Project 4 Unit 5

Komentáře

Transkript

Project 4 Unit 5
PROJECT 4 ■ UNIT 5 „OUR ENVIRONMENT“
∎ vocabulary (slovíčka)
see workbook p. 76 + 77 (unit 5 our environment)
∎ the environment (životní prostředí)
● environment (životní prostředí)
● environmental problems (problémy se životním prostředím)
● extreme weather (extrémní počasí)
● climate change (změna klimatu)
● global warming (globální oteplování)
● high temperatures (vysoké teploty)
● greenhouse gases (skleníkové plyny)
● pollution (znečištění)
● enormous amount of rubbish (ohromné množství odpadků)
● waste (plýtvat)
● throw away (vyhazovat)
● recycle (recyklovat)
● decompose (rozkládat se)
● drought (sucho)
● flood (záplava)
● rainforests (deštné pralesy)
● deforestation (odlesňování)
● cut down trees (kácet stromy)
● carbon dioxide (oxid uhličitý)
● hurricanes (hurikány)
● tropical storms (tropické bouře)
● harmful chemicals (nebezpečné chemikálie)
● fossil fuels (tuhá paliva)
● coal, oil and gas (uhlí, ropa a plyn)
● ice caps melting (tání ledových příkrovů)
● sea levels rising (stoupání hladiny moří)
● atmosphere (atmosféra)
● extinct (vymřít, vyhynulý)
● save the planet (zachránit planetu)
∎ everyday english (každodenní angličtina)
● how do you feel? (jak se cítíš?)
● I´m starving! (umírám hlady!)
● just stay cool! (akorát zůstaň v pohodě!)
● that´s easy for you to say. (to se ti lehko řekne.)
● she won´t be long. (nebude jí to dlouho trvat.)
● she´s just on the phone. (pouze telefonuje.)
● what shall I do? (co mám dělat?)
● start at the beginning (začít od začátku)
∎ expressing worries (vyjadřujeme obavy)
■ BEING NERVOUS (NERVOZITA) »
● I´m really nervous (jsem fakt nervózní.)
● I´ve got butterflies in my stomach. („mám motýly v žaludku“.)
● I feel sick. (je mi špatně.)
● my heart´s pounding. (buší mi srdce.)
● my legs feel like jelly. (mám nohy jako sulc.)
● my hands are shaking. (třesou se mi ruce.)
■ WHAT IF…? (A CO KDYŽ…?) »
∎ konstrukci WHAT IF…? použijeme, když se – často sami sebe – ptáme, zda něco nepokazíme
∎ po konstrukci WHAT IF…? následuje přítomný čas prostý (present simple), ačkoli český překlad odkazuje na budoucnost
● what if I fail? (co když neuspěju?)
● what if the plane crashes? (co když letadlo spadne?)
■ REASSURING (UJIŠŤOVÁNÍ) »
● don´t worry! (neboj!)
● it´ll be OK / all right! (to bude v pohodě!)
● you´ll be fine! (budeš dobrý!)
● I hope you´re right! (doufám, že máš pravdu!)
∎ passive voice (trpný rod)
∎ na rozdíl od češtiny, v anglické větě je trpný rod využíván často.
∎ v činném rodě je podmět aktivním činitelem děje » john wrote a letter. (john napsal dopis.)
∎ v trpném rodě podmět NENÍ aktivním činitelem děje, je pasivním příjemcem činnosti slovesa (podmětu tedy „někdo něco dělá“ ) » a letter was written by john.
(dopis byl napsán johnem.)
∎ trpný rod používáme tehdy, pokud je podmět ve větě méně důležitý, nebo je dokonce neznámý » it was made in japan. (bylo to vyrobeno v japonsku.)
■ SYSTEM (SYSTÉM) »
∎ trpný rod tvoří tři „díly“ » podmět + tvar slovesa TO BE + příčestí minulé
∎ příčestí minulé je slovesný tvar zakončený na –ED (u pravidelných sloves » opened, closed, visited, discovered…) nebo 3. tvar (u nepravidelných sloves » written,
done, been, seen, built…)
∎ „mezi časy“ se trpný rod pohybuje pomocí změny podoby tvaru slovesa TO BE. podmět i příčestí zůstávají stejné.
∎ otázka a zápor se v trpném rodě tvoří stejně jako otázka a zápor se slovesem TO BE.
■ EXAMPLES (PŘÍKLADY) »
∎ PRESENT SIMPLE
● this house is built of wood. (tento dům je postaven ze dřeva.) ● these cars aren´t made in germany. (tato auta nejsou vyráběna v německu.) ● is anybody hurt? (je
někdo zraněn?)
∎ PAST SIMPLE
● this house was built of wood. (tento dům byl postaven ze dřeva.) ● these cars weren´t made in germany. (tato auta nebyla vyrobena v německu.) ● was anybody
hurt? (byl někdo zraněn?)
∎ FUTURE
● this house will be built of wood. (tento dům bude postaven ze dřeva.) ● these cars won´t be made in germany. (tato auta nebudou vyrobena v německu.) ● when
will it be finished? (kdy to bude dokončeno?)
∎ PRESENT PERFECT
● this house has been built of wood. (tento dům byl postaven ze dřeva.) ● these cars haven´t been made in germany. (tato auta nebyla vyrobena v německu.) ● has it
been finished? (už to bylo dokončeno?)
∎ my notes (moje poznámky)

Podobné dokumenty

S nikým nechodím a nejsem cvok

S nikým nechodím a nejsem cvok „Ahoj Joshuo. To byly pěkně vznešené sliby, které jsi dneska řekl u oltáře! Jen doufám, že ses naučil držet slovo líp než tehdy, když jsem tě znala.“ „Páni, ten smoking ti sekne. A jak krásnou máš ...

Více

Můžeme plně věřit svým očím? Úvod - profiles

Můžeme plně věřit svým očím? Úvod - profiles V tomto modulu se studenti seznámí s optickými klamy a iluzemi, s kterými se mohou potkat v každodenním životě, a to v různých testech, ve filmu, či při oční vyšetřením. Studenti by měli pochopit f...

Více

Australia

Australia 19. Australia Výukové cíle:  Prohloubení znalostí o Austrálii –obyvatelích a geografii  žáci se orientují v mapě Austrálie, dovedou užívat zeměpisné názvy, navrhnou turistickou cestu po Austrálii...

Více

4. ročník - Gymnázium Jiřího Ortena

4. ročník - Gymnázium Jiřího Ortena efekt, ozónová díra, odpad, klimatické změny)  Navrhne možná řešení jednotlivých problémů  Vyjmenuje alternativní zdroje

Více