Nový formát Jai Bolo modlitby

Transkript

Nový formát Jai Bolo modlitby
Zivot v Radosti
Nový formát Jai Bolo modlitby
Pøíspìvek pøidal Jana Koubova
Wednesday, 18 March 2015
Jai Bolo - modlitba která pøinese po èem toužíme.....
Dùležité je opakovat Jai Bolo (èti džej bolo) modlitbu, dokud nemáte pocit, že se realita projeví (mít vnitøní vìdìní, že se tak
stane).Formát:„Jai bolo …modlitba v minulém èase, že se již stalo… Sri Amma Bhagavan Ki
Jai!“ (èti kí džej)Pøíklad:„Jai bolo pøijal jsi Pavla do návazného magisterského studia Sri Amma Bhagavan Ki
Jai! „Postup:Vizualizujte si výsledek ve 3D a v barvách hned napravo od støedu vašeho 3. oka (centrum
mezi oboèím).S vnitøním nadšením oslavujte výsledek, jež jste obdrželi.Mìjte jasno o svém zámìr a proè se modlíte.
Buïte upøímní ke svému Božství v tom, z jakého dùvodu se modlíte.Øeknìte Jai bolo modlitbu jen jednou s nadšením.
(Opakujte, dokud nemáte pocit, že je to kompletní.)(pøevzato z www.deeksha.cz)
http://www.zivotvradosti.cz
Vytvoøeno pomocí Joomly!
Generováno: 12 October, 2016, 18:07

Podobné dokumenty

Požehnání Jednoty (Oneness Benediction) – Božský fenomén

Požehnání Jednoty (Oneness Benediction) – Božský fenomén žádají o „Požehnání Jednoty“. Ve vìtšinì pøípadù je požehnání prožíváno jako silné elektrické šoky které osobu takøka srazí k zemi, nebo jako silné vibrace procházející tì...

Více

Sri Kalki Varadeeksha Mala

Sri Kalki Varadeeksha Mala EGA a.Dominance b. Odmítám dominanci c. Já mám pravdu d. Ty nemáš pravdu e. Boj o pøežití f. Zastírání 2. Zaznamenejte si, jaká slova, vyjádøení nebo gesta spouštìjí reakce druhým lid...

Více

Daršan Sri Bhagavana pro Dubai 22. listopadu 2013

Daršan Sri Bhagavana pro Dubai 22. listopadu 2013 A4. Sri Bhagavan: Mnoho problémù máte proto, že vaši pøedkové s vámi nejsou spokojení. A to, že je pøivoláte a udìláte pro nì Pada Pranam pro mrtvé pøedky, nakrmíte je tím co mají rádi a dos...

Více

Poselství OU u příležitosti celosvětového neness festivalu

Poselství OU u příležitosti celosvětového neness festivalu transformace ke svobodì, od svobody k probuzení a od probuzení k oneness. Podle Kalkiho, posunutí lidstva do stavu jednoty, je pøedzvìstí zlatého vìku. Je nìkolik milníkù, kterými lidstvo projde, n...

Více

George Gershwin tanĕà - radio

George Gershwin tanÄ•Ã - radio hudební projekt, který v sobÄ› spojuje hudbu živÄ› hranou i reprodukovanou, tanec a zpÄ›v. Melodicky a rytmicky pÅ™ibližu geniální dílo George Gershwina - amerického průkopníka muzikálu, jazzový...

Více

Bootcamp pro IT profesionály: Efektivní vzdìlávání se sportem a

Bootcamp pro IT profesionály: Efektivní vzdìlávání se sportem a upřesňuje Dvořák a dodává, že aktivní sportovci mohou zdarma využít lyžování na Javoru, jedné z nejdelších osvětlených sjezdovek českých hor a v případě nedostatku sněhu je samozřejmě zajištěn náhr...

Více

www.stavebnice-merkur.unas.cz :: Průřez společnosti a výrobků

www.stavebnice-merkur.unas.cz :: Průřez společnosti a výrobků s dechem. Další kapitolou historie firmy se stal vstup Ing. Jaromíra Kříže. Začínal podnikat v kovovýrobě v objektu, který získal restitucí po svém dědovi. Z původního záměru odkoupit několi...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PRAHY: Pozvánka na prezentaci prací studentů

ÚZEMNÍ PLÁN PRAHY: Pozvánka na prezentaci prací studentů chránìné území Meandry Botièe, mokøad, pole, sady, ale i celou øadu brownfieldù a nevyužívaných areálù – napøíklad velké opuštìné zahradnictví.

Více