Výroční zpráva za rok 2007 v pdf

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva za rok 2007 v pdf
zpráva.o
17.11.2008 17:18
Stránka 1
Milí rodiãe, náv‰tûvníci a pfiíznivci Komunitního a matefiského centra Kampa,
Jsou tomu jiÏ témûfi dva roky, kdy jsme poprvé otevfieli dvefie na‰eho Centra a zahájili ãinnost,
která se k na‰í radosti setkala se znaãn˘m ohlasem u obyvatel Malé Strany i ‰ir‰ího okolí
Prahy 1. Obãas k nám zavítají hosté i z jin˘ch ãtvrtí. RozrÛstající se poãty náv‰tûvníkÛ,
spolupracovníkÛ i podporovatelÛ svûdãí o tom, Ïe koncepce centra jako místa setkávání dûtí
i dospûl˘ch je tou správnou cestou, jak i v turisticky vytíÏeném centru metropole zachovat
sousedskou pospolitost a vytrácející se atmosféru staré Malé Strany. Moc nás tû‰í zájem
a podpora Vás v‰ech a doufáme, Ïe budeme moci dál pÛsobit na tomto místû ke spokojenosti
v‰ech, kdo k nám zavítají.
V˘konn˘ t˘m
zpráva.o
17.11.2008 17:18
Stránka 2
* citováno z www.materskacentra.cz
zpráva.o
17.11.2008 17:18
Stránka 3
Kdo jsme?
Jsme obãanské sdruÏení od roku 2005 fiádnû registrované na Ministerstvu vnitra âR,
které si klade za cíl podporovat rozvoj obãanské spoleãnosti a místní pospolitosti
v oblasti Prahy 1, zejména na Malé Stranû. Nejsme spjati s Ïádnou politickou stranou
nebo náboÏensk˘m smûfiováním. Jsou mezi námi lidé v‰ech generací, mezi nimiÏ v˘znamn˘
podíl tvofií rodiãe s mal˘mi dûtmi. Spoleãn˘mi silami chceme dosáhnout toho, aby centrum
Prahy zÛstalo Ïiv˘m organismem, pfiívûtivé k místním stejnû jako k turistÛm. Souãástí
na‰ich snah je také ochrana Ïivotního a pfiírodního prostfiedí na Kampû.
Základními cíli sdruÏení jsou zejména:
—>
—>
—>
—>
rozvoj obãanské spoleãnosti a podpora místní pospolitosti
participace ãlenÛ sdruÏení v oblasti vefiejného Ïivota se zfietelem na lokální problémy
iniciování aktivity ãlenÛ sdruÏení v oblasti kulturní, vzdûlávací,
sportovní a dal‰ích zájmÛ podle vûkov˘ch skupin
ochrana Ïivotního prostfiedí Prahy 1 zejména Kampy a okolí
proti neÏádoucím zásahÛm, které ohroÏují tuto unikátní lokalitu
Co je matefiské centrum? *
Matefiská centra (dále jen MC) zfiizují zpravidla matky na matefiské dovolené, které se zároveÀ
podílejí na jejich samosprávû a zaji‰Èují programy, umoÏÀují matkám s mal˘mi dûtmi vyjít
z izolace, kam se celodenní péãí o dítû dostávají. MC jsou zaloÏena na principu rodinné
svépomoci a vzájemné sluÏbû, poskytují spoleãenství, solidaritu a otevfienost v‰em generacím.
MC nabízí pomoc svépomocí, vzájemné naslouchání, v˘mûnu zku‰eností a laické poradenství.
Role matefisk˘ch center ve spoleãnosti *
—>
—>
—>
—>
—>
—>
MC jsou místem, kde jsou dûti vítány. Nacházejí zde pfiirozené spoleãenství
vrstevníkÛ a vidí svoji matku v jiné roli neÏ v domácnosti.
MC mají neformální charakter a pomáhají nalézat nové pfiátele.
Otevfienost MC umoÏÀuje integraci do spoleãenství „odli‰n˘ch“ a uãí toleranci
a pfiedchází xenofobii. MC jsou otevfiena v‰em rasám, rÛzn˘m sociálním vrstvám,
lidem s rÛzn˘m postiÏením, uprchlíkÛm a dal‰ím.
MC vznikají dobrovolnou ãinností obãanÛ, a tím pfiispívají k rozvoji obãanské spoleãnosti
a posilují matefiskou roli Ïeny. Spoleãenství v MC umoÏÀuje na principu pfiíkladu vãasné
pojmenování problémÛ a hledání jejich fie‰ení. Pfiedchází se tak konfliktním situacím.
V MC se uãí rodiny vyuÏívat voln˘ ãas, proto dochází i k prevenci kriminality.
MC pomáhají Ïenám udrÏovat jejich profesní orientaci a posilují jejich sebevûdomí.
ZaloÏení obãanského sdruÏení, shánûní prostorÛ a penûz, budování samosprávy MC,
koncipování a zaji‰Èování programÛ, starost o public relation, fundraising vyÏaduje
orientaci v zákonech, tûsn˘ kontakt s obecními úfiady a zájem o obecné dûní.
To v‰echno se musejí Ïeny zakládající MC nauãit.
zpráva.o
17.11.2008 17:18
Stránka 4
Nûco z historie na‰eho sdruÏení
V˘chozím bodem pro na‰e ustanovení byly debaty kolem budoucnosti parku na Kampû, kde se
zfietelnû ukázalo, jak je tfieba, aby obãané pomáhali radnici pfii jejích nelehk˘ch rozhodnutích.
Po pfiedbûÏn˘ch konzultacích se Sítí matefisk˘ch center jsme se rozhodli, Ïe bychom rádi
vyuÏili budovu „‰koliãky“ vedle Sovov˘ch ml˘nÛ pro zfiízení komunitního centra, které pracuje
na principu matefisk˘ch center, av‰ak vzhledem ke specifick˘m rysÛm skladby obyvatelstva
na Malé Stranû obsáhne také vícegeneraãní program. Podobnû jako matefiská centra, jichÏ
je v âeské republice registrováno jiÏ pfies 200, pracujeme na principu rodinné svépomoci
a vzájemné sluÏby, samozfiejmû za nezbytné pomoci sponzorÛ a grantov˘ch systémÛ.
Za velk˘ úspûch povaÏujeme navázání spolupráce se zastupiteli Mûstské ãásti Prahy 1,
protoÏe právû tato spolupráce je zárukou stability na‰eho projektu.
Dvefie Komunitního a matefiského centra Kampa se slavnostnû otevfiely 10. 10. 2006.
Od té doby máme za sebou velk˘ kus práce, kterou ocenila SíÈ matefisk˘ch center, organizace
zastfie‰ující matefiská centra v âR, udûlením certifikátu Spoleãnost pfiátelská rodinû. Nejdfiíve
jsem otevfieli hernu pro dûti, kterou postupnû doplÀoval program krouÏkÛ zamûfien˘ch na
pohybovou, hudební a v˘tvarnou v˘chovu dûtí pfied‰kolního vûku. Hned první podzim slavila
velk˘ úspûch mikulá‰ská nadílka, kdy centrum na Kampû zaÏilo první opravdov˘ nával.
ZároveÀ jsme zahájili i veãerní program pro dospûlé – pravidelné cviãení jógy a pfiedná‰ky
a besedy na rÛzná témata. Velk˘ optimismus a novou chuÈ do práce nám vlilo udûlení grantu
MPSV a podepsání smlouvy o spolupráci s Mûstskou ãástí Praha 1. Podzim roku 2006
a jaro roku 2007 bylo jakousi ‰kolou za pochodu a obdobím sbírání zku‰eností. Prázdninov˘
odpoãinek nám v‰em prospûl a na konci srpna jsem se vrhli do zu‰lechtûní interiéru a do
nového ‰kolního roku jsme vstoupili krásnûj‰í a pfiipravení. Od té doby se nበprogram stále
roz‰ifiuje, spolupracujeme s nûkolika dal‰ími organizacemi a jsme otevfiení nov˘m podnûtÛm
a nápadÛm. V pravidelném programu nabízíme dûtem a rodiãÛm krouÏky, orientální tanec,
jógu pro Ïeny, kurz muzikoterapie a bubnování. Zájemci si mohou v úterní veãery pfiijít
zazpívat, zúãastnit se obãasné v˘tvarné dílny ãi sobotního cviãení. Pofiádáme v˘stavy,
besedy, pfiedná‰ky a vzdûlávací projekce, které bychom rádi pfietvofiili ve svého
druhu malé kino se specifick˘m zamûfiením.
Na podzim 2007 v prostorách Centra probûhl filmov˘ festival Karneval rozmanitostí,
kter˘ pofiádala organizace âlovûk v tísni. Navázali jsme také spolupráci s vy‰‰í
odbornou ‰kolou Jabok, pro jejichÏ studenty se na‰e matefiské
centrum stalo místem, kde získávají praktické zku‰enosti
s vedením a provozem neziskové organizace. V následujícím
roce jsme zaãali spolupracovat s obãansk˘m sdruÏením
Spiralis, které v na‰ich prostorách zaãalo pofiádat kurz
Úspû‰n˘ návrat do práce urãen˘ pro maminky konãící
matefiskou dovolenou. Spolupracujeme také s obãansk˘m
sdruÏením Oáza, které sídlí v sousedství, a s fiadou
zajímav˘ch lidí z blízkého okolí… ale to bude
jiÏ tématem dal‰í v˘roãní zprávy.
zpráva.o
17.11.2008 17:18
Stránka 5
Pravideln˘ program Matefiského centra 2006—2007
Herna pro dûti
Herna je otevfien˘ prostor pro dûti v doprovodu maminek, tatínkÛ, jin˘ch ãlenÛ rodiny ãi chÛv,
kam mohou pfiijít ve vypsan˘ch hodinách. Dûti si mohou pÛjãit hraãky, doprovod pohostí
dobrovolná sluÏba kávou ãi ãajem. Za pobyt v hernû vybíráme rodinné pobytné 30 Kã.
Pondûlí
9:30—11:30
15:00—18:00
Úter˘
9:30—11:30
15:00—18:00
Stfieda
9:30—11:30
15:00—18:00
âtvrtek
9:30—11:30
15:00—18:00
Pátek
9:30—11:30
Náv‰tûvnost herny 2007:
mûsíc
poãet rodiãÛ
poãet dûtí
Leden
114
131
Únor
129
158
Bfiezen
127
159
Duben
70
75
Kvûten
68
103
âerven
76
102
âervenec
8
13
Srpen
2
2
Záfií
93
121
¤íjen
202
253
Listopad
253
307
Prosinec
161
182
V roce 2007 nav‰tívilo hernu 2839 uÏivatelÛ.
zpráva.o
17.11.2008 17:18
Stránka 6
KrouÏky pro dûti (2006—2007)
Po zku‰ebním provozu ve ‰kolním roce 2006–2007, ve kterém jsme vyzkou‰eli nûkolik
krouÏkÛ nepravidelnû, jsme v nadcházejícím ‰kolním roce postupnû otevfieli nûkolik
pravideln˘ch krouÏkÛ pro dûti v doprovodu rodiãÛ. KrouÏky zaznamenaly mezi
rodiãi s dûtmi velk˘ úspûch a tû‰í se vysoké náv‰tûvnosti. Kapacita krouÏkÛ je
cca 10 dûtí v doprovodu rodiãÛ a je z 90—100 % naplnûná.
—>
Puleãci, Rosniãky, Îabáci – rytmické cviãení pro rodiãe a dûti od 3 mûsícÛ do 2 let
s fiíkankami a písniãkami, cviãení na gymnastick˘ch balonech, pfiekáÏkové dráhy,
jednoduché v˘tvarné hrátky, povídání s rodiãi o zajímav˘ch tématech
souvisejících s v˘vojem dûtí.
—>
Je‰tûrky – pohybové a rytmické hry pro dûti 2—3 roky s rodiãi.
¤íkadla, taneãky, písniãky, hry s drobn˘mi orffov˘mi nástroji, zamûfiení
na psychomotorick˘ v˘voj dítûte a posílení vztahu maminka/tatínek a dítû.
—>
Háìata — pohybov˘ krouÏek pro dûti od 3 do 5 let. Cviãení provázené
písniãkami, fiíkankami a hrami. Cílem krouÏku je rozvíjet dûtskou
psychomotoriku a hudební vnímání, nenucen˘m zpÛsobem ve formû her,
které mají dûti tak rády. KrouÏek probíhá bez pfiímé úãasti rodiãÛ.
—>
Musical Munchkins – angliãtina pro dûti 3–4 roky.
Singing, dancing and playing in English.
—>
V˘tvarka pro dûti – kreslení a malování rÛzn˘mi
v˘tvarn˘mi technikami pro dûti od dvou let s rodiãi.
—>
Robátka (Hudební ‰kola YAMAHA) — pro dûti od 4 (!!!) do 18 mûsícÛ.
Dûti v krouÏku získávají první elementární povûdomí o hudbû prostfiednictvím spoleãného
zpûvu, poslechu hudby a hudebnû-pohybov˘ch her. Doporuãen˘ vûk je od 4 do 18 mûsícÛ,
ve skupinû je 8–12 dûtí v doprovodu jednoho z rodiãÛ.
—>
První krÛãky k hudbû (Hudební ‰kola YAMAHA) – pro dûti od 18 mûsícÛ do 4 let.
Obsahem krouÏku jsou jednoduché tematické písnû, vyprávûní, hudebnû pohybové
a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje
(vãetnû doplÀujících v˘tvarn˘ch a pracovních ãinností).
Ve skupinû je ve skupinû 8–12 dûtí v doprovodu rodiãe.
—>
Keramika pro malé i velké — kurzy probíhají
ve dvou hodinov˘ch celcích (první hodinu si
v˘robek vyrobíte a následující naglazurujete).
zpráva.o
17.11.2008 17:18
Stránka 7
Kurzy pro dospûlé (2006–2007)
Také pravideln˘ program pro dospûlé se vytváfiel postupnû a kromû pfiedná‰ek,
besed a projekcí (viz níÏe) mohli dospûlí nav‰tûvovat následující hodiny:
—>
—>
—>
—>
Jóga
Orientální tanec
Bubnování s Dennisem Lammasem
pro muzikanty i nemuzikanty
Meditace OSHO
Ostatní ãinnost Komunitního centra Kampa 2006—2007
Divadlo pro dûti, besedy a film pro dospûlé
Komunitní centrum se od poãátku snaÏí zabezpeãit kulturní program
pro malé i velké diváky. Nakonec se nám podafiilo navázat pravidelnou
spolupráci s divadélkem Romaneto, které pro nás nûkolikrát do roka
pofiádá sobotní pfiedstavení pro dûti.
Pro dospûlé jsme pofiádali pravidelné podveãerní besedy a pfiedná‰ky.
Zamûfiili jsme se na dva tematické okruhy: cestování po svûtû a minulost
i souãasnost na‰í obce. Pozvali jsme mezi sebe také spisovatele – Ludvíka
Vaculíka a Alexandra Klimenta. Tu a tam program zpestfiila pfiedná‰ka
na témata související s rodiãovstvím. A postupnû se podafiilo zabezpeãit
i promítání filmÛ. Ve v‰ech tûchto projektech chceme pokraãovat
i v pfií‰tím roce.
zpráva.o
17.11.2008 17:18
Stránka 8
Akce pro dûti pofiádané v Matefiském centru v období 2006—2007
10. 10. 2006
Den otevfien˘ch dvefií – otevfiení Komunitního
a matefiského centra Kampa
30. 11. 2006
V˘tvarná dílna – v˘roba adventních vûncÛ
1. 12. 2006
od KC Kampa vychází lampiónov˘ prÛvod pofiádan˘ MC
Na Pofiíãí YMCA Praha na 9. cestu svûtel k uvítání adventu
5. 12. 2006
Mikulá‰ská besídka
28. 3. 2007
Velikonoãní tvofiení
24.—27. 5. 2007
Úãast na Bambiriádû 2007
na Stfieleckém a Dûtském ostrovû
13. 6. 2007
Den otevfien˘ch dvefií — hry pro dûti uvnitfi i venku,
BABA — kramáfiské a jiné písnû staré Prahy
12. 6. 2007
Pfiedná‰ka — Raná péãe se zamûfiením na motoriku dítûte
30. 6. 2007
Divadelní sobota — Loutkové divadlo Xaver:
Vo hloup˘m Honzovi a hubatej Marjánû,
která skrze peklo k napravení pfiinde
1. 7. – 6. 9. 2007
6. 10. 2007
Prázdninov˘ provoz
Divadelní sobota — Divadélko Romaneto:
Vodnická pohádka
13. 10. 2007
Bazar dûtského obleãení
20. 10. 2007
Sobotní promítání pro dûti i rodiãe:
Trnkova Zahrada
27. 10. 2007
Sobotní promítání pro dûti i rodiãe:
Karlík a továrna na ãokoládu
3. 11. 2007
Sobotní promítání pro dûti i rodiãe:
Krteãek I
10. 11. 2007
Sobotní promítání pro dûti i rodiãe:
Povídání o pejskovi a koãiãce
zpráva.o
17.11.2008 17:18
Stránka 9
17. 11. 2007
Divadelní sobota — Divadélko Romaneto:
Jak ‰el pejsek s koãiãkou do divadla
24. 11. 2007
Sobotní promítání pro dûti i rodiãe:
Rákosníãek a jeho rybník
5. 12. 2007
15. 12. 2007
Mikulá‰ská besídka
Divadelní sobota — Divadélko Romaneto:
Jak pan Mysliveãek oslavil
se v‰emi lesními pfiáteli ·tûdr˘ veãer
Akce pro dospûlé pofiádané Komunitním centrem 2006—2007
8. 11. 2006
Beseda s Mgr. Karlem Îroutem, vedoucím odboru
dopravy a Ïivotního prostfiedí Mûstské ãásti Praha 1
22. 11. 2006
Milan SmrÏ: Mé srdce leÏí v Zambii
Multimediální povídání Milana SmrÏe o rozvojové pomoci
âeské republiky v Zambii, kobfie v kuchyni a královské audienci.
6. 12. 2006
Zdenûk Thoma, Michal Thoma a Olga Lomová: Povídání o ãaji
O historii ãaje, o ãaji v rÛzn˘ch kulturách a také o kultufie ãaje.
Dojde i na to, jak vafiit a jak vychutnat prav˘ oolong z Taiwanu.
10. 1. 2007
Eli‰ka Motlová: Promítání z Altajské republiky
a také vyprávûní o lidech a podmínkách Ïivota na Altaji
24. 1. 2007
Pavel Pûnkava (sociální kurátor pro Prahu 1):
Beseda o bezdomovectví
Povídání o historii, pfiíãinách
a zpÛsobech pomoci lidem bez domova.
7. 2. 2007
21. 2. 2007
7. 3. 2007
21. 3. 2007
Barbora ·ebová: Romové — historie, kultura, jazyk
Historie, kultura, jazyk a Ïivot — ukázky tvorby.
Olga Lomová: NáboÏenství v dne‰ní âínû
Pfiedná‰ku doplnily fotografie
a dal‰í obrazov˘ materiál. Beseda.
Juraj Hanuliak: Moderní Teherán
Ivana Königsmarková: Porodit je normální
pfiedná‰ka nejen pro budoucí maminky, ale i tatínky
zpráva.o
17.11.2008 17:18
Stránka 10
21. 3. 2007
Milan SmrÏ: âeská republika je obnovitelná
„Na rozdíl od oficiálních proklamací má âR
slu‰n˘ potenciál obnoviteln˘ch zdrojÛ energie“
4. 4. 2007
vernisáÏ v˘stavy
Kim Houdek: Zrcadlení cesty (Obrazy a básnû)
Úvodní slovo o staré ãínské básni Sin sin ming
Ver‰e dÛvûfiující mysli pfiednesla Olga Lomová.
O vlivu ãínského umûní na ãeskou kulturu
promluvila Vûra Jirousová.
(v˘stava prodlouÏena do 28. ãervna)
18. 4. 2007
9. 5. 2007
23. 5. 2007
6. 6. 2007
Barbora ·ebová: Romové — tradiãní a moderní kultura
Pfiedná‰ka z cyklu Romové, veãer s hudbou.
Vojtûch Vot˘pka, Barbara Kopecká: Projekce studentsk˘ch filmÛ
Lucie Solfronková: Tance z hor, dÏungle a r˘Ïov˘ch polí
Poslední zemû Arktida
Polárník Jaroslav Pavlíãek a jeho Kfieslo pro hosta,
pro Marka Orko Váchu
20. 6. 2007
Marek Havlíãek: Mongolsko, Burjatsko a Burjati
27. 6. 2007
Mûstská policie a obyvatelé Malé Strany — beseda
1. 7. — 3. 9. 2007
4. 9. 2007
19. 9. 2007
9. — 14. 10. 2007
9. 10. 2007
Prázdninov˘ provoz
Literární veãer s Ludvíkem Vaculíkem
Polárník Jaroslav Pavlíãek a jeho Kfieslo pro hosta
Filmov˘ festival Karneval rozmanitosti
pofiádal âlovûk v tísni
Slavnostní zahájení festivalu v na‰em KC
16. 10. 2007
ëáblovo hfii‰tû
23. 10. 2007
Teì jsem volná
24. 10. 2007
Most pfies Wadi
zpráva.o
17.11.2008 17:18
Stránka 11
30. 10. 2007
Jak mot˘l, Netolerance, Ivan
14. 11. 2007
SoÀa a její rodina, koncert romské hudby
11. 10. 2007
Rodiãovsk˘ klub — Krize stfiedního vûku
Veãerem provázely Mgr. Martina Tichá a Mgr. Karolína Peake
1. 11. 2007
VernisáÏ v˘stavy Mio Pinocchio — Jano Kolesár
8. 11. 2007
Rodiãovsk˘ klub — ·ikana; Pfiedná‰ela PhDr. Markéta ·auerová
20. 11. 2007
Vzdûlávací projekce Komunitního centra
21. 11. 2007
Ladislav Kopeck˘: Mongolsko, âína a Taiwan
Cestovatelské postfiehy autora knihy
„Putování ãtyfimi kontinenty za 80 dní“
22. 11. 2007
Rodiãovsk˘ klub — Autismus; Pfiedná‰ela Perchta Kazi Pátá
27. 11. 2007
Vzdûlávací projekce Komunitního centra:
¤eka smrti — vlk samotáfi a mládû reÏiséra Kenji Misumiho
28. 11. 2007
V˘tvarná dílna — vázání adventního vûnce
29. 11.2007
Debata o Praze s ing. arch. Ondfiejem ·efcÛ
11. 12. 2007
Vzdûlávací projekce Komunitního centra
12. 12. 2007
Jan Czern˘ — AlÏírsko — zemû, potácející se mezi extrémy
13. 12. 2007
Rodiãovsk˘ klub — Jak zvládat stres; ukázka relaxaãních technik
Vede Martina Tichá
16. 12. 2007
Módní pfiehlídka — Iva Cibulková: originální
a pohodlné obleãení pro tûhotné a kojící maminky
Zámûry organizace na pfií‰tí rok
V roce 2008 chceme pokraãovat ve stejném duchu. Víme, Ïe lidé se k nám do Komunitního
a matefiského centra rádi vracejí, a udûláme v‰e pro to, abychom jim nabídli vlídné prostfiedí
a je‰tû bohat‰í a zajímavûj‰í program. Vzhledem k zájmu o aktivity matefiského centra
chceme roz‰ífiit nabídku krouÏkÛ a hodláme roz‰ífiit i veãerní aktivity pro dospûlé.
zpráva.o
17.11.2008 17:18
Stránka 12
Finanãní zpráva
Pfiíjmy:
Státní dotace a granty MPSV 2007
Dotace Mûstská ãást Praha 1
232 900 Kã
50 000 Kã
sponzorské dary
31 267 Kã
pfiíjmy z vlastní ãinnosti (pobytné, krouÏkovné)
56 543 Kã
ostatní pfiíjmy – nefinanãní podpora v hodnotû
24 514 Kã
celkem
395 224 Kã
V˘daje:
osobní náklady – dohody o provedení práce
116 620 Kã
odvody
20 580 Kã
materiál a DHM
99 041 Kã
nájemné
energie, vodné, stoãné
provozní reÏie (telefonní poplatky, po‰tovné, apod.)
opravy
10 Kã
42 653 Kã
7 630 Kã
16 350 Kã
divadelní pfiedstavení
9 600 Kã
kanceláfiské a v˘tvarné potfieby
8 913 Kã
celkem
Orgány organizace:
Valná hromada
V˘konn˘ t˘m:
Alena Kopecká
Doc. Phdr. Olga Lomová, Csc.
Mgr. Markéta Nová
Dozorãí rada:
Mgr. Barbara Kopecká
Kamila VodráÏková
Barbora Zárubová
321 397 Kã
zpráva.o
17.11.2008 17:18
Stránka 13
Podûkování
Centrum by nemohlo vzniknout a fungovat bez pomoci a finanãní podpory
mnoha jednotlivcÛ i organizací. Tûm v‰em patfií na‰e velké díky.
Na prvním místû je tfieba podûkovat paní fieditelce Mgr. Magdalenû Spáãilové za to,
Ïe nám umoÏnila vyuÏívat budovu ‰kolky poté, co se její ‰kola z Kampy odstûhovala.
Díky jejímu pochopení jsme získali ideální prostor pro provoz matefiského centra
a klubovny. ZároveÀ zásluhou paní fieditelky uÏíváme budovu na Kampû, která, pokud
by zÛstala nevyuÏita, by s nejvût‰í pravdûpodobností lákala vandaly a nekalé Ïivly,
coÏ by kampskému parku jistû na pfiívûtivosti nepfiidalo.
Velké díky patfií dále v‰em dobrovolníkÛm, ktefií nezi‰tnû Komunitnímu
a matefiskému centru vûnují svÛj ãas a energii. Centrum, to je práce mnoha lidí,
ktefií vûnují svou energii a voln˘ ãas ve prospûch spoleãného zájmu.
Spolupracovníci a dobrovolnick˘ t˘m:
Petr âáp, Tereza âechová, Lenka Bohuslavová, Blanka Fialová, Johanna,
Sylva Kollerová, Jura Lom, Jitka Michalãíková, Dita Pacourková, Karolína Peake,
·tûpánka Pûnkavová, Ivana Pokorná, Linda Psohlavcová, Kristin La Ronca,
Markéta Rosecká, Martina Tichá, Kamila VodráÏková, Vojtûch Vot˘pka,
Iveta Wollerová, Barbora Zárubová, Iva Zárybnická, Lucie Zuda.
Komunitní centrum v roce 2007 získalo
granty a podporu od tûchto institucí:
—>
Ministerstvo práce a sociálních vûcí âR, odbor rodinné politiky
a sociální práce v dotaãním fiízení na podporu rodiny v oblasti:
Podpora zafiízení sluÏeb prevence sociálního vylouãení
pro rodiãe peãující o dûti 2007
—>
Mûstská ãást Praha 1 (Dohoda o partnerské
spolupráci ze dne 22. srpna 2007)
zpráva.o
17.11.2008 17:18
Stránka 14
Projekt Komunitního a matefiského centra svou prací
ãi finanãním nebo materiálním pfiíspûvkem dále podpofiili
(fiazeno podle abecedy):
Algida
Nakladatelství Argo, Hana Gelnarová
JUDr. Ale‰ Bayer; Exekutorsk˘ úfiad Praha 2
Poji‰Èovna Cardif pro Vita
Ing. arch. TomበDohnal, Intar
manÏelé Fediukovi
âestmír Horák
Eva JÛzová
David Koller
Ladislav Kopeck˘
Petr Kvaãek
matefiská ‰kolka Hellichova
matefiská ‰kolka Letenská
matefiská ‰kolka Národní tfiída
matefiská ‰kolka P‰trossova
Ml˘nská kavárna — Kampa
Nako, Kocanda
manÏelé Richterovi
Dalibor Slivinsk˘
Stanice technikÛ, DDM Praha 6 — paní Dá‰a Chladová
Ing. Richard Sumann
Auto ·tangl
Trade-off s.r.o., Ústí nad Labem
Venture Investors Corporate Finance s.r.o. , Praha 1
Vojanovy sady — pan Jindfiich Pavli‰
Waldorfská ‰kola — paní fieditelka Mgr. Magdaléna Spáãilová a Petr Vlach
Jifií Wencl
Wiki
zpráva.o
17.11.2008 17:18
Stránka 15
Na‰e spfiátelené organizace:
SíÈ matefisk˘ch center
âlovûk v tísni
Nová trojka
Jabok
Spiralis
Oáza
Kontaktní a identifikaãní data
název organizace: Komunitní centrum Kampa
ãíslo a datum registrace: 22. 8. 2005
sídlo organizace: Hroznová 5, 118 00 Praha 1
adresa kanceláfie: U Sovov˘ch ml˘nÛ 3, 118 00 Praha 1
statutární zástupce: Olga Lomová, Alena Kopecká, Markéta Nová
telefon: 257216216
IâO: 270 08 355
bankovní spojení: âeská spofiitelna, Mostecká, Praha 1
ãíslo úãtu: 145930399/0800
webové stránky: www.kckampa.eu
e-mail: [email protected]
zpráva.o
17.11.2008 17:18
Stránka 16
V˘roãní zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2007
Redakce Olga Lomová a Markéta Nová.
Ilustrace Barbara Kopecká.
Grafická úprava a sazba Lída Nováková.
Vydalo Komunitní centrum Kampa,
Hroznová 5, 118 00 Praha 1
v roce 2008.

Podobné dokumenty

Výroční zpráva za rok 2009 v pdf

Výroční zpráva za rok 2009 v pdf cviãení na gymnastick˘ch balonech, pfiekáÏkové dráhy, jednoduché v˘tvarné hrátky, povídání o zajímav˘ch tématech souvisejících s v˘vojem dûtí. Kontakt: Iveta Wollerová ([email protected]) Je‰...

Více

Zpravodaj 3/2011

Zpravodaj 3/2011 zkrátka dovolenou kdekoliv, kde to máme rádi, je nám tam dobfie a hlavnû, kde naãerpáme energii do dal‰ích dnÛ. Ale tomu uÏ je pro leto‰ek konec a tak jsme opût koncem srpna otevfieli na‰i ‰koliãku, ...

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Alena Kopecká, Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., Mgr. Markéta Nová. A dozorãí rada: Mgr. Barbara Kopecká, Kamila VodráÏková, Barbora Zárubová. Provoz KC Kampa zaji‰Èuje od roku 2010 v˘konná fieditelka M...

Více

Psychologovo svědectví o Kristu

Psychologovo svědectví o Kristu kdybych nekomunikoval s Bohem kdejakou chvíli, tak by mi byla církev odporná jako většině Čechům a jistě bych k ní cestu nikdy nenašel. Ze stejného důvodu jsem měl i problém s tzv. evangelizací. Vž...

Více

TYPOGRAFIA

TYPOGRAFIA Typografia se v dosti dobrém zdraví doÏívá kulatého jubilea, vûku stodvacetipûti let. Jméno a Ïivot jí dali pfied koncem 19. století typografové, ktefií v praxi znali jen ruãní sazbu liter „z kasy do...

Více

Narodilo se miminko

Narodilo se miminko tûhotenství Ïena jinak proÏívá i cítí, mûní se její Ïebfiíãek hodnot. Mnohé Ïeny v tûhotenství naleznou svou vlastní hodnotu a povaÏují tûhotenství za naplnûní svého Ïivota. Na zdárn˘ porod má proto...

Více

Od své první sezony v NHL je povaĎován za jednoho

Od své první sezony v NHL je povaĎován za jednoho svou produktivitu v sezonû 2002-03, na chvilku se odmlãí. „Nevypálím na vás, Ïe chci nastfiílet tolik a tolik gólÛ. Ale jedním z m˘ch nejvût‰ích cílÛ je dostat se znovu pfies pût stfiel na branku za z...

Více

Obsah knihy ve formátu pdf.

Obsah knihy ve formátu pdf. Vzpomínka II 419 Den i noc 420 Cvrãek 421 Za bratrem (Karle, mÛj bratfie) 422 V pfiedjafií 423 Oblaka 424 MfiíÏemi 426 Vítr (Hoj, vûtfie, vÏdycky jsem tû ctil) 427 Obrazy 429 Kdysi 431 Sem a tam 432 Zpû...

Více