NP6 - Naše Praha 6

Transkript

NP6 - Naše Praha 6
čtr Jed
ná in
v P ctid ý
raz ení
e6 k
Naše praha 6
Praha 6 l Praha 17 l Lysolaje l Nebušice l Přední Kopanina l Suchdol
Naše Praha je součástí sítě
• www.nasepraha.cz10/2016
Pomůže Blanka
rezidenčnímu
parkování?
V Praze 6 brzy zavedou modré
zóny a parkovacích prostor
se nedostává. Pod Prašným
mostem a pod Letenskou plání
přitom leží ladem v Blance
garáže s více než jeden a půl
tisícem stání. Kdy by mohly
ce témat
najdete na www.nasepraha.cz
být zprovozněny?
více na straně 3
tlumí štěrk,
umíNěkde
štěrk,
jinde tráva
jinde tráva
Rozhovor na straně 8
SC-361783/01
Jde
o snižování
hlučnosti.
ě až o 30
milionů
korun
(bludné
proudy mohou
nější nežKolik
tramvajová
způsobit
korozi kovových
stojítrať
takto
upravené
akrytým svrškem (beton, inženýrských sítí).
koleje,
kdo
rozhoduje,
kde
žba, asfalt),“ řekl Naší
Kdo rozhodne o tom,
ze Miroslav
Penc, vedoubudou?
kde bude tráva?
ednotky Dopravní cesta
„To je o 60
více
na straně
6
Každý
projekt
se projedmvaje DPP.
cent méně nákladů, když nává zvlášť a zohledňují se
místní podmínky, včetně
očítámeinzerce
vlastní kryt,
žší kolejnice, ale i ochra- požadavků městských částí.
proti bludným proudům.“ IPR Praha přichystal Kon-
Producentka Olga Menzelová:
„Parkovací zóny budou užitečné“
cepci povrchů tramvajových tratí. „Po vícekolových
jednáních s DPP a Ropidem
se připravuje k projednání
do Rady hl. m. Prahy,“ uvedl
mluvčí IPR Adam Švejda.
„Předpokládáme, že poslední připomínky vyřídíme
a projednáme v červnu a rada
to schválí až na konci června
anebo v červenci.“ V okamžiku odsouhlasení se koncepce
stane závazným dokumentem
Ne
v c jčt
49 el en
vý 5 7 é P ějš
tis 00 ra í
ze
ků
RŮBĚŽNÉMezi
SE UKÁZALO,
že trávník se
není už
zrovna
hezký,
když umírá, a jeho
kolejemi
pár
let
stírá fi nanční
výhody kolejí
se štěrkem.
objevuje
štěrk,
ale také tráva.
vše bude jinak
„Bráním se tomu, aby náklady
na zatravnění nesli přepravovaní
cestující. Bylo by nefér započítávat
položky hnojení, stříkání a sekání
trávy do rozpočtové kapitoly
Doprava. Proto bych byl rád, pokud
se jednotlivé dohody s městskými
částmi přetransformují do nějaké
podoby např. městského grantu na
údržbu zeleně. Je jasné, že schválením materiálu Koncepce povrchů
tramvajových tratí získají městské
části silný nástroj k dalšímu rozšiřování zatravněných tramvajových
tratí,“ uvedl Miroslav Penc.
advertorial
Dárcovská centra krevní plasmy na Chodově a na Černém Mostě
se zapojila do rozšiřování registru dárců kostní dřeně.
 V červnu se obě pracoviště stala oficiálními náborovými centry Českého registru dárců krvetvorných buněk. Každý
aktivní dárce plasmy zde tak může požádat o zařazení do registru dárců kostní dřeně, který pomáhá bojovat s leukemií
a dalšími zhoubnými nemocemi.
SC-361171/05
Rozšířením registru můžete zvýšit
Stejně jako platí výběrová kritéria
pro dárce plasmy, i do registru dárců šanci smrtelně nemocných lidí
na vyhledání vhodného dárce. To
dřeně nemůže být zařazen každý.
však automaticky neznamená, že
Jak postupovat? Zcela jednoduše
k darování dřeně či krvetvorných
a pohodlně. Stačí se rozhodnout,
buněk budete někdy vůbec vyzváni
zda se zaregistrujete na Chodo(více na www.darujzivot.cz).
vě nebo na Černém Mostě. Pokud
vyslovíte na recepci své přání, stát Dárcovství kostní dřeně je dobrovolné, bezplatné a anonymní!
se kromě dárce plasmy i potenciálním dárcem kostní dřeně či krPři jedné návštěvě dárcovvetvorných buněk, sestřičky Vám
ského centra krevní
poskytnou první informace a pře- plasmy a jedním napíchnutím žíly tak
dají vstupní dotazník k vyplnění.
můžete pomoci
Lékaři dárcovských center vám
následně vysvětlí vše, co byste rádi zachránit
věděli, provedou vstupní vyšetře- život doslova
dvojnásobně.
ní a kontrolu vyplnění dotazníku,
podmiňující zařazení do tohoto
Přijďte,
registru.
těšíme se na vás!
2
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
U nás na šestce
redaktor:
Jan Bělohubý
tel.: 603 20 66 33
[email protected]
Obě kauzy mají společného více,
než se zdá. Klinika na Žižkově
a politický marketing kolem ní
a zatčení pedagogů ze Záběhlic
kvůli obtěžování mladistvých. Společné je, zda aktivita
prospěšná může převážit nad
dodržováním norem. Myslím si,
že vlastnická a majetková práva,
stejně jako ochrana mladistvých
musí být na prvním místě. Že
není možné znárodnit číkoli majetek s tím, že budu vykonávat
i bohulibou činnost, ani obětavý
pedagog nemůže kontrolovat na
lyžáku nahé středoškoláky, zda
nemají klíště. Jak to je?
praha 6
Zemětřesení tramvají: Zůstane Praze 6
nízkopodlažní spojení k nemocnicím?
jde o zachování provozu dvou
linek na bělohorské, petřinské, vokovické i podbabské
radiále, jakož i o kýžený
rozplet tramvajových linek
v oblasti Hradčanská do směrů Letná a Malostranská,“
přiblížil principiální priority
Jan Bělohubý
nou fakultní nemocnicí.
městské části zástupce staPraha 6 zorganizovala na
rosty Martin Polách, zodPraha 6 - Vedení šesté
téma zamýšlených změn
povědný za oblast dopravy.
městské části se zabývalo
v tramvajové dopravě veřej„V souladu s jednomyslným
návrhem organizace ROPID
nou debatu, během které byly usnesením dopravní komina změny linkového vedení
zainteresovaným občanům
se navíc zásadně trváme na
tramvají v Praze. Po projedpodrobně vysvětleny klady
zachování nízkopodlažnínání návrhů s veřejností se
i zápory všech alternativních ho spojení mezi Vojenskou
i s ohledem na své dlouhodo- návrhů v širších souvislosnemocnicí a Všeobecnou
bé dopravní priority šestkoví tech. „Po zvážení veškerých
fakultní nemocnicí,“ doplnil
radní rozhodli jednoznačně
relevantních okolností jsme
starosta Ondřej Kolář. Finálpřiklonit k tzv. modré vase nakonec rozhodli přiklonit ní návrh bude v případě doriantě úprav. Současně ovšem k tzv. modré variantě, která
sažení konsenzu mezi všemi
budou trvat na zachování
nejlépe reflektuje specifické
pražskými městskými částmi
nízkopodlažního spojení
dopravně-urbanistické pouveden v život výhledově
mezi Vojenskou a Všeobecžadavky Prahy 6. Konkrétně ještě letos v září.
„„ROPID před časem zveřejnil (informovali jsme o tom
v tištěné Naší Praze 6 a vše najdete i na redakčním webu
www.nasepraha6.cz či našem Facebooku) varianty zemětřesení v tramvajových linkách. Změny budou od září. Lidé
mohli připomínkovat návrhy přes své místní radnice.
Pomůže Blanka rezidenčnímu parkování na šestce?
Praha 6 - V Praze 6 brzy
se soutěž na provozovatele,
zavedou modré parkovací
jejíž součástí je dovybavení
zóny a parkovacích prostor
kamerami a systémem řízese nedostává. Pod Prašným
ní.“ Praha jedná s městskými
mostem a pod Letenskou plá- částmi Prahou 6 a 7 o využití
ní přitom leží ladem v tunelo- i pro rezidenty, kteří budou
vém komplexu Blanka garáže mít samozřejmě výhodnější
s více než jeden a půl tisícem ceny.“ Jedno patro na Prašstání. Kdy by mohly být
ném mostě poslouží Správě
zprovozněny? „Chtěl bych,
Pražského hradu, další pro
aby se tak stalo už v září,
rezidenty Prahy 6 a vrchale v tuto chvíli bych nerad
ní pro návštěvníky města.
spekuloval,“ uvedl pro Naši
Obdobné je to i na Letné, kde
Prahu náměstek primátorky
je část pro rezidenty, další
inzerce 188x86 - chyne_tisk.pdf
1
02/05/16
13:33
Petr Dolínek.
„Připravuje
pro návštěvníky.
Třetí
patro
mělo sloužit ministerstvu
vnitra, ale to odmítlo, že
je takové parkování pro ně
drahé. Dolínek odmítl, že by
zde mělo být P+R parkoviště: „Tím bychom nesmyslně
zatáhli dopravu do centra.
„Rezidenti budou mít specificky nastavenou cenu,
tedy nikoliv jako návštěvníci
města. A nakonec by měla
zmizet i některá parkoviště
z povrchu. Například na cestě
k Pražskému hradu od Prašného mostu, ale i další. (tík)
Rok 2008 a začátek budování: Tady pod
Letnou se nyní schovává na 850 parkovacích míst. Foto: Ivan Kuptík
inzerce
PŘEDPRODEJ
ZAHÁJEN
C
www.DOMYCHYNE.cz
M
akční zaváděcí ceny
od 3.390.000,- Kč
Y
CM
MY
CY
(včetně DPH a zahrady)
CMY
K
SC-361339/06
840 40 40 40
Akční zaváděcí cena je platná při splnění obchodních podmínek developera.
3
praha 6
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
Za kolik minut vyklidilo 650 žáků ZŠ Pod Marjánkou?
„ „ Na konci května v časných ranních hodinách se
v budově ZŠ Pod Marjánkou v Praze 6 úspěšně uskutečnila vůbec první simulace tzv. invakuace. Co to
slovo znamená?
Jan Bělohubý
Břevnov - Na jaře roku 2015
se vedení Prahy 6 rozhodlo přijmout opatření, která
zvýší bezpečnost dětí v budovách škol v situaci, kdy se
nebezpečí nachází vně samotné budovy. Byla to reakce
na některé společenské jevy
v naší zemi (např. psychicky
nemocní jedinci ohrožující
životy a zdraví občanů ve
veřejně přístupných místech,
školách, úředních budovách,
ale třeba i únik nebezpečných látek do ovzduší). Cílem
krátce ze šestky
Krystaly na
Bořislavce
se lidem nelíbí
Dejvice/Červený vrch Objekty na Bořislavce,
které se tam chystá nad
stanicí metra vystavět
KKCG Real Estate, jsou
trnem v oku místním
obyvatelům. Není divu,
hmota novostaveb, kterým
se říká krystaly (oficiálně
Centrum Bořislavka), je
podle názorů některých
místních proti okolní
zástavbě přímo děsivá.
Aktivisté z okolí hledají
pomocnou ruku, kde se
dá. Tentokrát přišli interpelovat na Zastupitelstvo
hlavního města Prahy.
Náměstkyně primátorky
Petra Kolínská za Stranu
zelených slíbila, že bude
jejich záležitost řešit. (běl)
cvičení invakuace je poskytnout vedení školy a pedagogickému sboru jednoduchý
a osvědčený postup, jak briskně reagovat na situaci, kdy
je vyhlášen stav nebezpečí,
jež se dotýká bezprostředního okolí budovy školy.
„Invakuace“ je tedy inverzní
evakuace, tedy situace, kdy
nebezpečí nehrozí uvnitř budovy, ale naopak v jejím okolí
a je nebezpečné žáky pustit
ze školy.
„Vlastní cvičení invakuace proběhlo naprosto hladce
a díky důkladné přípravě zabralo pouhých 19 minut. To je
při celkovém počtu přes 650
žáků z 25 tříd velmi slušný
výsledek,“ informoval mluvčí
úřadu šesté městské části
Martin Churavý.
Vyhlášení i výsledek jen po
telefonu
Cvičení bylo vyhlášeno telefonicky – tedy tak, jak by
v případě skutečné události
vyhlášeno bylo. Až poté
mohou pověření pracovníci
použít tzv. invakuační box
a podle jednoduchých postupů a doporučení cvičení
vykonat. Tyto jednoduché
postupy řeší podrobnosti
typu: který učitel se ujme
kterých dětí, pokud je
vyhlášeno nebezpečí např.
o přestávce, kdo odpovídá
za kontrolu uzamčení dveří
či uzavření oken. Cvičení
bylo zakončeno zpětným
telefonátem a nahlášením
přesného počtu dětí a dospělých v budově, jakož
i ve kterých místech se kdo
nachází. „Tato informace je
životně důležitá pro složky
integrovaného záchranného
systému, kterým je okamžitě předávána. Cvičení
se kromě starosty Prahy 6
Ondřeje Koláře, pracovníků
krizového řízení a bezpečnosti MČ Praha 6 a Českého
červeného kříže zúčastnili
také zástupci Policie ČR,
Městské policie Praha 6
a hasičského záchranného
sboru,“ uvedl Martin Churavý. O cvičení bylo informováno operační středisko
krizového řízení a bezpečnosti Magistrátu hlavního
města Praha.
Šlechtova restaurace ve Stromovce
má být hotova na konci roku 2018
Stromovka - Opravit budovu Šlechtovy restaurace ve
Stromovce, která nesla oficiální
název Královská dvorana, se
rozhodl magistrát definitivně
na pražském zastupitelstvu
v dubnu. Skončil tak desítky
let dlouhý boj o její zachování.
Práce mají začít v létě, a pokud
jde o finance, je vyhlášena
soutěž na rekonstrukci. „Město
předpokládá, že by měla stát
kolem 169 milionů korun,
z čeho pět milionů má být
uvolněno na kanalizaci a vodovodní a elektrické přípojky,“
informoval pražský radní
Jan Wolf. Restaurace by měla
sloužit Pražanům a ceny v ní by
neměly být luxusní, ale přijatelné. Po rekonstrukci se nájmu
restaurace ujme soukromý
subjekt. Dnešní bistro, které
je „přilepené“ ke Šlechtovce,
Pivo i tanečky
Foto: Petra Ďurčíková
bude na místě do doby, dokud
to umožní vlastní rekonstrukce
budovy. „Pak se bude muset
posunout dále od staveniště,“
upozornila radní městské části
Praha 7 Lenka Burgerová – pod
úřad sedmé městské části totiž
lokalita mezi Prahou 6 a Prahou 7 katastrálně spadá. K restauraci bude přistavěno i zázemí pro kuchyni, ale tak, aby
to bylo v souladu s požadavky
památkářů. Rekonstruovat
Legendární zahradní restaurace
Kaštanka, která ke Královské
dvoraně přiléhá, proslula svými
tanečními zábavami, ale i čepováním cenově dostupného piva.
I ta se dočká obnovy. Pamětníci si
pamatují, že ji osvětlovaly historické
plynové lampy, stejné jako v ulicích
Starého Města. Obnovená Šlechtovka by mohla podle slov starosty
Prahy 7 Jana Čižinského sloužit
i jako důstojná obřadní síň pro Prahu
7, protože městská část žádný tak
zajímavý prostor nemá. K němu se
přidala i primátorka Adriana Krnáčová, která předpokládá, že i hlavní
město by k podobným slavnostním
příležitostem mohlo objekt využít.
se bude i kovový altán z roku
1881, který stál v bezprostřední
blízkosti restaurace a je nyní
uložen v ruinách stavby. (tík)
Bacha na „koláčky“! Veterináři ošetřovali „sjeté“ pejsky
Suchdol - Těžko uvěřitelná
zpráva přišla z veterinární
kliniky v Suchdole. Měli tam
na klinice, která je přímo
na Suchdolském náměstí,
s odstupem několika týdnů
dva velmi zvláštní psí pacienty. Oba měli okolo 40 kg
a byli do jisté míry v mnoha
věcech podobní. Oba byli na
vyšetření přivedeni skupinou
mladých lidí s tím, že se jejich
miláček motá. „V naší praxi
používáme termín, že pacient
4
vykazuje „ataxii“. Zjevný
neurologický nález, kdy zvíře
vypadá jako noční návštěvník
restaurace,“ uvedli veterináři
ze Suchdola. Zvířata nesimulují a nesnaží se doktora
přesvědčit, že by měla dostat
nemocenskou. Oba pacienti
na hospitalizaci tvrdě usnuli.
„Zde jsme již pojali podezření,
že by mohli být intoxikováni sedativy svých majitelů.
To bylo telefonicky velmi
důrazně vyvráceno, že prý
nic podobného nepoužívají,“ říkají veterináři. Druhý
den byli pacienti v pořádku
a v kondici. Při předávání
majitelům se postupně obě
skupiny mladých přiznaly, že
mají doma upečené koláčky
s účinnou látkou „tetrahydrocannabinol“- THC. Zvířatům
trvá často jen okamžik, kdy
něco slupnou ze stolu. Když
už někdo tyto látky užívá, měl
by dávat pozor na spolehlivé
skladování. (běl)
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
praha 6
Když MERS přistane na ruzyňském letišti…
„„Letiště Václava Havla Praha nacvičovalo, jak čelit nebezpečnému viru MERS. Na konci května zde proběhlo taktické
pohotovostní cvičení zaměřené na případný přílet cestujícího nakaženého tímto virem a jeho následnou izolaci. Cvičení
zde organizují pravidelně a tak, aby nijak neomezilo provoz
letiště. Loni zde trénovali situaci při bombovém ohrožení.
Jan Bělohubý
Ruzyně - Impulsem pro
specifický nácvik modelové
situace, v níž hraje hlavní roli
osoba nakažená virem MERS,
se stal opakovaný výskyt této
nakažlivé choroby nejen ve
Prahy a Středočeského kraje.
„Bereme připravenost na
přílet letadla s infekcí velmi vážně a připravujeme se
na její výskyt nejen teoreticky, ale i simulací reálné
situace,“ vysvětluje Josef
Kadlec, velitel HZS Letiště
Praha. Figuranty skutečných
světě, ale i v Evropě. Nácvik
cestujících si zahráli studenti
v podmínkách přibližujících
Vyšší odborné školy civilního
reálnou situaci společně orga- letectví a zaměstnanci letiště.
nizují Letiště Praha, Hasič„Záchranná služba ASČR
ský záchranný sbor Letiště
zajišťuje nepřetržitě stálou
Praha, České aerolinie, Policie lékařskou službu na Letišti
ČR a složky Integrovaného
Václava Havla a je v každém
záchranného systému hl. m.
okamžiku připravena řešit
události tohoto typu. Za tímto
účelem má ve svém vybavení
speciální sanitní vozidlo pro
přepravu pacientů s vysoce
nakažlivými nemocemi, které
má účinný filtrační systém,
podtlakovou kabinu včetně
ochranného bivaku EBV 30/40 a je plně vybaveno pro
poskytování přednemocniční
neodkladné péče. Posádky mají vybavení nejvyšší
protichemické a protibiologické ochrany,” řekl David
Klouček, vedoucí stanoviště
stálé lékařské služby Letiště
Václava Havla Praha.
Cvičení probíhají pravidelně: loni byla tématem bomba
Letadlo typu Airbus A319 zapůjčily na cvičení České aerolinie. „Svým rozsahem
a zaměřením je pro leteckou společnost tento typ pravidelných cvičení nezbytnou součástí krizových a bezpečnostních plánů. Slouží nejen k ověření postupů
posádky letadla při mimořádné události, ale i interních provozních postupů
ČSA. Cvičení probíhají pravidelně každý rok na různé úrovni prověřování krizových postupů,“ řekl Ladislav Kašpar, manažer Českých aerolinií pro security
a krizové situace. Podobná cvičení se na Letišti Václava Havla Praha konají pravidelně, aniž by omezila jeho standardní provoz. Poslední se konalo vloni a bylo
zaměřené na možné uložení výbušného systému v prostoru letiště a zajištění
ochrany zaměstnanců i cestujících. „Letiště Praha pravidelně prověřuje reakce
na případné mimořádné události a potenciální hrozby podle letištního pohotovostního plánu,“ doplňuje Milan Špaček, místopředseda představenstva Letiště
Praha, odpovědný za bezpečnost a hasičský záchranný sbor.
AAA BARVY
inzerce
- vše pro váš dům a byt.
V Praze již 8 prodejen!
Plaťte za vodu
z pohodlí domova!
va!
Veškerá malířina, fasádní nátěry a omítky,
tónované lazury a oleje na dřevo. Vámi vybrané
odstíny vám namícháme na počkání.
www.aaabarvy.cz
Bělohorská 195/147, Břevnov, Praha 6
Tel.: 220 518 065 , 220 516 363
Martin Bobek - 775 566 578
Službu on line plateb za vodné a stočné umožňují
od ledna 2016 svým zákazníkům z řad fyzických osob vodárenské společnosti skupiny Veolia. Službu mohou využívat
zákazníci, kteří si nechávají zasílat faktury elektronicky.
• Zaplatit fakturu online je možné pomocí platební karty VISA
a MasterCard nebo přes platební tlačítko (odkaz do internetového
bankovnictví s předvyplněným příkazem).
SC-361670/02
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
tel.centrum: 840 111 112
www.pvk.cz
SC-361777/01
• Smluvní zákazníci si u platebního tlačítka vyberou svoji banku,
u které mají internetové bankovnictví.
• Službu lze využít u: Česká spořitelna, Komerční banka,
Raiffeisen Bank, mBank, ČSOB a Era.
5
téma
Více témat najdete na www.nasepraha.cz
Někde tlumí štěrk, jinde tráva
 Proč má být v Praze
u tramvajových kolejí štěrk,
tráva anebo pevný povrch?
Kdo o tom rozhoduje, komu
vadí a komu se tráva líbí,
kdo vlastně platí položení
travnatého koberce a jak je
to s jeho údržbou?
vše bude jinak
„Bráním se tomu, aby náklady
na zatravnění nesli přepravovaní
cestující. Bylo by nefér započítávat
položky hnojení, stříkání a sekání
trávy do rozpočtové kapitoly
Doprava. Proto bych byl rád, pokud
se jednotlivé dohody s městskými
částmi přetransformují do nějaké
podoby např. městského grantu na
údržbu zeleně. Je jasné, že schválením materiálu Koncepce povrchů
tramvajových tratí získají městské
části silný nástroj k dalšímu rozšiřování zatravněných tramvajových
tratí,“ uvedl Miroslav Penc.
Oskar Kuptík
Jestli si myslíte, že o tom, jak
budou vypadat tramvajové
koleje, rozhoduje Dopravní
podnik Praha (DPP), tak se
mýlíte. Mluví do toho památkáři, hygienici, městské části a hlavně městská
organizace – Institut plánování a rozvoje Praha (IPR).
„Kdyby rozhodoval DPP, tak
v souladu s požadavkem na
co nejnižší náklady by na
nepojížděných tramvajových
tratích měl navrhovat štěrk
bez zakrytí. Tramvajové trati
s otevřeným svrškem jsou
na kilometr dvoukolejné
NA PRŮBĚŽNÉ SE UKÁZALO, že trávník není zrovna hezký, když umírá, a jeho
cena stírá fi nanční výhody kolejí se štěrkem.
tratě až o 30 milionů korun
levnější než tramvajová trať
se zakrytým svrškem (beton,
dlažba, asfalt),“ řekl Naší
Praze Miroslav Penc, vedoucí jednotky Dopravní cesta
Tramvaje DPP. „To je o 60
procent méně nákladů, když
započítáme vlastní kryt,
dražší kolejnice, ale i ochranu proti bludným proudům.“
(bludné proudy mohou
způsobit korozi kovových
inženýrských sítí).
Kdo rozhodne o tom,
kde bude tráva?
Každý projekt se projednává zvlášť a zohledňují se
místní podmínky, včetně
požadavků městských částí.
IPR Praha přichystal Kon-
cepci povrchů tramvajových tratí. „Po vícekolových
jednáních s DPP a Ropidem
se připravuje k projednání
do Rady hl. m. Prahy,“ uvedl
mluvčí IPR Adam Švejda.
„Předpokládáme, že poslední připomínky vyřídíme
a projednáme v červnu a rada
to schválí až na konci června
anebo v červenci.“ V okamžiku odsouhlasení se koncepce
stane závazným dokumentem
inzerce
AUTOZASTAVÁRNA
PENÍZE DO 30 MIN
ZASTAVUZ.CZ 736 736 736
6
SC-361789/02
VOZIDLO NADÁLE U�ÍVÁTE
Zajímavá témata najdete i na našem Facebooku
a trávník bude tam, kde je
navržen v koncepci. Ať ho
chcete, nebo nechcete.
Co stojí údržba trávníků?
Zatímco štěrkové lože pro koleje
je ve své podstatě bezúdržbové,
tráva se musí sekat a hnojit.
Pokud je na trati instalováno
zavlažovací zařízení, zvyšují se
náklady o vodu a údržbu zavlažovacího zařízení. Cena údržby
jednoho metru čtverečního
činí až 90 korun za rok. „Těch
90 korun je strop, není to fixní
cena, protože počítáme vždy
skutečné náklady, které DPP
přeúčtovává městským částem,
které si vyžádaly zřízení zatrav-
nění. Jde o sekání, hnojení a případně i zazimování a přípravu
zavlažovacího systému po zimě,
nezřídka také o opravy poškození zavlažovacího systému
vandaly,“ uvedl Miroslav Penc.
Kolik stojí metr
čtvereční trávy?
„Je to případ od případu,
obvykle je pokládka trávníku
součástí kontraktu se zhotovitelem na celou rekonstrukci,
jako tomu bylo naposledy
na Vršovické ulici. V ceně
kontraktu je i zálivka a údržba
do doby, než trávník zakoření. V případě rekonstrukce
v Sokolovské ulici stál trávník
včetně pokládky, humusu
s příměsí Terracottemu na
výšku kolejnice a separační
geotextilie 440 Kč/m2. Ochrana
proti bludným proudům v zatravněném úseku pak přišla na
více než 4,5 milionu korun.“
Kdo trávníky zalévá?
Jen malá část zatravněných
tratí má zavlažovací systém. „Pokud nemá trávník
zavlažovací systém, tak jej
zavlažuje příroda. V době
sucha zežloutne a prořídne,
a když zaprší, tak se postupně
zazelená a zhoustne. Dopravní
podnik před devíti lety zjistil,
že zalévání cisternami trávník
komu vadí štěrk i tráva?
„Zatravněné a zaštěrkované koleje ztěžují našim autům
rychlejší dojezd k případům, nikdo s námi jejich zavádění
nekonzultuje,“ uvedla Pavlína Adamcová, tisková mluvčí
hasičů. „Při průjezdu bychom si zničili podvozky vozidel.
Zužování komunikací různými ostrůvky pro chodce jsou
další překážkou. I když by houkající sanitku řidiči rádi pustili, nemají kam uhnout,“ dodala Jiřina Ernestová, mluvčí
pražské záchranky. A zeptal se jich IPR Praha při přípravě
dokumentu? Jednal s hasiči či záchrankou? „IPR s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy téma tramvajových
tratí neprojednával. Naše požadavky na bezpečný a plynulý
průjezd vozidel vznášíme spolu ze zdravotnickou záchrannou službou na pravidelných poradách složek integrovaného záchranného systému radního pro bezpečnost a na
jednáních výboru pro bezpečnost na Magistrátu hlavního
města Prahy a snažíme se nalézt vhodné dopravní řešení,“
sdělila Pavlína Adamcová. „Připomínky jsme vznesli všude,
kde k tomu byl prostor. Ale nikdo je dosud nevzal v úvahu,“
odpověděla Jiřina Ernestová. „Dopravní podnik pro snazší
průjezd vozidel IZS zřizuje pevný kryt mezi kolejemi v prostoru zastávek, kde nástupiště zužují souběžnou vozovku.
Řada zrekonstruovaných úseků byla zřízena s pevným
krytem (např. kolem Vítězného náměstí, dolní část Plzeňské
ulice, úsek kolem stadionu Bohemians) a dále se upravovala
poloha kolejí pro zvětšení šířky vozovek (Bělohorská podél
Břevnovského kláštera). Zájmy IZS jsou při projektování
brány v potaz. Bojím se ovšem, že nárůst počtu aut na
ulicích a zvětšování jejich rozměrů nepůjde vyřešit vytlačením vozidel IZS na tramvajové tratě nebo na nynější střední
zelené pásy vozovek,“ uvedl Miroslav Penc.
téma
hledá se řešení
DPP má dočasné povolení překračovat hygienické limity hluku. Tam, kde
to jde, se hlučnost snižuje konstrukcí
s nejlepšími výsledky (tráva, štěrk).
Ale jak to bude v centru, kde musí
být tramvajové tratě zakryté? Jaké
technické řešení se najde? Gumová
kola, plastové koleje, jiné tramvaje?
v horku ničí, protože chladná
voda přivodí trávě teplotní
šok, a navíc to bylo velmi
nákladné. Po devíti letech lze
konstatovat, že si příroda umí
poradit,“ uvedl M. Penc.
Proč štěrk a proč trávník?
Tramvajová trať ve štěrku či
s trávníkem má podstatné
výhody – výrazně snižuje prašnost a tlumí hluk. „Trať s otevřeným kolejovým svrškem
s bezžlábkovou kolejnicí (užívá
se také na železnici a v metru)
vykazuje hlučnost až o 8 decibelů nižší proti stavu před rekonstrukcí. U trati se zakrytým
svrškem je po rekonstrukci trať
tišší jen o dva decibely. Rozdíl
v hlučnosti mezi trávou a štěrkem bez trávy není slyšitelný,
i když je měřitelný – jde o desetiny decibelů. Takže u trávy
se platí za vzhled, ne za snížení
hluku či prašnosti.
inzerce
Občas offroad, stále online.
Nový Tiguan. Život bez hranic.
Nový Tiguan Vám dopřeje svobodu pohybu, ať už míříte do online světa, anebo mimo cesty.
Volitelný systém 4MOTION Active Control nabízí čtyři jízdní profily, které si poradí prakticky s každým terénem.
Charakter SUV podtrhuje rovněž sebevědomý design. V novém Tiguanu vyzařuje síla z každého detailu.
www.novytiguan.cz
Autorizovaný prodejce Volkswagen NH Car, s.r.o.
Chodecká 2341/2, 169 00 Praha 6, tel.: 224 395 123, www.nhcar.cz, e-mail: [email protected]
SC-361785/01
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,7–7,4 l/100 km, 123–170 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.
7
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha.cz
Producentka Olga Menzelová:
„Parkovací zóny budou užitečné“
 Do hlavního města se Olga Menzelová (38) přistěhovala jako dvacetiletá a už Prahu neopustila. Postupně vystřídala tři byty a v tom čtvrtém v Praze 5 zakotvila. Ale zřejmě nikoliv natrvalo, protože jak
v rozhovoru pro Naši Prahu sama říká, má čím dál větší chuť metropoli zase zamávat…
Máte dvě dcery. Jste přísná
matka?
Nejsem úplně příznivkyní
liberální výchovy. Obě naše
holčičky potřebují vymezit
prostor. Sama za sebe zastávám výchovu kamarádskou,
ale autoritativní, protože
kamarádství ve vztahu k dětem může být jen do určité
míry. Jiří má k mojí výchově
spoustu výhrad, ale sám mi
moc příkladem nejde. Třeba
říká, že holky mají zbytečně
moc hraček, a pak jde a koupí
jim nějakou blbost.
Martin Dudek
Co vás, rodačku z jihočeského
Písku, do Prahy přivedlo?
Studium Vyšší odborné školy
publicistiky. Našla jsem si
azyl ve Strašnicích, náhodou
kousek od bytu, kde kdysi
bydlel můj budoucí manžel
Jiří (režisér Menzel – poz.
red.). Později jsem se přestěhovala k němu na Hradčany, pak jsem chvíli bydlela
na Vyšehradě a teď jsem spokojená tady v Košířích.
Skutečně jste spokojená? Bydlíte u Plzeňské ulice, u jedné
z nejrušnějších pražských
komunikací…
Skutečně jsem. Před několika
lety jsem hledala prostorný
byt, kam bych se vešla já, dcera Anička a moje máma, která
se ke mně stěhovala z Písku
a pomáhala mi při studiu
s hlídáním dcery. A tenhle byt
u Plzeňské byl nejlepší.
To vám nevadí tisíce osobních
a nákladních automobilů,
tramvaje a houkající sanitky,
spěchající do nemocnice Motol,
které tu denně oběma směry
projedou?
Bydlíme v 5. patře a k nám
dopravní ruch v podstatě
nedolehne. Kdokoliv k nám
přijde na návštěvu, je tím
překvapený. I výhledem,
díváme se do zeleně, do bývalé dělnické osady Buďánka.
Z druhé strany domu je dvůr
a na naší terase spí v klidu denně v kočárku Evička
a předtím tam zrovna tak
spala Anička. A na projíždějící tramvaje jsem si už zvykla.
Zmínila jste Buďánka. Co
říkáte tomu, že se tato chátrající památková zóna probouzí
k životu?
Mám z toho radost. Je to velká
zásluha restaurátora Martina Dvořáka a jeho energické manželky, výtvarnice
Veroniky Palečkové, kteří
bydlí nedaleko a šli neúnav-
8
OLGA MENZELOVÁ s manželem Jiřím a s dcerami Annou a Evou. Foto: Emma/ Lukáš
Kimlička
ně za svým cílem. Z okna se
dívám na opravené střechy
a na to, jak Buďánka dostávají
opět svoji podobu. A já se už
těším, jak si tam za necelý
měsíc dám kafe.
Hodně se v současnosti diskutuje o zavedení parkovacích
zón. Podporujete je také?
Určitě budou užitečné. Mnoho
lidí dojíždí do Prahy za prací
a v okrajových částech parkují
svoje automobily. A místní pak
nemají jediné volné místo. To se
týká i nás tady v Košířích. Teď
například spolu sedíme v restauraci U Sousedů, u které je
asi deset vyblokovaných míst
pro zásobování. Jenže já vím, že
zásobování restaurace probíhá
z druhé strany objektu. Ptala
jsem se na to strážníků, ti se
tomu sami divili, ale nic s tím
nemohou udělat. To by musel
úřad. Takže tu na jedné straně
máme boj o každé parkovací
místo a na druhé straně plýtvání
veřejným prostorem. To jsou věci,
které se nejenom mně nelíbí.
Jaké máte politické smýšlení?
Hádáte se s manželem kvůli
politice?
V politice si rozumíme. Jednoznačně jdou naše preference doprava, ale když vidíme
naši politickou scénu, tak si
někoho vybrat je dost složité…
Na čem nyní pracujete?
Na náměstí na Kampě bude
do konce června – vyjma
prvního týdne - prodloužena
venkovní výstava věnována
výročí narození Karla IV. Tu
jsem producentsky zajišťovala. Expozice je zadarmo,
přístupná 24 hodin denně
a mám radost, že ji navštěvuje
zejména hodně studentů.
Takže nyní nemáte aktuální
pracovní plány?
Jiří bude točit fi lm, o kterém
zatím nemohu nic bližšího
prozradit. Jen to, že se na něm
budu producentsky podílet.
A na příští rok plánujeme
výstavu, rovněž na Kampě,
českého fotografa Antonína
Kratochvíla.
Kam se chystáte s rodinou
na dovolenou?
To vám přesně neprozradím, protože jsme rádi, že
za hranicemi máme klid. Už
se těším, až budou prázdniny. Náš život se dost změnil
Aniččinou první třídou. Dříve
jsme si svobodně cestovali,
jak se nám chtělo, a já se jen
přizpůsobovala naléhavým
datům v práci. Teď nám byla
přistřižena křídla a máme
v uvozovkách jen dva měsíce
prázdnin. Ale těšíme se na ně,
určitě se podíváme k moři.
Ovlivňuje výchovu Aničky i její
biologický otec, režisér Jaroslav Brabec?
Ano, a jsem tomu ráda. Má
v sobě větší řád než já. Já jsem
totiž povahou chaot a v Aničce vidím vlastní otisk. Takže
on jí nastavuje ty správné
mantinely.
Budete držet palce našim fotbalistům na mistrovství Evropy
a českým sportovcům na olympiádě v Brazílii?
Fotbal jde úplně mimo mne,
ale na olympiádu se těším. Je
jedním z mých nesplněných
snů, chtěla jsem se jí aktivně
zúčastnit, ale nebyla jsem
takový talent, abych se tam
dostala. Ještě dnes to se mnou
cuká, když vidím holky běhat
po ovále. Nebo když se jdu
s holkama projít do Stromovky
a míjíme veřejné závody, mám
chuť se přihlásit. Ale musela
bych předem potrénovat, jinak
by z toho mohl být trapas…
profil
Olga Menzelová
narozena 25. 1. 1978
v Písku
producentka
výkonná ředitelka
společnosti
Medialogue
manželka režiséra Jiřího Menzela;
dcery Anna (7) a Eva (2)
inzerce
zdraví
Unikátní
pomáhá
Hubnete metoda
do plavek?
DíkyČechům
unikátníhubnout
metodě
už
15
let.
Najdete
jí
na
jediném
místě
v
Praze
stačí jen pár týdnů
„ Renata Hawaz přivezla před 15 lety do
„„Úbytek
centimetrů,
zpevnění
pokožky
a odstra- popsala majitelka centra
České
republiky
unikátní
metodu
Bailine
Renata Hawaz.
nění celulitidy
– to vše
v poměrně
krátké
původně
určenou
ke dokáže
zpevňování
svalové
Jak to funguje?
době metoda
Bailine. TaPřed
je vhodná
prootevřela
ženy i muže Jednoduše! Nemusíte být
hmoty
kosmonautů.
15 lety
každého
věku,
ženyprvní
po porodu,
sportovce,
seniory, nijak fyzicky zdatní ani sporna
náměstí
Mírů
studio,
které svým
tovci, jednoduše se položíte
ale i pro lidi,tuto
kteříslužbu
posilovnu
viděli jenPozvenku.
klientům
nabízelo.
pěti letech na lehátko a necháte přístroj
ze můžete navštívit jediné
za vás. Jedna terapie
přesídlila
do dnesa hubnoucí
a me- pracovat
Petra Ďurčíková na Smíchov, kde
místoje– Estetické
trvá 45 minut, ty se ale rovPretty Woman &
nají 2,5 hodinám, které byste
todu nabízí jako jediná centrum
v Praze.
Zhubněte snadno, rychle
Man na Andělu. „Metoda
museli strávit v posilovně.
a bez potu kila navíc, která
Bailine pochází z Norska
„Právě díky nenáročnosti je
Petra
Ďurčíková
se
zaměřují nasloužila
konkrétní
partie.
šla během
chladných měsíců
a původně
pro
kosmetoda vhodná i pro starPro
zájemcena
nabízíme
ukázkoschovat pod tlusté kabáty.
monauty
posílení
svalové ší lidi a ty, kteří z časových
Úbytek
centimetrů,
zpevnění
vou
hodinu
zdarma,střídá
během40
které
Jak na to?
Jednoduchým
hmoty.
Přístroj
důvodů nestíhají návštěvu
pokožky
a odstranění
hodnoty
tuku
a svalové
způsobem
může býtcelulitidy
metoda – změříme
programů,
které
se zaměřují
posilovny,“ dodala Renata
to
vše dokáže
poměrně krátké
v těle klienta
a počítač
Bailine.
Ta jevbezbolestná,
ne- hmoty
na konkrétní
partie.
Pro zá- Hawaz.
době
metoda
Bailine,v podstatě
kterou si
následně
vybere nejvhodnější
pronáročná
a vhodná
jemce nabízíme
ukázkovou
Kdy jsou vidět výsledky
oblíbila
například zpěvačka Bára gram,“
popsala
majitelkaběhem
centra
pro každého.
půlhodinu
zdarma,
Basiková nebo modelka Nikola
Renata
Hawaz. hodnoty tuku První výsledky se dostaví už
které změříme
Za zkoušku
nicsenedáte
Buranská.
Obě
jako věrné
a svalové hmoty v těle klien- v prvních týdnech, k výrazzákaznice
Jak
to celé funguje?
Pokud sezúčastnily
pro tentonarozezpůsob
ta a počítač
následně vybere nější ztrátě centimetrů doninové
párty,
která proběhla
Jednoduše!
Nemusíte
být nijak
hubnutí
rozhodnete,
v Prachází po deseti lekcích, jejichž
nejvhodnější
program,“
přímo v Estetickém a hubnoufyzicky zdatní, ani sportovci,
cena je 4 200 korun. Chodit
cím centrum Pretty Woman &
jednoduše se položíte na lehátko
byste měli dvakrát až třikrát
Pretty
Woman
& Man
Man
na Andělu.
13. října.
„Do
a necháte přístroj pracovat za vás.
týdně. „Pro klienty máme
VĚRNOST. Bára Basiková patří k věrposilovny a tělocvičny chodím
Jedna terapie trvá 45 minut, ty se
speciální akci v podobě baným klientům centra Pretty Woman
Nádražní 110, Praha 5 - Anděl, www.prettywomanandman.cz
nerada,
si 935
postavu
ale rovnají 2,5 hodinám, které byste VĚRNOST.
líčků za zvýhodněnou
cenu,“
& Man.
Navštěvuje
ho celých
deset let.
Bára Basiková
a Nikola
Buranská
patří
k věrným
Telefon:ale
257udržovat
313 721, 602
671
a kondici musím, takže Bailine
museli strávit v posilovně. „Právě
Foto:
Petr Burda
dodala Renata
Hawaz.
klientům
centra
Pretty
Woman
&
Man.
Na
oslavě
narozenin
je Otevřeno:
pro mě naprosto ideální. Jeho
díky nenáročnosti je metoda vhodtak nemohly chybět.
Po–pámi
umožňuje
7:30-19:30hubnout So ná i pro
9:00-13:00
systém
starší lidi a ty, kteří z čaMetoda Bailine se dá kombinovat třeba s Vakupressem. Tato
i posilovat, aniž bych musela
sových důvodů nestíhají návštěvu
metoda je určena všem, kteří chtějí vylepšit stav své pokožky,
absolvovat namáhavá cvičení.
posilovny,“ dodala Renata Hawaz.
Metoda
Bailine
se dá a celkově
kombinovatvyčistit
třeba s Vakupressem.
Tato metodabyl
A ještě si při každé terapii mohu
zbavit se
celulitidy
organismus. Vacupress
v klidu a v naprostém soukromí
je
určena
všem,
kteří
chtějí
vylepšit
stav
své
pokožky,
zbavit
se celuProč to funguje?
v Německu vyhodnocen jako nejlepší přístroj na celulitidu.
číst, učit se texty, nebo odpočíBailine
je jednou
z neúčinnějších
litidy a celkově vyčistit organismus. V Německu byl vyhodnocen jako
Estetické
a hubnoucí
vat. Z dosažených výsledků jsem metod na světě, její unikátnost
centrum Pretty Woman
Pro velký
zájem
jsme pro věrné čtenářky časopisu
nejlepší
přístroj
na celulitidu.
nadšená, takže vám mohu Bailine spočívá v tom, že k vytvarování
&
Man
nenabízí
pouze
Naše
Praha
prodloužili
akci - bonusové terapie na
s radostí doporučit,“ potvrdila
postavy, posílení svalové hmoty
Pro
velkýBailine
zájemaprodlužujeme
akciplatí
proaž
věrné
čtenářky
Bailine.
V nabídce
je řada
metodu
Vacupress. Akce
do 31.
8. 2016.
zpěvačka Bára Basiková. Ta díky a úbytku
centimetrů
stačí
sama
časopisu
Naše
Praha
–
bonusové
terapie
na
metodu
služeb,
díky kterým
kombinaci cvičení, vhodné stravy o sobě.
„Samozřejmě
je lepší,
10 terapií Bailine + 1 zdarma ............................................ 4 200,a Bailine zhubla 23 kilo. „Nikdy
kdyžse
klient
hubnutí
podpoří ještě
zbavíte
nevzhledné
Bailine.
do 25.............................................
11. 2015.
15 terapií Akce
Bailinetrvá
+ 2 zdarma
5 500,jsem neřešila nějakou velkou
úpravou
jídelníčku.
Důležitý
je
20
terapií
Bailine
+
3
zdarma
............................................
200,celulitidy,
vrásek
nebo si
10
terapií
Bailine
+
2
zdarma
............................................
36 900,nadváhu, u mě to vždycky bylo
také prostě
pitný režim.
Za deset let exi10
terapií
Vacupress
60
minut
+
2
zdarma
.........................
5
900,jen odpočinete.
15 terapií Bailine + 3 zdarma ............................................ 5 100,jen pár kilo navíc. Jenomže tím,
stence, máme ale spoustu klientů,
10 terapií Vacupress 30 minut + 2 zdarma ......................... 3 600,K dispozici
je
například
20
terapií
Bailine
+
5
zdarma
............................................
5
900,že jsem malá, mám 157 centikteří dosáhli výborných výsledků
1 terapie 30 minut.............................................................. 360,Kryo-elektroforéza
nej10
terapií60
Vakupres
60 minut + 2 zdarma ......................... 590,5 500,metrů, tak je každé kilo vidět,“
pouze
za podpory Bailine,“- uvedla
1 terapie
minut..............................................................
flexibilnější
metoda
v oblasti
péče
o pleť.
Úspěšně
se
používá
popsala zpěvačka.
Renata Hawaz.
10 terapií Vakupres 30 minut + 2 zdarma ......................... 3 300,První pigmentaci
výsledky se dostaví
při stimulaci vrásek, akné, nepravidelné
a citlivéuž
Výhodné balíčky
balíčky jsou
jsou i na
Kdo
může
metodu využít?
týdnech,
k výraznější
Výhodné
i na ostatní
ostatní hubnoucí
hubnoucí a zkrášlovací
a zkrášlovací metody,
metody,
pleti,
odstraňování
celulitidy, strií,v prvních
tukových
polštářků,
povislé
ceny najdete
najdete na
na našich
našich webových
webových stránkách.
stránkách.
Metoda
je
vhodná
pro
ženy
i
muže
ztrátě
centimetrů
dochází
po
deceny
kůže a dehydrované pokožky. Dopřát si tady můžete i liposukMáte možnost
možnost zakoupení
zakoupení dárkových
dárkových poukazů.
poukazů.
každého věku, pro ženy po poseti lekcích, jejichž cena je 3 900
Máte
ci, a to zcela bezbolestně. „Díky metodě
bezbolestné liposukce
Všechny terapie jsou vhodné jak pro ženy, tak i pro muže.
rodu, pro sportovce ale i pro lidi,
korun. Chodit byste měli dvakrát
nemusíte
podstupovat
bolestivéažoperativní
liposukce, při
kteří
posilovnu
viděli jen zvenku
třikrát týdně.
kterých
navíc
hrozí
špatné
vytvarování
vaší
postavy. V naMetoda je bezbolestná, nenáročná
šem studiu
vám poskytneme
provedení
bezbolestné
a vhodná
v podstatě
pro každé- kvalitní
Pretty Woman
& Man
ho,liposukce,
mezi častými
jsou
kteráklienty
vám pomůže
odbourat tuky zejména v oblasti
také
staršístehen
lidé, kterým
metodatedy v oblastech
Nádražní 110,
Praha 5 -tuků
Anděl
břicha,
a zadečku,
na ukládání
pomáhá
vyrovnat úbytek popsala
svalové Renata Hawaz. Hubnout a renejchoulostivějších,“
www.prettywomanandman.cz
hmoty. Pokud se pro tento způsob
laxovat
zároveň můžete
lymfatické
Ta
Telefon:
257 313masáže.
721
hubnutí
rozhodnete,
v Praze během ruční
Adresa: Nádražní 110, Praha 5 – Anděl
podporuje
lymfatický
systém,
odstraňuje
otoky
ze
sedavého
můžete navštívit jediné místo –
Otevřeno:
zaměstnání
nebo hormonální
změny po operaci. Lymfatická
Estetické
a hubnoucí
centrum
www.prettywomanandman.cz
Po –naPáodbourání
7:30 - 19:30
Pretty
Woman
& Mankomplexní
na Andělu.terapie
masáž
je součástí
celulitidy,
tel.: 257 313 721, 602 935 671
„Metoda
Bailine
pocházíi při
z Norska
9:00 - 13:00
odvodnění
a pomáhá
hubnutí. So
Účinek manuální
lymfodreOtevřeno:
a původně
sloužila
pro
kosmonáže lze podpořit přístrojovou lymfodrenáží.
Lymfodrenáž není
www.facebook.com/1Prettynauty na posílení svalové hmoty.
WomanFigure
Po–pá 7:30–19:30, so 9:00–13:00
vhodná při onemocnění srdce, jater a ledvin. (pet)
Přístroj střídá 40 programů, které
SC-351029/02
SC-361736/01
Na Andělu můžete hubnout i relaxovat
9
bydleníPraha
velká
Užitečné informace na www.nasepraha.cz
Soutěž o lístky na legendy:
Ve školkách města se
rozšiřuje interaktivní koberec závodní vozy, motorky i veterány
„„Přes 95 procent učitelů základních škol považuje zařazení
digitálních prvků do výuky za přínosné. Interaktivní prvky využívá v Česku také stále větší počet mateřských škol.
Bohnice - Až do 7. června můžete v soutěži Naší Prahy soutěžit o vstupné na automobilové
a motocyklové legendy v celkové ceně přes 7 tisíc. Mnoho
Jan Bělohubý
Jen kvůli hyperaktivitě chodilo krásných vozů bude totiž letos
možné vidět v parku bohnicv roce 2013 k lékaři 23 648 dětí
Praha - Vzdělávací aplikace
ké psychiatrické nemocnice.
a 4446 náctiletých. „Praxe
a digitální obsah využívá ve
Součástí jsou i exhibiční jízdy
s Magic Boxem je prověřována
výuce 80 % učitelů základních speciálními pedagogy už třetím a program pro celé rodiny.
škol. Interaktivní prvky zároStovky automobilových
rokem u žáků v přípravných
veň využívá stále větší počet
ročnících ZŠ Veronské náměstí skvostů našich fanoušků jsou
mateřských škol. Zatímco na ZŠ v Praze 10. Využíván je také při již registrovány pro letošní
jsou nejpoužívanější pomůckou reedukacích jednotlivců i sku- motoristickou slavnost Legeninteraktivní tabule nebo table- pin ve speciálně pedagogické
dy v červnu. Motor show, auto
ty, žáci mateřských škol pracují praxi, při pomoci dětem znevý- a motosalon se koná od
i s novou pomůckou – interakhodněným a handicapovaným 11. do 12. 6. v areálu PN v Bohtivním kobercem. Třeba český
nicích. Vyhrát můžete celov lázeňských a v rehabilitačvýrobek Magic Box už tři roky
denní vstupenky. Osm výherců
ních zařízeních či v nemocnipomáhá předškolním dětem
získá ceny. Ve hře je 3x rodinná
cích. U všech skupin je zjišťov rozvoji - zařízení, které provstupenka (2 dospělí + 3 děti do
ván značný posun v edukaci,
mění podlahu školky v inter15 let), každá v hodnotě
reedukaci i terapiích,“ popsala
aktivní svět s pracovní plochou Blanka Ptáčková, speciální
850 Kč. Další výherci získají
o velikosti 200 x 125 centime5x2 vstupenky, každá v hodpedagožka a členka Asociace
trů. V Česku trpí poruchou
notě 450 Kč. Celková hodnota:
soukromých poradenských
učení kolem 80 tisíc školáků.
7050 Kč. Platnost soutěže: 2. 6.
pracovníků.
až 7. 6. Přesné podmínky soutěže najdete na www.nasepraInteraktivní koberce v pražských mateřinkách
ha.cz a www.facebook.com/
Praha 1: MŠ Revoluční, MŠ Letenská,
Praha 3: MŠ Na Vrcholu, Jeseniova 204, MŠ Jeseniova 4,6, Mš Jeseniova 98,
MŠ Vozová, MŠ Pražačka, MŠ a ZŠ Chmelnice, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, MŠ
Sudoměřská, MŠ Na Balkáně, MŠ a ZŠ Chelčického, 2x MŠ Lobkovicovo náměstí
Žižkov - Zástupci žižkovské
Praha 4: MŠ 4 pastelky, MŠ Kotorská, 2x MŠ Markušova, 4x MŠ Bota,
iniciativy Klinika održeli
2x MŠ Blatenská, MŠ Trojlístek, MŠ a ZŠ K Dolům, MŠ Svojšovická, MŠ Drabív rezidenci primátorky Cenu
kové, MŠ Matěchova, MŠ Jitřní
Františka Kriegla za občanskou
Praha 5: Mš Laudova, 2x MŠ Korálek, 2x ZŠ a MŠ Barrandov, MŠ Duha,
statečnost od Nadace Charty
2x ZŠ a MŠ Barrandov II, MŠ Nad Parkem
77, která podporuje dodržování
Praha 6: MŠ Na Okraji, 2x MŠ Čínská 33, MŠ K Roztokům, MŠ Socháňova,
lidských práv. Krieglova cena
MŠ Velvarská, MŠ Motýlek
se uděluje od roku 1987. Cena je
spojena s odměnou 25 000 koPraha 8: MŠ Březiněves, MŠ Řešovská, MŠ Na Přesypu, MŠ Klíčanská, 2x MŠ
run, kterou autonomní centHroncova, ZŠ a MŠ U Parkánu, MŠ Lešenská, 2x MŠ Na Korábě, MŠ Březiněves
rum Klinika věnuje organizaci
Praha 9: MŠ Čentická, 2x MŠ Šluknovská, 2x MŠ Kytlická, MŠ Klánovice,
Anarchist Black Cross (AnarMŠ Dětský úsměv, 2x MŠ Čakovice, ZŠ a MŠ na Balabence, MŠ Čakovice III,
chistický černý kříž). Opakově
MŠ Šluknovská, MŠ U Rybníčku
ve dvou posledních týdnech
Praha 10: 2x MŠ Milánská, MŠ Boloňská, MŠ Trhanovské nám., MŠ Horolezeczde byly anonymně nahlášeny
ká, ZŠ Veronské nám., 2x MŠ Parmská, MŠ Uhříněves, MŠ Zvonková,
bomby, policie poté předala
MŠ Libkovská, MŠ Přetlucká, ZŠ Hornoměcholupská, ZŠ Veronské nám.,
budovu legitimnímu vlastníku
2x MŠ Roháčovky, MŠ Sluneční
a aktivisty nevpustila. Squateři
casopisNasePraha. Správnou
odpověď označte „Naše Praha/
Legendy“ a pošlete na [email protected]
ceskydomov.cz. Výherci budou
uvedeni na www.nasepraha.cz a Facebooku. Soutěž je
určena fanouškům (stávajícím
i novým) facebookové stránky
časopisu Naše Praha, takže
pokud jím ještě nejste, tak na
www.facebook.com/casopisNasePraha zaškrtněte nahoře v obrázku TO SE MI LÍBÍ
stránce (tedy stránce – nikoli
jen příspěvku). Je to podmínkou zařazení do losování.
V programu je přes 15 exponátů
Ferrari, přehlídka závodních
speciálů Tatra z Dakaru či Land
Rover Deffender - z poslední
bondovky Spectre. (běl)
soutěžní otázka
Legendární skútr Čezeta, který se
vrací na trh v elektrické verzi a má
dojezd až 100 km, měl od padesátých let přezdívku A) rodeo, B)
prase, C) vlaštovka, D) vespa.
Dali byste Klinice cenu za statečnost?
opakovaně do budovy vnikli.
Smlouva o výpůjčce skončila
aktivistům letos v březnu. Poté
aktivisté odmítli přestěhování se do městem nabídnuté
nevyužívané budově bývalých
jeslí v Praze 4. Po třetí bombě
policie požádala soud o stanovisko k aktuální právní situaci ohledně užívání objektu.
„Současný postup policie tak
vychází ze závěrů tohoto stanoviska, kdy policisté přijatým
opatřením předchází ohrožení
života a zdraví osob, ale zároveň nezasahují do občanskoprávního sporu,“ uvedla mluvčí
PČR Andrea Zoulová. (běl)
www.predplatnend.cz
SC-361121/32
ale lóže č. 6 na 1. balkonu
je jen moje!
Předplatné 2016/17
do Národního divadla
je právě v prodeji.
Pokud chcete zapůsobit na okolí
a změnit sama sebe, proč nezačít
s vlasy. Lenka Pešátová, kadeřnice
známých osobností, účinkující
v mnoha televizních pořadech,
která se momentálně podílí
na proměnách v pořadu Sama
Doma na ČT1, sklidila za svou
kadeřnickou praxi nejeden úspěch.
Pokud chcete zažít proměnu
za dostupnou cenu i Vy, máte
jedinečnou možnost, a to přímo v centru Smíchova na adrese
Na Bělidle 22, pár metrů od stanice metra Anděl.
Objednávat se můžete na telefonním čísle 736 648 331 nebo
na emailu: [email protected]
10
predplatne2016-17-inz-pmc-92x63.indd 1
10.4.2016 9:55:36
SC-361791/01
inzerce
Více témat najdete na www.nasepraha.cz
velkábydlení
Praha
Ukončí nové vedení Dopravního podniku
podivné smlouvy na reklamu?
„„V období posledních týdnů a měsíců bojuje největší
městská firma, Dopravní podnik hlavního města Prahy,
o ukončení další nevýhodné smlouvy z minulosti. Jedná se
o smlouvu se společností Rencar, dceřinou firmou francouzského koncernu JCDecaux, a smlouva řeší využití majetku
Dopravního podniku pro reklamní účely.
slovy, výše nájemného není
žádným způsobem určena,
navíc smlouva dále rovnou
stanoví, že v nejlukrativnější
stanici metra Národní třída
je nájemné přímo rovno nule.
Zde se tedy v praxi naplňuje
sen všech podnikatelů, tím
je mít možnost podnikat
bez plateb nájemného. A to
přesto, že klienti za svoji
reklamu na této lukrativní
Připomeňme si několik
stanici platí zcela jistě velké
základních informací k této
peníze. Bohužel ani koruna
smlouvě. Její celková délka je z nich nepřiteče do Dopravnítěžko uvěřitelná třetina stoho podniku, všechny skončí
letí. Nájemné se pomocí růzv kapse mateřské společnosti
ných fíglů a dodatků postup- JCDecaux. Z těchto peněz pak
ně snižovalo až na přibližně
JCDecaux špičkově vyplácí
čtvrtinu dřívějších hodnot.
svoje manažery. Například
Oproti tomu dividendy, které obchodní ředitelka Kamiposílala mateřská firma JCla Mortimerová se po Praze
Decaux do zahraničí, naopak prohání v luxusním sporťáku
rostly, například jen v roce
s maximální rychlostí skoro
2008 dosáhly těžko uvěřitel300 km/h. Aby toho nebylo
ných 90 milionů korun. Svého málo, tak z výroční zprávy
vrcholu dosáhly nevýhodspolečnosti Rencar vyplýnosti ve smlouvě Dopravní
vá, že firma všechny svoje
podnik – Rencar v dodatku
obchody realizuje prostřed9, který hovoří o možnosti
nictvím mateřské společnosti
instalace digitální reklamy
Europlakat, rovněž ze skupive stanicích metra. Nájemné
ny JCDecaux. Tato skutečnost
za tuto digitální reklamu činí samozřejmě umožňuje zcela
pouhých 20% z tržeb. Jinými
zakrýt skutečné částky, které
za reklamu v prostorech DPP
platí klienti, a tím dále zkreslovat nájemné placené Dopravnímu podniku. Dopravní
podnik jako vlastník majetku
tak vůbec nemá finanční
přehled o hospodaření, které
na tomto majetku probíhá.
Celá kauza je tak závažná, že
je předmětem podrobného
šetření příslušných útvarů
Policie České republiky.
V souvislosti s JCDecaux
je zajímavá i další věc. Na
zahraničních trzích je opakovaně sankcionována za
nedodržování soutěžních pravidel, sám majitel společnosti
byl vyšetřován francouzskou
policií za korupční jednání
v kauze Valade.
Naštěstí se vedení Dopravního podniku daří s tímto
závanem minulých časů
úspěšně bojovat a tuto neuvěřitelně nevýhodnou smlouvu
úspěšně vypovědělo s tím,
že ta skončí ke konci června.
S tím se však Rencar nehodlá
smířit. V posledních dnech
dorazila, ve snaze udělat
z neplatné smlouvy platnou,
do Dopravního podniku
nová nabídka na uzavření
další smlouvy, dokonce na
dobu delší, než je vypovězená smlouva. A nemusíme
dodávat, že si Rencar představuje uzavření nové smlouvy
bez jakéhokoliv výběrového
řízení. Spekulace, které nyní
běží po městě, navíc říkají,
že hlavním důvodem konce
předsedy představenstva
Ďuriše je právě jeho snaha
o ukončení smlouvy s Rencarem.
Nelze tedy než doufat, že
staré časy, kdy uzavírání
nevýhodných smluv bylo na
denním pořádku, již dávno
skončily a nové vedení Dopravního podniku nepřipustí
jejich návrat a nepřipustí
oživení krajně nevýhodné
smlouvy s Rencarem. (red)
Boj o reklamní plochy, které nabízí DPP asi hned tak neskončí
Rencar s vypovězením smlouvy nesouhlasí a považuje smlouvu s DPP za
platnou, protože si firma řádně plní své povinnosti. Podle Rencaru hrozí, že by
Dopravní podnik Praha v tomto roce přišel o velkou částku financí, když by
smlouvu skutečně vypověděl. Mohlo by se zatím jednat cca o 30 milionů korun.
Nynější smlouva by ale měla trvat do roku 2031, což je v obchodních vztazích,
především v reklamě, naprosto neobvyklé. I když ani DPP ani Rencar nechtějí
zveřejnit, kolika financí se smlouva týká, jasné je jedno. DPP dostává od Rencaru více než 50 procent tržeb. Celá kauza je ještě složitější, protože v Rencaru je
menšinovým akcionářem i Dopravní podnik Praha a na druhé straně Rencar je
akcionářem dalších společností. I když je termín ukončení smlouvy 30. června,
zdá se, že boj o reklamní plochy v DPP hned tak neskončí. Naše Praha požádala o
vyjádření i Rencar, ale do uzávěrky listu nám neodpověděl.
inzerce
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
Proti nezvaným hostům
W W W.A D LO.CZ
I N [email protected] D LO.CZ
SC-361152/05
270 002 333
11
kultura
vzdělání
kultura
vzdělávání
Na kole s volantem
Praha – Vydejte se s Vladimírem
Galasem na už 187. cyklojízdu
tentokrát s názvem „Pátý Sraz
Volantů a Chopperů“. Ta se bude
konat 18. června, sraz je v 10 hodin v parku Folimanka. (pet)
trasa cyklojízdy
Folimanka, Výtoň, Palackého nám.,
Národní divadlo, Staroměstská,
Čechův most, Rohanské nábřeží,
Libeňský most, Thomayerovy sady,
Zoo, Papírenská, Podbabský přívoz,
občerstvení Útulna, Hradčanská,
Chotkovy sady, Malostranská, Pod
Karlovým mostem, park Kampa,
Újezd, Výtoň, kavárna Čekárna.
Pozvánky aa tipy
tipy na
www.nasepraha.cz
máme
i na Facebooku
Navštivte pražská muzea v noci
 Už 13. Pražská muzejní noci proběhne v sobotu 11. června. Letos se do Pražské muzejní
noci zapojí 52 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí v 80 objektech.
muzejní noc věrná své základní myšlence, kterou je návštěva muzeí a galerií v netradičním nočním čase od 19 až do
1 hodiny ranní a vstup a doprava zdarma. S výjimkou NKP
Vyšehrad, kde se platí symbolické vstupné 1 koruna. Nebude
chybět ani bohatý doprovodný
program, který se stal pro akci
typickým. Podrobnosti najdete
na www.nasepraha.cz.
Petra Ďurčíková
Praha - Nováčky letošního
ročníku jsou Český rozhlas,
Galerie Lucerna – Prostor
pro současné umění, Galerie
Věda a umění AV ČR, Národní
památník hrdinů heydrichiády, Slovenský dom v Prahe
a Univerzita Karlova v Praze historické sídlo Karolinum.
I v roce 2016 zůstane Pražská
KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY PRAHOU
Znáte skutečně
pražská náměstí?
Prague City Tourism (Pražská
informační služba) nabízí na
9. 6. vycházku Náměstí Nového Města pražského. Je to
i příspěvek k výročí Karla IV.,
který se o vznik těchto ploch
zasloužil. V rámci velkorysého
urbanistického návrhu Nového
Města nechal totiž Karel IV. vyprojektovat několik veřejných
prostranství, která se, což je
neuvěřitelné, dochovala dodnes
v podstatě ve stejných proporcích. O jejich historii a proměně
na bývalý Koňský a Dobytčí
funkcí se dozvíte na vycháztrh. Akce začíná v 17 hodin
ce od divadla Hybernia přes
před budovou divadla Hybernia
Senovážné náměstí směrem
na náměstí Republiky. Cena
100/70 Kč. Procházku vede
Jaroslava Nováková. (tík)
INZERCE
inzerce
GENERÁLNÍ PARTNER
generální partner
LETNÍ
letní SHAKESPEAROVSKÉ
shakespearovské
SLAVNOSTI
slavnosti 2016
Foto:
Pavel
Mára
Foto:
Pavel
Mára
POCTA
poCta SHAKESPEAROVI
shakespearovi
předprodej
předprodej vstupenek:
vstupenek:
www.shakespeare.cz
www.shakespeare.cz
21.
21. aa 22.
22. 7.
7. || 20:30
20:30 || PRAŽSKÝ
praŽskÝ HRAD
hraD
hlavní partneři
hlavní partneři
Praha 20 - Horní Počernice, Náchodská ul. naproti Iveco
VÝPRAVNÝ MUZIKÁL PRO VELKÉ I MALÉ
V KONGRESOVÉM
CENTRU
tel.: 777
758 701,
281PRAHA
921 699
www.levnedlazby.cz
A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková, V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová a další
w w w . AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z
12
partneři
partneři
Specifikace loga příkazníka
mediální partneři
SC-361467/03
SC-351887/02
e-mail: [email protected]
Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová, R. Genzer, M. Suchánek,
spolupořadatelé
hlavní mediální partneři
hlavní mediální partneři
Glanc
Glanc
pořadatel
pořadatel
předprodej
předprodej
SC-361608/05
SC-361608/05
NA NEJVĚTŠÍ MOTORISTICKÉ VÝSTAVĚ V ČR
SC-361580/04
Stavíte?
Chystáte rekonstrukci?
11.–12. 6. 2016
Nejlepší
q/FKWÆUuÇW×CÆSWSFHJPOV
PRAHA
8
ceny
q0ECPSOÃQPSBEFOTUWÇ
v
r
e
gionu!
LEGENDY.CZ
q%PQSBWB[CPyÇ[EBSNB
q3FBMJ[BDF
QPMPyFOÇEMByCZPCLMBEZ
CLMMKUE
VY
YBERTE SI NO
OVÉ
É AUTO NEBO
O NOV
VOU MOTORK
UVÁDÍ
uváDí
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku
Jídlo ožije na Štvanici
Třetí ročník festivalu RawFest proběhne 4. a 5. června
na ostrově Štvanice. Vydejte
se na festival živého jídla,
zábavy, sportu a inspirace. Čekají vás workshopy,
přednášky, sport, jóga, DJ‘s
a spousta zábavy. Dvoudenní
vstupenka stojí 390 korun.
Podrobnosti najdete na www.
rawfest.cz. (pet)
Už i pizza má svůj festival
Ve dnech
17. a 18. června proběhne přímo
na Karlově
náměstí
první ročník
Pizza festivalu. Čeká
vás spousta
fantastické
pizzy, lahodná zmrzlina,
nejvybranější vína, aromatické čaje a osvěžující drinky.
„Připravujeme soutěže o nejlepší pizzu a chuť, workshopy
k pizze a zmrzlině, dětský
koutek, relax zónu, tombolu
a plno dalšího,“ slibují organizátoři. První ročník Pizza
festivalu má vstupné zdarma.
(pet)
volný čas
Zkvašené ovoce
bude mít slavnost
Největší oslava zkvašeného
ovoce Slavnost cideru proběhne ve dnech 17.-19. června
na smíchovské náplavce.
Vyrobit skvělý cider není
procházka jablečným sadem.
A když už se dílo podaří,
je nutná pořádná oslava.
Veselice to bude veliká, plná
muziky, fi lmu, dobrého jídla.
Můžete se těšit na více než
20 výrobců cideru. Sortiment doplní míchané drinky
z moštů a ciderů, jabkovice,
káva a dobré řemeslné pivo.
K zakousnutí bude víc než tucet různých druhů jídla. (pet)
RECEPT – DOMÁCÍ JAHODOVÁ MARMELÁDA
Ingredience: 2 kg jahod, 20 g citrusového
pektinu, 1 kg cukru, 1 citron
Postup: Jahody zbavte stopek, omyjte
ve vodě a nechte v sítu okapat. Tři čtvrtiny
jahod vložte do hrnce a přiveďte k varu, aby
začaly pouštět šťávu. Varem se začne tvořit pěna, kterou odebírejte odpěňovačkou.
Mezitím pečlivě smíchejte v misce cukr
s citrusovým pektinem. Jakmile jahody
bublají, vsypte za stálého míchání cukr s pektinem. Pečlivě rozmíchejte. Zbylou čtvrtinu jahod
nakrájejte na čtvrtky a vsypte
do směsi. Pěnu odebírejte odpěňovačkou. Buďte trpěliví, pěna
by vám mohla způsobit zkažení
džemu. Jakmile je džem víceméně bez
pěny, je hotový. Ještě horký vlijte do vy-
mytých skleniček,
uzavřete pečlivě
vymytým víčkem
a obraťte víčkem
dolů. Uchovávejte
na chladnějším
a tmavším místě.
Autorem receptu je Nebespán
café & apartments, www.nebespan.cz
INZERCE
inzerce
Tam kde obnovují tradice – Břevnov
 Vycházky a přednášky, které připravilo Muzeum hlavního města Prahy k výstavě Břevnov / Ve stínu kláštera,
Hradčanům na dohled, nabízejí pohled na Břevnov nejen
z té romantické stránky.
5 500 Kč
Další
Další přednáška
přednáška se
se chystá
chystá na
na
23.
23. června
června aa jejím
jejím tématem
tématem
je
je Soumrak
Soumrak aa zánik
zánik Velkého
Velkého
Břevnova,
Břevnova, která
která popisuje
popisuje sto
sto
let
let vsi
vsi Břevnov
Břevnov (1880–1980)
(1880–1980)
osudy
osudy domů
domů ii lidí.
lidí. Faktem
Faktem
ale
ale je,
je, že
že Břevnovští
Břevnovští jsou
jsou
ii dnes
dnes zvláštní
zvláštní sortou
sortou PraPražáků
žáků aa obnovují
obnovují své
své tradice.
tradice.
Přednáší
Přednáší J.
J. Císař.
Císař. Přednášky
Přednášky
mají
mají vstupné
vstupné 60
60 korun.
korun. (tík)
(tík)
SC-361596/02
SC-361596/02
5 990 Kč
SC-361679/02
SC-361679/02
Doporučit
Doporučit můžeme
můžeme vycházvycházku,
ku, která
která se
se koná
koná 22.
22. června
června
aa týká
týká se
se Břevnovského
Břevnovského
kláštera.
kláštera. Prohlídka
Prohlídka začíná
začíná
vv 16
16 hodin
hodin aa trasa
trasa vede
vede přes
přes
baziliku
baziliku sv.
sv. Markéty,
Markéty, rorománskou
mánskou kryptu
kryptu vv podzemí
podzemí
aa prelaturu
prelaturu ss reprezentačreprezentačními
ními prostory.
prostory. Sraz
Sraz je
je před
před
fortnou
fortnou kláštera,
kláštera, za
za kostekostelem.
lem. Vstupné:
Vstupné: dospělí
dospělí 80
80Kč
Kč
// studenti,
studenti, důchodci
důchodci 50
50Kč.
Kč.
Exkurzi
Exkurzi hluboko
hluboko do
do historie
historie
nabízí
nabízí přednáška
přednáška (od
(od 17
17 hohodin)
din) ss promítáním
promítáním vv hlavní
hlavní
budově
budově muzea
muzea na
na Florenci
Florenci
9.
9. června.
června. Popisuje
Popisuje poutní
poutní
cestu
cestu zz Prahy
Prahy do
do Hájku
Hájku kudy
kudy
chodí
chodí poutníci
poutníci už
už téměř
téměř
400
400 let.
let. Kudy
Kudy vlastně
vlastně vedla
vedla
aa jak
jak vypadala
vypadala slavná
slavná
procesí
procesí putující
putující Břevnovem
Břevnovem
přes
přes Bílou
Bílou Horu
Horu aa Hostivici
Hostivici
k
k dnes
dnes nejstarší
nejstarší loretánské
loretánské
stavbě
stavbě vv Čechách?
Čechách? Historii,
Historii,
současnost
současnost ii budoucnost
budoucnost této
této
poutní
poutní cesty
cesty vám
vám prozradí
prozradí
historička
historička K.
K. Pařízková.
Pařízková.
13
servis
Užitečné informace na www.nasepraha.cz
na www.nasepraha.cz
SVÁTKY
PORADNA
3. 6. Tamara, 4. 6. Dalibor, 5. 6. Dobroslav, 6. 6. Norbert, 7. 6. Iveta,
8. 6. Medard, 9. 6. Stanislava, 10. 6. Gita,
11. 6. Bruno, 12. 6. Antonie, 13. 6. Antonín, 14. 6. Roland, 15. 6. Vít, 16. 6. Zbyněk
Pobírám důchod a chtěla bych ještě pracovat na v případě, že budete práci provádět příležitostně nebo
smlouvu o dílo, jak by se vydělaná částka danila? by šlo například o jednorázové zhotovení určitého díla,
pak by příjem z těchto činností byl osvobozen od daně
Pokud byste práci dle smlouvy o dílo vykonávala na
z příjmů, jestliže nepřesáhne hranici 30 000 za rok.
základě živnostenského listu, podléhá tento příjem
Blanka Štarmanová, daňová poradkyně
zdanění i odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Jen
společnosti TaxVision a portálu www.eDane.cz
Potřebujete i vy s něčím poradit? Posílejte své dotazy na [email protected]
inzerce
SC-361699/02
Malování od 20,- Kč m2
KOUPÍM starý nábytek
práce obkladačské, zednické,
dřevěný
a z chromových
trubek,
elektro,
instalaterské,
podlahářské,
výroba
nábytku
imalířské,
poškozený
do roku
1970.
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Svoboda a Nejtek s.r.o.
Platba283
ihned,
vlastní
931
344 odvoz
tel.604
č.: 775
906 596,
p. Šmaha,
203 243,
603 801
377
e-mail:
[email protected]
www.svobodaanejtek.wz.cz
Chcete změnit svou práci a vydělávat víc?
NAŠE PRAHA
časopis všech Pražanů
www.nasepraha.cz
•• tel.
Vykupuji
sklo, 264,
porcelán,
272 734
607knihy,
719 čb
394
fotky a zároveň stěhování, vyklízení.
Tel.: 608 203 342
HLEDÁME TALENTOVANÉ MANAŽERY INZERCE!
Jsme jedno z významných vydavatelství v České republice působící na trhu již 16 let.
V současné době hledáme do našeho týmu pracovité a samostatné kolegy/kolegyně.
POŽADUJEME:
Pracovitost, otevřenost, poctivost, iniciativu
a samostatnost.
Plné pracovní nasazení.
Ochotu neustále se vzdělávat.
Radost z práce s lidmi.
Prokázání bezúhonnosti,
minimálně středoškolské vzdělání.
Předchozí obchodní praxe výhodou.
NABÍZÍME:
Adaptační program pro nově nastupující.
Průběžné doplňování obchodních
i odborných znalostí a dovedností.
Možnost velmi atraktivního výdělku.
Možnost profesního růstu v rámci
obchodní sítě i celé společnosti.
Finanční garance do začátku, bonusy, provize.
Kvalitní podporu, ověřené produkty, know-how.
Dynamický kolektiv.
Chcete se stát členem našeho týmu?
Své životopisy posílejte na
e-mail: [email protected]
••
Nedostali jste
časopis
NAŠE
PRAHA 6?
••
••
••
Zavolejte nám a my to zařídíme!
tel.: 224 816 821
••
SC-361780/01
příští číslo vychází 17. 6. 2016
••
kontrabas v jakémkoliv stavu. Platba
hotově. Tel.: 732 389 392.
•• Půjčky na ruku od 2 tisíc Kč od
18-80.let. Vem OP a mobil. Insolvence ani 1. Exekuce nevadí. Jsme jediná
kancelář v Praze-Háje, Tatarkova 6
štukování
panelu
– stěrkování,
Levně
vyklízení,
odvoz,
výkup.
lakování oken, dveří, pokládka lina,
(zadní vchod) Po-Pá 9-17. Tel.: 777
Vyklízení bytů, garáží, sklípků. Ceny
čištění koberců, úklid, maskování
367 244
odploch
100 Kč.
Bourání
byt.jader
i s odvofolií, sestěhování nabytku,
zem navše
skládku
za 5900ceny,
Kč. Odkup
za rozumné
•• Kúpim obrazy od Slovenských
tel. 272 nářadí,
734 264,
607 719
394
funkčního
sport.
potřeb,
akademických maliarov: Bazovský,
strojů. Autodoprava. |
Benka, Brunovský, Fulla, Galanda,
Tel.: 777 207 227
Gwerk, Jan Hála, Kompánek, Krivoš,
Laluha, Medvecká, Mudroch, G.
!!Odvoz starého nábytku na skládku!!
Mally, Pašteka, Weiner-Král a iných.
Stěhování všeho druhu. Vyklízení
Tel.: +420 777 890 396, e-mail: origisklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za
[email protected]
rozumnou cenu. Volejte: 773 484 056
•• Výkup vozidel, i havarovaných
Rekonstrukce stavby malé i velké
a nepojízdných. Tel.: 739 665 455.
zakázky. Malby, obklady, údržba
•• Udělej správnou věc – daruj krevní
nemovitostí. Tel.: 728 680 425
plazmu. Každý dárce má nárok na
Žaluzie, rolety, sítě. Zaměření a konfinanční náhradu 460 Kč dle §32 odst.
zultace zdarma. www.interierservis2 zákona č.373/2011 Sb., tel.: 702 278
group.cz, Tel.: 603 715 285
928, www.caraplasma.cz, Perlová 5.
Pomáhat je lidské. UDĚLÁŠ TO?
Koupím knihy a knižní pozůstalosti,
platba na místě, odvoz zajištěn. Tel.: •• Formulář pro podání inzerátu najdete
286 891 400
na www.nasepraha6.cz/inzerce.
Cena inzerátu je od 140 Kč
Koupím housle, violu, violoncello,
Malování od 20,- Kč m
•• Stěhuji, vyklízím, vykupuji staré
věci. Tel.: 608 203 342
Práce na ŽL.
Uživatelskou znalost práce na PC.
SC-361780/02
POPIS PRACOVNÍ POZICE:
Vyhledávaní a oslovování budoucích i stávajících zákazníků,
nabídka a prodej reklamy v titulu s největším počtem výtisků v Praze, zjišťování potřeb klientů a doporučení řešení
jejich dalšího rozvoje pomocí našich medií.Tvorba cenových
nabídek, reporting, běžná administrativa.
štukování
44x26panelu – stěrkování,
lakování oken, dveří, pokládka
lina, čištění koberců, úklid,
www.naseprahacentrum.cz
maskování ploch folií,
sestěhování nabytku,
řádková
inzerce
vše za rozumné ceny,
SC-351894/06
tel.: 604 11 44 66
[email protected]
REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ
SC-351901/12
koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.
Přijedeme pro celky nad 300 ks,
zaplatíme, odvezeme, celá ČR
tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: [email protected]
štukování panelu – stěrkování,
lakování oken, dveří, pokládka lina,
44x30
čištění koberců, úklid, maskování
ploch folií, sestěhování nabytku,
vše za rozumné ceny,
tel. 272 734 264, 607 719 394
2
/nasepraha6
Vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor: Jan Bělohubý, e-mail: [email protected] • Manažer inzerce: Petr Špaček, tel.: 775 899 470, e-mail:
[email protected] • Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Pod Altánem 99/103, Praha 10 - Strašnice, tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci na tel.: 224 816 821,
e-mail: [email protected] • náklad 51 100 výtisků • Neoznačené fotografie: archiv redakce. • Vychází 3. 6. 2016 • MK ČR E 21860
14
Vydavatel časopisu
je držitelem
výkup knih
a knihoven
dřevěný a z chromových trubek,
i poškozený do roku 1970.
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Platba ihned, vlastní odvoz
SC-351827/49
tel.: 773 540 170
e-mail: [email protected]
www.dbuklid.cz
SC-361411/20
David Burian
Strojové čištění
koBerců, Mytí oken
SC-351775/06
Malování od 20,- Kč m2
KOUPÍM starý nábytek
food festival
Největší gurmánský festival se objeví ve čtyřech městech
„„Bosch Fresch Festival, gastronomická akce plná zajímavých chutí, přichází letos hned s několika novinkami.
Chuťové buňky návštěvníků potěší jak klasická, tak
molekulární nebo extrémní kuchyně. O těchto i dalších
prvcích festivalu nám pověděl organizátor Martin Nauš.
Kdy a kde se můžeme na festival těšit?
Festival pořádáme hned ve
čtyřech městech. Již proběhl
v Plzni a Brně, kam dorazilo
přes 50 tisíc lidí. Brno, které
je letošní novinkou, odstartovalo Bosch Fresch Festi-
z medvědího masa. V neposlední řadě budeme moci
přivítat i významného šéfkuchaře bankokské restaurace,
jehož příjezd umožnil náš
nový partner, thajská ambasáda.
val první víkend v květnu.
Čtrnáct dní poté ho vystřídala
Plzeň s rekordní účastí a třetí
červnový víkend se festival
přenese do Pardubic. Vrcholem pak bude pražský festival
na Vítkově, který proběhne
poslední víkend v červnu.
Zmínil jste se o tom, že na
festivalu budou známí kuchaři. O které osobnosti se bude
jednat?
Patronem všech čtyř festivalů
je hvězda televizního pořadu
Můžeme se tento rok těšit na
Ano, šéfe Zdeněk Pohlreich,
nějaké novinky?
který bude vystupovat doNejvětší novinkou je zřejmě
konce ve třech cooking show.
již zmíněný brněnský festival, Mezi dalšími kuchařskými
který rozšířil náš dosah i na
esy, na které se návštěvníMoravu. Krom toho chystáci mohou těšit, je i držitel
me ale i řadu dalších novinek michelinské hvězdy Oldřich
v podobě pódií, kde bude
Sahajdák, dále též Marcel
probíhat zajímavý program.
Ihnačák či Ivan VodochodDříve jsme stavěli jen jednu
ský. Syrští kuchaři Malaz Al
cooking stage, nyní však bude Youssef či Mahmoud Barnawi
k dispozici i workshop stage,
připraví tu nejzajímavější
kde bude možné si spolu se
zahraniční kuchyni. Kuchařznámou kuchařskou osobsky experimentovat bude Petr
ností zkusit uvařit nevšední
Koukolíček, který návštěvníspecialitu nebo grill stage.
kům ukáže, jak uvařit pokrm
Je součástí festivalu ještě
něco, co by návštěvníci neměli propásnout?
Snažíme se poskytnout co
nejširší nabídku, a tak jsme
do programu zařadili domácí
i cizí chutě. Z netradičních
typů vaření předvedeme i extrémní a molekulární gastronomii. Návštěvníci ale budou
moci vstoupit též do světa
entomofágie. Tak se nazývá
pojídání hmyzu, každý rok
mohou lidé vyzkoušet jiné
pokrmy, protože zkoušíme
nové a nové recepty a přicházíme i s dalšími živočišnými
druhy. Součástí harmonogramu bude také průběh a vyhlášení soutěže o regionální
restauraci roku. Příchozí
rodiče s dětmi zas určitě potěší náš velký dětský koutek.
Vybírat lze opravdu ze spousty možností a my doufáme, že
si každý najde to své.
inzerce
NAŠE PRAHA
časopis všech Pražanů
www.nasepraha.cz
Soutěžte s n
aší prahou
O DEGUSTACI MENU LIVE
Dostavte se na Bosch Fresh festival ke stanu Naše Praha v sobotu
mezi 10 a 14 hodinou nebo v neděli mezi 10 a 11 hodinou,
zaregistrujte se, a budete zařazeni do slosování o 3x degustaci
menu kuchařských špiček na hlavním pódiu festivalu.
Získáte ZDARMA 3 chodové menu, které šéfkuchař
na místě uvaří a someliér Vám ke každému chodu
doporučí vhodné víno.
Show Zdeňka Pohlreicha:
SOBOTA 12 – 13 a 16 – 17 h.
SC- 361609/03
Show Oldřicha Sahajdáka:
NEDĚLE 12 – 13 h.
15
10–17 HOD.
KDY: PO: 6. 6., ÚT: 7. 6., ST: 8. 6., ČT: 9. 6.
KDE: Národní dům na vinohradech bývalý dům železničářů,
Náměstí míru 9, metro A - stanice nám. míru, praha 2 - vinohrady
VýKUP ZLATA, STŘÍBRA, PLATINY
VČ. TECHNICKÉ A STAROŽITNOSTÍ
Vykupujeme například zubní zlato i nečištěné
a to jak nepoužité v plátcích aurix,
či destičkách, tak zubní zlato již použité.
Výkup starožitností
tel.: 603 505 686, reg. č.: 10479/2
STAROŽITNOSTI: (17. - 20. STOLETÍ)
Výkupní ceny zlata
od 999 do 5 000 KČ/
gr
PLATBA AŽ DO VÝŠE
5.000.000 KČ
zlato v jakékoliv formě
Briliantové šperky, šperky z českých granátů
Hodinky - kapesní, náramkové, stolní a nástěnné
KVALITNÍ (I NESIGNOVANÉ OBRAZY)
Platina technická - termočlánky, chem. misky, dráty
POUKÁZKA NA 200 KČ
Platí pouze
při výkupu
zlata nad 5 g.
Zubní zlato i nečištěné - aurix, palargen
SC-361528/02
• OBRAZY • HODINY • HODINKY • ŠPERKY (BRILIANTOVÉ,
GRANÁTOVÉ ATD.) • STŘÍBRO (STŘÍBRNÉ PŘÍBORY, SVÍCNY,
STŘÍBRNÉ NÁDOBÍ, TÁCY, PUDŘENKY, TABATĚRKY, MINCE, ATD.) • SOŠKY A PLASTIKY (Z PORCELÁNU, BRONZU, KOVU)
• vykupujeme i papírové bankovky • ŠAVLE • BODÁKY • SMYČCOVÉ NÁSTROJE • ZLATÉ MINCE (NAPŘ.
SV. VÁCLAV, FR. JOSEF ATD.) • PERSKÉ KOBERCE • JINÉ ZAJÍMAVÉ STAROŽITNOSTI.

Podobné dokumenty

NP10 - Naše Praha 10

NP10 - Naše Praha 10 o snižování hlučnosti. ě až o 30 milionů korun (bludné proudy mohou nější nežKolik tramvajová způsobit korozi kovových stojítrať takto upravené akrytým svrškem (beton, inženýrských sítí). koleje, k...

Více

Producentka Olga Menzelová: „Parkovací zóny budou užitečné“

Producentka Olga Menzelová: „Parkovací zóny budou užitečné“ Dárcovská centra krevní plasmy na Chodově a na Černém Mostě se zapojila do rozšiřování registru dárců kostní dřeně. „ V červnu se obě pracoviště stala oficiálními náborovými centry Českého registru ...

Více

NP10 - 13/2016 - Naše Praha 10

NP10 - 13/2016 - Naše Praha 10 Cyklisté budou moci od podzimu využívat sadu čtyř cykloboxů u Vršovického nádraží, tak jak bylo navrženo v projektu Bezpečné uložení kol na Praze 10. Výhledově je v plánu umístění těchto boxů i u b...

Více

NP6 - Naše Praha 6

NP6 - Naše Praha 6 čtr Jed ná in v P ctid ý raz ení e6 k

Více

NP8 - Naše Praha 8

NP8 - Naše Praha 8 Dokumentace se totiž několikrát měnila (většinou na základě požadavků z Troje), takže zástupcům radnice není jasné, jak skutečná stavební dokumentace vypadá. Všechny veřejně deklarované trojské pož...

Více

květen 2015 - Město Brumov

květen 2015 - Město Brumov 5 000 000 Kč Podpora se poskytuje ve třech oblastech: A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní v...

Více

Zpravodaj obce Tisá č. 6/2014

Zpravodaj obce Tisá č. 6/2014 přinesl mnoho změn, ať dobrých či zlých. Na zlé raději rychle zapomeňme a v těch dobrých i nadále pokračujme. Navzájem si všichni popřejme hodně zdraví, rodinné pohody, splněná přání, dobrou práci ...

Více