5. číslo - Město Mirošov

Transkript

5. číslo - Město Mirošov
MIROŠOVSKÉ STŘÍPKY
2012/11
www.mirosov.cz
Cena – 5 Kč
08. listopadu 2012
DVOUMĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIROŠOV
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Dvouměsíční období mezi vydáním
mirošovských
střípků
je
vždy
naplněno mnohými událostmi nebo
novinkami v chodu města i v životě
jeho obyvatel. Od minulého srpnového
výtisku došlo k zásadní změně
v realizaci
významné
stavební
investice města, a to v rekonstrukci
budovy základní školy. Tato změna se
týká financování akce. Ministr financí
ČR, Ing. Miroslav Kalousek, je
mnohými kritizován, ovšem po
osobním setkání s ním konstatuji, že
umí dodržet své slovo. V září
loňského roku slíbil, že pomůže
s financováním rekonstrukce školy, a
nyní svůj slib naplnil. Pro Mirošov to
znamená, že ze státního rozpočtu byla
městu na rok 2012 přidělena dotace ve
výši 10,0 mil. Kč. Tato významná
částka umožní rekonstruovat celou
školu a nikoliv jen původně
zamýšlenou část, která se týkala
konstrukcí napadených dřevomorkou.
Musím též vyzdvihnout pomoc
OBSAH
1.
Titulní strana
2.
2. mirošovské adventní trhy
3.-4.
Informace Městského úřadu
Mirošov
4.-5.
Volby 2012
5.
FC Mirošov
6.
SDH Mirošov
7.
Ach ta léta běží, vážení!
7.-8.
Městská knihovna Mirošov
9.
Koutek pro reklamu
10.-11.
TJ Slovan Janov,
12.
Rekonstrukce ZŠ Mirošov
ZŠ a MŠ Mirošov
poslance za ČSSD Ing. Václava
Votavy, který zprostředkoval setkání
s panem ministrem a významně tak
umožnil jednat o finanční pomoci.
Velice si ho za to vážím, stejně tak
přístupu pana ministra. V souvislosti
s rekonstrukcí školy jsem zažil i
opačný přístup, a to od představitelů
Plzeňského kraje, kteří slibovali
finanční pomoc, ale zůstalo jen u
slibů. Byl jsem velmi zklamán, když
jsem v létě slyšel „starosto, nevyšlo
to“ ,a zklamán jsem doposud. Finanční
pomoc ze strany Plzeňského kraje
nemusela být nijak významná, ale
znamenala
by
pro
nás,
že
sociálnědemokratické vedení kraje (do
říjnových krajských voleb) má o
Mirošov a východní okrajové území
kraje zájem. Bohužel, není tomu tak!
Financování celé rekonstrukce školy
máme tedy zajištěno ze tří zdrojů. Ze
státního rozpočtu ve výši 10,0 mil. Kč,
z bankovního úvěru na druhou etapu
ve výši 8,0 mil Kč a zbyvající
prostředky budou uhrazeny z rozpočtu
města v letošním roce i v roce 2013.
Právě
realizovaná
první
etapa
společností S&H stavební a obchodní
firma s.r.o. bude dokončena v březnu
2013 za částku 18,0 mil. včetně DPH.
Druhá etapa prací bude na první
navazovat tak, aby konec prací byl
nejpozději
v červenci
2013.
V současné době probíhá projektová
příprava na zadání výběrového řízení
zhotovitele, které proběhne na
přelomu let 2012 a 2013. Ve druhé
etapě dojde zejména k rekonstrukci
suterénu
s plynovou
kotelnou,
k dispozičnímu uspořádání a vybavení
podkrovních učeben, k výměně oken a
provedení fasády. Cílem je, aby
rekonstruovaná budova školy byla
užívaná od počátku školního roku
2013/2014.
Další
významnou
novinkou
v Mirošově je rozmístění nádob na
bioodpad a zahájení svozu. Tato
služba začala ve spolupráci se
společností Becker Bohemia s.r.o. až
na konci letního období, přesto
vzbudila velký zájem. Občan, který
projevil zájem, dostal zdarma hnědou
plastovou nádobu na tento odpad
(tráva, listí, zbytky větví a zahradních
plodin, kompostovatelný odpad) a
zdarma je občanovi zajištěn svoz
v intervalech 14 dnů. Jedná se o
nadstandardní službu, ale velmi
žádanou. Mimo to může být tento
odpad nadále odkládán do sběrného
dvora. V průběhu listopadu bude svoz
přerušen a opět bude zahájen v jarních
měsících roku 2013. Předpokládá se,
že by mohlo dojít ke snížení množství
sváženého komunálního odpadu, který
se ukládá na skládku, a jehož likvidace
je tedy dražší než využití bioodpadu
ke
kompostování
na
nové
kompostárně
společnosti
Becker
Bohemia s.r.o. v Kralovicích. Hlavním
cílem je však zamezení ukládání
bioodpadů na okrajových pozemcích
města a okolních zemědělských i
lesních pozemcích. Nedovedu si
představit, že by za současných
podmínek měl někdo tento odpad tajně
a protizákonně vozit někam pryč od
svého obydlí, když doma může mít
nádobu, kterou mu ještě pravidelně
budou zdarma odvážet. Uvidíme, jak
se občan zachová.
Vlastimil Sýkora
2. M IR O ŠO V S K É
A D VE N TN Í T RH Y
Adventní čas opět nastal, brzy budou Vánoce.
Medovina sladce voní, k jídlu dobrot co kdo chce.
Plné stoly krásných dárků které srdce potěší.
„Přijďte proto mezi nás!“ šeptá advent do uší.
0 2 .1 2 .2 0 1 2 o d 1 1 h o d in n á m ě s t í M ír u
P ro g r a m :
1 1 :0 0 – 1 7 :0 0 a d v e n t n í t r h y a z a b ija č k o v é p o c h o u t k y
1 5 :0 0 – 1 5 :3 0 p ě v e c k é v y s t o u p í Z Š M iro š o v
1 5 :3 0 – 1 6 :0 0 p ě v e c k é v y s t o u p e n í M Š M iro š o v
1 6 :0 0 – 1 6 :3 0 p ě v e c k ý s b o r G y m n á z ia R o k y c a n y
1 6 :3 0 – 1 6 :5 0 P lz e ň s k ý M L S (m a lý lid o v ý s o u b o r)
16:50 – 17:00 zapálení 1. adventní svíce a rozsvícení vánočního stromečku
2
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIROŠOV
Usnesení rady města Mirošov ze dne 27. srpna 2012
Rada města mimo jiné schvaluje:
1. podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Mirošov a společností ČEZ
Distribuce, a. s. zastoupené společností Hrdlička spol. s. r. o., Tetín 45, Beroun týkající se umístění distribuční soustavy na
pozemncích pč .č. 578/4 a 1843/2 (PK) v k. ú. Mirošov
2. zpracování prováděcí dokumentace pro zbývající část rekonstrukce ZŠ Mirošov společností Area Projekt s. r. o. (odvlhčení a
úpravy 1. PP a vestavba podkroví) a SEAP s. r. o. (technické zabezpečení budov) za nabídnuté ceny
3. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč SDH Mirošov na akci: „Soutěž v hasičkém sportu o pohár města Mirošov.“
Usnesení rady města Mirošov ze dne 17. září 2012
Rada města mimo jiné schvaluje:
1. podepsání smlouvy mezi městem Mirošov a Janem Pacherem ve věci nájmu Hotelu Lucie
2. poskytnutí příspěvku ZŠ a MŠ Mirošov na IV. čtvrtletí roku 2012 v celkové výši 530.000 Kč
3. nákup vozidla Multicar M2510 od společnosti K. N. SERVIS, s. r. o., Hřbitovní 37, Plzeň vč. příslušenství za nabídnutou cenu
4. nákup síťové tiskárny od společnosti NEPA, s. r. o., Revoluční 327, Hovorčovice za nabídnutých podmínek
Rada města Mirošov mimo jiné jmenuje:
1. s účinností od 01.102012 Janu Berkovou, Lenku Šímovou a Radka Forsta členy školské rady za zřizovatele
Rada města Mirošov mimo jiné revokuje:
1.
usnesení č. 69/12 bod 5. (nákup síťové tiskárny od společnosti C SYSTÉM CZ a. s., Otakara Ševčíka 840/10, Brno za
nabídnutých podmínek
Usnesení rady města Mirošov ze dne 01. října 2012
Rada města mimo jiné schvaluje:
1. podepsání smlouvy na zajištění zimní údržby s panem Tomášem Cinkem, Záluží 2
2. poskytnutí vánočních balíčků občanům města Mirošov a občanům z Domova Harmonie podle předloženého seznamu v ceně á
300 Kč
3. navýšení počtu zaměstnanců MěÚ Mirošov o jednoho zaměstnance na pozici dělníka pro údržbu a úklid veřejného
prostranství a budov ve vlastnictví města Mirošov s termínem nástupu od 15.10.2012
Usnesení rady města Mirošov ze dne 15. října 2012
Rada města mimo jiné schvaluje:
1. Přílohu č. 1 k směrnici pro provedení inventarizace – Pán inventur a Přílohu C k Plánu Inventur (složení inventarizačních
komisí)
2. podepsání dohody mezi městem Mirošov a městem Hrádek o poskytnutí dotace ve výšu 50.000 Kč na provozní náklady
hřbitova v roce 2012-11-01 použití částky 25.000 Kč z dotace od zřizovatele na platy pro nepedagogické pracovníky (ZŠ a
MŠ Mirošov)
3. poskytnutí finančního příspěvku ZŠ a MŠ Mirošov ve výši 4.000 Kč na adaptační pobyt žáků 6. a 8. tříd na Šumavě
4. podepsání dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo o zajištění komplexního odpadového hospodářství mezi městem Mirošov a
společností Becker Bohemia, s. r. o., Hrádecká 7, Plzeň
3
Městský úřad Mirošov dále informuje
Na základě rozhodnutí rady města Mirošov o navýšení počtu
zaměstnanců Městského úřadu Mirošov byla dne 15.10.2012
podepsána pracovní smlouva mezi městem Mirošov a panem
Jiřím Pourem. Pracovní náplní nového zaměstnance jsou
společné provozní a řemeslné práce při opravách a údržbě
budov v majetku města Mirošov a veřejného prostranství na
území města Mirošov.
V současné době jsou na Městském úřadě Mirošov zaměstnáni
pro vykonávání veřejně prospěšných prácí dva zaměstnanci.
Na základě dohody jsou s těmito zaměstnanci uzavřeny
pracovní smlouvy na dobu určitou, a to do 30. 11. 2012.
Nyní město Mirošov podalo žádost na Úřad práce České
republiky o prodloužení termínu platnosti Dohody o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.
Pokud bude žádosti města Mirošov vyhověno, bude stávajícím
zaměstnancům na veřejně prospěšné práce prodloužena
pracovní smlouva do 31.03.2013.
Ing. Jaroslava Rychlá - tajemnice MěÚ
Příspěvky do časopisu můžete odevzdat v knihovně paní Rothové, na městský úřad paní Monice Hudolinové nebo
zaslat na e-mailovou adresu [email protected]
Uzávěrka pro číslo 8/2012 je 06.08.2012
Redakční rada: Monika Hudolinová, Eva Rothová, Vlastimil Sýkora
Časopis vydává: Město Mirošov, náklad 250kusů
Tisk: Koldušek Rokycany, [email protected]
-
OHLÉDNUTÍ ZA VOLBAMI
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 12.10. – 13.10.2012 – obvod 8 Rokycany
Okrsky
počet zprac.
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v
seznamu
obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
v%
1. kolo 269
269
100,00 112 729
40 891
36,27
40 264
35 447 88,04
2. kolo 269
269
100,00 112 765
15 725
13,94
15 716
15 328 97,53
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
Kandidát
Počty hlasů
% hlasů
Los
Navrhující Politická
strana příslušnost 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
číslo
příjmení, jméno, tituly
Volební
strana
1
Senjuk Rostislav JUDr.Ing.
SsČR
SsČR
SsČR
1 941
X
5,47
X
-
-
2
Lobkowicz Jaroslav Ing.
TOP+STAN
TOP 09
TOP 09
4 619
X
13,03
X
-
-
3
Sefzig Luděk MUDr.
*4 Emmerová Milada Doc.MUDr. CSc.
+5
Valenta Jiří PhDr.Ing.Mgr.etMgr.
6
Janoušek Jiří Ing.
7
Rampas Stanislav Ing.
ODS
ODS
ODS
7 549
X
21,29
X
-
-
ČSSD
ČSSD
ČSSD
9 746
8 399
27,49
54,79
-
-
KSČM
KSČM
KSČM
8 830
6 929
24,91
45,20
-
-
723
X
2,03
X
-
-
2 039
X
5,75
X
-
-
NÁR.SOC. NÁR.SOC. NÁR.SOC.
SNK ED
SNK ED
SNK ED
Volební účast při senáních volbách v Mirošově
Okrsek
1
Mirošov
2
3
Celkem
4
Kolo
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v %
633
271
33,33
63 2
77
12,18
630
243
38,57
629
103
16,38
572
183
31,99
576
94
16,61
1.835
637
34,71
1.827
274
15,00
Odevzdané obálky
206
77
234
103
183
94
623
274
Platné hlasy
187
75
200
99
168
92
555
266
% platných hlasů
90,78
97,40
85,47
96,12
91,80
97,87
89,09
97,08
Volby do zastupitelstev krajů konané dne 12.10. – 13.10.2012 – okres Rokycany – volební účast 39,37 %
Počet
Okrsky
volených
členů celkem zpr. v %
45
1 086
1 086 100,00 458 038
Kandidátní listina
číslo
Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky účast v %
obálky
hlasy
hlasů
název
175 034 38,21
Platné hlasy
174 538
166 758 95,54
Kandidátní listina
celkem v %
číslo
název
Platné hlasy
celkem v %
3
"Sdružení nestraníků"
1 944
1,16
53
DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! 2 604
1,56
7
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
1 366
0,81
57
Suver.-Strana zdravého rozumu
1 565
0,93
8
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
5 716
3,42
60
Česká str.sociálně demokrat.
41 519 24,89
10
SDRUŽENÍ PRO NÁŠ KRAJ - SNK 4 782
2,86
61
TOP 09 a Starostové pro Plz.k.
9 175
22
Nár.socialisté-levice 21.stol.
607
0,36
70
Občanská demokratická strana
44 160 26,48
37
Balbínova poetická strana
556
0,33
73
Koalice pro Plzeňský kraj
7 758
4,65
43
Komunistická str.Čech a Moravy
34 919 20,93
77
Strana svobodných občanů
2 116
1,26
51
Strana zelených
3 498
93
Česká pirátská strana
4 473
2,68
2,09
5,50
FC MIROŠOV
Dotace pro mladé fotbalisty FC Mirošov
Rok 2012 byl pro fotbalový klub FC Mirošov úspěšný nejen po sportovní stránce, ale přinesl úspěch i v zajištění materiálního
vybavení pro družstva přípravek. Plzeňský kraj poskytl fotbalovému klubu FC Mirošov dvě dotace.
1. Dotace na nákup kompletní sady dresů pro družstvo přípravky (18x hráčský, 2x brankařský) ve výši 15.000 Kč z dotačního
titulu „Dotace OKHE pro nestátní neziskové organizace“. Nákup dresů byl realizován v celkových nákladech 18.250 Kč.
2. Dotace na nákup fotbalových branek ve výši 40.000 Kč z projektu „Bezpečné branky“. Nákup branek byl realizován
v celkových nákladech 57.360 Kč.
Náklady nad rámec přidělených dotací byly uhrazeny z rozpočtu fotbalového klubu. Pořízení sady dresů i bezpečných branek
zkvalitní přípravu a sportovní činnost mladých fotbalistů. Branky budou též využity při výuce tělesné výchovy žáky mirošovské
školy.
Fotbalový klub FC Mirošov děkuje i touto cestou Plzeňskému kraji, jako poskytovateli uvedených dotací, za přidělené finanční
prostředky.
Za fotbalový klub FC Mirošov – Roman Štverák
5
ZE ŽIVOTA HASIČŮ NAŠÍ OBCE
Vážení spoluobčané,
i v tomto listu Vás chceme seznámit s činností hasičů
v Mirošově, a to v rozmezí srpen – září.
Ve čtvrtek 9. srpna 2012 zablokovala nehoda osobního
vozidla s traktorem téměř na 3 hodiny silnici v obci Číčov
u Spáleného Poříčí (Plzeň-jih).Osobní vozidlo bylo po střetu
značně zdemolované. Zatím co spolujezdec se z vozu dostal
sám, řidiče museli hasiči vyprostit. Oba zraněné odvezla ZZS
do nemocnice. Traktorista vyvázl z nehody bez újmy. Po
vyšetření nehody hasiči zahájili likvidační práce a asistovali
odtahové službě při nakládání vozidla.
Zasahující jednotky:
HZS Rokycany
JSDH Blovice
JSDH Mirošov
V úterý 14. srpna nám bylo nahlášeno zahoření hrabanky v
lesním porostu Pranty. Jednalo se o požár listí a hrabanky o
rozloze 2×2 metrů. K požářišti se hasiči museli dostat od
Příkosic.
Na místě zasahovali:
JSDHO Mirošov CAS 20 S2R Tatra Terno
JSDHO Příkosice CAS 25 Liaz Š706 RTO
18. srpna jsme se zúčastnili nohejbalového turnaje za
sokolovnou v Mirošově. Zde jsme obsadili 6. místo.
19. srpna jsme vyjížděli k požáru lesa do Přikosic. Požářiště
se nacházelo na téměř totožném místě jako v úterý. Spolu
s námi zde zasahoval sbor z Přikosic a HZS Rokycany.
20. srpna jsme na žádost MěÚ doplňovali studnu na hřbitově
na Jakubu.
25. srpna jsme se konečně dočkali svatby našich členů
Václava Šmatláka a Veroniky Rackové. Svatební obřad
proběhl na Mirošovském zámku. Manželům Šmatlákovým
ještě jednou blahopřejme.
V sobotu 8. září proběhla soutěž O putovní pohár Města
Mirošov v netradiční štafetě a královské disciplíně; požárním
útoku. Počasí nám přálo a našeho prvního ročníku se zúčatnilo
celkem šest týmů. Původně jsme čekali větší účast, jak z řad
6
domácích diváků i soutěžících, ale i tak jsme byli mile
překvapeni. Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit.
Náš první ročník dopadl následovně:
1. Borovno
2. Veselá
3. Mirošov
4. Město Touškov
5. Dobřív
6. Příkosice
Večer následovala zpívaná s občerstvením v hasičárně.
K tanci a poslechu nám hrála Štáhlavská Perla.
15. září jsme se zúčastnili tradiční Štítovecké hadice.
Disciplíny spočívaly ve smotání a rozmotání hadice,
překážkový běh s vědrem, slalom s nosítky, střelba ze
vzduchovky, která měla upilovanou mušku, a požární útok
podle starých pravidel. Po součtu bodů bralo naše družstvo 1.
místo, na 2. místě skončily Příkosice, 3. byl Dobřív a 4. místo
obsadil domácí tým.
22.
září
proběhla svatba
dalšího našeho
člena
Petra
Vaníčka
a
Lucie Pytlíkové
na zámku Kozel
u
Štáhlav.
Přejeme
manželům
Vaníčkovým
hodně
štestí,
zdraví a mnoho
dětí.
Ve stejný den
jsme se s naší
tatrou zúčastnili
slavnostního
předání nového
zasahového
vozidla Tatra v Kaznějově. Slavnostní akt přijelo podpořit 13
vozidel Tatra z Plzeňského a 1 z Karlovarského kraje.
Těšíme se na vás i v dalším čísle.
S pozdravem JSDHO Mirošov
www.sdhmirosov.ic.cz
V pátek 28. jsme se zúčastnili Svatováclavského turnaje
v malé kopané v Číčově. Náš tým skončil na 1. místě, 2. místo
obsadilo sousední Borovno a 3. skončila Jamaica Číčov.
TA LÉTA BĚŽÍ, VÁŽENÍ!
Ani se nechce věřit, jak ten čas a život utíká, a že je to již 70
let od ukončení naší školní docházky na mirošovské škole.
Letošní školní rok byljiž zahájen, a tak jsme my všichni dříve
narození vzpomněli 15. 09. 2012 na ukončení naší školní
docházky.
Bylo to v roce 1942, kdy jsme opustili školu
zakončením nástavbového toku tzv. J. U. K. dnes po této
dlouhé době vzpomínáme na naši drahou „Alma Mater“
s vděčností. Naše škola „onemocněla“ dřevomorkou. Je nám jí
líto a věříme, že všichni zainteresovaní učiní vše, aby se opět
zaskvěla ve stejné kráse a jedinečnosti. Vždyť náš ročník je
s ní prakticky stejně starý. Vzpomínám na naše školní začátky
ve staré škole, kde jsme seděli v celodřevěných lavicích, a
když bylo třeba jít na WC nebo k tabuli, všichni z řady museli
vystoupit. Učila nás nezapomenutelná paní učitelka
Loudínová a řídící ve škole byl pan Bajnar. Po přechodu do
měšťanské školy nás rozdělili na 3 třídy, a to A, B a C. ale i
zde byli tehdy učitelé, na které každý z nás i po tolika letech
vzpomíná s láskou a uznáním. Ještě nyní využívám některé
poznatky z toho, co nás učitel pan učitel Gabriel Veselý.
Mimo určování názvů druhů květin prováděl na školní
zahradě výuku ošetřování ovocných a okrasných stromů.
Účelem mé vzpomínky není vyjmenovat zde řadu dalších
učitelů a učitelek z naší školní docházky, ale přesto nelze
zapomenout na ředitele Čmolíka, Holuba a nakonec i Skočila.
Všichni byli mimo své školní povinnosti zapojeni do nějaké
veřejné činnosti. Nejen já mám na ně i po tolika letech ty
nejlepší vzpomínky. Jak odlišný byl poměr a přístup našich
pedagogů od některých dnešních..
Neměli jsme to lehké. Někteří z nás dojížděli do školy ze
Strašic, kde nebyl poslední ročník J. U. K., nebo z Padrtě,
Kolvína, Trokavce a dalších obcí, kde v zimním období
bývalo tehdy mnoho sněhu. Vzdálenost našich domovů od
školy byla více než 10 kilometrů. V létě jsme ji zdolávali na
kole, v zimě většinou pěšky.
Přesto všechno dnes rádi vzpomínáme na ta léta, kdy jsme i
v té vážné době byli vedeni k lásce k vlasti a vlastenectví, ale
přesto nám škola dala vše potřebné pro život, za což jsem jí
velmi vděčný a děkuji jí.
Václav Mühlbacher
MĚSTSKÁ KNIHOVNA MIROŠOV
www.knihovnamirosov.webk.cz
Stává je již tradicí, že měsíc září je u nás, v Městské knihovně Mirošov, vždy vyhrazen pro tvůrčí skupinu Večernice. Tito fotografové
s mentálním postižením u nás byli již pošesté. Opět to bylo příjemné setkání s milými lidmi, kteří i přes svůj handicap vidí svět
barevně. Děkujeme jim, že se s námi podělili o své fotografie a svůj pokrok, a doufáme, že se příští rok setkáme všichni znovu.
7
Půjčovní doba a provoz internetu městské
knihovny
Nové knihy
Robert Parker
Paul Doherty
Nora Roberts
Sandra Brown
Danielle Steel
Halina Pawlowská
Valja Stýblová
Lisa Jackson
James Patterson
Daniel Silva
Jan Bauer
Hynek Klimek
Michal Černík
Ladislava Pechová
Městečko Resolution
Smrt skrývá tvář
Nebezpečné útočiště
Texas
Dům na Charles Street
Až se mě dcera zeptá
Mecenáš v obnošené vestě
Zrozena k smrti
Soukromé hry
Portrét špionky
Klášter kostlivců
Strašidlář
Pohádkové chvilky
Nejkrásnější české písničky
Tel.: 371 121 482, 722 576 616 – Eva Rothová
Po
Út
13.00-17.45
10.00-12.30
13.00-15.45
St
Čt
Pá
13.00-15.45
10.00-12.30
13.00-15.45
zavřeno
Ve čtvrtek 22. listopadu od 17 hodin v Městské knihovně Mirošov proběhne vernisáž k fotografické výstavě pana Tomáše Lišky.
8
KOUTEK PRO REKLAMU
PNEUSERVIS LAVIČKA
POD JEDNOU STŘECHOU
Květinářství Jitka
NOVÉ – POUŽITÉ PNEU – PROTEKTORY I V VÝMĚNNÝM
ZPŮSOBEM – OPRAVY – RENOVACE DISKŮ KOL
PO – PÁ 8.00 – 11.00
SOBOTA 9.00 – 13.00
PROVOZNÍ DOBA:
13.00 – 17.00
Dobřívská 401, 338 43 Mirošov
Tel.: 371 783 205 – 602 347 815 – 603 451 333
737 729 411
řezané a hrnkové květiny
sušené vazby
svatební kytice
keramika, obrazy, dárkové předměty
květníky, keramické obaly, zeminy
smuteční vazby
E-mail: [email protected] www.pneulavicka.rokycansko.cz
Rámování obrazů
602 965 872
ZEDNICKÉ PRÁCE
VÍTEZSLAV MÁTL
VÝSTAVBA RD
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
OBKLADY
DLAŽBY
ŠLECHTĚNÉ OMÍTKY
VEŠKERÁ STAVEBNÍ ČINNOST
IČO: 18241824
DIČ: CZ7611142088
33843 Mirošov,Dobřívská 632
Mobil: 606 210 623, 728 924 078
rámujeme: puzzle, fotky, malby, výšivky
se sklem, bez skla, bez rámu – klip
pasparty (hloubka 1,5 mm)
sklo normální i antireflexní (2mm)
poradenství, dobré ceny
MIROŠOV 41
(Směr Spálené Poříčí, Kakejcov, 150 m za
kostelem, vlevo u hlavní silnice)
Po-Pá
So
9-11,30
9-11
13-16
Dobrá cena hezká kytka,
to je – Květinářství Jitka!
HAVARIJNÍ SLUŽBA
-instalatérské a topenářské práce
-čištění odpadu elektrickou čističkou
Příkosická 94, Mirošov
Tel.: 371 782 388
602 850 407
Další zájemci o reklamu v Mirošovských střípkách mohou kontaktovat M. Hudolinovou na tel. č.: 371 121 485 – 725 102 416
9
TJ SLOVAN JANOV
Od pondělí 01. 10. 2012 začala pravidelná cvičení v tělocvičně ve statku dle rozpisu:
Žactvo – čtvrtek – 18.00-19.00
Rodiče a děti – čtvrtek – 17.00-18.00
Zdravotní cvičení – středa – 18.00-19.00
Ženy a dorostenky – pondělí+čtvrtek – 19.00-20.00
Mladší žactvo, předškoláci – středa – 17.00-18.00
Florball – pondělí – 18.00-19.00
ZŠ A MŠ MIROŠOV
Sbírka na ZŠ Mirošov
V loňském roce se 9. třída zapojila do sbírky pro Ligu proti rakovině. 16. května 2012 jsme prodávali kytičky obyvatelům Mirošova i
žákům naší školy. V akci Český den proti rakovině jsme vybrali 7.446 Kč. Touto cestou děkuji všem, kteří se do akce zapojili a
přispěli na dobrou věc. Příští rok chceme ve sbírce pokračovat.
L. Špelinová
10
Začal podzim ve školce
Při pobytu venku se děti seznamují s plody stromů – sběr
žaludů, kaštanů.Ve školce pak vyrábíme různá zvířátka, ale
také si je schováme na zimu a pak je nosíme v zimě do lesa.
Navštívili jsme v Městské knihovně Mirošov výstavu fotografií.
Uspořádali jsme sportovní odpoledne ve spolupráci se Školní
družinou. Každý školák s předškolákem zdolával několikrát
překážkovou dráhu přes celou zahradu mateřské školy. Akce se nám
líbila a budeme v ní pokračovat.
11
REKONSTRUKCE ZŠ MIROŠOV
12

Podobné dokumenty

6. číslo - město Mirošov

6. číslo - město Mirošov Městský úřad Mirošov oznamuje všem občanům, že dne 31. 12. 2012 bude budova MěÚ Mirošov uzavřena a nebude se v žádné z jeho kanceláří. Poslední den pro placení v pokladně Městského úřadu Mirošov v ...

Více