosmická
Kosmické
Kosmickéch
Kosmickém
Kosmickó
Kosmonose
Kosmooká
Kosmookéch
Kosmookém
Kosmookó
Kosmos
Kosodřevina
Kosodřevine
Kosodřevino
Kosodřevinó
Kosť
Kostálňi
Kostálňich
Kostálňim
Kostarika
Kostečka
Kostečke
Kostečko
Kostečkó
Kostečkovaná
Kostečkované
Kostečkovanéch
Kostečkovaném
Kostečkovanó
Kostel
Kostela
Kostelec
Kostelem
Kostelom
Kosťená
Kosťené
Kosťenéch
Kosťeném
Kosťenke
kopec u Prostějova
zahradnický nůž
žena ,dělá zahradnickým nožem
kosiřky
kosiřku
kosiřkou
kosiřů
kosiřům
kostlivčím
český kronikář, děkan pražské fakulty narozen asi 1045
- 25.10. 1125 - jeho hlavním dílem je Kronika Čechů
pšenice fouska
kosmetický
kosmetických
kosmetickým
kosmetickou
kosmická
kosmický
kosmických
kosmickým
kosmickou
Kosmonosy, obec v Čechách
šikmooká
šikmookých
šikmookým
šikmookou
vesmír,svět
borovice kleč PINUS MUGO
kosodřeviny
kosodřevinu
kosodřevinou
kost hovězí; také krásná žena, to je kost
žeberní
žeberních
žeberním
stát ve Střední Americe
kostička
kostičky
kostičku
kostičkou
kostičkovaná
kostičkovaný
kostičkovaných
kostičkovaným
kostičkovanou
kostel
kostela
města na Moravě i v Čechách
kostelem
kostelům
vytvořená z kosti - kostěná
kostěný
kostěných
kostěným
kostěné brýle - kostěnky
Kosťenó
Kosterňi
Kosterňich
Kosterňim
Kosťica
Kosťico
Kosťicó
Kosťičkovaná
Kosťičkovanó
Kosťik
Kosťitvorná
Kosťitvorné
Kosťitvornéch
Kosťitvorném
Kosťitvornó
Kosťižer
Kostka
Kostke
Kostko
Kostkó
Kostlev(f)či
Kostlev(f)čich
Kostnatá
Kostnatách
Kostnaté
Kostnatém
Kostnató
Kostňi
Kostňica
Kostňich
Kostňim
Kostňimo
Kosťové
Kosťovém
Kostra
Kostrbál
Kostrbála
Kostrbále
Kostrbálem
Kostrbálo
Kostrbálom
Kostrbatec
Kostrč
Kostrotvorná
Kostrotvorné
Kostrotvornó
Kostrovitá
Kostrovité
Kostrovitéch
Kostrovitém
Kostrovitó
Kostřava
Kostylek
Kostym
kostěnou
kosterní
kosterních
kosterním
kostice
kostici
kosticí
kostičkovaná
kostičkovanou
fosfor
kostitvorná
kostitvorný
kostitvorných
kostitvorným
kostitvornou
kostižer, karies
kostka cukru a pod.
kostky
kostku
kostkou
kostlivčí
kostlivčích
samá kost - kostnatá
kostnatých
kostnatý
kostnatým
kostnatou
kostní
k uložení kostí -kostnice
kostních pozůstatků
kostním
kostnímu
kosťový
kosťovým
kostra
neupravený, ale také polosuchý strom; také neupravený
muž
kostrbála
kostrbály
kostrbálem
kostrbálů
kostrbálům
kostrbatec, nesourodý růstem
dolní konec páteře
kostrotvorná
kostrotvorný
kostrotvornou
velmi chudá postava, kostrovitá
kostrovitý
kostrovitých
kostrovitým
kostrovitou
kostřava červená FESTUCA, tráva, roste na loukách
kostel
kostým
Kostyme
Kostymem
Kostymo
Kostymom
Koš
Košaťi
Košaťina
Košaťine
Košaťino
Košaťinó
Košeláč
Košeláča
Košeláči
Košeláčo
Košeláčom
Košelová
Košelovéch
Košelovém
Košelovó
Košena
Košene
Košeno
Košenó
Košerák
Košiček
Košolenka
Košolenke
Košolenko
Košolenkó
Košová
Košové
Košové
Košovéch
Košovém
Košťál
Košťatář
Košťatářa
Košťatářem
Košťatářka
Košťatářke
Košťatářko
Košťatářkó
Košťatářo
Košťatářom
Koštér
Koštéra
Koštére
Koštérem
Koštoval
Koštovala
Koštovale
Koštovat
Koštové
Koštovéch
Koštovém
kostýmy
kostýmem
kostýmu
kostýmům
koš
strom se košatí
dětský kočárek
košatiny
košatinu
košatinou
malé dítě-košiláč
košiláče
košiláči
košiláčů
košiláčům
košilová látka
košilových
košilovým
košilovou
košina
košiny
košinu
košinou
židovský řezník
košíček
košilenka
košilenky
košilenku
košilenkou
příbuzná koši, košová
košový
košový
košových
košovým
košťál ze zelí atd.
výrobce košťat
košťatáře
košťatářem
košťatářka
košťatářky
košťatářku
košťatářkou
košťatářů
košťatářům
koštýř vína a pod.
koštýře
koštýře
koštýřem
chutnal
chutnala
chutnali
chutnat
koštový
koštových
koštovým
Koštovém
Kot
Kot
Kót
Kóta
Koťa=
Kotaci
Kotálel
Kotálela
Kotálele
Kotáleňi
Kotáleňim
Kotálet
Kotálka
Kotálke
Kotálko
Kotálkó
Kotár
Kotat
Koťátka
Koťátkem
Koťátko
Koťátkom
Kote
Koťe
Kotec
Kotek
Kotel
Kotevňi
Kotevňich
Kotevňim
Kotevňimo
Koťi (nemá)
Koťik
Koťike
Koťiko
Koťikom
Koťil
Koťila
Koťile
Koťilo
Koťilom
Kótke
Kótkem
Kótkem
Kótko
Kótkom
Kótkoval
Kótkovala
Kótkovale
Kótkovat
Kotlárenská
Kotlárenské
Kotlárenskéch
Kotlárenském
koštovým
kocour
kovat koně - kout
kout v kuchyni
kouta
stará, nevzhledná místnost - kuťa
kutací právo
kotoulel
koulela
kouleli
koulení
koulením
koulet
malá dechová hudba - kutálka
kutálky
kutálku
kutálkou
kamenitá půda -kotár
kutat
koťátka
koťátkem
koťátko
koťátkům
nožičky zabitého zvířete
mládě kočky FELIS
pro králíky a pod.
starý lidový svatební tanec
kotel
kotevní řetěz
kotevních
kotevním
kotevnímu
kůň je bez podkov
kotník
kotníky
kotníků
kotníkům
domácí kutil
kutila
kutily
kutilů
kutilům
koutky úst; dále kouty v kuchyni atd.
koutkem úst
koutkem prohodil
v koutku světnice, v koutku úst
koutkům úst, koutkům ložnice
schovával se
schovávala se
schovávali se
schovávat se
kotlárenská parta
kotlárenský
kotlárenských
kotlárenským
Kotlárenskó
Kotlena
Kotlene
Kotleno
Kotlenó
Kotleta
Kotlete
Kotleto
Kotletó
Kotna
Koťňák
Koťňáke
Koťňáko
Koťňákom
Kóťňi
Kóťňica
Kóťňice
Kóťňico
Kóťňicó
Kotnohorská
Kotnohorskó
Kotóč
Kótola
Kotólel
Kotólela
Kotólele
Kotóleňi
Kotóleňim
Kotólet
Kotor
Kótová
Kótové
Kótovéch
Kótovém
Kótovó
Kotrba
Kotrbe
Kotrbelec
Kotrbo
Kotrbó
Kotrč
Kotrčňik
Kotrlák
Kotrláka
Kotrláke
Kotrlákem
Kotrláko
Kotrlákom
Kotrmelcoval
Kotrmelcovala
Kotrmelcovale
Kotrmelcováňi
kotlárenskou
kotlina za lesem
kotliny
kotlinu
kotlinou
kotleta vepřová
kotlety
kotletu
kotletou
mnišská kutna
hanlivě knězi - kuťňák
kuťňáky
kuťňáků
kuťňákům
koutní, patřící ke koutu
plachta, která dělila kuchyň na kout kde byla matka
s novorozenětem
koutnice
koutnici
koutnicí
kutnohorská
kutnohorskou
kotouč
koutola - koutulovití PSYCHODIDAE, čeleď dvoukřídlého
hmyzu druhy rodu PHLEBOTOMUS sají krev, ostatní se
živí nektarem rostlin
kotoulel
kotoulela
kotouleli
kotoulení
kotoulením
kotoulet se
město a přístav v Jugoslávii
koutová
koutový
koutových
koutovým
koutovou
hlava
hlavy
kotoul
hlavu
hlavou
jedlý kotrč kadeřavý SPARASSIS CRIPSA
zadní veslař, kormidelník, kotrčník
holub domácí - kotrlák
kotrláka
kotrláky
kotrlákem
kotrláků
kotrlákům
dělal kotouly
dělala kotouly
dělali kotouly
dělání kotoulů
Kotrmelcovat
Kotva
Kotve
Kotvičňik
Kotvičňike
Kotvičňiko
Kotvičňikom
Kotvo
Kotvó
Kotylek
Kov
Kov(f)kop
Kovboj
Kovová
Kovové
Kovovéch
Kovovém
Kovovó
Koza
Koza
Kozácká
Kozácké
Kozáckéch
Kozáckém
Kozáckó
Kozák
Kozák
Koze
Kozelec
Kózelňik
Kózelňike
Kózelňikem
Kózelňiko
Kózelňikom
Kozena
Kozena
Kozene
Kozeno
Kozenó
Kozi brada
Kozi lest
Kozi noha
Kozilek
Kozilka
Kozilke
Kozilkem
Kozilko
Kozilkom
Kozinec
Koziřetka
Koziřetke
dělat kotouly
u každé lodi je kotva
kotvy
kotvičník TRIBULUS, rostlina
kotvičníky
kotvičníků
kotvičníkům
kotvu
kotvou
malý kotlík
kov
horník kopající rudu
pasák dobytka
kovová-železná
kovový
kovových
kovovým
kovovou
koza domácí CAPRA HIRCUS
koza domácí CAPRA HIRCUS
kozácká šavle
kozácký
kozáckých
kozáckým
kozáckou
donský kozák
kozák dubový BOLETUS RIMOSUS, kozák březový
BOLETUS SCABER, kozák habrový BOLETUS
RUGOSUS
dámské poprsí; kozy domácí i divoké
kotrmelec, kotoul
kouzelník, iluzionista
kouzelníky
kouzelníkem
kouzelníků
kouzelníkům
kozí vydělaná kůže
Jan Sladký Kozina, chod
Koziny, příjmení
Kozinu příjmení
Kozinou příjmení
kozí brada TRAGOPOGON - houba
kozí list, bot. zimolez LONICERA CAPRIFOLIUM rostlina
kozí noha bot. bršlice kozí noha AEGOPODIUM
PODAGRARIA - plevel
kozílek, kozel, samec kozy domácí
kozílka
kozílky
kozílkem
kozílku
kozílkům
kozinec ASTRAGALUS
bradavice
bradavice
Koziřetko
Koziřetkó
Kozlena
Kozlene
Kozleno
Kozlenó
Kozliček
Kozlik
Kozó
Kozodoj
Kozolenka
Kozolenke
Kozolenko
Kozolenkó
Kozonoh
Kozopas
Kozopasa
Kozopase
Kozopasem
Kozopaska
Kozopaske
Kozopasko
Kozopasko
Kozopaskó
Kozopasom
Kozoroch
Kozorožec
Kozové
Kozovéch
Kozovém
Kozovó
Kožák
Kožáke
Kožákem
Kožáko
Kožákom
Kožař
Kožařa
Kožařem
Kožařka
Kožařke
Kožařko
Kožařkó
Kožařo
Kožařom
Kožečka
Kožečke
Kožečko
Kožečkó
Kožel
bradavici
bradavicí
kozlina, kůže z kozy
kozliny
kozlinu
kozlinou
kozlíček, zool. ACANTHOCINUS brouk - ničí stromy
kozlík lékařský VALERIANA OFFICINALIS - významná
léčivá rostlina
kozou
lidové označení ptáka lelka lesního CAPRIMULGUS
AUROPAEUS
koza
kozy
kozu
kozou
satyr
pase kozy-kozopas
kozopasa
kozopasy
kozopasem
kozopaska
kozopasky
kozopasku
kozopasů
kozopaskou
kozopasům
kozorožec
české označení pro několik druhů přežvýkavých
sudokopytníků ze skupiny koz - kozorožec horský
CAPRAIBEX; kozorožec CA- PRICORNUS souhvězdí
zvěrokruhu
kozový
kozových
kozovým
kozovou
kožený kabát
kožáky
kožákem
kožáků
kožákům
vydělává kůže
kožaře
kožařem
kožařka
kožařky
kožařku
kožařkou
kožařů
kožařům
kůžička
kůžičky
kůžičku
kůžičkou
kužel
Kožela
Koželka
Koželke
Koželko
Koželo
Koželom
Koženáč
Kožeňica
Kožeňico
Kožeňicó
Kožojed
Kožóšek
Kr
Kra
Krá
Krab
Kraba
Krabaté
Krabátl
Krabe
Krabem
Krabi
Krabica
Krabico
Krabicó
Krabilica
Krablatá
Krablaté
Krablatéch
Krablató
Krabo
Krabom
Krabovaci
Krabovacim
Krabovité
Krabovitó
Kráčivá
Kráčivé
Kráčivéch
Kráčivém
Kráčivó
Kradeš
Krádeš
Kradmá
Kradmé
Kradméch
Kradmém
Kradmó
Kraďó
Krágloval
Kráglovala
Kráglovale
kužele
kuželka
kuželky
kuželku
kuželů
kuželům
kožená reneta - jablko, koženáč
ledovice, hladká jako kůže koženice
koženici - ledovici
koženicí ledovicí
kožojedovití DERMESTIDAE čeleď středně velkých
brouků v přírodě žijí na zbytcích zdechlin a někteří na
květech
kožíšek
značka pro krejcar (grejcar)
obrovský kus ledu
dělá havran
BRACHYURA; krab říční ERIOCHEIR SINENSIS, u nás
se vyskytuje vzácně
kraba
krabatý, vráštitý atd.
límec kabátu
kraby
krabem
krabi
krabice
krabici
krabicí
krabilice CHAEROPHYLLUM rostlina
krabatá
krabatý
krabatých
krabatou
krabů
krabům
kramovací
kramovacím
připomínající kraba, krabovitý
krabovitou
kráčivá
kráčivý
kráčivých
kráčivým
kráčivou
kradeš
krádež
skrytá,tajná
skrytý
skrytých, kradmých pohledů
skrytým, kradmým
skrytou, kradmou
tajně
odstraňoval
odstraňovala
odstraňovali
Kráglovat
Kraholec
Krach
Krache
Krachl
Krachla
Krachle
Kracho
Krajáč
Kraják
Krajan
Krajánek
Krajaňi
Krajanka
Krajanke
Krajanko
Krajankó
Krajano
Krajanom
Krajanská
Krajanské
Krajanskéch
Krajanském
Krajanskó
Krájeci
Krájecich
Krájecim
Kráječka
Kráječke
Kráječko
Kráječkó
Krajic
Krajica
Krajice
Krajicem
Krajico
Krajicom
Krajina
Krajine
Krajino
Krajinó
Krajka
Krajke
Krajko
Krajkó
Krajňi
Krajňica
Krajňico
Krajňicó
Krajňich
Krajňik
Krajňim
Krajňimo
Krajnosť
Krajnosťe
odstraňovat
krahujec ACCIPITER obecný, ACCIPITER NISUS
bankrot, úpadek
bankroty
udělal bankrot
udělala bankrot
krachli
bankrotu
velký hliněný hrnec na mléko
nůž na krájení usně
krajan
mlynářský tovaryš - mládek
krajané
krajanka
krajanky
krajanku
krajankou
krajanů
krajanům
krajanská
krajanský
krajanských
krajanským
krajanskou
krájecí
krájecích
krájecím
kráječka
kráječky
kráječku
kráječkou
krajíc
krajíce
krajíce
krajícem
krajíců
krajícům
krajina
krajiny
krajinu
krajinou
krajka
krajky
krajku
krajkou
krajní
krajnice u silnice
krajnici
krajnicí
krajních
v řadě stojící krajní - krajník
krajním
krajnímu
krajnost
krajnosti
Krajnosťó
Krajová
Krajové
Krajovéch
Krajovém
Krajovó
Krajská
Krajské
Krajskéch
Krajském
Krajskó
Krak
Krák, krák
Krakaťica
Krakaťico
Krakaťicó
Krákavá
Krákavé
Krákavéch
Krákavém
Krákavó
Krakonoš
Krákor
Krákoravá
Krákoravé
Krákoravéch
Krákoravém
Krákoravó
Krákorka
Krákorke
Krákorko
Krákorkó
Krákot
Krákote
Krákoto
Krákotom
Krakovec
Krakovská
Krakovskó
Kraksna
Kraksno
Kraksnó
Král
Kralecké
Králecké
Kralečeca
Kralečeco
Kralečecó
Králék
Králeka
Králeke
Králeko
Králekom
krajností
krajová,oblastní
krajový
krajových
krajovým
krajovou zvláštnost
krajská
krajský
krajských
krajským
krajskou
bájný mořský živočich
skřek havrana
krakatice TEUTHOIDEA
krakatici
krakaticí
hlas podoby havrana
krákavý
krákavých
krákavým
krákavou
pohádková bytost
žvanění
užvaněná,ukecaná
krákoravý
krákoravých
krákoravým
ukecanou ženu
slepice-krákorka
krákorky
krákorku
krákorkou
krákot havranů
krákoty
krákotů
krákotům
Krakovec - zřícenina hradu u Rakovníka, působiště Jana
Husa
moravský salám
krakovskou
stará věc, auto a pod
kraksnu
kraksnou
král
kralický ke Kralicím na Hané
králický ke Králíky v Čechách
ramlice králíka, králičice
ramlici
ramlicí
králík ORYCTOLAGUS - od savců z řádu zajíců
LAGOMORPHA
králíka
králíky
králíků
králíkům
Kralevic
Králiček
Králka
Králke
Králko
Králkó
Kralope
Králová
Kraloval
Kralovala
Kralovale
Královedvorské
Královedvorskó
Královehradeckó
Královéch
Královém
Královen
Královepolské
Královepolskó
Královinka
Královna
Královne
Královno
Královnó
Královó
Královrah
Královraho
Královrahom
Krám
Kráme
Kráme
Kramflék
Kramfléka
Kramfléke
Kramfléko
Kramflékom
Kramla
Kramle
Kramlo
Kramló
Krámo
Krámom
Krámové
Krámovéch
Krámovém
Krámovó
Krampéř
Krampéřa
Krampéřem
Krampéřo
Krampéřom
Krámská
Krámské
Krámskéch
kralevic
králíček obecný REGULUS REGULUS nejmenší pták, váží
jen 6g
královna
královny
královnu
královnou
Kralupy nad Vltavou
králová
kraloval, panoval
kralovala
kralovali
královedvorský
královedvorskou
královehradeckou
králových
královým
královen
královopolský
královopolskou
mladá, dosud neoplodněná včelí královna
královna
královny
královnu
královnou
královou
královrah
královrahů
královrahům
obchod
obchody
nepotřebné věci k vyhození staré krámy
podpatek
podpatku
podpatky
podpatků
podpatkům
železná spona na spojování trámů vazby
spona
sponu
sponou
zbytečných krámů, ale i obchodu
zbytečným krámům, i obchodům
obchodový
obchodních
obchodním
obchodní
vetešník
vetešníka
vetešníkem
vetešníků
vetešníkům
obchodnická
obchodnický
obchodnických
Krámském
Krámskó
Kranec
Kraol
Kraozaminz
Krapánek
Krapet
Krapetko
Krapla
Krápňik
Krápnoťi
Krápota
Kras
Krása
Krasava
Krasava
Krásná
Krásné
Krásnéch
Krásnó
Krasnoarmjejec
Krásňóčká
Krásňóčké
Krásňóčkéch
Krásňóčkém
Krásňóčkó
Krásnohlasé
Krásnohlasó
Krásnolici
Krásnoočkó
Krásnooká
Krásnooké
Krásnookó
Krásnoroká
Krásnorokó
Krásnotvárnó
Krásnovlasáč
Krásny
Krasobroslař
Krasobroslařo
Krasohled
Krasohlede
Krasohledo
Krasohledom
Krasochoť
Krasojezdec
Krasokvjet
Krasomil
Krasomil
Krasomlova
Krasomlovó
Krasopaňi
Krasopis
Krasořeč
obchodnickým
krámskou - majitelku obchodu, krámu, prodavačku
římsa, kranec (granec) u kamen
kraul - nejrychlejší a nejúspornější způsob plavání
krauzaminc - druh cukroví s pří sadou silice z máty peprné
MENTHA CRIPSA kadeřavá
trošičku
velmi malé množství
kapičku
cukroví z máslového těsta
krápník
krápnutí
krůpěj
Macocha
krása
jméno princezny
krasavice
krásná
krásný
krásných
krásnou
krasnoarmějec
velice hezká, jak obrázek
velice hezký
velice hezkých
velice hezkým
velice hezkou
krásnohlasý
krásnohlasou
krásnolící
krásnoočkou
krásnooká
krásnooký
krásnookou
krásnoruká
krásnorukou
krásnotvárnou
krásnovlasý
krásné
krasobruslař
krasobruslařů
kaleidoskop, krasohled
krasohledy
krasohledů
krasohledům
vnímat krásno
krasojezdec
krasokvět
estét
princ pohádkový
krasomluva
krasomluvou
Venuše
krasopis
vzletná řeč
Krasořečňik
Krasořečňikom
Krasoťinka
Krasoťinke
Krasoťinko
Krasoťinkó
Krásové
Krasovjeda
Krasovjede
Krasovjedo
Krasovjedó
Krast
Krášleci
Krášlet
Krášlevá
Kráter
Kraťičká
Kraťičké
Kraťiknot
Kraťina
Kraťine
Kraťinká
Kraťinké
Kraťinkéch
Kraťinkém
Kraťinkó
Kraťino
Kraťinó
Kraťinoha
Kraťinohó
Kráťit
Kráťite
Krátká
Krátké
Krátkéch
Krátkém
Krátkó
Krátkodechá
Krátkodeché
Krátkodechó
Krátkodobá
Krátkodobé
Krátkodobó
Krátkohlavé
Krátkohlavó
Krátkokrká
Krátkokrké
Krátkokrkó
Krátkokřidló
Krátkolebé
Krátkolebó
Krátkonohá
Krátkonohó
Krátkoocasé
Krátkoocasó
krasořečník
krasořečníkům
posměšně krasotinka
krasotinky
krasotinku
krasotinkou
krasový
estetika - krasověda
estetiky - krasovědy
estetiku - krasovědu
estetikou - krasovědou
krást
krášlicí
krášlit
krášlivá, vykrášlená
kráter sopky
velmi malá - kratičká
velmi malý, krátký, kratičký
zkracování knotu u petrolejových lamp
krátká prkna - kratina
kratiny
velmi krátká
velmi krátký
velmi krátkých
velmi krátkým
velmi krátkou
kratinu
kratinou
kdo má krátké nohy, kratinoha
kratinohou
krátit
krátíte
krátká
krátký
krátkých
krátkým
krátkou
krátký dech, krátkodechá
krátkodechý
krátkodechou
krátkodobá
krátkodobý
krátkodobou
krátkohlavý
krátkohlavou
krátkokrká
krátkokrký
krátkokrkou
krátkokřídlou
krátkolebý
krátkolebou
krátkonohá
krátkonohou
krátkoocasý
krátkocasou
Krátkoplátečná
Krátkoprstá
Krátkoprsté
Krátkoprstó
Krátkoročka
Krátkoročkó
Krátkorohé
Krátkorohó
Krátkosrsté
Krátkosrstó
Krátkosť
Krátkosťó
Krátkostopka
Krátkostopko
Krátkostopkó
Krátkovjeká
Krátkovjekó
Krátkovlasá
Krátkovlasé
Krátkovlasó
Krátkozraká
Krátkozraké
Krátkozrakéch
Krátkozrakó
Kraťóčká
Kraťóčké
Kraťóčkéch
Kraťóčkém
Kraťóčkó
Kraťóčkó
Kratochvila
Kratochvilo
Kratochviló
Kraťólinká
Kraťólinkó
Kraťónká
Kraťónké
Kraťónkéch
Kraťónkém
Kraťónkó
Krav(f)čák
Krav(f)ské taliř
Krav(f)skó vodo
Kráva
Kravařsko
Kráve
Kravjenec
Krávo
Krávó
Krb
Krbál
Krbe
Krbem
Krbik
rostlina rezec CERASTIUM
krátkoprstá
krátkoprstý
krátkoprstou
krátkoručka
krátkoručkou
krátkorohý
krátkorohou
krátkosrstý
krátkosrstou
krátkost
krátkostí
krátkostopka
krátkostopku
krátkostopkou
krátkověká
krátkověkou
krátkovlasá
krátkovlasý
krátkovlasou
krátkozraká
krátkozraký
krátkozrakých
krátkozrakou
kraťoučká
kraťoučký
kraťoučkých
kraťoučkým
kraťoučkou
kraťoučkou
kratochvíle
kratochvíli
kratochvílí
velmi krátkou, kraťoulinkou chvíli
kraťoulinkou
kratinká
kratinký
kratinkých
kratinkým
kratinkou
lehký kravský vůz
kravské lejno
močůvka
samice skotu, popřípadě jiných příslušníků čeledě
turovitých
kraj na Moravě - horní Odra
krávy; nadávka ženám – vy krávy
kravské lejno – kravěnec
krávu
krávou
krb
sukovitá větev, také pařez
krby
krbem
toulec na brousek – krbík
Krbike
Krbikem
Krbiko
Krbikom
Krbo
Krbom
Krcálek
Krcálko
Krcálkom
Krč
Krčař
Krčařa
Krčařo
Krčařom
Krček
Krčemňi.
Krčemňich
Krčemňim
Krčet
Krčma
Krčme
Krčmo
Krčmó
Krčňi
Krčňich
Krčňim
Kré
Kreachom
Kreatora
Kreatore
Kreatoro
Kreatoró
Krécar
Kréčiř
Kréčiřa
Kréčiřo
Kréčiřom
Kreda
Krede
Kredenc
Kredikt
Kredo
Kredo
Kredó
Krechla
Krechlo
Krechló
Krecht
Krechta
Krechte
Krechto
Krechtom
Krém
Kremaca
krbíky
krbíkem
krbíku
krbíkům
krbu
krbům
malá místnost - krcálek
krcálku
krcálkům
křeč
lékař chorob krčních
krčaře
krčařů
krčařům
krk-krček
krčemní - hospodský stůl, lavice a pod
krčemních
krčemním
krčit se
hospoda horšího řádu
hospody
hospodu
hospodou
krční odd.
krčních chorob
krčním
kraj
bankrotům
stvůra - kreatura
kreatury
kreaturu
kreaturou
krejcar (grejcar) šedesátina zlatníku stříbrná mince
zavedená v Čechách roku 1561
krejčí
krejčíře
krejčích
krejčím
křída
křídy
kredenc v kuchyni
úvěr
křídu
věřím v Boha
křídou
krychle
krychli
krychlí
v zemi vykopaná díra na uskladnění řepy, brambor
krechta
krechty
krechtu
krechtům
čistidlo na boty, cukrářský výrobek
kremace
Kremaco
Kremacó
Kreminál
Kreminálo
Kreminálom
Kremonka
Kremonke
Krémová
Krémové
Krémovéch
Krémovó
Krempa
Krempe
Krempiroval
Krempirovala
Krempirovale
Krempirovat
Kremrola
Kremrole
Kremrolo
Kremroló
Kremža
Kréňi
Krenolena
Krenoleňe
Krenoleno
Krenolenó
Kreól
Kreóla
Kreólem
Kreólo
Kreólom
Krepovéch
Krepovém
Krepovó
Krepta
Krepte
Krepto
Kreptó
Kreptovitá
Kreptovité
Kreptovitéch
Kreptovitém
Kreptovitó
Kresa
Krese
Kreso
Kresó
Kresta
Krestal
Krestalka
Krestalke
Krestalko
kremaci
kremací
vězení
vězení
vězením
značka houslí ze 17.století
kremonky
krémová
krémový
krémových
krémovou
okraj klobouku
krempy
marodil
marodila
marodili
marodit
cukrářský výrobek - trubička
trubičky
trubičku
trubičkou
město v Rakousku
krajní
krinolína
krinolíně
krinolínu
krinolínou
kreol, potomek španělských nebo portugalských
kolonizátorů v Jižní a Střední Americe
kreola
kreolem
kreolů
kreolům
krepových
krepovým
krepovou
krypta
krypty
kryptu
kryptou
kryptovitá
kryptovitý
kryptovitých
kryptovitým
kryptovitou
krysa RATTUS RATTUS statný hlodavec z čeledi
myšovitých
krysy
krysu
krysou
Krista, Kristýna žen. jméno
cukr krystal
krystalka
krystalky
krystalku
Krestalkó
Kret
Kretá
Kréta
Krete
Kretéch
Kretém
Kreténismos
Kreťim
Kreťina
Kreťine
Kreťino
Kreťinó
Kretolebec
Kretón
Kretonosec
Kretové
Kretovéch
Kretovém
Kretovó
Kreveta
Krevete
Kreveto
Krevetó
Krézl
Krhat
Krchňák
Krchňákem
Krchov
Krindapána
Kripl
Kripla
Kriplem
Kriplen
Kriplo
Kriplom
Kristapána
Kristiján
Kristijánka
Kristijánkó
Kristinka
Kristinke
Kristinko
Kristinkó
Kristos
Kristov(f)ské
Krišpin
Krit(ť)ickó
Kritérijum
Kritická
Kritické
krystalkou
kryt
krytá hala
administrativní oblast v Řecku
kryty
krytých
krytým
poškození mozku, kretenismus
krytím
krytina střešní
krytiny
krytinu
krytinou
krytolebec STEGOCEPHALIA souborný název pro
vymřelé sta- bylé obojživelníky
kreton, bavlněná tkanina v plátnové vazbě – záclony,
závěsy atd.
krytonosec CEUTORRHYNCHUS BARIS, rody brouků
z čeledi nosatcovitých
krytový
krytových
krytovým
krytovou
PALAEMONIDAE, čeleď mořských korýšů z podtřídy
rakovců
krevety
krevetu
krevetou
široký nabíraný límec
chorobně mokvat, slzet
levák
levákem
hřbitov
citoslovce zvolání
mrzák
mrzáka
mrzákem
kriplen
mrzáků
mrzákům
zvolání
Kristian muž. jméno
kristiánka
kristiánkou
Kristýnka žen. jméno
Kristýnky
Kristýnkou
Kristýnkou
Kristus
kristovský
Krišpín muž.jméno
kritickou
kriterium, měřítko pro srovnávání více zjevů
kritická
kritický
Kritickéch
Kritickém
Kritička
Kritičke
Kritik
Kritika
Kritikastr
Kritiko
Kritikos
Kriza
Krk
Krkáč
Krkal
Krkala
Krkale
Krkáňi
Krkáňim
Krkat
Krkatá
Krkaté
Krkatéch
Krkatém
Krkató
Krkav(f)če
Krkav(f)čeca
Krkav(f)čeco
Krkav(f)čecó
Krkavé
Krkavec
KrkavecKrkavém
Krkavéma
Krkavica
Krkavó
Krkohlavec
Krkón
Krkóna
Krkóne
Krkóno
Krkónom
Krkonoše
Krkovico
Krkovico
Krkovicó=
Krleš
Krmelec
Krmeňi
Krmeňim
Krmič
Krmiča
Krmička
Krmičke
Krmičko
Krmičkó
kritických
kritickým
kritička
kritičky
kritik
kritika
hanlivě kritik
kritiku
kritikus
krize
krk
kdo často po jídle říhá, krká
říhal
říhala
říhali
říhání
říháním
říhat
s dlouhým krkem
krkatý
krkatých
krkatým
krkatou
mládě krkavce
krkavčice
krkavčici
krkavčicí
říhavý
chamtivec
krkavec velký CORVUS CORAX
říhavým
říhavýma
největší krevní tepna krkavice
říhavou
krkavec velký
lakomec
lakomce
lakomče; ty jeden lakomče
lakomče
lakomcům
Krkonoše
uzenou krkovičku
krkovičku
krkovičkou
ivokace zkomolená v staročeské duchovní písni - Kyrie
eleison
krmítko pro srnčí zvěř
krmení
krmením
krmič dobytka
krmiče
krmička
krmičky
krmičku
krmičkou
Krmičo
Krmičom
Krmik
Krmika
Krmike
Krmikem
Krmiko
Krmikom
Krmil
Krmila
Krmit
Krmitka
Krmitkem
Krmitko
Krmivář
Krmivářa
Krmivářka
Krmivářke
Krmivářko
Krmivářkó
Krmivářo
Krmivářom
Krňavá
Krňavé
Krňávek
Krňavó
Krobiján
Krobijánka
Krobijánke
Krobijánkó
Krobót
Krocan
Krocana
Krocane
Krocanem
Krocano
Krocanom
Krocefósek
Krócená
Krocenágl
Krocenál
Krócené
Króceňina
Króceňine
Króceňino
Króceňinó
Kroci
Krocifagot
Krocifix
Krocifósek
Krocihiml
Krocijáda
Krocijáde
krmičů
krmičům
krmné prase
krmíka
krmíky
krmíkem
krmíku
krmíkům
krmil dítě
krmila
krmit - dát najíst
krmítka pro sýkorky
krmítkem
krmítko
krmivář na statku
krmiváře
krmivářka
krmivářky
krmivářku
krmivářkou
krmivářů
krmivářům
nevyvinutá, zakrnělá -krňavá
nevyvinutý
maličký předmět
nevyvinutou
grobián
grobiánka
grobiánky
groviánkou
Chorvat
MELEAGRIS GALLOPAVO - dom. forma krocana
divokého
krocana
krocany
krocanem
krocanů
krocanům
krucifix, ukřižovaný
zatočená cesta atd.
krucinágl
krucinál
kroucený, točitý
kroucenina
krouceniny
krouceninu
krouceninou
nadávka, zaklení - kruci
nadávka, zaklení -krucifagot
krucifix
krucifousek
krucihiml
kruciáta, nezdar křižácké výpravy proti husitským Čechům
- od latinského crus - kříž
kruciáty
Krocijádo
Krocijádó
Krocilaudón
Krocimilijón
Krocinálfagot
Krocipisek
Krocisakra
Krocityrkn
Kročenka
Kročenke
Kročenko
Kročenkó
Kroči
Kročitá
Kročité
Kročitéch
Kročitém
Kročitó
Kroh
Króhadlo
Krohatka
Krohe
Krohem
Kroho
Krohom
Krochta
Krochte
Krochto
Krochtó
Kroj
Krojidlo
Krok=
Krokoďil
Krokomjer
Krokov(f)ské
Krokové
Krokvové
Kromflék
Kromfléke
Kromfléko
Kromflékom
Kromje
Kromjeřiš
Kromlevá
Kromobečéná
Kromplováňi
Kromplováňim
Kroneka
Kronekář
Kronekářa
Kronekářem
Kronekářka
Kronekářke
kruciátu
kruciátou
zaklení, krucilaudon
krucimilion
krucinálfagot
krucipísek
krucisakra
krucityrkn -zaklení
kručinka, b.r.GENISTA, barvířská německá, chlupatá;
polokeřík
kručinky
kručinku
kručinkou
kručí mu hlady v břiše
dělající dlouhé kroky -kročitá
kročitý
kročitých
kročitým
kročitou
kruh
struhadlo na zelí -krouhadlo
kruhatka, b.r. CORTUSA MAT TIOLIHO -rostlina
kruhy
kruhem
kruhu
kruhům
kruchta, tribuna atd.
kruchty
kruchtu
kruchtou
kroj
nůž připevněný před radlici pluhu - krojidlo
krok
krokodýl z.r.CROCODYLUS
krokoměr
krokovský, pochází z doby Kroka
krokový
trám, podpírající nosnou konstrukci pro krytinu krokvový
knoflík
knoflíky
knoflíků
knoflíkům
kromě tebe
Kroměříž
kroměvá
kromobyčejná
vyšívání zlatem, stříbrem -krumplování
krumplováním
kronika
kronikář
kronikáře
kronikářem
kronikářka
kronikářky
Kronekářko
Kronekářkó
Kronekářo
Kronekářom
Kroňkat
Kronos
Kronyř
Kropáč
Krópárňa
Krópe
Kropená
Kropenáč
Kropenáča
Kropenáčo
Kropenáčom
Kropenaťi
Kropeňina
Kropeňine
Kropeňino
Kropeňinó
Kropenka
Kropenke
Kropenko
Kropenkó
Kropica
Kropici
Kropicich
Kropicim
Kropico
Kropicó
Kropičná
Kropičné
Kropičnó
Kropiř
Krópka
Krópné
Krópňik
Kropobiťi
Krópovka
Krópovke
Krópovko
Krópovkó
Krópovó
Krosna
Krošena
Krošenka
Krošet
Krošnohorské
Krošnohoři
Krošpán
Krošpánek
Krošťik
Krota
Kroťas
kronikářku
kronikářkou
kronikářů
kronikářům
postonávat
nejmladší z Titánů
krunýř
svěcení vodou - kropáč
kroupárna, kde se dělají kroupy
kroupy
kropená vodou
kropenáč vytrvalý, b.r. SWERTIA rostlina
kropenáče
kropenáčů
kropenáčům
stává se kropenatou
kropenina, kropenatá látka třeba na zástěry atd.
kropeniny
kropeninu
kropeninou
druh slepic, na svěcenou vodu
kropenky
kropenku
kropenkou
krupice
kropicí vůz
kropících
kropícím
krupici
krupicí
krupičná kaše
krupičný
krupičnou
bohatě zdobená, široká pokrývka rytířského koně
kroupka
kroupný
kroupník
krupobití
kroupová polévka
kroupovky
kroupovku
kroupovkou
kroupovou
tlumok na záda
krušina olšová, b.r.FRANGULA
žemle, krušinka
drtit, rozmačkávat
krušnohorský
Krušnohoří
zimostráz-krušpán
krušpánek
kruštík tmavočervený, příbuzný orchidejím b.r.
EPIPACTIS
slepice krocana -krůta
kruťas
Kroté
Kroťi
Króťi
Kroťibrko
Kroťihlav
Kroťil
Króťim
Kroťina
Kroťitel
Krotká
Krotké
Krotkéch
Krotkém
Krotkó
Krotovláda
Krov(f)
Krov(f)ke
Krovec
Krózla
Króžek
Krožitka
Krožitkem
Krožitko
Króžkoval
Króžkovala
Króžkovale
Króžkovat
Króžkovec
Króžkovitá
Króžkovité
Króžkovitéch
Króžkovitém
Króžkovitó
Krožňi
Krožňica
Krpce
Krpi
Krpjet
Krskovec
Krt
Krtči
Krtek
Krťičinec
Krťičňik
Krtonoška
Kruhov(f)ka
Kruhov(f)ke
Kruhov(f)ko
Krupón
Krupóne
Kružedlo
Krváceňi
Krváceňim
Krvav(f)ka
Krvavec
krutý
krutí
kroutí
vyjadřující podiv
krutihlav, zool. r..JYNZ - příbuzný datlu
krotil
kroutím
krutina
krotitel
krotká jak beránek
krotký
krotkých
krotkým
krotkou
krutovláda
krov na střeše
první pár pevných křídel brouků chroustů a pod
horní část kuchyňských kamen nad troubou
vlna ve vlasech umělá
kroužek
kružítka
kružítkem
kružítko
kroužkoval
kroužkovala
kroužkovali
kroužkovat
žížala podkmen ANNELIDA kroužkovec
kroužkovitá
kroužkovitý
kroužkovitých
kroužkovitým
kroužkovitou
kružní
kružnice
opánkové střevíce
mrzí
stát šikmo
starý český tanec
krtek
krtčí
krtek TALPA - u nás je krtek obecný TALPA EUROPAEA
krtičinec, kopeček na zahradě
krtičník b. r. .SCROPHULARIA statná jarní bylina
krtonoška obecná z. r. GRYLLOTALPA -škodlivý hmyz
kruhovka
kruhovky
kruhovkou
krupon z prasete
krupony
kružidlo
krvácení
krvácením
hruška s červenou dužinou
b.r. SANGUISORBA - menší luční bylina - krvavec
Krypl
Krypla
Krzlevá
Krzno
Křachl
Křachla
Křachle
Křachnót
Křáp
Křapáč
Křapat
Křápat
Křápe
Křáple
Křápne
Křástal
Křeco
Křecovitá
Křecovité
Křecovitéch
Křecovitém
Křecovitó
Křeč
Křečci
Křečel
Křečela
Křečele
Křečet
Křeči
Křéčke
Křečkoval
Křečkovala
Křečkovale
Křečkovat
Kředla
Kředlatka
Kředleca
Kředleco
Kředlecó
Křédlel
Křédlela
Křédlele
Křédlet
Kředlo
Kředló
Křédlov(/f)kó
Křédlov(f)ka
Křédlov(f)ke
Křédlov(f)ko
Křédlová
Křédlové
Křédlovéch
Křédlovém
Kředobilá
Kředobiléch
krypl i nadávka
krypla
skrze
svrchní kožené roucho
spadl dolů
spadla dolů
spadli dolů
spadnout dolů
stará nepotřebná obuv
velkoplodá odrůda ořechů s tenkou skořápkou -křapáč
co je prasklé křape
hřmotně jít
staré opotřebované boty
spadli do potoka
spadne s kola
chřástal HELIORNITHIDAE
kštici
kšticovitá
kšticovitý
kšticovitých
kšticovitým
kšticovitou
křeč
křečci CRICETUS CRICETUS křeček polní
křičel
křičela
křičeli
křičet
křičí
kříčky
schraňoval, skrblil
skrblila
skrblili
skrblit
poklice
Křídlatka b.r. PLEUROPTERUS zahradní vysoká rostlina
křidlice na střechu
křidlici
křidlicí
pomalu a ze široka usedal
usedala
usedali
usedat
poklici
poklicí
křídlovkou
křídlovka
křídlovky
křídlovku
křídlová matka
křídlový
křídlových
křídlovým
křídobílá
křídobílých
Kředobiló
Kředylka
Křédylka
Kředylke
Kředylko
Kředylkó
Křehkéř
Křehkosť
Křehkosťó
Křehnót
Křehola
Křeholo
Křeholó
Křehoťina
Křehoťine
Křehotino
Křehotinó
Křehťik
Křechlik
Křek
Křekem
Křeklavá
Křeklavé
Křeklavéch
Křeklavém
Křeklavó
Křeklón
Křeklóňi
Křeklóno
Křeklónom
Křemela
Křemelák
Křemeláková
Křemelákovéch
Křemelákovém
Křemelákovó
Křemele
Křemelo
Křemeló
Křemenáč
Křemenec
Křemik
Křen
Křenčet
Křeňil se
Křeňila
Křeňile
Křeňit se
Křeno
Křepčel
Křepčela
Křepčele
Křepčet
Křepé
Křepelec
křídobílou
poklice
křidýlka
poklice
poklici
poklicí
křehčej
křehkost
křehkostí
křehnout
vrba křehká; bojácný, křehký, neprůbojný člověk
křehulu
křehulou
velmi křehký předmět, člověk
křehotiny
křehotinu
křehotinou
mazanec hlavně v Čechách
křehtík
křik
křikem
křiklavá
křiklavý
křiklavých
křiklavým
křiklavou
křikloun
křiklouni
křiklounů
křiklounům
kámen; také neohrabaný člověk
dub letní QUERCUS ROBUR dub křemelák
křemeláková
křemelákových
křemelákovým
křemelákovou
kameni
kamení
tvrdý jako křemen
houba kozák -křemenáč
kvarcit
silicium zn. Si
křen selský b.r. ARMORACIA
hnít, puchřet
culil se
culila se
culili se
culit se
křenu
bujně tančil
bujně tančila
bujně tančili
bujně tančit
bujný, pohyblivý
vábnička, napodobenina hlasu křepelčího kohoutka
Křepelka
Křepelke
Křepelko
Křepelkó
Křepké
Křesaci
Křesacich
Křesacim
Křesla
Křeslo
Křeslom
Křest
Křesťan
Křesťane
křesťané
Křesťanech
Křesťanem
Křesťanka
Křesťankó
Křesťanom
Křesťasna
Křev(f)ka
Křev(f)ke
Křev(f)ko
Křev(f)kó
Křevá
Křevák
Křeváke
Křevákem
Křeváko
Křevákom
Křevatec
Křevavá
Křevavé
Křevavéch
Křevavém
Křevé
Křevéch
Křevém
Křevica
Křevico
Křevicó
Křevina
Křevit
Křevitka
Křevitko
Křevňiček
Křevobosá
Křevočará
Křevočaró
Křevohobá
Křevohobó
Křevoklát
Křevokrká
Křevokrkém
křepelka polní, z.r.COTURNIX
křepelky
křepelku
křepelkou
hbitý,svižný
křesací kámen
křesacích
křesacím
křesla
křeslo
křeslům
křest
křesťan
křesťany
křesťané
křesťanech
křesťanem
křesťanka
křesťankou
křesťanům
křesťana
křivka
křivky
křivku
křivkou
křivá
větší zavírací nůž
křiváky
křivákem
křiváků
křivákům
křivatec luční,rolní; b.r.GAGEA
nakřivená
nakřivený
nakřivených
nekřiveným
křivý
křivých
křivým
rachitis -křivice
křivici
křivicí
křivina
křivit se
pomůcka k rýsování křivek
křivítko
křivníček
křivonosá
křivočará
křivočarou
křivoústá
křivoústou
Křivoklát
křivokrká
křivokrkým
Křevokrkó
Křevola
Křevolačebnó
Křevolačena
Křevolačene
Křevolačeno
Křevolaká
Křevolaké
Křevolakéch
Křevolakém
Křevolakó
Křevole
Křevolo
Křevoló
Křevonohá
Křevonohó
Křevonosó
Křevopřésaha
Křevopřésaho
Křevoroká
Křevorokó
Křevosť
Křevosťó
Křevotoké
Křevotokó
Křevovjerec
Křevozobá
Křevozobé
Křevozobéch
Křevozobó
Křez
Křéžalka
Křéžalke
Křiček
Křisel
Křisela
Křisele
Křiset
Křiščál
Křiščálem
Křiž
Křižácká
Křižácké
Křižáckéch
Křižáckém
Křižáckó
Křižala
Křižale
Křižaló
Křížalo
Křižek
Křižem
Křiženec
Křižkoval
Křižkovala
křivokrkou
křivule -skleněná destilační nádoba
nechutenstvím
nechutnost
nechutenství
nechutenství
zakřivená
zakřivený
zakřivených
zakřiveným
zakřivenou
křivule
křivuli
křivulí
křivonohá
křivonohou
křivonosou
křivopřísaha
křivopřísahu
křivoruká
křivorukou
křivost
křivostí
křivotoký
křivotokou
křivověrec
křivozubá
křivozubý
křivozubých
křivozubou
křez zední, úzkolistý b.r. DIPLOTAXIS
křížalka
křížalky
malý keřík
křísil
křísila
křísili
křísit
křišťál
křišťálem
kříž
křižácká výprava
křižácký
křižáckých
křižáckým
křižáckou
křížala
křížaly
křížalou
křížalu
křížek
křížem
kříženec
křížem vyšíval
křížkovala
Křižkovale
Křižkovat
Křižmolestá
Křižmostojná
Křižňi
Křižňik
Křižňike
Křižňikem
Křižňiko
Křižov(f)ka
Křižov(f)ke
Křižov(f)ko
Křižov(f)kó
Křižoval
Křižovala
Křižovale
Křižovat =
Křižovatka
Křižovatke
Křižovatko
Křižovatkó
Křižové
Křižovéch
Křižovém
Křižovitá
Křižovité
Křižovitó
Křižovó
Křómal
Křómala
Křómale
Křómat
Křopan
Křopana
Křopane
Křopanka
Křopanke
Křópat
Křopka
Křópne
Křópó
Křovák
Křovi
Křovňik
Křťine
Ksicht
Ksindl
Kšaft
Kšc
Kšeca
Kšeft
Kšilt
Kšir
Kštát
křížkovali
křížkovat
křižmolistá - hluchavka
hluchavka křižmostojná
křižní chvat
křižník
křižníky
křižníkem
křižníků
křížovka
křížovky
křížovku
křížovkou
žehnal křížem - křižoval
žehnala
křižovali se
křižovat
křižovatka
křižovatky
křižovatku
křižovatkou
křížový výslech
křížových
křížovým
křížovitá
křížovitý
křížovitou
křížovou cestu
chroupal, hryzal
chroupala
chroupali
chroupat
křupan, buran
křupana
křupany
křupanka
křupanky
křoupat
křupka
křoupne
křoupou
kmen v Již.Americe; nadávka pro člověka neúpřímného,
záludného
křoví
křovník z.Rehek
křtiny
obličej
sebranka, lůza
poslední vůle, závěť
odhánění ptactva a pod.
kšice
obchod
štítek čepice
postroj na koně, krávy
stát
Které
Kterékolev(f)
Kterépak
Kterése
Kterések
Kujná
Kujné
Kujnéch
Kujném
Kujnó
Kujón
Kujóna
Kujóne
Kujónem
Kujóno
Kujónom
Kukadla
Kukadlem
Kukadlo
Kukadlom
Kuku
Kulék
Kulesa
Kulet
Kulistec
Kuloár
Kulobiťi
Kur
Kurancovala
Kurancovale
Kurancovat
Kurancovat
Kurare
Kurijál
Kurizoval
Kurizovala
Kurizovale
Kurizovat
Kurovitá
Kurovité
Kurovitéch
Kurovitéch
Kurovitéch
Kurovitém
Kurovitém
Kurovitó
Kurovitó
Kuřadlo
Kuřinka
Kusové
Kusovéch
Kusovém
Kusovitéch
Kusovitém
Kusovitó
který
kterýkoliv
kterýpak
kterýsi
kterýsi
kujná
kujný
kujných
kujným
kujnou
šibal, filuta
šibala
šibaly
šibalem
šibalů
šibalům
oči, kukadla
okem, kukadlem
oko, kukadlo
očím, kukadlům
volá kukačka
kulík zlatý z.r.CHARADRIUS
kulisa
vyvalovat sudy, koulit je
kulistec, drobný mech, b.r.BARTRAMIA
kuloár
hustá střelba, kulobití
kůr v kostele
proháněla
proháněli
prohánět
prohánět
šípový jed
kuriál - člen kurie
polehával, marodil
polehávala, marodila
polehávali, marodili
polehávat, marodit
kurovitá - např.slepice atd.
kurovitý
kurovitých
kurovitý, kuru příbuzný zool.čeleď GALLIDAE
kurovitých
kurovitým
kurovitým
kurovitou
kurovitou
kadidlo
kuřinka, b.r. SPERGULARIA plevel polní
kusový
kusových
kusovým
kusovitým
kusovitým
kusovitou
Kustka
Kustke
Kustko
Kustkó
Kustod
Kustovňica
Kustřebka
Kuša
Kuťa
Kuté
Kuťe it
Kutéch
Kutém
Kuťit
Kuťite
Kutloch
Kutó
Kuža
Kuže
Kužečka
Kuželkó
Kvá
Kvačel
Kvačela
Kvačele
Kvačet
Kvád
Kvadlačka
Kvadlačke
Kvadlačko
Kvadlačkó
Kvádr
Kvadrát
Kvadrátek
Kvadrilované
Kvadroval
Kvak
Kvákal
Kvákala
Kvákale
Kvákat
Kvaleta
Kvalete
Kvaleto
Kvaletó
Kvalifikovaná
Kvalifikovanó
Kvalt
Kvalte
Kvalto
Kvaltom
Kvaltyr
Kvaltyra
Kvaltyre
rybí kůstka
kůstky
kůstku
kůstkou
správce knihovny, sbírek
kustovnice; b.r.LYCIUM - keř
houba kustřebka b.r. PEZIZA
kuše
postel
kutý
jít spát
kutých
kutým
kutit něco sám si doma
kutíte
nuzné lidské obydlí
kutou
kůže králičí atd.
kůže
kůžička
kuželkou
dělá havran, vrána
spěchal
spěchala
spěchali
spěchat
příslušník germánského kmene na území Moravy 1. stol.
n.l.
na kvedlání vajíček, kuchyňské nářadí
kvadlačky
kvadlačku
kvadlačkou
žulové kvádry na stavbu
čtverec
kněžský biret
čtvrečkovaný
naznačoval stavbu, skladbu zdiva
dělají žáby
žvanil
žvanila
žvanili
žvanit
kvalita
kvality
kvalitu
kvalitou
kvalifikovaná
kvalifikovanou
spěch
spěchy
spěchu
spěchům
kvartýr, byt
kvartýra
kvartýry
Kvaltyro
Kvaltyrom
Kvanteta
Kvantete
Kvanteto
Kvantetó
Kvantlik
Kvantlike
Kvantliko
Kvantlikom
Kvapem
Kvapik
Kvapike
Kvapiko
Kvapikom
Kvapné
Kvapnéch
Kvapném
Kvapnó
Kvarta
Kvartál
Kvartola
Kvartové
Kvas
Kvaso
Kvašeňi
Kvašeňim
Kvatembr
Kvedlal
Kvedlala
Kvedlale
Kvedlat
Kvelb
Kvelbená
Kvelbené
Kvelbenéch
Kvelbeném
Kvelbenó
Kvér
Kverolant
Kverolanta
Kverolantka
Kverolantko
Kverolantkó
Kverolanto
Kverolantom
Kvérovat se
Kvestář
Kvičala
Kvičel
Kvičela
Kvičele
Kvičerek
Kvičet
kvartýru
kvartýrům
množství
kvantity
kvantitu
kvantitou
kousek cihly apod.
kvantlíky,kousky
kvantlíků,kousků
kvantlíkům,kouskům
spěchem
rychlý tanec ve 2/4 tempu, kvapík
kvapíky
kvapíků
kvapíkům
kvapný, uspěchaný
kvapných
kvapným
kvapnou
kvarta
čtvrtletí
4 noty na jednu, příp.dvě doby
kvartový kruh
kvas
kvasu
kvašeni
kvašením
suché dny, třídenní - opakuje se jednou za čtvrť roku půst
kvedlal kvadlačkou, míchal
míchala
míchali
míchat
tmavý kupecký krám
místnost s klenutým stropem
kvelbený
kvelbených
kvelbeným
kvelbenou
puška
věčně nespokojený
kverulanta
věčně nespokojená
kverulantku
nespokojenou
kverulantů
kverulantům, nespokojencům
pakovat se, odejít
sbírky pro chudé kláštery
kvíčala obecná TURDUS PILARIS - podobný drozdu
kvičel, naříkal
kvičela, naříkala
kvičeli, naříkali
k večeru, podvečer
kvičet, naříkat
Kvido
Kvikavá
Kvikavé
Kvikavéch
Kvikavém
Kvikavó
Kvilet
Kvinde
Kvinta
Kvinte
Kvintlik
Kvinto
Kvintó
Kvist
Kvit
Kvitanca
Kvitávajó
Kvitko
Kvitoval
Kvitovala
Kvitovale
Kvitovat
Kviz
Kvjet
Kvjeta
Kvjeták
Kvjete
Kvjete
Kvjeten
Kvjeto
Kvjeto
Kvjetom
Kvjetom
Kvjetoslava
Kvjetováňi
Kvjetováňim
Kvočna
Kvočne
Kvočno
Kvočnó
Kvok
Kvóta
Kvulevá
Kybic
Kybl
Kyč
Kyčelňica
Kyčelňik
Kyčovitá
Kyčovité
Kyčovitéch
Kyčovitó
Kyj
Kyje
Kyjev(f)
muž.jméno
upištěná, kvikavá
upištěný
upištěných
upištěným
upištěnou
kvílet,naříkat
odmítnutí
kvinta 5. stupeň
kvinty
čtvrtina lotu, necelých 5 gramů
kvintu
kvintou
kvést
líh
písemné potvrzení o příjmu
květávají
kvítko, květ
potvrzoval
potvrzovala
potvrzovali
potvrzovat
kvíz - společenská hra, otázky a odpovědi
květ
Květa žen.jméno
zelenina - květák
květy
květy, časopis Květy
květen
květu
květů
květům
květům
Květoslava žen.jméno
květování
květováním
kvočna
kvočny
kvočnu
kvočnou
slepice dělá kvok
kvóta peněz a pod.
k vůli někomu
věčně ukecaný - kybic
kbelík na vodu
kýč
kyčelnice devítilistá, b.r. DENTERIA
kyčelník, dolní část tenkého střeva - ileum
kýčovitá
kýčovitý
kýčovitých
kýčovitou
kyj
Kyje u Prahy
hl.m.Ukrajiny
Kyjov(f)
Kyjov(f)ka
Kyjovitá
Kyklop
Kykyryký
Kyl
Kyla
Kylové
Kylovéch
Kylovém
Kylovó
Kymácel
Kymácela
Kymácele
Kymácet
Kyneta
Kynológ
Kynoté
Kynotéch
Kynotém
Kynotó
Kynžvart
Kyperská
Kyperské
Kyperskéch
Kyperském
Kyperskó
Kypjet
Kyprá
Kypré
Kyprej
Kypřena
Kypřevá
Kypřevé
Kypřevéch
Kypřevém
Kypřevó
Kypřič
Kyreleca
Kyreleca
Kyrelecó
Kyrije
Kyslik
Kysliko
Kyslikové
Kyslikovéch
Kystna
Kyš
Kyt
Kytara
Kytare
Kytaro
Kytaró
Kyťica
Kyťico
KYJOV město na Moravě
kyjovka z.r.PINNA OBROVSKÁ
kyjovitá
obr s okem uprostřed čela
hlas kohouta
lodní kýl
pupeční, tříselná kýla
kylový
kylových
kylovým
kylovou
klátil sebou
klátila sebou
klátili sebou
klátit sebou
vykopaná pro položení kabelů
kynolog - nauka o psech
kynutý
kynutých
kynutým
kynutou
lázně v Čechách
kyperská
kyperský
kyperských
kyperským
kyperskou
polévka kypí při varu
načechraná, nakynutá
načechraný
b.r. LYTRUM, vrbice prutnatá - vlhkomilná rostlina
kyprá půda, kypřina
kypřivá
kypřivé
kypřivých
kypřivým
kypřivou
kultivátor
kyrilice - cyrilice
cyrilice
cyrilicí
kyrie
kyslík
kyslíku
kyslíkový
kyslíkových
bedna
vyjadřuje mírný výsměch
tmel
kytara
kytary
kytaru
kytarou
kytice
kytici
Kyťicó
Kytoval
Kytovala
Kytovale
Kytovat
Kyvor
Kyz
Písmeno L
l
L
Labe
Labileta
Labinét
Laboratóř
Laboť
Láboval
Lábovala
Lábovale
Lábovat
Labožet
Labradór
Labyrint
Lácare
Láce
Lácele
Laceno
Laceta
Lacl
Láčkovec
Lačňet
Lačňik
Lačnó hoďino
Lad
Lada
Laďa
Ladem
Laďeňi
Laďik
Laďislav
Ladné
Lado
Laďonka
Ládovačka
Ládrované
Lady
Lafeta
Lafka
Lafke
Lafko
Lafkó
kyticí
tmelil okno, kytoval
tmelila
tmelili
tmelit
b.r.CETERACH lékařský, drobná kapradina
pyrit - kyz železný
l
L
řeka
labilita, nestálost, nepevnost
druh hry v kuželky
laboratoř
labuť CYGNUS
nezřízeně jedl a pil
nezřízeně jedla a pila
přejídali se
přejídat se
mlsně si pochutnávat
Labrador poloostrov sever USA
spleť cest
opratě
přišívá latu na díru -látá
opratě
lacino
lesklá ozdoba šatů
horní díl tesařské zástěry
z.kmen COELENTERATA - bezobratlý měkký živočich
být nenajezený, lačný
část tenkého střeva za dvanáct.
dříve se držívala lačná hodina, nic se nejedlo a nepilo
pořádek, harmonie
bohyně krásy a lásky - slovanská mythologie; jméno
princezny v pohádkách
Ladislav muž.jméno
neobdělaná pole
ladění hudebních nástrojů
Ladislav
Ladislav
ladný
neuspořádanost
ladoňka, b.r.SCILLA DVOULISTÁ drobná cibulnatá
rostlina
ručnice nabíjená zpředu - ládovačka
pokrytý pancířem - ládrovaný
lejdy - slečna
lafeta děla
lavice
lavice, lavky
lavici
lavicí
Lagona
Lagramente
Lágrovat
Lagyrov(f)ke
Lahoda
Lahode
Lahudka
Lahvárenské
Lach =
Lachtan
Lajbl
Lajdácké
Lajdáckéch
Lajdáckém
Lajdal
Lajdala
Lajdale
Lajdat
Lajictvi
Lajka
Lajno
Lajnó
Lajsna
Lajstnót
Lajtnant
Lak
Lák
Lakodajmón
Lakomec
Lakonické
Lakota
Lakov(f)ka
Lakov(f)ke
Lakovaci
Lakové
Laksirka
Laksirko
Laksirkó
Laktóza
Lakušňik
Lakyrka
Lakyrňa
Lakyrňica
Lakyrňik
Lakyrňo
Lakyrňó
Laločnatá
Laločnaté
Laločnatéch
Laločnatém
Laločnató
Laločňik
Lalokonosec
Lalóšek
mělká pobřežní zátoka - laguna
nadávka sakramente
ubytovat na ubytovně, lágru
ženská i mužská obuv - lakýrky
pohoda, lahoda
lahody
lahůdka
lahvárenský
ostravský kraj
z.r.EUMETOPIAS, CALLORHINUS - ušatý
vesta
lajdácký
lajdáckých
lajdáckým
věčný nepořádník - lajda
lajdala se
lajdali se
lajdat se
neznalost, neodbornost - laictví
sibiřský lovecký pes
lajnu, čáru
lajnou, čárou
lať
dovolit si
poručík
umělá pryskyřice -lak
maso v láku naložené před uzením
starověká Sparta
lakomec
stručný, úsečný - lakonický
lakota
b.r.LACCARIA - červená nebo fialová houba
lakovky boty
lakovací
lakový
průjem
laksírku
průjmem, laksírkou
mléčný cukr
b.r.BATRACHIUM - vodní bylina lakušník
bota
lakovna
lakýrnice
lakýrník
lakýrnu
lakýrnou
mající velký lalok, laločnatá
laločnaté
laločnatých
laločnatým
laločnatou
z.r.HETEROLOCHA OSTROZUBÝ, podobný havranu
z.r.OTIORRHYNCHUS a PERITELUS - černý a révový
brouk
ušní boltec
Lama
Láma
Lámaci
Lamačské
Lámárňa
Lamas
Lámav(f)ka
Lámav(f)ke
Lámav(f)ko
Lámav(f)kó
Lámavé
Lamela
Lamentaca
Lamentálibe
Lamentóso
Lami
Lamija
Laminát
Lamináte
Lamináto
Lampa
Lampas
Lampase
Lampaso
Lampica
Lampijón
Lampijóne
Lampijóno
Lampijónom
Lamželezo
Laň
Lán
Lana
Lanárňa
Lanař
Lanceta
Lanceto
Lancetó
Lancknecht
Lanckrabi
Landal
Landala
Landale
Landat
Landaur
Landfaléř
Laňe
Láne
Lanfryd
Langosta
Laňi
Láňik
Lankasterka
Laňkovitá
z.r.LAMA
kněz tibetských buddhistů
lámací metr a pod.
lamačský - lámání
lámárna - dílna
bavlněná látka
měknutí kostí u zvířat
lámavky
lámavku
lámavkou
lámavý
lamela spojky
nářek, bědování
naříkavě
žalně, naříkavě
lamí
obluda řecké mythologie - lamie
skelný laminát
lamináty
laminátů
lampa elektrická i petrolejová
důstojnické lampasy
lampasy
lampasů
lampice olejová
lampion
lampiony
lampionů
lampionům
silák, hromotluk
samice jelena
lán obilí
lana
lanárna k výrobě lan
lanař - výrobce lan, dále kdo jen slibuje, prostě lanaří
druhé
dvojsečný špičatý nožík
lancetu
lancetou
pěší žoldnéř 15 - 17 stol.
hrabě s pravomocí nad větším územím i zemí
louda
loudala
loudaly
loudat
kočár se střechou sklápěnou vpřed i vzad
tulák, pobuda
laně
Lány
zemský mír
z.r.Palinurus - velký mořský rak
laní
držitel lánu
lovecká puška zadovka
podobná lani, laňkovitá
Laňkoviťe
Lankrabje
Lankrabjenka
Lankvařel
Lano
Lanolin
Lanov(f)ka
Lanov(f)ka
Lanov(f)kář
Lánské
Lanškrón
Lanštorm
Lantvér
Lanyž
Lanžhotská
Lanžhotské
Lanžhotskéch
Lanžhotském
Lanžhotskó
Laoerát
Laoerátke
Laoerátko
Laof
Laofšret
Laokón
Laorenka
Lapač
Lapadlo
Lapák
Lapálija
Lapat
Lapav(f)ka
Lapidárijum
Lapidárka
Lapidárňi
Lapidoch
Lapidoška
Lapis
Lapit
Lapjet
Lapka
Laplik
Lapnót
Lapnót ošáka
Lapovat
Lapsos
Lapťe
Lárefáre
Largeto
Largo
Larva
Larve
Larvo
Larvó
Laska
po způsobu laní
správce území - lanckrabě
jeho manželka - lanckraběnka
churavěl
lano
tuk z ovčí vlny
lanovka
lanovkář
lanovka
Lánský i příjmení
Lanškroun
domobrana za Rakouska -Uherska
příslušník domobrany za C.a K.
b.r.TUBER ČERNÝ- silně aromatická houba
lanžhotská ulice
lanžhotské ulic
lanžhotských
lanžhotským
lanžhotskou
laureát
lauerátky
lauerátku
hlaveň
poklus laufšrit
trojský kněz, varoval před trojským koněm
laurinka automobil
lapač ptáků, psů a pod.; také název pohostinství
lapadlo na dravou zvěř
vězení;také kdo chytá zvěř
lapálie - malichernost, nedorozumění
rychle chytat
lapačka, lapavka
lapidárium, sbírka starožitností
velké písmeno
výrazný
lapiduch, pomocník voj.lékaře
pomocnice
k potírání bradavic
chytit
sedět
lupič
laplík - cíp, klopa
sednout
chytit zajíce v pelechu
zabrušovat
přepsání, chyba pera
líčení střevíce, líko
láryfáry
larghetto - poněkud široce
široce, pomalu
larva motýla
larvy
larvu
larvou
lasička
Laskavca
Laskavec
Láskehodné
Láskechťivé
Láskeplné
Laskomina
Laskomine
Laskonka
Laskonke
Laskonko
Laskonkó
Laso
Lastora
Laškoval
Laškovala
Laškovale
Laškovat
Lašsko
Laštov(f)ka
Laštov(f)ke
Laštov(f)ko
Laštov(f)kó
Lať
Lát
Lata
Látajó
Laťák
Látala
Látale
Látaňina
Látaňine
Látaňino
Látaňinó
Latař
Latařka
Latařke
Latařko
Latařkó
Latečka
Latečke
Latečko
Latečkó
Latén
Laťeňi
Latenťňi
Laterňa
Láterňik
Láteřet
Latex
Latifondista
Látijum
Latimétija
Laťina
Laťinář
Laťinářka
laskavce rostlina i kdo je laskavý
b.r. AMARANTHUS, bílý ocasatý
láskyhodný
láskychtivý
láskyplný
chuť na něco dobrého
laskominy
laskonka cukrovinka
laskonky
laskonku
laskonkou
laso
lastura - skořápka mlžů
dováděl, čtveračil
dováděla
dováděli
dovádět, laškovat
Lašsko
vlaštovka HIRUNDINIDAE
vlaštovky
vlaštovku
vlaštovkou
lať u plotu
nadávat
lata na kalhotech
zašívají
smrková lať - deska
zašívala
zašívali
slátanina, všelijak slepená
slátaniny
slátaninu
slátaninou
krejčí, který opravuje - látá šaty
žena, opravující šaty
latařky
latařku
latařkou
malá latička; malá dřevěná laťka
latičky
latičku
latičkou
druhé období doby železné
latění
latentní
laterna
lesní dělník skládající dřevo do láter
láteřit, nadávat
kaučukové mléko
držitel latifundií, rozsáhlé plochy zemědělské půdy
látium - území ve starověké Itálii
z.r.LATIMÉRIE - ryba
latina
latinář
latinářka
Látka
Látka mlika
Látke
Látko
Látkó
Laťkové
Laťkové
Laťkovéch
Laťkovém
Laťkovó
Laťovák
Latoval
Latovala
Latovale
Latovat
Látra
Latrina
Latrine
Latrino
Latrinó
Látro
Laude
Laudémija
Laudémijo
Laudémijum
Laudón
Lauerátkó
Laufka
Lav(f)ka
Lav(f)ke
Lav(f)ko
Lav(f)kó
Láva
Lavábl
Lavica
Lavina
Lavine
Lavino
Lavinó
Lavirovat
Lavór
Laxňi
Lazar
Lazaret
Lazareta
Lazarete
Lazareto
Lazaretom
Lazebna
Lazebňica
Lazebňik
Lázeň
Laznót
Lažiroval
textil, také hliněná vypalovaná nádoba
látka mléka
látky, nádobí
látku, nádobu
látkou, nádobou
laťkový dřevěný plot
laťkový
laťkových
laťkovým
laťkovou ohradu
delší hřebík do latí
opravoval šitím latí
opravovala
opravovali
opravovat
stará délková míra asi 2 m
hromadný záchod - latrýna
latrýny
latrýnu
latrýnou
látro
laudy - chvály
laudemie, převodní taxa, poplatek
laudemii
laudemium
Laudon rakouský maršál
laureátkou
děvče pro posílku
lávka přes potok
lávky
lávku
lávkou
láva, magma
prací hedvábí
školní lavice; dřevěná nádoba na vodu ve tvar pecna, úzké
hrdlo
sněhová lavina
laviny
lavinu
lavinou
manévrovat, kolísat
plechové umyvadlo
lhostejný
vzkříšený Ježíšem; muž. jméno
polní lazaret
lazareta
lazarety
lazaretu
lazaretům
lázně
lazebnice
lazebník
lázeň
praštit, udeřit dveřmi a pod.
lenošil
Lažirovala
Lažirovale
Lažirovat
Lážové
Lážové pás
Lbové
Lbovó
Leb
Lebeda
Lebeda
Lebeďit si
Lebedo
Lebedo
Lébi
Lébil
Lébila
Lébile
Lébilo
Lébit
Lebo
Lebodech
Lebohlas
Lebochoť
Lebomodrc
Leboňské
Lebosť
Lebostka
Leboša
Lebovale
Lebované
Lebovat
Lebové
Lebovola
Lebovole
Lebra
Lébrgot
Lébrtrán
Léc
Léc aji rob
Lecco
Lecčim
Lecjak
Lecká
Leckam
Leckde
Leckdo
Lecké
Leckerá
Leckeré
Lecky
Lécňi
Lécňich
Lécňim
Leč
Léčba
lenošila
lenošili
lenošit
pěkný lážový, pořádný
vyšívaný kovovými s třásněmi
lebeční
lebeční
lebka
lahodit si, libovat
b.r.ATRIPLEX - plevel
lahodit si
lahodu
lebedu plevel
líbí
líbil
líbila
líbili
líbilo
líbit
nebo, anebo
libý dech
libý hlas
libochuť
libomudrc
liboňský
libost
libůstka
Libuše žen. jméno
libovali
libovaný
libovat
libový
libovůle
libovůle
libra
zvolání - můj Bože
rybí tuk - lebrtrán
líc
líc i rub
lecco
lecčím
lecjak
lidská
leckam
leckdy
leckdo
lidský
leckterá
leckterý
lidské
lícní
lícních
lícním
poslední leč
léčba
Léčka
Léčné
Lečo
Led
Led
Leda
Ledabylec
Ledaco
Ledacos
Ledačena
Ledačene
Ledačeno
Ledačenó
Ledači
Ledajačena
Ledajaké
Leďák
Ledakde
Ledakemo
Ledárenské
Ledaže
Ledek
Leden
Ledenec
Leďi
Leďičke
Leďňáček
Lednaté
Lednatec
Ledopád
Ledoškář
Ledotvorné
Ledovec
Ledovi
Ledská
Ledske
Ledské
Ledva
Ledvina
Ledvine
Ledvino
Ledvinó
Lefkoperná
Lefky
Lefoška
Lefoške
Lefoško
Lefoškó
Lefroval
Lefrovala
Lefrovale
Lefrovat
Lega
Legaleta
Legalete
léčka
léčivý
lečo
zamrzlá voda led
lid
leda že by
nedbalec
ledasco
ledacos
nicota
nicoty
nicotu
nicotou
ledasčí
nicotná věc
ledajaký
se dává do podešví proti sklouznutí
kdovíkde
ledakomu, ledaskomu
ledárenský
ledaže
hnojivo ledek
leden
b.r.TETRAGONOLOBUS - poléhavá rostlina
lidé
lidičky
z.r. ALCEDO, dlouhozobý pták, mládě se rodí v lednu
lidnatý
komu je pořád zima, lednatec
padá led ze střechy - ledupád
majitel hry v kostky - liduškář
ledutvorný
ledovec
ledoví muži
lidská
lidsky
lidský
sotva chodí
ledvina
ledviny
ledvinu
ledvinou
lehkopernatá zvěř - koroptve a pod.
lehké
stará lovecká puška, jehlový zápal nábojnice
lefošky
lefošku
lefoškou
lifovral, nařizoval, přikazoval
lifrovala
lifrovali
lifrovat
liga
zákonný stav - legalita
legality
Legaleto
Legaletó
Legát
Legáťi
Legáťi
Legátka
Legátke
Legátko
Legátkó
Legatora
Legátová
Legátovó
Legátská
Legátské
Legátstvi
Legenda
Legendárňi
Legendárňim
Legendář
Legende
Legendo
Legendó
Legendová
Legendové
Legendovéch
Legija
Legislativa
Legista
Legitka
Legoán
Legoval
Legovala
Legovale
Legovat
Legové
Legraca
Legrot
Legrota
Legrote
Legroťi
Legroto
Lehaci
Lehavá
Lehavé
Lehavó
Lehčené
Lehe
Lehká
Lehké
Lehle
Lehlé
Lehnót
Lehóčká
Lehóčké
legalitu
legalitou
vyslanec senátu - starý Řím; židle bez opěradla - štokrdle;
legáta-vyslance
legáti
legáti
legátka žena
legátky
legátku
lkegátkou
ligatura
starý tanec - legátková
legátkovou
legátská
legátský
legátství
o kněžně Libuši
legendární
legendárním
legendář
legendy
legendu
legendou
legendová
legendový
legendových
legie
zákonodárství
středověký znalec práva
legitimace
z.r.IGUANA - ještěr
legoval stříbro mědí
legovala
legovali
legovat
ligový
legrace
regrut
regruta
regruty
regruti
regrutů
lehací ložní prádlo
lehavá
lehavý
lehavou
odlehčený
podstavec pro pivní džbánky
lehká
lehký
ejhle
lehlý
lehnout
lehoučká
lehoučký
Lehóčkó
Lech
Lecha
Leché
Lechtadlo
Lechva
Lechvo
Lechvó
Leják
Lejch
Lejno
Lejtmotiv(f)
Lek
Lekal
Lekale
Lekat
Lekat rebe
Lekca
Lekcijonář
Lekňin
Leknót
Lékopis
Lékořeca
Lektor
Lektora
Lektore
Lektorka
Lektorke
Lektorko
Lektorkó
Lektoro
Lektvar
Lelek
Lelek
Leléka
Leléke
Lelkoval
Lelkovala
Lelkovale
Lelkovat
Leloja
Lem
Lemón
Lemonáda
Lemóne
Lemovaci
Lemovacich
Lemozena
Lempl
Lemuz
Len
Lén
Lena
Léna
lehoučkou
staročeský kmenový vůdce - lech
b.r.OROBUS JARNÍ, motýlokvětá rostlina
lichý
lechtadlo
lichva
lichvu
lichvou
liják
středověká strofická forma
výkal,trus
příznačný motiv v hudbě
lek
lekal
lekali
lekat
hynout ryby
lekce
lekcionář - kniha výňatků evangelií a epištol k církevním
obřadům
b.r. NYMPHAEA - vodní bylina
leknout
recept
lékořice b.r.GLYCYRRHIZA lysá
lektor vysoké školy
lektora
lektory
lektorka
lektorky
lektorku
lektorkou
lektorů
léčivý sirup
z.r.CAPRIMULGUS lesní - noční pták
pletenec vlasů cop
pletence vlasů
pletence vlasů
okouněl
okouněla
okouněli
okounět
lilie,bot.LILIUM
okraj látky
citron
limonáda
citrony, také ženská ňadra
lemovací
lemovacích
limuzína
nekňuba, hloupý člověk
příslušník staročeského kmene v severozápadních Čechách
b.r.LINUM SETÝ, luční
dostat v lén polnosti atd.
žen.jméno
žen.jméno
Léňá
Léňat
Lenda
Lendoška
Lendoška
Leňi
Leňik
Leňinec
Leňivé
Leňivec
Lenka
Lenochod
Lenóra
Lenóra
Lenošel
Lenošela
Lenošele
Lenošet
Lentgforko
Lentghorkó
Lento
Leo
Leonóra
Leontýna
Leopard
Leopold
Leopoldovské
Leoš
Lep
Lepačka
Lepačke
Lepačko
Lepačkó
Lepancoval
Lepancovala
Lepancovale
Lepancovat
Lepek
Lepenec
Lepeňica
Lepeňice
Lepeňico
Lepeňicó
Lepenka
Lepka
Lepkal
Lepkala
Lepkale
Lepkat
Lepkavé
Lepobarvé
Lepokam
Lepolepé
Lepolici
pelichá
pelichat
linda b.r. topol bílý, POPULUS ALBA
linduška ANTHUS - pták
Linduška příjmení
lenní právo, lenní pán
lenník
leninec
lenivý
lenivec
Lenka žen. jméno
z.r.BRADYPUS CHOLOEPUS tříprstý, dvouprstý
lenochod
Eleonora žen. jméno
nic se ti nechce dělat, máš lenóru
lenošil
lenošila
lenošili
lenošit
leghornku
leghornkou
velmi pomalu
Leo muž. jméno
Leonora žen.jméno
Leontyna žen jméno
zool. levhart
Leopold muž. jméno
leopoldovský
Leoš muž. jméno
lep
lepačka na mouchy
lepačky
lepačku
lepačkou
pohlavkoval
pohlavkovala
pohlavkovali
pohlavkovat
gluten, směs bílkovin v semenech obilovin
srub vymazaný hlínou proti ohni
vepřovice cihla
vepřovice
vepřovici
vepřovicí
tuhý, asfaltový papír
malá lipka, lípa TILIA
lepal mouchy
lepala
lepali
lepat mouchy
lepkavý
lepobarvý
drahokam
lepolepý
lepolící
Leporelo
Leporostlé
Lepotvaré
Lepové
Lepové
Lepovec
Lepra
Lepši
Lept
Lera
Lernghorka
Lernghorke
Les
Lesá
Lesák
Lésat se
Lesbičanka
Lesé
Lések
Lesk
Léska
Leska.
Leskal
Leskala
Leskale
Leskanec
Leskat
Lesklé
Lesklobarevné
Lesklohlavé
Lesklošedé
Leskňáček
Leskňica
Lesknót se
Lesknota
Leskochťivé
Leskoplné
Léskovák
Lesmistr
Lesňácké
Lesňica
Lesovaci
Lest
Lesť
Lesťi
Lesťina
Léstkovat
Lestnáč
Lestokaz
Lestonoh
Lestopad
Lestoval
Lestr
Léstra
dětská skládanka, knížka
leporostlý
lepotvarý
lepový pás na stromech proti hmyzu, mravencům a
housenkám
lipový čaj
lípovec
malomocenství
lepší
lepty Švabinského
lyra
druh slepic
lenghornky
les
Lysá nad Labem
lesák
lísat se
lesbická láska stejného pohlaví
lysý
lejsek, lejskovití MUSCICAPIDAE
lesk
líska
liska na čele koně a pod
poličkoval
poličkovala
poličkovali
liskanec
liskat
lesklý
lesklobarevný
lesklohlavý
lesklošedý
leskňáček, b.r. NIKIDULA drobná tráva
lesknice, b.r. PHALARIS, statný lesklý brouk
lesknout se
lesknota
leskuchtivý
leskuplný
lískovák
lesmistr
lesňácký
lesnice - fanfára
lesovací
lest
lest
listí
listina
lístkovat
listnáč
listokaz PHYLLOPERTHA ANISOPLIA - brouk
listonoh, NOTOSTRACA - řád korýšů
listopad
listoval v knize
listr - lesklá polovlněná tkanina
listy, lejstra
Léstro
Lešácké
Leščené
Leščenec
Lešé
Lešeňi
Lešenské
Lešeťinské
Leška
Lešsky
Lešta
Let
Léta
Leták
Letargija
Létav(f)ka
Létav(f)ke
Létav(f)ko
Létav(f)kó
Létavica
Lete
Letem
Leťitá
Leťité
Leťitéch
Leťitém
Leťitó
Letka
Letke
Letko
Letkó
Létko
Létkovice
Letmá
Letmé
Letmó
Leťňák
Leťňáka
Leťňáke
Leťňáko
Leťňákom
Letné
Leťňi
Leťňica
Leťňička
Leťňišče
Leto
Letóci
Letokrohe
Letomešl
Letomjeřece
Letón
Letopéř
Letora
listů, lejster
lišácký
leštěný nábytek
leštěnec, olovněný galenit
lišej, lidové označení pro ekzém
lešení
lešenský
lešetínský kovář
liška, zool.VULPES
lašsky
lišta
let
sudová nádoba na močůvku - léta
leták
letargie, chorob.spavý stav
včela dělnice; létavka žába z.r.RHACOPHORUS
létavky
létavku
létavkou
padající hvězda - létavice
lety nad městem
letem
letitá
letitý
letitých
letitým
letitou
křídlo ptáka; také základní letecká jednotka - letka
letky
letku
letkou
lýtko, část nohy
lýtkovice, úzké kalhoty
letmá známost
letmý
letmou
letní host
letního hosta
letní hosty
letních hostů
letním hostům
letný
letní
svatodušní svátky - letnice
efeméry, anuely - rostliny jednoroční
letniště
léto
letoucí
letokruhy
Litomyšl město v Čechách
Litoměřice město v Čechách
letoun
netopýr, MICROCHIROPTERA - podřád savců z řádu
letounů
povaha
Letore
Letorgijo
Letorgijó
Letoro
Letoró
Letosť
Letošák
Letošek
Letoši
Letoška
Letošňe
Letošňi
Letošňik
Letovaci
Letovadlo
Letovat
Létovel
Letovisko
Létovny
Letyrovat
Lev (fúhart)
Lev(f)
Lev(f)
Levá
Levandola
Levanta
Levatka
Levé
Levica
Levička
Levijatan
Levita
Levné
Levňit
Lexikálňi
Lexikograf
Lexikológ
Lexikón
Lézačka
Lézačke
Lézačko
Lézačkó
Lézal
Lézal
Lézala
Lézale
Lézat
Lezavá
Lezavé
Lezavó
Lezecké
Lež
Ležaci
Ležácké
povahy
liturgii
liturgií
povahu
povahou
letost
letošní zajíc, jelen, černá zvěř - roční
letošní rok
letošní
letuška
v letošním roce, v tomto roce
letošní
letošník
letovací
pálka k letování
litovat
Litovel
lázně
létovné
zdržovat
zool. levhart skvrnitý PANTHERA PARDUS
lev-PANTHERA LEO
Lev muž. jméno
levá
levandule,b.r.LEVANDULA LÉ KAŘSKÁ
starší název přímořských zemí při východní části
Středozemního moře
z.r.PHYSA OBECNÁ - drobný vodní plž
levý
levice
levička
mořský netvor – židovská mythologie
domluvy, důtka
levný
činit levným
slovníkový
slovníkář
slovní zásoba jazyka
naučný slovník
lízačka při vaření trnek
lízačky
lízačku
lízačkou
lízal
Lízal příjmení
lízala
lízali
lízat
lezavá zima
vlezlý vítr, zima atd.
vlezlou zimu
lezecký
lež
ležatý
ležácký
Ležáke
Ležan
Ležatá
Ležaté
Ležatéch
Ležatém
Ležató
Ležeňi
Ležérňi
Ležesko
Ležet
Lhal
Lhala
Lhale
Lhat
Lhostéňet
Lhotecká
Lhotecké
Lhut
Lhuta
Lhute
Lhuto
Lhutó
Liba
Libčecké
Libé
Libeček
Libela
Libeň
Liberec
Libernáč
Liberňi
Libertin
Libezné
Libido
Libona
Libor
Libra
Libra
Libreto
Lic
Licenca
Licitaca
Licitace
Licitaco
Licitacó
Licné
Lico
Licomjerné
Licomjerňik
Licósovité
Licósovitém
Ličel
Ličela
Ličela
Ležáky, osada na Chrudimsku vypálená nacisty
nízký, široký úl - ležan
ležatá, ležící
ležatý
ležatých
ležatým
ležatou
vojenské ležení, tábor
nenucený
leželi na číhané
ležet
lhal
lhala
lhali
lhát
lhostejnět
lhotecká
lhotecký
lhůt
lhůta
lhůty
lhůtu
lhůtou
Liba, Libuše žen. jméno
libčický
libý
libeček, b.r. LEVISTICUM LÉKAŘ SKÝ - léčivá bylina
hanopis
část Prahy
město v Čechách
sorta jabloně
liberní
propuštěný otrok; člověk volných názorů
líbezný
pohlavní pud
Libuan
Libor muž.jméno
stará váhová jednotka 1/2 kg
anglická měna libra
libreto
líc
licence
dražba
dražbě
dražbu
dražbou
lícný
lítám
pokrytecký, licoměrný
licoměrník
licousovitý
licousovitým
líčil strop
líčila
vyprávěla - líčila
Ličele
Ličeňi
Ličeňim
Ličeňim
Lida
Liďice
Lidka
Ligér
Lignit
Lih
Lihe
Liheň
Licheológ
Lichevňiček
Lichevňik
Lichomeťňik
Lijana
Lik
Likařské
Like
Likér
Liknavec
Likopis
Likvidaca
Lilek
Lilija
Lilijálňi
Lilijica
Lilijka
Lilijovňik
Lilijum
Lilipot
Lilkové
Lilkové
Limborské
Limbos
Limcovité
Limit
Liné
Lineja
Linejál
Lingvista
Linija
Linijatora
Linojelum
Lip
Lipan reba
Lipanské
Lipenské
Lipňica
Lipňica
Lipňik
Lipom
Lipské
líčili
líčení, vyprávění
líčením
vyprávěním
Ludmila žen. jméno
Lidice, vesnice u Kladna vypálená nacisty
Lidka
likér
mladší hnědé uhlí
líh
líhy - zešikmený trámec pro posun těžkých břemen
líheň
zkoumá lišejníky
malíček
malíček
pochlebník, lichotník
liána
lék
lékařský
léky
pomerančový likér
váhavý, pomalý, liknavý člověk
recept, lékopis
likvidace
bot. LILEK VEJCOPLODÝ, baklažán b.r. SOLANUM lilek potměchuť
lilie, b.r.LILIUM - lilie bělostná
liliově bílý
lilijice, z.r.ANTEDON růžová ostnokožec
b.r. LIOYDIA POZDNÍ - drobná bylina
liliovník, b.r.LIRIODENDRON
lilium, být čistý jako lilie
lilipud - vybájená země trpaslíků
lilkový plod, květ
lilkový (potměchuť)
limburský skot - Belgie
limbus - předpeklí
límcovitý
stanovený počet - limit
líný
linie
pravítko
jazykozpytec
linie
linkování, liniatura
linoleum na podlahu
lépe
z.r.THYMALLUS podhorní lososovitá ryba
lipanský
lipenský
.r.POA ROČNÍ, cibulkatá luční tráva
Lipnice
Lipník
nezhoubný novotvar z tukové tkáně
lipský
Lipské
Liptov(f)ské
Lira
Liro
Liró
Lis
Lisař
Lisařka
Liso
Lišaj
Lišej
Lišéňik
Lišeňské
Lišet
Liška
Liško
Lit
Litá
Litat
Litavec
Lité
Litec
Liteňské
Litera
Literácké
Literárke
Literárňi
Litev(f)čeno
Litev(f)čeno
Litev(f)čenó
Liťica
Liťice
Liťico
Liťicó
Liťina
Lito
Litr
Litra
Litre
Litrem
Litro
Litvinov
Livancovité
Livancovitéch
Liverpól
Livorno
Livrej
Liza
Liza
Lizt
Lizt
Lkavá
Lkavé
Lkavéch
Lipský příjmení
liptovský
platidlo Itálie
liru mají ve znaku hudebníci
lirou
lis
kdo obsluhuje lis - lisař
lisařka
lisu
SPHINGIDAE - čeleď nočních motýlů, výborní letci
lišej
lišejník - LICHENEC
líšenský
lišit se
kolem krku kožešina
lišku kolem krku
lít vodu
litá saň, pták létá
létat
létavec
litý, odlévaný výrobek, bezohledný člověk
lijec kovů
liteňský
litera zákona, písmeno
kostelní bratrstvo - literácký
literární noviny - literárky
literární
litevčinu
litevčinu
litevčenou
fúrie, zuřivá žena, hotová lítice
litice
litici
liticí
litina
líto
litr
litra
litry
litrem
litrů
Litvínov
lívancovitý
lívancovitých
Liverpool, přístavní město Anglie
přístavní město Itálie
livrej
Líza žen. jméno
koza jménem Líza
lézti
Liszt Ferenc 1811-1886 maďarský skladatel, klavírista,
dirigent
uplakaná
uplakaný
uplakaných
Lnář
Lnavé
Lňelka
Lňená
Lňené
Lňenéch
Lňica
Lňička
Lnovy
Lob
Lóbaci
Lóbal
Lóbala
Lóbale
Lóbat
Lobeček
Lobeček
Lóbek
Lobélija
Lobelka
Lóbi
Lóbince
Lobkové
Lobkovic
Lobkovice
Lóbov(f)ka
Lóbové
Locan
Locembork
Locena
Locerka
Locerna
Locika
Lociper
Locka
Lóč
Lóča
Ločav(f)ka
Ločebna
Ločec
Loček
Ločena
Lóčet
Lóčka
Lóčňi slze
Lóčňik
Lóčové
Loď
Loďácké
Lodař
Loďař
Lodařet
Lodeha
Loďek
pěstitel lnu
lnoucí,lnový
b.r. THESIUM LUČNÍ, drobná cizopasní rostlina
lněná pokrývka
lněný
lněných
b.r. LINARIA, častě jako plevel
b.r. CAMELINA, pěstovaná jako olejnina
lnové ke lnu
lub houslí
líbaci
líbal
líbala
líbali
líbat
líbeček lékařský
líbeček lékařský
loubek
bot.lobelka drobná
bot.lobelka drobná, b.r.LOBELIA v trsech rostoucí bylina,
drobná
loubí
loubince
lobkový
Lobkovic
Lobkovice - Brandýs nad Labem
řičice s vysokým lubem - okrajem
loubový
starý neforemný klobouk
Lucemburk - královský rod v Čechách 1310 - 143O
Lucina, Lucka žen. jméno
lucerka, pícnina
lucerna
b.r.LACTUSA SETÁ - hlávkový salát
luciper
Lucka
louč
louče
lučavka královská
lučebna
lučec
louček
lučina
loučit
loučka
rosa na kalíšku listu kontryhelu luční slzy
výrobce loučí - loučník
loučový
loď
luďácký
vulgární člověk - ludař
loďař
poflakovat se atd.
lodyha
Luděk muž. jméno
Loden
Loďeňica
Lóďil
Loďime
Lóďit
Loďivod
Loďmo
Lodrácké
Loďstvo
Lodvik
Lodžija
Lofťák
Logál
Logaritmos
Logické
Logopatija
Lógr
Lóh
Lohačov(f)ka
Lohačovické
Lohnót
Loch
Lojaleta
Lojnatá
Lojnaté
Lojnató
Lojza
Lok
Lok
Lóka
Lokaj
Lokal
Lokál
Lokala
Lokale
Lokalesta
Lokaleta
Lokaleto
Lokaletó
Lokálija
Lokalizaca
Lokálka
Lokálňi
Lokálňich
Lokálové
Lokáš
Loke
Lóke
Lokna
Lokne
Lokno
Loknó
Loknóťi
Lokomobila
Lokomotiva
hrubší vlněná látka
loděnice
loudil
lodíme se
loudit
lodivod
lodí
ludrácký, hnusný
loďstvo
Ludvík muž. jméno
lodžie
letní host - lufťák
lokál, hostinec
logaritmus
logický
logopatie - porucha řeči
kávová sedlina
louh
luhačovka
luhačovický
ukrást
skrýš, vězení
loajalita
lojnatá
lojnatý
lojnatou
Alois muž. jméno
hlt
luk
louka
lokaj
pil
lokál
pila
pili
duchovní v lokálii
lokalita
lokalitu
lokalitou
místní duchovní správa
lokalizace
lokálka
místní
místních
lokálový
Lukáš muž. jméno
luky
louky
pramen vlasů na konci stočený
lokny
loknu
loknou
loknutí
parní oračka
lokomotiva
Lókoť
Lókotka
Lokrativňi
Lokrécija
Lokša
Lokše
Lokťibrada
Lokťová
Lokťové
Loktuša
Lokynka
Lolard
Lom
Lombálňi
Lombardija
Lomcoval
Lomcovala
Lomcovale
Lomcovat
Lomčik
Lomené
Lomeňica
Lomikameň
Lomirovec
Lomit
Lomiv(f)ka
Lomivé
Lomné
Lomňické
Lomové
Lomoz
Lomp
Lona
Loňák
Loňák
Loňákem
Loňan
Lončák
Londyn
Lónek
Loňi
Lonopark
Lont
Lonža
Lop
Lopa
Lópaci
Lópáček
Lópáňi
Lópaňina
Lópárňa
Lopat
Lopata
Lopatáč
Lópatelné
loukoť - kolo vozu
loukotka
lukrativní
Lukrécie žen.jméno
nudle
nudle
pohádková bytost, brada dlouhá loket
loktová
loktový
velký šátek - loktuše
lokna
člen středověké náboženské sekty, stoupenci Viklefa
kamenolom, v místě, kde se něco zlomí - tam je lom
bederní
Lombardie severní Itálie
třásl s ním, lomcoval
třásla
třásli
třást
lumčík BRACONIDAE blanokřídlý hmyz
lomený
lomenice - štít domu
b.r. SAXIFRAGA - skalnička
lumírovec
lomit rukama
choroba kostí,nedostatek vápníku, lidově lomivka
lomivý
lomný
lomnický
lomový kámen
hluk
lump
měsíc, luna
vrtidlo při vaření trnek
na kosisku při sečení obilí
luňákem
luňan
dvouletý jedinec černé zvěře
Londýn
lounek
loňského roku
lunapark
jeli na lunt - dříve venkov
zabezpečovací lano při výcviku artistů
lup
lupa
loupací
loupáček
loupání v křížích
loupanina - loupání řepy
loupárna
koupil deset lopat
lopata
dospělý los, daněk - lopatáč
loupatelný
Lopaťica
Lopatovité
Lopen
Lópeš
Lopič
Loping
Lópnoťi
Lopón
Lopota
Lopote
Lopoto
Lopotó
Lopta
Lóra
Lord
Lordóza
Loreta
Lori
Lori
Lorňón
Los
Los
Lose
Losi
Losk
Loska
Lóskáček
Loskat
Loske
Losknóťi
Loskón
Loskoták
Losos
Losové
Lostr
Lošák
Loščeňina
Loščič
Loščinec
Lošeň
Lošňa
Lošťirna
Lošťitelné
Lot
Lot
Lota
Lotar
Lóteňik
Loterán
Loterija
Lotijón
Lótka
Lótna
Lotofág
na boku menších plachetnic zvyšuje jejich stabilitu lopatice
lopatovitý
lupen
loupež
lupič
letecká akrobacie
loupnutí v zádech
lopoun, lístek
těžká práce - lopota
lopoty
lopotu
lopotou
kopací míč
Eleonora žen. jméno
lord
prohnutí páteře dopředu lordosa
kaple na Hradčanech
z.r.Loris - indická poloopice
Eleonora
lorňon
los loterie
z.r.ALCES, los kanadský, evropský
losy
losi
lusk hrachu
lusk
louskáček
luskat prstama
lusky
lusknoutí
luskoun posvátný pták podobný špačku z.r. BEO
loskuták - pták
losos; SALMODINAE - ryba
losový
lustr
b.r.HYDNUM - těžce stravitelná houba
luštěnina
kdo luští křížovky - luštič
luštinec
u kola vozu líšeň
líšeň vozu
luštírna
luštitelný
stará jednotka váhy - český lot 16 g, rakouský 17,5 g
Lot - biblická osoba
Charlotta žen. jméno
Lothar muž. jméno
louteník, hráč na loutnu
luterán
loterie
lotion - pleťový kosmetický prostředek
loutka
loutna
mythický národ živící se jen květy lotosů
Lotos
Lotové
Lotr
Lov(f)
Lovosice
Loxos
Loza
Lozet
Loža
Lóža
Ložece
Ložené
Ložesko
Ložet
Lóžet
Ložirovat
Ložišče
Ložka
Ložné
Ložňi
Ložové
Ložovina
Ložuv(f)ka
Lpjet
Lsťivá
Lsťivé
Lsťivéch
Lsťivém
Lsťivó
Lub
Lube
Lubeňica
Lublaň
Lublin
Lubochňa
Lubomir
Lubor
Luboš
Lubové
Lubovňik
Luft
Lufto
Luftoval
Luj
Lukša
Lukše
Lukulské
Lumek
Lumik
Luň
Luno
Lupek
Lupkat
Lupnóťi
b.r. NELUMBO; bot.Leknín lotos
lotový
lotr
lov
Lovosice
luxus
lůza
lozit po stromech
močůvka
divadelní lóže
Lužice - bývalá součást české koruny
ložený
ložisko
ložit fůru
luhovat kůže
být ubytován, ležet táborem
místo upravené k ležení
lůžka
ložný prostor
ložní prádlo
lůžkový - k ležení
lůžkovina
močůvka
lpět na rodném statku
lstivá
lstivý
lstivých
lstivým
lstivou
na houslích
luby na houslích
lubenice b.r.CITRULLUS, poléhavá bylina
hlavní město Slovinska
město v Polsku
město a lázně v SR
Lubomír muž. jméno
Lubomír
Lubomír
lubový
devaterník
ovzduší
vzduchu
větral místnost
lůj
nudle
nudle
lukulský; bohatý, hojný dle starořímského boháče a hýřila
LUKULLUSE
z.r. ICHNEUMON AMBLYTELES velmi drobný hmyz
z.r. LEMMUS NORSKÝ, podobný hraboši
loni
lunu
vrstevnatý zpevněný jíl
pleskat
lupnutí,plesknutí
Lupotat
Lupové
Luptóš
Lupulin
Lura
Luskal
Luskala
Luskale
Luskat
Luskokaz
Lusthaus
Lustrovat
Lutr
Lužena
Lužko
Lužnaté
Lužňica
Lvica
Lvón
Lvov
Lvové
Lybija
Lycejista
Lyčák
Lýdija
Lýdija
Lyjón
Lyko
Lykodra
Lykov (f)cové
Lýkovec
Lykožravé
Lymfa
Lynč
Lyrické
Lyrochvost
Lyrovité
Lysolaje
Lyzól
Lyže
Lyžena
Lyženo
Lyženó
Lžebásňik
Lžebuch
Lžeca
Lžecovat
Lžečák
Lžedemogracija
Lžedimitr
Lžehodnota
Lžehomanismos
Lžekňez
Lžekrál
pantofle lupotají, déšť lupotá, slyšíš ho lupotat
lupový
z.r.MENOPON, HOLOMENOPON - slepičí, kachní
drobounký hmyz
chmelová nažloutlá moučka
hudební nástroj bronzové doby
luskal prsty
luskala
luskali
luskat
luskokaz hrachový BRUCHUS PI SORUM
letohrádek, besídka
vypisovat údaje
odpadová tekutina při výrobě lihu
lužina, listnatý les na mokré půdě
postel
lužnatý les
Lužnice řeka v Čechách
lvice
zool. Lachtan - lvoun
Lvov - Ukrajina
lvový
Lybie
absolvent školy pro vyšší vzdělání staré Řecko a pod.
provaz z lýčí
Lýdie žen. jméno
starověká krajina v Malé Asii - Lýdie
Lyon - Francie
lýko
jilm
lýkovcový
b.r.DAPHNE - vonný hájový keř
z.r. IPS SMRKOVÝ - malý brouk lýkožravec
míza
lynč
lyrický
z.r.MENURA - nádherný zpěvný australský pták
lyrovitý
Lysolaje u Prahy
lyzol
lyže
lyžina
lyžinu
lyžinou
lžíbásník
lžibůh
lžíce
vrtat do hloubky - lžícovat
z.r. SPATULA PESTRÁ - pestrobarevná kachna
lžidemokracie
lžidimitrij
lžihodnota
lžihumanismus
lžikněz
lžikrál
Lžekultora
Lžemoderňi
Lžemorálka
Lžena
Lžeomjeňi
Lžeóstavňi
Lžepojesija
Lžeprorok
Lžesvoboda
Lževé
Lževjeda
Lževjedec
Lževjedecké
Lževlastenec
Lževlastenecké
lžikultura
lžimoderní
lžimorálka
lžina
lžiumění
lžiústavní
lžipoesie
lžiprorok
lžisvoboda
lživý
lživěda
lživědec
lživědecký
lživlastenec
lživlastenecký
PÍSMENO M
m
M
Ma
Má
Má - le
Má ócta
Macarát
Macaté
Macbetov(f)ské
Macbetov(f)ské
Macecha
Maceche
Macecho
Macechó
Macek
Maceraca
Maces
Macik
Maciz
Macizeň
Mackovat
Macnót
Mácnót sebó
Macocha
Macórek
Macoška
Mač
Mač
Máčeci
Máčedlo
Máčedlo
Máčené
Máčeňi
Mačenka
Mačeno
Máčerňa
Mačet
m
M
ma
má
má - li
moje úcta
z.r.PROTEUS jeskynní- bílý protáhlý mlok
tlustý, macatý
macbethovský
macbethovský
macecha – nevlastní matka
macechy
macechu
macechou
kocour, kočka, těžký zajíc i králík - prostě macek
máčení rostlin v kapalině - macerace
židovský nekvašený chléb
zdrobnělina k mackovi
muškátový květ
bot. macizeň vonná - muškátovník pravý
poštuchovat se, škádlit
udeřit
svalit se
Macocha
kocourek
bot. VIOLKA, maceška
ovocný kvas
zápas v boxu, kopané
máčecí - určený k máčení
šťáva z masa, omáčka
zařízení k namáčení, vana atd.
máčený
zákusek ke kávě - máčeni
srdíčko hlávkového salátu - mačinka
matčino
máčírna
dlouhý šavlovitý nůž
Máčet
Mačeta
Mačete
Mačeto
Mačetó
Mačišče
Máčka
Máčka
Máčka
Mačkaci
Mačkaná
Mačkaňica
Mačkárňa
Maďal
Madam
Maďar
Maďárija
Maďarka
Maďarsko
Made
Madejra
Maďera
Madla
Madlenke
Madlo
Madona
Madred
Madregal
Madurská
Maestózo
Maestro
Mafiján
Mág
Maga
Magacin
Magador
Magar
Magarec
Magazin
Magda
Magdaléna
Magdalénka
Magdalénské
Magdebork
Mageloňa
Magestrála
Magestrát
Magi
Magické
Magika
Magistr
Maglajz
Magma
Magnáš
máčet prádlo, chystat ku praní
mačeta
mačety
mačetu
mačetou
srdíčka, větvičky a pod., mačiště
b.r. ERYNGIUM, přímořská bylina rostoucí na mezích
z.r. SCYLLIUM - malý skvrnitý žralok
omáčka s masem
mačkací
mačkaná
mačkanice
mačkárna skla a pod., dílna
bot. jírovec maďal, kaštan, zool. chroust maďal, drvopleň
maďal
oslovení ženy vůbec
Maďar
Maďarsko
Maďarka
Maďarsko
made in ČR
Madeira ostrov
vysoká čepice
Madla žen.jméno
hrušky, meruňky jako sorty - madlenky
horní část zábradlí
Panna Maria
Madrid - hl. m.Španělska
madrigal - krátká lyrická píseň
chorobně zduřelá noha s pištělovými vředy
maestozo; vznešeně, velebně
vynikající hudebník, zpěvák a pod
mafián
staroiránský kněz, kouzelník
noční strašidlo
skladiště
likér podle portskémo města
osel
ze srbštiny - osel
skladiště
Magda žen.jméno
Magdalena žen.jméno
letní sorta hrušek
magdalenský
Magdeburk - město v Německu
Majolena žen.jméno
magistrála
magistrát, úřad
do polévky se přidává magi
magický
laterna magika
mistr svobodných umění
pranice, rvačka
žhavá, tekutá hmota
boháč, velký pán
Magnát
Magnesijové
Magnét
Magnetismos
Magnetka
Magnetné
Magnetoeletrické
Magnetofón
Magnetograf
Magnetochémija
Magnetometr
Magnetón
Magnetopyrit
Magnetovat
Magnetovec
Magnificat
Magnificenca
Magnificus
Magnólija
Magor
Magorka
Magot
Mágus
Mahábhárata
Mahagón
Mahalebka
Maharadža
Maharáňi
Mahaut
Mahomed
Mahónija
Machabejské
Máchaň
Machenaca
Machliř
Machlovat
Machna
Machňa
Máchnót
Machomét
Machometán
Máchorka
Máchov(f)ské
Machr
Machři
Máj
Máj
Maja
Mája
Maják
Majáles
Majdaléna
Majestát
Majetek
Majeťňica
průmyslový, bankovní magnát
ohnivzdorný, magnesiový
magnet
magnetismus
magnetka
magnetný
magnetoelektrický
magnetofon
k měření změn zemského magnetismu
magnetochemie
magnetometr
jednotka magnetismu
pyrhonit
magnetovat
magnetit
chvalozpěv P. Marie - součást nešpor
titul rektora univers
titul rektora vysoké školy
bot.ŠÁCHOLAN - keř; strom - magnolie
pomatenec, blázen
psychiatrická nemocnice
z.r. INNUS BEZOCASÝ - opice
mág
staroindický epos
čeleď MELIACEAE, cenné hnědočervené dřevo
bot.třešeň mahalebka - nejedlá
indický panovník
indická panovnice, nebo manželka maharádži - maharání
vodič slona
Mohamed
mahonie b.r.MAHONIA - keř
makabejský
káď na máchání prádla
machinace
podvodník
muchlat
tlustá žena
tlustá žena
mávnout rukou
machmét, podivínský člověk
mohamedán
hrubý tabák fajfkový
máchovský
dovedný člověk
dovední lidé -machři
květen
Máj - báseň
majíce
Marie žen.jméno
maják
jarní studentská slavnost
Magdalena žen. jméno
nejvyšší panovnická moc
majetek
majetnice
Majeťňické
Majeťňik
Majici
Májistka
Majitel
Majka
Májka
Májka
Majland
Majó
Majó - le
Majoleka
Majolena
Majolena
Majonéza
Major
Majoránka
Majorát
Majordomát
Majordomus
Majoreta
Majorské
Majoskole
Májov(f)ka
Májov(f)ka
Májov(f)ka
Májov(f)ské
Májová
Májové
Májovec
Majstr
Majzlik
Majznót
Mak
Makabejské
Makabejské
Makačka
Makadám
Makadlo
Makajo
Makak
Makanda
Makarenkovské
Makarón
Makaronismos
Makat
Makat
Makatelné
Makavé
Makedón
Makedonec
Makedónija
majetnický
majetník
majíce všeho dost
májistka
majitel
Marie
z.r. MELOE OBECNÁ, fialová - brouk
májka - stavění májky
velké množství hodnot
mají
mají-li
majolika - keramická hmota
Magdaléna žen. jméno
kyprá, mladá žena
majonéza
major
b.r. MAJORANA zahradní
dědictví nejstaršímu rodu
hodnost majordoma
první dvorský hodnostář
většina - majorita
majorský
velké písmeno psané v dvojřádkové osnově
sorta třešní s rannými plody
bot.čirůvka májovka - houba
mayovka - dobrodružné čtení
májovský
májová oslava, veselice
májový deštík
májovec
mistr
majzlík
ukrást
b.r.PAPAVER vlčí, setý, alpský
makabejský - 2.stol. před n.l. bratři a synové Judy
Makabejského
makabejský
velmi namáhavá práce
směs štěrkoviny různých velikostí
článkovitý přívěsek ústních orgánů členovců
druh starší hazardní hry v karty nazvané podle MACAA
z.r. MACACA medvědí, opice středně velká Starého světa
makačka
makarenkovský
těstovina rourkovitého tvaru z pšeničné mouky
makaronismus - užívání dvou jazyků v témže jazykovém
projevu
pracovat
hmatem poznávat
hmatatelný
hmatatelný
příslušník starověké národnosti
Makedonec
Makedonie - území na Balkánském poloostrově - dnes
Jugoslávie, Bulharsko a Řecko
Makedónka
Makesta
Maketa
Makliř
Makliřka
Máknót
Máknót
Makolář
Makolatora
Makolovat
Makota
Makoťina
Makotřas
Makotřase
Makrela
Makuv(f)ka
Makuv(f)ke
Makuv(f)ko
Makuv(f)kó
Malácija
Malacke
Malachit
Malajka
Malárija
Malátná
Malátné
Malažské
Malba
Málča
Male
Malé
Malebná
Malebné
Malebnéch
Maléček
Malečkosť
Málem
Malena
Malenáč
Malene lesňi
Maleňi
Malenko
Malenov(f)či
Malenov(f)ka
Malenové
Malenové keř
Malenové lest
Malenovňa
Malér
Máli
Maličkatá
Maličkaté
Maličké
Maličkéch
Maličkém
Makedonka
makista - domácí odboj proti Němcům - Francie
maketa letadla, tanku a pod.
dohazovač, zprostředkovatel - makléř
dohazovačka
máknout, pořádně zabrat v práci
hmátnout si
koncept dopisu na nečisto
odpadový papír potištěný atd.
znehodnocovat
prostě k ničemu
rozdrcené, rozmělněné - prostě k ničemu
bázlivý, ustrašený
Makotřesy, obec u Kladna
z.r. SCOMBER obecná - ryba
makovice
makuvky
makuvku
makuvkou
malácie - měknutí tkáně
Malacky město SR
polodrahokam, smaragdově až měděnkově zelený
druh slepice
bahenní zimnice - malárie
malátná
malátný
malažský
malba
Málka žen. jméno
skromně, nuzně
malý
malebná
malebný
malebných
malíček
maličkost
téměř, skoro
bot. MALIŇÍK - malina
malináč, název jablka
maliny lesní
maliní
malinko
malinovčí
malinovka
malinový
malinový keř RUBUS IDAEUS
malinový list
malinová plantáž
průšvih
Amálie žen. jméno
maličkatá
maličkatý
maličký
maličkých
maličkým
Maličko
Maligňi
Maligňita
Malichená
Malicherné
Malicherňi
Malik
Malik
Maliličké
Málinka
Malinkaté
Malinské
Malirňa
Malmezónka
Malmezónke
Malmezónko
Malmezónkó
Málo
Maloburžoja
Máloco
Maloči
Malóčké
Malóčko
Máloďetné
Malodomkař
Malodomkářka
Malodošné
Malodráha
Malodul
Málohlasé
Malohodové
Malochov
Málokam
Malokariberňi
Málokde
Málokdo
Málokeré
Málokráť
Málokrevné
Málokvjeté
Malólinké
Malolisté
Malomeslné
Malomeslňet
Malomjestké
Malomjesto
Malomješčan
Malomješčaňi
Malomješťák
Málomlovné
Malomoc
Malomocenstvi
Malomocné
Malomocné
Malomocňet
krátce
zhoubný
zhoubnost
malicherná
malicherný
malicherní
malíček
Malík příjmení
velmi malý, maliličký
Amálie
malinkatý
malinský
malířská dílna, ateliér
starší odrůda zahradních růží
malmezonky
malmezonku
malmezonkou
málo
malý mocipán
máloco
téměř nic
maloučký
velmi málo, maloučko
málodětný
malodomkař
malodomkářka
maloduchý
malá, krátká dráha pro vlak atd.
malý důl
málohlasý
malohodový, malé hody, hodky
malý chov drůbeže atd.
málokam
malokaliberní
málokdy
málokdo
málokterý
málokrát
chudokrevný
málokvětý
velice maličký
málolistý
malomyslný
malomyslnět
maloměstský
malé městečko
maloměšťan
maloměšťani
maloměšťák
malomluvný
malomocný
malomocenství
mající malou moc
málomocný
malomocnět, ztrácet moc
Maloňinké
Maloobchod
Malopanské
Maloplodé
Málopočetné
Malopoďňik
Malopolsko
Maloprodej
Malopromesl
Malopromeslňik
Maloráška
Maloresé
Malorolňik
Maloros
Malosérijové
Máloslebné
Máloslov(f)né
Malosť
Malostraňák
Malosvjet
Malovaci
Malovéroba
Malovjerné
Malozemjeďelec
Málozobé
Malozraké
Malozrné
Maloževnosť
Maloževnosťňik
Malpa
Malta
Malta
Maltán
Maltárňa
Maltezánské
Maluv(f)ka
Maluv(f)ke
Maluv(f)ko
Maluv(f)kó
Malva
Malvaz
Malvazinka
Malvica
Malvina
Mám
Mame
Máme
Mamelok
Mámeňi
Mamičské
Mamlas
Mamňenka
Mamón
maličký
maloobchod
malopanský
mající malé plody
malopočetný
malý podnik
jižní území dnešního Polska od 14.do18.století
maloprodej
maloprůmysl
maloprůmyslník
malorážka
malorysý, nezřetelný
malorolník
malorus
malosériový
máloslibný
máloslovný
malost
Malostraňák - Malá Strana, Praha
malosvět
malovací
malovýroba
málo věrný, malověrný
malozemědělec
málozubý
mající malé oči, malozraký
malozrnný ječmen atd.
malá živnost, maloživnost
maloživnostník
z.r.CEBUS kapucínská; středně velká opice
malta k spojování cihel
Malta ostrov v Středozemním.moři
johanita, maltézský rytíř
kde se dělá malta, maltárna
maltézský
ozdobná malba domů
malůvky
malůvku
malůvkou
b.r.MALVA, charakteristický plod dřevin růžových jabloň atd.
likérové vína a pravý malvaz z Kyklad; také hanlivě pro
lihovinu
sorta jabloně
jablko, hruška - malvice
Malvína žen.jméno
mám
mámy
máme
neotesaný, hrubý člověk
mámení
matčin
hrubec,hulvát
maminka
mamon
Mamot
Mamotrek
Mamzel
Man
Mana
Máňa
Maňas
Maňas
Maňas
Manažér
Mancáre
Manča
Mančaft
Manda
Manda
Mandant
Mandarin
Mandarinka
Mandát
Mandel
Mandelik
Mandelinka
Mandl
Mandlář
Mandloň
Mandolena
Mandoleta
Mandoletář
Mandoletářka
Mandóra
Mandórla
Mandragora
Mandragorové
Mandril
Maňe
Manébre
Mánek
Manekyn
Mánes
Manet
Manéž
Manfréd
Mangabej
Máňička
Manifest
Manifik
Manihot
Manijak
Manijok
Maňik
Maňikora
vymřelý chobotnatec; také nadávka pro hřmotného,
neohrabaného člověka
druh středověkých biblických slovníků,
oslovení komorné
kdo měl propůjčené léno - vazal
mana nebeská
Marie
panák, loutka
Maňas příjmení
manko
manažer
kusy něčeho rozbitého, roztrhaného
Marie
mužstvo
tlustá, kyprá žena
Magdaléna žen. jméno
příkazce
čínský hodnostář - mandarín
z rodu CITRUS, podle domorodého názvu MANDARO
pověření, plná moc
stará míra 15 kusů
z.r. CORACIAS OBECNÝ, pestrý pták velikosti kavky mandelík
z.r. MELASOMA PHYTODECTA, LEPTINOTARSA topolová, drobná, bramborová
mandlování prádla
majitel mandlu
b.r. AMYGDALUS obecná - peckovina
mandolina, drnkací strunný nástroj
ladění a notace contrabasso
hráč na mandolinu
hráčka na mandolinu
středověký hudební nástroj podobný mandolíně
svatozář kolem postav
b.r. MANDRAGORA LÉKAŘSKÁ se říká kořenu,
připomínající lidské tělo
mandragorový
z.r.MANDRILLUS - opice
maně
manévry
Emanuel muž. jméno
manekýn
malíř Mánes - příjmení
motocykl manet
manéž
Manfréd muž. jméno
z.r.CERCOCEBUS obecný - stromová opice Afrika
Marie
manifest
báječný, výborný člověk
b.r. MANIHOT, rostlina pryšcovitá
člověk podléhající chorobným vášním
škrob z hlíz manihotu
velmi šikovný člověk
manikura
Maňila
Maňina
Manipolaca
Manipul
Manirismos
Manismos
Manit
Manko
Mankote
Manlicherov(f)ka
Maňó
Manoál
Manoálňi
Manofaktora
Manograf
Manol
Manopan
Manoskript
Mansarda
Manské
Manšestr
Mantika
Mantinél
Mantl
Mantova
Manyra
Manžel
Manžestr
Manžeta
Manžilek
Maor
Maoritijus
Maosolejum
Maošl
Maozerov(f)ka
Mapa
Marabu
Maral
Maraska
Maraskino
Marasmos
Marast
Maratón
Marcel
Marcepán
Máre
Marek
Maréna
Margareta
Margareta
Margarin
Marginálije
město na Filipínách
místo bez cest, neschůdné
manipulace
starořímský oddíl (dvě setniny vojska)
manýrismus
manismus - náboženství založené na kultu mrtvých předků
jasanový cukr
manko
vyjadřující údiv, úlek
starší kulovnice podle konstruktéra Mannlichera
maně
manuál
manuální - ruční
manufaktura
záznam tlaku v pístových strojích
zool. kočka manul; divoká sibiřská kočka
podobný aristonu - hrací skříňka
rukopis
půdní prostor podle francouzského architekta Mansarda
manský kmen
manšestr
starověké věštectví
mantinel
plášť
město v Itálii
šablona
manžel
manšestr
manžeta
manžílek
Maur
jedna z nejvzácnějších známek světa vydaná v roce 1847
na ostrově MAURITIUS
mauzoleum
maušl - látka
opakovací vojenská a lovecká puška z roku 1889
mapa
z.r.LAPTOPTILUS africký - vysoký čápovitý pták
zool. jelen MARAL
višně planě rostoucí
likér z plodů planých višní
stařeckost, senilnost
bláto, bahno
maratón - běh na 42,2 km, Marathín, starověké Řecko
roku 490 př.n.l.
Marcel muž.jméno
marcipán – jemný druh perníku
pohřební máry
Marek muž. jméno
zool. SÍH SEVERNÍ, lososovitá ryba; Marie, Mařena,
žen.jméno
kopretina bílá žlutý střed
Margareta žen. jméno
umělý jedlý tuk, hlavně za 2.sv.války
marginálie - poznámky k textu na okraji listů
Marhaňik
Marhola
Mári
Marica
Marija
Marijáš
Marijoneta
Marina
Marina
Marináda
Maringotka
Marinismos
Marinka
Márinka
Marjána
Marjánek
Marjapano
Marjovat
Marka
Markanťňi
Markéta
Marketán
Marketérija
Markétka
Markétské
Markoman
Markótné
Markovat
Markové
Markrabje
Markyz
Marmarošské
Marmeláda
Marné
Marňe
Márňica
Marňil
Marňila
Marňile
Marňit
Marňivec
Marnochlobné
Marnomeslné
Marnosť
Marnotraťňik
Marny
Marocké
Maród
Marokánka
b.r. PUNICA - granátový marhaníkový keř s karmínově
červenými květy a bobulemi, granátovými jablky
meruňka obecná, ARMENIACA VULGARIS
Marie
řeka v Bulharsku; ženské jméno
Marie
karetní hra mariáš
vodící loutka
Marie
námořnictvo
tekutina s kořením k naložení masa
maringotka
marinismus - barokní literární manýra 2. pol. 17. stol. nabubřelý sloh
krátký kabátek
zdrobnělina Marie
žen.jméno
majoránka - MAJORANA HORTENSIS, používaná jako
koření
v lékařství a kosmetice
zvolání
dovolávat se Panny Marie
platidlo - Německo, Finsko atd.
výrazný, nápadný
Markéta žen. jméno
markytán
marketerie - ozdobné vykládání dřeva prováděné zejména
mědí
Markétka žen.jméno
markétský; sjezd u sv. Markéty soc. dem.
Markoman, germánský kmen žijící na našem území v l.
století n.l.
churavý, nemocný
počítat hodnotu prodávaného zboží
markový k marce
markrabě Moravy (Jošt)
markýz – šlechtický titul mezi hrabětem a vévodou
marmarošský diamant – Zakarpatská Ukrajina
marmeláda
marný
marně
márnice
neužitečně trávil čas
marnila
marnili
marnit
marnivý člověk
ješitný člověk
marnomyslný
marnost
marnotratník
marné
marocký
nemocný
Marokánka
Marokén
Maroko
Marolka
Marón
Marona
Maroša
Marošovňik
Mars
Marš
Maršál
Maršálka
Maršbatalijón
Marta
Marťan
Marťin
Marťináč
Marťinka
Marťinská sépka
Martovské
Martýrijum
Martyrológija
Marxismos
Mary
Máry
Maryčka
Maryjánko
Maryjáš
Marynka
Maryša
Maryša
Marzijále
Mářa
Mařet
Maři lest
Maři lesťi
Mařidróška
Mařka
Masák
Masák
Masakr
Masař
Masařena
Masařka
Masařské
Masáš
Masaté
Máselňica
Máselňik
Masér
Maseté
Masičko
vydělaná surová kůže na useň
Maroko - Afrika
b.r. GALAMINTHA - klinopád, pamětník; marulka,
rostlina
jedlý kaštan
Maruna žen. jméno
morušovník MORUS - MORUS NIGRA plody jsou fialově
černé
bot.ostružiník RUBUS CHAMAEMORUS
Mars - bůh války, římský mythologický název cigaret;
sluneční.soustava
pochod
hodnost vyšší než generál
sorta čajovek, tzv. MARÉCHAL NIEL
maršbatalion odchází na frontu
Marta žen.jméno
marťan
Martin muž.jméno
z.r. SATURNIA,ATHERAEA hrušňový,dubový – motýl
martinská pec
na Martina se „sypalo“ obecním zřízencům
martovský – k Marsu
mučednictví
liturgický seznam svátků, původně seznam křesťanských
mučedníků
marxismus
Marie
Marie
Maryčka Magdonova
majoránku
mariáš – karetní hra
krátký teplý kabátek
žen.jméno
divadelní hra bří. Mrštíků
marziale - hřmotně, bojovně
Marie
mařit
maří list
bot. kopretina, maří list
mařídouška
Mařka žen. jméno
lidový název ťuhýka obecného
bot. Muchomůrka načervenalá
hromadné vraždění
řezník
poslední zápas to byla masařina
z.r. SARCOPHAGA, WOHLFA HRTIA obecná
masařský, masný průmysl
léčebná kůra, masáž
masatý
máselnice ke stloukání másla
bot. klouzek – jedlá houba
masér
masitý oběd
masíčko
Másilko
Masiv(f)
Maska
Maskarón
Maskat
Maskot
Máslák
Máslárňa
Masné
Masné kostelňik
Maso
Masochizmos
Masojed
Masojidek
Masokosťňi
Masopost
Masov(f)ka
Masov(f)ke
Masov(f)ko
Masov(f)kó
Masové
Masovina
Masožravé
Mastek
Masťici
Masťidlo
Masťikolka
Mastitida
Masťňica
Mastodont
Mastorbaca
Masťové
Masťovité
Máša
Mašena
Mašinérija
Mašinfira
Mašinismos
Mašinista
Mašinizované
Mašinkvér
Maširovaci
Maširovat
Maškara
Mašla
Mašlovačka
Maštal
Mat
Máta
Matadór
Matat
Máte
Matečné
Matečňi
másilko, máslo
mohutný horský celek
např.posmrtná maska
lidský obličej s komickým, tragickým výrazem
Maskat, východní cíp Arábie
talisman
houba klouzek
výrobna másla
masný
filuta, šibal
maso
pohlavní zvrácenost
lidový název ťuhýka obecného
masojídek, má rád hlavně maso
masokostní
masopust
masová konzerva
masové konzervy
masovou konzervu
masovou konzervou
masový den; také hromadný, masový
masová hmota, např.klobásy, jitrnice atd.
masožravý
krejčovská křída
mastící
mastidlo
čtverák, šelma člověk
zánět prsu
masná hlína cihlářská
vymřelý savec z třetihor, podobný slonu; nadávka pro
nemotoru
onanie
masťový
masťovitý
Máša žen. jméno
mašina - jakýkoliv stroj
mašinerie
strojvedoucí
mašinismus
řidič, stroje vedoucí
mašinizovaný, vybavený stroji
kulomet
pochodující
pochodovat
masopustní maškara
mašle do vlasů
peroutka - hlavně v Čechách
chlév
mat
b.r. MENTHA - máta peprná
zápasník s býky
hmatem hledat
máte
matečný – k rybám
mateční – k rybám
Matečňik
Maťehavelské
Maťej
Matejáš
Matelda
Máte-le
Matematické
Matematička
Matematik
Mateňica
Mateňik
Mateňina
Materijál
Materňik
Maternita
Mateřák
Mateřčena
Mateřen
Mateřenec
Mateři
Mateřiličko
Mateřinské
Mateřka
Mateřkosť
Mateřské
Mateřskosť
Mateřstvi
Mates
Mates
Mathaózen
Matické
Matiné
Matinoha
Maťizna
Matka
Matke
Matkobijca
Matkové
Matkovrah
Matlafós
Matlaňina
Matlat
Matle
Mátle
Matné
Máťňik
Mátoha
Matoline
Matonoha
Matora
Matorant
Matorantka
Mátořet
Matóš
buňka pro mateřskou larvu - včelstvo
matějohavelský, nebo i matěhavelský
Matěj muž. jméno
Matijáš muž.jméno
Matylda žen. jméno
máte-li
matematický
matematička
matematik
spleť, matenice
lidový tanec z Hořicka, střídavý takt - mateník
blouznivá, nelogická řeč
materiál
materník - děloha
mateřství
mateřské včelstvo
mateřčina
mateřin
mateřinec - klášter, kde se připravují novicky
mateřský, mateří
mateřílíčko zvláště podbělu
mateřinský, mateřský
b.r. MOCHRINGIA - trojžilná drobná bylina
mateřkost
mateřský
mateřskost
mateřství
Matěj muž. jméno
popleta
koncentrák - Mauthausen
matematický
dopolední koncert
popleta
b.r. OSTERICUM BAHENNÍ, statná bylina
máma; u šroubu je matka
matky
matkovraha
matkový klíč
matkovrah
nekňuba člověk
nevalná všehochuť
mazat, matlat se
maže se, špiní
záměrně mátli
matný lesk
místnost pro chystání krmiva - matení pro domácí
zvířectvo
jde jak přízrak, mátoha
matoliny - pevné zbytky vinných hroznů - výlisky
popleta
maturita
maturant
maturantka
sotva jít, sotva se vláčet
Matouš muž. jméno
Matové
Mátožena
Mátožet
Matrabasová
Matraca
Matrejarchát
Matreka
Matrekář
Matrekářka
Matróna
Matutinum
Matycké
Matynka
Mávat
Mávnoťi
Mávnoťim
Max
Maxemálňi
Maxila
Maxim
Maz
Máz
Mazaci
Mazáček
Mazák
Mazaná
Mazané
Mazané
Mazanec
Mazánek
Mazáňi
Mazat
Mazav(f)ka
Mazavé
Mázdra
Mázdřinec
Mazec
Mazel
Mazlavina
Mazné
Mazňica
Máznót
Máznót
Máznót
Mazor
Mazorka
Mazot
Mazové
Mázovec
Mdlé
Mdlené
Mdlivé
Mdlo
matový, nevýrazný
sotva se vlekoucí - mátožina
sotva se vléci
sváteční košile
matrace
matriarchát, linie určená podle matky
matrika
matrikář
matrikářka
úctyhodná starší žena - matrona
jitřní hodinky kněží
matematický
zmatkař, popleta, otep zmrvené slámy
mávat
mávnutí
mávnutím
Maxmilián muž. jméno
maximální
horní čelist obratlovců
těžký kulomet H.S.Maxima
mazadlo na kola vozů; také maz na hliněné podlahy
domků - kobylince míchané s vodou a tím se natírala
podlaha
máz, stará dutá míra asi 1,4 litru
mazací
mazlíček
druhoročák, prezenční vojenské služby
chytrá
chytrý
mazaný krajíc chleba máslem
velikonoční pečivo
maminčin mazánek
mazání na revma, na chleba a pod.
mazat kola u vozu, ale také pospíchat, rychle utíkat
opilec
mazavý
tenký povlak, blána
b.r. PLEUROSPERMUM rakouský - vysoká bylina
dostal mazec od táty
mazel
mazlavina
mazný
maznice
štětcem máznout na plátno
dát facku
máznout krajíc pírkem
příslušník kmene v Polsku - Mazur
mazurka na ľ takt - tanec
destilační zbytek z nafty
mazový
nádoba na l máz
mdlý
matový, mdlený
působící mdlobu
mdlo
Me
Meakolpa
Mébl
Mece po komiňe
Mecenáš
Mecenáška
Mecké
Meč
Mečból
Mečet
Mečik
Mečik
Mečón
Mečov(f)ka
Med
Méd
Meďák
Medalijón
Medalja
Medard
Medecina
Médeja
Medijálňi
Medijňi
Medijňim
Medijum
Medik
Medikament
Medilko
Meďišče
Meďit si
Meditaca
Medlák
Medleca
Medlecové
Médličko
Medlokaz
Meďňik
Meďňikové
Medohobé
Medokvjeté
Medokyš
Medolárňi
Medolka
Medomet
Medomlovné
Medoňka
Medonosné
Medoplné
Medosav(f)ka
Medosladké
Medov(f)ka
Medovat
my
mea culpa
kancelářský nábytek
čistí komín kominář
podporovatel
podporovatelka
mecký k Mece
meč
mečbol
mluvit, jako když mečí koza
krátká sečná a bodná zbraň
b.r. GLADIOLUS obecný
z.r.XIPHIAS velký, velká mořská ryba
z.r.XIPHOPHORUS zelená drobná živorodá rybka
med
obyvatel starověké Médie
čmelák
medalion
medalie
Medard muž. jméno
medicína
dcera kolchidského krále - řecká mythologie
mediální
medijní
medijním
medium
medik
medikament
mydýlko - pamlsek pro děti
medník
libovat si, mít pohodlí
meditace
mydlák
mydlice u nás SAPONARIA OFFICINALIS - bylina, která
obsahuje saponin
mydlicový
mejdlíčko, také cukroví
dříve kdo se hodně a často mydlil a koupal
medová žláza u květů
medníkový
medoústý
medokvětý
voda kyselka
míšní, dřeňový
květová hlava jetele - medulka
odstředivka
mluví, jako když med maže
b.r. MELISSA lékařská - meduňka
medonosný
meduplný
z.r. NECTARINIA drobná - drobný ptáček sající nektar
z květů
medosladký
sorta hrušek
pojídat med
Medové
Medovec
Medovica
Medovňik
Medóza
Medozvjestka
Medvjeď
Medylko
Medyňek
Mééééé
Mefetické
Mefisto
Megafón
Megaherc
Megalet
Megaloman
Megalománija
Megaóm
Megavat
Megavolt
Megera
Megota
Mech
Mechanické
Mechanofóbija
Mechanoskópija
Mechaté
Mechošlap
Mechov(f)ka
Mechov(f)ka
Mechtle
Mejdan
Mejli
Mejom
Mejóza
Mek
Meka
Mekat
Meknót
Mekot
Mekské
Mektat
Mela
Melanémija
Melanézija
Melancholické
Melánija
Melaňin
Melantrich
Melasa
Meldovat
medový
sorta vinné révy
sladký povlak na listech, výměšek mšic a červů
b.r.MELITTIS - hájová rostlina
Medúza, obludná ženská postava, místo vlasů hady - řecká
mythologie; z.r. láčkovců AURELIA aj.ušatá mořský
živočich
z.r.INDICATOR africký, příbuzný pták kukačce
URSUS – medvěd
mydýlko
b.r. HOLCUS měkký, vlnatý- tráva
dělá koza
mefitický, odporně zapáchající
ďábel
megafon, zařízení k zesílení hlasu atd.
milion hertzů
megalit, předhistorická stavba z velkých balvanů
slavomam
megalománie
milion ohmů
milion wattů
milion voltů
jedna z Erinyl - zběsilá, zuřivá - řecká mythologická;
zuřivá, velmi svárlivá žena - megera
třpytit se
bot.třída MUSCI - mech
mechanický
mechanofobie - strach ze strojů
mechanoskopie, zkoumání zločineckých nástrojů
mechatý, obrostlý mechem
myslivec
mechová růže
z.r. CRISTATELLA PLUMATELLA plíživá; vodní
živočich žije v trsech
něco si začít, mechtle - techtle
flám
jmelí,u nás VISCUM ALBUM, jmelí bílé
mijom
mijoza
kozí hlas
Mekka - rodiště a první působiště Mohamedovo
přestaň mekat jak koza
meknout
mekot
mekský k Mece
koktat, brebtat
zmatek, chaos
melanémie - choroba krve, tmavé zbarvení
Melanésie - ostrovní skupiny jihozápadní Oceánie
melancholický
Melánie žen. jméno
organické barvivo hnědé, černé
Melantrich tiskárna
cukerný sirup
podat hlášení
Mélel se
Mélela
Mélele
Mélet
Melhoba
Meli
Melické
Melichar
Melika
Melioraca
Melirka
Melis
Melis(z)ma
Melisa
Melivo
Melny
Melodické
Melodram
Melóch
Melón
Melozina
Melozina
Melta
Meltón
Meltónke
Meltónke
Membrána
Memento
Memoáre
Memorandum
Memorejalesta
Menáda
Menář
Menářka
Menářská
Menářské
Menářskéch
Menářském
Menáš
Menažérija
Menažirovat
Mendelismos
Menďik
Mendikant
Mene tekel
Menešsky
Menfis
Menfiske
Menhir
Meniskos
Menoet
Menojo se
Menstroaca
Mensura
mýlil se
mýlila
mýlili
mýlit se je lidské
žvanil, tlachal
jmelí
zpěvný, hudební - melický
Melichar, jeden ze tří králů
melodie hudební věty - melika
meliorace
melírované punčochy, různobarevné
kusový cukr horší jakosti
melodická ozdoba
bot. MEDUŇKA
obilí určené k mletí
poplatek za mletí; také mylné
melodický
melodram
melouch
CUCUMIS MELO - meloun
mythologická bytost, také pro malé děti strašidlo
silná vichřice, meluzína
náhražka kávy
vlněná tkanina z mykané příze
meltonky, zimní teplá obuv
meltonky - cigarety
membrána
připomínka, výstraha, varování
paměti, vzpomínky, zápisky
prohlášení
memorialista k memoárům
bujná, vášnivá, smyslná žena
mlynář
mlynářka
mlynářská
mlynářský
mlynářských
mlynářským
vězeňská nebo vojenská strava
zvěřinec
stravovat se ve vězení nebo na vojně
mendelismus - nauka o dědičnosti, moravský biolog
J.Ř.Mendel
středověký žebravý student
středověký potulný žebraví mnich
spočteno, zváženo, rozděleno
menešské červené maďarské víno
Menfis město v starověkém Egyptě
memfisky – cigarety
prehistorický vysoký balvan vztyčený jako pomník
meniskus
menuet
jmenuji se
menstruace - měsíčky
středověká notace
Menšena
Menšenář
Menšenec
Menšestr
Menšet
Menšetel
Menševik
Menši
Mentaleta
Mentlik
Mentól
Mentórovat
Menu
Meokard
Meokardetyda
Mercedeska
Merčet
Merediján
Merenda
Mergle
Merha
Merheň
Merhované
Merinka
Meritorňi
Meritum
Merkor
Merkovat
Merlik
Mermomocó
Merona
Meroňka
Merovejské
Merozalka
Meršánka
Mesalijanca
Mesalina
Mesijáš
Mesl
Meslevárňa
Meslo
Meslovin
Mesmerismos
Mesolet
Mesozojikum
Mestic
Meš
Mešák
Mešař
Mešařka
Mešilapák
Mešilov(f)
Mešita
Mešiv(f)ka
menšina
příslušník národní menšiny
číslo, od kterého se odečítá
manšestr, bavlněná vlasová tkanina
menšit
číslo, které se odčítá
oportunista v dělnickém hnutí
menší
mentalita
menší soukenný kabátek
hlavní součást éterického oleje z máty peprné - mentol
poučovat, kárat
jídelní lístek
myokard
myokarditida
auto zn. mercedes
pozorovat, vidět
zemský poledník
maškarní veselice
peníze
myrha COMNIPHORA, nejstarší droga - asi 4.000 let
nevěstka
strakatě pruhovaný
merinová ovce , poskytuje velmi jemnou vlnu
týkající se věci samé
jádro věci
Merkur - bůh obchodu a posel bohů oběžnice sluneční
soustavy
dávat pozor
b.r. CHENOPODIUM - lebeda
vší mocí
kopací míč
b.r. ARMENIACA obecná – meruňka
merovejský, francouzská dynastie Merovejců 6 – 8. století
bot.meruzalka zlatá
dýmka pěnovka
nerovné spojení
prostopášná ženština
mesiáš
mysl
myslivárna
odměřená plocha
několik odměřených ploch
léčení živočišným magnetem mesmerismus
střední doba kamenná, mezi paleolitem a neolitem
druhohory
míšenec bělocha s indiánem
MUS MUSCULUS-myš domácí
myšák samec
kdo chytá myši - myšař
myšařka
myšilapák - past
káně lesní BUTEO BUTEO
mešita
SICISTA BETULINA, myšivka horská, příbuzná tarbíkům
Meškač
Meškat
Mešleňi
Mešlenka
Mešlenkové
Mešné
Mešňi
Metaci
Metál
Metalické
Metalismos
Metalograf
Metalorg
Metálové
Metan
Metanól
Metař
Metař
Metařka
Mete
Meteleca
Metelné
Metempsychóza
Meteór
Meterňichov(f)ské
Métické
Meťijér
Méťina
Metla
Metó
Méto
Metód
Metóda
Metodické
Metodológ
Metól
Metr
Metrák
Metráš
Metresa
Metrické
Metridita
Metrika
Metrňica
Metro
Metronóm
Metropoleta
Metrov(f)ka
Metrové
Metrum
Metud
Metuja
Metuzalém
neustále chodí pozdě
meškat, opozdit se
myšlení
myšlenka
myšlenkový
porostlý mechem - mešní
porostlí mechem; také ojediněle – mešní, mše
metací
vyznamenání, metál
metalický
metalismus
určení vlastností kovů
nauka o výrobě kovů, metalurgie
metálový
methan, bezbarvý, hořlavý
methanol, nejjednodušší alkohol, zápalný a silně jedovatý
metař ulic
mýtný
metařka
mety
metelice
mytelný, očistný mytím
převtělování duší
meteor
meternichovský
mýtický
metiér, hanlivě řemeslo jakékoliv
mýtina
koště
zametají, ale spíše utíkají
mýtné
Metoděj muž. jméno
metoda
metodický
metodolog - nauka o metodách vůbec
vývojka, její základní součást
metr na měření, ale také ostrý člověk
l cent
metráž - délka filmu v metrech
vydržovaná milenka
metrický
zánět dělohy
nauka o básnickém rytmu
velmi přísná žena
metro
metronom
metropolia, příp.arcibiskup v hlavním městě církevní
provincie
metrovka
metrový
míra verše
Metoděj
Metuje ,řeka v Čechách
starozákonní patriarcha také nadávka, jsi starý jak
Metuzalém
Metyja
Metyl
Metylén
Metylnaté
Mez
Mezaňin
Mezči
Mezďňi
Meze
Mezeakťi
Mezearši
Mezeatomové
Mezebjeh
Mezečas
Mezečelesť
Mezečelesťňi
Mezečlánek
Mezedobi
Mezedohodové
Mezedrohové
Mezedveři
Mezegeneraca
Mezehorské
Mezehoři
Mezehosťitel
Mezehra
Mezehrobi
Mezehroďi
Mezeinštanca
Mezejaderné
Mezejev(f)
Mezejizda
Mezek
Mezek
Mezekledové
Mezeklobové
Mezekmeň
Mezekmich
Mezekoleji
Mezekolo
Mezekoltora
Mezekontinentálňi
Mezekrajové
Mezekrok
Mezekroži
Mezeledsky
Mezelehlé
Mezelesi
Mezeloďňi
Mezemisťňi
Mezemjestské
Mezenároďňi
Mezeobdobi
Mezeobchod
Mezeobchoďňik
zemáková kaše a pšeničná mouka
metylalkohol
metylén
metylnatý
mez mezi polnostmi
mezipatro
mezčí mládě
mezdní, mzdový
meze byli dvě; mezi nimi se ztratil
meziaktí
meziarší
meziatomový
meziběh
mezičas
mezičelist
mezičelistní
mezičlánek
mezidobí
mezidohodový
mezidruhový
mezidveří
mezigenerace
mezihorský
mezihoří
mezihostitel
mezihra
mezihrobí
mezihrudí
meziinstance
mezijaderný
mezijev
mezijízda
kříženec koně a oslice
omezený a hloupý člověk
meziledový
meziklubový
mezikmen
mezikmih
mezikolejí
mezikolo
mezikultura
mezikontinentální
mezikrajový
mezikrok
mezikruží
mezilidské
mezilehlý
mezilesí
mezilodní
mezimístní
meziměstský
mezinárodní
meziobdobí
meziobchod
meziobchodník
Mezeobratlové
Mezeobraťňikové
Mezeodrudové
Mezeokeňi
Mezeokňi
Mezeokresňi
Mezeošňi
Mezepalobňi
Mezeparlamenťňi
Mezepásmové
Mezepatro
Mezepatrové
Mezepevňinové
Mezeplanetárňi
Mezeplav(f)ba
Mezeploďina
Mezeplyn
Mezepoďňikové
Mezepohlavňi
Mezeposchoďi
Mezeposchoďové
Mezeprodej
Mezeprodokt
Mezeprsťi
Mezera
Mezeřádek
Mezeřádkové
Mezeřiči
Mezeřtim
Mezesadba
Mezesdrožstevňi
Mezesedba
Mezeskok
Mezeslópi
Mezeslópovi
Mezeslovanské
Mezeslovné
Mezeslovňi
Mezesóčet
Mezespojeneckéch
Mezestaňica
Mezestáťňi
Mezesťena
Mezestopeň
Mezestrop
Mezestřešňi
Mezesvalové
Mezeščepováňi
Mezešlechťeňi
Mezeťimňi
Mezetřida
Mezetřiďňim
Mezetvar
Mezevá
Mezeválečné
meziobratlový
meziobratníkový
meziodrůdový
meziokenní
meziokní
meziokresní
meziušní
mezipalubní
meziparlamentní
mezipásmový
mezipatro
mezipatrový
mezipevninový
meziplanetární
meziplavba
meziplodina
meziplyn
mezipodnikový
mezipohlavní
meziposchodí
meziposchoďový
meziprodej
meziprodukt
meziprstí
mezera
meziřádek
meziřádkový
Meziříčí
mezitím
mezisadba
mezidružstevní
mezisetba
meziskok
mezisloupí
mezisloupoví
mezislovanský
mezislovný
mezislovní
mezisoučet
mezispojeneckých
mezistanice
mezistátní
mezistěna
mezistupeň
mezistrop
mezistřešní
mezisvalový
mezištěpování
mezišlechtění
mezitímní
mezitřída
mezitřídním
mezitvar
mezi
meziválečný
Mezevérobek
Mezevjeta
Mezevláďi
Mezevláďňi
Mezevrstva
Mezezávoďňi
Mezezobné
Mezezobňi
Mezežeberňi
Mezežebři
Mezirka
Mezka
Mezkalin
Mezkař
Mezňi
Mezňik
Mezoforte
Mezolán
Mezopotámija
Mezosoprán
Mezovat
Mg
Mh
Mhla
Mhóřet
Mi
Micka
Mič
Mičorin
Mičoriniovec
Midas
Midinetka
Midr
Migádo
Migat sebó
Migle sebó
Migňonka
Mignót
Migotat
Migraca
Migréna
Migrovat
Mihat
Mihola
Micha
Michaci
Michajel
Michal
Michal
Michala
Michale
Michané
Michaňica
mezivýrobek
mezivěta
mezivládí
mezivládní
mezivrstva
mezizávodní
mezizubný
mezizubní
mezižeberní
mezižebří
proluka mezi domy, mezírka
malá mez mezi polem
alkaloid, opojení spojené s halucinací
vodí mezky
mezní, krajní situace
mezník
středně silně
mezulán
Mezopotámie - mezi Tigridem a Eufratem
mezosoprán
mít společné hranice polí atd.
miligram
vyjádření pochybnosti
mlha
mhouřit
solmizační slabika pro tón e
kočka
míč
Mičurin
mičurinovec
Midas, mytický frýžský král s oslíma ušima
pařížská švadlena žijící s mladým mužem - studentem i u
nás
šněrovačka
mikádo
rychle se pohybovat
uskočili rychle
miňonka
udeřit
vrtět sebou
stěhování obyvatel, migrace
silné bolesti hlavy, migréna
stěhovat se
rychle se pohybovat
z.r. LAMPETRA PETROMYZON aj.- říční, potoční,
mořský, protáhlý kruhoústý obratlovec
mícha
míchací
Michael muž. jméno
Michal muž. jméno
míchal vařečkou
míchala
míchali
míchaný
míchanice z hříbků
Michaňina
Michl
Michlov(f)ka
Michomozečkové
Mijazma
Mijet
Mijocén
Mijóza
Mik
Mikádo
Mikoláš
Mikoláš
Mikroampér
Mikrób
Mikrobar
Mikrobiológ
Mikrobus
Mikrocefal
Mikrocefálija
Mikrocet
Mikrofaona
Mikrofilm
Mikroflóra
Mikrofón
Mikrofotografické
Mikrofyzik
Mikrogamet
Mikrochemické
Mikrochémija
Mikroklima
Mikrokokus
Mikrokosmické
Mikrokosmos
Mikrolet
Mikrológ
Mikrometr
Mikroskop
Mikroskopik
Mikrospóra
Mikrotóm
Mikrováhe
Mikter
Mikulášenec
Mila
Milá
Miláček
Milada
Milan
Milán
Milánek
Milař
Milaři
Milařka
Milařke
míchanina
hanlivě Němcům
pletená čepice přes uši
míchomozečkový
nakažlivina - miazma
míjet bez povšimnutí
miocén, oddělení ml.třetihor
zúžení zornice
prudký úder, švih
mikádo
Mikuláš muž. jméno
svatý Mikuláš, chodí s čertem a andělem
miliontina ampéru
mikrob
miliontina baru
mikrobiolog
mikrobus pro 9 osob
malá hlava u člověka
mikrocefalie
mikrocyt, malá červená krvinka
mikrofauna
mikrofilm
mikroflora
mikrofon
mikrofotografický
mikrofysik
samčí pohlavní buňka
mikrochemický
mikrochemie
mikroklima
drobný kulovitý mikrob
mikrokosmický
mikrokosmos
mikrolit, v mezolitu drobný kamenný nástroj
mikrolog
mikrometr
mikroskop
mikroskopik
samčí výtrus rostlin nekvetoucích - tajnosnubných
přístroj na rozřezávání preparátu na jemné plátky
mikrováhy
slinivka břišní
stoupenec pohusitské sekty založené Mikulášem
z Vlásenice
Míla žen. jméno
milá
miláček
Milada žen.jméno
Milan muž. jméno
Milan
milánek
běžec na míli
mílaři
mílařka
mílařky
Milé
Milec
Mileca
Milejarda
Milejárňi
Milena
Milenec
Milénijum
Milerád
Mileskovat
Miletant
Miletarismos
Miletarista
Miletárňi
Milev(f)sko
Mili
Miliampér
Milibar
Milička
Miličnik
Miligram
Milijón
Milijus
Mililitr
Milimetr
Milinka
Miliř
Miliřňik
Milka
Milka
Milkovat
Milňik
Milny
Milo se osmile
Milobarevné
Milóčké
Milodar
Milodeché
Milodyšné
Miloháj
Milohrad
Milohravé
Milohřejné
Milohřivé
Milojasné
Milojemné
Miloješ
Milokrásné
Milolici
Milomilé
Milomlovné
Miloňežné
Miloskvóci
Milosladké
milý
oblíbenec - družina milců krále Václava
milice
miliarda
miliární - rozsev tuberkulózy po celém těle -miliární
tuberkulóza
Milena žen. jméno
milenec
milénium - tisící výročí úmrtí např. sv.Václava
milerád
mazlit se, miliskovat
bojovný zastánce jakékoliv myšlenky
militarismus - vojácký duch
militarista
vojenský, militární
Milevsko
milí přátelé
tisícina ampéru ;zn. mA
tisícina baru; zn. mB
b.r. ERAGROSTIS větší - suchomilná drobná tráva
milicionář
tisícina gramu; zn.mg
milion
mílius
tisícina litru; zn. ml
tisícina metru; zn. mil.
Mílinka žen. jméno
milíř - výroba dřevěného uhlí
milířník
to byla mýlka
Milka žen.jméno
mazlit se s děvčaty, milkovat
milňík
milné
mile se usmáli
milobarevný
miloučký
milodar
miledechý
miledyšný
miloháj
milohrad
milohravý
milohřejný
milovlasý
milojasný
milojemný
miluješ
milokrásný
milolící
milomilý
milomluvný
miloněžný
miloskvoucí
milosladký
Miloslav
Milosrdné
Milosť
Milostenka
Milosťiplné
Milosťivá
Milosťivé
Milostka
Milostkováňi
Milostné
Milosťňica
Milosťňik
Miloš
Milóš
Miloša
Milošeré
Miloška
Milota
Milovábné
Milované
Milovánke
Milovat
Milové
Milovňica
Milozvočné
Milozvoké
Mim
Mimetické
Mimetismos
Mimik
Mimikry
Mimino
Mimo
Mimo
Mimobježka
Mimočasové
Mimočeské
Mimočitankové
Mimodóci
Mimoetické
Mimoevropské
Mimochodce
Mimochodem
Mimochoďňici
Mimochoďňik
Mimochťe
Mimojazekové
Mimojda
Mimojedóci
Mimokořeňové
Mimolet
Mimoleterárňi
Mimomanželské
Mimoň
Miloslav muž. jméno
milosrdný
milost
milenka, obrozenecké jméno římské bohyně Grácie
milostiplný
milostivá paní, slečna
milostivý pane
milenka
milování,miliskování
milostný
milostnice, metresa
milostník; Jan ze Smržova, milostník a sekretář krále
Václava
Miloš muž. jméno
miláček - milouš
Miloše muž. jméno
milošerý
Miloška zdrob.
vše co je milé, milostnost
milovábný
milovaný
milovánky
milovat
mílový
milovnice
milozvučný
milozvuký
mim
mimetický; herecký, divadelní, dramatický
mimetismus, napodobivost
herec dobře ovládající mimiku
přizpůsobení se okolí
malé dítě
mimo
mimo
mimoběžka
mimočasový
Mimočeský
mimočítankový
mimojdoucí
mimoetický
mimoevropský
velbloudy
mimochodem
žirafy
mimochodník
bezděky
mimojazykový
jíti kolem, mimo
mimojedoucí
mimokořenový
mimolet, mimo letět
mimoliterární
mimomanželský
Mimoň - město v Čechách
Mimoomjelecké
Mimoóřeďňi
Mimoosobňi
Mimoóstavňi
Mimopoďňikové
Mimopracovňi
Mimoprávňi
Mimorozomové
Mimořádné
Mimós
Mimós(z)a
Mimosložebňi
Mimosóďňi
Mimostáťňi
Mimostraňické
Mimostředné
Mimosvjetské
Mimoškolňi
Mimotarifňi
Mimotné
Mimoťňi
Mimoto
Mimotřiďňi
Mimová
Mimovat
Mimovjedecké
Mimovláďňi
Mimovojenské
Mimovolke
Mimovolňe
Mimozákoné
Mimozemské
Mimoževotné
Miň
Mina
Mina
Mina
Miňá
Mína
Minaret
Minařet
Mináš
Miňat se
Minca
Miňcené
Mincéř
Miňčlené
Mindrák
Minej
Minelka
Miňeňi
Minér
Minerál
mimoumělecký
mimoúřední
mimoosobní
mimoústavní
mimopodnikový
mimopracovní
mimoprávní
mimorozumový
mimořádný
krátká komická scénka z denního života v antickém světě
citlivost, nedůtklivost, dále kvetoucí větvičky akácie
mimoslužební
mimosoudní
mimostátní
mimostranický
mimostředný
mimosvětský
mimoškolní
mimotarifní
mimotní, vedlejší, postranný
mimotní, vedlejší, postranní
a mimoto ještě
mimotřídní
mimová
umění ovládání mimiky
mimovědecký
mimovládní
mimovojenský
mimovolky
mimovolně
mimozákonný
mimozemský
mimoživotní
méně
jména jako taková; mina - minové pole
starořecká jednotka váhy u Sumerů asi 0,5 kg; mincovní
jednotka -šedesátina talentu
minuvše
ztrácí se, míjí se
Hermína, Vilemína žen.jméno
věž mešity
minařit - k mině
jídlo
ztrácet se
mince
méněcenný
závěsná párová váha
méně členný
pocit méněcennosti
východní církev - kniha obsahující zpěvy na všechny
měsíce roku
v kartách sedmička
mínění
kdo ukládá miny - minér
minerál
Minerálka
Minerva
Minesong
Minet
Minijatora
Miňijó
Miňimálňi
Minimax
Minimum
Ministerijál
Ministerské
Ministrant
Ministrovat
Miňit
Mink
Miňkrát
Miňmhodnotné
Minmoledské
Minoha
Minole
Minolé
Miňonka
Minór
Minorát
Minoreta
Minoreta
Minorke
Minos
Minót
Minota
Minoté
Minotka
Minótka
Minoťňik
Minotové
Minovač
Minovat
Miňprávné
Miňschopné
Miňtřiďňi
Minulo
Minulosť
Minulosťňi
Mir
Mira
Mira
Mirabelet
Mirabelka
Mirabelkové
Mirakulózňi
Mirakulum
Miráž
Mirča
minerálka
bohyně moudrosti, římské mythologie
od 12. do počátku 14. století milostná poesie německá
menuet
miniatura
míní
minimální
minimax
velmi málo, minimum
ministeriál; původně nesvobodný služebník, později nižší
šlechta
ministerský
posluhuje knězi u oltáře
posluhovat u oltáře
mínit
zool. NOREK AMERICKÝ
méněkrát
méněhodnotný
mimolidský
larva mihule
minule
minulý měsíc
miňonka
automobil značky MINOR
dědický řád - dědil nejmladší z nejbližších příbuzných,
pokud nebyl přímý dědic
minorita - františkán
menšina
plemeno slepic - minorky
minus
minout
minuta
minulý
minutka
minutka
minutník např.na hodinách
minutový
zařízení k minování terénu
pokládat miny
méněprávný
méněschopný
ménětřídní
dávno všechno minulo, odešlo
minulost
minulostní
mír
míra
Míra, Miroslav, Miroslava - jména mužská a ženská
Glauberova sůl - mirabilit
pomologická skupina slivoní - PRUNUS DEMESTICA
mirabelkový
zázračný
středověká náboženská hra, hlavně o zázracích světců
přelud, klamná představa
Mirča, Miroslava žen. jméno
Mirek
Mirka
Mirka
Mirná
Mirné
Mirňitel
Mirňitelka
Mirolibé
Miromilovné
Mironosné
Miroplné
Miroslav
Mirotvorca
Mirové
Miřet
Miřič
Miřidlo
Miřik
Miřitko
Miřnosť
Misa
Misál
Misandrija
Misantrop
Misčité
Misečka
Miserabilismos
Miserere
Miserére
Misič
Misička
Misija
Misijonář
Misijonářka
Misis
Miska
Misogyn
Misoliz
Misovité
Miss
Mista
Mistecké
Mistečko
Mistem
Mistenka
Mister
Misterstvi
Misťička
Misťit
Mistko
Mistné
Misťňe
Mistnosť
Misto
Mirek, Miroslav muž. jméno
měrka; jednotka duté míry asi 2,74 litru
jen ojediněle - měřice
mírná
mírný
kdo se snaží zmírnit
kdo se snaží mírnit, mírnitelka
mírulibý
mírumilovný
míronosný
míruplný
Miroslav muž. jméno
mírotvůrce
mírový,kdo chce vytvářet mír; kdo měří - mírový
mířit
mířič u děla a pod.
mířidlo
b.r. APIUM - celer
mířítko u minometů
miřnost
mísa
mešní kniha
nechuť ženy k muži, misandrie
kdo se straní, nenávidí lidi
misčitý
malá miska
názor, že všechno na světě je špatné, ubohé miserabilismus
neprůchodnost střev
počátek a název kajícného žalmu
kdo mísí, míchá
mistička na míchání
misie k pohanům - hlásání křesťanství
misionář
misionářka
slečna
miska
nepřítel žen (z řecké mytologie)
příživník
mísovitý
slečna
místa k sezení atd.
místecký
místečko
místem
místenka
oslovení pane, Anglie, USA atd.
kandidát svobodných umění
malá miska, mistička
umisťovat
místo
vhodný, oprávněný
místně
místnost
místo k sezení, dostal dobré pracovní místo
Mistoadmirál
Mistodržici
Mistodržitel
Mistodržitelka
Mistodržitelské
Mistogovernér
Mistokrál
Mistokrálov(f)ské
Mistopis
Mistopisař
Mistoporkmistr
Mistopřeceda
Mistopřecedkeňa
Mistopřeceďňické
Mistopřisežné
Mistořeďitel
Mistosoďi
Mistostarosta
Mistovladař
Mistr
Mistra
Mistrák
Mistrál
Mistrné
Mistrová
Mistrovat
Míša
Mišaňina
Mišek
Míšeň
Mišenec
Mišeňské
Mišet
Miškář
Miškolaca
Miškovat
Mišňe
Mišňi
Mišňik
Mišónek
Mišoňk
Mišpo(u)lant
Mišpolaci
Mišuge
Miting
Mitisové
Mitiťok
Mitóza
Mitra
Mitrálňi
Mival
Mix
Mixovaci
Mixtura
zastupující admirála
místodržící
místodržitel
místodržitelka
místodržitelský
místoguvernér
místokrál
místokrálovský
místopis
místopísař
místopurkmistr
místopředseda
místopředsedkyně
místopředsednický
místopřísežný
místoředitel
místosudí
místostarosta
místovladař
mistr
mistra
mistrovský zápas
mistrál – vítr
mistrný
mistrová
mistrovat
Míša, Michal muž. jméno
směska na zeleno sečená pro dobytek na krmení
míšek
Míšeň – porcelán - Německo
míšenec
míšeňský porcelán
míchat
zvěroklestič
směs koření
zvěroklestič, zbavovat mužnosti
míšně - k mícha
míšní hmota
míšník na míchání
pytlíček
namíchaný beton
chytrák
směsí koření
bláznivý, potrhlý
mítink
ostře zelené barvy
nemotora, hlupák
nepřímé dělení buněčného jádra
infule pro biskupa
mitrální - dvojcípý
PROCYONIDAE - medvídkovití
mix
mixovací
tekutá směs několika léků; také smíšený pomocný hlas u
varhan zpravidla z kvinty a oktávy
Miza
Mizdra
Mizera
Mizeračka
Mizerák
Mizérija
Mizerné
Mizet
Mizga
Mizina
Miznaté
Mizotok
Mižmaš
Mje
Mjeď
Mjeďák
Mjeďeret
Mjeďikovec
Mjeďitepec
Mjeďiťisk
Mjedlica
Mjeďňaté
Mjeďobarevné
Mjeďoreťina
Mjeďové
Mjech
Mjecháč
Mjechačka
Mjechař
Mjechaté
Mjechéř
Mjechéřňik
Mjechna
Mjechořana
Mjechovec
Mjechožel
Mjekčet
Mjekéš
Mjeknóťi
Mjekóčké
Mjekohobé
Mjekónké
Mjekopatrové
Mjekorohé
Mjekota
Mjel
Mjela
Mjelas
Mjelčena
Mjele
Mjele křevé prach
Mjele třepavico
Mjelebeste
Mjelesme
míza proudí stromem
podkožní vazivo
bídák, darebák
mizeračka
mizerák
mizérie
mizerný
mizet
míza
mizina
míznatý
chorobný výtok mízy po poranění svazků cévních
zmatek
mě
měď
měďák peníz; zool.KRASAVEC MĚĎÁK – brouk
mědiryt
mědikovec
měditepec
měditisk
mědlice - trdlice k ručnímu lámání lnu
mědnatý
barvy mědi
měďorytina
měďový
pytel
tlusťoch
měch u výhně v kovárně vařečka v kuchyni
kalkant - šlape měchy u varhan
měchatý, nafouklý jako měch
měchýř
ŽANOVEC MĚCHÝŘNÍK- bot. keř
tlustá žena
tlouštík, měchuřina
z.r.ANCYLOSTOMA, NECATOR aj.lidský, podobný
škrkavkám
z.r.ECHINOCOCCUS ZHOUBNÝ, tasemnice psí
měkčit
měkkýš MOLLUSCA
měknutí kost atd.
měkoučký
měkkohubý
měkounký
mající měkké patro
měkkorohý
měkota
měl
měla
mělas, měla jsi
mělčina
měli
měli špatnou mušku
zimnici, třesavku
měli by jste
měli jsme
Mjeleste
Mjelké
Mjelknót
Mjelkóčké
Mjelkokořené
Mjelňičena
Mjelňik
Mjelňit
Mjena
Mjeňav(f)ka
Mjeňavé
Mjenec
Mjeňici
Mjeňič
Mjeňičové
Mjeňidlo
Mjeňirňa
Mjeňitel
Mjenové
Mjerka
Mjerkové
Mjerné
Mjerňica
Mjeřeca
Mjeřet
Mjeřetelné
Mjeřici
Mjeřičny
Mjeřik
Mjesic
Mjesičné
Mjesičňica
Mjesičňica
Mjesičňik
Mjesidlo
Mjestec
Mjestka
Mjesto
Mjestys
Mješcové
Mješťácké
Mlači
Mlačich
Mlačim
Mláďátka
Mláďátko
Mládek
Mládenec
Mlaďevróci
Mládež
Mládežňico
Mládežňika
Mlaďi
Mlaďica
Mlaďici
měli jste
mělký
mělknout
mělkoučký
málo kořeněný
mělničina
Mělník město Čechy na soutoku Vltavy s Labem
mělnit
měna
z.r. prvoků AMOEBA OBECNÁ měňavka
měňavý
starověk, středověk – kdo měnil peníze, penězoměnec
měnící
měnič
měničový
platidlo
měnírna
měnitel
měnový
měrka
měrkový
měrný
měrnice
měřice
měřit
měřitelný
měřící
měřičné, co je možné změřit
mech b.r. MNIUM
měsíc
měsíční
měsíčnice - pohádková postava
b.r. LUNARIA TRVALÁ- roční bylina
měsíčník
nádoba na míchání těsta atd.
městec
křečová žíla - městka
město
městys
měšcový
měšťácký
mladší
mladších
mladším
mláďátka
mládě - mláďátko
mladší tovaryš
mládenec
mladěvroucí
mládež
mládežnici
mládežníka
mladí
mladice
mladíci
Mlaďičké
Mlaďik
Mlaďina
Mlaďistvé
Mlaďit se
Mládkovat
Mládnót
Mladobojné
Mladoboleslav(f)ské
Mladočech
Mlaďoch
Mladokomické
Mladokomik
Mladolamač
Mladomanžel
Mladoňemec
Mladoňemectvi
Mladosť
Mladotorecké
Mladotorek
Mladožeňich
Mladoženka
Mladoženstvo
Mlaka
Mlask
Mlaščet
Mlat
Mlatec
Mlatevňa
Mlaťiči
Mláťička
Mlaťičkář
Mláťit
Mlatka
Mláto
Mlátovica
Mlatyv(f)ka
Mlázi
Mlč
Mlčená
Mlčenlevec
Mleci
Mléč
Mléčenka
Mléči
Mléčivec
Mléčka
Mléčnan
Mléčnaté
Mléčnaťet
Mlén
Mléna
Mlének
Mléno
Mlet
mladičký
mladík
omladina
mladistvý
omlazovat
být mládkem
mládnout
mladobujný
mladoboleslavský
mladočech
velmi mladý
mladokomický
mladokomik
zaučující se horník
mladomanžel
mladoněmec
mladoněmectví
mladost
mladoturecký
mladoturek
mladoženich
novomanželka
novomanželé
blata,bažiny
mlasknutí
dát jednu přes hubu
humno na mlácení obilí
kdo mlátil obilí cepem
mlatevna
mlátiči
mlátička obilí
obsluhuje mlátičku
mlátit obilí;někoho mlátit
součást mlátícího ústrojí
vyložený slad
pálenka z hroznových matolin
malá stodola
mladý les
nic neříkej
mlčená
mlčenlivec
mlecí
bot. JAVOR MLÉČ
lístek na mléko
pryžec,roní při poranění mléko
b.r.MULGEDIUM ALPSKÝ- horská bylina
b.r. MYCELIS ZEDNÍ - rumištní rostlina
sůl kyseliny mléčné
mléčnatý
zrno mléčnatí
mlýn
mlýna
mlýnek
mlýnu
mlet obilí
Mleté
Mleťi
Mlezevo
Mlhořasné
Mlhotavé
Mlhotkané
Mlhotvorné
Mlhov(f)ka
Mlhovica
Mlhovina
Mlič
Mličák
Mliči
Mličko
Mličná
Mličňák
Mličňák
Mličnaté
Mličné
Mličňik
Mliko
Mlikobradé
Mlikobráďe
Mlikobrádek
Mlikojem
Mlikomjer
Mlikotvorné
Mlikovité
Mlikovitosť
Mlikovod
Mlok
Mlov(f)
Mlov(f)kařeňi
Mlova
Mlove
Mloveňi
Mloveňim
Mlovi
Mlovila
Mlovile
Mlovime
Mlovit
Mlovitko
Mlovival
Mlovivala
Mls
Mlsačka
Mlsák
Mlse
Mlsná
Mlsné
Mlsnéch
Mlsňik
Mlsón
mletý
mletí
mlezivo, první mléko od krávy po porodu
mlhořasný
mlhotavý
mlhou tkaný
mlhotvorný
mlhovka na autě
mlhovice
mlhovina
b.r. SONCHUS ROLNÍ, ZELIN NÝ
kdo vozí mléko – mlíčák
mlíčí
mlíčko
mléčná polévka
mladíček - mlíčňák první zoubky u dítěte
rybí samec – kapr
mléčnatý kapr
mlíčný
kapr samec – mlíčník
mléko
velmi mladý, mlékobradý
velmi mladý
velmi mladý
mlékojem
mlékoměr
mlékotvorný
mlékovitý
mlékovitost
mlékovod
z.r. SALAMANDRA, černý, skvrnitý - ocasatý
obojživelník
mluv
žvanění, mluvkaření
mluva
mluvy
mluvení
mluvením
mluví
mluvila
mluvili
mluvíme
mluvit
mluvítko
mluvíval
mluvívala
mls
mlsačka
mlsák, ty jsi ale mlsák, mlsný
mlsy
mlsná
mlsný
mlsných
mlsník, rákosový košík, také klebetníček
mlsoun
Mlsónek
Mlsónka
Mlsota
Mlsote
Mlsoto
Mlsotó
Mlž
Mlžedlo
Mlženaté
Mlžené
Mlženka
Mlžet
Mlži
Mlživé
Mlžnaté
Mlžné
mm
Mna
Mńam
Mňao
Mńe
Mňé
Mňech
Mňel
Mňel -le
Mňela
Mňele
Mňele-le
Mnemonika
Mnemotechnik
Mňenka
Mňet
Mňéte
Mňich
Mňichov(f)
Mňik
Mńišek
Mňišek
Mňiši
Mňiška
Mňiška
Mňišková
Mno
MNO
Mno
Mnó
Mňočel
Mňočela
Mňočele
Mňočet
Mnodeňi
Mnohá
Mnohde
mlsounek
mlsounka
mlsota,pamlsek
mlsoty
mlsotu
mlsotou
zool. mlží třída BIVALVIA
rozprašovač vody, mlžidlo
mlžinatý
mlžený
bot.CLÍTOCYBE NEBULARIS druh strmělky, šedavý
klobouk - houba
mlžit
mlží
mlživý den
mlžnatý
mlžný
milimetr
mna
to byla dobrota, mňam
mňau dělá kočka
mne
mněj
pytel
měl, mněl
mněl-li, měl-li
měla, mněla
měli, mněli
měli-li, mněli-li
pomůcka
mnemotechnik
domněnka
mít
mějte
mnich
Mnichov - dohoda z roku 1838
mník z.r. LOTA JEDNOVOUSÝ sladkovodní ryba
mnich
Mníšek jména obcí
mniši
jeptiška
bot. BEKYNĚ MNIŠKA - les napadený mniškou
zool. KUKLICE MNIŠKOVÁ zdravé dřevo napadené
mniškou
částečný souhlas i rozpaky
ministerstvo národní obrany
mno
mnou
naříkal
naříkala
naříkali
naříkat
mnohodenní
mnohá
mnohdy
Mnohde
Mnohdekráť
Mnohé
Mnohé
Mnohéch
Mnohem
Mnohoarchové
Mnohobarevné
Mnohobarvé
Mnohobleské
Mnohobožstvi
Mnohobuňečné
Mnohočetné
Mnohočeťňe
Mnohočetnosť
Mnohočlen
Mnohočlené
Mnohoďetné
Mnohoďilné
Mnohohlas
Mnohohlasé
Mnohohlaséch
Mnohohlasém
Mnohohlavé
Mnohohoďinové
Mnohohran
Mnohojazečné
Mnohoklané
Mnohokolejné
Mnohokopeťňik
Mnohokráť
Mnohokvjeté
Mnoholeleté
Mnoholesté
Mnoholeté
Mnoholiberňi
Mnohomilijónové
Mnohomistné
Mnohomjesičňi
Mnohomlov(f)ka
Mnohomlovec
Mnohomlovné
Mnohonácté
Mnohonácteré
Mnohonároďňi
Mnohonárodnosťňi
Mnohonásobné
Mnohoóhlé
Mnohořadé
Mnohosatrané
Mnohotvárné
Mnohotvářné
Mnohozvoké
Mnohoženstvi
Mňóká
mnohdy
mnohdykrát
mnohý
mnohý
mnohých
mnohem
mnohoarchový
mnohobarevný
mnohobarvý
mnohobleský
mnohobožství
mnohobuněčný
mnohočetný
mnohočetně
mnohočetnost
mnohočlen
mnohočlenný
mnohodětný
mnohodílný
mnohohlas, vícehlas
mnohohlasý
mnohohlasých
mnohohlasým
mnohohlavý
mnohohodinový
mnohohran
mnohojazyčný
mnohoklaný
mnohokolejný
mnohokopytník
mnohokrát
mnohokvětý
mnoholiletý
mnoholistý
mnoholetý
mnoholiberní
mnohomilionový
mnohomístný
mnohoměsíční
mnohomluvka
mnohomluvec
mnohomluvný
mnohonáctý
mnohonácterý
mnohonárodní
mnohonárodnostní
mnohonásobný
mnohoúhlý
mnohořadý
mnohostranný
mnohotvárný
mnohotvářný
mnohozvuký
mnohoženství
mňouká
Mňókajó
Mňókal
Mňókala
Mňókale
Mňókat
Mnoličné
Mňórá
Mňórajó
Mňóral
Mňórala
Mňórale
Mňórat
Mnót
Množárňa
Množelka
Množena
Množetel
Množetelka
Množstvi
Mobilárňi
Mobileta
Mobilijář
Mobilizaca
Moc
Mocarchové
Mocbarevné
Mocbarvé
Mocbleské
Mocbožstvi
Mocbuňečné
Mocčetné
Mocčeťňe
Mocčetnosť
Mocčlené
Mocdeňi
Mocďetné
Mocďilné
Mocepán
Moci mermo
Mocjaderné
Mocjazečné
Mockat
mockilometroné
Mockráť
Mockráť-le
Mockvjeté
Moclaskavé
Moc-le
Moclelesté
Mocleleté
Mocliberňi
Mocmlov(f)ka
Mocmlov(f)ka
Mocmlovec
Mocmlovné
mňoukají
mňoukal
mňoukala
mňoukali
mňoukat
mnoholičný
vzlyká, mňourá
vzlykají, mňourají
vzlykal, mňoural
vzlykala, mňourala
vzlykali, mňourali
vzlykat, mňourat
mnout
skleník na přísadu
bot.BULBUS, šalotka cibule
množina
množitel, kdo množí majetek
množitelka
množství
movitý
mobilita, pohyblivost, mobilnost
vybavení kanceláře, nábytek atd.
mobilizace
mít všeho hodně; státní moc; mít vliv; plná moc
mnohoarchový
mnohobarevný
mnohobarvý
mnohobleský
mnohobožství
mnohobuněčný
mnohočetný
mnohočetně
mnohočetnost
mnohočlenný
mnohodenní
mnohodětný
mnohodílný
mocipán
vší mocí
mnohojaderný
mnohojazyčný
muckat se, mazlit
mnohokilometrový
mnohokrát
mockrát-li
mnohokvětý
moc laskavý
moc- li,mnoho -li
mnoholilistý
mnoholiletý
mnoholiliberní
mnohomluvka
mnohomluvka, ukecaný
mnohomluvec
mnohomluvný
Mocnároďňi
Mocnář
Mocnářa
Mocnářka
Mocnásobné
Mocnáste
Mocnásteré
Mocné
Mocňet
Mocňik
Mocňina
Mocňit
Mocnohé
Mocnosť
Mocnoška
Mocó
Mocohelné
Mocohlé
Mocokené
Mocpatrové
Mocpočet
Mocposchoďové
Mocpovjestné
Mocramené
Mocroké
Mocrozmjerné
Mocrozomné
Mocřadé
Mocřečné
Mocsemené
Mocsetkráť
Mocsetlelé
Mocslebné
Mocslovné
Mocsmeslné
Mocsťen
Mocstopé
Mocstrané
Mocstrané
Mocstránkové
Mocsvazkové
Mocšťeťinatec
Moct
Moctédeňi
Moctvárné
Moctvářné
Mocvéznamové
Mocvjedóci
Mocvjeké
Mocznačné
Moczpjevné
Moczvoké
Moč
Močan
Močár
mnohonárodní
mocnář
mocnáře
mocnářka
mnohonásobný
mnohonáctý
mnohonácterý
mocný
stávat se mocným
vlivný člověk
mocnina
mít ve vlastnictví
mnohonohý
mocnost
stonožka
mocí
mnohoúhelný
mnohoúhlý
mnohookenný
mnohopatrový
mnohopočet
mnohoposchoďový
mnohopověstný
mnohoramenný
mnohoruký
mnohorozměrný
mocrozumný
mnohořadý
mnohořečný
mnohosemenný
mnohosetkrát
hodně zetlelý
mnohoslibný
mnohoslovný
hodně smyslný
mnohostěn
mnohostopý
mnohostranný
mnohostranný
mnohostránkový
mnohosvazkový
mnohoštětinatý
moci
mnohotýdenní
mnohotvárný
mnohotvářný
mnohovýznamový
mnohovědoucí
mnohověký
mnohoznačný
mnohozpěvný
mnohozvuký
moč
sůl kyseliny močové - urát
močál
Močáre
Močebňi
Močebňi
Močedilko
Močedlo
Močelňik
Močené
Močenka
Močenka
Móčet
Močet prádlo
Močet(scat)
Močhoba
Močici
Močinka
Močka
Móčné
Móčné červ(f)
Móčňica
Móčňiv(f)ka
Móčny
Močopodné
Močovina
Močovod
Močuv(f)ka
Močuv(f)koval
Močuv(f)kovala
Močuv(f)kovale
Móda
Modaleta
Modálňi
Módař
Módařka
Mode
Model
Modelář
Modelářka
Modelátor
Modelátorka
Modelér
Modelka
Modelovat
Modéna
Moderaca
Moderant
Moderato
Moderátor
Moderátorka
Moderna
Modernisovat
Moderovat
Móďi se
Modifikaca
Módista
močály
mučební,mučící
mučební
na odmoknutí konopí
na odmoknutí konopí
mučedník
mučený
skrojek chleba
skrojek chleba
moučit
máčet prádlo
močit
opilec
močící
skrojek chleba
při kouření fajky vzniká močka
moučný
larvy brouka potemníka moučného – moučný červ
moučnice
všechno to, co moučnatí
moučné
močopudný
močovina
močovod
močůvka
poléval močůvkou
močůvkovala
močůvkovali
móda
modalita, způsob skladebné práce využívající půltónové a
celotónové intervaly, ale v jiném uspořádání než dur a moll
modální
kdo se řídí módou
kdo se řídí módou
průtrž šourková
model
modelář
modelářka
modelátor
modelátorka
navrhuje modely
předvádí modely - modelka
modelovat
Modéna - město v Itálii
zpomalování rychlosti
umírněnec
umírněně,mírně
kdo řídí diskusi
řídí diskusi
moderna
modernizovat
činit mírným
kdo se obléká podle poslední módy
obměna,nebo úprava
zhotovuje klobouky pánské
Módistka
Modla
Modlář
Modlářka
Modlářstvi
Modlel
Modlela
Modlele
Modleňi
Modlet se
Modletba
Modletbe
Modletbo
Modletbó
Modletebňi
Modletel
Modletelka
Modlosložebňik
Modloslóžeňi
Módňik
Modrá pleska
Modráctvi
Modráček
Modráček
Modráčkové
Modrajó
Modrák
Modráke
Modránek
Modranské
Modrat
Modrava
Modravé
Modravjet
Modré chebz
Modrchat
Modrlant
Modrlanta
Modrlante
Modrlantem
Modrlanťi
Modrlantka
Modrobilá
Modrobilé
Modročerné
Modročervené
Modrofijalové
Modrofós
Modrojas
Modrokabáťňik
Modrokrevné
Modrokvjeté
Modrolesklé
Modronachové
Modroočka
zhotovuje klobouky dámské
modla
kdo se klaní modle
klaní se modle
modlářství
modlil
modlila
modlili
modlení
modlit se
modlitba
modlitby
modlitbu
modlitbou
modlitební
modlitel ,kdo předříkává
modlitelka, předříkává
modloslužebník
modlosloužení
moudník
zool.konipas bílý
modráctví
z.r. POLYONMATUS obecný jetelový, motýl denní
zool. slavík modráček
modráčkový
modrají
bot. modrák chrpa; také houba modrák
modráky - modrý pracovní oblek
modř oblohy
modranský
modrat
cokoliv modrého - modř
modravý
modravět
modrý šeřík
všechno splést
mudrlant, všechno zná a ví, do všeho mluví
mudrlanta
mudrlanty
mudrlantem
mudrlanti
mudrlantka
modrobílá
modrobílý
modročerný
modročervený
modrofialový
modrovous
modrojas
modrokabátník
modrokrevný se říká šlechtě
modrokvětý
modrolesklý
modronachový
modroočka
Modroočke
Modroočko
Modroočkó
Modrooká
Modrooké
Modrookó
Modropopkáč
Modrosevá
Modrosevé
Modrosevéch
Modrosevém
Módrosť
Módrosťó
Módrosvit
Modrošedé
Modrošeré
Modrota
Modroťisk
Modroťiskové
Modrozelené
Modrožilé
Modrožlotá
Modrožloté
Modrožlotéch
Modrožlotém
Modředla
Modředlem
Modředlo
Modřel
Modřele
Modřen
Modřenec
Modřenka
Modřet
Modřin
Modřinové
Modulaca
Modulátor
Modulovat
Modus
Modylek
Moflik
Mofloň
Mofna
Moháč
Mohamed
Mohamedánka
Mohan
Mohár
Mohekán
Mohela
Mohelňica
modroočky
modroočku
modroočkou
modrooká
modrooký
modrookou
modropupkáč, vypasený, tlustý
modrosivá
modrosivý
modrosivých
modrosivým
moudrost
moudrostí
modrosvit
modrošedý
modrošerý
modrota, modrý
modrotisk
modrotiskový
modrozelený
modrožilý
modrožlutá
modrožlutý
modrožlutých
modrožlutým
modřidla
modřidlem
modřidlo
modřil, barvil
modřili
modřín - LARIX DECIDUA OPADAVÝ
b.r. MUSCARI HROZNATÝ cibulovitá rostlina
modřinka zool. sýkora modřinka, PARUSCAERULEUS
modřit
modřín LARIX
modřínový, bot. klouzek modřínový, zool. obaleč
modřínový
modulace
modulátor nosných vln
správně a čistě modulovat, zpívat
starocírkevní hudba, rytmický vzorec s určitým
uspořádáním dlouhých a krátkých dob
model
drobný psík - muflík
muflon; zool. OVIS MUSIMON - evropský
mufna - k vedení topení, vodo vodu na spojování přívodu,
trubek
město v Maďarsku; r. 1526 bitva u Moháče s Turky
zakladatel Islámu
mohamedánka
řeka v Německu
bot.bér vlašský, čumiza; SATERIA ITALICA, rostlina
Mohykán, vyhynulý severoamerický indiánský kmen
mohyla
ozdoba hrobu v podobě popelnice; podle nálezu u
Mohér
Mohl
Mohóci
Mohoťňet
Mohovitosť
Mohuč
Mocha
Mocha
Mocha
Mochárek
Mochař
Moche
Mocheňa
Mochlaňina
Mochlas
Mochlasá
Mochlat
Mochlavé
Mochna
Mochňica
Mochňička
Mocholapka
Mocholapke
Mochomura
Mochovňik
Mochran
Moja
Mojé
Mojmir
Mojžiš
Mok
Moka
Móka
Mokanťňi
Mokasin
Mokasin
Mokat
Mokavé
Moknót
Mokrat
Mokréš
Mokropse
Mokrota
Mokřaď
Mokřaďi
Mokřadlo
Mokřaďňi
Mokřaďňi
Mokřavé
Mokřen
Mokřena
Mohelnice
lesklá, pružná srst z angorských koz, tkanina z této srsti
mohl
schopný, mohoucí
mohutnět
zámožnost
město v Německu
r. dvoukřídlého hmyzu z. MUSCA
souhvězdí jižní oblohy MUSCA
muchovití MUSCIDAE
MUSCICAPIDAE - lejsek šedý, chytá mouchy
hanlivě včelaři
mouchy
b.r. PHYSALIS - židovská třešeň, rostlina
muchlanina
mnohohlas, vícerohlas
mnohohlasá
muchlat
mnohohlavý spis
mochna husí, stříbrná; b.r. .POTENTILLA - bylina
mochnice - bylina
b.r. WALDSTEINIA trojlistá - drobná bylina
mucholapka
mucholapky
AMANITA RUBESCENS – masák - jedlá houba, b.r.
EMPUSA plíseň, hubí mouchy
muchovník oválný AMELAN - CHIER OVALIS - strom
nebo keř
vícehran
moje
mé ženy, mojí ženy
Mojmír - muž.jméno
Mojžíš muž. jméno; židovský vůdce a zákonodárce
tekutina, nápoj
silná, černá káva
mouka
výsměšný
mokasín – indiánská obuv
zool. ploskolebec mokasín
mokvat začala rána
mokavý
moknout
vlhnout
b.r. CHRYSOSPLENIUM vlhkomilná bylina
mokrýš
Mokropsy obec v Čechách
vlhčina
mokřina
mokřiny, mokřiska
mokřisko
bot. SVÍZEL MOKŘADNÍ
zool. hraboš mokřadní
mokřivý
mokřin
mokřina
Mokřenaté
Mokřesko
Mokřet
Mokvat
Mol
Móla
Molár
Moldánke
Moldava
Moldávija
Moldavit
Molekola
Moleskin
Molestyrovat
Molet
Moli křédla
Molica
Molínija
Molino
Moll
Molo
Moloďec
Moloch
Moloch
Molovité
Moltón
Moltónka
Moltra
Molybdén
Moment
Momentálňi
Momentka
Momenťňi
Momentové
Momija
Momlal
Momon
Momraj
Momtat
Mona
Moňa
Monáda
Monach
Móňal
Monandrija
Monarcha
Monarchesta
Monarchestka
Monastyr
Monazet
Monbrécija
mokřinatý, velmi vlhký
mokřisko
mokřit, vlhčit
rána začíná mokvat
z.r .TINES, TINEOLA - mol obilní, mol šatní; byl
na mol
moula
stolička savců; také zubolékařské kleště
retná píšťala z rákosu; také nabírá k pláči - natahuješ
moldánky
Vltava
Moldávie - bývalá republika SSSR
meteorické sklo
molekule
silná a pevná bavlněná látka kalhotová
trápit, trýznit
kulatý, plný, buclatý
molí křídla
z.r. ALEURODES, ALEUROCHITÓN - dubová,
javorová podobná mšici
molínie, bot. BEZKOLENEC
režná bavlněná tkanina v plátnové vazbě
mollová stupnice
přístavní molo
chlapík, hrdina - Rusko
bůh ohně, slunce a války; některé semitské národy
symbol krutosti
molovitý
molton, bavlněná, vlněná látka
sukně moltonka
multra - kupecká lžíce
zn Mo, kovový, těžko tavitelný prvek
chviličku, moment
momentální
momentka fotografie
momentní
momentový
mumie
mumlal
jednočlen
mumraj, blázinec
bručet sám pro sebe
zool. lemur poloopice
muňa - bez nálady, bez břinku
základní, nejmenší a nedělitelná částečka světa,
novoplatónská filozofie
mnich v pravoslavné a řeckokatolické církvi
zvědavec
jednomužství
monarcha
monarchista
monarchistka
klášter východních církví - hlavně pravoslavné
monazit, jednoklonný fosforečnan
rod. TRITONIA - zahradní rostlina
Mond
Mondat
Mondéna
Mondénosť
Mondéra
Mondijálňi
Mondor
Moneta
Mongo
Mongol
Mongól
Mongolismos
Mongólka
Mongolojiďňi
Monica
Monificenca
Monijérka
Monika
Monilija
Monilijóza
Monismos
Monitór
Monobrachija
Monofágňi
Monofil
Monofónija
Monoftong
Monofysista
Monogamické
Monogamija
Monografija
Monografista
Monografistka
Monogram
Monochord
Monochrom
Monokarpické
Monokl
Monokoltora
Monolet
Monológ
Monologista
Monologistka
Monomachija
Monomanijak
Monoplán
po škýzu nejvyšší taroková karta
mundat
žena světačka
světáctví
starořímská válečná loď s jednou stranou vesel na
každé straně - monéra
světový - mondiální
vojenský mudur
mince, peníze
mungo; z.r. Mungos indický malá šelma
tkanina z umělého hedvábí - krepu, mongol,
podšívkový mongol
Mongol
forma vrozené slabomyslnosti
Mongolka
člověk postižený mongolismem
munice
štědrost
miniérka, samonosná železobetonová příčka
Monika žen. jméno
rod MONILIA - parazitní houba, vyvolávající
moniliózu - hnilobu ovoce
moučnivka, choroba ovocných stromů
učení, směr - monismus, základem světa jediný
princip, jediná podstata
monitor - rozhlas, televize
vrozená jednorukost
býložravci - monofágní
chemické hedvábí
monofonie - melodie jednoho hlasu ostatní hlasy jen
doprovázejí
samohláska
člen křesťanské sekty - uznává jen jednu přirozenost
Krista a to božskou 5.století
monogamický - soužití v páru
monogamie - soužití jednoho muže a jedné ženy
monografie - vědecké dílo o jedné osobě
monografista - kdo píše v žánru literatury věcné vědecká práce o jedné osobě
monografistka - totéž co monografista
monogram
přístroj o jedné struně k akustickému studiu chvění
strun
jednobarevný obraz - tisk
rostliny, vytvářející plody jen jednou
monokl; také modrá skvrna po ráně do obličeje
smrková monokultura
monolit
monolog řeč nad sebou samým, nebo se sebou
samým
mluvící sám k sobě
monologistka
monomachie, souboj dvou jedinců
chorobné zaujetí pro jednu myšlenku
jednoplošník
Monoplégija
Monopódija
Monopol
Monopolismos
Monoskop
Monotejismos
Monotónija
Monotropija
Monotyp
Monsiňore
Monstranca
Monstrózňi
Monsun
Montanista
Montáž
Montér
Montérke
Montgomerák
Montovaci
Montura
Mopéd
Mopslik
Mor
Mór
Mora
Morák
Morali(e)stka
Moralin
Moralista
Morálka
Morana
Moratórijum
Morav(f)čena
Morav(f)ské
Morava
Morava Velká
Moravan
Moravanka
Moravec
Moravikum
Moravjenka
Morbidita
Morčák
Morče
Mord
Morda
Mordec
Mordev(f)ské
Mordijánské
Mordije
monoplegie - ochrnutí jednoho údu
verš nebo jeho část
tabákový monopol
monopolismus - systém hospodářství
snímací televizní elektronka
monotheismus - víra v jednoho boha
jednotvárnost, monotonie
monotropie - vlastnost látek vyskytovat se v jediném
charakteristickém stavu
sázecí stroj, který odlévá jednotlivá písmena
čestný titul římskokatolického duchovního
monstrance
zrůdný, nestvůrný
proudění vzduchu
báňský odborník
montáž
montér
pracovní oděv, montérky
plášť vojenského střihu podle britského generála
Montgomeriho
montovací
uniforma
moped
mopslík - domácí pes
mor
tkanina moaré
můra - několik rodů nočních motýlů
krocan, domestikovaný MELEAGRIS GALOPAVO
moralistka
žertovně myšleno - látka, pobízející k moralizování
moralista
morálka
bohyně smrti a zimy
moratorium, odklad něčeho vůbec
moravština
moravský
Morava země; také řeka
Morava; Velkomoravská říše
Moravan
Moravanka; také zeleninový salát do bramborového
salátu
obyvatel Hlučínska, lašské nářečí českého i polského
typu
kniha nebo listina vzniklá na Moravě
dechová hudba Moravěnka
nezdravý, chorobný
z.r. MERGUS VELKÝ, bílý vodní pták příbuzný
kachnám
z.r.CAVIA PERUÁNSKÉ
vražda
tlama psa
b.r. PODOSOERMUM dřípatý, bylina
mordevský; Mordva - národ v Povolží
mordiánský kluk, zpropadený
zaklení
Morďiř
Morďiřa
Morďiřka
Morďiřke
Morďiřko
Morďiřkó
Morek
Mórek
Moréna
Mórese
Moretát
Morfeus
Morfin
Morfinismos
Morfogeňi
Morfológija
Morgána
Morganatické
Móric
Morijón
Morka
Morkové
Mormón
Mormónka
Morňi
Morola
Morós
Moróset
Moroša
Morótné
Mórov(f)ka
Mórovaté
Morové
Mórové
Morové deň
Morové slóp
Morseov(f)ka
Morsetsakra
Mortadela
Mortále
Mortaleta
Mortefikaca
Moruška
Morušovňik
Moře
Moředlo
Mořena
Mořena
Mořené
mordíř - zbojník
mordíře
mordířka
mordířky
mordířku
mordířkou
kostní dřeň
kocour mourek
skalní suť unášená ledovcem
moresy
vražda; také jarmareční píseň o vraždě
bůh spánku - řecká mythologie
hlavní alkaloid opia
morfinismus, chorobné užívání morfia
morfogenní, způsobující tvarové změny
morfologie - nauka o tvarech
fata morgana
morganatický - stavovsky nerovný sňatek
Moric muž. jméno
morion - ozdobný kámen, hnědočerně zbarvená
odrůda křemene
krůta
morkový kus kosti
příslušník severoamerické náboženské sekty
připouštějící mnohoženství - název podle
mytologického proroka Mormona
mormonka
morní - k moru
vytvářející se plod moruše
morous
mrholit
moruše, bot.MORUŠOVNÍK
unavený
mourovka
mourovatý
morový sloup
mourový, mourovatý
velmi špatný, nešťastný den
morový sloup
morseova abeceda, S.F.B.Morsem - fyzik USA,
sestavil značky písmen a čísel -morseovku
zaklení
salám z hovězího masa a vepřové slaniny - kulatý
salto mortále
úmrtnost
mortifikace - asketické umrtvování tělesných žádostí
bot. OSTRUŽINÍK MORUŠKA drobná horská
bylina
b.r.MORUS černý, bílý - listy potravou bource
morušového - cizokrajný strom morušovník
moře
mořidlo
bot. mořena rod. RUBIA barvířská
Morana
mořený akát, buk a pod.
Mořené
Móřeňin
Mořet
Mořic
Mořici
Mořské
Mos
Mosajika
Mosajista
Mosaz
Mosela-le
Moselálija
Moselin
Mosel-le
Moset
Mosi
Moskardina
Moskarin
Mosket
Moskolárňi
Moskvič
Moslim
Most
Mostang
Moste
Mostek
Mostmistr
Mosťňi
Mosťňica
Mosťňice
Mosťňico
Mosťňicó
Mostr
Mošák
Mošák
Mošec
Moši
Moška
Moška špaňelská
Moškát
Moškatelka
Moškátovňik
Mošketa
Moškovaté
Moškové
Mošla
Mošna
Mošt
Moštoval
Moštovala
Moštovale
Moštovat
Motaci
mořený hladem
mouřenín
mořit dřevo; mořit hladem
Mořic muž. jméno
mořící zařízení na obilí
mořský
mus
mozajika
vyznavač mojžíšského náboženství - žid
mosaz
musela-li
muzejní exponát
mušelín
musel-li
muset
musí
parazitní houba, způsobuje hynutí housenek bource
morušového BOTRYTIS BASSIANA
jed v muchomůrce
moskyt - komárovití CULICIDAE
svalový, svalnatý, muskulární
značka automobilu
muslim
most
mustang - zdivočelý kůň
mosty
můstek
mostmistr
mostní
mostnice
mostnice
mostnici
mostnicí
mustr
samec mouchy
bílý kůň s tečkami barvy černé, hnědé, rezavé mušák
mušec
muší
muška
muška španělská
muškát, sorta vinné révy
sorta ranných hrušek
bot.MACIZEŇ VONNÁ - muškátovník
mušketa
pihovatý
muškový l mušce
mušle
mošna; Mošna -příjmení
mošt
moštoval
moštovala
moštovali
moštovat
motací
Moták
Motal
Motala
Motale
Motaňica
Motaňice
Motaňico
Motaňicó
Motat
Moteka
Motél
Moteto
Motileta
Motiv(f)
Motive
Motivem
Motivo
Motocykl
Motoleca
Motór
Motórák
Motóráke
Motoresta
Motorestka
Motovidlo
Motóz
Motyrovat
Mozece zpivá
Mozeja
Mozejom
Mozek
Mozek
Mozek
Mozeka
Mozekanťi
Mozekantka
Mozekář
Mozekařet
Moziciroval
Mozicirovala
Mozicirovale
Mozicirovat
Mozková mrtvica
Mozol
Mozolec
Mozórňik
Mózoval
Mózovala
Mózovale
Mózovat
Mož
Moža
poslal z vězení moták
motal se
motala se
motali se
motanice
motanice
motanici
motanicí
motat se; motat klubko
motyka
motýl
vícehlasá skladba bez doprovodu na texty
náboženské i světské
motilita, pohyblivost
motiv
motivy
motivem
motivu
motorka
z.r.FASCIOLA, OPISTHORCHIS a j., jaterní, psí;
cizopasné hlísty, způsobují onemocnění zvané
motoličnost
motor
motorák na kolejích
motoráky
motorista
motoristka
motovidlo, motá se sem a tam atd.
motouz
mutyrovat
dříve předzpěvák
muzea
muzeum
hudebních zábav
bylo tam několik orchestrů -muzik
v hlavě mozek
byla tam muzika - hudební zábava
hudebníci
hudebnice
muzikář
provádět hudební povolání
muzicíroval
muzicírovala
muzicírovali
muzicírovat
mozková příhoda
mozol
u koní zduřenina podkožního vaziva
dříč, velmi pracovitý člověk
mouzoval, prohledával
prohledávala
prohledávali
prohledávat
muž
muže
Možák
Možatka
Možči
Možďiř
Moželosť
Možesko
Móžeš
Možeš-le
Možná
Možné
Možňéši
Možnosť
Možo
Možo-le
Mračedlo
Mráček
Mračesko
Mračet
Mračevé
Mračevec
Mráčke
Mračlevé
Mračna
Mračné
Mračno
Mračón
Mrak
Mrákava
Mrákavé
Mrákavo
Mrake
Mrakodrap
Mrákota
Mrákota
Mrákotné
Mrákotnosť
Mrakové
Mrakovité
Mramor
Mrámora
Mramorové slóp
Mrav(f)
Mrave
Mravencomilné
Mravencov(f)ka
Mravenčan
Mravenčeňi
Mravenči
Mravenec
Mravenečňik
Mravňe
Mravoočeňi
Mravoočné
Mravoočné
ženáč
žena vypadající jako muž
mužští
moždíř
zmužilost
chlapisko
Mojžíš
můžeš-li
možná
mužný
mužnější
mužnost
mohu
mohu-li
škaredohlíd, mrzout
mráček na obloze
veliký mrak
mračit se, začíná se mračit
mračivý den, mračivý soused
mračivec
mráčky
zachmuřený
mračna
mračný den
mračno
mračoun
mrak
temnota
mrákavý, pomračený den
mít trápení
mraky
mrakodrap
mdloba, bezvědomí
to je slaboch
mrákotný
mrákotnost
mrakový
mrakovitý
mramor
mátoha
mramorový sloup
mrav
mravy
mravencomilná akácie
mazání z lesních mravenců naložených v lihu, nebo
jiném alkoholu
sůl kyseliny mravenčí - mravenčan draselný
brnění v těle
mravenčí
FORMICOIDEA - mravenec
mravenečník z.r.MYRMECO PHAGA
chovejte se mravně
mravoučení
mravoučný
mravoučným
Mravoočnéch
Mráz
Mrazék
Mrazené
Mrazirňa
Mrazové
Mražené
Mrcasaté
Mrcásek
Mrcóse
Mrčet
Mrhat
Mrholet
Mrcha
Mrcha
Mrchovišťe
Mrchožravé
Mrchožrót
Mrk
Mrkátko
Mrkva
Mrkvanec
Mrkvička
Mrkvičke
Mrkvičko
Mrkvičkó
Mrkvós
Mrkvová
Mrkvové
Mrkvovité
Mrkvovje
Mrmlat
Mrmola
Mrňavec
Mrňe
Mrňet
Mrnkat
Mrňós
Mrócat se
Mróci
Mročák
Mrókat
Mrož
Mroži
Mrskač
Mrskača
Mrskačo
Mrskané
Mrskané
Mrskat
Mrskat
Mrskav(f)ka
Mrskav(f)ke
mravoučných
mráz
mrazík
zmrazený mrazený
mrazírna
mrazový
mražený
silný, svraštělý kořen
drobný kořínek
kníry pod nosem
mručet
mrhat, rozhazovat
mrholit
zlá žena i zlý muž
mrtvola zvířete
zde se zakopávají mršiny
zool. SUP MRCHOŽROUT
živí se mršinami
mrk
mrkající světlo
b.r. DAUCUS OBECNÁ – zelenina - mrkev; ty jsi
ale mrkva - nadávka
vdolek plněný mrkví
mrkvička
mrkvičky
mrkvičku
mrkvičkou
bot .DEJVOREC MRKVOVÝ - planá mrkev
mrkvová polévka
mrkvový
mrkvovitý
mrkvově
bručet, brblat, mrmlat
neotesanec
malý člověk
malé dítě
vrnět
loudat se s prací
malé dítě
pářit se
umírající
mručák
mručet
z.r. ODOBENUS LEDNÍ; kdo má velké kníry, říká
se mu mrož
mroži
flagelant - středověcí mrskači
mrskače
mrskačů
mrskaný, trestaný
ty jsi ale mrskaný - chytrý
mrskat, mrskáním trestat
pohnout sebou, pospíšit,mrskat nohama
z.r. STENTOR MODRÁ; obrvený přisedlý nálevník
mrskavky
Mrskav(f)ko
Mrskav(f)kó
Mrskavé
Mrsknót
Mrskot
Mrsňik
Mrsťňik
Mršena
Mrši
Mrška
Mršťet
Mrštné
Mrť
Mrťafa
Mrťe
Mrťina
Mrtnaté
Mrtohlavé
Mrtvica
Mrtvico
Mrtvicó
Mrtvino
Mrtvjet
Mrtvol
Mrtvola
Mrtvole
Mrtvolo
Mrtvoló
Mrv(f)ka
Mrva
Mrva
Mrveňica
Mrvil
Mrvila
Mrvile
Mrvit
Mrzácké
Mrzačel
Mrzačela
Mrzačele
Mrzačet
Mrzačiš
Mrzáčke
Mrzáčko
Mrzák
Mrzeňi
Mrzeňim
Mrzi
Mrzké
Mrzlo až praščelo
Mrznót
Mrzót
Mřenka
Mřeži
mrskavku
mrskavkou
mrskavý
švihnout, hodit něčím
mrskut
z.r.HISTERS OBECNÝ - mršník
bot. HYGROSKOPICKÁ vlákna ve výtrusnicích
přesličky
mršina
mrší
mrška
mrštit
mrštný
odumřelé tlející jehličí
neotesanec
do poslední mrtě
neobdělaná zem, mrtvá zem
list, porostlý tuhými chloupky - je mrtnatý
tvrdohlavý
mrtvice
mrtvici
mrtvicí
mrtvinu
mrtvět
mrtvol
mrtvola
mrtvoly
mrtvolu
mrtvolou
b.r. VULPIA - myší ocásek; teplomilná tráva
chlévská mrva - hnůj
zrádce
polévka s drobením
kazil
kazila
kazili
kazit
mrzácký
mrzačil
mrzačila
mrzačili
mrzačit
mrzačíš
mrzáčky
mrzáčku
nadávka - opovržení
mrzutost, mrzení
mezením
moc mne to mrzí
hubený, nízký
mrzlo až praštělo
mrznout
mrzout
NOEMACHEILUS sladkovodní rybka
mříží kolem oken a pod.
Mřežka
Mřežke
Mřiž
Msta
Mste
Msťivec
Msto
Mstó
Mša
Mše
Mšeca
Mšo
Mšó
Muct
Muhla-le
Muchametán
Muj
Mul
Mul
Mulat
Muntjak
Mura
Mure
Muréna
Muréne
Muró
Muři
Mus
Mustek
Mustkové
Mustrovat
Musulman
Musulmanka
Mutaca
Muteto
Mutilaca
Mutr
Mutujalismos
Mutyna
Muza
Mužeš-le
Mužete-le
Mužo
Mužó
Mužo-le
Mužó-le
Mužó-le
mřížková krajka
mřížkové krajky
mříž
msta
msty
mstivý člověk
mstu
mstou
mše
mše
mšice; z.r. APHIS APHIDULA, bezová, srstková,
třešňová
mši
mší
moci
mohla-li
mohamedán
můj vlastní
tkanina k výrobě obvazů, dále silněji tužená velmi
řídká bavlněná tkanina v plátnové vazbě
nejsložitější forma humusu; dále kříženec klisny
koně s hřebcem osla
kříženec - míšenec bělocha s černochem
z.r. MUNTIACUS INDICKÝ; malý jelínek podobný
srnci
můra;z.r. PHALAENA, XYLENA a j. - noční motýl;
dále nadávka ženě
můry
z.r .MURAENA ŘÍMSKÁ - mořská ryba podobná
úhoři
murény
můrou
muří
donucení
můstek
můstkový
oblékat
muslim, mohamedán
muslimka
mutace, mutování
vícehlasá skladba bez doprovodu
zkomolení
matka
soužití dvou nebo více organismů -volněji než
symbióza
matka
Múza, ochránkyně umění a vědy - jedna z devíti
bohyň, řecká mythologie
můžeš-li
můžete-li
mohu
mohou
mohu-li
mohou-li
mohou-li
My
Mycélijum
Myho
Myjava
Mykéne
Mykológ
Mykóza
Mym
Myno
Myrobalán
Myrta
Myrto
Myrtó
Mys
Mystagog
Mystifikaca
Myval
Myvalovec
Myxomatóza
Mzda
Mzde
Mzdo
Mzdó
Mža
Mžek
Mžeňi
Mžet
Mžetka
Mžetke
Mžetkovité
Mživé
Mžórá
Mžórajó
Mžóral
Mžórala
Mžórale
Mžóráňi
Mžórat
Mžóráte
Mžóré
mé
mycelium - podhoubí
mého
Myjava město v SR
Mykény - město, hrad v starověkém Řecku
mykolog - nauka o houbách
choroba způsobená plísněmi
mém
jméno
bot. (slivoň) MYROBALÁN - plody podobné
třešním
b.r. MYRTUS OBECNÁ
myrtu
myrtou
mys dobré naděje
zasvěcovatel do mystérií
mystifikace - úmyslné oklamání
zool. MEDVÍDEK MÝVAL
z.r.NYCTEREUTES KUNÍ - psovitá šelma
nakažlivá choroba králíků
mzda
mzdy
mzdu
mzdou
Mže -řeka v Čechách
mžik,okamžik
slabé pršení - mžení
mžít
okamžik
okamžiky, mžitky
mžitkovitý, krátce trvající
mživý déšť, velmi drobný
mžourá
mžourají
mžoural
mžourala
mžourali
mžourání
mžourat
mžouráte
mžourej
PÍSMENO N
n
N
Na
Na oštaro
Na plné mjesic
Na potvoro
Na rabošo
Na tře facke
Nabalet
Nabalet
n
N
na
dobíravě, zlomyslně
úplněk
schválně
na dluh
klobouk na bok nasazený
nabalit, zabalit balík
namluvit si děvče
Nabaňkal
Nabaňkala
Nabaňkale
Nabaňkat
Nabel
Nabela
Nabele
Naber
Nabet
Nábetek
Nabety
Nabidka
Nabidke
Nabidko
Nabidkó
Nabirany bote
Nabirke
Nabis
Nabis
Nabité
Nabizel
Nabizi
Nabob
Náboj
Nábojňica
Nábor
Nábore
Náboženstvi
Nabuchodonozor
Nacásanče
Nacásat se
Nacecoňil
Nacecoňila
Nacecoňile
Naci(j)onále
Naci(j)onalesmos
Naci(j)onalista
Nacismos
Nacista
Nacpal se
Nacpala se
Nacpale se
Nacpané
Nacpané
Nacpe
Nacvekoval
Nacvekovale
Nacvekovany
Nácvik
Nač
Načas
Načechrané
navedl
navedla
navedli
navést
nabyl, získal
nabyla
nabyli
naber
nabýt kupem
nábytek
nabyté, případně zděděné
nabídka
nabídky
nabídku
nabídkou
čižmy
nabírané sukně atd.
skupina francouzských malířů - symbolismus
spartský tyran
nabitý, zmlácený; nabitý na zeď
nabízel
nabízí k prodeji
zkomoleně nadutý boháč
náboj do ručnice
nábojnice
nábor učňů
nábory
náboženství
babylonský panovník
špinavče
špinit se
naplakal se
naplakala se
naplakali se
nacionály
nacionalismus, maloburžoazní ideologie a politika
v národnostní otázce, základ tvoří myšlenka
o národní nadřazenosti
nacionalista
nacismus
nacista
pořádně se najedl, nacpal si dýmku,nacpal -vecpal se
kam neměl
vecpala se
vecpali se
najezený
nacpaný, napěchovaný pytel
nacpu sebe, dýmku,pytel
přidělal si na boty cvočky
nacvokovali si boty
nacvokované boty
nácvik
nač
na určitou dobu
načechraný
Náčelňica
Náčelňik
Náčeňi
Náčeňim
Načepéřovat
Načesaná
Načesané
Načesaňi
Načesto
Načgal
Načgal se
Načgaňi
Načgat
Načňi
Načpak
Nad
Nadáňi
Nadáňim
Nadáv(f)ka
Nadával
Nádba
Nadbetečňi
Nadecke
Naďeďil
Naďeja
Nadendem
Nadev(f)šecko
Nadháňka
Nádhera
Nádhlavňik
Nadhoďil
Nadjezd
Nadlesná
Nadočetel
Nádoči
Nadotec
Nádpaďité
Nadpomenši
Ňadra
Nádrabi
Nádrž
Nadržoval
Nadřekl
Nadřekle
Nadřeknoťi
Nadvéroba
Nádvraťa
Nádvrh
Nadzvokáč
Nadzvokovéch
Nafákať
Naflágany listečke
Nafotroval
Nafrčené
Nafruďená
náčelnice
náčelník
nářadí; nádobí k vaření
nářadím
načepýřit se, nadýmat se pýchou
načesaná
načesaný
načesaní
načisto
nacpal si dýmku, nacpal pytel
nacpal sebe k prasknutí
nacpaní
nacpat
načni tu otep
načpak
nad
nadání
nadáním
nadávka
nadával
naděje
nadbyteční
navždycky
podědil
naděje
nadejdem
nadevše
nadehnání
nádhera
obloha
nadhodil
nadjezd
manželka nadlesního
nadučitel
obočí
nadutec, náfuka
nápaditý
téměř malý
ňadra
nádobí
nádrž
nadržoval
nadřekl
nadřekli
nadřeknutí
nadvýroba
návratí
návrh
nadzvukový letoun
nadzvukových
zašpinit,pokálet
hustě našité lístečky
najedl
naparáděný
nastrojená
Nafta
Naftalin
Naftové motór
Nágové
Nahajka
Nahál
Nahál
Naháňka
Naházel
Naházet
Nahébáč
Nahočel
Nahočesťe
Náhoda
Nahoďilá
Nahoďilosť
Náhodné
Náholňik
Náhon
Náhonec
Náhrada
Náhrade
Náhraďňi
Náhrdelňik
Náchelnosť
Nachetal
Náchod
Nachométl
Najáda
Najedl
Najest
Najit
Najiv(f)ka
Najivňi
Nakáceny
Nakácet
Nákaza
Nakažená
Náklad
Nakladač
Nakládale
Nakládat
Nakladatelstvi
Náklade
Náklaďňi
Naklápjeci
Nákolňi
Nákolňik
Nákonči
Nakópja
Nakopla
Nakopňi
nafta
mezi šaty se dával naftalín
naftový motor
polobožské bytosti, hadí tělo a lidská hlava –
staroindická mythologie
karabáč
ocún - COLCHICUM
kdo je neoblečený
společný lov - naháňka, dírkovaná železná destička
na plužním ojku
naházel
naházet
koláč nešikovného tvaru
namluvil se do ní
nahá čistota
náhoda
nahodilá
nahodilost
náhodný chodec
náholník ACHYROPHORUS rostlina
náhon u mlýna
síť k odchytu pernaté zvěře
náhrada
náhrady
náhradní
náhrdelník
náchylnost
nachytal je v zahradě
Náchod město v Čechách
namanul se k něčemu, přišel k dobré roli
Dcera Diova – řecká mythologie
najedl
najíst
nalézt
naivka
naivní
nakácené stromy
nakácet
nákaza
nakažená
náklad
nakladač
nakládali
nakládat
nakladatelství
náklady finanční
nákladní auto, loď, náklad.list
naklápěcí plošina
část vozu
nákolník
nákončí, ozdobné nášivky na konci řemenů, opasků a
koňských postrojů
nakoupivše
nakopla
nakopni
Nakopťeny
Nakósnoté
Nákrčňik
Nakrócené
Nakrocoje
Nakrocovat
Nakřápané
Nakřápené
Nakřápnoté
Nálada
Nalakoval
Nalakované
Nalakované
Nále
Náleďi
Nálepka
Nálepke
Nálet
Nálev(f)
Nálev(f)ka
Nálev(f)kovité
Nález
Nalezené
Nalezenec
Nálezové
Nalivaja
Nalomil
Náloš
Naložele
Naložené
Naloženéch
Naložet
Nám
Nama
Námaha
Namáháňi
Námahe
Namedlel
Namedleňi
Namedlet
Námel
Namisťe
Namisto
Namitl-le
Námjesičňi
Námjesťi
Námješči
Námješčim
Namlóváňi
Námlove
Námořňi
Námořňictvo
Namóťe
Námraza
Namrskat
natřené koptem
nakousnutý
nákrčník
nakroucený
nakrucuje se
nakrucovat se
nachraptělý
puklý kameninový hrnec, látka
naprasklý
nálada
nalakoval dveře
nalakovaný
ošizený
ale
náledí
pivní nálepka
nálepky
nálet letadel, komárů
nálev na okurky, hlávkový salát
nálevka
nálevkovitý
nález
nalezený
nalezenec
nálezový
nimra, hlupák
nalomil si ruku
nálož
naložili okurky, fůru sena
naložený vůz
naložených aut, okurků, pytlů
naložit pytle, řepu, brambory
nám
náma
námaha
namáhání
námahy
namydlil
namydlení před koupelí a nedostali vůbec nic
namydlit
CLAVICEPS - používaný v lékařství
na místě samém, zde
na místo druhého
namítl-li
náměsíční
náměstí
náměstí
náměstím
namlouvání
námluvy
námořní
námořnictvo
na mou duši
námraza
namrskat
Namrské
Nanášel
Nanášet
Nanáši
Nande
Nanďite
Nando
Nandó-le
Nandu
Nanismos
Naoč
Naočel
Naočela
Naočet
Naočkoval
Náočňik
Naočte
Naoral
Naoré
Naoře
Naos
Napácovat
Nápad
Nápad
Nápade
Napadle
Napadlo
Nápado
Naparovat se
Napekle
Napict
Napiská
Naplol
Naplola
Napočenci
Napočené
Nápodobit
Nápodobňil
Napodpáďet
Napoji
Napoji se
Napojit
Napoleďňa
Nápomocná
Napompoval
Napompovat
Naponadát se
Naporočele
Naposkoko
Napráchňivjelé
Náprava
Napravovač
Napravovačka
Napresované
namrskej
nanášel barvy
nanášet
nanáší
najde
najděte
najdu
najdou-li
nandu RHEA, PTEROCNEMIA rody nelétavých
ptáků
trpasličí vzrůst u lidí - nanismus
nauč se báseň
naučil se počítat
naučila se líbat
naučit se hrát
něco napovídal - naočkoval druhé
kožené klapky nad okem koní
naučte
naoral pole
naorej
naoře
nejjasnější hvězda v souhvězdí, lodní záď
nacpat, napěchovat
nápad
nápad
nápady
napadli souseda
napadlo sněhu, něco mne napadlo
nápadu
naparovat se, nadouvat pýchou
napekli buchty
napéci
kde keho navedl
naplivl
naplivla
nadutci, nafoukanci
nafoukaný
napodobovat
napodobil
potkat známého
napojí koně
napije se
napojit koně, krávy, sebe
je k době oběda - poledne
být k ruce - nápomocná
napumpoval
napumpovat
nenadát se
naporučili
být k ruce
napráchnivělý
náprava u vozu; napravit sebe i jiné k lepšímu
napravuje zlomeniny a pod., napravovač na vesnici
napravovačka - obyčejně to byla porodní bába
napresovaný
Napresovat
Naproťi
Naproťivjéši
Náprstek
Napřeď
Napřihl
Napřihle
Napřike
Napřimenó cestó
Napřimil se
Napřimja
Napšo
Napšó
Narafičel
Narafičeny
Narafičet
Náramek
Náramke
Naraubčikovat
Naráz
Náraz
Nárazňik
Nárazová
Narážel
Narážeňi
Narážijó
Narcis
Narcismos
Narkolepsija
Narkoman
Narkománija
Narkomanka
Narkós(z)a
Narkotikum
Narkóza
Narkozitér
Naroc
Nároč
Náročevjéši
Národ
Nároďňi
Národnosť
Narovnal
Narovnal
Narovnáňi
Nároživosť
Nárt
Nárto
Nártón
Naruste
Náruste
Narustla
Narustó
Narval
napresovat, natlačit vší sílou
naproti nás
naprotivnější
potřebný při šití
napřed dobytek a pak ostatní
napřáhl
napřáhli
špatně
mimo stávající cestu
napřímil se
napřímiv se
napíši vám
napíší dopis
nachystal
nachystané
nachystat
náramek
pouta-náramky
narabovat
najednou
náraz
nárazník u vagónu
nárazová vlna
narážel pivo
narážení
naráží bečku
NARCISSUS – rostlina narcis; krásný jinoch řecká mythologie
narcismus
chorobná spavost, narkolepsie
narkoman
narkomanie
narkomanka
narkóza
narkotikum
narkóza
narkoziter
náruční kůň, po pravé ruce
náruč
náročnější
národ
národní
národnost
narovnal se
narovnal křivé
narovnání, vyrovnání dluhů
náruživost
nárt
nártu
TARSIIDAE - čeleď primátů z podřádu poloopic
naroste
nárosty
narostla
narostou
MONODONTIDAE - čeleď mořských savců z řádu
Nářaďi
Nářaďim
Nářeči
Nářek
Nářetek
Nářetek
Nařizeňi
Nás
Násada
Násade
Násadka
Násadkó
Nasaednó
Násav(f)ka
Nasával
Nasázel
Nasázel
Nasecená
Nasecené
Nasedl
Nasednóťi
Nasekal
Násep
Nasepal
Nasepaňina
Nasepat
Nasépat
Násepka
Násepné
Nasesoval
Naseťil
Naseťit
Nasezenéch
Nasezeny
Násili
Následek
Následke
Následovaná
Následované
Následovanéch
Následovat
Naslóchaja
Naslóchale
Násobek
Násobeňi
Násobilka
Násobilkó
Násoska
Naspjech
Nastav(f)
Nástopišťe
Nástraha
Nastražojó
Nastrmačel
kytovců
nářadí
nářadím
nářečí
nářek
trochu trávy v travnici - nářitek
nářitek
nařízení
nás
násada, toporo
násady, topora
násadka
násadkou
nasednou
násavka
pil, nasával
nasázel brambory
hovorově, nasázel 5 gólů
nasycená
nasycený
nasedl na kolo
nasednouti
nasekal trávu, dříví; nasekal na zadek
násep
nasypal
nasypanina
nasypat
nandávat do pytlů, nasypat
násypka
násypný vagón
nahlížel
najedl se, nasytil se
najíst se, nasytit se
nasezených vajec
nasezené
násilí
následek
následky
pronásledovaná
pronásledovaný
pronásledovaných
pronásledovat
naslouchajíce
naslouchali
násobek
násobení
násobilka
násobilkou
při stáčení vína je potřebná násoska
měli naspěch
nastav ruku
nástupiště
nástraha
nastraží
navršil
Nastrmačet
Nástroje
Nástroje
Naša
Naščesťi
Naščivená
Naščivené
Naščivil
Naščivit
Naše
Našech
Našém
Našema
Našemo
Našlabes
Našlabeste
Nášlap
Našlapoval
Našlapovat
Našle
Našle-le
Nať
Natáčeňi
Natáčet
Natahl
Natahle
Natahnó
Natahnoté
Natáhnóťi
Natahoval
Natahovat
Natahovat géde
Nataleta
Natálija
Natálija
Nátažka
Náťer
Náťestek
Naťiral
Naťirat
Náťisk
Náťisk
Natorálija
Natrhal
Natrhl
Nátrobek
Naturel
Náturnosťó
Nautilus
Naváďel
Naváďet
Naval
Nával
Naválel
navršit
hudební nástroje
lékařské nástroje; nářadí
naše
naštěstí
navštívená
navštívený
navštívil
navštívit
naše
naších přátel
naším kamarádům
našima doma
našemu
našla by jsi
našla by jste
nášlap
našlapoval
našlapovat
našli
našli-li
bramborová nať
natáčení
natáčet
natáhl ruce; natáhl se u vody na trávu
natáhli lano,provaz
natáhnou
natáhnutý pře cestu, natáhnutý - mrtvý
natáhnutí
natahoval
natahovat
nabírat na pláč
natalita-porodnost, množivost
Itálie
Natálie žen.jméno
námaha
nátěr
nátěstek
natíral
natírat
na dechový nátrubkový nástroj
ten má ale nátisk – kdo hodně pije
naturálie
natrhal
natrhl
nátrubek
přirozená povaha
náturností
stojatý pohár zhotovený z nautilu - Německo 16-18
století
naváděl
navádět
dej mi to rychle
nával, tlačenice
naválel se po setí
Naválet
Návalke
Návalo
Navařovaci
Naváška
Navázany
Navazojo
Navazoval
Navazovat
Navážet
Navážet
Návek
Navekróžel
Náves
Návesňiček
Navigátor
Naviják
Náviné
Návjes
Návjesť
Návjesťi
Navleče
Navlict
Navlikle
Navliknót
Návnada
Návnado
Návod
Navošéval
Navráťil
Navráťil
Návratné
Návraťňik
Navrtávačka
Návsó
Nazaret
Nazaretské
Nazatim
Nazdrhoval
Nazdrhovat
Nazéravé
Naznačená
Naznačenéch
Naznačet
Naznačke
Náznake
Nazpátek
Né
Ňe
Neandrtálec
Neandrtálk
Nebál se
Nebe
Nebeč
Nebel
navalovat sudy, naválet
kůly k navalování kmenů na vůz
při takovém návalu
navařovací agregát
navážka
navázané snopy
navazuji
navazoval na předřečníka; krátký provaz
navazovat známost
navážet k mlácení
neustále šťárat, navážet se do někoho
návyk
vykrojil
náves
mochna husí POTENTILA, roste na návsi
navigátor
naviják
náviděný
návěs
železniční návěst
návěstí
navleče si rukavice
navléci
navlékli
navléknout
návnada
návnadu
návod
zdráhal se
nezapomeň vrátit
Navrátil příjmení
vratný
vratič obecný TANACETUM VULGARE
navrtávačka
návsí
Nazaret v severním Izraeli
nazaretský
prozatím
natrhal
natrhat
nazíravý
naznačená
naznačených
naznačit
naznačky, na zádech
náznaky
zpět
ne
ně
neandrtálec
neandrtálka
nebál se
nebe
neplač
nebyl
Nebelé
Nebelo
Nebička
Nébleši
Nebo
Nebode
Nebohá
Nebohéch
Neboť
Nebozis
Nebožka
Nebožťék
Nebrblal
Nebrblé
Nebromtal
Nebromté
Nebuj
Necágé
Necágéte
Nececoň
Nececoňte
Necke
Neco
Neco-be
Necomlal
Necomlé
Nečas
Néčasťéš
Néčasťéši
Néčasťéšim
Nečeho
Nečekajó
Nečekal
Nečekaná
Nečeké
Nečekéte
Nečemo
Nečestota
Neči
Nečib
Nečibi
Nečibijó
Nečibjela
Nečoješ ňic
Nečojo
Nečol
Nečot
Nedá
Nedajó
Nedal
Nedáme
Nedat
Nedáte
Nedbalosť
Nedbalosťó
nebývalý, nebylý
nebylo
nebíčka
nejbližší
nebo
nebude
nebohá
nebohých
nebuď
nebozez
nebožka
nebožtík
téměř do ničeho nemluvil
nemluv do všeho
nebručel
nemluv do všeho, nebrblej
neboj se ničeho
necákej, nestříkej
necákejte, nestříkejte
neplač
neplačte
necky
něco
něco - by
necucal, necumlal
necumlej
nečas, špatné počasí
nejčastěji
nejčastější
nejčastějším
něčeho
nečekají
nečekal
nečekaná návštěva
nečekej
nečekejte
něčemu
nečistota
něčí
neplač
nepláče
nepláčou
neplakala
necítíš nic?
necítím
necítil
necítit
nedá
nedají
nedal
nedáme
nedát
nedáte
nedbalost
nedbalostí
Nedéchal
Nedéchat
Nedéché
Neďela
Neďelal
Neďelitelná
Neďelitelnéch
Neďeló
Neďiv(f) se
Neďival
Neďivé
Neďivim
Nedobrota
Nedočkavá
Nedočkavca
Nedočkavec
Nedodlal
Nedodlé
Nedodléte
Nedokázal
Nedoloha
Nedomeslel
Nedomirka
Nedomlatke
Nedomrlé
Nedomžékne
Nedopitá
Nedoposťi
Nedopóščé
Nedopóščéte
Nedosknotelná
Nedosléchavé
Nedoslocha
Nedošetá
Nedotknotelnosť
Nedov(f)ťipa
Nedožločel
Nedožločet
Nédravjéši
Nedržny
Nédyl
Nefalšoval
Nefalšovale
Nefalšovanéch
Neféfaroje
Neféfarovala
Nefijurgija
Nefóká
Nefókal
Nefókám
Nefóké
Nefókéte
Neforeba
Nefridita
Nefrit
nedýchal
nedýchat
nedýchej
neděle
nepracoval, nedělal
nedělitelná
nedělitelných
nedělí
nediv se
nedíval
nedívej se
nedivím se
nedobrota
nedočkavá
nedočkavce
nedočkavec
nehuboval
nehubuj
nehubujte
nedokázal
nemoc
nedomyslel
pivo pod míru - nedomírka
nedomlatky
nedorostlý
nedosvítí
nedopitá láhev
nedopustí
nedopouštěj
nedopouštějte
nedotknutelná
nedoslýchavý
špatně slyší
nedošitá halenka
nedotknutelnost
nedovtipa
nerozčílil se
nerozčílit se
nejdravější
neudržitelné
nejdéle
nefalšoval
nefalšovali
nefalšovaných
nehraje
nehrála
nechirurgie
nefouká
nefoukal, nevál vítr
nefoukám do polévky
nefoukej
nefoukejte
neforemný
zánět ledvin
nefrit - výroba ozdobných předmětů
Nefros
Negaca
Negativ(f)
Negativňi
Negde
Negdo
Negrofóbija
Neheba
Nehebná
Nehebo
Neherec
Nehésal
Nehlásal
Nehlásel
Nehle se
Néhlóbš
Néhlobši
Nehno
Nehnó
Ňeho
Nehod
Nehodo
Nehrobje
Nechal
Nechala
Nechanyho
Nechanymo
Nechat
Nechce
Nechcó
Nechme
Nechoď
Nechoďi
Nechoďijó
Nechoďila
Nechoť
Nechoťe
Nechotenstvi
Nechotenstvim
Nechotná
Nechotnal
Nechotné
Nechotnéch
Nechoťó
Nechráňená
Nechráňené
Nechráňenéch
Nechráňeném
Nechráňil
Necht
Nechť
Nechťa
Nechte
Nechte
Nechte
ledvina
popření, popírání
negativ
negativní
někde
někdo
negrofobie - nenávist k černochům
nehybný člověk
nehybná
nehybo
neherec
nejásal
nehlásal
nehlásil
nehli se
nejhlouběji
nejhlubší
nehnu sebou
nehnou prstem
něj - místo něj
nehod
nehodu
nepozorně
nechal
nechala
nechaného
nechanému
nechat
nechce
nechtějí
nechme
nechoď
nechodí
nechodí
nechodila
nechuť k jídlu
nechutě
nechutenství
nechutenstvím
nechutná
nechutnal mu guláš
byl nechutný
nechutných jídel, skutků
nechutí
nechráněná
nechráněný
nechráněných
nechráněným
nechránil
nehet
nechť je po tvém
nechtíc
nechte jak je
nehty
nechte být
Nechťé
Nechťel
Nechtovec
Neicná
Neicné
Neicnéch
Neicném
Neide
Neidete
Neidó
Neináč
Neistá
Neisté
Neistéch
Neistém
Neistota
Neistote
Neistoto
Neistotó
Nejak
Nejaká
Nejaké
Nejakéch
Nejakém
Nejakó
Nejapná
Nejapnéch
Nejapném
Nejasná
Nejasné
Nejasnéch
Nejasném
Néjasňéš
Néjasňéši
Néjasňéšich
Néjasňéšim
Nejedla
Nejedlá
Nejedle
Nejedléch
Nejedlém
Nejez
Nejezme
Nejezte
Nejijó
Nejim
Nejime
Nejite
Nekapitalistické
Nekatolék
Nekemo
Nekerá
Nekeré
Nekeró
nechtěj
nechtěl
nehtovec přeslénkatý - ILLECEBRUM
VERTICILLATUM - rostlina
nejedlá
nejedlý
nejedlých
nejedlým
nejde
nejdete
nejdou
nejinak
nejistá
nejistý
nejistých
nejistým
nejistota
nejistoty
nejistotu
nejistotou
nějak
nějaká
nějaký
nějakých
nějakým
nějakou
nejapná
nejapných
nejapným
nejasná
nejasný
nejasných
nejasným
nejjasněji
nejjasnější
nejjasnějších
nejjasnějším
nejedla
nejedlá, nehodící se k jídlu
nejedli
nejedlých
nejedlým
nejez
nejezme
nejezte
nejedí
nejím
nejíme
nejíte
nekapitalistický
nekatolík
někomu
některá
některý
některou
Neklasická
Neklid
Neklň
Neklňme
Neklňte
Neklupe
Neklupé
Nekolek
Nekolekerá
Nekolekráť
Nekonečná
Nekonečno
Nekonečnosť
Nekópil
Nekopoj
Nekopoje
Nekopojó
Nekopojte
Nékósavjéši
Nékósavjéšich
Nékósavjéšim
Nekove
Nekové
Nékréňéši
Nékréňéšich
Nékréňéšim
Nekrmi
Nekrmiš
Nekrobijósa
Nekrológ
Nekropola
Nektar
Nektárijum
Nelap
Nelebosť
Neleká
Nelekl
Neleňil
Nelenovat
Nélepši
Nélepšich
Nélepšim
Neleťel
Neleťi
Neleťite
Neletoval
Neletovat
Neletuj
Nelibi
Nelibosť
Nelibosťó
Nelice
Nelicó
Nelma
neklasická
neklid
nenadávej
nenadávejme
nenadávejte
neklepe
neklepej
několik
několikerá
několikrát
nekonečná
nekonečno
nekonečnost
nekoupil
nekupuj
nekupuje
nekupují
nekupujte
nejkousavější
nejkousavějších
nejkousavějším
nekovy,třeba dřevo a pod., není to z kovu
nekovej koně
nejkrajnější
nejkrajnějších
nejkrajnějším
nekrmí
nekrmíš
pozvolné odumírání organismu - nekrobióza
nekrolog - zpráva, článek, projev o úmrtí člověka,
vědce atd.
nekropole - pravěké nebo starověké pohřebiště
nektar
medník, NECTARIUM
neseď
nelibost
neleká se
nelekl
nelenil
nelenit
nejlepší
nejlepších
nejlepším
neletěl
neletí
neletíte
nelitoval
nelitovat
nelituj
nelíbí
nelibost
nelibostí
nelétá
nelétají
nelma, STENODUS LEUCICHTHYS, ryba
Nelzón
Nelzónem
Ňem
Ňém
Nemá
Ňema
Nemajó
Nemám
Nemáš
Nemáte
Ňemci
Ňemecká
Ňemečťi
Ňeméch
Nemenoval
Nemenovaná
Némesis
Nemeslel
Nemesli
Nemeslijó
Nemeslim
Nemeslime
Nemeslite
Ňemi
Némiň
Nemjel
Némlači
Nemlov(f)
Nemlov(f)ci
Nemlova
Nemlova
Nemlovec
Nemlovi
Nemlovim
Nemloviš
Nemlovnosť
Nemlovnosťó
Nemlovo
Nemoc
Nemocenská
Nemocňica
Nemovitosť
Nemovitosťó
Nemožná
Nemožné
Nemožňéši
Nemožňéšich
Nemožňéšim
Nemožňi
Nemrač
Nemračela
Nemračet
Nemrači
Nemračijó
Nemračim
zápasnický chvat - nelzon
nelzonem
nim
ním
nemá
nima
nemají
nemám
nemáš
nemáte
Němci
německá
němečtí
němých
nejmenoval
nejmenovaná
bohyně pomsty a spravedlnosti - řecká mythologie
nemyslel
nemysli
nemyslí
nemyslím
nemyslíme
nemyslíte
němí
nejméně, nejmíň
neměl
nejmladší
nemluv
nemluvící
nemluva
nemluva
nevyjadřuje se slovem
nemluví
s tebou nemluvím
nemluvíš
nemluvnost
nemluvností
nemluvu
nemoc
nemocenská
nemocnice
nemovitost
nemovitostí
nemožná
nemožný
nemožnější
nemožnějších
nemožnějším
nemožní
nemrač se
nemračila
nemračit
nemračí
nemračí se
nemračím se
Nemračte
Nemrgas
Nemrznóci
Nemrznócich
Nemuhl
Nemužeme
Nemužeš
Nemužeš-le
Nemužete
Nemužo
Nemužó
Nenabrósel
Nenabróšená
Nenačmarykoješ
Nenačmarykojó
Nenačmarykoval
Nenačmarykovat
Nenadáňi
Nenadhazovat
Nenáhlela
Nenáhlet
Nenáhlijó
Nenajit
Nenapadlo
Nenapojil
Nenapojit
Nenapravená
Nenapravi
Nenapravil
Nenapraviš
Nenapravit
Nenapše
Nenapšo
Nenařiká
Nenařikajó
Nenařikal
Nenařiké
Nenařikéte
Nenasecená
Nenašil
Nenáviďel
Nenáviďi
Nenávisť
Nenávisťó
Nenda
Nende
Nendo
Neňi
Néňi
Néňija
Neňi-le
Néňiši
Néňiž
Neobestal
Neobestál
nemračte se
není po chuti
nemrznoucí
nemrznoucích
nemohl
nemůžeme
nemůžeš
nemůžeš-li
nemůžete
nemohu
nemohou
nenabrousil
nenabroušená
nenapíšeš
nenapíší
nenapsal
nenapsat
znenadání
nenadhazovat
nespěchala
nespěchat
nespěchají
nenajít
to mne nenapadlo
nedal pít koňům, nenapojil je
nenapojit, nedát pít
nenapravená
nenapraví
nenapravil
nenapravíš
nenapravit
nenapíše
nenapíši
nenaříká
nenaříkají
nenaříkal
nenaříkej
nenaříkejte
hladná
nenašel
nenáviděl
nenávidí
nenávist
nenávistí
nejda
nejde
nejdu
není
není
žalozpěv; starobylý rituál, pláč nad nebožtíkem
není-li
nejnižší
nejníž
neobjal
neobstál
Neobestala
Neobestála
Neobestanó
Neobestat
Neobestát
Neoboje
Neobol
Neobot
Neobsejó
Neobsel
Neobsetéch
Neobstál
Neobstálebe
Neobšobrstnót
Neoč
Neočel
Neočet
Neočijó
Neodendo
Neodešil
Neodešla
Neodmjeřel
Neodmjeřeny
Neodmjeřet
Neodnesl
Neodnesó
Neodos
Neodosel
Neodoset
Neodosijó
Neodpirá
Neodpiral
Neodpiráš
Neodpirat
Neodpiré
Neodposťil
Neodposťit
Neodpoščeny
Neodržel
Neodrži
Neodržijó
Neodržitelná
Neodržitelňe
Neodržitelny
Neodstópim
Neofašis(z)mos
Neogén
Neohromná
Neochaleba
Neochalebná
Neojedo
Neojel
Neojele-be
Neokmiňi
neobjala
neobstála
neobejmou
neobejmout
neobstát
neobuje
neobul
neobut
neobsejí pole
neobsel pole
neobsetých
neobstál
neobstáli by
neobcházet potichu
neuč se zlu
neučil
neučit
neučí
neodejdu
neodešel
neodešla
neodměřil
neodměřené
neodměřit
neodnesl
neodnesou
neudus
neudusil
neudusit
neudusí
neodpírá
neodpíral
neodpíráš
neodpírat
neodpírej
neodpustil
neodpustit
neodpuštěné
neudržel
neudrží
neudrží
neudržitelná
neudržitelně
neudržitelné
neodstoupím
neofašismus, po 2 světové válce - soudobé vzniklé
podoby fašismu
mladší třetihory - neogén
přeohromná
lichotník
lichotnice
neujedu
neujel
neujeli-by
neošidí
Neokmiňijó
Neokmiňil
Neokmiňiš
Neolezeš
Neolezla
Neolezlá
Neolezle
Neolezlé
Neomezená
Neomi
Neomiš
Neomjet
Neomňa
Neón
Neonde
Neopomenotelná
Neorčel
Neorčená
Neorčetá
Neorčety
Neóroko
Neosléchat
Neostaťňici
Neostré
Neostréch
Néostřéš
Néostřéši
Neoškoď
Neoškoďi
Neoškoďil
Neotahl
Neotahneš
Neoťekal
Neoťekáme
Neoťekéte
Neotevře
Neotoneš
Neotonó
Neotopil
Neotopit
Neotopit se
Neotraťijó
Neotraťil
Neotrhoj
Neotrhovala
Neovizem-le
Neovjedomňelá
Neozévajó
Neozévala
Neozévé
Neozval
Neožeňené
Neožeňeni
Neožeňi
Neožeňijó
neošidí
neošidil
neošidíš
neulezeš
neulezla
neulezlá
neulezli
neulezlý
neomezená
neumí
neumíš
neumět
neumivše
neon
neujde
neopomenutelná
neurčil
neurčená
neurčitá
neurčité
rčení - ty můj neúročku
neostýchat se
se říká těm, kdo nedal (složné) na ostatky
neostrý
neostrých
nejostřej
nejostřejší
neuškoď
neuškodí
neuškodil
neutáhl
neutáhneš ten dluh
neutíkal
neutíkáme
neutíkejte
neotevře
neutoneš, neutopíš se
neutonou
neotupil se
neotupit
neutopit se
neutratí
neutratil
neubírej
neubírala
neuvidím-li
neuvědomělá
neozývají se
neozývala se
neozývej se
neozval se
svobodný, neženatý
neženatí, svobodní
neožení se
neožení se
Neožeňil
Neožeňile
Nepáčel se
Nepáčet
Nepáčijó
Nepárové
Nepeča
Nepečeme
Nepečeme
Nepečete
Nepečete?
Nepečó-le
Nepečó-le
Népjekňéši
Népjekňéšim
Nepjekny
Neplačó-le
Neplakal
Neplkoc
Neplkotajó
Neplkotala
Neplkoté
Neplkotéte
Neplodnosť
Nepočas
Nepočaso
Nepodařel
Nepodařené
Nepodařenéch
Nepodařeny
Nepodepišo
Nepodepišó
Nepodepsal
Nepodepsala
Nepodepša
Nepodobá
Nepoďvá
Nepoďvaji
Nepoďvala
Nepoďváte
Nepoěšesťi
Nepohrdl
Nepohrdnó
Nepokal
Nepokal
Nepokala
Nepokale
Nepokale
Nepoklózel
Nepolámal
Nepolámat
Népomaléš
Nepoočel
Nepoočená
Nepoočeňi
neoženil se
neoženili
nelíbil se
nelíbit se
nelíbí se
nepárový
nejsou s ním
nejsme se všemi
dnes nepečeme buchty
nejste s ním
nepečete ani chleba?
nepečou-li
nejste-li s nimi
nejpěknější
nejpěknějším
nepěkné
nepláčou-li
neplakal
nepovídej
nepovídají
nepovídala
nepovídej
nepovídejte
neplodnost
nečas
nečasu
nepodařil se
nepodařený
nepodařených
nepodařené
nepodepíši
nepodepíší
nepodepsal
nepodepsala
nepodepsavše
nepodobá se
nepodívá se
nepodívají se
nepodívala se
nepodíváte se
nepoštěstí se mi
nepohrdl
nepohrdnou
nestřílel
nekouřil (nepukal) z fajky
nepukala smíchy
nepukali smíchy
nestříleli ani nekouřili
nepoklízel v maštali
nepolámal
nepolámat
nejpomaleji
nepoučil se
nepoučená
nepoučení
Nepoožel
Nepopózé
Nepopózéme
Nepopózéte
Neporóčel
Neporóčet
Neporóči
Nepoščesťilo
Nepotorčel
Nepotorčet
Nepotřeboje
Nepov(f)stal
Nepov(f)staňó
Nepozoroje
Nepozoroješ
Nepozorojó
Nepozoroval
Nepozorovala
Nepozorovat
Nepravda
Nepravďivá
Neprocembal.
Neprocembé
Neprodal
Neprodrahňil
Neprohnoty člape
Neprochrň
Neprojel
Neprojetá
Neproklejo
Neproklel
Neprokliné
Nepropiskla
Nepropiskne
Nepřátelské
Nepřebode
Nepřebodem
Nepřechetl
Nepřechetnót
Nepřejede
Nepřejela
Nepřendo
Nepřesné
Nepřestane
Nepřestanó
Nepřestat
Nepřešil
Nepřešla
Nepřil
Nepřimé
Nepřit
Nepřitel
Nepřizlev(f)ca
Nepřizlevec
Nepše
nepoužil
nepopouzej
nepopouzejme
nepopouzejte
neporoučel
neporoučet
neporoučí
nepoštěstilo
nezbláznil se
nezbláznit se
nepotřebuje
nevznikl, nepovstal
nevzniknutí
nepozoruje
nepozoruješ
nepozorují
nepozoroval
nepozorovala
nepozorovat
nepravda
nepravdivá
neprotoulal
neprotoulej
neprodal
neprobral
ploché nohy
neprospi
neprojel
neprojetá
neprokleji
neproklel
neproklínej
neprosákla voda
neprosákne
nepřátelský
nepřibude
nepřibudem
nepřechytl
nepřechytnout
nepřijede k nám
nepřijela
nepřijdu
nepřesný
nepřestane
nepřestanou
nepřestat
nepřišel
nepřišla
nepřál mi nic
nepřímý
nepřát
nepřítel
nepříznivce
nepříznivec
nepíše
Nepškle slovo
Nepškna
Nepton
Nepudo
Nepudó
Nérač
Nerád
Neráda
Néraďéš
Neráďi
Nerajcal
Nerajcé
Nerajcéte
Neraňi
Neraňim
Nérechléš
Nerépat
Nerépé
Nerépéte
Nerépó
Nero
Neronov(f)ská
Nerostřékl
Nerostřékne
Nerostřéknó
Nerošel
Nerošeňe
Nerošet
Nerošite
Nerovnosť
Nerozežene
Nerozeženó-le
Nerozhongané
Nerozlóčel
Nerozlóči
Nerozlóčijó
Neroztočel
Neroztočijó
Neroztočim
Neroztočiš
Nerozvede
Nerozvedle
Nerozvedó
Neruste-le
Nerustla
Nerustó
Nerv(f)
Nerve
Nervovy
Nervóza
Nervózňi
Néřečňéši
Neřekl
nezašeptal by ani slovo
neřeknuvší
Neptun – římské mythologické božstvo pramenícího
vodstva; jméno planety sluneční soustavy
nepůjdu
nepůjdou
nejraděj
nerad
nerada
méně rád
neradi
nechodil po okolí
nechoď
nechoďte
neraní nikoho
neraním
nejrychleji
nerýpat
nerýpej
nerýpejte
nerýpou do mne
italský filmový herec, zemřel v roce 1941; adoptivní
syn císaře Claudia, l. stol.n.l.
neronovská
nerozstříkl
nerostřikne
nerostříknout
nerušil
nerušeně
nerušit
nerušíte
nerovnost
nerozežene
nerozeženou-li
nerozhoupaný, nerozmyšlený
nerozloučil se
nerozloučí
nerozloučí
neroztočil
neroztočí
neroztočím
neroztočíš
nerozvede
nerozvedli
nerozvedou
naroste-li
nerostla
nerostou
nerv
nervy
nervové
jsi stará nervóza
nervózní
nejřečnější
neřekl
Neřekno
Neřeš
Neřeš
Neřešel
Neřešetelná
Neřešijó
Neřešim
Neřešime
Neřešiš
Neřešite
Neřikaja
Neřikal
Neřikám
Neřikat
Neřko
Nese
Nése
Neseda
Neseda a vésesa
Néselňéši
Neseš
Nesetka
Nesla
Néslači
Nesle
Neslepá
Neslézne neco?
Nesločetelnosť
Nesmi
Nesmim
Nesmjela
Nesmjelá
Nesmjele
Nesmjelé
Nesmjeléch
Nesmrtelná
Nesmrtelnosť
Nesnášenlivosť
Nesnese
Nesnese
Nesnesla
Nesnesla
Nesnesle
Nesneso
Nesnesó
Nesňi
Nesňim
Neso
Nesó
Néso
Nésó
Nespackaji
Nespackal
Nespackám
neřeknu
neřež tou pilou
neřeš ten případ
neřešil
neřešitelná situace
neřeší
neřeším
neřešíme
neřešíš
neřešíte
neříkajíce
neříkal
neříkám
neříkat
neřku-li
nese
nejsi
neposeda
neposedí, nevydrží na jednom místě
nejsilnější
neseš
nesytka sršňová SESIA APIFORMIS škůdce,čeleď
motýlů
nesla
nejsladší
nesli
není slepá, vidí
neodnese něco ?
neslučitelnost
nesmí
nesmím
nesměla
nesmělá
nesměli
nesmělý
nesmělých
nesmrtelná
nesmrtelnost
nesnášenlivost
nesnese se s nikým
nesnese vajíčko
nesnesla se s ním
nesnesla vajíčko
nesnesli se s nikým
nesnesu tu židli atd.
nesnesou se mezi sebou
nesní
nesním
nesu k vám peníze
nesou již slepice?
nejsem tady
nejsou
nepokazí
nepokazil
nepokazím
Nespackat
Nespacké
Nespal
Nespánek
Nespat
Nespávajó
Nespával
Nespávat
Nespavosť
Néspiš
Nespiš-le
Nespletl
Nespletó
Nespolehlev(f)ca
Nespolehlevá
Nespolehlevé
Nespolehlevec
Nespolehlevéch
Nespolehlevém
Nespominá
Nespominajó
Nespominé
Néspravedlevjéši
Nespřihal
Nespřikal
Nespřikat
Nesrazel
Nesrazet
Nestabileta
Nestalo
Nestane
Néstarši
Nesteď
Nesteďela
Nesteďi
Nesteďijó
Nesteďim
Nestor
Nestrká
Nestrkajó
Nestrké
Nestrkéte
Nesváďé
Nesváďela
Nesváďéte
Nésvedeňéši
Nesvedl
Nesvedo
Nesviťici
Nesvořlev(f)ca
Nesvořlev(f)ce
Nesvořlevec
Neščápená
Neščápeňe
Neščápeňi
nepokazit
nepokaz
nespal
nespánek
nespát
nespávají
nespával
nespávat
nespavost
nejspíš
nespíš-li
nespletl, nepopletl
nespletou
nespolehlivce
nespolehlivá
nespolehlivý
nespolehlivec
nespolehlivých
nespolehlivým
nevzpomíná si
nevzpomínají si
nevzpomínej
nejspravedlivější
nespřahat se s druhým, nedávat se dohromady
neodporoval
neodporovat
nesrazil nikoho
nesrazit
nestabilita
nestalo
nestane
nejstarší
neostýchej se, nestyď se
neostýchala se
neostýchá se
neostýchají se
neostýchám se
nejstarší
nestrká
nestrkají
nestrkej
nestrkejte
nesváděj
nesváděla
nesvádějte to na druhé
nejzvedenější
nesvedl nic, nechtěla ho
to já nesvedu
nesvítící
svárlivce
svárlivce
svárlivec
prohnaná
prohnaně
prohnaní
Neščápeny
Neščasná
Néščasňéši
Néščasňéšiho
Néščasňéšim
Neščépéte
Neškročelo
Neškroči
Nešla
Nešle
Nešpore
Neštovice
Nešvinglařel
Nešvinglařet
Nešvinglaři
Nešvinglařim
Nešvinglařite
Netak
Netálija
Netéká
Netékalo
Netékav(f)ka
Netékav(f)kó
Neťik
Netkaná
Netkanéch
Neto
Netopéř
Netraďičňi
Netrap
Netrápi
Netrápijó
Netrápil
Netrapte
Netrhajó
Netrhal
Netrhéte
Netrocoj
Netrocojó
Netrocoval
Netrófajó
Netrófal
Netrófám
Netrófáte
Netřesk
Netvařec
Neuma
Neurčetá
Neurológ
Neurolóška
Néurostléši
Néurostléšich
prohnaně hromské ženské
nešťastná
nejšťastnější
nejšťastnějšího
nejšťastnějším
neštípejte
neškručelo mu v břiše, neměl hlad
neškručí
nešla
nešli
nešpory, předposlední část kněžských a řádových
hodinek
neštovice
nepodváděl
nepodvádět
nepodvádí
nepodvádím
nepodvádíte
jinak
Itálie
netýká
netýkalo
netýkavka - BALSAMINACEAE bylina
netýkavkou
netík, v zahradách se pěstuje druh ADIANTUM
PEDATUM rod kapradin
netkaná
netkaných
netto
netopýr - MICROCHIROPTERA
netradiční
netrap mne
netrápí nikoho
netrápí
netrápil
netrapte
netrhají
netrhal
netrhejte
netrucuj
netrucují
netrucoval
netroufají
netroufal si
netroufám si na něj
netroufáte
netřesk SEMPERVIVUM - pěstuje se pro okrasu
netvařec - u nás se vyskytuje pouze jedovatý keř
AMORPHA FRUTICOSA
gregoriánský chorál, notové značky
neurčitá
neurolog - nauka o nervstvu
neuroložka
nejurostlejší
nejurostlejších
Neurotik
Neuróza
Neutočeňi
Neutrál
Neutraleta
Neutrón
Neutrónová
Neuvjedomňelosť
Nev(f)šimal
Nev(f)šimat
Nev(f)šiml
Nevaďi
Nevadl
Nevaďňi
Nevadnó
Nevdajó
Nevdala
Nevdáš
Nevdat
Nevdává
Nevebojoje
Nevebojoval
Névéborňéši
Nevébošná
Neveciťil
Nevečitá
Nevečitajó
Nevečité
Nevečitéte
Nevečťi
Nevečtle
Nevečtó
Nevedržel
Nevedržijó
Nevekómal
Nevekómat
Nevekósl
Nevekósne
Nevekósňi
Nevekósno
Nevekróťil
Neveminol
Neveňórá
Neveňórala
Nevepadl
Nevérobňi
Neverošoj
Néveselši
Neveschl
Neveslóžel
Nevesošel
Nevespačka
Nevespáňi
Nevespat
Nevestrašel
neurotik - chronické neuropsychické poruchy
neuróza
neútočení
neutrál
neutralita
neutron spolu s protony tvoří jádro atomů
neutronová bomba
neuvědomělost
nevšímal si nikoho
nevšímat
nevšiml si
nevadí
nevadl
nevadni
nevadnou
nevdají
nevdala
nevdáš se holka
nevdát
nevdává
nevybojuje
nevybojoval
nejvýbornější
nevýbušná
nevycítil
nevyčítá
nevyčítají
nevyčítej
nevyčítejte
nevyčti
nevyčetli
nevyčtou
nevydržel
Nevydrží
nevykoumal
nevykoumat
nevykousl
nevykousne
nevykousni
nevykousnu
nevykroutil se
nevyminul
nevyslídí
nevyslídila
nevypadl
nevýrobní
nevyrušuj
nejveselejší
nevyschl
nevysloužil
nevysušil
nevsypání
nevyspání
nevyspat se
nevystrašil
Nevestrašet
Névéš
Néveši
Nevešňopal
Nevešňopat
Nevetahl
Nevetřepal
Nevetřepat
Neveveskoj
Névic
Neviďel
Neviďet
Nevidomke
Nevim
Nevite
Nevizo
Névječi
Névječiho
Névječim
Nevjeďel
Nevjeďele
Nevjedomi
Nevjedomke
Nevjesta
Nevlasťňi
Nevlasťňim
Nevolňictvi
Nevratná
Nevratnéch
Nevtón
Nevyspal
Névzácňéši
Névzácňéšim
Nevzal
Nevzany
Nezačvrči
Nézaďňéši
Nézaďňéšich
Nezadřel
Nezadřó
Nezahéká
Nezahlidl
Nezahoďi
Nezachetl
Nezacheťňi
Nezachetnó
Nezaklnol
Nezakockal
Nezakockat
Nézalátaňéši
Nezapadl
Nezapadnó
Nezapomeň
Nezapomeno
nevystrašit
nejvýš
nejvyšší
nevyčuchal, nezjistil, nevyslídil
nezjistit
nevytáhl
nevytřepal
nevytřepat
nevykřikuj
nejvíc
neviděl
nevidět
nevědomky
nevím
nevíte
nevidím
největší
největšího
největším
nevěděl
nevěděli
bezvědomí
nevědomky
nevěsta
nevlastní
nevlastním
nevolnictví
nevratná
nevratných
Newton, 1643-1727, britský matematik, fysik a
astronom
nevyspal
nejvzácnější
nejvzácnějším
nevzal
nevzané
nezavrká
nejzadnější
nejzadnějších
nepomohl
nepomohou
nezahýká
nezahlídl
nezahodí
nezachytl
nezachytni
nezachytnou
nezaklel
nezakuckal se
nezakuckat se
najzáplátovanější
nezapadl
nezapadnou
nezapomeň
nezapomenu
Nezapominal
Nezapominka
Nezarostl
Nezaslóžel
Nezaslóži
Nezaslóžijó
Nezaslóžim
Nezaspal
Nézáš
Nezatekl
Nezaťikne
Nezbeda
Nézbetečňéši
Nezbévá
Nezbévalo
Nezdara
Nezdoba
Nezdřevjeňel
Nezdřevjeňiš
Nezende
Nezešošňoval
Nezešošňovat
Nezhrbaťel
Nezkřevi
Nezkřevijó
Neznahaňba
Neznal
Nezostal
Nezostane
Nezpáčijó
Nezpomene
Nezraďil
Nezraďim
Nezteřel
Nezteři
Nezvoštvrlizovat
Než
Neždurchá
Neždurchl
Neždurchnót
Nežeň
Nežeň
Neženo
Neženťe
Nežeňte
Ňi
Nibeliňská
Nibs
Ňic
Ňicotné
Ňigdás
Nigérija
Nigerijská
Ňihdá
Ňihdes
nezapomínal
pomněnka
nezarostl
nezasloužil
nezaslouží
nezaslouží
nezasloužím
nezaspal
co nejdál
nezatekl
nezatikne
nezbeda,uličník
nejzbytečnější
nezbývá
nezbývalo
nezdara
neplecha,nezbeda
nezdřevěněl
nezdřevěníš
nevzejde
nezkouskoval
nezkouskovat
nezhrbatěl
nezkřiví
nezkřiví
neznající hanbu
neznal
nezůstal
nezůstane
nezruší smlouvu, dohodu
nevzpomene
nezradil
nezradím
neztrouchnivěl
neztrouchniví
netrhat ovoce ze stromů
než
nestrká
nestrčil
nestrčit
nežeň se do neštěstí
nežeň se, ještě máš čas
neženu, nespěchám
nežeňte se, nespěchejte
nežeňte se, nespěchejte
ni
nibeliňská - Nibelungové
druh rafinovaného cukru
nic
nicotný
nikdy
Nigerie, stát v západní Africe
nigerijská
nikdy
nikdy
Ňihilismos
Ňich
Ňijačena
Ňijačeno
Ňijaké
Nikl
Niklem
Niklo
Niklová
Ňikoťin
Nil
Nimbus
Ňimród
Niňera
Niňiv(f)ská
Niňive
Ňiť
Ňiťe
Ňiťenka
Ňiťó
Ňitra
Nitrogricerin
Nivelaca
Nivelačňi
Ňizká
Ňizkéch
Ňizkozdižná
Ňiž
Ňižen
Ňižena
No
Ňo
Ňó
Nobel
Nobeleta
Nobélijum
Nóblesa
Nóblpán
Noc
Noce
Nocená
Noceňi
Noceňi
Noceňim
Nocó
Nocov(f)ka
Nočňi
Nočňik
Nočňimo
Nogát
Noget
nihilismus - obecně, negativní vztah k všeobecně
přijímaným hodnotám
nich
nic neznamenající
nijačenu
nijaký
nikl, zn.Ni - nicolum
niklem
niklu
niklová
nikotin
Nil - řeka v Africe, dlouhá 6.671 km
gloriola, svatozář
nimrod, myslivec
kolovrátek, kolovratec, organistrum - hudební nástroj
strunný třecí
ninivská
Ninive - Irák, osídleno od 4.tisíciletí před naším
letopočtem
niť
nitě
potrava ryb - nitěnka TUBIFICIDAE
nití
Nitra - SR
nitroglycerin
nivelace - určuje se rozdíl dvou bodů
nivelační
nízká
nízkých
nízkozdvižná plošina
níž
nížin
nížina
no
ni
ní
švédský průmyslový podnikatel, vynálezce výbušnin
nobilita - privilegovaná vrstva občanů ve starověkém
Římě
nobelium - zn. No
jemnost, uhlazenost
lepší člověk
noc
noci
nucená
nucení k práci, činnosti
nucení k močení
nucením
nocí
noční bdění
noční
nočník
nočnímu
nugát, cukrářský výrobek
nugget, valoun zlata
Noh
Noha
Noháč
Nohách
Nohama
Nohatka
Nohe (vzale nohe)
Nohébal
Ňohňal
Ňohňat
Ňochá
Ňochal
Ňocháňi
Noje
Nomád
Nomáda
Nomáďi
Nomádismos
Nómen
Nomenklatora
Nomera
Nominaca
Nominálňi
Nóna
Noncijos
Nonét
Noneto
Nora
Ňórá
Ňóral
Ňóráňi
Ňórat
Ňóráte?
Nordická
Norek
Norimberk
Norimberské
Norma
Norma
Normaleta
Normálka
Normálňi
Norováňi
Norská
Norsko
Nos
Nosál
Nosel
Nosi
Nosič
Nosim
Noso
Nosorožec
Nosorožik
pták Noh
noha
noháč - PEDETIDAE, podobající se tarbíkům
nohách
nohama
nohatka, PANTOPODA, třída členovců z podkmene
klepítkatců
nohy (utekli)
nohejbal
mluvil přes nos - huhňal
ňuhňat
čichá
čichal
čichání
Noe - jeho archa
kočovný pastevec
rod hmyzu z nadčeledi včel
nomádi
kočovnictví
jméno
nomenklatura
čísla
nominace
jmenovitý
nona – hudební útvar, vzdálenost
nuncius, zástupce Vatikánu v cizině
nonet
noneto
liščí nora
pátrá, hledá
pátral, hledal
pátrání, hledání
pátrat, hledat čichem
pátráte?
severská rasa lidí
LUTREOLA - norek evropský
Norimberk, město v Bavorsku
norimberský
norma práce
Norma žen. jméno
normalita
normální stav, normálka
normální
norování
norská
Norsko
nos
NOSÁL ČERVENÝ NASAU, šelma
nosil vodu
nosí
nosič
nosím
nosu
býložravec RHINOCERATIDAE
rod brouků - nosorožík kapucínek ORYCTES
Noša
Nošama
Nošo
Nošó
Nota
Nóta
Notábl
Notaca
Notár
Notára
Notárijus
Note
Noťi
Noticka
Noťil
Noťit
Notná
Notné
Notnéch
Notném
Noťňi
Notopis
Notoťisk
Notové klič
Notrija
Notula
Nova
Nová
Nováci
Nové fták
Novéch
Novela
Novele
Noveleba
Novelo
Novém
Novéma
Novic
Noviciját
Novicka
Novin
Novinářstvi
Novine
Novinka
Novino
Novinó
Novodur
Novofulanské
Novorozenec
Novoťisk
Novoťiske
Novum
Novy kořeňi
NASIORNIS
nůše
nůšema
nůši
nůší
nota
diplomatická nóta
hodnostář
notace
notář
notáře
městský písař
noty
nutí
drobná zpráva
nutil
nutit
nutná
nutný
nutných
nutným
nutní
notopis
nototisk
notový klíč na začátku skladby
nutrie, vodní hlodavec MYOCASTOR
zběžné písmo užívané ve 13.-15. století
nová hvězda
nová
nově přistěhovaní
letadlo
nových
novela zákona
novely
noveleta - charakteristická hudební skladba
novelu
novým
novýma
kandidát členství v roční lhůtě
alespoň jeden rok trvající zkušební lhůta
kandidátka - novicka
novin
novinářství
noviny
novinka
novinu
novinou
novodur
novofundlandský
novorozenec
novotisk
novotisky
novinka
nové koření - usušené plody tropického vždy
zeleného stromu PIMENTA OFFICINALIS
Novyho
Nozdre
Noža
Nožař
Nože
Nožéc
Nožécama
Nožéce
Nuanca
Nucená
Nudista
Nudistka
Nugát
Nuget
Nula
Numer
Numerická
Nuncijatora
Nuncijus
Nutaca
Nutná
Nutrija
Nužkama
Nužke
Nydr
Nylón
Nylónem
Nylónová
Nymbork
Nymfa
Nymfománija
PÍSMENO O
O
Oba
Obá
Obal
Občena
Obďelávajó
Obďelávat
Obec
Obecňi
Obecňi
Obecňich
Obecňim
Obecňima
Obecňimo
Obečé
Obečéná
Obečéné
Obečéňe
Obečénó
nového
nozdry
nože
výrobce nožů
nože
nožic
nožicama
nožice
jemný odstín
nucená
nudista, naháč
nudistka
cukrovinka
valoun zlata
nula
čísel
číselná
nunciatura - úřad a sídlo nuncia
nuncius - papežův trvalý zástupce
nutace, periodicky vlnivý pohyb osy setrvačníku
nutná
nutrie
nožicama
nožice
povel k zemi
nylon
nylonem
nylonová
Nymburk město v Čechách
řecká mythologie - dcera Diova
nymfomanie, výrazně zvýšená pohlavní vzrušivost
ženy
O
oba
obá
obal
občina
obdělávají
obdělávat
obec, vesnice
obecní
obecní
obecních
obecním
obecníma
obecnímu
obyčej
obyčejná
obyčejný
obyčejně
obyčejnou
Obelisk
Obelo
Obendó
Obestal
Obestano
Obezita
Obezlička
Obézňi
Obilňica
Objed
Objeda
Objedák
Objedo
Objedo
Objedvajó
Objedval
Objedvat
Objeh
Objekt
Objektiv(f)
Objesel
Obješenca
Objeť
Objeťima
Objetoj
Objetoval
Objetováňi
Obježná
Obježnéch
Obježňica
Objižďka
Objižďka
Obláček
Oblámal
Oblámat
Oblámó
Oblé
Obleje
Oblel
Obleťi
Obletojó
Obletoval
Obletovanéch
Obletovanó
Obleva
Obléznót
Oblezoje
Oblezoval
Oblezovat
Oblidl
Oblidnó
Obligaca
Obligáťňi
Obližet
obelisk
ubylo
obejdou
objal
obejmu
tlustý až příliš
zbavovat se osobní odpovědnosti
obézní, obtloustlý
obilnice
oběd
oběda
vůz na dovážení oběda v době roboty
obědu
objedu to kolem
obědvají
obědval
obědvat
oběh
objekt
objektiv
oběsil se
oběšence
oběť
obětima
obětuj
obětoval
obětování
oběžná
oběžných
oběžnice
objížďka
objížďka
obláček
oblámal roští kolem
oblámat
oblámou
oblý
oblije ho studený pot
oblil, pozvracel
obletí
obletují
obletoval
obletovaných
obletovanou
obleva
oblíznout
oblizuje
oblizoval
oblizovat
obhlédl
obhlédnou
obligace např.cenné papíry vydávané na menší
zaokrouhlené částky
obligátní klavír
ublížit
Obliži
Obližojó
Obloda
Obloha
Obmel
Obmet
Obmetl
Obmist
Obmjekčel
Obmjekčela
Obmjekčená
Obmjekčet
Obmjekčijó
Obmjekčim
Obmjekčime
Obmjekčite
Obnova
Obnove
Obnovenéch
Obnoveny
Obnovijó
Obnovil
Obnovit
Obnovo
Obnovó
Obóch
Obóm
Obóma
Obor
Obora
Obore
Oborka
Oborke
Oborko
Oborkó
Obozi
Obožáci
Obožačka
Obožačko
Obožák
Obožákama
Obožáke
Obožáko
Obr
Obra
Obrábjeci
Obrábjeňi
Obraceč
Obrana
Obránkeňa
Obránkeňo
Obrat
Obrať
Obráťa
Obratel
ublíží
ubližují
obluda
obloha
obmyl
obmýt
zametl
obmést
obměkčil
obměkčila
obměkčená
obměkčit
obměkčí
obměkčím
obměkčíme
obměkčíte
obnova
obnovy
obnovených
obnovené
obnoví
obnovil
obnovit
obnovu
obnovou
obou
oběma
obouma, oběma
učební obor
obora
obory
oborávka
oborávky
oborávku
oborávkou
ubozí
ubožáci
ubožačka
ubožačku
ubožák
ubožákama
ubožáky
ubožáku
obr
obra
obráběcí
obrábění kovů
obraceč sena
obrana
ochránkyně, obránkyně
ochránkyni, obránkyni
obrat
obrať se, otoč se
obrátivše se
obratel
Obráťi
Obráťijó
Obráťil
Obrátka
Obraťó
Obraz
Obrazela
Obrazet
Obrazijó
Obrázkama
Obrázkem
Obrazov(f)ka
Obrážel
Obražeňina
Obraženy pate
Obrážet
Obráži
Obrážijó
Obrážim
Obre
Obrna
Obrňená
Obrňeňi
Obrňenka
Obroči
Obróčka
Obrok
Obrom
Obrov(f)ská
Obrov(f)šťi
Obři
Obřisel
Obřisla
Obřislama
Obřislo
Obsáďa
Obsazovaná
Obsazovanéch
Obsedlal
Obsejo
Obsejó
Obsel
Obsepané
Obsidiján
Obsilka
Obslóžel
Obslóžená
Obslóžet
Obstál
Obstále
Obstát
Obstoji
Obstojite
Obstřehal
obráti
obrátí
obrátil
obrátka
obratem
obraz
odrazila
odrazit si palec u nohy
dotknou se
obrázkama;kartama
obrázkem,kartou
obrazovka
odrážel
obraženina po úderu
podlité paty
odrážet si patu
odráží
odráží
odrážím
obry
obrna lidí i vepřového dobytka
pancéřovaná divize atd.
obrnění rytíři
bičíkovec z kmene CHROMOPHYTA
obročí - v lenním právu, úřad a s ním spojeného
majetku a důchodu
obroučka
krmivo pro koně
obrům
obrovská
obrovští
obři
povřísel
povřísla
povříslama
povříslo
obsadivše
obsazovaná
obsazovaných
otočil si ho kolem prstu
obseji
obsejí
obsel
obsypaný
obsidián - sopečné křemičitanové sklo
obsílka
obsloužil
obsloužená
obsloužit
obstál
obstáli
obstát
obstojí
obstojíte
obstříhal
Obstřehám
Obstřehaňi
Obstřehat
Obšajz
Obšata
Obšobrstnót
Obšobrstovat
Obťežojo
Obťežoval
Obťežovat
Obťiž
Obťižná
Obťižňi
Obulus
Obveklá
Obvekly
Obvéřel
Obvéřela
Obvéřet
Obzobal
Obzobat
Obzol
Obzor
Obzore
Obzoro
Obzoro fšecko
Obzvlášč
Obževa
Obževó
Oca
Ocabořel
Ocabořet
Ocáď
Ocapkaná
Ocapkat
Ocas
Ocasa
Ocasáč
Ocásek
Ocaska
Ocáske
Ocásko
Oceján
Ocelárňa
Ocelka
Oceloret
Ocelot
Oceloval
Ocelové
Oceluj
Ocem
Ocet
Ociťa
Ociťijó
obstřihám
obstřihaní
obstřihat
propuštění
oblečení
mít se k někomu
potichu odcházet
obtěžuji
obtěžoval
obtěžovat
obtíž
obtížná
obtížní
drobná mince starých Řeků, jednotka váhy, šestina
drachmy
obvyklá
obvyklé
obhlédl se
obhlédla se
obhlédnout se
dostat výprask
dostat něco zlého - výprask
obral
obzor
obzory
obzoru
přijít o všechno
obzvlášť
obživa
obživou
otce
osopil se
osopit se
odtud
uchozená
uchodit se
ocas koňský, čertí atd.
ocasa
hadinec
myší ocásek
truhlářská pila jednoruční
ocásky
ocásků
oceán
ocelárna
ocilka
oceloryt
kočkovitá šelma, zool. LEOPARDUS
zlíbal
ocelový
zlíbej
otcem
ocet
ocitnuvší se
ucítí
Ociťil
Ociťile
Ociťit
Oco
Ocón
Ócta
Octan
Octano
Octanové
Ócte
Ocťená
Ocťil
Ocťila
Ocťit
Ocťivosť
Ocťivosťó
Óctó
Oč
Očadl
Očadló
Očadneš
Očadnete
Očadnó
Očadnót
Očama
Óčasná
Óčasňil
Óčasňime
Óčasňit
Oče
Očék
Očel
Óčel
Očela
Očele
Óčelo
Očená
Očenáš
Očené
Očenéch
Óčenek
Očeňéši
Očeňéšich
Očeňéšim
Očeňil
Óčenke
Óčenkojo
Óčenkoval
Očestca
Očestec
Očesťil
Očesťit
Očestné
Očeščená
Očeščeňi
ucítil
ucítili
ucítit
o co jde
ocún COLCHICUM - jedovatá bylina
úcta
octan hlinitý
octanu
octanový obklad
úcty
uctěná
uctil
uctila
uctít
uctivost
uctivostí
úctou
oč jde
opálil se na slunci
opálenou
opálíš se
opálíte se
opálí se
opálit se
očima
účastná
účastnil se
účastníme se
účastnit se
oči
vepřový žalud
učil
účel
učila
učili
účelu
učená
modlitba Otče náš
učený
učených
účinek
učenější
učenějších
učenějším
učinil
účinky
účinkuji
účinkoval
očistce
očistec
očistil
očistit
očistný
očištěná
očištění
Óčet
Očetel
Očetelka
Óčeťňi
Oči
Očibená
Očibeném
Očibenó
Očijó
Očim
Očim
Očime
Očite
Očivat
Očkoje
Očkoval
Očkováňi
Očňica
Očňica
Očot
Očozená
Očozoval
Očozovaňi
Očozovat
Od
Óda
Odačkal
Odačkat
Odajó
Odal
Odal
Odaleska
Odáňi
Odáňim
Odat
Odbel
Odbetéch
Odbeťi
Odbévá
Odbéval
Odboj
Odbolelo
Odboli
Odbore
Odborné
Odborňica
Odborňik
Odcezel
Odcezeňi
Odčétal
Odčétáňi
Odčétat
Oddechl
Oddéchl
Oddechojo
účet
učitel
učitelka
účetní
učí
uplakaná
uplakaným
uplakanou
učí
učím
očím
učíme
učíte
učívat
očkuje
očkoval
očkování
orbita - očnice
učnice
ucítit
okuřovaná, cítit kouřem
okuřoval
okuřovaní
okuřovat
od
óda na radost
umačkal
umačkat
uvedou ve známost
uvedl ve známost
udal souseda
otrokyně v harému
udání
udáním
oznámit všem; udat policii
odbyl
odbytých
odbytí
odbývá - kráva po otelení
odbýval svoji práci
odboj
přebolelo
přebolí
odbory
odborný
odbornice
odborník
odcizil se
odcizení
odčítal
odčítání
odčítat
oddechl si
oddýchl si
oddychuji
Oddlábl
Oddlábnót
Ode
Óde
Odedávna
Oďeďil
Oďelajó
Oďelám
Oďelat
Oďeláte
Oďelé
Odemč
Odemčel
Odemčeny
Odemčó
Odemkl
Odendo
Oder
Oderel
Oderelo
Oderená
Oderené
Oderi
Oderka
Odesteló
Odestlal
Odešla
Odfókl
Odfókno
Odfokoje
Odfokoval
Odfrkl
Odfrkno
Odhad
Odhanačel
Odhanačet
Odhoďil
Odhoďit
Odhozená
Odhozenó
Odchlopeňi
Oďil
Oďila
Oďile
Odjeď
Odjedo
Odjel
Odkáď
Odkáťse
Odkaz
Odklapil
Odkleďil
Odkopal
Odkorek
Odkorko
vydlábl dlátem
vydlábnout
od,ode všeho zlého
ódy
odedávna
našetřil věno pro dceru
udělají
udělám
udělat
udělejte
udělej
odemkni vrata
odemkl
odemčené
odemknou
odemkl
odejdu
udeř
udeřil
udeřil blesk,hrom
udeřená
udeřený
hrom bije, někde udeří
druh dřevěné dýmky
odestelou
odestlal
odešla
odfoukl
odfouknu
oddechuje, odfukuje
oddechoval, odfukoval
kůň odfrkl
oddechnu si
odhad
zapomněl na svůj původ
zapomenout na svůj původ
odhodil
odhodit
odhozená
odhozenou
ostříhání
udil maso
udila
udili
odjeď
odjedu
odjel
odkud
odkudsi
odkaz
otevřel
odklidil
odkopal
odpad dřeva - odkorek
odkorku
Odlev(f)ja si
Odlevil
Odlevile sobje
Odlitke
Odmitá
Odmital
Odmitat
Odmitnol
Odmitnoťi
Odmitnóťi
Odmjena
Odmocňina
Odmrť
Odmrťó
Odnaočel
Odnaočet
Odnaoči
Odnedávna
Odnesl
Odneso
Odnesó
Odobróchat
Odpad
Odpaďňi
Odpado
Odpálet
Odpásal
Odpásat
Odpášo
Odpirá
Odpirajó
Odpiral
Odpirat
Odpise
Odpisoje
Odpisoval
Odplojo
Odplol
Odplot
Odplóval
Odplóval
Odpočeno
Odpočenoté
Odpočeňte
Odpočétat
Odpočétával
Odpočétávat
Odpoleďňa
Odporňictvi
Odposťil
Odpoščeňi
Odpoščeny
Odpovidal
Odpovidat
Odpovidat
uleviv si
ulevil si
ulevili sobě
odlitky
odbírá za sekáčem
odebíral
odebírat
odmítnul
odmítnutí
odmítnouti
odměna
odmocnina
nebyl-li dědic, statek připadl vrchnosti
odúmrtí
odnaučil se
odnaučit
odnaučí
odnedávna
odnesl
odnesu
odnesou
udobřit se
odpad
odpadni,nech toho, odejdi
odpadu
utéct
odpásal řemen
odpásat, odepnout
odpásám
odpírá poslušnost
odpírají
odpíral
odpírat
odpisy
odpisuje
odpisoval
odplivnu si
odplivnul si
odplivnout si
odplivoval si
odplouval po řece
odpočinu
odpočinutý
odpočiňte si
odpočítat
odpočítával
odpočítávat
odpoledne
byli znepřáteleni
odpustil
odpuštění
odpuštěné
odpovídal
odpovídat na otázky
odpovídat, nést odpovědnost za svěřenou práci, dozor
Odpovidé
Odpřesáhl
Odpřesáhnót
Odpusťil
Odpustke
Odrabal
Odrabaná
Odrabaňi
Odranec
Odrha
Odrobinka
Odruda
Odryglovat
Održel
Održet
Odřiml
Odřmnót
Odseďel
Odsóďil
Odsóďit
Odsózená
Odsózenéch
Odsózeňi
Odsťehojo
Odsťehoval
Odsťehovat
Odstéňit
Odstéňit
Odstéňoval
Odstéňoval
Odstéňovat
Odstéňovat
Odstopny
Odstrájel
Odstrájet
Odstrojil
Odstrojit
Odstřelnosť
Odščeřópená
Odšpihlajó
Odšpihlal
Odtahl
Odtahnót
Odtróbja
Odvedl
Odvedl
Odvoďňeňi
Odvyst
Odvzdošňeňi
Odyseja
O nás
Odzemek
Odznak(oznak)
Odžébroval
odpovídej
odpřisáhl
odpřisahnout
odpustil
odpustky
otloukl omítku
otlučená
špatně oblečení
otrhanec
trhan
drobty z jídla
odrůda
odstrčit okno
udržel
udržet
zdříml
udřímnout
odseděl v kriminále
odsoudil
odsoudit
odsouzená
odsouzených
odsouzení
odstěhuji se
odstěhoval
odstěhovat
odlišit
odlišit
odlišoval
odlišoval
odlišovat
odlišovat
odstupné
svlékal se
svlékat se
svlékl se
svléknout se
odstřelnost
odloupnutá
neodborně odřežou
uřezal
odtáhl
odtáhnout
odtroubivše
odvedl dobrou práci
odvedl ji k sobě
odvodnění
odvést
odvzdušnění
Odyssea, starořecký epos asi o12.000 verších,
připisovaný Homérovi
u nás
zbojnický tanec
odznak
odešel, odklátil se
Odžébrovat
Oféfl
Oféfno
Oféfnót
Ofenziva
Ofertórijum
Oficijál
Oficijaleta
Oficijálňi
Oficijálová
Oficijum
Oficina
Oficir
Oficirem
Ofiklejda
Ofina
Ofjera
Ofkšot
Ofóňet
Ofrnkl
Ofrnklo
Ofrnknót
Ofsajd
Ofset
Ofsetem
Ofukovač
Ogrňa
Ogrňó
Oharek
Oharke
Oharkem
Oharkové
Ohař
Ohařa
Ohařem
Ohasel
Ohaset
Ohasijó
Ohašená
Ohašenéch
Ohašenó
Oheň
Oherská
Oherském
Ohl
Ohla
Ohláška
Ohláškó
Ohlav(f)
Ohláv(f)ke
Ohláv(f)ko
Ohláv(f)kó
Ohle
Ohlozená
odejít
nepozorovaně zmizel
zmizím
zmizet
ofenzíva, rozsáhlá vojenská akce
ofertorium - část mše
představený církevního soudu
oficialita
oficiální
manželka oficiála
oficium - jiný název pro modlitbu breviáře
oficína např.holírna atd.
důstojník
důstojníkem
jazýčkový hlas ve varhanách - žesťový dechový
nástroj, dnes již neužívaný
zástřih nad čelem
část mše - ofěra
pozor
okounět
uletěl
uletělo
uletět
ve fotbale, hokeji
způsob tisku
ofsetem
ofukovač, fukar
řetěz, nebo silný provaz, kterým se stáhly boky vozu
ogrňou - řetězem nebo provazem
okurek bot. dýně setá - CUCUMIS SATIVUS
okurky
okurkem
okurkový
stavěč - lovecký pes
ohaře
ohařem
uhasil
uhasit žízeň, oheň
uhasí
uhašená
uhašených
uhašenou
oheň
uherská
uherským
zemřel
zemřela
ohláška před svatbou v kostele
ohláškou
ohlávka – u koní bez udidla
ohlávky
ohlávku
ohlávkou
zemřeli
ohlodaná kost atd.
Ohlozenéch
Ohlozeňi
Ohňi
Ohňica
Ohňico
Ohňite
Ohňósel
Ohňóset
Ohnót
Ohnotá
Ohnotéch
Ohódne
Ohódnó na fós
Ohoňená
Ohoňil
Ohoňime
Ohoňit
Ohoňite
Óhor
Óhorem
Óhorlik
Óhoro
Ohrabečňica
Ohrabečňik
Ohrančevá
Ohrančevéch
Ohrařďená
Ohražoje
Ohražoval
Ohražovat
Ohre
Ohrezoval
Ohrezovat
Ohrnoje
Ohrnola
Ohrnotéch
Ohrnoval
Ohřé
Ohřebla
Ohřeblem
Ohřeblo
Ohřil
Ohřit
Ohřivajó
Ohřival
Ohukaná
Ohukanec
Ohukanéch
Ohukaňi
Ohylke
Ohylkom
Ocha
Ocháč
ohlodaných
ohlodaní na kost
uhni,odstup
ohnice, bot. ředkev ostrovní – RAMPHANUS
RAPHANISTRUM
ohnici
uhněte
stal se hnusným
stát se hnusným
zemřít
zemřelá
zemřelých
uhodne
uhodnou přesně - na vous
uhoněná
uhonil sebe i koně
uhoníme se
uhonit se
uhoníte
úhor, země neobdělaná, ležící ladem
úhorem
ouhorlík stepní GLAREOLA PRATINCOLA - u nás
vzácně
úhoru
ohrabečnice, velký koš
veliký koš na ohrabky
uhrančivá
uhrančivých očí
ohrazená pastvina atd.
ohrazuje se proti nařčení
ohrazoval se
ohrazovat se
Uhry
ohryzoval, okusoval
ohryzovat, okusovat
ohrnuje nos; ohrnuje rukáv atd.
ohrnula hromádky řepy
ohrnutých
ohrnoval
ohřej
pohřebla na česání koní
pohřeblem
pohřeblo
ohřál
ohřát
ohřívají
ohříval
zakřiknutá
zakřiknutec
zakřiknutých
zakřiknutí
uhýlky
uhýlkům
uši
krajáč, kamenný hrnec na mléko, ucháč
Ocháča
Ocháčem
Ochaleba
Ochalebná
Ochalebné
Ochecená
Óchelňa
Óchelňó
Ochem
Ochestany
Ocheť
Ocheťi
Ochetl
Ochetnót
Ochlemtal
Ochlemtaná
Ochlemtanče
Ochlemtané
Ochlemtanec
Ochlemtaňi
Ochlopeňi
Ochmansky kapke
Ochmara
Ochmarovat se z nekém
Ochmela
Ochmet
Ochořela
Ochořené
Ochořeňi
Ochořet
Ochoři
Ochořim
Ochoťňické
Ochoťňickéch
Ochovajó
Ochoval
Ochovéte
Ochoz
Ochozem
Ochozo
Ochrana
Ochráňi
Ochráňit
Ochranka
Ochraňoje
Ochraňoval
Ochraňovat
Ochrapťel
Ochrapťené
Ochrapťet
Ochrnol
Ochrnót
Ochrnóťi
Óchvat
ucháče, krajáče
ucháčem, krajáčem
úlisnost
úlisná
úlisný
uchycená
útulek pro vandrovní a tuláky
útulkem
uchem
uchystané
uchyť
uchytí
uchytl,chytl
uchytnout
opil se
opilá
opilče
opilý
opilec
opilí
ochlupení
hofmanské kapky
mrzutost
mít ohledy, dělat jak s malovaným vajíčkem
piják piva
u nás jeden druh - ochmet evropský LORANTHUS
EUROPAEUS
onemocněla
onemocnělý
onemocnění
onemocnět
onemocní
onemocním
ochotnický
ochotnických
zachovají
zachoval
zachovejte
ochoz, krytá i otevřená chodba
ochozem, chodbou
ochozu, chodbu
ochrana
ochrání
ochránit
ochranka
ochraňuje
ochraňoval
ochraňovat
ochraptěl
ochraptěný
ochraptět
ochrnul
ochrnout
ochrnutí
druh nemoci, také schvácenost
Ojal
Ojala
Ojale
Oje
Ojednal
Ojednat
Ojete
Ojimáňi
Ojisťil
Ojisťit
Ojiščeňi
Ojiščoje
Ojiščoval
Ojiščovat
Ojit
Ojitéch
Ojitém
Ojko
Ojmo
Ojmó
Ojmol
Ojňica
Oka
Okáč
Okap
Okapaná
Okape
Okapem
Okapi
Okapňica
Okarina
Okázaja
Okázal
Okázat
Okázat fike
Okazojo
Okazovák
Okazoval
Okaž
Okážka
Okažme
Okážo
Okažte
Okeňica
Okeseleňi
Oklačel
Oklačel
Oklačená
Oklačijó
Oklačiš
Oklačiš
Oklačite
Oklačite
ujal se
ujala
ujali se jej
oje u vozu
ujednal
ujednat
ojete k vozu
ujímání, moření
ujistil
ujistit
ujištění
ujišťuje
ujišťoval
ujišťovat
ujít několik km
ujitých
ujitým
vodič plužných koleček, má dvě snice
újmu
újmou se
ujal se dítěte
ojnice
oka na zajíce
denní motýl; SATYRIADE
okap u střechy
oprchlá slepice
okapy se musí udělat nové
okapem
jediný druh na světě – okapi pruhovaná OKAPIA
JOHNSONI z čeledi žirafovitých
okapnice - u spodní hrany oken
okarína, hudební nástroj dechový hranový, vejčitého
tvaru z pálené hlíny
ukázavši
ukázal
ukázat
absolutně nic
ukazuji
ukazovák
ukazoval
ukaž
jak se ukazovalo, byl krásný den
ukažme
ukáži
ukažte
okenice
okyselení
utlačil
otlačil si nohu
otlačená
utlačí
utlačíš
otlačíš si nohy
utlačíte
otlačíte si
Oklačojo
Oklačoval
Oklačováňi
Oklačovat
Okládajó
Okládal
Okládám
Okládat
Ókladné
Óklaďňe
Óklaďňi
Ókladnosť
Okláňijó
Okláňim
Óklej
Óklejka
Oklep
Oklepojo
Oklepoval
Oklipke
Okločená
Okločeny
Okloď
Okloďijó
Okloďil
Okloďme
Okloďte
Oklok
Oklókaji
Oklókám
Oklókáme
Oklókáňi
Oklókat
Okloň se
Okloňte se
Oklozeny
Oklózi
Oklupal
Oklupat
Oklupeny
Okna
Oknách
Okno
Okno zařenčelo
Oko
Oko za oko
Okoličňe
Okoličňi
Okoličňima
Okolnosť
Okolo
Ókolo
Okón
utlačuji
utlačoval
utlačování
utlačovat
ukládají
ukládal
ukládám
ukládat
úkladný
úkladně
úkladní vrahové
úkladnost
uklání se
ukláním se
u nás pouze ouklej obecná - ALBURNUS
ALBURNUS
ouklejka pruhovaná ALBUR NOIDES
BIPUNETATUS potrava dravých ryb
snop z prvního zrna omlácený
oklepávám
oklepával
oklipky - snop z prvního zrna omlácený
otlučená
otlučené
ukliď
uklidí
uklidil po sobě
ukliďme
ukliďte
koho pořád otloukají
otloukají
otloukám
otloukáme
otloukání,rážení ořechů
otloukat
ukloň se
ukloňte se
uklizené
uklízí
odrabal
odrabat
odrabané
okna
oknech
okno
okno zařinčelo
oko
oko za oko
po okolí
okolní domy
okolními
okolnost
okolo
úkolu
okoun říční PERCA FLUVIATILIS
Okóňeč
Okóňeči
Okónek
Okóňel
Okóňeňi
Okóňet
Okóňi
Okop
Okop
Okopal
Okopaňina
Okopany
Okopat
Okopáv(f)ka
Okope
Okope
Okopo
Okopó
Okořováňi
Okořovat
Okosoval
Okosovat
Okov(f)
Okove
Okove
Okovech
Okovech
Okovina
Okovino
Okovo
Okr
Okrajojo
Okrajoval
Okrajováňi
Okrajovat
Okrajové
Okrejo
Okrel
Okrety
Okrotánská
Okrotánsky
Okroťica
Okróťil
Okróťit
Okružák
Okružke
Okřečet
Okřékl
Okřékňi
Okřékno
Okřéknotá
Okřéknoťi
Oktan
Oktanové
zevloun jen okouní
zevlouni
okounek pstruhový MICROPTERUS SALMOIDES
zevloval, okouněl
zevlování, okounění
zevlovat, okounět
zevluje, okouní
okop ležícího střelce
okopej tu zeleninu
okopal
okopanina, všechno co se musí okopávat na poli,
zahradě
okopané
okopat na zahradě,okopat vadnou omítku na domě
okopávka
okopy
okope na zahradě
okopu zeleninu, spadl do zapomenutého okopu
okopou
okuřování
okuřovat
okusoval
okusovat
vědro u rumpálu studny
okovy na rukou
okovy u studny
okovech
okovech vězeňských
škvára
škváru
okovů
okr barva
ukrajuji si uzené
ukrajoval kousky
okrajování řepy
ukrajovat; okrajovat
okrajový
ukryji
ukryl,schoval
ukryté
ukrutánská bolest
ukrutánské
okrotice, bylina CEPHHA - LANTHERA
otočil, sebral, uzmul
otočit, sebrat, uzmout
na okrajování řepy specielní nůž nebo srp
skrojky
ukřičet
okřikl
okřikni
okřiknu
okřiknutá
okřiknutí
oktan – benzín má oktany
oktanový
Oktáva
Oktet
Okuje
Okupaca
Okupant
Okupanťi
Okvákal
Okvákat
Okvapená
Okvapencem
Okvapenče
Okvapené
Okvapeňe
Okvapeňi
Olé
Oleandr
Olec
Oléčel
Oléčet
Olečka
Olečkó
Olefčel
Olefčet
Olefči
Olékář
Olékářka
Olémalba
Olémalbó
Oléňal
Olety
Oleva
Óleva
Olevama
Ólevama
Olevo
Olevó
Ólevó
Ólevó
Olevové
Ólevové
Olevoviho
Olevovňik
Oligarchija
Olile
Ólisná
Ólisnosť
Olomi
Olomijó
Olomil
Olomit
Ólov(f)ke
Ólovek
Olovňica
Olovo
oktáva - vzdálenost mezi prvním a osmým stupněm
oktet - osm hudebníků
vznikají při kutí koní
okupace
okupant
okupanti
hrubě odbyl
hrubě odbýt
ukvapená
ukvapencem
ukvapenče
ukvapený
ukvapeně
ukvapeni
olej
dřevina, pro okrasu se pěstuje oleandr obecný
NERIUM OLEANDER - je jedovatý
ulic
zalíčil zeď
zalíčit
ulička
uličkou
ulehčil
ulehčit
ulehčí
olejkář
olejkářka
olejomalba
olejomalbou
olínal
ulité
oliva, olivovník evropský OLEA EUROPAEA
úleva
olivama
úlevama
olivu
olivou
úlevou
úlevou
olivový
úlevový
olivového
olivovník OLEA
oligarchie, státní moc je v rukou hrstky lidí
ulili,tajně sebrali atd.
úlisná
úlisnost
ulomí
ulomí
ulomil
ulomit
úlovky
úlovek
olovnice pro zedníka
olovo
Oložel
Oloženy
Oložet
Olša
Olšó
Oltář
Oltářem
Oltářňik
Oltářo
Oluv(f)ko
Olympijáda
Olympijádo
Olympijonik
Olympská
Olympskéch
Olympsky
Óm
Omaloval
Omalovaná
Omalovaňi
Omamny
Oman
Omasťijó
Omasťil
Omasťit
Omaščená
Omaščenéch
Omdlel
Omdlelá
Omdlele
Omdli
Omdlim
Omega
Omejo
Omel
Omeldoval
Omeldovaňi
Omeldovat
Omele
Omele
Omélel
Omélená
Omélenéch
Oméleňi
Ómesl
Ómeslo
Omeškajó
Omeškaná
Omeškaném
Omeškaňi
Omet
uložil v bance
uložené
uložit
olše ALNUS - rod dvouděložných rostlin z čeledi
břízovitých
olší
oltář
oltářem
oltářník - kněz pověřený liturgickými službami u
určitého oltáře v kostele
oltáře
tužka
olympiáda
olympiádu
olympionik
olympijská
olympijských
olympijské
óm, posvátná slabika (mantra) v hinduismu a
buddhismu
omaloval
omalovaná
omalovaní
omamné látky
oman pravý INULA HELENIUM léčivý kořen
omastí
omastil
omastit
omaštěná
omaštěných
omdlel
omdlená
omdleli
omdlí
omdlím
značka hodinek; název posledního písmene řecké
abecedy
umyju
umyl
ohlásil se
ohlášení
ohlásit se
omyli se
omyly se stávají
omýlil se, zmýlil se
omýlená, zmýlená
omýlených, zmýlených
omýlení, zmýlení
úmysl
úmyslu
zmeškají
zmeškaná schůzka
omeškaným, zmeškaným
zmeškaní, omeškaní
umýt
Omeť
Ometená
Ometenéch
Omeťi
Ometl
Omezená
Omezenéch
Omezo
Omi
Omigl
Omignó
Omignotá
Omignotéch
Omignoťi
Omijó
Omime
Omiňa si
Omiňoje
Omiňoval
Omiňovat
Omiráček
Omiráčke
Omist nekeho
Omitáňi
Omite
Omitka
Omitkó
Omjej
Omjel
Omjela
Omjelá
Omjele
Omjelé
Omjeták
Omklo se mo
Omlada
Omládl
Omládno
Omládnóťi
Omlado
Omlóvajó
Omlóval
Omlovja
Omňelá
Omňeléši
Omňeňi
Omňeňim
Omočená
Omočenéch
Omočeňi
Omokřeňi
Omokřim
Omokřiš
Ómor
Omordoval
ošiď
ošizená
ošizených
umytí
ošidil
omezená
omezených
omezení
umí
ošidil
ošidí
ošizená
ošizených
ošizení
umí
umíme
umíniv si
umiňuje
umiňoval
umiňovat si
umíráček
umíráčky
ošidit někoho
omítání zdiva
umíte
omítka
omítkou
uměj
uměl
uměla
umnělá ledvina
uměli
umnělý kloub
ocas zvířete, krávy, koně atd.
spletl se a nic nedostal
omladina
omládl
omládnu
omládnouti
omladinu
omlouvají
omlouval
omluvivše
umělá
umělejší
umění
uměním
umučená
umučených
umučení
mokří, umokření
poleju
poleješ
úmor
umordoval
Omordovaná
Omordovat
Ómoro
Omrkl
Omrknol
Omrknót
Omrkoval
Omrtvená
Omrtvenéch
Omrtvil
Omrtvim
Omrtvit
Omrzlena
Omřel
Omřit
Omřo
Omžékl
Omžékno
Omžéknót
Omžet se
On
Ona
Onagér
Onanija
Onatáhá
Onatáhajó
Onatáhal
Onatáhaná
Onatáhaňi
Onatáhat
Onavená
Onavenosť
Ondatra
One
Onehdá
Onehdy
Oňi
Oňiká
Oňikajó
Oňikal
Oňikat
Onkológija
Onoc
Onoca
Onocama
Onoce
Onoco
Onočka
Onočkama
Onočke
Onočkó
Oňochal
Oňochaná
Oňochanéch
umordovaná
umordovat
úmoru, pracoval do úmoru
obhlédl
omrknul situaci
obhlédnout
obhlížel
umrtvená
umrtvených
umrtvil
umrtvím
umrtvit
omrzlina
umřel
umřít
umřu
prohlédl
prohlédnu
prohlédnout
na okamžik se ukázat
on
ona
obléhací prak
masturbace
udře se
udřou se
udřel se
udřená
udření
udřít se
unavená
unavenost
ondatra pižmová ONDATRA ZIBETHICUS - jediný
druh
ony
není to dávno
není to dávno
oni
oniká
onikají
onikal
onikat
onkologie - nauka o nádorech
onuc
onuce
onucema
onuce
onuci
onučka
onučkama
onučky
onučkou
očichal
očichaná
očichaných
Oňochával
Oňochávat
Oňoché
Onomasťika
Ontárijo
Onyx
Onyxová
Oočet
Ooral
Oorany
Oorat
Ooré
Ooréte
Oořo
Oořó
Opackno
Opacknó
Opackoval
Opackovat
Opačeťe
Opačeté
Opačetéch
Opačná
Opačné
Ópad
Opadl
Opadne
Opadnót
Opadnotá
Ópado
Opajtl
Opajtle
Opajtnót
Opajtnoté
Opakojo
Opakoval
Opakovat
Ópal
Opálel
Ópalem
Opálijó
Opálim
Opáliš
Opálka
Ópalo
Opaloval
Opaloval
Opalovala
Opalovala
Opalovat
Opalovat
Opalovat
Opar duhové
Opařel
Opařená
očichával
očichávat
očiché
nauka o vlastních jménech
ontario - jablko
polodrahokam
onyxová ozdoba
oučit
ooral
oorané
oorat
oorej
oorejte
oořu, obořu
oořou, obořou
klopýtnu
klopýtnou
klopýtl
klopýtnout
opačně
opačný
opačných
opačná
opačný
úpadu, dřel do úpadu
upadl
upodne
upadnout
upadnutá
úpadu
tajně vzal
tajně vzali
tajně vzít
tajně vzitý
opakuji
opakoval
opakovat
úpal
upálil
úpalem
upálí
upálím
upálíš
ošatka
úpalu
upaloval, velmi pospíchal
opaloval se na sluníčku
upalovala z dosahu
opalovala se na sluníčku
mizet, upalovat
upalovat ohněm
opalovat se
červeň kožní
opařil
opařená
Opařenéch
Opařijó
Opařim
Opařim
Opařite
Opat
Opate
Opatrná
Opatrnéch
Opatrňe
Opatrňi
Opatrnosť
Opatroval
Opatrováňi
Opatrovňik
Opatrovňikem
Opatrovňikom
Operiloval
Operinované
Operinovanéch
Operilovaňi
Operilovat
Openda
Opendó
Opendoval
Opendovat
Opentlená
Opentlenéch
Opentlenó
Opentlet
Opera
Operácija
Operátor
Operátor
Operátorka
Opéřená
Opéřenéch
Opéřeňi
Opéřeny
Opevňeňi
Opchne.
Opchnó
Opchnotá
Opchnotéch
Opica
Opict
Opich
Opichem bet
Opiját
Opijel
Opijel
Opijum
Opikal
Opikat
Opil
opařených
opaří se
opařím se
opařím zabitou slepici, kachnu
opaříte se
opat - představený kláštera
opaty
opatrná
opatrných
opatrně
opatrní
opatrnost
opatroval
opatrování
opatrovník
opatrovníkem
opatrovníkům
operoval
operovaný
operovaných
operovaní
operovat
zahaleč
zahalečem
toulal se
toulat se
opentlená, omašlená
opentlených, omašlených
opentlenou, omašlenou
opentlit, omašlit
opera
operace
kdo operuje, operátor
výpočetní technik - operátor
totéž ako operátor
obrostlá peřím
obrostlých peřím
obrostlí peřím
obrostlé peřím
opevnění
bodne komár, ovád a pod.
bodnou
bodnutá
bodnutých
Majko, ty jsi ale opice
úpéct
být popelkou
být tím posledním
opiát
upíjel
opíjel se
opium
opékal
opékat
opil se
Opil
Opuilstvi
Opjerák
Opjeráko
Oplácé
Oplácel
Opláceňi
Oplácet
Oplača
Oplačo
Oplačó
Oplakal
Oplakaná
Oplakanéch
Oplakaňi
Oplakat
Oplaťijó
Oplaťil
Oplaťim
Oplaťit
Oplavil
Oplavit
Oplégr
Opleta
Óplňek
Óplňko
Oploskaná
Oploskanéch
Oploskaňi
Opodeldok
Ópolin
Ópolino
Ópolňik
Opoňka
Oponoval
Oponovat
Opóščel
Opoščená
Opoščeném
Opóščet
Opóščijó
Opováži-le
Opovrhoje
Opovrhoval
Opovrhovaná
Opovrhovanéch
Opovrhovat
Opozica
Opozorňijó
Opozorňil
Opozorňit
Opozorňojó
Oprate
Opraťe
Oprátka
nepatrně upil
opilství
opěrák
opěráku
uplácej
uplácel
uplácení
uplácet
oplakavši
opláči
opláčí
oplakal
uplakaná
uplakaných
uplakaní
oplakávat někoho, oplakat
oplatí
oplatil
oplatím
oplatit
plavil koně
plavit koně
výhonek na stromě
mrzutost; opletený plot
úplněk
úplňku
opleskaná, dobře rostlá
opleskaných
opleskaní
mýdlové kafrové mazání
úpolín evropský TROLLIUS EUROPAEUS, rostlina
úpolinu
úpolník, vrabec polní PASSER MONTANUS
pupenec GLECHOMA HEDERAC
oponoval, odporoval
oponovat, odporovat
opouštěl
opuštěná
opuštěným
opouštět
opouští
opovážílí se
opovrhuje
opovrhoval
opovrhovaná
opovrhovaných
opovrhovat sám sebou
opozice
upozorní
upozornil
upozornit
upozorňují
opratě k vedení koní
opratě
sám sebe dostat do nepříjemností
Oprátko
Oprató
Opravďenská
Opravďenskó
Opravďenskosť
Opravdo
Opravdová
Opravdové
Opravdovéch
Opravdovém
Oprchl
Oprchl
Oprchla
Oprchla
Oprchlenci
Oprchnó
Oprchnó
Oprosele
Opršel
Opršelo
Opršeny
Opřimná
Opřimňe
Opřimňi
Opřimnosť
Opřimnosťó
Optická
Optička
Optik
Optimismos
Optimista
Opružeňi
Opulbirojo
Opulbirovaná
Opulbirovat
Opus
Opyleňi
Opyleňim
Oraca
Oráč
Oráča
Oraček
Oráčem
Oráči
Oračka
Oračkama
Oračke
Oračko
Oračkó
Orafle
Orafno
Orafnó
Orafnót
Orafnoty
Orachétlojo
sám si navlékl oprátku
opratí
opravdovská
opravdovskou
opravdovost
opravdu
opravdová
opravdový
opravdových
opravdovým
utekl, odešel
kohout ztratil peří - oprchl
utekla,odešla
oprchala vám slepice
uprchlenci, utečenci
uprchnou
až oprchnou všechny slepice
uprosili
upadl na zem
upadlo
upadané ovoce na zahradě
úpřimná
úpřimně
úpřimní
úpřimnost
úpřimností
optická
optička
optik
optimismus - pozitivní hodno cení světa
optimista
akutní zánět kůže v místech záhybů
ostříhám,oholím - opulbiruji
ostříhaná
ostříhat,oholit
opus, skratka pro dílo, skladbu
opýlení
opýlením
orace - slavnostní projev; okolky, cavyky
oráč
oráče
mám hodně oraček - pro mnoho zájemců
oráčem
oráči
oračka
oračkama
oračky
oračku
oračkou
uchytili se na dobrém místě velmi rychle vzali knihu
uchytím, vezmu
uchytí, vezmou
uchytit, vzít
uchycení, vzití
osvětlím ohňostrojem
Orachétloval
Orachétlovany
Orajó
Orákulum
Oral
Orál
Orangotan
Orátor
Oratórijum
Oratóř
Óraz
Óraze
Orba
Orbář
Orbářa
Orbe
Orčel
Orčená
Orčet
Ordinaca
Ordinář
Ordner
Ordnere
Ordonanc
Ordrecht
Orebica
Orel
Orenflečka
Orenflečko
Orfeos
Orgán
Organda
Orgáne
Orgaf
Orgija
Orchideja
Orláb
Orliček
Orlik
Orloj
Orlosop
Orlovany spise
Orlovec
Ornament
Ornát
Ornáto
Ornitológ
Ornitológija
Orobinec
Orobotovaná
Orobotovanéch
Óroda
Órodná
osvětlil ohňostrojem
osvětlené ohňostrojem
orají
věštba - starý Řím a Řecko
oral
Ural
orangutan PONGO PYGMAENUS
vynikající řečník; zástupce panovníka u cizí vlády
oratorium - rozměrná hudební skladba
oratoř-oddělené čestné místo v kapli, kostele
úraz
úrazy
orba
soustavný soupis poddanského majetku - urbář
urbáře
orby
určil
určená
určit
ordinace
řádný profesor na vysoké škole
příslušník SdP
ordnery
vojenský posel, spojka, sluha
pokyn
orebice ALECROTIS - podobná koroptvi
orel sklaní AGUILA CHRYSAETOS
naušnice
naušnici
Orfeus
orgán státní moci
hedvábná tkanina plátnové vazby
orgány
naušnice
orgie, výstřední zábava
orcjideje
dovolená
orlíček obecný AGUILEGIA VUL GARIS - je
chráněný
orlík krátkoprstý CIRCAETUS GALLICUS - vzácný,
chráněný
orloj
orlosup bradatý GYPAETUS
úřední doklady, spisy
orlovec říční PANDION vzácný, chráněný
ornament
ornát pro kněze
ornátů
ornitolog - nauka o ptácích
ornitologie
orobinec TYPHA
kdo robotuje
kdo robotuje, orobotovaných
úroda
úrodná
Óroďňéši
Órodo
Orodojo
Orodoval
Orodovat
Órok
Órokama
Oravikovacovany pjesťe
Óroke
Órokem
Orósal
Orósaná
Orósanó
Orovnajó
Orovnal
Orovnat
Orovnat
Orovnával
Orustl
Orustla
Óřad
Óřade
Óřadem
Óřaďe
Óřado
Oře
Oředlňi
Oředlňich
Ořech
Ořechem
Ořešák
Ořeši
Ořešim
Ořešňik
Ořezal
Ořezaná
Ořezanéch
Ořezaňi
Ořezat
Ořezávač
Ořišek
Ořižke
Ořkle
Ořklevijó
Ořklevivá
Ořklevino
Ořkna
Ořkne
Ořknó
Ořknol
Ořknót
Ořknotá
úrodnější
úrodu
oroduji
orodoval
orodovat
úrok
úrokama
boxerské rukavice
úroky
úrokem
urousal se
urousaná
urousanou
urovnají
urovnal
urovnat spory
urovnat prostranství
urovnával
urostl
urostla
úřad
úřady
úřadem
úřadě
úřadu
oře
úřední
úředních
ořech CARYA
ořechem
ořešák královský (vlašský) JUGLANS REGIA
označení hrachoru hlíznatého LATHYRUS
TUBEROSUS lískového porostu
ořeším
ořešník kropenatý NUCIFRAGA
CARYOCATACTES - živí se hmyzem a semeny
dřevin - chráněný
ořezal
ořezaná, ostrouhaná tužka
ořezaných
ořezaní
ořezat
ořezávač tužek, pastelek atd
oříšek
ořížky
uřkli
oškliví si sobě
ošklivá
ošklivinu
uřknuv
uřkne
uřknou
uřknul
uřknout
uřknutá
Ořknotéch
Ořknoťi
Ořo
Ořó
Orsej
Os
Osa
Osada
Osáďa se
Osade
Osádlel
Osado
Oscapek
Oscapke
Ose
Osedavá
Osedavo
Osedavyho
Osedlé
Oseka
Osel
Osel
Osépkama
Osépke
Osesoval
Osesováňi
Oschl
Oschlé
Osi jazek
Osiná
Osinajó
Osinala
Osináte
Osinatka
Osiné
Óskok
Osladca
Osladcem
Oslaďič
Oslavijó
Oslavil
Oslavit
Oslavovaná
Osleca
Osléchá
Osléchal
Osléchat
Oslepená
Oslepenci
Oslepencom
Oslepené
Oslepenéch
Oslepeňi
uřknutých
uřknutí
ořu
ořou
orsej cibulkatý FICARIA BULBIFELIA; orsej
blatoucholistý FICARIA CALTHIFOLIA
vos
vosa
osada
usadiv se
osady
usadil se
osadu
úšklebek
úšklebky
vosy
usedavá
usedavo plakala
usedavého
usedlí, usedlík
bot.topol osika POPULUS TREMULA
osil pole
osel - jediný druh osel africký EGUUS AFRICANUS;
také nadávka
osýpkama - dětská nemoc
osýpky
prohlížel
prohlížení
uschl
uschlý
jitrocel PLANTAGO
usíná
usínají
usínala
usínáte
pšenice vouska - lidové označení pšenice obecné
usínej
úskok
osladič obecný POLYPODIUM VULGARE
osladcem
osladič
oslaví
oslavil
oslavit
oslavovaná
oslice
stydí se
styděl se
stydět se
oslepená
oslepenci
oslepencům
oslepený
oslepených
oslepení
Osleša
Oslešel
Oslešijó
Oslešiš
Ósloha
Osloňená
Osloňenéch
Osm
Osmahl
Osmé
Osmek
Osmeknót
Osmeslel
Osmeslet
Osmesli
Osmin
Osminko
Osmino
Osmit se
Osmivajó
Osmival
Osmivat
Osmivé
Osnáct
Osne
Osno
Osnol
Osnót
Osnóťi
Osnotymu
Osnova
Oso
Osó
Osoba
Osobná
Osobó
Osod
Osóďa
Osodem
Osoš
Osošená
Osošenyho
Osošel
Osotoňená
Osotoňil
Osotoňit
Osozovat
Osrďi
Osrkl
Osrkno
Osrknóťi
Osrkoval
Ostanovil
Ostanovit se o sebe
Ostanovja
uslyšev
uslyšel
uslyší
uslyšíš
vysvětlrní, vyšetření
osluněná
osluněných, opálených
osum
připekl, osmahl maso v troubě
osmý
brzdění vozu smykem, pomocí silné větve
ošidit
osmyslel si
usmyslet se
usmyslí se
osmin
osminku
osminu
usmát se
usmívají se
usmíval se
usmívat se
usmívej se
osumnáct
usne
usnu
usnul
usnout
usnutí
usnutému
notová osnova
osu
osou
osoba
osobní
osobou
osud
usoudivše
osudem
osuš
usušená
usušeného
usušil se
udýchaná
udýchal
udýchat se
usuzovat
osrdí
usrkl
usrknu
usrknouti
usrkoval, malými doušky upíjel
umínil si
umínit si, předsevzít si
uspokojiv se
Ostaranosť
Ostarčena
Ostatke
Ostaťňi
Ostaťňikem
Óstava
Ostavičňe
Ostenčeca
Ostenka
Ostenkové
Osťi
Ostlal
Ostralka
Ostřehané
Ostřehat
Ostřehl
Ostřehnót si na nekem
Ostřibňoval
Ostřibňovat
Ostřiž
Ostrožiňik
Osvicená
Osvicenéch
Osvicojo
Osvicoval
Osvjeta
Ošacená
Ošacenéch
Ošál
Ošála
Ošáli
Ošala
Ošaló
Ošaťil
Ošaťit
Oščádal
Oščádal
Oščádat
Oščekl
Oščeknót
Oščep
Oščepem
Oščepek
Óščepek
Óščepke
Oščépl
Oščépnót
Oščépnóťi
Oščoralé
Oščořel
Oščořoje
Oščořoval
ustaranos
kůže z telete, které kromě mléka přijímalo i
rostlinnou potravu
ostatky
ostatní
je ten z chasy, kdo složil, zaplatil (složné) na výlohy
ústava
ustavičně
polštář z ostenek
pápěrka, zůstává po draní peří
ostenkový
ostí, pcháče
ustlal
ostralka štíhlá ojediněle hnízdí u nás ANAS
(DAFILA) ACUTA
ostříhaný
ostříhat
zaměřilse na druhého
schladit si žáhu na druhém
ostříbňoval
ostříbňovat
ostříž lesní FALCO (HYPOTRI ORCHIS)
SUBBUTEO -chráněný
ostružiník maliník RUBUS IDAEUS
osvícená
osvícených
osvětluji
osvětloval
osvěta
oblečená
oblečených
brouk, rád leze so uší
brouka ušála
ušáli
filuta
filutou
oblékl
obléci se
ostýchal
Ošťádal příjmení
ostýchat se
utrhl se na něj
utrhnout se
oštěp
oštěpem
odštěpek
úšklebek
úšklebky
uštípl
uštípnout
uštípnutí
okoralý
pousmál se
usmívá se
usmíval se
Oščořovat
Oše
Ošejo
Ošel
Ošel
Ošema
Ošeska
Ošeskách
Ošeskama
Ošet
Ošetřel
Ošetři
Ošety
Ošklevá
Ošklevena
Ošklobaná
Ošklobanéch
Ošklobaňi
Oškoďil
Oškrabaja o Maryše kolečka
Oškrabal
Oškrabanéch
Oškrabo
Oškrt
Oškrte
Oškvarek
Oškvarkama
Oškvarke
Oškvarková
Oškvarkovém
Oškvrklé
Óšlapek
Óšlapko
Ošlejch
Ošmóraná
Ošmóranec
Ošmóranci
Ošmóraňi
Ošňica
Ošpaťňel
Ošpaťňet
Ošpidlat
Ošpoňkaná
Ošpoňkaňi
Ošpóroval
Ošpórovat
Oštara
Oštaró
Ošťiřit
Ošknol
Ošvajcl
Ošvajcnoté
Ota
Otáčka
Otáď
usmívat se
uši
ušiji
ušil
ušel
ušima
ušiska
ušiskách
ušiskama
ušít
ušetřil
ušetří
ušité
nehezká, ošklivá
ošklivina
ošklubaná, oškubaná
ošklubaných, oškubaných
ošklubaní, oškubaní
uškodil
dostal košem
očistil
očistěných
očistím
okřesaný mlýnský kámen
oškrty
škvarek
škarkama
škvarky
škvarková pomazánka
škvarkovým
od sluníčka opálený
výškrabek
výškrabků
česnek
umouněná
umouněnec
umouněnci
umounění
na uši vázaný lipský šátek
onemocněl
onemocnět
neodborně uřezat, ušpidlat
ušmudlaná
ušmudlaní
ušetřil
ušetřit
ostuda
ostudou
ušklíbnout se
uštknul ho had
uřezal
uřezaný
Ota, Otík, Otakar
zatáčka
odtud
Otajená
Otajil
Otajoval
Otakar
Otakárek
Otava
Otázka
Otcovčéši
Otcovi
Otcov(f)stvi
Otčem
Oteč
Otečenosť
Otečó
Ótek
Oťeké
Otelosť
Otevř
Otevřa
Otevřel
Otevřel
Otevřená
Otevřó
Otict
Oťisko
Otka
Ótloň
Otočel
Otočel
Otočet
Ótok
Ótrata
Ótrata
Otrávená
Otrávená
Otráveňe
Otrávila
O tře zdeche
Otřepal
Otřepaná
Otřepat
Otřes
Otrhňi
Otrhnót
Otrhnót
Otrhojó
Otrhoval
Otřipá
Otřipat
Otřisl
Otřisnót
Otrkaja
Otrkaná
Otrkat
utajená
utajil
utajoval
Otakar muž. jméno
denní motýl PAPILIONIDAE
druhé sečení
otázka
otcovčejší
otci
otcovství
otčím
uteč
útěk
utečou
příčná niť
utíkej
otylost
otevři vrata, otevř ústa, oči
otevřivše
otevřel
Otevřel příjmení
otevřená stodola
otevrou, otevřou
utéci
rukojeť otky
otka
outloň váhavý NYCTICEBUS COUCANG - primát
z podřádu poloopic
tajně vzal
otočil se
tajně vzít; otočit se
útok
útrata
rozhazovačný člověk
znechucená
otrávená jedem
znechuceně
otrávila se
o tři vzdechy
otřepal se
otřepaná fráze
otřepat se; otřepat ovoce ze stromu
otřes
utrhni
utrhnout si jablko
utrhnout si od úst
odejít na chvíli, odtrhnout se
odcházel na chvíli
otřípá se
otřípat se
otřásl se
otřásti se
obeznámiv se
obeznámená
obeznámit se
Otrobe
Otroci
Otrokářstvi
Otroke
Otrósel
Otrósijó
Ótrpňe
Otržel
Otržijó
Otvirá
Otypka
Otypke
Oťečenosť
Óťecha
Óťechó
Oťeká
Oťeká ocho
Oťekaji
Oťekajó
Oťekat
Oťišel
Oťišoval
Oťišovat
Oťirá
Oťirák
Oťiral
Oťiréte
Ovacama
Ovarovica
Óvazek
Óvazkem
Óvazkem
Ov(f)ca
Ov(f)čin
Ov(f)có
Ovelebile
Ovelebojó
Overal
Overe
Overtora
Oves
Oviďa
Oviďel
Oviďite
Ovij
Ovil
Oviza
Ovizeme
Oviznót
Ovizo
Ovjedomja
Ovjedomjenéch
Ovjenčel
Ovjenčet
Ovládač
otruby - odpad při mletí obilí
otroci
otrokářství
otroky
říci na půl úst - utrousit
utrousí
útrpně
utržil
utrží
otvírá
otep slámy
otýpky slámy
zmizení, útěk
útěcha
útěchou
utíká
otok ucha, otiká
utíkaji
utíkají
utíkat
utišil se vítr
utišoval
utišovat
utírá
ručník
utíral
utírejte
ovacema
ovarová polévka při zabíjačce
obvaz
obvazem
úvazkem
ovce domácí OVIS ARIES
ovčín
ovcí
uvelebili
uvelebují se
ochranný oblek, montérky
ovary při zabíjačce
overtůra
oves setý AVENA SATIVA
uviděv
uviděl
uvidíte
uvij, upleť věnec
uvil věnec
když uviděl
uvidíme
uvíznout
uvidím
uvědomujíce si
uvědoměných
ověnčil
ověnčit
ovladač
Ovoc
Óvod
Óvoďňica
Óvoďňicó
Óvodu
Óvrať
Óvraťi
Ov(f)sík
Ov(f)siř
Ozaled
Ozdobená
Ozdobeňi
Ozembóch
Ozeme
Ozemino
Ozévajó
Ozéváňi
Ozévat
Ózkosť
Označel
Označeňi
Ozobal
Ozobená
Ozobeňi
Ozón
Ózónká
Ozora
Ozrá
Ozrajó
Ozráléch
Ozráté
Ozval
Ozvje se
Ozvjena
Ozvó
Ozvolet se
Ozvolijó
Ozvolovat
Ož
Ožal
Ožanka
Ožat
Ožatá
Ožebračel
Ožebračel
Ožebračet
Ožebračet
Ožebračite
Ožebračet
Ožejó
Ožel
Oželel
Oželijó
Oželim
Oželiš
ovoce
úvod
vyšívaná křestní plachta
úvodnicí
úvodu
souvrať
souvratí
ovsík vyvýšený ARREHENA THERUM ELATIUS
ovsíř HELICTOTRICHON rostlina
ozalid - plánografie
ozdobená
ozdobení
neladící hudební nástroj bicí
ozimy, ječmen, pšenice
oziminu
ozývají
ozývání
ozývat
úzkost
označil
označení
ozobal, obral, ojedl
ozubená kola
ozubení
ozon
uzounká cesta
nepěkná věc, člověk
uzrá
uzrají
uzrálých
uzrátý
ozval se
ozvi se
ozvěna
ozvou se
uvolit se
uvolí se
uvolovat se
již
užal srpem
okrasná rostlina ožanka TEUCRIUM
užat srpem
užatá tráva
ožebračil sebe i rodinu
ožebračil se - újma na zdraví
ožebračit sebe i jiné - majetek
ožebračit se - újma na zdraví
ořebračíte sebe i jiné
nelezte tam, ožebračíte se
užijí
užil si
oželel
oželí
oželím
oželíš
Oželite
Ožene
Oženo
Ožetečná
Ožetečňéši
Ožetečňéšima
Ožetečňi
Ožéval
Ožéváme
Ožéváte
Oževená
Oževeňi
Oževijó
Oževite
Ožiral
Ožiral se
Ožirat
Ožirat
Ožral
Ožraléch
PÍSMENO P
p
P
Pabjerkojo
Pabjerkovat
Pabócet
Pabócijó
Pac
Pacifické
Packo
Packó
Packojo
Packoval
Packovat
Pácnót sebó
Pačesách
Pačesama
Pačese
Páči
Pačmelák
Pačok
Pád
Pád
Padajó
Padák
Padáka
Padal
Padav(f)ka
Padav(f)ka
Padav(f)kó
Padav(f)kó
Padavé
oželíte
užene si nemoc, ožene se po mouše
uženu si, oženu se
užitečná
užitečnější
užitečnějšíma
užiteční
užíval si svobody
užíváme
užíváte
oživená
oživení
uživí
uživíte
ujídal
trápil se
trápit se
opíjet se
opil se
opitých
p
P
dosbírávám zbytky
dosbírávat
motat se
motají se
dává pac
pacifický
packu,dej packu
packou
klopýtám
klopýtal
klopýtat
svalit se
vlasech
vlasama
vlasy
pcháčí
podobní čmelákům, vajíčka klade samice do plástů
čmelákům PSITHYRUS RUPESTRIS
na první bílení omítky
pád z koně atd.
první pád
padají
padák
máš výpověď
padal
zbabělec
padané ovoce
zbabělcem
padaným ovocem
padavý
Padé
Páde
Paďelek
Paďelek
Pádem
Padéme
Padesát
Padesátka
Paďišoch
Paďóch
Paďóchom
Pagaňiňi
Pagnét
Pagnéto
Pagoda
Pach
Pacholátka
Pacholci
Pachole
Pacholkom
Pacht
Pajdavé
Pajdrlák
Pajmáma
Pajmámó
Pajt
Pajtojó
Pajtováňi
Pajtovat
Pajzl
Pak
Páka
Pakfón
Pakfónové prstynek
Páko
Pákó
Pakobelka
Pakoj se
Pakojte
Pakoň
Pakoval
Pakovat
Pakt
Palác
Paladyn
Palagraf
Palaš
Palaši
Palaška
Palašňiček
Palašňik
Palatyn
rychle zmiz, padej
pády
název pole, místní název
padělaná listina
hned mu dali za vyučenou
zmizme, padejme odtud
padesát
padesátka
pádišáh – velkokrál - perština
padouch
padouchům
Paganini, houslový virtuos
bajonet
bajonetů
věžovitá chrámová stavba
pach
pacholátka
čeledínové
pachole
čeledínům
pronájem pole
chromý
komediant
panimáma
panimámou
lup
loupí
loupení
loupit
vykřičená hospoda, bordel
pak
páka
falešné stříbro
prstýnek z falešného stříbra
páku
pákou
pakobylka indická v laboratořích CARAUSIUS
MOROSUS - k pokusům
rychle se měj k odchodu
připravte se
pakůň běloocasý CONNOCHAETES GNOU téměř
vyhubený
rychle se připravoval k odchodu
rychle se s pakovat
pakt o neútočení
palác
ochránce,obránce, zastánce
paragraf
bodná, sečná zbraň
rákos
rákoska
palašníček tamaryškový ACROCEPHA LUS
(LUSCIONALA) MALANOPOGOL
rákosník ACROSEPHALUS
nejvyšší dvorní úředník
Palazór
Palazórňik
Palazóro
Palba
Palca
Palcát
Pálček
Palčevá
Palčevjéši
Palčevó
Palebná
Palec
Palecojo
Palecoval
Palečák
Palečatá
Palečka
Palečka
Palečkama
Palečke
Palečko
Palečkova
Palečňik
Palesáda
Paléstra
Paléstra
Paleta
Palevo
Pálka
Palma
Palmáre
Palme
Palné
Paloba
Palobo
Palubka
Památka
Památkó
Pamatováka
Pamatovat
Pámbu
Pámelňik
Pamflét
Pamjeť
Pamlok
Pamodřin
Pampa
Pampeliška
Pampeloši
Pampeloška
Pámva
Pámvó
Panáček
deštník
výrobce deštníků
deštníků
palba zbraní
palce
palcát
Paleček
palčivá
palčivější
palčivou
palebná síla
palec
bez cíle chodím
bez cíle chodil, palicoval se
paličák
paličatá,umíněná
palička chmelu
palička na velký buben
paličkama se hraje na tambur
paličky okolíku UMBELLA
paličku
potulovat
mučící nástroj, palečník
palisáda
palestra - starořímské zápasiště
pálka
paleta
palivo
pálka
palma - PALMAE
platí, kdo byl zastupován advokátem u soudu
palmy
pálivé
paluba
palubu
prkno s drážkou a pérem - palubka
památka
památkou
kdo má dobrou paměť
pamatovat
Bůh
pámelník - keř, SYMPHORICARPUS
pamflet, ostrý polemický leták, článek proti
jednotlivci i skupině - pomluva
paměť
pamlok sibiřský HYNOBIUS KEYSERLINGI
zlatý modřín PSEUDOLARIX AMABILIS
pastvina skotu - pampa
lidové označení pro smetanku lékařskou
LEONTODON
pampeluší
pampeliška
pánev
pánví
kněz
Panáčkova čepička
Panáda
Panama
Panama
Pancerfaost
Pancéř
Pancéřová
Pančava
Panda
Pandor
Pandrap
Paňe
Panenka
Panenská
Panfóbija
Páňi
Paňictvi
Panika
Paňmáma
Panohlavec
Panoje
Panónija
Panoš
Panoval
Panovat
Panovňik
Panrechtor
Panská
Panske
Panské
Panstvi
Pantaloške
Pantáta
Pante
Panteón
Pantlék
Paoza
Pápeňi
Pápeš
Pápeženci
Papežik
Papila
Papirke
Papirňik
Pápjera
Pápjeró
Papoč
Papola
Papóšci
Papóšinek
Papraťi
Papratka
Paprčama
Paprče
plody brslenu
žemlová nebo chlebová polévka
režná bělená textilie
Panama – střední Amerika
pancéřová pěst, pancéřovka
pancíř
pancířová
ironicky hospoda
Panda velká AILUROPODA MELANOLEUCA
pandur - ozbrojený průvodce velmože
pandraba, panrava
paní
panenka
panenská
panfobie - chorobný strach ze všeho
páni
panictví
panika
panimáma
pulec
panuje
Panonie, někdy název pro celé Uhry
panoš
panoval
panovat
panovník
řídící učitel
panská služba
mít se pansky
panský
panství
dlouhé úzké kalhoty
hospodář
panty
chrám zasvěcený všem bohům
koruna hanácké nevěsty
pauza, přestávka
stébla shořelé slámy
papež
papeženci
papežík PASSERINA CIRIS dříve často chovaný
v kleci, velmi pestře zbarvený pták
bradavka
papírové peníze
papírník, výrobce i prodejce papíru
lehce ovladatelný člověk
pápěrou
papuč
plná, baculatá tvář
papoušci
papoušínek - nejmenší druh MICROPSITTA
suché proutí, roští
rod kapradin ANTHYRIUM
tlapama
tlapy
Paprči
Paprčka
Paprčke
Paprčo
Papreka
Papreka
Paprekáč
Paprske
Papyros
Pár
Pára
Parabola
Parádistka
Parádistkó
Paradox
Parafin
Paragón
Parapét
Paraván
Parazól
Parcela
Pardál
Páre
Páre
Parebe
Parejnok
Parfén
Pargán
Parchant
Park
Párka
Parketa
Parko
Parlament
Parma
Parmazán
Parmica
Parmička
Parňi
Párňiček
Párňik
Parny
Páro
Páro
Páró
Páró
Parohe
Páromjer
Part
Parta
suché proutí
tlapka
pracky - cukroví
tlapu
paprika roční CAPSICUM ANNUUM -zelenina, po
usušení jako koření
paprika křovitá CAPSICUM FRUTESCENS,
poskytuje koření - kajenský pepř
paprikáč - guláš
paprsky
papyrus, bot. šáchor papírodárný CYPERUS
PAPYRUS
dva
pára
parabola
která se ráda parádí
parádnicí
paradox
parafin
paragon
parapet
paraván
deštník
parcela
pardál obláčkový NEOFELIS NEBULOSUS
páry
dostatek páry v kotle
paryby CHONDRICHTHYES - žralok, rejnok atd.
parejnok elektrický TORPEDO MARMORATA
parfen
parkán, prostor mezi hlavní a před ní předloženou
nižší parkánovou hradbou
syn nevolníka, levoboček
park
párka
parketa
parku
parlament
parma obecná BARBUS BARBUS
italský sýr zvaný též grana
parmice nachová MULLUS BARBATUS
parmička velkoskvrnná-akvárium CAPOETA
ARULIUS
parní lokomotiva
sauna
druh do páru
parné
páru koní
mít sílu
párou koní
sílou
parohy
měřič páry - paroměr
houslový part
společenství, parta
Parte
Partezán
Partezána
Partezánka
Partezánka
Parto
Parto
Partó
Pářeňi
Pařez
Pařez
Pařizek
Pás
Pas(bode klid)
Pasáre ďela
Pase
Páse
Paseka
Pasekó
Pasirná
Pasirné
Pásival
Páskem prohovaná
Paskoďil
Paskoďit
Paskřevec
Paso
Paso
Pasó
Pasoje
Pasojo
Pásovec
Pást po nekem
Pastéř
Pastéř
Pastéřka
Pastorále
Pastorek
Pastorela
Pastoši tobolka
Pastva
Pastva pro oče
Pastvina
Pastvo
Paščečka
Paščekovat
Pašeje
Paškálovy svice
Pat
Pata
Patáči
Patáčke
Paták
Patálija
Pate
notové party
partyzán
partyzána
partyzánka
cigarety – partyzánka
smuteční parte
skupinu lidí - partu
partou
páření
pařez stromu
stojíš jak pařez
pařízek malého stromku
pás
klid
provádět lotroviny
zápasení
pásy
nešvar, nepříjemnost
nešvarem
obstojná
obstojný
pásával
páskem pruhovaná látka
vyváděl
vyvádět
neupřímný člověk
chytli se se v pasu - zápas
pasu husy
pasou husy
souhlasí
pasuji
pásovec - DASYPODIDAE
sledovat někoho, něco
pastýř
velmi hlučný člověk
pastýřka
vánoční pastýřská koleda
pastorek
pastorela
rostlina pastuší tobolka
pastva pro dobytek
pastva pro oči
louka, pastvina
pastvu
hledík větší
odmlouvat
pašije
paškálové svíce, velké ozdobné kostelní svíce
trefil se mu do pat
pata
sléz obecný
patáčky - léky
plod slézu obecného
patálie - nepříjemnost
paty
Patent
Patentka
Paterka
Paterkó
Paternita
Paternitó
Páteř
Patizón
Patizóne
Pato
Pató
Patra
Patrech
Patrejarcha
Patrija
Patrijo
Patro
Pátrojo
Pátrojó
Patrón
Patrón
Pátroval
Pátrovat
Patřel
Patřet
Patři
Patřijó
Patřiš
Pauzerojo
Pauzeroval
Páv
Pavel
Pavel
Pavéza
Paviján
Pavilón
Pavlač
Pavóci
Pavočena
Pazderňa
Pazderňó
Pazdeře střásat
Pazdeři
Pazhnet
Pazórek
Pazórke
Pažeňi
Pažeňim
Pažetka
Pažetkó
Pec chlebová
Pec izbová
Pecák
patent; ironicky - to je patent
zavírací špendlík
pětibarevná stuha
paterkou
určení otcovství
určením otcovství
páteř
patison, druh tykve s diskovitými plody používanými
jako zelenina
patisony
patu
patou
patra na stodole
patrech
patriarcha
baterie děl
baterii
patro u domu
klopýtám
klopýtají
patron kostela
nábojnice
klopýtal
klopýtat
patřil
patřit
patří
patří
patříš
pauzíruji - mám malou přestávku
pauzíroval
páv-PAVO
vycpaný pytlík jako jelito, dával se do šátku
Pavel muž.jméno
pavéza , velký štít
pavián - PAPIO
pavilon
pavlač
pavouci
pavučina
pazderna -obecní domek
pazdernou
štípat do lýtek obrazně; pazdeří padalo při předení do
klína a chlapci je děvčatům otřepávali
pazdeří
u zvířat
pazourek
pazourky
pažení
pažením
pažitka, šnytlich
pažitkou
na pečení chleba
kachlová kamna
vymetač a vymazávač chlebové pece
Pecákem
Pecka
Peckovica
Pecna
Pecnem
Pecóch
Pecóchem
Pečaft
Pečená
Pečenéch
Pečeť
Pečeťeny
Pečeťijó
Pečeťil
Pečeťit
Pečeťňi
Pečince
Pečinka
Pečinko
Pedál
Pedant
Pedoška
Péchl
Péchnol
Péchnót
Pékajó
Pékal
Pékal
Pekárňa
Pékať
Pekelné
Pekelném
Pekelňik
Peklem
Peklo
Peklo
Pelargónija
Pelha
Pelikán
Pelikán
Peloška
Pelyňek
Penál
Penále
Penále
Pendlov(f)ke
Pendloval
Pendlovat
Pendrekovy pivo
Peňez
Peňize
Peňizek
Peprná
Peprňéši
vymetačem
frčka - hodnostní označení
pálená lihovina z peckovin
pecen chleba
pecnem
chlebová pec
chlebovou pecí
pečeť
pečená
pečených
pečeť
pečetěné
pečetí
pečetil
pečetit
pečetní prsten
pečínce
pečínka
pečínku
pedál u kola
pedant, puntičkář
poduška
utekl
utekl
utéci
litují
litoval
litoval
pekárna
litovat
pekelný
pekelným
pekelník
peklem
peklo
nesnesitelné vedro
pelargónie – muškát PELARGONIUM
belhavý člověk
Pelikán příjmení
pelikán PELECANUS
peluška botanicky hrách setý polní PISUM
SATIVUM
hořká jak pelyněk - ARTEMISIA
pouzdro na psací potřeby
pouzdra
penále
hodiny pendlovky
chodil z místa na místo
chodit z místa na místo
černé pivo
peněz
peníze
penízek rolní, plevel, THLASPI ARVENSE
peprná
peprnější
Pepř
Pepřem
Pepřo
Pepřojó
Pepřoval
Pepřovat
Pepřovňik
Perencojo
Perencoval
Perencovat
Pergál
Pergálo
Pergálové
Pergamen
Perchta
Perkmajstr
Perkmajstři
Perléček
Perlečka
Perlenka
Perlik
Perliko
Perlorodka
Permoňik
Peródke prodávat
Perón
Perótka
Perótko
Persóna
Persónó
Peřen
Peřena
Peřence
Peřene
Peřenka
Peřenkó
Peřeno
Peřenó
Peři
Peřim
Pes
Peskách
Peskál
Peskálem
Peske
Pesko
Pestva
Pestvo
Pešet se
Pešná
Pešňe
Pešňéši
Pešňéšich
pepř - PIPER
pepřem
pepře
pepřují
pepřoval
pepřovat
pepřovník PIPER
třískám, bouchám
třískal, bouchal
třískat, bouchat
velmi jemná bavlněná látka
perkálu
perkálový
pergamen, předchůdce papíru
ženská bytost, obcházející domácnost
vinohradský vrchní - perkmistr
perkmajstři
malý nebozízek
perlička kropenatá NUMIDA MELEAGRIS,
zdomácněla v Evropě v 5.stol.před n.l.
perlenka
perlík
perlíků
perlorodka říční MARGARITANA
MARGARITIFERA - je chráněná
permoník
nevdát se
nádražní peron
letka křídla peroutka
peroutku
persóna - korpulentní dáma atd.
persónou
peřin
peřina
peřince
peřiny
peřinka
peřinkou
peřinu
peřinou
peří
peřím
pes
rtech - pyskách
kdo má velké rty
pyskáčem
rty
rtu
rozpustilosti
rozpustilost
pyšnit se
pyšná
pyšně
pyšnější
pyšnějších
Pešňi
Pešňijó
Pešňil
Pešňime
Pešňit
Pešňite
Petarda
Petardó
Petel
Petla
Petláci
Petláctva
Petlák
Petlákama
Petláke
Petle
Petlik
Petlika
Petlike
Petlikem
Petliko
Petrolin
Petrolinem
Petrolino
Petroželi
Petroželová
Petroželovó nať
Pevná
Pevné
Pevňéši
Pevňéšim
Pevnyho
Pevnym
Pcháč
Pcháč
Pcháče
Pcháči
Pcháčo
Pchajó
Pchal
Pché
Pchéte
Pi
Pict
Piď
Piďalka
Piďe
Pichajó slovama
Pichl
Pichla
Pichle co nejveďele
Pichleči
pyšní
Pyšní se
pyšnil
pyšníme
pyšnit
pyšníte
velmi silná rána - výbuch
petardou
pytel
pytle
pytláci
pytláctví
pytlák
pytlákama
pytláky
pytle
pytlík
pytlíka
pytlíky
pytlíkem
pytlíku
petrolej
petrolínem
petrolínu
petržel setá PETROSELINUM SATIVUM
petrželová
Petrželovou nať
pevná
pevný
pevnější
pevnějším
pevného
pevném
pcháč (bodlák) obyčejný CIRSIUM - některé druhy
jsou obtížný plevel
se říká tomu, kdo se do někoho neustále naváží, kdo
do něj neustále „pchá“
pcháčí
bodláčí
pcháčí, bodláků
pchají
pchal
pchej
pchejte
pij
péct buchty a pod.
píď asi 20 cm
píďalka tmavoskvrnáč BUPULUS PINIARIUS škodí
v borových lesích – škůdce
pídě
rýpou slovama
píchl
píchla
řekli i to, co nevěděli
jehličí
Pichnót neco
Pichnót nekeho
Pichnoty
Pijalena
Pijan
Pijanem
Pijav(f)ka
Pijavica
Pijavica
Pije
Pijo
Pijó
Pijovár
Pijovárke
Pik
Pike
Pikó
Pila
Pila
Pilatka
Pile
Pilka
Pilkó
Pilná
Pilňéši
Pilňi
Pilňik
Pilňikem
Pilňiko
Pilořetka
Pilós
Pimprle
Pinďór
Pinďór
Pinďóra
Pinďóra
Pinka
Pinkav(f)ka
Pinkavo
Pinkl
Pinklem
Pinožel
Pinožela
Pinožet
Pinoži
Pinožijó
Pinožim
Pinzeta
Píp
udat, říci něco
udat někoho
píchnuté
žena alkoholička
muž alkoholik
pijanem
pijavenky BDELLOIDEA; žijí ve vodě, půdě-známe
jen samičky, množení neoplozenými vajíčky
pijavice HIRUDINEA
žena, která se drží jako pijavice
pije
piji
pijí
pivovar
pivovárky
píka
píky
píkou
pila
na řezání dřeva
pilatka švestková HAPLOCAMPA MINUTKA
škůdce i na jiném ovoci
pili
pilka
pilkou
pilná
pilnější
pilní
pilník
pilníkem
pilníku
pilořitka velká UROCERUS GIGAS hojně
v jehličnatých lesích beznohé larvy se vyvíjí 2-3 roky
v odumřelém dřevě - jsou to techničtí škůdci lesa
pilous SITOPHILUS - škůdce skladovaného obilí,
kukuřice, rýže atd.
loutka
malý člověk
mužský pohlavní úd
malého člověka
ukaž svůj pohlavní úd
pěnkava obecná FRINGILLA COELEBS
malá pěnkavka
pěnkavu
kdo se vrací po nezdařeném zaměstnání - jde
s pinklem zpět
přišel s pinklem
naparoval.se
naparovala
naparovat se
naparuje
naparují se
naparuji se
pinzeta
ani píp - hlásku nevydat
Pipa
Pipajó
Pipal
Pipnót
Pipó
Pipóťi
Pira
Piraňa
Pirem
Pirka
Pirko
Piro
Pisek
Pisik
Piskal
Piskale
Piskat
Piskem
Piskl
Piskle
Pisko
Piskomil
Piskoř
Pismenka
Pismenko
Pist
Pistem
Pistola
Piščel
Piščela
Piščela
Piščela z roke kriv(f)
Piščele
Piščelka
Piščelkó
Piščelo
Piščelo
Piščeló
Piščeňi
Piščeňim
Piščet
Pišči
Piščijó
Pišišvór
Piškót
Piškóte
Pišťocha velkoochá
Pit
Pitanceja
Pite
Piťi
pípa
pípají
pípal
pípnout
pípou
pípnutí
péra
piraňa - SERRASALMUS útočí v hejnech, dravá ryba
pérem
pírka
pírko
péro
písek
pisík obecný ACTITIS HYPOLE UCOS, hnízdí na
březích řek
pískal
pískali
pískat
pískem
pískl
pískli
písku
v zajetí často chován pískomil mongolský
MERIONES UNQUICULATUS
piskoř - ryba, žije ve stojatých vodách MISGURNUS
písmenka
písmenko
dřevěný tlouk na prádlo
pístem - tloukem
pistole
ječel
ječela
holenní kost
silně tekla z ruky krev
ječeli
píšťalka
píšťalkou
holenní kost
ječelo, kvičelo
holenní kostí
ječení, kvičení
ječením, kvičením
ječet
ječí; také teče krev a pod.
ječí,kvičí
kdo se šklebí a dělá grimasy
piškot
piškoty
pištucha velkouchá OCHOTONIDAE z řady zajíců,
krátké uši
pít
hostina pro kanovníky a vikáře po zádušní mši za
krále,biskupa a pod.
pijte
pití
Piva
Pivem
Pivo
Pivoňka
Pivoňkama
Pivoňke
Pivoňko
Pivoňkó
Piznol
Piznole
Piznót
Pižmo
Pižmoň
Pižmov(f)ka
Pižmov(f)ka
Pječek
Pječek
Pječka
Pječkem
Pjechórem
Pjechota
Pjechotó
Pjekná
Pjekné
Pjekňe
Pjekňéši
Pjeknota
Pjena
Pjena
Pjeňica
Pjeňička
Pjenkava
Pjeno
Pjesňiček
Pjesňička
Pjesňičkama
Pjesňičke
Pjesňičkó
Pjesť
Pjesťe
Pjesťi
Pjesťó
Pješáci
Pješák
Pješáke
Pješákem
Pješi robota
Pješke
Pjeťiprstka
Pjeťór
Pjeťór
piva
pivem
pivo
pivoňka lékařská PAEONIA
pivoňkama
pivoňky
pivoňku
pivoňkou
udeřil
udeřili
udeřit
zastarale mošus k výrobě voňavek
pižmoň OVIBOS - sudokopytník
kachna pižmovka - CAIRINA; také lidové označení
pro ondatru
pižmovka mošusová ADOXA MOSCHATELLINA roste ve vlhkých křovinatých lesích
dřevěný špaček
Pěček příjmení
špačka
špačkem
pěšky
pěchota
pěchotou
pěkná, krásná
pěkný
velmi hezké počasí - pěkně
pěknější
celkem je velmi pěkně
pěnkava FRINGILLIDAE
pěna na vodě, pivu
pěnkava
pěnička-FRINGILLIDAE - čeleď malých ptáků
z řádů pěvců
pěnkava
pěnu
písniček
písnička
písničkama
písničky
písničkou
pěst
pěstě
pěsti
pěstí
pěšáci
pěšák
pěšáky
pěšákem
pěší robota
pěšky
pětiprstka GYMNADENIA, roste na loukách a
v lesích
pěťour plevel GALINSOGA
pěťour srstnatý
Pjev(f)ca
Pjev(f)ci
Pjev(f)co
Pjevoška
Plac
Placák
Placo
Plač
Plače
Plačeš
Plačo
Plačó
Placheťňica
Plakal
Plakale
Plakat
Plameň
Plameňa
Plameňách
Plameňák
Plameňe
Plamenéch
Plance
Plancó
Plantajó
Plantal
Plantala
Plantale
Plantat
Plantať
Pláská
Pláskal
Pláskala
Pláskale
Pláskance
Pláskáňi
Pláskáňim
Plastiko
Plastikó
Plášč
Plášča
Plášče
Pláščem
Plašel
Plašela
Plašele
Plaši
Plašijó
Plašim
Plašime
Plašite
Platan
Platés
Platina
Plavim
pěvce
pěvci
pěvců
pták pěvuška modrá PRUNELLI DAE
místo
krajkový límec obojek
místa
pláč
pláče
pláčeš
pláči
pláčí
plachetnice
plakal
plakali
plakat
plamen
plamene
plamenech
plameňák PHOENICOPTERI FORMES
plameny
plamenných
plete jedno přes druhé
pletou
motají se
motal se
motala se
motali se
motat se
motat se
tleská
tleskal
tleskala
tleskali
tleskance
tleskání
tleskáním
plastiku
plastikou
plášť do deště
pláště
pláště
pláštěm
plašil
plašila
plašili
plaší
plaší
plaším
plašíme
plašíte
platan PLATANUS - strom
platýs, mořská ryba PLEURONECTI FORMES
platina
plavím koně
Plavime
Plaviska
Plavisko
Plavoň
Plavoň
Plazel
Plazela
Plazele
Plazeňim
Plazet
Pléd
Pleň
Plene
Pleno
Plenó
Plenol
Plenola
Plenole
Plenót
Pleskal
Pleskala
Pleskale
Pleskat
Pleskatá
Pleskaté
Pleskató
Pleskéř
Pleskéřa
Pleskéře
Pleskéřem
Pleskl
Pleskla
Pleskle
Pleskle
Pleskno
Pleskno
Plesknó
Pleščel
Pleščel
Pleščela
Pleščele
Pleščeňi
Pleščeňim
Pleščet
Pleščijó
Pleščim
Pleščite
Pléščka
Pléščke
Pléščko
Pléščkó
Plete
Plete
Pleteňák
plavíme
kde se plaví koně - rybník atd.
plavisko
plavuň vidlačka LYCOPODIUM CLAVATUM rod
kapraďorostů
plavuň pučivá LYCOPODIUM ANNOTINUM
plazil se
plazila
plazili
plazením
plazit se
pléd
plyň
plyny
plynu
plynou
plynul
plynula
plynuli
plynout
tleskal
tleskala
tleskali
tleskat
pleskatá
pleskatý
pleskatou
puchýř
puchýře
puchýře
puchýřem
pleskl
pleskla
pleskli
pleskli
plesknu
plesknu
plesknou
praštil sebou o zem
vrazil mu facku
praštila sebou o zem, vrazila mu facku
praštili sebou o zem, vrazili mu facku
praštění, vražení
praštěním, vražením facky
praštit, vrazit
praští, vrazí
praštím, vrazím
praštíte, vrazíte
rozpůlený kůl na dřevěný plot
pléšťky
tyčku k plotu
tyčkou
plete svetr
plete nohama
vůz, bočnice vyplétané
Pleteňáke
Pletete
Pletka
Plétká
Pletke
Plétké
Pletko
Plétkó
Pletl
Pletla
Pletle
Pleto
Pletó
Pletynka
Pletynkama
Pletynko
Pletynkó
Plezirované
Plezirovanéch
Plch
Plist se
Plk
Plkačka
Plkačke
Plkačko
Plkačkó
Plke
Plkoce
Plkoceš
Plkota
Plkotal
Plkotala
Plkotale
Plkote
Plkoťijó
Plkoťil
Plkoťila
Plkoťile
Plkoto
Plkotó
Plná
Plné
Plnéch
Plném
Plňi
Ploc
Ploca
Plocák
Plocar
Plocárek
Plode
pleteňáky
pletete svetr?
spřádat pomluvy
plytká
pletky, pomluvy
plytký
pletku
plitkou
pletl
pletla
pletli
pletu
pletou
pletynka
pletynkama
pletynku
pletynkou
raněný
raněných
hlodavec - plch; plch velký GLIS GLIS; plch
zahradní ELIOMYS GUERCINUS; plch lesní
DRYOMYS NITEDULA, plšík lískový
MUSCARDINUS AVELLANA RIUS
plést se
veselé povídání - plk
povídačka
povídačky
povídačku
povídačkou
kalhoty širokých nohavic
hloupě mluví
hloupě mluvíš
žvanil
žvanil
žvanila
žvanili
žvanění
žvaní
mluvil o ničem
mluvila o ničem
mluvili o ničem
žvanili, kecali
plkotou je žvanil
plná, vrchovatá
plný
plných
plným
plní
plic
plíce
nádoba z pálené hlíny, úzké hrdlo na zátku, je v něm
pití o žních
nádoba z pálené hlíny atd.
nádoba z pálené hlíny atd.
plody
Ploďi
Ploďijó
Ploďil
Ploďila
Ploďile
Ploďit
Plodo
Ploh
Ploha
Plohe
Plohem
Ploho
Plochavy nohe
Ploják
Plojáka
Plojáke
Plojáko
Plojanca
Plojanec
Plola
Plole
Plole
Plomba
Plomlov(f)
Plondra
Plondre
Plondro
Plondroval
Plondrovala
Plondrovale
Plondrovat
Ploňik
Ploskal
Ploskala
Ploskale
Ploskáňi
Ploskáňim
Ploskat
Ploskoroh
Ploskořeca
Ploskořecó
Plot
Plotˇňiček
Ploťňičci
Ploťňička
Plovijár
Pložny kolečka
Plšik
Plyst
Plyš
plodí jabloň
rodí, plodí
plodil
plodila
plodili
plodit
plodu
pluh
pluhu
pluhy
pluhem
pluhu
ploché nohy
plivátko
plivátka
plivátka
plivátku
plivance
plivanec
plivala
plivali
pluli řekou
plomba
Plumlov u Prostějova
lehká ženština
kalhoty plundry
lehkou ženštinu
plenil
plenila
plenili
plenit
ploník obecný POLYTRICHUM roste v lesích, na
vlhkých lukách podél potoků
tleskal
tleskala
tleskali
tleskání
tleskáním
tleskat
ploskoroh pestrý ASCALAPHUS MACARONIUS;
ploskoroh žlutý ASCALAPHUS LIBELLULOIDES žijí u nás, rod hmyzu
pryskyřice
pryskyřicí
plot
střízlík
střízlíci; střízlík obecný TROGLODYTES -váží
necelých 9 gramů
samička střízlíka
součást kněžského roucha - pluvijál
kolečka u pluhu
plšík lískový MUSCARDINUS AVELLANARIUS drobný hlodavec
plést svetr; plést nohama
plyš
Plyšová
Plyšové
Po
Po ptaňó choďit
Pobidl
Pobidla
Pobidle
Pobidnó
Pobidnóťi
Pobidnóťim
Pobizel
Pobizela
Pobizele
Pobizeňi
Pobizet
Pobraťim
Pobrčoje
Pobrčojó
Pobrčovale
Pobrčovat
Pobřeskojó
Poce
Pocevňi
Póci
Pocka
Pocke
Pocko
Pockó
Pocta
Pocte
Pocťivá
Pocťivé
Pocťivéch
Pocťivém
Pocťivice
Pocťivosť
Pocťivosťó
Pocto
Poctó
Počasi
Póčen
Póčena
Počénavá
Počénavé
Počénavéch
Počénavém
Póčene
Póčeňe
Počénka
Počénke
Počénko
Počénkó
Póčeno
Póčenó
plyšová
plyšový
po
žebrat
pobídl
pobídla
pobídli
pobídnou
pobídnutí
pobídnutím
pobízel
pobízela
pobízeli
pobízení
pobízet
patriarchální obyčej - spojeno s obřady přísaha,
míšení a pití krve - vztah mezi muži
pobručuje
pobručují
pobručovali
pobručovat
pokřikují
podsední kůň
podsední
pavouci
míč z kravských chlupů
míče
míč
míčem
pocta
pocty
poctivá, správná míra
poctivý člověk
poctivých
poctivým
pravé, kožené kalhoty
poctivost
poctivostí
poctu
poctou
počasí
pavučin
pavučina
náladová, vznětlivá
náladový, vznětlivý
náladových, vznětlivých
náladovým, vznětlivým
pavučiny
pavučině
rád vyvolává nesvár
nesváry
nesvár
nesvárama
pavučinu
pavučinou
Počétal
Počétala
Počétale
Počétat
Počétáte
Počév(f)ke
Počév(f)ko
Počév(f)kó
Počiďijó
Počiďil
Počiďila
Počiďile
Počiďit neco
Počiďit nečém
Počkal
Počkala
Počkale
Počkám
Počkáme
Počkat
Počkáte
Počne
Počnó
Počobnót
Počta
Počťačka
Počťačke
Počťačko
Počťačkó
Počťák
Počťáke
Počťáko
Počťákom
Počte
Počte
Počto
Počto
Počtó
Počtó
Počval
Počvala
Počvale
Počvat
Pod
Poď
Pod beraňicó
Pod šátkem
Podagra
Podagro
Podagró
Podal
Podala
Podale
Podanosť
Podanosťó
počítal, s někým se rovnal
počítala, rovnala se se sousedem
počítali, rovnali se
počítat, rovnat se
počítáte, rovnáte se
počívka, původce nepříjemností
počívku nepravostí
počívkou
obdělají půdu, pole,zahradu
obdělal
obdělala, podělala
obdělali
obdělat něco na zahradě
obdělat koněma, traktorem
počkal
počkala
počkali
počkám
počkáme
počkat
počkáte
začne
začnou
švihnout bičem koně
pošta
zaměstnankyně pošty
pošťačky
pošťačku
pošťačkou
pošťák
pošťáky
pošťáku
pošťákům
pošty
matematika, počty
poštu
matematiku, počtu
poštou
počtou si v novinách
poštval
poštvala
poštvali
poštvat
pod stromem ležela
pojď
má pod čepicí, tedy je chytrý ale také opilý
je vdaná, je pod šátkem
dna
dnu
dnou
podal
podala
podali
poddanost
poddaností
Podat
Podáte
Podáv(f)kama
Podáv(f)ke
Podávajó
Podával
Podávat
Podávé
Podávéte
Podbili
Podbjerák
Podbjeráke
Podbjerákem
Podé
Poďebrada
Podegra
Podepře
Podepřel
Podepřela
Podepřele
Podepřete
Podepři
Podepřo
Podepřó
Podešva
Podevšo
Podhraďi
Podhraďim
Podhraďó
Podchecená
Podchecené
Podcheceňi
Podcheťil
Podcheťila
Podcheťile
Podcheťit
Podchod
Pódijum
Poďival
Poďivala
Poďivale
Poďivám
Poďiváme
Poďivaná
Poďivané
Poďivanó
Poďivé
Poďivéme
Poďivéte
Poďivnosť
Poďivnosťó
Podkorňica
Podkova
Podkove
podat
podáte
vidle na podávání sena, slámy
podávky
podávají
podával
podávat
podávej
podávejte
podběl obecný - TUSSILAGO FARFARA
podběrák
podběráky
podběrákem
podej
Jiří Poděbradský, král český
podagra - dna
podepře
podepřel
podepřela
podepřeli
podepřete
podepři
podepřu
podepřou
podešev
podevši
podhradí
podhradím
podhradí
podchycená
podchycený
podchycení
podchytil
podchytila
podchytili
podchytit
podchod
podium
podíval
podívala
podívali
podívám
podíváme
podívaná
podívané
podívanou
podívej
podívejme
podívejte
podivnost
podivností
podkornice ARADUS CINNAMO MERUS, ploštice,
škůdce borovic
podkova
podkovy
Podkovo
Podkovó
Podkrokevňik
Podkuv(f)ka
Podkuv(f)ke
Podkuv(f)ko
Podkuv(f)kó
Podlaha
Podlahe
Podlaho
Podlahó
Podle
Podléčka
Podléčkama
Podléčke
Podléške
Podleťel
Podleťela
Podleťele
Podleťet
Podleťi
Podli
Podlivá
Podlóbi
Podlomek
Podlomkama
Podlomke
Podlomko
Podložet si nekeho
Podložka
Podložko
Podložkó
Podmašťoval
Podmašťovala
Podmašťovale
Podmašťovat
Podmistr
Podmistra
Podmistre
Podmistrem
Podmital
Podmitala
Podmitat
Podmitka
Podmitke
Podmitko
Podmitkó
Podmješelá
Podmješelé
Podmješelém
Podmješiléch
Podmrači
Podnebi
Podoba
Poďobaná
podkovu
podkovou
podkrovní trám
podkůvka na botách
podkůvky
podkůvku
podkůvkou
strop
stropy
stropu
stropem
podle sebe
kryje nohu mezi holínkou a kalhotama jako punčocha
jako punčochama
podléčky, punčochy
jako podléčka, bývaly z pergánu
podletěl
podletěla
podletěli
podletět
podletí
podle tebe
podlevá
podloubí
podlomený došek
podlomenýma doškama
podlomky
podlomků
podat, podložit si někoho, něco
podložka
podložku
podložkou
lichotil
lichotila
lichotili
lichotit
starosta
starostu
starosty
starostou
po žních obracel strnisko, podmítal
podmítala
podmítat
co vzejde po zaorání strniska
podmítky
podmítku
podmítkou
potměšilá
potměšilý
potměšilým
potměšilých
zamračení
podnebí
podoba
poďubaná od neštovic
Poďobané
Poďobanéch
Poďobaném
Poďobaňi
Poďobanó
Podobe
Podobná
Podobné
Podobnéch
Podobňi
Podobo
Podobó
Podpaloval
Podpalovala
Podpalovale
Podpalovat
Podpasoj
Podpasovala
Podpasovale
Podpasovat
Podpichojo
Podpichojó
Podpichoval
Podpichovala
Podpichovale
Podpichovat
Podpinka
Podpinke
Podpinko
Podpinkó
Podpiračka
Podpiračke
Podpiračko
Podpiračkó
Podpirajó
Podpiral
Podpirale
Podpiráňi
Podpirat
Podpis
Podpisa
Podpiso
Podpjera
Podpjere
Podpjero
Podpjeró na člono
Podpózel
Podpózela
Podpózele
Podpózeňi
Podpózeňim
Podpózet
Podražec
poďubaný
poďubaných
poďubaným
poďobaní
poďobanou
podoby
podobná
podobný
podobných
podobní
podobu
podobou
dráždil, ponoukal
dráždila, ponoukala
dráždili, ponoukali
dráždit, ponoukat
podkasej si sukni
podkasala
podkasali
podkasat
podpichuji tě
podpichují
podpichoval souseda
podpichovala
podpichovali
podpichovat, navádět
podpínka u postrojů koní, krav
podpínky
podpínku
podpínkou
čakan
čakany
čakan
čakanem
podpírají
podpíral
podpírali
podpírání
podpírat
podpis
podpise
podpisu
podpěra
podpěry
podpěru
z vršku klobouku vzadu volně jsou spuštěny
3
stuhy - podpěry
naváděl
naváděla
naváděli
navádění
naváděním
navádět
podražec křovištní ARISTOLOCHIALES, bylina i
dřevina parazitická, často popínavé a oplétavé
Podrovaná
Podrované
Podrovanéch
Podrovaném
Podrováňi
Podrováňim
Podrovnáv(f)ka
Podrovnáv(f)ke
Podrovnáv(f)ko
Podrovnáv(f)kó
Podrovnával
Podrovnávala
Podrovnávale
Podrprdna
Podruh
Podruheň
Podřená
Podřené
Podřeném
Podřeňi
Podseďňica
Podseďňicové
Podseďňicovy
Podstópijó
Podstópil
Podstópila
Podstópile
Podstópit
Podstrčel
Podstrčela
Podstrčele
Podstrčená
Podstrčené
Podstrčet
Podstrčte
Podšel
Podšela
Podšele
Podšet
Podšetá
Podšeté
Podšetéch
Podšetém
Poďubaná
Poďubané
Poďubanéch
Poďubaném
Poďubaňi
Podváďač
Podváďača
Podváďače
Podváďačem
Podvázal
Podvázala
pudrovaná
pudrovaný
pudrovaných
pudrovaným
pudrování
pudrováním
podrovnávka na domě
podrovnávky
podrovnávku
podrovnávkou
podrovnával při malování
podrovnávala
podrovnávali
stavěla se na lávku a přástevnice jí seděli na
podrprdně
podruh
podruhyně
podřená
podřený
podřeným
podření
podsednicový trám
podsednicový trám
podsednicové trámy
podstoupí
podstoupil
podstoupila
podstoupili
podstoupit
podstrčil
podstrčila
podstrčili
podstrčená
podstrčený
podstrčit
podstrčte
podšil
podšila
podšili
podšít
podšitá
podšitý
podšitých
podšitým
poďobaná
poďobaný
poďobaných
poďobaným
poďobaní
podvodník
podvodníka
podvodníky
podvodníkem
podvázal
podvázala
Podvázale
Podvázat
Podvazek
Podvazke
Podvazkem
Podvazko
Podvaž
Podváže
Podvážo
Podvážó
Podvečir
Podvod
Podvode
Podvodem
Podzem
Podzemňi
Podzemňica
Podzemňico
Podzemňicó
Podzemňich
Podzemňim
Podzemo
Pofifoloja si
Pofifoloval
Pofifolovala
Pofifolovale
Pofifolovat
Pohádce
Pohádka
Pohádke
Pohádko
Pohádkó
Pohanka
Poháňka
Pohanke
Pohanko
Pohankó
Pohankovó kašo
Pohanstvi
Poheblevosť
Poheblevosťó
Pohled
Pohled
Pohlede
Pohledem
Pohledem
Pohleďňica
Pohleďňice
Pohleďňico
Pohleďňicó
Pohledy
podvázali
podvázat
podvazek
podvazky
podvazkem
podvazku
podvaž
podváže
podváži
podváží
podvečer
podvod
podvody
podvodem
podzim
podzimní
podzemnice olejná - ARACHIS
podzemnici olejnou
podzemnicí olejnou
podzimních
podzimním
podzimu
popiskávaje si
popiskoval
popiskovala
popiskovali
popiskovat si
pohádce
pohádka
pohádky
pohádku
pohádkou
pohanka FAGOPYRUM VULGARE - pohanka
obecná; FAGOPYRUM TATARICUM - pohanka
turecká
pohanka CYNOSURUS CRI STATUS -pohanka
hřebenitá roste na suchých loukách a pastvinách od
nížiny do hor
pohanky
pohanku
pohankou
pohankovou kaši
pohanství
pohyblivost
pohyblivostí
pohled k poslání hor, krajiny, řeky
jeden jediný pohled
pohledy
posílám pozdrav pohledem
roztouženým pohledem sledoval
pohlednice
pohlednice
pohlednici
pohlednicí
svůdný pohled očí
Pohltl
Pohltla
Pohltle
Pohltno
Pohltnó
Pohltnoťi
Pohltnoťim
Pohoda
Pohode
Pohodo
Pohodó
Pohončák
Pohongal
Pohongala
Pohongale
Pohongáňi
Pohongat
Pohrabal
Pohrabala
Pohrabale
Pohrabaná
Pohrabané
Pohrabat
Pohrál
Pohrála
Pohrále
Pohrát
Pohrdlel
Pohrdlela
Pohrdlele
Pohrdlevá
Pohrdlevé
Pohrdlevéch
Pohrdlijó
Pohrdno
Pohrdnó
Pohrdnót
Pohroza se do vode
Pohrozel
Pohrozela
Pohrozele
Pohrozeňi
Pohrozeňim
Pohrozet
Pohrožená
Pohrožené
Pohroženéch
Pohroženém
Pohrožeňi
Pohrožeňim
Pohřebla
Pohřeblem
Pohřeblo
Pohunek
polkl
polkla
polkli
polknu
polknou
polknutí, pohltnutí
polknutím, pohltnutím
pohoda
pohody
pohodu
pohodou
zeman, svobodný „dvořák“ - byl bráván k soudním
pohonům
pohoupal
pohoupala
pohoupali
pohoupání
pohoupat
hrabáním urovnal, pohrabal
pohrabala
pohrabali
pohrabaná, uhrabaná
pohrabaný, urovnaný záhon
pohrabat, urovnat
pohrál si s dětmi
pohrála
pohráli
pohrát si s dětmi
pohrdl
pohrdla
pohrdli
pohrdlivá
pohrdlivý
pohrdlivých
závistivci, aby pro ně bylo co nejvíc
pohrdnu
pohrdnou
pohrdnout
ponořiv se do vody
pohrozil
pohrozila
pohrozili
pohrození
pohrozením
pohrozit
ponořená
ponořený
ponořených
ponořeným
ponoření
ponořením
pohřebla na míchání malty - ručně
pohřeblem
pohřeblo
pacholek, pohůnek na gruntě
Pohunek
Pohunka
Pohunko
Pohusovale hlase
Pohusováňi
Pohusovat se
Pochcó
Pocheb
Pochebama
Pochebe
Pochebit
Pochelá
Pochelé
Pocheli
Pocheťil
Pocheťila
Pocheťile
Pochetnol
Pochetnola
Pochetnole
Pochetnót
Pochlámaná
Pochlámané
Pochlámanéch
Pochlámaném
Pochlápat se
Pochlapit
Pochlebi
Pochlebil
Pochlebila
Pochlebile
Pochlebojó
Pochleboval
Pochlebovala
Pochlebovale
Pochlebovat
Póchlena
Pochlópal
Pochlópala
Pochlópale
Pochlópaná
Pochlópané
Pochlópanéch
Pochlópáš
Pochlópat
Pochop
Pochopa vzit
Pochoval
Pochovala
Pochovale
Pochovaná
Pochovaná
Pochované
Pochovanéch
Pochovaném
Pohůnek příjmení
pacholka
pacholků
štěbetaly hlasy, jako hejno hus
leknout se, naskočí husí kůže
leknout se
chtějí
pochyb
pochybama
pochyby
pochybit
vadná, bolavá
vadný, bolavý
vadní, bolaví
pochytil
pochytila
pochytili
odkoukal
odkoukala
odkoukali
odkoukat
po úraze nemocná
nemocný po úraze
nemocných
nemocným
úrazem onemocnět
ukázat se
pochválí
pochválil
pochválila
pochválili
pochvalují
pochvaloval
pochvalovala
pochvalovali
pochvalovat
stuchlina
rozcuchal
rozcuchala
rozcuchali
rozcuchaná
rozcuchaný
rozcuchaných
rozcucháš
rozcuchat
vzít pochop - klopýtnout
ztrácet rovnováhu
choval v náručí
chovala v náručí
chovali v náručí
pochovaná v náručí
pohřbená
pohřbený, pochovaný
pohřbených, pochovaných v náručí
pohřbeným, pochovaným v náručí
Pochovaňi
Pochovat
Pochrómat se
Pochťivaji
Pochťival
Pochťivala
Pochťivale
Pochťivat
Poisťijó
Poisťil
Poisťila
Poisťile
Poišťená
Poišťené
Poišťeném
Poišťeňi
Pojedem
Pojedeme
Pojedete
Pojedl
Pojedla
Pojedle
Pojedo
Pojedó
Pojez
Pojezme
Pojezte
Pojijó
Pojim
Pok
Pók
Póka
Pokač
Pokač
Pokača
Pokače
Pokačem
Pokajó
Pokal
Pokala
Pokale
Pokat
Pokaváď
Pokazel
Pokazela
Pokazele
Pokazet
Pokažená
Pokažené
Pokaženéch
Pokaženém
Pokažeňi
Poke
Poke
Poke
pochovaní v náručí, pohřbení
pochovat v náručí, pohřbít
ublížit si na zdraví
neustále chtějí něco po druhých
pořád něco chtěl
pořád něco chtěla
pořád něco chtěli
pořád něco chtít
pojistí
pojistil
pojistila
pojistili
pojištěná
pojištěný
pojištěným
pojištění
pojedem
pojedeme
pojedete
najedl se
najedla se
pojedli
pojedu
pojedou
něco málo pojez
něco snězme, pojezme
pojezte
pojí (sní) něco málo
pojím
pupenec
pavouk
pavouka
střílečka z bezového prutu
nadívaný knedlík
střílečku
střílečky
střílečkou
pukají z fajfky - kouří
pukal
pukala
pukali
pukat z fajfky
pokud
pokazil
pokazila
pokazili
pokazit
pokažená
pokažený
pokažených
pokaženým
pokažení
pupenec na stromě
puky v hokeji
puky na kalhotech
Póke
Pokevojo
Pokevojó
Pokevoval
Pokevovala
Pokevovale
Pokevovat
Pokla zaica
Poklasná
Poklasné
Poklasnéch
Poklasném
Poklasňi
Pokle zaica
Poklena
Poklóct
Pokločeny
Poklókle
Poklóklo
Poklona
Poklone
Poklono
Poklonó
Pokno
Poknó
Poknol
Poknola
Poknole
Poknót
Pokópja
Pokorlevá
Pokorlevé
Pokorlevéch
Pokorlevém
Pokorlevi
Pokóřel
Pokóřela
Pokóřele
Pokóřeňi
Pokóřet
Pokos
Pokose
Pokosech
Pokosem
Pokosoval
Pokosovale
Pokosovat
Pokóšel
Pokóšela
Pokóšele
Pokošeňi
Pokošeňim
Pokóšet
Pokošetel
Pokošetela
pavouky
pokyvuji
pokyvují
pokyvoval
pokyvovala
pokyvovali
pokyvovat
střelila zajíce
poklasná
poklasný
poklasných
poklasným
poklasní
střelili zajíce
puklina
potlouct
potlučené
potloukly kroupy
potlouklo
poklona
poklony
poklonu
poklonou
puknu si s fajfky
zastřelí srnce
puknul si
puknula si
puknuli
zastřelit kočku, psa
pokoupivše
pokorná
pokorný
pokorných
pokorným
pokorní
pokouřil
pokouřila
pokouřili
pokouření
pokouřit
pokos pšenice
pokusy
pokosech
pokosem
pokusoval
pokusovali
pokusovat
pokoušel
pokoušela
pokoušeli
pokušení
pokušením
pokoušet
pokušitel
pokušitele
Pokošetelka
Pokošetelke
Pokošetelko
Pokošetelkó
Pokrenťijó
Pokrenťil
Pokrenťila
Pokrenťile
Pokrenťit
Pokrenťit mašino
Pokrócená
Pokrócené
Pokrócenéch
Pokróceňi
Pokróceňina
Pokróceňine
Pokróceňino
Pokróceňinó
Pokropijó
Pokropil
Pokropila
Pokropile
Pokropim
Pokropime
Pokropit
Pokropite
Pokřťená
Pokřťené
Pokřťenéch
Pokřťeném
Pokřťenosť
Pokřťenosťó
Pokuj
Pól
Pola
Póla
Polách
Polák malé
Polama
Polámal
Polámala
Polámale
Polámaná
Polámané
Polámanéch
Polámaném
Polámaňi
Polámat
Polámete
Polárňik
Poleca
Polecajt
Polecajta
Polecajte
Polecajťi
pokušitelka
pokušitelky
pokušitelku
pokušitelkou
něco nemilého vyvést, spískat
vyvedl
vyvedla
vyvedli
vyvést, pokazit
pokazit stroj
pokroucená
pokroucený
pokroucených
pokroucení
pokroucenina
pokrouceniny
pokrouceninu
pokrouceninou
pokropí
pokropil
pokropila
pokropili
pokropím
pokropíme
pokropit
pokropíte
pokřtěná
pokřtěný
pokřtěných
pokřtěným
pokřtěnost
pokřtěností
klid, pokoj
severní pól
pole, role
póla
polích
polák malý - kachna AYTHYS
polema
polámal
polámala
polámali
polámaná
polámaný
polámaných
polámaným
polámaní
polámat
polámete
polárník
police
policajt
policajta
policajty
policajti
Polece
Poleceja
Polecejo
Polecejó
Polecéňi
Polecéňim
Polecéňimo
Poleďňe
Poleďňiho
Poleďňim
Poleďňimo
Polejo
Polejó
Polekajó
Polekal
Polekala
Polekale
Polekaná
Polekané
Polekanéch
Polekaném
Polekaňi
Polem
Polének
Polénka
Polénke
Polepe
Polepšel
Polepšela
Polepšele
Polepšená
Polepšené
Polepšenéch
Polepšeném
Polepši
Polepšijó
Polepšim
Polepšime
Poletocha
Poletoja
Poletojo
Poletojó
Poletoval
Poletovala
Poletovale
Poli
Polihoval
Polihovala
Polihovale
Polihovat
Polich
Polil
Polila
Polile
Polinka
polici
policie
policii
policií
policejní
policejním
policejnímu
poledne
poledního
poledním
polednímu
poleji
polijí
polekají
polekal
polekala
polekali
polekaná
polekaný
polekaných
polekaným
polekaní
polem
pelyněk ARTEMISIA
pelyňku
pelyňky
polypy
polepšil
polepšila
polepšili
polepšená
polepšený
polepšených
polepšeným
polepši se
polepší se
polepším se
polepšíme
poletucha veverka PETAURISTINAE
poletujíc
poletuji, polituji
poletují, politují
poletoval, politoval
poletovala, politovala
poletovali, politovali
polej
polehával
polehávala
polehávali
polehávat
polích
polil
polila
polili
dříví naštípané na polínka
Polinkem
Polinko
Polir
Politiko
Politikó
Politirované
Poliv(f)čák
Poliv(f)čáke
Poliv(f)čákem
Poliv(f)čáko
Poliv(f)ka
Poliv(f)ke
Poliv(f)ko
Poliv(f)kó
Poliv(f)ková
Poliv(f)kové
Poliv(f)kovéch
Poliv(f)kovém
Polmistr
Polmistre
Polmistrem
Polňi
Polňica
Polňico
Polňicó
Polňich
Polňim
Polnočňi
Polnočňi mša
Pólo
Polóbne
Polóbnem
Polóbno
Polóbnó
Polóbnotá
Polóbnoté
Polóbnotéch
Polóbnotém
Polóbnoťi
Polovica
Polovica
Polovico
Polovicó
Polovička
Polovičke
Polovičko
Polovičkó
Polož
Položel
Položela
Položele
Položijó
Položte
Poltrét
polínkem
polínko
polír na stavbě
politiku
politikou
napouštěný
zdobený džbán na polévku, nosívalo se v něm do
„neděl“ šesti nedělkám
polivčáky
polivčákem
polivčáku
polévka
polévky
polévku
polévkou
polévková mísa
polévkový
polévkových
polévkovým
purkmistr polností patřící vrchnosti
purkmistry
purkmistrem
polní
polnice
polnici
polnicí
polních prací
polním
strana severní
půlnoční mše
pólo
políbí
políbíme
políbím
políbí
políbená
políbený
políbených
políbeným
políbení
polovice
manželka - polovice, polovička
polovici
polovicí, manželkou
polovička, moje polovička, manželka
manželky, polovičky
polovičku
polovičkou
polož
položil
položila
položili
položí
položte
portrét
Poltréte
Poltréto
Poltrétom
Pomáhajó
Pomáhal
Pomáhala
Pomáhale
Pomáhat
Pomáhé
Pomáhéte
Pomalá
Pomalé
Pomaléch
Pomalém
Pomaléši
Pomaléšich
Pomaléšim
Pomaširojem
Pomaširojete
Pomatená
Pomatené
Pomatenec
Pomatenéch
Pomateném
Pomátl
Pomátla
Pomátle
Pomerančovňik
Pomerančovňike
Pomeslel
Pomeslela
Pomeslele
Pomeslijó
Pomešleňi
Pomešleňó
Pomešleny
Pomišet se
Pomjerama
Pomjere
Pomjero
Pomjerom
Pomlova
Pomlóval
Pomlóvala
Pomlóvale
Pomlóvat
Pomlove
Pomlovijó
Pomlovil
Pomlovila
Pomlovile
Pomlovit
Pomlovo
Pomlovó
Pomňenka
portréty
portrétu
portrétům
pomáhají
pomáhal
pomáhala
pomáhali
pomáhat
pomáhej
pomáhejte
pomalá
pomalý
pomalých
pomalým
pomalejší
pomalejších
pomalejším
půjdem
půjdete
pomatená
pomatený
pomatenec
pomatených
pomateným
pomátl se
pomátla se
pomátli se
CITRUS SINENSIS pomerančovník
pomerančovníky
pomyslel
pomyslela
pomysleli
pomyslí
pomyšleni
pomyšlení
pomyšlené
splést se dohromady
poměrama
poměry
poměrů
poměrům
pomluva
pomlouval
pomlouvala
pomlouvali
pomlouvat
pomluvy
pomluví
pomluvil
pomluvila
pomluvili
pomluvit
pomluvu
pomluvou
pomněnka bahenní, hojná u potoků, MYOSOTIS
Pomňenke
Pomňenko
Pomňenkó
Pomodle se
Pomodlel
Pomodlela
Pomodlele
Pomodlet
Pompa
Pompadura
Pompava
Pompavo
Pompavó
Pompe
Pompelocha
Pompo
Pompó
Pomrkávajó
Pomrkával
Pomrkávala
Pomrkávale
Pomrkávat
Pomuct
Pomuhl
Pomuhla
Pomuhle
Pomužo
Pomužó
Pomžékává
Pomžékávajó
Pomžékával
Pomžékávala
Pomžékávale
Pomžékávat
Ponáhlet si
Ponéprv(f)
Poneščesťelá
Poneščesťelé
Poneščesťeléch
Poneščesťelém
Poneščesťeló
Poneščesťená
Poneščesťené
Poneščesťeňi
Poneščesťenyho
Poneščesťenymo
Poneščesťit se
Poňičel
Poňičela
Poňičele
Poňičet
Poňik
Poňike
PALUSTRIS
pomněnky
pomněnku
pomněnkou
pomodli se
pomodlil se
pomodlila se
pomodlili se
pomodlit se
pumpa na vodu, na nahuštění pneumatik na kole atd.
dámská kabelka
mochna husí - stříbrníček; POTENTILLA, rostlina
mnoha mezidruhových kříženců
mochnu husí
mochnou husí
pumpy
pampeliška
pumpu
pumpou
pomrkávají
pomrkával
pomrkávala
pomrkávali
pomrkávat
pomoci
pomohl
pomohla
pomohli
pomohu
pomohou
pomrkává
pomrkávají
pomrkával
pomrkávala
pomrkávali
pomrkávat
pospíšit si
ponejprv
nešťastná
nešťastný
nešťastných
nešťastným
nešťastnou
nešťastná
nešťastný
nešťastni
nešťastného
nešťastnému
mít neštěstí
poničil
poničila
poničili
poničit
poník
poníky
Poňiko
Poňižé
Ponk
Ponke
Ponkem
Ponko
Pontifikát
Pontón
Poočel
Poočela
Poočele
Poočená
Poočené
Poočenéch
Poočeném
Poočeňi
Poočeňim
Poočeňó
Poočet
Pooči
Poočijó
Poočim
Poočime
Poočiš
Pookřeja
Pookřejo
Pookřejó
Pookřel
Pookřela
Pookřele
Poožeje
Poožejo
Poožejó
Poožel
Poožela
Poožele
Poožéval
Poožévala
Poožévale
Poožéváňi
Poožéváňim
Poožévat
Pop
Pop
Popadl
Popadla
Popadle
Popadna
Popadne
Popaďňi
Popadno
Popadnó
Popálená
Popálené
Popáleňi
poníku
níže
pracovní stůl v dílně - ponk
ponky
ponkem
ponku
období vlády jednoho papeže
ponton
poučil
poučila
poučili
poučená
poučený
poučených
poučeným
poučení
poučením
poučení
poučit
poučí
poučí
poučím
poučíme
poučíš
pookřejíc
pookřeji
pookřejí
pookřál
pookřála
pookřáli
použije
použiji
použijí
použil
použila
použili
používal
používala
používali
používání
používáním
používat
kněz pravoslavné církve
obuvnický pop
popadl
popadla
popadli
popadnuvši
popadne
popadne
popadnu
popadnou
popálená ohněm, sluncem
popálený
popálení
Popálet
Popel
Popela
Popelem
Popelin
Popeliv(f)ka
Popelňica
Popelňice
Popelňico
Popelňicó
Popelo
Popenec
Poperavim
Popchal
Popchala
Popchale
Popchaná
Popchané
Popchanéch
Popchaném
Popchaňi
Popichojo
Popichojó
Popichoval
Popichovala
Popichovale
Popichovat
Popilek
Pópjat
Pópjata
Pópjátko
Popjeťi se mňet
Poplakat
Poplakojo
Poplakojó
Poplakoval
Poplakovala
Poplakovale
Poplakovat
Poplašel
Poplašela
Poplašele
Poplašená
Poplašené
Poplašenéch
Poplašeném
Poplašeňi
Poplatek
Popleská
Popleskat
Popleské
Popleskéte
Popleskoje
popálit
popel
popele
popelem
popelín, jemná hustá, velmi jakostní tkanina bavlněná
nebo hedvábná
popelivka sibiřská LIGULARIA SIBIRICA, popelivka
sivá LIGULARIA GLAUCA
popelnice
popelnice
popelnici
popelnicí
popelu
pupenec
poklidím
popíchal
popíchala
popíchali
popíchaná
popíchaný
popíchaných
popíchaným
popíchaní
navádím, popichuji
navádí, popichují
naváděl
naváděla
naváděli
navádět, popichovat
popílek
poupat
poupata
poupátko
velmi zle se mít, trpět
poplakat si
poplakávat
poplakávají
poplakával
poplakávala
poplakávali
poplakávat
poplašil
poplašila
poplašili
poplašená
poplašený
poplašených
poplašeným
poplašení
poplatek
popleská
popleskat
popleskej
popleskejte
popleskává
Popleskojo
Popleskojó
Popleskoval
Popleskovala
Popleskovale
Popleskovat
Popokajó
Popokal
Popokala
Popokale
Popokanéch
Popokaňi
Poposťi
Poposťil
Poposťila
Poposťile
Poposťim
Poposťime
Poposťit
Popoščené
Popoščeňi
Popoščeny
Popóščijó
Poprav(f)či
Poprav(f)čim
Poprava
Poprave
Popravijó
Popravil
Popravila
Popravile
Popravime
Popravit
Popravo
Popravó
Popravovat
Popřil
Popřila
Popřile
Popřit si
Popřite
Populaca
Pór
Pór
Porada
Porade
Poraďijó
Poraďil
Poraďila
Poraďile
Poraďit
Porado
Poradó
Porcelán
Porceláno
popleskuji
popleskují
popleskával
popleskávala
popleskávali
popleskávat
popukají smíchy
popukal
popukala
popukali
popukaných
popukaní
popustí
popustil
popustila
popustili
popustím
popustíme
popustit
popuštěný
popuštění
popuštěné
popouští
popravčí
popravčím
poprava katem, poklízení dobytka
popravy, poklízení dobytka
poklidí dobytek, vykonají popravu
poklidil
poklidila
poklidili
poklidíme
poklidit
popravu, poklizení
popravou, poklizením
vykonávat popravu, poklízet
popřál, dopřál si
popřála, dopřála si
popřáli, dopřáli si
popřát si
popřejte si, dopřejte si
populace
pór zahradní ALLIUM PORRUM
potní žláza - pór
porada
porady
poradí
poradil
poradila si
poradili sobě i druhým
poradit
poradu
poradou
porcelán
porcelánu
Porcelánová
Porcelánové
Porcelánovó
Porclék holob
Pórnatka
Pornografija
Pornografijo
Pornografijó
Poróbaná
Poróbané
Poróbanéch
Poróbaném
Poróbaňi
Poróčeč
Poróčeča
Poróčečem
Poróčeči
Poróčečo
Poróčečom
Poróčel
Poróčela
Poróčele
Poročenstvi
Poročeny
Poróčet
Poróčijó
Poročim
Porod
Poroďňica
Poroďňico
Poroďňicó
Porocha
Poroche
Porocho
Porochó
Poroste
Porostle
Porosťňica
Porosto
Porostó
Porozomlevjéšich
Porozomlevjéšich
Porozomlevjéšim
Port
Porta
Portál
Portijéra
Porto
Portó
Portorika
Portoriko
Portviš
Portyr
Pořáď
porcelánová
porcelánový
porcelánovou
purclík holub
dřevní houba pórnatka, SCHIZOPORA
pornografie
pornografii
pornografií
pobitá
pobitý
pobitých
pobitým
pobití
kdo neustále poroučí
poroučeče
poroučečem
poroučeči
poroučečů
poroučečům
poroučel
poroučela
poroučeli
poručenství
poručené
poroučet
poroučí
poručím
porod
porodnice
porodnici
porodnicí
porucha
poruchy
poruchu
poruchou
poroste
porostli
houba porostnice mnohotvárná - MARCHANTIA
POLYMORPHA
porostu
porostou houby
porozumlivějších
porozumlivějších
porozumlivějším
přístav
lemovka, obruba
portál, zvláštní forma archit.
portiéra - závěs ve dveřích
portu - lemovku
portou - lemovkou
doutníky portorika
doutník portoriko
smeták
vrátný
poořád, neustále
Pořádek
Pořádko (šle k pořádko)
Pořádná
Pořádné
Pořáďňe
Pořádnéch
Pořádném
Pořéček
Pořéčkem
Pořéčko
Posád
Posáda
Posáde
Posádo
Posaváď
Poseč
Poseče
Posečeny
Posečo
Posečó
Posed
Posed bilé
Poseďel
Poseďela
Poseďele
Poseďet
Poseďijó
Posedlá
Posedlé
Posedléch
Posedlém
Posedli
Posekl
Posekla
Posekle
Posel
Poselojo
Poselojó
Poseloval
Poselovala
Poselovale
Poselováňi
Poselováňim
Poselovat
Posep
Posepáňi
Posepáňim
Posépátkem
Posépátko
Posilá
Posilajó
Posilal
Posilala
Posilale
pořádek
šli se vyrovnat např. ku konci roku
pořádná, čistotná
pořádný
pořádně
pořádných
pořádným
pozítřek
pozítřkem
pozítřku
pokos - posád
pokosu - posádu
pokosy - posády
na každém pokosu, posádu
doposud
poseč kosou trávu
poseče
posečené
poseču
posečou
posed, zařízení k pozorování nebo lovu zvěře
posed bílý BRYONIA ALBA, posed dvoudomý BRYONIA DIOICA rostlina
poseděl
poseděla
poseděli
posedět
posedí
posedlá čertem
posedlý
posedlých
posedlým
posedlí
posekl trávu, posekal louku
posekla, posekala
posekli, posekali
posel
posiluji
posilují
posiloval
posilovala
posilovali
posilování
posilováním
posilovat
cukrování buchet
posypání
posypáním
posýpátkem
posýpátko
posílá
posílají
posílal
posílala
posílali
Posilaná
Posilané
Posilaňi
Posiláňi
Posilat
Posketnoty
Posketoje
Posketojete
Posketojo
Posketojó
Posketojte
Posketoval
Posketovala
Posketovale
Posketovat
Poskládajó
Poskládal
Poskládala
Poskládale
Poskládany
Poskládat
Poskládé
Poskládéme
Poskládéte
Poskočka
Poskoval
Poskovala
Poskovale
Poskovany
Poskovat
Poskovim
Poskovime
Poskovjel
Poskovjela
Poskovjele
Posla
Posle
Posleďňi
Posleďňiho
Posleďňim
Poslech
Poslechem
Poslecho
Poslem
Poslinek
Poslinkem
Poslinko
Poslóchá
Poslochač
Poslochača
Poslochače
Poslochači
Poslochačka
Poslochačke
posílaná
posílaný
posílaní
posílání
posílat
poskytnuté
poskytuje
poskytujete
poskytuji
poskytují
poskytujte
poskytoval
poskytovala
poskytovali
poskytovat
poskládají
poskládal
poskládala
poskládali
poskládané
poskládat
poskládej
poskládejme
poskládejte
být neustále po ruce
uschoval
uschovala
uschovali
uschované
uschovat
počkám
počkáme
počkasl
počkala
počkali
posla
posly
poslední
posledního
posledním
poslech
poslechem
poslechu
poslem
sušené ovoce, dávalo se při draní peří, aby „dračky“
měly dost slin
poslínkem
poslinku
poslouchá
posluchač
posluchače
posluchače
posluchači
posluchačka
posluchačky
Poslochačko
Poslochačkó
Poslochačo
Poslochačom
Poslóchajó
Poslóchal
Poslóchala
Poslóchale
Poslóché
Poslóché
Poslošná
Poslošné
Poslošnéch
Poslošném
Poslošňi
Posňidajó
Posňidal
Posňidala
Posňidale
Posňidám
Posňidáme
Posňidat
Posňidáte
Posňidé
Posňidéte
Post
Posť
Postarajó
Postaral
Postarala
Postarale
Postarám
Postaráme
Postarat
Postaťina
Postaťine
Postaťiňe
Postaťinó
Postav(f)
Postava
Postave
Postavi
Postavijó
Postavil
Postavila
Postavile
Postavim
Postavime
Postavit
Postavo
Postavó
Posté
Postéskajó
Postéskal
Postéskala
posluchačku
posluchačkou
posluchačů
posluchačům
poslouchají
poslouchal
poslouchala
poslouchali
poslouchej
poslouchej
poslušná
poslušný syn
poslušných dětí
poslušným
poslušní
posnídají
posnídal
posnídala
posnídali
posnídám
posnídáme
posnídat
posnídáte
posnídej
posnídejte
stráž
pusť
postarají
postaral
postarala
postarali
postarám se
postaráme
postarat
pustina
pustiny
pustině
pustinou
postav
postava
postavy
postaví dům
postaví
postavil
postavila
postavili
postavím
postavíme
postavit
postavu
postavou
pustý
postýskají
postýskal
postýskala
Postéskale
Postéskám
Postéskáme
Postéskat
Postéskáte
Posťežoj
Posťežojo
Posťežojó
Posťežoval
Posťežovala
Posťežovale
Posťežovat
Posťih
Posťihe
Posťihnót si
Posťijó
Posťila
Posťile
Posťim
Posťime
Posťina
Posťine
Posťino
Posťinó
Posťit
Posto
Postrk
Postrkem
Postrko
Posuv(f)ka
Posuv(f)ke
Posuv(f)ko
Posuv(f)kó
Posvjeta
Posvjete
Posvjeto
Posvjetó
Póšč
Póščel
Póščela
Póščele
Poščená
Poščené
Poščenéch
Poščeném
Poščeňi
Poščenyho
Poščenymo
Poščepovat
Póščet
Poščevačná
Poščevačné
Poščevačňe
Poščevačňi
Poščijó
postýskali
postýskám
postýskáme si
postýskat si
postýskáte si
postěžuj si
postěžuji
postěžují
postěžoval si
postěžovala si
postěžovali si
postěžovat si
postih
postihy
postihnout si na někom
pustí; postí se
pustila, postila se
pustili, postili se
pustím, postím se
pustíme, postíme se
pustina
pustiny
pustinu
pustinou
pustit, postit se
pusto
postrkem do rodné obce na státní útraty
postrkem
postrku
posuvka
posuvky
posuvku
posuvkou
dračka peří; také louč na svícení
dračky, louče
dračku, louč
dračkou, loučí
poušť
pouštěl
pouštěla
pouštěli
puštěná
puštěný
puštěných
puštěným
puštění
puštěného
puštěnému
poštipovat
pouštět
štvaná žena
štvaný
štvavě
štvaní
pomočí se
Póščijó
Poščim
Póščo
Póščó
Pošeka
Pošekó
Poška
Poškama
Poške
Poško
Poškó
Poškozená
Poškozené
Poškozenéch
Poškozeném
Poškozeňi
Poškozeňim
Poškvrna
Poškvrne
Poškvrno
Poškvrnó
Pošle
Pošlem
Pošlo
Pošló
Pošmérajó
Pošméral
Pošmérala
Pošmérale
Pošméraňi
Pošméráňim
Pošmérany
Pošmérat
Pošméré
Pošoškajó
Pošoškal
Pošoškala
Pošoškale
Pošoškany
Pošoškat
Pošošké
Pošoškéte
Pošpaťijó
Pošpaťil
Pošpaťila
Pošpaťile
Pošpaťim
Pošpaťime
Pošpaťit
Pošpaťňil
Pošpaťňila
Pošpaťňile
Pošpaťňit
Pošpaťňojo
Pošpaťňojó
pouští
pomočím
poušť
pouští
šikmina
šikminou
puška
puškama
pušky
pušku
puškou
poškozená
poškozený
poškozených
poškozeným
poškození
poškozením
poskvrna
poskvrny
poskvrnu
poskvrnou
pošli pro souseda
pošlem
pošlu
pošlou
pošimrají
pošimral
pošimrala
pošimrali
pošimraní
pošimráním
pošimrané
pošimrat
pošimrej
pošeptají
pošeptal
pošeptala
pošeptali
pošeptané
pošeptat
pošeptej
pošeptejte
uškodí si
uškodil si
uškodila si
uškodili si
uškodím si
uškodíme si
uškodit si
ublížil si
ublížila si
ublížili si
ublížit si
ubližuji si,škodím si
ubližují si
Pošpaťňoval
Pošpaťňovala
Pošpaťňovale
Poštolka
Poštolke
Poštolko
Poštolkó
Poštov(f)ská
Poštov(f)ské
Poštov(f)skéch
Poštov(f)ském
Poštov(f)skyho
Poštov(f)skymo
Pošvatka
Pošvatke
Pošvatko
Pošvatkó
Pošvidrávajó
Pošvidrával
Pošvidrávala
Pošvidrávale
Pošvidrávat
Pošvidroj
Pošvidrojem
Pošvidroješ
Pošvidrojete
Pot
Póť
Potáč
Potáča
Potáče
Potáčem
Potajó
Potápječ
Potápječa
Potápječo
Potápka
Potápke
Potápko
Potápkó
Potápleca
Potáplece
Potápleco
Potáplecó
Potápňik
Pote
Pótec
Poteče
Poteče-le
ubližoval si
ubližovala si
ubližovali si
poštolka obecná FALCO(CERCHNEIS)
INNUNCULUS; poštolka jižní FALCO
(CERCHNEIS) NAUMANNI;
poštolka rudonohá FALCO (ERYTHROPUS)
VESPERTINUS
poštolky
poštolku
poštolkou
poštovská
poštovský panáček
poštovských
poštovským
poštovského
poštovskému
pošvatka PLECOPTERA, hmyz
pošvatky
pošvatku
pošvatkou
pokukují
pokukoval
pokukovala
pokukovali
pokukovat
pokukuj
pokukujem
pokukuješ
pokukujete
pot na čele
pouť
vřeteno plné natočených nití
vřetenu
vřetena
vřetenem
potají
potápěč
potápěče
potápěčů
divoká kachna, potápka roháč PODICEPS
ERISTATUS
potápky
potápku
potápkou
potáplice severní GAVIA ARCTI CA; potáplice malá
GAVIA STELLATA
potáplice
potáplici
potáplicí
potápník - čeleď brouků DYTISCIDAE
pojďte
cestička ve vlasech - poutec
poteče
poteče-li
Potečo
Potečó-le
Potemňik
Potenca
Potenco
Potencó
Potentát
Potentáta
Potentáte
Potentátka
Potentátke
Potentátko
Potentátkó
Potentáto
Poteskňil
Poteskňila
Poteskňile
Poteskňit
Poteskňojó
Poteskňoval
Poteskňovala
Poteskňovale
Poteskňovat
Poťešeňi
Poťešeňim
Poťešojo
Poťešojó
Poťešoval
Poťešovala
Poťešovale
Poťešovat
Poťicho
Poťichónko
Poťirka
Poťirko
Poťirkó
Potkán
Potkaná
Potkána
Potkáne
Potkanó
Potkáno
Potlach
Potlache
Potlacho
Potmjechoť
Potmjelocha
Potmjelocho
Potmjelochó
Potmjelóťňe
Potna
Potnama
poteču
potečou-li
potemník brouk TENEBRI ONIDAE - různorodí
potence
potenci
potencí
potentát - vlivný člověk
potentáta
potentáty
potentátka
potentátky
potentátku
potentátkou
potentátu panovník; vysoký hodnostář; jako výraz
odsudku, znevažování
potesknil si
potesknila si
potesknili si
potesknit si
je jim teskně po dceři, posteskňují
tesknil
tesknila
tesknili
tesknit
potěšení
potěšením
utěšuji
utěšují
utěšoval
utěšovala
utěšovali
utěšovat
tiše
velmi tiše, potichounku
trdlice na vytírání pazdeří z vláken konopí, lnu,
obouruká
potírku, trdlici
potírkou, trdlicí
potkan RATTUS NORVEGICUS
setkaná, náhodné setkání
potkana
potkany
potkanou
potkánu
vzpomínka na setkání nezávazné povídání
potlachy
potlachů
potměchuť jílek, jedovatá rostlina SOLANUM
DULCAMARA
potměšilec
potměšilce
potměšilcem
potměšile
putna
putnama
Potne
Póťňica
Póťňice
Póťňico
Póťňicó
Póťňiček
Poťňičke
Poťňičko
Poťňičkó
Póťňik
Póťňika
Póťňikama
Póťňike
Póťňikom
Potno
Potočel
Potočela
Potočele
Potočet
Potoči
Potočijó
Potočojo
Potočovat
Poťóchle
Poťóchlé
Poťóchlenca
Poťóchlencem
Poťóchlencom
Poťóchlenec
Poťochmat se negde
Potojo
Potojó
Potok
Potoka
Potokama
Potoke
Potokem
Potom
Potoval
Potovala
Potováňi
Potováňim
Potovat
Potpoliš
Potpoliška
Potra
Potrat
Potravine
Potrckávat
Potre
Potrestal
Potrestala
Potrestale
Potrestaná
Potrestané
putny
poutnice
poutnice
poutnici
poutnicí
poutníček
potničky
potničku
potničkou
poutník
poutníka
poutníkama
poutníky
poutníkům
putnu
potočil
potočila
potočili
potočit
potočí
potočí
potočím
potočit
potutelně
Poťouchlý
poťouchlence
poťouchlencem
poťouchlencům
poťouchlenec, potutelník
provádět něco nedefinovatelného
putuji
putují
potok
potoka
potokama
potoky
potokem
později
putoval
putovala
putování
putováním
putovat
křepelka polní COTURNIX COTURNIX
křepelka
máslo
potrat
potraviny
poskakovat
másla
potrestal
potrestala
potrestali
potrestaná
potrestaný
Potrestanéch
Potrestaném
Potrestaňi
Potrestat
Potrnoťi
Potrnoťim
Potrobi
Potrobim
Potřečka
Potuček
Potučka
Potučke
Potulka
Potulke
Potulko
Potulkó
Potvora
Potvore
Potvoro
Potvoró
Potvorstvja
Potvorstvjo
Poučel
Poučela
Poučele
Poučená
Poučené
Poučenéch
Poučeném
Poučeňi
Poučijó
Poučim
Pov(f)dal
Pov(f)dala
Pov(f)dale
Pov(f)déte
Povečétajó
Povečétal
Povečétala
Povečétale
Povečétany
Povečétat
Povedo
Povedó
Povekládajó
Povekládal
Povekládala
Povekládale
Povekládat
Povekládé
Povekládéte
Povidá se
Povidajó
Povidal
Povidala
potrestaných
potrestaným
potrestaní
potrestat
trnutí v ruce, noze
trnutím
potrubí
potrubím
na máslo
potůček
potůčka
potůčky
toulat se, potulka
potulky
potulku
potulkou
nadávka; označení nepěkného zvířete
potvory
potvoru
potvorou
šibalstva
šibalstvo
poučil
poučila
poučili
poučená
poučený
poučených
poučeným
poučení
poučí se
poučím se
povídal
povídala
povídali
povídejte
povyčítají
povyčítal
povyčítala
povyčítali
povyčítané
povyčítat
povedu
povedou
povykládají
povykládal, povyprávěl
povykládala
povykládali
povyprávět
povyprávěj
povyprávějte
povídá se
povídají
povídal
povídala
Povidale
Povidám
Povidáňi
Povidé
Povidéme
Povidéte
Povijáko
Povijan
Povijanem
Povinosť
Povinosťe
Povinosťó
Povitka
Povitke
Povitko
Povitkó
Povitřená
Povitřené
Povitřenéch
Povitřeném
Povitřeny oče
Povitřet
Povjedomá
Povjedomé
Povjedoméch
Povjedomém
Povjedomosť
Povjedomosťó
Povjet
Povjeto
Povjetrňák
Povjetrňáka
Povjetrňáke
Povjetrňáko
Povjetrňákom
Povrňoje
Povrňojo
Povrňojó
Povrňovat
Póz
Póza
Pozadek
Pozadke
Pozadkem
Pozadko
Pozado
Pozapinajó
Pozapinal
Pozapinala
Pozapinale
Pozapinám
Pozapináme
Pozapinat
Pozapináte
povídali
povídám
povídání
povídej
povídejme si
povídejte
povijanu
povijan
povijanem
povinnost
povinnosti
povinností
kokotice jetelová CUSCUTA TRIFOLII, působí škody
na jeteli
povídky
povítku, kokotici
kokoticí
podrážděná
podrážděný
podrážděných
podrážděným
podrážděné oči
podráždit
povědomá
povědomý
povědomých
povědomým
povědomost
povědomostí
kraj
kraji
větrný mlýn
větrného mlýna
větrné mlýny
větrných mlýnů
větrným mlýnům
přede jako kočka, vrní
předu jako kočka, vrním
předou jako kočka, vrní
příst jako kočka, vrnět
povéza žebřinového vozu
k žebřinovému vozu; ale také dělat pózy, pouzovat
zůstává při mlácení obilí
pozadky
krmení pro slepice
pozadku
pozadu jsi s učením
pozapínají
pozapínal
pozapínala
pozapínali
pozapínám
pozapínáme
pozapínat
pozapínáte
Pozapiné
Pozasivá
Pozasivajó
Pozasival
Pozasivala
Pozasivale
Pozasivat
Pozbel
Pozbela
Pozbele
Pozbety
Pozdaleka
Pozďe
Pozďéš
Pozďéši
Pozďéšich
Pozďéšim
Pózdra
Pozdrav(f)
Pozdrave
Pozdraveňi
Pozdraveňim
Pozdravijó
Pozdravil
Pozdravila
Pozdravile
Pozdravit
Pozdravojo
Pozdravojó
Pózdrem
Pózdro
Pózdrovňiček
Pozitora
Pozlev(f)ka
Poznajó
Poznal
Poznala
Poznale
Poznáňó
Pózňik
Poznova
Pozochetovale
Pozón
Pozor
Pozorlevá
Pozorlevé
Pozorlevéch
Pozorlevém
Pozorlevjéš
Pozorlevjéši
Pozorlevó
Pózovňik
Pózovňike
Pózovňikem
Pozval
pozapínej
zaseje
zasejí
zasel
zasela
zaseli
zaset
pozbyl
pozbyla
pozbyli
pozbyté
zpovzdaleka
pozdě
později
pozdější
pozdějších
pozdějším
pouzdra
pozdrav
pozdravy
pozdravení
pozdravením
pozdraví
pozdravil
pozdravila
pozdravili
pozdravit
pozdravuji
pozdravují
pouzdrem
pouzdro
pouzdrovníček
pozitúra
polehku
poznají
poznal
poznala
poznali
poznání
provaz
opakovat
pozachytovali
pozoun
pozor
pozorná
pozorný
pozorných
pozorným
pozorněj
pozornější
pozornou
provaz, kterým se povéza na fůře sena přitahovala
provazy
provazem
pozval
Pozvala
Pozvale
Pozvaná
Pozvané
Pozvanéch
Pozvaném
Pozvaňi
Pozvat
Pozvje
Požal
Požala
Požale
Požat
Požat nečém
Požaté
Poždurchl
Poždurchla
Poždurchle
Poždurchnót
Poždurchnotá
Poždurchnoté
Požehnajó
Požehnal
Požehnala
Požehnale
Požehnám
Požehnáme
Požehnaná
Požehnané
Požehnanéch
Požehnaném
Požehnaňi
Požehnáš
Poževa
Poževe
Poževo
Poževó
Práca
Práco
Prácó
Pracovitá
Pracovité
Pracovitéch
Pracovitém
Pracoviťi
Práčata
Práče
Pračka
Pračke
Pračko
Pračkó
Pračlovjek
Pračlovjeka
Pračlovjeko
Pračlovjekom
pozvala
pozvali
pozvaná
pozvaný
pozvaných
pozvaným
pozvaní
pozvat
pozvi
požal
požala
požali
požat trávu
požat srpem,kosou
požatý
postrčil
postrčila
postrčili
postrčit
postrčená
postrčený
požehnají
požehnal se
požehnala
požehnali
požehnám
požehnáme
požehnaná
požehnaný
požehnaných
požehnaným
požehnaní
požehnáš
jídlo, poživatina
poživatiny
poživatinu
poživatinou
práce
práci
prací
pracovitá
pracovitý
pracovitých
pracovitým
pracovití
práčata
práče
pračka
pračky
pračku
pračkou
pračlověk
pračlověka
pračlověku
pračlověkům
Prádla
Prádlem
Pradlena
Pradlene
Pradleno
Pradlenó
Prádlo
Prah
Praha
Prahanáci
Prahanák
Prahanáke
Prahanáko
Prahe
Prahem
Prahmota
Prahmote
Prahmotó
Praho
Prach
Prach střelné
Prachél
Prachem
Prachňic
Pracho
Pracho střelnyho
Prachovó
Prak
Prake
Prakem
Prako
Pral
Prala
Prale
Pralinka
Pralinke
Pralinko
Pralinkó
Prám
Práme
Prameň
Prameňi
Prameňil
Prameňila
Prameňile
Prameňiska
Prameňiskem
Prameňisko
Praňi
Praňim
Pranosteka
Pranostekám
Pranosteke
Pranosteko
Pranostekó
prádla
prádlem
pradlena
pradleny
pradlenu
pradlenou
prádlo
práh u dveří
Praha hl.m.
prahanáci
prahanák
prahanáky
prahanáků
prahy
prahem
prahmota
prahmoty
prahmotou
prahu
prach na cestě
prach střelný
práchnivina
prachem na cestě;střelným
vůbec nic
prachu
prachu střelného
prachovou peřinu
prak
praky
prakem
praku
bil se, pral se s někým
bila se; prala prádlo
bili se, rvali se mezi sebou
pralinka rumová
pralinky
pralinku
pralinkou
dřevěný prám na řece
prámy
pramen
pramení
pramenil
pramenila
pramenily tam tři řeky
prameniska řek, potoků
prameniskem
pramenisko
praní prádla
praním
pranostika
pranostikám
pranostiky
pranostiku
pranostikou
Pranyř
Prápor
Prápora
Prápore
Práporec
Práporečňik
Práporem
Prasat
Prasata
Prasatech (bele)
Prase ďivoky
Prase domáci
Praseťňik
Práskat
Práskl
Práskl sóseda
Práskla
Práskle
Práskle aji co nevjeďele
Práskno
Prásknó
Prásknót
Prásknoťi
Prásknoťim
Prášci
Prášek
Prášek
Prášek
Praševina
Praška
Práška
Praškama
Práške
Praškó
Pravá
Pravda
Pravde
Pravdo
Pravdó
Pravé
Pravém
Pravil
Pravila
Pravile
Pravit
Pravjek
Pravjekem
Pravjeko
Pravó
Právo
Právo
Pražke
Pražko
Prcek
Prcka
pranýř
prapor
prapora
prapory
praporec
praporečník
praporem
vepřů
vepři domácí, ti lidé, to jsou prasata
kupovali vepře
divočák
vepř domácí
stáj pro prasata
práskat dlouhým bičem na stádo
práskl do koní
udal souseda
do koní; udala souseda
práskli do koní
udali i to, co nevěděli
prásknu do koní; souseda udám
prásknou do koní, udají každého
prásknout
prásknutí do koní, bičem
prásknutím
pomocníci mlynářů, prášci
prášek ve mlýně
Prášek příjmení
na spaní
prašivina
stará odrůda hrušek
práška ve mlýně
praškama
prášky na spaní
praškou hruškou
pravá
pravda
pravdy
pravdu nemá nikdo
pravdou
pravý
pravým
řekl
řekla
řekli
říct
pravěk
pravěkem
pravěku
pravou
právo
ostatkové právo
pražky hrušky
pražku hrušku
maličký člověk
prcka maličkého
Prcke
Prckem
Prclék
Prcléke
Prclékem
Prďikéška
Prďikéško
Prďikéškó
Pré
Pré
Preclik
Preclika
Preclikář
Preclikářa
Preclikářem
Preclikářka
Preclikářke
Preclikářko
Preclikářkó
Prefekt
Prefekta
Prefekto
Prelát
Prémija
Premijér
Premovaná
Premované
Premovanéch
Premovaném
Préšč
Préšča
Préščem
Préšťi
Préšťilo
Prét
Pretenca
Préto
Previt
Prezent
Prezent
Prezente
Prezento
Prezident
Prezidentka
Prha
Prim
Primadóna
Primadóne
Primadóno
Primadónó
Primájirus
Primár
Primára
prcky - malé lidi i předměty, děti
maličkým člověkem - prckem
brdečko se na váhovisko zavěšuje železným prclíkem
prclíky
prclíkem
zbabělec
zbabělče
zbabělcem
jitrnicový prejt
a má volnost
preclík
preclíka
výrobce preclíků
preclikáře
preclikářem
výrobkyně preclíků
preclikářky
preclikářku
preclikářkou
velitel vojenských a pomocných sborů
prefekta
prefektů
představený v římskokatolické církvi
prémie
předseda vlády
zdobená šňůrami - premovaná
premovaný
zdobených šňůrami
zdobeným šňůrami
pryžec chvojka EUPHORBIA CYPARISSIAS nejrozšířenější
pryžce
pryžcem
prýští krev, voda atd.
prýštilo
prejt
pretence - otcovské podíly
prejtu
špatný člověk - prevít
prezent ku svatbě
ty prezente - nadávka
prezenty
prezentů
prezident
prezidentka
léčivá rostlina - prha horská - arnika ARNICA
MONTANA
kdo má první místo, hraje prim
primadona
primadony
primadonu
primadonou
první houslista v komorním orchestru
primář
primáře
Primárem
Princ
Princa
Princem
Princezna
Princezne
Princezno
Princeznó
Principál
Privileja
Privileji
Privilejich
Prlék
Prlékem
Prléko
Pro
Próba
Probantoval
Probantovala
Probantovale
Probantovaná
Probantované
Probantovanéch
Probantovaném
Probantovat
Probenďit
Probiral
Probirala
Probirale
Probiraná
Probirané
Probiranéch
Probiraném
Probirat
Probiroj
Probiroval
Probirovala
Probirovale
Probirovaná
Probirované
Probirovanéch
Probirovaném
Probirovat
Proboď se
Proboďil
Proboďila
Proboďile
Probodl
Probodla
Probodle
Probodnotá
Probodnoté
Probodnotéch
Probodnotém
Probodnoťi
primářem
princ
prince
princem
princezna
princezny
princeznu
princeznou
majitel divadla, kočovného cirku
privilegia
privilegií
privilegiích
brdečko se na váhovisko zavěšuje železným perlíkem
prlíkem
prlíku
pro
průba
prohledal
prohledala
prohledali
prohledaná
prohledaný
prohledaných
prohledaným
prohledat
probdět zbytečně, neúčelně noc
probíral
probírala
probírali
probíraná
probíraný
probíraných
probíraným
probírat
prubuj, zkoušej
prubíroval, zkoušel
zkoušela
zkoušeli
zkoušená, prubírovaná
zkoušený
zkoušených, prubírovaných
zkoušeným, prubírovaným
zkoušet, prubírovat
probuď se
probudil
probudila
probudili
probodl
probodla
probodli
probodnutá
probodnutý
probodnutých
probodnutým
probodnutí
Proboďte se
Proboha
Probošt
Probošta
Probošte
Proboštem
Procestojó
Procestoval
Procestovala
Procestovale
Procestovat
Procestvja
Procestvjem
Prodá
Prodajó
Prodal
Prodala
Prodale
Prodaná
Prodané
Prodanéch
Prodaném
Prodat
Prodérija
Prodéte
Prodrahňijó
Prodrahňil
Prodrahňila
Prodrahňile
Prodrahňit
Prodrahňovat se
Profesór
Profesóra
Profesóre
Profesórem
Profesórka
Profesórke
Profesórko
Profesórkó
Profós
Proh
Proh popečňi
Prohádal
Prohádala
Prohádale
Prohádám
Prohádáme
Prohádat
Prohádáte
Prohe
Prohem
Prohoďil
Prohoďil
probuďte se,vzbuďte se
zvolání proboha
představený kapitoly - probošt
probošta
probošty
proboštem
procestují
procestoval
procestovala
procestovali
procestovat
proceství
procestvím
prodá
prodají
prodal
prodala
prodali
prodaná
prodaný
prodaných
prodaným
prodat
pruderie - sexuální puritánství - přehnaná, často
předstíraná stydlivost
prodejte
proberou se z dřímoty
probral se
probrala se
probudili se
probrat se
probírat se z dřímoty
profesor
profesora
profesory
profesorem
profesorka
profesorky
profesorku
profesorkou
profous - výkonný orgán vojenského soudnictví
v bývalých armádách rakousko - uherska
pruh látky
pruh pupeční
prodělal
prodělala
prodělali
prodělám
proděláme
prodělat
proděláte
pruhy látky
pruhem
prohodil, pronesl slovo
prohodil ho oknem
Prohoďila
Prohoďila
Prohoďile
Prohoďile
Prohoďit
Prohoďite
Proižďel
Proižďela
Proižďele
Proižďet
Proižďijó
Projatci
Projatco
Projaté
Projatec
Projedo
Projedó
Projel
Projel
Projela
Projela
Projele
Projele
Projet
Projet
Proklejo
Proklejó
Proklel
Proklela
Proklele
Proklet
Proklinajó
Proklinal
Proklinala
Proklinale
Proklinat
Prokopal
Prokopala
Prokopale
Prokopat
Prokópek
Prokopo
Prokopó
Prokorátor
Prokorátorka
Prolezl
Prolezl
Prolezla
Prolezla
Prolezle
Prolezle
Prolizajó
Prolizal
Prolizala
Prolizale
prohodila sečku
prohodila kočku oknem
prohodili slova nevhodná
prohodili psa vratama ven
prohodit
prohodíte
projížděl
projížděla
projížděli
projíždět
projíždí
nezbedníci, rozpustilci
nezbedníků
projatý
nezbeda
projedu
projedou
projel vratama
prohrál soudní spor
projela stodolou
prohrála soud
projeli dvorem
prohráli každou při
projet ulicí
prohrát všechno
prokleji
proklejí
proklel
proklela
prokleli
proklet
proklínají
proklínal
proklínala
proklínali
proklínat
prokopal
prokopala
prokopali
prokopat
Prokoupek - mužské jméno
prokopu
prokopou
prokurátor
prokurátorka
prolezl oknem
prolezl první třídu tak tak
prolezla hned za ním
prolezla s jednou čtyřkou
prolezli za sebou
prolezli první třídou
prolézají
prolézal
prolézala
prolézali
Prolizat
Promeslel
Promeslela
Promeslele
Promeslet
Promeslijó
Prominol
Prominola
Prominole
Prominót
Prominóťi
Promlova
Promlove
Promloveňi
Promloveňim
promlovijó
Promlovit
Promlovo
Promlovó
Promoca
Promoco
Promocó
Promodrajó
Promodral
Promodrala
Promodrale
Promodraná
Promodrané
Promodranéch
Promodraném
Promodrat
Promovaná
Promované
Promovanéch
Promovaném
Promovaňi
Promózovat
Pronda
Pronďi
Pronďite
Prondo
Prondó
Propabócel
Propabócela
Propabócele
Propabócet
Propadl
Propadl
Propadla
Propadla
Propadle
Propadle
Propadno
Propadnó
Propadnót
prolézat
promyslel
promyslela
promysleli
promyslet
promyslí
prominul
prominula
prominuli
prominout
prominutí
promluva
promluvy
promluvení
promluvením
promluví
promluvit
promluvu
promluvou
promoce
promoci
promocí
promodrají
promodral zimou
promodrala
promodrali
promodraná
promodraný
promodraných
promodraným
promodrat
promovaná učitelka
promovaný
promovaných
promovaným
promovaní inženýři
prohledat
projdouc
projdi
projděte
projdu
projdou
prochodil, protoulal
prochodila, protoulala
prochodili, protoulali
prochodit, protoulat
propadl se do sklepa
propadl hned v první třídě
propadla se do sklepa
propadla hned v první třídě
propadli oba dva do sklepa
propadle v první třídě
propadnu
propadnou
propadnout
Propasť
Propasťi
Propasťó
Propiskne
Propiskoval
Propiskovala
Propiskovale
Propiskovat
Propučoval
Propučovala
Propučovale
Propučovat
Prorok
Prorokoval
Prorokovala
Prorokovale
Prorokovat
Prosba
Prosbe
Prosbo
Prosbó
Prosekával
Prosekávala
Prosekávale
Prosekávat
Prosel
Prosel
Prosela
Prosele
Proset
Prosévá
Proséval
Prosévala
Prosévale
Prosévat
Proskurňik
Prosnó kašo
Proso
Proso
Prosťej
Prosťejka
Prosťiral
Prosťirala
Prosťirale
Prosťiráňi
Prosťiráňim
Prosťirat
Prostitoco
Prostitocó
Prostituca
Prostraňek
Prostraňke
Prostraňkem
Prostraňko
propast Macocha
propasti
propastí
prosakuje voda
prosakoval pramínek vody
prosakovala voda každé jaro
prosakovali vody z potoka
jak začne prosakovat voda
propůjčoval
propůjčovala
propůjčovali
propůjčovat
prorok
prorokoval
prorokovala
prorokovali
prorokovat, předpovídat
prosba
prosby
prosbu
prosbou
prosekával led
prosekávala
prosekávali
prosekávat
prosel o hodně víc
prosil na kolenou
prosila; prosela mnohem víc
prosili; proseli víc
prosit; proset víc
prosívá písek
prosíval
prosívala
prosívali
prosívat
proskurník lékařský - ibišek, ALTHAEA
OFFICINALIS
prosnou kaši
proso seté PANICUM MILIACEUM
proso
zakladatel Prostějova
říčka
prostíral
prostírala
prostírali
prostírání
prostíráním
prostírat
prostituci
prostitucí
prostituce
pobočák - od chomoutu k brdečku
pobočáky
pobočákem
pobočáku
Prostranó
Prostrany
Prostřeďňi
Prostřeďňich
Prostřeďňim
Próškovaná
Próškované
Próškovanéch
Próškovaném
Próškovaňi
Prošpléchá
Prošpléchajó
Prošpléchal
Prošpléchala
Prošpléchale
Prošpléchno
Prošpléchnó
Prošpléchnót
Prótek
Protestirojo
Protestirojó
Protestiroval
Protestirovala
Protestirovale
Protestirovat
Proťi
Proťikókolová
Proťikókolové
Proťikókolovéch
Proťikókolovém
Proťiv(f)ka
Proťiva
Proťive
Proťivná
Proťivné
Proťivnéch
Proťivném
Proťivo
Proťivó
Prótke
Prótkem
Prótko
Prótkom
Protokól
Protokóla
Protokóle
Protokólem
Protože
Protře
Protřel
Protřela
Protřele
Protřo
Protřó
Provaz
prostornou
prostorné
prostřední
prostředních
prostředním
proužkovaná
proužkovaný
proužkovaných
proužkovaným
proužkovaní
vyzrazuje
vyzrazují
vyzradil
vyzradila
vyzradili
vyzradím
vyzradí
vyzradit
proutek
protestuji
protestují
protestoval
protestovala
protestovali
protestovat
proti
protikoukolová
protikoukolový
protikoukolových
protikoukolovým
protivka
protiva
protivy
protivná
protivný
protivných
protivným
protivu
protivou
proutky
proutkem
proutku
proutkům
protokol
protokolu
protokoly
protokolem
protože
protře si oči
protřel si zrak
protřela
protřeli
protřu
protřou
provaz
Provaza
Provaze
Provázek
Provazem
Provázke
Provázko
Provázkom
Provazo
Provazom
Provedl
Provedl
Provedla
Provedla
Provedle
Provedle
Provedo
Provedo
Provedó
Provedó
Provisla
Provislem
Provislo
Provizór
Provyst
Prozpytovale svjedomi
Prozraďijó
Prozraďil
Prozraďila
Prozraďile
Prozraďit
Prozraďite
Prská
Prskal
Prskala
Prskale
Prskav(f)ca
Prskav(f)cem
Prskav(f)ci
Prskav(f)co
Prskav(f)com
Prskavec
Prskl
Prskla
Prskle
Prskno
Prsknó
Prstama
Prste
Prstech
Prsteňik
Prsteňika
Prsteňiko
Prsto
provazu
provazy
provázek
provazem
provázky
provázků
provázkům
provazu
provazům
provedl koně
provedl, udělal pěknou lumpárnu
provedla pěknou pitomost
provedla je vesnicí
provedli koně
provedli lumpárnu
provedu tě kolem v tanci
provedu to, ať to stojí co chce
provedou všechny ženy kolem
provedou zase něco
povřísla
povříslem
povříslo
provisor - odpovědný správce lékárny; správce
majetku školy, kláštera, správce a dozorce veřejného
majetku
provést, udělat
zpytovali svědomí
prozradí
prozradil
prozradila
prozradili
prozradit
prozradíte
prská
prskal
prskala
prskali
drozda
drozdem
drozdi
drozdů
drozdům
drozd brávník - TURDUS
prskl
prskla
prskli
prsknu
prsknou
prstama
prsty
prstech
prsteník
prsteníka
prsteníku
prstu
Prstom
Prstynek
Prstynka
Prstynkama
Prstynke
Prstynkem
Prstynko
Prstynkom
Prťáček
Prťáčke
Prťáčko
Prťáčkom
Pruduch
Pruducha
Pruduche
Pruduchem
Pruducho
Pružena
Pružene
Pruženo
Pruženó
Prv(f)
Prvňi
Prvňich
Prvňim
Prvňimo
Pryč
Pryžec
Přadena
Přadenem
Přadeno
Přáňi
Přáňim
Přástevňiček
Pře
Přé
Přébetek
Přébetka
Přébetke
Přébetko
Přébetkom
Přebévá
Přebévajó
Přebéval
Přebévala
Přebévale
Přebévám
Přebéváme
Přebévat
Přebéváte
Přebijó
Přebijó
Přebil
Přebil
prstům
prsten, prstýnek
prstenu, prstýnku
prstenama
prsteny, prstýnky
prstenem, prstýnkem
prstenu, prstýnku
prstenům, prstýnkům
zakrslík
zakrslíky
zakrslíku
zakrslíkům
průduch, dýchací otvor
průduchu
průduchy
průduchem
průduchu
pružina
pružiny
pružinu
pružinou
prve
první
prvních
prvním
prvnímu
pryč
pryžec EUPHORBIA - obsahuje jedovaté mléko latex
předena
předenem
předeno
přání
přáním
přástevníček motýl HYPHANTRIA CUNEA - škodí
v sadech, zahradách, alejích
při
přej
příbytek
příbytku
příbytky
příbytku
příbytkům
přebývá
přebývají
přebýval
přebývala
přebývali
přebývám ve městě
přebýváme na chatě
přebývat
přebýváte
přebijí esem
přibijí ke stěně
přibil
přebil
Přebila
Přebile
Přebit
Přebitá
Přebitéch
Přebitém
Přebojojo
Přebojojó
Přebojoval
Přebojovale
Přebojovat
Přebolestná
Přebolestné
Přebolesťňe
Přecevzeťi
Přeci
Přeci
Přecich
Přecmrndoješ
Přecmrndojo
Přecmrndojó
Přecmrndoval
Přecmrndovala
Přecmrndovale
Přecmrndovat
Přectavená
Přectavené
Přectavenéch
Přectaveném
Přectaveňi
Přectavenó
Přečapnót
Přečochl
Přečochl
Přečochle
Přečochna
Přečochňi
Přečochno
Přečochnó
Přečochnót
Před
Předaji
Předaji
Předajó
Předajó
Předal
Předal
Předala
Předala
Předale
Předale
Předaleká
Předaleké
Předalekéch
Předalekém
přibila, přebila
přibili, přebili
přibít, přebít
přibitá, přebitá
přibitých, přebitých
přibitým, přebitým
přemůžu
přemůžou
přemohl
přemohli
přemoci
přebolestná
přebolestný
přebolestně
předsevzetí
přece
předci
předcích
přitakáváš
přitakávám
přitakávají
přitakával
přitakávala
přitakávali
přitakávat
představená
představený
představených
představeným
představení
představenou
chytnout při nekalosti
přivoněl si
přivoněla si
přivoněli si
přičichnuv si
přivoň si
přivoním
přivoní si
přičichnout
před
předají
přidají
předají
přidají
předal
přidal
přidala
předala
přidali
předala
velmi daleká cesta - předaleká
předaleký
předalekých
předalekým
Předaleko
Předalekó
Předám
Předáme
Předat
Přeďina
Přeďina
Přeďino
Přeďinó
Předjel
Předjela
Předjele
Předjet
Předkostel
Předmodlovač
Předmodlovača
Předmodlovače
Předmodlovači
Předmodlovačka
Předmodlovačke
Předmodlovačko
Předmodlovačkó
Přeďňi
Přeďňim
Přeďňimo
Předpekla
Předpeklo
Předpekló
Předřikávač
Předřikávačka
Předsebevzitá
Předsebevzité
Předsebevzitéch
Předsebevzitém
Představja se
Představo
Představó
Představoval
Představovala
Představovale
Představovat
Předzpjevačka
Předzpjevačke
Předzpjevačko
Předzpjevačkó
Předzpjevák
Předzpjeváka
Předzpjeváke
Předzpjevákem
Předzpjevoval
Předzpjevovala
Předzpjevovale
Předzpjevovat
předaleko
předalekou
přidám
přidáme
přidat
Předina - Dobrochov
přední díl pole - předina
předinu
předinou
předjel
předjela
předjeli
předjet
která svobodná dívka přišla do „hanby“, stála před
kostelem a říkala „toho jsem se dopustila“ - a každý ji
mohl potrestat březovou metlou
předříkával při modlitbě v kostele předmodlovač
předmodlovače
předmodlovači
předmodlovači
předmodlovačka
předmodlovačky
předmodlovačku
předmodlovačkou
přední hovězí
předním
přednímu
předpekla
předpeklo
předpeklí
předříkávač při modlitbě
předříkávačka
hrdá, pyšná
hrdý, pyšný
hrdých, pyšných
hrdým, pyšným
představiv se
představu
představou
představoval
představovala
představovali
představovat
předzpěvačka
předzpěvačky
předzpěvačku
předzpěvačkou
předzpěvák
předzpěváka
předzpěváky
předzpěvákem
předzpěvoval
předzpěvovala
předzpěvovali
předzpěvovat
Přefarážená
Přefarážené
Přefarážeňi
Přehlásel
Přehlásela
Přehlásele
Přehláset
Přehlášená
Přehlášené
Přehlášenéch
Přehlášeném
Přehližel
Přehližela
Přehližele
Přehližet
Přehližijó
Přehližijó
Přehlošel
Přehlošela
Přehlošele
Přehlošená
Přehlošené
Přehlošeňi
Přehlošet
Přehršli
Přehršlim
Přechvalojo
Přechvalojó
Přechvaloval
Přechvalovala
Přechvalovale
Přechvalovat
Přeit
Přeitá
Přeité
Přeitéch
Přeitém
Přejedo
Přejedó
Přejedo-le
Přejedó-le
Přejel
Přejela
Přejele
Přejet
Přejet
Přejeťi
Přejeťim
Přejo
Přejó
Překapuliroval
Překapulirovala
Překapulirovale
Překapulirovat
Přékaz
přifařená
přifařený
přifaření
přihlásil se
přihlásila
přihlásili
přihlásit
přihlášená
přihlášený
přihlášených
přihlášeným
přihlížel
přihlížela
přihlíželi
přihlížet
přehlíží
přihlíží
přehlušil
přehlušila
přehlušili
přehlušená
přehlušený
přehlušení
přehlušit
přehršlí - hrstka
přehršlím, hrstkou
schvaluji
schvalují
schvaloval
schvalovala
schvalovali
schvalovat
přijít
právě příchozí
příchozí
příchozích
příchozím
přijedu
přijedou
přijedu-li
přijedou-li
přijel
přijela
přijeli
přijet; přejet někoho
přijet polní cestou
přijetí; přejetí autem
přijetím; přejetím přišel o nohy
přeji
přejí
překombinoval
překombinovala
překombinovali
překombinovat
příkaz
Překázal
Překázala
Překázale
Přékazama
Překázáňi
Překázáňim
Přékaze
Přékazom
Překesalo
Překévl
Překévla
Překévle
Překévno
Překévnó
Překevojo
Překevojó
Překevoval
Překevovala
Překevovale
Překevovat
Překlač
Překlačel
Překlačela
Překlačele
Překlačet
Přéklaďňik
Přéklaďňiko
Překotólel
Překotólela
Překotólele
Překotólet
Překotólijó se
Překvašené
Přélazek
Přelba
Přelbe
Přelbo
Přelbó
Přelebeďil
Přelebeďila
Přelebeďile
Přelebeďit
Přelep
Přelepi
Přelepijó
Přelepil
Přelepila
Přelepile
Přelepim
Přelepime
Přelepit
Přelepšojo
Přelepšojó
Přelepšoval
přikázal
přikázala
přikázali
příkazama
přikázání
přikázáním
příkazy
příkazům
překysalo
přikývl
přikývla
přikývli
přikývnu
přikývnou
přikyvuji
přikyvují
přikyvoval
přikyvovala
přikyvovali
přikyvovat
přitlač
přitlačil
přitlačila
přitlačili
přitlačit
pícník v maštali
pícníku
překulil se
překulila se
překulili se
překulit se
překulí se
překvašený
nízký dřevěný plot mezi dvorem a zahradou, přelézal
se, překračoval
přilba
přilby
přilbu
přilbou
přistoupil
přistoupila
přistoupili
přistoupit
přilep
přilepí
přilepí
přilepil
přilepila
přilepili
přilepím
přilepíme
přilepit
přilepšuji si
přilepšují si
přilepšoval si
Přelepšovala
Přelepšovale
Přelepšovat
Přelet
Přelete
Přeleťi
Přelóskal
Přelóskala
Přelóskale
Přelóskat
Přelóskl
Přelóskla
Přelóskle
Přelóskno
Přelósknó
Přemasťil
Přemasťila
Přemasťile
Přemasťit
Přemasťite
Přemaščená
Přemaščené
Přemaščeňi
Přemaščeňim
Přemeslovec
Přeméšlel
Přeméšlela
Přeméšlele
Přeméšleňi
Přeméšleňim
Přeméšlet
Přeméšlijó
Přémete
Přemosťil
Přemosťila
Přemosťile
Přemosťit
Přemrazená
Přemrazené
Přemrazenéch
Přemrazeném
Přemrazeňi
Přemrazeňim
Přemřeló roko
Přemřitá
Přemřité
Přemřitéch
Přemřitém
Přemuct
Přemuhl
Přemuhla
Přemuhle
Přenachométnót
Přenďa
Přende
přilepšovala
přilepšovali
přilepšovat
přílet
přílety
přiletí
přečetl
přečetla
přečetli
přečíst
přečetl
přečetla
přečetli
přečtu
přečtou
přemastil
přemastila
přemastili
přemastit
přemastíte
přemaštěná
přemaštěný
přemaštění
přemaštěním
Přemyslovec
přemýšlel
přemýšlela
přemýšleli
přemýšlení
přemýšlením
přemýšlet
přemýšlí
přemety
přemostil
přemostila
přemostili
přemostit
přemrzlá
přemrzlý
přemrzlých
přemrzlým
přemrzlí
přemrznutím
ztrnulou ruku
ztrnulá
ztrnulý
ztrnulých
ztrnulým
přemoci
přemohl
přemohla
přemohli
dostat se k něčemu nechtíc
přišedší
přijde
Přendo
Přendó
Přenechal
Přenechala
Přenechale
Přenechat
Přenes
Přenese
Přenesl
Přenesl
Přenesla
Přenesla
Přenesle
Přenesle
Přenos
Přenyst
Přenyst
Přepadá
Přepadlo
Přepadne
Přepepřel
Přepepřela
Přepepřele
Přepepřeny
Přepepřet
Přepiš
Přepišo
Přeplechťit
Přepomenót
Přepomňel
Přepomňela
Přepomňele
Přepomňet
Přepóščel
Přepóščela
Přepóščele
Přepoščené
Přepóščet
Přepóšťa si
Přepravijó oštaro
Přepravil
Přepravila
Přepravile
Přepravja si
Přepravojó
Přepravoval
Přepravovala
Přepravovale
Přepravovat
Přepučet
Přerazel
Přerazela
Přerazele
Přerazet
Přerazijó
přijdu
přijdou
přenechal, postoupil
přenechala, postoupila
přenechali, postoupili
přenechat, postoupit
přines
přinese
přenesl
přinesl
přenesla
přinesla
přenesli
přenesli
přenos
přinést
přenést
připadá
připadlo
připadne
přepepřil
přepepřila
přepepřili
přepepřené
přepepřit
přepiš
přepíši
nenápadně se připojit
připomenout se
připomněl se
připomněla
připomněli
připomnět
připouštěl
připouštěla
připouštěli
připuštěný
připouštět
připustiv si
připraví nepříjemnost
připravil
připravila
připravili
připravivše si
připravují
připravoval
připravovala
připravovali
připravovat, chystat
připůjčit
přirazil
přirazila
přirazili
přirazit, přijít, dorazit, dojít
přirazí, přijdou
Přerostl
Přerostla
Přerostle
Přerovnal
Přerovnala
Přerovnale
Přerovnáňó
Přerovnat
Přerozeňe
Přérustek
Přérustke
Přérustkem
Přeřekl
Přeřekla
Přeřekle
Přeřeknol
Přeřeknola
Přeřeknole
Přeřeknót
Přeřeknoťi
Přes
Přesaď
Přesaďijó
Přesaďil
Přesaďila
Přesaďile
Přesaďim
Přesaďit
Přésaha
Přésahal
Přésahala
Přésahale
Přésahe
Přésaho
Přésahó
Přesázel
Přesázela
Přesázele
Přesázeny
Přesedal
Přesedala
Přesedale
Přesedat
Přésinek
Přésinko
Přeskó
Přeskočela mje smrť
Přesládlá
Přesládlé
Přesládléch
Přesládlém
Přesládne
Přesládno
Přesládnó
Přesládnoty
přerostl
přerostla
přerostli
přirovnal
přirovnala
přirovnali
přirovnání
přirovnat
přirozeně
přírůstek
přírůstky
přírůstkem
přeřekl se
přeřekla se
přeřekli se
přeřekl se
přeřekla se
přeřekli se
přeřeknout se
přeřeknutí
přes
přisaď
přisadí
přisadil si
přisadila
přisadili
přisadím
přisadit
přísaha
přísahal
přísahala
přísahali
přísahy
přísahu
přísahou
přesázel
přesázela
přesázeli
přesázené
přesedal
přesedala
přesedali
přesedat
předsíň mezi kuchyní a dvorem
předsíně
přezkou
přešel mi mráz po zádech
přesládlá
přesládlý
přesládlých
přesládlým
přesládne všechno ovoce
přesládnu
přesládnou
přesládnuté
Přeslébeny
Přesleboje
Přeslebojete
Přeslečka
Přeslečke
Přeslečko
Přeslečkó
Přesolel
Přesolela
Přesolele
Přesolet
Přespišel si
Přespišela
Přespišele
Přestal
Přestala
Přestale
Přestaň
Přestavjená
Přestavjené
Přestavjenéch
Přestavjeném
Přéstodulek
Přéstodulke
Přéstodulko
Přestópená
Přestopojo
Přestopojó
Přestopoval
Přestopovala
Přestopovale
Přestopovat
Přestrájel
Přestrájela
Přestrájele
Přestrájet
Přestrájijó
Přesvječ
Přesvječel
Přesvječela
Přesvječele
Přesvječené
Přesvječeňi
Přesvječeňim
Přesvječenó
Přesvječim
Přesvječiš
Přeščekno
Přeščeknó
Přeščeknol
Přeščeknola
Přeščeknót
Přeščeknoté
Přeščépl
Přeščépla
přislíbené
přislibuje
přislibujete
přeslička EGUISETOPSIDA
přesličky
přesličku
přesličkou
přesolil
přesolila
přesolili
přesolit
přispíšil si
přispíšila
přispíšili
přestal
přestala
přestali
přestaň
představená
představený
představených
představeným
přístodůlek, část stodoly
přístodůlky
přístodůlku
přestoupená
přestupuji
přestupují
přestupoval
přestupovala
přestupovali
přestupovat
převlékal se
převlékala se
převlékali se
převlékat se
převlékají se
přesvědčí mne
přesvědčil
přesvědčila
přesvědčili mne
přesvědčený
přesvědčení
přesvědčením
přesvědčenou
přesvědčím
přesvědčíš
přetrhnu
přetrhnou
přetrhnul
přetrhla
přetrhnout
přetržený
přeštípl
přeštípla
Přeščéple
Přeščepoje
Přeščepojo
Přeščepojó
Přeščepoval
Přeščepovala
Přeščepovale
Přeščepovat
Přešejo
Přešejó
Přešel
Přešel
Přešil
Přešil sňih
Přeškobrtnol
Přeškobrtnola
Přeškobrtnole
Přeškobrtnót
Přeškobrtnóťi
Přeškrábat se
Přeškrbrtnót se
Přešla
Přešla
Přešle
Přešle
Přešle krópe
Přešlo
Přešopotat se
Přešprtal
Přešprtala
Přešprtale
Přešprtat
Přeštechl
Přeštechla
Přeštechle
Přeštechnót
Přeštechnóťi
Přetahl
Přetahla
Přetahle
Přetahno
Přetahnó
Přetažené
Přetažeňi
Přetaženy
Přeteče
Přetečeny
Přetečó
Přetekl
Přetekla
Přetekle
Přeťelópi
Přeťelópil
Přeťelópila
Přeťelopile
přeštípli
přeštipuje
přeštipuji
přeštipují
přeštipoval
přeštipovala
přeštipovali
přeštipovat
přešiji
přešijí
přešel přes cestu
přešel
přišel
přišel sníh,napadl
převalil se
převalila se
převalili se
převalit se
převalení
přišourat se
převalit se
přešla
přišla
přešli
přišli
přišli kroupy
přišlo
tiše se přiblížit
přibelhal se
přibelhala se
přibelhali se
přibelhat se
předhonil
předhonila
předhonili
předhonit
předhonění
přitáhl
přitáhla
přitáhli
přitáhnu
přitáhnou
přetažený
přetažení
přetažené
přeteče voda
přetečené
přetečou
přetekl
přetekla
přetekli
přidá se ke mně
přidal se
přidala se
přidali se
Přeťelópit
Přeťiká
Přeťikal
Přeťikala
Přeťikat
Přeťol
Přeťolel
Přeťolela
Přeťolele
Přeťolená
Přeťolené
Přeťolenéch
Přeťoleném
Přeťolet
Přetrefijó
Přetrefil
Přetrefila
Přetrefile
Přetrefit
Přetrhl
Přetrhla
Přetrhle
Přetrhno
Přetrhnó
Přetrhnót
Přetróblá
Přetróblé
Přetróbléch
Přetróblém
Přetrtal
Přetrtala
Přetrtale
Přetrtat
Převalel se
Převalela se
Převalele se
Převalená
Převalené
Převalenéch
Převaleném
Převaleňi
Převalet
Převali
Převalijó
Převalim se
Převalime se
Převališ
Převelebit se
Převist
Převital
Převitala
Převitale
Převitat
Převješoje
Převješojo
přidat se
přetéká
přetékal
přetékala
přetékat
přitul se
přitulil se
přitulila
přitulili se
přitulená
přitulený
přitulených
přituleným
přitulit se
přitrefí se k něčemu
přitrefil se
přitrefila se
přitrefili se
přitrefit se
zhatil mu plány
zhatila
zhatili
zhatím
zhatí
zhatit
přihlouplá
přihlouplý
přihlouplých
přihlouplým
drobným krokem přišel
drobným krokem přišla
drobným krokem přišli
drobným krokem přijít
přivalil se
přivalila se
přivalili se
přivalená
přivalený
přivalených
přivaleným
přivalení
přivalit se
přivalí se
přivalí se
přivalím se
přivalíme se
přivalíš se
ráčit přijít
přivést
přivítal
přivítala
přivítali
přivítat
přivěšuje
přivěšuji
Převješojó
Převješovat
Převlict se
Převod
Převodama
Převode
Převodo
Převráťil
Převráťila
Převráťile
Převráťit
Převyst
Přeza
Přeze
Přežvechojo
Přežvechojó
Přežvechoval
Přežvechovala
Přežvechovale
Přežvechovat
Přežvekojo
Přežvekojó
Přežvekoval
Přežvekovala
Přežvekovale
Přežvekovat
Přičen
Přičena
Přičene
Přičeno
Přičenó
Přihoda
Přihode
Přihodo
Přihodó
Přihrazda
Přihrazdo
Přihrazdó
Přichod
Přichode
Přichodo
Přijme
Přiklad
Přiklade
Přikladná
Přikladné
Přiklado
Přikladom
Přikořesťe
Přil
Přila
Přile
Přiležetny
Přimňeňi
Přimňeňim
přivěšují
přivěšovat
převléci se
převod u kola
převodama
převody
převodu
převrátil se
převrátila kolečka
převrátili auto
převrátit bečku
převézt
příze
přízi
přežvykuji
přežvykují
přežvykoval
přežvykovala
přežvykovali
přežvykovat
přežvykuji slova
přežvykují
přežvykoval
přežvykovala
přežvykovali
přežvykovat
příčin
příčina
příčiny
příčinu
příčinou
příhoda
příhody
příhodu
příhodou
přehrada
přehradu
přehradou
příchod
příchody
příchodu
příjmy
příklad
příklady
příkladná
příkladný
příkladu
příkladům
příkoří
přál
přála
přáli
příležitostné
příjmení
příjmením
Přimorožec
Připadnosťi
Přispivajici
Přispivajicich
Přispivajicim
Přiščim
Přiščimo
Přišer
Přišera
Přišera
Přišere
Přišere
Přišero
Přišero
Přišeró
Přišeró
Přit
Přival
Přival
Přivala
Přivale
Přizeň
Přizňe
Přizňó
Psal
Psala
Psale
Psárka
Psék
Psena
Psene
Psenka
Psenke
Psenko
Psenkó
Pseno
Psenó
Psi hlavo
Psi vino
Psi vino
Psi zob
Psirňa
Psón
Psóňi
Psota
Psote
Psote
Psoťe
Psoto
Psotó
Pstroh
Pše
Pšeňica
přímorožec - sudokopytník ORYX
případnosti
přispívající
přispívajících
přispívajícím
příštím
příštímu
příšer
příšera
příšera
příšery
příšery
příšeru
příšeru
příšerou
příšerou
přát
příval
přával
přávala
přávali
přízeň
přízně
přízní
psal
psala
psali
psárka luční - pícninová tráva ALOPECURUS
PRATENSIS
psík
psina - nezralé ovoce
psiny
psinka - nezralé ovoce
psinky
psinku
psinkou
psinu
psinou
nasadit někomu „psí hlavu“
plané víno
loubinec pětilistý PARTHENOCISSUS
QUINQUEFOLIA
kandík, psí zub - ERYTHRONIUM DENSCANIS
útulek pro psy - psinec
psoun CYNOMYS - podobný svišti
psouni
nepříjemné počasí
psoty
psoty
psotě
psotu
psotou
pstruh obecný SALMO TRUTTA
píše
pšenice TRITICUM
Pšeňice
Pšeňico
Pšeňicó
Pšeňičná matynka
Pšeňičnyho
Pšknol
Pšknola
Pšknole
Pšknót
Pšknót
Pštros
Ptaji
Ptaji
Ptajó
Ptajó
Ptal
Ptala
Ptale
Ptale
Ptéte
Ptéte
Pučálka
Pučálke
Pučálko
Pučálkó
Pučel
Pučela
Pučele
Pučeňi
Pučeňi
Pučijó
Pučim
Pučime
Pučival
Pučivala
Pučivale
Pučivat
Pučka
Pučke
Pučko
Pučkó
Pude
Pudeme
Pudete
Pudmistr
Pudmistra
Pudmistrem
Pudo
Pudó
Pudrábi
Pul
Pulbir
Pulbira
Pulbiro
Pulbirom
pšenice
pšenici
pšenicí
pšeničná mišanina
pšeničného
říhnul
říhnula
říhli
říhnout
říhnout
pštros STRUTHIONIFORMES
ptaji se
žebrají
ptají se
žebrají
ptal se souseda
ptala se na cestu
žebrali
ptali se
ptejte se
žebrejte u bohatých
hrách namočený až pučí, pak upražený -postní jídlo
pučálky
pučálku
pučálkou
půjčil
půjčila
půjčili
půjčení
stromy z jara pučí
půjčí
půjčím
půjčíme
půjčíval
půjčívala
půjčívali
půjčovat
půjčka
půjčky
půjčku
půjčkou
půjde
půjdeme
půjdete
starosta, rychtář
starosty, rychtáře
starostou, rychtářem
půjdu
půjdou
vrchnostenský
půl
holič
holiče
holičů
holičům (od) půldne
Pulďňa (do pulďňa)
Pulka
Pulke
Pulko
Pulkó
Pulnoc
Pulnocó
Pumr
Pumra
Pumre
Pumrem
Pusenka
Pusenke
Pusenko
Pusenkó
Pusenkoval
Pusenkovala
Pusenkovale
Pusenkováňi
Pusenkováňim
Pusenkovat
Pusobi
Pusobijó
Pusobil
Pusobila
Pusobile
Pusobit
Pyramida
Pyramide
Pyramido
Pyramidó
Pyrem
Pyro
PÍSMENO
r
R
Rabin
Rabina
Rabinem
Rabiňi
Rabiř
Rabiřa
Rabiřem
Rabiřo
Rábka
Rábka
Rábke
Rábko
Rábková
Rábkové
Rábkovice
od půldne do půldne
půlka
půlky
půlku
půlkou
půlnoc
půlnocí
pes samec
psa samce
psy samce
psem samcem
políbení, hubička
hubičky
hubičku
hubičkou
hubičkoval
hubičkovala
hubičkovali
hubičkování
hubičkováním
hubičkovat
působí
působí
působil
působila
působili
působit
pyramida
pyramidy
pyramidu
pyramidou
pérem
péro
R
r
R
rabín, původně čestný titul znalce učitele a vykladače
posvátných textů judaismu
rabína
rabínem
rabíni
loupežník
loupežníka
loupežníkem
loupežníku
hlava nelichotivě
krmení pro dobytek
rábky
rábku
rábková polévka
rábkový salát
rábkovice polévky
Rábkovico
Rábkovicó
Rábkó
Rablojo
Rablojó
Rabloval
Rablovala
Rablovale
Rablovat
Rabojo
Rabojó
Raboša
Rabošo
Rabošó
Raboval
Rabovala
Rabovale
Rabováňi
Rabováňim
Rabovat
Rabuv(f)ka
Rabuv(f)ke
Rabuv(f)ke
Rabuv(f)ko
Rabuv(f)kó
Ráca
Racek
Rác
Ráce
Rácem
Raci
Rač
Ráčci
Rači
Račim
Rad
Rada
Radar
Rade
Raďi
Rádijo
Radijum
Raďil
Raďila
Raďile
Ráďi
Radleca
Radlecama
Radleco
Radlecó
Rád
Ráda
Rádlo
Raďňica
rábkovici
rábkovicí
rábkou
lomozím
lomozí
lomozil
lomozila
lomozili
lomozit
loupím
loupí
tabulka na psaní útraty v hostinci
tabulku
tabulkou
loupil
loupila
loupili
loupení
loupením
loupit
rabování, loupení, rabovka
rabůvky
rabůvky
rabůvku
rabůvkou
trumfa
racek chechtavý LARUS RIDIBUNDUS
trumf
trumfy
trumfem
raci klepetáči ASTACURA (MACRURA)
raděj
ráčci
raději
račím tempem
dám ti několik rad
konsistorní rada
radar
rady
radí
rádio
radium Ra
radil
radila
radili
rádi
radlice u pluhu
radlicama
radlici
radlicí
mám tě rád
ráda
jednoduché nářadí na zpracování půdy, rozrývá a
kypří, ale neobrací jako pluh
radnice
Raďňice
Raďňico
Raďňicó
Radosť
Radosťó
Ráf =
Rafat
Ráfe
Ráfek
Rafika
Rafike
Rafiko
Rafikó
Ráfke
Rachétla
Rachétlama
Rachétlář
Rachétlářa
Rachétle
Rachétlo
Rachétló
Rajcajó se
Rajcal
Rajcala
Rajcale
Rajcat
Rajón
Rajóne
Rajská
Rajská
Rajské
Rajskó
Rajt
Rajte
Rajterák
Rajtke
Rajtoval
Rajtovala
Rajtovale
Rajtovat
Rajzoval
Rajzovala
Rajzovale
Rajzovat
Rak
Raka
Rake
Rakem
Raketa
Rakodav(f)sky hoďine
Rákos
Rákosňik
Rákosňika
Rákosňike
radnice
radnici
radnicí
radost
radostí
železný ráf na kole vozu
chytat po něčem, někom slovem
ráfy
ráfek
žezlo, ukazovací hůlka, taktovka
rafiky u hodin; velmi hubená žena
žezlo třeba
žezlem
ráfky
raketa
raketami
výrobce raket
výrobce raket
rakety
raketu
raketou
ošklivě chodí
ošklivě chodil
ošklivě chodila
ošklivě chodili
ošklivě chodit
rajón
rajóny
rajská hudba
rajská omáčka
rajské omáčky
rajskou polévku
shon,spěch
spěchání, shony
cirkusový krasojezdec - rajterák
rajtky
jezdil na koni
jezdila na koni
jezdili na koni
jezdit na koni
cestoval
cestovala
cestovali
cestovat
rak říční ASTACUS FLUVIATILIS, rak kamenáč
ASTACUS TORENNTIUM
raka
raky
rakem
tenisová raketa
rakodavské hodiny, Rakodavy neměly hodiny
rákos obecný PHRAGMITES COMMUNIS
rákosník pták ACROCEPHALUS
rákosníka
rákosníky
Rákosňikem
Rákusko
Rákuskó
Rakuv(f)ka
Rakuv(f)kó
Ramšl
Ran
Rana
Rána
Randléčka
Randléčke
Randléčko
Randlék
Randléka
Randléke
Randléko
Rane
Raňe
Ránem
Raňi
Rano
Rán
Ráno
Rantama
Rante
Rantle
Rapatá
Rapaté
Rapaťi
Rapató
Raport
Raporto
Rarach
Raracha
Rarache
Rarachom
Rarášek
Raroh
Ras
Rasa
Rasismos
Rasov no
Rasovi
Rasovňa
Rasovňák
Rasovňáka
Rasovňáke
Rasovňákem
Rasovnó
Rašelena
Rašpla
Raťafák
Raťafáke
Raťafákem
rákosníkem
rákosku
rákoskou
rak ji má na konci ocasu - rakůvka
rakůvkou
hazardní karetní hra
hnisavých ran
ošklivá rána na čele
deštivá rána
kakost luční GERANIALES
rendlíčky, kakosty luční
rendlíčku, kakostů lučních
rendlík
rendlíku
rendlíky
rendlíků
rány
ráně
ránem
ranní mše
ránu jak z děla
slunečních rán
ráno
zbytečnýma řečima
zbytečné řeči
obruby, lem šatů atd.
drsná, rapatá
drsný,rapatý
drsní, rapatí
drsnou, rapatou
raport
raportu
má v těle kus čerta - rarach
raracha - kus čerta
rarachy
rarachům
rarášek, malý čertík
raroh, podrod dravců z rodu sokol, HIEROFALCO
pohodný
pohodného; rasa lidí
rasismus
rasovnu
pohodnému
obydlí pohodného - rasovna
chlupatý, jednoduchý kožich bez ozdob z vyčiněných
ovčích kůží
rasovňáka
rasovňáky
rasovňákem
rasovnou
rašelina
rašple
veliký nos - raťafák
veliké nosy
velikým nosem
Raťafáko
Ratlik
Ratolesť
Ratolesťó
Raubiř
Raubiřa
Raubiřo
Razar
Razel
Razela
Razele
Razelo
Razijó
Ráža
Rážama
Ráže
Ražňéš
Ražňéši
Ražno
Ráž
Reb
Reba
Rebák
Rebářa
Rebařel
Rebařela
Rebařele
Rebařet
Rebaři
Rebář
Rebářka
Rebářka
Rebářke
Rebářke
Rebářko
Rebářko
Rebářkó
Rebářkó
Rebářo
Rebečka
Rebečke
Rebečko
Rebečkó
Rebeka
Rebelant
Rebelna
Rebelné
Rebelnéch
Rebelném
Rebelňi
Rebenťil
Rebenťila
Rebenťile
Rebenťit
velikého nosu
ratlík - malý psík
ratolest
ratolestí
zbojník
zbojníka
zbojníků
Lazar muž. jméno
razil, spěchal, razil mince
razila, spěchala, razila mince
razili, spěchali, razili mince
razilo se
razí, spěchají, razí mince
ráže u pušky
rážemi
kuličky
rychleji
rychlejší
rychle
kuličky do hry
ryb
ryba
rybák obecný STERNA HIRUNDO, podčeleď ptáků
z čeledi rackovitých
rybáře
rybařil
rybařila
rybařili
rybařit
rybaří
rybář
rybářka
rybák obecný
rybářky
rybáci obecní
rybářku
rybáka obecného
rybářkou
rybákem obecným
rybářů
rybička
rybičky
rybičku
rybičkou
zlá, hašteřivá žena - rebeka
neposlušný , rebelující
neposlušná
neposlušný, rebelný
rebelných
rebelným
rebelní
hlučel
hlučela
hlučeli
hlučet
Rebňik
Rebňika
Rebňike
Rebňiko
Rebňikom
Reboloca
Reboloce
Recepis
Recepisama
Recepise
Réďijó
Réďil
Réďila
Réďile
Réďit
Redota
Reflex
Reflexo
Reformaca
Reformacó
Regál
Regirojo
Regiroval
Regirovala
Regirovale
Regirovat
Regma
Regme
Regmó
Regolaca
Regolaco
Regolacó
Rehek
Rechlá
Rechlé
Rechló
Rechta
Rechtář
Rechtářem
Rechtáři
Rechtářka
Rechtor
Rechtora
Rechtorem
Rechtoroval
Rechtorovala
Rechtorovale
Rechtorovat
Rechtorovi
Rejálka
Rejo
Rejo
Rejó
Rejó
rybník
rybníka
rybníky
rybníku
rybníkům
revoluce
revoluce
recept
receptama
recepisy
řídí auto, motocykl
řídil
řídila
řídili
řídit
reduta
reflex
reflexu
reformace
reformací
regál
diriguji
dirigoval
dirigovala
dirigovali
dirigovat
revma
revmy
revmou
regulace
regulaci
regulací
rehek domácí PHOENICURUS OCHRUROS; rehek
zahradní PHOENICURUS PHOENICURUS
rychlá
rychlý
rychlou
rychta
rychtář
rychtářem
rychtáři
rychtářka
ředitel školy
ředitele
ředitelem
řediteloval
ředitelovala
ředitelovali
ředitelovat
řediteli
reálka
ryji na zahradě
ryji do každého
ryjí na zahradě
ryjí do každého
Rejsec
Rejsek (Rések)
Rejtar (Rétar)
Rejtarka (Rétarka)
Rekroťilka
Rektefika
Rektor
Rektorka
Rékvija
Rele
Rele
Rél
Réla
Rélem
Relikvijo
Relikvijó
Remcal
Remcala
Remcale
Remcáňi
Remcáňim
Remcat
Remleca
Remleco
Remlecó
Remontérke
Remorkér
Remplovat
Remuláda (Remoláda)
Renšťáka
Renšťáke
Rénšťák
Renta
Repák
Repáke
Répáke
Repáko
Répák
Répáko
Répal
Répal
Répala
Répale
Répalo
Répaló
Répanca
Répance
Répanco
Répanec
Répanec
Répavá
Répavé
Répavéch
rejsec vodní NEOMYS FODIENS; rejsec černý
NEOMYS ANOMALUS hmyzožravci
rejsek SORICIDAE hmyzožravec
rejtar
rejtarka, rajtuje koně; také nadávka pro ženu; také
krátká vojenská ručnice
rekrutýrka - vojenský obvod
rektefika - upravení katastru
ředitel, nejvyšší funkcionář vysoké školy
rektorka
relikvie
ryli zahradu
šťourali do lidí
rýč
rýče
rýčem
relikvii
relikvií
nesouhlasil
nesouhlasila
nesouhlasili
nesouhlasení
nesouhlasem
nesouhlasit
samice -králík
samici
samicí
kapesní hodinky remontérky
loď táhnoucí nebo tlačící
vrážet do protihráče
druh majonézové pikantní omáčky
rýnského zlaťáka
rýnské zlaťáky
rýnský zlaťák
důchod
ty máš ale rypák-nadávka
rypáky - nadávka
rypáky
rypáku-nadávka
rypák k vykopávání řepy
rypáků
šťoural
Répal příjmení
šťourala
šťourali
šťouralo
šťouralem
rýpance
rýpance
rýpanců
slovní rýpanec
rýpanec
rýpavá
rýpavý
rýpavých
Répavém
Repcáňi
Repcáňim
Repce
Repcó
Répé
Répéte
Repetyrka
Repoblekán
Repoblekána
Repoblekáňi
Résec
Rések
Resomyroval
Resomyrovala
Resomyrovale
Resomyrovat
Resomyrovat
Rešt
Rešte
Rešto
Reštom
Reštóraca
Reštórace
Reštóraco
Reštóracó
Rétar
Rétarka
Revanš
Reveň
Revers
Revir
Revira
Revire
Revirem
Revirňi óřad
Revirňika
Revirňike
Revirňim
Revolver
Revrňik
Rezeda
Rezede
Rezedenci
Rezedka
Rezedko
Rezedkó
Rezedo
Rezedó
Režija
Režná
Režňák
rýpavým
reptáni
reptáním
reptá
reptají
jen si rýpej
rýpejte
puška opakovačka - repetýrka
republikán
republikána
republikáni
rejsec vodní NEOMYS FODIENS rejsec černý
NEOMYS ANOMALUS hmyzožravci
rejsek malý SOREX MINUTUS rejsek obecný
SOREX ARANEUS hmyzožravec, hojný v lesích
rozvažoval
rozvažovala
rozvažovali
rozvažovat
rozvažovat
dluh, rest
dluhy
dluhů
dluhům
restaurace
restaurace
restauraci
restaurací
rejtar
rejtarka
oplátka
rebarbora RHEUM
písemné prohlášení
revír
revíru
revíry
revírem
revírní úřad
revírníka
revírníky
revírním
ruční střelná zbraň - kolt
revírník
rezeda vonná RESEDA ODORATA, rezeda barvířská
RESEDA LUTE OLA
rezedy
rezidenci
rezedka
rezedku
rezedkou
rezedu
rezedou
režie
alkohol režná kořalka
placka z chlebového těsta výškrabků díže, kde se
Režňáka
Režňáke
Režňáko
Režné
Režňiska
Režňisko
Režnó slámo
Réžovňik
Rmen
Rob
Roba
Robaňisko
Robař
Robaři
Robařo
Robe
Robisko
Robka
Robke
Robko
Robkó
Róbl
Róbl na kadlátce
Róbla
Róblem
Róblu
Robo
Robota
Robote
Roboto
Robotó
Robó
Robské plač
Robsky řeče
Ročečka
Ročečkama
Ročečke
Ročečko
Ročečkó
Ročka
Ročke
Ročko
Ročkó
Rod
Rod
Roda
Rode
Rodem
Roďič
Roďiči
Roďičo
Roďičom
Rodné dul
zadělává na chleba
placku
placky
placků
režný chléb
strniště po zesečení rže
režnisko
režnou slámu na vycpání slamníku a dělání povřísel
kartáč rýžovník - ORYZA
rmen rolní - plevel - ANTHEMIS ARVENSIS
ženských
je každá ženská, mladá i stará,vdaná i svobodná
rubanisko
záletník
záletníci
záletníků
ženský
rubanisko
ženská
ženské
robku
ženskou
na zavazování povřísel u snopů
po bodnutí hmyzem
roubla
roublem
roublu
ženu
robota
roboty
robotu
robotou
robou, ženskou
ženský pláč
ženské řeči
ručička
ručičkami
ručičky
ručičku
ručičkou
ručka
ručky
ručku
ručkou
železných rud
lidský rod
kaz - prší-li za svitu slunce, obilí zežloutne -padá
ruda
rudy
rodem
rodák
rodáci
rodičů
rodičům
rudný důl
Rodo
Rodo
Roháč
Roháč
Roháč
Rohál
Rohál
Rohama
Rohatka
Rohe
Rohlék
Rohlék
Rohléka
Rohlékama
Rohlékem
Rohléko
Rohovňik
Rocheta
Rochete
Rochetka
Rochetke
Rochetko
Rochetkó
Rocheto
Rochetó
Roj
Roja
Roje
Roji
Rojijó
Rojile
Rojovňik
Rok
Rokáv(f)
Rokáv(f)ca
Rokáv(f)ce
Rokáve
Rokávem
Rokavice
Roke
Roke
Rokecana
Rokem
Roko
Roko
Rokó
Rola
Rolách
Rolák
Rolama
Role
Role
Rolék
rudu
rodu lidského
čert
brouk roháč obecný LUCANIDAE
potápka roháč - kachna PEDICEPS CRISTATUS
čert
roháč obecný - brouk
rohama
žába rohatka CERATOPHRYS
rohy
rohlík
rorýs
rohlíka
rohlíkama
rohlíkem
rohlíku
svatojánský chléb - rohovník - CERATONIA
bílé roucho sahající ke kolenům, kněz je obléká přes
kleriku
rochety
rochetka - kněžské bílé roucho
rochetky
rochetku
rochetkou
rochetu
rochetou
roj včel
roje
roje
roji
rojí se včely
rojili
rojovník bahenní - keř - LEDUM PALUSTRA
rok
rukáv
rukávce
rukávce
rukávy
rukávem
rukavice
ruce
roky
Rokycana příjmení
rokem
ruku
roků
rukou
role,pole
polích,rolích
rolák
rolemi, poli
divadelní role
pole
rulík zlomocný ATROPA BELLADONNA, prudce
jedovatá rostlina
Rolňici
Rolňik
Rolňikem
Rolňikom
Rompál
Rompála
Rompále
Romplovat
Romža
Róna
Rónama
Rónem
Ront
Ronťeňi
Ronťeňim
Ronťijó
Ronťila
Ronťile
Ronťit
Rópama
Rópe mňet
Rorés
Rorésa
Rorési
Rosa
Rosádlet se
Rósá
Rósáňi
Rósáňim
Rosekal
Rosekala
Rosekale
Rosekňi
Rosekňite
Róset
Rosiv(f)ka
Rosiv(f)ke
Rosiv(f)ko
Rosiv(f)kó
Rósi
Rósi se
Rosnatka
Roso
Rosodek
Rosó
Rosóďijó
Rosóďil
Rosóďila
Rosóďile
Rosóďim
Rosóďit
Rosomák
Rosóši
Rosozojo
rolníci
rolník
rolníkem
rolníkům
rumpál
rumpálu
rumpály
třískat
Romže, říčka u Prostějova
rouna
rouny
rounem
hřmot
hřmoceni
hřmocením
hřmotí
hřmotila
hřmotili
hřmotit
roupy
roupy mít
rorýs obecný APUS APUS za letu loví hmyz,čeleď
ptáků z řádu svišťounů
rorýse
rorýsi
rosa
rozesednout se
velmi slabě prší - mží
rousání
rousáním
rozsekal
rozsekala
rozsekali
rozsekni
rozsekněte
rousat
rozsívka - ruční setí obilí
rozsívky
rozsívku
rozsívkou
rousá
orosuje se tráva
rosnatka-rosnička DROSERA hmyzožravá rostlina
rosu
rozsudek
rosou
rozsoudí
rozsoudil
rozsoudila
rozsoudili
rozsoudím
rozsoudit
rosomák GULO;živí se mršinami
rozsoška
rozsuzuji
Rosozoval
Rosozovala
Rosozovale
Rosozovat
Rosťat
Rosťaté
Rostl
Rostla
Rostle
Rostó
Rostrkajó
Rostrkal
Rostrkala
Rostrkale
Rostrkaňi
Roštárajó
Roštáral
Roštárala
Roštárale
Roštaroval
Roštarovala
Roštarovale
Roštarováňi
Roštarováňim
Roštarovat
Roštáře
Rota
Róta
Rote
Roto
Rotó
Rovňačka
Rovňačke
Rovňačko
Rovňačkó
Rovňák
Rovňáka
Rovňáke
Rovňákem
Rovnéma nohama
Rovňik
Rovňikem
Rovňiko
Rovnováha
Rovnováhe
Rovnováho
Rovnováhó
Rovnó
Rozbi
Rozbijo
Rozbijó
Rozbil
Rozbila
rozsuzoval
rozsuzovala
rozsuzovali
rozsuzovat
rozseknout
rozseknutý
rostl
rostla
rostli
rostou
roztrkají, rozdělí
roztrkal, rozdělil
roztrkala, rozdělila
roztrkali, rozdělili
roztrkaní, rozdělení
rozkopají
rozkopal
rozkopala
rozkopali
rozštaroval
rozštarovala sousedské vztahy
rozštarovali
rozštarování
rozštarováním
rozštarovat
rozkope
rota vojáků
podpis na slavnostních papežských privilegiích ve
formě dvou soustředných kružnic dělených křížkem
se jménem papeže a devizou papeže
roty
rotu
rotou
vrstevnice
vrstevnice
vrstevnici
vrstevnicí
vrstevník
vrstevníka
vrstevníky
vrstevníkem
rovnýma nohama
rovník
rovníkem
rovníku
rovnováha
rovnováhy
rovnováhu
rovnováhou
rovnou
rozbij,roztluč
rozbiji
rozbijí
rozbil
rozbila
Rozbile
Rozbit
Rozbjehl
Rozbjehla
Rozbjehle
Rozbjehno
Rozbjehnoťi
Rozbjehnoty
Rozbjehnó
Rozblenkajó
Rozblenkal
Rozblenkala
Rozblenkale
Rozblenkat
Rozbóchaná
Rozbóchanci
Rozbóchanec
Rozbóchané
Rozboróchaná
Rozboróchané
Rozboróchanéch
Rozboróchaném
Rozbrnkajó
Rozbrnkal
Rozbrnkala
Rozbrnkale
Rozbrnkaná
Rozbrnkané
Rozbrnkaňi
Rozbrnkat
Rozbrnká
Rozcásnotá
Rozcásnoté
Rozcásnotéch
Rozcásnotém
Rozcásnoty
Rozcepéřená
Rozcepéřené
Rozcepéřenéch
Rozcepéřeném
Rozcepéřeni
Rozcesťi
Rozcesťó
Rozdačkal
Rozdačkala
Rozdačkale
Rozdačkaná
Rozdačkané
Rozdačkaňi
Rozdačkat
Rozdal
Rozdala
Rozdale
Rozdával
Rozdávala
rozbili
rozbít
rozběhl se
rozběhla se
rozběhli se
rozběhnu se
rozběhnutí
rozběhnuté
rozběhnou se
rozezvoní
rozezvonil
rozezvonila
rozezvonili
rozezvonit
poživačná žena
poživační lidé
rozbouchanec, poživačný člověk
poživačný člověk
rozbouraná
rozbouraný
rozbouraných
rozbouraným
rozveselí
rozveselil
rozveselila
rozveselili
rozveselená
rozveselený
rozveselení
rozveselit
rozveselí
roztržená
roztržený
roztržených
roztrženým
roztržené
rozčepýřená
rozčepýřený
rozčepýřených
rozčepýřeným
rozčepýření
rozcestí
rozcestí
rozmačkal
rozmačkala
rozmačkali
rozmačkaná
rozmačkaný
rozmačkaní
rozmačkat
rozdal
rozdala
rozdali
rozdával
rozdávala
Rozdávale
Rozdávat
Rozdé
Rozďelel
Rozďelela
Rozďelele
Rozďelet
Rozďelijó
Rozďeloval
Rozďelovala
Rozďelovale
Rozďelovat
Rozdéme
Rozdéte
Rozďiral
Rozďirala
Rozďirale
Rozďirat
Rozďirá
Rozďivená
Rozďivené
Rozďivenéch
Rozďiveném
Rozďiveňi
Rozdrhl
Rozdrhla
Rozdrhle
Rozdrhno
Rozdrhnotá smeca
Rozdrhnó
Rozdrťijó
Rozdrťil
Rozdrťila
Rozdrťile
Rozdrťit
Rozedřel
Rozedřela
Rozedřele
Rozedřete
Rozedřit vrata
Rozehraná
Rozehrané
Rozehranéch
Rozehraném
Rozehranó
Rozehžrané
Rozekvete
Rozekvetle
Rozekvetló
Rozekvetly
Rozendo
Rozendó
Rozepla
Rozeple
Rozepno
rozdávali
rozdávat
rozdej
rozdělil
rozdělila
rozdělili
rozdělit
rozdělí
rozděloval
rozdělovala
rozdělovali
rozdělovat
rozdejme
rozdejte
otvíral
otvírala
otvírali
otvírat
otvírá
udivená
udivený
udivených
udiveným
udivení
rozvázal
rozvázala
rozvázali
rozvážu
rozvázaná smyčka
rozvážou
rozdrtí
rozdrtil
rozdrtila
rozdrtili
rozdrtit
rozevřel,otevřel
rozevřela,otevřela
rozevřeli,otevřeli
rozevřete,otevřete
rozedřít,otevřít vrata
rozdováděná
rozdováděný
rozdováděných
rozdováděným
rozdováděnou
rozjezený - nenasyta
rozkvete
rozkvetli
rozkvetlou
rozkvetlé
rozejdu se s ní
rozejdou
rozepjala
rozepnuli se
rozepnu
Rozepnoté
Rozepnotó
Rozepnoty
Rozepnó
Rozesmil
Rozesmila
Rozesmile
Rozesmit
Rozesmit
Rozešla
Rozešla
Rozešle
Rozeznajó
Rozeznal
Rozeznala
Rozeznale
Rozeznám =
Rozeznáme
Rozeznat
Rozfňokal
Rozfňokala
Rozfňokale
Rozfňokanče
Rozfňokanec
Rozfňokané
Rozgagotal
Rozgagotala
Rozgagotale
Rozgagotaná
Rozgagotané
Rozgagotanéch
Rozgagotaném
Rozgagotat
Rozglajdané
Rozglejená
Rozglejené
Rozglejenéch
Rozglejeném
Rozglejeňi
Rozházel
Rozházela
Rozházele
Rozházená
Rozházené
Rozházenéch
Rozházeném
Rozházijó
Rozhazojme
Rozhazojte
Rozhazovačná
Rozhazovačné
Rozhazovačnéch
Rozhazovačném
Rozhazovačnó
Rozhleďňa
rozepnutý
rozepnutou
rozepnuté
rozepnou
rozesmál se
rozesmála
rozesmáli
rozesmát se
rozesmátý
rozešla s ním
konečně se rozešla,rozchodila po úraze na noze
rozešli se v dobrém
rozeznají
rozeznal
rozeznala
rozeznali
rozeznám
rozeznáme
rozeznat
rozfňukal se
rozfňukala
rozfňukali se
rozfňukanče
rozfňukanec
rozfňukaný
rozkejhal se
rozkejhala se
rozkejhaly se
rozkejhaná
rozkejhaný
rozkejhaných
rozkejhaným
rozkejhat se
rozviklaný, klátivá chůze
rozkližená
rozklížený
rozklížených
rozklíženým
rozklížení
rozházel
rozházela
rozházeli
rozházená
rozházený
rozházených
rozházeným
rozhází
rozhazujme
rozhazujte
rozhazovačná
rozhazovačný
rozhazovačných
rozhazovačným
rozhazovačnou
rozhledna
Rozhleďňe
Rozhleďňo
Rozhleďňó
Rozhodl
Rozhodla
Rozhodle
Rozhodno
Rozhodnoťi
Rozhodnoťim
Rozhodnó
Rozhongajó
Rozhongal
Rozhongala
Rozhongale
Rozhongat
Rozhongávat
Rozhřešeňi
Rozhřešeňim
Rozhřešeňó
Rozchlóipaňi
Rozchlópal
Rozchlópala
Rozchlópale
Rozchlópaná
Rozchlópané
Rozchlópanéch
Rozchlópaném
Rozchlópat
Rozchoďňik
Rozimajó
Rozimal
Rozimala
Rozimale
Rozimat
Rozimá
Roziskřel
Roziskřela
Roziskřele
Roziskřená
Roziskřené
Roziskřeňi
Roziskřet
Roziskřijó
Rozjásal
Rozjásala
Rozjásale
Rozjásaná
Rozjásané
Rozjásanéch
Rozjásaném
Rozjásaňi
Rozjásat
Rozjeřabacená
Rozjeřabacené
Rozjeřabacenéch
rozhledně
rozhlednu
rozhlednou
rozhodl
rozhodla
rozhodli
rozhodnu
rozhodnutí
rozhodnutím
rozhodnou
rozhoupou
rozhoupal
rozhoupala
rozhoupali
rozhoupat
rozhoupávat
rozhřešení
rozhřešením
rozhřešení
rozcuchaní
rozcuchal
rozcuchala
rozcuchali
rozcuchaná
rozcuchaný
rozcuchaných
rozcuchaným
rozcuchat
rozchodník, suchomilná rostlina SEDUM
rozjímají
rozjímal
rozjímala
rozjímali
rozjímat
rozjímá
rozčílil
rozčílila
rozčílili
rozčílená
rozčílený
rozčílení
rozčílit
rozčílí
rozjásal všechny kolem sebe
rozjásala
rozjásali
rozjásaná
rozjásaný
rozjásaných
rozjásaným
rozjásaní
rozjásat
rozcuchaná
rozcuchaný
rozcuchaných
Rozjeřabaceném
Rozjeřabaceňi
Rozjimal
Rozjimala
Rozjimale
Rozjimat
Rozjimé
Rozjiméte
Rozkabošel
Rozkabošela
Rozkabošele
Rozkabošet
Rozkéchajó
Rozkéchal
Rozkéchala
Rozkéchale
Rozkéchaná
Rozkéchané
Rozkéchaném
Rozkéchat
Rozkéval
Rozkévala
Rozkévale
Rozkévám
Rozkéváme
Rozkévané
Rozkočel
Rozkočela
Rozkočele
Rozkočet
Rozkočijó
Rozkočim
Rozkočime
Rozkodkodáče
Rozkodkodákal
Rozkodkodákala
Rozkodkodákale
Rozkodkodákaná
Rozkodkodákané
Rozkodkodákanéch
Rozkodkodákaném
Rozkodrcal
Rozkodrcala
Rozkodrcanéch
Rozkodrcat
Rozkohóťená
Rozkohóťené
Rozkohóťenéch
Rozkohóťeném
Rozkohóťeňi
Rozkohóťil
Rozkohóťila
Rozkohóťile
Rozkohóťit
Rozkohóťite
rozcuchaným
rozcuchaní
rozjímal
rozjímala
rozjímali
rozjímat
rozjímej
rozjímejte
vymotal se z kožichu
vymotala se z vlňáku
vymotali se
vymotat se
rozkýchají se
rozkýchal se
rozkýchala se
rozkýchali se
rozkýchaná
rozkýchaný
rozkýchaným
rozkýchat se
rozhýbal se
rozhýbala se
rozhýbali se
rozhýbám se
rozhýbáme se
rozhýbaný
rozskočil se
rozskočila
rozskočili
rozskočit
rozskočí
rozskočím se
rozskočíme
rozkodkodáče se slepice
rozkodkodákal se jak slepice, rozmluvil
rozkodkodákala se jako nejhorší drbna
rozpovídali se
rozpovídaná ženská
rozkodkodákaný, rozpovídaný
rozpovídaných
rozpovídaným
zakolísal, roztřásl své kroky
zakolísala, znejistěla
znejistělých, roztřesených kroků
znejistět v chůzi
rozčílená
rozčílený
rozčílených
rozčíleným
rozčílení
rozčílil
rozčílila
rozčílili
rozčílit
rozčílíte se
Rozkopajó
Rozkopal
Rozkopala
Rozkopale
Rozkopaná
Rozkopané
Rozkopaňi
Rozkopat
Rozkošaťel
Rozkošaťela
Rozkošaťele
Rozkošaťet
Rozkošaťijó
Rozkročel
Rozkročela
Rozkročele
Rozkročená
Rozkročené
Rozkročenéch
Rozkročeném
Rozkročeňi
Rozkročet
Rozkročijó
Rozlejo
Rozlejó
Rozleťel
Rozleťela
Rozleťele
Rozleťená
Rozleťené
Rozleťeňi
Rozleťi
Rozleťim
Rozlil
Rozlila
Rozlile
Rozlit
Rozlival
Rozlivala
Rozlivale
Rozlivat
Rozlivá
Rozlóčel
Rozlóčela
Rozlóčele
Rozlóčeňi
Rozlóčeňim
Rozlóčijó
Rozlóčim
Rozlóčime
Rozmarasťil
Rozmarasťila
Rozmarasťile
Rozmarasťit
Rozmaraščená
rozkopají
rozkopal
rozkopala
rozkopali
rozkopaná ulice, chodník
rozkopaný park
rozkopaní fotbalisté
rozkopat
rozkošatil se
rozkošatila se lípa
rozkošatili se stromy
rozkošatit
rozkošatí
rozkročil se
rozkročila se
rozkročili se
rozkročená
rozkročený
rozkročených
rozkročeným
rozkročení
rozkročit se
rozkročí se
rozliji
rozlijí
rozletěl, rozbil se
rozletěla, rozbila se
rozletěli, rozbili se na kousky
rozletěná, rozbitá
rozletěný, rozbitý
rozletění, rozbití
rozletí, rozbije
rozletím, rozbiji
rozlil
rozlila
rozlili
rozlít
rozléval
rozlévala
rozlévali
rozlévat
rozlévá
rozloučil
rozloučila
rozloučili
rozloučení
rozloučením
rozloučí
rozloučím
rozloučíme
potloukl, roztřískal
potloukla,rostřískala
potloukli, roztřískali
potlouct, roztřískat
rozbitá, roztřískaná
Rozmaraščené
Rozmaraščenéch
Rozmaraščeném
Rozmaraščeňi
Rozmaryna
Rozmaryne
Rozmarynem
Rozmaryno
Rozméšlel
Rozméšlela
Rozméšlele
Rozméšleňi
Rozméšleňim
Rozméšlijó
Rozmjetal
Rozmjetala
Rozmjetale
Rozmjetaná
Rozmjetanéch
Rozmjetaném
Rozmjetat
Rozmláskal
Rozmláskala
Rozmláskale
Rozmláskaná
Rozmláskané
Rozmláskanéch
Rozmláskaném
Rozmláskaňi
Rozmohl
Rozmohla
Rozmohle
Rozmohlo
Rozmokno
Rozmoknó
Rozmoknót
Rozmoknóťi
Rozmrzelá
Rozmrzelca
Rozmrzelce
Rozmrzelce
Rozmrzelco
Rozmrzelcom
Rozmrzelé
Rozmrzeléch
Rozmrzelém
Rozmrzelosť
Rozmrzelosťó
Rozmuhl
Rozmuhla
Rozmuhle
Rozneseny
Roznesl
Roznesla
rozbitý, roztřískaný
rozbitých, roztřískaných
rozbitým, roztřískaným
rozbití, roztřískaní
rozmarýn lékařský ROSMARINUS OFFICINALIS,
rozmarýna
rozmarýny
rozmarýnem
rozmarýnu
rozmýšlel
rozmýšlela
rozmýšleli
rozmýšlení
rozmýšlením
rozmýšlí
rozmetal
rozmetala
rozmetali
rozmetaná
rozmetaných
rozmetaným
rozmetat
rozbil
rozbila
rozbili
rozbitá
rozbitý
rozbitých
rozbitým
rozbití
onemocněl
onemocněla
onemocněli
onemocnělo
rozmoknu
rozmoknou
rozmoknout
rozmoknutí
rozmrzelá
rozmrzelce
rozmrzelce
rozmrzelce
rozmrzelcu
rozmrzelcům
rozmrzelý
rozmrzelých
rozmrzelým
rozmrzelost
rozmrzelostí
rozmohl, onemocněl
rozmohla, onemocněla
rozmuhli, onemocněli
roznesené
roznesl
roznesla
Roznesle
Rozneso
Roznesó
Rozom
Rozomama
Rozome
Rozomem
Rozomiš
Rozomite
Rozomjels
Rozomné
Rozomnéch
Rozomňel
Rozomňela
Rozomňele
Rozomňet
Rozomňi
Rozomnó
Rozomoval
Rozomovala
Rozomovale
Rozomovat
Rozoťikal
Rozoťikale
Rozpačetá
Rozpačeté
Rozpačeťe
Rozpačeťi
Rozpačetosť
Rozpačeťosťó
Rozpadl
Rozpadla
Rozpadlé
Rozpadne
Rozpadnoťi
Rozpálela
Rozpálele
Rozpálená
Rozpálenéch
Rozpáleném
Rozpálkené
Rozpjeň
Rozpjeňené
Rozpjeňila
Rozpjeňile
Rozpleskl
Rozpleskla
Rozplesknót
Rozpok
Rozpokl
Rozpokla
Rozpokle
Rozpráskaná
Rozpráskané
Rozpráskanó
roznesli
roznesu
roznesou
rozum
rozumama
rozumy
rozumem
rozumíš
rozumíte
rozuměl jsi
rozumný
rozumných
rozuměl
rozuměla
rozuměli
rozumět
rozumní
rozumnou
rozumoval
rozumovala
rozumovali
rozumovat
rozutíkal se
rozutíkali se
rozpačitá
rozpačitý
rozpačitě
rozpačití
rozpačitost
rozpačitostí
rozpadl
rozpadla
rozpadlý
rozpadne se
rozpadnutí
rozpálila
rozpálili
rozpálená
rozpálených
rozpáleným
rozpálený
rozpěň
rozpěněný
rozpěnila
rozpěnili
rozpleskl se na zemi
rozpleskla
rozplesknout
rozpuk jízlivý - CIEUTA VIROSA - prudce jedovatý
rozpukl se
rozpukla
rozpukli
neforemná, velmi silná žena
neforemný, velmi silný muž
neforemnou, velmi silnou ženu
Rozpukno
Rozrazel
Rozrazel
Rozrazele
Rozrazet
Rozrazijó
Rozrépal
Rozrépala
Rozrépale
Rozrépaná
Rozrépané
Rozrépanéch
Rozrépaném
Rozrépaňi
Rozrépanó
Rozrépat
Rozrépé
Rozrépéte
Rozrostl
Rozrostla
Rozrostle
Rozrostó
Rozšafná
Rozšafné
Rozšafnéch
Rozšafném
Rozšafňi
Rozšafnosť
Rozšafnosťó
Rozštáral
Rozštárala
Rozštárale
Rozštárat
Rozštaroješ
Rozštarojo
Rozštarojó
Rozštaroval
Rozštarovala
Rozštarovale
Roztáčel
Roztáčela
Roztáčele
Roztáčet
Roztáči
Roztáčijó
Roztáčim
Roztáčime
Roztahl
Roztahla
Roztahle
Roztahoje
Roztahojete
Roztahojo
Roztahojó
Roztahoval
rozpuknu
rozrazil - vrací paměť, VERONICA - hlavně plevel
rozrazil dveře
rozrazili
rozrazit
rozrazí
rozrýpal celou partu
rozrýpala
rozrýpali
rozrýpaná
rozrýpaný
rozrýpaných
rozrýpaným
rozrýpaní
rozrýpanou
rozrýpat dovedou všechno
rozrýpej
rozrýpejte
rozrostl
rozrostla
rozrostli
rozrostou se
rozšafná
rozšafný
rozšafných
rozšafným
rozšafní
rozšafnost
rozšafností
rozeštval
rozeštvala
rozeštvali
rozeštvat
zase rozeštváváš
rozeštvávám
rozeštvávají
rozeštvával
rozeštvávala
rozeštvávali
roztáčel se v kole
roztáčela
roztáčeli
roztáčet
roztáčí
roztáčí
roztáčím
roztáčíme
roztáhl
roztáhla
roztáhli
roztahuje
roztahujete
roztahuji
roztahují
roztahoval
Roztahovala
Roztahovale
Rozťal
Rozťala
Rozťale
Roztažená
Roztažené
Roztaženéch
Roztaženém
Roztažeňi
Roztažeňim
Rozteskevjenosť
Rozteskevjenosťó
Roztočel
Roztočela
Roztočele
Roztoči
Roztoči
Roztočim
Roztočime
Roztoďivná
Roztoďivné
Roztoďivnéch
Roztoďivném
Roztoďivňi
Rozťohykal
Rozťohykala
Rozťohykale
Rozťohykat
Roztopoje se
Rozvalel
Rozvalela
Rozvalele
Rozvalet
Rozvážlevá
Rozvážlevé
Rozvážlevéch
Rozvážlevém
Rozvážlevje
Rozvážlevosť
Rozvážlevosťó
Rozvelosť
Rozvelosťó
Rozvera
Rozverná
Rozverné
Rozvernéch
Rozverném
Rozverňi
Rozvéřená
Rozvéřenci
Rozvéřené
Rozvéřenéch
Rozvéřeném
Rozvila
roztahovala
roztahovali
rozsekl
rozsekla, rozťala
rozsekli
roztažená
roztažený
roztažených
roztaženým
roztažení
roztažením
rozteskněnost
rozteskněností
roztočil
roztočila
roztočili
roztočí
roztoči ACARINA - klíště čmelík, vodule atd.
roztočím pivo
roztočíme
roztodivná
roztodivný
roztodivných
roztodivným
roztodivní
velmi divně se rozesmál
velmi divně se rozesmála
velmi divně se rozesmáli, jako když zpívá ťuhýk
velmi divně se rozesmát
rozestupuje se
rozvalil se do trávy
rozvalila se do trávy
rozvalili se v seně
rozvalit se v přístodůlku
rozvážlivá
rozvážlivý
rozvážlivých
rozvážlivým
rozvážlivě
rozvážlivost
rozvážlivostí
rozpustilost
rozpustilostí
šprýmař
rozverná, šprýmařka
rozverný, šprýmovní
rozverných, šprýmovních
rozverným, šprýmovním
rozverní, šprýmovní
rozdováděná
rozdováděnci
rozdováděný
rozdováděných
rozdováděným
rozvila se růže
Rozvile
Rozviló
Rozvine
Rozvino
Rozvinó
Rozvitá
Rozvité
Rozvitó
Rozvrkanci
Rozvrkanec
Rozvrkanosť
Rozvrkanosťó
Rozvrzgal
Rozvrzgala
Rozvrzgale
Rozvrzgat
Rožca
Rožec
Rožec
Rožeň
Rožihajó
Rožihal
Rožihala
Rožihale
Rožihat
Rožinek
Rožinko
Rožižlavjená
Rožižlavjené
Rožižlavjenéch
Rožižlavjeném
Rožižlavjet
Rožke
Rožl
Rožla
Rožle
Rožňa
Rožňe
Rožnol
Rožnola
Rožnole
Rožňo
Rožňom
Ruj
Ruje
Rujo
Rukev(f)
Rumjeňica
Rumjeňica
Rus
Rust
rozvili
rozvitou, rozkvetlou
rozvine
rozvinu
rozvinou
rozvitá
rozvitý
rozvitou
zamilovaní, rozvrkanci
zamilovaný, rozvrkanec
zamilovanost
zamilovaností
rozehrál
rozehrála
rozehráli
rozehrát
kozorožce
kozoroh - kozorožec CAPRICORNUS; souhvězdí
zvěrokruhu
kozorožec horský CAPRA IBEX
rohatina, na níž se v komíně udilo maso
rožíhají
rozžíhal
rozžíhala
rozžíhali
rozžíhat
kosisko, mělo zahrocené dřevěné ručky
kosisek
rozžhavená
rozžhavený
rozžhavených
rozžhaveným
rozžhavit
růžky
rozsvítil
rozsvítila
rozsvítili
rohatina
rohatině
rozsvítil
rozsvítila
rozsvítili
rohatinu
rohatinám
včelí roj
včelí roje
včelímu roji
rukev RORIPPA - rostlina, roste na mokrých loukách
atd.
ruměnice OSOZMA - rostlina
ruměnice pospolná PYRRHOCORIS APTERUS;
pestře zbarvená ploštice, vysává suché plody lip
rus domácí BLATELLA GERMANICA - hmyz
z řádu - švábů, škodí v domácnostech
růst
Rustl
Rustla
Rustle
Rustlo
Rušňik
Ruzňica
Ruzno
Ruža
Ruža
Ružama
Ruže
Ruženca
Ružence
Ruženco
Ruženec
Ružňica
Ružo
Ružová
Ružové
Ružovóčká
Ružovóčké
Ružovóčkó
Ružó
Rval
Rvala
Rvale
Rvat
Rvo
Rvó
Rybiz
Rybizem
Rybizo
Rybizová
Rybizové
Rybizovéch
Rybizovém
Rybizovó
Ryglem
Rys
Ryťiř
Ryťiřa
Ryťiřce
Ryťiřem
Ryťiři
Ryťiřka
Ryťiřke
Ryťiřko
Ryťiřkó
Ryž
Rža
Rže
Ržo
Ržó
rostl
rostla
rostli
rostlo
rušník ANTHRENUS - rod brouků žijících na květech
různice
různo
růže ROSA
růže - akutní horečnaté onemocnění kůže
růžemi
růže
růžence
růžence
růženci
růženec
různice
růži - květina; kožní nemoc
růžová
růžový
růžovoučká
růžovoučký
růžovoučkou
růží - květinou, kožní nemocí
trhal
trhala
trhali
trhat
trhám
trhají
rybíz rod MERUZALKA
rybízem
rybízu
rybízová
rybízový
rybízových
rybízovým
rybízovou
zastrkovadlem
kočka bažinná FELIS CHAU
rytíř
rytíře
rytířce
rytířem
rytíři
rytířka
rytířky
rytířku
rytířkou
žito
žito
žita
žito
žitem
PÍSMENO Ř
ř
Ř
Řada
Řadách
Řadama
Řade
Řaďe
Řado
Řadó
Řád
Řád
Řáde
Řáďi
Řáďijó
Řáďil
Řáďila
Řáďile
Řáďit
Řásná
Řásné
Řásňik
Řásnó
Řbet
Řbeta
Řbetem
Řebčik
Řebla
Řeblem
Řeblo
Řebřiček
Řeč
Řečama
Řečám
Řeče
Řéček
Řečeny
Řečim
Řéčka
Řečňojo
Řečňojó
Řečňoval
Řečňovala
Řečňovale
Řečňovat
Ředkva
Řehce
Řehco se
Řehcó se
Řehoňeňim
Řehoňijó
Řehoňil
ř
Ř
řada
řadách
řadami
řady
řadě
řadu
řadou
společenský řád
řád čestné legie atd.
řády
řádí
řádí
řádil
řádila
řádili
řádit
řasnatá
řasnatý
řásník STREPSIPTERA cizopasník - na vosách a
včelách
řasnatou
hřbet
hřbetu
hřbetem
řebčík kostkovaný FRITILLARIA MELEAGRIS
shrnovač chlévské mrvy
shrnovačem
shrnovač
řebříček obecný ACHILLEA MILLEFOLIUM rostlina
řeč
řečmi
řečem
řeči
zítřek
řečené
řečem se neubráníš
zítřka
mám řeči, řečním
řeční
řečnil
řečnila
řečnili
řečnit
ředkev setá RAPHANUS SATIVUS; ředkev ohnice
RAPHANUS RAPHANISTRUM - hojný plevel
řehce kůň; bláznivě se smát
řehtám se
řehtají se
chechtánim
chechtají se
chechtal se
Řehoňila
Řehoňile
Řehoňit
Řehoř
Řehot
Řehotajó
Řehotal
Řehotala
Řehotale
Řehotáňi
Řehotáňim
Řehotat
Řehoto
Řehtajó
Řehtal
Řehtala
Řehtale
Řehtoň
Řehtoňem
Řeka
Řeke
Řekl
Řekla
Řekle
Řekne
Řekneš
Řekňi
Řekno
Řeko
Řekó
Řembolák
Řemboláka
Řemboláke
Řembolákem
Řemboláko
Řembolákom
Řemdih
Řemenářa
Řemenářem
Řemenáři
Řemeň
Řemeňa
Řemeňáč
Řemenář
Řemeňe
Řemeňo
Řemeslňik
Řemeslňil
Řemeslňila
Řemeslňile
Řemeslňit
Řep
Řepa
chechtala se
chechtali se
chechtat se
Řehoř muž. jméno
chechtot
chechtají se
chechtal se
chechtala se
chechtali, řehtali se
chechtání, řehotání
chechtáním, řehtáním
chechtat, řehtat se
chechtotu, řehotu
řehtají
řehtal kůň
kobyla řehtala
koně řehtali
kdo se pořád a všemu směje; také tenor, mužský hlas
-řehtoň
tenorem, řehtoněm
řeka
řeky
řekl
řekla
řekli
řekne
řekneš
řekni
řeknu
řeku
řekou
veliký knoflík do hry - řembulák
řembuláka
řembuláky
řembulákem
řembuláků
řembulákům
husitská zbraň řemdih, dřevcová úderná zbraň 14. a
15. století
řemenáře
řemenářem
řemenáři
řemen
řemene
řemenáč
výrobce řemenů
řemeny
řemenů
řemeslník
prováděl řemeslo
prováděla řemeslo
prováděli řemeslo
prováděl řemeslo
řep; řepa BETA
řepa
Řepe
Řepik
Řepka
Řepo
Řepó
Řeřešňica
Řeřicha
Řešetlák
Řetaz
Řetaza
Řetaze
Řetázek
Řetazem
Řetázka
Řetázkama
Řetázke
Řetázko
Řeť
Řeťi
Řezaci stoleca
Řezacim
Řezacimo
Řezal
Řezala
Řezale
Řezan
Řezat
Řezen
Řezenama
Řezňičel
Řezňičela
Řezňičele
Řezňičet
Řezňičijó
Řezňik
Řezňika
Řezňike
Řezňikem
Řezňiko
Řezňikom
Řežma
Řict
Řičeca
Řičece
Řičeco
Řičecó
Řijen
Řijna
Řijne
Řijno
řepy
řepík lékařský AGRIMONIA EUPATORIA poskytuje léčivou nať
řepka olejka BRASSICA NAPUS, botanicky brukev
řepka
řepu
řepou
řeřišnice luční CARDAMINE PRATENSIS
řeřicha setá LEPIDIUM SATIVUM semena bohatá
olejem
řešetlák počistivý RHAMNUS CATHARTICA poskytující projímavé plody a kůru
řetěz
řetězu
řetězy
řetízek
řetězem
řetízku
řetízkama
řetízky
řetízku
řiť - zadnice
řiti, zadnici
řezací stolice, stůl
řezacím
řezacímu
řezal
řezala
řezali
řezan pilolistý STRATIOTES ALOIDES, roste ve
stojatých vodách, vzácný
řezat
drtin, sečky
drtinami
řezničil
řezničila
řezničili
řezničit
řezničí
řezník
řezníka
řezníky
řezníkem
řezníku
řezníkům
revma
říct
řičíce
řičíce
řičici
řičicí
říjen
října
říjny
říjnu
Říjnová
Řijnovéch
Řijnovém
Říjnové
Řika
Řikaji
Řikajó
Řikal
Řikala
Řikale
Řikám
Řikáme
Řikat
Řikával
Řikávala
Řikávale
Řike
Řikéte
Řiko
Řikó
Řim
Řimská
Řimské
Řmi
Řmjelo
Řmjeňi
Řmjet
Řókala
Řóká
Řopoň
Řopoňa
Řopoňem
Řopoňi
PÍSMENO S
s
S
Sa
Sábat
Sabotážňik
Sabotážó
Sáči
Sadla
Sádlijó
Sadlo
Sád
Sáde
Sádlel
Sádlela
Sádlele
Sadlem
Sádlet
Sádo
říjnová
říjnových
říjnovým
říjnový
řeka
říkají
říkají
říkal
říkala
říkali
říkám
říkáme
říkat
říkával
říkávala
říkávali
řeky
říkejte
řeku
řekou
Řím
římská
římský
hřmí
hřmělo
hřmění
hřmět
běhala se prasnice
běhá se prasnice
řupoň, neotesanec
řuponě, neotesance
řuponěm, neotesancem
řuponi, neotesanci
s
S
jsa
sabat - označení jakéhokoliv dne, kdy se ustávalo
v práci
sabotážník
sabotáží
dohlížitel nad pořádkem v ostatky
sádla
usazují se
sádlo
hranečník
hranečníky
usazoval se pohodlně - sádlil
usazovala
usazovali
sádlem
usazovat se
hranečníku
Safir
Sáh
Sáhe
Sáho
Sak
Sakem
Sako
Saláťňiček
Salerovské hrabje
Salmonéla
Salón
Salto
Salva
Sám o sebe ostanovil
Sama
Samaretán
Samaretána
Samaretáne
Samaretánem
Samaretáňi
Samaretánka
Samaretánke
Samaretánko
Samaretánkó
Same
Sametka
Samé
Sami
Samo
Samochťa
Samolebá
Samolebé
Samolebi
Samolebje
Samoraj
Samorostlik
Samospráva
Samospráve
Samosprávo
Samosprávó
Samostrk
Samostrka
Samostrkem
Samostrko
Samostřil
Samoťinká
Samoťinké
Samoťinkó
Samotná
Samoťňi
Samozřémi
Samozřémje
safír, modrá odrůda korundu
sáh - délková míra; staročeský sáh = tři pražské lokty
= 1,792 m
sáhy
sáhu
čeřen
čeřenem
čeřenů
salátníček -zvonohlík zahradní SERINUS SERINUS pták z rodu pěnkavovitých
posměšek pro občany Sajlerova, tato ves byla
založena hrabaty ze SEILERNU
salmonelóza - infekční střevní onemocnění
salon
salto
salva
sám se rozhodl, ustanovil
sama
samaritán
samaritána
samaritány
samaritánem
samaritáni
samaritánka
samaritánky
samaritánku
samaritánkou
samy
sametka
samotný
sami
samo
sám chtít
samolibá
samolibý
samolibí
samolibě
samuraj
samorostlík
samospráva
samosprávy
samosprávu
samosprávou
motocykl
motocyklu
motocyklem
motocyklu
samostříl
sama, samotinká
sám, samotinký
samu, samotinkou
samotná
samotní
samozřejmé
samozřejmě
Samó
Sám
Sámek
Saň
Saňama
Sanatórijum
Saňe
Saňe
Saňi
Saňica
Saňico
Saňicó
Sanitář
Sanitářka
Santal
Sapan
Sapér
Sasanka
Sasanka
Satorejka
Satorejka
Satorejke
Satorejko
Satorejkó
Satórija
Saze
Sázel
Sázela
Sázele
Sázet
Sazi
Sázi
Sázijó
Sázka obili
Sážo
Sážó
Sbirajó
Sbiral
Sbirala
Sbirale
Sbiralezme
Sbirat
Sbiré
Sbiréme
Sbiréte
Sceprom (Sceptron)
Scochal
Scochala
Scochale
Scochaná
samou
sám
prošitý záhyb na látce
saň
saněmi
sanatorium
saně - obludná zvířata
sáně
sani
sanice v zimě; spodní čelist
sanici;spodní čelistí
sanicí,spodní čelistí
sanitář
sanitářka
santál, dřevina SANTALALES
sapan - stromy, liány nebo keře, pěstují se v parcích
GLEDITSCHIA - dřezovec patřící - k dřevinám
sapanovitým
ženijní vojsko
sasanka cizokvětá ANEMONE NARCISSIFLORA;
sasanka lesní ANEMONE SILVESTRIS
sasanka ACTINIARIA mořský láčkovec
satorie - velmi hašteřivá žena
saturejka zahradní SATUREJA HORTENSIS,
pěstuje se pro nať, používané jako koření
saturejky
saturejku
saturejkou
satorie - hašteřivá žena
saze
sázel
sázela
sázeli
sázet
sazí
sází
sází
snopy se oklepou a pak v řadách rozprostřené domlátí
cepem
sázím
sází
sbírají
sbíral
sbírala
sbírali
sbírali jsme
sbírat
sbírej
sbírejme
sbírejte
žezlo
unavil
unavila
unavili
unavená
Scochané
Scochanéch
Scochaném
Scochaňi
Scochaňinó
Scochat
Scvrklá
Scvrklé
Scvrkléch
Scvrklém
Scvrklene
Scvrkleno
Scvrklenó
Se
Sebe
Sebó
Sec
Seč
Seče
Séček
Sečeňi
Sečeňim
Sečenó
Sečet
Seči
Sečijó
Sečka
Sečke
Sečko
Sečkovica
Sečkovice
Sečkovico
Sečkovicó
Sečkó
Sečo
Sečó
Sedám
Sedáme
Sedáte
Seďel
Seďela
Seďele
Seďijó
Seďim
Seďime
Sedl
Sedlačena
Sedlačene
Sedlačeno
Sedlačenó
Sedlák
Sedláka
Sedláke
Sedlákem
Sedle
unavený
unavených
unaveným
unaveni
zcuchaninou
unavit
vráštitá
vráštitý
vráštitých
vráštitým
scvrkliny
scvrklinu
scvrklinou
jsi
sebe
sebou
sic
seč trávu
seče
sýček obecný ATHENE NOCTUA, z řádu sov
sečení
sečením
sečenou trávu
syčet
syčí
syčí jak had
řezanka
řezanky
řezanku
sečkovice na řezání řezanky, sečky
sečkovice
sečkovici
sečkovicí
řezankou
seču
sečou
sedám si
sedáme si
sedáte si
seděl na židli; v base
seděla v lavici
seděli
sedí
sedím
sedíme
sedl si
sedlačina
sedlačiny
sedlačinu
sedlačinou
sedlák
sedláka
sedláky
sedlákem
sedli si
Sedleskem
Sedlesko
Sedlesko
Sedlka
Sedlke
Sedlko
Sedlkó
Sedm
Sedmé
Sedmi
Sedmibolestná
Sedmihlásek
Sedmihláska
Sedmihláske
Sedmihláskem
Sedmikráska
Sedmikvitka
Sedmikvitkem
Sedmikvitko
Sedn
Sednáct
Ségl
Sekáč
Sekáč pók
Sekáča
Sekáča
Sekáček
Sekáčem
Sekáči
Sekačka
Sekáčka
Sekačke
Sekáčke
Sekáčkem
Sékajó
Sekaturo
Sekavca
Sekavci
Sekavec
Séká
Seke
Seke
Sekerka
Sekerkama
Sekerko
Sekerkó
Sekerňici
Sekerňik
Sekerňika
Sekerňike
Sekerňikem
Sékl
sídlištěm
sídliště
sídliště
selka
selky
selku
selkou
sedum
sedmý
sedmi
sedmiletá válka
sedmihlásek hajní HIPPOLAIS IETERINA - pták,
živící se hmyzem
sedmihláska
sedmihlásky
sedmihláskem
sedmikráska chudobka BELLIS PERENNIS - květina
sedmikvítek evropský sedmikvítka, květina
TRIENTALIS EUROPAEA
sedmikvítkem
sedmikvítko
sedm
sedmnáct
plachtovina
kdo kosí trávu je sekáč
sekáč pavouk, živí se hmyzem - OPILIONES
sekáče pavouka
sekáče s kosou
sekáček na maso
sekáčem pavoukem, sekáčem na louce
sekáči pavouci, sekáči na loukách
sekačka
sekáčka
sekačky
sekáčky
sekáčkem
syčí jak had
trápení,týrání
piskoře
piskoři
piskoř pruhovaný ryba MISGURNUS FOSSILIS, žije
hlavně ve stojatých vodách
syká
seky sekerou do dřeva
provádí jeden zmatek za druhým seky
sekyrka
sekyrkami
sekyrku
sekyrkou
sekerníci
sekerník
sekerníka
sekerníky
sekerníkem
nemluvil jen sykl
Sékla
Sékle
Sekňica
Sekňico
Sekňicó
Sékno
Sekócija
Sekócijo
Sekócijó
Sékora
Sékorka
Sékorke
Sékorko
Sékorkó
Sékořeca
Sekutór
Sekutóra
Sekutórem
Sekutóři
Sekvestr
Sekvestra
Sekvestrem
Sel
Sela
Sela
Seláš
Selce
Sele
Sele
Sele
Selel
Selela
Selijó
Selka
Selkama
Selke
Selko
Selkó
Selná
Selné
Selnéch
Selném
Selňéš
Selňéši
Selňéšich
Selňéšim
Selňi
Selňica
Selňice
Selňico
Selňicó
Seló
Sem
sykla
sykli
světnice
světnici
světnicí
syknu
exekuce
exekuci
exekucí
sýkora koňadra, modřinka, uhelníček, parukářka,
babka, azurová a lužní PARUS
sýkorka
sýkorky
sýkorku
sýkorkou
sýkořice vousatá PANURUS BIAR MICUS pták
podobný sýkorce
exekutor
exekutora
exekutorem
exekutoři
opatrovník
opatrovníka
opatrovníkem
mám málo sil
síla; bylo jich mnoho - síla
síla v pažích
siláž
selce
síly
síly
sele
sílil
sílila
sílí
selka
selkami
selky
selku
selkou
silná
silný
silných
silným
silněji
silnější
silnějších
silnějším
silní
silnice
silnice
silnici
silnicí
sílou
sem
Semena
Semenama
Semenca
Semencem
Semenco
Semenec
Seminka
Seminkář
Seminkářa
Seminkářo
Seminkářom
Seminkem
Seminko
Semiš
Semka
Sen
Sen
Sena
Senát
Senátor
Sene
Seneček
Senečka
Senečkama
Senečkem
Senečko
Senečkom
Seno
Seno
Senom
Sentencija
Sep =
Sepal
Sepala
Sepale
Sepaná bochta
Sepanó
Sepany
Sepany bochte
Sepanyho
Sepat
Sepe
Sépečná
Sépečnó
Sépečny sisi
Sépija
Sépka
Sépkama
Sépke
Sépko
Sépkó
Sepó
Séra
Serečka
semena
semeny
semence
semencem
semence
semenec, plody nažky konopí setého CANNABIS
SATIVA -krmivo pro exotické ptactvo
semínka
semínkář
semínkáře
semínkářů
semínkářům
semínkem
semínko
semiš
sem
sen
syn
syna
senát
senátor
syny
synáček
synáčka
synečkama
synáčkem
synáčku
synáčkům
seno
synu
synům
úmysl
jdi
platil
platila
platili
pocukrovaná buchta
výminek odváděný v zrní - sypanou
sypané
sypané buchty
sypaného
platit
sype obilí
martinská sejitá
martinskou sejitou
martinská sejitá
sépie SEPIE
sýpka
sýpkami
sýpky
sýpku
sýpkou
platí
sýra
zápalka
Sér
Sére
Sérija
Serka
Serke
Serko
Serková voda
Serkovňa
Serkó
Seroči poliv(f)ko
Serotek
Serotek peňize
Serovačná poliv(f)ka
Serovátka
Serovátke
Serovátko
Serovátkó
Serovy jabka
Sésajó
Sésala
Sésale
Sésá
Sésáš
Sésat
Sesel
Sesi
Sésla
Sésle
Sésnót
Sestřeňica
Sestřeňice
Sestřeňico
Sestřeňicó
Seš (gdeseš)
Setá
Seté
Seťi
Seťi
Sétka
Sétkama
Sétko
Sever
Severák
Severáke
Severáko
Severo
Seznámijó
Seznámil
Seznámila
Seznámile
Seznámit
Sfinga
Sfókl
Sfókla
Sfókle
sýr
sýry
série
zápalka; síra
zápalky; síry
zápalku; síru
sirnatá voda
výrobna zápalek
zápalkou; sírou
polévka ze sýrů
sirotek
sirotčí peníze
syrovátková polévka
syrovátka
syrovátky
syrovátku
syrovátkou
brambory
hledí
hleděla
hleděli
hledí
hledíš
hledět
sysel obecný CITELLUS CITELLUS hlodavec
schůzka
vyhlédla
vyhlédli
vyhlédnout
sestřenice
sestřenice
sestřenici
sestřenicí
jsi (kde jsi )
najezená
najezený
setí obilí
najezení
sítka
sítkama
sítko
sever
severák, studený vítr
severáky
severáku
severu
seznámí se
seznámil
seznámila
seznámili
seznámit se
sfinga
sfoukl
sfoukla
sfoukli
Sfókňi
Sfókňite
Sfókno
Sfóknoty
Sfóknó
Shaňel
Shaňela
Sháňela
Shaňele
Sháňele
Sháňeňi
Sháňeňi
Sháňeňim
Sháňet
Shébal
Shébala
Shébale
Shébl
Shébla
Shéble
Shébňi
Shébňite
Shébno
Shébnotá
Shébnoté
Shébnoťi
Shébnó
Shébnót
Scházel
Scházela
Scházele
Scházet
Scházi
Schestajó
Schestal
Schestala
Schestale
Schestat
Schesté
Schlaďa se
Schlaďijó
Schlaďil
Schlaďila
Schlaďile
Schlaďim
Schlaďime
Schlamstl
Schlamstla
Schlamstle
Schlamstnol
Schlamstnót
Schlazená
Schlazené
Schlazeňi
Schod
sfoukni
sfoukněte
sfouknu
sfouknuté
sfouknou
zhaněl, pomluvil, pošpinil
zhaněla
sháněla
zhaněli
sháněli
shánění
shánění
sháněním
shánět
sehnul
sehnula se
sehnuli se
sehnul se
sehnula se
sehnuli se
sehni se
sehněte se
sehnu se
sehnutá
sehnutý
sehnutí
sehnou se
sehnout se
ztrácel se
ztrácela se
ztráceli se
ztrácet se
ztrácí se
nachystají
nachystal
nachystala
nachystali
nachystat
nachystej
schladiv se
schladí se
schladil se
schladila se
schladili se
schladím se
schladíme se
rychle snědl
rychle snědla
rychle snědli
rychle snědl
rychle sníst
schlazená
schlazený
schlazení
schod
Schodama
Schode
Schodem
Schop
Schop
Schoř
Schoř obili
Schořovica
Schraňovat
Si
Sibélija
Sibériju
Sicflajš
Sict
Sifón
Signem
Signum
Sih
Siha
Siho
Siholeňi
Siholi
Sihó
Sika
Silenka
Simfónija
Siň
Siňi
Siréna
Siréna
Sisi
Siť
Siťenka
Siťi
Siťňatka
Siťó
Sjem
Sjeme
Sjemo
Sjemoval
Sjemovala
Sjemováňi
Sjemováňim
Sjemovat
Sjižďi
Sjižďijó
Sjižďim
Sjižďime
schody
schody
schodem
schopnost
schopnost
tchoř tmavý PUTORIUS PUTORIUS; tchoř stepní
PUTORIUS EERSMANNI
odcizené a pod rukou prodané obilí
vydrovka s kožešinou tchoře
schovávat
sobě
Sybila
Sibiř
mít trpělivost
kosit kosou
sifon
znakem
znak-znakem
ryba COREGONUS, rod ryb z čeledi lososovitých
síha
síhu
mrholení
mrholí
síhů
menší asijský jelen zool. jelen sika CERVUS
NIPPON
silenka, rostlina SILENE
symfonie
síň
síni
siréna ochechule SIRÉNIA; ve starověkém Řecku
mytické bytosti, půl dívky, půl ptáka
siréna
sasanka narcisokvětá ANEMONE
NARCISSIFLORA, sasanka lesní ANEMONE
SILVESTRIS
síť
sítěnka řepná PIESMA QUADRATA, škodí na řepě
cukrovce
najezení, sytí
síťnatka hrušková STEPHANITIS PYRI škůdce
ovocných stromů
sítí na lov zajíců
sněm
sněmy
sněmu
sněmoval
sněmovala
sněmování
sněmováním
sněmovat
sjíždí
sjíždí
sjíždím
sjíždíme
Sjižďite
Skákadla
Skákadlo
Skákavá moška
Skákavá žela
Skakón
Skala
Skalař
Skalňák
Skalňik
Skalňik
Skaot
Skeva
Skeva
Skevo
Skevó
Skevó
Sklačel
Sklačela
Sklačele
Sklačet
Sklačijó
Sklad
Skládanka
Skládanke
Skládanko
Skládankó
Sklade
Skladem
Sklenáček
Sklenář
Sklenářka
Sklepňik hanáckyho práva
Skleróza
Sklinkař
Sklinkařel
Sklinkařele
Sklinkařijó
Sklipkan
Skločená
Skločené
Skločenéch
Skločeném
Skločeny
Skloď
Skloďil
Skloďila
Skloďile
Skloďit
Skloďme
Skloďte
Sklókajó
sjíždíte
nohy luční kobylky
nohy luční kobylky
drabčík houbový OXYPORUS RUFUS; drabčík veliký
OCYPUS OLENS - většinou býložravci
tepna
chovný býk
skála
kdo pracuje v kamenolomu
pták, řád pěvců, skalňák RUPICOLA
skalník - dřevina COTONEASTER
skalník zpěvný MONTICOLA SAXATILIS, rod
ptáků z čeledi drozdovitých
skaut
stříška klobouku
patka chleba
patku
stříškou klobouku
patkou chleba
stlačil
stlačila
stlačili
stlačit
stlačí
sklad
druh koláče - skládanka
skládanky
skládanku
skládankou
sklady
na skladě, skladem
fěrtoch, sukně z tenkého plátna
sklenář
sklenářka
měl pod dozorem pivo, které si chasa sama opatřila a
v ostatky čepovala
skleroza - SELEROSIS
chodící sklenář
sklenil okna
sklenili okna
sklení okna
sklípkan pavouk; ORTHOGNATHA
stlučená, bitá
stlučený
stlučených
stlučeným
stlučené desky
ukliď to seno, schovej
uklidil, schoval na stodolu
uklidila, schovala
uklidili, schovali
uklidit, schovat
ukliďme, schovejme než začne pršet
ukliďte, schovejte
stloukají
Sklókala
Sklókale
Sklókáňi
Sklókl
Sklókla
Sklókle
Sklókno
Sklóknoťi
Sklóknoťim
Sklóknó
Sklóknót
Skloňijó
Skloňil
Skloňila
Skloňile
Skloňit
Sklopec
Sklóščka
Sklóščke
Sklóščko
Sklóščkó
Sklózel
Sklózela
Sklózele
Sklózet
Sklózijó
Skoba
Skoba
Skobe
Skobo
Skobó
Skoč
Skočec
Skočel
Skočela
Skočele
Skoči
Skočijó
Skočim
Skočime
Skočte
Skokan
Skokan
Skokana
Skokanama
Skokane
Skokane
Skokanem
Skokanem
Skokaňi
Skokaňi
Skončel
Skončela
stloukala
stloukali
stloukání másla
stloukl
stloukla
stloukli
stluču
stlouknutí
stlouknutím
stlukou
stlouci
pokoří se
pokořil se
pokořila se
pokořili se
pokořit se
sklopec ve štítu domu
tloušťka
tloušťky
tloušťku
tloušťkou
sklízel, uklízel
sklízela
sklízeli
sklízet
sklízí
skoba do zdi
nos jak skoba
skoby
skobu
skobou
skoč z toho stromu, skoč pro brambory
skočec obecný RICINUS COMMUNIS - pěstuje se
pro olej ze semen, projímadlo, vylisované zbytky
semen po odstranění ricinu se používají jako krmivo
skočil
skočila
skočili
skočí
skočí
skočím
skočíme
skočte
skokan zelený RANA ESCULENTA - žába
atlet-skokan
skokana
skokany
skokany v atletice
skokany žáby
skokanem žábou
skokanem
skokani žáby
skokani do dálky
skončil
skončila
Skončele
Skončelo
Skončelu kožoch
Skončené
Skončeny
Skončijó
Skončte
Skonk
Skópá
Skópé
Skópéch
Skópém
Skópi
Skópoň
Skópota
Skópó
Skópó
Skorá
Skorec
Skoré
Skoréch
Skoro
Skoro-le
Skořápka
Skořápke
Skořápko
Skořápkó
Skořeca
Skosel
Skosela
Skosele
Skosi
Skosijó
Skošené
Skošeňi
Skošeny
Skotečná
Skotečné
Skotečnéch
Skotečném
Skovajó
Skoval
Skovala
Skovale
Skovaná
Skované
Skovanéch
Skovaném
Skovanéma
Skovaňi
skončili
skončilo
výměnkář
skončený
skončené
skončí
skončete, ukončete
skunk MEPHITIS, CONEPATUS, SPILOGALE - rod
šelem z čeledi kunovitých velikosti kočky, poskytují
kožešinu
lakomá
lakomý
lakomých
lakomým
lakomí
lakomec
lakomství, lakota
lakomou
skoupou každého, slovem, činem
skorá jabloň
skorec vodní CINCLUS CINCLUS - pták - pěvec
skorý
skorých brambor
skoro
skoro-li
skořápka z vajíčka
skořápky
skořápku
skořápkou
skořice; skořicovník CINNAMOMUM - kůra se
dvakrát ročně loupe a po odstranění pokožky se
vlivem sušení stáčí do jednoduché trubičky červenavě
hnědé barvy
zkusil
zkusila
zkusili
zkusí
zkusí
zkušený
zkušení
zkušený
skutečná, opravdová
skutečný, opravdový
skutečných, opravdových
skutečným, opravdovým
schovají
schoval
schovala
schovali
schovaná
schovaný
schovaných
schovaným
schovanýma
schovaní
Skováš
Skovat
Skováte
Skovával
Skovávala
Skovávale
Skovávaná
Skové
Skrajkama
Skrajke
Skrajko
Skrčeny hrobe
Skrócená
Skrócené
Skrócenéch
Skróceném
Skróceňi
Skropi
Skróťijó
Skróťil
Skróťila
Skróťile
Skróťim
Skróťime
Skróťiš
Skrzevá
Skrzlevá
Skřečci
Skřeček
Skředla
Skředle
Skředlecová
Skředlo
Skředlov(f)ka
Skředlov(f)ke
Skředlov(f)ko
Skředlov(f)kó
Skředlovák
Skředlováka
Skředlováke
Skředlovákem
Skředló
Skředylka
Skředylke
Skředylko
Skředylkó
Skřepina
Skřevák
Skřeváke
Skřevákem
Skřeváko
Skřevan
Skřevánci
Skřevánka
Skřevánke
schováš
schovat
schováte
schovával
schovávala
schovávali
schovávaná
schovej
odřezky z řepné okrajky, skrajky
skrajky
skrajků
hroby skrčenců
skroucená
skroucený
skroucených
skrouceným
skroucení
skřípe
skroutí
skroutil
skroutila
skroutili
skroutím
skroutíme
skroutíš
k vůli něčemu, někomu
skrze
křečci
křeček polní CRICETUS CRICETUS
poklice
poklice
břidlicová střecha, křidlicová
poklici
křídlovka
křídlovky
křídlovku
křídlovkou
křídlovák
křídlováka
křídlováky
křídlovákem
poklicí
poklice
poklice
poklici
poklicí
střepina
nůž s dřevěnou střenkou
nože, křiváky
nožem, křivákem
nožů, křiváků
skřivan polní ALAUDA ARVENSIS
skřivánci
skřivánka
skřivánky
Skřevánkem
Skřevánko
Skřišeňi
Skřišeňim
Skřópalo
Skylka
Skylkama
Skylkem
Skylko
Slabikář
Slabikářa
Slabikářem
Slabikářo
Slabó hlavo
Slaboťi
Slaboťijó
Slaboťim
Slaboťime
Slači
Sladká
Sladká žela
Sladké
Sladkó
Sladky
Slaď
Slaďi
Slaďijó
Slaďil
Slaďila
Slaďile
Slaďime
Slaďte
Slaďte
Slak
Slakem
Slako
Sláma
Slamerná
Slamerné
Slamernéch
Slamernó
Sláme
Slamjená
Slamjené
Slamjenéch
Slamjeném
Slamjenka
Slamjenka
Slamjenke
Slamjenke
Slamjenko
Slamjenkó
Slámo
skřivánkem
skřivánků
vzkříšení
vzkříšením
skřípalo
sklíčka
sklíčkama
sklíčkem
sklíčko
slabikář
slabikáře
slabikářem
slabikáře
slabá paměť
slábne
slábnou
slábnu
slábneme
sladší
sladká
mrskutová žíla ze sladkého dřeva
sladký
sladkou
sladké
slaď
sladi
sladí
sladil, zladil věci k sobě
sladila, zladila, dala dohromady
sladili, zladili
sladíme, zladíme
slaďte jen cukrem
zlaďte všechny nástroje
svlačec
svlačec polní CONVOLVULUS ARVENSIS - obtížný
plevel
svlačce
sláma
slabá jak sláma
slabý jak sláma
slabých jak sláma
slabou jak slámu
slámy
slaměná, poloviční vdova, manžel dlouhodobě na
montáži v cizině
slaměný vdovec, manželka delší čas v lázních
slaměných
slaměným
slaměnka na chléb, ošatka
slaměnka
slaměnky na chléb
slaměnky
slaměnku
slaměnkou
slámu
Slámó
Slaňina
Slaňine
Slaňino
Slaňinó
Sláva
Sláve
Slavik
Slávisko
Slavná
Slavné
Slavnéch
Slavném
Slavnosť
Slavnosťó
Slavobrána
Slavobráne
Slavobráno
Slavobránó
Slávo
Slávó
Slébená
Slébené
Slébenéch
Slébeném
Slébijó
Slébil
Slébila
Slébile
Slébime
Slébit
Slébja
Sleboval
Slebovala
Slebovale
Slebováňi
Slebováňim
Slebovat
Slečel
Slečela
Slečele
Slečená
Slečené
Slečenéch
Slečeném
Slečet
Slečet po nečem
Slečo
Slečó
Sléchajó
Sléchala
Sléchale
Sléchával
Sléchávala
Sléchávale
slámou
uzený špek
uzeného špeku
slaninu
slaninou,uzeným špekem
sláva
slávy
slavík obecný LUSCINIA MEGARHYNEHOS
veliká sláva, slavnost
slavná
slavný
slavných
slavným
slavnost
slavností
slavobrána se staví před svatbou
slavobrány
slavobránu
slavobránou
slávu
slávou
slíbená
slíbený
slíbených
slíbeným
slíbí
slíbil
slíbila
slíbili
slíbíme
slíbit
slíbivše
sliboval
slibovala
slibovali
slibování
slibováním
slibovat
nepřátelsky hleděl, slídil
nepřátelsky hleděla, slídila
nepřátelsky hleděli, slídili
svlečená
svlečený
svlečených
svlečeným
nepřátelsky hledět, slídit
slídit po něčem, někom
svléknu se
svléknou se
slýchají
slýchala
slýchali
slýchával
slýchávala
slýchávali
Sleď
Slemák
Slemák
Slena
Slene
Sleno
Slenó
Slepá
Slepé
Slepéch
Slepém
Slepéš
Slepi
Slepiči
Slepičich
Slepičim
Slepóš
Slešel
Slešela
Slešele
Slešet
Sleši
Slešijó
Slešim
Slešime
Sleťa
Sleťel
Sleťela
Sleťele
Sleťet
Sleťi
Slez
Sleza
Slezl
Slezla
Slezle
Slezo
Slezó
Sléz
Slikl
Slikla
Slikle
Slikno
Sliknotá
Sliknoté
Sliknoťi
Sliknó
Slipka
Slipka
Slipkama
Slipke
Slipko
Slipkó
Slizová ruža
sleď obecný CLUPEA HARENGUS
kdo velmi pomalu chodí
hlemýžď zahradní HELIX POMATIA
slina
sliny
slinu
slinou
slepá
slepý
slepých
slepým
slepýš křehký ANGUIS FRAGILIS
slepí
slepičí
slepičích
slepičím
slepýš
slyšel
slyšela
slyšeli
slyšet
slyší
slyší
slyším
slyšíme
sletivše
sletěl
sletěla
sletěli
sletět
sletí
slez hned dolů
slezouc
slezl
slezla
slezli
slezu
slezou
sléz přeslenitý MALVA VERTICILLATA pěstuje se
jako léčivá rostlin
svlékl se
svlékla se
svlékli se
svléknu se
svléknutá
svléknutý
svléknutí
svléknou se
slepice
slepice se říká některým ženám
slepicemi
slepice
slepici
slepicí
slézová růže - MALVA
Slóčka
Sloj
Sloje
Sloji
Slojich
Slojo
Slojó
Slóna
Slóňata
Slóňatama
Slonečka
Slonečko
Slonečňica
Slonečňico
Slonečňicovi seminka
Slonečňicó
Slón
Slóne
Slóňi
Slonka
Slonka
Slonkem
Slonobrat
Slonobrato
Slóno
Slóp
Slópa
Slópe
Slópe zlaté
Slošná
Slošné
Slošnéch
Slošném
Slov(f)kem
Slova
Slovan
Slovo
Slož
Složebňik
Složebňika
Složebňike
Složebňikem
Složebňiko
Složebňikom
Složel
Složela
Slóžel
Slóžela
Slóžela
slučka malá LYMNOCRYPTES MINUMUS rod
ptáků z čeledi slukovitých
sluj
sluje
sluji
slojích
sluji
slují
slona
slůňata
slůňaty
slunéčko sedmitečné COCCINELA
SEPTEMPUNCTA TA, živí se mšicemi a červci,
slunéčko vojtěškové býložravec SUBCOCCINELA
VIGINTIQUATTUORPUNCTATA
sluníčko - kvítí
slunečnice pestrá LEPOMIS GIBBOSUS
slunečnici
slunečnicové semínka
slunečnicí
slon africký LOXODONTA AFRICANA, slon
indický ELEPHAS MAXIMUS
slony
sloni
slunka obecná - rybka LEUCASPIUS DELINEATUS,
v pomalu tekoucích vodách a rybnících
slunka,sluníčka
sluncem
slunovrat
slunovratu
slonu
sloup
sloupu
sloupy
říkávali manželkám - sloupe zlatý
slušná
slušný
slušných
slušným
slůvkem
slova
Slovan
slovo
zastřel
služebník
služebníka
služebníky
služebníkem
služebníku
služebníkům
střelil, složil - napsal písničku
střelila
sloužil u sedláka
sloužila na faře
sloužila
Složele
Složim
Složime
Slóžim
Slóžime
Slza svatyho Vavřenca
Slze
Slzečka
Slzečke
Slzečko
Slzečkó
Slzo
Slzovaťina
Slzovaťine
Slzovaťinó
Slzó
Sme
Smeca
Smece
Smeco
Smecó
Smekl
Smekla
Smekle
Smékl
Smékla
Smekno
Smékno sebó
Sméknó
Sméšlel
Sméšlela
Sméšlele
Smešlenka
Smešlenkama
Smešlenke
Smešlenko
Smešlenkó
Sméšlet
Sméšlijó
Sméšlival
Sméšlivala
Sméšlivale
Sméšlivat
Smetana
Smetana
Smetane
Smetánka
Smetano
Smetanó
Smetka
Smetko
Smetkó
Smich
Smichem
střelili
střelím
střelíme
sloužím
sloužíme na zámku
padání hvězd, tím zve sv. Vavřinec - slzami sv.
Vavřince
slzy
slzička
slzičky
slzičku
slzičkou
slzu
slizkost
slizkosti
slizkostí
slzou
jsme
smyčka
smyčce
smyčku
smyčkou
smekl se
smekla se
smekli se
smýkl sebou
smýkla se
smeknu se
smýknu sebou
smeknou se po trávě
smýšlel stejně
smýšlela
smýšleli
smyšlenka
smyšlenkami
smyšlenky
smyšlenku
smyšlenkou
smýšlet
smýšlí
smýšlíval
smýšlívala jako já
smýšlívali
smýšlívat
smetana
Smetana Bedřich
smetany
smetánka
smetanu
smetanou
trefa
trefu
trefou
smích
smíchem
Smicho
Smichota
Smichote
Smichoto
Smil
Smil
Smila
Smile
Smilka
Smim
Smirek
Smiřel
Smiřela
Smiřele
Smiřeňi
Smiřeňim
Smiřet
Smiřlenó
Smiřlevje
Smiš
Smišek
Smiška
Smiške
Smit
Smite
Smite
Smjejó
Smjelék
Smjetal
Smjetala
Smjetale
Smjetat
Smlóva
Smloveňi
Smlóve
Smlovil
Smlovila
Smlovile
Smlovit
Smlóvo
Smlóvó
Smňé se
Smňeje se
Smňejó
Smňéte
Smola
Smolák
Smole
Smolňička
Smolo
Smoló
smíchu
smíšek
smíšky
smíšku
smál se
smil písečný HELICHRYSUM ARENÁRIUM - roste
na písčitých půdách
smála se
smáli
smilka tuhá NARDUS STRICTA - trsnatá tráva
smím
smirkový papír
smířil se
smířila
smířili
smíření
smířením
smířit
smířenou
smířlivě
smíš
smíšek
smíška
smíšky
smát se
smějte se
můžete,smíte
smějí se
smělek sivý, smutný, štíhlý - KOELERIA, rostou na
suchých, travnatých místech
pelášil, rychle spěchal
pelášila, rychle spěchala
pelášili, rychle spěchali
pelášit, rychle spěchat
smlouva
smluvení,domluvení
smlouvy
smluvil
smluvila
smluvili
smluvit
smlouvu
smlouvou
směj se
směje se
smějí se
smějte se
smola,smůla
smolák jedlový PISSODES PICEAE, smolák sosnový
PISSODES PINI - napadené stromy výrazně smolí
smoly, smůly
smolnička obecná VISCARIA VULGARIS,
VISCARIA ALPINA se pěstuje jako skalnička
smolu, smůlu
smolou, smůlou
Smotek
Smotkem
Smotko
Smotnavá
Smotnavé
Smotnavéch
Smotnavém
Smotná
Smotné
Smotnéch
Smotném
Smoťňil
Smoťňila
Smoťňile
Smoťňit
Smrad
Smradatka
Smradatke
Smradatko
Smradatkó
Smrďel
Smrďela
Smrďele
Smrďenka
Smrďenke
Smrďenko
Smrďenkó
Smrďet
Smrďi
Smrďi
Smrďijó
Smrk
Smrkavica
Smrkavice
Smrkovico
Smrkovicó
Smršč
Smršče
Smrščo
Smrščó
Smrť
Smrťihlav(f)
Smrťihlave
Smrťihlavo
Smrtná neďela
Smrtná svajba
Smula
Smule
Smulo
Smulovatá
Smulovaté
Smulovatéch
smutek
smutkem
smutku
posmutnělá
posmutnělý
posmutnělých
posmutnělým
smutná
smutný
smutných
smutným
smutnil, byl smutný
smutnila, byla smutná
smutnili, byli smutní
smutnit, byl smutný
zápach
léčivá voda
léčivé vody
léčivou vodu
léčivou vodou
páchl
páchla
páchli
smeták na způsob dnešních rýžových smetáků
smetáky
smetáku
smetákem
páchnout
bezkolenec modrý MOLINIA COERULEA;
bezkolenec rákosovitý MOLINIA ARUNDINACEA
roste na vlhkých místech
páchne
zapáchají
smrk PICEA
rýma
rýmy
rýmu
rýmou
smršť
smrště
smršti
smrští
smrt
smrtihlav, lišaj smrtihlav ACHERONTIA ATROPOS
- motýl
smrtihlavy
smrtihlavu
smrtná neděle
pohřební hostina
smůla
smůly
smůlu
smůlovatá
smůlovatý
smůlovatých
Smulovatém
Smuló
Smyca
Smyce
Smyco
Smycó
Snách
Snáď
Snář
Snářa
Snářem
Snářo
Sne
Sňedek
Sňedla
Sňedle
Sněhole
Sňehole
Sňem
Sňeme
Sňemo
Sňemom
Sňemoval
Sňemovala
Sňemovale
Sňemováňi
Sňemovat
Snese
Snesete
Snesetelny
Sneso
Snesó
Sňest
Sňeste
Sňeženka
Sňih
Sňihem
Sňiho
Sňijó
Sňime
Sňite
Sno
Snop
Snopa
Snope
Snopem
Snopke
Snopko
Snopkom
Snopo
So
smůlovatým
smůlou
truskavec jahodník FRAGARIA MOSCHATA poskytuje jedlé plody
truskavce
truskavca
truskavcem
snech
snad
snář
snáře
snářem
snáře
sny
snědek ORNITHOGALUM; snědek nící, snědek
jehlancovitý - rostou převážně na travnatých stráních
snědla, pozřela
snědli, pozřeli
sněhule, zimní obuv
sněhule severní PLECTROPHENAX NIVALIS na
zimu táhne až do střední Evropy, v té době se
vyskytuje v ČR
sněm
sněmy
sněmu
sněmům
sněmoval
sněmovala
sněmovali
sněmování
sněmovat
vydrží hodně; snese vajíčko
vydržíte; kdy snesete nějaké vejce
snesitelné
vydržím hodně
vydrží velmi moc; snesou jedno vajíčko
sníst
snězte
sněženka podsněžník GALANTHUS NIVALIS
sníh
sněhem
sněhu
sní
sníme
sníte
snu
snop
snopu
snopy
snopem
snopky
snopků
snopkům
snopů
jsem
Só bez ňafa
Sobca
Sobcama
Sobci
Sobec
Sobje
Sobolena
Sobolene
Soboleno
Sobolenó
Sobotáles
Sobreta
Sobvenci
Socan
Sóci
Sócim
Sod
Soda
Sodlečňika
Sodlečňike
Sodlečňiko
Sodoma
Sodómija
Sód
Sóda
Sode
Sóde
Sódeček
Sódečke
Sódečko
Sódečkom
Sódek
Sódkama
Sódke
Sodlečňici
Sodlečňik
Sóhlas
Sóhlasel
Sóhlasele
Sóhlaset
Sóhlasijó
Socha
Socha
Sochá bjeta
Soche
Sochem
Socho
Socho
Sochopár
Sochor
Sochore
Sochorem
Sochoro
jsou bez peněz
sobce
sobci
sobci
sobec
sobě
sobolí kožišina
sobolí kožišiny
sobolí kožišinu
sobolí kožišinou
školní plat učitele na vesnici
subreta, v operách a operetách zpěvačka mladistvých,
veselých sopránových úloh
subvenci, podpora poskytována z veřejných
prostředků
socialista
soudce
soudcem
sud
sudu
sudličníka
sudličníky
sudličníků
hrůza,děs - sodoma
sodomie - pohlavní úchylnost
soud
soudu
sudy
soudy
soudeček
soudečky
soudečku
soudečkům
soudek
soudky
soudky
sudličníci - husité
sudličník
souhlas
souhlasil
souhlasili
souhlasit
souhlasí
socha
sucha
chudobka, sedmikráska BELLIS PERENNIS
sochy
suchem
sochu
sucho
suchopýr ERIOPHORUM - roste na vlhkých půdách
sochor
sochory
sochorem
sochorů
Sochota
Sochó
Sochó vrbo stavjet
Sochokvjet
Sóchotama
Sochote
Sóchote
Sóchoťine
Sója
Sok
Sok
Sok
Sókajó
Sókal
Sókala
Sókale
Sokama
Sóká
Sokdol
Soke
Sókl
Sókla
Sókle
Sokňa
Sokňe
Sokňi
Sokňó
Sóknó
Sokol
Sokola
Sokolem
Sokoli
Sokoli v mako
Sokoval
Sokovala
Sokovale
Sokovat
Sókrvica
Sókrvice
Sókrvico
Soku
Soku
Soldateska
Só-le
Sole
Solel
Solela
Solele
Solená
Solené
Soleňi
Solet
Solicitátor
velké sucho - suchota
suchou
stavět se na hlavu
suchokvět roční XERANTHEMUM ANNUMM, roste
na výsluní
souchotami - tuberkulosou
velké sucho
tuberkulosa
souchotiny
sója luštinatá GLYCINE SOJA
suk na větvi
stojíš jak suk
sok v lásce
soukají
soukal
soukala
soukali
sukama
souká
Suchdol
suky,soky
přistoupil
přistoupila
přistoupili
sukně
sukně
sukni
sukní
přistoupí
sokol stěhovavý FALCO PEREGRINUS
sokola
sokolem
sokoli
sokoli v máku; CURCULIONIDAE nosatec,
kryptorypec běloskvrný
sukoval
sukovala
sukovali
sukovat
krvavý hnis
krvavého hnisu
krvavého hnisu
suků
soků
najaté vojsko, neukázněné vojsko
jsou - li
soli
solil
solila
solili
solená
solený
solení
solit
advokátní úředník
Solňička
Solňičke
Solňičko
Solňičkó
Somec
Someček
Sometka
Sometke
Sometko
Sometkó
Somirojo
Somirojó
Somiroval
Somirovala
Somirovale
Somirovat
Somťel
Somťela
Somťele
Somťeňi
Somťeňim
Somťet
Somťijó
Somťiš
Sop
Sopa
Sope
Sopka
Sopke
Sopko
Sopkó
Soplavá
Soplavé
Soplavéch
Soplavém
Soplev(f)ca
Soplev(f)ce
Soplev(f)ci
Soplevi
Soplikaca
Sopo
Sopó
Sopóch
Sopócha
Sopóchem
Sopócho
Sorta
Sorte
Sorto
Sortó
Sósed
Sóseda
Sósedčena
Sósedčene
Sósedčeno
solnička
solničky
solničku
solničkou
sumec velký SILURUS GLANIS
sumeček americký LETALARUS NEBULOSUS
sametová pentle do vlasů
sametky
sametku
sametkou
počítám
počítají
počítal
počítala
počítali
počítat
supěl
supěla
supěli
supění
supěním
supět
supějí
supíš
sup AEGYPIINAE - vzácně v ČR 3 druhy
supa; polévka
supy; polévky
sopka
sopky
sopku
sopkou
usmrkaná
usmrkaný
usmrkaných
usmrkaným
usmrkance
usmrkance
usmrkanci
usmrkaní
prosebný dopis, suplikace
supu;polévku
polévkou
otvor nad ohništěm, jímž průvan hnal kouř do komína
sopouchu
sopouchem
sopouchu
zvláštní skupina lidí
zvláštní skupiny lidí
sorta podzimních jablk
sortou třešní
soused
souseda
sousedčina
sousedčiny
sousedčino
Sósede
Sósedem
Sóseďi
Sóseďila
Sóseďile
Sóseďim
Sóseďime
Sóseďit
Sósedka
Sósedke
Sósedko
Sósedkó
Sósedovi
Sósedovo
Sósedstvjo
Sosnokaz
Sošel
Sošela
Sošele
Sošeňi
Sošeny
Sošet
Sošijó
Soška
Soškó
Sóš
Sóška
Soške
Sóške
Soško
Sóško
Sóškó
Soturek
Soturka
Soturke
Soturko
Sotvá
Soť
Soťe
Sova
Sove
Sovi hňizdo
Sovi véca
Sóvislosť
Sóvislosťó
Sóvjezďi
Sóvjezďim
Sovo
Sovó
Sóžel
Sóžela
Sóžele
Sóžeňi
Sóžeňim
sousedy; oslovení sousede
sousedem
sousedi
sousedila
sousedili
sousedím
sousedíme
sousedit
sousedka
sousedky
sousedku
sousedkou
sousedovi
sousedovo
sousedstvo
můra sosnokaz PANOLIS FLAMMEA; housenky
ožírají jehličí i pupeny
sušil seno
sušila prádlo
sušili
sušení
sušené
sušit
suší
kůl v dřevěném plotě
soškou v plotě
suché klestí, kmen stromu
suché klestí, kmeny
sošky v plotě
soušky kmenů, klestí
sošku v plotě
suchý kmen
suchým klestím
chlebník
chlebníku
chlebníky
chlebníku
sotva
suť, sesypaná hlína, drť
suti
sova pálená TYTO ALBA; sova krahujcová
sovy
soví hnízdo
soví vejce
souvislost
souvislostí
souhvězdí
souhvězdím
sovu
sovou
trápil se
trápila se
trápili se
trápení
trápením
Sóžet
Sožojo
Sožoval
Sožovala
Sožovale
Sožovat
Spáč
Spáča
Spáče
Spačka
Spačke
Spačko
Spačkó
Spáčo
Spáčom
Spadnotá
Spadnoté
Spadnoté
Spadnoťi
Spadnót
Spád
Spáde
Spadl
Spadla
Spadno
Spadnol
Spadnola
Spadnole
Spadnó
Spádo
Spádom
Spadované střeche
Spáchajó
Spáchal
Spáchala
Spáchale
Spáchany
Spal
Spala
Spale
Spálel
Spálela
Spálele
Spálenéch
Spáleném
Spáleska
Spáleskem
Spálesko
Spálijó
Spamatoval
Spamatovala
Spamatované
Spamatovanéch
Spamatovaném
Spamatovat
trápit se
trápím se
trápil se
trápila se
trápili se
trápit se
spáč
spáče
spáče
spací nemoc
spací nemoci
spací nemoc
spací nemocí
spáčů
spáčům
upadnutá
upadnutý
upadnutý
upadnutí
upadnout
záliba
záliby
upadl
upadla
upadnu
upadnul
upadla
upadli
upadnou
zálib
zálibám
padající střechy
spáchají
spáchal, udělal
spáchala, udělala
spáchali, udělali
spáchané, udělané
spal
spala
spali
spálil
spálila
spálili
spálených
spáleným
spáleniště
spáleništěm
spáleniště, spálenisko
spálí
vzpamatoval se
vzpamatovala
vzpamatovaný
vzpamatovaných
vzpamatovaným
vzpamatovat
Spánek
Spánke
Spánko
Spaňó
Spara
Sparama
Spare
Spáre
Spátke
Spéznol
Spéznola
Spéznole
Spéznót
Spi
Spichajó
Spichal
Spichala
Spichale
Spichá
Spicháňi
Spicháňim
Spichat
Spijó
Spime
Spirka
Spirke
Spirko
Spirkó
Spis
Spise
Spisem
Spiso
Spiš
Spišé
Spišéšiho
Spiševá
Spje
Spláchl
Spláchla
Spláchle
Spláchnót
Spláchnót ohňem
Splantajó
Splantal
Splantala
Splantale
Splantat
Splantáte
Splav(f)
Splavem
Splavo
Splechťijó
Splechťil
Splechťila
Splechťile
spánek
spánkové kosti - spánky
spánku
spaní
neschůdná krajina
neschůdnou krajinou
neschůdné krajiny
spáry ve zdivu
zpět
tajně vzal
tajně vzala
tajně vzali
tajně vzít
spi
spěchají
spěchal
spěchala
spěchali
spěchá
spěchání
spěcháním
spěchat
spí
spíme
hádka
hádky
hádku
hádkou
spis
spisy
spisem
spisu
spíš
dříve
dřívějšího
dříve, o něco dřív
spi
nechal shořet
nechala shořet
nechali shořet
nechat shořet
nechat shořet
smíchají
smíchal
smíchala
smíchali
smíchat
smícháte
splav
splavem
splavu
zplichtí, provedou nemilou věc
zplichtil
zplichtila
zplichtili
Splechťit
Splechťite
Splej
Splel
Splela
Splele
Splešťola
Splet
Spocená
Spocené
Spocenéch
Spoceném
Spoceňi
Spocenó
Spoďňica
Spoďňice
Spoďňico
Spoďňicó
Společňátka
Spomeno
Spomenó
Spomeň
Spominajó
Spominal
Spominala
Spominale
Spominá
Spomináňi
Spomináňim
Spomňel
Spomňela
Spomňele
Spona
Spone
Sponka
Sponke
Sponko
Sponkó
Spono
Sponó
Sponterovat
Spořádal
Spořádala
Spořádale
Spořádaná
Spořádané
Spořádaňi
Spořádat
Spořéš
Sposť
Sposťi
Sposťijó
Sposťil
Sposťila
zplichtit
zplichtíte
zbaví se
zbavil
zbavila
zbavili
splešťule blátivá NEPACINEREA, vodní ploštice dravec
zbavit se
zpocená
zpocený
zpocených
zpoceným
zpocení
zpocenou
spodnice - spodní deska vozu
spodnice
spodnici
spodnicí
dvojčata
vzpomenu
vzpomenou
vzpomeň
vzpomínají
vzpomínal
vzpomínala
vzpomínali
vzpomíná
vzpomínání
vzpomínáním
vzpomněl
vzpomněla
vzpomněli
spona do vlasů
spony
sponka na spisy atd.
sponky
sponku
sponkou
sponu
sponou
společně se radit
spořádal
spořádala
spořádali
spořádaná
spořádaný
spořádaní
spořádat; sníst, udělat pořádek
spořejší, úspornější
spusť
spustí
spustí
spustil
spustila
Sposťile
Spóšč
Spóšče
Spóščel
Spóščela
Spoščená
Spoščenci
Spoščenco
Spoščencom
Spoščenec
Spoščené
Spoščenéch
Spoščeném
Spoščeny
Spóščet
Spóščime
Spóščó
Spóšťi
Spóšťijó
Spóšťite
Spotácel
Spotácela
Spotácele
Spotácet
Spotkách
Spotke
Sprask
Správ(f)
Správ(f)cem
Správ(f)cojo
Správ(f)coval
Správ(f)covala
Správ(f)covale
Správ(f)covat
Správ(f)cová
Správ(f)či
Správ(f)kař
Správ(f)kařa
Správ(f)kaři
Správ(fúcojó
Správca
Spravedlevá
Spravedlevé
Spravedlevéch
Spravedlevém
Spravedlevó
Spravené
Spravenéma
Správe
Spravi
Spravijó
Spravil
Spravila
Spravile
Spravit
spustili
pustina, neladná krajina, byt
pustiny
spouštěl
spouštěla
spuštěná
zpustlíci
zpustlíku
zpustlíkům
zpustlík
spuštěný
zpustlíků
spustím
spuštěné
spouštět
spouštíme se
spouští
spouští se
spouští se na šikmou plochu
spouštíte se
zavrávoral
zavrávorala
zavrávorali
zavrávorat
kalhotách
kalhoty
dostal za vyučenou
zpráv
správcem
správcuji
správcoval
správcovala
správcovali
správcovat
správcová
správce
opravář
opraváře
opraváři
správcují
správce
spravedlivá
spravedlivý
spravedlivých
spravedlivým
spravedlivou
opravený
opravenýma
zprávy
opraví
opraví
opravil
opravila
opravili
opravit
Správňe
Správnota
Správnote
Správnoto
Správnotó
Spravojó
Spravoval
Spravovala
Spravovale
Spravovat
Správo
Správó
Sprostá
Sprosté
Sprostéch
Sprostém
Spřihal
Spřihala
Spřihale
Spřihat
Spuj
Spuje
Spujo
Sraz
Sraze
Srazel
Srazela
Srazele
Srazet
Srázná
Srázné
Sráznéch
Srázném
Srazo
Srážele ceste
Sraženy
Srca
Srcich
Srco
Srdeček
Srdečka
Srdečko
Srdečňik
Srha
Srkajó
Srkal
Srkala
Srkale
Srkl
Srkla
Srkle
Srkno
Srknó
dobře
správnost
správnosti
správnost
správností
řídí
řídil
řídila
řídili
řídit
zprávu
zprávou
prostá
prostý
prostých
prostým
spojil, spřahal se
spojovala, spřahala se
spojovali , spřahali se
spojit, spřahat se
spoj
spoje
spoji
sešlost
sešlosti
sešel se
sešla se
sešli se
sejít se
příkrá
příkrý
příkrých
příkrým
sešlostí
scházeli se u cesty
sražené, zdrštěný
srdce
srdcích
srdci
srdíček
srdíčka
srdíčko
srdečník obecný LEONURUS CARDIACA - léčivá
rostlina
srha laločnatá DACTYLIS GLOMERATA - trsnatá
luční - označena říznačka nebo tráva, lidově kluběnka
srkají kávu, čaj, polévku
srkal
srkala
srkali
malý doušek usrkl, upil
srkla si
srkli si
srknu si
srknou si
Srnca
Srnci
Srnec
Srnka
Srnke
Srnko
Srnkó
Srp
Srpa
Srpe
Srpek
Srpek
Srpen
Srpica
Srpna
Srpno
Srpnová
Srpnové
Srpnovéch
Srpnovém
Srpo
Srstka
Srstke
Srstko
Srstkó
Sršáň
Sršáňa
Sršáňe
Sršel
Sršela
Sršele
Sršeň
Sršet
Sršňa
Sršňem
Sršňi
Sršňim rojem
Stabileta
Stačedlny
Stačel
Stačela
Stačele
Stači
Stačijó
Stačime
Stáda
Stádem
Stadlavje
Stádo
Stahl
Stahla
Stahle
Stahne
srnce
srnci
srnec obecný CAPREOLUS CAPREOLUS
srnka
srnky
srnku
srnkou
srp
srpa
srpy
maličký srp - srpek; srpek obyčejný FALCARIA
VULGARIS, roste na mezích
srpek měsíce
srpen
srpice barvířská SERRATULA TINCTORIA, roste ve
světlých lesích, srpice MECOPTERA - hmyz
srpna
srpnu
srpnová neděle
srpnový
srpnových
srpnovým
srpu
srstka angrešt GROSSULARIA UVA - CRISPA
srstky
srstku
srstkou
sršeň obecná VESPA CRABRO
sršně
sršni
sršel hněvem
sršela
sršeli
sršeň
sršet hněvem
sršně
sršněm
sršni
sršním rojem
stabilita
postačující
stačil
stačila
stačili
stačí
stačí
stačíme
stáda
stádem
stydlivě
stádo
schoval
schovala
schovali
schová
Stahňi
Stahno
Stahnó
Stakryš
Stala
Stala
Stál
Stála
Stále
Stále
Stále
Stáleca
Stáleco
Stálecó
Stalo se
Stane
Stane
Stáňi
Stáňi
Stáňim
Stáňim
Stano
Stanó
Stáňó
Stará
Starček
Staré
Stárek
Starodrožeňik
Starohanák
Starosta
Staroste
Starostke
Starostlevá
Starostlevé
Starostová
Starosť
Starosvjecká
Starosvjecké
Starosvjeckó
Stařechov(f)ka
Stařék
Stařenka
Statečná
Statečné
Statečnó
Statek
Staty
Staty je
Stát
Stát
Sťaté
Stav(f)
Stav(f)
schovej
schovám
schovají
zaklení, nadávka
stala
přihodila se
stál
stála
vstali
přihodili se
stáli
stálice
stálici
stálicí
přihodilo se
stane se
vstane
stání ve chlévě pro dobytek
stání, řízení u soudu
stáním ve chlévě
stáním u soudu
vstanu
vstanou
stáním u soudu
stará
starček krvavý SENECIO ERUENTUS, lidově
označený cinerárie, rostlina
starý
stárek
starodružiník, první legionáři od Zborova
prahanák
starosta
starosty
starostky
starostlivá
starostlivý
starostová
starost
starosvětská
starosvětský
starosvětskou
potok, teče z Čech pod Kosířem do Stařechovic
stařík
babička
statečná
statečný
statečnou
statek
již se stalo
je domluveno, vykonáno
ČR stát
stát na místě
seťatý, popravený setětím
na potoce je splav
svobodný, ženatý
Stával
Stával
Stávale
Stávale
Stává
Staveňi
Staveňó
Stávé
Stavijó
Stavijó
Stavime
Stavime
Staviš
Staviš se
Stavja se
Stavjela
Stavjela
Stavjele
Stavjele
Ste
Stedlevá
Stedlevé
Stedlevéch
Stedlevém
Stedlevi
Stehlik
Sťekajó
Sťekal
Sťekala
Sťekale
Sťekáňi
Sťekáňim
Sténak
Sténaká
Sténaké
Sténakéch
Sténakém
Sténá
Sťena
Sténé
Sténéch
Sténém
Sťene
Stéňi
Stéňijó
Stéňil
Stéňila
Stéňile
Stéňit
Sťeno
Sťenó
Sťer
Steřel
Steřela
Steřele
vstával
stával na rohu ulice
stávali každý den na cestě
vstávali
vstává, stává u čekárny
stavení
stavením
vstávej
staví nový dům
staví na cestě do města
stavíme dům
stavíme každému
stavíš dům
stavíš se
stavíc se u nás
stavěla za humny
stavila se u nás doma
stavěli nový obchod
stavili se na kus řeči
jste
stydlivá
stydlivý
stydlivých
stydlivým
stydlivý
stehlík obecný CARDUELIS CAR DUELIS
zlobí se
zlobil se
zlobila se
zlobili se
zlobení
zlobením
stejnak
stejná
stejný
stejných
stejným
stejná
stěna
stejný
stejných
stejným
stěny
stejní
stejní se
stejnil se
stejnila se
stejnili se
stejnit se
stěnu
stěnou
rozetřený semenec při tlačení oleje
ztrouchnivěl
ztrouchnivěla
ztrouchnivěli
Steřelo
Steřeny
Steřet
Steři
Sťikajó
Sťikal
Sťikala
Sťikale
Sťikat
Sťinadla
Sťinadlem
Sťinadlo
Sťinka
Sťiskl
Sťiskla
Sťiskle
Sťiskno
Sťisknó
Sťisknót
Sťižnosť
Sťižnosťó
Stmivalo
Stmivá
Stmiváňi
Stmiváňim
Stodeňaji
Stodeňajó
Stodeňal
Stodeňala
Stodeňale
Stodeňá
Stodené
Stodenéch
Stodeném
Stodeňi
Stodeňim
Stodeňime
Stoďňa
Stoďňák
Stoďňáka
Stoďňáke
Stoďňákem
Stoďňe
Stoďňo
Stoďňová voda
Stoďňové
Stoďňovó
Stoďňó
Stodola
Stodole
Stodolo
Stodoló
Stodynka
ztrouchnivělo
ztrouchnivělé
ztrouchnivět
ztrouchniví
stékají
stékal
stékala
stékali
stékat
popraviště
popravištěm
popraviště
stínka zední ONISCIDAE - žije hlavně pod kameny
ve vlhku, stínka obecná PORCELLIO SCABER
stiskl
stiskla
stiskli
stisknu
stisknou
stisknout
stížnost
stížností
stmívalo se
stmívá se
stmívání
stmíváním
chladnou
chladnou
chladl
chladla
chladli
chladne
studený
studených
studeným
studení
chladnu
chladneme
studna na hák, na okov s rumpálem
vrabec domácí PASSER DOMESTICUS; vrabec polní
-úpolník - PASSER MONTANUS
vrabce
vrabce
vrabcem
studny
studnu
studnová voda
studnový okov
studnovou vodu
studní
stodola
stodoly
stodolu
stodolou
studánka
Stodynke
Stodynko
Stodynkó
Stoh
Stohe
Stohem
Stoho
Stochlena
Stoji
Stojijó
Stojime
Stojite
Stoléstek
Stó
Sťol se
Stolář
Stolářka
Stole
Stoleca
Stoleca
Stoleca
Stolece
Stolece
Stoleco
Stoleco
Stolecó
Stolecó
Stolečka
Stolečke
Stolečko
Stolečkó
Sťolel
Sťolela
Sťolele
Sťolet
Sťoli
Sťolim
Stonajó
Stonal
Stonala
Stonale
Stonat
Stone
Stone
Stonoška
Stop
Stop
Stopa
Stópal
Stópale
Stopama
Stópat
Stópá
Stope
Stopeň
studánky
studánku
studánkou
stoh slámy
stohy
stohem
stohu řepy
ztuchlina
stoji
stojí
stojíme
stojíte
zázračná rostlina - stolístek
stou
přitul se, stul se ke mně
stolař
manželka stolaře. stolařka
stoly
stolice - svatá stolice
stolice, výměšek lidský
lavice
svaté stolice
lavice v kostele, ve škole
svatou stolici
lavici
svatou stolicí
lavicí
stolička
stoličky
stoličku
stoličkou
stulil se
stulila
stulili
stulit se
stulí
stulím
stonají,jsou nemocní
byl nemocný
byla nemocná
byli nemocní
být nemocný
je nemocný
steny
stonožka CHILOPODA - vlhkomilní noční dravci
bylo tam několik stop od zajíců
stůj
stopa
stoupal
stoupali
stopami
stoupat
stoupá
stopy
stupeň
Stopka
Stópl
Stópla
Stóple
Stópňi
Stopo
Stopó
Stov(f)ka
Stov(f)ke
Stov(f)ko
Stov(f)kó
Stracená
Stracené
Stracenéch
Straceném
Straceňi
Stračena
Stračene
Stračeno
Stračenó
Strachojó
Strachoval
Strachovala
Strachovale
Straka
Straka
Strakapud
Strako
Strakoš
Strakó
Strana
Strana
Strane
Strane
Straňivá
Strano
Stranó
Strašák
Strašáke
Strašáko
Strašek
Strašelka
Straťijó
Straťil
Straťila
Straťile
Stráž
Strážel
Strážela
Strážele
Strážet
kalíšek, sklenička
stoupl
stoupla
stoupli
stoupni
stopu
stopou
stovka
stovky
stovku
stovkou
ztracená
ztracený
ztracených
ztraceným
ztracení
strakatá kráva - stračena; čeleď turovitých savců
stračeny
stračenu
stračenou
strachují se
strachoval se
strachovala se
strachovali se
kdo krade je straka
straka obecná PICA PICA
strakapoud velký DENDROCOPAS MAJOR, žije
v lesích; strakapoud malý DENDROCOPUS MINOR
se vyskytuje zřídka
straku
ťuhýk obecný LANIUS COLLURIO; ťuhýk - řád
pěvců
strakou
politická strana
strana severní, jižní atd.
strany
světové strany
ohledně
stranu
stranou
strašák do zelí atd.
strašáky
strašáku
strašek kudlankovitý SQUILLA MANTIS - korýš,
loven
strašilka,řád hmyzu, PHASMOPTERA
ztratí
ztratil, pozbyl neopatrností
ztratila
ztratili
stráž
hlídal, strážil
hlídala
hlídali
hlídat
Strčná
Strčné
Strčnéch
Strčném
Strčňi
Stréc
Stréček
Striga
Striptér
Strk
Strmači
Strmél
Strmjel
Strmjela
Strmjele
Strnad
Strnčená
Strnčené
Strňiska
Strňisko
Strňisko na braďe
Strňisková řepa (strmisková řepa)
Stroha
Stróhal
Stróhal
Stróhala
Stróhale
Stróhátko
Strom
Strome
Stromke
Strona
Stronovec
Strožena
Strožná reba
Strožné keř
Struj
Struj
Strych
Strž
Střapce
Střapcem
Střapčet se
Střásno
Střeček
Střeček
Střehal
Střehala
Střehale
kdo se všude vecpe
strčný
strčných
strčným
strční
strýc
strýček
čarodějnice
striptér
nešika
zvyšuje se, strmí nad okolí
vyčnívající předmět
strměl, vyčníval
strměla, vyčnívala
strměli, vyčnívali
strnad obecný EMBERIZA CITRINELA, strnad
zahradní EMBERIZA HARTULANA
poblázněná
poblázněný
strniště na poli po žních
strniště
vousy
vodnice, tuřín, rábka
strouha
strouhal jablka
Strouhal příjmení
strouhala
strouhali
strouhátko
strom
stromy
stromky
struna
strunovec NEMATOMORPHA, třída hlístů
ostružina; ostružiník maliník RUBUS RUBUS
IDAEUS
ryba ze strouhy
ostružinový keř
oblek
postroj na koně
strych - stará dutá míra 0,936 hl; plošná míra
2.877m2 = 0,2877 ha
strž
střapce vína
střapcem rybízu
čepýřit se
třásně
křeček polní CRICETUS ERICETUS; křeček zlatý
CETUS AURATUS MESOCRI - živí se polními
plodinami
člověk, neustále hromadící zásoby, peníze a pod. křeček
stříhal metr, látku a pod.
stříhala
stříhali
Střeháňó
Střecha
Střechatka
Střékač
Střékačka
Střékačkama
Střéká
Střel
Střelec
Střelel
Střelela
Střelená
Střelená
Střelené
Střelené
Střemcha
Střešňa
Střešňe
Střešňo
Střešňó
Střevičňik
střihání
střecha
střechatka obecná SIALIS FLAVILATERA - hmyz
stříkač
stříkačka
stříkačkami
stříká
střel, vystřel
střelec
střelil
střelila
střelená zvěř
mírně střelená - šáblá
střelený srnec
mírně střelený - šáblý
střemcha hroznovitá PADUS RACEMOSA, rostlina
třešeň
třešně
třešni
třešní
střevíčník pantoflíček CYPRIPE DIUM
CALCEOLUS, roste ve světlých lesích
střevle potoční PHOXINUS PHOXINUS rod ryb
z čeledi kaprovitých
střevlička východní PSAUDORAS BORA PARVA drobná rybka
střevlík CARABUS - brouk
střída, vnitřek chleba
dávat pozor na určitého člověka
střílet
střípej
střízlík obecný TROGLODYTES TROGLODYTES pěvec pták
hustá, těžká, rozlehlá mlha
stůj
stulík žlutý NUPHAR LUTEA - leknín
stvořitel
svévole
sváděl bitvy
sváděl děvčata
svatba
Střevla
Střevlečka
Střevlik
Střida
Střihnót
Střilet
Střipé
Střizlik
Střižeha
Stuj
Sťulik
Stvořetel
Svábola
Sváďel
Sváďel
Svajba
PÍSMENO
š
Š
Šabala
Šábes
Šabla
Šablečka
Šáboval
Šábovala
Šábovale
Šábovat
Š
š
Š
vězení, šerhovna
sabat
šavle
šavlička
dělil se
dělila se
dělili se
dělit se
Šafář
Šafářka
Šafolovy šate
Šafrán
Šach
Šáchor
Šáchoš
Šáchoši
Šajne
Šak
Šakal
Šalanda
Šalofenstre
Šalomón
Šalvjej
Šampleca
Šamstr
Šandár
Šande
Šandrle
Šanostlevé
Šanta
Šár
Šarapatke
Šarkan
Šarlach
Šarlatán
Šarša
Šaršón
Šaršón
Šáši
Šate
Šáteček
Šátek
Šatér
Šatka
Šatlava
Šavel
Šalvija
Ščágalo
Ščasná
Ščasné
Ščava
Ščava
Ščavik
Ščebet
Ščebetal
Ščebetná
Ščebetné
Ščebře
Ščedrá
šafář
šafářka
šaty z ovčí vlny
šafrán bělokvětý CROCUS ALBI FLORUS, šafrán
setý CROCUS SATIVUS pěstuje se pro blizny
používané jako koření
šach
šáchor tmavý CYPERUS FUSCUS, roste na vlhké a
mírně slané půdě
rákos obecný PHRAGMITES COMMUNIS
rákosí
papírové peníze za Rakouska
však
šakal CANIS
tvrdá, deštěná postel
okenice šalůvky
Šalomoun
šalvěj lékařská SALVIA OFFICINALIS
spor, hádka
nápadník
četník
kšandy u trakaře
prokladky mezi 1.a 2.vrstvou klád
spořivý
šanta kočičí NEPETA CATARIA léčivá rostlina
šár cihel ve zdivu
patky na zádi saní - šarapatky
šarkán - drak z pohádky
jasně červená barva
podvodník
šarže
dvousečný, dvouruční meč
dělostřelecký granát v 17.století
sítina
šaty
šáteček
šátek
šater GYPSOPHILLA - roste na písčitých a
travnatých místech
šátek
vesnické vězení
Šavel mužské jméno
šalvěj lékařská SALVIA OFFI CINALIS
prýštilo
šťastná
šťastný
šťovík zahradní RUMEX PATIENTIA
velbloud
šťovík
štěbetání
štěbetal
pomlouvačná
pomlouvačný
užírá
štědrá
Ščedré
Ščep
Ščépajó
Ščépanó
Ščépavá
Ščepinka
Ščépitka
Ščépl
Ščepná jabloň
Ščépnol
Ščépnola
Ščépnole
Ščerbák
Ščerboša
Ščerchat
Ščerk
Ščerkoval
Ščerkovale
Ščerkováňi
Ščermáček
Ščermák
Ščesťi
Ščetečka
Ščihlena
Ščihli
Ščihlijó
Ščipa
Ščipal
Ščipáňi
Ščiřel
Ščiřela
Ščiřet
Ščit
Ščohlena
Ščohlet
Ščochl
Ščochla
Ščochle
Ščochnotá
Ščochnoté
Ščochnót
Ščoka
Ščokáňi
Ščókavec
Ščóplá
Ščóplé
Ščór
Ščoř se
Ščořánek
Ščořánek
Ščořel
Ščořela
Ščořet
Šebeňica
Šebinke
štědrý
štěp
štípají
štípanou hubičku
štípavá
je jako třískou v oku
špetka
štípl
štěpná jabloň
štípnul
štípnula
štípnuli
luční plevel
tráva jak pelyněk
chrastit
štěrk
štěrkoval
štěrkovali
štěrkování
rehek domácí PHOENICURUS OCHRUROS
čermáček fojtík
štěstí
štětička
smíšek
směje se
neustále se smějí
poleno
štípal
štípáni
smál se
smála se
smát se
štít
neustále se smějící žena
smát se
sblížil se
sblížila
sblížili se
sblížená
sblížený
sblížit se
štika obecná EXOS LUCIUS
škytání
škytavec
štíhlá
štíhlý
štír kýlnatý EUSCORPIUS CARPATHICUS
směj se
štírek domácí CHELIFER CANCROIDES -pavouk
usměvavý
usmíval se
usmívala se
usmívat se
šibenice
část trakaře nad kolečkem vzad ohnutá
Šeci kolečko
Šeborovica
Šedá
Šeďá
Šeďat
Šedé
Šedesát
Šedobradé
Šedlo
Šéf
Šefc
Šefcová
Šefcoval
Šéfka
Šéfoval
Šéfovala
Šéfovat
Šejtan =
Šek
Šekovácké řemeslňik
Šekovná
Šekovné
Šel
Šela
Šelmov(f)ske
Šenkoz
Šenteš
Šépči
Šereda
Šereďňe
Šerha
Šerhovňa
Šero
Šeroká
Šeroké
Šeroko
Šery nebe
Šešár
Šeška
Šest
Šesta
Šesté
Šestka
Šetá
Šeté
Šétrok
Šev(f)
Šev(f)
Šéza
Šibal
Šibalka
Šibalske
Šibr
šicí stroj
upomínka na ves Šeborovice, které roku 1542
zpustly a více nevznikly
šedá
začíná šedivět
začíná prokvétat, šedivět
šedý
šedesát
šedobradý
šídlo
vedoucí,šéf
obuvník
jeho manželka - ševcová
obuvničil
vedoucí, šéfka
šéfoval
šéfovala
šéfovat
čert
šek na peníze
velmi šikovný řemeslník
šikovná
šikovný
šil nové kalhoty
šila košile
šelmovsky
šentyš, šenkovna, hospoda
nálevní místnost
šípkoví
šereda
šeredně
pochop vzít
vězení
šero
široká
široký
široko
širé nebe
knedla
knedla
šest
druh velkých bobů
šestý
šestka
šitá
šitý
šejtrok - sedadlo pro kočího na předku nákladního
vozu
jizva
šev na kalhotech
krytý kočár
šibal
šibalka
šibalsky
posunovač - šíbr
Šibr
Šidlo
Šifla
Šiflečka
Šifr
Šifrák
Šifrovó
Šicha
Šil
Šimlečka
Šip
Šipák
Šipatka
Široširé
Šišvoři
Švadróna
Škál
Škála
Škále
Škapa
Škárbale
Škarda
Škareči
Škaredá středa
Škareďit
Škarnótka
Škařópka
Škebla
Škebře
Šklib
Šklibil
Škloban
Šklobe
Škobrc
Škobrce
Škobrcne
Škobrtale s piťim aji s tabákem
Škoda
Škodná
Škodné
Škoďňi
Škodoval
Škodovala
Škodovat
Škola
Školáci
Školačke
Školňik
Škopec
Škopek
Škopiček
Škorpijón
překupník, čachrář
šídlo, vážka ploská LIBELLULA DEPRESSA
čtyřhranný kousek
kostka cukru
břidlice
kámen šifrák
břidlicovou střechu
rostlina šicha - EMPETRUM
šel
kůň šiml
šíp
šípák dub QUERCUS PUBESCENS
šípatka vodní SAGITTARIA SAGITTIFOLIA rostlina, roste na březích rybníků a řek
široširý
plevel, kvete drobným kvítkem
švadrona
stupnic
stupnice
stupnice
nejmenší karta ve hře
ochozená obuv
škarda sibiřská CREPIS SIBIRICA roste na
výslunných stráních
ošklivější
popeleční středa
mračit se
kornout
skořápka
škeble
hrabe
škleb
šklebil
trhan
trhá,rve
nevyšlo to podle plánu
převrací
klopýtne, zakopne
málo pití a málo tabáku
byli ve škodě, měli škodu
byla škodná, poškozená
škodný v životě, finančně, v lásce
škodní, poškození
byl ve škodě, škodoval
škodovala, byla ve škodě
mít škodu
škola
školáci
školačky
školník
skopec, vykastrovaný samec - beran, ovce domácí
atd.
škopek
škopíček
škorpión - štír EUSCORPIUS
Škrabanková poliv(f)ka
Škrabák
Škrabat fósa
Škrábek
Škrablačka
Škrabot
Škralóp
Škrambale
Škramoša
Škraň
Škrob
Škrk
Škrkat
Škrkat žabe
Škrkle sebó
Škrkle serečkó
Škrknót
Škrko (aňi škrko)
Škrobáčci
Škrobáčko
Škrobák
Škrobenó
Škrobila
Škrobile
Škroči=
Škrpál
Škruta
Škrutá
Škrutajó
Škvára
Škvór
Škvrček
Škvrčel
Škvrčeňi
Škvrká
Škvrkat
Škvrklá
Škut
Škyza
Šláfrok
Šlahanec
Šlahař
Šlahón
Šlajf
Šlak
Šlak
Šlaka (keryho šlaka)
Šlakem trefené
Šla-le
Šlape
Šle
strouhanková polévka
písař
oholit vousy
sedřený jak slupka z jablk
opotřebovaná metla
šramot
škraloup na mléce
neforemná obuv
potupně tvář
skráně
škrob
mrsknout sebou, škrknout zápalku
mrskat sebou; škrtat zápalkou
skřehotat
mrskli sebou
škrtli zápalkou
mrsknout, škrtnout
nemít vůbec nic
broučci
broučku
brouk
škrobenou
škrobila
škrobili
kručí v břiše
stará bota, staré boty
ledová kra
šmajdá
šmajdají
škvára
škvor obecný FORFICULA AURICULARIA, škvor
velký LABIDURA RIPARIA, noční živočichové,
všežraví - řád hmyzu
cvrček polní GRYLLUS CAMPESTRIS;
cvrček domácí ACHETA DOMESTICUS
skřípal zubama
skřípání
skřípe
skřípat
scvrklá
kluk
nejvyšší karta
župan
šlehanec
vedoucí olejové dílny - šlahal roztlučený semenec a
pražil jej na pánvi
šlahoun
brzda na voze, ruční
kozel, běs, čert
mrtvice
kterého šlaka, běsa, čerta, kozla
mrtvicí nemocný
šla-li
šlape pěšky, šlape motor
šli
Šléfovany sklinečke
Šlechta
Šlechta
Šmahola
Šmajchliř
Šmajchliřka
Šmajchliřke
Šmajchloval
Šmajchlovat
Šmaňďa
Šmaňďák
Šmatlák
Šmatlavá
Šmátral
Šmátřeš
Šméďeňi
Šméďil
Šméďile
Šmédroval
Šmédrovat
Šméral
Šmérale
Šmérat
Šmike hake
Šminkováňi
Šmizla
Šmodrcha
Šmóranec na nebi
Šňopal
Šňopal
Šňopala
Šňopala
Šňopale
Šňopale
Šňopat
Šňopat
Šňopeš
Šňopeš
Šňopka
Šňura
Šňurka
Šňuroval
Šobrst
Šobrstnót
Šofánek
Šófke
Šókal
Šókala
Šókat
Šókavo
Šolek
Šólet
Šómá
Šómale
zdobené skleničky
šlichta pro dobytek
šlechta
smaženice
úlisný člověk
úlisná žena
úlisné ženy
úlisně mluvil
úlisně mluvit
levá ruka
levák
špatně chodící
šmatlavá
tápal
tápeš
lození
lozil, hledal tajně
lozili, hledali
řídil
řídit
šimral
šimrali
šimrat
jít nerovně, sem tam
líčení, malování se
náprsenka
všechno zašmodrchá
mračno na nebi
šňupal tabák
hledal
šňupala tabák
hledala
šňupali tabák
hledali
šňupat tabák
hledat
šňupeš
hledáš
rána do nosu
šňůra
šňůrka
šněroval boty
šustot
šustnout
naběračka na polévku
šoufky - dělat si z někoho blázna
louda
loudala
loudat se
loudavě
šulek
šoulet - jídlo připravované z husího masa pečeného
s vařeným hrachem a kroupami
šumí
šuměli
Šópal
Šópal
Šópálek
Šopka
Šopka
Šopotavá
Šorec
Šórem
Šorém
Šoša
Šose
Šošeň
Šošeň
Šošeň
Šošeň
Šošeň
Šošeň človjek
Šošňil
Šošk
Šoškal
Šoškala
Šoškale
Šoškat
Šoškl
Šošklo
Šošňit
Šošotaja
Šošotal
Šošotáňi
Šošotat
Šosťil
Šosťit
Šot
Šotořel
Šotořeňi
Šotořet
Špacirka
Špacirojo
Špalke
Špaňhel
Špaňhelka
Špata
Špaťené
Špatné
Špehéř
Špekolaca
Špekolirovat
Špéchnót
Špél
Špél
Špélka
Špélka
Špélo
Špendlék
šoupal
Šoupal příjmení
šoupálek CERTHIIDAE - čeleď ptáků z řady pěvců
loutková jesličková hra - Polsko
malá kůlna
šepotavá
sukně
pěšky
šikmo
nepořádná ženská, mužský
šosy
meteorit
uhořelá část knotu
zbytek okvětí
nadávka malému člověku
v nose - šušeň
malý člověk
piplal se s prací
šept
šeptal
šeptala
šeptali
šeptat
šeptl
šeptlo
piplat se s prací
šepotajíc
šepotal
šepotání
šepotat
šustil
šustit
šotek, šibal
pohodlně se uložil
uložení sebe samého
uložit se pohodlně
procházka
procházím se
špalky dřeva
Španěl
vycházková hůl - španělka
špatnost
podezřívavý
špatný
vyzvědač
spekulace
spekulovat
strčit
spoj mezi předkem a zadkem vozu
špejl
spojnice
špejle
špejli
špendlík PRUNUS DOMESTICA, peckovina poddruh švestky
Špendlék
Špendlel
Špendlela
Špendlele
Šperechta
Šperke
Šperke
Špeta
Špetečka
Špetnót
Špice bóďňice
Špičák
Špico
Špicovat
Špidle
Špidloň
Špichál
Špik =
Špišek cokro
Špišéši
Špijón
Špimberk
Špinavá
Špinav(f)ca
Špino
Špino
Špinó
Špirancl
Špiterák
Špjeh
Šplechtačka
Špódijant
Šplóchlo
Špoňke
Špolec
Špont
Špóroval
Šporne
Šporňe
Špórovat
Šprček
Šprleňi
Šproch
Šprošel
Šprtat po nečem
Šprtnót
Šrajtofla
Šrákat
Šramot
Šramot leštve
Šrégó
Šróbka
Šróbová
Šrotoval
zavírací špendlík
špendlil
špendlila
špendlili
chodil o Štědrém dnu
zlaté šperky
výslužka ze zabíjačky - šperky
špetka
špetička
šeptnout si nedovolí
krajky boudnice
špičatý krumpáč
krajku
sledovat, dávat na někoho pozor
hroty
špičák
ostrý, špidlatý trn
morek z kosti
homole cukru
dřívější
špehoun
Špilberk
špinavá
špinavce
špínu
špínu chlapa
špínou
malý člověk, knot
mizera
špeh
vařečka
kdo chodí otrhaný
šplouchlo
šubry
pulec - larva obojživelníků žijící ve vodě; lidové
označení ryby vranky obecné
zátka
šetřil
ostruhy
ostruhy
šetřit
zakrslík
brdlinky - šprlení
povídání
příčka žebříku
šplhat po něčem
strkat se
peněženka
plížit se
hluk
šramot věšáku
šikmo, křivě
dýmka, jejíž vrch se šroubuje
závitová matice
šrotoval
Šršňu
Šrutka
Štabarc
Štacfira
Štaféta
Štafeta
Štajpigl
Štamfrlka
Štandrle
Štandrlovale
Štarák
Štárat nekeho
Štajeráci
Šťasná
Šťavel
Šťeca
Štech
Šťeňica
Šťeňičňik
Šter
Štere
Šterecet
Šterejadvacet
Šterléstek
Šťesťi
Šťika
Šťir
Šťirek
Šťirovňik
Štóček
Štodyje
Štodyroje
Štof
Štól
Štóla
Šťovik
Štraficirováňi
Štrégó
Štrnáct
Štrycha
Štryche
Štrychem
Šturmovat
Štveračevje
Štverák
Štveřeca
Štverka
Štvrťňik
Švabach
Švadroňit
Švajcat
Švancara
Švarcvaldke
sršňů
šrůtka uzeného masa
hluk, hřmot
vladař
vzkaz s pozváním
štafeta
třmen
štamprlka
zastaveníčko
účastnili se dostaveníčka
kdo rád do druhého slovem šťárá
šťárat do někeho
štýrští valaši
šťastná
šťavel kyselý OXATIS ACETOSELLA
kštice
štych
štěnice postelní CIMEX LECTUARIUS
štěničník paprskující BIFORA RADIANS
čtyř
čtyři
čtyřicet
čtyřiadvacet
čtyřlístek
štěstí
štika obecná EXOS LUCIUS
štír kýlnatý EUSCORPIUS CARPATHICUS
štírek obecný CHELIFER CANCROIDES -pavouk,
žije v domech
štírovník růžkatý, LOTUS CORNICULATUS pěstuje se jako pícnina
štoček
studie
studuje
vlněná tkanina
štol
štola
šťovík kyselý RUMEX ACETOSA
útrapy, štaficirováni
šikmě
čtrnáct
žertu
žerty
žertem
pospíchat
čtveračivě
čtverák
čtveřice
čtyrák
čtvrtláník
švabach
povídat si
krájet
vysoká hůl se sekyrkou
hodinky švarcvaldky
Švarná
Švarné
Švarňe
Švidlik
Švidlikat
Švidral
Švidrat
Švidrat nohama
Švidraté
Švidrnoha
Švihne
Švinglař
Švinglařet
Švinglařka
Švihov(f)ka
Švrďola
Švrlinkale
Švrlinkáňi
Švunk
Šupcetla
Šupem
Šus
Šuša
Šutrovanó cesto
Písmeno T
t
T
Ta
Tá
Tabák
Tabáková
Tabarin
Tabu
Tacle
Tadek
Tadema
Taft
Táhačka
Táhal
Tahe
Táhéte
Tahle se
Tahnem
Tahónek
Tajak
Tajč valčék
Tajnosť
Tak
Take
Takle
Takořka
Taková
Talár
švarná
švarný
švarně
dělají ptáci
švitořit
šilhal
šilhat
plést nohama
šilhavý
matinoha
švihne bičem
šejdíř
šidit
šejdířka
těžké polní dělo 16 - 17 století, ráže 10 - 14 cm
má neustále dobrou náladu
lehce pošvihávali bičíkem
cvrlikání
rychlost
doklad k postrku do rodné obce
postrkem do rodné obce
pomatenec
nepořádná ženská, špindíra
dlážděnou cestu kamenem
t
T
ta
tá
tabák
tabáková
noční zábavní podnik
něco posvátného, nedotknutelného
krajkové ozdoby u rukávů - ženský kroj - tacle
tady
tudy
tkanina z přírodního nebo umělého hedvábí
potahování k soudu atd.
tahal
tahy
tahejte
táhli se, šli pomalu
táhnem
tkanička u šněrovacích bot
tak jako
valčík pomalého tempa, aby se panímámy nezapotily
tajnost
tak
taky
takhle
takřka
taková
talár
Taliř
Taliř mozekantské
Taliřke
Talovin
Tam
Tambor
Tamocáď
Tamotáď
Tancoje
Tancovačka
Tančirňa
Tantiléna
Tapir
Tarantela
Tarasňica
Tarmak
Taroke
Tarpan
Tařica
Tařička
Tasemňica
Tatar
Ťaté
Taťik
Taťkem
Tavolňik
Tažeté
Te
Té
Ťe
Tebe
Teda
Tédeň
Teflón
Tehdá
Tehdovjéši
Teho
Tehoto
Tech
Techto
Teklo
Telacko
Telata
Tele
Telo
Tem
Tema
Temnota
Temoto
Temtok
Témtok
kravské lejno na silnici, cestě
činel
talíře
talovín - drobná,raně kvetoucí bylina s žlutými květy
ERANTHIS
tam
bubeník u pěchoty
tam odtud
tam odtud
tančí, tancuje
taneční zábava
tančírna
část čistého zisku vyplácená členům, správní radě
tapír TAPIRIDAE
tarantule, slíďák tarentský LYSOCA TARENTULA
tarasnice, pevnostní dělo používané do začátku
15.století, ráže malá 40 - l00 mm
jarmak
taroky, karetní hra
tarpan, divoký stepní kůň vyhynul roku 1876
tařice skalní ALYSSUM SAXATILE, roste na
výslunných skalách
tařička AUBRIETIA - rostlina
tasemnice bezbranná TAENIARHYNCHUS
SAGINATUS
tatar
ťatý, také mírně přihlouplý
táta
tátou
tavolník SPIRAEA - většinou keře
protáhlý
ty
té
tě
tebe
tedy
týden
teflon
tehdy
tehdejší
toho
tohoto
těch
těchto
teklo proudem
větší tele
telata
tele
týlu
těm
těma
temnota
tomuto
tímto
tímto
Temtom
Ten pád muže se stat
Tenkozobec
Tenkráť
Tento
Teplavá
Teplavéch
Teplece
Ťepno
Ťepnoté
Teprov(f)
Ťeré
Teremtete
Terenťil
Ťercha
Terka
Termit
Terno
Térová
Térová
Terpentykl
Tes
Tesařik
Tesil
Tesklevo
Teskňička
Teskňile
Ťesné
Ťesnota
Ťesto
Ťešel
Ťešet
Ťešlevje
Teťičko
Teťičkoval
Tetka
Tetlocha
Teto
Teto
Této
Tetřev(f) hlošec
Tetřivek
Ťežké
Ťežkosťňe vemlóvale
Tchoř
Ťi
Ťiha
Ťihelňa
Ťihelné
Ťihla
těmto
i tak to může být, mohlo se stát, může se stát
tenkozubec opačný RECURVIROSTRIDAE
AVOSETTA; pisila čáponohá HIMANTOPUS
HIMANTOPUS - ptáci
tenkrát
tento
teplá noc
teplých nocí
teplé lázně
tepnu tě
típnutý
teprve
a rychle zmizet
zaklení,nadávka
nadával s mručením
zátěž
Tereza žen.jméno
všekazi ISOPTERA - termiti
štěstí
černá mast
térová střecha
kyvadlo v hodinách
ty jsi,tys byl
tesařík smrkový TETROPIUM CASTANEUM škůdce dřeva
tesil
tesklivě
neustále teskní
tesknili
těsný
těsnota
těsto
těšil se
těšit se
těšlivě
tetičku
každou ženu oslovoval teto
tetka
tetlucha - kozí pysk AETHUSA CYNAPIUM -roste
ve stinných pobřežních houštinách -rostlina
tyto
teto
této
tetřev hlušec TETRAONIDAE
tetřívek obecný TETRAO TETRIX
těžký
jen s velkým úsilím vymlouvali
tchoř tmavý PUTORIUS PUTORIUS; tchoř stepní
PUTORIUS EVERSMANNI
tobě
tíha
cihelna
cihelný odpad, prach
cihla
Ťihla
Ťihlečka
Ťiktakale
Ťin
Ťiňit
Ťipec
Ťiplica
Tis
Ťisař
Ťisařovna
Ťisic
Ťisicov(f)ka
Ťiskla
Ťiskla
Tisovec
Ťiščená
Titán
Ťiťerka
Titol
Tlach
Tlachale
Tlama
Tlomeny
Tlóšť
Tma
Tmavé
Tmo
Tmó
To
Tobje
Točet
Toči
Tode
Tófarská misa
Ťohyk
Ťohyka
Ťohyká
Ťochmat
Ťokajó
Ťokajó
Ťokl
Tólá
Tolák
Ťoldo
Toleja
Tolekató
Toleň
Tolepán
Toleta
Toli
cihla
žehlička
tikali jak hodiny
stín
stínit
tipec
tiplice TIPULIDAE - škodí v zelinářských zahradách
- hmyz
tis červený TAXUS BACCATA
císař
císařovna
tisíc
tisícovka
tiskla
tiskla peníze
tisovec dvouřadý TAXODIUM DISTICHUM
tištěná
řecká mythologie bohů - nejmocnější Kronoc a Rhea
titěrka
titul
žvást
žvatlali, žvanile
tlama
tlumené
tloušť jelec LEUCISCUS CEPHALUS
tma
tmavý
tmu
tmou
to
tobě
točit
toči
tady, zde
malovaná mísa na ovoce
ťuhýk obecný LANIUS COLLURO - nejhojnější
pěvec
ťuhýka
zpívá
skrývat
tokají jak tetřev
ťukají
ťukl
toulá se
tulák
ty ťuldo
tolije bahenní PARNASSIA PALUSTRIS - roste na
rašeliništích a mokrých lukách
tolikátou
tuleň PHOCIADE
tulipán TULIPA, nejznámější a nejrozšířenější je
tulipán GESNE RIANA
tolita lékařská CYNANCHUM VINCETOXICUM rostlina
tolik
Ťololine
Tomka
Tomkovica
Tompón
Tón
Toňa
Tondra
Tóňina
Topená
Topi
Topi se
Topič
Topja
Toploval
Topol
Torale
Torán
Toránek
Torkeň
Torňa
Tornyš
Tortora
Tořeca
Tořič
Toš
Toš sleš dál
Tošel
Toť
Toť se vi
Totem
Toten
Toťka
Toto
Tótok
Toze
Tožák
Tóžet
Trable
Tragač
Tragačňica
Tragačoval
Trágat se
Trachta
Trám
Transplantaňica
Trantáreja
Trápi
Travňica
ťululum
tomka vonná ANTHOXAN THUM ODARATUM trsnatá tráva
tomkovice jižní HIEROCHLOE AUSTRALIS, užívá
se k přípravě destilátu - polské zubrovky
tampon
tón
tůně
tundra
tónina
utopená
topí pod kotlem
topí se
topič
topivše se
tuploval
topol linda POPULUS ALBA; topol černý POPULUS
NIGRA; topol osika POPU LUS TREMULA
tolary
turan kanadský ERIGERON CANADANSE -roste
většinou jako rumištní plevel
nátržník ERIGERON ACRE, považuje se za
čarodějnou rostlinu
kukuřice ZEA; kukuřice cukrová ZEA MAYS
věž
kdo se zúčastnil turnaje je turnyš
muka, utrpení
tořice TORILIS - roste v teplejších krajích na
výslunných stráních a na rumištích
tořič OPHRYS - roste na vápencových travnatých
stráních
tak
tak poslouchej dál
tušil
toť, tady
toť se ví
totem
SANGUIORBA OFFICINALIS
časově teď, tady; místně - zde
toto
toutok
tuze
dřevěný lis na tvaroh
toužit
nepříjemnosti, trápení
trakař
hubatá, hašteřivá ženská
všechno vozil na trakaři
líně jít
hostina
trám
transplantace
tramtárie
trápí se
travnice
Trávňica
Trávňica
Trávňička
Trávňik
Trávňiko
Trávo
Trckajó
Trckavá
Trckavé
Trčet
Trdelňica
Trdelňik
Trdleca
Trdlo
Trdlovat
Trečaf
Trečaf
Trefil
Trefné
Tremterem
Treska
Tretka
Tretke
Trezna
Trháček
Trháček
Trhan
Trhé
Trhéte
Trhlá
Trhleno
Trhovica
Triangl
Trile ďelat
Trkačka
Trklá
Trklé
Trmácel
Trmácela
Trmácele
Trmácet
Trn
Trnčák
Trnčák
Trnčená
Trnčené
Trnčenó
Trnka
Trnke
Trnke rok a kadlátke tédeň
Trnola
Trnoš
Trnovňik
travnice
trávnice jahodník FRAGERIA VIRIDIS -pěstuje se
pro jahody
trávnička ARMERIA - rostlina
trávník
trávniku
trávu
hopkají
hopkavá
hopkavý
někde zůstat, trčet tam
tanečnice
tanečník
trdlice, ruční nástroj na zpracování stonkového lnu
tančíš jak trdlo
těžce tančit
káď na vodu pod okapem
je ten, o kom se bavíme a on se najednou objeví
trefil se
trtefný
splašeně pobíhat
treska obecná GADUS MORHUA, k tresce patří i
mník, žije ve sladkých vodách
nicotná věc - tretka
nicotné věci, tretky
tryzna za zemřelé
popruh na loktuši
šle na kalhotech
velmi nedbale oblečený
trhej
trhejte
trhlá, mírně rozdivočelá
trhlinu
měřice obilí, vystavená na trhu jako vzorek
triangl
vyvádět
posměšně kráva
trklá beranem, krávou
trklý
ujížděl
ujížděla
ujížděli
ujíždět
trn
buchta trnčená
rozbitý nos
trnčená
trnčený
trnčenou
strom i ovoce; švestka, durancie PRUNUS SPINOSA
povidla
nikdy
trnula
trojnožka
akát trnovník ROBINIA
Trnožové
Tróba
Tróba
Tróba
Tróbe
Tróbila
Tróbka
Tróbkovó vodo
Tróbské
Trocilka
Trocojo
Trocoval
Trocovala
Trocovale
Trocovat
Trófal
Trófalci
Trohla
Trohla
Trohleca
Trohlečka
Trochlevá
Trochlevec
Trochlijó
Trocho
Troják
Troje
Trojfus
Trojišťet
Tromšajt
Troňik
Trósela
Trósijó
Troskavec
Troško
Tróvé deň
Trpjelka
Trpkat
Trtat
Trte frte
Trum
Trumpéta
Trumpétři
Trvá
Tryska
Tryzel
Třasák
Třásňenka
Tře
Tře
Třeba
Třecet
Třelá
trnožový stůl
trouba člověk
trouba na pečení
hráli na velikou troubu - bas
trouby
troubila
železné trubky na vodu
vodovod
troubský
šiška chleba
trucuji
trucoval
trucovala
trucovali
trucovat
troufal si
troufalci
truhla na šaty
pohřební truhla
truhlice
truhlička
truchlivá
truchlivec
truchlí
trochu
trojmezí, hranečník troják
troje
trojnožka na ohniště
trojštět TRISETUM - luční tráva
trumpeta
troník
trousila
trousí se jeden za druhým
truskavec jahodník FRAGARIA MOSCHATA, hojná
ve světlých lesích, jedlé plody
trošku
trhový den
chocholouš obecný GALERIDA CRUSTATE-trpělka
poskakovat
drobným krokem jít
třesky plesky
trůn
trumpeta
trumpetisté
trvá
troubel dýmky
trýzel rostlina ERYSISMUS
tanec třasák
třásněnka hrachová KAKOTHRIPS ROBUSTUS škůdce rostlin
tři
tře se
třeba
třicet
kdo se všude vetře, vtlačí
Třélecká
Třemdava
Třenáct
Třepavico
Třepavicó
Třepolele se
Třepolet
Třérohé
Třesklo
Třesleca
Třeso
Třeso
Třesó
Třesó
Třest
Třešňa
Třezalka
Tři
Třida
Třiska
Třiskal
Třisl
Třisl
Třisla
Třit
Ťuhék
Tumpachová
Turek
Turek
Turpan
Tužebňik
Tvaroh
Tvaruške
Tvaružek
Tvářel
Tvoje
Tvořel
Tvořela
Tvořeňi
Tvořet
Tvrči
Tvrdá
Tvrďňiček
Tvrďňik
Tvrdosť
Tvrdosťó
Tvrz
Tvrzeňi
Tvrzeňi
Tvuj
Tvy
Tvyho
tříletá
třemdava bílá DICTAMNUS ALBUS - rostlina
třináct
zimnici
zimnicí
třásli se
třást se
třírohý
třísklo, třesklo něco
třeslice prostřední BRIZA MEDIA roste na sušších
loukách - rostlina
třesu stromem
třesu se strachy
třesou stromem
třesou se strachy
křest
třešeň CERASUS
třezalka tečkovaná HYPERICUM PERFORATUM rostlina
tři
třída
tříska
tloukl, třískal
třásl se strachy
třásl stromem
třásla
třít
ťuhýk
zkoprnělá
káva turek
tykev jedlá CUCURBITA
turpan černý MELANITTA NIGRA kachna
tužebník jilmový FILIPENDULA ULMARIA -roste u
potoků
tvaroh
syrečky; plody slezu obecného
syreček
tvářil se
tvoje
tvořil
tvořila
tvoření
tvořit
tvrdší
tvrdá
mochna husí POTENTTILA ERECTA - léčivá bylina
tvrdník, tvrdí rány, mysli utužuje
tvrdost
tvrdostí
tvrz
tvrzení
popruh na stažení uzlu trávy
tvůj
tvé
tvého
Tyct
Tyglék
Tyntych
PÍSMENO U
u
U
Ubce
Ubcó
Ubec
Ubecňi
Ubikaca
Uďam
Uďama
Udatná
Uhoř
Uhořik
Uniforma
Unija
Unor
Upolin
téct
tyglík - kyblík; spíše kelímek; menší nádoba
obráceného komolého kužele
mušelín, organtin - látka
Utopila
Utrejch
Utrum
Užov(f)ka
u
U
obce
obcí
obec
obecní
ubikace
obr
obra
udatná
úhoř říční ANGUILLA ANGUILLA
úhořík trojprstý AMPHIUMA MEANS - nežije v ČR
uniforma
unie
únor
upolín evropský TROLLIUS EUROPAEUS -roste na
vlhkých loukách
úpolník vrabec polní PASSER MONTANUS
úročník bolhoj ANTHYLLIS VULNERARIA -pěstuje
se jako pícnina
usadil se konečně
usadila
usadili
usazení
usednete
uschl
uschlo
osm
osmou
osm
osmý
úspory
ústřičník velký HAEMATOPUS OSTRALEGUS vzácně v ČR čeleď ptáků z řádu bahňáků
utopila se
otrušík, kysličník arsenitý; jed vůbec
nic
užovka COLUBRIDAE
PÍSMENO V
v
V
Vaďi
Vadná
Vaďňi
Vagaci
Váha
v
V
vadí
vadná
vadní
odpočinek
váha
Upolňik
Uročňik
Usádlel
Usádlela
Usádlele
Usádleňi
Usádlite
Uschl
Uschlo
Usm
Usmó
Usn
Usné
Uspore
Ustřičňik
Vachkompanija
Vachmajstr
Vajčiska
Vajičko
Val
Vál
Valach
Valašel
Valašela
Valašena
Válcoje
Válcovaná
Valdhorna
Válec
Válec
Válek
Válek
Válel
Valel se
Válela
Valela se
Válet
Valet se
Válke
Válke
Valová
Vám
Vama
Vandroval
Vandrovala
Vandrovat
Vandrovňi
Vánek
Vantroke
Vápaná
Vápeňik
Vápno
Var
Var
Vare
Varhánke
Varhánkoval
Varmoška
Varojo
Varojó
Varováňi
Varto
Vartó
Vartoval
Vařet
Vařite
Vás
Vastrč
Vaščena
Vaši
strážní rota
strážmistr
velká vejce
vajíčko
val
vál
kůň; kůň domácí EGUUS CABALLUS
lenošil
lenošila
lenost
válcuje
pevná cesta - válcovaná
lesní roh
válec na válení
válec
válek na nudle
malý válek na zahradu
válel pole
valil se
válela pole; válela se na zahradě
valila se jak velká voda
válet
valit se
války stavební materiál, nepálený
války světové
řeka u Prostějova, z Romže a Hloučely
vám
váma
vandroval
vandrovala
vandrovat
vandrovní
vánek
dřevěné koryto na mlýnském náhoně
vápenná malta
vápeník, prodává vápno
vápno
var
var
vary
varhánky
hrál na varhánky
škraloup, který se tvoří při rozpouštění másla
varuji
varují
varování
držet stráž, hlídku
hlídkou, stráží
hlídal, strážil
vařit
vaříte
vás
průtok
vlhkost
vaši
Vavřin
Vázala
Vážel
Vážel
Vážela
Vážeňi
Vážeňi
Vážko
Vážňe
Včel
Včeléši
Včelka (fčelka)
Včelňik (fčelňik)
Včelojed (fčelojed)
Včerá (fčerá)
Včeréšek (fčeréšek)
Vdala
Vdanó
Vdav(f)ke
Vdávat
Vďečnosť
Vďečnosťó
Vďek
Vdoláň
Vdoleček
Vdolek
Vdov(f)cojó
Vdova
Vdovec
Ve
Vebabrávat
Vebáral
Vebárat
Vébava
Vebavená
Vebet cero
Vebija se
Vebikovala
Vebila
Vebirat
Vebiravjéši
Vebjelel
Vebledlá
Veblednó
Vebobnoval
Vebóřel
Vebrabávat
Vebřéskňi
Vebřeskoval
Véca
Vécama
Vecápal
Véce
vavřín
vázala
vážil obilí
vážil cestu do města
vážila cukr; cestu do města
vážení řepy atd.
vážení spoluobčané
vážku ODONATA - jsou dravé v dospělém i
larválním stadiu
vážně
teď
nynější
včelka APIS MELLIFICA - včela medonosná
včelín; včelník DRACOCEPHALUM rostlina
včelojed PERNIS; včelojed lesní PERNIS APIVORUS
- dravec, živí se larvami vos, čmeláků a j.
včera
včerejšek
vdala se
vdanou
vdavky
vdávat se nechce
vděčnost
vděčností
vděk
veliký vdolek
vdoleček
vdolek
jsou vdovcem
vdova
vdovec
vy
nešikovně vycházet
vybíral
vybírat
výbava
vybavená
vyvdat dceru
vybijí se, vymlátivše se
vykřikovala
vymlátila všechnu drůbež
vybírat
vybíravější
vybílil
vybledlá
vyblednou
vybubnoval
vzbudil se
nešikovně vycházet
vykřikni
vykřikoval
vejce
vejcema
natloukl
vejce
Vececikat
Vecegáňet
Vecengávat
Vecepoval
Vecibrovat
Vecocával
Vecóďit
Vecvičela
Večerňica
Večerňica
Večeřa
Večesala
Večétal
Večétal
Večital
Večóhlá
Večoja
Večtle
Večtle
Večval
Vedajó
Vedany
Vedařená
Vedařet
Vede
Vedé
Vedéchno
Vedléši
Vedlivá
Vedobéval
Vedra
Vedra
Vedrahované
Vedrážďoval
Vedrobil
Vedrž
Vedržijó
Vedřela
Vefasoval
Vefasovat
Vefóknót
Vefokoval
Vefokovala
Vefokovale
Vefokovat
Vefrfňit
Vefrknót
Vefrkoval
Vefrkovala
Vefrkovale
Vefrkovat
Veglgal
Veháňela
Vehaviřovany
vysát
vylhat
vycinkávat
vycepoval
odnaučit
vysával
vyprázdnit
vycvičila
večernice vonná, lidově svatodušní fiala HESPERIS
MATRONALIS rostlina
planeta Venuše - Večernice
večeře
vyčesala
vyčítal
Vyčítal - příjmení
vyčítal
vyčouhlá
vycítivše
vyčetli
vyčetli z knih
vyštval
vydají
vydané
vydařená
vydařit
vede
vydej
vydechnu
vedlejší
vedle
dobýval
strašná horka - vedra
vydra říční LUTRA LUTRA
vystopovaný
vydráždil
vymrvil
vydrž
vydrží
vydřela
vyfasoval
vyfasovat
vzít potají něco, vyfouknout druhému
vyfukoval
vyfukovala
vyfukovali
vyfukovat
špatně provést, udělat
vyletět
pokřikoval
pokřikovala
pokřikovali
pokřikovat
rychle vypil
vyháněla
havířem vytěžené
Vehebajó
Vehle
Vehledával
Vehlidna si
Vehližijó
Véhňa
Vehnanci
Vehnanstvjo
Vehňipal
Vehobloval
Vehoďit
Vehořele
Vehovim
Vehozené
Vehozené
Vehráls
Véhranek
Vehrávala
Vechabral
Vechabrala
Vechabrale
Vechabrat
Vecházi
Vechestával
Vechestávala
Vechestávale
Vechestávat
Vechlóbá
Véchod
Véchodná
Véchodná za panó
Vechopil
Vechopila
Vechov(f)
Vechovajó
Vechovávajó
Vechozeny
Vechrstla
Veižďela
Veižďele
Veižďet
Vejádřel
Vejádřela
Vejádřele
Vejádřet
Vejedla
Vejedle
Vejevená
Vejevené
Vejeveňe
Vejevil
Vejezeny
Veježďeny
Vejit
Véklaček
vyhýbají se
vyhnuli si na cestě
vyhledával
vyhlídnuv si
vyhlíží
výheň kovářská
vyhnanci
vyhnanství
vyspal
vyhladil hoblíkem
vyhodit
vyhořeli
vyhovím
vyhozený
vyuzený
vyhrál jsi
výhra
vyhrávala v kartách; vyhrávala muzika
přiloudal se
přiloudala se
přiloudali se
přiloudat se
vychází
vychystával
vychystávala
vychystávali
vychystávat
vychloubá se
východ
vycházka
vycházka za pannou
pochopil
pochopila
vychovej
vychovají
vychovávají
vychozené
vystříkla
vyjížděla
vyjížděli
vyjíždět
vyjádřil
vyjádřila
vyjádřili
vyjádřit se
vyjedla
vyjedli
vyjevená
vyjevený
vyjeveně
vyjevil se
vyjedené
vyježděné
vyjít z domu
výtisk
Véklad
Vekládat
Vekómat
Vekonala
Vekonale
Vekonat
Vékop
Vékop
Vékope
Vékope
Vekópeňi
Vekópil
Vékopke
Vekoriloval
Vekorilovala
Vekósal
Vekósala
Vekósale
Vekósat
Vekoté
Vekroji
Vekrojijó
Vekrojil
Vekrojila
Vekrojile
Vekrojit
Vekřékl
Vekřékla
Vekřékle
Vekřel
Vekřela
Vekřele
Vekřeša se
Vekřet
Vekslpolk
Vekvéroval
Vekvérovala
Vekvérovale
Vekvérovat
Vekvist
Velebená
Velebené
Velebenéch
Velebeném
Velebil
Velebila
Velebile
Velebit
Velebná
Velebné
Velebnéch
Velebném
Velece
Velečansky
Veleká
výklad
vyprávět
vykoumat
vykonala
vykonali
vykonat
výkup masa
výkop balonem
výkupy
výkopy
vykoupení
vykoupil
výkopky na poli po sklizni
vyléčil
vyléčila
vykousal jej z místa
vykousala
vykousali
vykousat
vykutý
vykrojí
vykrojí
vykrojil
vykrojila
vykrojili
vykrojit
vykřikl
vykřikla
vykřikli
vyzdravěl
vyzdravěla
vyzdravěli
dostane se z nepříjemností
vyzdravět
podložené dítě
vyvedl
vyvedla
vyvedli
vyvést
vykvést
velebená
velebený
velebených
velebeným
velebil
velebila
velebili
velebit
velebná matka
velebný otec
velebných
velebným
velice
velikánské
veliká
Velekánskó
Veleké
Velekosť
Velekosťó
Velepojo
Velepojó
Vélet
Vélete
Veleťel
Veleťela
Veleťele
Veleťet
Veleza
Velico
Velicó
Veliči
Veličim
Veličime
Velihl
Velihla
Velihle
Velitá
Velité
Velizt
Velkonoce
Velkoobchod
Velocipéd
Velópne
Velópno
Velópnó
Veložel
Veložel
Veložela
Veložela
Veložele
Veložele
Véložke
Vem
Vemalovaná
Vemalované
Vémaz
Vemazoval
Vemazovala
Vemazovale
Vemazovat
Vemele
Vemeňiček
Vemeňik
Vemetó
Véminečná
Véminečné
velikánskou
veliký
velikost
velikostí
vylepuji
vylepují
výlet
výlety
vyletěl
vyletěla
vyletěli
vyletět
vylezl
vyběhám, opatřím
vyběhají, opatří
vylíčí
vylíčím
vylíčíme
vylíhl se nám
vylíhla
vylíhli
vylitá konev vody
vylitý
vylézt
Velikonoce
velkoobchod
kolo
vyloupne
vyloupnu
vyloupnou
vyložil auto desek
vyložil nám karty
vyložila co bylo třeba z auta
vyložila karty
vyložili uhlí
vyložili všem karty
výložky
vezmi
vymalovaná kuchyň
vymalovaný pokoj
výmaz pece
vymazoval
vymazovala
vymazovali
vymazovat
vymyli vodou
vemeníček zelený COELOGLOSSUM VIRIDE, roste
na horách
vemeník dvoulistý PLATANTHERA BIFOLIA,
vemeník zelenavý PLATANTHERA
CHLORANTHA, rostou pře vážně ve světlých, ale i
stinných listnatých lesích
vymetou
vynímečná
vynímečný
Véminek
Veminoty
Vémjena
Vémjeňica
Vémjeňik
Vemjetat
Vemknót
Vemo
Vemó
Vemrskle
Vemte
Vemuhl
Vemuhla
Vemuhle
Vemuhnó
Vemustrované
Vémutov(f)ka
Ven
Venahraďijó
Venajal
Venáloha
Venande
Venclov(f)ka
Vende
Vendlov(f)ka
Vénešňe
Venko
Venkov(f)
Veňóral
Veňórat
Venoša
Veočováňi
Veóčtoval
Veóčtovala
Veóčtovale
Veóčtovat
Veopichaná
Veopichané
Veopichanó
Veopichat se
Veožet
Vepadal
Vepadala
Vepadávala
Vepadávale
Vépadek
Vépalek
Vepalováňi
Vepasená
Vepasené
Vepereš
Vepereš
Vepil
Vepila
výměna,výminek
vymíněno
výměna
výměnkářka
výměnkář
vymetat komín
vymknout si ruku
vezmu
vezmou
vymrskli
vezměte
vymohl
vymohla
vymohli
vymohou
vystrojený
vejmutovka borovice PINUS STROBUS - pěstuje se
v parcích
ven
vynahradí
pronajal
vydání
najde
puška předovka
vejde
puška zadovka
honosivě
venku
venkov
vyslídil
vyslídit
Venuše
vyučování
vyúčtoval
vyúčtovala
vyúčtovali
vyúčtovat
ostřílená
ostřílený
ostřílenou
ostřílet se
využít
vypadal
vypadala
vypadávala
vypadávali
výpadek
výpalek - zbytek
vystřelování moždířů
vypasená
vypasený
vypereš prádlo
vyhodíš je všechny ven
vypil
vypila
Vepile
Vepiskl
Veplácijó
Veplač se
Veplače
Veplačo
Veplačó
Veplakal
Veplakala
Veplakale
Veplakat
Vepláňit
Veplašená
Veplašené
Veplašenéch
Veplašeném
Veplaza
Veplazoje
Veplkl
Veplknót
Veplňil
Veplňila
Veplňile
Veplňit
Vepočenót
Vepočétal
Vepočétala
Vepočétale
Vepočétat
Vepočétavá
Vepočétavé
Vepočétavéch
Vepočétavém
Vepoči
Vepočovat
Vepodobizňit
Vepoklo
Veponókale
Veponókat
Vepoťi
Vepoťim
Vepoťime
Vepotřebovany
Vepovim
Vepovjeďel
Vepovjez
Vepozoval
Veprášel
Vepravil
Veprázňil
Veprosel
Veprosela
Veprosele
Veproset
Véprovajz
vypili
vytryskl pramen vody
vyplácí
vyplač se
vypláče
vypláču
vypláčou
vyplakal
vyplakala
vyplakali
vyplakat
vyplanit
vyplašená
vyplašený
vyplašených
vyplašeným
vyplazivše jazyk
vyplazuje
vyzradil
vyzradit
vyplnil
vyplnila
vyplnili
vyplnit
odpočinout
vypočítal
vypočítala
vypočítali
vypočítat
vypočítavá
vypočítavý
vypočítavých
vypočítavým
vypůjčí
vypučívat, vystrkovat
vyfotografovat
vypuklo
vyprovokovali
vyprovokovat
vypotí
vypotím
vypotíme
vypotřebované
vypovím
vypověděl
vypověz
vypuzoval
vyprášil
vypravil
vyprázdnil
vyprosil
vyprosila
vyprosili
vyprosit
výprask
Veprovázeňi
Veprubiroval
Vépřaha
Vépřaho
Vepřovica
Vepřovica
Veptat
Vepuča si
Vepučel
Vepučet si
Vepuči
Vér
Verábjel
Verbéna
Verbujó
Vercajk
Vére
Véreček
Verel
Vergl
Verona
Veronka
Verošovat
Verovnal
Verovnala
Verovnale
Verovnané
Verpánek
Verust
Veržinka
Veřéno
Véřet
Véři
Veřict
Veřiďi
Veřiďilka
Veřiďit
Véřiš
Veřkne-le
Veřknoty
Vésada
Vésade
Vésado
Vésadó
Veselá
Veselé
Veselé
Veseléch
Veselém
Veselet
Veselosť
Veselosťó
Veselóšč
Vesepal
Vesepala
vyprovázení
vyzkoušel
dvojí párou koní
dvojí párou koní
nepálená cihla
kůže z vepře
vyprosit
vypůjčiv si
vypůjčil
vypůjčit si
z jara všechno vypučí
výr velký BUBO BUBO
vyráběl
sporýš lékařský VERBENA OFFICINALIS
verbují
nářadí
výre
výreček malý OTUS SCOPS sova
vyryl
kolovrátek
Verunka ženské jméno
sluníčko sedmitečné - verunka
vyrušovat
vyrovnal
vyrovnala
vyrovnali
vyrovnaný
obuvnický verpánek
vyrůst
veržinka
veřejnou
hledět jako výr
vejří - hledí jako výr
vyříct
vyřídí
vyřídilka
vyřídit
hledíš bystře jako výr
vyřkne-li
vyřknuté
výsada
výsady
výsadu
výsadou
veselá
veselý
Veselý příjmení
veselých
veselým
veselit se
veselost
veselostí
veseleji
vysypal
vysypala
Vesepale
Vesésnót
Vesesovat
Vesévá
Vesezovat
Veschla
Veschle
Veskakoje
Véskoček
Veskoči
Véskočka
Véskotat
Véslech
Veslepičel
Vésloha
Veslóželec
Vésložka
Vesmékl
Vesmékla
Vesmékle
Vesmékno
Vesméknó
Vesmivač
Vesmiváček
Vesmivačka
Vesmival
Vesmivala
Vesmivale
Vesmjeváček
Vesmolet
Vesokánské
Vesoko
Vespal
Vespaná
Vespaňi
Vespinkaná
Vespinkané
Vespravil
Vespravila
Vespravile
Vestál
Vestála
Vestále
Vesto
Vestó
Vestópi
Vestópil
Vestópila
Vestópile
Vestópim
Vestrájel
Vestrájela
Vestrájele
Vestrájet
Vestrašená
vysypali
vyhlédnout
vyhlížet
vysévá; kdo hledí do světa a rád do světa jde
vysedávat
vyschla
vyschly
vyskakuje
výrostek
vyskočí
první litr při pálení
výskat
výslech
špatně udělal, provedl
výsluha
vysloužilec
výslužka
vysmekl
vysmekla
vysmekli
vysmeknu
vysmeknou
všem se vysmívá, vysměvač
kdo se druhým vysmívá, vysměváček
všem se vysmívá, vysměvačka
vysmíval
vysmívala
vysmívali
vysměváček
vysmolit bečku na víno
vysokánský
vysoko
vyspal
vyspaná
vyspaní
vyspinkaná
vyspinkaný
opravil
opravila
opravili
vystál tam důl
vystála mnoho bolesti
vystáli si
vestu
vestou
vystoupí
vystoupil
vystoupila
vystoupili
vystoupím
vyváděl
vyváděla
vyváděli
vyvádět
vystrašená
Vestrašené
Vestrašenéch
Vestrašeném
Vestrčená
Vestrčená
Vestrčené
Vestrčené
Vestrčenéch
Vestrčenéch
Vestrčeném
Vestrčeném
Vestřelel
Vestřeli
Vesvjetlev(f)ko
Vesvjetlev(f)kó
Veš
Véš
Veščerbraná
Veščerbrané
Veščerbranéch
Veščerbraném
Veščiřel
Veščiřela
Veščiřele
Vešévaná
Vešévané
Vešévanéch
Vešévaném
Vešévat
Veši
Vešich
Vešil
Vešlapaná
Vešlapané
Vešlapanéch
Vešlapaném
Vešlapat
Vešlapoval
Vešlapovala
Vešlapovale
Vešlapovat
Vešmatlany
Vešňopal
Vešňopala
Vešňopale
Vešňopat
Vešpidlaná
Vešpidlané
Vešpidlanéch
Vešpidlaném
Vešpidlat
Vešprtal
Vešprtala
Vešprtale
Vešprtat
vystrašený
vystrašených
vystrašeným
vystrčená
vystrčená
vystrčený
vystrčený
vystrčených
vystrčených
vystrčeným
vystrčeným
rychle odešel, vystřelil
rychle odejde, vystřelí
vysvětlivku
vysvětlivkou
veš, lidové označení vodních korýšů perlooček
výš
vykotlaná
vykotlaný
vykotlaných
vykotlaným
vycenil zuby k úsměvu
vycenila zuby k úsměvu
vycenili zuby k úsměvu
vyšívaná
vyšívaný
vyšívaných
vyšívaným
vyšívat
vyšší
vyšších
vyšel
vyšlapaná
vyšlapaný
vyšlapaných
vyšlapaným
vyšlapat
vyšlapoval
vyšlapovala
vyšlapovali
vyšlapovat si
vyšmatlané
vyslídil
vyslídila
vyslídili
vyslídit
vykrojená
vykrojený
vykrojených
vykrojeným
vykrojit
pomalu vyšel, vylezl
pomalu vyšla, vylezla
pomalu vyšli, vylezli
pomalu vyjít, vylézt
Veštáral
Veštárala
Veštárale
Veštárat
Veštochal
Veštochala
Veštochale
Veštochat
Veštréchl
Veštréchla
Veštréchle
Veštréchlé
Veštréchno
Vešvihlá
Vešvihlé
Vešvihléch
Vešvihlém
Vešvihnót
Vetahňi
Vetahoval
Vetahovala
Vetahovale
Vetahovat
Vetápi
Vétažné
Vetékal
Vetékala
Vetékale
Vetékat
Veťelópit se
Veterán
Veteráňi
Veteráno
Véťerka
Veťiskla
Veťiskle
Veťiskno
Veťisknó
Veťišťená
Veťišťené
Veťišťenéch
Veťišťeném
Vetošel
Vetošela
Vetošele
Vetošet
Vetrágat
Vetraťil
Vetraťila
Vetraťile
Vetraťit
Vetrčené
Vetrobojete
Vetřeščená
Vetřeščené
objevil
objevila
objevili
objevit
vystrkal
vystrkala
vystrkali
vystrkat
vypodobnil
vypodobnila
vypodobnili
vypodobněný
vypodobním
vyšňořená
vyšňořený
vyšňořených
vyšňořeným
vyšňořit se
vytáhni
vytahoval
vytahovala
vytahovali
vytahovat
vytápí
pohodný - ras
vytýkal
vytýkala
vytýkali
vytýkat
nenápadně se objevit
veterán
veteráni
veteránu
výtěrka, na vytírání prachu ze srsti koní, krav
vytiskla
vytiskli
vytisknu
vytisknou
vytištěná
vytištěný
vytištěných
vytištěným
vytušil
vytušila
vytušili
vytušit
nepřesvědčivě vyjít
vytratil se
vytratila
vytratili se
vytratit se
vystrčený
všechno řeknete, vytrubujete
vytřeštěná
vytřeštěný
Vetřešťeňe
Vevabrat
Veváďiš
Véval
Vevalela
Vevalele
Vevalené
Vevaloj
Vevažojo
Vevažojó
Vevedaná
Vevedené
Vevedenó
Veverka
Veverke
Veverko
Veverkó
Vevéšeny
Vevéšet
Vevešováňi
Veviglané
Veviglanéch
Veviglat
Vevinol
Vevinola
Vevinole
Vevinót
Veviznót se
Vevjetral
Vevjetrala
Vevjetrale
Vevjetrat
Vevjetrával
Vevlikl
Vevlikla
Vevlikle
Vevliknó
Vevliknót
Vévoda
Vevoláv(f)ko
Vevoláv(f)kó
Vévoz
Vévozem
Vévrat
Vévrate
Vevráťil
Vevráťila
Vevráťile
Vevráťit
Vevrbit
Vevrkla
Vevrkle
Vevrkno
Vevrknó
Vevrknót
vytřeštěně
vybabrat
vyvádíš
výval,vyvalit
vyvalila
vyvalili
vyvalený,udivený
vyvaluj třeba i oči
vyvažuji
vyvažují
vyvedená
vyvedený
vyvedenou
veverka obecná SCIURUS VULGARIS
veverky
veverku
veverkou
vyvýšené
vyvýšit
vyvyšování
uvolněný, vyviklaný
uvolněných, vyviklaných
vyviklat, uvolnit
vyvinul
vyvinula
vyvinuli
vyvinout
potichu zmizet
vyvětral
vyvětrala
vyvětrali
vyvětrat
vyvětrával každý den
vyvlékl
vyvlékla se
vyvlékli se
vyvléknou se
vyvléknout se
vévoda
dražbu
dražbou
úvoz
úvozem
vývrat
vývraty
vyvrátil fůru
vyvrátila
vyvrátili
vyvrátit
špatně provést
vyvrtla
vyvrtli
vyvrtnu si nohu
vyvrtnou
vyvrtnout
Vevrzno
Vevrznó
Vevyst
Vevzdéchat
Vezdvihoje
Veze
Veziblá
Veziblena
Veziblenca
Veziblenco
Vezkóšel
Vezkóšela
Vezkóšele
Vezkóšet
Vezňa
Veznačel
Veznačela
Veznačele
Veznačet
Véznačňe
Vezo
Vezó
Vezov(f)
Vezváňel
Vezváňele
Vezváňijó
Vezvidá
Vezvidé
Vezvidéte
Vezvihoval
Vezvihovala
Vezvihovale
Vezvihovat
Vézvo
Vézvó
Veža
Vežébroval
Vežébrovala
Vežébrovale
Vežébrovat
Vežénaja
Vežénajó
Vežénal
Vežénala
Vežénale
Vežénat
Vežhraná roka
Vežhrané
Vežhranó
Vežo
Vežó
Vi
Vic
Vickráť
Vičenec
zmizím
zmizí
způsobit
povzdychnout si vyvést
vyzdvihuje
veze
vyzáblá
vyzáblina
vyzáblince
vyzáblinců
vyzkoušel
vyzkoušela
vyzkoušeli
vyzkoušet
vzavše
vyznačil
vyznačila
vyznačili
vyznačit
význačně
vezu
vezou
Vezuv
vyzváněl
vyzváněli
vyzvání
vyzvídá
vyzvídej
vyzvídejte
vyzvedával
vyzvedávala
vyzvedávali
vyzvedávat
výzvu
výzvou
věž
vyšel
vyšla
vyšli
vyjít
vyžínajíc
vyžínají
vyžínal
vyžínala
vyžínali
vyžínat
vymočená ruka ve vodě
vymočený prst
vymočenou nohu
věž
věží
ví
víc
vícekrát
vičenec ligrus ONOBRYCHYS VICIIFOLIA -pícnina
Viďi
Viďim
Viďime
Viďimus
Vidlák
Vidlař
Vidleca
Vidlece
Vidleco
Vidlecó
Vidlečka
Vidlečke
Vidlečko
Vidlečkó
Vidná
Vidnéch
Vidném
Vidomec
Vich
Vicho
Vichor
Vijé
Vijó
Vijolka
Viko
Viko
Vim
Vina
Vincór
Vindra
Viňiš
Vinohrad
Vinšojo
Vinšojó
Vint
Vinte
Vintov(f)ka
Vir
Virvál
Visel
Visela
Visele
Viš
Višek
Viš-le
Višňa
Višňo
Višňov(f)ka
Višňov(f)ka
Vital
Vitala
Vitale
Vitat
vidí
vidím
vidíme
úředně ověřené
kuchyňské nářadí, patří k peci
výrobce vidlí
vidlice
vidlice
vidlici
vidlicí
vidlička
vidličky
vidličku
vidličkou
viditelná
viditelných
viditelným
kdo hodně ví a zná
silný vítr - vichor
vichru
vichor
pobídka potahu k jízdě
vědí
violka vonná - fialka VIOLA LUTEA
vikev VICIALEC
víko
vím
vina
vinohradský dozorce
vindra-platidlo
viníš
vinohrad
přeji všechno nejlepší - vinšuji
vinšují
závit
závity
opakovačka - puška
vír na vodě u splavu
hluk, křik, rámus
visel
visela
viseli
víš
vích, různě veliký svazek slámy, dříve se také víchem
pokrývala střecha, výčep vína
víš-li
višeň - botanicky třešeň obecná CERASUS
VULGARIS
višni
dýmka višňovka, z višňového dřeva
pálenka z višní
vítal
vítala
vítali
vítat
Vite
Vitka
Vitka
Vitke
Vitko
Vitkó
Vitod
Vitřel
Vitřela
Vitřele
Vitřet
Vizo
Vje
Vjece
Vječena
Vječeňe
Vječi
Vječinó
Vječná
Vječné
Vječnosť
Vječnosťó
Vječny
Vjeda
Vjeďel
Vjeďela
Vjeďele
Vjeďet
Vjedyrko
Vjecheť
Vjejico
Vjejicó
Vjek
Vjeke
Vjeko
Vjekom
Vjel
Vjela
Vjela - be
Vjele
Vjele - be
Vjenca
Vjenec
Vjeneček
Vjenečke
Vjenečko
Vjeno
Vjerno
Vjerolomci
Vjerolomec
Vjeř
Vjeřel
Vjeřela
víte
vymlácené obilí se házelo proti větru tím se čistilo od
plev
vítka
vítky
vítku
vítkou
vítod POLYGALA - rostlina, roste na sušších
pastvinách a loukách
jitřil
jitřila
jitřili
jitřit
vidím
pobídka potahu k jízdě
věci
většina
většině
větší
většinou
věčná
věčný
věčnost
věčností
věčné
vědouc
věděl
věděla
věděli
vědět
vědérko
vjechet
vějici
vějicí
věk
věky
věků
věkům
vjel
vjela
vjela - by
vjeli
vjeli - by
věnce
věnec
věneček
věnečky
věnečku
věno
věrno
věrolomci
neupřímný člověk
věř
věřil
věřila
Vjeřele
Vjeřet
Vjesi
Vješenka
Vjetr
Vjetrák
Vjetroplach
Vjetřácké menář
Vjezd
Vjezda
Vjezdář
Vjezďica
Vjezďička
Vjezďičkoval
Vjezi
Vjo
Vkládal
Vkládala
Vkládale
Vkládat
Vkořeňil
Vkořeňila
Vkořeňile
Vkořeňit
Vkročel (fkročel)
Vkročela (fkročela)
Vkročele (fkročele)
Vkročeňi (fkročeňi)
Vkročeňim (fkročeňim)
Vkročet (fkročet)
Vlaďislav(f)
Vládl
Vládla
Vládle
Vládno
Vládnó
Vlak
Vláple
Vlasaté
Vlasaťica
Vlase
Vlásňe
Vlasňi
Vlasť
Vlášeňi
Vlaštovičňik
Vlaštuv(f)ka
Vlči bob
Vlči jabko
věřili
věřit
věsí
věšenka nachová PRENANTHES PURPUREA-roste
ve stinných lesích
vítr
větrák
větroplach, kde vítr - tam plášť
mlynář větrného mlýna
vjezd do dvora
hvězda
hvězdář
hvězdice, kopretina
hvězdička
hleděl po hvězdách
kde vězí
pobídka potahu k jízdě
vložil
vložila
vložili
vložit
usadil se
usadila se
usadili se
usadit se
vešel
vešla
vešli
vejití
vejitím
vejít
Vladislav mužské jméno
vládl
vládla
vládli
vládnu
vládnou
vlak
uhodili
vlasatý
kometa
vlasy
vlásenky
vlastní
vlast
žíně
vlaštovičník větší CHELIDONI UM MAJUS, roste na
rumištích lužních lesích a pobřežních křovinách
vlaštovka obecná HIRUNDO RUSTICA, jiřička
obecná DELICHON URBICA; břehule říční
RIPARIA RIPARIA
bob mnohalistý LUPINUS POLYP HYLLUS pícnina
durman obecný DATURA STRAMONIUM -široce
rozšířený; DATU RA ARBOREA pěstuje se jako
Vleťim
Vleťime
Vlevo
Vlezná
Vlezné
Vlfčeno
Vlfčenó
Vlha
Vlikle
Vlizt
Vlk
Vlk
Vlk lopónové
Vlňáček
Vlňák
Vlnovňik
Vmišijó se
Vňitřnosťe
Vobchod
Vobnož
Voboce
Vocáď
Voče
Voda
Voda střelná
Voda zpátková
Voďenka
Vodešil
Voďička
Vodnatelnosť
Voďňi kos
Vodóch
Vodomil
Vodomjerka
Vodóš
Vodovod
Vodročeny
Vodtáď
Vodvážel
Vodvážela
Vodvážele
Vodvážet
Vodvezte
Vogrňa
Vohrnojo
Vohrnojó
Vochla
Vochle
Vochtrovňa
Vojanske
Vojťeška
ozdobný
vletím
vletíme
vlevo
vlezná
vlezný
vlhkost
vlhkostí
vlha pestrá MEROPS APIASTER, pták
vlekli se
vlézt
vlk CANIS LUPUS
dětská hra - káča
listy lopuchu ARCITUM
vlňáček
vlňák
roztoč vlnovník ERIOPHYIDAE sají na rostlinách
vmísí se
vnitřnosti
kupecký krám
odnož
ovoce
odtud
oči
voda
voda, do níž bylo střeleno
voda tekoucí nazpátek z mlýnského kola
voděnka
odešel
tanečnice
vodnatelnost
ledňáček říční ALCEDO ATTHIS
vodouch stříbřitý ARGYRONETA AQUATICA pavouk
vodomil černý HYDROUS PICEUS - vodní brouk
vodoměrka štíhlá HYDROMETRA STAGNORUM ploštice vodních ploch
vodouš TRINGA - žije u vod, u nás žije vodouš
rudonohý TRINGA TOTANUS
vodovod
odročené
odtud
odvezl
odvážela
odváželi
odvážet
odvezte
přední rozvora u vozu
ohrnuji nos nad tebou
ohrnují
neučesaná, neupravená ženská
neučesané, neupravené ženské
strážní domek ČD
vojensky
vojtěška setá MEDICAGO SATIVA pěstuje se jako
Vokno
Vokolo
Vokřékl
Vokřékla
Vokřékle
Vokřékno
Vokřéknó
Vokynko
Volaná
Volané
Volanéch
Volaném
Volav(f)ka
Volav(f)ka
Volba
Volbe
Volbo
Volbó
Volé
Volek
Volgárňi
Voli ocho
Volotrk
Volovec
Volovo
Von
Voňavé gajst
Voňavé chebz
Vonehdá
Vonéch
Voňička
Voperácija
Voposťil
Voposťila
Voposťile
Vopoščeňi
Vopovažoješ
Vopusťit
Vosa
Vosk
Voskov(f)ka
Voskov(f)ka
Vostózet
Vosvobozená
Vosvobozené
Vosvobozenéch
Vosvobozeném
Voznámeňim
Vozňica
Vozňico
Vozňicó
pícnina
okno
okolo
okřikl
okřikla
okřikli
okřiknu
okřiknou
okénko
volaná
volaný
volaných
volaným
volavka
volavka bílá EGRETTA ALBA - žije u vod
volba
volby
volbu
volbou
volej
vůl - volek
vulgární
volí ucho - jitrocel větší PLANTAGO MAJOR
hlupák
volovec vrbolistý BUPHTHALMUM
SOLICIFOLIUM, roste ve světlých lesích
olovo
on
voňavka
šeřík SYRINGA
nedávno
vonných
voňavé kvítí
operace
opustil
opustila
opustili
opuštění
opovažuješ
opustit
vosa útočná PARAVESPULA GERMANICA; vosa
obecná VESPA CRABO - sršeň
vosk
voskovka větší CERINTHE MA JOR, pěstuje se jako
okrasná rostlina
vosková svíce větší
zlobit
osvobozená
osvobozený
osvobozených
osvobozeným
oznámením
plachta na vůz
plachtu
plachtou
Vpadl
Vpadla
Vpadle
Vpadno
Vpadnó
Vpakosťit do sebe
Vpijavá
Vpijavé
Vpravo
Vpravy
Vpředko
Vrabec
Vraca se
Vracel
Vracela
Vracele
Vracet
Vrana
Vraneček
Vraňi
Vrany
Vrap
Vrápenec
Vrať
Vrát
Vrátka
Vrazel
Vrazela
Vrazele
Vrazet
Vrazi
Vrazim
Vrazime
Vražená
Vražené
Vraženéch
Vraženém
Vrba
Vrbina
Vrbka
Vrbov(f)ka
Vrce
Vrdnót
Vrch
Vrchnosť
Vrchovato
Vričet
Vrká
Vrká
vpadl, přišel
vpadla, přišla
vpadli, přišli
vpadnu, přijdu
vpadnou, přijdou
dát do sebe, sníst
pijavá zem
pijavý papír
vpravo
v pravé poledne
vpředu
vrabec
vrátivší se
vracel se
vracela se
vraceli se
vracet se
vrána obecná CORVUS CORONE
vraneček SILAGINELLA rostlina
vraní křídlo, oko, barva
vrané koně
vráska
vrápenec malý - netopýr RHINOLOPHUS
HIPPOSIDEROS
vrať
vjeli do vrat
vrátka
vrazil, rychle vešel
vrazila, rychle vešla
vrazili, rychle vešli
vrazit, rychle vejít
vrazi
vrazím
vrazíme
vražená
vražený
vražených
vraženým
vrba jíva SALIX CAPREA - dále vrba popelavá,
ušatá, košařská; vrba bylinná SALIX HERBACEA je
chráněná
vrbina LYSIMACHIA - rostlina u stojatých vod
vrbka úzkolistá CHAMAENERION
ANGUSTIFOLIUM, roste na pasekách a lesních
světlinách
vrbovka EPILOBIUM - rostou pospolitě na vlhkých
místech
vrtá
obrátit se
kopec
vrchnost
vrchovatě
vrčet
holub vrká
zamilovaný mládenec vrká jako holub
Vrkle
Vrkolena
Vrkolene
Vrkoleno
Vrkolenó
Vrkós
Vrš
Vršek
Vršena
Vrtal
Vrtala
Vrtale
Vrtat
Vrtavec
Vrtavec
Vrťik
Vrťik
Vrťike
Vrtola
Vrubón
Vrzák
Vrzgá
Vrzgala
Vrzgale
Vrzgalo
Vrzgolet
Vrzle
Vřes
Vřesovec
Vřeteňi
Vřeteno
Vřetenoška
Vřéťim
Vsikla
Vsikle
Vsikno
Vsiknó
Vsókla
Vsókle
Vsókno
Vsóknó
Vstávač
Vša
Vše
Všeci
Všehomir
Všelecos
Všemohóci
Všenka
Všev(f)ka
vrkli
svobodná dcera
svobodné dcery
svobodnou dceru
svobodnou dcerou
holub
verš
vršek
návrší
vrtal
vrtala
vrtali
vrtat
kdo neustále do někoho vrtá, štáře
vrtavec zhoubný PTINUS FUR- škodí v potravinách,
ve skladech atd.
vrtihlav, pták
kdo neustále vrtí hlavou - vrtík
roupy
vrtule
vruboun posvátný SCARABAEUS SACER, byl
považován za posvátného brouka
varhany
nehraje, ale vrže na housle
vrzala
vrzali
vrzalo
vrzat
vrzli, zahráli
vřes obecný CALLUNA VULGARIS, drobný keřík
vřesovec pleťový ERICA HERBACEA vřesovec
čtyřřadý ERICA TETRALIX - dřevina
vřetení kost
vřeteno
vřetenuška ZYGAENIDAE - motýl
vřítím se
vsála
vsáli
vsaji
vsají
vsoukla
vsoukli
vsouknu
vsouknou
vstavač ORCHIS - rostlina
veš hmyz; lidové označení vodních korýšů perlooček
vši
všichni
Všehomír, slovanský bůh
všelicos
všemohoucí
všenka MALLOPHAGA, bezkřídlý
hmyz, žije na ptácích a savcích, např. péřovka slepičí
GONIOCOTES GALLINAE
všivka obecná PEDICULOPSIS AVENAE - roztoč
Vševec
Všode
Vťip
Vťipny
Vubce
Vubec
Vudca
Vujna
Vulo
Vuló
Vuňo
Vuňó
Vuz
Vyst
Vzado
Vzal
Vzdéchá
Vzdéchačka
Vzdéchal
Vzdéchale
Vzdéchalena
Vzit
Vzité
Vzkázáňi
Vzkázáňim
Vzkazoje
Vzkazojo
Vzkazojó
Vzlek
Vznyst
Vztažetosť
všivec statný PEDICULARIS EXALTATA - rostlina
všudy
anekdota
vtipné
obce
vůbec
vůdce
vojna
vůli
vůlí
vůni
vůní
vůz
vést
vzadu
vzal
vzdychá
vzdychavka
vzdychal
vzdychali
vzdychalena
vzít
vzitý (pěkně opivněný)
vzkázání
vzkázáním
vzkazuje
vzkazuji
vzkazují
vzlyk
vznést
vztažitost
PÍSMENO X
Xantipa
Xylofón
PÍSMENO
Xantipa, manželka Sokrata
xylofon, hudební nástroj bicí samoznějící, ladící
Y
Yzop
PÍSMENO Z
z
Z
Za
Za miro dvacet
Za voneho časo
Zabablaná
Zabablané
Zabablanéch
Zabablaném
yzop lékařský HYSSOPUS OFFICINALIS, pěstuje se
jako koření nebo léčivá bylina - aromatická bylina
z
Z
za
za 1 míru vysetého obilí 20 mír sklidit
za onoho času
zašpiněná
zašpiněný
zašpiněných
zašpiněným
Zabábnót
Zababošená
Zababuš se
Zabaraňit se
Zábarka
Zábarke
Zábarko
Zábarkó
Zabeďňenosť
Zabijačka
Zabijet
Zabil
Zabil
Zabila
Zabile
Zabitá
Zabitá
Zabité
Zabité
Zabjehň
Zabjehnotá
Zabjehnoté
Zabjehnotéch
Zabjehnotém
Zablešťi
Zabobroval
Zabobrovala
Zabobrovale
Zabrbošel
Zabrbošela
Zabrbošele
Zabrmtat
Zabróbit
Zabróbite
Zabrósel
Zabrósela
Zabrósele
Zabróset
Zabřenči
Zacecoňil
Zacecoňila
Zacecoňile
Zacecoňit
Zacengal
Zacengala
Zacengale
Zacengat
Zacpo
Zacpó
Začal
Začala
Začalápat
Začerňi
Začerňi-le
Začiná
zachtít
zamotaná ve vlňáku
zamotej se
tvrdošíjně se do něčeho zabrat
záminka
záminky
záminku
záminkou
zabedněnost
zabíjačka
zabíjet prase
zabil kohouta
vraždil
vraždila
vraždili
zavražděná
zabitá slepice
zavražděný
zabitý kůň
zaběhni,zajdi
zaběhnutá
zaběhnutý
zaběhnutých
zaběhnutým
zaleskne se trumpeta
spěšně šel, rychle
rychle šla, spěšně
rychle šli, spěšně
zamotal se
zamotala se do vlňáku
zamotali se
zabručet, zabrblat
zavinit
zaviníte
zašel na návštěvu
zašla
zašli
zajít
zabřinčí
uronil slzu
uronila
uronili
uronit
zacinkal
zacinkala
zacinkali
zacinkat
ucpu
ucpou
začal
začala
zatoulat se
začerní
začerní-li
začíná
Začkal
Začkala
Začkale
Začkat
Začmochat
Začno
Začnó
Začózená
Začózené
Začózenéch
Začózeném
Záda
Zadarmo
Zaďivit
Zadkem
Zadkem
Zadlábit
Zaďňi
Zadoďňet
Zadošet
Zadrchmat
Zadrkotat
Zadržená
Zadržené
Zadrženéch
Zadrženém
Zafifoli
Zafifolim
Zafremačel
Zafremačela
Zafremačele
Zafremačet
Zaglgat
Zagromloval
Zagromlovala
Zagromlovale
Zagromlovat
Zahálel
Zahálela
Zahálele
Zahamoval
Zahamovala
Zahamovale
Zahamovat
Zaháňi
Zaháňim
Zaháňite
Zahazovaná
Zahazované
Zahlidl
Zahlidla
Zahlidle
Zahližijó
Zahobi
Záhon
zaštkal
zaštkala
zaštkali
zaštkat
zakouřit
začnu
začnou
začuzená, začuzený
zakouřený, zakouřená
začuzených, zakouřených
začuzeným, zakouřeným
záda
zdarma
podivit se
zadkem, sednout zadkem na židli
jít humnama, zadem
zaškrtit
zadní
zadunět
zaručit se
ledabyle se zamotat, přikrýt
zaradovat se
zadržená
zadržený
zadržených
zadrženým
zahvízdá
zahvízdám
zašantročil
zašantročila
zašantročili
zašantročit
hltavě se napít
zahuboval
zahubovala
zahubovali
zahubovat
nepracoval, zahálel
nepracovala, zahálela
nepracovali, zaháleli
zabrzdil
zabrzdila
zabrzdili
zabrzdit
zahání
zaháním
zaháníte
zahazovaná díra
zahazovaný klacek
zamračil se
zamračila se
zamračili se
mračí se
zahubí
záhon
Zahořekoval
Zahořekovala
Zahořekovale
Zahořekovat
Záhoři
Zahořkl
Zahořkla
Zahořkle
Zahořknót
Zahrabal
Zahrabala
Zahrabale
Zahrabat
Zahrada
Zahrádka
Zahraďňica
Zahraďňik
Zahrado
Zahradó
Zahrál
Zahrála
Zahrále
Zahrát
Zahrbócet
Záhrlák
Záhrlákem
Záhrláko
Zahřešel
Zahřešela
Zahřešele
Zahřešet
Zahřivá
Zahřival
Zahřivala
Zahřivale
Zahřivat
Zachecojo
Zachecojó
Zachlaďil
Zachlaďila
Zachlaďile
Zachlaďit
Zachlachoňil
Zachlachoňila
Zachlachoňile
Zachlachoňit
Zachoval
Zachovala
Zachovale
Zachovat
Zachovává
Zachrtósel
Zachrtósela
Zachrtósele
Zachrtóset
zahořekoval
zahořekovala
zahořekovali
zahořekovat
Záhoří
zahořkl
zahořkla
zahořkli
zahořknout
zahrabal
zahrabala
zahrabali
zahrabat
zahrada
zahrádka
zahradnice
zahradník
zahradu
zahradou
zahrál
zahrála
zahráli
dali mu zahrát sólo
zahrboucet
hliněný džbán na vodu, úzké hrdlo
džbánem
džbánu
zahřešil
zahřešila
zahřešili
zahřešit
zahřívá
zahříval
zahřívala
zahřívali
zahřívat
zachycuji
zachycují
nastydl se
nastydla se
nastydli se
nastydnout
zasmál se
zasmála se
zasmáli se
zasmát se
zachoval
zachovala
zachovali
zachovat se dobře
zachovává
zardousil
zardousila
zardousili
zardousit
Zaic
Zaica
Zaico
Zaiščená
Zaiščené
Zaiščenéch
Zaiščeném
Zaječi nemoc
Zaječi ocas
Zaječi pesk
Zaječi zeli
Zajedo
Zajedó
Zajeťó
Zajit
Zakabošel
Zakabošela
Zakabošele
Zakabošet
Zákalec
Zakavoňil
Zakavoňila
Zakavoňile
Zakavoňit
Zákeřňik
Zákeřňika
Zákeřňike
Zakládal
Zakládala
Zakládale
Zakládat
Zakládka
Zakládke
Zakládko
Zakládkó
Zaklénačka
Zaklénačke
Zaklénačko
Zaklénačkó
Zaklepal
Zaklepala
Zaklepale
Zaklepat
Zaklet
Zakletá
Zakleté
Zakleťi
Zakličená
Zakličené
Zakličenéch
Zakličeném
Zakločo
Zakločó
Zaklókl
Zaklókla
zajíc polní LEPUS EUROPAEUS
zajíce
zajíců
zajištěná
zajištěný
zajištěných
zajištěným
TULARÉMIE - infekční onemocnění
zaječí ocásek vejčitý LAGURUS OVATUS - rostlina
zaječí pysk - rozštěp horního rtu a patra
zaječí zelí
zajedu
zajedou
zajetí
zajít
zamračil se, mračí se
zamračila se
zamračili se
zamračit se
brousek na chlebě
zamračit se hrozivě
zamračila se hrozivě
zamračili se hrozivě
zamračit se hrozivě
zákeřník
zákeřníka
zákeřníky
zakládal
zakládala okurky
zakládali stoh
zakládat rolnické družstvo
sázka
sázky
sázku
sázkou
zaklínáni
zaklínání
zaklínačku
zaklínáním
zaklepal
zaklepala
zaklepali
zaklepat
zaklít
zakletá v hada
zakletý
zakletí
zaklížená
zaklížený
zaklížených
zaklíženým
zatluču desku
zatlučou okna
zatloukl desky do vrat
zatloukla hřebík
Zaklókle
Zakloznal
Zakloznala
Zakloznale
Zakloznat
Zaklupal
Zaklupala
Zaklupale
Zaklupat
Zakockal
Zakockala
Zakockale
Zakockat
Zakocořel
Zakocořela
Zakocořele
Zakocořet
Zakodrcal
Zakodrcala
Zakodrcale
Zakodrcat
Zákoňik
Zákoňike
Zákoňikem
Zakopal
Zakopala
Zakopale
Zakopat
Zakopnol
Zakopnola
Zakopnole
Zakopnót
Zakopnóťi
Zakořoval
Zakořovala
Zakořovale
Zakořovat
Zakotaná
Zakotané
Zakotanéch
Zakotaném
Zákov(f)ka
Zakrabaťená
Zakrabaťené
Zakrbošená
Zakrbošené
Zakrbošet
Zákresteja
Zakret
Zákret
Zákrete
Zakreťi
Zakrkav(f)čel
Zakrkav(f)čela
Zakrkav(f)čele
zatloukli díravou střechu
zakázal
zakázala
zakázali
zakázat
zaťukal
zaťukala
zaťukali
zaťukat
zakuckal se
zakuckala se
zakuckali se
zakuckat se
rozzlobil se
rozzlobila se
rozzlobili se
rozzlobit se
zatřásl
zatřásla
zatřásli
zatřást
zákoník práce
zákoníky
zákoníkem
zakopal
zakopala
zakopali
zakopat
zakopnul
zakopnula
zakopnuli
zakopnout
zakopnutí
vysedával v hospodě
vysedávala
vysedávali
vysedávat
zavrtaná třeba v seně, v duchnách atd.
zavrtaný
zavrtaných
zavrtaným
železný kroužek na bičišti
zamračená
zamračený
zamuchlaná
zamuchlaný
zamuchlat se
sakristie
zakrýt
zákryt
zákryty
zakrytí
zakrákal
zakrákala
zakrákali
Zakrkav(f)čet
Zákrot
Zákrote
Zakróťil
Zakróťil
Zakróťila
Zakróťila
Zakróťile
Zakróťile
Zakrslék
Zakřékne
Zakřékno
Zakřéknó
Zakřéknoté
Zakřéknotéch
Zakřéknotém
Zakřeša
Zakřopjel
Zakřopjela
Zakřopjele
Zakřopjet
Zalamoval
Zalamovala
Zalamovale
Zalamovat
Zalátany
Záleba
Zálebe
Zalébila
Zalébile
Zalébit
Zálebňéši
Zálebo
Zálebó
Zalepja
Záleťňica
Záleťňico
Záleťňicó
Záleťňik
Záleťňika
Záleťňike
Záleťňiko
Záleťňikom
Zalikovat
Zalile
Zalitale
Zalivat
Záloda
Záloha
Zálohe
Záloho
Zálohó
Zálom
Zalomcoval
Zalomcovala
zakrákat
zatáčka, oklika
zatáčky, okliky
zakroutil
zmizel, ztratil se
zakroutila
zmizela
zakroutili
zmizeli
zakrslík
zakřikne
zakřiknu
zakřiknou
zakřiknutý
zakřiknutých
zakřiknutým
zakřesavši - rozdělat oheň
zaskřípal zuby
zaskřípala
zaskřípěli
zaskřípat zuby
zalamoval
zalamovala
zalamovali
zalamovat
zalátané
záliba
záliby
zalíbila
zalíbili
zalíbit
zálibnější
zálibu
zálibou
zalepivše
záletnice
záletnici
záletnicí
záletník
záletníka
záletníky
záletníků
záletníkům
svatebčanům zatahovat cestu
zalili zahradu
zalítali si
zalévat
záluda
záloha
zálohy
zálohu
zálohou
pití
zatřásl
zatřásla
Zalomcovale
Zalomcovat
Zalomja
Zaloskla
Zaloskle
Zálozek
Založel
Založela
Založele
Založet
Založet blechám
Záložňa
Zámecká
Zámecké
Zámeckéch
Zámeckém
Zamegotal
Zamegotala
Zamegotale
Zámek
Zámek
Zamesla
Zameslel
Zameslele
Zameslet
Zamišel
Zamišela
Zamišele
Zamišeny
Zamišet
Zamjestnáňi
Zámjet
Zámjete
Zamodrchat
Zámořa
Zámraske
Zámraz
Zamrazelo
Zamykal
Zamykala
Zamykale
Zamykat
Zamyst
Zanda
Zando
Zandó
Zanoťi
Zanoťim
Zanoťime
Zanyst
Zaočel
Zaočela
Zaočele
Zaočet
Zaochelebit
zatřásli
zatřást
zalomivše
luskla prsty
luskli prsty
zákolník u vozu
založil
založila
založili
založit
jít spát
záložna
zámecká zahrada
zámecký pán
zámeckých sluhů
zámeckým schodům
zatřpytil se
zatřpytila se
zatřpytili se
zámek na dveřích
zámek - panství
zamysliv se
zamyslel se
zamysleli se
zamyslet se
zamíchal
zamíchala
zamíchali
zamíchané
zamíchat
zaměstnání
závěj
závěje
zamotat
zámoří
zámrazky-z rána ještě přimrzá
zamrzlo
až mne zamrazilo
zamykal
zamykala
zamykali
zamykat na noc
zamést
zajdouce
zajdu
zajdou
zazpívá
zazpívám
zazpíváme
zanést
zaučil
zaučila
zaučili
zaučit
zalichotit se
Zaojal
Zaojala
Zaojale
Zaojat
Zaopatřel
Zaopatřela
Zaopatřele
Zaopatřet
Záosek
Zaošéval
Zaošévala
Zaošévale
Zaošévat
Zaozéval
Zaozévala
Zaozévale
Zaozévat
Zapackoval
Zapackovala
Zapackovale
Zapackovat
Zapáčet
Západ
Západ
Zapadle
Zapadlo
Západo
Zapála
Zápala
Zápaleca
Zapálela se
Zapálele
Zapálet se
Zapalovalo se
Zapaščekovat
Zapéřele
Zapchlo
Zapinožet se
Zapiščela
Zapiščenco jeden
Zapit
Zaplantal
Zaplantala
Zaplantale
Zaplantat
Záplata
Záplate
Zaplaťil
Zaplaťila
Zaplaťile
Zaplaťit
Zapomeň
Zápor
zaujal
zaujala
zaujali
zaujat
zabezpečil
zabezpečila
zabezpečili
zabezpečit
zákolník
ošil se
ošila se
ošili se
ošít se
ozval se
ozvala se
ozvali se
ozvat se
klopýtl
klopýtla
klopýtli
klopýtnout
zalíbit se
západ slunce
světová strana -západ
zapadli
zapadlo
západu
zapáliv si fajfku
záplava
zapalice žluťochovitá ISOPYRUM
THALICTROIDES - roste ve světlých listnatých
lesích
červenala se
červenali se
červenat se
červenalo se jablko na stromě
zahubovat
zapýřili se
píchlo
udělat se důležitým
zaječela
uječenče jeden
zapít
zapletl se
zapletla se
zapletli se
zaplést se
zaplacení
zaplacení
zaplatil
zaplatila
zaplatili
zaplatit
zapomeň
zápor
Zapovidám
Zápovjeď
Zapovjeďel
Zapražená
Zapražené
Zapraženó
Zapražet
Zaprofantirovat
Záprtek
Záprtek
Zapřihňi
Zapšknót
Zarablovat
Zaracené
Zaracenéch
Zarano
Zaraťit
Zaraťite
Zaraza
Zarazel
Zarazela
Zarazele
Zarazet
Zarévá
Zarmócená
Zarmócené
Zarmócenosť
Zarmócenosťó
Zaromploval
Zaroste
Zároveň
Zarygloval
Zaryglovala
Zaryglovale
Zaryglovat
Zařechtal
Zařechtale
Zařezaná
Záři
Záři
Zas
Zasaďil
Zasaďit se
Zasáhl
Zasáhla
Zasáhle
Zasáhnót
Zasalotyrovat
Zasel
Zasela
Zasepaná
Zaseté
Zasetéch
Zaske
zakazuji
zákaz pastvy
zakázal
zasmažená polévka
zasmažený guláš
zasmaženou polévku
zasmažit
zásobit se
zkažené vejce
nadávka
zapřáhni
kýchnout
udělat hluk
ztracený
ztracených
najednou
založit,ztratit
založíte,ztratíte
záraza ORABANCHE - cizopasník na kořenech
různých rostlin
zastavil
zastavila
zastavili
zastavit
zarývá se do někoho
zarmoucená
zarmoucený
zarmoucenost
zarmouceností
zatloukl na vrata
zaroste
zároveň
zastrčil
zastrčila
zastrčili
zastrčit
zařehtal kůň
zařehtali
zařezaná
měsíc záři
jasným světlem září
zas
zasadil
zasadil se o novou školu
zasáhl
zasáhla
zasáhli
zasáhnout
zasalutovat
osel (zasel) pole
osela (zasela) pole
zasypaná
oseté (zaseté) pole
osetých (zasetých) polí
zase
Zaskoč
Zaskřepi
Zásloha
Zaslóžel
Zaslóžela
Zaslóžele
Zaslóžet
Zásložny
Zasmjeja se
Zasmrádle
Zasmuťňil
Zásobe
Zaspja
Zastáv(f)ka
Zastavatel
Zastavil
Zastavil
Zastavja se
Zastésklo
Zástopca
Zastopoval
Zastopovala
Zastopovale
Zastopovat
Zastrčel
Zastrčel
Zastrčela
Zastrčele
Zastrčet
Zastrčijó
Zastrkovala
Zastrkováňi
Zastřehl
Zastřehle
Zastřehle
Zástřešek
Zaščihlela
Zaščihli
Zaščiřel
Zaščiřela
Zaščiřele
Zášerek
Zaškareďil
Zašklibit se
Zaškňořel
Zaškňořenec
Zaškňóřenec
Zaškňóřet
Zaškrč
Zaškrčet
Záškrt
Zaškrutal
Zaškvrčet
Zašle
Zašle
zastupuj
pousměje se
zásluha
zasloužil
zasloužila
zasloužili
zasloužit
záslužné
zasměvši se
zasmrádli, zapáchli
posmutnil
zásoby
zaspavši
zastávka
zástupce
zastavil se na kus řeči
dal do zástavy
zastaviv se
zastýsklo se
zástupce
zastupoval
zastupovala
zastupovali
zastupovat
uzamkl
zastrčil talíře do kredence
uzamkla
uzamkli
uzamknout
uzamknou
uzamykala
uzamykání
zahlédl, zastřihl ofinu
zahlédli, zastřihli
zahleděli se
dolní okraj doškové střechy
zasmála se
zasměj se
pousmál se
pousmála se
pousmáli se
v podvečer, ještě se nestmívá
zamračil se
zašklebit se
pousmál se
kdo se neustále usmívá na půl koutku
ušklíbenec
ušklíbnout se, zašklebit se
zaskřípej
zaskřípat
záškrt
neforemně jde, škruntá
zaskřípat zubama
pošle
zašli za vesnici
Zašle
Zašméďil
Zašmérat
Zašmóranci
Zašmórané
Zašómá
Zašoškala
Zašošknót
Zaštorcoval
Zašturmoval
Zašvidrat
Zašvrďolet
Zaťápat
Zateskňile
Zateskňiš-le
Zaťešet
Zatchla se
Zaťim
Zaťinal
Zaťinala
Zaťinale
Zaťinat
Zato
Zatočel
Zatočela
Zatočele
Zátočena
Zatochlena
Zaťokla
Zatracená
Zatrachanci
Zatrachanci
Zatrachané
Zatrachťilé
Zatrápeňi
Zatraťil
Zatraťila
Zatraťile
Zatraťit
Zatrnčená
Zatróset
Zaučel
Zaučela
Zaučele
Zaučet
Zav(f)čas
Zavadl
Zavadla
Zavadle
Zavadló
Zavangloval
Zavangloval Václava
Zavazel
Zavazela
zašli
zadováděl si
zašimrat
umazanci
umazaný
zašumí
zašeptala
zašeptnout
vyrazil jako odpíchnutá koule biliáru
svolal všechny
zašvidrat
říci na půl úst
zatápat
zatesknili
zateskníš-li
potěšit
zalkla se
zatím
zaťal
zaťala
zaťali
zaťat
zato
zatočil
zatočila
zatočili
zátočina, zatáčka
zatuchlina
zaťukala
založená
zatracenci - jako nadávka
zpackanci
spackaný
zatrachtilý, zatracený
zatrolení uličníci
založil
založila
založili
založit
zatrnčená
zapálit
zaučil
zaučila
zaučili
zaučit
včas
uvadl
uvadla
uvadli
uvadlou
občasné vybočení
ve svých plánech se nechtíc přiblížil ke svátku
Václava
překážel
překážela
Zavazele
Zavazet
Zavde
Zavdé
Zavéřet
Závirka
Závisť
Závistlevec
Závitek
Zavolá
Závora
Zavoral
Zavorale
Zavrzé
Zavrzéme
Zavrzéte
Zavřel
Zavřela
Zavřele
Zavševená
Zavševené
Zavševenéch
Zavševeném
Zavzďechal
Zavzďechala
Zavzďechale
Zavzďechat
Zazadóšel
Zazadóšela
Zazadóšele
Zazadóšet
Zazenklo
Zazerzená
Zazerzené
Zazobaná
Zazobané
Zazobanéch
Zazobaném
Zazobil
Zazobila
Zazobile
Zazobit
Zazpival
Zazpivala
Zazpivale
Zazpivat
Zázvar
Zázvor
Zažblóchal
Zažblóchala
Zažblóchale
Zažblóchat
Zažé
Zažel
Zažela
překáželi
překážet
občas, někdy
zavdej
zahledět se jak výr
uzávěr pušky
závist
závistivec
řetěz ku stažení dřeva na voze
zavolá
závora
zaoral
zaorali
zahraj
zahrajme
zahrajte
zavřel
zavřela
zavřeli
zavšivená
zavšivený
zavšivených
zavšiveným
zavzdychal
zavzdychala
zavzdychali
zavzdychat
zadusil
zadusila
zadusili
zadusit
zaznělo
zarezavělá
zarezivělý
zámožná
zámožný
zámožných
zámožným
zazubil, zasmál se
zazubila, zasmála se
zazubili, zasmáli se
zazubit, zasmát se
zazpíval
zazpívala
zazpívali
zazpívat
závar
zázvor koření ZINGIBER
zažbluňkal
zažbluňkala
zažbluňkali
zažbluňkat
zažij
zažil
zažila
Zažele
Zažet
Zbajal
Zbajala
Zbajale
Zbajaňi
Zbajat
Zbel
Zbela
Zbele
Zbely
Zbestřel
Zbestřela
Zbestřele
Zbestřet
Zbet
Zbetečná
Zbetečné
Zbetečnéch
Zbetečném
Zbetečnosť
Zbetečnosťó
Zbetek
Zbeťi
Zbirajó
Zbirka
Zbirke
Zbirko
Zbirkó
Zbjeh
Zbjehle
Zbjehnóťi
Zbléžel
Zbléžela
Zbléžele
Zbléžet
Zblochan
Zboďil
Zboďila
Zboďile
Zboďit
Zboďte
Zbohdarma
Zbor
Zbor
Zbórat
Zboro
Zboro
Zboro českéch bratro
Zbóřem
Zbořet
Zbózeč
Zbózeč
Zbózi
zažili
zažít
navedl, způsobil, nastrojil
navedla
navedli
navedení
navést
zbyl
zbyla
zbyli
zbylé
zbystřil
zbystřila
zbystřili
zbystřit
zbýt
zbytečná
zbytečný
zbytečných
zbytečným
zbytečnost
zbytečností
zbytek
zbytí
sbírají
sbírka
sbírky
sbírku
sbírkou
zběh
zběhli
zběhnutí
sblížil
sblížila
sblížili
sblížit
zblochan vodní GLYCERIA AGUATICA -rostlina
roste na březích stojatých vod
vzbudil
vzbudila
vzbudili
vzbudit
vzbuďte
zbytečně
zbořisko, rozvalina
sbor pěvců
zbourat
sboru
zbořisek
sboru českých bratrů
zbouráme
zbořit
buditel
kohout
budí
Zbrčené
Zbrklá
Zbrklenci
Zbřeďit
Zbuhviodkáď
Zbuňik
Zcepeňel
Zcepeňela
Zcepeňele
Zcepeňet
Zcokrovaťi
Zcokrovaťil
Zčervotočel
Zčestajasna
Zdá
Zdálo
Zdav(f)ke
Zďeďil
Zďeďila
Zďeďile
Zďeďit
Zdech
Zďelat
Zďirale
Zďiráňi
Zdlóha
Zdobeňi
Zdobeňim
Zdobil
Zdobila
Zdobile
Zdobit
Zdohnal
Zdohnala
Zdohnale
Zdohnat
Zdohoňit
Zdokumentyroval
Zdol
Zdola
Zdole
Zdorokrál
Zdot
Zdotá
Zdoté
Zdovim
Zdovjeďela
Zdrachťovat
Zdrávas
Zdravé
Zdravinek
Zdrhal
Zdrhala
Zdrhale
divoký, rozvztekaný
neuváženě zbrklá
unáhlenci
chytnout křeč
bůh ví odkud
zbojník
uhynul
uhynula
uhynuli
uhynout
zesládne
zesládl
napadený červotočem
najednou, znenadání
zdá
zdálo
sezdání, vdavky
zdědil
zdědila
zdědili
zdědit
vzdech
sundat odněkud
utíkali
útěk
zdlouha
zdobení
zdobením
zdobil
zdobila
zdobili
zdobit
doběhl
doběhla
doběhli
doběhnout
dohonit
zdokumentoval
zdul se
zdula se
zduli se
vzdorokrál
zdut se
zdutá
zdutý
dozvím se
dozvěděla
zbraňovat
zdrávas
zdravý
zdravínek červený ODONTITES RUBRA -roste hojně
na neobdělávaných pozemcích
utíkal, zdrhal
utíkala
utíkali
Zdrhat
Zdrhnót
Zdur
Zdure
Zdurovec
Zdylka
Ze
Zebe
Zebera se
Zeberte se
Zebřečka
Zeďňik
Zedrale
Zedráňi
Zejitá
Zejité
Zelenář
Zelenářka
Zelene
Zelené
Zelenkavé
Zeleny koňe
Zelňica
Zem
Zema
Zemák
Zemáke
Zeman
Zemaňi
Zemanka
Zemanka
Zemanke
Zemjedym
Zemjetřas
Zemježloť
Zemolez
Zemostráz
Zemostrázek
Zende
Zende
Zendó se
Zengla
Zepnol
Zepnola
Zepnole
Zepnót
Zepsal
Zepsala
Zepsale
Zepsat
Zeptal
utíkat
utéci
vzdor
vzdory
vzdorovec
délka
ze
studí,zebe
seberu se a odejdu
seberte se a jděte, vzpamatujte se
zebřička TAENIOPAGIA - jsou chovány v klecích –
pták
zedník
sedrali peří
sedrání
schůzka
schůzce
zelinář
zelinářka
byliny
zelený
zelenkavý
kobylky luční – všežravé - ENSIFERA
polévka zelnice, voda z kysaného zelí
země
zima
brambor
brambory
zeman
zemani
zemanka
chaloupka,která sloužila panským za vězení robotníku
zemanky
zemědým lékařský FUMARIA OFFICINALIS -jinak
většinou plevel
zemětřesení
zeměžluč CENTAURIUM - poskytuje léčivou nať
zimolez LONICERA rostlina - většinou dřevina
zimostráz vždyzelený BUXUS SEMPERVIRENS –
keř
zimostrázek alpínský CHAMAEBUXUS ALPESTRIS
- rostlina s neopadavými listy
zajde
vzejde
sejdou se
cinkla
sepjal
sepjala
sepjali
sepnout
sepsal
sepsala
sepsali
sepsat
zeptal se
Zeptala
Zeptale
Zeptat
Zerz
Zerzavé
Zerzavó
Zerzi
Zeselel
Zeselela
Zeselele
Zeselelo
Zeselet
Zeschlá
Zeschlé
Zeschló
Zesk
Zeskem
Zesko
Zeslečená
Zeslečené
Zeslečenéch
Zeslečeném
Zeslečenó
Zeslikajó
Zeslikl
Zeslikla
Zeslikle
Zeslikno
Zesliknó
Zesmoťňi
Zesmoťňim
Zesmoťňime
Zesomiroval
Zesomirovala
Zesomirovale
Zesomirovat
Zestařel
Zestařela
Zestařele
Zestařet
Zestavile se
Zestópeňi
Zešéřel
Zešéřela
Zešéřele
Zešéřet
Zeškvrkl
Zeškvrkla
Zeškvrkle
Zeškvrkléch
Zeškvrklém
Zeškvrkno
Zeškvrknó
Zešlá
Zešla ryž
zeptala se
zeptali se
zeptat se
rez
rezavý
rezavou
rezaví
zesílil
zesílela
zesíleli
zesílelo
zesílet
uschlá
uschlý
uschlou
zisk
ziskem
zisku
svlečená
svlečený
svlečených
svlečeným
svlečenou
svlékají
svlékl se
svlékla se
svlékli se
svléknu se
svléknou se
zesmutní
zesmutním
zesmutníme
spočítal
spočítala
spočítali
spočítat
zestárl
zestárla
zestárli
zestárnout
seskupili se
seskupení
rozšířil se
rozšířila
rozšířili
rozšířit
scvrkl se, zmenšil se
scvrkla se
scvrkli se
zcvrklých
zcvrklým
scvrknu se
scvrknou se
vzešlá
ujala se, roste
Zešle se
Zešle z ceste
Zešléch
Zešmodrchala
Zešmodrchale
Zešmodrchat
Zešnédroval
Zešnédrovala
Zešnédrovale
Zešnédrovat
Zešrotoval
Zešrotovala
Zešrotovale
Zešrotovany
Zešrotovat
Zešvrklá
Zešvrklé
Zeťit
Zétra
Zétřek
Zetřepaja
Zetřepal
Zetřepala
Zetřepale
Zetřepat
Zetřo
Zévl
Zezot
Zgarbe
Zgeblé
Zgebne
Zgebno
Zgebnó
Zgére só to
Zglejit
Zglejitá
Zglejité
Zglejitó
Zgramloval
Zgramlovala
Zgramlovale
Zgramlovat
Zgrblel
Zgrblela
Zgrblele
Zgrblet
Zháňka
Zháňke
Zháňko
Zháňkó
Zhasla
Zhasle
Zhasno
Zhasnó
Zhasnóťi
sešli se
sešli z cesty
sešlých
zamotala
zamotali
zamotat
vybočil
vybočila
vybočili
vybočit
prodebatoval
prodebatovala
prodebatovali
prodebatované
prodebatovat
zcvrklá
zcvrklý
setnout
zítra
zítřek
setřepajíc
setřepal
setřepala
setřepali
setřepat
setřu
zívl
vyzout
harampádí
zhynulý
zhyne, uhyne
zhynu
zhynou
neskutečnosti
sklížit
sklížená
sklížený
sklíženou
spojil kramlí
spojila kramlí
spojili kramlí
spojit kramlí
lakotil
lakotila
lakotili
lakotit
pátrání
pátráni
pátrám po tobě
pátráním
zhasla
zhasli
zhasnu
zhasnou
zhasnutí
Zhasnóťim
Zhebe
Zhlavec
Zhlidáňi
Zhlidavá
Zhlidavé
Zhlidavéch
Zhlidavém
Zhlidl
Zhlidla
Zhlidle
Zhlidná
Zhlidné
Zhlidnó
Zhlidny ďev(f)če
Zhližet
Zhlóba
Zhlóbe
Zhlóbo
Zhlóbó
Zhltal
Zhltala
Zhltale
Zhltat
Zhňilá nemoc
Zhňiloťina
Zhňity
Zhobená
Zhobené
Zhobenéch
Zhobeném
Zhoďil
Zhoďila
Zhoďile
Zhoďit
Zhófja se
Zhok
Zhorta
Zhoščená
Zhoščené
Zhrknó se
Zhrknót se
Zhuro pácem
Zchabral
Zchabrala
Zchabrale
Zchabrat
Zchlóba
Zchlóbe
Zchlóbenci
Zchlóbo
Zchlóbó
Zchňápale
Zchňápat
Ziblo
zhasnutím
shyby
polštář
mračení
mračivá
mračivý
mračivých
mračivým
zhlédl se v zrcadle
zhlédla
zhlédli
sličná
sličný
sličnou
sličné děvče
mračit se
chlouba
chlouby
chloubu
chloubou
rychle snědl
rychle snědla
rychle snědli
rychle sníst
lenost
hniloba
shnilé
zničená
zničený
zničených
zničeným
shodil nějaké kilo
shodila
shodili
shodit
seběhnou se do houfu
hluk
zhurta
zahuštěná
zhuštěný
sběhnou se
sběhnout se
vzhůru nohama
těžce se zvedal
těžce se zvedala
těžce se zvedali
těžce se zvedat
chlouba
chlouby
chlubivci
chloubu
chloubou
hltavě jedli
hltavě sníst
záblo
Zinačená
Zinačené
Zinačenéch
Zinačeném
Zinačovat se
Zisťa
Zisťijó
Zkamaráďa sa
Zkarťit
Zkarťite
Zkáza
Zkazoval
Zkazovala
Zkazovale
Zkazovat
Zkážo
Zkážó
Zkažte
Zkeselel
Zkeselela
Zkeselet
Zkormócená
Zkormócené
Zkormóceňi
Zkormóťil
Zkormóťila
Zkormóťile
Zkormóťit
Zkosel
Zkosela
Zkosele
Zkošená vjec
Zkóška
Zkóške
Zkotólet
Zkrajo
Zkrenťil
Zkrenťila
Zkrenťile
Zkróšená
Zkróšené
Zkróšenéch
Zkróšeném
Zkróťil
Zkróťila
Zkróťile
Zkróťit
Zkrpjel
Zkrpjela
Zkrpjele
Zkrpjet
Zkřenčel
Zkřenčela
Zkřenčele
Zkřenčet
zjinačená
zjinačený
zjinačených
zjinačeným
vylepšovat se, zjinačit se
zjistiv
zjistí
kamarádit se
zkazit
zkazíte
zkáza
vzkazoval
vzkazovala
vzkazovali
vzkazovat
vzkáži
vzkáží
vzkažte
zkyselil
zkyselila
zkyselit
zkormoucená
zkormoucený
zkormoucení
zkormoutil se
zkormoutila
zkormoutili
zkormoutit se
okusil, zkusil
okusila, zkusila
okusili, zkusili
ověřená, vyzkoušená věc
zkouška
zkoušky
skulit se
zkraje
pokazil, zmařil
pokazila, zmařila
pokazili, zmařili
zkroušená
zkroušený
zkroušených
zkroušeným
tajně vzal, sebral
tajně vzala, sebrala
tajně vzali, sebrali
tajně vzít, sebrat
zvrznul se
zvrznula se
zvrznuli se
zvrznout se
stal se křehkým
stala se křehkou
stali se křehkými
stát se křehkým
Zkvičerek
Zkvitá
Zla
Zlá
Zlámaňina
Zlámaňine
Zlámaňino
Zlámaňinó
Zlášč
Zlášťňi
Zláštnosť
Zláštnosťó
Zlatá
Zlaté
Zlatéch
Zlatém
Zlato
Zlató želo
Zlatofós
Zlatohlav(f)
Zlatohlav(f)
Zlatoočka
Zlatyho dyšča
Zlatyho dyšča
Zle
Zlé vjetr
Zlefčoval
Zlefčovala
Zlefčovale
Zlefčovat
Zlem
Zletyroval
Zletyrovala
Zletyrovale
Zletyrovat
Zlo
Zlobi
Zlobil
Zlobila
Zlobit
Zlobite
Zloboch
Zlobotó
Zlodařel
Zlodařela
Zlodařele
Zlodařet
Zlomeňina
Zlomeňine
Zlomeňino
Zlomeňinó
Zlomil
podvečer
rozkvétá
zla
zlá
zlámanina
zlámaniny
zlámaninu
zlámaninou
zvláště
zvláštní
zvláštnost
zvláštností
zlatá
zlatý
zlatých
zlatým
zlato
zlatou žílu - hemeroidy
zlatovous jižní CHRYSOPOGON GRYLLUS -roste
na výslunných stráních
zlatohlávek lilie LILIUM MARTAGON
zlatohlav CETONIA, POTOSIA brouci
zlatoočka obecná CHRYSOPA VULGARIS -hmyz,
larvy se živí mšicemi
zlatého deště - (štědřenec odvislý) LABURNUM
ANAGYROIDES
forzýtie FORSYTHIA - okrasná rostlina
zle
mrtvice - zlý vítr
zlehčoval
zlehčovala
zlehčovali
zlehčovat
zlem
vzpamatoval
vzpamatovala
vzpamatovali
vzpamatovat
zlo
zlobí
zlobil
zlobila
zlobit
zlobíte
neposlušný
zlobou
zkazil se
zkazila se
zkazili se
zkazit se
zlomenina
zlomeniny
zlomeninu
zlomeninou
zlomil stromek
Zlomila
Zlomile
Zlomiroje
Zlomirojo
Zlomirojó
Zlomirovanosť
Zlomirovanosťó
Zlomit
Zlosť
Zloščó
Zly
Zlym
Zmar
Zmata
Zmatenec
Zmátl
Zmátla
Zmátle
Zméli
Zmélim
Zmélime
Zmélkó
Zmerčel
Zmerčela
Zmerčele
Zmerčet
Zmévat vinke
Zmija
Zmijo
Zmijó
Zmiňat
Zminka
Zminke
Zminko
Zminkó
Zmišet
Zmjena
Zmjeť
Zmohl
Zmohla
Zmohle
Zmola
Zmoló
Zmrhalka
Zmrhalke
Zmrhalko
Zmrhalkó
Zmrznol
Zmrznola
Zmrznole
Zmrznót
Zmužo
Zmužó
Znaja móres
zlomila si ruku
zlomili si obě nohy
zpustoší
zpustoším
zpustoší
zanedbanost, zpustošenost
zanedbaností, zpustošeností
zlomit násadu
zlost
zlostí
zlé
zlým
zmaření, zničení, zmar
zmatek
pomatený, zmatenec
zmátl se
zmátla se
zmátli se
zmýlí se
zmýlím se
zmýlíme
zmýlenou
zhlédl
zhlédla
zhlédli
zhlédnout
třetí den po křtu přichází porodní bába pro peníze
„vinkové“
zmije obecná VIPERABERUS
zmiji
zmijí
zmizet
zmínka
zmínky
zmínku
zmínkou
smíchat
změna
sněť
zmohl se
zmohla
zmohli se
výmol
výmolem
padlá ženská
padlé ženské
padlou ženskou, zmrhalku
padlou ženskou, zmrhalkou
zmrznul
zmrznula
zmrznuli
zmrznout
zmohu
zmohou
znajíce vychování
Znajó
Znalec
Známé
Známéch
Znamená
Znamenajó
Znameňó
Známka
Známko
Známkó
Známosť
Známosťi
Známosťó
Znémiléši
Znémiléšich
Znémiléšim
Zňiknó
Znovo
Zob (na zob doložet)
Zobá
Zobáme
Zobatá
Zobaté
Zobatéch
Zobatém
Zobaťica
Zobečke
Zobil
Zobila
Zobile
Zobit
Zóbke
Zóbkovany
Zobr
Zočet
Zočklevil
Zočklevila
Zočklevile
Zófalá
Zófalé
Zófaléch
Zófalém
Zófat
Zoft
Zohle
Zohle
Zohnót
Zohnoté
Zohnoté
Zól
Zómeslňe
Zořklevil
Zořklevila
Zořklevile
Zořklevit
znají
znalec
známý
známých
znamená
znamenají
znamení
známka
známku
známkou
známost
známosti
známostí
znejmilejší
znejmilejších
znejmilejším
objeví se
znovu
zub (dát něco k jídlu, pití)
zobe
zobeme
zubatá
zubatý
zubatých
zubatým
zubatice
zoubečky
zubil se
zubila
zubili
zubit se
zoubky
zoubkované
zubr BISON BONASUS
zvučet
zošklivil si
zošklivila si
zošklivili si
zoufalá
zoufalý
zoufalých
zoufalým
zoufat si
šťáva z pečeného masa
sehli se
ohnuli kus železa
ohnout
sehnutý
ohnutý
taneční sál
úmyslně
zošklivil
zošklivila
zošklivili
zošklivit
Zostal
Zostala
Zostale
Zostat
Zotročel
Zotročela
Zotročele
Zotročet
Zóvjeřel
Zóvjeřela
Zóvjeřele
Zóvjeřet
Zóvjeři
Zpáčet
Zpakosťil
Zpakosťila
Zpakosťile
Zpakosťit
Zpamatoje
Zpamatojo
Zpamatojó
Zpátke
Zpical
Zpicala
Zpicale
Zpicat
Zpiral
Zpirala
Zpirale
Zpirat
Zpivá
Zpivajó
Zpival
Zpivala
Zpivale
Zpivat
Zplantal
Zplantala
Zplantale
Zplantat
Zplesňivjel
Zplesňivjela
Zplesňivjele
Zplesňivjet
Zplondrovaná
Zplondrované
Zplondrovanéch
Zplondrovaném
Zpohřeboval
Zpohřebovala
Zpohřebovale
Zpohřebovat
Zpola
Zpomeneš
Zpominá
zůstal
zůstala
zůstali
zůstat
zotročil
zotročila
zotročili
zotročit
zpronevěřil
zpronevěřila
zpronevěřili
zpronevěřit
zpronevěří se
zvrátit
provedl
provedla
provedli
provést
vzpamatuje
vzpamatuji
vzpamatují
zpět
pokazil
pokazila
pokazili
pokazit
dohadoval se
dohadovala se
dohadovali se
dohadovat se
zpívá
zpívají
zpíval
zpívala
zpívali
zpívat
popletl
popletla
popletli
poplést
měl prokvetlé vlasy
měla prokvetlé vlasy
měli prokvetlé vlasy
mít prokvetlé vlasy
vydrancovaná
vydrancovaný
vydrancovaných
vydrancovaných
pozbyl zdraví
pozbyla zdraví
pozbyli zdraví
pozbýt zdraví
napůl
vzpomeneš
vzpomíná
Zpominal
Zpominala
Zpominale
Zpominat
Zposocha
Zpoščenec
Zpošeka
Zpotvořel
Zpotvořela
Zpotvořele
Zpotvořet
Zpovidal
Zpovidala
Zpovidale
Zpovidat
Zpovjeď
Zpovjedlňica
Zpovjeďňica
Zpózel
Zpózela
Zpózele
Zpózet
Zpráchňivjelá
Zpráchňivjelé
Zpráchňivjet
Zprostá
Zprosté
Zprostéch
Zprostém
Zpřihal
Zpřihala
Zpřihale
Zpřihat
Zpřikal
Zpřikala
Zpřikale
Zpřikat
Zpřike
Zpřimiš
Zpusobe
Zrá
Zrajo
Zrajó
Zrál
Zrála
Zralé
Zrále
Zrcadilko
Zrcadlo
Zrno
Zrnokaz
Zroďi
Zroša
vzpomínal
vzpomínala
vzpomínali
vzpomínat
zesucha
zpustlík
zboku
pošpinil pomluvou
pošpinila
pošpinili
pošpinit
zpovídal
zpovídala
zpovídali
zpovídat
zpověď
zpovědnice
zpovědnice
lozil
lozila
lozili
lozit
ztrouchnivělá
ztrouchnivělý
ztrouchnivět
hloupá
hloupý
hloupých
hloupým
se sousedem se připřahal koně, kůň a kráva a pod.
spřahala se
spřahali se
spřahat se
zdráhal se
zdráhala se
zdráhali se
zdráhat se
napříč
vzpřímíš se
způsoby
zraje
zraji
zrají
zrál
zrála
zralý
zráli
zrcadélko
zrcadlo
zrno
zrnokaz hrachový BRUCHUS PISORUM, zrnokaz
fazolový ACANTHO SCELIDES OBTENCTUS se
vyvíjí jak na poli tak ve skladech
zrodí se
zrušivše
Zrošená
Zrošené
Zrošenéch
Zrošeném
Zrovna
Zrust
Zruste
Zřekla se
Zřekle
Zřekle se
Zřekno
Zřeknó
Zťeka mňet
Zteřel
Zteřela
Zteřele
Zteřet
Ztoži
Ztracená
Ztracenci
Ztracenco
Ztracené
Ztracenec
Ztracenéch
Ztraceném
Ztracenosť
Ztracenosťó
Ztrácet se
Ztrdlena
Ztrnčela
Ztrnčele
Ztrnčená
Ztrnčené
Ztrnčené
Ztrnčenéch
Ztrnčenéch
Ztrnčeném
Ztrnčeném
Ztrpčel
Ztrpčet
Ztrpči
Zvadla
Zvadle
Zvekal
Zvekala
Zvekale
Zvekl si
Zveklosť
Zveklosťó
Zvelba
Zvelbe
Zvelbo
Zvelbó
Zvemnót
Zvenťil
zrušená
zrušený
zrušených
zrušeným
zrovna teď
vzrůst
vzrůsty
zřekla se
zřekli se syna
zřekli se při rozhovoru
zřeknu se
zřeknou se
mít vztek
ztrouchnivěl
ztrouchnivěla
ztrouchnivěli
ztrouchnivět
ztuží
ztracená
ztracenci
ztracenců
ztracený
ztracenec
ztracených
ztraceným
ztracenost
ztraceností
mizet
zkamenělina
zatrpkla
zatrpkli
poplašená
poplašený
poplašený
poplašených
poplašených
poplašeným
poplašeným
zatrpkl
zatrpknout
zatrpkne
uvadla
uvadli
zvykal
zvykala
zvykali
zvykl si
zvyklost
zvyklostí
zvelebování sama sebe, paráda
zvelebení, parády
parádu
parádou
kráva před otelením, vemeno nalité mlékem
zotavil se
Zvenťila
Zvenťile
Zvenťit
Zvéška
Zvéške
Zvéško
Zvéškó
Zveťil se
Zveťit se
Zvihl
Zvihla
Zvihle
Zvihno
Zvihnó
Zvitřel
Zvitřela
Zvitřele
Zvitřelé
Zvitřené
Zvitřet
Zvizityroval
Zvizityrovala
Zvizityrovale
Zvizityrovat
Zvječel
Zvječela
Zvječele
Zvječet
Zvječňel
Zvječňela
Zvječňele
Zvječňet
Zvjeďel
Zvjeďela
Zvjeďele
Zvjeďet
Zvjerolikař
Zvjeř
Zvjetral
Zvočná
Zvočné
Zvolávňik
Zvoneček
Zvonečňik
Zvonek
Zvonek
Zvonohlik
Zvonovec
Zvonovec
Zvostal
Zvostala
Zvostale
zotavila se
zotavili se
zotavit se po nemoci
výška
výšky
výšku
výškou
zvedl se
zvednout se
zvedl
zvedla
zvedli
zvednu
zvednou
pozvednul se, jako by se nafoukl
pozvedla se
pozvedli se
pozvednutí - sebevědomí
pozvednutý
pozvednout se
prohlédl
prohlédla
prohlédli
prohlédnout
svědčil
svědčila
svědčili
svědčit
zvěčnil
zvěčnila
zvěčnili
zvěčnit
dověděl
dověděla
dověděli
dovědět se
zvěrolékař
zvěř
zvětral
zvučná
zvučný
vykřičník
zvoneček
zvonečník PHYTEUMA - rostlina roste v listnatých
lesích
zvonek vousatý CAMPANULA BARBATA -okrasná
rostlina
zvonek CHLORIS - zpěvný pták
zvonohlík zahradní SERINUS SERI NUS - pták
zvonovec liliolistý ADENOPHORA LI LIIFOLIA roste na křovinatých stráních
zvonovec PROCNIAS - pták
zůstal
zůstala
zůstali
Zvostat
Zvrcho
Zvrskl
Zvrskla
Zvrskle
Zvula
Zvule
Zvulo
Zvuló
PÍSMENO
zůstat
dívat se spatra
stiskl
stiskla
stiskli
zvůle
zvůle
zvůli
zvůlí
Ž
ž
Ž
Žaba
Žabe
Žabjena
Žabňik
Žádat
Žádné
Žádnéch
Žádosť
Žádosťó
Žalod
Žalod
Žalódek
Žaltář
Žanovec
Žár
Žáro
Žaróch
Žárové
Žárovisko
Žbánek
Žblóch do vode
Žbrndá
Žbrndálek
Žbrndat se
Ždorchanec
Ždorchla
Ždorchle
Ždorchnót
Ždorchnóťi
Ždrcanec (ždrchanec)
Ždrcat
Ždurchnót
Že
Že-be
Žebechme
ž
Ž
žába
žáby
žabinec STELLARIA MEDIA
žabník ALISMA - rod bahenních rostlin
žádat
žádný
žádných
žádost
žádostí
žalud,nažka dubu - glans
žalud - glans penis u muže; glans clitoridis u ženy
žaludek
sbírka žalmů
žanovec měchýřník COLUTEA ARBORESCENS dřevina, vysazuje se v parcích
žár
žáru
pryskyřník RANUNCULACEAE roste téměř po
celém zemském povrchu
žárový
žároviště
džbánek
žblunknutí do vody
bryndá
bryndálek
bryndat se
žduchanec
žduchla
žduchli
žduchnout
žduchnutí
trkanec
trkat
žduchnout
že
že - by
že bychom
Žebračka
Žebračke
Žebračko
Žebračkó
Žebrák
Žebrák
Žebráka
Žebráke
Žebral
Žebrala
Žebrale
Žebrat
Žebratka
Žébro
Žébrojó
Žébrovala
Žébrovale
Žébrováňi
Žébrovat
Žébrovat se
Žébrovica
Žebř
Žebřéček
Žebřeňák
Žebři
Žeco
Žeco
Žečenka
Žečka
Žečkó na robe
Žečňik
Žed
Žédélná voda
Žédlo
Žédlo osi
Žedov(f)ka
Žehná
Žehnáček
Žejó
Žela
Žela mrskotová
Žela zlatonosná
Železa
Železná dráha
Železná kráva
Železo
Želny kořeňi
Želvuška
Žena
Žeňa
Ženáč
Žénáňi
žebračka
žebračky
žebračku
žebračkou
kdo žebrá je žebrák
nadávka
žebráka
žebráky
žebral, ptal
žebrala, ptala
žebrali, ptali
žebrat, ptát
žebratka bahenní HOTTONIA PO LUSTRIS -roste ve
stojatých vodách
fukar
fukarují
fukarovala
fukarovali
fukarování
fukarovat
zvolna se pohybovat nemotorně chodit
žebrovice různolistá BLECHUM SPICANT -roste ve
stinných borových lesích
žebř
žebříček
žebřiňák
žebří
lžíci zednickou
lžíci k jídlu
lžičenka
lžíce
špatný jedlík
lžičník
žid
vřídelná voda
zřídlo
žihadlo vosí
židovka
žehná
kropenka v kostele
žijí
žíla
žíla mrskutová - kocar
žíla zlatá
železa
ČD
dávka „z kostelních krav“ vtělených do gruntů
železo
mochna stříbrná
želvuška TARDIGRADA - bezobratlovci, žijí ve
sladkých vodách, mechu atd.
žena
ženíc se
ženáč
žínání
Ženaté
Ženci
Žengla
Žengla (ženglečka)
Žeňich
Žeňila sena
Ženská
Žerno
Žertva
Žet
Žeťňák
Žeťňica
Žetny
Žeto
Ževá
Ževé vlas
Ževica
Ževjéš
Ževná
Ževó
Ževobeťi
Ževot
Ževoťe rozpakoje
Ževy střibro
Žežolka
Žhrádlo
Žhralo
Žhraňi
Žihav(f)ka
Žizeň
Žizňivá
Žižala
Žižlavá
Žižlavé
Žižlavina
Žlabatka
Žláteňica
Žleb
Žloč
Žlona
Žlotá
Žloťalo
Žloťásek
Žloťucha
Žloty kolečko
Žlova
Žmólal
Žmóláňi
Žňa
Žneš
Žochlal
Žochlala
Žochlale
ženatý
ženci - kosili o žních
vodní vážka
jehla na navlékání tkaniček
ženich
ženila syna
ženská
ruční mlýnek
úroda, sklizeň
žít
žitný chleba
žitnice
žitné pečivo
žito
živá
nitkovitý červ GORDIUS AQUATICUS
živice
živěji
živná
živou
živobytí
život
o životě uvažuje
rtuť
žežulka
píce pro dobytek
užíralo
užírání, ujímání
pálivá kopřiva
žízeň
žíznivá
žížala LUMBRICIDAE - na l m2 může žít až 500
jedinců
žhavá
žhavý
rozžhavený předmět
žlabatka růžová DIPLOLEPIS ROSAE -blanokřídlý
hmyz
žloutenka ICTERUS
žlab ve stáji
žluč
žluna zelená PICUS VIRIDIS
žlutá
žlutalo se
žluťásek čičorečkový COLIAS HYALE - motýl
žluťucha THALICITRUM - rostlina
označení židů
žluva hajní ORIOLUS ORIOLUS
žmoulal
žmoulání
žně
žneš
žvatlal
žvatlala
žvatlali
Žochlat
Žoldák
Žoldnéř
Žompa
Žopan
Žóžel
Žrec
Žudr
Žvachat
Žvachtal
Žvachtala
Žvachtale
Žvachtáňi
Žvachtat
Žvancal
Žvancala
Žvancale
Žvancat
Žvéchánek
Žvékanec
žvatlat
žoldák
žoldnéř
žumpa
župan
souborný název pro plazy, brouky a obojživelníky
kněz starých Slovanů
žudr - stavba
povídat
povídal
povídala
povídali
povídání
povídat
tlachal
tlachala
tlachali
tlachat
žvanec
žvanec
Ázijatské pók tarantola
Až se mo vjedyrko třepalo
A což teprov(f) debe zvjeďel
Abe se očeťe
A karé pryč
A dá ťe pár po tlamje
Bode čekankó
Bele v próhranko
Bel rozmaširované
Bele rozčepéřené jak morák
Bele o hráča
Celé deň roznosel na patách
Co se to šeje
Co z teho vekvete
Co zas majó pod počéfkó
Co s tó palétó
Co se oháňel tó rafikó
Co to tade slešim
asijský pavouk tarantule
až se mu břicho třáslo
a což teprve, kdyby se dozvěděl
aby se na vlastní oči
a rychle zmizet, utéct
a dá ti pár po hubě
copak bude čekat až si pro ni některý chlapec přijde
prohráli
byl rozbitý, rozjetý
byli rozčílený jak morák
byli v kuželně
celý den chodil bez cíle
co se to chystá, připravuje
co z toho bude
co zase mají za lubem
co s tou cedulkou, lístkem
ten co dirigoval
co to tady cítím - často se na Hané říkávalo místo
cítím, slyším
domluva byla stvrzena podáním ruky
mívali dlouhé proslovy
do zimních dnů
nabízí se chlapci, aby to každý viděl
domařekni jen nejnutnější, zbytek si nech pro sebe
Domlova bela statá
Dlóhy véklade drživale
Do zemlavéch ďňu
Deť se mo nese, jak na ofjerové misce
Doma odsep jenom zkrátka a posledek neché
v mjecho
Dó na mňe tahe, tož přeméšlim, do keré
hospode bech se mjel posťit
Ešče mo v hlavje začalo hločet
Ešče ťe neco krpi
E ďi, nijačeno, nos podolek a já si vobojo
holinke
Foňiš celó noc jak krópovy mračno, že bes e
mrtvyho vestrašel
jdou na mne chutě a tak přemýšlím do které hospody
si mám zajít
ještě ke všemu mu začalo v hlavě zvonit, hučet
ještě tě něco mrzí
když jsi k ničemu, tak nos zástěru a já si obuji holínky
(budu dělat mužskou práci)
funíš celou noc jak bouřkové (kroupové ) mračno,že
bys i mrtvého vystrašil
Hňiješ pod kamnama ale tře hoďine
Hovjezi řizek
Heské kos hore zarazel se ešče hlóbš než ke
spoďňim vodám a otevřel kominke do zemské
kocheňe, gde se vetápi serkó
Chce velizt z kéške po obrácené vařeše
lenošíš již tři hodiny
tvarůžky z tvarohu, tvaroh je z mléka, mléko je od
krávy a kráva je hovězí dobytek
sopka
chce se dostat velmi lacino z nepříjemností, které sám
zapříčinil
jejich kroky se ztrácely
jeho jistota se změnila na nejistotu
jedouce svážet ryž
již jsme se neviděli velmi dávno
Jejich kroke zalihale
Jeho isťe zkrpjelo na neisto
Jeda na svážko rže
Jož zme se neviďele jak f trnke rok a kadlátke
tédeň
Jedl a pil až mo za ošama vrzgalo
jedl a pil až mu za ušima vrzalo
Je z teho jak na hřebikách, jak na vochle
je z toho zmatený, rozčarovaný
Jak je dobře, dež nevidim aňi zhlidu aňi šklibu jak je dobře, když na mne nikdo nezahlídá a ani se
nešklebí
Kesely jabko, oleža se, stává se náviném,
co je kyselé a natrpklé, nemusí tak navždy zůstat
natrpklá hroška pecó zesládne, zcokrovaťi
Mjele křevé prach
byl velmi špatný m střelcem
Mjelo-le tak bet
mělo-li to tak být
Mešlenke hoňil jak komáre, co mo bzočeke
myšlenky se mu velmi rychle honily hlavou
nad hlavó
Mńela na ňeho devjet plamenéch jazeko jak
byla na něho jak devítihlavá saň
saň
Mňe tak lehko neokmitnete
mne tak lehce neošidíte
Maťička bele v mjesťe v hrncich a taťiček
máma byla kupovat hrnce a táta prasata
v prasatech
Mo dale pádem
mu dali hned
Na mancére roztrhal psaňó
na kousíčky roztrhal psaní
Nepoposťim aňi debe krópa bela za dokát
nesvolím, ani kdyby kroupa byla za dukát
No, stréc só zas dnes v maršo
vida, strýc jsou zase dneska v náladě
Nehoč, ať se nedožločim
nehudruj, ať se nerozčílím
So na posleďňi ďirko
jsem na umření
Oče ťe na ňem trčijó, jak lopónovi vlci na
visíš na něm očima
chlopatym kožocho
Opatrnosť je dobrá kosť
opatrnost je jako dobré jídlo
Ošil mňe rozom
nevím si rady
Panáčkovi se ďivá do miška
má na kahánku
Po dvóch jalov(f)covéch sposťil klapke přes
po dvou jalovcových zavřel oči, hlava mu spadla na
panenke, hlavó migl na stul a jož bel v páňe
stůl a usnul
Proháňijó mňe jak pozadek na fukaro
pomlouvají mne
Přende k promňeňeňó
bude se vdávat
Rač bodo po smrťi táhat mračna jak staré
kdo se neožení a zemře jako starý mládenec, tahá po
mládenec, než bech si vzal staró
smrti mraky po obloze
Stálo to hrotke slz košeno hamáro
stálo to hrotky slz a plný koš nepříjemností
Senko, te máš škraňe same dulke a ďobke,
po neštovicích zůstávaly na tvářích důlky a o tom se
vepadá to, žes mjel osépke, nebo že be na tobje říkalo, že na něm mlátil čert hrách
čert mláťil hrach
Šil hneď do prosa
začal hned prosit
Te ten gront tak zlomiroješ, že se něho aňi
jsi velmi špatný hospodář a grunt přivedeš na mizinu,
psék nezastavi - a ten ne mine jednyho roha
ani pes se u něj nezastaví
Ten, ciťa se vesazované na sklopec
ten, kdo se cítí povznešený
Vepadáš jak krmené šendel
vypadáš velmi špatně
Včel má každé nos jak modrc v novinách,
teď má každý nos v novinách, mluví jak profesor, ale
mlovi jak profesór, ale pře hospodářstvi sotva
kolomaz od podmásli rozezná
Zas máš v ocho ošála ?
Zpivale jak hóser, dež mo zaskoči zrnko
v hospodářstvi sotva kolomaz od podmásli rozezná
zase děláš, že mne neslyšíš ?
zpívali velmi špatně

Podobné dokumenty