Chotěbořsko v národním odboji 2. část

Transkript

Chotěbořsko v národním odboji 2. část
_____
··:~;:~~·-·.
,_,.,.,.
.,.,:·~::::
::::::-.
::::~:::::::~:;:·::
--
~-
~------
.
--·-----
~-
-·
J!,
Vy p o v e
<Sp .. 758
o
Frantiska
K r o p a CS k a, nar. 1898, z Chotebore
Vysll.eeh1 Karel Jana<Sek Sobanov - v zari 196lL, v rijnu 1978 ,. v dubnu a kvetnu 1979.
Fran1tii.sek K:ropac'ek,, rodak z Vojnova Mestce, okres ~oar nad sazavou, bNl do roku 1939, do zrizeni Slovenskeho statu~ cetnikem
na Slovesnku. Pak byl odve1en na cetnickou stanici v Hornim Studenei, okres Chotebor /nyni Rav1ickuv Brod/ kde by1 vrchnim strazmistrem, po ce1ou dobu valky.
V rOJee 1961 v kratkem pohovoru Yrantisek Kropacek mi rek1:
· " 5. kv:etna 1945 jsem by1 na <Se:tnicke stanici v Hornim Studenci.
V budove ataniee by1 take pritomen jeden nemeckj <Setnik.
Dopo1edne toho dne pris1a ke atanici skupina s.tud:eneceych obcanti
a zada1a, abych jim vyda1 Nemce a zbraneo Shromazden;Ym muztim jsem
to odmit1. v odpolednich hodinach oos1o k boji u Sobinova .. Stretli
se tam CSesti dobrovo1nici s ustupujicim transportem nemeclcy'eh vojakti. Pri ustupu nekteri nasi bojovnic:i se dostali do Studence.
Zde by1i vsak zajati vojaky, kteri byli ubytovani v zam.ku v Novem Studenci. Zajatci byli postaveni ke zdi. Na zadost mistnich
obcanti, abych se pokusil o z.a chranu zajatych, obratil jsem s:e
0 pomoc na nemeckeho ce;tnika' ktereho jsem rano lidem ne'Vjrda1.
Ochotne se mnou sel k ve1ite1i oddi1u do zam.ku, a doaahli jsme
spolu propusteni vsech zajat.ych. To vsak neby1o vsechno.
K ve.Ceru pribeh1 na stanici rolnik Novotn;Y a pras.i1, a bych s nim
je1 do IJibie:e, kde je NeliiDlC:i drzen j'eho ~n s kamarady ze Studence.
Novotnj zaprahl kone do ko<Saru - vzal jsem sebo take nemeckeho cetnika - a je1i jsme. ZastaviJli jsme s;e v aamku a znovu interveno:vall
u ve1i te1e oddi1u. Ten s.e spojil telefonicky s posadkou v Libiei
a zada1 propusteni studeneckYch ehlapeti. B~1o mu s1ibeno, ze budou
propu.Steni.
Pokracovali jsme v jizde na Libici. U ~tepanova jsme
se s ch1apci aetka1i, vrace1i se ze zajeti. Jak js:em se pozdeji
doved~e1 o propusteni zadrzeeych - oylo jich tam vice- jedna1 take
libickY farar Trdik.
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
="""'""""'""--··".
. ..............___ ,_,_
..,_. .. ,, .... ,...................., ..... .......................
......""""';:;;;;;;;;======: ..............
··-"··"''"'':::::::::·:::··:::·:::::~:·::·::::::::::··::::::::::::::::: . :· · ··········~:::::::::::::::~:::::::::::~::::~;:~. . . _ . . . _
. .:.:··:·
~
'"'''"'"''"'''''""'""'"'""'""""""'"~§~~~·
J~.
V rijnu 1978, v dubnu a kvetnu roku 1979 znovu jsem se obratil
na Frantiska Kropacka. z pocatku nechtel vypovidat. Bylo treba
:n:apred ziskat jeho duveru. K tomu mi pomohly i doutniky, ktere
jsem mu na radu lidi, kteri ho drive znali, koupil a nabidl.
Sam na ne nema. Jeho duch.od petse:tctyricet korun mu to nerl.o voli.
V padesatyeh letech Fr. Kropacek by1 nespravedlive obvinen a odsouzen, z toho prameni jeho neduvera k lid.em. Podarilo se mi tyto prekazky prekonat takze pri druhe a zvlaste tre.ti navsteve se
rozpovidal.
Frantisek Kropacek:
Ke kanc:i va1ky byla cetnicka stanic~ v Hornim Studenci obsazena ces:Jcymi ce:tniky:Petrzilkou, Hamzouc a ja jako veli tel. Dale
tam byl pridelen protipartyzansk:Y oddi1 sk1adajici se z peti ne. meckjch a peti protektoratnich cetniku.
Tech nzych zazi tku za valky bylo by na ce1o.u knihu. Vas vsak hlavne zajimaji zazitky z poslednich mesicu roku 1945.
Napred vam povim o trech nemeckjch zbezieh, z nichz jeden
Je pohrben na hrbitove ve. Studenci.
Druheho kvetna 1945 jsem by1 na pile ve ~dirci, kde JSem
pro nasi domacnost vyb:ira1 pride1 dreva na topeili. Tam jsem dosta1
zpravu, Ebych se rych1e navratil do Studence, pry tam doslo k nejake strelbe. Spesne jsem tak ucini1.
Na stamci jsem se dovedel: v noci z 1. na 2. betna prijeli na
motoeyklu tri nemect.i vojac:i. UbNtovali ae u obcana Nemce, rikali tam u Zavodnieh. Majitel domku dostal strach a prisel je ohl.asit na stanici. V'~Tazili na ne nemect:l. cetnici. Ti nevedeli zda-li
jsou to partyzani, nebo utecenci. U chalupy je vyzvali, Eby vysll
ven a vzda1i se. Vojaci vsak vyskakali okny a ubiha1i po strani
na Zelezne hory. Cetnici pouzili zbrard a jednoho za:aah1i do nohy.
Kulka mu rozstristila koleno. Muz klesl k zemi, pak vytah1 ·pistoli a zastre1il se. By1 v nem zjisten Gustav ~imermann , 26 Iety
prislusnik- nemecke armady. Dvema jeho kolegtim se podari1o up:rchnout. Pripad byl ohlasen nejblizs:l. vojenske po:aadce v Bilku •.
Odtud prij'ela komise s 1ekarem vysetrovat. Lekar mrtveho prohled1
a porucil jej pohrbit na mistnim hrbitove. Motocykl na kterem vojaci- zbehove prijeli do studenc.e byl odvezen na Bilek.
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
--···
··~~·-"-"'~--'······~··
f-o,
0 revolucnieh udalostech ve Studenci jsem vam jiz pred casem
kratce ~pravel. Sice od toho naseho posledniho setkani uteklo
hodne let, ale vzpominky na udalosti v revoluci roku 1945, mam
stale v zive pametio I ty vase snimky, z te doby, ktere jate mi
ukazal, mnoho mi take pripomely.
Pateho kvetna v dopolednich hodinach, po zpravach o povstani
v Fraze, shlukli se u ce:tnicke stanice studene:c ti obcane. ~adali,
a:bych jim vydal nemecke cetniky a jejich zbraneo Nemcil jsme meli
na ataniei naaazeno pet. Tretiho kvetna ctyri z nich na vyssi rozkaz odjeli do Praby vyzvednout si novou v,Yzbroj. Tedy na atanici
5.5. byl jen jeden nemecey ce:tnik, jejich velitel. Jmenoval s:e
Johan Schwarzf'~gel- byl z vj-~hodniho Pruska.
Odmitl jsem mluvciho shromazdecyeh eivilistu, slo vetsinou
o mlade, nezkusene a nevycvicene chlapee. Prohlasil jsem, ze zbrane ze s_tanice vydam jen vojenske skupine. Vedl mne k tomu ve+nd
vazn,Y duvod. V Novem Studemci, v zamku byl ubytovan osmdesaticlennY oddil, vesmes mlaaych nemeck:;Ych vojaku, snajpru /odstrelovacu/.
Eyl to prevazne cyklistiekY oddil dobre v.yzbrojen,Y specielnimi
dalekonosn,Ymi puskami, kulomety, granaty, paneerovj-mi pestmi.
Jak jsem se d.o vedel od nemeckeho velitele cetniku, meli tito vojaci zaujmout palebna po.staveni na ~elezeych horach, smerem na
Trhovou Kamenici, odk:ud se ocekaval jeden proud postupujici sovetske armady. Meli za ukol odsrelovat ruske pruzkumniky a i party·zany.
v odpo].e dnich hodinach 5. betna doslo k obsazeni kasaren ns
Bilku ceaeymi pov:st.alei, vojaky a partyzany. Kratc:e na to s.e stretli nasi hosi s ustupujieim nemeckYm transpurtem, prichazejieim od
~aaru. z prestrelky u Sobinova, kde bylo hlavne pouzito pechotnich
zbrani, ustupovala cast ces.Jcych bojovniku take ke Studenc.i. Nemci
posadkou v zamku a:e rozvinuli po celem udoli az k Podmoklaniim a
chytali kazdeho muze, ktery jim prisel pod ruku. Byli zadrzeni i
ti co nahodne sli po silnici, nebo povstavali a rokovali.
Celkem zajali 38 muzu. Poatavili je u zdi z.ameceych objektu.
Pozadoatech zen, tbych neco ucinil pro zachranu zajatcu, vydal
jsem s:e do zamku s nemeceym cetnikem, ktereho jsem rano nevydal.
~el se mnou ochotne.
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
. . . .,.........,_...;_;__
'" . . .,,..
-"'"""'""""'"""""""'""""'"' ""'"'"'""'' '" .....::::·""::" "'.•, ., , , , ., .,., ..,_,.,===
. _..::::::..=:::::::
. . . . :::::::::-:.::::~:::::··,:::. :·:·:::::~:;"'':·: . :::::::::::::::·::-'""".
·~-.,........
"'::.-::::::::::,.::::::::::~::~::::~~:::
',.,., .....,....................
~-
--------------- - -
f/,
Veli tel oddilu nas prijal a naridil, roych kazdeho zajatc.e samoatatne vysleehl: jak se jmenuje, odkud je, kam sel, za ja,kYm ucelem ..
Znal je vsechny, byli to muzi z meho rajonu ze Studence Horniho
a Noveho, Podmoklan a blizkeho okoli. Na kazdeho jsem si nec·o vymyslel a dustojnikovi hned to nemeeky prek;ladal •
. Mezi zadrzenjmi take byl Milda Jenicek, ze ~dirce. eyl c:eJ.Y umazan blatem - chytili ho, kd.yz prchal od Sobinova. U neho a'El Nemec
zdriel nejdele a jen kricel:nTo je partyz:an, komunista!"
Nastesti u Mildy nenasli zadnou zbran. Po dohode s Jenickem jsem
veliteli prednesl:"Tento muz je syn fabrikanta, tedy nemuze byt
komunista. Chodil do Solh:inova kazdou sobotu k rezniko~i H.enzlovi
pro kousek mas:a na nedeli. Dostal se do prestrelky a al!hy se zachranril musel zalehnout a odplazit se po polieh k lesu, proxo je umazan~ Dustojnikovi to stacilo a Mildu propustil. Dal tez prikaz pro·pusti t i ostani zajistene.
Po znBmka K.. J. :
Miloslav: Janicek ze ~diree n/Doubr. po obsazeni vojenskeho pros:toru na Bilku prijel s J.anem Kasalem z.e Stareho Ranska na motocyklu a vyzvali ozhrojene povstalee, aby jeli odzbrojit nemecke poaadky v:e ~direi a Krue,emburku - pry tam N~emc.i terorizuji obyv:atelstvo. Pak Jenicek nas toupil do kal!l.iny prvniho auta s dobrov:olniky.
Na miste stretu s transport em Nemc:u , zucastnil se vy jeOn:avani.
0
Po propusteni zajatcu, kteri stali u zdi velitel odstrelovacu
jest.e prohlasil: II V zamecke k0m0re mame jest.e dV8 muze, p0j0te je
vysleehn,out!"
v komore jsem spatril mistnij10 Iia,tonose Krej,ciho. Nemec praril: "Ewl zadr·zen nad vesnici. Mel zoran a zasobniky s nahoji. 11
.usel jsem znovu lhat:"Postak Krejci -byl dnes sluzebne poslan do
sousedni vesnice Nove Vsi u Sobinova. Mel ohlasit kolegovi Lezakovi, aby v nedeli nastoupil sluzbu na poste. Krejci pri navratu Basel u ces:ty odhozenou pusku s naooji a jako stary vojak ji a:ebral
a nesl odevzdat na cetnickou stanici. "
''Gut" rekl Nemec, ale
musime ho prec:.e potrestat!" Krejci byl odveden do Chotebore.
Za nekolik dni se vr.atil domu.
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
-----·····"''
--- -------~
·-----.---
--
--------
l;t_,
Poznamka K.J.:
Otta Neme.c, Mirosla;v Voprsal ze Studence vypovedeli, ze Krejci
byl hlavnim puvodcem shromazdeni studeneckych obcanu, rano 5. kvetna, pred cetnickou stanici. Take on vyzval muze k odchodu na Bilek.
Krejci ae vratil z Chotebore, az po g. kvetnu, ve spatnem psychickem stavu a na te]e ee1Y potlucenY•
Vst.o upili do druhe koDX~~zy. V ni byl stihly, asi dvacetilety muz,
brunet. Stal oblicejem ke zdi. Focal js_em se ho vypta.vat - jak se
jmenuje, kam sel, proc byl zajat. Mladik vsak na moje otazky zaryte mlcel. MysJlel jsem, ze je to party~an. Kdyz m.oje otazky dal
zustavaly bez odpovedi, Nemec zarval:" Dost!" a musel jsem opusti t komoru. Na,v ecer ho vedli dva vojaci pod bodaky po silnici,
. kolem srtaniee ke ~dirci. ~esteho v noei byl ve ~dirci zastrelen,
pry na uteku.
Nemci ho meli chyti t ·nekde na silnici ke Chrucl:imi. Vi c:e o nem
nevim.
Poznamka K.J. :
Tento mladY muz byl devatenactilety student Josef Fros z Pardubic. Vic:e: ve zprae:ovani - rok 1977.
Pak tjeem mi nemeckj cetnik je:ste pomohl o:rodov:at za pet chlapcu ze Studence, kteri byli zadrzeni u ~tepanova a odvleceni do
~bic.e. I to se zdarilo a chlapci byli zachraneni.
zbrani
s 1 o ze n i
0
Jednani
s veli teli oddilu ods.t.r eiovacu
7. k v e t n a. ]L 9 4 5.
--------------------------~--------------------------------Od prestrelky u ~dirce 5 .. kvetna az do 7. kvetna odstrelovaci
rneli obsazene cele udoli kolem Studenc:e.
1Umo nieh h~la v obci skupina ci vilistu Nemcu, uprchliku od slezskeho meata By,bnik:. Meli vozy s ko.n mi, kocarky, nekteri jen kola.
sicllni tak jako T1f3 ocekavali dj'chtive konec valky.
~,a V"jzvu vytvoreneho narodniho zyboru, v cele s predsedou Otto
-~€1Ileem, doslo k jednani s veli teli ods:trelovacu.
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
~
-
?J.
Jednani se konalo v mistni obecne skole' na ktere vlala ce;skoslo. .resn..~a vlajka. K jednani se pridruzili tri muzi z trhove Kamenice.
Prijeli na motocyklu s privesem. 1eden z nich prohlasoval, ze zastupuje partyzany. Druey byl cetnik z Kamenice, treti civil. ',rake shanel.i benzin, ktery potrebovali do stroje.
K dohode s Nemc:i doslo jen castecne. Zbrane - pusky a kulomet~ si vojaci ponechali, jen do jedne tridy slozili tezsi v;Yzbroj:
panc:erove pes:t;t'i a nejake granaty. Jejlch velitel pravil, kdyby
slozili vsaochny z'brane, meli by od nas zle.
MY vy je:dnavaci, hlavne ja jako vrchni strazmistr, jsme s:e museli zavazat 1lastni hlavou, ze nikdo po nich nebude strilet - jinak provedou odvetna opatreni. Samozrejme nesmeli jsme jim branit
v odchodu ze vsi.
\
Odesli 8 .. kvetna a s nimi i vystehovalci ke ~dirci. Za kolo. nou slo nekolik nasich,, ooy zjistili, zda-li nekde nad St.udencem se
nez:astavi a nezakopou. Na::IDtalo se tak, odpochodovali pres ~direc
smerem k Havlickovu Bro:du.
Obyvatele Studence a okoli nasim jednanim a hlavne zasl.uhou
nemeckeho cetnika byli zbaveni nebezpecneho navstevnika a co bylo
n:.e.jdulezi tejsi: oddil ods.trelovacu nezaujal sva postaveni na ~e­
lezQYeh horach proti postupujici ruske armade.
Stoj s e s t t i s: ic
korun ve
studni
---------------------------------------------------- -Fran.tisek ~ropacek:
Po zacykani pomocniku partyzanu na Zelezn~Y.ch horach a v
Krucemburku, koncem ledna roku 1945, prisel za mnou na stanie:i
s;yn starosty- jmeno vam :rooreknu- z jedne vesnice v mem rajone.
~adal, abych ho schoval) nebo{ ma obavy, ze pro nej Nemci prijdou.
!ekl
jsem mu, ze jiste vi, co se atalo vrchnimu Rolikovi na stani.
ci v Krucemburku. Jeho zadost jse~ odmitl. ~edy mne prosil, abych
mu aspan nekde usclloval balik bankovek, ktere mel uz u sebe.
aylo to 106.000 korun, v tisicovkach. S tim jsem po chvili vahani
souhlasil.
Kdyz muz odesel, teprve jsem si uvedomil jake riziko jsem
na sebe . vzal. Kdyby Nemci pri prohlidce na stanici, nebo v mem
byte naiezli takove mnozstvi penez, jiste by mne vysetroval.i jak
jsem je -nalhyl.
._
,·~
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
.. ...
----·~........
_____
-:::~::~:::.::::::::::.::'·
,,_._'-"'~~
ft't
Uvazoval jsem a pak prisel na napad. Sehnal jsem velikou lahev
s vetsim hrdlem, do ni nacpal srolovane bankovky, dobre uzavre1
zatko"u a tu zalil v:oskem:. K lahvi pak pri vazal eih1u a tento "poklad" pus til do atudny na zabrade u domu kde jsme bydleli.
Brzy po valce toho muze otec si prisel pro penize. Lahev jsme
spolu vylovili- museli jsme ji rozbit- penize jinak ne:sly vybrat.
Mrze1o mne, · kdyz po. zdeji ten starosta zemre1, jeho SNn, jemuz
jsem penize schoval, nep01zva1 mne tatovi ani na pohreb ..
Ba, 1ide brzy zapo:minaji!
VP o d mo k l a n e e h
vY
ve brehu nad silnici stoji srubodomek. Na jeho stitove strane je zavesena deska s napisem:
J .a n a c e k
Hrdina
Mi1. o s l a v
r a. d i o o p e r a t e r - l e t. e c
narozeny d n e
JL 5· 1· ]. 9 0 2
obci
z p r a v a m i v y a i l a: cky
v e
z d e j s i
u d r
o v a 1
v i r u v e s v o b ov p o d z e m i
p o 1 o z i 1 s v u j
z i v o t,
du
pro
kte r o u
01dsouzen
b y 1 z a t c e n
83
D r a i 6 a. n e c hkatanu v
p a d l
r u k a ma
d n e
2 a. 7. l. 9 4 3
s d r a h y m j me n e m v 1 a s t i v h a s n o u c i c h
a. c i e h .
z
o M.
Janackovi, Frantisek Kropacek mi povedel:"Janacek po prichodu Neme.u se pristehoval do Podmoklan, ke avemu lbratrov:i. Ponevadz
ten mel rodinu, poatav:il si brzy srubov;Y domek:, asi za 60.000 korun.
Dlouho v obci nepoby1, jednoho dna prislo. gestapo. a odvlekl.o ho.
Pak prisla zprava, ze by1 popraven. MysJl:im, ze by1 v il.egalni organisa:ci 0 b r a n a n a r o d a.
Farare z a m a z . a 1 a jsem velmi dobre zna1. :S,1 dobrym spolecn:ikem, zv1aste v hospode, rad pospasova1 s zenslcymi, popiJL a
zahra1 v karty.
Pri hre v kart..y jsme s:e jednou spo1u dost ostre ehytli. Zjistil jsem, ze .fiks1uje a tak jsme se poMda1i, ze d1ouho jsme na
..:;
e nemJ.uvi1L•
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
-----···
-··-----·-''----~
-
- --
'tJ~e mel spojeni s parasutisty z Anglie jsem vedE§l uz za valky.
Chteli od neho z fary vysilat, ale nejak se jim to nedarilo.
Pri jedne vecerni obchuzc:e rajonem, bylo to v breznu 1945, jsem
narazil na muze, ktery prave vysilacku nekam prenasel. Mel ji na
zade:ch v rukisaku. M.uz nahle mnou prekvapeey, cosi ml.e l o rozbitem radiu, o nutne oprave. ~ikal, ze je z No,ve Vsi u Chotebore. Doporucil jsem mu, aby c:o nejrychleji z obce zmizel o
V Udav:eeh zase pri obchuzee jsem v:atoupil do hospody u Lupomestkjch. Pri v.:stupu do lokalu jsem spatril sedet u stolu a.v a nezname muze .. Podle nemeckeho narizeni jsem mel povinnos.t. zvolat:
"Ruce vzhliru, kontrola prukazu!" BJLeskla mi vsak hlavou vzpominka na nestastneho generals Luzu, ktereho z:astrelili v Hristi
cetnici z Pribys.l avi. ~edy misto narizene vjzvy k nezn.B.nzym jse.m.
kfikJL: na hostinslteho:" Dej tam varit trochu vody na caj!"
Cizinci po mem prichodu se brzy vytratili z hospody. Od Lupomes,tkeho jse:~m se pozdeji dovedel, ze to byl s t e i n e r V e a e 1 y, o.dbojovj pracovnik se svym druhem, se kterym me'l
sp:ojeni i P. Zamazal ze Studenee, ridfci ucitel Martinu z Udav
a rid-i ei Musilek z Chloumku.
V1
"-rl
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
...... ,
·-~--'<
-
----
--~---=--
- -------'
?t
V y p o "V e 0.
Otty N e Dt e e, /67 r -. / ze Studenee, okres
Ifavl:!ckuv Brod. Za valky staros:ta Horn:!ho Studence.
V;wtiechl Karel Janacek Sob:! nov - v prosrl.nci 1978.
Koncem listopadu roku 1944, prisel za mnou pan Tuey, starosta z Rovneho na ~eJ.ezeyeh horach, ktecy me dobre znal a rekl
mi: "Prvniho proaince se bude na1 Polomu konat s..chuze dobr;Yeh
vlastene:u. Je treba, abyste tam take sel. llek:nete~ 0 tom tez
vrehnimu Kropackovi a farari Zamazelovi. Prijdu pro vas 1. prosince o pate ho.dinepo nave:Ce.r. 0 cera se tam bude jednat, zat:!m
nemohu riei.
Tusil jsem, ze s;e jecma o nejakau akci proti Nemcllm.. Nebyl
jsem proti nejake praei proti okupantam. Pozvani na schuzi jsem
prijal s aadsenim.
Prvn:!ho prosince v urcenou dohu jsem. cekal ne:dockave, az
prijde TullY· Ten ale se nedostavoval. Az kol.em devate vecer
prisel k nam Tuheho ~ovee a oznamoval, ze str.Yc nemuze prij:!t, nebot ho chytiq revmaticke boJlesti.
Koneem ]edna 1945 doslo k zatykani pomocniku a ucaatniku.f.-H. .;'
'
·It' na partyzan:ske schuz:i na Polomu" kterou svolal partyzan PiehTfuna. Byl jsem red., ze jsem na te s::huzi ne.b yl. Tuey jako nadseey organisator sehuze byl Nemci zatcen a velmi krute mucen,
naprecl v Trhove Kamenici, potom v Pardubicieh a Terez:!ne, kam
byl nakonec odvlecen. Po valce se vratil ve velmi zubozenem
stavu. Po navratu rnne prise:l navst:!vi t. V)I>ravel jalcym. pekl.em
muse:l prOJj:!t. Priznal se jak pri muceni pro.zrazoval zname, o
kterjch vedel, ze neco vi o partyzanech. Snad by jim rekl i
moje jmeno, kdyby nebyl jiz tak ut:!ran a nemel rozbita usta,
ze nebyl s chopen vyporldat.
Na Rovnem po svem navratu z kone:entralru trpel zas~e od lidi.
Lide mu ~-c:!tali a davali za vinu, ze tolik lid:!. prozradil nekteri tam zahynuli - Zil v opovr-Zeni. Jako hajey dal se proto prelozi t do jineho poleS\!, a by ae do.stal mezi eiz:!. lidi,
kteri 0 nem mnoho nevedeli.
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
f1.
C h a r i t a t i v n i c i n n o s t
qyvelem okrese Chotebor.
v debe okupeee, ne
Podl..e pfsemneho zapisu Jo:sei'a Ondracka, ze ~dirce nad Doubrevou,
za valky redi tele Lidove zale:zey v Chotebori, zapsal Karel Janacek Sobinov - v prosinei roku 1968.
V dobe druhe republiky by,l.a zalozene ces:ka socialni pomoc,
ktera pokracovala ve sve cirmosti i v dobe nacistick:e okupace.
Jejim okresnim. predaedou byl J osef Ondracek, ktery mel spolupracovnik:y z rad pensistu uci telu. /Moe, Kolar, Oepetko, postm..
Nem:e:c ek a Med za zalozey. I V te do be b;,yle take cinna Katolicka
Charita.
Finaneia:! a z velke caati i mater-ialni pro:stredk:y b~ly ziskavany ze sbirek mezi ceskjmi ob;yvateli, ad protektQr"atni cesk e vlady a od po:dnikti. Velkjm mec:enasem.. v nasem ehari tati vnim.
usili byl tovarnik Eckhardt, ktery mesicne pfoispival financne
vets.imi cas~tkami. Pokud jde o materalni podporu, byl to hlavne
mlynar ~incUer- z Chuehle ,, Nevole z Yisk:y a Petrik z Bezle,jova,
kteri nam dB.vali obilni "VYrobQ nezistne, takze jsme mohli doplnovat pridely mimo ramee predpisu. Materiaiy i :financni pridely byly poskytovany vsem skolam, ktere pro zaetvo vyvarely.
z materialu, kteeyeh jsme ziskaJli od mlynaNi jsme mohli poskyt ovati i rodinam, zejmena rodinam zivitelti zavreeyeh v koncentracnich taborech a tyto hmotne prispevlcy. byly znacne. Mimo
hmotne podpory byly poskytovany finane·n i podpory podl.e potreby
te ktere rodiny. Pozdeji, kdyz se provad~ly kontroly v soeialni
pomoei i okupacnimi urady, jsm:e podporu rodin zavreeyeh zivitelu,
konali pres Katoliekeu ehari tu v Chotebori, kam j:sme· prid.elLovali
urcite prastreaky a tate pak i s.e sv.Ymi pros'tredky podporovela
potrebne roGJ.i~· · Kdyz byli zavreni nekteri clenove Jednoty Sokol
v Chotebori, ~.a..a prevedena urci ta z:S.s oba mouky od jedn0;ty do
Socia!Ei pomoei, ktera vsak nebyla evidovana, takze se mohla rozd elit bez dokladti. By.lo ji vsak mellSi mnozstvi.
PodplirnB. prac:e ~la vykonavana az domku 1948, kdy prevzala
l adu komunistieka strana. Po te bylo provedeno slouceni 8 organi zaei ~erveneho krize a podpUrnB cinnoat byla pozdeji zastavenao
.....-------~
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
. ,........ '
-'----
~~
_,,. . . . . - · ---------·-
=-
. ~f·
Vzpominka na skautskou odbojovou cinnost v dobe okupace
Josef' F :Ji r k u s n j; - 0 R I 0 N, Choteborj Kostelni ul.,. cp.,6422 o.. c'ervna 1968 ...
Do. skauskeho oddilu jsem vsto.upil v Praz e jiz v roce 1919.
Od roku 1.9 22 jsem pracoval ve skautskem hnuti v Chotebori,. kde .
jsem prose.l radou :funkci. lfapo.sle:dy jsem byl okrskovjm zpravojem•. Nas okrs.ek byl zacle.nen do zupy ~aslav, kde oyl zupnim zpra. vndajem bratr Rudolf F o r m a no
Velmi dobra spoluprace byla s ve.denim kolinskeho Junaka,. neb
rada kolinskych oddilu taborila u Pavlerovy myslivny.
V roce l939t- po prichodu okupantu do nasaho statu, skautska
cinnost neprest.ala. Je SBillOZrejme, ze S nasilnou okupaci jsem neSOUhlasil a snazii jsem s:e VSemi prostredky bojovat proti okupantli:m.,
Proto jse.m privital, kdyz zacatkem kvetna 1939 vyhledal me v
Chotebori MUDro Joaef c- "3 v i n -~, ahpn!Ec' zp•rs:~.rooa. l}ouunake_z
z KOJiina 11 a br • JoJs.e.f K o b i a n - KOCI, skautskj funkcionar
tez z Kolina,. kteri me informovali o soucastne situaci a nutno.sti
bOJje prot.i okupantfun...,.
Byl js_em po.zadan, a_b;ych ve sve skautske cinno.·s ti po.kracoval
dal a za pomoci starsich akautu a spo1eh]ivjch pratel skautingu
vybudoval v Cho~tebori il.egalni skautskou skupinu pro odbojovou
cinnoJst ... Kdyz jsem souhlasiJL, byJLy mi predany iiegalni .tiskoviny
a pakyny. Jako. spojka mezi KoJlinem a Chote1b_ori byl urce.n Josef
K o b i a n - KOCI.
Pri tomto jednani byli Qrft.o.mn:i tri ai.U't odbojari, jejichz
jmena jsem vsak neznalo Teprve pozdeji jaem se. dozvedel, ze jeden
z n:ich byl br .. dr.., K r · a t o e: h v i 1, instruktor, tteske JLe:sni
skoly ..
Prvni ukoi, ktery jsem dostal, byl urychJi.ene splnen .. Vyhledal
jsem Antonina H.. o 1 a s e, Karla C i c. h r u, J~sefa L a s. e: k .a ,
J<1sef~;.~ H o JL e s o v s k e h o,
B a m b a s e a nekolik da.Isich,
je jichz jmena si dnes. jiz nepamatuji, a tyto. jsem pozadal o spolupraci v odboji ... Po .jjich slibu zavazal jsem je k mlceni, opatrr: osti a predal jim iie.galni ]etaky.
Pokyny pro nasi dalsi praci a ilegalni casopis V B o J dostaval ·jsem pravidelne kazdy tyden z KoJlina .. Vse mi predaval br<>Josef K a; b i a n- KOC'I, ktery k nam do Chotef:mre. zajizdel.
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
-~·-
...
H-·~-··
v.•··>--•·--••·•
~·•••••
----
-~
---'- ~=--'-==
lt9,
Tento casopis. a ilegalni letaky, ktere cl.enove nasi skupiny rozsirovali mezi spolehli ve obcany' byly nepostradateln;ym pomocnikem
v nasi odbojove praci.
Dale js.em prove.dl zapojeni skautskeho pracovnika Mojmira N o v o t n e h o z. Pribyslavi, ktery vybudoval skautskou 'odbojovou
skupinu,, jez ukryvala i zbrane .. 0 temo skupine byl informovan
Jasef K o b i a n - KOCI,. se kterym jsem Pribyslav navstivil.,
V ChoteboJ·i jsem nawazal spo.jeni a spolupracoval s kapi tanem
Otou H o r n y m, ktery bydleT v mem ho.telu a byl zamestna.n na
okres:nim hejtmanstvi. Ota H o r n y byl zapojen do vojenske ileg_alni organizace a opatril pro nasi s.kautskou skupinu vetsf mnozstvi zbrani a naboju,. ktere jsme ukryvali v mem podniku pod podlahou stajeo Pri "l!;eto nebezpecne prac:ii. pomahal jen zamestnanec
meho podniku Antonin C h a I u p a a byl informovan br.,. Jo-s ef
K o b i
1
a
n ..
Tato. nase ilegalni cinnost b;yla narusena koncem roku 1939,
kdy doslc k zatceni vedoucich ilegalniho vedeni v Koline. Byl
zatcen brO> Josef K o. b i a n - KOCI, br,. MUDr"' Josef' C y v i n AKELA .. Zpravu o jejich z;atceni s varovanim privez.la do Chotebo,re
Jarnrila s ;y n k OJ v a, skautska pracovnice z Koiina ..
Zatcenim koJLinskeho vedeni nasa ilegalni prace nekoncila.
Zna~ne jsme postradali informace a ilegalni tisk,ale pracovali
jsme dal nejen v il_egalni praci ,ale i ve. skautske cinnosti, ktera byla krycim plastikem naseho odboje.
K0 -ncem roku 1940 byl rozpusten JUNAK,aLe my · jsme pokracovali
dal a schazeli jsme se v mem podniku nebo v prirodeo Zapojeni byli hlavne starsi CL"'llapci jako Bohus P o k o r n y, J ~ ndrich Plih a 1 a spolecne jsme vychovavali mladez k odpo;ru proti o,kupantfun
a cvicili, a by byli pripraveni k pripadnemu zasahuo
Nase s:k:autska ci!h"lOSt' i kdyz byla provadena opatrne,. byla
sledovana a nakonec i udana mistnimi cTeny VJlajky .. Cirou nahodou
pripad ~se~roval rozumnj clen gestapa a vse dopadlo dobreo
V tuto nebezpecnou dobu byly dokonce zaklBdany nove s.kautske
oddily v Ma]..c:i, kde byl vedoucim syn redi tele skoly M. N e v o l e
c. v Libici nad Doubrav.ou~ Spa.lecne s temito nov;Ymi' odd:fly po.reda:i js:m:e v: lese, taborove o.hne, u ktecych b~ly sklada:ny skautske sli- • Tato skautska cinnost pokracovala po c.elou dobu okupace az
,;:o naseho osvohozeni o
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
~,
. -~·
........,-.
. ...
~---.
-··-··
J7J
Koncem roku 1944 ,, k.dy se s±tuace pro nasi odbojovou skupinu, ktera ve spoluprac± s kpt. Otou H o r n y m
vyvijela cinnost dal)) stavala se nehezpeEnau, kpt .. Ota H o r n y odvezl veskere zlb:rane a naboje' ktere byly ukryty pro potrebu nasi odbo,jove skupiny, na ruzna neznama mist.a mimo Chotebor o
z nasi odbojove skupiny nebyl nikdo zatce.n a v: revolucnich.
dnecb vsichrri zapojeni skauti v Chotebori nas.toupili v kroji a
dali se k dispo,zici revolucnimu narod"nimu v;Yboru.
V Sobinove bylo
v dobe valky na bro
F i r k u s n e h a -
ORIONA napajeno neka,l ik chlapcu. Na priklad: Josef H e n z 1 ,
Miro,slav Z v o l 8. n e k., Po valce obdrzeli o sve cinnosti po, t vrzeni, od okrskaveho vedeni v Chotebori o
I daJLsi CJ.. eno.v e oddilu Junaka ,, kt ery vzniklL v So b:Lnove ,,
v race 1938, udrzovali se pohromade, p9:md to slo, chodili spolacne do prirody, zp:Lvali zalesacke p:Lsnicky, po celihu nemeckau
okupacio
Hned po osvobozeni, jiz :1!5 .. kvet:na 1.945 b~la svol.ana s,chuze a zalozeny dva o;ddiT.y- chlapeccy a divci o Vedoucim s.e stal
br .. J:Lri K a :f k a, pre.dvalecn;Y skautskj' cinovnik.
z predvalecneho oddi]u se vyznam.enali bratri: Jir:L s t a · r y, bajovai v partyzanske brigade IvTistr Jan Rus:, Jiri K a f'' k ~
Stanisltmr K a f k a, Frantisek S t a r · y, Ladiil.av P e c h, Karel J a n a c e k a dalsi se z,U.castnili se zbrani v ruce, nebo
2ako spojky a straze, v revolucnich dnech bajov;y· ch akci.,
3r J. K a f k a a K<>- J a n a c e k byli zraneni v pres-t relce
nemeck;Ymi voj'aky ss, u Zdirce 5., kvetna 1945~
O•
-----~--
Zapsal
K~J.
--------- 1979.----------
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
..... .
.21,
e. lanky
z.
"H.avlickova
Kraje"
"EEavliclclv Kraj" - rocnik I. a II. , rok ]945 a rok 1.946
Mlladi
z;
rGku
1 9 4 5
- M•
K.
MY
Y,Jsli z revolue~
A bojovali pro ni
C:itis jak nasa ruee
Tajemstvim bojd voni
Tak ehutna chlel:li, tak ehutna krev
Tak trouzi slunce nad zemi
Kv~tina pada na rakev
A nov$ Zivot prameni.
K
r
i
z
u.
c. h
o t
eb
o
r
e
-
M • .
a•
T.enkrat kvetly strom_y. :If(!: ifl.Y z kaene brizy u silniee znaci
:aisto, kde kre:v jednoho z vas do zeme s;e vpila •·
Te! vitr stebla travin pt>cesava a listi strolllli rve.
Ffinasi tesknou Vllni oraniee. A kf'iz !vdj o.zareey nehau podzimniho slune:e, ld'iz biJ.Y z 1oaene bri.zy, zdobi k:yt.iee jerabin.
To neni sperk, co zari na modrem ..-e&u hor,, to jsou j.e n slzy,
jez Vysocina place. Rude jak T.voje kre:'ll a palcive jako nenavisto
~o Vysocina place pro syny krasne a statecne?
To nejsou slzy. To je jen usme~~tky, ze takove ona rodi ~.
To je jen pripominka zivjm, p.roc biiY lff>iz tu sviti u silniee,
v poli : ze z kv~ttl a krve - z jieych lidi smrti se n8m zrodil
zivot.
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
-. . . . - -
~~~~~~E~E~~
S
--~;<
-
~---~----
---
('
;
1
-
~-
ak
ll a ov v i
,
~
Bred
~
r .G z- a u ·.a k. 7kraj- Rocrdk I., / a. 11, 13.
y ... a o- u . d
~
- S~opocmt . Ha¥ll!~kl\v
-;•
·-·- ---~
. .:::::::=:.
,,
?<
~
~ ~
, ·-
..
t-1.'
CHOTIBOi\ "
L i d
~---.~---·
·--~-~
l' ........., _...."
............,......
~------
'
-.
.... ......
.................~..........~...~........,,:"''"'"''':::~:·~::::::::::......._
-
;
\
)
~--
-9~
·7
1945. .
- _· ~
'
y
~~-~--~-~~~-~~-~--~--~--------~~-~----~--~~~?
J
}
~
. Lidovf- scud
- zahaji
v. :rw!em
· la'aji cinnost .
_..
.
.
.
.
.
""'
.
I
'
Po 4vou pfe1t~atcm. aledovai\YCh s velJt!a z&jmem vita ·~·a.stvt.S:,gla 'p ferew cimwst .Lidoveho soudu v Havl:icico;e Brode.
\
'.
.
·~..
·'
:q,Ji·.-·p~bnosti, z~ se Jntde ''seudit •
ne~o v l{ut& Bofe. rqm
bylo koaecrie rozhednute, lezaaeaam lid~veho soudu ae Dlide ·komat
. i v. uiea ¥ate. am,~· potra~ovala pra. V7iatrujici komise a ·
z . .
~
~
.
~~e-tfflla lJD)Dtio daliich JMpadd, ~takle j'bile ~ po vyl'izenf
zotvajicich formalit z8h4jena ciDD.Ost, IM4e~ ~dano soudu rlce
+-mel 50 IJI'C.-vi.ai1Q4 proti at1rodJUDl z8jm1m: v .dofli obpac·e , jeji.elll \
· !in;, 'Jaou p1d V7ie:t.fe~,, a JDDDho daliich .bud.e aasldqvati.
.
.
.
.
'
'
"
;>·
..
.
.
"'
..
>;t
.
.
.
-
•.
,,
-
...
~..
.
.
.
T rimt4 kraje~eho- soudu v l(utu Bofe · l)-,1i .prO na! okres dekri·· , .
tea ai.nistre
spravedlnoeti 3menovani:
'
; ' . - _{
7
.
.
. pf~s.eaa LidovE§ho soudu soudDi . rada $-~ Zvifiila { vedou'r! vefej• 1
nE§ .f&a1of9
81t&tld
aestupc:e-- dr.' :sobe:a., yef~j»Ymi
lalebei pro
'kod
'
'
. ·.
·'\
.
i
).,
<lr-. J. HGili••nn 8 dr. ~~hlav, soudf!i z povo1ani ar. Trne!b a
..7·
<h'. leza:lcek a ti.-to 50 po:..o tcd z 1idu:
~·
1
•
,'.
}..
,..
\-:":
-
.
/'
~
\
a:
/
,-
7
·
/
:-
·
i
.
·,
./ ...._
·
z Havl:Cckova Jlrodu.: .
.
'·""· · ' /\
hZT1t. .;h. ,' u~j \el., Dou~e svat •., typegra:t, · Fuks.a · v. ,
.
't
r
1
•
1.e;. ,
~~aJ.or
Eiler y., kl.emp!f,. D1ua~ek ~ant •.:; ;di~k; JB8W.<£~os.,io£er,
llcu.:'k Jos. ~ iof'er, · ~mfi'er tc."', dilntk, Jaaoach J:os., lel. di'edn!lt,
Jelek Y~, !el. zaaatnane~, m>votn.f K. ;,soustrulmk kovd, Pau! A.d-.,
prof'eaori'" PaVelka Jos~, · elieho_Q.~Uk, _ PGkorn.;{ v_., Q:elaik, Prokop Al.,
vratl\1 mn:aocmiee, Fiit.tner Jl:i.1 •• spr~v~ dom.u, .Baupaeh Jan,; zaatli-.
telstv:C,' Racha~ova Jli1ada, *va P9 brti.n ovi, Strasil .. Jo~., zaa. "'
esn, Stra~l~ Jar., Ufedld~, Svoboda
. Lad. , · dfedaik ,cHc'hodu, S~Dek
.
\\
.
v., BDr. ,, zverolekaf, lpatenka Jan.· :rmor~·. , l.Skaf, ~i.mankova Jlarie,
'ldova pb zver()1~kaM, ~- Ant. • pf. .eda JlWI, ~e~ .Jan, 1istonos,
Zadina · bant~_,dte1rrlk, ~dlna Jos.', . strojrrlk, . ZS.j!Q Jul.~ ing, .~~ ,
.•
-
.
.
.
•
.
j
\
/
>
'
. .
---~.-naJos.,
.
Z -okresu
.
hodiaaf.
~
(
H~lee.:
Frant•' ln&ha, . ti:ad1ec,- Humpo~•e, Fra~t~ L1ezrzy, tov. cBimk,c HUm.- polec, Taclaw Sulcdo18k, perletaf, ··Humpol.ec;, FraDt. Nettle, dfed. berm spra·vy·, B~o1ec~ - Franti IComr.s , ~belu~dnik, Huiapol.ee, lf8ty1fa
Dvof'aca.~~' -vdova, Humpolec, Ant.~ ICotnova,cuD. ~;~ Humpolee, Otto ...
"
I
,:)
~
---
/
r-
- / ..._
-
. )
,
,
\
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
-
-
\...J
...... ,_,,.,,.,'>....
-
-
-...
... .... ..,......iio
······•·"·~·..............
~---~
5'3 ,
\\
"'
f':
-r
~-'
tkaQec, BUmpolee, .Ant. Zel~nb, vrCh.~e:t.,· strala., -Huapolec:,
Josef vc)aeloos, cl~ln!~, . Kejilice, Julius ,ZJ.Jce, to;v • ."d.~lnik,: ~ozkoi.
I
"\
.
-- i
)
•
~
Z o k r e ~ s u ' C:·h _o t - ~ h of :
Josef Bmes, tilntk, Chotebef,.. Vojtech
Prokop, cllnik, Chotebor,
'
Ant. Zatina, ~edrdk, Chotebof, Jan. ~lear, 'tovarmk, Ch~te~f 9 _ .
Jan KOhl, tov~ Jld.atr,., Ki'uceahur.-, etmar ~ejk:al, kol. dtlni·k, ltru•
e.eaburk.
·
\0...
'
/'-- ~
.
-
;_--'
•
oJ
•
--,
. ·_
-:-
......
'
"·
z
~o- k r e s u P r i b ~· ~ 1 a ~: f
Ot.t<? Dusa!ek,_ rol.JUk, ~. Pf'-i.brdav, Fraat. Briza,_ truhlaf., Pf"i'tv-slav,
K. Jal!'~ek, . tka<n!c,_ Hav:li!ko~e Borov.&,~ It.·"'Jre.iec!lt , · tkatWJ.ec,. Hsvlic-f'
.
...
kova ~o-,a, 'Jan xowtnl_~ ee_s taf, ~aka J'abJlomm, Yinc.:' zvolanek,
cdlnik., Voj ~ Jllstee,. .
.
' : J
_ / ·,
~
.
'·
/
!'
'
J
'
I
-:
)
Lede! nad sazavou: .
•
,
.
.,S·tO''
.
1\..
,.
·-
-
.
-
..
-
\
)
L-
~~
.
...
J
-
'
.
'
\
•
c
r
Z okreau, ·llol.Di ~alovice:
, _,.
Jan Vejseda, _rolmk, · !etijo~!ce, Frant. !taj!ti hoatiuk$, ~chtiee, , ~
Fren,t. lemei, !.ic. 'faiaf', \~i v:so\;\dov, .te}• .. Sdra,, fit. uc. ' _:Kfiv;- ' ·
sou&>,v, ~d~ ·JI'e•c~ ~:!~. ~., 'ro~ce, Al. Tili.mOvs]r$, kolaf'1 Ito-, ·
'.
nvsko, Frst. IIGudrf, delnik', KuioVice.
/
/
J.__-'-c...,
. · .,.
~
.
-- ,
.
Karel . j'l :(s'; kasenik:, ~~ri:(
otQ!i.ell, Gruatorad, ' kuemk.,. ..'
Dolm J$s1.0',·dese:t ·x.rej!,:!, 'brusi!
slcla, Sl.\lUtlQ', v. Bau~r, ~si!
~
akla-,
SluMtq_, "Fhant. Anderle, cU~mk,
"' Hork~. _,
.
...,
• )
!
r
I
\·
.
z o~esu
'
.
_;-,--.../
/
r
~
-.
'
f
'-.-'-'
~
-
.
-
..-;./'
---
f
·-.
J~~va:rli
"
.
_.:.,
. -
-~
.\_
\
.
-
.
.
~
c.
r_ .
('~\
I
.
_
.-
_
'
_/
\
-.. r
sloliiti v poncleli 10• -zafi 1945 .v~ Bavli,aave Br?o,d i,!
pfisehu .do rwcou pfoedse(y J:1doveho soudu v. _zvefil\)'. ~innost li.~
dovfch· soudA. .-v~ JJ&!em ~ kraji kde
. z8b&j$~
v 'K.tit-4 Hof~
a prvnillll
.
,.
pf'ei!cem 'v"' Hav.l!!kove Bt-ocl~ hude .lpfectaedat sam ttr·• . Zvef'i:na·• Soud budou tvofit -viq 4 soud~ ' ·1 iou a pfedaedou ·~m.de ;oudt;e z
povola'ni. Pf'eliaeni ' ~e .lludo~- kout ' v sidle vi4ldl ek:reudeh soudd,
kde . budou vldy pfedsedet tamm soudci z povol~/ vefeJA¥ .lalo})ce
bude- tak~ mistni. Ys~ pfelice&i budou pfistupQ& _ vefej~sti~ ·
Liao,Y• soudbt pfipaone til)'$ a .odpo-.edt\1 11kol: spravedliy~
posoudit . ~lm 'obialov~n.feh a· vyaifi~ ~~- ~slodel\f tref?t! ~ela
ftfejnost lo<Seltava s nap~tia j$jicll' ai~st, jmenciriti vT.svetlen:!
aek:ter:fch tll~ch zlo~irul, x.kt~re us vzru~lly v doW . ok:upee4t, a
potrestani
1nieiator0. i .,spolupacmatelii.
,. ,
.
-
"
7-
~
-~
'.
-
,.·
/
.J_
~-
~
-....,
.
\
',.
'
·c,.. \.,
.
-
'
'\.(
?,
'
~
-
.
'-
-
.
(
.
.
'
' '
,0
.
_;;
.. ,j •• : • .
\.
\.
4
('
'-.
-<
'<
,.-
' Jágr 2013
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M.
I
j
"
=
- - · · -- -
__
;::::~
/
S'f
...-~
'
\
"
\'.:'::.___..,
'
"•
/
-r o z '! u d k y t r e s t ' n :t k o m i a e
v: · c:· a o t.. e -o o ~-r i
<
V' .§ .
'
/
.
____ -~- ,~·-···•
--
/
p- r
,_,_............
.......,,,.,,.,,.,,.....
================~--................
~-·-~--~~··
·-··············::::~~:=:~....
""-·'
.
'
'
('
/
~c
.
. _,...,
~~~~--~-.---~~
'
~--~--~-~~~~------~~~'
..
'
....!
Svobo41\Y Bav}i~klv krsj ... i Ro~nit II. • !. · s, . 11.2. 1946
_\
/
- ~<
.·
~~
/.
- •
\-
f
/
"
"
..,
.
.
--~---~-------~----~-~-~~-~--~-~--~-~--------~~
"
)
'
(_)
'
r
I
.
\
,,,
. ' ~ Jako pr~ lbNl . projeanavita pfoecl trestn:tm ulezact·· se~tem pri~ pad Joaefa ~ 4Dl\V !f 0 ~- \i 0 w • k <f . ce: h . z ~otibo~e !is~ 354o. . _v pndvodiWa ri~eni bylo [email protected]~ia svedltd·· •pO:~:Da~ zjii~e~; _
!e Jos~ ' '! o • . i o. v~• ~_.(1 hyl ~1~, •Arijake ~~~~ < ~r&a'ty", --.
De konec \. jejim funkciona~em ra' I ide-: ae lio y ~otebofi prG \ jeho Che-- ~
.am a' pfi(abhov:a!.;t ~i Ke~b Wli ~- -~~1.e je~ · j~4n&lli, . jaJcoi i je• ·ho s~idleety po:\vrzef\1 v.trok, •·te· to hnizdo.· be~iovc\1 D : rdlki/ v _-">hoatinci) se Jnuai 'Vybr~t", 'tlzbutile -verejn4 pohor~-~.
'
1
u~.·c. T~msovsktch -v hesti.ncd ~zeii' se lide · sympatizUJ:£cd ~. Ire~
aci a ' A~-._~-~ o • i ,0--c v s ~k a . ' cli~lila ! ·a sto ~meek4 voj&ky. ·slovy:
"To jsou
zla·t .t ~ji,
0,9 u! t ·oho ·-~0.,Yli" a ped. · To bylo te-h~, kaJ!
.
\
------.. .
-"'
'Y
Nellltd pfiatupoveli . do. -b &ka.
· -_ _
, ·
"- ~ ~,.
·
-c::L:-.'
7nstinm l'l8lezadm senatem. za pfed$ew~tvi dr. ' S-.ra4a ~le
rozhodnuto
""'J~a0uwslnl
o Vine ob!alova~cm s "'~li /ol.souzeni::·
',. _·
.
- y
' '...
;
.
~
-'
;-./
.
' . ~~
/Joae:t 2.: ·o"a i3 o v s 1c y : ~k )tr.-s.tu: 9 Dllsied rizeaf,. lt\l.OQO IC~s
\
'
.
- - "
'
,?· . '
'-'
ponty a vefej~ho, po~an:t. ~ : pripac!e nedobyt.nosti, k lllib.I'a.cnnq ~,· ~ ,\
trestu .2 aea!ee YezeJ!:f.
·~
-~
· AiDa.
'1' o m., ·& o v:· a, k 8 lc"-trea'u. 1 -rotu veze~ · vef-ejneho
-pokaram.
'·
'
Qdeouzeni maJi pr4~o , se odv.olati.
...
.
7
"
c
>.,'
/
--'(.__
......
-
'
-~
·/'
.
"""
'\"'.,.
y
-
to:
-
- :\
..
.,
\:
.
-...-'-.
'
'•
- -
.
~
•
•
y
o.
.;.---
·'
\~
....!
.
""'
' .
~
';.:
~
-
-
\
<...
'
/
'
.'
\
'
--
'-.
\...
'
-~
~
0,..;
~-
.
"·
'
/
"'
-.
.,
'-.:_
~ !lake "daUi pi'!pad O,J: aouzea Em&nuer D 7c a a i e k:~ z ~e._ "
- ..._
burn, d~lnik, zafis!-nanec · u fy !till v Duce:mburJt:u,.
~ ,.;-, rJmellOva.nt p~acov~l u "to ·:rirl!Q' ji! (Q 'lei.- .Za okupace
c::haloval .vie~ · e:o sou'rlselo a z.teaei, re!illl' BSchtlv a \llbravcdv~·
Pfid~lem. bytu ·· QDUeoV:a._l. pohrO.i~ou gesta!>elll a take o vi~i je~l ·"'
se z~ lfri t s c h e r.· l i -n ' g e •• so.
priznal, .!e sympa•
',
tisuje · s _ ~icb-i.Ca.~,~ byl ~il!e~ Bitler~vi; i'e v dell' J~ho ~~z~.:_:
nin .dos'tal •du-, ·~aniz praeovsl.~ Heydrieh•v obrazek si keupii fi .
llil ho -doma .. Liiide v· KrucembUku se ho vieobecne bali a jeho 'chov:ani vzhuzovalo ~'~rejne pohorsem. / Sam se k . vitsi¥ veci~ ~ ~ladeDick au n rl:rm., priz!Wia~
"
· ;.;
~·
Tyro1C '0 vi~ byl ~J80noii!¥Sli:V: '!rea't 9 aisid vezem ~ vef~jae ~. \
polC,rani •--J Gclscnizemu 118 pravo s~ odvolati~ ~ . .~
, "' _ ·
.
~
'
~
'~"-
•
-.·I
'
'-
.--:-
0~
'
•
.
•
.
•
f
";
.
.
~
i
'
~: .
-
_.Y
.'
'
./
v,:::.
,_.
-
I
.
-
ae
-
-
.
.
,
--;
-/ -
~
'--'
1
"--
,;. -_,.
!
"
.
"
~
(
,v·
-
____ _
j'
y
'
.
-
y.
.
.
.._
~v
~~
~
/J-
~
\'
"
\
'
'
)..
_r
'
r
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
-:..
7
-<c
(
\..:..
~~=·~····
;:;_;;_
.....;:;
. . ~. .;:.;,
. . . ~~5~~
----·---
f
)
'
.rs.
·'
/
"'\
-Josef
a FrantiiekS t e j n -a r o v i _ .z, Krueemburku
souzeni
1
.·
'
..
dle § 178' ·dekretu. 0 uarodu:!' ati •
.r•sef·' § ht e fa~ r z !Crt1cemhul-ku ~p.· 63, zamistnanf u fy _. ~­
Re<D. v Krac.emburku, · b.Yl znam ,tim, ze vyehvaloyal pomiey :!•- li!!i, _
.
'
-starai se o ehlapee,( kte~:! byli z r!seJ na ~)erDO dome a pet~al po - .'
komunJ.ste~-../
"
Joset' S t e j n a r atYkal se atvirn~ s J. 'iyme!ltea .z 6-u~embu~,
. ;mi. a schazeli e ~pole~ni s F~antiik~ Dya$~xea u Karh D a . n ka • .
!yto. a:dl\uizq byl.y c ve~ej!Vm mfn~uim oz~aoveb\v ~& t f,sist~eke... '~ . "'""
J"osef- ~tejner obfinil
~"tak~ v. ~tilla, mi~toprdaedu
.JIN'l v Krueem...
I
burk:u, · z korupce 8 tvrtil,:. ze~/f'8ii~t' ~vaj! lep!:! '-lide nez oai;.atm.
Fr8atisek I t e ~j n 8 ~ zdtlraziioval z pfes~i~aeni ·_pti k81de ·.... _
pr!lezi tosti i:ft-i zstv! Iilmecka, ~am. vel.ld- clmwl. proj·e vy . 110ra'Vc~
8 pfi pf!lelitcsti ·take prohlasil, ~ ze ' po rilc.e dostane ns prad. _
DB ~ilaief -/je' astarem/ J; s/ t 8 1 .· i · n -a, kter.Y bude pod- jeno ao~­
z~e~.> K<lyz Itu98 ~ar.aa- po~:tupevala k Serl'i~,, - prohla~oval., le te:nic-~ne~ 8 z·.e ocllit-.tud jdte budou at!kat az
za ."uiad bUde
pra- .
""·
sit. fiak:e prohla~oval, ze ,P• ' president
Beu.S/ byl ' teh~-- "'~ - Sloven- ~~
/
sku/ s~ ~ )?rabr nikdy :udosta~e. ) _
/
~-"'
~
,<
'
•
1
-...,
j
c..
~
....
4
'
'
~
"'
L.
.
~-
'
..,._
\
'se
-.:-.
·_,:....
/
\
,)
l
.,
"'
/
' Oba ohialovaa:!~ sYoj1e p:feavid~enf
zddraznovali, preci.J
,. ~pol.udelli:!.
Icy. J.ijd~ -·s e jiCh Mli a jejich ·d1ovant vzbuovalo verejae poho~eni.
_ Tyrol£- o j;ejic_h vine .arl jeclnoJJVea.rzy: _J osef § t e j n 8 _r ·b yl , " .
. petresten j:izerd:a v trveld" 3 IIIia:! a ~ vef-e,j mp_pobiranim.
Fr8nti.iek ·s·,. t - e ·j n. 8 r, vizenim t aisied a vef-ej»tm pok:u8nill.
-~:~~-.._
Odsouze~ iri&j! ;prevo se odvolati. '; 'I
""
.
/'"--cf
,,
/-
,:
.
I
·">:-·""·.
.
l.
'
/
,
.._. _ _ . . . . ,
/"
-·
-'
-:-
-
· -.
:,
./
- '·"
:<
I
..
.
-..
~
·J l4le byl8 odsouzfitna :~i~o trestn:!m ~enat~a lfSrie. .E r n a rt. 0 ~ ' ~ z ehotebofe cp .. 211. Je~:! oso~ je v enotibo:f+ vel.Dg. y
~~ a s,yln i:n.timdm stykem. s ' ~t~mcem !tejner~m ,vzblicfila "Jvleov
-
en'
)C
"
verej~
~
~
"-
}lyrok o"' ~ni byl jeanoJVslnt. easeuzena k: t~estu 2 mea! ct.: /
·r
vezen:! a ,.r.jneam, :pokaram. ~ trestu se mdle . odv~lati.•
•
-
-
pohoraeni•
.
'0;:"'-;/
.
'·
,
.....
-
"S-_
•
/
- --
~
-·" -L.J.
"'
""'!'
,-
-
Jl01i11.md.l J a n o t a . z· Move V~i
§ 138 detretu~o -·odni eti , k , tres~u?
..,
.
/
(
'
f4;-
.
-
.
~p.
\
104 ·b.yl odsouzen dl.e
~!aie\l 8 vefoej~ma poker~.
/'0
I
,_
•0
/
\
"'
v-
""
/
/
::?~
'
~
'\
/..,r
~
""
~~
!
/
'-
/"'
--
.
'-,.
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace /M. Jágr 2013
-,
_..
=·..···""
""~/
J
j
- Jmeuoval\f je zll$m v K o v e V s i tie aviclec:trl pfedvola~eh
sveft:d jak~ ~lovik-, kter$ sel . dobrovoln~ QO f!ie '118 pri'ei 8 kiN,i
se - vratil ~eiurl. -s Mi! sppatisoval a vychvaloval· pom:ei7 ~- za onpace.- Pf'e4volu za pr~v:eb!ho f!zem, ' choval se- ke _.komis'i c~rH.
takie ~~sel, ~ti pfettse~ou upom!Win_k ·,?a£'~· .J:inakP!,vrtil .,.._ '
jedxUimw _sv.oji povest, ,ktera ~"la takova, lev liove Ysi "-ae ~ol...·val upld od ostatn!ho ..~1\Yvatelatva.
'{__
~
·f
.:1
""
(5( ,
-
7""
-
/
.
~
-
~'
. .f
\
~
"-
-~
Y
~- .lt i a e
),·"-
;;.
......
'-!
-~---- --_.,.....;-_..__
'4
_____________
r1
~
:)
-
'-:'\..
"
j e
"'
\.
na
t k o
" SioioCIDI D~~!kdv - krai- JtQi!'m.k II.~.~ ~.
llL, , 14. 3·\ 1:946\
,
Cr
'\
_
-
-lit .L-
K a I ell:
-
'=')_
l_
-..
'.;,;
~
---
'.JI
'~
,
:-..
-.,.
e v i
ll
--
~_..._,..,
-
....
'
'
. '
'
_~~-~--~--~~-!lie~-
-~
'
~-
'
.
-:::--.,
se'
Pfed .Jlimofaal\tm lidovtm souaem ,v Havl. · Brot}i ndporliali
· ve stfe4U 6_•. bfe~na ~lsi d:va vt~e!mcit! PfvDi,, :rr. , - i k _a n s •
.
/
k t z Ghotlbofe, byl oblal~an, ie od po!atku okup~ee s~ti- c
so val a Dmci, ctsl 4eti. do nemeck~ skoly, ~polupt\se&il pri' 'ud&- -~
vam -petepu,. . tupil partyzansk4
!lnut!
a ~ a.o~le~~ W:erksdWtn. ~
.
.
. /
1\Yl us~ed!en m:tleha svedlcy_
, kter! , ~ mm praco~~i V ' tGV~ Eekharo't v ehot.ebefi-,_,
a sem,4t za pfedseclni"~tn ~ dr •..- ~n.e!lq, obesn!,
ho soud.- z Ravl .. · Brodu, j'ej odsoudil -na J , r~)Qr tell:eho ~-~affe, ~ ,,
kteey si odp7k8 v prae_o~ch - e4d!lech a _u8 ~ 5 ~et,' ztra'ty ~~i.
Vefej»tm lalo))eea ·byl- ar. Pospilil, obblijeem, ex o:tf'o, · dr~<B. 'pta!a z ·tcut.!W Bery.
·];
~
-
I'
.
•
'
.
-
I
."'"'
.
-V
,!
.
.
"'-'-.
f
.
~
)
.
~
---
'"""·
•
I
\
.
''
'
r>-
\
c"-
,
,.
r
· Jako -~ 1171.
-I
•
- _/
'
·-..........
·h._
/-
_
_
,
\:J
S'·
•
__ ,
------r·
i
_
,--.
_
'
.
·-
-'\
~~
'
.
)
'·
..:.._·
-·
,,
-
-
\
-·
.>
•
•
Jf1illl_.;
-
J
,
-F.f:
.,-
-
.·
•
'\
-
·_
•
_-,
-
.
t
/-
;,.
'
-
-
. ._
.
l
\'
ch a "ke Z.~t.e cti nev!dy.
E I
'
.(
'
t'
/
2---.,.
'-.
X..
-/.
'
I
I'
~
"
-·
•
~
-
-
.
-<--...;_ ·
:__c
-
·...._
/
-
-
•
~·
..../
--.... ,,
souzen z•cy'tf 118d.sts e u:torio~W "'lkoholik,
/
,r<>
,
62 ·lett trull¥f, Josef · G .l e i ,cJt "n _e . r , ' z, Jll~ck:' vtaliyt~, __ lt't.erj
·\
.
,.,
tewrisoval, '!sske obyvateltitvo v· eel.em okol!. Jdti pfed pf!ehoclem
1iiad w.JDrGIOVal a OIJroloval !eske - Cl)IJ.yvatelstvo ..:-a po jej.i eh _.pfo!•
~ ~
~
~
-~
ehodu facillil :-tek, - le ·~ l:iide recteji xz _obce Yystihovali, . jen_aby
~
phd jeho fa<fin!m s~ ~kryli. yYbrdlk~' , ~e se ' post}u-8, .a,.Y tea
~esk;fa svirnm bJ:l a ~ rozveseua stf'• pG 'plote jeJieh staveD!, ..,...
1a jute mfr~Vm ,roja~aLjeho nacisticke · :nenariati. I :farafi ¥y--_
hroloval., t•kle i~' tento racieji z obce edldel.~ Pfed 'soud.em lovsem. -'
~=-'
o ui!a. ~•eiel, ·Dikomu ne~Dr.oloul, ·&aopak s k~!cl$m ,.vel:Dli · aobfe
V)'caezel.-~ a _te- /vse uclillal_ asi uekdo jit>Y·" ~lia svedlq__:_ "l/ ~oJo•
.-le uawe4am a tak- aermt, opet z8 pfedsedniet!i dr. Tnae!!Qr,
~
adsoutil - Jl.G let .tellteho !alAfe, cktecy si odpyka ·v nuce1Qo.C
. ll, p:ra-'
,
j
('
.
/
-~
\
/
jea -
)
'
'\
~,·
"
'--
'X
·"~
\
-
'--.
- ,
.
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
'-;'
-::.
, .
'
'-
.t:z-
("
------'·=
~~-
• - -.. ~
~
5J .
a1
~
n k ~ z" H a v 1 i ~ k o v a
"Hav:li~kdv
Kraj" -
ro~mk
I.,
8
Kraje"
II., rok 1945 a rok 1946
p . , . . . 8 t. ani v c; h 0 t e b o. r i, podie dekretu 0 narodni e;ti •
o.. D o 1 e z 8 1 z K r u c e m b u r k u byl v miste no:toricky znam jako spolupraeovnik znameho ftil i s c h e r I i n g a.
V prvni republice vykona1 u neho G a j a a navstevu a byl jiz
tehdy v minulosti orientov~n uplne f'asisti.ek:y. Svoji horli vost
v toato smeru z.a okupace je.s'tte zvsil. Oznacil . na prik1ad <lelnika H e r t. 1 a, ktereho hllid81 Mischerlineg proto), ponevadz:
pred nim vyp1ivnu1. H e r t 1 b,y1 ge&tapem zajisten a drzen ve
vazbe. Vyrok komiae. o vine by1 jedno~s1rzy. Byl odaouzen k poku~e 20 .. 000 Kcs, v pripade nedobytnosti k treatu vezeni v trv:ani 2 mesicll.
' I
·-------.w··---------
R o z: s: u d
"'-
k~
y
t r e s t n i
k o a i s e
v
Chotebori
Vit L o s e n i c k t z
K r u c e m b u r k. u byl ~lenem
V 1 e j k y a projevoval okaz:ale sympatie k Keacllm . a fisi.
Jeho jed.DB.ni proltazali hlavne llistni svedci. On sam naps=a1 za
okupaee vlastoru~ne dopis odpovednemu cini te1i Vlajky' kde sam
sebe uvadi · jako lo~a1niho obcans rise a prirovnaval se v teto
souvis1o:sti ke ''s_tice v ka11!\Yeh vod~ch" a kon~i svuj dopis poziil'avem "_'1\ldci z:dar". Bylo zjisteno, ze udal neprimo rolnike
J'ose:f'a F a i t a u Krueemburku. By1 odsouzen k tres.tu 1 menee a IQ. 000 Kca pokuty.
v C!hotebori
by1 29. rijne 1946 oc!s:o uzen Alfred B e r a n
z Chotebore, k dozivotnimu zalari, z toho k 10 letOm nucel\Ych praei, ztrate majetlm a eti navzdy. Alfred B e r a n by1 kon:fid.e nt
geatapa •. Soudi1 ho Dr. Zverina, obhajoval Dr. Kudrna.
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
..,,
·~---···
,.-~
......
_.,_,.,.,.,._.~·-p
_ .., ,
_.,
...... ,
..
-~··.
----·-
l J,
T r e s t a j i e i
s p r a v e d 1 n o s t
Mimora~
liOJovym soudatll z Ku.tne Hory za predsednic:tvi
Dr. Zveriey odaoudil 20. listopadu 1945 v Chotebori Nemce Frantiska. Z: m s k a 1 a z Chotebore, k trestu Bllr'ti provazem.
Pruvodnim rizenia a reci verejneho zalobee Dr. Havla byla objasme:na zrad.eov.ska einnost Zmeskalova. Jako 1egionB.r cyze ceskeho
puvodu prihlasil ae k NemeUlll a stal se zpravoda:jem.gestapa as D.
~1 po:stracheliL nejen mesta' alLe i sirokeho okoli. ~lla DlU prokazana eela fads udani eeslcyeh litti. Udani R. §vestkove z Chotebore koneilo jeji smrti v lroneeatracnim tabore~
Verejey zalobee v zaveru sve reci dojimave upozornil preds:edu
soudu a prisediei lidoveho soudu na radu krizd padJ.Ych brdinll
odboje, ktere jsou rozaety v oko]i meats. Tito hrdinove poloZili
svllj zl vot z:a lepsi bud'oucnost a svobodu sve vlas:ti, zatim Zmeskal ~esk_Y narod zradil a pronasledoval. Obhajce ex o:ffo Dr. Ning~ nemohl uvest zadne polehcujiei okolnoati.
Rozsu<lek b~l vykonan naverejne v 21 hod.in na dvore vezniee.
okresniho soudu.
e
-/Kj./-
------1!!!1!1J a k
e
h 0 t
e
b 0
r
t r e s t
a
-r. 1946.
V okre:se ""QSetfovano a bezpecnostni komisi do 31. rijna
1946 projed'll8no 3 0 I .· pripadu, z t .oho odaouzeeyeh 3 4 ,
v ·oovolani 1 6, osvobozel\Yeh l L 8 3 , doaud nevyrizeno 6 a.
Rozsudky mimoradneho lidoveho soudu ods:ouzeno 2 a . o s e b
k trestu zaJ.are: eelkea na JL 6 2 roku, 1 o:soba na clelivo;t::t:;J -~
/pozn. K.J. Alf'rad Beran/ 1 popraven.
Pro prestupky vyzivovaci, zasobovaci a cennove ulozeno
1 2 2 pokut v castee 2 3 O. 5 0 0 Kca, pro p:featupky polit.icke ;pravy 1 2 8 trestnich nalezu
5 2. 5 7 0 K cs.
Dalai odsouzeni: Dymacek Emanuel z Kru.cemburku
1118nze1e ~tejnarovi z Kruceaburku
Marie Eckhardtova z Chot,ebore>
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
_,..........
··-····--··
,~>'........
···----~·.
""""
.."'-""'-·
• .
--...
""""'"Ho·•••,,.. ........
n~·-"-0•.......
.,. ,, .. ,"'"". """"
·~""
••• '
.... , ........... .
!9 ,
~
1 a n k y
z;
" Havli~k<lva·,
Kr8je "
nHav1ickuv Kraj .., - rocnik: I. 8 II. , rok: 1945 8 rok 1946
Ptatni narodni pou{ - vzpominka na pad1e - se konal8 15. cervenee, ve Slavetine, ok:res Chotebor.
vr
e 1 e d ek u j e me •
Na okamzi ton pom.oe· poz\ls:taljm po ]-3 obete,e h ze S1avetina, zavrazi.e~eh SS!Iaey, posla]i 400 K mariZeie T. a A.. Stradalovi
z 'freste na Mor.., a kapele naseho vynikajieiho a obetaveho
praeovnika, re:diteJ..e, D. Svobody z Havl. Borove, 3000 K.
Dary b~lly ihned rozdeleny.
Jme:nem pozdstaljeh. a N V vrele: dekuje Ing. Josef Kevka, predseda.•
Sedm
s;; tate,cnyeh
u
Leskovic
!like j mi lma tre.
J8k by ne.
Vsak -:~ se je:ste ~time.
Pf'ijedem ria taneich a na lafetaeh ael.
Ifa vz.Quseyeh berancieh
s bukotem letadeU..
Je noc:. Je pallla k:ulometu.
Jich aedm bran:! ae a vlei u:toci.
Zde msti vost germansk:S Q.Jl&& slav:! horda ske:tu,
a s.edm. soudruhu si padlo do naruci.
Soudruzi umiraji.
Co DW si maze pocit?
. Po seat let tYrani
aeli jsm.e sizy v oc::feh.
---------
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
-M.Ko
....
........,.,... ......,...........
,;
_.~..._........
''
"'-~••o>o-~
-
;,;~
.........................
""'~<UM'M'""""-"'""'""'''
n>'O~
' ~
''Havii~kllv
vy
Kraj ",
s t. a v a
ro~nik
1, rok 1945
o d b o j e
v
c-
h. o t
eb
o
r
i
- r. 1945
.......,..Nejdojimaveji pllsobila ~estne, v zeleni a v ramci statni vlajky umiatena sehranka s prsti, prosaklou krvi techto padlYeh hrdinll partyzanskeho o.dboje u L e s k o v i c. Ke .schrance
byl prilozen zaznam vilemovskeho farare p. J'"' Chae:iraby, kter.Y
na svou knezskou a lidskou cest prohlasuje,"ie teane po prok:latem.
~inu, spachaMa zurivosti teut.onskou v t.iehem poleati u Leskovic
na tech, . kteri ali za velltYm dlem, a obetovali zi voty ave v nerovnea boji z:a mes!~n:( noei z pondeli, kdyz uz svitalo, na utery
27. brezna 1945, zem k:rv:i prosyeenou ze tri lli&t plne krvi prosaklfc:h vlastoru~ae vyjmul a de tet.o sehral'lllcy ulozil."
I tento list je G.okladem state~ne cdvaey ceskeho cloveka a
kraseym a'Tedeetvim lasky nasieh lidi k oojovnikU:m, kteri za nas
vse:eh.my, za svobodu lidstvi, za volnost v.yznani dovedli polozit
av:uj zi vot jako Rejvetsi
dan.
----.-.-...--..
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
.. ., ... ....... .
;
_,_,. .
~::~::~~:0::::::
H,,·,.,,
(j ,
H r b i t o .v
Chotebor
z.
svetova valka
Ye spol.eCnem hr.obe jsou pohrbeni voj:!ni:
rustY gardoVjl vojak
c a s u i 1,
l:eskoslov:enskt vojak Vladimir M a r
v L e o m. o v e e, P• o Rovno, SSSR /
svobodn:!k ee,s koslovenske armady Vasil
rumunskj fronto,Y vojak Jan M o n o r
offi::l. 44, z Praaeoveni, lupa Romanati
i s k a, narozenj ~923,
ceskoslovenske narodm.osti/
l i r · o k a n,
a m u, rum.. jez:d. pluku l2 ,
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
o;_, ...,.,_
...
--""''''·"
.
==============:::::::::::::::;:::=::-~---~~~~~.
Ci... -
e. B e ., I
D o
lt
~
'
\
e. h o. t · i bre 1/
"
Reku 194~ ''byl v Pr~ze ti!ce zranin ;/ a~uic$1 27. kvitu/ ·~~
Fa. r n .:! _lc ron i k _a
a v ~.~ zemfel. »o: miat.a pfilei~ otevfeu _auta a nimdti
voj,ct
ko8li probl!dlq. Stu4eneclq pan- ~are Toaoy8Jrt a ro;tdlf l'ospoika,
ze Svirmeh~. 'byli ocl'V'ezeni,'~-,poaivadl u nich ~lezen.y star4 zbr~ai.
Zpr'v o ini!eai Liclic, J,eiekd a !erveil4 pl:ak'ty ae ~rv· popx-a-,.
./
-..,._
.
---:
_'\.
,
. <
-
-
-
-
----..,. __
veuteh - - mezi Jdmi ·i chot!llofak4ho feQ!Jca· ~: i p k_. a - p~old
~
~
r
~
~.....
'\.:: -· ~
vzruiuJ!C'!a do~.
Pobfby aeaili 'It koJllilv ' bro$841'.\Vm
pr\\vo4em., · jen ·ujbliiAim. c
pfibuzi\Vm dovoleno provazeti rakev. ·
_ "·-- _
Pfi pobf~ - ~ezrdka . _Pi · p .k a' v DraiL~ P,~JiravenA.o, policde ' \
VJkli4ila . hfbitov d.p~.
~- "
- ·· ~ '~
- ~·7·
•
.·
-
'•
·
·
d.
.
~
~
• ••
\-.:..:
0----
•
·
_..,.
_
•
-'-
·"
.-,.,
_
s
---;
-
.
•
...
•
-::-
04 15. Jaf'ezu 193J, k<lJ pfijelo J:liJieek4 vojak:o·- do ~Cb()tibof!e,
u.O ·ae · zm.I.U.io
·v jak~usi pevnost
J-poaa4kou ~ojeukou,
voq ·a ·
.Uq 'parku.i!~ - v zQcou1;!ch e · llll~tvem 4eJIIli vy-eh&~e-j£~. sa obvoa
k evi~tln:! •. Pesto.ra~ se zmiaila v clvouja~~•u.-~ Qalaiiua oclv,clina" ·
na p~~ei clo l!ie je~i~v'-~ ~i·~•oja~,m a Qivilia·t y7
.
-'
-
_.-
'
..,._
'
/-
\::.:_
-
/
.--
\
'--/
.
.,..:'
-
.
~\
,
\.__
.
'
Y~ okol.Uch 1.-ieh-rQ~vi_j:£ se. ~i~ost o4bocjov:,, doaa~ch
1
eizfeh partyzau.
~
'
•
-
...
---:-
-v--~ sobotu -5•"' k'ritaa~
"
' ....,.
-~
\
~-
·f
- .
-
____ .....
1945 ais~~ olivlo DU-oclaiDQ.. prapol"J _a oily!!""
vatel.4
. oalavovali
pf:£Chod
sY:oe<lJ.
v ~.,,
lJyl r_uatanoven ~odrd
.
'
.
ytbor,.
do- llihol byl ·p ovolu za, lidovo\1 -""--~etra• Jl!stn:! dp.-:- :ta~''·
~.
>
Prchaj~c!
_
aillleck6
al'Dl4a<
se~
hllala
llistem
a
pfiaaiela
-1U-6zu,
cjel
'·
·--_ vrcholil.a ~~ .nitna <-1 945' kQ JIOtorizovau #414' llitld· etf!le4' .
do oken, zani·t il.y -polary a zld~iq ·i fadu llvot.d~ , · . , - • .. '\ ~"
'
~·
.
\,
. . -- . _-,-· i
.
.\
' . . ,. -
- .\
_>
·-
/
-
.
..
-
~
r
. .(
·."--
.
p'tek 11. k'dtna ·1945 lton& byl po~e:b_ l1 p$dJiell za svoli04a. _
aeAlf
13. krit~' osi.aveno o;¥otioze!d osiavfttmi ~ohoel.tllbami _- ~-~
sa
?
~
avobodu, •• ll~~ati, Dtis\skteh lif~dl. ·
~
,
,,
··
'f;
,
:•
\,
.
.
.
.
.
y
.........
__.._
~
'-,
..,_
(
~
0
(
/
"--
-..,..__ .. ./
"
(
·)~
- ..;:/
·-
.,
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
:::,_
_/
·
..
~HO~IBGI
.
. .
'
~
-~
Cbotibo!stY zpravoiaj~ Ro~n!k YII~ 1979 a.r
a~rana ~14- 15. Zprac~vel - - J~siav Tt~
,r
J"
\:..
· · ~ ··
-~ .._
t'
(J'
'
Joaefell · Bi1kea
.
.
Po·tk&vali jsme ho . ••lillli az io posled~o ·ane livota na prGch&~ee
_po chot~bofska namiati. 7• f:(jna uaill\11EU10 roku ,-j il ·nepfiie1 a ·1,2.
i'ijna jeme se "'r ozloul!i1i v pariubiek4ll/krema~oriu a ·hoaJJim e p~cti-,
i'(i~
'
....
'<·
, y-
t!.!,c¥
v:IIJl alovite.. "- . ;-
f
l~~;
..,
..._t.~:.,.:
"#--"
"' -J
""
~..
-
-.
-
.
.
ve·
..;
~-
~
""\.
Josef ~l.e~ ae ~~1 6• li!ezna l896 ·v pe!etn' rotini )[ol,i'e
..
'\·
)
v jiho~esk4m MstelkU Klekotech. V roiini Pti jeU:nActi . aiteel:l ne- 1
mohl byt ,blahobyt, pfesto ho uli\ vy:u~i.t lcni.bDPc.em• .·"
~vlea 19 letech
~71 oa.ve«en·
a v a.;.vnu
ltl5 oajel , s "marikou"
.
'
I
u ·aali!fkoll f'r~ntu k ~ernopolu, tie ·ae ji.~ v za~:! ·1'81 na p~~,uau· ·
.t4 po~ · stril1 zaJIIlout.. V ruek4m za.)eti tilce preeoval na , ~a:ov~
trontevtcb ko•UJlikaei ·• . v zemMil:'atn, pi!OOtal pi'itom vaw. one~aecnlnt. V ro~ 1917 . vst~upil /ao· lep:! a · pro•i~al eiblfskou &nabazi.
Do vlaatl
vritil Z Vlacli:voatobl eeet.ou kol~m SYit.a. P!-~a' p\\l
rotG ahUil zami_st~, al , b7l ko)leaui pi'~jat u zeJiak4ho,- fiaeDJJ.Uao
feti telstvi -.,-- ~atielevi, · e~ poztiji_pi'eiel 4o .·a olaova_, potoui
ao lievoae, tte p;;lil obtobi po llllichovelt.SJJL ~;ikUfAl, volebaiho li~.
latu~ a !a'-lm Blinkovyeh g$M· al ~po ·naphilm je~t.ch ae&la•eesi ven!"
DB.e 20. bi'ezna ~9.39 Qastoupil v Chotiboi'i jako v•uu;·k~utrol...
mho dCJl~.t bera:!ho tifaiu;.. Seznamuje se s JJOv.fa prcutotf~, poln'v' apo1upraeovntq,
Y rioe ·l.t40- ee 'z.Pojuje ·a lae•
•ntem~--~,.,~ea to .• ilea'~ eqpiJG' .•Pl-~!'i.i" ~v KOlin~ . /kr'a~
jat§tiea JUOO/, ..,...,_ . Joaefem A4ri.Ueltl a etakare* lforavc~ kteft
byli v- roc'e · 1943" ueist.y popr•veni_..
/ Josef Bflek" lifi let~, f'i-.nanl .pfisptv4 ne .o 41oj a podi)oru
rodin si81\1Ch, provlhje ,~polehlivost ~itch olDCuA pro jejich
pi'ipadn' .zapojem do eAoje~ V srp~ 1941 ·je. sltupiaa V)rzrazeQ' klc:onfi«ente~a. Po zatykllni v Kolini · je .seatapea zatlen l:'!ement ICUtaek
• 1• .- P~eince 1941 i ,-Joa:ef'- Btlet. J'~a~~j:f .,Yelec:;)q,· btU · --~-Di v P.UUidcton, pek ·· i t . miaid. o 1llec1U .a :tllk4 pnci .v ~.ereztu. ,
~ ae p~J;,· v pd.r.itivrdci. po4iliakaeh bez ·alkozy operaci u~ . / ~
a lWlravuje .ae jen ~cl1Jq p41i le.k4ho 14.k efe- vlinl~ n.r..t. l:uUlek
• brezia~· UJD:!d. ,
'- · ·
, ·~· · , ·
··
/
~
.
.
~
'¥;!
'
,,
•
4:
..
\
~ -j!O,
r·•·
'
"
_., -.
.
"-:\
•
-
.
•
'
.
.
j
-
}·.·
-
J,
-
. _-_ '
''
._
/
..
'-:
ee
~-/
"'
·.---
/
1.
-
~ .h)
·~-. /"
,~,,
'c_S·J''.
- '·!>.'....
.;---Ttl
::>
:;;,!l
-
-
b_;
:_l_
:<:.:. - \
•
\
.
<.,...
0
'G
1_
1
••
'
. --~
-
•
~~e
-
-
0
•
.
-
-·
'
.......
....--~
i
.,.·
'i
\
~-
-
~
-
'
-
-
'
-
'>...;_..
-.!/'
-
-~
.
-~
"'
_!
.;;,.
."
/
~
Pat Joeef'. Btlek, pq.tuje -u Paakric a lt ",Yelechk v •pei.J abmJ• a po "
jejieh ·akonlw .do eoul1D(ho wizen! . v ·J>ri!la~eea,/ lt4e :.J4e 4• aervna
194.3 spolu a eautad pJti vlzm/~pf. ·-toaeia lC~peeJctm ' a qh~tlbQfe/r
pfe& III~ ·~t,\ ~ so\ldu. '
.'f"
.. - " , ."
.
.>
•j'
'
\'/
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
'.
--
r
~
.
~
·t
~-
"...._..._.o
.~ s~~
. ..
.
~-
·---
·-.
"''
__.
--
~
/
-~
_('f.,
,._
--
_...
·~----..--
....~---
.........,
\_
Po tfiu.c tiao<li!lova· pi'el!!em j~ odsouzen ke tfea roldla t4anice '
it~/
a pfev$sen v poutech ~; star4ho hrada. v Gflfentou:l. __· Dne 2. b&zma 1945 ma ·lfitt pfecJh. zpit -• atwla, "pu.t'Uje dO Y$maru,
Ert'urtu a pro ·cha~s ~ 'l elezldei v ftsle4ku · bl.:!l:!ci ~ frfl)nty _zplt ·
.
,
.
. .- ---:y
;¢-~
'
~~,
..
(.},,_
,>d--,
...
~
~ ~-
,. "
.
.
-~, .· '
.
•
_/ '
.~:
_,¥
~1
I
_;
.
~
-
-
do Grlfento~. Koncem U~ua 'rla ~zm.c-e • • • - ~mer.ickou ar-'4oa~ . JQ8~ 'Bilek, _ti~ce neaoenj _sapa~eza pl~~~ e ~le~ trvef• ae
vrae:t do~ ~otil>o!e a~ 5· aervn.a. Do v'nec se '141:!/ ~- neaoeaioi a pale
polJtv,, llikol\k. ' ldsied V. ·auiatoriu.
_
x
''"
/Eo av4m uvra).u utapu.je do s.,.zu oev,boz~ch poli ti.dlcll -YizDd a pozcH~l do ·s jeanoee-' odborM-st4 - o~ganiz8ee, v 'ml byl"t;4afo·
tfi cJ:&!tk;r let pi»kl8~-, &U.e 0,1 ~leD.• o~ea~o ·oqbera; t4to /
orgiUZ8C8 a / starostliv/m -aoei'~ ref'erentem.
:'
'
<;_~-,
~
'
·..
-
'-~ -
/
,;.;_
•,
\
,~
"..
"'- ~-,...--
_J
--
-
z ·_Btl.kovy inieiatiVy )Wl v r,ee 1968 pGetaven
..._,
"
<
1'
-
•
.~len& ~t,_abu--par'UNZUsk~
?Jt
Jaroslla~a ti~aeao.
1>,
"t : ' ..
....
--
-'
::--
-
·:.:..
.
m:al.Y
pomk padlja
-~
,_.
-......._
Wi,p• •.J• Busa poaJ.e 'vtt:V&rlleho QB~
<
-
.
-
-
;
.
.
~eioutsk4 z4sl~ 'i.:r1 ·v~-..~ ':b oml
Md$il:! prvn!ho ·oi:-.;,,- iestn.tm odznakem Sv8zu ..bojovafk\l"ze ~Vo~da
~~ o.
Zia av4/-odbojove
8
pla~.-teu. liatfedJl;!ao V/bon m:uocmi frent)! "k 5.0 . ~ai ~vsn.it.u re~ .--
~~t
91
a ~eatzWta~ ~az-_..;m
publit7; ~ •cJaii:! - 1/-25. vtroai o~voi~en:! ~it ,
..
!sPa·. v ,__J oed\1
-
. .~. ~~
. "''
.,. .
,
.
"'.\-
y
~ ·~
J
•
-
0
~
'
-~-
."'
~c
'c
-,
~
_ _.-
"
·'-
_.._el.dobrl
-
_.-
----..,_
X,
• \
'
/
c:~
1
!l.Ovik, vl8ate.-c, viri\f'!lea.
Jl8i! odbo~skt! o.~ 8 ,o448i\f" oi,!81l repu~li.ky.
."
()~t<t
Btlko-v i
"
\
---
--··········
~ ~,;_;:
~1~.ilo
,•
--
/
-~ -.
-
-
'
7
_, - ._
,_.. --
>""
--
.
;/
- ~
/
/
-:x
\
--"
y'
_/
"""-A
~-1!liJ
"
/'
_/
/
'"
~
'
' :/"
'--
_\...:_
~ .
,--
/
·-
\,
·-
/
/
-~'-...
zo
';.' ~-;.
._/'
..
\
)
""
'<i
..::::--.
~~
~-G!l~.s.
'
'I
~
,;-·:
-
:-·~>.oi
"'-'Y""-
'
t\.¥
j
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M.' Jágr 2013
:,
)
___,...
'-
(j-,
.
Vz,pominka
n a
Bohumila
Podle Jana Dousi, urednika 0 N V v
D o u
s
u
Chotebori.
Najenom v samotne Chotebori, ale i v Praze na barikadach
a ruzeych mis.t e,ch nasi republiky' polozili . pri narodni re-Voluci
v roce 1945 sve zi voty krajane chude ,ale krasne ~e.skomoravske
vyaociny, z kraje Havlickova a naseho starobyleho mesta .. Jednim
z nich byl take B o h u m i 1
D o u s a, technickY urednik
Skodovych zavodu v Mlade BolesRavi, choteborsk,Y rodak,,ktery dne
5. kvetna 1945 0 17 hodine padl- Z2 SVobodu naseho naroda na dvore tovarny- automobilky ASAP v .W.J.ade Bolesl.avi, byv srazen zakernou strelou nemeckeho e.sesackeho vraha ..
Je ~~ primo s~mbolicke, ze on, c~ovek opravdove prace, projevovane nejen slovy ,,ale i ciny, musel zemriti prave na pude tovarny, ktere nejvice sv;Ych sil venoval.
\--'""
--
Narodil ae. 20. srpna 1905 v Chotebori, kde vychodil obecnou
skolu a nizsi tridy gymnasia. Potom se vyucil v zivnosti strojnic.ke a elektrotechnicke u fy Cyril Liska v Chotebori. Po vyuceni
abs_oLvoval statni prfunys1ovou skolu v Mlade Boleslavi. Presencni
s1uzhu vojeBSkGu vykonaval v r. 1925- 27 u leteckeho pluku 1.,
T.G. Masaryka, v Fraze •
. Po navra,tu z vojny byl zamestnan u nekolika prazskjch firem strojni~kYch a v roce 1929 na doporuceni tehdejsiho redite1e pr~slo-­
ve skoly v Mlade Boleslavi, jako jeden z nejlepsich zaku teto skoly, byl prijat do ~kodov;Ych zavodu, byv. Laurinky v Mlade Boleslavi, . kde pracoval jako technickj urednik- konstrukter az do
sve smrti. Tam sa take o~enil a zalo;zil si vlastni rodinu .. Byl
otcem dvou s~nu, Vladika maturanta vys. stat .. prfunys1ove skoly
stavebni a Jirika, gymnasisty v Mlade Boleslavi.
Mimo sveho zamestnani v tovarne, mel nejvet·si zalibu ve
f'iliatelii, ktere venoval, krome financhich nakladu, mnohou hodinu, ze sveho akromneho volneho casu. Vsak zanechal po sobe krasnou a velice eennou sbirku postovnich znamek, kterou stars! syn
7laaa po nem prevzal.
"
i
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
~
f
{t.
/
Dale byl clenem a cinovnikem ruzn;Ych spolku a korporaci, jako:
Sokola, turistich?ho klubu, divadelnich ochotniku, autoklubu Rl!s,
aeroklubu, Ma.s:arykovy ligy proti Tbc., myslivecke jednoty a j.
Za okupace zustaval za vsech okolnosti vernjm a nesmlouvav,jm
Cechem a ke svemu narodu se vzdy hrd.e hlasil. Zapojil se take
do ilegtUni odbojne skupiny proti nemeceym vetrelcUm.. Skoro kazde noei tajne v.ychazel z domu, aby jeste s dalsimi vlastenci v
" orllehlem altane montoval VJ'fuusne stroje a pripravoval se na konacnY boj a znovudobyti nasi svobody. Byl take v predsednictvu revolucniho vjboru, ktery mel za ukol prevziti tovarnu do ceske spraY"$··
o
tetOJ jeho cinnosti se dozved~ela jeho rodina teprve pri pohrbu
z projevu zastupcu mistnich partyzanu a jinjch odbojovj-ch slozek.
Za tuto cinnost byl mu min. narodni obrany udelen "in memoriam"
csl. v~Hecey kriz a revoiucni medaile.
Bohumil D o u s a byl dobry clovek, syn ceskeho horskeho kraje Havlickova, ktery tolik miloval a 0 jeho zivot a osudy vzdy Jevil velikj za jem •. Rad procital krajansey l.isk a z kazdeho uspechu
sveho rodiste mel uprimnou radost! Treba jiz d]Louha leta zil vzdalen od rodne enotebore, nezazadal 0 udeleni domovskeho prava v no'
vern
domove, ac mu to b~lo nabizeno, ale byl na to hrdy, ze prislusi do staroslavneho mestecka pod Zeleznjmi horami.
Nakonec Jan 1lousa dodava:
Verim, z~ take . on nalezne ces~tne misto mezi vsemi padlymi Chote~oraky, nebot jako kazdy z nich , take i on polozil svuj zivot
za lepsi byti tohoto kraje a cele vlasti, jsa veren dejinne minulosti sveho rodiste, kraje Narodniho poutniste, posveceneho drive jsi pritomnosti tolika nasich nejvetsich velikanu .
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
-·
-
---
(/.~.
~a. ehotin
Hlaseni Okresni osvetove rade v Chotebori- dne 15. 1edna 1948.
Jako prispevek ke +.knize Choteborsko v narodnim odboji z.asi1ame se·znam nasazenj·ch pris1usniku nasi obce jsou to:
KaJL>e1 K r e d 1
Kare:I E i s e n v
Jaro;sJl.av 0 b e r
Josef H a j e k
Josef' L e d v i n
Jase.:f L a s e k
Bohuslav R y c h l
nar .. 1920
o r t
naro 1920
a i t e r naro Jl.9 l9
naro 1921
k a
nar,. 1922
nar., 1920
y
nar., 1922
V koncentracnim tabo:fe R a v e n s. b r
u
c k uveznena byla
A1zbeta R y c h 1 a, naro r .. 1917., By1a veznena od roku 1941,
az do konce va1kyo
Hroby spojene,c.k;Ych. vojaku na katastru o,bce neJsou ..
Za Mistni radu osvetovou v tachotine Antonin K r i v o h 1 a v y
Raz:ftko:
Okresni :rada osvetova v Chotebori
Cj .. 86
Duslo 1'7., 1edna l948o
+ Kniha Choteborsko v narodnim adboji nevysla. Poznamka: ro 1979•
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
==c;;;;.·-·-
' ,..._,, __,,,,""
........-
"'-""'P--·---•O»O __ ,H
. . .:::::::::::::~:·:::::::~·.:::::::::···
·-'"'"''''~~"''''"~'''"~m·~~-M.,
'""''
(f.
C! a c
h o t i n
Z kroniky KarLs Jav.Bcka, ze Sobinova
26 .. 1is1topadu 1972, ve vesnic:li ~achotin na Choteborsk:u b;yl
odhalen pamatnicek Josefu s o lb o t k o v i, italskemu legionari"
popravenemu rakouskou soldate..~k:O!u v. roce 1918. Ani po 54 l.e.tech
se nez.apomnelo na ceske '-.rojaky, kteri bojovali proti rakouske
monarchii .. Zasluhu na teto akci maji clenove SPB - Svaz proti:fasisticcyc.h bojovniku v Chotebori ..
Byl to pro nas mLsdsi, kteri jsme jeste v tu;t::' dobu, kdy
byli popravova.ni cesti vlastenci' ne.ziii' nezapomenuteln;Y zazitek .. u pomnicku mimo peti pozarniku, stala hrstka byvaiych
Iegionaru, v ci vilu, ve s:ttari koiem osmdesati let a jeden 85
l.ety s.tarecek, jiz strim ohnuty, v uniforme ruskeho Iegionare~
Bylo dojemne, kdyz zdravil vq,ens:kym pozdravem.
Shodou okolnosti jsem hyl slavnosti pritomen a mohl si
vypujcit, od sestry popraveneho legionare Jose:fa S o b o t k y,
nekolik vy strizku z novin, z let po prve svetove valce.
Fejetonem Jaroslava K r a 1 e, z nezjistenjch novin /asi
z r. 1919/ se vratme do doby, kdy rakousti vojensti pani jiz
vedeli, ze maji valku prohranout. ale presto davali popravovat
ceske i slovenske vlastenceo
Vzpominka na popraveneho legionare Jo.s efa. S o b o t k u
Jaroslav K r a 1
---------------------------------------------------Nadherne a ciste jitro rozbresklo se na horach. Vychazejici slunce polilo zlatem strme steny pred nami se pnouciho Monte
Viesu a jeho hrejive paprsky zabloudily i mezi naso Bosnaci ziv.e
rokovali, neb nadchazel den pln;Y nejistoty a ocekava.ni. Rozhodli,
ze dne:sni noci bude bosenskou udernou setninou, k niz byl jse.m
tenkrate pridelen, prove.den utok na hlidku pod Monte Viesem ve
Val-Concei, v niz vetsimou ubiti nebo zajati - tak znel rozkazo
Den uplynul v pripra~ach. Kazdy dostal nove rucni gTanaty a hauptmann Glk-1, Tyr618.k, vsude, se znovu objevoval, po;roucel a kiel ..
Pak utvoril ctyri oddily po deviti a ostatni zarazeni do rezervy,
ktera mela pomoc v nejhorsim. ~ecnilo se 0 metalech, 0 zradcich
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
--·-----~-~-----
-·.. M---...-·~><•·n·-··~····
===...._- ---
·--~--
(g,
i o prisaz.e a brzkem konci va1ky~ By1o toho snad zapotrebi, nebot
pred 14 dny preb:€hli k Ita1um tri bosensti a dva cesti dustojnici,
/porucici Jo~sef M i k u 1 i k a Ladis1av J u n g/ a neko1ik dni
pote pet Bosrtaku z nasi uderne skupiny,.
Jako vzd;y, tak i dnes, kdyz s1unce zapada1o za vrcho1ky nebetycnjch hor, rozbouri1o se udoli pravidelnou stre1bou z del..
· Ref1ektory vrha1y avete1ne b1esky, rake.ty jako zhave s1zy padaly
do tmy, tu a tam ozva1a se i rana z pusky ..
Nasta1a uchvatna noc z 24. na 25. cervenec roku 1918. Ze zeme vyatupova1y bile pary a va1ely se po stranich. Dela dohovori1a
a nastalo nejiste ticho.
Sed}Hi jsme seskupeni v hloucku. Bosnaci popije1i rum, ktery
jim da1i na posi1neni, rozjareni a snad take, aby c1ovek zapomenul. Za nedlouho vsak uz prod:lrali jsme s ,e lesem, vodou, pzes
balvany, az na pokraj m;Ytiny, za niz dleli ti, ktari meli byt
povrazden:i a nebo zajati. Leze.1i jsme , tise, zatim co vojaci vybrani k utoku, platili se ku pre,du a brzo se ztrati1i v seru,.,
Pojednou se rozsviti1o .. Ce1a postranni stran se ozari1a a Jasne svet1o reflektoru sinulo ae pomalu. To trvalo chvili, az opet
vsecko zmizelo. A b;yla opet noc a tmao Minuty ubiha1y pomalu a
zdaly s.e vecnosti .. Co vse prijde na rn;ysl v ta kovem okamziku nebezpe_ci! ~...
Vzt.y cil jsem pojednou hlavu ...... Jasne volan:l zaznelo:
"Bratri' bratri Cesi! "'., Wzy vime' ze jdete na nas ); poslaii vas na
vase rodaky" kteri bojuj:l za svobodu. Neza.b:ljeye, bratri, nezabijejle, ale spo~ jte se a nami t"
Leutnant Kirnbauer., 1e_zici nedaleko, se ke me prik1onil:
"Was rufter?" Neco jseiiL rek1, nevim co·- By1o zase ticho .. Na navrat nebylo pornwsleni, vzdyt pry rozkaz znel jasne, a byl rozkazem. Kdo:si vyno:ril se: ze tmy a oznaraova1 1 ze v predu jsou draty
a ze '"tech tam" je asi mnoho. Sotva slysi te.1 ne se telefonovalo ..
Zar<B:ely mes,i c vystoupil za okrajem hor a ozaril cele udoli ..
Oz.valo ae znovu volani, ozvena je doprovazela a srdce to rva1o o
Eo,snaei by1i schouleni a zarazeni, jako by tusili 1 ze se zde odehrava n~co hrozneho, neco nevjs1ovne hroznehoo V tom volani umlklo
a zBrachotil v;Ystrel, za nim druhy, desat;Y .. Rucni granaty vybuchovaly a cosi svistelo vzduchem, kdyz strojni pusky se rozbesnily ..
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
........ .
.. ----- ---···
-·-~ -~ --~----*·-··~
'\
~-
v
Udoli promenilo se v peklo a jednotlive rany pojily se vtahle,
souvisle duneni.
Bo j zuril dlouho, az byl dan rozkaz k ustupu, ale byl to skoro
silen;Y utek, pres kamsni v temnu lesa~
Unaven us:inal jsem ve stanu,; a.vsak brzo na.s probudili, ze pry
hauptmann G~rl volae Dela jeste si vzajemne odpovidala, zat:im co
korunami stromu selestil vetrik. Na pokraji lesa tmely se po;sta, vy, a kdyz jsem pristoupil blize, rozem1ai jsem, jak jak;Ysi cl.ovek, spoutarzy na rukou a nohou, lezel zde s rozbitou hlavou~
Bezbrann;Y a s provazy na celem tele lezel tu Josef S o b o t k a,
je~en z tech cetnjch mucedniku pro ceskou veco Nechvel se pred
s.IM.'ti, . ale klidne hledel do tvar:i sv;Ych neprate:l. Vyslychali ho
a odpovidal nebojacne, klidne a bez rozmysleni ., Presto mu pohroz;ili nekolikrate. revolverem, kdyz nechtel odpovidat, nebo kdyz
r:ikal, co nechteli sly s et, neb verito i'{ekl sve jmeno, odkud je,
kde slouzil drive v rakouske arm:.an~, avsak sv;Ych soudruhu vyzradi t nechtel a take na otazky jak;Y i talsk;Y pluk se. naleza na opacne strane, jake je opevneni, nalada vojska, co se stalo s uprchl.:imi dustojniky, mlcel jako hrobo Ve sve zasti pripom:inali mu matku i mil.enku" a kdyz a€ ho posmesne ptali, zda vi, jak;Y osud JeJ
ceka, rekl klidne:"Vim jen, ze ze!Ili'u a proc ..... "
Prise! lekar, odkryl vlasy z krvacejici rany, mavl rukou a
z:ase odchazel. Ivlezi tim, co byl hlase.n V'jsle:dek nocri:i akce:
"Osm ranen;Ych, dva se: nevratili, snad byli zabi ti a je.den [email protected] leutnant M a j o, r, rodem Maaar, hejtmanovi prubeh celeho dramatu. V ruce drzel kratkou :i.talskou karabinu, kterou se
s o b o t k a branil.
"Pl:izil jsem se se s.v,Ymi dev:iti stale blize, az k dratlim a nejprve jsem spatril toho zde,, jak vola do hlaane trouby. Nerozumel
jsem ani slova' a lezl jsem pod draty' stale pomaleji az k nemu.
Vymrstil jsem se do v;Yse, uchvatil jej z nenadan:i za krk ahledel
mu vyrvat tu pusku. Branil se zaufale a nevim, jak by to ' bylo dopadlo, nebo-t kdoai spechal mu na pomoc, kdyby nas cetar nebyl
priskocil a nebyl ho ude.ril pazbou do hlavy. Klesl a v bezvedomi
jej donesli az s.em .. Ja strelil zat:im po jinem prchaj:ic:im ajiste
jsem jej zasahl - zdalo se mi, ze ani nedobehl. Byl zo zajiste
jeden z nich, a vecna ho skoda .... v rcizkaze zne1o , ze v;Ystrel
z revolveru je znamen:im k utoku a vsichni as povazovali muj v;Ystrel za pocatek boje, ktery se pote rozbesnil~
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
.....
'-',. ;; ,..'-"'"--"'""'"'' w~-·
.. ::·,~~-;:•::::::;~-::::: ··,.::;.::::=:::::--:...---;~,:"'
;.
_.... .,.. ............_,...
~
I:/{
Ve s.vetle mes.ice nahle jsem pozoroval, ze jich prioyva a byi jasne slysi te ley hluk spechajici posily' ktera as oyla na vsechno
pripravena. Vzdyt teprve nyni se dovidame, ze k veceru prebehl
nejaky Uk-rajinec a vsechno vyzradilo· A tu karabinu zde chci si
ponechat na pamatku ..."
K ranu bylo uz jen nekolik hodin. Vetsina a take dustoinici
v
rozesli se ·do swych stanu a za vystupujici skalou zozzehli kuchari ohen. Pouze nekolik nas usedlo kolem strazi, v jejich stredu
leze.l S o b o t k a. Mesic jiz zapadl a neurci te sero, prosycene
nocnimi stiny, nas obklopovalo ... Bylo takove smutne ticho. rusene
pouze praskotem nedalekeho ohne.
Dal jsem se se S o b o t k o u do rozhovoru a Bosnaci nemne
naslouchali. s 0 b 0 t k a me licil svuj domov a presel k vypraveni o zi vote v Italii. Mluvil s nadsenim a pojednou se: me otazal,
zda vim, co sa s nim n;yni stane .. Sna~il js.em se jej potesit a sam
jsem si namlouval, ze italske aeroplany shazovaly nedavno letaky,
v nichz italske velitelstvi oznamovalo, ze veseni zajatych 1egionaru nesmi se jiz dit a bude oplaceno tymz zpusobem na zajatych
nemeceych dus.tojnicich •. A nev;im ani, jak se stalo, dali jsme se
pojednou do rozhovoru o pritomne noci .. Vypravel, jak byli na vse
pripraveni a jak oce.kavali, ze budou utocit pouze cesi, kteri k
nim prebehnou a pak ze by to nikdy takto nebylo skoncilo ....
Opet aa probouzelo nadherne jitro na horach .. Mezi strazi kraceT S o b o t k a, na zada rrm dali dva pine tlumoky a cela setnina ubirala , se do vrchu Gaverdina a dale do vesnicky Bondo, kde
cekalo jiz auto s cetniky. v pautech odveden byl s 0 b 0 t k a,
k polnimu soudu do Tione. Asi za tyden spatril jsem jej opet a to naposled.
v male ves,n icce, v Bre.guz.zu, sl">..I"omazdily se vsechny druhy vojsk
rakousk-jch i ce·tni ci viliste a v nekolika recech precten byl rozsud'ek smrti. s 0 b 0 t k a
byl zmenen k nepoznani .. B;Yvalou
cestnou uniformu legionarskou, zamenili mu jakymsi oblekem trestaneccym. Ale zajiste ani nejuhlavnejsi nepratele neubranili se
hlubokemu dojmu, kdyz S o b o t k a jako hrdina beze slova prosby
neb zlorece.rri, s hlavou wztycenou a uprostred nesceteych strazi,
odchazel na :fr ontu, aby ;zyplnilo ae na nem ukrutenstvi, spachane
jiz na mnoha jeho bratri ch. Polni kap]Bn Svec, cesky knez_ z Brna
jej doprovazel .. Jiste, ze po celou tu trnitou e:estu posilovala
ho myslenka, ze doba osvobozeni ujarmene vlasti neni daleka
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
-~--
,_,_
··1·-·t-... •~·...-·---·
• ····-
~---··
'fi.
a ~secko stradani i zivot jeho bratri nejsou a nebudou utraceni
nadarmoo.
A dnes, kdy cely narod vzdava po.ctu temto narodnim mucednikU:m,
je dluzno pri svate jejich pamatce uciniti slib, ze nikdy jich
nezapomeneme ,. ani tech, kteri jim byli nejdrazsi o Je nutno vzpomenouti i jejich legionarsk;Ych bratri, kteri dopocivaji v daleke
cizi zemi a nevratili se do osvobozene vlasti .. Z nich jiste tak
mnoh;Y, kdyby konec valk:y se byl oddalil, byl by by val zasazen
smutn;Ym poctivajicim osude.m hrdinneho ceskoslovenskeho vojaka
od Breguzzu, legionare Josef's S o b o t k y~
.
V POND:rf;LNiKU z rolcu J.:919, na strane 4 se docitame o slavnem
pohrbu legioni3.re Ja:sefa s o b o t k y ..
Velitelstvi ceskoslovenske domobrany v Italii a ceskoslovenskj
zmocnene.c v .Rime meli za predni ukol vyhledati hroby nasich legionaru, kteri se stali obeti rakouske pomstychtivosti a zahynuli potupnou smrti, kdyz byli upadli do zajeti rakouskjch vojensk;Ych tyranu .. Prace spojene s. vyhledavanim mrtvol techto mucedniku nasi svobody jsou skoro skonceny a mohlo byti jiz zapocato s
jejich preve.zenim do vlasti .. Prvni z nasich hochu, jehoz ostatky
budou moc:i naj'iti pozdni odm.enu za vytrpene strasti klidnjm odpo~cinkem Vr domaci pude, jest cs~ legionar JOSEF SOBOTKA, ktery
byl take prvni obeti krveziznive nemecko- maoarske justiceo
Ostatky tohoto mucednika byly jiz prevezeny do maticky Prahy a
bude jim prokazana posledni po.cta v utery dne. 29. dubna, kdy
b.udou o 3. hodine odpoledni prevezeny z posadkove nemocnice. na
Karlove namesti na hrbitov Olsansk;Y.
Slavnostniho tohotoaktu piety zucastni se ministr narodni obrany Va.clav K 1 o f a c, zastupci vsech vojensk;Ych i ci vilnich
uradu republiky, jakoz i zemskeho 8 posadkoveho velitelstvi ceskoslovenskeho vojska, delegace vsech vojeask::;Ych teles v Praze
pasadkau lezicieh, jakoz i verni kamaradi S o b o t k o v 1, ze
slaveych boju i talscycho. Take vsechno obcanstvo prazske ucastni
ae zajiste holdu pamatce s o b o t k o v e a poskytne, alespon
jeho ostatklim tolik lasky, aby vyrovnala hrdinske odrikani mucednikovo, ktery od Rakouska nechtel prijmouti nic nez provaz.
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
,, ......
_.,,.,,,,,.,,,.~'
~g.
Josef' S o b o t k a nebyl je.di!)..j, kdo byl na postrach
,
,
druhym popraveno V NARODNICH LISTECH, ze dne 24. dubna 192l
je venovana cela prvni strfinka 4 2
italskym legionarUm., kteri prisli do zajeti Rakusanu a byli odsouzeni za zradu a zbehnuti, k: trestu smrt.i ohesenim.
Ve clanku HRDINfh'l - od dr. K., Kramare cteme:
Pujdeme za rak:vemi hrdinu. Polozime je v zem, kterou tak
vasnive milovali a ktere patrila posledni jejich vzpominka ••
Bylo mnoho hrdinstvi za svetove valk:y 1 ale ti nasi drazi hosi,
kteri sli do boje a Ved.eli, ze na ne ceka potupna SmTt na sibenic:i, padnou-li do zajeti, byli dojista mezi hrdiny nejpredne Jsimi
~
0
. . . . . . . . .. ..
.
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
,, .., ..
if~.
Z
pam~tni
knihy
obce
u
Rankova
ch 0 t ~ b 0 r e
Pametni kniha obee Rankova obsahuje 600 stran, zalozena 1. 7.1960.
Obee Rankov m8 46 ciseJ. popiseyeh a 172 obyvatel.
Opis Karel Janacek Sobinov - v dubnu 1979 •.
Zap sa no
...
!_Q!.--~-!.!..!:~ a 1 9 f S
Rok 1945 zllstan;-trvaie-zapsan nejen v srdcich ce1~ho naroda:,
zejmena 1idi kteri pro,zi1i hrO:zy okupac:e. Za ce.n u svobo~ zap1a1
tili v kvetnov.Ych dnech revolucnich sv.Ymi zivoty i mistni obcane
v obci Rankove. Pl'vm revolucni den 5. kvetna prinesl velkou radlost a na~·e:ni, ze je po valee, ale i obavy z dnll pristich •
Toho dne: by1o v F-raze povstani, rozhlasem zne1y revo1ucni pisne,
~ vzyzvy k boj,i s neprite1em, kterY ae. nechtel vzdat. ~abule s.
nemeckYnd napisy se hazely na smatiste
objevily s.e ~eskoslo"
venske statni vlajk~r,.. ~ez v nasi obci staly hloucky lidi, debatuj .i cich, nikde. s.e nepra.c ovalo a zilo s:e ocekav:anim prichodu So•
vetskYch vojsk. Nikdo necekal, ze boj teprve zacal, zejmena v Rankove. Pfisti den 6 .. kvetna zalal. hustjm vytrva]jm destem. Nekolik
Gdva.zrzycli <:lbc·a nll z ve.sni.ce. se v.yda1o na v.Yzvedy, jak situa,c e vypada v Chotebori. Vsude. vlad1a: radostna nalada, vyhravala hudba,
vlaly prapory. Nad'razi a vsechzzy verejne budovy byly obaazezzy
pzbrojen$mi hlidkamir urady a pravni moe. prevzali nasi do svYch
rukou, byly v.Ytvoreny :Narodni VjTlirory, objevily se i uniform_y nas.ieh ozbrojeeych slozek. ~eskoslovenske statni triko1ory zdobily
cepic·e muzll. Sklaqy zbrani · a streli va b~ly zajistene ve sklaclj.sti
v Bilku a byly rozdavany skupinam vlastenell a revolucionarfua.
Vzruseni a nekl.id v:laQJ. na kazdem kroku a zpravy z rozhlasu neves;tily nic dobreho. Praha bojovala, volal.a o pomoc:. Kazd3 se
ptal eo prinesou dny pristi.
Na pfisti den 7. kv:etna b~la hlasena odvetna opatreni, ktere
pripravuji Nemei, nasim. lidem. Napeti se stupnovalo •. I obcane
v Rankove, s hrllzou ocekavali eo se bude dit, -- eo prinesou dizy
pristi. v obei byl tez jmenovan N8rodni ,Ybor, jeho pred.s edou
byl Va~1av Pospiebal cp. 2.
a
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
(f-J.
B;]y rozestaveny ozbrojene hlidky, ktere zvlaste v
"'
',.·
:
hoainaeh s.trezily klid vesnic:e. Dalai den 9. kvetna byl ve znameni
radosti a nadseni. Rozhlaaemc probehla o uplne kapi tulaei nem.ecke
armady a vstup SovetskYeh vojsk do Prahy. Vsiehni nasi ob~ane jasali a tesili se z vitezstvi a svobody. Je konee trape:ni a strac:hu- je po vale-e . Nikde netusil, kolik hruzy a nestesti. sicrYva
pristi den v Rankove.
10. kveten, za~al jako kazd$ oby~e;jrzy den, sluneem a radosti
ze svobody a miru. Vesnice ee pripravovala na uvitani Sovetske
armadjt, ktera prave prijela do Chotebore, kdyz hlidka nasieh ob~anti prispechala se zpravou, ~e ke vsi se blizi obrovskB kolana
nemeelcych vojsk od Oaehotina. :By]y to ztzy;tky "Seh&r11erovy" armady, kte:re ve zmatku· a straehu ze sovetskeho zajeti zau:fale preha•
ly, hle<lajic: crestu na Zapad. Tfebaze porazerzy, byly aosud ozbnje~ a ehovaly s.e fb-za a provokativne. Erojizde~ vesni.ei, sbanely jidlo a hlavne eivilni oble~eni, aby mohly v prestrojeni samostatneji projit a vyhnout s.e za.j eti."
Obcane s obavami ocekavali eo se bude ait .. Lide hle:dal.i skryse a sehovavali eo meli eennejsiho v domacnosti i pro pfipad
sve bezpe~nosti v obci - na ailniei i v okoli byl vsak ~im dal
vetsi zmatek a panika. Stada koni, ko:ton;y aut se vzajemne predl:!haly ve snaze ae dos-tat eo nejryehleji' kupredu .. V tom:to zoufalem speehu hnali se Neaei vsemi amery po eestach do poli a .lestio
Kratee pred poled.nem prijela do Rankova skupina vyso!cyeh
dustojniku, kteri dosud nevedeli, ze je po valce. a ze je kapitulaee. Tato zprava na ne zapusobila otresne. Strhovali se sebe
ra~ a vysoka vyznamenani. Nakonec vse zapalili. s podekovanim
·o pustili naroclni v;fbor, aby pokracovali d.B.lo
Po jeji.eh odehodu se z(ialo, ze bude kone.~ne klid, ale byl
to o~l. Za okam!ik se ozvala silna palba v okoli a ve vsi.
Strely s.e odra.zely ed zdi dloati v nepretrzi t~ch davkaeh, coz ne-·
ves;tilo nie: dob~ho. Organisovarzy sloddil SS se blizil ke vsi.
~t.eati mel ten, komu se podarilo uteei a ukryt se at jiz doma
ri.ebo venku. Prvni skupina tri muzu ~hla d.o domu predseay narodniho v,Yboru, Vaclava Pospiehala, kter,Y nie netusil a byl pra. ~e dGma S rGdinou. S nadavkam "~eslcych psti" a vihruzkou "eo
dokaze nemeelcy vojak" vyzval -jej ttruee vzhtlru" na~ez jej ze
vzdalenosti asi tri metru zastrelil.
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013
nQ~nieh.
-w·'
•
!lt.,
Druhou obeti byl Frantisek ~tastnY, kter,Y hyl clenem MNV a
prisel rufuodou do domu pradSedy. Snazil se uteci, ale byl prinue:en vratit se zpet a se zvednutyma rukaaa, tez zastrelen do
plic. Tak skoncil nadejn$ zivot 30 ti leteho muze, otee trech
maljch deti. Pad em na d.Vef'e~ svetniee, kde bJ:cdlel v.Ymenkar a otee:
Va~lava Pospichala, padl treti v,Ystrel, ktery uaartil nemoeneho
stace. Na konee: se~ re:v.em. byl zapalen obytn$ dOm. Na dvore,
kde byl sklad. zmrani a naooju vzplanulo v:se. Dale zurief ss
vtrhli do souaemuho domu Vae:llava Pleakace cp. 31, ktereho smrtelne postrelili, kte~ jeste ten den zraneni pod~ehl, jako
38 lety, otec treeh mezaopatrenYch deti. Pak jeste byli jako
daJ.si zraneni prustreJLem. nohou na dvore V:ael.ava Pleskace - J. Bohacek a.: A. Vea-elj, kteri po tomto zraneni zustali trvale invalidni. K d:ovrseni zkazy v Rankove zapalili jeste dllm J 9 Dvoraka cp.l7,
1!Carie Dolezalove cp. 38 a stodoly Jana Peska cp. 4, Pte.skace cp.5,
a Fr. Kvacka, kolare cp. 3•
Tak vitals ..aeee-~ nase ·obec Rankov plna ajmu a
spalenist a pMce pozt11staljch, v dobe ~ kdy mir byl jiz vyhla~en
a o'beti nasich obcanu byly jiz zbytecne., sovetske osvoboditele.
s pohnutim a ucasti vzdal poctu sovetskY velitel nasim padlfm,
kteri se nedockali jejich priehodu.
V den 30. v:jroci se vraci kronik:B.r se vzpominkou na krvav.Y
10. kveten 1945 v Rankove. Udalosti zapsal podle zaznamu a vypr.aveni pani A. Machkove, deecy padleho Vaelava Pospiehala.
.:. u
Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. Jágr 2013

Podobné dokumenty