slovo starosty slovo starosty

Komentáře

Transkript

slovo starosty slovo starosty
ZPRAVODAJ
5/2009
SLOVO
STAROSTY
Májové počasí
nás obklopilo již
v dubnu, a tak nějak
zkrátilo jaro. Nezkoumal jsem, jaké
počasí bylo v květnu
1944, víme však, že
se stal předzvěstí
tragické události,
která postihla
boňovské spoluobčany. Tehdy, 5. května,
byli u Kramolína
vysazeni parašutisté
skupiny Spelter. Tři z nich, Jaroslav Kotásek,
Rudolf Novotný a Jan Vavrda, se vydali směrem
na východ, až došli do obce Boňov. Zde našli
úkryt ve stodole u pana Michala Kratochvíla.
Boňovskou tragédii si připomeneme v následujícím Zpravodaji.
Pamětníků těchto událostí zákonitě ubývá a
tak, jak zaznělo v úterý 21. dubna na besedě se
žáky 9. tříd základní školy konané na radnici,
nemělo by se na tato hrdinství obyčejných lidí
zapomínat. Pro mnohé z nás je nepochopitelné
jednání některých skupin ničících hroby a
pomníky obětí totalitních režimů či další
zlovůlné projevy nenávisti.
Téma pravicový a levicový extremismus
bylo i náplní dubnového semináře na krajském
úřadě Vysočina. Naší první myšlenkou je, že
potírání těchto projevů je věcí policie. A ta
nejbližší služebna by měla mít o situaci ve městě
a jeho okolí detailní přehled. Proto bude ten
letošní květen zaměřený na hledání možností, jak
tu jaroměřickou služebnu nadále u nás zachovat.
A pak, že se dějiny neopakují ……. .
Ing. Karel Nedvědický, starosta
ZPRÁVY Z RADNICE
Během měsíce dubna se radní sešli na dvou
schůzích. Zasedání zastupitelstva města se
v dubnu nekonalo.
Schůze rady města č. 53/2009 se konala dne
8. 4. 2009 a na programu měla 9 bodů. V rámci
majetkových záležitostí radní projednali a
schválili: prodloužení nájmů dvou bytů v DPS,
jednoho na ul. Havlíčkova a jednoho na ul.
Klášterní, umístění telekomunikačního zařízení
na budově školy, zřízení věcného břemene
v souvislosti s uložením kanalizační a vodovodní
přípojky a výpůjčku pozemku v k. ú. Ohrazenice
honebnímu společenstvu za účelem rekultivace a
následného zalesnění, popř. užívání jako
aklimatizační obůrky pro vypouštění drobné
zvěře. Dále se radní zabývali majetkem MŠ, kdy
schválili vyřazení opotřebovaných předmětů a
projednali nákup nového vybavení do školní
kuchyně. Následně rada vyslechla informaci
Z jednání rady a zastupitelstva města
o provozu objektu Střelnice, projednala a
schválila uzavření dodatku s firmou KEVOS k
akci ,,Vestavba odborných učeben PC“ a v té
souvislosti dodatek ke smlouvě o poskytnutí
dotace s Regionální radou regionu soudržnosti.
Poté se radní věnovali přípravě investiční
akce,,Přístavba tělocvičny ZŠ O. Březiny,
Jaroměřice nad Rokytnou“ a schválili podmínky
pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky a
složení výběrové komise. Co se týká investiční
činnosti radní dále projednali a schválili
poskytnutí finančních prostředků na opravu
střechy na byt. domě č. 913 na ulici M. Horákové,
zadávací podmínky včetně oslovených firem a
komise ve vztahu k veřejné zakázce,,Opravy a
investice - chodníky a komunikace v majetku
města“, uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava
nemovité kulturní památky - kaple Panny Marie,
Boňov“ se specializovaným truhlářem památkářem, uzavření smlouvy o dílo na akci
„Jaroměřice nad Rokytnou - oprava válečného
hrobu a pietních míst“ s firmou TESMA.
V dalším průběhu jednání byl radou ještě
projednán a schválen prodej dvou jízdních kol a
následně byla rada vedoucí oddělení seznámena s
vyhodnocením kulturních akcí za první čtvrtletí a
plánem na čtvrtletí druhé.
Schůze rady města č. 54/2009 se uskutečnila 22. 4. 2009 a měla na programu 8 bodů. Byla to
současně schůze, která se věnovala přípravě
květnového zasedání zastupitelsta města. V té
souvislosti radní projednali a schválili program
jednání 15. zasedání a přijali sedm doporučujících usnesení. V rámci majetkových záležitostí
radní projednali a schválili pronájem bytu v DPS,
uzavření splátkového kalendáře na dlužné
nájemné, privátní záměr výstavby malokapacitní
farmářské bioplynové stanice v k. ú. Příložany,
záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Boňov,
pronajmout části pozemku v k. ú. Příložany
Pokračování na str. 2
Zpravodaj
str. 2
Pokračování ze str. 1
jednotlivým žadatelům za účelem uskladnění
palivového dřeva, popř. kamene. Co se týká
přípravy investičních akcí, oprav a údržby radní
projednali a schválili zadávací podmínky včetně
oslovených firem a ustanovení hodnotící komise
ve vztahu k veřejné zakázce „Veřejně přístupné
víceúčelové hřiště Jaroměřice nad Rokytnou“,
dodatek č. 13 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně
prospěšných služeb mezi Městem Jaroměřice nad
Rokytnou a. firmou Tesma Jaroměřice s.r.o.,
uzavření smlouvy o dílo na,,Analýzu dotačních
příležitostí a zásobník projektů“ s firmou
Euronest s.r.o., uzavření smlouvy o dílo na
opravy a obnovu objektu Špitálek s firmou INEX
Moravské Budějovice, uzavření smlouvy o dílo
na opravy Nejsvětější trojice na Nám. Míru
s firmou ARCHATT Třebíč a uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace na dětská dopravní hřiště
s krajem Vysočina. Kraj Vysočina městu dále
poskytnul dotace ve výši bezmála 40 tis. Kč na
podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a
mládeže v prostorách škol a školských zařízení a
na školních sportovištích a podporu obcí při
zabezpečování vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Na tomto jednání se
radní také zabývali správou informačních
systémů města, kdy na základě výsledku
výběrového řízení radní rozhodli uzavřít
dodavatelskou smlouvu s firmou Ing. František
Kazda.
Ing. Milan Chloupek, tajemník MěÚ
[email protected] cz
Den ZemE
Dne 21. 4. 2009 jste v odpoledních hodinách
nemohli v prostoru autobusového nádraží
přehlédnout mnohačlennou skupinu „zelených
brigádníků z MěÚ“ s hráběmi, lopatami, košťaty,
pytli na odpadky a zelenou multikárou.
Nebylo to bez důvodu. Tato akce se
uskutečnila ku příležitosti Dne Země a měla za cíl
zbavit autobusové nádraží a blízké okolí
odpadků. Považujte ji, prosím, také za projev
našeho uznání a kladného přístupu k přírodě a
městu, ve kterém bydlíme, pracujeme, nakupujeme, kulturně se vyžíváme, sportujeme a někdy
třeba i nadáváme …
Rád bych této příležitosti také využil
k poděkování všem svým kolegům, kteří se na
úklidu podíleli. Myslím si, že akce dopadla
výborně a udělal se velký kus práce. Jen mě mrzí,
že se stav okolí nádraží začíná opět vracet do
původního stavu.
Ing. Milan Chloupek, tajemník MěÚ
[email protected] cz
Okénko radního
Vážení spoluobčané, jako dalšímu v pořadí
mi připadla povinnost přispět do květnového
vydání jaroměřického zpravodaje. Pryč je
doba, kdy jsme nejkrásnější měsíc v roce
zahajovali pravidelně a povinně prvomájovou
manifestací oslavující svátek práce. Myslím si,
že většině z nás se po těchto oslavách vůbec
nestýská. Vždyť dnes má každý z nás, možnost
naložit se svým volnem po svém. Senátoři
v letošním roce schválili novelu zákona
o svátcích a první květen přejmenovali na
Svátek jara a práce. Domnívám se, že tento
název je pro prvomájový den mnohem
výstižnější.
To pravé jaro se však v letošním roce
nekonalo. Co se týče teplot, tak po zimě nastalo
rovnou léto s nezvykle vysokými teplotami. To
udělalo radost hlavně vášnivým milovníkům
zahrad, kteří se nemohli dočkat toho, až se
vypraví do svých království. Více letní než
jarní počasí udělalo radost i nám mužům,
kterým se očividně rozzářily oči při pohledu na
něžnou část populace. Ne nadarmo se říká, že
květen je měsícem lásky. Láska, nejstarší
tradice tohoto světa, je věčná. Kvete v každém
věku a není jí nikdy dost.
Ke květnu se váží i další významné dny.
Jedním z nich je i 8. květen. Den oslavující
osvobození od fašismu, který si připomínají
všechny civilizované země osvobozené od
fašismu. Dne 8. května 1945 podepsali němečtí
zástupci v Berlíně podmínečnou kapitulaci
svých vojsk. Po ní následovala postupimská
konference šéfů vlád vítězných mocností. Naše
země si toto výročí ukončení války připomíná
teprve krátce. Po celé období komunistické
propagandy totiž tento svátek nebyl v zemích
východního bloku vůbec slaven. Místo něj
jsme si vítězství nad fašismem připomínali až
9. května, kdy byla
osovobozena naše zlatá
Praha sovětskou Rudou
armádou. I my si tuto
událost jako každoročněpřipomeneme položením
kytic na pamětních
místech. Nikdy nesmíme
zapomínat na ty, kteří za
naši svobodu položili
svoje životy.
Druhá květnová neděle patří všem
maminkám. Nápad oslavy Dne matek do
Československa přišel už v roce 1918, kdy naši
zemi navštěvovalo hodně lidí z USA, kde
oficiální oslavy probíhaly již několik let. U nás
se nejvíce o oslavu Dne matek zasloužila dcera
našeho prvního prezidenta Alice Masaryková.
Poprvé byl u nás slaven Den matek v roce 1923.
Avšak počátkem 50. let v komunistickém
Československu oslavy Dne matek byly
nahrazeny oslavami Mezinárodního dne žen.
V 90. letech dochází k obnovení tradice Dne
matek, což bylo dalším krokem přiblížení
České republiky k vyspělým západoevropským zemím. Nutno však konstatovat, že tento
den zatím stále v Česku zcela nezdomácněl.
Napomoci by tomu měla i novela zákona
o svátcích, kterou senát v letošním roce rozhodl
zavést Svátek matek jako státní svátek.
Na závěr bych chtěl touto cestou popřát
všem maminkám, vyslovit jim poděkování a
připomenout úctu k jejich každodenní
neviditelné péči o naše děti, pěstování smyslu
pro cenu dobrých vztahů mezi mužem a ženou
a vytváření ovzduší dobré vůle, které toto
tisíciletí tolik postrádá.
Zdeněk Říha, člen rady města
Sloupek zastupitele kraje
Vážení spoluobčané,
přeji vám pěkné dny, které znamenají nástup
měsíce května, měsíce plného květů a také lásky, v
mnoha básních a písních opěvované. Připomíná
také významné události a výročí. 1. máj-svátek
práce, toliko u nás bývalým režimem zprofanovaný svátek, přesto nyní již historický a pro nás
hodně důležitý ve své jeho samotné podstatě bez
jakéhokoliv přídomku politiky. Každý z nás si jistě
najde tu správnou oslavu tohoto svátku. A další
významný den, výročí osvobození, konce druhé
světové války, nejhorší v dějinách lidstva, pro nás
pak osvobození od válečných hrůz, útlaku a
národního ponížení, kdy za obrovských obětí jsme
opět získali svobodu a život v míru. Mír - slovo,
mnohdy si ani neuvědomujeme, co se pod tímto
významem vlastně skrývá. Nepředstavitelně
mnoho. A jak vlastně cítíme a vnímáme toto slovo
a hlavně pak naše mládež. Víme to, zajímáme se
dosti o to, aby správně bylo chápáno a cítěno?
Určitě vám v poslední době neunikl nárůst
zpráv z oblasti extremismu. Nemáte pocit, že se
začíná pomalu a postupně dít stále více těchto
aktivit. A proč se tak děje? Co vede, většinou
mládež a mladé lidi k těmto aktivitám, založených
na násilí, netoleranci a dalších negativech? Stále
více a častěji se touto problematikou zabývá vláda,
policie, státní zastupitelství, soudy, obce a města,
kraje a další instituce. Je to však dostatečné,
neřešíme jen represi, nestala se chyba někde jinde,
na začátku? A tak bych mohl v otázkách pokračovat. V polovině dubna byl na kraji Vysočina
zajímavý seminář na
téma extremismus.
Zajímavá a svým
způsobem varující
přednáška těch, kteří se
touto problematikou
zabývají.
Zamysleme se tedy nad touto problematikou,
zajímejme se, co naše mládež zrovna provádí, jak
se baví. Myslím, že touto naší pozorností se aspoň
trochu může podařit tento výrazný nastupující
problém, pokud by se začal objevovat, v zárodku
utlumit. Chce to myslím jen řádně vnímat naši
mládež a také pro ně hledat správné možnosti
jejich vyžití, aby byla vždy v dobré rovině konání
zapojena do správných aktivit.
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo kraje
bude až v měsíci květnu, důležité informace z
těchto jednání vám sdělím v dalším čísle. Přesto
malá poznámka, či spíše poznatek. V minulých
číslech jsem avizoval, že kraj Vysočina v rámci
Fondu Vysočiny vypisuje několik zajímavých
grantů na získání dotací pro různé aktivity. Tyto
granty se nyní postupně vyhodnocují. Musím říci,
že jsem očekával větší zájem z našeho okolí o tyto
dotační granty. Systém žádosti je přitom velmi
jednoduchý a je tedy škoda těchto možností
nevyužít. Věřím tedy, že příště o tyto granty bude z
našeho okolí zájem maximální. S přátelským
pozdravem
Jaroslav Soukup, zastupitel kraje Vysočina
e-mail:Soukup. [email protected] cz
Zpravodaj
str. 3
Voda pitná,
voda zneCištEná
Město je spoluzakladatelem svazku obcí
Vodovody a kanalizace. Smyslem činnosti je
služba veřejnosti v oblasti zásobování pitnou
vodou, odvodu a čištění odpadních vod. Pro obce
je to šance, jak realizovat rozsáhlé investice, na
které by sama nedosáhla z důvodů finančních a
právě projektů zaměřených na velké aglomerace.
V posledním období se jednalo o projekt Dyje I,
v němž vzniklo ve městě dílo v hodnotě 67 mil.
Kč, z čehož se město podílelo částkou 14,8 mil.
Kč.
Česká republika jako člen Evropské unie se
zavázala mimo jiné zajistit odkanalizování a
čištění odpadních vod v aglomeracích s počtem
ekvivalentních obyvatel nad 2000. Na naplnění
požadavků této směrnice bylo stanovené období
do konce roku 2010. Přesto, že ve městě v rámci
evropského projektu „ Ochrana vod povodí řeky
Dyje“ byla zrekonstruována a rozšířená ČOV,
zbudováno na 4 km nové kanalizační sítě,
představuje to „pouze 85,5 %“ z celkového
potřebného množství.
Svazek obcí VAK Třebíč společně s městem
proto požádali o podporu ze SFŽP ČR na
samostatný projekt „Jaroměřice - kanalizace,
dostavba a rekonstrukce“. Na celkových
nákladech blížících se ke stomiliónové hranici je
podíl města cca 12 mil. Kč. V letošním roce je
počítáno s dvoumiliónovým podílem do tohoto
projektu.
Společně se svazkem také hledáme finanční
zdroje pro zajištění pitné vody pro místní části.
Přestože není stále ve vnějším prostředí nic
hmatatelného, pomyslnou „káru“ různých
písemností, posudků a potřebných razítek stále
posouváme. Již zbývá vyřešit vlastnictví pouze
u dvou pozemků.
Dobrý hospodář si je vědom toho, že bez
investic do výstavby a rekonstrukce technické
infrastruktury není možný budoucí rozvoj
žádného hospodářství. I když po všech těchto
realizovaných podzemních stavbách zůstane,
možná, někde viset uživatelský dekret, jako
němý svědek letitého úsilí o rozvoj kousku světa,
může však na toto dílo navázat koncepce
zkrášlení vzhledu. A potom, s pomyslnou
třešničkou na konci, všichni toužíme.
Ing. Karel Nedvědický, starosta města
Jmenování vedoucí
finanCního odboru
Vzhledem k odchodu současné vedoucí
finančního odboru paní Marie Jiříčkové do
důchodu bylo vyhlášeno výběrové řízení na
obsazení tohoto velmi důležitého postu. Do
tohoto výběrového řízení se přihlásilo 5
uchazečů, které posuzovala výběrová komise
složená ze zaměstnanců úřadu, členů rady města
a jednoho externího specialisty na oblast
veřejných financí. Komise na základě předložených přihlášek a pohovorů s uchazeči provedla
hodnocení jednotlivých uchazečů a stanovila
jejich pořadí. V souladu s tímto hodnocením jsem
předložil radě města návrh na jmenování nové
vedoucí finančního odboru. Na základě tohoto
návrhu rada města jmenovala s účinností od 1. 5.
2009 do funkce vedoucí odboru finančního paní
Martu Janovskou, která v současnosti zastává na
stejném odboru funkci referentskou.
Závěrem bych ještě velice rád veřejně
poděkoval paní Marii Jiříčkové za velmi kvalitní
práci, kterou pro město za dlouhá léta působení
na zdejším úřadě odvedla.
Ing. Milan Chloupek, tajemník MěÚ
Otázky a odpovedi k rozvodovému rízení
z pohledu Obcanské poradny Trebíc
Otázky k rozvodovému řízení patří v poradně
dlouhodobě k nejčastěji řešeným. Na stoupajícím
počtu rozvodů se podepisuje kromě jiných
faktorů zadluženost českých domácností.
Finanční problémy se vážným způsobem
podepisují na mezilidských vztazích.
Mezi klienty patří lidé, kteří se ještě
nerozhodli a potřebují zatím jen obecné
informace o tom, jak probíhá rozvodové řízení,
dále pak lidé, kteří jsou již rozhodnuti a chtějí
učinit první právní kroky ve věci. V neposlední
řadě přicházejí lidé, kteří jsou již v rozvodovém
řízení a prožívají problémy s chováním a
postupem partnerů, řízení se komplikuje.
Pokud mají manželé nezletilé děti, nejprve
musí proběhnout řízení ve věci péče o nezletilé
děti. Soud buď řeší dohodu rodičů, nebo návrh
jednoho z rodičů o úpravě výchovy a výživy pro
nezletilé děti. Soud určí nezletilým dětem
opatrovníka z městského úřadu pro zastupování
jejich zájmů v tomto řízení. Soud manželství
nerozvede, dokud není pravomocné rozhodnutí
soudu ve věci péče o nezletilé děti. U tohoto
řízení se neplatí soudní poplatek.
Rozvod rozlišujeme na dva typy:
Rozvod smluvený dle §24a Zákona o rodině,
který může proběhnout, jestliže manželství trvalo
alespoň 1 rok, manželé spolu nejméně 6 měsíců
nežijí a k návrhu na rozvod se druhý z manželů
připojí. V takovém případě soud nezjišťuje
příčiny rozvratu a manželství rozvede, pokud
partneři předloží soudu písemné smlouvy
s úředně ověřenými podpisy účastníků, které
upravují vypořádání vzájemných majetkových
vztahů, práva a povinností společného bydlení,
případnou vyživovací povinnost a také pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody
o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po
rozvodu.
Rozvod sporný dle §24 Zákona o rodině
probíhá na návrh některého z manželů, pokud je
manželství hluboce a trvale rozvráceno. Soud
Pokračování na str. 4
Zpravodaj
Pokračování ze str. 3
bere v úvahu příčiny rozvratu manželství. Při
rozvodu sporném není podmínkou dořešení
rozdělení společného jmění manželů.
Žadatel o rozvod platí jednorázový poplatek
1000,- Kč. V některých případech např. ze
sociálních důvodů může být na vlastní žádost
osvobozen od soudních poplatků.
V Občanské poradně můžeme probrat
konkrétní situaci klienta a možnosti právního
řešení jeho situace, konzultovat s ním jednotlivé
kroky. Dále mu můžeme poskytnout vzory
jednotlivých návrhů a podání, popřípadě můžeme
pomoci při sepisování návrhů a podání k soudu.
Občanská poradna neposkytuje právní zastupování ve věci. Zájemce může v poradně obdržet
kontakty na spolupracující odborníky z oblasti
psychologie, manželského poradenství a na
příslušné úřady.
Závěrem bychom čtenářům připomněli, že
mezilidské vztahy jsou nesmírně křehké a většina
problémů se dá vyřešit mimo soudní budovu.
V případě, že budete potřebovat hovořit o své
osobní situaci, znát možnosti právního řešení
apod., můžete kontaktovat Občanskou poradnu
Třebíč a případ bezplatně konzultovat osobně,
telefonicky či e-mailem.
Kontaktní adresa: Občanská poradna
Třebíč, Přerovského 126/6, 674 01 Třebíč
tel: 568 845 348, mob.:724 304 718,
e-mail: [email protected] cz
poradenské hodiny:
PO, ST 8. 00 - 12. 00 hod., 13. 00 - 17. 00 hod.
ÚT, ČT 8. 00 - 12. 00 hod., 13. 00 - 16. 00 hod.
str. 4
Krátké
zprávy
Krajští radní v Jaroměřicích
nad Rokytnou
Na „zelený čtvrtek“ 9. dubna navštívili naše
město náměstek hejtmana kraje Vysočina Ing.
Vladimír Novotný a radní Bc. Petr Krčál. Věcná
diskuse na radnici se týkala investičních akcí
kraje Vysočina v jaroměřickém regionu (oprava
krajských komunikací a mostu), rovněž zazněl
postesk nad bezmocností proti uzavření pobočky
České spořitelny ve městě. Jednání se zúčastnila i
JUDr. Božena Dolejská, která pro město zajišťuje
sociální služby. Tématem bylo financování
těchto služeb a projekt stavby chráněného
bydlení pro 6 až 8 klientů. Setkání pokračovalo
procházkou městem a prohlídkou DPS na ulici
Kaunicova.
Kraj Vysočina
uděloval medaile
Dne 27. dubna se v Horáckém divadle Jihlava
konal slavnostní večer u příležitosti udílení
Záslužných medailí kraje Vysočina, jako uznání
aktivní činnosti zaměřené na ochranu životů,
zdraví a majetku občanů. Mezi 28 oceněnými
policisty, hasiči a zdravotníky byl i řidič sanitky
pan Josef Toman z Boňova. Za město blahopřeje
Ing. Karel Nedvědický, starosta
Převod pozemku
u Sokolovny
Tělocvičná jednota Sokol Jaroměřice nad
Rokytnou po dlouhém čekání na doporučení a
souhlas sokolské župy Jihlava a předsednictva
výboru ČOS v Praze slavnostně bezplatně
převedla do vlastnictví Městu Jaroměřice nad
Rokytnou oddělený pozemek u sokolovny, který
byl vybrán pro výstavbu veřejně přístupného
víceúčelového sportovního hřiště. Darovací
smlouva byla podepsána dne 01. 04. 2009 a
v současné době je zapisována do katastru
nemovitostí.
Zpravodaj
str. 5
Oznámení
o přemístění informačního centra do nových
prostor v budově radnice (bývala zasedací
místnost). Provoz IC bude zahájen v květnu.
Provozní doba: červen - září
po - pá
8. 00 - 12. 00 13. 00 - 17. 00
so
9. 00 - 15. 30
říjen - květen
po, st
8. 00 - 12. 00 13. 00 - 17. 00
út, čt, pá
8. 00 - 16. 00
Služby IC: Veřejně přístupný internet,
kopírování, laminování, kroužková vazba a
poskytování informací občanům a turistům
Oranžový míč
Ve středu 29. dubna převzal v Náměšti nad
Oslavou starosta města z rukou Ing. Lucie
Speratové symbolický míč k „Oranžovému
hřišti“. Projekt města na vybudování víceúčelového veřejně přístupného hřiště u sokolovny
získal z Nadace ČEZ jednomiliónovou dotaci.
Hrací plocha o rozměrech 20x40 m s povrchem
umělá tráva s křemičitým vsypem je určená pro
malou kopanou, tenis, basketbal, volejbal a
florbal. Hřiště bude lemováno dřevěným
mantinelem doplněným záchytnou sítí do výšky
5 m. Poručíme-li počasí, může plocha v zimě
sloužit i jako ledové kluziště.
Vyhodnocení ankety ke
způsobu přijímání aktuálních
informací
Z 1500 vydaných výtisků Zpravodaje se
vrátilo 36 anketních lístků. 55% domácností
preferuje firmu veřejného rozhlasu, formu emailu více jak jedna čtvrtina a na poslední příčce
se umístila forma SMS zpráv.
Pečovatelská služba v Jaroměřicích nad Rokytnou
Od ledna 2004 je v Jaroměřicích nad Rokytnou poskytována JUDr. Boženou Dolejskou pečovatelská služba. Je určena občanům města, kteří nejsou schopni vzhledem ke svému věku nebo
zdravotnímu stavu si sami zabezpečit péči o domácnost či běžné úkony osobní hygieny a tuto péči jim
nemohou zajistit rodinní příslušníci.
Pečovatelská služba je poskytována v Domě s pečovatelskou službou nebo v domácnostech.
Pečovatelská služba, mimo úkony, kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřeby, je
poskytována za úhradu.
Ceník pečovatelské služby
Péče o osoby vyžadující zvýšenou péči
Celková koupel včetně mytí vlasů ve středisku osobní hygieny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Kč
Pomoc při osobní hygieně, oblékání, převlékání lůžka, polohování . . . . . . . . . . 85 Kč/ hod.
Pomoc při chůzi, pomoc při použití kompenzačních pomůcek . . . . . . . . . . . . . . 85 Kč/ hod.
Ošetření nohou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Kč
Zástřih vlasů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Kč
Péče o domácnost
Nákupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Kč
Úklid domácnosti, společných prostor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Kč/ hod.
Praní a žehlení ložního prádla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Kč/ prač.
Praní a žehlení osobního prádla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Kč/ prač.
Dovoz prádla do prádelny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kč
Pochůzky, obstaravatelská činnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Kč/ hod.
Stravování
Pomoc při přípravě, podání jídla a pití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Kč
Dovoz nebo donáška jídla So - Ne, svátek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Kč
Dovoz nebo donáška jídla Po - Pá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kč
Asistenční služby
Doprovod na vyšetření, společenské akce, zájmové akce. . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Kč/ hod.
Dohled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Kč/ hod.
Pečovatelská služba je poskytována na základě žádosti a následném sepsání dohody o poskytování pečovatelské služby. O poskytování této služby můžete požádat na odboru sociálních věcí MěÚ
Jaroměřice nad Rokytnou, tel: 568 408 015 nebo přímo u pečovatelky paní Trojanové, tel: 568 440
078, která Vám také ráda poradí nebo Vás přímo navštíví ve Vaší domácnosti a pomůže Vám
s vyplněním žádosti.
Milena Římovská, vedoucí sociálního odboru, [email protected] cz
Ztráty
a nálezy
Jak postupovat při ztrátě nebo
nalezení věci?
Místo, kam může kterýkoliv občan přijít a
nahlásit, že ztratil konkrétní věc nebo naopak
nalezl věc někoho jiného, jsou obecní úřady.
Pracovník úřadu tyto informace a také nalezené
konkrétní věci přebírá, řádně zaeviduje a
popřípadě kontaktuje vlastníky.
Zde platí ustanovení § 135 občanského
zákoníku, který říká, že kdo najde ztracenou věc,
je povinen odevzdat tuto věc obci, na jejímž
území došlo k nálezu. Obec věc řádně zaeviduje a
po dobu šesti měsíců řádně uschová. Po uplynutí
této lhůty dochází ke ztrátě vlastnického práva
dosavadního vlastníka. Nepřihlásí-li se tedy
o nalezenou věc vlastník (tj. její majitel) ve výše
uvedené lhůtě, stává se vlastníkem nalezené věci
příslušná obec, v jejímž správním obvodu došlo
k nálezu.
V případě Městského úřadu Jaroměřice nad
Rokytnou tuto agendu vyřizuje Zdeňka Kočí,
sociální odbor, č. dveří 38, tel. 568 408 015.
Zdeňka Kočí, referent sociálního odboru
[email protected] cz
R
M
s
t
ře
c
h
a
řs
t
v
í
p
r
o
v
á
d
í
p
o
k
r
y
v
a
čs
k
é
,
k
l
e
m
p
í
řs
k
é
a
t
e
s
a
řs
k
é
p
r
á
c
e
.
P
ří
j
e
m
z
a
k
á
z
e
k
n
a
r
o
k
2
0
0
9
s
v
ý
h
o
d
n
o
u
s
l
e
v
o
u
n
a
s
t
ře
šn
í
k
r
y
t
i
n
u
.
T
e
l
:
6
0
4
6
0
5
3
4
6
e
m
a
i
l
:
R
M
s
t
r
e
c
h
a
r
s
t
v
i
@
s
e
z
n
a
m
.
c
z
w
w
w
.
r
m
s
t
r
e
c
h
a
r
s
t
v
i
.
c
z
Zpravodaj
str. 6
Zelená
úsporám
Trídený odpad
Sběr tříděného odpadu v Jaroměřicích nad Rokytnou vč. obcí v jednotlivých letech
dle podkladů firmy EKO-KOM a. s. Praha
Kontakty-krajské pracoviště SFŽP
KRAJ VYSOČINA: Havlíčkova 111 586 02
Jihlava fax: 567 213 855
specialisté na úspory energie:
Antonín Čermák tel. : 567 213 855 antonin.
[email protected] cz
Leopold Gotthard tel. : 567 213 855 leopold.
[email protected] cz mob. : 725 859 526
OPŽP a ostatní:
Kateřina Duňková tel. : 567 213 855 katerina.
[email protected] cz
Jan Pavlas tel. : 567 213 855 jan. [email protected] cz
Všechna krajská pracoviště jsou pro
veřejnost otevřena v úterý a ve středu 8. 30 12. 00 hod. a 13. 00 - 17. 00 hod. V ostatní dny je
návštěva možná jen po předchozí domluvě.
Linka „Zelená úsporám"
Pro zájemce o dotace z Programu je zřízena
Zelená linka. Profesionálně vyškolení pracovníci
Vám poradí při řešení možných nejasností
ohledně zpracování a podávání žádostí i následné
realizace projektů.
Číslo na call centrum je 800 260 500,
provoz běží ve všední dny od 7. 30
do 16. 00 (jednotně ve všech krajích)
Své dotazy můžete také posílat na
[email protected] cz
Web
Webová prezentace Programu včetně možnosti
stažení všech dokumentů k Programu je
k dispozici na http://www. zelenausporam. cz/.
Naleznete zde i Často kladené otázky (FAQ),
vzory dokumentů a další užitečné informace.
Další kontakty
Síť environmentálních informačních a
poradenských center v České republice
Envicentra
Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí
Seznam odborných dodavatelů
Seznam podporovaných výrobků
Případné dotazy zasílejte na emailovou adresu
[email protected] cz
Tříděný odpad v kg
35 000
30 000
papír
25 000
sklo barevné
20 000
sklo bílé
plast
15 000
kov
10 000
nápoj.karton
5 000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Zpracoval Pavel Hambálek, referent finančního odboru
[email protected] cz
Zpravodaj
str. 7
KULTURA
Kulturní kalendár
9. 5.
Rybářské závody pro dospělé - rybník Kulatý
10.5.
Besídka ke svátku matek. 14.30 hod., Lidový dům.
Vystoupí žáci MŠ a ZŠ. Pořádá Jednota sv. Josefa
15. 5.
Den otevřených dveří Hasičské zbrojnice pro děti i dospělé
pořádá JSDHO Jaroměřice nad Rokytnou s partnerstvím Skupiny ČEZ
22. 5.
Hrad Buchlov a jeho okolí - beseda Lukáše Kunsta. Začátek v 17. 00 h v sále MKS
pořádá Město Jaroměřice n. R. - MKS, klub seniorů
23. 5.
Společnost Otokara Březiny a Městské kulturní středisko vás zvou na literárně - hudební
pásmo Poezie veršů a hudby Jana Kratochvíla, člena Ústřední Obce spisovatelů Praha.
V programu dále vystoupí: kytarová virtuoska Petra Poláčková a Jaroměřický chrámový
pěvecký sbor pod vedením sbormistra Ladislava Šabackého. Improvizace na klávesy :
Zdeněk Plaček. Recitují: Věra Mašková, ředitelka Městské knihovny Znojmo, Jan
Kratochvíl. Akce se koná v sále Městského kulturního střediska dne 23. května 2009 od
17,00 hod. Na přání autora pořadu Jana Kratochvíla je literárně-hudební večer věnován
památce zesnulého pana Ferdinanda Höfera.
24.5.
Koncert ženského pěveckého sboru z USA, který uvede náš chrámový sbor.
Začátek v 17 hodin v Sále předků st. zámku, pořádá Chrámový pěvecký sbor
Výstava starožitných hraček
„Hračky našich dědečků a babiček“ byla zahájena 2. dubna 2009 a je
možnost ji navštívit během otevírací doby zámku, květen a červen
celý týden mimo pondělí od 9. 00 do 17.00 hod. Výstava potrvá do 21.
června 2009. Návštěvníci mají možnost zhlédnout sbírky starožitných hraček z 18., 19. stol. a z první poloviny minulého století.
Aristokratická sídla poutají pozornost široké veřejnosti pro svoji
kulturní, politickou a stavební historii. Tato sídla byla po staletí také
domovem a rodinným zázemím mnoha dětí. Jejich osudy většinou
upadly v zapomnění nebo je zastínily důležitější události. Přesto
zůstala do dnešních dnů zachována řada uměleckých děl, zejména
portrétů, ale i nejrůznějších užitkových předmětů, dokumentujících
léta dětství a dospívání mladých aristokratů. Od dob dávno minulých
tvořily hračky součást dětského světa a odrážely dobové kulturní
prostředí. Hračky byly miniaturizovanými replikami předmětů
denního života a nápodobou určité činnosti uváděly děti do světa dospělých.
Mgr. Jana Petrová
27. 5.
Hudební slavnosti . Vystoupí soubor Hradišťan pod vedením Jiřího Pavlici a děti ze ZŠ OB
pod vedením Růženy Cigánkové - zámek. Předprodej vstupenek v IC a v knihovně
pořádá MO MRS Jaroměřice nad Rokytnou
30. 5.
Rybářské závody pro děti do 15 roků - rybník Troubský
pořádá MO MRS Jaroměřice nad Rokytnou
Madeira
V pátek 24. dubna nás opět na besedě pro
seniory, a nejen pro ně navštívil jaroměřický
rodák pan Antonín Bulička. Tentokrát jsme se
mohli prostřednictvím jeho vyprávění a
fotografií přenést na ostrov Madeira. Je to
opravdu exotický kraj, kam se asi nikdo z těch, co
se besedy zúčastnili, osobně nepodívá. Proto
jsme velmi rádi, že můžeme touto cestou
poznávat vzdálené země, obdivovat krásy
přírody, poznat život místních obyvatel.
Myslím, že všichni zúčastnění byli spokojeni
a že se můžeme společně těšit na besedu
v listopadu, kde se podíváme do Bulharska.
Jaroslava Kunstová
Dnes má slovo
Peter Dvorský
Prvního srpna se zámecká zahrada v Jaroměřicích nad Rokytnou rozezní zahajovacím
koncertem už 11. ročníku Mezinárodního
hudebního festivalu Petra Dvorského, který
i díky svému generálnímu partnerovi, Skupině
ČEZ, až do 15. srpna nabídne publiku celou
plejádu nádherných skladeb známých autorů
v provedení vynikajících umělců. O slovo
úvodem jsem požádala toho, v jehož jménu se
festival koná, pana Petra Dvorského. Byl to
rozhovor přes hranice, jelikož jsem jej nechtěně
zastihla zrovna při řízení auta, cestou z košické
opery domů.
„Prepáčte“ - zaznělo měkkou slovenštinou a
já budu dál pokračovat česky - „rád bych se
s vámi bavil, ale policie to nerada vidí, můžete
zavolat tak za třicet minut?“ No a pak už jsem se
tedy mohla zeptat:
Pane Dvorský, dovedete si vůbec představit
svůj srpen bez Jaroměřic? Navíc Vy, čestný občan
tohoto města?
„No, víte, že celá ta atmosféra festivalu se na
člověku podepíše, zvlášť když to trvá už víc jak
deset let! Já se už při plánování svých akcí a
závazků automaticky dívám, abych měl v tu dobu
čistý kalendář, prostě, abych mohl do Jaroměřic
přijet!“
A přece vás letos poprvé neuvidíme
7. - 31. 5. Makrosvět ve fotografii. V knihovně MKS
pořádá Město Jaroměřice n. R. - MKS
Květen - výstava dětských prací „Rok v mateřské škole“.
V prostorách MKS, zahájena slavnostní vernisáží.
pořádá Město Jaroměřice n. R. - MKS
31 5.
Dětský den - pirátský karneval - zámek.
pořádá NPÚ (zámek) a Město Jaroměřice n. R. - MKS
13. 6.
Vystoupení katedrálního pěveckého sboru "Csermely" z Košic. Koncert bude
v sobotu 13. června v 17 hodin v chrámu sv,. Markéty.
pořádá Chrámový pěvecký sbor
Červen - plavba lodí po Vranovské přehradě spojená s ochutnávkou vín, návštěva hradu Bítov a
nově otevřené bítovské rozhledny. Termín bude upřesněn v nejbližší době, sledujte plakáty
ve výloze MKS. Přihlásit se můžete v knihovně, nebo na informační centru.
pořádá Město Jaroměřice n. R. - MKS, Klub seniorů
19. 6.
Jarofest začínajících dětských a mládežnických kapel - Střelnice od 19. 00 hod.
Hrají: Acheron, Undreground a další
pořádá Město Jaroměřice n. R. - MKS
Pokračování na str. 10
Zpravodaj
str. 8
SPOLEcENSKÉ
SPOLEcENSKÉ AA ZÁJMOVÉ
ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
ORGANIZACE
Ochutnávka vín
25. 4. uspořádala MO KDU ČSL v Lidovém
domě v Jaroměřicích v sobotu druhý ročník
ochutnávky révových vín. Odborný výklad
k ochutnávání a hodnocení vzorků vín přednesl
pan V. Mucha, vinař z blízkých Šebkovic.
Ochutnávat bylo opravdu z čeho, celkem
bylo 94 vzorků. Zastoupeno bylo víno bílé,
červené, růžové, barikové a také několik vzorků
z Chile. Vzorky byly z blízkého i vzdáleného
okolí a také z vinařských oblastí na Slovensku.
V malém průvodci ochutnávkou, který dostal
návštěvník u pokladny, byly stručně popsány
charakteristiky jednotlivých odrůd vín a jejich
pěstitelé s pořadovými čísly, podle kterých si
návštěvník ochutnávky vybíral. Mezi ochutnáváním se mohli zájemci občerstvit mnoha druhy
pomazánek, tvrdého sýra a pečiva.
Návštěvnost byla veliká, takže děvčata, která
se starala o sklenky koštovačky, měla co dělat,
aby upokojila zájemce z řad zájemců o ochutnávku ,,nápoje nápojů, léku duše i bolu, koření
radosti i zdroji vůní.“
Zbyněk Hobza, Jaroměřice nad Rokytnou.
Bleší trh
V sobotu 18. dubna uspořádala římskokatolická farnost v Jaroměřicích nad Rokytnou v Lidovém
domě Bleší trh. Věcí ke koupi bylo opravdu mnoho. Zájemci si mohli např. zakoupit sportovní potřeby,
knihy, oblečení, dekorativní předměty, elektrická svítidla a mnoho jiných zachovalých věcí. Ceny byly
opravdu lidové a pohybovaly se v řádech desetikorun. Mnohý návštěvník tohoto blešáku odešel
spokojeně se svým vybraným zbožím. Doufejme, že další Bleší trh na sebe nenechá dlouho čekat.
Zbyněk Hobza, Jaroměřice nad Rokotnou
ŠKOLSTVÍ
Beseda „Od druhé svetové války po nebezpecí extremismu“
Dne 21. 4. 2009 jsme se my, třída 9. A, na dvě
hodiny dějepisu přesunuli s paní učitelkou Hanou
Jandovou na radnici do obřadní síně. Zde nás
očekával pan Mgr. Ladislav Šabacký, který nám
následovně začal vypravovat o odboji zdejších
obyvatel a osvobození Jaroměřic na konci 2. sv.
války.
Celé vyprávění byl vlastně příběh pana Jana
Vavrdy, který absolvoval za 2. sv. války v Anglii
výcvik a následně měl být špionem Spojenců
v jižních Čechách, parašutisté však díky
nedokonalé technice vyskočili na jiném místě,
odkud se dostali do Boňova. Zdejší hlídka
rolníků - pánové Pelán, Durda a Kratochvíl - jim
poskytla úkryt, ač je měla nahlásit. Za to byli tito
stateční páni zatčeni a souzeni v místnosti, kde se
konala naše beseda, rychlým soudem, tzn., že
jediným možným rozsudkem byl trest smrti. Oni
se ale statečně přiznali a soud byl zakončen
výrokem p. Kratochvíla:
„Jsem Čech, a nikdy Čecha nezradím!“
Za tento výrok ale také musel sledovat
nejdříve setnutí svých dvou kamarádů a následně
byl taktéž setnut sekerou. Posledním přáním
pánů byla cesta přes Boňov, za který položili
život.
Dalším statečným mužem tehdejší doby byl
pan Plichta, který partyzánům několikrát poskytl
úkryt. Pan Plichta se mimochodem také objevil
o několik let později v boji proti komunismu,
figuroval také v tzv. Babickém procesu. Skupina
odboje na konci války se jmenovala Lenka-jih.
Mezi další statečné osoby té doby patřily
například sestry Kovárníkovy z Ohrazenic.
Mnoho lidí bylo také během války mučením
přinuceno spolupracovat s gestapem. K těmto
lidem se ostatní po válce chovali velice krutě,
stejně jako například k Čechům s německými
předky žijícím i v Sudetách.
Části besedy se zúčastnil také náš pan
starosta Ing. Karel Nedvědický. On i pan Šabacký
a paní učitelka Jandová nám vyprávěli taktéž
o extremistickém vyjadřování, hlavně o neonacistech atd.
Rozhodně by tato část besedy neměla být
opomenuta, protože je téměř nejdůležitější.
Koneckonců, hlavní důvod, proč bychom měli
vědět o 2. sv. válce, holocaustu a podobných
zlých časech pro lidstvo, je ten, abychom se jich
po celý život vyvarovali, nedopustili něco
podobného. Vždyť ta nejrozhýčkanější generace
žijící v blahobytu, která dobře nezná tuto historii,
přece vždy způsobí něco podobného...
Jakub Sláma 9. A
Zpravodaj
str. 9
PLAVECKÝ VÝCVIK
Od 12. února 2009 se zúčastňují žáci třetích ročníků plaveckého výcviku na ZŠ Havlíčkova v Moravských Budějovicích. Pod vedením učitelů Mgr.
Zdeňka Chrousta a Mgr. Zdeňka Hirta se učí základům plavání. Děti jsou rozděleny do skupin podle plavecké úrovně a vlastních schopností. Téměř
všechny děti překonaly prvotní ostych a strach z vody a většina neplavců už podává první plavecké výkony. Žáci se na hodiny plavání vždy velmi těší,
neboť nejenže se naučí správným plaveckým stylům, ale výcvik je zpestřen i soutěžemi, hrou a různými vodními sporty. Vlídnost a vstřícnost učitelů
plavání je završena poslední netradičně pojatou hodinou.
Sportu zdar a plavání zvlášť!!!
Výstava fotografií našich žáku a Petra Hobzy
Členové fotokroužku pod vedením Petra Hobzy připravili pro žáky naší školy a pro veřejnost výstavu svých fotografií. Tato výstava byla otevřena
slavnostní vernisáží, která se uskutečnila 16. 4. 2009 ve 14.30 hodin v galerii školy. Vernisáž byla zahájena ředitelem školy PaedDr. Michalem Scigielem,
starostou města Ing. Karlem Nedvědickým a učitelkou základní školy Ing. Hanou Jandovou. Všichni ocenili práci Petra Hobzy nejenom jako fotografa, ale
i jako vedoucího zájmového kroužku. Pod jeho vedením vytvořily vystavující žákyně fotografie na velmi vysoké úrovni. Vernisáže se dále zúčastnili rodiče
a příbuzní vystavujících dívek, pedagogové a žáci naší školy. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této výstavy a vernisáže.
Zpravodaj
str. 10
RecitaCní soutEž "Upovídaný budík"
Dne 14. 4. 2009 proběhla v Domě dětí a mládeže
Budík v Moravských Budějovicích recitační soutěž
Upovídaný budík. Soutěže se zúčastnili tito žáci: Mirka
Helmová, Zuzana Sapíková, Lucie Soboňová, Matěj
Kaidl, Adam Šplíchal, Sebastian Pevný, Zuzana
Tymová, Marta Krejcarová, Pavlína Fejtová, Vojtěch
Kaidl a Hynek Bednář. Na 1. místě v kategorii 1. a 2.
ročníků se umístil Matěj Kaidl z 1.A.V kategorii 3. a 4.
ročníků se umístila na 3. místě Marta Krejcarová ze
4.A. V kategorii 5. ročníků se také na 3. místě umístil
Hynek Bednář z 5.A.
Blahopřejeme!
Mgr. Marie Černá, Mgr. Ivana Julinová,
Mgr. Zdeňka Šustová
Veselý film
Dne 2. května 2009 jsme se zúčastnili krajského
kola Českého Videosalonu ve Zruči nad Sázavou, kde
jsme ve světové premiéře představili nový snímek
"Groteska šmíráckého kauboje Jacka". Při své první
oficiální projekci získal tento snímek 3. místo v
kategorii hraných snímků. Letošní rok nám přinesl už 5
ocenění, celkem je to 20.
Jan Veselý
Pokračování ze str. 7
a neuslyšíme na zahajovacím koncertu…
„Bohužel, zahájení opravdu letos nestihnu,
protože po mimořádném pracovním vytížení - ještě
v červenci mám kurzy v Piešťanech - potřebuji i já
malou dovolenku. To víte, musím také aspoň trochu
myslet na své zdraví. Ale bez Jaroměřic nebudu, ty
přece, jak jsem říkal, k mému srpnu patří, jenže letos
přijedu pro změnu na závěrečný koncert. “
Na něm vystoupíte společně se Symfonickým
orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Jakubem
Kleckerem a vaším hlavním hostem bude slavná
pěvkyně Georgina von Benza - už jste spolu někdy
dříve vystupovali?
„Se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu
jsem účinkoval víckrát, těším se na ně, jsou to všechno
skvělí muzikanti. S paní Georginou zatím ne, ale znám
ji, vím, že je to skvělá sólistka maďarského původu,
má krásný hlas a připravila pro Jaroměřice nádherný
repertoár, mimo jiné mého milovaného Pucciniho jsem přesvědčen, že její vystoupení bude skutečným
zážitkem a pro mě pak velkou radostí ze spolupráce“.
Mottem festivalu jsou lidské hlasy v různých
žánrech - měl by zpěvák uměl zpívat různé žánry,
anebo se přísně specializovat?
„Jeden zpěvák různé žánry? Řekl bych, že ne.
Lidský hlas je sice variabilní, ale jsem přesvědčen, že
plnohodnotného výkonu lze dosáhnout jedině při
specializaci na určitý žánr, a člověk by se měl snažit o
dokonalost. Jistěže operní zpěvák může zpívat
písňovou literaturu, ale už jinak je školený pěvec
operety, muzikálu… Ovšem stane se, že se občas
vyskytnou hvězdy schopné zpívat vše, ale to je
naprostá výjimka, mimořádný dar přírody. “
Ponechme tedy předvedení různých žánrů
různým interpretům, my se budeme velmi těšit na
setkání s vámi a vašimi hosty při vyvrcholení
letošního „vašeho“ festivalu v Jaroměřicích. Moc
děkuji za váš čas a za rozhovor a na shledanou!
„Do videnia!“ Věra Lejsková
Program 11. ročníku MHFPD najdete
na www. arskoncert. cz
SPORT
Zpravodaj
str. 11
RuZNÉ
Tipy na varení
Jak upéct koláčky, když nemáte mouku, droždí, tvaroh, povidla, ba ani zrnko máku? Nemožné do
třiceti minut, zázraky do druhého dne. Za půl hodinky můžete mít křupavé koláčky na stole. Budou
báječné a naprosto originální, protože jsou to pusinkové koláčky plněné lahůdkovou nádivkou lehkou
jako peříčko.
PUSINKOVÉ
KOLÁcKY
1 listové těsto, 3 vejce - potřebovat budeme
jenom bílky, moučkový cukr se špetkou vanilky,
strouhaná čokoláda (rovná polévková lžíce),
strouhané mandle (stejné množství jako
čokolády, nejsou-li mandle, mohou být ořechy),
kapka alkoholu.
Rozpálíme troubu na 170 °C, aby se stihla
pěkně zahřát, protože koláčky budou sedět na
plechu, než se nadějete. Listové těsto lehce
rozválíme. Pokud je tence vyválené na pečícím
papíru, tak s ním nemusíme dělat nic.
Rozklepneme vejce, oddělíme bílky od žloutků a
z bílků ušleháme tuhý sníh, do kterého po
ušlehání vmícháme cukr a pár kapek alkoholu.
Přidáme lžíci strouhané čokolády, trochu mletých
mandlí a namažeme na těstovou placku tak, jako
když děláme štrúdl.
Těsto svineme jako roládu a nic nedbáme
toho, že sníh nám vylézá horem dolem. Nyní
nakrájíme na silnější plátky a řeznou plochou je
stavíme na plech jako komínky.
Vyteklý sníh lžičkou setřeme a navršíme ho
na každý dílek těsta jako čepici. Že nevěříte, že
z toho mohou být pěkně kulaté koláčky? V horké
troubě pečeme cca 30 minut. Hotové jsou
v momentě, když se nafouknou, zakulatí a
sněhová čepice pěkně zrůžoví.
Určitě vás překvapí, jak se ukázkově zakulatí
a budou plné té nejlepší koláčkové nádivky, jakou
jste možná ještě v tomto spojení nejedli. V ústech
se budou slastně rozpouštět a sladké křupavé
drobečky se budou snášet k zemi, když si
zapomenete vzít talířek.
Proklatě dobré pusinkové koláčky zmizí
závratnou rychlostí, ale to jejich kouzlo zůstane
na jazyku ještě dost dlouho.
VnitRní hodiny našeho tEla
… pokračování z minulého čísla
Lidé dříve používali na měření času sluneční,
přesýpací, vodní a různé mechanické
Mezi 5. až 7. hodinou nejvíce pracuje tlusté
střevo, aby se tělo zbavilo odpadu po minulém
dni, a proto je velmi prospěšné nemít v tuto dobu
spěch a stres a navyknout si na vyprazdňování ve
stejnou dobu. Problémy s vyprazdňováním
nejsou způsobeny jen nesprávným složením
stravy, ale především stresem a nedostatkem
pohybu.
Kolem 8. hodiny imunitní systém je právě
v nejhlubším útlumu, proto tělo vyžaduje mnoho
tepla. Rozhodně v této době není vhodná studená
sprcha a člověk by se zhruba dvě hodiny měl
chránit před chladem. Strategické je v tuto dobu
konzumovat co nejvíce vitamínů. Také sexuální
hormony jsou nyní zcela na výši.
Kolem 9. hodiny je nejvhodnější doba pro
snídani. Tělo se již zbavilo odpadu, organismus je
pročištěn, tělo je schopno a připraveno na další
trávicí zátěž. V tuto dobu pracuje intenzivně
slinivka břišní, a proto je dobře ji poskytnout
něco sladkého; kaši z obilí, med, ovoce.
Rozhodně není vhodný alkohol, protože působí
dvakrát silněji. V tuto hodinu je tělo nejméně
citlivé na bolest, proto je vhodné např. očkování
nebo operace. Pokud někdo cvičí, lepší je
protahování než posilování svalů, protože je
nejméně účinné.
Mezi 7. a 9. hodinou intenzivně pracuje
žaludek (a strava je nejlépe zpracovávána). Před
7. hodinou by se snídat nemělo, protože tělo ještě
vykonává mnoho jiné práce.
Kolem 10. hodiny je doba, kdy jsme schopni
podávat největší duševní výkony, takže můžeme
dobře skládat různé zkoušky, učit se nové texty
apod.
Kolem 11. hodiny tělo a duch jsou ve
vrcholné kondici. Mozek pracuje na plné obrátky
a zvláště matematici mají nyní svoji šanci.
Takovéto denní vrcholy výkonnosti jsou dva a
úspěšní podnikatelé dobře vědí, proč začínají
pracovní dobu ve svých firmách až v deset hodin využívají tak plně potenciálu obou dvou těchto
vrcholů, dopoledního i odpoledního. Lidé tak po
příchodu do zaměstnání mohou začít pracovat
ihned, protože je jejich organismus již připraven
na plný výkon, nesnižovaný ranním stresem a
spěchem.
Mezi 9. až 11. hodinou nejintenzivnější
pracuje slezina, jejíž funkce ovlivňuje krvetvorbu, imunitu, paměť a kvalitu vitální energie.
Kolem 12. hodiny aktivita klesá, tělo si žádá
odpočinek. Stačí deset až patnáct minut spánku
v absolutním klidu, případně se pomalou chůzí
projít (ideální je park, pod stromy). Nyní je
nejnižší riziko infarktu. Lidé jsou v této době
neschopni podávat vysoké výkony, dělají nejvíce
chyb a nejčastěji se stávají oběťmi různých úrazů.
Mezi 11. až 13. hodinou pracuje nejintenzivněji srdce, a proto je nezatěžujme velkým
množstvím stravy, vhodný je mírný pohyb,
například procházka.
Kolem 14. hodiny tělo si ještě přeje být
v klidu. Nyní je nejnižší citlivost zubů, proto je
vhodné v tuto dobu navštívit zubaře.
Kolem 15. hodiny ideální doba pro zubní
ošetření vrcholí. Pomalu začíná stoupat
výkonnostní aktivita, naplno je zapojena
dlouhodobá paměť, a proto je opět vhodná doba
na učení; tento vrchol bude trvat asi hodinu.
Mezi 13. až 15. hodinou nyní nejvíce pracuje
tenké střevo, které zpracovává náš oběd.
Kolem 16. hodiny se k vrcholnému výkonu
vzepne náš imunitní systém, proto nebude na
škodu nějaký vitamínový koktejl. Dopoledne
bylo vhodné ovoce, odpoledne je vhodná
zelenina. Zvyšuje se schopnost reagovat.
Kolem 17. hodiny nastal druhý vrchol denní
aktivity; schopnost vidění, koncentrace i reakce je
právě nejvyšší. Je dobré si na tuto dobu naplánovat také rekreační sport, neboť i naše fyzická
kondice je výborná. Také trávicí systém je nyní
schopen zvládnout vydatná jídla a chuťové buňky
nejvíce ocení např. skleničku vína. Je to také
nejvhodnější doba pro ochranné očkování.
Mezi 15. až 17. hodinou pracuje nejvíce
močový měchýř. Po 17. hodině opět začíná
výkonnost našeho organismu klesat.
Kolem 18. hodiny nálada se výrazně zlepší
(schopnost kompromisů), a proto je dobré
napravovat mezilidské vztahy. Zato žaludek lze
nyní lehce rozbouřit. Naše smyslové buňky jsou
právě nejcitlivější, a proto i případná zranění nyní
bolí nejvíce. Po této době se náš organismus
pomalu začíná chystat na konec dne, a proto je
nanejvýš vhodné si sednout k šálku čaje a
zaposlouchat se do příjemné hudby.
Kolem 19. hodiny se naše nálada pomalu
zhoršuje, tělo se brání stresu, krevní tlak klesá a
nutí nás k odpočinku. Manuální činnost však jde
dobře od ruky - truhlařina, ruční práce, psaní na
stroji apod.
Mezi 17. až 19. hodinou intenzivně pracují
ledviny, a proto raději vyloučíme vše, co je
zatěžuje, tj. chlad, cukr, tuky, stresy, které se týkají
mezilidských vztahů, jedy (jako limonády,
zmrzliny, káva, alkohol, sůl), také jídla zpracovávaná průmyslově (polévky v sáčku, chemicky
konzervovaná s prodlouženou trvanlivostí).
Kolem 20. hodiny je ideální doba pro užívání
antibiotik a antiastmatik, protože působí nejvíc,
dále pro přípravky k natírání bolestivých kloubů.
(Antidiabetické léky působí silněji ráno než večer.)
Kolem 21. hodiny smyslové orgány nyní
pracují naplno; lze využít různé vůně, hudbu,
jemné pokrmy apod. Pozornost začíná klesat,
klesá i schopnost koncentrace a reakcí, proto není
vhodná doba k usednutí za volant. Hodina není
Pokračování na str. 12
Zpravodaj
str. 12
Pokračování ze str. 11
vhodná ani pro konzumaci těžkých jídel a
velkých porcí, protože žaludek a játra se ukládají
k odpočinku, potrava z větší části zůstává
nezpracovaná, takže leží v žaludku a nevhodně
ovlivňuje spánek.
Mezi 19. až 21. hodinou nemá vrchol aktivity
žádný orgán, člověk je však schopen velmi citlivě
vnímat svými smysly. Všimněme si, jak je nám
doma dobře, ztišme se, naslouchejme si
navzájem a vnímejme víc než slova, která nám
říká náš partner nebo naše děti. Je to naprosto
ideální doba pro klidnou rodinnou pohodu, hry či
vyprávění. Je to doba lásky a harmonie.
Kolem 22. hodiny smysly jsou ještě částečně
v pohotovosti, ale budou se ukládat již k spánku,
takže je neaktivujme, hlavně ne kouřením,
protože nikotin se po této hodině již neodbourává
a tělu škodí dvojnásobně. Po této hodině již raději
nejezme. Protože v noci jsou aktivní růstové
hormony, rostou nejvíc od této hodiny do rána
děti.
Kolem 23. hodiny je nejvhodnější doba
k odchodu na lůžko. V porodních sálech je nyní
naopak mnoho práce, protože od této doby až do
čtyř hodin ráno se rodí nejvíc miminek.
Mezi 21. až 23. hodinou smysly se ukládají
k spánku, také orgány odpočívají.
Nerespektování požadavků přírody se nedoporučuje, ale také se nevyplácí.
Kolem 24. hodiny noční sůvy mohou mít
ještě „duchovní blesky“, organismus však vypíná
a vše je v útlumu a připraveno na spánek.
Preparáty proti bolestem zabírají v tuto dobu
nejméně z celého dne.
Mezi 19. až 23. hodinou si tělesné orgány
odpočinuly a nyní začíná pracovat žlučník. V této
době nemohou spát (nebo se budí) právě
žlučníkáři. Protože následuje dvouhodinovka
jater, které jsou se žlučníkem velmi spojené,
může se nespavost protáhnout po celou tuto dobu.
Pro ty, kteří pracují v noci, stoupá opět aktivita
k vrcholu, který trvá přibližně od 23. do 24.
hodin. Kolem 1. hodiny však dochází k mnohem
hlubšímu poklesu aktivity než ve dne, je tedy
třeba s tím zodpovědně počítat. Je na každém
jednotlivci, aby se s nastalou změnou vyrovnal.
Pro některé jedince je to opravdu velké utrpení.
Ze starších ročníků časopisu Ty & já,
zpracoval Pavel Hambálek
Rozloucili
jsme se
Marie Kunstová
František Šerych
Alžběta Petříčková
Věra Pánková
Alois Svoboda
František Rybníček
Bohumil Vobůrka
Marie Vejtasová
Ferdinand Hőfer
1934
1945
1933
1927
1931
1941
1922
1912
1915
Lázeňská
Štefanikova
Jiráskova
Popovice
Legionářská
Kaunicova
Komenského
Tyršova
Komenského
Stalo se pRed
dvaceti lety
Májové oslavy v Jaroměřicích n. Rok.
V podvečer 1. máje budou zapáleny vatry na
místech vymezených MěstNV.
Vlastní oslavy 1. máje budou zahájeny
tradičním budíčkem. Sraz účastníků je v 6.00
hodin na náměstí F. V. Míči. Odchod průvodu v 6.
15 hodin.
Shromáždění účastníků hlavního průvodu
bude v 8.00 hodin u závodu Lacrum na
Sokolovské ulici. Po průvodu se bude konat na
náměstí Míru manifestace pracujících a mládeže,
která bude zahájena Písní práce. Dále bude
slavnostní projev a kulturní program….
Pranostiky
- kveten
Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Májová vlažička - naroste travička, májový
deštiček - poroste chlebíček.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
Je-li v květnu večer tráva zarosena, hojně bude
vína, hojně sena.
Bolestné jaro
Letošní duben přinesl nejen nečekaně teplé
dny, ale také překvapivé a trvalé ztráty. Během
jednoho týdne nás opustili spoluobčané, kteří se
svým přístupem a činností zapsali do tváře našeho
města a jejich stopy jistě nezůstanou zapomenuty.
Dne 25. dubna jsme se rozloučili s panem
Bohumilem Vobůrkou, člověkem, který prožil
neobyčejný život. Kromě toho, že dokázal prožít
život nabitý prací a byl oporou pro blízké,
dokázal se postavit zvůli komunistického režimu
a požadovat svobodné volby. Rozsudek z roku
1949, znějící na 10 roků těžkého žaláře, dokázal
přežít v podmínkách Borů, Příbrami a
Jáchymova, ve kterých těžil uran a strávil
dlouhých 7,5 let. S cejchem kriminálníka se
dokázal dožít sametové revoluce a okamžitě se
zapojit do obnovy všech organizací, jejichž
činnost byla zastavená (Tělovýchovná jednota
Orel, Jednota sv. Josefa). Byl členem
Konfederace politických vězňů. Coby pekařský
dělník dokázal komunikovat v několika
světových jazycích včetně latiny, od mládí hrával
divadlo, pro děti divadlo loutkové, zajímal se
o sport a úspěchy místních fotbalistů. Zájem
projevoval o celkové dění v Jaroměřicích nad
Rokytnou. Dokázal se plně věnovat církvi a do
poslední chvíle svého života předčítat při
obřadech v chrámu svaté Markéty. Jeho stopa
zůstává v našem městě nesmazatelná…
Slečna Marie Vejtasová byla nejstarší
občankou našeho města - 16. ledna 2009 se dožila
97 roků. Znali jsme ji jako čilou, usměvavou
bělovlasou babičku, se kterou jsme se setkávali v
zahradnictví, kde celý život pracovala a v době,
kdy už mohla zaslouženě odpočívat, tam ještě
dlouhá léta vypomáhala svým příbuzným.
Mařenka, jak jí všichni říkali, ale byla i dlouholetá
členka Sokola, zdatná turistka, pravidelná
návštěvnice kulturních akcí, těšilo ji poznávat
pamětihodnosti naší vlasti, ale především byla
velkou milovnicí a obdivovatelkou přírody.
Uprostřed zeleně byla šťastná. Je s podivem, že
Mařenka Vejtasová tento svět opustila 22. dubna,
tedy na Den Země, který je mezinárodním
svátkem životního prostředí…
24. dubna ve věku 94 roků zemřel čestný
občan města Jaroměřice nad Rokytnou - pan
Ferdinand Höfer.
Zvážit osobnost pana Ferdinanda Höfra a jeho
místo v dění našeho města není snadné. Jako
člověk se nám musí jevit jednolitý i za cenu
tvrdého strádání, věrný svému celoživotnímu
názoru, celistvý a nekompromisní. Až do své
smrti se zajímal o kulturní dění u nás, byl
pravidelným autorem článků v Bulletinu
Společnosti Otokara Březiny, v jehož muzeu se
už jako mladý stal průvodcem.
Narodil se 5. března 1915 v Jaroměřicích nad
Rokytnou. Při středoškolském odborném
vzdělání knihovnickém nabyl lásku k literatuře,
zejména k dílu básníka Otokara Březiny (ten
původně u Höfrů bydlel). Pracoval ve skautském
hnutí, za II. světové války byl aktivním členem
partyzánské skupiny Lenka-jih.
14. října 1949 byl zatčen a za účast v katolické akci odsouzen na 14 let do komunistického
žaláře. 15. února 1949 byl pro těžký úraz, který
mu způsobil bachař v Leopoldově, podmíněně
propuštěn (byl poslán domů umřít, ale statečně
smrti odolal).
V kriminále propagoval dílo O. Březiny,
jehož verše znal nazpaměť. Připomeňme alespoň
toto: Nežel, má duše, že dojdem až v noci k tvému
rodnému městu /a zahrad jeho že neuzříme pak
v soumraku po klekání / Ať tušení naše jsou
sladká těm, kteří v bolestech tonou / Neboť nám,
kteří věříme, je den tvůj dobou zrání, zahořkle
vonnou…
Uvědomujeme si, že ztrácíme vzácného
spoluobčana, který nezatrpkl ani po strastiplných
letech strávených za totality jako politický vězeň,
ale po návratu domů se opět zapojil do péče
o odkaz básníka a zviditelnění Jaroměřic nad
Rokytnou nejen v České republice.
Čest jejich památce !
Karel Nedvědický, starosta
ZPRAVODAJ Města Jaroměřice nad Rokytnou •
náklad 1600 ks • Místo vydání: Jaroměřice n. Rok.
• Číslo 5/09 • Registrace MK ČR pod č.: MK ČR E
18826 • Vydavatel: Město Jaroměřice n. Rok. •
tel.: 568 440 132 • http://www.jaromericenr.cz •
E-mail: [email protected]
Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje - pondělí 31.5.2009. Příspěvky zasílejte na e-mail [email protected]

Podobné dokumenty

2014 - 3 - Infolisty Zrnka

2014 - 3 - Infolisty Zrnka festivalu HRANÍ BEZ HRANIC – GRANIE BEZ GRANIC, na který byla tento rok poprvé pozvána široká veřejnost. Již druhým rokem se rozhodli pracovníci sdružení umístit konání festivalu do Městského kultu...

Více

oDlet! - Nový Smíchov

oDlet! - Nový Smíchov V CK ALEXANDRIA jsou na Bulharsko specialisté a ze široké nabídky vám doporučí i vlastní hotelové komplexy, kde se o vaši rodinnou zábavu s radostí postarají jejich české animační týmy. Každý den t...

Více