C131427 Dodatecna informace IV

Transkript

C131427 Dodatecna informace IV
UNIVERZITA
PALACKÉHO V OLOMOUCI
REKTORÁT
_________________________________________________________________________________________________________________
Tel. :
FAX :
E-mail :
+420 585 631 122
+420 585 631 012
[email protected]
Váš dopis/Ze dne
Naše značka
785/MK/OVZ/2013
Vyřizuje/Linka
V Olomouci
Kašparová/1122
12. 12. 2013
Věc : Dodatečná informace č. 4 k zadávací dokumentaci
K podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Zajištění softwarového vybavení pro
projekty OPVK - V. etapa/2013“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu
s ust. § 25 písm a) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) sdělujeme následující dodatečnou informaci č. 4:
1) Zadavatel tímto dodatečně upravuje specifikaci plug-inu k software SoundForge uvedené
v 1. části veřejné zakázky, Příloze č. 3 k zadávací dokumentaci) ve znění Dodatečné
informace č. 3:
Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace
Název projektu
ve spolupráci s přírodními vědami
Registrační číslo
CZ.1.07/2.2.00/28.0076
Řešitel
Mgr. Dan Faltýnek, Ph.D.
Fakulta
Filozofická
PM
Mgr. Martina Kleislová
SPP
812100311
Software pro práci s audio záznamy (SoundForge) - 15
licencí
Software pro záznam a editaci audio záznamů, umožňující
Software „běžný“ jejich úpravu a analýzu
specifikace
Plug-in pro SoundForge Nectar Elements - 5 licencí
Specializovaný software pro editování zvukových záznamů a
rozšiřující možnosti software SoundForge
Cena za software pro práci s audio záznamy (SoundForge)
82 950 Kč bez DPH /15 licencí
Cena za Plug-in pro SoundForge 19 750 Kč bez DPH/5
licencí
Cena celkem 102 700 Kč bez DPH
Software „běžný“ –
předpokládaná cena
Celková nabídková cena
uchazeče v Kč bez/ vč. DPH
za 1. část veřejné zakázky
takto:
Název projektu
Registrační číslo
Řešitel
Fakulta
PM
SPP
Software „běžný“ specifikace
Software „běžný“ –
předpokládaná cena
Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve
spolupráci s přírodními vědami
CZ.1.07/2.2.00/28.0076
Mgr. Dan Faltýnek, Ph.D.
Filozofická
Mgr. Martina Kleislová
812100311
Software pro práci s audio záznamy (SoundForge) - 15
licencí
Software pro záznam a editaci audio záznamů, umožňující jejich
úpravu a analýzu
Plug-in pro SoundForge SONY SPECTRALAYERS PRO 2 EN,
BOX (kompatibilní s SOUND FORGE PRO 11, EN, BOX).
- 5 licencí
Specializovaný software pro editování zvukových záznamů a
rozšiřující možnosti software SoundForge
Cena za software pro práci s audio záznamy (SoundForge)
82 950 Kč bez DPH /15 licencí
Cena za Plug-in pro SoundForge 19 750 Kč bez DPH/5 licencí
Cena celkem 102 700 Kč bez DPH
Celková nabídková
cena uchazeče v Kč
bez/ vč. DPH za 1. část
veřejné zakázky
S pozdravem
Mgr. Monika
Kašparová
Digitálně podepsal Mgr. Monika
Kašparová
DN: c=CZ, o=Univerzita Palackého v
Olomouci [IČ 61989592], ou=6856,
cn=Mgr. Monika Kašparová,
serialNumber=P312247
Datum: 2013.12.12 13:57:15 +01'00'
Mgr. Monika Kašparová
Oddělení veřejných zakázek