Technický list - Podlahy Turek

Transkript

Technický list - Podlahy Turek
TECHNICKÝ LIST VÝROBKU
Standardní stìrkovací hmota
UZIN NC 145
Samorozlévací cementová stìrkovací hmota pro tloušťky vrstev do 5 mm
Použití:
C 16
20
Samorozlévací cementová stìrkovací hmota k hlazení
a vyrovnání podkladù v interiéru.
DIN EN 13 813
F5
Vhodná mimo jiné:
ke zhotovení rovných, velmi dobøe savých ploch pro
kladení textilních a PVC podlahovin
na cementové potìry
na staré podklady s pevnì pøídržnými zbytky lepidla
a stìrkovací hmoty
Vhodná pro standardní stìrkovací práce a normální
namáhání v obytných a podnikatelských prostorech.
Vhodná na podlahová topení a pro namáhání koleèkovými židlemi podle DIN EN 12 529.
Pøednosti výrobku / vlastnosti:
Prášková, zušlechtìná suchá malta s velmi jemným zrnem.
Po rozmíchání s vodou vznikne hydraulicky vytvrzující
stìrkovací hmota s dobrým roztékáním a vysokou
vydatností.
Složení: Speciální cementy, minerální pøísady, kopolymery
polyvinilacetátu, prostøedky pro teèení a aditiva.
Pro
tloušťky vrstvy do 5 mm
dobøe tekutá
Rychle tvrdnoucí a zralá ke kladení
S malým pnutím
Dobrá pevnost
Velmi dobøe savá
GISCODE ZP 1 / malý obsah chromanu
EMICODE EC 1 / velmi malý obsah emisí
Velmi
Technická data:
Druh balení:
Dodávané balení:
Skladovatelnost:
Potøebné množství vody:
Barva:
Spotøeba:
Teplota pøi zpracování:
Doba zpracování:
Pochùzná:
Zralá ke kladení:
papírový pytel
25 kg
nejménì 6 mìsícù
cca 6,0 litrù na 25 kg pytel
šedá
cca 1,5 kg/m2 na 1 mm tloušťky
nejménì 15 °C na podlaze
20 – 30 minut *
po 3 – 4 hodinách *
po 24 – 48 hodinách *
* Pøi 20 °C a normálních podmínkách v tloušťce vrstvy 3 mm.
Uzin Utz AG
Dieselstraße 3
D-89079 Ulm
E-Mail: [email protected]
Telefax: +49(0)731 4097-214
Èeská Republika
UZIN s.r.o.
Èeskomoravská 12a | 190 00 Praha 9
Telefon +420 283 083 314 | Telefax +420 283 083 419
E-mail: [email protected] | Internet www.ufloor-systems.cz
Slovenská Republika
HA-UZ market s.r.o.
Štrková 94 | 010 01 Žilina
Telefón +421 41 565 55 40 | Telefax +421 41 500 60 14
E-mail: [email protected] | Internet www.ha-uz.sk
UZIN NC 145
Pøíprava podkladu:
Dùležitá upozornìní:
Podklad musí být pevný, suchý, bez trhlin, èistý
a zbavený látek, které omezují pøilnavost.
Originální balení je pøi suchém uskladnìní nejménì
Podklad zkontrolovat podle souvisejících norem
a doporuèení a pøi nedostatcích oznámit pochyby.
Pøilnavost snižující nebo labilní vrstvy odkartáèovat,
odbrousit, odfrézovat nebo otryskat.
Podklad dùkladnì vysát a následovnì penetrovat:
Podklad / úèel použití
Cementové potìry
Zbytky lepidla, vodì odolné
Zbytky lepidla, rozpustné ve vodì
Pøíliš vlhké cementové potìry, beton
Zpevnìní drolivých povrchù
UZIN-Penetrace
UZIN PE 360
UZIN PE 260
UZIN PE 460
UZIN PE 460
UZIN PE 460
Druh
D
D
RE
RE
RE
D = disperze, RE = 2 K epoxidová pryskyøice
Penetraci nechat dobøe vyschnout. 2 K epoxidovou
utìsòovací penetraci UZIN PE 460 vždy dùkladnì
posypat køemièitým pískem. Dbát na informace
v technických listech použitých výrobkù.
Pøi pøípravì podkladu dbejte ÈSN 74 45 05 / STN 74
45 05!
6 mìsícù skladovatelné. Naèaté balení tìsnì uzavøít
a obsah rychle spotøebovat.
Nejlépe zpracovatelná pøi 18 – 25 °C, teplotì podlahy
nad 15 °C, relativní vlhkosti vzduchu pod 75 %. Nízké
teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují tvrdnutí,
schnutí a zralost ke kladení. Vysoké teploty zkracují dobu
zpracování, proto v létì používat studenou vodu.
Pro zpùsobilost pro koleèkové židle stìrkovat v tloušťce
nejménì 1 mm, na nepropustných podkladech nejménì
v tloušťce 2 mm.
Pøi vícevrstvém stìrkování nechat stìrkovací hmotu
nejménì 24 hodin vyschnout, napenetrovat penetrací
UZIN PE 360 a po schnutí 1 – 4 hodiny provést následující
stìrkování.
Èerstvì vystìrkované plochy chránit pøed úèinky prùvanu,
slunce a tepla.
Dbát mimo jiné na následující normy a doporuèení: DIN
18 365 „Podlaháøské práce“ BEB smìrnice „Posouzení
a pøíprava podkladù“ 02/2002.
Zpracování:
1. Cca 6,0 litrù studené, èisté vody dát do èisté nádoby.
Obsah pytle (25 kg) za vydatného míchání nasypat
a rozmíchat do hustì tekuté, bezhrudkovité hmoty.
Použít míchací náøadí s míchacím nástavcem UZIN pro
stìrkovací hmoty. Hmotu nerozdìlat pøíliš øídkou.
2. Hmotu nalít na napenetrovaný podklad a hladítkem
rovnomìrnì rozdìlit. Požadovanou tloušťku vrstvy
nanést pokud možno v jednom pracovním postupu. Pro
zlepšení roztékání a povrchu mùže být èerstvá vrstva
zpracována odvzdušòovacím jehlovým váleèkem UZIN.
3. Doba schnutí pøi 20 °C cca 24 – 48 hodin. Pøebroušení
zrnem 40 – 60 zvyšuje kvalitu a savost povrchu.
Ochrana práce a životního prostøedí:
GISCODE ZP 1 – Malý obsah chromanu podle TRGS 613. (Oznaèení Xi „dráždivá“).
Obsahuje cement! Cement reaguje s vlhkostí silnì alkalicky, proto zabránit kontaktu
s pokožkou a oèima, pøípadnì ihned opláchnout vodou. Pøi podráždìní pokožky
a kontaktu s oèima vyhledat lékaøe. Nosit ochranné rukavice. Pøi rozmíchávání
nosit ochrannou masku proti prachu. Ve vytvrzeném, vyschlém stavu fyziologicky
a ekologicky nezávadná.
Základní pøedpoklady pro nejlepší možnou kvalitu vzduchu v místnosti po
podlaháøských pracích jsou normalizované podmínky kladení a dobøe vyschlé
podklady, penetrace a stìrkovací hmoty.
Likvidace:
Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do zemì. Zbytkù zbavené, neprášící papírové
obaly jsou recyklovatelné [Interseroh]. Zbytky výrobku shromáždit, zamíchat s vodou,
nechat vytvrdnout a zlikvidovat jako stavební odpad.
Údaje o spotøebì:
Tloušťka vrstvy
Spotøeba
25 kg pytel staèí na cca
1 mm
1,5 kg/m2
17 m2
2 mm
3,0 kg/m2
8 m2
3 mm
4,5 kg/m2
5 m2
4 mm
6,0 kg/m2
4 m2
Tyto údaje vychází z našich peèlivých výzkumù a zkušeností. Rozmanitost souèasnì použitých materiálù, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a zpùsoby zpracování však nemohou
být námi jednotlivì kontrolovány nebo ovlivnìny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveništì a správném použití výrobku. V pøípadì pochybností provést
vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na smìrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveøejnìním této informace o výrobku pozbývají všechny døíve
vydané informace svou platnost.
09.00 / 07.05 / 0.000 / Mar / CZ / 11.08 / JiBa

Podobné dokumenty

Technický list - Podlahy Turek

Technický list - Podlahy Turek vodou. Při podráždění pokožky a kontaktu s očima vyhledat lékaře. Nosit ochranné rukavice. Při rozmíchávání nosit ochrannou masku proti prachu. Ve vytvrzeném, vyschlém stavu fyziologicky a ekologic...

Více

UZIN NC 172 BiTurbo - mm

UZIN NC 172 BiTurbo - mm podlahářských pracích jsou normalizované podmínky kladení a dobře vyschlé podklady, penetrace a stěrkovací hmoty.

Více

Technický list - Podlahy Turek

Technický list - Podlahy Turek Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Zbytků zbavené, neprášící papírové obaly jsou recyklovatelné [Interseroh]. Zbytky výrobku shromá...

Více

ivar cs - Atria.sk

ivar cs - Atria.sk VÝHODY - má vynikající odolnost proti teplotì, ozónu, sluneènímu záøení, velmi dobrou flexibilitu pøi nízkých teplotách, dobrou odolnost proti zásaditým látkám i kyselinám, okyslièeným roztokùm a o...

Více

jeden soubor

jeden soubor Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Zbytků zbavené, neprášící papírové obaly jsou recyklovatelné [Interseroh]. Zbytky výrobku shromá...

Více

Katalog Trans Mix

Katalog Trans Mix jsme realizaèní firmou, která zpracovává potìry a izolaèní materiály. Od èervence 2008 pracujeme se speciálním dopravním zaøízením Trans Mix, abychom mohli i do budoucna uspokojovat vysoké nároky n...

Více

UZIN NC 110

UZIN NC 110 Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Čištění nářadí provést ihned po použití vodou a mýdlem. Základními předpoklady pro nejlepší možnou kvalitu vzduchu v místnosti po podlahářských prací...

Více

Bez názvu - 1 - MAPEI produktová dokumentace

Bez názvu - 1 - MAPEI produktová dokumentace - pro lepení keramických obkladù a dla eb, které vy adují naná ení lepidla v tlou ce vìt í ne 10 mm ZPÙSOB ZPRACOVÁNÍ Pøíprava podkladu Podklad musí být rovný, pevný, soudr ný, suchý a zbavený zbyt...

Více