Návod na instalaci a uživatelská příručka

Transkript

Návod na instalaci a uživatelská příručka
Tento počítačový program byl vyvinut v rámci řešení projektu "Pracovní
pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému", který je
součástí Výzkumného záměru VÚBP, v.v.i. "MPS0002595001: BOZP –
zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury."
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Jeruzalémská 9, 116 52 PRAHA 1
www.vubp.cz – [email protected]
Obsah
Obsah ......................................................................................................................... 1
1.
Hlavní cíl Analýzy HTA-PHEA ............................................................................. 3
2.
Doporučená konfigurace a instalace ................................................................... 4
3.
2.1
Doporučená konfigurace ............................................................................... 4
2.2
Instalace ........................................................................................................ 4
Ovládání ............................................................................................................ 10
3.1
Základní obrazovka po spuštění .................................................................. 10
3.2
Asociace souborové koncovky „xhp“ ........................................................... 11
3.3
Popis menu ................................................................................................. 12
A.
Menu „Soubor“ ......................................................................................... 12
B.
Menu „Nastavení diagramu“ (klávesová zkratka CTRL+D) ...................... 15
C.
Menu „Tisk“ .............................................................................................. 15
D.
Menu „Nápověda“ .................................................................................... 16
3.4
Práce se záložkami diagramů ..................................................................... 17
3.5
Tvorba diagramu ......................................................................................... 18
A.
Nastavení diagramu ................................................................................. 19
B.
Funkce „Hlídání pozic“ ............................................................................. 21
C.
Vkládání a odstraňování položek (úkolů a subúkolů) do diagramu .......... 22
D.
Přesouvání a změna velikosti položek diagramu ..................................... 27
E.
Změna pozic a sekcí položek diagramu ................................................... 29
F.
Editace vlastností položek diagramu ........................................................ 31
3.6
Editace parametrů HTA ............................................................................... 34
3.7
Editace parametrů PHEA ............................................................................ 36
A.
Přiřazení relevantní chyby ........................................................................ 36
B.
Zobrazení parametrů relevantní chyby ..................................................... 38
HTA-PHEA 1.0
-1-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
C.
Odstranění přiřazení relevantní chyby...................................................... 38
D.
Nastavení zvolení úrovně HEP ................................................................ 39
E.
Dotčené faktory (PIF) ............................................................................... 39
F.
Definování „Následků chyby / selhání lidského činitele“ ........................... 41
G.
Uživatelsky definované relevantní chyby .................................................. 41
3.8
A.
Tisk diagramu ........................................................................................... 44
B.
Náhled tisku diagramu.............................................................................. 47
3.9
4.
Tisk diagramu .............................................................................................. 44
Tisk tabulkového výstupu ............................................................................ 49
A.
Tisk tabulkového výstupu ......................................................................... 49
B.
Náhled tisku tabulkového výstupu ............................................................ 50
Seznam klávesových zkratek ............................................................................ 51
HTA-PHEA 1.0
-2-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
1. Hlavní cíl Analýzy HTA-PHEA
Hlavním cílem Analýzy HTA-PHEA poskytnout uživateli nástroj pro zpracování
analýzy chybování lidského činitele pomocí integrované metody HTA-PHEA.
Aplikace umožňuje vytvářet a upravovat úkolové diagramy analýzy úkolů pomocí
metody HTA (Hierarchical Task Analysis).
A na základě této analýzy pak jednoduše definovat provedení odhadu specifických
chyby lidského činitele, jež se mohou vyskytnout při plnění uvažovaného subúkolu,
metodou PHEA (Predictive Human Error Analysis).
HTA-PHEA 1.0
-3-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
2. Doporučená konfigurace a instalace
2.1
Doporučená konfigurace
Hardware:
Z hlediska základního hardwaru (paměť, procesor a pevný disk) můžete vycházet
z doporučené konfigurace Windows XP SP2 s tím, že je doporučováno minimálně
1GB paměti.
Pro komfortní návrh diagramu doporučujeme minimálně 17“ monitor.
Grafická karta by měla podporovat minimálně rozlišení 1024x768.
Pro tisk je vhodné mít k dispozici tiskárnu umožňující tisk na A3.
Software:
Analýzu HTA-PHEA lze provozovat pouze na operačním systému Microsoft Windows
XP SP2 a vyšším.
Ke spuštění je nutné mít nainstalovaný Microsoft .NET Framework 3.5.
Instalátor vám automaticky nabídne jeho instalaci buď z instalačního CD anebo ho
automaticky stáhne z internetu.
2.2
Instalace
Instalace se provádí z instalačního CD, kdy se instalátor spustí automaticky
po vložení CD do mechaniky vašeho počítače nebo spuštěním instalačního souboru
(HTA-PHEA-1.0.X.X-setup.exe, kde X.X jsou minoritní čísla verze), který je na CD
umístěný.
Ke spuštění instalace na daném počítači musíte být přihlášení pod uživatelským
účtem, který má administrátorské oprávnění.
HTA-PHEA 1.0
-4-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
Instalace probíhá pomocí průvodce v českém jazyce, který vás provede jednotlivými
kroky.
Instalátor také automaticky vytvoří asociaci na soubory s koncovkou „xhp“, do kterých
jsou ukládány soubory vytvořené v Analýze HTA-PHEA, více informací k tomuto
tématu najdete v sekci 3. Ovládání.
Po spuštění se zobrazí základní obrazovka. Klikněte na tlačítko „Další >“.
HTA-PHEA 1.0
-5-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
Druhým krokem je možnost zvolit umístění (složku) Analýzy HTA-PHEA. V průvodci
je vybrána výchozí složka, kterou je možné změnit.
Třetím krokem je možnost zvolit umístění ve Start Menu. V průvodci je vybráno
výchozí umístění, které je možné změnit.
HTA-PHEA 1.0
-6-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
Čtvrtým krokem je možnost umístění zástupce na ploše.
HTA-PHEA 1.0
-7-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
Pátým krokem je souhrn zvolených možností instalace a možnost Analýzy HTAPHEA nainstalovat, kliknutím na tlačítko „Instalovat“.
Pokud nainstalovaný Microsoft .NET Framework, tak se před samotnou instalací
spustí jeho instalace.
Instalace jednotlivých verzí Microsoft .NET Framework se provádí postupně. Kdyby
se po jakékoliv instalaci objevila hláška o nutnosti restartovat počítač, tak jej
restartujte. Po restartu spusťte znovu instalátor, který doinstaluje další potřebné části.
Pokud se při instalaci verze 3.5 objeví hláška, že nemáte nainstalovaný Windows
Installer, je potřeba instalaci ukončit a nainstalovat ho. Na instalační CD ho najdete
adresáři „Windows-Installer“, vždy ve verzi pro Windows XP a Windows Vista.
Případně si můžete stáhnout aktuální verzi ze stránek Microsoftu:
-
Verze pro Windows XP:
http://download.microsoft.com/download/2/6/1/261fca42-22c0-4f91-94510e0f2e08356d/WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe
-
Verze pro Windows Vista (32bitová):
http://download.microsoft.com/download/2/6/1/261fca42-22c0-4f91-94510e0f2e08356d/Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu
HTA-PHEA 1.0
-8-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
Na závěr pokud vše proběhne v pořádku, zobrazí se tato obrazovka.
HTA-PHEA 1.0
-9-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
3. Ovládání
Ovládání Analýzy HTA-PHEA je zvoleno tak, aby odpovídalo standardnímu ovládání
všeobecných aplikací systému Windows.
3.1
Základní obrazovka po spuštění
Po spuštění se zobrazí hlavní okno aplikace v maximalizovaném stavu, jako
na následujícím obrázku.
Základní obrazovka je rozdělená na dvě části:
-
Menu, které je umístěné nahoře – popsáno v bodě 3.3 Popis menu.
-
Oblast pro práci s diagramy – zbylá část okna.
V Analýze HTA-PHEA lze zároveň pracovat s více diagramy najednou. Každý je
zobrazen v samostatné záložce.
HTA-PHEA 1.0
-10-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
3.2
Asociace souborové koncovky „xhp“
Instalátor automaticky při instalaci asociuje souborovou koncovku „xhp“ na Analýzu
HTA-PHEA.
Souborová koncovka „xhp“ je používaná pro ukládání diagramů vytvořených
v Analýze HTA-PHEA.
Asociace znamená, že všechny soubory na vašem počítači s touto koncovkou:
-
Mají ikonu diagramu Analýzy HTA-PHEA, jako na následujícím obrázku.
-
Při dvojitém kliknutí na takový to soubor, se otevře Analýze HTA-PHEA rovnou
s tímto diagramem, tak jak je vidět na následujícím obrázku.
HTA-PHEA 1.0
-11-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
3.3
Popis menu
Menu obsahuje čtyři základní položky, které jsou aktivní podle toho, jestli je otevřený
nějaký diagram:
A. Menu „Soubor“
Slouží k základním operacím se soubory digramu.
Obsahuje následující položky:
-
Nový diagram (klávesová zkratka CTRL+N):
o Otevře nový prázdný diagram.
o Před samotným otevřením se zobrazí dialog „Nastavení diagramu“,
viz bod 3.5 Tvorba diagramu.
HTA-PHEA 1.0
-12-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
-
Otevřít diagram (CTRL+O):
o Nejdříve zobrazí dialog pro výběr souboru s uloženým diagramem:

V základním nastavení je nastavený filtr na výběr souboru
s koncovkou „xhp“.

Tento filtr je možné změnit na soubory s koncovkou „xhta“,
se kterou byly ukládány soubory s diagramy v Modulu HTA
verze 1.0 a 1.5.
o Po výběru souboru pak Analýza HTA-PHEA otevře diagram k editaci.
-
Uložit diagram (CTRL+S):
o Uloží aktivní diagram.
o Pokud diagram ještě nebyl nikdy uložen tj. pracuje s novým diagramem,
anebo pokud je otevřený diagram uložený verzí v Modulu HTA
(koncovka „.xhta“), , budete dotázáni pomocí dialogu uložení na soubor,
do kterého chcete diagram uložit. Koncovka souboru je vždy „xhp“.
HTA-PHEA 1.0
-13-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
-
Uložit jako (CTRL+SHIFT+S):
o Slouží k uložení diagramu do jiného souboru, se kterým bude Analýza
HTA-PHEA dále pracovat.
o Soubor je možné vybrat pomocí dialogu „Uložit jako“.
-
Zavřít diagram (CTRL+F4):
o Zavře aktivní diagram.
o Pokud není tento diagram uložen, budete dotázání na jeho uložení,
viz bod 3.4 Práce se záložkami diagramů.
-
Konec (ALT+F4):
o Ukončí Analýza HTA-PHEA.
o Pokud není některý z otevřených diagramů uložen, budete dotázáni
na jeho uložení, viz bod 3.4 Práce se záložkami diagramů.
HTA-PHEA 1.0
-14-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
B. Menu „Nastavení diagramu“ (klávesová zkratka CTRL+D)
Menu slouží k otevření dialogu „Nastavení diagramu“, viz bod 3.5 Tvorba diagramu.
C. Menu „Tisk“
Menu slouží k tisku diagramu a tabulkového výstupu na tiskárnu, do PDF souboru
nebo do obrázku a k zobrazení náhledů těchto tisků.
Obsahuje následující položky:
-
Tisk diagramu (CTRL+P):
o Zobrazí dialogové okno tisku diagramu, viz bod 3.8 Tisk diagramu.
-
Náhled tisku diagramu (CTRL+SHIFT+P):
o Zobrazí dialogové okno náhledu tisku diagram, viz bod 3.8 Tisk
diagramu.
-
Tisk tabulkového výstup (CTRL+T):
o Zobrazí dialogové okno tisku tabulkového výstupu diagramu, viz bod
3.9 Tisk tabulkového výstupu.
-
Náhled tisku tabulkového výstupu (CTRL+SHIFT+T):
o Zobrazí dialogové okno náhledu tisku tabulkového výstupu diagramu,
viz bod 3.9 Tisk tabulkového výstupu.
HTA-PHEA 1.0
-15-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
D. Menu „Nápověda“
Menu slouží k zobrazení nápovědy Analýzy HTA-PHEA a dalších položek.
Obsahuje následující položky:
-
Nápověda aplikace:
o Zobrazí tuto nápovědu ve formátu PDF.
-
Metodika HTA-PHEA:
o Zobrazí metodiku HTA-PHEA ve formátu PDF.
-
O aplikaci:
o Zobrazí následující dialogové okno, které obsahuje základní informace
o aplikaci.
HTA-PHEA 1.0
-16-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
3.4
Práce se záložkami diagramů
Analýza HTA-PHEA umožňuje pracovat s více diagramy najednou.
Každý diagram je otevřen v samotné záložce.
V záhlaví každé záložky diagramu jsou zobrazeny následující informace:
- Soubor diagramu uvedený.
-
Označení, že diagram není uložen – hvězdičky na konci textu.
Okno diagramu lze zavřít následující způsoby:
-
Kliknutím na červený křížek v záhlaví záložky.
-
Stisknutím klávesové zkratky CTRL+F4.
-
Vybráním položky „Zavřít diagram“ v menu „Soubor“.
Pokud před zavřením není diagram uložen, zobrazí se následující upozornění,
umožňující diagram uložit.
HTA-PHEA 1.0
-17-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
3.5
Tvorba diagramu
Tvorba diagramu je umožněna co nejvíce intuitivním způsobem.
Okno sloužící k editaci diagramu je rozděleno na dvě části:
-
Hlavička diagramu (horní část okna):
o Obsahuje základní informace diagramu vyplývající z „Metodiky HTA“.
o Tyto informace se upravují pomocí dialogu „Nastavení diagramu“,
viz dále „Nastavení diagramu“.
o Dvojitým kliknutím na hlavičku tento dialog zobrazíme.
-
Položky diagramu (dolní část okna):
o Obsahuje jednotlivé položky (úkoly a subúkoly) diagramu umístěné
do jednotlivých sekcí a propojené vazbami na rodičovský prvek
s definovanou vazbou, viz dále Editace vlastností položek diagramu.
o Pokud velikost okna diagramu nestačí k zobrazení celého diagramu,
jsou zobrazeny posuvníky.
o Posuvníky lze ovládat buď pomocí myši anebo pomocí šipkových
kláves (nahoru, dolu, doleva, doprava).
HTA-PHEA 1.0
-18-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
Tvorbu lze rozdělit do čtyř základních oblastí:
-
Nastavení diagramu.
-
Funkce „Hlídání pozic“
-
Vkládání a odstraňování položek (úkolů a subúkolů) v diagramu.
-
Editace vlastností položek diagramu.
-
Přesouvání a změna velikosti položek diagramu.
-
Změna pozic a sekcí položek diagramu
A. Nastavení diagramu
K nastavení diagramu slouží dialogové okno „Nastavení diagramu“.
Dialog lze vyvolat následující způsoby:
-
Výběrem položky menu „Nastavení diagramu“.
-
Stisknutím klávesové zkratky „CTRL+D“.
-
Dvojitým kliknutím na „Hlavičku diagramu“.
-
Kliknutím pravým tlačítkem kdekoliv v oblasti „položek diagramu“ mimo
jednotlivé položky čím se zobrazí kontextové menu, ve kterém vyberete
položku „Nastavení diagramu“:
Dialog lze potvrdit stisknutím tlačítka „OK“ nebo zmáčknutím klávesy „ENTER“.
Dialog lze uzavřít bez zapsání změn pomocí tlačítka „ZRUŠIT“ nebo zmáčknutím
klávesy „ESC“.
V dialogu se nastavuje následující:
-
Základní informace diagramu vyplývající z „Metodiky HTA“:
HTA-PHEA 1.0
-19-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
o Věnujte prosím pozornost položce pracovní operace, která se bere jako
samotný název diagramu.
o Obsah položky pracovní operace je také brán jako název nulté položky
(tedy cíle) diagramu, který nelze změnit viz dále Editace vlastností
položek diagramu.
-
Rozměry diagramu, nastavení velikosti jednotlivých sekcí a vertikálního textu
v jednotlivých sekcích:
o Šířku diagramu lze nastavit ručně, dle předcházejících zkušeností
s tvorbou diagramu nebo ji ponechat tak jak je a přenechat nastavení
šířky na Analýze HTA-PHEA při vkládání položek diagramu viz dále
„Vkládání a odstraňování položek (úkolů a subúkolů) do diagramu“.
o Nastavení šířky je omezeno tak, aby nešlo nastavit tak, že by se nějaká
položka dostala mimo diagram.
o Minimální šířku diagramu můžete nastavit, tak že kliknete na tlačítko
„Nastavit minimální šířku“.
HTA-PHEA 1.0
-20-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
o Výška diagramu vychází s výšky jednotlivých sekcí, z výšky mezer mezi
sekcemi, z výšky hlavičky a z výšky copyrightu, proto je automaticky
dopočítávána a nelze ji měnit.
o Výšku jednotlivých sekcí lze nastavit pouze ručně.
o Výška jednotlivé sekce může vycházet z výšky sekce předcházející.
Toho docílíte tak, že zaškrtnete políčko „Stejně jako úroveň X“.
o Vertikální text v sekci zajistíte zaškrtnutím políčka „Vertikální text“
u dané sekce.
B. Funkce „Hlídání pozic“
Funkce „Hlídání pozic“ slouží k přesnějšímu návrhu diagramu.
Při otevření jakéhokoliv diagramu je tato funkce aktivní.
Lze ji deaktivovat a aktivovat následujícími způsoby:
-
Kliknutím pravým tlačítkem kdekoliv v oblasti „položek diagramu“ mimo
jednotlivé položky čím se zobrazí kontextové menu, ve kterém vyberete
položku „Hlídání pozic“ (fajfka znamená, že je funkce aktivní):
-
Stisknutím klávesové zkratky „CTRL+H“.
Pokud je funkce aktivní, tak:
-
Při přesunu nebo změně velikosti položky nebo více označených položek jsou
hlídány pozice ostatních položek v dané sekci, tak aby nedošlo k překrytí
položek. Tj. nemůžete přesunout položku na pozici jiné položky nebo přes ni.
-
Při vkládání nové položky je hlídáno, jestli je pro novou položku v dané sekci
místo. Pokud pro ní není místo, tak se položka nevloží – viz. další bod.
HTA-PHEA 1.0
-21-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
-
U položky typu cíl je hlídáno, aby byl vždy vycentrován na střed diagramu. To
znamená, že ho nelze přesunout a změna velikosti probíhá zároveň oběma
směry.
-
Při opětovné aktivaci funkce se kontroluje, jestli je položka typu cíl
vycentrována na střed diagramu. Pokud není, tak se program zeptá na její
automatické vycentrování.
Pokud funkce není aktivní, tak:
-
Položku či více označených položek lze přesunout či změnit jejich velikost bez
omezení na ostatní položky. Hlídáno je pouze to, aby se položky nedostaly
mimo diagram.
-
Není hlídáno místo pro vložení nové položky.
-
Položku typu cíl lze přesunou na jakékoliv místo a změna velikosti probíhá
samostatně na obě strany.
-
Kontextové menu položky umožňuje měnit pozic a sekci položky – viz bod
Změna pozic a sekcí položek diagramu.
C. Vkládání a odstraňování položek (úkolů a subúkolů) do diagramu
Do jednotlivých sekcí diagramu lze vkládat položky. Položky jsou brána jako úkoly
a subúkoly, což vyplývá z „Metodiky HTA“.
Položka nulté úrovně může být jen jedna a je brána jako cíl. Je automaticky vkládána
do každého nového diagramu.
Položky první úrovně jsou brány jako úkoly. Vždy mají vazbu na cíl diagramu.
Položky ostatních úrovní jsou brány jako subúkoly. Vazbu nastavujete tak, že přidáte
nový subúkoly k vybranému úkolu či subúkolu.
Nová položka se vkládá pomocí kontextového menu.
Pomocí tohoto kontextového menu se i položky odstraňují z diagramu.
HTA-PHEA 1.0
-22-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
Toto kontextové menu zobrazíte kliknutím pravým tlačítkem na jakoukoliv položku
diagramu. Kontextové menu obsahuje následující položky:
-
Vložit úkol/subúkol (v závislosti na sekci):
o Vybrání vloží novou položku jako navazující položku. Dále bude
popsáno, na jakou pozici se položka umístí a jakou bude mít šířku
a výšku.
o Vazba nového úkolu na nadřazenou resp. vazba nadřazené položky na
novou podřízenou položku při vložení je vždy nastavena na typ „AND“.
Změnit to lze v dialogu „Vlastnosti položky“, který bude popsán dále
v bodě Editace vlastností položek diagramu.
o Pokud budete chtít vkládat nový subúkol pod subúkol s definovanými
parametry Analýzy PHEA, program se Vás zeptá, jestli tak chcete
opravdu učinit:
HTA-PHEA 1.0
-23-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
-
Odstranit úkol/subúkol (v závislosti na sekci):
o Vybráním se odstraní položka.
o Pokud položka obsahuje nějaké navazující položky, zobrazí se dotaz,
jestli chce položku opravdu odstranit i s navazujícími položkami:
-
Vlastnosti úkolu/subúkolu (v závislosti na sekci):
o Vybráním se zobrazí dialogové okno „Vlastnosti položky“, viz dále
Editace vlastností položek diagramu.
Při vkládání nové položky je jí nastaveno umístění, šířka a výška.
Umístění je dopočítáno automaticky a to následovně:
-
Nová položka se umístí přímo pod nadřízenou položku.
HTA-PHEA 1.0
-24-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
-
Nová položka se umístí vpravo od další položky patřící pod nadřízenou
položku.
Při automatickém zjišťování pozici nové položky mohou nastat dvě konfliktní situace:
-
Nová položka se již nevejde na diagram:
o Zobrazí se upozornění, jestli se má diagram automaticky zvětšit.
o Pokud zvolíte „Ano“, diagram se automaticky zvětší a položka bude
vložena.
HTA-PHEA 1.0
-25-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
-
Pro novou položku není v sekci místo (kontroluje se pouze v případě, že je
aktivní funkce „Hlídání pozic“):
o Zobrazí se upozornění, že novou položku nelze vložit a je potřeba
ostatní položky dané sekce posunou či zmenšit, viz dále Přesouvání
a změna velikost položek diagramu.
Šířka nové položky je také automaticky dopočítána:
-
Pokud se jedná o první položku pod vybranou položku, je nastavena výchozí
šířka.
-
Pokud již pod vybranou položkou existují jiné položky, tak se šířka vezme
z poslední položky podřízené dané položce.
Výška položky vychází z nastavené výšky sekce a nelze ji změnit.
HTA-PHEA 1.0
-26-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
D. Přesouvání a změna velikosti položek diagramu
Změnit pozici položky nebo změnit šířky položky lze pomocí myši.
Umístění či šířka položky nesmí zasahovat mimo diagram, anebo pokud je aktivní
funkce „Hlídání pozic“ na sousední položky. Analýza HTA-PHEA toto automaticky
hlídá a nepovolí vám položku takto přesunout či zvětšit.
Změnit pozici položky můžete tak, že ji chytíte levým tlačítkem myši a přesunete
na novou pozici. Tak jak to děláte třeba se zástupci na ploše.
Přesunout položky typu cíl, lze pouze v případě, že není aktivní funkce „Hlídání
pozic“.
Změnit pozici více položek můžete tak, že je označíte pomocí myši (stejně jako při
označování zástupců na ploše). Vždy se označí všechny položky, u kterých je
jakákoliv část uvnitř ohraničené prostoru (tj. nemusíte takto ohraničovat celou
položku):
Položky jsou po vybrání zvýrazněny oranžovým ohraničením, tak jak je možné vidět
na obrázku výše.
Poté při chycení jakékoliv označené položky, budete přesouvat všechny označené
položky.
To že jste s kurzorem myši nad položkou nebo že ji přesouváte, poznáte tak, že se
vám zobrazí ukazatel myši „ruka“, tak jako na následujícím obrázku.
HTA-PHEA 1.0
-27-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
To že je položka ohraničena znamená, že jste ji vybrali.
Vybrat položku lze také tak, že na ní klikněte nebo že vyberete více položek pomocí
myši, tak jak bylo vysvětleno výše.
Pokud chcete vybrat více položek, můžete také použít kliknutí na položky
se stisknutou klávesou SHIFT anebo se stisknutou klávesou CTRL, které kliknutou
položku přidají do výběru.
Pokud je položka nebo více položek vybráno (tedy ohraničena), lze změnit jejich
šířku.
Šířku lze změnit tak, že najedete ukazatelem myši na oranžové ohraničení, tím se
změní ukazatel na symbol změny šířky a pomocí stisknutého levého tlačítka
a přesunem myši položce změníte šířku. Tak jak vidíte na následujícím obrázku.
Pokud je označeno více položek mění se šířka všech označených položek.
U položky typu cíl změna velikost chová v závislosti na tom, jestli je aktivní funkce
„Hlídání pozic“:
-
Pokud je aktivní, mění se rozměry cíle na obě strany zároveň.
-
Pokud není aktivní, mění se rozměry jen na stranu, kde změnu provádíte.
Tedy napravo nebo nalevo jako u ostatních položek.
HTA-PHEA 1.0
-28-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
Po změně pozice či velikosti položek automaticky přepočítáno pořadí úkolů/subúkolů
v celém diagramu pokud je aktivní funkce „Hlídání pozic“.
Položky typu cíl má ještě jednu zvláštnost. Pokud není umístěna přesně na středu
diagramu, lze ji tam přesunout dvěma způsoby, které je možné provést, pouze pokud
cíl opravdu není umístěn přesně na střed diagramu:
-
Opětovnou aktivací funkce „Hlídání pozic“, kdy se program zeptá, jestli to má
provést automaticky.
-
Kliknutím pravým tlačítkem na cíl a z kontextového menu vybrat položku
„Vycentrovat na střed“, tak jak je to na následujícím obrázku:
E. Změna pozic a sekcí položek diagramu
Pokud není aktivní funkce „Hlídání pozic“ lze za určitých okolností změnit pozici
či sekci položky.
K tomu slouží položky v kontextovém menu úkolů a subúkolů (zobrazíte ho kliknutím
pravým tlačítkem na úkol/subúkol):
HTA-PHEA 1.0
-29-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
Změnit pozici úkolu/subúkolu v rámci dané sekce lze následovně:
-
Posunout doleva nebo doprava. Úkol / subúkol si prohodí pozici s jiným
sousedním úkolem / subúkolem. Takto lze přesouvat úkoly / subúkoly pouze
pod stejným nadřízeným úkolem / subúkolem.
-
Změnit nadřízenou položku. V kontextovém menu se zobrazí všechny možné
úkoly/subúkoly v pořadí v jaké jsou zobrazeny v diagramu. Současný
nadřízený úkol/subúkol je označen fajfkou.
-
Při přesouvání se také přesunou všechny podřízené subúkoly.
-
Před samotným přesunem, je zkontrolováno, jestli by se po přesunu nedostaly
některé úkoly/subúkoly mimo diagram. Pokud by se tak stalo, zeptá se
program, jestli se má automaticky zvětšit.
HTA-PHEA 1.0
-30-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
Změnit sekci úkolu/subúkolu v rámci diagramu lze následovně:
-
Lze přesouvat v rámci jednotlivých sekci 1 až 4 a to vždy po jedné sekci,
tj. o jednu nahoru či o jednu dolů:
-
V kontextovém
menu
se
zobrazí
všechny
možné
nové
nadřízené
úkoly/subúkoly v pořadí v jaké jsou zobrazeny v diagramu (zleva doprava).
o Při přesouvání jsou také přesouvány všechny podřízené subúkoly.
Pokud by se přesunem dostaly subúkoly do neexistující sekce 5, tak
možné provést přesun o sekci dolů.
o Při přesouvání se také kontroluje (stejně jako u změny pozice) nové
umístění úkolů/subúkolů vzhledem k rozměrům diagramu.
o Úkoly ze sekce 1 nelze logicky přesunou nahoru, proto není tato
možnost v kontextovém menu zobrazena.
o Subúkoly ze sekce 4 nelze logicky přesunout dolu, proto není tato
možnost v kontextovém menu zobrazena.
F. Editace vlastností položek diagramu
K editaci vlastností položek diagramu slouží dialog „Vlastnosti položky“.
Tento dialog lze zobrazit dvěma způsoby:
-
Dvojitým kliknutím na položku.
-
Kliknutím pravým tlačítkem na položku, kdy se zobrazí kontextového menu
a z něho vybrat poslední položku „Vlastnosti cíle/úkolu/subúkolu“.
HTA-PHEA 1.0
-31-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
Dialog slouží k editaci vlastností všech typů položek. V závislosti na tom jakou
položku budete editovat, jsou dostupné určité prvky dialogu.
Dialog lze potvrdit stisknutím tlačítka „OK“ nebo zmáčknutím klávesy „ENTER“.
Dialog lze uzavřít bez zapsání změn pomocí tlačítka „ZRUŠIT“ nebo zmáčknutím
klávesy „ESC“.
Samotný dialog lze rozdělit do pěti sekcí (z nichž čtyři lze rozbalovat a sbalovat
neboli automaticky se sbalují a rozbalují):
-
Výběr zobrazené sekce:
o Pomocí těchto tlačítek se můžete přesouvat mezi jednotlivými sekcemi.
o Při otevření je vždy vybrána sekce dané položky.
o Pokud nějakou sekci vyberete, zobrazí se vlastnosti první položky
v dané sekci, tedy položky úplně vlevo.
o Pokud před zvolením jiné sekce změnily vlastnosti položky a nepotvrdili
jste je tlačítkem „Použít“, zobrazí se upozornění, že položka byla
změněna s otázkou, jestli chcete změny uložit. Zvolením „Ano“ se
změny uloží.
HTA-PHEA 1.0
-32-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
-
Přesun mezi položkami diagramu:
o Pomocí tlačítek se přesunujete mezi vlastnostmi jednotlivých úkolů:

A
to
buď
v dané
sekci
pomocí
tlačítek
„Předcházející
úkol/subúkol“ a „Následující úkol/subúkol“.

Anebo na nadřízenou položku pomocí tlačítka „Nadřízený
cíl/úkol/subúkol“.
o Před samotným přesunem na vlastnosti jiné položky budete případně
dotázání na zapsání změn vlastností aktuální položky.
Další tři sekce dialogu souvisí s jednotlivými metodami HTA a PHEA a jsou popsány
v samostatných podkapitolách:
-
3.6 Editace parametrů HTA
-
3.7 Editace parametrů PHEA
Parametry PHEA lze definovat pouze u subúkolů, které nemají žádné podřízené
subúkoly.
Rozbalením či sbalením sekcí HTA nebo PHEA se zároveň sbalí či rozbalí sekce
HTA nebo PHEA, tak aby byl zajištěn maximální konfort pro definici parametrů
jednotlivých metod.
Dialog také obsahuje dole tři důležitá tlačítka:
-
Tlačítko „Použít“ uloží všechny provedené změny.
-
Tlačítko „Zrušit“ zavře dialogové okno bez uložení změn.
-
Tlačítko „OK“ zavře dialogové okno s uložením změn.
HTA-PHEA 1.0
-33-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
3.6
Editace parametrů HTA
K editaci parametrů HTA slouží sekce „Vazby“ a „Analýza HTA“ dialogu „Vlastnosti
položky diagramu“:
-
„Vazby“ slouží k nastavení vazby na nadřízené a následující položky:
o Pomocí přepínačů lze nastavit vazbu:

Na podřízené položky.

Na následující položku (další položku vpravo se stejnou
nadřízenou položkou).
o Typu vazby dle možností vyplývajících z „Metodiky HTA“.
-
„Analýza HTA“ slouží k definici vlastností položky vyplývající z „Metodiky
HTA“:
o Vyplňovány jsou pouze položky, které nelze automaticky dopočítat.
o „Popis technologie / procesu“ lze vyplnit jen u položky typu cíl.
HTA-PHEA 1.0
-34-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
o Ke komfortnějšímu zápisu akci slouží tlačítka pro vkládání textové
formy vazeb mezi podřízeným úkoly/subúkoly.
o Pokud tuto sekci sbalíte a je možné definovat parametry PHEA rozbalí
se automaticky sekce PHEA. To samozřejmě platí i obráceně.
HTA-PHEA 1.0
-35-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
3.7
Editace parametrů PHEA
K editaci parametrů PHEA slouží sekce „Analýza PHEA“ dialogu „Vlastnosti položky
diagramu“.
Dialogové prvky slouží k přiřazování relevantních chyb (z interní databáze nebo
uživatelsky definovaných), odstraňování vazby relevantní chyby, nastavování
zvolené úrovně „HEP“, nastavovat „Dotčených faktorů (PIF)“ a k vyplnění „Následků
chyby / selhání lidského činitele“.
Nejdříve si popíše přiřazování a editaci parametrů relevantních chyb z interní
databáze. Poté se budeme věnovat uživatelsky definovaným relevantním chybám,
jelikož dialogová okna se chovají v obou případech trochu odlišně.
A. Přiřazení relevantní chyby
Přiřadit relevantní chybu k danému subúkolu lze pomocí kontextového menu, které
se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši v oblasti se seznamem přiřazených
relevantních chyb:
HTA-PHEA 1.0
-36-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
Poté se zobrazí dialog „Přiřazení relevantní chyb“ se seznamem zatím nepřiřazených
relevantních chyb k danému subúkolu:
-
Jednotlivé relevantní chyby lze označovat pomocí myši a tlačítek CTRL a
SHIFT.
-
Po označení se vždy dole zobrazí vlastnosti poslední vybrané relevantní
chyby.
-
Dole jsou čtyři dialogová tlačítka:
o Tlačítko „Nová relevantní chyba“ slouží k definování nové uživatelsky
definované relevantní chyby. Prozatím si ho nebudeme všímat.
o Tlačítko „Použít“ slouží k přiřazení vybraných relevantních chyb
k danému subúkolu. Po přiřazení se zaktualizuje seznam výše.
o Tlačítko „Zrušit“ zavře dialogové okno bez přirazení vybraných
relevantních chyb.
HTA-PHEA 1.0
-37-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
o Tlačítko „Přiřadit“ zavře dialogové okno a přiřadí vybrané relevantní
chyby k danému subúkolu.
B. Zobrazení parametrů relevantní chyby
Po přiřazení relevantních chyb k subúkolu se zobrazí v seznamu přiřazených
relevantních chyb:
-
Označením relevantní chyby v tomto seznamu se zobrazí parametry
relevantní chyb v ovládacích prvcích níže.
-
Pomocí ovládacích prvků lze:
o Volit úroveň HEP.
o Nastavovat dotčené faktory (PIF).
o Definovat „Následky chyby / selhání lidského činitele“.
C. Odstranění přiřazení relevantní chyby
Odstranit přiřazení relevantní chyby lze pomocí kontextového menu v seznamu
přiřazených relevantních chyb, které se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem
na nějakou relevantní chybu:
HTA-PHEA 1.0
-38-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
D. Nastavení zvolení úrovně HEP
U relevantních chyb z interní databáze lze volit úroveň HEP:
-
Úroveň může nabývat následujících hodnot:
o L – nízká pravděpodobnost
o M – střední pravděpodobnost
o H – vysoká pravděpodobnost
-
Po změně úrovně se:
o Přepíše hodnota HEP v textovém poli (které je jinak nepřepisovatelné).
o Aktualizuje se zvolený HEP v seznamu přiřazených relevantních chyb
výše.
U uživatelsky definovaných relevantních chyb je chování odlišné a popíšeme si ho
později.
E. Dotčené faktory (PIF)
K přiřazování, odstraňování a změny vlivu „Dotčených faktorů slouží několik
ovládacích prvků:
-
Seznam přiřazených „Dotčených faktorů“ – lze vždy označit jednu položku.
HTA-PHEA 1.0
-39-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
-
Tlačítko „+“ slouží k přiřazení nového „Dotčeného faktoru“. Po kliknutí na něj
se zobrazí dialog „Přiřazení dotčených faktorů k relevantní chybě XXX“, které
obsahuje seznam nepřiřazených „Dotčených faktorů“:
o Tento dialog funguje na jednoduchém principu. Označujete jednotlivé
„Dotčené faktory“ a pomocí tlačítek dole je můžete přiřadit.
-
Tlačítko „-“ slouží k odstranění přiřazení „Dotčeného faktoru“. Vždy je
odstraněn zvolený „Dotčený faktor“ ze seznamu.
-
Poslední tři tlačítka slouží k nastavení úrovně vlivu „Dotčeného faktoru“ na
danou relevantní chybu. Možnosti jsou následující:
o I – Zlepšení stavu.
o N – Standardní stav.
o W – Zhoršení stavu.
HTA-PHEA 1.0
-40-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
F. Definování „Následků chyby / selhání lidského činitele“
K definování „Následků chyby / selhání lidského činitele“ slouží následující textové
pole:
G. Uživatelsky definované relevantní chyby
Jak již bylo zmíněno v úvodu, je možné přiřazovat relevantní chyby z interní
databáze, tak uživatelsky definované relevantní chyby, které je možné přímo
definovat.
Vždy když nadefinuje novou relevantní chybu, tak je uložena v databázi uživatelsky
definovaných relevantních chyb pod Vašim uživatelským profilem na dané počítači,
tak aby mohla být použita v dalších diagramech.
Tato databáze se nachází na v aplikační složce Vašeho uživatelského profilu na
daném počítači ve složce a souboru:
-
VUBP\HTA-PHEA\UserDefinedDefects.xhpudd.
Přenositelnost takto vytvořených relevantních chyb mezi jednotlivými počítači nebo
uživatelskými profily je umožněna tak, že se tyto relevantní chyby ukládají přímo
s diagramem. Když ho pak znovu otevřete, je databáze zaktualizována.
U uživatelsky definovaných relevantních chyb definujete prakticky vše co u
relevantních chyb z interní databáze:
-
Chybový mód
-
Typ chyby
-
Relevantní chybu
-
HEP – pouze jednu úroveň, u které definujete, jak byla určena:
HTA-PHEA 1.0
-41-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
o LT – Odborná literatura.
o ST – Vlastní statistika nehod/skoronehod podniku.
o EX – Expetním odhadem.
Dále se s ní pracuje stejně jako s jinou relevantní chybou z pohledu Dotčených
faktorů (PIF) a Následků chyby / selhání lidského činitele.
Novou uživatelsky definovanou relevantních chybu můžete vytvořit kliknutím
na tlačítko „Nová relevantní chyba“, o kterém jsme se již několikrát zmiňovali a to:
-
V dialogu „Vlastnosti položky diagramu“, kdy po kliknutí na zmíněné tlačítko,
se změní rozvržení ovládacích prvků (takto se zobrazí ovládací prvky i
v případě, že zvolíte v seznamu přiřazených relevantních chyb uživatelsky
definovanou relevantní chybu):
o Chybový mód a typ chyb lze zvolit z rozbalovacího seznamu.
o Lze vyplnit relevantní chybu.
o Lze vyplnit vlastní úroveň HEP a zvolit jak byla určena.
o V tuto chvíli nelze zasahovat do ostatních ovládacích prvků.
o Také se objeví dvě nová tlačítka:

Tlačítko „Zrušit změny“ – zruší jakékoliv změny k nové nebo již
existující uživatelsky definované relevantní chybě.

Tlačítko „Uložit změny a přiřadit“ – uloží všechny změny
v databázi uživatelsky definovaných relevantních chyb a přiřadí
(pokud ještě nebyla) tuto relevantní chybu k danému subúkolu.
HTA-PHEA 1.0
-42-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
-
V dialogu „Přiřazení relevantní chyby“, kdy po kliknutí na zmíněné tlačítko, se
opět změní rozvržení ovládacích prvků (takto se zobrazí ovládací prvky i
v případě, že zvolíte v seznamu nepřiřazených relevantních chyb uživatelsky
definovanou relevantní chybu):
o Chybový mód a typ chyb lze zvolit z rozbalovacího seznamu.
o Lze vyplnit relevantní chybu.
o Lze vyplnit vlastní úroveň HEP a zvolit jak byla určena.
o Také se aktivují následující dvě tlačítka:

Tlačítko „Zrušit změny“ – zruší jakékoliv změny k nové nebo již
existující uživatelsky definované relevantní chybě.

Tlačítko „Uložit změny“ – uloží všechny změny v databázi
uživatelsky definovaných relevantních chyb.
HTA-PHEA 1.0
-43-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
3.8
Tisk diagramu
K tisku diagramu slouží dva dialogy:
-
Tisk diagramu.
-
Náhled tisku diagramu.
A. Tisk diagramu
Dialog „Tisk diagramu“ lze vyvolat dvěma způsoby:
-
Zvolením položky „Tisk diagramu“ z menu „Tisk“.
-
Stisknutím klávesové zkratky „CTRL+P“.
Samotný dialog je určený k nastavení:
-
Výstupu:
o Na tiskárnu – s tlačítkem pro zvolení tiskárny.
o Jako obrázek s možností výběru formátu obrázku.
o Jako PDF – celý diagram na jedné stránce.
o Jako PDF – rozdělený stránky.
-
Formátu papíru (A4 až A0), dle toho který formát podporuje vybraná tiskárna:
o Pokud je zvolen výstup jako obrázek nebo jako PDF na jedné stránce
nelze formát papíru nastavit.
-
Orientaci papíru – na výšku či na šířku:
o Pokud je zvolen výstup jako obrázek nebo jako PDF na jedné stránce
nelze formát orientaci papíru nastavit.
-
Okrajů – s tím, že jsou hlídány minimální okraje zvolené tiskárny. K nastavení
minimálních okrajů slouží tlačítko „Nastavit minimální okraje“.
-
Barevného tisku – volby Ano / Ne
-
Kvality tisku:
o Nízká – 92DPI
o Střední – 150DPI (výchozí)
o Vysoká – 300DPI
HTA-PHEA 1.0
-44-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
Dialog obsahuje úplně dole čtyři tlačítka:
-
Vytisknout – vytiskne diagram na zvolený výstup:
o Tiskárna – vytiskne diagram na zvolenou tiskárnu.
o Obrázek – zobrazí dialog k výběru názvu souboru, do kterého bude
diagram vytištěn jako obrázek.
o PDF (oba dva případy) – zobrazí dialog k výběru názvu souboru,
do kterého bude diagram vytištěn.
-
Náhled – zobrazí dialog náhledu tisku dle zvolených nastavení, viz dále
Náhled tisku diagramu:
o Pokud je zvolen výstup jako obrázek nebo jako PDF na jedné stránce,
tak se náhled nezobrazí.
-
Zrušit – zruší zvolené nastavení. Lze vyvolat zmáčknutím klávesy „ESC“.
-
Uložit – uloží nastavení tisku, které je dočasně uloženo v paměti a je využito:
o Při zobrazení okrajů stránek v návrhu diagramu.
o Při opětovném otevření toho dialogu.
HTA-PHEA 1.0
-45-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
Jako výchozí (při prvním otevřením dialogu u daného diagramu) je vždy nastaveno
následující:
-
Je vybrán výstup na výchozí tiskárnu operačního systému.
-
Nastaven formát A4.
-
Orientace je nastavena na šířku.
-
Všechny okraje jsou nastaveny na 10 milimetrů.
-
Černobílý tisk.
-
Kvalita tisku na střední.
Okraje stránek jsou v návrhu diagramu zobrazeny červenými čarami, tak jak je vidíte
na následujícím obrázku.
HTA-PHEA 1.0
-46-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
B. Náhled tisku diagramu
Podle zvolených parametrů dialogu Tisk diagramu nebo podle výchozích nastavení
se zobrazí dialog „Náhledu tisku diagramu“.
Tento dialog lze vyvolat dvě způsoby:
-
Zvolením položky „Náhled tisku diagramu“ z menu „Tisk“.
-
Stisknutím klávesové zkratky „CTRL+SHIFT+P“.
Samotný dialog umožňuje zobrazit náhled z různých pohledů, tak jak je to vidět
na následujícím obrázku:
Je možné:
-
Přibližovat a oddalovat náhled pomocí tlačítek s lupami.
-
Přepínat zobrazení:
o Zoom na 100% -
HTA-PHEA 1.0
-47-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
o Zoom na šířku dokumentu o Na zobrazení jedné stránky o Na zobrazení dvou stránek -
Listovat stránky lze:
o Pomocí posuvníku vpravo.
o Pomocí kolečka myši.
o Pomocí šipek a kláves „Page Up“ a „Page Down“ – po kliknutí
do náhledu dokumentu.
HTA-PHEA 1.0
-48-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
3.9
Tisk tabulkového výstupu
K tisku tabulkového výstupu slouží dva dialogy:
-
Tisk tabulkového výstupu.
-
Náhled tisku tabulkového výstupu.
A. Tisk tabulkového výstupu
Dialog „Tisk tabulkového výstupu“ lze vyvolat dvěma způsoby:
-
Zvolením položky „Tisk tabulkového výstupu“ z menu „Tisk“.
-
Stisknutím klávesové zkratky „CTRL+T“.
Dialog na podobné principu jako dialog Tisk diagramu, pouze s tím rozdílem, že se
dá tisknout buď na tiskárnu anebo do PDF, nelze zvolit kvalitu tisku či barevný tisk.
Jako výchozí (při prvním otevřením dialogu u daného diagramu) je vždy nastaveno
následující:
-
Je vybrán výstup na výchozí tiskárnu operačního systému.
-
Nastaven formát A4.
-
Orientace je nastavena na výšku.
HTA-PHEA 1.0
-49-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
-
Všechny okraje jsou nastaveny na 10 milimetrů.
B. Náhled tisku tabulkového výstupu
Podle zvolených parametrů dialogu Tisk tabulkového výstupu nebo podle výchozích
nastavení se zobrazí dialog „Náhledu tisku tabulkového výstupu“.
Tento dialog lze vyvolat dvě způsoby:
-
Zvolením položky „Náhled tisku diagramu“ z menu „Tisk“.
-
Stisknutím klávesové zkratky „CTRL+SHIFT+T“.
Ovládání dialogu je totožně jako v dialogu Náhled tisku diagramu.
HTA-PHEA 1.0
-50-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.
4. Seznam klávesových zkratek
Zkratka
Vyvolaná funkce / dialog
CTRL+N
Nový diagram
CTRL+S
Uložit diagram
CTRL+SHIFT+S Uložit jako
CTRL+F4
Zavřít diagram
ALT+F4
Ukončit Analýzu HTA-PHEA
CTRL+D
Nastavení diagramu
CTRL+H
Zapnutí/vypnutí funkce "Hlídání pozic"
CTRL+P
Tisk diagramu
CTRL+SHIFT+P Náhled tisku diagramu
CTRL+T
Tisk tabulkového výstupu
CTRL+SHIFT+T Náhled tisku tabulkového výstupu
F1
HTA-PHEA 1.0
Zobrazení této nápovědy
-51-
VÚBP, v. v. i. & ZECON s.r.o.

Podobné dokumenty

zpravodaj

zpravodaj státu a 4. největším městem Mexika. Puebla hrála významnou roli při invazi Španělů do Mexika v 16. stol. V r. 1811 byla druhým největším mexickým městem. Leží asi 100 km východně od Mexico City na ...

Více

Zachraň mě, Bože

Zachraň mě, Bože a f k k k k k k k k ks k ks ks k ks k k k k a f ks k ks ks k ks k k k k k k k k k k k k k k k k k k l l l l k ks ks ks ks ks ks af a f ks k ks ks k ks k k k k k k k Za - chraň

Více

posuzování spolehlivosti.indd - Český Focal Point pro bezpečnost a

posuzování spolehlivosti.indd - Český Focal Point pro bezpečnost a tvoĜivost a ztotožĖuje þlovČka se strojovým mechanismem, který vykonává pracovní operace podle pĜedepsaného programu, což není v provozní praxi pĜíliš žádoucí (zejména pĜi Ĝešení mimoĜádných provoz...

Více

Návod

Návod ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Více

1 Opera ční systém – popis a základní operace... WINDOWS 98

1 Opera ční systém – popis a základní operace... WINDOWS 98 tlačítka v maximalizovaném stavu okna se vrátí do původních rozměrů.  zavírací tlačítko – slouží pro uzavření okna nebo ukončení spuštěného programu (lze použít i klávesovou zkratku: Alt + F4)

Více

Výtvarná soutěž pro děti s názvem „STRAŠÁK STRES“ má své vítěze

Výtvarná soutěž pro děti s názvem „STRAŠÁK STRES“ má své vítěze Cílem vyhlašované soutěže bylo napomoci působení školy na žáky při učení se aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví (svoje i druhých osob) a být za ně odpovědný jako jednoho z...

Více

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti i při práci jako výdělečné aktivitě člověka (tedy v pracovním životě). K začlenění pracovněbezpečnostních témat do základního vzdělávání jsou podle dosavadní školské praxe a podle předchozího průzk...

Více

Instalace eLišky 3.0 na Windows 7 (32

Instalace eLišky 3.0 na Windows 7 (32 Tato instalace neproběhne v klasickém prostředí Windows 7, ale v simulovaném prostředí Windows XP. Tento mód podporují následující verze Windows 7: Professional, Enterprise, Ultimate. V ostatních v...

Více