AN květen 2008 - Petr Otáhal, as

Transkript

AN květen 2008 - Petr Otáhal, as
WWW.PETROTAHAL.CZ
ANDRAGOGICKÉ NOVINY
Kam poslat
spolupracovníky?
str. 4 a 5
DNES V LISTU
Tvrdý úder Vaší
konkurenci
str. 2 a 3
DNES V LISTU
DNES V LISTU
SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O.
Vybraní lektoři
a konzultanti
str. 6 a 7
Neprodejné
Andragogická
a poradenská
společnost
Petr Otáhal,
s. r. o.
Nedílnou součástí správného řízení každé organizace je kromě plánování, řízení, motivování,
delegování a kontroly
také systém efektivního
využití lidských zdrojů,
který nám umožňuje
využívat kvality lidského
ducha pro naše cíle.
Projekt vzdělávání
vznikal ve spolupráci s
renomovanými odborníky z oblasti managementu, marketingu, obchodu
a komunikace. Teoretičtí
odborníci a úspěšní praktici vytvořili systém
seminářů, školení, případových a tréninkových
studií, které nám mohou
pomoci lépe dosáhnout
svých cílů vlastními silami a silami našich
spolupracovníků.
Působíme v oblasti
rozvoje lidských zdrojů
u malých a středních
organizací, v komerční i
veřejné sféře. Naši lektoři jsou úspěšnými
praktiky a díky moderním metodám výuky
dosahují pozoruhodných
výsledků.
Naučíme Vaši organizaci jak ušetřit čas a
peníze, jakým způsobem
peníze lépe vydělat, jak
získat uznání a jistotu,
vysvětlíme Vám, jak si
zajistit pohodlí a komfort, naučíme Vás flexibilitě, kreativitě, spolehlivosti a hlavně Vám
pomůžeme ke spokojenosti.
Věříme, že díky projektu vzdělávání získáte
nové informace, které
Vám pomohou v řešení
problémů a které Vás
inspirují k novým
postupům, a že se proces
systematického vzdělávání stane nedílnou
součástí Vaší kultury.
2008
Další vzdělávání je konkurenční výhodou
Lisabonský protokol z roku
2001 hovoří o tom, že by
státy Evropské unie, mezi
něž patří od roku 2004 také
ČR, měly do roku 2010
dohnat Spojené státy
americké. Jednou z klíčových možností, jak toho
dosáhnout, je rozvoj lidských zdrojů.
Na další vzdělávání pracovníků je v současné době
kladen nemalý důraz. Dříve
se pracovníci firem a institucí vzdělávali pouze
tehdy, vznikne-li problém,
který bylo potřeba řešit. V
současné době má již každá
větší organizace naplánován
systematický rozvoj svých
pracovníků, a to nejenom v
tzv. tvrdých dovednostech,
jako je např. znalost cizího
jazyka, pokročilá počítačová
gramotnost, zvládání obsluhy technologického celku
apod., ale také v měkkých
dovednostech, jako je zvládání vnitrofiremní komunikace, zvládání konfliktních
situací, asertivní přístup k
řešení problémů a podobně.
Rozvoj lidských zdrojů se
stává klíčovou konkurenční
výhodou organizace.
Lidé více ví, více si věří
a více používají svou kreativitu, což pomáhá organizaci v její stabilitě a udržení na trhu. Systematický
rozvoj lidského potenciálu
není levnou záležitostí. A
právě proto je jedním z
klíčových fondů Evropské
unie Evropský sociální fond,
který pomáhá až do výše
100 % uznatelných nákladů
financovat vzdělávací
aktivity organizace. Mezi
uznatelné náklady patří
výdaje za špičkové lektory,
učební pomůcky, odborné
publikace, vybavení školicí
místnosti, doprovodné
náklady spojené s výukou
jako např. cestovné, stravné
a ubytování.
Máte-li ve Vaší organizaci
vyřešen systém rozvoje
lidských zdrojů, pak neváhejte a sáhněte si na peníze
Evropské unie. Jestliže rozvoj lidských zdrojů neřešíte,
či přímo zanedbáváte, pak se
připravujete o významnou
konkurenční výhodu. V takovém případě Vám doporučuji, abyste neváhali a
obrátili se na odbornou
vzdělávací společnost, která
Vám pomůže naplánovat
a realizovat rozvoj lidských
zdrojů. Více informací
získáte na stránkách
www.petrotahal.cz.
Bez dobré kávy to na semináři nejde
Espreso nebo cappuccino v
příjemné společnosti pod
zelenou pergolou italské
kavárničky s výhledem do
malebné uličky a na vlny líně
smáčející mořský břeh.
Napětí ze závažných rozhodnutí na poradě zklid-
ňované občasným polknutím doušku kávového moku.
Velký hrnek kávy sloužící
jako životabudič u počítače,
protože teď se musím
soustředit a rychle to
dodělat. Víkendové ráno
naplněné kávovou vůní,
snídaně na terase u barevně
prostřeného stolu...
Také tak nějak vnímáte
lahodnou chuť voňavé kávy?
A co příjemné a povzbuzující přestávky na kávu při
mnohahodinovém semináři,
během něhož lektor vyžaduje po účastnících stálou
pozornost a myšlenkovou
a slovní aktivitu? Kde se
bere ta síla kávového prožitku a užitku?
Pití kávy má bohatou
historii opředenou řadou
legend. Jedna z nejstarších
vypráví o jemenském pastýři
Kaldim, jehož kozy se jednou napásly na keři plném
červených bobulí a záhy
začaly divoce pobíhat a skákat. Kaldim okusil ty bobule
také a najednou byl veselý,
smál se a tancoval. Arabští
kronikáři umístili počátek
dějin kávy do Etiopie, kde
byla káva konzumována
stejně jako jiné rostliny —
syrová byla žvýkána, rozemletá na kaši, kvašena,
dušena a vařena.
Teprve časem se snad zcela náhodou vyvinulo pražení
zrn. Pěstování kávy a její pití je ale nepochybně svázáno
s Araby. Asi ve 14. století se
dostala káva na Arabský
poloostrov, kde měl Jemen
při pěstování kávy dlouhou
dobu monopolní postavení.
V 17. století se káva dostala
do Evropy, kde ji lékaři používali jako lék při opilství
a otravě alkoholem, jako
přípravek na zhubnutí. A
dále se smetanou jako
posilující prostředek při
anorexii, proti kašli, tuberkulóze, kurdějím a proti
bolestem hlavy.
(pokračování na straně 4)
2 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY
Jak to děláme
Pro nejvhodnější vzdělávání Vás i Vašich spolupracovníků máte možnost zvolit si formu vybraného
vzdělávacího programu.
Našim zákazníkům doporučujeme: otevřené veřejné
semináře, uzavřené akce „na míru“, konzultace, oponentury, analýzy problémů, personální audity, koučování, osobní rozvoj, personální plánování, trénování,
outdoorové aktivity, workshopy, brainstormingy.
Nezapomínejte, že osm z deseti personalistů doporučuje systém celoživotního vzdělávání jako nástroj
profesního i osobního úspěchu.
Peníze
z Evropské
Unie na
vzdělávání
Již od roku 2002 pomáháme našim klientům se
zajišťováním nevratných finančních prostředků z
cizích zdrojů na jejich vzdělávací akce. V letech 2003
až 2004 jsme ve spolupráci s RPIC Frýdek-Místek
a BIC Ostrava zajišťovali 50% dotaci na náklady
spojené se vzděláváním pro zaměstnance malých
a středních podnikatelských subjektů.
Od roku 2004 pomáháme našim klientům s tvorbou žádostí (dále jen projektů) o získání finančních
prostředků ze strukturálních fondů Evropské Unie.
Specializujeme se na Evropský sociální fond. Máme
za sebou tvorbu 50 různých projektů pro komerční,
veřejný i neziskový sektor v rámci OP RLZ a OPPP
(GS Profese).
Úspěšnost projektů tvořených v roce 2005 byla
85 %. V prvním pololetí 2006 se nám podařilo získat
pro naše klienty dotace ve výši 12,7 mil. Kč. Ve
druhém pololetí 2006 to bylo přes 33 mil. Kč.
V současné době připravujeme pro naše klienty
čerpání z OP LZZ a OP VpK v novém programovacím období 2007 až 2013 v celkovém objemu
200 mil. Kč.
Zkušenosti rádi použijeme i pro Váš ekonomický
prospěch. Na vyžádání Vám manažeři projektu
vzdělávání rádi poskytnou reference na konkrétní
příjemce dotací.
Volejte prosím telefonní číslo 558 623 093.
Z DOMOVA
2008
Dejte konkurenci tvrdý úder!
Vyberte si vzdělávací téma:
ADAPTACE NOVÉHO PRACOVNÍKA V ORGANIZACI
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Externí a interní komunikace pracovníka
8 až 16
Zvládání konfliktních situací
8 až 16
Asertivita trochu jinak
8 až 16
Rétorické dovednosti
ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO LEKTORY
Název semináře
Počet hodin
6 až 8
Didaktické pomůcky a jejich ovládání
6 až 8
Příprava vzdělávací akce její metodika
8 až 16
Prezentační dovednosti přednášejícího
8 až 16
Partnerské přístupy k frekventantům
8 až 16
Pokročilé výukové metody
8 až 16
Tajemná řeč těla
ANDRAGOGIKA PRO MANAŽERY
Název semináře
Počet hodin
6 až 8
Didaktické pomůcky a jejich ovládání
8 až 16
Prezentační pomůcky přednášejícího
8 až 16
Zvládání problémových míst při prezentaci
6 až 8
Tajemná řeč těla
EMOCE A KOMUNIKACE V MEDICÍNĚ
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Komunikační pasti v medicíně
8 až 16
Komunikace se smyslově handicap. klientem
8 až 16
Stresové faktory a jejich ovlivňování
8 až 16
Asertivní dovednosti v medicíně
8 až 16
Prevence syndromu vyhoření
8 až 16
Emoční kompetence a inteligence
8 až 16
Pacient, klient nebo spotřebitel?
EVROPSKÁ INTEGRACE A EVROPSKÁ IDENTITA
Název semináře
Počet hodin
6 až 8
Strukturální fondy EU
6 až 8
Diskriminace a antidiskriminační politika
6 až 8
Evropská integrace
6 až 8
Národní identita států v EU
FINANCE (PRO ODBORNÍKY)
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Finanční analýza dat pro specialisty
8 až 16
Řízení cash flow
8 až 16
Finanční controlling
8 až 16
Kalkulace nákladů organizace
8 až 16
Hodnocení účetních jednotek
FINANCE PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY
Název semináře
Počet hodin
8
Základy financí
8
Kalkulace nákladů v souvislostech
8
Bilancování rozpočtu
8
Efektivní využívání cizích zdojů
8
Strukturální fondy EU
8
Účetní výkazy-praktikum
8
Manažerské účetnictví-praxe řízení výkonnosti podniku
8
Příprava a realizace investic pro neekonomy
8
Základy ekonomických znalostí pro administrativu
8 až 16
Úvod do controllingu pro manažery neekonomy
8 až 16
Controlling v praxi-řízení nákladů pro neekonomy
HORIZONTÁLNÍ TÉMATA PRO VEŘEJNÝ A STÁTNÍ SEKTOR
Název semináře
Počet hodin
6 až 8
Diskriminace a antidiskriminační politika
6 až 8
Rovné příležitosti mužů a žen
8 až 16
Komunikace s osobami ohroženými společenskou exkluzí
6 až 8
Boj proti korupci
6 až 8
Environmentální minimum
6 až 8
Etický kodex úředníka veřejné správy
6 až 8
Etika a etiketa úředníka veřejné správy
KOMUNIKACE PRVOLINIOVÝCH PRACOVNÍKŮ
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Externí a interní komunikace pracovníka
8 až 16
Zvládání konfliktních situací
8 až 16
Asertivita trochu jinak
8
Hezky česky v pravopise i v komunikaci
8
Úprava písemností dle ČSN
8 až 16
Rétorické dovednosti pro prvoliniové pracovníky
8
Příprava na hodnotící pohovor - podpora realizace
8 až 16
Vitality management pro prvoliniové pracovníky
6 až 8
Písemná komunikace v obchodní praxi
KOUČINK PRO MANAŽERY
Název semináře
Počet hodin
8
Koučování jako nástroj výkonného řízení
8
Metody koučinku
8 až 16
Komunikační pasti při koučování
KRIZOVÝ MANAGEMENT
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Základy krizového managementu pro TOP manažery
8 až 16
Základy vedení při krizovém řízení
LEGISLATIVA - PRÁVO
Název semináře
Počet hodin
6 až 8
Zákoník práce (po novelizaci k 01.01.2007)
6 až 8
Trestní odpovědnost vedoucího pracovníka
6 až 8
Reklamace a ochrana spotřebitele
6 až 8
Smlouva o dílo a uplatitelnost práva
6 až 8
Zákon o veřejných zakázkách
MANAŽER VÝROBY
Název semináře
Počet hodin
8
Týmové role a motivace v kolektivu
8 až 16
Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí
8 až 16
Plánování, delegování a kontrola v praxi
8 až 16
Kaizen a štíhlá výroba
8 až 16
SIX SIGMA a její využití
6 až 8
Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci
MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - HARD SKILLS
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Týmové role a motivace v malé a střední organizaci
8 až 16
Plánování a delegování v manažerské praxi
8 až 16
Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj
8 až 16
Porada jako nástroj výkonného řízení
8
Budování firemní kultury ve 21. století
8 až 16
Kaizen a štíhla výroba
8 až 16
SIX SIGMA a její využití
8 až 16
Strategické myšlení v podmínkách hyperkonkurence
MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - SOFT SKILLS
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Účinné ovlivňování v manažerské praxi
8 až 16
Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj
8 až 16
Prevence syndromu vyhoření
8 až 16
Prezentace a zásady veřejného projevu manažera
8 až 16
Stresové faktory a jejich ovlivňování
8
Image a charisma moderního manažera
8 až 16
Hra jako součást manažerských technik řízení?
8 až 16
Vyrovnání se s kritikou
8 až 16
Vitality management
8 až 16
Řízení změn (management změn)
8 až 16
Nebojme se pojmů (PDCA, KISS, SMART, STAR...)
MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO MISTRY
Název semináře
Počet hodin
8
Týmové role a motivace v koletivu
8
Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí
8
Plánování, delegování a kontrola v praxi
8
Prezentační dovednosti na pracovišti
8
Prevence syndromu vyhoření
8
Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace
8
Kaizen a štíhlá výroba
8
Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci
8
Budování firemní kultury a environmentálního minima
8
Kariérový postup (z dělníka mistrem a co dál?)
8
Vyrovnávání se s kritikou, generační a profesní konflikt
8
Využívání potenciálu podříz. a porada jako nástroj řízení
8
Základy finančních souvislostí
8
Krizové řízení týmu
MARKETING (PRO ODBORNÍKY)
Název semináře
Počet hodin
8
Tvorba marketingového plánu
8
Praktické PR (Public Relations)
8
Cílené využívání informací a práce s informacemi
8
Product manager a jeho marketingová odbornost
8
Marketingová komunikace cyklus
8
Účinná propagace v praxi moderní firmy
8
Event Marketing
MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI PRO MANAŽERY
Název semináře
Počet hodin
6 až 8
Podnikatelské prostředí a jeho analýza
6 až 8
Corporation identity a public relations
6 až 8
Cílené využívání informací a práce s informacemi
6 až 8
Zavádění nových výrobků a služeb na tuzemský trh
6 až 8
Zavádění nových výrobků a služeb na zahraniční trhy
6 až 8
Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci
6 až 8
Jak vytvořit účinné reklamní sdělení
6 až 8
Praktické využití SWOT a dalších analýz
MULTIKULTURNÍ SEKCE
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Komunikace s korejským manažerem
8 až 16
Komunikace s japonským manažerem
6 až 8
Čína a Tibet očima cestovatele
NÁKUPNÍ DOVEDNOSTI - SOFT SKILLS
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Info. zdroje a efektivní zjišťování výhodných nabídek
6 až 8
Zákon o veřejných zakázkách
8 až 16
Strategické vyjednávání výhodných podmínek
8 až 16
Rozhodovací fáze nákupu
8 až 16
Nákupčí profesionál
8 až 16
Úspěšné nákupní oddělení a nákupní marketing
8 až 16
Procesní řízení nákupu
8 až 16
Nákupní jednání
8 až 16
Telefon v nákupní činnosti
OBCHODNÍ DOVEDNOSTI PRO DLOUHODOBÝ PRODEJ
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Plánování jako základ úspěchu v obch. praxi (sebeřízení)
8 až 16
Marketingové myšlení pro obchodníky
8 až 16
Efektivní telemarketing
8 až 16
Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání
8 až 16
Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka
8 až 16
Správná argumentace a zdolávání námitek v obch. praxi
8 až 16
Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu
8 až 16
Řečnické dovednosti (prezentace, zásady veřej. projevu)
8
Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi
8 až 16
Prevence syndromu vyhoření obchodníka
8 až 16
Dlouhodobé budování vztahů se zákazníkem
8
Image a charisma moderního obchodníka
8 až 16
Emoce v obchodě
2008
Z DOMOVA
ANDRAGOGICKÉ NOVINY
/3
Dejte konkurenci tvrdý úder!
Vyberte si vzdělávací téma:
8 až 16
Vitality management pro obchodníky
8 až 16
Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích
8 až 16
Jak úspěšně představit svoji nabídku
8 až 16
Key Account Management
8 až 16
Profesionální prezentace na výstavách a veletrzích
OBCHODNÍ DOVEDNOSTI PRO KRÁTKODOBÝ PRODEJ
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Plánování jako základ úspěchu v obch. praxi (sebeřízení)
8 až 16
Marketingové myšlení pro obchodníky
8 až 16
Efektivní telemarketing
8 až 16
Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání
8 až 16
Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka
8 až 16
Správná argumentace a zdolávání námitek v obch. praxi
8 až 16
Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu
8 až 16
Řečnické dovednosti (prezentace, zásady veřej. projevu)
8
Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi
8 až 16
Prevence syndromu vyhoření obchodníka
8
Image a charisma moderního obchodníka
8 až 16
Emoce v obchodě
8 až 16
Vitality management pro obchodníky
8 až 16
Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích
8 až 16
Jak úspěšně představit svoji nabídku
8 až 16
Key Account Management
8 až 16
Profesionální prezentace na výstavách a veletrzích
OPERÁTOR CALL CENTRA
Název semináře
Počet hodin
8
Telefonní komunikace
8 až 16
Efektivní telemarketing
8 až 16
Efektivní prodej po telefonu
8 až 16
Komunikační pasti při telemarketingu a prodeji po tel.
8
Písemná komunikace v obchodní praxi
OUTDOOR A TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY
Název semináře
Počet hodin
individuálně
Sportovní animace pro skupinu
individuálně
Outdoor fun
PERSONALISTIKA PRO MANAŽERY
Název semináře
Počet hodin
8
Analýza pracovních pozic a popisy práce
8
Kariérový postup v malé a střední organizaci
8
Hodnotící a rozvojový rozhovor s pracovníkem
8
Výběr spolupracovníků (ideální výběrové řízení)
8
Mobbing a bossing
8
Hodnocení dle metody 360 stupňů
8
Personální controlling
8
Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci
8
Outplacement (analýza, poradenství, semináře)
8
Trendy a možnosti výběru zaměstnanců
8
Jak vybrat kvalitního obchodního zástupce
8 až 24
Jak dělat personalistiku v malém a středním podniku
8 až 16
Personální aspekty znalostního managementu
POČÍTAČOVÉ KURZY PRO (MÍRNĚ) POKROČILÉ
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Zrychlení práce s internetem a elektronickou poštou
8 až 16
Skvělá prezentace MS PowerPoint
8 až 16
MS Word neznámý (zjednodušte si práci)
8 až 16
MS Excel neznámý (zjednodušte si práci)
16 až 80
Psaní všemi deseti
8 až 16
MS Word pro pokročilé
8 až 16
MS Excel pro pokročilé
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTOVÝ MANAŽER
Název semináře
Počet hodin
8
Základní dovednosti při plánování projektů
8
Životní cyklus projektu
8
Rizika projektu a jejich eliminace
8
Projektové řízení I Nástroje a metody plánování projektu
8
Projektové řízení II Nástroje a techniky řízení projektu
8
Projektové řízení III Rozvoj osobnosti projekt. manažera
8
Projektové řízení IV Řízení projektového portfolia
8
Klíče projektového řízení
8
Specifika řízení projektů z ESF
8
Jak úspěšně řídit projektový tým
8
Nová generace projektového řízení
8
Výkonnostní ukazatele v HR
8
Znalosti lidí řízené k úspěchu organizace
ŘÍZENÍ ORGANIZAČNÍCH ZMĚN
Název semináře
Počet hodin
8
Balanced Scorecard v praxi
8 až 16
Moderní metody řízení
8 až 24
Řízení změn
8
Firemní kultura
VEDENÍ TÝMU, OSOBNÍ A MANAŽERSKÉ KOMPETENCE
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Uspějte v 1. manažerské funkci - nastartujte svou kariéru
8 až 16
Kompetentní manažer rozvoj - manažerských dovedností
8 až 16
Efektivní manažer - nástroje zvyšování výkonnosti týmu
8 až 16
Jak úspěšně jednat s lidmi
8 až 16
Vedení pracovního týmu
8 až 16
Týmová spolupráce
8 až 16
Nástroje manažera k řízení a motivování pracovníků
8 až 16
Koučink pro manažery a trenéry
8 až 16
Jak efektivně motivovat
8 až 16
Efektivní řízení porad
8 až 16
Efektivní komunikace
8 až 16
Manažerské pohovory
8 až 16
Asertivita v praxi
8 až 16
Řízení konfliktů
8 až 16
Manažerské vyjednávání - nová dynamika pro Váš podnik
8 až 16
Strategie a taktika argumentace, umění přesvědčit
8 až 16
Prezentační dovednosti
8 až 16
Prezentační dovednosti v angl. nebo německém jazyce
8 až 16
Rétorika - zdokonalení veřejného projevu
8 až 16
Skupinové řešení problémů
8 až 16
Time management - řízení času
8 až 16
Jak zvládat pracovní stres
PSYCHOLOGIE
Název semináře
Počet hodin
8
Emoční kompetence a emoční inteligence
8
Asertivita trochu jinak
8
Stresové faktory a jejich ovlivňování
8
Tajemná řeč těla a její každodenní využívání
ŘÍZENÍ A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Název semináře
Počet hodin
8
Trendy a možnosti výběru zaměstnanců
8 až 16
HR manažer
8 až 16
Řízení kompetencí
8 až 16
Motivační systémy ve firmě
8 až 16
Efektivní vzdělávání zaměstnanců
8 až 16
Interní komunikace - součást firemní kultury
8 až 16
Audit personálních činností a personální benchmarking
8 až 16
Tvorba kompetenčních modelů, popisy pracovních míst
8 až 16
Trénink výběrových pohovorů
8 až 16
Assessment a Development Centrum - nástroj hodnocení
8 až 16
Orientace a adaptace nových zaměstnanců
8 až 16
Tvorba systémů motivace ve společnosti
8 až 16
Hodnocení prac. výk. zaměstnanců - hodnotící pohovory
8 až 16
Odměňování zaměstnanců a zaměstnanecké výhody
8 až 16
Řízení kariéry a profesního růstu manažerů a zaměstn.
8 až 16
Analýza vzděl. potřeb a hodnocení vzděl. programu
8 až 16
Personální práce jako požadavek systému man. kvality
8 až 16
Pracovní právo pro personalisty
8 až 16
Vedení personální agendy v praxi
SEKRETÁŘKA VIZITKA ORGANIZACE
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Externí a interní komunikace pracovníka
8 až 16
Zvládání konfliktních situací
8 až 16
Asertivita trochu jinak
8
Hezky česky v pravopise i v komunikaci
8
Úprava písemností dle ČSN
8
Spisová služba v komerční a veřejné sféře
8
Time management pro sekretářky
6 až 8
Gastronomická pravidla pro asistentky a sekretářky
4 až 6
Barvová typologie a image
8 až 16
Rétorické dovednosti pro sekret., asistentky a referentky
8
Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace
8 až 16
Vitality management pro sekretářky a asistentky
8
Efektivní komunikace po telefonu
8
Základy ekonomických znalostí pro administrativu
SERVISNÍ TECHNIK V AKCI - MONTÁŽNÍ TECHNIK V AKCI
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Externí a interní komunikace pracovníka
8 až 16
Zvládání konfliktních situací
8 až 16
Asertivita trochu jinak
6 až 8
Time management
ÚŘEDNÍK - VIZITKA ÚŘADU
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Externí a interní komunikace pracovníka
8 až 16
Zvládání konfliktních situací
8 až 16
Asertivita trochu jinak
6 až 8
Hezky česky v pravopise i v komunikaci
6 až 8
Úprava písemností dle ČSN
6 až 8
Spisová služba v komerční a veřejné sféře
6 až 8
Time management úředníka
8 až 16
Rétorické dovednosti úředníka
6 až 8
Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace
VZDĚLÁVÁNÍ BEZ HRANIC - TUZEMSKO
Název semináře
Počet hodin
1 až 2 dny
Praha stověžatá
2 až 4 dny
Beskydy
VZDĚLÁVÁNÍ BEZ HRANIC - ZAHRANIČÍ
Název semináře
Počet hodin
1 den
Wien jarní, adventní
1 až 2 dny
Krakow jarní, adventní
* Počet hodin, tzn. možný rozsah výuky ve vyučovacíh
hodinách (vyučovací hodina = 45 minut).
Naše odbornost — společnost Petr Otáhal, s. r. o., má
status akreditovaného vzdělávacího střediska
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na celou
řadu vzdělávacích akcí v oblasti managementu, řízení,
obchodních dovedností a marketingu. Dále nám byla
udělena podle ust. § 30 odst. 5 zák. č. 312/2002 Sb.
akreditace vzdělávací instituce Ministerstva vnitra ČR
a akreditace celé řady odborných vzdělávacích programů
podle ust. § 31 ods. 5 zák. č. 312/2002 Sb. pro úředníky
a vedoucí úředníky.
Proč by o financích
měli něco vědět
i nefinanční manažeři
Když jsem před lety oznámil svému dědovi, že jdu
studovat vysokou školu ekonomickou, zeptal se mě, co ze
mě potom bude. Sám si tehdy i odpověděl: KOMIK?
Připadlo mi to tenkrát k smíchu.
Mnohokrát jsem si na tuto historku vzpomněl, protože
jsem potkal ve své manažerské praxi hodně eKOnoMIKŮ a taky manažerů KOMIKŮ, kteří se sami ztrapňovali základními neznalostmi ekonomických pojmů
a souvislostí. Jeden z takových manažerů si nechal
vysvětlit, co je to CASH-FLOW, a poté „odborně perlil”
naučenou frází „uděláme ten keš end flou”. Mělo to
mimořádný úspěch, především při jednáních v bankách.
A právě pro ty manažery, kteří nemají ekonomické
vzdělání ani praxi a chtějí zvýšit svou ekonomickou
gramotnost a vyhnout se podobným trapasům, je určen
čtyřdenní vzdělávací modul. Účastníci pochopí vzájemné
vztahy mezi finančními výkazy (rozvahou, výkazem
cash-flow a výkazem zisků a ztrát), dozví se, jak důležité
je umět rozlišit jednotlivé druhy nákladů, kdy se firmě
vyplatí outsourcing, co je cílem systémů plánů a
rozpočtů, jak využívat efektivně cizí zdroje a mnohé další
informace, ale především si uvědomí, že ne všechny
finanční, resp. ekonomické úkoly, lze řešit zdravým
selským rozumem
Některé totiž zdravým selským rozumem ani pochopit
nejde. Žijeme v době, kdy homo economicus prosazuje
teorii „růstu růstu”. Slyšíme, že ekonomika roste o 5 %
ročně, což zní to jako konstantní růst. Ale není. Letošních
5 % růstu je více zboží a služeb oproti loňským 5 %,
protože z loňska je základ o oněch 5 % vyšší. Místo rovné
čáry, jak to ze slov vypadá, je to ve skutečnosti exponenciální křivka, která se stává stále příkřejší. Problém je,
že neustálý růst skutečné ekonomiky vyžaduje neustále
se stupňující potřebu přírodních zdrojů a energie. Jak řekl
ekonom Kenneth Boulding: „Každý, kdo věří, že
exponenciální růst může pokračovat do nekonečna, je
buď blázen, nebo EKONOM”. Chcete-li se dozvědět
více, přihlaste se do ŠKOLY FINANCÍ PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY. Ing. Lumír Vantuch
4 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY
Bez dobré
kávy...
Dokončení ze strany 1.
Cesty kolonistů pak přenesly sazenice kávovníku leckdy za různě
pohnutých a dramatických situací na ostatní
kontinenty.
Nyní se káva pěstuje v
tzv. kávovém pruhu
tropických zemí, především v Brazílii, Kolumbii,
Guatemale, Etiopii,
Keni, Indii a Indonesii
ve dvou základních
druzích – Arabica a Robusta.
Jaké tajemství se skrývá v kávovém zrnu,
že má tak povzbuzující
a osvěžující účinky a odkud se bere ta mámivá
vůně kvalitní kávy?
Hlavními složkami kávy
jsou kofein, voda, minerální látky, kávový tuk,
uhlohydráty, bílkoviny,
kyseliny a aromatické
látky, které procházejí od
kávového keře do našeho
šálku dlouhou, náročnou
a složitou cestou, na
které číhá řada nástrah
ohrožujících magický
výsledek. Kofein, kterého dostaneme v jednom
šálku 60–80 mg, je
odpovědný za povzbuzující účinek kávy na
centrální nervový systém
a na sympatický vegetativní systém, což ovlivňuje činnost srdce,
látkovou výměnu, zrychluje dýchání a rozšiřuje
cévy v mozku. Množství
kofeinu závisí na jednotlivci, individuální je
nejen potřeba, ale i horní
mez, jejíž překročení
způsobí vnitřní neklid
a nespavost. Na 1000
substancí aromatických
látek se nachází až v
upražené kávě. Jejich
celkový poměr dává
správné aroma kávy.
Analyticky měřitelné
(hlavně chlorogenové)
kyseliny vytvářejí v
kávovém nápoji žádanou
lehkou hořkost. A tak
jemná alchymie od
sklizně, přes zpracování,
výběr, mísení a pražení
kávových zrn umí
vyhovět rozdílným
chutím, často typickým
pro určité zeměpisné
oblasti a země, v zásadě
od jihu k severu od tmavé
po světlejší kávu, od
hořké po kyselejší, od
silné po jemnější.
A jaká káva chutná
vám? Že je pro vás zásadní způsob a kvalita
přípravy kávy?
No jistě! Ale to je zase
jiná kapitola. Tak si teď
dejte svůj šálek kávy a radujte se ze všeho a se
vším.
Ing. Zdeňka Veselá
ZE SVĚTA
2008
Manažerská škola pro mistry
Motto: Ušetřit spoustu peněz a starostí ve výrobě může i mistr (lídr týmu), pokud umí dobře řídit a vést svěřený kolektiv.
lídrů týmů a nižšího managementu. Účastníci se naučí
lépe komunikovat s podřízenými a nadřízenými,
dokáží lépe řešit konfliktní
situace na pracovišti,
plánovat a kontrolovat své
podřízené, nebát se převzít
zodpovědnost, efektivněji
a samostatněji řešit svěřené
úkoly.
Cíl studia:
Vydělejte na rozvoji manažerských dovedností svého
mistra, pošlete jej jednou za
tři týdny na jeden den k nám!
Cílem šestidenního studia je
výuka a rozvoj manažerských dovedností u mistrů,
Termín,
místo
a číslo
Termín,
místo
a číslo
Termín,
místo
a číslo
Termín,
místo
a číslo
Termín,
místo
a číslo
Termín,
místo
a číslo
Termín,
místo
a číslo
Týmové role
a motivace
v kolektivu
Jak se domluvit
s lidmi, kteří
nechtějí
16.01.
Ostrava
8010
13.02.
Brno
8011
20.02.
Jihlava
8144
21.02.
Tábor
8130
22.02.
Jihlava
8131
16.04.
Ostrava
8013
27.05.
Jihlava
8012
16.02.
Ostrava
8015
05.03.
Brno
8016
12.03.
Jihlava
8145
06.03.
Tábor
8132
07.03.
Jihlava
8133
07.05.
Ostrava
8018
17.06.
Jihlava
8017
Plánování, delegování a kontrola v praxi
Prezentační
dovednosti na
pracovišti
27.02.
Ostrava
8020
26.03.
Brno
8021
09.04.
Jihlava
8146
10.04.
Tábor
8134
11.04.
Jihlava
8135
28.05.
Ostrava
8023
15.07.
Jihlava
8022
19.03.
Ostrava
8025
16.04.
Brno
8026
14.05.
Jihlava
8147
15.05.
Tábor
8136
16.05.
Jihlava
8137
18.06.
Ostrava
8028
12.08.
Jihlava
8027
Zákoník práce
v praxi mistra
09.04.
Ostrava
8030
07.05.
Brno
8031
29.05.
Jihlava
8139
28.05.
Tábor
8138
29.05.
Jihlava
8139
09.07.
Ostrava
8033
09.09.
Jihlava
8032
Prevence syndromu vyhoření
30.04.
Ostrava
8035
28.05.
Brno
8036
18.06.
Jihlava
8148
19.06.
Tábor
8140
20.06.
Jihlava
8141
30.07.
Ostrava
8038
07.10.
Jihlava
8037
Název semináře
Školné bez DPH 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00
Škola rozvoje
obchodních
dovedností
Motto: Jak prodávat, abychom prodali?
Cíl studia:
Vydělejte na rozvoji obchodních dovedností svého
obchodníka! Pošlete jej
jednou za tři týdny na jeden
den k nám. Cílem šestidenního studia je výuka a zdokonalení obchodních a pro-
Termín,
místo
a číslo
11.01.
Ostrava
8040
01.02.
Ostrava
8045
Termín,
místo
a číslo
15.02.
Brno
8041
07.03.
Brno
8046
Termín,
místo
a číslo
14.03.
Praha
8042
04.04.
Praha
8047
Termín,
místo
a číslo
25.04.
Ostrava
8043
23.05.
Ostrava
8048
Termín,
místo
a číslo
30.05.
Brno
8044
20.06.
Brno
8049
22.02.
Ostrava
8050
14.03.
Ostrava
8055
28.03.
Brno
8051
18.04.
Brno
8056
25.04.
Praha
8052
16.05.
Praha
8057
13.06.
Ostrava
8053
04.07.
Ostrava
8058
11.07.
Brno
8054
01.08.
Brno
8059
04.04.
Ostrava
8060
25.04.
Ostrava
8065
16.05.
Brno
8061
06.06.
Brno
8066
06.06.
Praha
8062
27.06.
Praha
8067
25.07.
Ostrava
8063
15.08.
Ostrava
8068
22.08.
Brno
8064
12.09.
Brno
8069
22.800,00
22.800,00
22.800,00
22.800,00
22.800,00
Název semináře
Marketingové myšlení
pro obchodníky
Příprava na obchodní
schůzku a úvodní
fáze jednání
Zjišťování a vyvolávání
potřeb zákazníka
Správná argumentace
a zdolávání námitek
v obchodní praxi
Rozhodovací fáze
jednání a úspěšné
uzavření obchodu
Dlouhodobé budování
vztahů se zákazníkem
Školné bez DPH
dejních dovedností. Účastníci se naučí lépe zjišťovat a
vyvolávat potřeby potenciálního zákazníka, zvládat
námitky a emoce zákazníka,
tah na branku a hlavně
uzavřít objednávku.
Lobbujeme za cizí jazyk
Od zvláštního zpravodaje z
Bruselu: Velkou většinu
prezentovaných témat pro
manažery a obchodníky
vyučujeme také v
anglickém, německém,
ruském a japonském jazyce.
Nepřekládáme české texty
do požadovaného jazyka, ale
využíváme metodiku
r e n o m o v a n ý c h
mezinárodních univerzit
přímo z požadované
jazykové oblasti.
Školné zahrnuje:
Zajištění kvalifikovaných
lektorů, učební pomůcky,
interaktivní učební manuál,
ústní konzultaci před zahájením kurzu a po skončení
kurzu s lektorem, pomoc při
měření efektivity vzdělávacího programu, nápoje a občerstvení v průběhu kurzu,
oběd, v Ostravě také parkovné.
Organizační informace:
Vzdělávání je možné zahájit
i v průběhu semestru. Semináře pro Moravskoslezský
kraj probíhají v Ostravě v
hotelu Harmony Club (což je
bývalý hotel Chemik) na
třídě 28. října. U hotelu je
dostatek parkovacích míst.
Vynikající je také spojení
vlakem, autobusem a tramvají. Semináře pro kraj
Vysočina probíhají v penzionu Rytířsko (pouze 800 m
od D1) nebo v Business hotelu Jihlava (pouze 6km od
D1, exit 112) nebo v motelu
Velký rybník na trase
Pelhřimov – Humpolec (jen
6 km od D1). U hotelu je
dostatek parkovacích míst.
Semináře pro Pardubický
a Královehradecký kraj
probíhají v hotelu Černigov
v Hradci Králové. Cesta k
hotelu je velmi dobře značena. U hotelu je dostatek
parkovacích míst. Vynikající
spojení je také městskou
hromadnou dopravou a ČD.
Semináře pro Jihomoravský
kraj probíhají v hotelu U Crlíků v Tetčicích u Brna (pouze 2 km od D1). K tomuto
hotelu je opět výborné spojení od dálnice D1 a z celého
Olomouckého a Zlínského
kraje. Semináře pro Jihočeský kraj probíhají v hotelu
Relax U Drsů v Táboře.
Hotel je u hlavní silnice
Praha – České Budějovice s
dostatkem parkovacích míst.
Semináře pro Prahu a Středočeský kraj probíhají v hotelu Pavilon v Říčanech
u Prahy. Cesta k hotelu je
výborně značena. Prezence
a příchod účastníků na všech
seminářích je od 8:30 hodin
do 9:00 hodin. Prosíme účastníky o včasný příchod.
Zahájení semináře je vždy v
9:00 hodin a konec semináře
je v 15:30 hodin.
ZE SVĚTA
2008
ANDRAGOGICKÉ NOVINY
Rozvoj kompetencí vyššího managementu
Motto: Schopnost vést lidi je věda i umění zároveň. Lze se mu naučit.
Termín,
místo
a číslo
22.05.
Jihlava
8185
12.06.
Jihlava
8190
Termín,
místo
a číslo
04.09.
Ostrava
8186
25.09.
Ostrava
8191
Termín,
místo
a číslo
10.09.
Hr. Král.
8187
01.10.
Hr. Král.
8192
Termín,
místo
a číslo
11.09.
Jihlava
8188
02.10.
Jihlava
8193
Termín,
místo
a číslo
18.09.
Brno
8189
09.10.
Brno
8194
03.07.
Jihlava
8195
24.07.
Jihlava
8200
16.10.
Ostrava
8196
06.11.
Ostrava
8201
22.10.
Hr. Král.
8197
12.11.
Hr. Král.
8202
23.10.
Jihlava
8198
13.11.
Jihlava
8203
30.10.
Brno
8199
20.11.
Brno
8204
14.18.
Jihlava
8205
04.09.
Jihlava
8210
27.12.
Ostrava
8206
18.12.
Ostrava
8211
03.12.
Hr. Král.
8207
07.01.*
Hr. Král.
9001
04.12.
Jihlava
8208
08.01.*
Jihlava
9002
11.12.
Brno
8209
15.01.*
Brno
9003
Hodnotící rozhovory
s podřízenými (umění
chválit a kárat)
25.09.
Jihlava
8212
08.01.*
Ostrava
9004
28.01.*
Hr. Král.
9005
29.01.*
Jihlava
9006
05.02.*
Brno
9007
Školné bez DPH
26.600,00
26.600,00
26.600,00
26.600,00
26.600,00
Název semináře
Účinné ovlivňování
v manažerské praxi
Strategické myšlení
manažera a jeho rozvoj
Cíl studia:
Vydělejte na rozvoji svých
manažerských dovedností
a manažerských dovedností
Vašich spolupracovníků ve
vedení, přijeďte jednou za tři
týdny na jeden den k nám!
Cílem sedmidenního studia
je výuka a rozvoj pokročilejších manažerských kompetencí středního, vyššího
a TOP managementu Vaší
organizace. Účastníci tréninkových akcí se seznámí s
novými trendy v oblasti
komunikace a řízení podří-
Plánování a delegování
v manažerské praxi
Prezentace a zásady
veřejného projevu
manažera
Porada jako nástroj
výkonného řízení
Řízení změn
(management změn)
zených. Dále se naučí lépe
a efektivněji komunikovat,
šetřit časem, strategicky
myslet, umět plánovat a delegovat, nebát se převzít
zodpovědnost, řídit změny
a chování lidí a efektivněji
dosahovat určených cílů.
Tyto semináře jsou vhodné i
pro vedoucí úředníky a představitele veřejné správy.
* Dokončení v roce 2009.
Škola rozvoje prvoliniových pracovníků
Motto: Váš obchodní partner si o Vás a chování Vaši organizace udělá obrázek podle pracovníka, který stojí v první linii.
A první dojem, ten je mocný.
Název semináře
Externí a interní
komunikace prvoliniového pracovníka
Zvládání konfliktních
situací na pracovišti
a se zákazníkem
Asertivita trochu jinak
Cíl studia:
Rozviňte komunikační dovednosti Vašich prvoliniových pracovníků. Ať se
jedná o sekretářky, asistentky, recepční, úředníky, účetní, vedoucí skladníky, prodavače ap., ti všichni zásadním způsobem ovlivňují
corporation identity Vaší
organizace v očích Vašich
obchodních partnerů a
veřejnosti. Pošlete je jednou
za tři týdny na jeden den
k nám. Cílem pětidenního
studia je zdokonalení
komunikačních dovedností
Vašich pracovníků (zvl. ve
vypjatých a stresujících
situacích) a celková
kultivace jejich písemného i
mluveného projevu.
Semináře jsou také vhodné
pro úředníky veřejné správy.
Organizační informace:
Vzdělávání je možné zahájit
Hezky česky v pravopise
i v komunikaci
Úprava písemností
dle ČSN
Školné bez DPH
i v průběhu semestru. Semináře pro Moravskoslezský
kraj probíhají v Ostravě v
hotelu Harmony Club
(bývalý hotel Chemik) na
třídě 28. října. U hotelu je
dostatek parkovacích míst.
Vynikající je také spojení
vlakem, autobusem a tramvají. Semináře pro kraj
Vysočina probíhají v penzionu Rytířsko (pouze 800 m
od D1) nebo v Business
hotelu Jihlava (pouze 6 km
od D1, exit 112) nebo v
motelu Velký rybník na trase
Pelhřimov – Humpolec (jen
6 km od D1). U hotelu je
dostatek parkovacích míst.
Semináře pro Pardubický
a Královehradecký kraj
probíhají v hotelu Černigov
v Hradci Králové. Cesta k
hotelu je velmi dobře značena. U hotelu je dostatek
parkovacích míst. Vynikající
je spojení také MHD a ČD.
Termín,
místo
a číslo
04.09.
Ostrava
8165
25.09.
Ostrava
8169
Termín,
místo
a číslo
11.09.
Vysočina
8166
02.10.
Vysočina
8170
Termín,
místo
a číslo
18.09.
Hr. Král.
8167
09.10.
Hr. Král.
8171
Termín,
místo
a číslo
25.09.
Brno
8168
16.10.
Brno
8172
16.10.
Ostrava
8173
06.11.
Ostrava
8177
23.10.
Vysočina
8174
13.11.
Vysočina
8178
30.10.
Hr. Král.
8175
20.11.
Hr. Král.
8179
06.11.
Brno
8176
27.11.
Brno
8180
26.11.
Ostrava
8181
04.12.
Vysočina
8182
11.12.
Hr. Král.
8183
18.12.
Brno
8184
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
Semináře pro Jihomoravský
kraj probíhají v hotelu U Crlíků v Tetčicích u Brna (pouze 2 km od D1). K hotelu je
opět výborné spojení od D1
a z celého Olomouckého
a Zlínského kraje. Semináře
pro Prahu a Středočeský kraj
probíhají v hotelu Pavilon
Školné zahrnuje:
Zajištění kvalifikovaných
lektorů, učební pomůcky,
interaktivní učební manuál,
ústní konzultaci před zahájením kurzu a po skončení
kurzu s lektorem, pomoc při
měření efektivity vzdělávacího programu, nápoje
a občerstvení v průběhu kurzu a oběd, v Ostravě také
parkovné.
/5
Chybí vám
bulvár?
Tak tady
je jedno
senzační
odhalení:
...absolvovala jsem školení a lektorovi, který
měl sice tři vysoké školy,
jsem nerozuměla a díky
špatné kávě mám dodnes
žaludeční potíže. Paní
Nešťastná, účastník
semináře fy SUCCES
MEET GOOD, a. s.
…zaměstnavatel mě
vyslal na školení ke
společnosti Petr Otáhal,
s. r. o. Byla jsem nadšena
lektorem, který nám
předal cenné zkušenosti.
Po kurzu jsem se zapsala
jako člen ACADEMIA
CLUBU, díky kterému
jsem zhubla, našla si
milence a řekla si o zvýšení platu. Víte proč?
Academia club mne
pozval na akci do
aquaparku Olešná, kde
jsem se stala pravidelnou
návštěvnicí a 5 kg bylo
dole. Na dalším semináři
jsem se zamilovala do
mladšího chlapíka, se
kterým je báječný sex.
Pokud mě chcete následovat a setkávat se s
dalšími „akademiky“,
pak sledujte stránky
www.petrotahal.cz. Paní
Spokojená, účastník
semináře společnosti
Petr Otáhal, s. r. o. a členka Academia clubu.
v Říčanech u Prahy. Cesta k
hotelu je výborně značena.
Prezentace a příchod účastníků na všech seminářích je
od 8:30 h do 9:00 h. Prosíme
účastníky o včasný příchod.
Zahájení semináře je vždy v
9:00 h a konec semináře je v
15:30 h.
Kdo láme rekordy?
Žádejte
telefonní čísla
na spokojené
Mezi naše klienty patří řada
institucí veřejné a státní
správy, úřady zřízené jednotlivými ministerstvy, dále
průmyslové podniky, obchodní společnosti zaměřené na tuzemský i exportní
trh, firmy podnikající ve
službách, neziskové organizace a zdravotnická zařízení. Denně školíme ředitele, jednatele, majitele, manažery, představitele státní
a veřejné správy, obchodníky, sekretářky, asistenty,
úředníky, mistry, technické
pracovníky, učitele, specialisty, odborné experty, lékaře a vyšší zdravotnický
personál.
Na vyžádání Vám rádi
zpracujeme seznam úspěšných realizovaných zakázek. Volejte prosím Petr
Otáhal, s. r. o. telefonní číslo
558 623 093.
6 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY
Postup výuky
na tréninkové
akci
Obvykle pracujeme v
uzavřených skupinách,
které mají 8 až 14 účastníků. Vytvořili jsme speciální postup, který lépe
pomáhá dospělým lidem
ztotožnit se s výstupy semináře a aplikovat je do
praxe.
1. Definování problému
formou myšlenkových
map (účastníci formou
týmové práce).
2. Návrhy možného
řešení (lektor).
3. Diskuze nad návrhy
(účastnící + lektor, a to
formou BST).
4. Modelová situace pro
aplikaci v praxi formou
rolových her (účastníci
formou týmové práce).
5. Vyhodnocení modelové situace (účastníci +
lektor).
6. Fixace znalostí (účastníci).
7. Test pro ověření
znalostí a rozklíčování
týmové práce (účastníci).
8. Plán aplikace pro
osobní rozvoj (účastníci).
ZE SPOLEČNOSTI
2008
Vybraní lektoři a konzultanti se představují
Ing.
Dagmar
Urbancová
Vystudovala ekonomickou
fakultu VŠB-TU v Ostravě,
poté zde jako odborný
asistent 4 roky vyučovala.
V letech 1991–2005 pracovala pro jednu z vůdčích
společností podnikajících v
oblasti flexibilních dodávek
pracovní síly na českém i
slovenském trhu práce, pro
KAPPA People a. s. (dnes
mezinárodní společnost
Trenkwalder KAPPA People
a. s.). Její manažerská pozice
ředitelky pobočky se vždy
týkala organizování a řízení
pracovních týmů s orientací
na cíl. Hlavním zájmem
a současně pracovní úkolem
bylo řízení poboček pracovní agentury v Ostravě,
Olomouci, Zlíně a zajištění
jarních a letních chmelových
prací v ČR. V rámci lektorského týmu firmy (vnitrofiremně) školila manažery
na všech úrovních řízení.
Vzhledem ke svým komunikačním a empatickým
schopnostem lektorovala
semináře v manažerském
řízení, komunikačních
dovednostech, osobnostním
rozvoji, typologii manažerů
a výběru zaměstnanců.
V současné době jako OSVČ
realizuje zemědělské práce
přibližně se dvěma a půl
tisíci zaměstnanci. Na
středních školách lektoruje
semináře pro studenty v
pracovněprávní problematice a v přípravách na
přijímací pohovor. (Natočila
spolu s kolegy vzdělávací
videofilm pro školy – „Na
prahu kariéry“).
Od roku 1992 zasávala v
kávovém gigantu Tchibo
Praha pozice obchodního
zástupce a ředitele prodeje
pro retail a Key account managera, obchodního ředitele
a generálního ředitele pro
prodej kávy v gastronomii.
Od roku 2007 spolupracuje se vzdělávací společností Petr Otáhal, s. r. o., jako
manager projektu vzdělávání a lektor školený v andragogických dovednostech.
Má dlouholeté profesní
a životní zkušenosti ve
vedení malých i velkých pracovních týmů v potravinářském obchodě, výrobě
a logistice. Obchodní činností prošla na všech úrovních nákupu a prodeje se
širokou škálou obchodních
partnerů na B2C i B2B trhu.
Velkým přínosem jsou její
zkušenosti s budováním
a vedením prodejních týmů
na náročných trzích.
Jako lektor vede semináře
obchodních dovedností, komunikačních dovedností, telefonního prodeje a CS,
manažerských dovedností.
mé gymnázium 1st International School of Ostrava,
kde učila český jazyk a literaturu a působila jako výchovný a kariérový poradce.
Zároveň vede semináře starší české literatury na pedagogické fakultě Ostravské univerzity.
Mgr. Fabíková patří mezi
oblíbené lektory a konzultanty mezi frekventanty. Má
autorský podíl na tvorbě pracovního manuálu ke kurzu
hezky česky v pravopise i v
komunikaci. V neposlední
řadě jí vycházejí neperiodické články v odborném tisku.
Lektorka manažerských
dovedností.
Ing.
Dana
Štroufová
Lektor, konzultant a trenér
pro obchodní, manažerské
a komunikační dovednosti.
V průběhu své praxe působila v řídících funkcích v
průmyslu a školství (mistrová, podnikový technolog,
vedoucí výchovy a vzdělávání), dále jako středoškolská
profesorka, ředitelka soukromého gymnázia, obchodní reprezentant a manažer
zahraniční společnosti. Zde
byla vyhodnocena jako nejlepší reprezentant za 10 let
působení společnosti v ČR.
Je členkou Sdružení odborníků v andragogice - SOVA
a viceprezidentkou Asociace
odborníků v andragogice
ČR.
Ing. Štroufová vykonává
lektorskou, konzultační
činnost a koučování pro společnost Petr Otáhal, s. r. o.,
odbornou spolupráci při
přípravě seminářů a učebních manuálů. Spolupracuje
při tvorbě učebních osnov
a učebních plánů pro MŠMT.
Přípravuje a realizuje vzdělávací procesy pracovníků
podniku.
Metody výuky
na tréninkové
akci
Na našich vzdělávacích
akcích používáme následující metody: interaktivní skupinová práce,
simulační cvičení a inscenace s hraním rolí,
videotrénink a jeho
následná analýza pro
správnou aplikaci v praxi, psychomotorický výcvik a práce s kreativními technikami, práce
ve skupinách, názorné
demonstrace, testy a hry.
Za toto vydání odpovídá
Tomáš Polášek,
promotion manager,
telefon 776 018 799,
e-mail
[email protected]
Mgr.
Hana
Fabíková
Lektorka pro český jazyk,
stylistiku a úpravu
písemností podle normy.
Je absolventkou filozofické
fakulty Ostravské univerzity, obor český jazyk se žurnalistickým zaměřením. V
současné době je na rodičovské dovolené, co nejdříve se
však hodlá vrátit na soukro-
Ing.
Zdeňka
Veselá
Lektor a konzultant pro
obchodní dovednosti v
potravinářském sektoru,
lektor a konzultant pro
nadnárodní potravinářské
koncerny.
Yvetta
Mikulcová
Lektor, konzultant a trenér
pro obchodní, manažerské
a komunikační dovednosti.
Po celou svou profesní
kariéru pracovala jako obchodník a lídr obchodního
týmu, posléze se profilovala
v různých manažerských
funkcích. Absolvovala řadu
ZE SPOLEČNOSTI
2008
ANDRAGOGICKÉ NOVINY
/7
Naslouchejte těm, kteří Vám sami rádi naslouchají
MgA.
Petr
Kantor
vzdělávacích seminářích.
Kromě standardních seminářů z oblasti managementu nabízí konzultace pro obchodní jednání s japonskými partnery
a specializované kurzy pro
top management v oblasti
aplikace výsledků výzkumu
kognitivního managementu.
Od roku 2005 spolupracuje
s výzkumným střediskem
pro kognitivní management
na Tokai University v Ja-
ponsku a od roku 2007 se
podílí na založení Centra
pro studium evropské identity při Ostravské univerzitě.
Kantorova publikační
činnost zahrnuje mj. tato
skripta, která vydala Ostravská univerzita: Rozhodování v krizi, (2007).
Rozvoj manažerských kompetencí, (2007). Týmová
spolupráce, (2007). Teorie
hry v učitelské praxi, (2007).
V oblasti výzkumu se zaměřuje na tvorbu kognitivních modelů a jejich
využití v reklamě, vývoj
vzdělávacího programu
pro celoživotní vzdělávání
na Ostravské univerzitě,
vývoj dalšího profesního
vzdělávání pro dopravce.
Pravidelně publikuje také
v časopisech Personál a Moderní řízení. Podílel se na
edici knihy Kognitivní
management.
Ing.
Jaroslav
Pávek
gického řízení provozu výroby, má zkušenosti s využitím
lidských zdrojů v dělnických
i technických profesích, je
zdatný ve vedení a řízení
pracovních týmů a kolektivů, navrhování praktických
a efektivních způsobů řešení
krizových vztahů v organizaci výroby. Má dlouhodobou praxi v samostatné obchodní činnosti, ovládá problematiku a umění přímého
prodeje, má schopnost vyhledávat, trénovat a motivovat nové obchodní reprezentanty. Má lektorskou zkušenost a odbornost při motivaci týmu ve výrobní sféře,
zvláště dělnických profesí
a středního managementu,
může se pochlubit komunikační zdatností, technickou odborností, dlouholetou
praktickou zkušeností, životní zralostí, pragmatickým myšlením a individuálním přístupem.
Lektor pro rozvoj manažerských dovedností pro
střední, vyšší a TOP
management.
školení a rozvíjela své
znalosti v teoretické i praktické rovině a pracuje na
sobě pořád. Více než 10 let
se úspěšně zabývala přímým prodejem, což byla
velká škola života. V letech
2001–2003 pracovala Yvetta
Mikulcová na pozici Key
Account Manager v nadnárodním koncernu Kolastyna Dystrybucja, který
kooperoval s Lybar, a. s. Zde
se naučila vysoké profesionalitě a tzv. velkému
byznysu. Za zmínku také
stojí její několikaleté působení v prestižních medicínských obchodních firmách. V současné době se
věnuje vzdělávání a vzdělávacím projektům. Je členkou Asociace odborníků v
andragogice a místopředsedkyně SOVA – sdružení
odborníků v andragogice.
Od roku 2003 se profesně
věnuje lektorské činnosti.
Inspiraci a profesní zkušenosti pro lektorskou práci
získává i ze zahraničních
institucí. Aktivně působí na
Tokai University v Japonsku. V minulosti se podílel
na výzkumu efektivity
kulturní sítě ENCATC v
Bruselu a výzkumu komunitního plánování v Londýně. Poznatky ze zahraničních institucí aplikuje
při řízení manažerských
projektů i na samotných
Lektor manažerských a
obchodních dovedností se
specializací na řízení
pracovníků ve výrobní
sféře a firemní motivace
dělnických profesí.
Má obrovské profesní zkušenosti z dělnické profese, z
technické a manažerské
pozice, z obchodní a manažerské činnosti a z obchodní spolupráce. Cenné
zkušenosti získal také během
svého působení na postu
místostarosty.
Ing. Pávek má schopnost
analýzy problémů organizace výroby, zná problematiku operativního a strate-
Ing.
Ivan
Doubek
Lektor odborných předmětů outsourcing, dopravní logistika, logistika
a dále rozvojových obchodních a manažerských
dovedností.
Vystudoval strojní fakultu
Vysoké školy báňské –
Technické univerzity v
Ostravě a poté pracoval tři
roky v Nové Huti Ostrava
v dopravním závodě na
různých samostatných a
později řídících pozicích.
Od roku 2003 pracuje v
obchodních a manažerských pozicích ostravských
firem. V roce 2004 byl při
zrodu občanského sdružení
K V Ě T I N O V Ý PA R K
OSOBNOSTÍ, které již
čtvrtým rokem organizačně
zajišťuje výsadbu květinových obrazců v ÚSP
Hrabyně a pořádá koncerty
a autogramiády pro obyvatele ústavu. V letech
2004–2006 externě učil
na Vysoké škole báňské –
Technické univerzitě v
Ostravě. V současné době
je ředitelem Academia
Clubu společnosti Petr
Otáhal, s. r. o., a zároveň
lektorem a konzultantem
obchodních dovedností v
tuzemském a zahraničním
obchodním styku a manažerských dovedností.
Ing.
Lumír
Vantuch
Lektor manažerských
a obchodních dovedností.
Lektor a konzultant pro
nadnárodní potravinářské
koncerny.
Po ukončení fakulty zahraničního obchodu VŠE
pracoval v TATŘE Kopřivnice jako specialista v
odboru prognóz a koncepcí,
pak v podniku PRIOR
Severomoravské obchodní
domy v pozicích vedoucí
odboru, ředitel závodu,
obchodní ředitel podniku,
poté jako managing direktor
v česko-rakouské společnosti ICEC Trading. V
roce 1995 založil vlastní
obchodní firmu. Od roku
1997 je samostatný poradce,
analytik a zpracovatel projektů. V roce 1999 absolvoval The Open University – Business school
a získal profesionální certifikát v managementu.
Absolvoval kurz andragogického minima.
Odborná andragogická
a publikační činnost Ing.
Vantucha zahrnuje vnitrofiremní vzdělávání v komerčních organizacích i ve veřejné správě, je autorem kurzu Finance pro nefinanční
manažery. Publikoval v
časopisech Vnitřní obchod,
Marketing management.

Podobné dokumenty

AN červen 2010 - Petr Otáhal, as

AN červen 2010 - Petr Otáhal, as firmy. Schopnost domluvit se s nimi, řídit je, úkolovat a kontrolovat jejich práci je

Více

KOMPLET MAN

KOMPLET MAN -jakým způsobem toho chceme dosáhnout ORGANIZOVÁNÍ – je proces ,který vymezuje vzájemné vztahy mezi lidmi jedné organizace s cílem dosažení plánu. Proces úzce souvisí s vytvářením vnitřní struktury...

Více

AN březen 2013 - Petr Otáhal, as

AN březen 2013 - Petr Otáhal, as Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí

Více

AN prosinec 2013 - Petr Otáhal, as

AN prosinec 2013 - Petr Otáhal, as Strategické řízení je klíčovou a nejdůležitější manažerskou aktivitou, jeden ze zásadních pilířů řízení vytvářející kostru celkového řízení každé organizace. Formuluje v dlouhodobém a střednědobém ...

Více

Ristretto

Ristretto hluboko do kapsy, pak se jako ideální volba nabízí automatika, ve které se snoubí vysoká kvalita s maximálním pohodlím. Ovšem nezapomínáme přitom na něco? V čem tkví duše kávy Co třeba trocha osobn...

Více

AN srpen 2011 - Petr Otáhal, as

AN srpen 2011 - Petr Otáhal, as Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí

Více