Národní kulturní komise - Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Transkript

Národní kulturní komise - Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
NÁRODNÍ KULTURNÍ KOMISE
Archivní fond: Národní kulturní komise
(1917 – 1954)
I. díl - Dokumenty z činnosti Národní kulturní komise
II. díl - Dokumenty z činnosti Josefa Scheybala (pověřence MŠO, NKK, MŠVU)
III. díl - Dokumenty z činnosti Pověřenců státního památkového úřadu v Liberci
Inventář
Vypracovala: Mgr. Kristina Kaplanová
Obsah
I. Úvod
1) Ustanovení a činnost NKK
2) Dokumenty z činnosti Josefa Scheybala (pověřence MŠO, NKK, MŠVU)
3) Dokumenty z činnosti Pověřenců státního památkového úřadu v Liberci
4) Dějiny fondu
5) Archivní charakteristika
6) Pořádací schéma
7) Rozbor možností badatelského využití
8) Protokolární záznam
II. Seznam použité literatury
III. Seznam literatury publikované členy a zaměstnanci NKK vztahující se k činnosti NKK
IV. Seznam použitých zkratek
V. Inventář
VI. Seznam zaměstnanců a členů NKK
VII. Tiráž
I. Úvod
1) Ustanovení a činnosti Národní kulturní komise
Národní kulturní komise byla zřízena zákonem č. 137/1946 Sb.1 jako instituce pro
správu státního kulturního majetku. Komise měla především vyhledat a převzít do své
správy umělecky a historicky nejhodnotnější objekty a předměty z majetku
podléhajícímu dekretu č. 12/1945 Sb.2 o konfiskaci a urychleném rozdělení
zemědělského majetku Němců, Maďarů a zrádců a dekretu č. 108/1945 Sb. o konfiskaci
nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.
Svoji činnost zahájila v únoru roku 1947 při Ministerstvu školství a osvěty pod
předsednictvím PhDr. Z. Wirtha, jenž byl duchovním otcem celé koncepce NKK. Podle
zákona byla složena ze zástupců Ministerstva školství a osvěty, vnitra, financí,
zemědělství, techniky, vnitřního obchodu, Státního úřadu plánovacího a Ministerstva
1
2
Viz. inv. č. 53, 54 tohoto fondu.
Viz. inv. č. 52 tohoto fondu.
národní obrany. Jejími dalšími členy byli odborní znalci - po jednom z oboru ochrany
přírody, archivnictví a knihovnictví a tři z oboru muzejnictví, které jmenoval ministr
školství a osvěty.
Komise složená z těchto zástupců ministerstev a znalců se scházela na
pravidelných schůzích rozhodovala o zásadních otázkách zjišťování, správy a využití
státního kulturního majetku. Jejím výkonným orgánem byly dvě kanceláře:
administrativní, zřízená při Ministerstvu školství a osvěty, zajišťující činnost komise po
stránce organizační, právní a odborné, a technická pověřená správou stavebních objektů
zřízená u Ministerstva techniky.
Působení komise bylo zaměřeno dvěma směry - jednak na převzetí a další správu
vybraných hradních a zámeckých objektů, jednak na výběr nejhodnotnějších movitých
předmětů z nepřevzatých zestátněných objektů - především zámků, ale i vil, venkovských
domků a bytů.
Přejímání hradů a zámků do správy NKK probíhalo v několika etapách. Ještě před
ustavením NKK byl z důvodu špatné finanční situace státu zamítnut návrh Z. Wirtha jako
pověřence Ministerstva školství a osvěty, aby ze zkonfiskovaných hradů a zámků zůstalo
pro čistě kulturní využití ve státní správě sto objektů. Na jaře roku 1947 na počátku své
činnosti proto komise požádala pouze o převzetí 48 objektů3. Tato žádost byla ministrem
zemědělství a ministrem školství a osvěty schválena a objekty byly oficiálně převedeny
do správy NKK. Autorem výběru těchto objektů byl především předseda NKK Z. Wirth,
který zamýšlel vytvořit z nich ucelený obraz vývoje hradní a zámecké architektury u nás.
Po únorovém převratu roku 1948 mohl být počet objektů, o jejichž převzetí NKK
žádala, opět zvýšen na sto. Mimo jiné i proto, že počet zestátněných hradů a zámků
v důsledku zákona č. 142/1947 Sb. o revizi pozemkové reformy a zákona č. 143/1947 Sb.
o převedení majetku hlubocké a českokrumlovské větve rodu Schwarcenbergů do
vlastnictví země české (zemský majetek byl po vytvoření krajského zřízení roku 1948
převeden na stát) výrazně stoupl.
Faktické přejímání vybraných objektů do správy komise však ve skutečnosti
postupovalo poměrně pomalu, především v závislosti na ochotě Národního
pozemkového fondu (instituce působící při ministerstvu zemědělství a spravující
3
Viz. inv. č. 115, 116 tohoto fondu.
zkonfiskovaný zemědělský majetek a k němu patřící nemovitosti - tedy prakticky všechny
hradní a zámecké objekty) vyjít vstříc jejím požadavkům4. Teprve v samém závěru
činnosti NKK – tedy na konci roku 1951 - bylo v její správě většina ze sta požadovaných
objektů (přesně 98).
Každý z těchto objektů byl obvykle ještě před oficiálním převzetím komisí jejími
pracovníky prozkoumán. Následně byl stanoven postup jeho další technické údržby a
alespoň v náznaku navrženo jeho budoucí využití. Dalším krokem, pokud to situace
umožňovala, bylo zřízení tzv. zatímní instalace5. Ta většinou představovala revizi
dosavadního zařízení zámku - odstranění užitkových a stylově nevyhovujících předmětů
a předmětů příliš připomínajících bývalého majitele.
K definitivní instalaci6 NKK přistoupila pouze dvakrát, a to z bezprostředního
popudu tehdejšího ministra školství, věd a umění Z. Nejedlého. Nejprve byl pod přímým
vedením předsedy Z. Wirtha instalován zámek v Litomyšli, jenž měl připomínat dobu, kdy
zde vyrůstal B. Smetana, a později zámek v Ratibořicích, který měl být zařízen jako byt
kněžny Zaháňské. Pro obě tyto instalace, případně pro doplnění prozatímních instalací
byl prakticky výlučně použit nábytek a další předměty ze sběren NKK.
Tyto sběrny7 byly od počátku působení komise zřizovány na hradech a zámcích,
které k tomuto účelu byly nejpříhodnější (zvláště dostatkem volných prostor). Do
těchto sběren byly sváženy předměty jednak ze zámků, jež nezůstávaly ve správě NKK
(byly předány jiným institucím), jednak všechny ostatní předměty kulturní hodnoty
zajištěné NKK v majetku podléhajícímu některému z již jmenovaných zákonů a dekretů.
Tzv. eliminace, tedy výběr kulturně hodnotných předmětů z vyklízených hradů a
zámků8, byla již od počátku jedním z nejdůležitějších zájmů komise - především proto, že
záchrana tohoto majetku vyžadovala co nejrychlejší zásah. Tato činnost zaměstnávala
většinu jejích odborných pracovníků, mezi nimiž můžeme jmenovat PhDr. E.
Viz. inv. č. 170-184 tohoto fondu.
Viz. inv. č. 279 tohoto fondu.
6
Nazývaná též stylová instalace , viz. inv. č. 280-283 tohoto fondu.
7
Viz. inv. č. 291-316 tohoto fondu.
8
Viz . inv. č. 190-223 tohoto fondu.
4
5
Charvátovou, PhDr. T. Kubátovou, v závěru působení NKK také PhDr. O. Blažíčka.
Přednostou technické kanceláře9 byl po celou dobu působení komise Ing. arch. B. Štrom.
Pro vyhledávání předmětů mimo hradní a zámecké objekty byly NKK zřízeny
instituce stálého pověřence, jímž byl J. Scheybal a instituce dočasných pověřenců, kterými
byli většinou jmenováni zaměstnanci regionálních muzeí a galerií.
NKK ukončila svoji činnost na konci roku 1951 na základě vyhlášky č. 112 ze dne
11. 12. 1951 o reorganizaci státní památkové péče.
2) Působení J. Scheybala (pověřence MŠO a stálého pověřence NKK)
Třídění všech památek konfiskovaných podle dekretu č. 108/1945 Sb. bylo v Národní
kulturní komisi spojeno především s osobností stálého pověřence Josefa Scheybala, který
zpočátku působil v Turnově, později na zámku v Hrubém Rohozci. Tento muž byl zřejmě
jedním z nejaktivnějších spolupracovníků Z. Wirtha. Část zachované Scheybalovy pozůstalosti,
9
Viz. inv. č. 268-274 tohoto fondu.
jež je součástí tohoto fondu, vypovídá o jeho každodenních návštěvách bytů, vil, chat a statků,
ve kterých se snažil velmi důsledně a nekompromisně získat předměty umělecké či vědecké
hodnoty pro sběrny NKK a pro další kulturní a vědecké instituce. "Není bytu, ve kterém by se
nenalézal utajen státní kulturní majetek. Nacházím ho všude - pod postelemi, za skříněmi, ve
skříních, v gaučích i na půdách ukrytý pod starými lahvemi, hromadami hadrů, v bednách
zaházených starým nábytkem apod. Není také bezmála bytu, kde by ten či onen předmět nebyl
označován za vlastní majetek. Znalost provenience německých bytů a vhodně kladené otázky
mi umožňují majitele bytu usvědčiti ze lži a předměty navrátiti do majetku státu."10 J. Scheybal,
přestože nejvíce působil v severočeském regionu, korigoval a kontroloval zajišťování památek
konfiskovaných podle dekretu č. 108/1945 Sb. v celých Čechách i na Moravě.
4) Dějiny fondu
Zpráva J. Scheybala o problémech při získávání předmětů na výprosech či dispozičních listech, 24. 7. 1948,
inv. č..
10
Fond Národní kulturní komise byl do oddělení dokumentačních a sbírkových
fondů Ústavu dějin umění AV ČR předán spolu s pozůstalostí Z. Wirtha roku 1965. Teprve
později pracovníci ODSF dokumenty týkající se Národní kulturní komise z této
pozůstalosti vyřadili a utvořili samostatný fond, jehož pořádání bylo zahájeno
pravděpodobně ve stejné době. Tyto práce však záhy skončily pouze předběžným
uspořádání prvních tří kartonů, do kterých byly zařazeny nejdůležitější dokumenty
týkající se zahájení činnosti NKK a zápisy z jejích schůzí. Fond také až dosud zůstal bez
jakékoli archivní pomůcky. Na počátku roku 1999, před zahájením konečného pořádání
fond NKK čítal 15 kartonů, z nichž zmiňované první tři kartony byly předběžně
uspořádány podle archivní zásad, u zbývajících zůstalo zachováno původní pertinenční
uspořádání Z. Wirtha.
Součástí tohoto fondu je také fragment pozůstalosti J. Scheybala, jež se vztahuje
k jeho působení při zajišťování zestátněných kulturně a vědecky cenných předmětů
v poválečné době. Tyto písemnosti byly pravděpodobně přímo J. Scheybalem někdy v
polovině 50. let předány Z. Wirthovi. S jeho pozůstalostí byly převzaty ODSF a pro svoji
úzkou vazbu na činnost NKK zařazeny do tohoto fondu.
5) Archivní charakteristika
Fond Národní kulturní komise není charakteristickým fondem písemností vzniklých
z činnosti státní organizace. Především z toho důvodu, že jsou v něm obsaženy pouze
dokumenty, které v době svého působení ve funkci ředitele Národní kulturní komise
shromáždil PhDr. Z. Wirth. Můžeme tedy říci, že tento fond z archivního hlediska stojí na
pomezí osobní pozůstalosti a fondu organizace.
Vzhledem k nesourodosti dokumentů po stránce formální a z důvodu snadnější
badatelské přístupnosti fondu jsem se rozhodla při jeho pořádání dát přednost věcnému
uspořádání.
Ze stejných důvodů jsem zvolila formu inventáře, která se blíží spíše archivnímu
katalogu. U každého dokumentu je vždy uvedena stručná charakteristika po obsahové stránce,
přesná datace, pokud ji dokument obsahuje, počet listů.
Písemnosti fondu jsou rozděleny do osmy základních skupin, které jsou dále členěny
vždy do několika podskupin:
1) Dokumenty z období před ustanovením NKK
1. Dokumenty o hradech a zámcích z období před 1945
2. Směrnice k ochraně památek
3. Charakteristika situace v ochraně konfiskovaných památek
4. Činnost Z. Wirtha v tomto období
2) Dokumenty z činnosti NKK
1. Zákony a vyhlášky
2. Informativní a hodnotící zprávy
3. Plán NKK
4. Návrhy rozpočtu NKK
5. Jmenování a pověření pro Z. Wirtha jako předsedu NKK
6. Struktura NKK
7. Schůze NKK
8. Dohoda NKK s NPF a FNO
9. Třídění předmětů na zámeckých a hradních objektech
10. Třídění předmětů z dalších konfiskovaných objektů
11. Třídění zlatých a stříbrných předmětů
12. Přejímání a správa objektů
13. Svozy NKK
14. Sběrny NKK
15. Dispoziční listy a výprosy NKK
16. Depozita NKK
17. Zápůjčky NKK
18. Výběr předmětů pro kulturní a vědecké instituce
19. Výběr předmětů pro další instituce
20. Zjišťování konfiskátů v muzeích
21. Knihy a knihovny
22. Propagace NKK a zámků v její správě
23. Majetek cizích států na území Čecha a Moravy
24. Restituce
25. Poznámky Z. Wirtha o pracovnících NKK
26. Poznámky Z. Wirtha - různé
27. Evidence státního kulturního majetku
28. Výstřižky z tisku
29. Umělecké předměty, archiválie a knihy německých úřadů a institucí uložené na
zámcích v severních Čechách
30. Majetek cizích států na území Čech a Moravy
3) Korespondence
1. Korespondence Z. Wirtha
A) Korporace
B) Jednotlivci
2. Korespondence NKK
A) Korporace
B) Jednotlivci
4. Korespondence nezjištěná
3. Korespondence cizí
4) Dokumenty vztahující se k jednotlivým hradům a zámkům
5) Dokumenty Z. Wirtha nevztahující se k činnosti NKK
1. Betlémská kaple
2. Budoucí využití kláštera Emauzy
3. Přidělení Valdštejnské jízdárny obci pražské
4. Obrazy Jana von Ravensteyna
5. Severočeské muzeum v Liberci
6. Umělecká řemesla
6) Státní fotoměřický ústav
7) Dokumenty z činnosti Josefa Scheybala (pověřence MŠO, NKK, MŠVU)
1. Korespondence J. Scheybala
A) Korporace
B) Jednotlivci
2. Protokoly z činnosti J. Scheybala
3. Zprávy J. Scheybala MŠO
4. Zprávy J. Scheybala NKK
5. Zprávy J. Scheybala MŠVU
6. Zprávy J. Scheybala SPS
7. Záznamy o prohlídkách bytů
8. Pracovní deník J. Scheybala
8) Působení Pověřenců státního památkového úřadu v Liberci
U prvních tří skupin je uplatněno prakticky výlučně třídění do věcných podskupin.
Většina podskupin je ještě tvořena menšími celky, první z nich obsahuje často vyhlášky a
směrnice, dále následují dokumenty vzniklé vlastní činností NKK v daném směru, na závěr jsou
zařazeny poznámky Z. Wirtha. V některých případech však bylo účelnější rozdělit podskupiny
do ještě menších věcných celků, které jsou dále řazeny podle pořadí v jakém záležitosti, jichž
se týkají, probíhaly. Dokumenty uvnitř každého tohoto celku jsou utříděny chronologicky.
Čtvrtou skupinu tvoří korespondence vztahující se k činnosti NKK, případně
k zajišťování uměleckých památek v poválečné době obecně. Nejprve je zařazena
korespondence Z. Wirtha, dále korespondence NKK jako státní organizace a nakonec
korespondence cizí, jež se však k činnosti NKK vztahuje.
Do páté skupiny jsou zařazeny dokumenty týkající se jednotlivých hradů a zámků. Tyto
písemnosti byly již do podskupin podle jednotlivých objektů seřazeny Z. Wirthem, jak
naznačují jeho rukou psané nadpisy (často i s poznámkami) na složkách. Archiválie se však
nevztahují zdaleka ke všem NKK vytříděným či do její správy převzatým objektům. Můžeme se
tedy domnívat, že složky byly založeny pouze zámkům, jejichž eliminace se Z. Wirth osobně
účastnil. Z toho důvodu jsem ve fondu ponechala i prázdné Wirthovou rukou nadepsané
složky, neboť vytřídění těchto objektů se Z. Wirth zřejmě také účastnil, ale písemnosti z těchto
složek byly později vyjmuty a použity k jinému účelu. Z důvodu větší přehlednosti jsem
písemnosti vztahující se k jednotlivým zámkům, nalezené na jiných místech původního
uspořádání fondu, zařadila do výše zmiňovaných Wirthových složek, nebo jsem pro ně
vytvořila složky nové - tedy složky k objektům, které v původním uspořádání nebyly. U takové
složky je v inventáři vždy poznámka - nová.
Archiválie ve složkách této skupiny jsou dále rozděleny na dokumenty, korespondenci,
poznámky Z. Wirtha, případně fotografie.
Písemnosti týkající se Státního fotoměřického ústavu, především předávání fotografií
a plánů z konfiskovaných objektů této organizaci jsou zařazeny do šesté skupiny tohoto fondu
a rozděleny na dokumenty, korespondenci a poznámky Z. Wirtha.
Sedmou skupinu tvoří písemnosti (až na výjimky pouze opisy originálů) vzniklé z
činnosti J. Scheybala v letech 1945 až 1954, nejprve jako pověřence MŠO, později jako stálého
pověřence NKK a po roce 1951 jako zaměstnance Státní památkové správy. Na začátek této
skupiny je zařazena korespondence J. Scheybala, dále následuje podskupina, v níž jsou opisy
zpráv o zajišťování státního kulturního majetku především v severních Čechách, které J.
Scheybal zasílal průběžně nejprve MŠO, potom NKK a v první polovině 50. let MŠVU a nakonec
SPS. Do následující podskupiny jsou zařazeny opisy protokolů sepisovaných při zajišťování
státního kulturního majetku. Nejpodrobněji informuje o činnosti J. Scheybala jeho pracovní
deník zařazený na závěr této skupiny.
6) Pořádací schéma
1) Dokumenty z období před ustanovením NKK (inv. č. 1-51)
1. Dokumenty o hradech a zámcích z období před 1945 (inv. č. 1-40)
A) Materiály ke šlechticům (inv. č. 1-2)
B) Materiály o hradech a zámcích před r. 1945 (inv. č. 3-40)
a)
Seznamy zámků (inv. č. 3-4)
b) Inventáře zámků a dalších objektů v majetku rodu Schwarzenberků z let 19191920 (inv. č. 5-21)
c)
Inventáře bývalých císařských zámků na území Československa (inv. č. 22-35)
d) Inventáře českých a moravských zámků z období protektorátu (inv. č. 36-40)
2. Směrnice k ochraně památek (inv. č. 41-45)
3. Charakteristika situace v ochraně konfiskovaných památek (inv. č. 46-48)
4. Činnost Z. Wirtha v tomto období (inv. č. 49-51)
2) Dokumenty z činnosti NKK (inv. č. 52-552)
1. Zákony a vyhlášky (inv. č. 52-59a)
a)
Dekret č. 12/45 Sb. (inv. č. 52)
b) Zákon č. 137/46 Sb. (inv. č. 53-54)
c)
Organizační a jednací řád (inv. č. 55-57)
d) Oznámení o zahájení činnosti NKK (inv. č. 58)
e)
Organizační statut NKK z r. 1952 (inv. č. 59)
f)
Memorandum ZNV v Praze a v Brně proti organizačnímu a jednacímu řádu NKK
(inv. č. 59a)
2. Informativní a hodnotící zprávy (inv. č. 60-78)
3. Plán NKK (inv. č. 79-86)
a)
Rok 1950 (inv. č. 79-84)
b) Rok 1951 (inv. č. 85-86)
4. Návrhy rozpočtu NKK (inv. č. 87-89)
a) Rok 1948 (inv. č. 87)
b) Rok 1949 (inv. č. 88)
c)
Rok 1951 (inv. č. 89)
5. Jmenování a pověření pro Z. Wirtha jako předsedu NKK (inv. č. 90-97)
6. Struktura NKK (inv. č. 98-113)
a)
Jmenování předsedy, zástupců a odborných znalců NKK (inv. č. 98)
b) Decentralizace agendy NKK (inv. č. 99-100)
c)
Oblastní inspektoři NKK (inv. č. 101)
d) Školení zaměstnanců NKK (inv. č. 102-103)
e)
Memorandum o činnosti NKK (inv. č. 104-105)
f)
Básně o NKK (inv. č. 106-107)
g)
Umístění kanceláří v Paláci Kinských (inv. č. 108)
h) Převedení působnosti ve věci osobních věcí zaměstnanců NKK z MŠVU na ÚNV
v Praze (inv. č. 109)
ch) Zřízení subkomise hospodářské a kulturně propagační při NKK (inv. č. 110-111)
i)
Poznámky Z. Wirtha (inv. č. 112-113)
7. Dokumenty ke schůzím NKK (inv. č. 114-169)
8. Dohody NKK s NPF a FNO (inv. č. 185-189)
A) Dohoda NKK s NPF (inv. č. 170-184)
a)
Vzájemná jednání před uzavřením dohody (inv. č. 170-176)
b) Dohoda mezi NPF a NKK (inv. č. 177)
c)
Jednání o praktickém provádění dohody (inv. č. 178-184)
B) Dohoda NKK a FNO (inv. č. 185-189)
a)
Dohoda NKK a FNO (inv. č. 185-187)
b) Spolupráce NKK a FNO (inv. č. 188-189)
9. Třídění předmětů na zámeckých a hradních objektech (inv. č. 190-223)
a)
Soupisy konfiskovaných hradů a zámků (inv. č. 190-200)
b) Směrnice pro třídění státního kulturního majetku (inv. č. 201-207)
c)
Dokumenty vztahující se k revizi 1. pozemkové reformy a k nové pozemkové
reformě (inv. č. 208-214)
d) Poznámky Z. Wirtha (inv. č. 215-223)
10. Třídění předmětů z dalších konfiskovaných objektů (inv. č. 224-263)
a)
Hlášení státního kulturního majetku v jednotlivých krajích a okresech (inv. č.
224-236)
b)
Vytřídění předmětů kulturní hodnoty ze skladiště Správy majetkových
podstat v Praze (inv. č. 237-243)
c)
Vytřídění předmětů kulturní hodnoty ze skladiště FNO v Praze Karlíně (inv. č.
245-247)
d)
Vytřídění předmětů kulturní hodnoty z bytu Václava Kluse (inv. č. 248-253)
e)
Vytřídění předmětů kulturní hodnoty z hotelu U Tří lilií ve Františkových
Lázních (inv. č. 254-255)
f)
Vytřídění předmětů kulturní hodnoty z vily Dr. V. Rajtery v Sýkořicích (inv. č.
256)
g)
Vytřídění předmětů kulturní hodnoty z bývalých majetků Dr. Bedřicha
Kubinckého, Dr. Jana a Petra Hellerů (inv. č. 257)
h)
Vytřídění předmětů kulturní hodnoty z majetku firmy Schicht v Rynolticích
(inv. č. 258-259)
ch) Odhad uměleckých předmětů z majetku Dr. Sprinzelse (inv. č. 260)
i)
Dürerovy dřevoryty z konfiskovaného majetku (inv. č. 261)
j)
Zpráva o vile bývalého továrníka Riegra ve Vilémově u Rokytnice v severních
Čechách (inv. č. 262)
k)
Poznámky Z. Wirtha (inv. č. 263)
11. Třídění zlatých a stříbrných předmětů (inv. č. 265)
12. Přejímání a správa objektů (inv. č. 266-283)
a)
Přejímání objektů do správy NKK (inv. č. 266-267)
b) Technická správa objektů (inv. č. 268-274)
c)
Využití hradů a zámků (inv. č. 275-278)
d) Zatímní instalace zámků (inv. č. 279)
e)
Stylová instalace zámků (inv. č. 280-283)
13. Svozy NKK (inv. č. 284-290)
14. Sběrny NKK (inv. č. 291-316)
a)
Směrnice pro provoz sběren (inv. č. 291-294)
b) Seznam sběren (inv. č. 295-298)
c)
Volné prostory pro účely sběren (inv. č. 299-302)
d) Koncepty zpráv a poznámky Z. Wirtha ke sběrnám v Praze a okolí (inv. č. 303310)
e)
Sběrny NKK na zámcích Sychrov a Hrubý Rohozec (inv. č. 311-312)
f)
Poznámky Z. Wirtha ke sběrnám (inv. č. 313-315)
g)
Různé (inv. č. 316)
15. Dispoziční listy a výprosy NKK (inv. č. 317-319)
16. Depozita NKK (inv. č. 320-326)
a)
Deposita obecně (inv. č. 320-321)
b) Depositní reversy na knihy a archiválie předávané NKK (inv. č. 322-326)
17. Zápůjčky NKK (inv. č. 327-328)
18. Výběr předmětů pro kulturní a vědecké instituce (inv. č. 329-347)
a)
Obecné podklady pro třídění předmětů pro jednotlivé instituce (inv. č. 329330)
b) Vytříděné předměty z oblasti lesnictví a myslivosti (inv. č. 331-336)
c)
Vytříděné předměty ze sběrny na zámku Sychrov (inv. č. 337)
d) Městské muzeum v Sušici (inv. č. 338-339)
e)
Moravské uměleckoprůmyslové muzeum v Brně (inv. č. 340)
f)
Okresní muzeum K. Světlé (inv. č. 341-342)
g)
Národní galerie, grafická sbírka (inv. č. 343)
h) Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (inv. č. 344)
ch) Státní historický ústav v Praze (inv. č. 345)
i) Státní mapová sbírka (inv. č. 346-347)
19. Výběr předmětů pro další instituce (inv. č. 348-354)
a)
Postoj Z. Wirtha k žádostem o příděl předmětů ze sběren NKK (inv. č. 348)
b)
Pražský hrad (inv. č. 349)
c)
Ministerstvo zahraničního obchodu (inv. č. 350)
d)
Myslivna Jablkynicích (inv. č. 351)
e)
Svaz a společnost přátel SSSR (inv. č. 353)
f)
Československé legace v zahraničí (inv. č. 354)
20. Zjišťování konfiskátů v muzeích (inv. č. 355-422)
a)
Průběh akce NKK zjišťující konfiskáty v muzeích (inv. č. 355-359)
b) Odpovědi na žádost Pověřence pro dozor na muzea při NM v Praze o zaslání
soupisu konfiskátů v muzeích (inv. č. 360-418)
c)
Poznámky Z. Wirtha (inv. č. 419-422)
21. Knihy a knihovny (inv. č. 423-478)
a) Charakteristika situace konfiskovaných knih a knihoven (inv. č. 423-426)
b) Směrnice pro třídění knižního materiálu (inv. č. 427-435)
c) Seznam knižních svozů (inv. č. 436)
d) Zákon o jednotné soustavě knihoven (inv. č. 437-438)
e) Prohlídka zámeckých knihoven (inv. č. 439-460)
f) Knihy ve skladišti na Sychrově (inv. č. 461-464)
g) Přehled pražských knihoven (inv. č. 465)
h) Poznámky Z. Wirtha (inv. č. 466-467)
ch) Knihovna v paláci Kinských (inv. č. 468)
i) Knihovna v Nostickém paláci (inv. č. 469)
j) Rozdělení grafické sbírky Národní a univerzitní knihovny v Praze (inv. č. 470478)
22. Propagace NKK a zámků v její správě (inv. č. 479-485)
a)
Rozhlasové rozhovory o hradech a zámcích ve správě NKK (inv. č. 479-480)
b)
Edice a publikace NKK (inv. č. 481-482)
c)
Výstava o činnosti NKK (inv. č. 483-485)
23. Výstřižky z tisku (inv. č. 486-500)
24. Umělecké předměty, archiválie a knihy německých úřadů a institucí uložené na zámcích
v severních Čechách (inv. č. 501-520)
a)
Všeobecné dokumenty (inv. č. 501)
b) Zámek Frýdlant (inv. č. 502)
c)
Zámek Lemberk (inv. č. 503-511)
d) Zámek Milešov (inv. č. 512-518)
e)
Zámek Sloup (inv. č. 519-520)
25. Restituce (inv. č. 521-522)
26. Majetek cizích států na území Čech a Moravy (inv. č. 523-526)
27. Evidence státního kulturního majetku (inv. č. 527-531)
28. Poznámky Z. Wirtha o pracovnících NKK (inv. č. 532-536)
a)
Posudky na zaměstnance NKK (inv. č. 532)
b) Poznámky o Dr. K. Chodlovi (inv. č. 533-534)
c)
Poznámky o S. Hložkovi (inv. č. 535-536)
29. Poznámky Z. Wirtha – různé (inv. č. 537)
a)
Poznámky Z. Wirtha týkající se činnosti NKK (inv. č. 537-539)
b) Poznámky Z. Wirtha o zámcích a dalších objektech (inv. č. 540-546)
c)
Poznámky Z. Wirtha týkající se pracovníků NKK (inv. č. 547-549)
d) Poznámky Z. Wirtha k památkové péči (inv. č. 550)
e)
Poznámky Z. Wirtha k domu v Horní Branné (inv. č. 551)
f)
Poznámky Z. Wirtha týkající zednářských knih (inv. č. 552)
3) Korespondence (inv. č. 553-1130)
1. Korespondence Z. Wirtha (inv. č. 553-1119
A) Korporace (inv. č. 553-752)
B) Jednotlivci (inv. č. 753-1110)
C) Nezjištěná (inv. č. 1111-1119)
2. Korespondence NKK (inv. č. 1120-1124)
A) Korporace (inv. č. 1120-1123)
B) Jednotlivci (inv. č. 1124)
3. Korespondence cizí (inv. ř. 1125-1130)
A) Korporace (inv. č. 1125-1128)
B) Jednotlivci (inv. č. 1129-1130)
4) Dokumenty vztahující se k jednotlivým hradům a zámkům
5) Dokumenty Z. Wirtha nevztahující se k činnosti NKK
1. Betlémská kaple
2. Budoucí využití kláštera Emauzy
3. Přidělení Valdštejnské jízdárny obci pražské
4. Obrazy Jana von Ravensteyna
5. Severočeské muzeum v Liberci
5) Státní fotoměřický ústav
1.
Dokumenty
2.
Korespondence Státního fotoměřického ústavu
a) Přijatá
b) Odeslaná
3.
Poznámky Z. Wirtha
4.
Cizí poznámky
7) Dokumenty z činnosti Josefa Scheybala (pověřence MŠO, NKK, MŠVU)
2. Korespondence J. Scheybala
C) Korporace
D) Jednotlivci
2. Protokoly z činnosti J. Scheybala
3. Zprávy J. Scheybala MŠO
4. Zprávy J. Scheybala NKK
5. Zprávy J. Scheybala MŠVU
6. Zprávy J. Scheybala SPS
7. Záznamy o prohlídkách bytů
8. Pracovní deník J. Scheybala
8) Působení Pověřenců státního památkového úřadu v Liberci
7) Rozbor možností badatelského využití
Archivní fond Národní kulturní komise obsahuje neocenitelné prameny pro studium
osudů bohatého kulturního dědictví naší země, osudů velkého množství památek, které
v poválečném období ztratily svého původního majitele.
Národní kulturní komise sice samostatně působila v letech 1947-1951, ale dokumenty
v tomto fondu obsažen často toto časové vymezení přesahují. Nejstarší jsou dokumenty
týkající se první pozemkové reformy. Jsou to prakticky výlučně inventáře tehdy zestátněný
zámků pocházející z let 1919-192111, které mohou významně přispět ke studiu mobiliáře
těchto objektů.
Další skupinu tvoří materiály pocházející z období 2. Světové války, jež zahrnují opět
především inventáře vnitřního zařízení zámků v Čechách a na Moravě pořizované
protektorátními institucemi – např. Kačiny, Nových Dvorů, Opočna, Boskovic12. Tyto
kvalitně provedené inventáře mohou sloužit jako nenahraditelný srovnávací materiál pro
zjištění stavu mobiliáře konkrétního zámků před jeho často radikálními poválečnými přesuny.
K dramatickému poválečnému období – tedy k zajišťování konfiskovaných movitých i
nemovitých uměleckých ale i historických a technických památek v letech 1945-1947 se
vztahují dokumenty z podkapitol – 1)2.-1)413. A v neposlední řadě dále některé materiály
z pozůstalosti J. Scheybala zajišťujícího umělecké památky konfiskované uprchlým či
odsunutým Němcům především na Liberecku a Turnovsku. K tomuto regionu se váží také
dokumenty z působení pověřence Státního památkového ústavu J. Dědiny. Tyto archiválie by
mohly především osvětlit cesty, jakými většina památek prošla dříve než se dostala do některé
kulturní instituce či naopak důvody, proč tolik uměleckých a jinak kulturně cenných předmětů
Viz. inv. č. 5-35 tohoto fondu.
Viz. inv. č. 36-40 tohoto fondu.
13
Viz. inv. č. 41- 51 tohoto fondu.
11
12
v této době nenávratně zmizelo. Mohou také přinést důležité poznatky pro dějiny severních
Čech v poválečné době.
K činnosti a struktuře Národní kulturní komise se vztahují zvláště dokumenty z kapitoly
2), kde je možné postupně se seznámit se zákony týkajícími se této organizace, s jejím
plánem, rozpočtem a dalšími specifickými úkoly jejího působení jako např. přejímáním a
správou objektů, tříděním předmětů a jejich přídělem různým institucím apod. Celkový
přehled o působení NKK je možné získat při studiu zápisů ze schůzí (podkapitola 2) 7.) 14.
Ke každé problematice související s NKK jsou ve většině případů zařazeny dochované
rukopisné poznámky Z. Wirtha – v nichž buď hodnotil stávající situaci či navrhoval další
postup v dané věci. V některých případech obsahují tyto poznámky i kritická vyjádření k práci
jednotlivých zaměstnanců či spolupracovníků NKK.
Pro pochopení zákulisí zajišťování movitých i nemovitých památek je nejbohatším
pramenem korespondence Z. Wirtha vztahující se k tomuto problému zařazená do kapitoly
3). Jsou zde dopisy charakterizující situaci v ochraně památek v určitém regionu, či přímo
v určitém hradním nebo zámeckém objektu, dále dopisy jednotlivých kulturních ale i jiných
institucí žádajících přidělení konfiskovaného mobiliáře. Je zde také v nemalé míře
zastoupena korespondence původních majitelů hradů a zámků, z nichž mnoho se se Z.
Wirthem osobně znalo.
Dokumenty vztahující se k jednotlivým hradům a zámkům (skupina č. 5) jsou především
neocenitelným pramenem k historii jednotlivých objektů a předmětů, které v nich původní
majitel zanechal. Informují nás ale také obecně o skutečném postupu při zestátnění hradních a
zámeckých objektů. O způsobu uložení a třídění mobiliáře, o předávání vytříděných předmětů
kulturním, případně dalším institucím.
U objektů, jež NKK převzala do své správy, nacházíme často písemnosti vztahující se
k jejich technickému zabezpečení, k úpravě parku, ke zdejší sběrně apod. V několika případech
jsou zachovány i zajímavé dokumenty vztahující se k instalaci objektu (především v případě
zámku v Litomyšli a Ratibořicích).
14
Viz. inv. č. 114- 169 tohoto fondu.
II. Seznam použité literatury
1) Charvátová, E.: Správa a využití státního kulturního majetku, ZPP, XIII., 1953, s. 33 - 55.
2) Charvátová, E.: Instalace v historických objektech, Metodika instalační práce na státních
hradech a zámcích, ZPP, XVII., 1957, s. 57 - 64.
3) Blažíček, O. J.: Minulost a současné otázky prezentace zámeckých interiérů. (Text
přednášky pro specializované studium památkové péče, 1981), SÚPPOP, Praha 1982.
4) Mžyková, M.: Ke koncepci a vývoji instalací zpřístupněných hradů a zámků (1945 - 1990),
in: Bulletin Státního ústavu památkové péče, 1991, č. 7, s. 115 - 133.
5) Hlobil, I.: K teorii interiérové instalace české památkové péče, in: Sborník památkové péče
v Severomoravském kraji, 5, 1982, s. 9 - 30.
6) K. Kaplanová: Zdeněk Wirth a vývoj památkové péče v Československu po 9.květnu
1945 - zejména s ohledem na ustanovení a působnost Národní kulturní komise.
Diplomová práce FF UP Olomouc, leden 1999.15
7) M. Wurmová: Inventarizace a katalogizace písemných pozůstalostí ve státních
archivech, in AČ, 1965, s. 205 - 212.
8) R. Ederová, V. Podaný: K problematice osobních archivních fondů, in SAP, XXXIV., s.
310 - 349.
15
Zde i podrobná bibliografie.
III. Seznam literatury publikované členy a zaměstnanci NKK vztahující se k činnosti NKK
1) “Blž”: Ediční činnost správy státního kulturního majetku, ZPP, X., 1950, s. 172.
2) Charvátová, E.: Státní kulturní majetek ve správě Národní kulturní komise,
Československo, V., 1950, s. 193 - 201.
3) Chodl, K.: Hospodářské využití hradů a zámků, ZPP, XVII., 1957, s. 111 - 112.
4) Nesvadbíková, J. - Wirth, Z.: K vývoji památkové péče na území Československa, 2 svazky,
Praha 1983.
5) Štorm, B.: Úkoly a cíle Národní kulturní komise, in: Věstník ministerstva techniky, XXIX.,
1949, s. 131 - 132.
6) Štorm, B.: Stavební památky první kategorie, ZPP, XI., XII., 1952, s. 109 - 159.
7) Štorm, B.: Péče o staré zámecké zahrady, ZPP, XIII., 1953, s. 257 - 262.
8) Wirth, Z.: Hrad a zámek, Československo, V., 1950, s. 243 - 256.
9) Z vědeckých ústavů, museí a galerií. Národní kulturní komise, ZPP, VIII., 1948, s. 146 - 148.
IV. Seznam zkratek
AČ – Archivní časopis
ČSSL - Československé státní lesy
ČSSS - Československé státní statky
FF UK - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
FF UP - Filozofická fakulta Univerzity Palackého
FNO - Fond národní obnovy
KSČ - Komunistická strana Československá
KSS - Komunistická strana Slovenska
KNV - Krajské národní výbory
LF UK - Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
MNV - Místní národní výbor
MŠO - Ministerstvo školství a osvěty
MŠVU - Ministerstvo školství, věd a umění
NG - Národní galerie
NKK - Národní kulturní komise
NM - Národní muzeum
NPF - Národní pozemkový fond
NÚKÚ - Nejvyšší účetní kontrolní úřad
ODSF - Oddělení dokumentačních a sbírkových fondů ÚDU AV ČR
ONV - Okresní národní výbory
OÚ - Osidlovací úřad
PF UP - Pedagogická fakulta Univerzity Palackého
5LP - pětiletka
SAP – Sborník archivních prací
SLS - Státní lesy a statky
SÚAr - Státní ústřední archiv
SÚF - Státní ústav fotoměřický
SVU Mánes - Spolek výtvarných umělců Mánes
ÚDÚ AV ČR - Ústav dějin umění Akademie věd České republiky
Ú.l. - Úřední list
UPM - Uměleckoprůmyslové muzeum
VHÚ - Vojenský historický ústav
VÚT - Vysoké učení technické
ZPP - Zprávy památkové péče
ZNV - Zemský národní výbor
Členové NKK, zaměstnanci administrativní a technické kanceláře NKK a oblastní inspektoři
NKK.
(Čerpáno z - karton č. 48, složka 2 - I/i Organizace a plánování rok 1951, Fond SPS.)
- Přehled o osobním vybavení NKKomise. karton č. XIV., svazek 10, nefol., strojopis, Fond NKK,
- Zápis z XXV. schůze NKK konané 27. 12. 1951, karton č. XIII., svazek 25, nefol.,
strojopis, Fond NKK.)
Augustin, Ladislav - od listopadu 1951 zaměstnanec administrativní kanceláře, vykonával
účetní práce.
Berdych, Rudolf - od roku 1949 zaměstnanec administrativní kanceláře, vykonával účetní
práce.
Berndorf, Alexendr - od října 1947 zaměstnanec administrativní kanceláře, do které přešel
z FNO, vykonával účetní práce.
Blažíček, Oldřich Dr. - od prosince 1951 zaměstnanec administrativní kanceláře, kde pracoval
jako odborník.
Brukner, Josef - oblastní inspektor NKK.
Brynda, Edvard Dr. - zástupce ministerstva dopravy v NKK.
Buberle, Eduard - od léta 1950 druhý zaměstnanec technické kanceláře.
Černohorský, Karel Dr. - od konce roku 1948 odborný znalec pro musejnictví v NKK.
Černý, Václav Dr. - od konce roku 1948 odborný znalec pro archivnictví, zaměstnanec Státního
archivu zemědělského.
Dvořák, Jan Ing., - zástupce ministerstva zemědělství v NKK.
Hampek, Dr. - zástupce ministerstva národní bezpečnosti v NKK.
Helfert, Jaroslav Dr. - odborný znalec pro musejnictví v NKK.
Hirsch, Bedřich - od roku 1949 zaměstnanec administrativní kanceláře, do které přešel z NPF,
pracoval jako oborník na třídění movitých památek. Umírá v červnu roku 1950.
Hložek, Pavel - akademický malíř, od roku 1950 zaměstnanec administrativní kanceláře, kam
byl přidělen MŠVU, pracoval zde jako odborník ve skupině historicko-výtvarné. Při schůzích
NKK vystupoval také jako zástupce závodní organizace KSČ.
Holler, Josef - akademický malíř, od roku 1950 zaměstnanec administrativní kanceláře, kam
byl přidělen MŠVU, pracoval zde jako odborník ve skupině umělecko-historické.
Holub, B. Ing. - oblastní inspektor NKK.
Horní, Karel - od září 1949 zaměstnanec administrativní kanceláře, kde pracoval jako jediný na
inventárních soupisech pro NKK.
Hrnčíř, František Ing. - zástupce národního podniku
ČSSL a ČSSS v NKK.
Hruška, Oldřich - oblastní inspektor NKK.
Chaloupka, František - od července 1948 zaměstnanec administrativní kanceláře, kde pracoval
jako knihovní referent pro výběr literatury kulturní hodnoty a oceňování knihovních celků ze
zámeckých objektů. Od konce roku 1951 odešel do výroby.
Charvát, Jaroslav Dr. - původně zástupce Státního plánovacího úřadu v NKK, koncem roku
1948 byl jmenován zástupcem za ministerstvo školství.
Charvátová, Ema Dr. - historička umění, od února 1947 zaměstnankyně administrativní
kanceláře, pracovala jako odborník v umělecko-historické skupině. V posledních letech svého
působení v NKK byla současně přednostkou Státního fotoměřického ústavu.
Chodl, Karel Dr. - od srpna roku 1949 zaměstnanec administrativní kanceláře, od října téhož
roku převzal její vedení.
Janoušek, Emanuel Dr. - odborný znalec pro archivnictví v NKK.
Kazda, Dr. - zástupce ministerstva stavebního průmyslu v NKK.
Klán, Josef - oblastní inspektor NKK.
Kodl, Cyril - od roku 1949 zaměstnanec administrativní kanceláře, vykonával účetní práce.
Kolář, Josef - akademický malíř, od konce roku 1949 zaměstnanec administrativní kanceláře,
kam byl přidělen MŠVU, pracoval jako odborník v umělecko-historické skupině. Z NKK odchází
v říjnu roku 1951.
Kouba, Josef Dr. - historik umění, od roku 1949 zaměstnanec administrativní kanceláře, kde
pracoval jako odborník v umělecko-historické skupině.
Kozák, Gustav Dr. - právník, od roku 1948 zaměstnancem administrativní kanceláře, kde měl
na starosti -prohlašování za státní kulturní majetek, řízení svážení, uskladnění a inventarizace
mobiliáře a jeho opravy. Roku 1951 odešel do výroby.
Krupka, Rudolf - oblastní inspektor NKK.
Křupka, Stanislav Dr. - od konce roku 1948 odborný znalec pro knihovnictví v NKK.
Kubátová, Taťána Dr. - historička umění, zaměstnankyně administrativní kanceláře, kde
pracovala jako odborník ve skupině umělecko-historické.
Kubík, František - oblastní inspektor NKK.
Kylian, Josef - oblastní inspektor NKK.
Luzarová, Lucie - od listopadu 1949 zaměstnankyně administrativní kanceláře, kde měla na
strarosti vedení spisovny. Roku 1951 odešla do výroby.
Maas, A. Dr. - od konce roku 1948 zástupce FNO v NKK.
Malý,Josef - oblastní inspektor NKK.
Maximovič, Rudolf - odborný znalec pro ochranu přírody v NKK.
Mikuláš, Vladimír - od roku 1948 zaměstnanec administrativní kanceláře, kde pracoval jako
řidič.
Mládek, Bohuslav Dr. - zástupce ministerstva financí v NKK.
Morávek, Jan Dr. - zástupce ministerstva školství a osvěty v NKK.
Nesvadbíková, Jiřina Dr. - právnička, zaměstnankyně administrativní kanceláře, pracovala
v historicko-umělecké skupině, kde měla na starosti veškerou agendu této skupiny po stránce
administrativní, kulturní využití objektů a hudební konfiskáty.
Novotný, Vladimír Dr. - znalec pro musejnictví v NKK.
Pavlovská, Anna - od února 1947 zaměstnankyně administrativní kanceláře, první kancelářská
síla přidělená NKK. Z NKK odešla koncem roku 1948.
Patka, Bohumil - od února 1947 zaměstnanec administrativní kanceláře, do října roku 1949
působil jako její vedoucí, po svém penzionování v této době však zůstal jejím zaměstnancem
až do listopadu 1951 jako expert pro přejímání objektů do správy NKK.
Pilka, Josef - oblastní inspektor NKK.
Pošmourný, Dr. - zástupce ministerstva školství, věd a umění v NKK.
Přerost, Antonín - zaměstnanec administrativní kanceláře, kde měl jako člen KSČ na starosti
sledování činnosti NKK po stránce politické a politické využití konfiskátů.
Resl, Václav Dr. - zástupce ministerstva vnitra v NKK.
Rich, Elmar Dr. - od února roku 1947 zaměstnanec administrativní kanceláře, kde pracovala
jako finanční úředník. Z kanceláře odešel po Únorovém převratu.
Ročko, Miloslav - od května 1948 zaměstnanec administrativní kanceláře, kde pracoval jako
účetní úředník. Z kanceláře odešel roku 1949.
Rublič, Josef - generální inspektor zahrad sídlící na zámku v Libochovicích.
Řezník, Stanislav Dr. - zástupce ministerstva financí v NKK.
Scheybal, Josef - stálý pověřenec NKK.
Skalský, Gustav Dr. - znalec pro musejnictví v NKK.
Soukup, Jaromír - zástupce NPF v NKK.
Soukup, Alois - od července 1947 zaměstnanec administrativní kanceláře, kde pracoval jako
skladník a specialista na převážení předmětů kulturní hodnoty.
Steklý, Karel - od konce roku 1947 zaměstnanec administrativní kanceláře, kde se specializoval
na hospodářskou agendu. Do NKK přešel pro osobní potíže z NG. Roku 1951 odešel do výroby.
Svoboda, Jiljí - působil jako oblastní inspektor NKK.
Šámal, Václav - od roku 1948 zaměstnanec administrativní kanceláře, kde působil jako
kancelářská síla. Roku 1951 odešel do výroby.
Šamberger, Dr. - zástupce ministerstva vnitra v NKK.
Šebesta, J. - od ledna 1951 zaměstnanec administrativní kanceláře, kde měl na starosti
agendu nájmů. Byl členem závodní organizace KSČ.
Šindelář, Karel - od roku 1950 zaměstnanec administrativní kanceláře, kde se specializoval na
agendu spojenou se správou budov. V lednu 1951 odešel na dlouhodobou uhelnou brigádu.
Škorpil, Václav Dr.- zástupce ministerstva národní obrany v NKK, zaměstnanec Vojenského
historického ústavu.
Šofferle, Čeněk Dr. - od počátku roku 1948 zaměstnanec administrativní kanceláře, kde
pracoval jako právní expert. Od dubna 1950 byl pensionován.
Štorm, Břetislav Ing. - architekt, od února roku 1947 přednosta technické kanceláře a dlouho
její jediný zaměstnanec, současně byl zástupcem ministerstva techniky v NKK a
místopředsedou NKK.
Štursa, Dr. - zástupce ministerstva informací v NKK.
Tesárek, Josef - zaměstnanec administrativní kanceláře, kde pracoval jako zřízenec. Do NKK
přešel z NG, přeložen roku 1949 na zámek v Krásném Dvoře.
Válek, Václav - od roku 1949 zaměstnanec administrativní kanceláře, kde měl na starosti
účetní agendu.
Valeš, Jar. - oblastní inspektor NKK.
Vecko,Jaroslav - od konce roku 1948 zástupcem NPF v NKK.
Veselý Dr. Jar. - od konce roku 1948 odborný znalec pro ochranu přírody v NKK, zaměstnanec
Státního památkového úřadu.
Veselský, Ladislav - za Státní plánovací úřad
Voborník, Václav - od počátku roku 1949 zaměstnanec administrativní kanceláře, kde působil
jako zástupce přednosty, měl na starosti správu nemovitostí a agendu daňovou a pojišťovací.
Vrečko, František - oblatní inspektor NKK.
Vybíral, Bohuš Dr. - odborný znalec pro knihovnictví v NKK.
Walter, Vojtěch - zaměstnanec administrativní kanceláře, od roku 1950 přebírá
administrativní agendu odborné umělecko-historické skupiny.
Zapletal, R. - působil jako oblastní inspektor NKK.
Zelinger,Zdeněk - zaměstnanec administrativní kanceláře, kde působil jako řidič. Od roku 1951
odešel do výroby.
Zenger, Zdeněk Dr. - od roku 1948 zaměstnanec administrativní kanceláře, kde měl na starosti
agendu nájemních smluv a dohod a částečně agendu propagační. Do NKK přešel ze ZNV. Často
působil jako zapisovatel na schůzích NKK. Od roku 1951 odešel do výroby.
V. Inventář
1) Dokumenty z období před ustanovením NKK
(Přípravné materiály pro činnost NKK shromážděné Z. Wirthem)
1. Dokumenty o hradech a zámcích z období před r. 1945
A) Materiály ke šlechticům
1
Josef Holeček: Der böhmische Adel („Übersetzung der 1917
Feuletons aus den „Národní listy“), 1917. (75 f.)
I.
2
Letáček ke knize Rudolfa Bačkovského: Bývalá česká b. d.
šlechta předbělohorská i pobělohorská na svých sídlech
v Čechách a na Moravě a ve svých znacích. (2 f.)
I.
B) Materiály o hradech a zámcích před r. 1945
a) Seznamy zámků
3
Seznam zámků v Čechách a na Moravě. (9 f., německy) b. d.
I.
4
Schlösser in Böhmen und Mähren nach den Unterlagen 5. 7. 1944
des Bodenamts. (1 f., německy)
I.
b) Inventáře zámků a dalších objektů v majetku rodu Schwarzenberků z let 1919 – 1920
5
Soupis uměleckoprůmyslových
a
starožitných 1919
předmětů zámku v Žehušicích, který pořídil jako
delegát Ministerstva školství a národní osvěty prof. J.
Zvěřina. (39 f.)
I.
6
Inventář zámku Červený Dvůr (pouze inventární čísla). b. d.
(21 f.)
I.
7
Inventář zámku Český Krumlov (pouze inventární čísla). b. d.
(24 f.)
I.
8
Inventář zámku Hluboká – zámek, knihovna, brnění, b. d.
gobeliny, malovaná skla (pouze inventární čísla). (81 f.)
I.
9
Inventář zámku Libějice (pouze inventární čísla). (21 f.) b. d.
I.
10
Soupis exponátů Schwarzenbergské sbírky muzea 15. 5. 1922
Ohrada. (11 f.)
I.
11
Inventář zámku v Praze (pouze inventární čísla). (6 f.)
b. d.
I.
12
Inventář zámku Protivín (pouze inventární čísla). (24 f.) b. d.
I.
13
Inventář zámku Třeboň (pouze inventární čísla). (21 f.) b. d.
I.
14
Schwarzenbergský ústřední archiv – přiznání k dávce ze 30. 9. 1920
jmění z zlatých a stříbrných mincí a medailí, rodinných
památek a uměleckých předmětů, vzácných rukopisů,
portrétů, archiválií, ze zámecké knihovny. (podepsán
ústřední archivář Hyner Gross). (7 f.)
II.
15
- Připojen seznam stříbrných mincí, jež se nalézají ve b.
d.
Schwarzenberské sbírce v Českém Krumlově. (1 kniha – pravděpodobně
98 f.)
1920
16
- Připojen seznam zlatých a stříbrných mincí a medailí 23. 1. 1920
ze Schwarzenberské sbírky. (28 f.)
II.
17
- Připojen seznam skvostů ze Schwarzenberské sbírky. 1920
(4 f.)
II.
18
- Připojen seznam sbírky tzv. rukopisů a kodexů. 1920
(německy, 29 f.)
II.
19
- Připojen seznam sbírky portrétů z majetku 1920
Schwarzenberků. (německy, 27 f.)
II.
20
- Připojen inventář zámecké knihovny a Českém 1920
Krumlově a obrazové sbírky. (německy, 20 f.)
II.
21
- Připojen inventář sbírky antikvit a kuriozit v tzv. 1920
Románské komoře na zámku Český Krumlov. (11 f.)
II.
– II.
c) Inventáře bývalých císařských zámků na území Československa (pravděpodobně z období 1919 –
1920)
22
Inventář zámku Brandýs n. Labem. (30 f.)
b. d.
II.
23
Inventář zámku Frýdek. (10 f.)
b. d.
II.
24
Inventář zámku Hodonín. (3 f.)
b. d.
II.
25
Inventář zámku Holič. (6 f.)
b. d.
II.
26
Inventář zámku Chlumec. (49 f.)
b. d.
II.
27
Inventář zámku Ivanovice. (8 f.)
b. d.
II.
28
Inventář zámku Koleč. (4 f.)
b. d.
II.
29
Inventář zámku Konopiště. (93 f.)
b. d.
II.
30
Inventář zámku Ostrov. (17 f.)
b. d.
II.
31
Inventář zámku Šaštín. (3 f.)
b. d.
II.
32
Inventář zámku Ploskovice. (32 f.)
b. d.
II.
33
Inventář zámku Topoľčianky. (26 f.)
b. d.
II.
34
Inventář zámku Zákupy. (44 f.)
b. d.
II.
35
Inventář zámku Židlochovice. (23 f.)
b. d.
II.
d) Inventáře českých a moravských zámků z období protektorátu
36
Odhad vnitřního zařízení zámků Kačina a Nové Dvory a 1941
budov k nim příslušných. (2 knihy, 894 f., 2 vyhotovení)
III., IV.
37
Inventarizace českých a moravských zámků prováděná 1942 - 1945
v letech 1942 - 1945. (245 f.)
V.
38
Inventáře 11 moravských zámků sestavený komisí 1944
Bodenamt für Böhmen und Mähren (Christiane
Engelbrecht a Maria v. Thadden) roku 1944 a předán
Staatsministeriu 13. 4. 1945.
V.
39
40
 Boskowitz, Schloss-Inventar. (44 f., připojeny plány
jednotlivých pater zámku)
 Inventarverzeichnis von Schloss Hochwald. ((8 f.)
 Inventarverzeichnis von Schloss Kremsier. (41 f.)
 Inventarverzeichnis von Schloss Kunstadt. (14 f.,)
 Inventarverzeichnis von Schloss Lösch in Mähren.
(23 f.)
 Inventarverzeichnis der Erzbischöflichen Residenz in
Olmütz. (20 f.)
 Inventar des Schlosses Pohorschelitz. (12 f., připojen
plán zámku)
 Schlossinventar Raitz an der Zwittawa. (24 f.)
 Inventarverzeichis von Scholoss Tschech/Mähren.
(24 f.)
 Inventarverzeichnis von Schloss Zdounek. (10 f.)
Inventar und Schätzung der Kunst-Gegenstände der b. d. - před r. 1945
Sammlungen Seiner Hoheit, des Fürsten ColloredoMansfeld auf Schloss Oppotschno in Böhmen. (30 f.,
německy)
Anmeldung desfeindlichen Vermögens. (1 f., německy) b. d.
V.
V.
2. Směrnice k ochraně památek
41
Směrnice pro národní správce hradů a zámků na 1945
konfiskovaném majetku zemědělském vydané NPF (2
f., 1-2 f.)
VI.
42
Opis oběžníku Zemského národního výboru v Brně pro 28. 8. 1945
exposituru v Moravské Ostravě, ONV, Okresní správní
komise, MěNV statutárních měst, ředitelstvím úřadům
národní bezpečnosti v zemi Moravskoslezské ve věci
zabezpečení
kulturně
cenných
objektů
na
konfiskovaném majetku bývalých německých majitelů
a kolaborantů (především na zámcích a hradech). (2 f.,
3-4 f.)
VI.
43
Směrnice pro pořizování soupisu inventáře hradů a b. d. –
zámků. (1 f., 5 f.)
pravděpodobně
1945
VI.
44
Oběžník ONV (případně správním komisím) v Čechách, 1946
na Moravě a ve Slezsku od MŠO za účelem zjištění a
převzetí předmětů kulturní ceny. (opravovaný rukou Z.
Wirtha, 2 f., 6-7 f.)
VI.
45
Směrnice pro soupis a sběr veškerého kulturního b.d. - před r. 1946
majetku vydané pro MNV a ONV. (4 f., 8-11 f.)
VI.
3. Charakteristika situace v ochraně konfiskovaných památek
46
Dopis (pravděpodobně ing. Stanislava Somera) Z.
Withovi o situaci v ochraně movitých památek
především na moravských zámcích. (1 f., 1. f.)
26. 10. 1945
VI.
47
Dopis Dr. Macháta Dr. Ing. J. Koťátkovi (přednostovi IX. 15. 10. 1945
odboru ministerstva zemědělství) o situaci
v přidělování zámků a třídění předmětů z nich. (1 f., 2.
f.)
VI.
48
Hrady a zámky – zpráva Jaromíra Soukupa přednosty
památkového referátu NPF o stavu těchto
konfiskovaných objektů. (str., 8 f., 3.-10. f.)
28. 10. 1946
VI.
4. Činnost Z. Wirtha v tomto období
49
Nástin budoucí činnosti Národního kulturního fondu –
organizace zajišťující a zhodnocující konfiskovaný
majetek – vypracovaný Z. Wirthem. (2 f., 1.-2. f.)
b. d. pravděpodobně
konec r. 1945
VI.
50
Podklady Z. Wirtha pro jednání o konfiskovaných
zámcích dne 29. 10. 1946. (1 f., 3. f., vlhkostí částečně
nečitelné)
říjen 1946
VI.
51
Pozvánka pro Z. Wirtha od NPF na poradu o způsobu
financování oprav na konfiskovaných hradech a
zámcích. (1 f., 4 f.)
5. 11. 1946
VI.
2) Dokumenty z činnosti NKK
1. Zákony a vyhlášky týkající se činnosti NKK:
a) Dekret č. 12/45 Sb.
52
Dekret presidenta republiky ze 21. 6. 1945, č. 12 Sb. o
konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského
majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel
českého a slovenského národa. (Zvláštní příloha
Zemědělských novin, 12. 8. 1945) (tisk, 1 f., 1. f.)
12. 8. 1945
VI.
53
Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé, 18. 18. 6. 1946
6. 1946, r. 1946, částka 56, (na s. 1001-1002 zákon č.
137/46 Sb. o národních kulturních komisích pro správu
státního kulturního majetku). (tisk, 16 f., 2.-17. f.)
VI.
54
Věstník ministerstva školství a osvěty roč. II., 15. 7.
15. 7. 1946
1946, sešit 13, (na s. 267 - 268 zákon č. 137/1946 Sb. o
Národních kulturních komisích pro správu státního
kulturního majetku). (tisk, 9 f., 18.-27. f.)
VI.
b) Zákon č. 137/46 Sb.
c) Organizační a jednací řád NKK
55
Návrh vyhlášky ministra školství a osvěty ze dne 7. 11. 7. 11 1946
1946, kterou se vydává organizační a jednací řád
Národní kulturní komise pro správu státního kulturního
majetku v zemi České a v zemi Moravskoslezské
v Praze. (str., 4 f., 2 vyhotovení, 28.-35. f.)
VI.
56
Vyhláška ministra školství a osvěty, kterou se vydává
organizační a jednací řád Národní kulturní komise pro
správu státního kulturního majetku v zemi České a
v zemi Moravskoslezské v Praze. (str., 4 f., 36.-39. f.)
27. 1. 1947
VI.
57
Vyhláška č. 125 ministra školství a osvěty, kterou se
vydává organizační a jednací řád Národní kulturní
komise pro správu státního kulturního majetku v zemi
České a v zemi Moravskoslezské v Praze. (výstřižek z
Úředního listu republiky československé I. díl –
nařizovací, částka 18, 5. 2. 1947. (tisk, 2 f., 40.-41. f.)
5. 2. 1947
VI.
Část Úředního listu republiky československé, č. 28, 2. 2. 2 1947
2. 1947, (na počátku II. dílu – oznamovacího oznámení
a zahájení činnosti Národní kulturní komise a
jmenování jejích členů). (tisk, 4 f., 42.-45. F.)
VI.
d) Oznámení o zahájení činnosti NKK
58
e) Organizační statut NKK z r. 1952
59
Věstník ministerstva školství a osvěty , roč. VIII., sešit
14, 20. 5. 1952, (s. 181, Organizační statut národní
kulturní komise ze 7. 5. 1952). (tisk, 10 f., 46.-55. F.)
20. 5. 1952
VI.
f) Memorandum ZNV v Praze a v Brně proti organizačnímu a jednacímu řádu NKK
59a
Memorandum ZNV v Praze a v Brně proti
organizačnímu a jednacímu řádu NKK. (2 f., 56.-57. f.)
2. Informativní a hodnotící zprávy o NKK
25. 9. 1947
VI.
60
„Národní kulturní komise v Praze.“(Jedna z prvních
zpráv o NKK, obsahující informace o problémech, se
kterými se v počátcích potýkala.) (3 f.)
1947
VI.
61
Alexandr Berndorf-Nepomucký: Co je to „národní
kulturní komise“ a jaké má poslání. (Informativní
zpráva o NKK, k níž je připojen abecední seznam
objektů, náležejících v dané době do správy NKK.) (30
f.)
b. d. VI.
pravděpodobně 1948
62
„Národní kulturní komise pro správu státního
kulturního majetku, její vznik a poslání.“ (7 f., )
1948
VI.
63
Zpráva o NKK v Praze. (14 f., chybí úvodní strana,)
1948
VI.
64
Zpráva pro zástupce ministra školství o činnosti NKK
v Praze vypracovaná Z. Zengerem, s kapitolami:
1948
VI.
b. d. - po r. 1948
VI.
a) Jak NKK plní úkoly jí podle zákona
svěřené.
b) Jak se zákon č. 137/1946 Sb. uplatňuje
v praxi.
c) Jaká je povaha materiálu, spravovaného
NKK.
d) Jaký význam zejména výchovný má
tento materiál.
e) Jak je uchováván a opatrován tento
materiál a jak bude vypadati operativní
plán na r. 1949.
f) Jaký je program činnosti NKK a co z něj
uskuteční v první pětiletce.
(20 f., připojeny poznámky Z. Wirtha,)
65
„Národní kulturní komise“ - zpráva o činnosti NKK
neznámého určení. (10 f., )
66
Péče Národní kulturní komise v Praze o ochranu
31. 10. 1949
kulturních památek, (zpráva o zřízení, organizaci NKK,
dnešní agendě a prostředcích NKK – připojen rozpočet
na r. 1949, státní kulturní majetek převzatý NKK a jeho
rozložení v krajích, překážky ve zdárné činnosti NKK
v Praze). (22 f., )
VI.
67
- Připojen fragment konceptu této zprávy psaný Z.
Wirthem. (4 f.)
1949
VI.
68
„Národní kulturní komise. Zpráva o zřízení, činnosti a
úkolech.“ (tisk Ministerstva školství, věd a umění
v Praze, prosinec 1949.) (27 f.)
prosinec 1949
VI.
69
- Připojen koncept zprávy o Národní kulturní komisi
vypracovaný Z. Wirthem, s kapitolami:
1949
VI.
a) VI. Kulturní využití převzatého státního
kulturního majetku. (7. 12. 1949, 6 f.)
b) VII. Budoucí úkoly NKK v Praze a potřebné
prostředky. (31. 10. 1949, 4 f.)
Seznam NKK převzatých zámků a hradů. (b. d., 6 f.)
70
Koncept zprávy o činnosti NKK psaný Z. Wirthem. (8 f.,) 28. 7. 1950
VI.
71
Zpráva ve věci péče o kulturní a historické památky
vypracovaná Úřadem předsednictva vlády (čj.
103.262/50). (17 f.)
VI.
72
Do jaké míry splnila již NKK v Praze úkoly, které jí b. d. –
6. 8. 1950
VI.
uložil zákon č. 137/46 Sb.? (4 f.)
pravděpodobně 1950
73
„Péče o státní kulturní majetek.“ Zpráva o různých
příčinách, které od počátku vadily NKK v její činnosti.
(na první straně poznámka Z. Wirtha „neodesláno“, 2
f., )
1. 12. 1952
74
- Připojen „Přehled o osobním vybavení NKKomise.“ (3 1952
f.)
VI.
75
Definitivní znění vyjádření pro Ministerstvo státní
6. 2. 1953
kontroly napsané Z. Wirthem, K. Chodlem a J.
Pošmourným. (odpověď na zprávu tohoto ministerstva
o NKK). (8 f)
VI.
76
Fragment konceptu zprávy Z. Wirtha o národním
kulturním majetku. (1 f., )
b. d.
VI.
77
Péče o státní kulturní majetek - koncept zprávy Z.
Wirhta o příčinách, které vadily od počátku činnosti
NKK. (4 f.)
b. d.
VI.
78
Rukopisná osnova zprávy Z. Wirtha o činnosti NKK. (13 b. d. - po r. 1952
f., )
VI.
VI.
3. Plán NKK
a) Rok 1950
79
Akční plán NKK v Praze pro 2. polovinu roku 1950 a pro 1950
zbytek pětiletky.:
VI.
1) Rukopisná osnova tohoto plánu od Z. Wirtha. (2 f.,
1.-2. f.)
80
2) Fragment tohoto plánu s kapitolami - (str., celkem
76 f.)
1950
VI.
a) Plán hlavních technických úkolů Národní
kulturní komise v Praze. (2 f.)
b) II. Plán hlavních úkolů. (1 f.)
c) Politické směrnice. (1 f.)
d) Vytřídění podle dekretu č. 108/45 Sb. a
zákonů 231/48 Sb. a 23/48 Sb.
e) Svoz a uložení vytříděného státního
kulturního majetku. (1 f.)
f) Konservace státního kulturního majetku.
(3 f.)
g) Zatímní a stylová instalace státních
zámků. (1 f.)
h) Využití knižního materiálu pro veřejné
účely. (1 f.)
ch) Propagace státních hradů, zámků a parků.
(1 f.)
i) Plán po stránce administrativní a
hospodářské. (9 f.)
j) Plán využití objektů spravovaných
NKKomisí a výhledový plán. (44 s.)
k) Prováděcí plán a jeho prostředky. (6s.)
(3.-80. f.), inv. č. 80
81
Dopis NKK všem jejím členům a všem referátům pro
školství, osvětu a tělesnou výchovu KNV přikládaný
k návrhu tohoto plánu, v němž je žádáno připojení
připomínek. (1 f., 81. F.)
14. 10. 1950
VI.
82
Dopis NKK všem svým členům urgující odevzdání
připomínek k návrhu tohoto plánu. (1 f., značně
poničeno, 82. f.)
15. 1. 1951
VI.
83
Opis návrhu nadplánu NKK (za předsedu podepsán Ing. 13. 1. 1950
arch. B. Štorm) na rok 1950, zaslaný Ministerstvu
školství, věd a umění, plánovacímu referátu. (4 f., 83.86. f.)
VI.
84
Ideový program - I. část rozsáhlejšího plánu, jehož
autorem je pravděpodobně Z. Zenger. (5 f., 87.-91. f.)
VI.
b. d. - po r. 1950
b) Rok 1951
85
Koncept plánu činnosti NKK v roce 1951 vypracovaný Z. b. d.
Wirthem. (1 f.,)
VI.
86
Koncept plánu činnosti v NKK v roce 1951 podle
ročních období vypracovaný Z. Wirthem. (1 f., rkp., )
b. d.
VI.
1947
VI.
Fragment konceptu rozpočtu NKK na rok 1949. (1 f.,
5a. f.)
b. d.
VI.
Návrh rozpočtu NKK na rok 1951. (5 f., 6.-10. f.)
16. 10. 1950
VI.
4. Návrhy rozpočtu NKK
a) Rok 1948
87
Rozpočet NKK na 1948. (Kapitola 10, titul 13. Ochrana
památek par. 3 NKK). (5 f., 1.-5. f.)
b) Rok 1949
88
c) Rok 1951
89
5. Jmenování a zmocnění
90
Jmenování Z. Wirtha předsedou NKK od ministra
školství a osvěty J. Stránského. (1 f., 1. f.)
27. 1. 1947
VI.
91
Zmocnění předsedy NKK Z. Wirtha, aby jménem
ministra školství a osvěty J. Stránského určoval movité
věci za státní kulturní majetek. (1 f., 2. f.)
15. 2. 1947
VI.
92
- Přiložen doprovodný dopis k tomuto zmocnění. (1 f.,
3. f.)
15. 2. 1947
VI.
93
Jmenování Z. Wirtha předsedou NKK ministrem
školství, věd a umění Z. Nejedlým. (1 f., 4. f.)
7. 12. 1948
VI.
94
Opis dopisu ministra školství, věd a umění Z.
7. 12. 1948
Nejedlého, jímž jmenuje předsedu, zástupce a odborné
znalce v NKK. (1 f.)
VI.
95
Pověření Z. Wirtha jako předsedy NKK od ministra
školství, věd a umění Z. Nejedlého odpovědným za
plnění úkolů v oblasti správy státního kulturního
majetku. (1 f., )
3. 1. 1949
VI.
96
Žádost Úřadu předsednictva vlády Z. Wirthovi, aby
sdělil některá data o činnosti NKK pro přehlednou
informaci o meziresortních komisích pro předsedu
vlády. (1 f., )
18. 3. 1949
VI.
97
Zmocnění předsedy NKK Z. Wirtha, aby jménem
ministra školství, věd a umění Z. Nejedlého určoval
movité věci za státní kulturní majetek. (1 f., )
28. 9. 1949
VI.
Jmenování předsedy, zástupců a odborných znalců NKK 7. 12. 1948
ministrem školství, věd a umění Z. Nejedlým.(1 f., 1. f.)
VI.
6. Struktura NKK
a) Jmenování předsedy, zástupců a odborných znalců NKK
98
b) Decentralizace agendy NKK
99
Úřední kompetence NKK pro provedení decentralizace 5. 4. 1951
agendy (převedení části agendy NKK na
KNV).(Připojeny poznámky Z. Wirtha.) (3 f., )
VI.
100
Poznámky Z. Wirtha - k úředním kompetencím NKK pro b. d.
provedení decentralizace agendy. (1 f.)
VI.
c) Oblastní inspektoři NKK
101
Zápis o rozhovoru s oblastními inspektory NKK,
19. 12. 1949
konaném dne 19. 12. 1949 v hotelu „AXA“ v Praze. (16
f.,)
VI.
d) Školení zaměstnanců NKK
102
Koncept projevu Z. Wirtha při zahájení školení
březen 1950
zaměstnanců NKK z bývalé země České ve dnech 27. 3.
- 31. 3. 1950 v Praze. (7 f.)
VI.
103
Program školení zaměstnanců NKK z bývalé země
České ve dnech 27. 3. - 31. 3. 1950 v Praze. (2 f., )
březen 1950
VI.
1951
VI.
e) Memorandum o činnosti NKK
104
Osnova memoranda pro předsedu vlády. (1 f.)
105
Memorandum o činnosti NKK pro předsedu vlády. (5 f.) 27. 7.1951
VI.
f) Básně o NKK
106
Báseň od neznámého autora „NKK a lidé kolem ní“. (1
f., )
b. d.
VI.
107
Báseň od neznámého autora „Balada o svozu“. (1 f., )
b. d.
VI.
b. d.
VI.
g) Umístění kanceláří v Paláci Kinských
108
Rozbor možností umístění kanceláří NKK v Paláci
Kinských v Praze. (4 f.)
h) Převedení působnosti ve věci osobních věcí zaměstnanců NKK z MŠVU na ÚNV v Praze
109
Vyjádření NKK k výnosu MŠVU, jímž se převádí
působnost ve věci osobních věcí zaměstnanců NKK
z MŠVU na ÚNV v Praze. (5 f.)
25. 7. 1949
VI.
Ch) Zřízení subkomise hospodářské a kulturně propagační při NKK
110
Dopis NKK (podepsán Dr. K. Chodl) Z. Wirthovi ve věci
zřízení subkomisí hospodářské a kulturně propagační
při NKK. (1 f.)
17. 12. 1949
VI.
111
- Připojen návrh zásad pro složení a činnost
17. 12. 1949
hospodářské a kulturně propagační subkomise NKK. (2
f.)
VI.
i) Poznámky Z. Wirtha
112
Činnost NKK v letech 1947 - 1948. (1 f.)
b. d.
VI.
113
Pomocný sbor odborníků při NKK. (1 f.)
1947
VI.
7. Dokumenty ke schůzím NKK
I. schůze NKK
114
Zápis o I. (ustavující) schůzi NKK, konané dne 18. 2.
1947. (9 s.)
18. 2. 1947
VII.
115
Návrh výběru objektů, které by pro svůj umělecký a
historický význam měla NKK od NPF postupně převzít
do své správy, předkládaný ke schválení ministru
školství a osvěty (podle odstavce č. 8 organizačního
řádu NKK). (2 f.)
1947
VII.
116
Koncept žádosti pro ministra školství a osvěty o
přidělení první skupiny hradů a zámků do správy NKK
psaný Z. Wirthem, přiložen seznam těchto objektů. (4
f.)
4. 3. 1947
VII.
117
Poznámky Z. Wirtha k I. schůzi NKK. (4 f.,)
1947
VII.
II. schůze NKK
118
Zápis o II. (řádné) schůzi NKK, konané dne 17. 6. 1947.
(8 f.)
17. 6. 1947
VII.
119
Referát přednosty administrativní kanceláře NKK B.
Patky. (4 s.)
17. 6. 1947
VII.
120
Rozpočet nejnaléhavějších zabezpečovacích prací na
NKK převzatých zámcích v roce 1947. (1 s.)
121
Poznámky Z. Wirtha ke II. schůzi NKK. (1 f., )
VII.
1947
VII.
III. schůze NKK
122
Zápis o III. (řádné) schůzi NKK, konané dne 27. 1. 1948. 27. 1. 1948
(22 f.)
VII.
123
Poznámky Z. Wirtha ke II. schůzi NKK. (1 f., )
VII.
IV. schůze NKK
1948
124
Zápis o IV. (mimořádné) schůzi NKK, konaná dne 2. 3.
1948. (3 f.)
2. 3. 1948
VII.
125
Poznámky Z. Wirtha ke IV. schůzi NKK. (2 f., )
1948
VII.
V. schůze NKK
126
Zápis o V. (řádné) schůzi NKK, konané dne 27. 4. 1948.
(15 f.)
27. 4. 1948
VII.
127
Poznámky Z. Wirtha k V. schůzi NKK. (1 f., )
1948
VII.
VI. schůze NKK
128
Zápis o VI. (řádné) schůzi NKK, konané dne 29. 6. 1948. 29. 6. 1948
(10 s.)
VII.
VII. schůze NKK
129
Zápis o VII. (řádné) schůzi NKK, konané dne 26. 10.
1948 (20 f.)
26. 10. 1948
VII.
130
Poznámky Z. Wirtha k VII. schůzi NKK. (1 f., )
1948
VII.
VIII. schůze NKK
131
Zápis o VIII. (řádné) schůzi NKK, konané dne 18. 1.
1949. (17 f.)
18. 1. 1949
VII.
132
Poznámky Z. Wirtha k VIII. schůzi NKK. (1 f., )
1949
VII.
IX. schůze NKK
133
Zápis o IX. (mimořádné) schůzi NKK, konané dne 8. 3.
1949 (10 f.)
8. 3. 1949
VII.
134
Poznámky Z. Wirtha k IX. schůzi NKK. (3 f.,)
1949
VII.
1949
VII.
X. schůze NKK
135
Poznámky Z. Wirtha k X. schůzi NKK. (2 f., )
XI. schůze NKK
136
Zápis o XI. (řádné) schůzi NKK, konané dne 27. 6. 1949. 27. 6. 1949
(14 f.)
VII.
137
Poznámky Z. Wirtha ke XI. schůzi NKK. (1 f., )
VII.
1949
XII. schůze NKK
138
Zápis o XII. (řádné) schůzi, konané dne 27. 9. 1949. (21 27. 9. 1949
f.)
VII.
139
Poznámky Z. Wirtha XII. schůzi NKK. (2 f.)
VII.
1949
XIII. schůze NKK
140
Zápis o XIII. schůzi NKK, konané dne 10. 1. 1950. (33 f.) 10. 1. 1950
VII.
141
Poznámky Z. Wirtha ke II. schůzi NKK. (1 f.,)
1950
VII.
6. 2. 1950
VII.
XIV. (mimořádná) schůze NKK
142
Zápis o XIV. mimořádné schůzi NKK, konané dne 6. 2.
1950. (4 f.)
XV. (mimořádná) schůze NKK
143
Zápis o XV. (mimořádné) schůzi, konané dne 28. 2.
1950, týkající se převzetí hradu Karlštejna. (5 f.)
28. 2. 1950
VII.
144
Doslovný zápis z mimořádné schůze pléna NKK 28. 2.
1950 (43 f.)
28. 2. 1950
VII.
XVI. schůze NKK
145
Zápis o XVI. (řádné) schůzi NKK, konané dne 9. 5. 1950. 9. 5. 1950
(8 f.)
VII.
146
Poznámky Z. Wirtha ke XVI. schůzi NKK. (3 f., )
VII.
XVII. schůze NKK
1950
147
Zápis o XVII. (řádné) schůzi NKK, konané dne 14. 6.
1950. (6 f.)
14. 6. 1950
VII.
148
Poznámky Z. Wirtha ke XVII. schůzi NKK. (2 f.,)
1950
VII.
XVIII. schůze NKK
149
Zápis XVIII. (řádné) schůzi NKK, konané dne 29. 9.
1950 v Českých Budějovicích. (4 f.)
29. 9. 1950
VII.
150
Poznámky Z. Wirtha k XVIII. schůzi NKK. (3 f., )
1950
VII.
151
Pozvánka na XVIII. schůzi NKK.
11. 9. 1950
VII.
XIX. (mimořádná) schůze NKK
152
Zápis o XIX. (mimořádné) schůzi NKK, konané dne 10.
10. 1950. (2 f.)
10. 10. 1950
VII.
153
Pozvání na XIX. (mimořádnou) schůzi NKKomise. (1 f.)
6. 10. 1950
VII.
XXI. schůze NKK
154
Zápis o XXI. (řádné) schůzi NKK, konané dne 13. 12.
1950. (4 f.)
13. 12. 1950
VII.
155
Zpráva administrativní kanceláře pro XXI. schůzi NKK.
1950)16 (2 f.)
13. 12. 1950
VII.
156
Zpráva pro XXI. schůzi o přejímání objektů do správy
NKK. (2 f.)
13. 12. 1950
VII.
157
Poznámky Z. Wirtha ke XXI. schůzi NKK. (1 f., )
1950
VII.
158
Pozvánka na XXI. schůzi NKK.(1 f.,)
1950
VII.
XXII. schůze NKK
159
Zápis o XXII. (řádné) schůzi NKK, konané dne 11. 4.
1951. (4 f.)
11. 4. 1951
VII.
160
Zpráva administrativní kanceláře NKK pro plenární
schůzi dne 11. 4. 1951. (3 f.)
11. 4. 1951
VII.
Zprávy administrativní kanceláře jsou ve většině případů zařazeny přímo do zápisů ze schůzí. Výjimečně, jako
např. v tomto případě, byla zpráva předkládána účastníkům schůze již několik dní před jejím zahájením
k prostudování a potom je k zápisu pouze přiložena.
16
161
Poznámky Z. Wirtha ke XXII. schůzi NKK, konané dne
11. 4. 1951. (2 f., )
11. 4. 1951
VII.
162
Pozvánka na XXII. schůzi NKK.(1 f.,)
1951
VII.
XXIII. schůze NKK
163
Poznámky Z. Wirtha k XXIII. schůzi NKK, konané dne
13. 7. 1951. (3 f.,)
13. 7. 1951
VII.
164
Pozvánka na XXIII. schůzi NKK. (1 f.)
1951
VII.
XXIV. schůze NKK
165
Poznámky Z. Wirtha k XXIV. schůzi NKK, konané dne
18. 10. 1951. (3 f.,)
18. 10. 1951
VII.
166
Pozvánka na XXIV. schůzi NKK.(1 f., )
1951
VII.
XXV. schůze NKK
167
Zápis o 25. schůzi pléna NKK dne 27. 12. 1951. (11 f.)
27. 12. 1951
VII.
168
Poznámky Z. Wirtha k XXV. schůzi NKK, konané dne 27. 27. 12. 1951
12. 1951. (3 f., vlhkostí značně nečitelné)
VII.
Další dokumenty ke schůzím
169
Zpráva o přejímání objektů,(fragment zprávy zřejmě
pro schůzi roku 1951). (2 f.,)
pravděpodobně 1951 VII.
8. Dohody NKK s NPF a FNO
A. Dohoda NKK s NPF
a) Vzájemná jednání před uzavřením dohody
170
Záznam o poradě týkající se právních a finančních
důsledků plynoucích z určení majetku konfiskovaného
dekretem č. 12/45 Sb. za státní kulturní majetek. (2 f.,
1.-2. f.)
11. 4. 1947
VIII.
171
Zápis o jednání NPF se zástupci NKK dne 14. 4. 1947 o
návrhu vzájemné dohody. (3 f., 3.-5. f.)
14. 4. 1947
VIII.
172
- Připojen opis listiny přítomných. (1 f., 6. f.)
14. 4. 1947
VIII.
173
Zápis o jednání o dohodě mezi NPF a NKK převzetí
18. 4. 1947
některých zámeckých objektů a krajinských celků. (2 f.,
7. f.)
VIII.
174
- Připojen doprovodný dopis NPF (podpis nečitelný) Z.
Wirthovi o zaslání tohoto zápisu. (1 f., 8. f.)
VIII.
175
Vyjádření NPF k dohodě o spolupráci NKK a NPF. (3 f., 2 b. d.
vyhotovení, 9.-13. f.)
VIII.
176
Poznámky k dohodě o předání národního kulturního
b. d.
majetku mezi NPF a NKK do zástupce ministerstva
financí v NKK Dr. Řezníka. (1 f., 2 vyhotovení, 14.-15. f.)
VIII.
24. 4. 1947
b) Dohoda mezi NPF a NKK
177
Dohoda mezi NPF a NKK o spolupráci při přejímání a
likvidaci majetku konfiskovaného podle dekretu č.
12/45 Sb. (3 vyhotovení, 10 f.+10 f.+10 f., 16.-61. f.)
22. 4. 1947
VIII.
c) Jednání o praktickém provádění dohody
178
Zápis ze společné porady zástupců NKK a NPF o
9. 9. 1947
neshodách při praktickém provádění dohody NPF a
NKK. (4 vyhotovení, 3 f.(koncept Z. Wirtha) +3 f.+2 f.+2
f., 62.-71. f.)
VIII.
180
Návrh praktického provádění dohody od NKK. (1 f., 72. b. d.
f.)
VIII.
181
Oběžník Státního úřadu plánovacího MNV v obcích,
15. 12. 1948
kde se nachází nepřidělený zámecký objekt. (1 f., 73. f.)
VIII.
182
- Připojen dotazník o stavu dotyčného objektu. (1 f.,
74. f.)
b. d.
VIII.
183
- Připojen seznam konfiskovaných zámků a hradů, o
něž není dosud uchazeč. (1 f., 75. f.)
b. d.
VIII.
184
Likvidace s NPF (1950-1951) – poznámky Z. Wirtha o
dořešení součinnosti NKK a NPF. (1 f.)
1951
VIII.
B. Dohoda NKK s FNO
a) Dohoda o spolupráci NKK a FNO
185
Návrh dohody o spolupráci NKK a FNO při přejímání
konfiskovaného mobilního majetku podle dekretu č.
108/45 Sb. (5 f., 1.-5. f.)
b. d.
VIII.
186
Fragment dohody mezi NKK a FNO při přejímání
konfiskovaného mobilního majetku podle dekretu č.
108/45 Sb. s výčtem druhů předmětů, jež mají být
ponechány ve skladech FNO k roztřídění NKK. (2 f., 6.7. f.)
4. 4. 1949
VIII.
187
Poznámky Z. Wirtha - k dohodě s FNO. (2 f., 8.-9. f.)
1949 ?
VIII.
b) Spolupráce NKK s FNO
188
Dopis pověřence MŠO v Turnově J. Scheybal NKK ve
3. 2. 1947
věci nutnosti těsné spolupráce NKK a FNO. (3 f., 10.-12.
f.)
VIII.
189
Poznámky Z. Wirtha - ke spolupráci s FNO, NPF. (2 f.)
VIII.
b. d.
9. Třídění předmětů na zámeckých a hradních objektech
a) Soupisy konfiskovaných hradů a zámků
190
Seznam zámků vytříděných NKK v Čechách, na Moravě 1. 7. 1948
na ve Slezsku do 1. 7. 1948. (3 f., )
VIII.
191
Seznam zámeckých objektů konfiskovaných podle
dekretu č. 12/45 Sb. dosud nepřidělených. (7 f.,)
15. 11. 1948
VIII.
192
Seznam hradů a zámků se stanovením jejich
současného využití. (1 kniha,)
b. d. - před 1949
VIII.
193
Seznam zámků, u kterých byla provedena eliminace
NKK. (8 f.,)
b. d. –
VIII.
pravděpodobně 1950
194
Soupis zámeckých objektů podle krajů a okresů. (1
sešit – 65 f.)
1951
195
Seznam zámků – pravděpodobně těch, které byly
vytříděny Z. Wirthem. (3 f.)
b. d. –
VIII.
pravděpodobně 1953
VIII.
196
Seznam hradů a zámků v Čechách s uvedením
původního majitele a velkostatku. (23 f.)
b. d.
VIII.
197
Seznam hradů a zámků na Moravě s uvedením
původního majitele a velkostatku. (14 f.)
b. d.
VIII.
198
Fragment seznamu konfiskovaných hradů a zámků
s uvedením politického okresu, původního majitele a
žadatele o přidělení objektu. (15 f.)
b. d.
VIII.
199
Seznam hradů a zámků v Čechách s uvedením
politického okresu a žadatele o přidělení objektu. (27
f.)
b. d.
VIII.
200
Koncept seznamu zámků vytříděných Z. Wirthem. (3 f.) b. d.
VIII.
b) Směrnice pro třídění státního kulturního majetku
201
Směrnice pro základní soupis mobilního inventáře. (2
f.)
b. d.
VIII.
202
Směrnice pro eliminační seznam. (1 f.)
b. d.
VIII.
203
Směrnice pro odborný soupis inventáře. (2 f.)
b. d.
VIII.
204
Poznámky Z. Wirtha ke směrnicím o třídění státního
kulturního majetku. (15 f.)
1946
VIII.
205
Směrnice pro vytřiďování státního kulturního majetku
z mobilního inventáře zkonfiskovaného dekrety
prezidenta republiky č. 12/45 Sb. a 108/45 Sb. (6 f., )
1949
VIII.
206
Koncept směrnic (psaný Z. Wirthem) pro vytřiďování
31. 10. 1949
státního kulturního majetku z mobilního inventáře
konfiskovaného dekrety č. 12/45 a č. 108/45 Sb.(11 f.,)
VIII.
207
Vzorec zápisu pro soupis základní, eliminační seznam a 5. 3. 1952
odborný. (1 f.)
VIII.
c) Dokumenty vztahující se k revizi 1. pozemkové reformy a k nové pozemkové reformě
208
Zákon o revizi 1. pozemkové reformy. (6 f.)
1946
VIII.
209
- Připojena důvodová zpráva k tomuto zákonu. (2 f., )
1946
VIII.
210
Sbírka oběžníků pro KNV, roč. II., 1950, č. 67, ve věci:
Národní správy a likvidace vnitřního zařízení
1950
VIII.
zámeckých i jiných budov převzatých v revisi a v nové
pozemkové reformě. (3 f., 2 vyhotovení)
211
Oběžník č. 59 ve věci: Národní správy a likvidace
1950
vnitřního zařízení zámeckých i jiných budov převzatých
v revisi a v nové pozemkové reformě. In. Sbírka
oběžníků pro KNV, roč. II., 1950, č. 67. (2 f., )
VIII.
212
Seznam objektů, zestátněných na základě zákona o
revizi 1. Pozemkové reformy (zákon č. 142/47 Sb.) a
zákona o nové pozemkové reformě (zákon č. 46/48
Sb.) v Čechách, s uvedením původního majitele. (19 f.)
b. d.
VIII.
213
Seznam objektů, zestátněných na základě zákona o
revizi 1. pozemkové reformy (zákon č. 142/47 Sb.) a
zákona o nové pozemkové reformě (zákon č. 46/48
Sb.) na Moravě, s uvedením původního majitele. (4 f.)
b. d.
VIII.
214
Soupis zámeckých objektů získaných podle zákona č.
142/47 Sb. a č. 46/48 Sb. (25 f., )
b. d.
VIII.
215
Podklady Z. Wirtha pro seznamy konfiskovaných a NKK 1948
vytříděných zámků za dobu do 1. 7. 1948. (4 f.)
VIII.
216
Likvidace konfiskovaných objektů (mimo I. kategorie)
(3 f.)
1950
VIII.
217
Poznámky o dalším postupu ve věci hradů a zámků. (2
f.)
b. d.
VIII.
218
Poznámky Z. Wirtha k eliminacím zámků a hradů. (4 f.) b. d.
VIII.
219
Rukopisné podklady Z. Wirhta pro formuláře NKK na
reversy a pro seznamy vytříděných předmětů. (6 s.)
b. d.
VIII.
220
Poznámky Z. Wirtha – koncept seznamu objektů ve
správě NKK, na nichž má být provedeno vytřídění
užitkových předmětů. (3 f., )
b. d.
VIII.
221
Poznámky Z. Wirtha – koncept seznamu objektů ve
správě NKK instalovaných, věnovaných jinému účelu,
získaných při revizi a při 2. pozemkové reformě,
převzatých od Státních statků, převzatých od Finanční
prokuratury. (3 f., )
b. d.
VIII.
d) Poznámky Z. Wirtha
222
Poznámky Z. Wirtha – podklady pro třídění předmětů
do jednotlivých skupin. (8 f.,)
b. d.
VIII.
223
Poznámky Z. Wirtha - k dalšímu průběhu třídění. (1 f.,)
b. d.
VIII.
10. Třídění předmětů z dalších konfiskovaných objektů
a) Hlášení státního kulturního majetku v jednotlivých krajích a okresech
Severočeský kraj
224
Dopis KNV v Liberci, ve kterém informují o zaslání
seznamů objektů, na nichž se nalézá konfiskovaný
movitý majetek kulturní hodnoty z okresů Česká Lípa,
Frýdlant, Jablonec n. Nisou, Mnichovo Hradiště,
Rumburk. (1 f., 1.a f.)
4. 9. 1950
VIII.
KNV v Hradci Králové zasílají seznamy objektů, na nichž 1. 8. 1950
se nalézá movitý majetek kulturní hodnoty od těch
okresů, kde ještě nedošlo ke zjištění tohoto majetku
NKK. (Libáň, Jičíněves, Kopidlno)(1 f., 1b f.)
VIII.
Východočeský kraj
225
Okres Frýdlant v Čechách
226
Seznam státního kulturního majetku zajištěného pro
14. 7. 1950
VIII.
16. 7. 1950
VIII.
24. 7. 1950
VIII.
stát v důsledku konfiskace ve Frýdlantě vypracovaný
finančním referátem MNV ve Frýdlantě pro KNV v
Liberci. (2 f., 2.-3. f.)
Okres Jablonec n. Nisou
227
Seznam státního kulturního majetku zajištěného pro
stát v důsledku konfiskace v okrese Jablonec n. Nisou
vypracovaný finančním referátem ONV v Jablonec n.
Nisou pro KNV v Liberci. (2 vyhotovení, 1 f., 4.-5. f.)
Okres Jičín
228
Seznam státního kulturního majetku zajištěného pro
stát v důsledku konfiskace v okrese Jičín vypracovaný
finančním referátem ONV v Jičíně pro KNV Hradci
Králové. (1 f., 6. f.)
Okres Kladno
229
Seznam státního kulturního majetku zajištěného pro
stát v důsledku konfiskace v okrese Kladno
vypracovaný finančním referátem ONV v Kladně pro
KNV v Praze. (4 f., 7.-10. f.)
21. 10. 1950
VIII.
5. 7. 1950
VIII.
14. 7. 1950
VIII.
26. 7. 1950
VIII.
19. 7. 1950
VIII.
3. 8. 1950
VIII.
Okres Kralupy n. Vltavou
230
Seznam státního kulturního majetku zajištěného pro
stát v důsledku konfiskace v okrese Kralupy n. Vltavou
vypracovaný finančním referátem ONV v Kralupech n.
Vltavou pro KNV v Praze. (3 f., 11.-13. F.)
Okres Litoměřice
231
Seznam státního kulturního majetku zajištěného pro
stát v důsledku konfiskace v okrese Litoměřice
vypracovaný finančním referátem ONV v Litoměřicích
pro KNV Ústí n. Labem.(1 f., 14. f.)
Okres Louny
232
Odpověď ONV v Lounech konstatující, že v tomto
okrese nebyl pro stát zajištěn žádný konfiskovaný
movitý majetek kulturní hodnoty. (2 f., 15.-16. f.)
Okres Mělník
233
Seznam státního kulturního majetku zajištěného pro
stát v důsledku konfiskace v okrese Mělník
vypracovaný finančním referátem ONV v Mělníku pro
KNV v Praze. (4 f., 17.-19. f.)
234
Seznam státního kulturního majetku zajištěného pro
stát v důsledku konfiskace v okrese Mělník (tentokrát
od ONV v Mělníce pro KNV v Praze (4 f., 20.-23. f.)
234a)
Dodatek k hlášení státního kulturního majetku v okrese 21. 8. 1950
Mělnickém o objevu 1 bedny (se 3 obrazy) ve skladišti
firmy Mětrans. (1 f., 24. f.)
VIII.
Okres Mladá Boleslav
235
Zpráva o 30 obrazech zajištěných v okrese Mladá
Boleslav na základě zákona č. 23/48 Sb. vypracovaná
finančním referátem ONV v Mladé Boleslavi pro KNV
v Praze. (3 f., 25.-27. f.)
1. 9. 1950
VIII.
Okres Rumburk
236
Dopis ONV KNV v Liberci informující, že v tomto okrese 17. 7. 1950
se hledané objekty nenacházejí. (2 f., 28.-29.f.)
VIII.
b) Vytřídění předmětů kulturní hodnoty ze skladiště Správy majetkových podstat v Praze
237
Seznam předmětů vyřazených Z. Wirthem z říjnové
aukce na Správě majetkových podstat. (1 f.)
8. 10. 1949
VIII.
238
Seznam obrazů převzatých NKK ze skladů Národní
správy majetkových podstat v Praze. (3 f.,)
9. 5. 1950
VIII.
239
Dopis NKK Národní správě majetkových podstat
b. d.
v Praze žádající předání vytříděných předmětů kulturní
hodnoty ze skladů tohoto úřadů. (1 f., )
VIII.
240
Poznámky Z. Wirtha ke skladům Národní správy
b. d.
majetkových podstat a k předmětům v nich uložených.
(1 f.)
VIII.
241
Seznam knih předaných NKK z Národní správy
majetkových podstat v Haštalské ulici. (11 f.)
b. d.
VIII.
242
- Připojen vydací list na tyto knihy. (1 f.)
15. 4. 1950
VIII.
243
Seznam obrazů vytříděných NKK pro různé instituce ze b. d.
skladu Národní správy majetkových podstat
v Haštalské ulici v Praze. (14 f.,)
VIII.
c) Předměty kulturní hodnoty ze skladiště FNO v Praze Karlíně
245
Potvrzení Z. Wirtha, že převzal jménem NKK v Praze
14. 9. 1951
podle zákona č. 137/46 Sb. kulturní majetek, který byl
FNO uložen v domě čp. 222 v Sokolovské ulici v Praze Karlíně. (3 f.+6 f., koncept + originál)
VIII.
246
Konečná zpráva o svozech konfiskovaných obrazů,
převzatých Ústředím FNO. (13 f.)
b. d.
VIII.
247
Celkový přehled o konfiskovaných obrazech ze
skladiště FNO v Praze -Karlíně. (7 f.)
b. d.
VIII.
d) Vytřídění předmětů kulturní hodnoty z bytu Václava Kluse
248
Spis NKK - č. 9818/ 1951 v záležitosti eliminace bytu
Václava Kluse. (2 f., )
1951
VIII.
249
- Vloženo potvrzení na předměty vytříděné jako státní
kulturní majetek ze skladiště finančního referátu ONV
1951
VIII.
Praha 5 v klášteře břevnovském dne 18. 9. 1951, psáno
Z. Wirthem a J. Scheybalem. (1 f.)
250
- Vložen seznam předmětů vytříděných NKK v Praze
podle zákona č. 137/46 Sb. na výzvu ONV Praha 5.
(Tyto předměty jsou propadlým majetkem po Václavu
Klusovi, Praha 5, Na Větrníku 1122.) (1 f., )
29. 8. 1951
VIII.
251
Vložen záznam o převzetí a odvozu knižních konfiskátů 31. 8. 1951
od finančního referátu ONV Praha 5 po V. Klusovi ze
Střešovic. (1 f.,)
VIII.
252
Opis dopisu NKK (podepsán předseda Z. Wirth) ONV
Prahy 5, kterým se prohlašují některé předměty
z bývalého majetku Václava Klusa státním kulturním
majetkem. (1 f.)
1951
VIII.
253
Vložen koncept a originál přípisu ONV v Praze 5 o
prohlášení části konfiskované majetkové podstaty
Václava Kluse národním kulturním majetkem a její
přidělení NG grafické sbírce v Praze. (1 f.+1 f.,)
22. 10. 1952
VIII.
e) Vytřídění předmětů kulturní hodnoty z hotelu u Tří lilií ve Františkových Lázních
254
Spis NKK ve věci fotografií z hotelu u Tří lilií ve
Františových Lázních. (2 f.,)
1951
255
- Vložen dopis Ředitelství státních lázní a zřídel ve
17. 12. 1951
Františkových Lázních (podepsán ředitel Křiváček) NKK
o zaslání požadovaných fotografií. (1 f.,)
VIII.
VIII.
f) Vytřídění předmětů kulturní hodnoty z vily Dr. V. Rajtery v Sýkořicích
256
Spis NKK týkající se předmětů z konfiskované vily Dr. V. 29. 6. 1950
Rajtery v Sýkořicích. (5 f.)
VIII.
g) Vytřídění předmětů kulturní hodnoty z bývalých majetků Dr. Bedřicha Kubinckého, Dr. Jana a Petra
Hellerů
257
Koncept odhadu uměleckých předmětů z bývalých
majetků Dr. Bedřicha Kubinckého, Dr. Jana a Petra
Hellerů uložených u finančního referátu ONV Praha 2,
psaný Z. Wirthem. (2 f., )
b. d.
VIII.
h) Vytřídění předmětů kulturní hodnoty z majetku firmy Schicht z Rynolticích
258
Opis dopisu pověřence MŠO J. Scheybala velitelství
Sboru národní bezpečnosti v Rynolticích ve věci
zajištění skladiště nábytku na půdě Schichtova domu
v Rynolticích. (1 f.)
7. 11. 1945
VIII.
259
Poznámky Z. Wirtha k majetku firmy Schicht
v Rynolticích. (1 f.)
b. d.
VIII.
b. d. - asi 1950
VIII.
29. 3. 1950
VIII.
Ch) Odhad uměleckých předmětů z majetku Dr. Sprinzelse
260
Koncept odhadu uměleckých předmětů z majetku Dr.
Sprinzels, psaný Z. Wirthem. (rkp., 2s.,)
i) Dürerovy dřevoryty z konfiskovaného majetku
261
Soupis inv. č. Dürerových dřevorytů z konfiskovaného
majetku, (bez bližšího upřesnění). (1 f.,)
j) Zpráva o vile bývalého továrníka Riegra ve Vilémově u Rokytnice v sev. Čechách
262
Zpráva O. Řehořka o vile bývalého továrníka Riegra ve
Vilémově u Rokytnice v sev. Čechách. (1 f.)
b. d.
VIII.
24. 3. 1949
VIII.
23. 11. 1952
VIII.
k) Poznámky Z. Wirtha
263
Poznámky Z. Wirtha vztahující se zřejmě k předání
předmětů vytříděných v oblastních skladišti FNO
v Brně. (1 f.)
11. Třídění zlatých a stříbrných předmětů
265
Koncept zprávy o vytřídění stříbrných (výjimkou
zlatých) předmětů z mobilního materiálu zjištěného
v konfiskovaných zámcích a bytech v českých zemích
psaný Z. Wirthem. (6 f.,)
12. Přejímání a správa objektů NKK
a) Přejímání objektů do správy NKK
266
Koncept požadavků představitele rodu Lobkowiczů při 10. 4. 1948
svěření movitého majetku tohoto rodu do správy NKK.
(1 f., )
VIII.
267
Koncept seznamu hradů a zámků převzatých
Ministerstvem zemědělství při revizi pozemkové
reformy a požadovaných NKK do správy (psaný Z.
Wirthem).
b. d.
VIII.
b) Technická správa objektů
268
Návrh směrnic pro udržování státních objektů ve
správě NKK sestavený technickou kanceláří NKK. (5 f.)
1949
VIII.
269
- Připojen průvodní dopis Ing. B. Štorma Z. Wirthovi
informující o zaslání návrhu pracovníkům NKK
k připomínkám. (1 f.,)
30. 6. 1949
VIII.
270
Směrnice pro udržování státních objektů ve správě NKK 15. 8. 1949
sestavené technickou kanceláří NKK. (6 f.)
VIII.
271
- Připojen průvodní dopis od technické kanceláře NKK
(podepsán B. Štorm) Z. Wirthovi. (1 f.,)
VIII.
271 a
Oběžník všem správám státních zámků a hradů,
30. 10. 1949
spravovaných NKK od generálního inspektora zahrad J.
Rubliče(Libochovice) týkající se způsobu údržby
zámeckých parků a zahrad. (1 f.)
VIII.
272
Zpráva o činnosti technické kanceláře NKK za rok 1949. začátek roku 1950
(14 f.,)
VIII.
273
Oběžník všem oblastním inspektorům týkající se
průběhu opravných prací na objektech NKK. (1 f.)
1950
VIII.
274
Oběžník všem oblastním inspektorům ve věci
vytříďování památkového údržbového materiálu na
objektech I. kategorie (podepsán Ing. arch. B. Štorm).
(1 f., )
20. 5. 1952
VIII.
c) Využití hradů a zámků
15. 8. 1949
275
Zpráva o využití objektů ve správě NKK. (8 f.,)
přelom roku 1949 a
1950
VIII.
276
Koncept zprávy Z. Wirtha o rozdělení objektů do tří
kategorií podle jejich historické a kulturní hodnoty. (1
f.)
15. 3. 1951
VIII.
277
Neodeslaný dopis Z. Wirtha předsedovi vlády (A.
1951
Zápotockému) objasňující problémy NKK při přejímání,
správě a využití zámků. (3 f., )
VIII.
278
Koncept rozkladu Z. Wirtha proti Zpravodaji
libereckého kraje, kde byl otisknut článek s návrhem
na využití zámků a hradů ve zdejším kraji (Z. Wirth zde
vysvětluje důvody stávajícího využití těchto objektů).
(3 f.,)
1952
VIII.
Plán zatímní instalace na zámcích NKK do konce r. 1950 1950
a do konce 1. pětiletky. (1 f.,)
VIII.
d) Zatímní instalace zámků
279
e) Stylová instalace zámků
280
Plán stylové instalace na zámcích NKK do konce r. 1950 1950
a do konce 1. pětiletky. (1 f.,)
VIII.
281
Směrnice pro sestavení knižního inventáře a lístkového b. d.
vědeckého katalogu pro materiál definitivně
instalovaný v prostorách státních zámků ve správě NKK
v Praze (sestavený Z. Wirthem). (1 f.,)
VIII.
282
- Připojen koncept těchto směrnic psaný Z. Wirthem.
(1 f.)
b. d.
VIII.
283
Pomůcky k instalaci zámků - cedulky „Převzato do
správy NKK.“ (5 kusů)
b. d.
VIII.
listopad 1949
VIII.
13. Svozy NKK
284
Chronologický seznam převozů a svozů mobiliáře
sestavený A. Soukupem. (1 sešit - 89 f. + 10 f.
přiložených)
285
Oběžník Ministerstva školství, věd a umění všem
4. 12. 1952
oblastním inspektorům a správám všech objektů ve
věci svozů a převozů státního kulturního majetku. (2 f.,
)
VIII.
286
„Resty v odvozu“ - seznam svozů, které je nutno ještě 20. 5. 1953
dokončit (sestavený Z. Wirthem a A. Soukupem). (3 f.,)
VIII.
287
Podklady pro seznam svozů (z předchozího bodu). (19
f.,)
b. d.
VIII.
288
Konečná zpráva o svozech konfiskovaných obrazů
převzatých ústředím FNO. (13 f.)
b. d.
VIII.
289
Opis celkového přehledu svozů konfiskovaných obrazů b. d.
ze skladiště FNO Praha Karlín. (29 f.)
VIII.
290
Poznámky Z. Wirtha - seznam zámků vytříděných
posledním období s určením sběrny, kam byly
předměty z nich uloženy. (2 f., )
b. d.
VIII.
14. Sběrny NKK
a) Směrnice pro provoz sběren
291
Řád pro sběrny Národní kulturní komise. (4 f.,
rukopisné opravy Z. Wirtha)
1948
IX.
292
Pracovní řád pro uspořádání sběren NKK pro
zmocněnce NKK a vrchní správce sběren. (4 f.,)
1948
IX.
293
Směrnice pro uspořádání sběren státního kulturního
majetku (2 vyhotovení,6 f.+5 f.)
19. 1. 1952
IX.
b. d.
IX.
Příloha I. - Seznam sběren vytříděného státního
kulturního majetku na státních zámcích.
Příloha II. - Seznam sběren vytříděného
knižního materiálu na státních hradech a zámcích.
294
Další organizace zámeckých sběren - upřesňující
pokyny Z. Wirtha pro organizaci sběren NKK. (1 f.,)
b) Seznamy sběren
295
Seznam objektů ve správě NKK, popř. NKK najatých,
které slouží jako sběrny státního kulturního majetku.
(ke dni 1. 12. 1949) (15 f.)
1. 12. 1949
IX.
296
Seznam sběren NKK a fondů předmětů zde podle
1951
původce uložených sestavený A. Soukupem (sběrny na
zámcích Lnáře, Jemniště, Sychrov, Červená Lhota,
Blatná, Žleby, Veltrusy, Mělník, Mnichovo Hradiště,
Hrádek u Nechanic, Chlumec n. Cidlinou, Nelahozeves,
Horšovský Týn, Klášterec n. Ohří). (6 f., )
IX.
297
Seznam sběren mobiliáře a knih. (2 f., )
b. d.
IX.
298
Koncept seznamu sběren NKK (sestavený Z. Wirthem) i b. d.
se soupisem v nich uložených svozů. (4 f.,)
IX.
c) Volné prostory pro účely sběren
299
Volné místnosti pro sběrné účely, (stav ke dni 15. 5.
1949).(1 f.,)
15. 5. 1949
IX.
300
Dopis NKK Z. Wirthovi týkající se hlášení volných
místností pro sběr vytříděného materiálu. (1 f., )
27. 6. 1949
IX.
301
Dopis NKK Z. Wirthovi týkající se volných místnosti pro 27. 11. 1949
sběrny. (1 f.)
IX.
302
Dopis J. Huška (kastelána z Velkého Března) NKK, ve
kterém hlásí volné místnosti pro sběr materiálu. (1 f.,)
IX.
8. 9. 1949
d) Koncepty zpráv a poznámky Z. Wirtha o skladištích NKK v Praze a okolí
303
Poznámky Z. Wirtha ke skladišti v paláci Kinských. (2 f.,) b. d.
IX.
304
Koncept zprávy Z. Wirtha o skladišti v Nostickém paláci b. d.
především o umístění grafických a fotografických
sbírek. (4 f., )
IX.
305
Koncept zprávy Z. Wirtha o skladišti ve Vojenském
muzeu v Praze. (4 f., )
b. d.
IX.
306
Zápis o poradě ve věci změny určení některých
místností ve Vojenském historickém muzeu
(v souvislosti se zdejší sbírkou NKK). (1 f.)
22. 9. 1948
IX.
308
Poznámky Z. Wirtha ke sběrně na zámku v Hořicích. (2
f.)
b. d.
IX.
310
Poznámky Z. Wirtha – koncept seznamu svozů, které
byly ve dnech 4.-11. 4. 1949 převezeny ze skladiště ve
Valdštejnském paláci do Prahy 4. (1 f.)
b. d.
IX.
311
Závěr dopisu J. Scheybala Z. Wirthovi s negativním
b. d.
hodnocením nového seznamu zámeckého inventáře na
Sychrově. (1 f.,)
IX.
311a)
Potvrzení na převzaté knihy a předměty ze sběrny
Sychrov. (10 f.)
b. d.
IX.
312
Poznámky Z. Wirtha – seznam zámků, z nichž jsou na
Sychrově uloženy knihy. (3 f.)
b. d.
IX.
312a)
Poznámky Z. Wirtha ke sběrně na Sychrově - různé. (3
f.)
b. d.
IX.
e) Sběrny NKK na zámcích Sychrov a Hrubý Rohozec
Sychrov
f) Poznámky Z. Wirtha ke sběrnám
313
Rukopisné poznámky Z. Wirth ke sběrnám - různé. (13
f.)
b. d.
IX.
314
Poznámky Z. Wirtha – ke svozům a převozům ze
sběren a skladů. (8 f.)
b. d.
IX.
315
Poznámky Z. Wirtha – k prohlídce skladišť na Pražském 9. 11. 1951
hradě. (3 f.)
IX.
Zpráva Dr. Z. Zengra o nutnosti přestěhovat část
mobiliáře ze sběrny zámku Krásný Dvůr. (1 f.,)
10. 2. 1951
IX.
20. 7. 1950
IX.
g) Různé
316
15. Dispoziční listy a výprosy
317
Zpráva KNV v Karlových Varech NKK o dispozičních
listech v tomto kraji. (1 f.,)
318
Zpráva J. Scheybala NKK (k rukám Dr. Nesvadbíkové) o
postupu při likvidaci dispozičních listů. (2 f., )
30. 4. 1951
319
Rámcový plán ke svozu státního kulturního majetku na b. d.
základě dispozičních listů a výprosů vypracovaný J.
Scheybalem. (1 f., )
IX.
IX.
16. Deposita NKK
a) Deposita obecně
320
Poznámky Z. Wirtha - k depositům uloženým ve
skladech na Sychrově. (1 f.)
b. d.
IX.
321
Náležitosti depositního reversu. (1 f.)
b. d.
IX.
b) Depozitní reversy na knihy a archiválie předávané NKK
322
Potvrzení Orientálního ústavu v Praze na knihy
převzaté z historického semináře FF UK
prostřednictvím NKK. (1 f.,)
14. 2. 1950
IX.
323
Poděkování Židovského muzea v Praze (podpis
nečitelný) Z. Wirthovi za předání vystřihovaného
omeru. (1 f.,)
14. 2. 1950
IX.
324
Potvrzení Archivu pro dějiny průmyslu, obchodu a
technické práce (podepsán Dr. Jan Klepl, tajemník) na
převzetí archiválií a publikací od NKK. (2 vyhotovení, 3
f.,)
20. 2. 1950
IX.
325
Potvrzení příjmu publikací ze zámku Žadlovice
Archivem pro dějiny průmyslu, obchodu a technické
práce (podepsán Dr. Jan Klepl tajemník). (1 f.,)
25. 2. 1950
IX.
326
Depozitní revers Semináře pro germánskou filologii FF
UK (podepsán ředitel semináře Siebenschein) na
jmenovaný rukopis románu Carl Herlossohna předaný
jí NKK. (2 vyhotovení, 2 f., )
14. 4. 1950
IX.
326a)
Prohlášení NKK, že vyhlašuje za státní kulturní majetek 31. 8. 1950
veškerý majetek Německé akademie věd a umění
v Praze. (1 f.)
IX.
17. Zápůjčky NKK
327
Dopis Městského muzea v Českých Budějovicích KNV
v Českých Budějovicích, referátu pro školství, osvětu a
tělesnou výchovu ve věci zapůjčení některých zbraní
uložených na objektech NKK pro expozici husitského
válečnictví.(1 f.,)
11. 3. 1952
IX.
328
Dopis Československého státního filmu, výroby
uměleckých hraných filmů MŠVU ve věci zapůjčení
nábytku, obrazů a dekoračních předmětů pro film
„Výstraha“. (1 f.,)
10. 9. 1952
IX.
18. Výběr předmětů pro kulturní a vědecké instituce
a) Obecné podklady pro třídění předmětů pro jednotlivé instituce
329
Poznámky Z. Wirtha k přídělům ze zámků jednotlivým b. d. –
IX.
institucím - Státní galerii, Grafické sbírce Státní galerie, pravděpodobně 1945
Fotoměřickému ústavu, Náprstkovu muzeu,
či 1946
Památkovému úřadu Praha, Památkovému úřadu
v Brně, Národopisné komisi České akademie,
Technickému muzeu, MŠO, Archeologické komisi
České akademie, Historickému ústavu, Ústavu Dr. A.
Matějčka, Archivu hl. m. Prahy, Muzeu hl. m. Prahy,
Uměleckoprůmyslovému muzeu. (7 f.,)
330
Koncept seznamu druhů předmětů, které mají být NKK b. d.
vytříděny pro Vojenské muzeum, Smetanovo muzeum,
Výzkumný ústav lesnický, pro některé úřady,
korporace, spolky a soukromé byty. (8 s.)
IX.
b) Vytříděné předměty z oblasti lesnictví a myslivosti
331
Zápis o dohodě NKK, NPF, FNO a Vysoké školy
zemědělského a lesního inženýrství, Výzkumného
ústavu pro myslivost v Praze, Lesnické a myslivecké
muzeum v Praze, Vysoká škola zemědělská v Brně o
převzetí materiálu z oboru lesnictví a myslivosti na
konfiskovaných objektech. (2 f., 1.-2. F.)
1. 3. 1948
IX.
332
Opis dopisu NKK Vysoké škole zemědělské (Ústavu
ochrany lesů a myslivosti) v Brně ve věci pověření
vybrati z vytříděných předmětů materiál z oblasti
lesnictví a myslivosti. (1 f.)
1. 3. 1948
IX.
333
Opis dopisu NKK Státnímu výzkumnému ústavu pro
myslivost v Praze – Dejvicích ve věci pověření vybrati
z vytříděných předmětů materiál z oblasti lesnictví a
myslivosti. (1 f.)
1. 3. 1948
IX.
334
Koncept dopisu NKK NPF (do rukou Dr. O. Plachta) ve
věci materiálu z oboru lesnictví a myslivosti na
konfiskovaných objektech. (1 f.)
3. 3. 1948
IX.
335
Koncept dopisu NKK Státnímu výzkumnému ústavu pro 3. 3. 1948
myslivost v Praze – Dejvicích ve věci zaslání seznamů
konfiskovaných zámků. (1 f.)
IX.
336
Koncept dopisu NKK Ředitelství NM (do rukou Dr. G.
Skalského) ve věci materiálu z oboru lesnictví a
myslivosti na konfiskovaných objektech. (1 f.)
3. 3. 1948
IX.
336
Koncept dopisu NKK Vysoké škole zemědělské (Ústavu
ochrany lesů a myslivosti) v Brně týkající se
konfiskovaného materiálu z oboru lesnictví a
myslivosti. (1 f.)
3. 3. 1948
IX.
d) Městské muzeum v Sušici
338
Dopis Městského muzea v Sušici (podepsán ředitel
Antonín Janák) NKK žádající o předání historických
předmětů z bývalého muzea zámku v Hrádku. (1 f., )
16. 10. 1947
IX.
339
Přiložen zápis o předání sbírek zámeckého muzea
v Hrádku bývalým důchodním velkostatku Hrádek
Arnoštem Prokopem do rukou národního správce
zámku nadlesního Jana Ryjáčka. (3 f.,)
25. 11. 1946
IX.
18. 3. 1949
IX.
e) Moravské uměleckoprůmyslové muzeum
340
Dopis Moravského uměleckoprůmyslového muzea
Obchodní a živnostenské komory v Brně (podepsán
vedoucí úředník Král) NKK žádající, aby některé
zestátněné předměty a knihy byly předány tomuto
muzeu. (1 f., )
f) Okresní muzeum K. Světlé
341
Seznam předmětů převzatých NKK z podstaty
Hermanna Blaschka z Českého Dubu a uložených
v Okresním muzeu Karolíny Světlé v Českém Dubu. (4
f.)
24. 8. 1948
IX.
342
Poznámky Z. Wirtha k Smetanianám uloženým
v Muzeu K. Světlé v Českém Dubu. (1 f.,)
b. d.
IX.
Poznámky Z. Wirtha – koncept seznamu grafických děl, b. d.
které mají být předané NG, grafické sbírce z různých
zámků. (2 f.,)
IX.
g) Národní galerie, grafická sbírka
343
h) Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
344
Poznámky Z. Wirtha k přidělení předmětů ze zámků
Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze. (1 f.)
b. d.
IX.
11. 4. 1952
IX.
ch) Státní historický ústav v Praze
345
Potvrzení Státního historického ústavu v Praze
Státnímu statistickému úřadu v Praze, že převzali od
NKK knihy podle přiloženého seznamu. (5 f.)
i) Státní mapová sbírka
346
Zápis o převzetí knih a map z fondů NKK. (1 f.)
17. 4. 1952
IX.
347
- Přiložen seznam těchto knih a map. (6 f.)
b. d.
IX.
19. Výběr předmětů pro další instituce
a) Postoj Z. Wirtha k žádostem o příděl předmětů ze sběren NKK
348
„Současné umění“ – koncept vyjádření Z. Wirtha
k žádostem různých institucí o příděl předmětů ze
sběren NKK. (rkp. ZW., 27. 1. 1951, 2 koncepty, 3f.+4f.)
IX.
b) Pražský hrad
349
Dopis NPF Správě Pražského hradu (k rukám ředitele
Šírka) o povolení odvozu inventáře ze zámků Bludov,
Žamberk, Brtnice. (2 f.)
5. 12. 1949
IX.
5. 12. 1949
IX.
b. d.
IX.
Seznam nábytku, který vybrala komise (Dr. ing. arch. L. b. d.
Machoň, ing. Jaroslav Lanč, tajemník J. Soukup, ing.
arch. prof. V. Šantrůček) pro zařízení Svazu a
společnosti přátel SSSR ve sběrně zámku Veltrusy. (1 f.)
IX.
c) Ministerstvo zahraničního obchodu
350
Dopis NPF Ministerstvu zahraničního obchodu (k
rukám ředitele Šírka) povolující odvoz inventáře ze
zámků Žamberk, Bludov. (2 f.)
d) Myslivna v Jablkynicích
351
Seznám nábytku pro myslivnu v Jablkynicích. (2 f.)
f) Svaz a společnost přátel SSSR
353
g) Československé legace v zahraničí
354
Opis dopisu (pravděpodobně NKK) předsedovi NPF ve
věci výběru mobiliáře z konfiskovaných zámků pro
československé legace v zahraničí. (1 f.)
b. d.
IX.
20. Zjišťování konfiskátů v muzeích
a) Průběh akce NKK zjišťující konfiskáty v muzeích
355
Plán Z. Wirtha pro postup v akci NKK zjišťující
konfiskáty v muzeích. (1 f.,)
b. d.
IX.
356
Dopis Svazu českých museí (podepsán jednatel Dr. K.
Tuček) NKK se seznamem muzeí, jejichž hlášení Svazu
došlo a která zasílá v příloze NKK. (1 f.)
27. 3. 1950
IX.
357
Zpráva J. Chaloupky (knižního referenta NKK)
informující o akci zjišťující konfiskáty v muzeích
v Čechách a na Moravě. (1 f.)
b. d.
IX.
358
Koncept oběžníku (psaný Z. Wirthem) všem odborným b. d.
a vlastivědným muzeím v pohraničí Čech, Moravy a
Slezska žádající umožnění zjišťování konfiskátu
pověřenci NKK J. Scheybalovi. (1 f.)
IX.
359
Připojen seznam muzeí v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku, kterým má být oběžník zaslán. (2 f., vlhkostí
částečně nečitelné)
IX.
b. d.
b) Odpovědi na žádost Pověřence pro dozor na muzea při NM v Praze o zaslání soupisu konfiskátů
v muzeích
1) Jiráskovo městské muzeum v Hronově
360
Dopis Jiráskova městského muzea v Hronově
(podepsán správce J. Slánský) Pověřenci pro dozor na
muzea NM v Praze týkající se soupisu konfiskátů ve
zdejším muzeu. (1 f.)
9. 3. 1948
IX.
2) Městské muzeum v Benešově
361
Dopis Městského muzea v Benešově (podepsán
jednatel Dr. J. Růžička) Pověřencům pro dozor na
musea v Praze informující o konfiskátech ve zdejším
muzeu. (1 f.)
10. 5. 1948
IX.
362
- Připojen soupis konfiskátů deponovaných
v Městském muzeu v Benešově. (4 f.)
8. 5. 1948
IX.
3) Městské muzeum v České Kamenici
363
Dopis Městského muzea v České Kamenici (podepsán
správce Pergl) Pověřenci pro dozor na muzea NM
v Praze týkající se soupisu konfiskátů ve zdejším
muzeu. (1 f.)
9. 3. 1948
IX.
364
- Připojen opis dopisu Městského muzea v České
Kamenici NKK, za nímž je připojen soupis
konfiskovaných předmětů ve zdejším muzeu. (9 f.)
2. 12. 1947
IX.
4) Městské muzeum v Děčíně
365
Dopis Osvětového oddělení MNV v Děčíně NM v Praze
týkající se soupisu konfiskátů ve zdejším muzeu. (1 f.)
19. 8. 1948
IX.
366
- Připojen seznam konfiskátů v Městském muzeu
v Děčíně. (1 f.)
b. d.
IX.
17. 3. 1948
IX.
5) Městské muzeum v Domažlicích
367
Dopis Městského muzea v Domažlicích (podepsán
správce a předseda, podpisy nečitelné) Pověřenci pro
dozor na muzea NM v Praze týkající se soupisu
konfiskátů ve zdejším muzeu. (1 f.)
368
- Připojen seznam věcí převzatých pro Městské
10. 10. 1946
muzeum v Domažlicích z majetku zabraného Němcům.
(7 f.)
IX.
6) Městské muzeum ve Frýdlantě
369
Dopis MNV ve Frýdlantě Pověřenci pro dozor na muzea 12. 8. 1948
při NM v Praze týkající se soupisu konfiskátů ve zdejším
muzeu. (1 f.)
IX.
370
- Připojen soupis konfiskátů v Městském muzeu ve
Frýdlantě. (2 f.)
IX.
b. d.
7) Městské muzeum v Jáchymově
371
Dopis Městského muzea v Jáchymově (podepsána
24. 8. 1948
správkyně Alžběta Filipová) Pověřenci pro dozor na
muzea při NM v Praze týkající se soupisu konfiskátů ve
zdejším muzeu. (2 f.)
IX.
372
Připojen seznam konfiskovaných předmětů
v Městském muzeu v Jáchymově. (35 f.)
b. d.
IX.
2. 8. 1948
IX.
8) Městské muzeum v Jindřichově Hradci
373
Dopis Městského muzea v Jindřichově Hradci
(podepsán správce, podpis nečitelný) Pověřenci pro
dozor na muzea při NM v Praze týkající se soupisu
konfiskátů ve zdejším muzeu. (1 f.)
374
- Připojen seznam německého majetku v Městském
muzeu v Jindřichově Hradci. (9 f.)
b. d.
IX.
9) Městské muzeum Dr. Karla Hostaše v Klatovech
375
Dopis Městského muzea Dr. Karla Hostaše v Klatovech
Pověřenci pro dozor na muzea při NM v Praze týkající
se soupisu konfiskátů ve zdejším muzeu. (1 f.)
6. 8. 1948
IX.
376
- Seznam předmětů ze zabaveného německého
majetku MNV v Klatovech. (4 f.)
b. d.
IX.
20. 10. 1948
IX.
10) Městské muzeum v Kolíně
377
Dopis Městského muzea v Kolíně (podepsán předseda
Josef Řehák) Pověřenci pro dozor na muzea při NM
v Praze týkající se soupisu konfiskátů ve zdejším
muzeu. (1 f.)
11) Městské muzeum v Králíkách pod Sněžníkem
378
Dopis Městského muzea v Králíkách pod Sněžníkem
(podepsán správce, podpis nečitelný) Pověřenci pro
dozor na muzea při NM v Praze týkající se soupisu
konfiskátů ve zdejším muzeu. (1 f.)
24. 10. 1948
IX.
379
- Přiložen seznam konfiskovaných předmětů
zajištěných pro Městské muzeum v Králíkách. (15 f.)
11. 10. 1948
IX.
12) Městské muzeum v Lanškrouně
380
Dopis Městského muzea v Lanškrouně Pověřenci pro
dozor na muzea při NM v Praze týkající se soupisu
konfiskátů ve zdejším muzeu. (1 f.)
11. 3. 1948
IX.
381
Připojen seznam předmětů v městském muzeu
pocházejících z bývalého německého majetku. (2 f.)
b. d.
IX.
13) Městské muzeum v Libáni
382
Dopis Muzejního spolku s odborem okrašlovacím pro
14. 10. 1948
Libáň a okolí v Libáni Pověřenci pro dozor na muzea při
NM v Praze týkající se soupisu konfiskátů ve zdejším
muzeu. (1 f.)
IX.
14) Městské muzeum v Lokti
383
Dopis MNV v Lokti n. Ohří (podepsán předseda Jan
Hauer) Pověřenci pro dozor na muzea při NM v Praze
týkající se soupisu konfiskátů ve zdejším muzeu. (1 f.)
16. 8. 1948
IX.
384
- Připojen seznam konfiskovaných předmětů
v Městském muzeu v Lokti n. Ohří. (6 f.)
b. d.
IX.
15) Městské muzeum v Mladé Boleslavi
385
Dopis Městského muzea v Mladé Boleslavi (podepsán 10. 8. 1948
Kamper) Pověřenci pro dozor na muzea při NM v Praze
týkající se soupisu konfiskátů ve zdejším muzeu. (1 f.)
IX.
386
- Připojen seznam předmětů zabavených r. 1945
Němcům v Mladé Boleslavi MNV a uložených ve
zdejším muzeu. (22 f.)
10. 8. 1948
IX.
3. 8. 1948
IX.
16) Městské muzeum v Pardubicích
387
Dopis Muzejního spolku v Pardubicích (podepsán
předseda a jednatel, podpisy nečitelné) Pověřenci pro
dozor na muzea při NM v Praze týkající se soupisu
konfiskátů ve zdejším muzeu. (1 f.)
17) Městské muzeum v Pelhřimově
388
Dopis Muzejního spolku v Pelhřimově (podepsán
jednatel Jan Frýd) Pověřenci pro dozor na muzea při
NM v Praze týkající se konfiskovaných předmětů ze
zámku Proseč-Obořiště uložených ve zdejším muzeu.
(1 f.)
14. 8. 1948
IX.
389
- Připojen seznam konfiskovaných předmětů ze zámku
Proseč-Obořiště uložených v Městském muzeu
v Pelhřimově. (11 f.)
b. d.
IX.
18) Městské muzeum v Poličce
390
Dopis Muzejního spolku Polička (podepsán jednatel
9. 3. 1948
František Trojtler, starosta, podpis nečitelný) Pověřenci
pro dozor na muzea při NM v Praze týkající se soupisu
konfiskátů ve zdejším muzeu. (1 f.)
IX.
19) Městské muzeum v Rakovníku
391
Dopis Městského muzea v Rakovníku (podepsána
9. 3. 1948
správkyně Dr. Kamila Spálová) Pověřenci pro dozor na
muzea při NM v Praze týkající se soupisu konfiskátů ve
zdejším muzeu. (1 f.)
IX.
392
- Připojen soupis konfiskovaných předmětů uložených
v Městském muzeu v Rakovníku především ze
slabeckého zámku. (1 f.)
IX.
b. d.
20) Městské muzeum v Rokycanech
393
Dopis Městského muzea v Rokycanech (podepsán
9. 3. 1948
předseda MNV Ing. Jiří Kulhánek) Pověřenci pro dozor
na muzea při NM v Praze týkající se soupisu konfiskátů
ve zdejším muzeu. (1 f.)
IX.
21) Městské muzeum Rumburk
394
Soupis konfiskovaných předmětů, které byly uloženy
v Městském muzeu v Rumburku. (6 f.)
13. 8. 1948
IX.
395
Dopis Městského muzea v Rychnově n. Kněžnou
24. 8. 1948
(podepsán kustod Eduard Weis) Pověřenci pro dozor
na muzea při NM v Praze týkající se soupisu konfiskátů
ve zdejším muzeu. (1 f.)
IX.
396
Připojen seznam deposit, svěřených FNO do národní
24. 8. 1948
správy města Rychnova n. Kněžnou a jeho muzea. (6 f.)
IX.
22) Městské muzeum v Rychnově n. Kněžnou
23) Městské Dykovo muzeum v Strakonicích
397
Dopis Muzejního spolku Městského Dykova muzea ve 26. 6. 1948
Strakonicích (podepsán jednatel, podpis nečitelný,
starosta, podpis nečitelný) Pověřenci pro dozor na
muzea při NM v Praze týkající se soupisu konfiskátů ve
zdejším muzeu. (1 f.)
IX.
24) Městské muzeum v Týně n. Vltavou
398
Dopis Muzejního spolku v Týně n. Vltavou (podepsán
12. 8. 1948
správce muzea Karásek) Pověřenci pro dozor na muzea
při NM v Praze týkající se soupisu konfiskátů ve zdejším
muzeu. (1 f.)
IX.
399
Připojen seznam konfiskovaných věcí ze zámku
Neznašov převzatých do úschovy Muzejního spolku
v Týně n. Vltavou. (13 f.)
b. d.
IX.
4. 9. 1948
IX.
25) Městské muzeum a archiv Veselí n. Lužnicí
400
Dopis Městského muzea a archivu Veselí n. Lužnicí
Pověřenci pro dozor na muzea při NM v Praze týkající
se soupisu konfiskátů ve zdejším muzeu, (připojen
soupis konfiskovaných předmětů v Muzeu ve Veselí n.
Lužnicí). (1 f.)
26) Městské muzeum ve Vodňanech
401
Dopis MNV ve Vodňanech (podepsán předseda, podpis 31. 5. 1948
nečitelný) Pověřenci pro dozor na muzea při NM
v Praze týkající se soupisu konfiskátů ve zdejším
muzeu. (1 f.)
IX.
27) Městské muzeum ve Vysokém Mýtě
402
Soupis konfiskovaných předmětů deponovaných
v Městském muzeu ve Vysokém Mýtě. (7 f.)
28) Muzeum a archiv města Stříbra
7. 7. 1948
IX.
403
Spis NKK týkající se určení některých knižních
konfiskátů (především tři husitské rukopisy) z Muzea a
archivu města Stříbra za státní kulturní majetek. (3 f.)
1950
IX.
404
Seznam muzejních konfiskátů z privátního německého
majetku zabavených Muzeem města Stříbra. (53 f.)
14. 8. 1948
IX.
405
- Připojeny poznámky Z. Wirtha o uložený rodinných
památek Windischgrätzů ve zdejším muzeu. (1 f.)
b. d.
IX.
29) Muzeum Bedřicha Smetany v Praze
406
Dopis Muzea Bedřicha Smetany (podepsán ředitel
Alfons Waisar) Pověřenci pro dozor na muzea při NM
v Praze týkající se soupisu konfiskátů ve zdejším
muzeu. (1 f.)
1. 7. 1948
IX.
407
- Připojen soupis konfiskovaných předmětů, které
převzalo Muzeum B. Smetany v Praze do depozita. (1
f.)
1. 7. 1948
IX.
30) Muzeum hl. města Prahy
408
První část seznamu konfiskovaných předmětů
uložených v Muzeu hlav. města Prahy. (11 f.)
19. 8. 1948
IX.
409
Druhá část seznamu konfiskovaných předmětů
uložených v Muzeu hlav. města Prahy. (5 f.)
21. 9. 1948
IX.
410
Třetí část seznamu konfiskovaných předmětů
uložených v Muzeu hlav. města Prahy. (11. 6. 1948,
str., 8 f.)
IX.
411
Čtvrtá část seznamu konfiskovaných předmětů
uložených v Muzeu hlav. města Prahy. (22. 9. 1948,
str., 6 f.)
IX.
31) Muzeum svobodného královského horního města Kašperských Hor
412
Soupis konfiskátů deponovaných ve sbírkách Muzea
města Kašperských Hor. (str., 12. 8. 1948, 2 f.)
32) Okresní muzeum v Humpolci
IX.
413
Dopis Muzejní společnosti pro okres humpolecký v
Humpolci (podpis nečitelný) Pověřenci pro dozor na
muzea NM v Praze týkající se soupisu konfiskátů ve
zdejším muzeu a předmětů ze zámku v Herálci. (str.,
29. 5. 1948, 1 f.)
IX.
414
- Připojen seznam uschovaných konfiskátů v Okresním
muzeu v Humpolci. (str., 1 f., b. d.)
IX.
33) Okresní muzeum v Mnichově Hradišti
415
Dopis Okresního muzea v Mnichově Hradišti (podepsán
kustod muzea Jan Toman) Pověřenci pro dozor na
muzea při NM v Praze týkající se soupisu konfiskátů ve
zdejším muzeu. (str., 27 7. 1948, str.)
IX.
34) Raušarovo národopisné museum v Blovicích
416
Dopis Raušarova národopisného muzea v Blovicích
Pověřenci pro dozor na muzea NM v Praze týkající se
soupisu konfiskátů ve zdejším muzeu. (str., 14. 8. 1948,
1 f.)
IX.
35) Vlastivědné muzeum pro východní Čechy v Chrudimi
417
Dopis Vlastivědného muzea pro východní Čechy
v Chrudimi (podepsán ředitel Rudolf Geisler) Pověřenci
pro dozor na muzea při NM v Praze týkající se soupisu
konfiskátů ve zdejším muzeu. (str., 13. 8. 1948, 1 f.)
IX.
418
- Připojen soupis konfiskátů Vlastivědného muzea pro
východní Čechy v Chrudimi. (str., 3 f., b. d.)
IX.
c) Poznámky Z. Wirtha
419
Koncept zprávy Z. Wirtha o majetkoprávní situaci
muzeí na Liberecku. (1 f.,)
420
Koncept seznamu Z. Wirhta muzeí v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku. (1 f., rkp. Z. Wirtha, b. d.)
421
Poznámky Z. Wirtha - k zjišťování konfiskátů v muzeu
ve Vrchlabí. (1 f.,)
b. d.
IX.
IX.
b. d.
IX.
422
Poznámky Z. Wirtha - k zajišťování konfiskátů muzeem b. d.
v Liberci. (1 f., )
IX.
21. Knihy a knihovny
a) Charakteristika situace konfiskovaných knih a knihoven
423
Úřední záznam od J. Soukupa o způsobu nakládání se
zámeckými knihovnami. (1 f.)
24. 2. 1946
424
Návrh na likvidaci knihovního majetku po Němcích a
b. d. – před r. 1947
kolaborantech – pravděpodobně od J. Scheybala. (2 f.,)
X.
425
Zpráva o doposud vykonaných pracích v třídění knih a
pořádání zámeckých knihoven. (6 f.)
X.
426
Charakteristika situace knih a knihoven konfiskovaných b. d.
dekretem č. 108/45 Sb., psaná Z. Wirthem. (2 f.)
3. 8. 1953
X.
X.
b) Směrnice pro třídění knižního materiálu
427
Pokyny MNV a ONV i Správním komisím ke svážení
knih a hudebnin po státně nespolehlivých sestavené J.
Scheybalem pověřencem MŠO. (1 f., )
15. 11. 1945
X.
428
Směrnice pro sběr knih z nepřátelského majetku
vydané pro MNV a ONV. (3 f., b. d.-před r. 1947)
X.
429
Návrh pokynů J. Scheybala MNV a ONV i Správním
komisím ke svážení knih a hudebnin po Němcích a
státně nespolehlivých lidech. (1 f.) b. d.-před r. 1947
X.
430
Koncept směrnic pro uspořádání sběren státního
kulturního majetku, psaný Z. Wirthem. (10 f.)
19. 1. 1952
X.
431
Koncept směrnic pro třídění knižního materiálu ve
sběrnách na státních zámcích, psaný Z. Wirthem. (2 f.)
19. 1. 1952
X.
432
Směrnice pro třídění knižního materiálu ve sběrnách
na státních zámcích, psané Z. Wirthem. (2 f.)
11. 2. 1952
X.
433
Osnova rámcových směrnic (psaná Z. Wirthem) pro
další postup třídění knižního materiálu. (4 f.)
b. d.
X.
434
Rámcové směrnice a operativní plán dalšího třídění
knih ze svozů a pořádání zámeckých knihoven.
(vypracované knižním referentem F. Chaloupkou) (15
f.)
b. d.
X.
435
Fragment směrnice pro třídění knižního materiálu ve
sběrnách na státních zámcích. (2 f., )
b. d.
X.
b. d.
X.
20. 1. 1949
X.
c) Seznam knižních svozů
436
Seznam knižních svozů uskladněných na státních
hradech a zámcích. (33 f.)
d) Zákon o jednotné soustavě knihoven
437
Osnova zákona o jednotné soustavě knihoven
(knihovnický zákon) s připomínkami NKK. (7 f.)
438
Návrh zákona o jednotné soustavě knihoven
1948
(knihovnický zákon). Sestavený presidiem ministerstva
informací a osvěty. (s korekturami Z. Wirtha, 24 f.)
X.
e) Prohlídka zámeckých knihoven
439
Přehled o knihovnách v interiérech státních hradů a
zámků a jejich kulturní a pamětné hodnoty k účelům
uchovacím. (6 f.)
b. d.
X.
440
Seznam knih ze zámku Nečtin určených pro odvoz
7. 10. 1949
různým institucím – Ústavu dějin umění a Historickému
ústavu UK a Státní mapové sbírce. (1 f.)
X.
441
Spis NKK ve věci hlášení o služební cestě knižního
referenta F. Chaloupky do Brna, Líšně a Strážnice a o
prohlídce zdejších zámeckých knihoven. (8 f.,)
17.-20. 7. 1951
X.
442
Spis NKK ve věci hlášení o služební cestě knižního
referenta F. Chaloupky a prohlídce knihoven na
zámcích Podhořany, Maleč, Běstvina, Kostelec n.
Orlicí,Doudleb, Žampachu, Kačina a Městského muzea
v Pardubicích. (2 f.)
listopad 1951
X.
443
- Vložen opis dopisu NKK (podepsán za předsedu Dr. K. 26. 11. 1951
Chodl) Státnímu archivu zemědělskému v Praze ve věci
převzetí archiválií ze zámku Podhořany. (1 f.)
X.
444
- Vložen opis záznamu o knihách a knihovních skříních
v městském muzeu vlastivědném v Pardubicích. (1 f.)
23. 11. 1951
X.
445
- Vložen opis záznamu o odvozu knih ze zámku Pašinka 20. 11. 1951
(okr. Kolín). (1 f.)
X.
446
- Vložen opis záznamu o odvozu knih ze zámku Jirny. (1 20. 11. 1951
f.)
X.
447
- Vložen záznam o knihovně zámku Podhořany. (1 f.)
21. 11. 1951
X.
448
- Vložen opis záznamu o odvozu knih a knihovních
skříní ze zámku Žampach. (1 f.)
22. 11. 1951
X.
449
Soupis knih nezjištěného zámku či sběrny –
pravděpodobně v okolí Trutnova. (65 f.)
b. d.
X.
450
Poznámky Z. Wirtha k zámeckým knihovnám v Bechyni, b. d.
Frýdlantě, Třeboni, Hrádku u Sušice, Konojedech a
Rožmberku. (4 f.)
X.
460
Soupis knih v zámecké knihovně v Petrohradě. (55 f.)
X.
b. d.
f) Knihy ve skladišti na Sychrově
461
Opis protokolu o převozu knih ze státního zámku v
Hrubém Rohozci na státní zámek v Sychrově. (12. 3.
1953, 1s., str.)
X.
462
Poznámky Z. Wirtha k žádosti A. Schebka o příděl knih
ze sychrovských skladišť. (1 f.)
b. d.
X.
463
Poznámky Z. Wirtha k třídění knih ve skladišti na
Sychrově a k jejich odvozu do různých vědeckých
ústavů. (3 f.)
b. d.
X.
464
Fragment dopisu J. Scheybala týkající se akvarelů
polského malíře Julia Falaka a zednářských knih ze
skladiště na Sychrově. (1 f.)
b. d. - po r. 1951
X.
Srpen 1954
X.
b. d.
X.
g) Přehled pražských knihoven
465
Přehled nejdůležitějších pražských knihoven. (6 f.)
h) Poznámky Z. Wirtha
466
Poznámky Z. Wirtha k třídění knižního materiálu. (9 f.)
467
Poznámky Z. Wirtha o rozdělování knih některým
institucím a úřadům. (3 f.)
b. d.
X.
Koncept zprávy Z. Wirtha o knihovna v paláci Kinských. b. d.
(1 f.)
X.
Ch) Knihovna v paláci Kinských
468
i) Knihovna v Nostickém paláci
469
Zpráva o činnosti správce knihovny za I. čtvrtletí r.
1952. (2 f.)
24. 3. 1952
X.
24. 1. 1950
X.
j) Rozdělení grafické sbírky Národní a univerzitní knihovny v Praze
470
Zápis o převzetí druhé části Grafické sbírky Národní a
univerzitní knihovny v Praze NKK. (1 f.)
471
Seznam předmětů převzatých z Grafické sbírky Národní 3. 1. 1951
a univerzitní knihovny v Praze ve skladišti NKK v Blatné.
(1 f.)
X.
472
Revers Muzea Bedřicha Smetany v Praze na převzetí
negativů, reprodukcí, fotografií z Grafické sbírky
Národní a univerzitní knihovny od NKK. (1 f.)
31. 1. 1950
X.
473
Revers Památkového sboru hlav. Města Prahy, ze
převzal od NKK dne 28. 1. 1950 do správy jako státní
kulturní majetek jmenovaný materiál z grafické sbírky
Národní a univerzitní knihovny v Praze. (1 f.)
3. 2. 1950
X.
474
Opis potvrzení nezjištěné organizace na soubor
13. 2. 1950
předloh ke kreslení na odborných školách předaný NKK
z Grafické sbírky Národní a univerzitní knihovny. (1 f.,)
X.
475
- Připojen seznam zmiňovaných předloh. (2 f.,)
X.
476
Dopis Společnosti Zdeňka Fibicha v Praze (podepsán S. 18. 2. 1950
Boháček) Z. Wirthovi týkající se obrazového materiálu
pro přípravu výstavy o Zdeňku Fibichovi. (1 f.,)
X.
477
Dopis Národního technického muzea v Praze Z.
Wirthovi týkající se potvrzení na depositum předané
NKK této instituci z Grafické sbírky Národní a
univerzitní knihovny. (1 f.,)
X.
únor 1950
24. 2. 1950
478
Depositní revers knihovny Náprstkova muzea na fond
pravých nebo tiskem rozmnožených fotografií
z rozdělené Grafické sbírky v Národní a univerzitní
knihovně v Praze přidělených NKK. (1 f.)
k) Knihovna Dr. Ed. Langera
478a)
Seznam knih a předmětů převzatých jako státní
kulturní majetek do držby a správy NKK v Praze
z majetku bývalého továrníka dr. Ed. Langera-Schrolla
v Broumově. (5 f.)
478b)
Poznámky Z. Wirtha ke knihovně dr. Ed. Langera
v Broumově. (1 f.)
20. 12. 1950
X.
6. 4. 1949
X.
b. d.
X.
22. Propagace NKK a zámků v její správě
a) Rozhlasové rozhovory o hradech a zámcích ve správě NKK
479
Koncept odpovědí Z. Wirtha v rozhlasovém rozhovoru
o hradech a zámcích ve správě NKK v jižních Čechách.
(2f., rkp. ZW., 12. 2. 1951)
X.
480
Schéma rozhlasového rozhovoru „Po stopách autora
Tří mušketýrů“ na Kynžvartském zámku. (str.+ opravy
Z. Wirtha, duben 1951, 9f.)
X.
b) Edice a publikace NKK
481
Návrh na edici publikací NKK. (2 f.)
1948 ?
X.
482
Opis dopisu NKK (podepsán přednosta Dr. K. Chodl)
akademickému malíři K. Vikovi objednávající série
grafických pohlednic hradů a zámků. (1f., str., b.d. pravděpodobně 1948)
1948 ?
X.
c) Výstava o činnosti NKK
483
Prozatímní libreto k výstavě o činnosti NKK v Praze od
J. Nesvadbíkové. (str., 3f., b.d.-pravděpodobně 1951)
X.
484
Dopis rodiny Chalupníčkovi Z. Wirthovi týkající se
dodání reprodukčních fotografií a zvětšenin pro
výstavu o činnosti NKK. (24. 4. 1951, 1s., rkp.)
X.
485
Vyúčtování fotografických prací pro výstavu o činnosti
NKK od Věry Chalupníčkové. (31. 4. 1951, 1s., str.)
X.
23. Výstřižky z tisku
486
Jak proti moru zlatokopectví a černých pasažérů na
drahách. (Výstřižek z nezjištěného deníku). (1 f., tisk,)
27. 9. 1945 či 1946
X.
487
Milionové hodnoty zachráněny. (Výstřižek
z nezjištěného deníku o nalezení cenných předmětů
uschovaných adoptivním synem bývalého německého
barona Rumlera z Harty Janem Seiferem Rumlerem).
(tisk, 1 f.)
b. d.-pravděpodobně X.
1945
489
Nález vzácných rytin ve zpustošeném zámku. (Chlumec b. d.
u Ústí n. Labem). (1 f.)
X.
490
J. Frydrych: Ochrana uměleckých pokladů. (Výstřižek
z nezjištěného deníku.) (1 f., tisk,)
b. d.
X.
491
„mk“: Hraběcí koruny na zlatý poklad republiky.
(Výstřižek z nezjištěného deníku.) (tisk, 1 f.)
b. d.
X.
492
„čt.“: Ústecký Budha do Prahy. (Výstřižek
z nezjištěného deníku o předání části exponátů
z městského muzea a archivu do Náprstkova muzea
v Praze). (1 f., )
b. d.
X.
493
Snažící se městečko. (Výstřižek z nezjištěného deníku o b. d.
vznikajícím muzeu na zámku v Březnici.) (1 f.,)
X.
494
Sbírky cenných pamětihodností. (O činnosti NKK na
Plzeňsku, Svobodné noviny, 12. 7. 1947, 1 f., )
12. 7. 1947
X.
495
Měří se všem stejně? (0pis článku o propůjčování
zámecké zahrady v Hořovicích NKK různým účelům,
Právo lidu (podbrdská mutace), kolem 15. 7. 1947)
15. 7. 1947
X.
496
„Šk.“: Německé knihy do Palestiny. (Výstřižek
z nezjištěných novin o prodeji části skladu německých
knih FNO v Karlových Varech do Palestiny). (1 f.)
b. d.
X.
497
Kolik německého a jiného majetku bylo u nás dotčeno b. d.
konfiskací? (Výstřižek z nezjištěných novin informující o
počtu zestátněného majetku). (1 f.)
X.
498
Státní studijní knihovny a jejich rozvoj. (Výstřižek
z nezjištěných novin informující o stavu knihoven
v Čechách a na Moravě) (1 f.)
22. 9. ?
X.
500
„vá“: Housle Amati a Quarneri nalezeny v Teplicích.
(Výstřižek z nezjištěného deníku o nálezu vzácných
hudebních nástrojů na zámku v Teplicích-Šanově). (1
f.,)
b. d.
X.
24. Umělecké předměty, archiválie a knihy německých úřadů a institucí uložené na zámcích v severních
Čechách
a) Všeobecné dokumenty
501
Seznam skupin uměleckých předmětů, archiválií, knih a b. d.
dalších tiskovin uložených německými úřady a
institucemi během války na zámcích Lemberk,
Frýdlant, Milešov. (německy, 4 f.)
X.
b) Zámek Frýdlant
502
Záznam o uložení plánového archivu památkového
úřadu v bývalém bramborovém sklepě na zámku
Frýdlant dne 24.2. 1945 (podepsán Zimmermann). (1
f., německy)
24. 2. 1945
X.
1943-1945
X.
c) Zámek Lemberk
503
Soupis exponátů Průmyslového muzea v Liberci
uložených během války na zámku Lemberk. (44 f.,
německy)
504
Soupis plánů, kreseb a dalšího materiálu uloženého Dr. 7. 2. 1945
Netolitzky na zámku Lemberk. (Aufstellung über die
aus der Dienststelle IV b Dr. Netolitzky in die
Bergungsstelle nach Schloss Lämberk gebrachten
Pläne, Zeichnungen und Akten.) (1 f., německy)
X.
505
Soupis majetku Sudetenbühne uloženého na konci
války na zámku Lemberk. (německy, 6 f.,)
12. 2. 1945
X.
506
Soupisy knih, plánů a předmětů uložených německým
Památkovým úřadem v Liberci na zámku Lemberk. (24
f., německy)
1945
X.
507
Soupis knih a časopisů knihovny Říšské župy Sudety
půjčených na zámek Lemberk. (Verzeichnis der in
Schloss Lämberk geborgenen Bücher und Zeitschriften
der Bücherei des Reichsgaues Sudetenland.) (10 f.,
německy)
b. d.
X.
508
Soupis knih a časopisů knihovny Říšské župy Sudety
b. d.
půjčených na zámek Lemberk – nesignované publikace.
(Verzeichnis der in Schloss Lämberk geborgenen
Bücher und Zeitschriften der Bücherei des Reichsgaues
Sudetenland.) (4 f., německy)
X.
509
Návrhy gobelínů uložené na zámku Lemberk. (1 f.,
německy)
b. d.
X.
510
Majetek Dr. Heinze Prokerta z Liberce uložený na
zámku v Lemberku. (1 f., německy)
b. d.
X.
511
Poznámky Z. Wirtha k majetku uloženému německými
institucemi na zámku Lemberk. (2 f.)
b. d.
X.
d) Zámek Milešov
512
Soupis umělecké sbírky dědiců rodiny Metzner
sestavený Günterem Metznerem z Berlína
(Kunstnachlassaustellung der Metznerschen Erben),
která byly pravděpodobně během války uložena na
zámku Milešov. (německy, 7 f.)
20. 10. 1937
X.
513
Soupis obrazů z Městské galerie v Liberci uložených
během války na zámku Milešov. (In Schloss Milleschov
eingelagerte Gemälde der Städtischen Galerie,
Reichenberg.) (4 f., německy)
1943 – 1944
X.
514
Soupis grafik a akvarelů z karlovarské výstavy „Wiener
zeitgenössiche Grafik“ uložených během války na
zámku Milešov. (1 f., německy)
20. 7. 1944
X.
515
Soupis obsahu beden, které byly dne 6. 3. 1945
přestěhovány ze zámku Lemberk na zámek Milešov.
(26 f., německy)
6. 3. 1945
X.
516
Soupis vybraných obrazů z Biskupské rezidence v
6. 4. 1945
Litoměřicích uložených z bezpečnostních důvodů na
zámku Milešov. (Verzeichnis. Der aus den Sammlungen
der Leitmeritzer Bischöflichen Residenz ausgewählten
Kunstwerke, die nach Schloss Mileschau in Sicherheit
gebracht wurden.) (1 f., německy)
X.
517
Soupis obrazů uložených Spolkem přátel muzea
v Mostu (Verein der Museumsfreunde in Brüx) během
války na zámku Milešov. (12 f., německy)
b. d.
X.
518
Soupis obrazů uložených Archivem a muzeem města
Mostu (Archiv und Museum der Stadt Brüx) během
války na zámku Milešov. (10 f., německy)
b. d.
X.
e) Zámek Sloup
519
Soupis exponátů Průmyslového muzea v Liberci
uložených během války na zámku Sloup. (Připsána
poznámky Z. Wirtha „již odvezeno“.) (30 f., německy)
1943-1945
X.
520
Soupis uměleckých děl Městské obrazárny v Liberci
uložených během války na zámku Sloup. (Připsána
poznámky Z. Wirtha „již odvezeno“.) (4 f., německy)
1944
X.
25. Majetek cizích států na území Čech a Moravy
521
Seznam lokalit, kde jsou uloženy předměty z majetku
cizích států na území Čech a Moravy. (3 f., ) zednář.
b. d.
X.
522
Seznam cenných předmětů židovské náboženské obce
v Utrechtu. (1 f.,)
b. d.
X.
8. 3. 1950
X.
26. Restituce
Podstata Gynskey-Culp-Mallmann
523
Seznam předmětů vybraných jako státní kulturní
majetek NKK z podstaty Gynzkey-Culp.Mallmann,
uložených toho času ve skladech firmy TOKO n. p.
Vratislavice n. Nisou, závod Peklo v Proseči n. Nisou. (8
f.,)
524
Seznam předmětů vybraných jako státní kulturní
6., 8. 3. 1950
majetek NKK z podstaty Gynzkey-Culp.Mallmann,
uložených toho času ve skladech OÚ a FNO v Liberci. (6
f.,)
X.
525
Dopis (Dr. Chodla - ověřit) Z. Wirthovi ve věci restituce 10. 8. 1950
NKK vyeliminovaných předmětů z podstaty CulpováGynskey-Mallmann. (1 f.,)
X.
526
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci podstaty CulpováGynskey-Mallmann. (7 f.,)
jaro 1950
X.
13. 12. 1952
X.
27. Evidence státního kulturního majetku
527
Koncept zprávy Z. Wirtha o evidence státního
kulturního majetku. (3 f.,)
528
Seznam dosud provedených inventárních soupisů
listopad 1952
movitého zařízení na zámcích a hradech, spravovaných
MŠVU, oddělení pro správu státního kulturního
majetku a svozů v nich uložených. (1 f., 2 vyhotovení)
X.
529
Dopis Dr. V. Vintra Z. Wirthovi žádající eliminační
seznamy a seznamy objektů, na nichž bylo provedeno
vytřídění předmětů z drahých kovů. (1 f.)
X.
530
Koncept seznamu zámků (psaný Z. Wirthem), u kterých b. d. –
X.
ji již hotov kompletní eliminační seznam vytříděních
pravděpodobně 1953
předmětů. (10 f.)
531
Podklady pro odevzdání eliminačních seznamů Z.
Wirthem vytříděných objektů. (12 f.,)
22. 10. 1953
b. d.
X.
b. d.
X.
28. Poznámky Z. Wirtha o pracovnících NKK
a) Posudky na zaměstnance NKK
532
Posudky Z. Wirtha na jednotlivé zaměstnance NKK
(označeni pouze čísly). (1 f.)
b) Poznámky o Dr. K. Chodlovi
533
Poznámky Z. Wirtha o Dr. K. Chodlovi, zřejmě koncept
posudku. (4 f., )
b. d.-pravděpodobně X.
1949
534
Stručný posudek na práci Dr. K. Chodla v NKK. (1 f.,)
12. 2. 1951
X.
c) Poznámky o S. Hložkovi
535
Poznámky Z. Wirtha ke S. Hložkovi. (1 f., )
b. d.
X.
536
Poznámky Z. Wirtha k osobnosti a práci S. Hložka. (3 f.) b. d.
X.
EDICE
29. Poznámky Z. Wirtha – různé
a) Poznámky Z. Wirtha týkající se činnosti NKK
537
Poznámky Z. Wirtha - k záležitostem, které má NKK
vyřídit. (4 f.)
b. d.
X.
538
Poznámky Z. Wirtha týkající se činnosti NKK. (2 f.,
vlhkostí značně nečitelné)
b. d.
X.
539
Poznámky Z. Wirtha - k různým záležitostem v činnosti b. d.
NKK. (33 f.)
X.
b) Poznámky Z. Wirhta o zámcích a dalších objektech
540
Poznámky Z. Wirtha týkající se záležitostí, které je ještě b. d.
nutno vyřídit - např. zámků Herálec, Žinkovy, Doksany,
Třebíč, Zbiroh, Kout. (9 f.)
X.
541
Poznámky Z. Wirtha většinou pouze značně stručné
b. d.
k zámkům: Bezděkov, Cítov, Červený Hrádek,
Grabštejn, Hartenberg, Heřmanův Městec, Horšovský
Týn, Hrubý Rohozec, Jemniště, Kamenice n. Labem,
Kamenné Lázně, Kladské, Kostelec na Křížku, Maleč,
Mníšek, Nečtiny, Nové Hrady, Opočno, Oselce, Rokyce,
Rokytnice, Sadská, Stiřiměř (Ringhoffer), Velké
Opatovice, Veselí, Zelená Hor, Žamberk, Žinkovy,
Žleby. (29 f.)
X.
542
Poznámky Z. Wirtha - ke kamnům ze zámků. (2 f.,)
X.
b. d.
543
Poznámky Z. Wirtha týkající se revise eliminací zámků.
(1 f.)
b. d.
X.
544
Poznámky Z. Wirtha týkající se eliminace zámeckých
předmětů obecně. (1 f.)
b. d.
X.
545
Poznámky Z. Wirtha týkající se krádeží návštěvníků na
zámcích NKK. (1 f.)
b. d.
X.
546
Poznámky Z. Wirtha k vilách boháčů, významných
b. d.
palácích, zámcích - např. Velké Březno, Plandry, Kačina,
Teplice-Šanov, Lemberk, Pannenské Břežany, Veselí n.
Moravě, Lučany n. Nisou, Libšice a o Státním filmovém
archivu, Karlových Varech, Muzeu hl. m. Prahy. (24 f.)
X.
c) Poznámky Z. Wirtha týkající se pracovníků NKK
547
Poznámky Z. Wirtha - pokyny pro Dr. K. Chodla. (2 f., )
b. d.
X.
548
Poznámky Z. Wirtha - ke kartotéce sestavené Holerem
(pracovník NKK). (1 f., )
b. d.
X.
549
Poznámky Z. Wirtha - s pokyny pro Al. Soukupa. (2 f.)
b. d.
X.
d) Poznámky Z. Wirtha k památkové péči
550
Poznámky Z. Wirtha - jeho názory na další vývoj naší
památkové péče. (2 f., )
b. d.-pravděpodobně X.
1. Polovina 50. Let
e) Poznámky Z. Wirtha k domu v Horní Branné
551
Poznámky Z. Wirtha k domu čp. 74 v Horní Branné,
jehož majitel ho chtěl darovat státu, aby zde bylo
zřízeno plátenické muzeum.(1 f.)
b. d.
X.
b. d.
X.
f) Poznámky Z. Wirtha týkající se zednářských knih
552
Poznámky Z. Wirtha - týkající se návratu zednářských
knih zednářským lóžím. (1 f.)
5) Dokumenty vztahující se k jednotlivým hradům a zámkům
1. Zámek Batelov (okr. Jihlava)
(Původní majitel K. Blankenstein17, vytříděno 1 – 2. 10. 194718, knihovna - 3. 8. 1949, uloženo ve sběrně
na zámku Sychrov)
a) Dokumenty
1131
Zápis o komisionálním řízení na zámku Batelov u Jihlavy,
konaném ve dnech 1. - 3. 10. 1947 ve věci zhodnocení
současného stavu budovy, mobiliáře a posouzení dalšího
možného využití objektu.(1 f.)
3. 10. 1947
XIV.
b) Korespondence
1132
Dopis kastelána zámku Batelov Josefa Bendy Z.
Wirthovi týkající se vyklízení mobiliáře zámku
Západomoravskými elektrárnami. (1 f.)
15. 7. 1949
XIV.
1133
Odpověď Západomoravských elektráren Z. Wirthovi na
jeho písemný dotaz, kdy mají být uvolněny regály v
knihovně zámku Batelov. (1 f.)
23. 7. 1949
XIV.
1947
XIV.
c) Poznámky Z. Wirtha
1134
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci mobiliáře zámku
Batelov.(2 f., vlhkostí částečně nečitelné)
2. Zámek Bečov n. Teplou (okr. Karlovy Vary)
(Původní majitel Dr. J. Beaufort-Spontin)
Jména původních majitelů zámku vycházejí výlučně z dokumentů uložených v tomto fondu, z časových
důvodů nemohly být ověřeny z jiných zdrojů. U nějterých objektů tato jména z téhož důvodu zcela chybí.
18
Informace o termínu třídění mobiliáře (knih) z určitého objektu a o sběrně (sběrnách), kam byl vytříděný
mobiliář převezen vycházejí v naprosté většině případů z rukopisného textu na obálkách složek jednotlivých
hradů či zámků (viz celý oddíl Dokumenty vztahující se k jednotlivým hradům a zámkům). Na většině složek
bohužel tyto informace uvedeny nejsou.
17
1135
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
13. 8. 1947
XIV.
Výkaz vydaných archiválií ze zámku Bělohrad pro
Státní archiv ministerstva zemědělství v Praze ze dne
13. 8. 1947. (1 f., 2 vyhotovení)
13. 8. 1947
XIV.
1139
Opis dopisu NPF (podepsán Soukup) MNV v Lázních
Bělohradě o šíření blíže neurčených zpráv. (1 f.)
2. 7. 1946
XIV.
1140
Dopis NPF (podepsán Ing. Polánský) Z. Wirthovi o
zaslání soupisu NKK ze zámku Bělohrad převzatých
předmětů. (1 f.)
20. 8. 1947
XIV.
Seznam předmětů, které požaduje Dr. Jaroslav
Lobkowitz z inventáře zámku v Bečově n. Teplou. (2
f.)
3. Zámek Bělá pod Bezdězem (okr. Mnichovo Hradiště)
(Původní majitel Dr. Adolf Waldstein)
1136
Poznámky Z. Wirtha o 2 renesanční stropy z
Dobrovic uložených na špýchaře zámku Bělá. (1
f.)
4. Zámek Bělohrad (Lázně Bělohrad) (okr. Nová Paka)
(Původní majitelé Anna a Bernard Merweldtové)
a) Dokumenty
1137
Seznam oceněných předmětů převzatých ze
zámku Lázně Bělohrad NKK. (5s.)
1138
b) Korespondence
c) Poznámky Z. Wirtha
1141
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Bělohrad. (1
f.)
b. d.
XIV.
1142
Poznámky Z. Wirtha o roztřídění knih na zámcích
Bělohrad a Malá Skála (1 f.)
b. d.
XIV.
5. Zámek Biskupice (okr. Chrudim)
(Původní majitel B. Resenbaum)
a) Dokumenty
1143
Seznam předmětů vytříděných NKK podle
3. 3. 1949
XIV.
b. d.
XIV.
20. 3. 1947
XIV.
zákona č. 137/45 Sb. jako státní kulturní majetek
z mobilního inventáře konfiskovaného na zámku
v Biskupicích (převezeno do sběrny na zámku
Litomyšl). (16 f., 2 vyhotovení, )
b) Poznámky Z. Wirtha
1144
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku
Biskupice. (1 obálka - 12 f., )
6. Zámek Blížejov (okr. Horšovský Týn)
(Původní majitel nezjištěn)
1145
Zápis o komisionální prohlídce tzv. zámku v
Blížejově u Nahošic, vykonané dne 20. 3. 1947
ve věci zhodnocení současného stavu budovy,
mobiliáře a posouzení dalšího možného využití
objektu. (1 f., )
7. Zámek Bludov (okr. Šumperk)
(Původní majitel K. Zierotin, vytříděno 8. – 11., 21. – 22. 11. 1949)
a) Dokumenty
1146
Seznam předmětů vytříděných podle zákona č.
137/46
Sb.
jako
státní
kulturní
22. 11. 1949
XIV.
22. 11. 1949
XIV.
22. 11. 1949
XIV.
22. 11. 1949
XIV.
22. 11. 1949
XIV.
majetek
z movitého inventáře konfiskovaného zámku
v Bludově. (převezeno do sběrny Velké Losiny).
(11 s., 2 vyhotovení, )
1147
Seznam předmětů vytříděných podle zákona č.
137/46 Sb. NKK jako státní kulturní majetek
z mobilního inventáře konfiskovaného zámku
v Bludově a svěřených do správy Národní galerie
v Praze a Galerie v Brně. (1 f., 2 vyhotovení, )
1148
Seznam předmětů vytříděných podle zákona č.
137/46 Sb. NKK jako státní kulturní majetek
z mobilního inventáře konfiskovaného zámku
v Bludově a svěřených do správy Národnímu
technickému
muzeum
v
Praze,
Vojenské
muzeum a Státnímu hippologickému muzeu ve
Slatiňanech. (1 f., 3 vyhotovení, )
1149
Seznam předmětů vytříděných podle zákona č.
137/46 Sb. NKK jako státní kulturní majetek
z mobilního inventáře konfiskovaného zámku
v
Bludově
a
svěřených
Uměleckoprůmyslovému
Národnímu
muzeu
do
muzeu
v
správy
v
Praze,
Praze
-odd.
numismatickému, Zemskému muzeu v Brně a
Státní mapové sbírce v Praze. (1 f., 3 vyhotovení,)
1150
Seznam předmětů vytříděných podle zákona č.
137/46 Sb. NKK jako státní kulturní majetek
z mobilního inventáře konfiskovaného zámku
v Bludově a svěřených do správy a využití
farnímu kostelu v Bludově - opis (1 f., 2
vyhotovení, )
1151
Seznam předmětů vytříděných pro kostel v
22. 11. 1949
XIV.
22. 11. 1949
XIV.
Bludově z inventáře konfiskovaného zámku v
Bludově. (2 f.)
1152
Seznam předmětů vytříděných podle zákona č.
137/46 Sb. NKK jako státní kulturní majetek z
mobilního inventáře konfiskovaného zámku v
Bludově
a
svěřených
do
správy.Muzeu
společenské kultury v zámku Jemniště (2 f., 3
vyhotovení, )
b) Poznámky Z. Wirtha
1153
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Bludova -
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
převážně pokyny pro odvoz vytříděného mobiliáře. (1 f.)
1154
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Bludova upřesňující, které z vytříděných přemětů mají být
předány na zámek Jemniště. (7 f.)
1155
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Bludova koncept seznamu vytříděných obrazů. (5 f.)
1156
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Bludova koncept seznamu vytříděného nábytku. (5 f.)
1157
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Bludova koncept seznamu vytříděných zbraní. (4 f.)
1158
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Bludova koncept seznamu vytříděných předmětů uměleckého
průmyslu a plastiky.(6 f.)
c) Výstřižky
1159
Příloha Lidových novin z 14.6. 1931 s článkem F.
Hrubého: Na Žerotínském zámku v Bludově. (tisk, 3 f.)
14. 6. 1931
XIV.
1160
Článek - Návrh na řešení poměrů statku Bludova,
b. d.
XIV.
28. 3. 1946
XIV.
vystřiženo z nejzjištěného periodika. (tisk, 2 f., )
8.Zámek Bor u Tachova (okr. Tachov)
a) Dokumenty
1161
Zápis o komisionálním jednání na zámku Bor u Tachova
(německy Haid), konaném dne 28. 3. 1946 ve věci
zhodnocení současného stavu budovy, mobiliáře a
posouzení dalšího možného využití objektu. (3 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1162
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Bor - prakticky
b. d.
XIV.
vlhkostí nečitelné. (1 f.)
9. Zámek Bouzov (okr. Olomouc)
(Původní majitel Řád Německých Rytířů)
1163
Zápis o komisionálním řízení na zámku Bouzově,
7. 2. 1947
XIV.
15. 1. 1948
XIV.
10. 9. 1947
XIV.
konaném dne 7. 2. 1947 za účelem revise stavu objektu a
přípravy k odevzdání do správy NKK. (1 f.)
10. Brno – nemovitosti Dr. Viktora von Bauer
I. Zámek Bauerova rampa
1164
Protokol o komisionálním řízení na zámku Bauerova
rampa v Brně konaném ve dnech 13., 14., 15. 1948 ve věci
vytřídění předmětů pro NKK na základě zákona č. 137/46
Sb. (1 f.)
1165
Seznam předmětů z Bauerovy rampy uložených ve
skladišti pobočky NPF v Brně převzatých pro NKK.
(rukopisně vyplněný formulář, 2 f.)
II. Vládní dům v Brně
1166
Protokol o komisionálním jednání v tzv. vládní vile v
14. 1. 1948
XIV.
14. 1. 1948
XIV.
10. 9. 1947
XIV.
Brně, konaném dne 14. 1. 1948 ve věci vytřídění mobiliáře
pro NKK. (1 f.)
1167
- Připojen soupis předmětů převezených do tohoto objektu
v srpnu 1945 na popud ÚNV města Brna (1 f.)
III. Skladiště pobočky NPF v Brně.
1168
Protokol o komisionálním řízení, konaném dne 10. 9. 1947
na pobočce NPF v Brně ve věci třídění materiálu ve
skladišti pobočky. (1 f.)
11. Zámek Březnice (okr. Blatná)
(Původní majitel J. Pálffy)
1169
Opis dopisu ZNV v Praze ONV v Blatné týakjící se
25. 5. 1946
XIV.
zajištění majetku ze zámecké kaple v Březnici. (1 f.)
12. Zámek Budeničky (okr. Kladno)
(Původní majitel nezjištěn)
1170
Poznámky Z. Wirtha o architektuře zámku Budenice. (2
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
f.)
1171
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Budeničky - o
rozdělení vytříděných předmětů různým institucím archiv, NKK, Muzeu ve Slaném atd. (1 f.)
13. Zámek Budiškovice (okr. Jindřichův Hradec)
(Původní majitel A. M. Schaffgotschová)
1172
Poznámky Z. Wirtha k architektuře zámků v Jemnici a v
Budiškovicích (1 f.)
1173
Výpisky Z. Wirtha o architektuře zámku v Budiškovicích
a jeho poznámky k eliminaci tohoto objektu. (1 f.)
14. Zámek Budišov (okr. Třebíč)
(Původní majitel Dr. R. Baratta-Dragono)
1174
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - pokyny pro odvoz
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
vytříděných předmětů ze zámku. (1 f.)
1175
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - plánek místnosti
zámku, v níž jsou uloženy vytříděné předměty. (1 f.)
1176
Vizitka Dr. Richarda Freiherr von Baratta - bývalého
majitele. (1 f.)
15. Zámek Budkov (okr. Třebíč)
(Původní majitel K. Salm-Reifferscheidt, vytříděno 20. - 22. 10. 1948, převezeno do sběrny na zámku
Jaroměřice n. Rokytnou)
a) Dokumenty
1177
Opis seznamu předmětů vytříděných NKK podle zákona
22. 10. 1948
XIV.
22. 10. 1948
XIV.
22. 10. 1948
XIV.
říjen 1948
XIV.
č. 137/46 Sb. jako státní kulturní majetek z mobilního
inventáře zámku v Budkově a svěřený do správy
hudebnímu oddělení University v Brně. (1 f.)
1178
Opis seznamu předmětů vytříděných NKK podle zákona
č. 137/46 Sb. jako státní kulturní majetek z mobilního
inventáře zámku v Budkově a svěřených do správy
Zemské galerii v Brně. (1 f., 2 vyhotovení)
1179
Opis seznamu předmětů vytříděných NKK podle zákona
č. 137/46 Sb. jako státní kulturní majetek z mobilního
inventáře zámku v Budkově a svěřených do správy
Městskému muzeu v Moravských Budějovicích. (2 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1180
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Budkov, ke
kterým je připojen plánek místnosti, v níž jsou vytříděné
předměty uloženy. (6 f.)
16. Zámek Buchlovice (okr. Uherské Hradiště)
a) Korespondence
1181
Dopis Z. Wirthovi z Buchovic (podpis vlhkostí nečitelný)
26. 2. 1946
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
14. 5. 1948
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
o situaci v místním zámku. (2 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1182
Poznámky Z. Wirtha o třídění mobiliáře pro Antikvu. (1
f.)
17. Zámek Čechy pod Košířem (okr. Prostějov)
(Původní majitel Fr. J. Silva-Tarouca)
a) Dokumenty
1183
Opis zápisu o předání a převzetí militarií (od NPF pro
Vojenské historické muzeum) z konfiskátů v zámku
Čechy pod Košířem. (1 f.)
b) Korespondence
1184
Dopis NPF (podepsán O. Placht) NKK (k rukám Dr. E.
Charvátové) ve věci likvidace inventáře zámku. (1 f.)
b) Poznámky Z. Wirhta
1185
Poznámky Z. Wirtha o stavbě zámku Čechy p. Košířem.(2
f.)
1186
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Čechy p.
Košířem. (1 f.)
17a) Zámek Čekanice (okr. Strakonice)
(Původní majitel nezjištěn)
1187
Opis dopisu NKK Vojenskému historickému ústavu
duben 1951
XIV.
11. 4. 1945
XIV.
26. 9. 1950
XIV.
v Praze ve věci vojenských muzeálií ze zámku Čekanice.
(1 f.)
18. Zámek Červená Lhota (okr. Jindřichův Hradec)
(Původní majitel J. Schönburg-Hartenstein)
1188
Zápis o komisionálním řízení, provedeném dne 11. 4.
1945 na zámku Červená Lhota ve věci prohlídky stavu
budovy a mobiliáře a posouzení možného dalšího využití
zámku.(2 f.)
19. Zámek Červený Dvůr (okr. Český Krumlov)
(Původní majitel kníže Dr. A. Schwarzenberg)
1189
Zápis o převzetí a převezení drobného inventáře
uměleckého ze zámku Červený Dvůr k uložení na zámku
Hluboké. (1 f.)
20. Zámek Červený Hrádek (okr. Chomutov)
(Původní majitel B. Hohenlohe-Langenburg, vytříděno ve dnech 12. - 16. 12. 1949)
1190
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - koncept soupisu
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
vytříděných předmětů (rodinné památky, obrazy, grafika,
nábytek, předměty s motivem koní, s vojenskými motivy).
(27 f.)
1191
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Červený Hrádek
- o zajímavých grafikách ze zámku Červený Hrádek. (1 f.)
1192
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Červený Hrádek.
(1 f.)
1193
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Červený Hrádek
– s pokyny pro odvoz vytříděných předmětů. (1 f.)
1194
Poznámky Z. Wirtha o památkách v okolí zámku Červený
b. d.
XIV.
17. 6. 1949
XIV.
18. 6. 1949
XIV.
b. d.
XIV.
16. 6. 1948
XIV.
duben 1952
XIV.
Hrádek, které zřejmě patřily původnímu majiteli zámku.
(2 f.)
21. Zámek Debrník (okr. Klatovy)
(Původní majitel nezjištěn)
1195
Opis seznamu předmětů, vytříděných NKK v Praze na
základě zákona č. 137/46 Sb. jako státní kulturní majetek
v konfiskovaném zámku Debrníku a svěřených jako státní
deposit do správy ředitelství státních lesů v Železné Rudě.
(1 f., 2 vyhotovení)
22. Zámek Dobříš (okr. Příbram)
(Původní majitel J. Colloredo-Mannsfeld)
a) Dokumenty
1196
Návrh dohody mezi ministerstvem školství a NKK,
zřízenou u ministerstva školství, věd a umění, o správě a
využití Dobříšského zámku zaslaný NKK ke schválení. (1
f.)
1197
Seznam předmětů ze státního zámku Dobříš určených k
odvozu na státní zámek Orlík. (2 f., 3 vyhotovení)
1198
Opis zprávy o přeložení meziministerské porady ve věci
udržovacích nákladů zámku Dobříš. (1 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1199
Poznámky Z. Wirtha o odeslání některých vytřídených
předmětů do sběrny na zámku Sychrově, do Národního
muzea a Národopisného muzea v Praze. (1 f.)
23. Zámek Doksany (okr. Roudnice)
(Původní majitel J. Aehrenthal)
1200
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Doksany -
b. d.
XIV.
částečný seznam institucí, pro které byly jednotlivé druhy
předmětů vytříděny. (3 f.)
24. Zámek Doksy (okr. Česká Lípa)
(Původní majitel A. Waldštejn, vytříděno 21. - 24. 9. a 28. 9. - 1. 10. 1948, převezeno do sběrny na zámku
Sychrov)
a) Dokumenty
1201
Seznam předmětů vytříděných NKK podle zákona č.
22. 9. 1948
XIV.
22. 9. 1948
XIV.
22. 9. 1948
XIV.
22. 9. 1948
XIV.
22. 9. 1948
XIV.
137/46 Sb. jako státní kulturní majetek z mobilního
inventáře zámku v Doksech a svěřených jako státní
deposit do správy Národní galerii v Praze (grafickému
oddělení). (1 f.)
1202
Seznam předmětů vytříděných NKK podle zákona č.
137/46 Sb. jako státní kulturní majetek z mobilního
inventáře zámku v Doksech a svěřených jako státní
deposit do správy ministerstvu zemědělství v Praze. (1 f.)
1203
Seznam předmětů vytříděných NKK podle zákona č.
137/46 Sb. jako státní kulturní majetek z mobilního
inventáře zámku v Doksech a svěřených jako státní
deposit do správy Zemědělskému muzeu v Praze. (1 f.)
1204
Seznam předmětů.vytříděných NKK podle zákona č.
137/46 Sb. jako státní kulturní majetek z mobilního
inventáře zámku v Doksech a svěřených jako státní
deposit do správy Státního hippologického muzea ve
Slatiňanech. (1 f.)
1205
Seznam předmětů.vytříděných NKK podle zákona č.
137/46 Sb. jako státní kulturní majetek z mobilního
inventáře zámku v Doksech a svěřených jako státní
deposit do správy Uměleckoprůmyslovému museu
v Praze. (1 f.)
1206
Seznam předmětů vytříděných NKK podle zákona č.
22. 9. 1948
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
6. 2. 1948
XIV.
5. 2. 1948
XIV.
137/46 Sb. jako státní kulturní majetek z mobilního
inventáře zámku v Doksech a svěřených jako státní
deposit do správy Vojenskému muzeu v Praze. (1 f.)
1207
Seznam předmětů vytříděných NKK podle zákona č.
137/46 Sb. jako státní kulturní majetek z mobilního
inventáře zámku v Doksech a předaných.sběrně na zámku
v Jemništi. (5 f.)
1208
Seznam litografovaných vedut pocházejících z knihovny
hraběte Valdštejna v Doksech. (1 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1209
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - o umístění vytříděných
předmětů. (1 f.)
25. Zámek Dolní Adršpach (okr. Broumov)
(Původní majitel K. Nádherný)
1210
Kopie protokolu o eliminačním řízení, konaném na
základě zákona č. 137/46 Sb. na zámku Dolní Adršbach
ve dnech 3.-6. 2. 1948. (1 f.)
1211
Seznam předmětů převzatých NKK ze zámku Dolní
Adršbach na základě zákona č. 137/46 Sb.při eliminačním
řízení ve dnech 3. - 5. 2. 1948. (9 f.)
25 a) Zámek Dolní Břežany (okr. Praha – západ)
(Původní majitel nezjištěn)
1212
Číselný seznam obrazů ze zámku Dolní Břežany. (3 f.)
b. d.
XIV.
1213
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku v Dolních
b. d.
XIV.
Břežanech. (1 f.)
26. Zámek Dolní Kralovice (okr. Benešov)
(Původní majitel J. Trauttmannsdorf)
- Prázdná složka
27. Zámek Doubí (okr. Karlovy Vary)
(Sběrna inventáře ze zámků Cihelny /původní majitel Dr. r. Fischer, J. Knollová/, Dalovice /původní majitel
V. Riedel-Riedelstein/, Hartenberg /původní majitel F. Kopalová/, Perglas /původní majitel L. NostitzRieneck/)
(Vytříděno 14. - 16. 9. 1947 a 13. 12. 1947, převezeno do sběrny zámku Kynžvart).
a) Dokumenty
1214
Zápis o komisionálním řízení ve sběrně NPF na zámku
22. 4. 1947
XIV.
16. 9. 1947
XIV.
13. 2. 1957
XIV.
b. d.
XIV.
Doubí u Karlových Varů, konaném ve dnech 16. 19. 9.
1947, ve věci vyloučení inventárních předmětů pro NKK
podle zákona č. 137/46 Sb. a podle dohody (NKK a NPF)
ze dne 22. 4. 1947. (2 f.)
1215
Seznam předmětů převzatých pro NKK ze sběrny na
zámku Doubí. (9 f.)
1216
Potvrzení ze dne 13. 2. 1957 o převzetí originálu seznamů
ze sběren v Doubí, v Kunraticích, na Kačině, ve Veltrusích
a na Jemništi a opisy Wirthových záznamů ze zámků
Chotělic, Křižanova a Mimoně. (1 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1217
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci sběrny v Doubí - popis
umístění jednotlivých druhů vytříděných předmětů. (1 f.)
28. Zámek Fořt (okr. Trutnov)
(Původní majitel nezjištěn)
- Prázdná složka
29. Zámek Grabštejn (okr. Liberec)
(Původní majitel nezjištěn)
a) Dokumenty
1218
Seznam předmětů vytříděných NKK v Praze podle zákona
5. 6. 1947
XIV.
b. d.
XIV.
28. 5. 1951
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
1948
XIV.
3. 6. 1948
XIV.
b. d.
XIV.
č. 137/46 Sb. z konfiskovaného zámku Grabštejna jako
státní kulturní majetek. (2 f.)
1219
Koncept seznamu vytříděných předmětů. (5 f.)
c) Korespondence
1220
Kopie dopisu NKK Jednotnému národnému výboru finančnímu referátu, trestnímu odd.informující o vytřídění
státního kulturního majetku na zámku Grabštejn. (2 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1221
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - plánek uložení
vytříděných předmětů. (2 f.)
1222
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci – různé. (1 f.)
30. Zámek Habrovany (okr. Vyškov)
(Původní majitel Dr. F. Gompertz)
a) Dokumenty
1223
Seznam předmětů vytříděných ze zámku Habrovany NKK
jako státní kulturní majetek podle zákona č. 137/46 Sb.,
převezených do sběrny na zámku Slavkov. (1 f.)
1224
Seznamu předmětů vytříděných ze zámku Habrovany
NKK jako státní kulturní majetek podle zákona č. 137/46
Sb., převezených do sběrny na zámku Slavkov. (1 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1225
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - různé. (2 f.)
31. Zámek Halže (okr. Tachov)
(Původní majitel nezjištěn)
a) Dokumenty
1226
Zápis o komisionáním jednání konaném na zámku Halže
27. 3. 1946
XIV.
b. d.
XIV.
15. 1. 1948
XIV.
15. 4. 1948
XIV.
16. 4. 1948
XIV.
16. 4. 1948
XIV.
dne 27. 3. 1946, ve věci prohlídky stavu budovy a
mobiliáře a posouzení možného dalšího využití zámku. (2
f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1227
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - různé. (2 f.)
32. Zámek Hajany (okr. Brno - venkov)
(Původní majitel M. Deymová-Harnoucourtová)
1228
Opis protokolu o komisionálním řízení na zámku
Hajanech, konaném dne 15. 1. 1948. ve věci eliminace
předmětů pro NKK podle zákona č. 137/46 Sb. (1 f.)
33. Zámek Hauenštein (okr. Jáchymov)
(Původní majitel J. hr. Buquoy)
a) Dokumenty
1229
Seznam předmětů vytříděných ze zámku Hauenštein NKK
jako státní kulturní majetek podle zákona č. 137/46 Sb,
převezených do sběrny na zámku Kynžvart. (3 f.)
1230
Seznam předmětů vytříděných ze zámku Hauenštein NKK
jako státní kulturní majetek podle zákona č. 137/46 Sb.
převezených do sběrny na zámku v Jemništi. (1 f.)
1231
Seznam předmětů určených NKK.za státní kulturní
majetek podle zákona č. 137/46 Sb. převzatých dne 15. 4.
1948 na zámku Hauenštejn u Jáchymova svěřených do
správy Státního hippologického muzea ve Slatiňanech. (1
f.)
1232
Seznam předmětů ze zámku Hauenštein určených NKK za
16. 4. 1948
XIV.
15. 4. 1948
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
státní kulturní majetek podle zákona č. 137/46 Sb.
svěřených do správy městskému muzeu v Jáchymově. (1
f.)
1233
Potvrzení o převzetí předmětů pocházejících ze zámku
Hauenštein, uložených u MUDr. F. Žďárského v
Jáchymově zástupci NKK. (1 f.)
1234
Seznam obrazů pocházejících ze zámku Hauenštein, toho
času v úschově ve Státním ústavu pro léčbu v Jáchymově.
(2 f.)
1235
Seznam knih pocházejících ze zámku Hauensteinu, toho
času v úschově ve Stáním ústavu pro léčbu radiem v
Jáchymově (cheflékař Dr. Fr. Žďárský). (3 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1236
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci – různé. (2 f.)
34. Zámek Herálec (okr. Havlíčkův Brod)
(Původní majitel M. T. Fügnerová, vytříděno 4. 2. 1947, odvezeno z části 8. a 12. 4. 1948)
a) Dokumenty
1237
Zápis o komisionální řízení, konaném dne 4. 2. 1947 na
4. 2. 1947
XIV.
b. d.
XIV.
zámku Herálec ve věci odevzdání zámku ONV v
Humpolci a eliminace předmětů pro NKK. (1 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1238
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci – různé. (1 f.)
35. Zámek Heřmanův Městec (okr. Chrudim)
(Původní majitel F. O. Kinský, vytříděno 16. - 18. 4. 1952))
a) Dokumenty
Seznamy vytříděných předmětů
1239
Seznam knih z pražské knihovny, které jsou v Heřmanově
28. 2. 1911
XIV.
1. 11. 1951
XIV.
2. 11. 1951
XIV.
2. 11. 1951
XIV.
11. 10. 1951
XIV.
11. 10. 1951
XIV.
Městci pořízený Zemským soudem civilním v Praze. (5 f.,
1.-5. f.)
1240
Seznam předmětů, vytříděných podle zákona č. 137/46
Sb. NKK z mobilního inventáře konfiskovaného zámku
v Heřmanově Městci jako státní kulturní majetek pro
sběrnu v Chlumci n. Cidlinou. (2 f., 3 vyhotovení, 6.-10.
f.)
1241
Seznam předmětů, vytříděných podle zákona č. 137/46
Sb. NKK z mobilního inventáře konfiskovaného zámku
v Heřmanově Městci jako státní kulturní majetek pro
sběrnu ve Veltrusích. (2 f., 11.-12. f.)
1242
Seznam předmětů, vytříděných podle zákona č. 137/46
Sb. NKK z mobilního inventáře konfiskovaného zámku
v
Heřmanově
Městci
a
svěřených
do
péče
Uměleckoprůmyslového muzea. (2 f., 2 vyhotovení, 13.16. f.)
1243
Seznam předmětů, vytříděných podle zákona č. 137/46
Sb. NKK z mobilního inventáře konfiskovaného zámku
v Heřmanově Městci jako státní kulturní majetek. (2 f.,
17.-18 f.)
1244
Seznam předmětů, vytříděných podle zákona č. 137/46
Sb. NKK z mobilního inventáře konfiskovaného zámku
v Heřmanově Městci jako státní kulturní majetek a
svěřeného do péče Vojenskému muzeu v Praze, Muzeu
společenské kultury v Jemništi, Národnímu muzeu
(divadelnímu oddělení), Náprstkovu muzeu, Státní galerii
v Praze (grafické sbírce), Karlově univerzitě (Ústavu pro
dějiny umění). (2 f., 19.-20. f.)
1245
Seznam předmětů, vytříděných podle zákona č. 137/46
26. 10. 1951
XIV.
2. 11. 1951
XIV.
14. 11. 1951
XIV.
16. 11. 1951
XIV.
29. 11. 1951
XIV.
30. 11. 1951
XIV.
Sb. NKK z mobilního inventáře konfiskovaného zámku
v Heřmanově Městci jako státní kulturní majetek
svěřených do péče a užívání Státnímu hippologickému
muzeu ve Slatiňanech. (3 f., 2 vyhotovení, 21.-26. f.)
1246
Seznam předmětů, vytříděných podle zákona č. 137/46
Sb. NKK z mobilního inventáře konfiskovaného zámku
v Heřmanově Městci jako státní kulturní majetek a
svěřených do péče Náprstkovu muzeu v Praze, NG
(grafické sbírce). (2 f., 2 vyhotovení, 27 f.-30 f.)
1247
Seznam předmětů, vytříděných podle zákona č. 137/46
Sb. NKK z mobilního inventáře konfiskovaného zámku
v Heřmanově Městci jako státní kulturní majetek pro
sběrnu v Chlumci n. Cidlinou. (4 f., 2 vyhotovení, 31.-38.
f.)
1248
Seznam předmětů, vytříděných podle zákona č. 137/46
Sb. NKK z mobilního inventáře konfiskovaného zámku
v Heřmanově Městci jako státní kulturní majetek a
svěřených do péče Národního muzea (hudebního
oddělení), Národní galerie (grafické sbírky), Karlově
univerzitě
(Ústavu
pro
dějiny
umění),
Uměleckoprůmyslovému muzeu, Státní mapové sbírce
v Praze, Náprstkovu muzeu v Praze, Muzeu společenské
kultury v Jemništi. (2 f., 39.-40. f.)
1249
Seznam předmětů, vytříděných podle zákona č. 137/46
Sb. NKK z mobilního inventáře konfiskovaného zámku
v Heřmanově Městci do péče Uměleckoprůmyslového
muzea v Praze. (1 f., 2 vyhotovení, 41.-42. f.)
1250
Seznam předmětů, vytříděných podle zákona č. 137/46
Sb. NKK z mobilního inventáře konfiskovaného zámku
v Heřmanově Městci jako státní kulturní majetek. (1 f., 3
vyhotovení, 43.-45. f.)
1251
Seznam předmětů, vytříděných podle zákona č. 137/46
28. 12. 1951
XIV.
28. 12. 1951
XIV.
28. 12. 1951
XIV.
28. 12. 1951
XIV.
13. 2. 1952
XIV.
15. 2. 1952
XIV.
10. 6. 1952
XIV.
b. d.
XIV.
Sb. NKK z mobilního inventáře konfiskovaného zámku
v Heřmanově Městci jako státní kulturní majetek a
přidělených do péče Muzeu společenské kultury v
Jemništi. (3 f., 46.-48. f.)
1252
Seznam předmětů, vytříděných podle zákona č. 137/46
Sb. NKK z mobilního inventáře konfiskovaného zámku
v Heřmanově Městci jako státní kulturní majetek pro
sběrnu Veltrusy. (1 f., 2 vyhotovení, 49.-50. f.)
1253
Seznam předmětů, vytříděných podle zákona č. 137/46
Sb. NKK z mobilního inventáře konfiskovaného zámku
v Heřmanově Městci jako státní kulturní majetek
Uměleckoprůmyslového muzea. (1 f., 3 vyhotovení, 51.53. f.)
1254
Seznam předmětů, vytříděných podle zákona č. 137/46
Sb. NKK z mobilního inventáře konfiskovaného zámku
v Heřmanově Městci jako státní kulturní majetek pro
sběrnu na Kačině. (1 f., 2 vyhotovení, 54.-55. f.)
1255
Seznam předmětů, vytříděných podle zákona č. 137/46
Sb. NKK z mobilního inventáře konfiskovaného zámku
v Heřmanově Městci jako státní kulturní majetek. (1 f., 3
vyhotovení, 56.-58. f.)
1256
Seznam předmětů, vytříděných podle zákona č. 137/46
Sb. NKK z mobilního inventáře konfiskovaného zámku
v Heřmanově Městci a svěřených do péče Grafické sbírky
NG v Praze. (4 f., 2 vyhotovení, 59.-66. f.)
1257
Seznam stříbrných inventárních předmětů, užitkové
hodnoty, převzatých Ministerstvem zahraničních věcí
v Praze z konfiskovaného zámku v Heřmanově Městci. (6
f., 67.-72. f.)
1258
Seznam předmětů, vytříděných podle zákona č. 137/46
Sb. NKK z mobilního inventáře konfiskovaného zámku
v Heřmanově Městci jako státní kulturní majetek
předaných do depozitu Uměleckoprůmyslovému muzeu v
Praze. (1 f., 73. f.)
Další dokumenty:
1259
Zápis o komisionálním řízení na zámku v Heřmanově
8. 8. 1947
XIV.
24. 9. 1951
XIV.
31. 10. 1951
XIV.
31. 10. 1951
XIV.
30. 10. 1951
XIV.
Městci konaném dne 8. 8. 1947 ve věci eliminace
předmětů pro NKK a výběru obrazů rodiny Kinských a
jejich odevzdání reprezentantu rodu. (1 f., 74. f.)
1260
Zápis o schůzce konané ohledně předání zámku
v Heřmanově Městci ÚNV hl. m. Prahy pro umístění
přestárlých. (1 f., 75. f.)
1261
Zpráva o zámku v Heřmanově Městci od NKK pro
předsedu vlády. (1 f., 76. f.)
1262
- Připojen koncept této zprávy o zámku v Heřmanově
Městci psaný Z. Wirthem. (5 f., 77.-80. f.)
1263
Dodatek k předchozí zprávě. (1 f., 81. f.)
b) Korespondence
1264
Koncept dopisu NKK (psaný Z. Wirthem) Ministerstvu
XIV.
zemědělství v Praze týkající se mobiliáře zámku
v Heřmanově Městci. (5 f., 82.-86. f.)
1265
Dopis Ministerstva kultury - státní památkové péče
4. 4. 1954
XIV.
1951
XIV.
b. d.
XIV.
(podepsán A. Samec) Z. Wirthovi ve věci předmětů
určených pro správu služeb diplomatického sboru ze
zámku v Heřmanově Městci. (1 f., 87. f.)
c) Poznámky Z. Wirtha
1266
Poznámky Z. Wirtha - o majetkoprávních poměrech
zámku v poválečné době a o postupu třídění. (2 f., 88.-89.
f.)
1267
Poznámky Z. Wirtha - soupis institucí, kterým byly
vytříděné předměty předány. (6 f., 90.-95. f.)
1268
Poznámky Z. Wirtha - k harmoniu, ke stříbrným
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
27. 3. 1947
XIV.
předmětům a k medailím a cenám ze zámku. (5 f., 96.-101.
f.)
1269
Poznámky Z. Wirtha - čestným pohárům z různých
závodů na zámku. (1 f., 102. f.)
1270
Poznámky Z. Wirtha - koncept seznamu předmětů
vytříděných
pro
Státní
hippologické
muzeum
ve
Slatiňanech. (1 f., 103. f.)
1271
Poznámky Z. Wirtha - koncept seznamu předmětů
vytříděných pro Uměleckoprůmyslové muzeum. (3 f.,104106. f.)
1272
Poznámky Z. Wirtha - koncept seznamu předmětů
vytříděných pro sběrnu na zámku Sychrov. (2 f., 107.-108.
f.)
1273
Poznámky Z. Wirtha – koncept seznamu předmětů
vytříděných pro NKK. (1 f., 109. f.)
1274
Poznámky Z. Wirtha - koncept seznamu předmětů
vytříděných pro sběrnu na zámku v Chlumci n. Cidlinou.
(12 f., 110.-121. f.)
1275
Poznámky Z. Wirtha - koncept seznamu předmětů
vytříděných pro Vojenské muzeum v Praze. (2 f., 122.123. f.)
1276
Poznámky Z. Wirtha - koncept seznamu předmětů
vytříděných pro Náprstkovo muzeum v Praze. (1 f., 124.
f.)
36. Zámek Hlavnice (okr. Opava)
(Původní majitel Fr. Bayer von Bayerspurg)
1277
Zápis o komisionálním jednání na zámku Hlavnice u
Mladecka konaném dne 27. 3. 1947.ve věci současného
stavu a dalšího osudu zámku. (1 f., 1. f.)
1278
Wirthův rukopisný plánek půdorysu 1. patra zámku. (1 f.,
b. d.
XIV.
5. 9. 1950
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
14. 10. 1947
XIV.
2. 1. 1948
XIV.
2. f.)
37. Zámek Hluboš (okr. Příbram)
(Původní majitel J. Kolařík)
1279
Seznam předmětů (č.II.), vytříděných NKK podle zákona
o revisi pozemkové reformy jako státní kulturní majetek z
inventáře zámku Josefa Kolaříka v Hluboši ve dnech 4. a
5. 9. 1950. (6 f., 1.-6. f.)
38. Zámek Holešov (okr. Kroměříž)
(Původní majitel R. Wrbna-Freudenthal)
1280
Plán umístění spolků a organizací v budově zámku
v Holešově (přeměněné na Dům kultury) a jeho finanční
rozpočet. (5 f., 1.-5. f.)
1281
Poznámky Z. Wirtha – k historii zámku a k jeho eliminaci.
(2 f., 6.-7. f.)
39. Zámek Horažďovice (okr. Klatovy)
(Původní majitel J. Kinský)
1282
Seznam
předmětů
z
objektu-skladu
Horažďovice
převzatých pro NKK. (2 f., 2 vyhotovení, 1.-4. f.)
40. Zámek Horní Vidim (okr. Mělník)
(Původní majitel nezjištěn)
1283
Zápis o komisionálním jednání na zámku Horní Vidim,
konaném dne 2. 1. 1948 ve věci odvozu předmětů ze
zámku. (1 f., 1. f.)
1284
Seznam předmětů převzatých z objektu-skladu Horní
2. 1. 1948
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
12. 12. 1946
XIV.
září 1948
XIV.
Vidim pro NKK. (2 f., 2 vyhotovení, 2.-5. f.)
41. Zámek Hořákov (okr. Klatovy)
(Původní majitelé V. Schönborn, K. Schönborn, J. Schönbornová)
1285
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci – pokyny pro odvoz
vytříděných předmětů. (2 f., 1.-2. f.)
1286
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci – koncept seznamu
vytříděných předmětů ze zámku Hořákov. (6 f., 3.-8. f.)
42. Zámek Hořovice (okr. Benešov)
(Původní majitel V. Hanau-Schaumburg)
1287
Zápis o komisionálním jednání na zámku Hořovice
konaném dne 12. 12. 1946, o výběru mobiliáře pro
Pražský hrad. (2 f., 1.-2. f.)
1288
Pozvání MNV v Hořovicích a místního Muzejního spolku
na nově instalovanou expozici městského muzea v budově
nového zámku v Hořovicích. (1 f., 3. f.)
43. Zámek Hradec u Opavy (okr. Opava)
(Původní majitel V. Lichnovský, vytřídění provedeno ve dnech 12. a 17. 9. 1949)
a) Dokumenty
1289
Seznam předmětů, vytříděných NKK v Praze podle
16. 9. 1949
XIV.
16. 9. 1949
XIV.
zákona č. 137/46 Sb., jako státní kulturní majetek z
mobilního inventáře konfiskovaného zámku Hradce u
Opavy, předaných do sběrny NKK. (2 f., 1.-2. f.)
1290
Seznam předmětů, vytříděných NKK v Praze podle
zákona
č.
137/46
Sb.,
z
mobilního
inventáře
konfiskovaného zámku Hradce u Opavy a svěřených jako
státní depositum do držby a správy KNV v Ostravě. (9 f.,
3.-11. f.)
1291
Seznam grafik, tisků a fotografií převzatých NKK v Praze
b. d.
XIV.
1951
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
b. d.
XIV.
27. 5. 1949
XIV.
27. 5. 1949
XIV.
podle zákona č. 137/46 Sb. z knihovny zámku v Hradci u
Opavy. (2 f., 12.-13. f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1292
Seznam zámků, z nichž byly do sběrny v Hradci u Opavy
svezeny předměty v letech 1949 - 1951.(2 f., 14.-15. f.)
1293
Seznam zámků v Slezsku, z nichž měly být předměty
svezeny společně s Hradcem u Opavy. (2 f., 16.-17. f.)
1294
Koncept části seznamu předmětů vytříděných pro NKK
z ze sběrny ve zdejším zámku. (1 f., 18. f.)
1295
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci předmětů ze zámku v
Hradci u Opavy – pokyny pro odvoz vytříděných
předmětů. (2 f., 19.-20. f.)
1296
Poznámky Z. Wirtha k záměru KNV (s nímž nesouhlasí)
využít zámek k bytovým a jiným nekulturním účelům. (1
f., 21. f.)
1297
Koncept seznamu předmětů vytříděných pro NKK ze
svozů uložených ve zdejším zámku (1 f., 22. f.)
44. Zámek Hrubá Skála (okr. Turnov)
(Původní majitel J. Aehrenthal)
a) Dokumenty
1298
Seznam předmětů, vytříděných NKK na základě zákona č.
137/46 Sb. jako státní kulturní majetek z mobilního
inventáře konfiskovaného zámku Hrubá Skála (pro sběrnu
Hrubý Rohozec). (5 f., 3 vyhotovení, 1.-15. f.)
1299
Seznam předmětů vytříděných NKK na základě zákona č.
137/46 Sb. jako státní kulturní majetek z mobilního
inventáře
konfiskovaného
zámku
Hrubá
Skála
a
svěřených jako státní deposit do držby a správy Státního
hippologického muzea v Slatiňanech.(1 f., 3 vyhotovení,
16.-18. f.)
1300
Seznam předmětů vytříděných NKK na základě zákona č.
27. 5. 1949
XIV.
27. 5. 1949
XIV.
27. 5. 1949
XIV.
27. 5. 1949
XIV.
8. 4. 1946
XIV.
137/46 Sb. jako státní kulturní majetek z mobilního
inventáře konfiskovaného zámku Hrubá Skála uložených
v Museu společenské kultury na zámku Jemništi . (1 f., 3
vyhotovení, 19.-21. f.)
1301
Seznam předmětů vytříděných NKK na základě zákona č.
137/46 Sb. jako státní kulturní majetek z mobilního
inventáře konfiskovaného zámku Hrubá Skála svěřených
jako státní depozit do držby a správy Městského
vlastivědného muzea v Turnově. (1 f., 3 vyhotovení, 22.24. f.)
1302
Seznam předmětů vytříděných NKK na základě zákona č.
137/46 Sb. jako státní kulturní majetek z mobilního
inventáře zkonfiskovaného zámku Hrubá Skála uložených
v grafiské sbírce Národní galerie v Praze. (1 f., 3
vyhotovení, 25.-27. f.)
1303
Seznam předmětů předmětů vytříděných NKK na základě
zákona č. 137/46 Sb. jako státní kulturní majetek z
mobilního inventáře konfiskovaného zámku Hrubá Skála
svěřených do držby a správy - Vojenskému muzeu v
Praze,
Zemědělskému
muzeu
v
Praze,
Českému
technickému muzeum v Praze, Náprstkovu muzeum v
Praze, Národnímu muzeu v Praze, Státní hvězdárně v
Praze, Státní mapové sbírce v Praze. (2 f., 3 vyhotovení,
28.-34. f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1304
Poznámka Z. Wirtha o předání obrazu A. Mánesové:
"Žně" Národní galerii v Praze zastoupené Dr. Vojtěchem
Volavkou. (1 f., 35. f.)
1305
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - k umístění vytříděných
29. 4. 1949
XIV.
b. d.
XIV.
předmětů v objektu a k jejich rozdělení pro jednotlivé
instituce. (3 f., 36.-38. f.)
1306
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Hrubá Skála - o
tom, které předměty byly zatím na objektu ponechány.(1
f., 39. f.)
45. Zámek Chlumec n. Cidlinou (okr. Hradec Králové)
(Původní majitel Z. R. Kinský, vytříděno 11. 7., 30. 5., 28. 6., 25.- 28. 7., 4. 8. a 15.-16. 8. 1950)
a) Dokumenty
1307
Seznam předmětů vytříděných z inventáře zámku v
30. 5. 1950
XIV.
28. 6. 1950
XIV.
28. 6. 1950
XIV.
25. 7. 1950
XIV.
25. 7. 1950
XIV.
28. 8. 1950
XIV.
5. 4. 1951
XIV.
b. d.
XIV.
červenec 1950
XIV.
Chlumci n. Cidlinou pro instalaci druhého poschodí
zámku ratibořského dne 24. 5. 1950. (1 f., 1. f.)
1308
Koncept seznamu předmětů vytříděných pro Státní
hippologické muzeum ve Slatiňanech. (2 f., 2.-3. f.)
1309
Koncept seznamu předmětů vytříděných pro Vojenské
muzeum. (1 f., 4. f.)
1310
Koncept seznamu předmětů vytříděných pro Zemědělské
muzeum. (1 f., 5. f.)
1311
Koncept seznamu předmětů ponechaných na zámku jako
depot - řazeno podle místností. (20 f., 6.-24. f.)
1312
Koncept seznamu předmětů vytříděných pro Muzeum
společenské kultury na zámku v Jemništi. (3 f., 25.-27. f.)
1313
Zápis o jednání na státním zámku Karlova Koruna v
Chlumci n.C. o stanovení programu projekčních prací
rekonstrukce hlavní zámecké budovy.(2 f., 28.-29. f.)
1314
Koncept seznamu předmětů vytříděných pro Městské
muzeum v Chlumci n Cidlinou. (1 f., 30. f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1315
Poznámky Z. Wirtha pravděpodobně k plánované cestě do
Chlumce n. Cidlinou. (1 f., 31. f.)
1316
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku v Chlumci n.
srpen 1950
XIV.
1952
XIV.
b. d.
XIV.
Cidlinou - k přidělení vytříděných předmětů institucím. (2
f., 32.-33. f.)
1317
Koncept vyjádření Z. Wirtha ke spisu čj. 76.330/52., ve
kterém informuje podrobně o dalším osudu předmětů z
tohoto objektu. (1 f., 34. f.)
1318
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Chlumci n.
Cidlinou – k umístění vytříděných předmětů v tenisovém
pavilónu zámku. (1 f., 35. f.)
1319
Poznámky Z. Wirtha ke konfiskaci majetku Z. R.
XIV.
Kinského v Chlumci n.Cidlinou. (3 f., 36.-38. f.)
46. Zámek Choceň (okr. Ústí n. Orlicí)
(Původní majitel O. F. Kinský)
a) Dokumenty
1320
Zápis o komisionálním řízení na zámku Choceňském
7. 8. 1947
XIV.
b. d.
XIV.
vykonaném dne 7. srpna 1947, jehož předmětem bylo
vytřídění státního kulturního majetku z mobilního
inventáře zámku a převzetí a odevzdání rodinných
portrétů rodu Kinských ze zámeckého mobiliáře panu
Františku hraběti Kinskému jako representantu mladší
linie rodiny Kinských (Kostelecké). (1 f., 1. f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1321
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - prakticky nečitelné. (1
f., 2. f.)
47. Zámek Chodová Planá (okr. Mariánské Lázně)
(Původní majitel W. Berchem)
a) Dokumenty
1322
Zápis o komisionálním řízení na zámku Chodová Planá,
26. 9. 1947
XIV.
26. 9. 1947
XIV.
31. 7. 1946
XIV.
b. d.
XIV.
9. 1. 1946
XIV.
20. 3. 1947
XIV.
vykonaném dne 26. 9. 1947 o vytřídění zámku a jeho
současném stavu (1 f., 1. f.)
1323
Seznam předmětů převzatých ze zámku Chodová Planá
pro NKK. (3 f., 2 vyhotovení, 2.-7. f.)
b) Korespondence
1324
Opis dopisu NPF (podepsán za předsedu Ing. Sirový)
ONV v Plané u Mariánských Lázní o inventáři místního
zámku. (1 f., 8. f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1325
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci na zámku Chodová Planá
- k institucím, které část vytříděných předmětů převzaly.
(1 f., 9. f.)
48. Zámek Choltice (okr. Přelouč)
(Původní majitel Dr. L. Thun-Hohenstein)
- Prázdná složka
49. Zámek Chotělice (okr. Hradec Králové)
(Původní majitel A. Mensdorf-Pouilly)
1326
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Chotělice seznam předmětů převzatých pro další využití NKK. (1 f.)
50. Zámek Chotiměř (okr. Horšovský Týn)
(Původní majitel O. Ziegler)
1327
Zápis o komisionálním řízení na zámku Chotiměři
konaném dne 20. 3. 1947 o stavebním stavu zámku a plánu
na nutnou péči o něj. (1 f.)
51. Zámek Chudenice (okr. Klatovy)
(Původní majitel Dr. E. Czernin)
1328
Protokol sepsaný dne 10. 7. 1945 o výsledcích jednání
10. 7. 1945
XIV.
11. 7. 1945
XIV.
místní rolnické komise v Chudenicích, které se konalo za
účelem konfiskace a rozdělení nemovitého majetku
Evžena Czernina podle dekretu č. 12/46 Sb.(5 f., 1.-5. f.)
1329
Opis dopisu ONV v Klatovech Ministerstvu zemědělstí –
Státnímu pozemkovému fondu (myšleno NPF) týkající se
konfiskace majetku Evžena Czernina v Chudenicích a
okolí. (1 f., 6. f.)
52. Zámek Chýše (okr. Karlovy Vary)
(Původní majitel nezjištěn)
- Prázdná složka
53. Zámek Jemnice (okr. Třebíč)
(Původní majitel A. Pallavicini)
a) Dokumenty
1330
Protokol o eliminačním řízení, vykonaném ve dnech
30. 1. 1948
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
28.-30.1. na zámku Jemnice na Moravě - především o
předchozím osudu mobiliáře za války a těsně po ní. (1
f., 1. f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1331
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Jemnice seznam institucí, které vytříděné předměty převezmou.
(1 f., 2. f.)
1332
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Jemnice stručná charakteristika architektury objektu.(1 f., 3. f.)
54. Zámek Jemniště (okr. Benešov)
(Původní majitel Dr. O. Daněk)
a) Dokumenty
1333
Program Muzea osobní a společenské kultury ve
1947
XV.
25. 8. 1948
XV.
25. 8. 1948
XV.
b. d.
XV.
23. 7. 1951
XV.
26. 11. 1952
XV.
b. d.
XV.
státním zámku v Jemništi. (4 f., 2 vyhotovení, 1.-8. f.)
1334
Kopie potvrzení správce pozůstalosti po Otilii Černé,
městské knihovnici v Hořovicích J. Scheybala o
odevzdání daru z této pozůstalosti NKK do sběrny na
Sychrově k muzejním účelům. (1 f., 9. f.)
1335
- Přiložen seznam předmětů darovaných dne 25. 8.
1948 NKK a předaných téhož dne do skladu NKK na
zámku Sychrově. (2 f., 10.-11. f.)
1336
Seznam předmětů potřebných pro muzeum na zámku
Jemništi. (1 f., 12. f.)
b) Korespondence
1337
Dopis Muzea v Jemništi (podepsána R. Soukupová)
NKK v Praze týkající se odvezení nábytku ze zdejší
sběrny. (1 f., 12a) f.)
1338
Opis dopisu Ministerstvu školství, věd a umění, správě
státního kulturního majetku v Praze od správy zámku
Jemniště o předmětech převezených sem ze sběrny v
Kunraticích. (1 f., 13. f.)
55. Zámek Jevišovice (okr. Znojmo)
(Původní majitel ing. J. Larisch-Mönnich)
1339
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Jevišovice seznam institucí, jež mají převzít vytříděné předměty.
(1 f.)
56. Zámek Jičíněves (okr. Jičín)
(Původní majitel Jindřich Šlik, vytříděno ve dnech 8.-11. 8. 1949 a 23.8. 1950, převezeno do sběrny.na
zámku Hrubý Rohozec)
a) Dokumenty
1340
Seznam předmětů vytříděných podle zákona 137/46
11. 8. 1949
XV.
18. 8. 1949
XV.
23. 8. 1950
XV.
srpen 1950
XV.
b. d.
XV.
18. 7. 1949
XV.
Sb. NKK v Praze jako státní kulturní majetek z
mobilního inventáře konfiskovaného zámku Jičíněves
a svěřených do držby a správy Městskému muzeu v
Jičíně. (1 f., 1. f.)
1341
Stručný soupis předmětů vytříděných pro jednotlivé
instituce ze zámku Jičíněves, které převezl A. Soukup
ve dnech 17. a 18. 8. 1949. (1 f., 2. f.)
1342
Koncept soupisu institucí, kterým měly být vytříděné
předměty ze zámku Jičíněves předány. (3 f., 3.-5. f.)
1343
Koncept soupisu předmětů, které podle protokolu
obdržel z inventáře zámku Jičíněves František Schlik.
(1 f., 6. f.)
1344
Seznam dýmek zapůjčených pro státní filmovou
výrobu pro film "Křižovatky". (1 f., 7. f.)
b) Korespondence
1345
Opis dopisu NPF (za předsedu podepsán Dr. Placht)
JUDr. Karlu Kloučkovi (právnímu zástupci rodiny
Schliků) s oznámením data úředního jednání na zámku
Jičíněvsi za účelem předání osobních předmětů rodině
Schliků. (1 f., 8. f.)
1346
Dopis MNV v Kopidlně Musejní komisi města
XV.
Kopidlna pověřující jmenované osoby k prohlédnutí a
případnému zakoupení
muzeuních památek pro
Městské muzeum v Kopidlně. (1 f., 9. f.)
1347
Dopis Františka Schlika Z. Wirthovi žádající o osobní
rozmluvu ohledně zámku v Jičíněvsi.(1 f., 10. f.)
b. d.
XV.
57. Zámek Jilemnice (okr. Semily)
(Původní majitel J. Harrach)
a) Korespondence
1348
Dopis NKK na zámku Sychrov NKK v Praze ve věci
5. 7. 1951
XV.
b. d.
XV.
Opis inventáře zámku Jílové u Děčína pořízený
před r. 1945, opis
XV.
bývalým majitelem Dr. J. Thun-Hohensteinem. (13 f.,
28. 11. 1949
seznamu předmětů dovezených do sychrovské sběrny
ze zámku v Jilemnici. (1 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1349
Plán rozvozu vytříděných předmětů ze zámku
Jilemnice do sběren NKK a různým institucím psaný Z.
Wirthem. (1 f.)
58. Zámek Jílové u Děčína (okr. Děčín)
(Původní majitel Dr. J. Thun-Hohenstein).
a) Dokumenty
1350
1.-13. f.)
1351
Opis
seznamu
předmětů
z
majetku
J. Thun-
Hohensteina uložených u místní správní komise v
květen 1945, opis
XV.
28. 11. 1949
Jílovém, v budově obecního úřadu ve III. poschodí.(1
f., německy, 14. f.)
1352
1353
Opis seznamu vnitřního zařízení v bytě nadporučíka V.
30. 10. 1945 , opis
Bláhy v zámku v Jílovém ve II. poschodí.(1 f., 15. f.)
b. d.
Opis záznamu o osudu inventáře bytů umístěných v
19. 11. 1945, opis
zámku v Jílovém a v domě v Praze v Nebovidské ulici,
28. 11. 1949
XV.
XV.
které byly majetkem J. Thun-Hohensteina. (1 f., 16. f.)
1354
1355
Opis předávacího protokolu sepsaného v místnostech
27. 11. 1945, opis
správy státních lesů v Podmoklech. (3 f., 17.-19. f.)
28. 11. 1949
Výpis ze soupisu zabavených věcí na zámku v Jílovém,
7. 9. 1946, opis 26.
pořízený na MNV v Jílovém. (1 f., 20. f.)
10. 1949
XV.
XV.
1356
1357
Opis seznamu cenných obrazů pořízený na MNV v
1946, opis 26. 10.
Jílovém. (4 f., 21.-24. f.)
1949
Opis revizní zprávy (pořízený u FNO v Praze) o šetření
4. 4. 1947, opis b.
provedeném u národní správy panství J. Thun-
d.
XV.
XV.
Hohensteina v Podmoklech. (3 f., 25.-27. f.)
1358
Opis zprávy o tom, jaké předměty odeslala ze zámku
6. 7. 1947
XV.
Opis seznamu předmětů (pořízený NPF v Praze)
6. 8. 1947, opis 26.
XV.
předaných z Jílového pro muzeum v Děčíně. (3 f., 29.-
10. 1949
Jílové Dr. A. Birnbaumová (expert NPF) na různé
adresy. - originál vyhotoven na MNV Jílové. (1 f., 28.
f.)
1359
31. f.)
1360
1361
Opis seznamu předmětů převzatých ze zámku v
6. 8. 1947, opis 19.
Jílovém pro NKK. (3 f., 32.-34. f.)
11. 1949
Opis seznamu předmětů předaných ze zámku v Jílovém
24. 11. 1948, opis
Ministerstvu informací, pořízený NPF v Praze. (2 f.,
19. 11. 1949
XV.
XV.
35.-37. f.)
1362
Seznam předmětů kulturní hodnoty ve smyslu zákona
137/46
Sb.
pocházejících
z
podstaty
3. 11. 1949
XV.
7. 11. 1949
XV.
Thun-
Hohensteina, dříve v Jílovém u Děčína, převzatých do
správy a držby NKK zastoupené pověřencem Josefem
Scheybalem ze Sychrova od Ing. Roberta Domutha,
lesního rady ředitelství státních lesů Podmokly v
Děčíně. (2 f., 38.-39. f.)
1363
Seznam předmětů kulturní hodnoty ve smyslu zákona
č. 137/46 Sb. pocházejících z podstaty J. ThunHohensteina, dříve v Jílovém u Děčína, převzatých do
správy a držby NKK zastoupené pověřencem J.
Scheybalem ze Sychrova od ředitelství státních lesů
Podmokly v Děčíně zastoupeného Ing. Rudolfem
Kratochvílem. (1 f., 40. f.)
1364
Seznam knih a grafik převzatých na základě zákona
10. 11. 1949
XV.
Opis seznamu obrazů předaných ONV v Děčíně FNO
b. d., opis 28. 11.
XV.
v Praze. (1 f., 42. f. )
1949
Opis protokolu o předání mobiliáře na zámku Jílové u
b. d., opis 19. 11.
Děčína, Stalinovým závodům v Záluží u Mostu. (1 f.,
1949
137/46 Sb. pocházejících z podstaty J. ThunHohensteina, dříve v Jílovém u Děčína, převzatých do
správy a držby NKK zastoupené pověřencem J.
Scheybalem ze Sychrova od ředitelství státních lesů
Podmokly
v
Děčíně
zastoupeného
Ing.
R.
Kratochvílem. (1 f., 41. f.)
1365
1366
XV.
43. f.)
b) Dokumenty týkající se pátrání NKK po inventáři zámku v Jílovém
1367
Zpráva Otakara Řehořka o tom, co bylo dosavad
29. 10. 1949
XV.
11. 11. 1949
XV.
18. 11. 1949
XV.
19. 11. 1949
XV.
19. 11. 1949
XV.
6. 1. 1950
XV.
zjištěno o bývalém majetku J. Thun Hohensteina ze
zámku v Jílovém. (5 f., 44.-48. f.)
1368
Zpráva Otakara Řehořka o pokračování v pátrání po
osudu zařízení zámku v Jílovém u Děčína. (3 f., 49.-51.
f.)
1369
Poznámky pořízené u FNO v Praze ve dnech 17. - 18.
11. 1949 o zámku v Jílovém. (2 f., 52.-53. f.)
1370
Poznámky pořízení v kanceláři NPF u ministerského
rady Dr. Plachta dne 19. 11. 1949 o zámku v Jílovém.
(2 f., 54.-55. f.)
1371
Zpráva Otakara Řehořka o zjištěních o mobiliáři zámku
v Jílovém učiněných v Praze ve dnech 17. - 19. 11.
1949 (2 f., 56.-57. f.)
1372
Pracovní program pro Otakara Řehořka sestavený v
Turnově (s největší pravděpodobností J. Scheybalem),
jehož účelem bylo především vyhledávání movitých
památek
pocházejících
ze
zámku
uskladěných v Praze.(3 f., 58.-60. f.)
v
Jílovém,
1373
Zpráva o dosavadním výsledku pátrání po majetku J.
24. 3. 1950
XV.
b. d.
XV.
29. 10. 1949
XV.
Opis dopisu FNO v Praze NPF v Praze informující o
9. 2. 1948, opis 19.
XV.
momentálním uložení dopisů ze zámku v Jílovém. (1 f.,
11. 1949
Thun-Hohensteina ze zámku v Jílovém u Podmokel od
Josefa Scheybala (s označením "důvěrné!"). (5 f., 61.65. f.)
1374
Pracovní program pro Otakara Řehořka sestavený v
Turnově (s největší pravděpodobností J. Scheybalem),
jehož účelem bylo především vyhledávání movitých
památek
pocházejících
ze
zámku
v
Jílovém,
uskladněných v Děčíně a okolí. (4 f., 66.-69. f.)
c) Korespondence vztahující se k zámku v Jílovém
1375
Telegram Josefa Scheybala Z. Wirthovi o nalezení
knihovny J. Thun-Hohensteina v Archivu lesní správy
v Děčíně. (1 f., 70. f.)
1376
71. f.)
d) Poznámky Z. Wirtha k eliminaci
1377
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Jílové - stručný
b. d.
XV.
b. d.
XV.
soupis předmětů, které měly být přiděleny jednotlivým
institucím. (2 f., 72.-73. f.)
1378
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámků Jílové - o
složení knihovny a o přidělení předmětů z mobiliáře
dalším zájemců. (2 f., 74. f.)
e) Dokumenty vztahující se k domu J. Thun-Hohensteina v Nebovidské ulici v Praze
1379
Opis inventáře domu v Praze v Nebovidské ulici, jenž
b. d., 28. 11. 1949
XV.
31. 8. 1949
XV.
byl majetkem J. Thun-Hohensteina. (5 f., 75.-79. f.)
59. Zámek Jindřichov (okr. Bruntál)
1380
Seznam předmětů převzatých ve smyslu zákona č.
137/46 Sb. do správy a držby NKK zastoupené
pověřencem Josefem Scheybalem ze Sychrova od
pobočky úřadovny NPF v Krnově a odvezených r. 1948
MNV v Krnově do místnosti firmy Textilia a tam do
dnešního dne uskladněných. (4 f., 1.-4. f.)
1381
Potvrzení správy Městského muzea v Krnově, že
31. 8. 1949
XV.
31. 8. 1949
XV.
převzala od NKK zastoupené Josefem Scheybalem
následující předměty jako státní deposit. (1 f., 5. f.)
1382
Protokol sepsaný pověřencem NKK J. Scheybalem ze
Sychrova, zástupcem NPF v Krnově R. Knoppem a
zástupcem MNV v Krnově K. Dlouhým ve věci
neoprávněného odvezení státního kulturního majetku
ve smyslu zákona č. 137/46 Sb. národní správou firmy
K. Dittrich, výstavní a aukční síně v Brně. (1 f., 6. f.)
60. Zámek Jindřichovice (okr. Sokolov)
(Původní majitel E. Nostitz-Rieneck, vytříděno 12.- 14. 5. 1948)
- Prázdná složka, obálka - poznámky Z. Wirtha, kam byl mobiliář zámku odvezen. (b. d.) (inv. č. 1383)
61. Zámek Jindřichův Hradec (okr. Jindřichův Hradec)
(Původní majitel Dr. F. Czernin)
a) Dokumenty
1384
Zápis o jednání na zámku v Jindřichově Hradci dne 12.
12. 4. 1946
XV.
26. 8. 1950
XV.
4. 1946 o odevzdání zámku, pivovaru a elektrárny do
správy
Státních
lesů
a
statků
skupiny
polnohospodářské na podkladě výnosu ze dne 28. 1.
1946 č. j. 53.588/45-IX/3 ministerstva zemědělství. (3
f., 1.-3. f.)
b) Korespondence:
1385
Dopis NKK (podepsán ing. arch. B. Štrom) PhDr. Janu
Mukovi ve věci oprav státního zámku Jindřichův
Hradec. (1 f., 4. f.)
62. Zámek Kačina (okr. Kutná Hora)
(Původní majitel Quido Thun-Hohenstein)
a) Dokumenty
1386
Potvrzení, že dne 11. 5. 1952 Z. Wirth převzal z
14. 5. 1952
XV.
1952
XV.
b. d.
XV.
mobilního inventáře zámku Kačina předměty - pro
Státní hippologické muzeum ve Slatiňanech, Orientální
ústav v Praze, pro instalaci zámku Veltrusy, pro sklad
na zámku Sychrově, pro Grafickou sbírku NG, pro
Náprstkovo muzeum, pro Státní mapovou sbírku a pro
sběrny NKK. (1 f., 1. f.)
1387
Seznam svozů uložených na zámku Kačina po květnu
1952, psaný Z. Wirthem.(1 f., 2. f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1388
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Kačina především pokyny pro umístění vytříděných předmětů
na zámku a pro jejich rozvoz. (9 f., 3.-12. f.)
63. Zámek Kamenice (okr. Praha – východ)
(Původní majitel rodina Ringhofferů)
- Prázdná složka.
64. Zámek Kamenice n. Lipou (okr. okr. Pelhřimov)
(Původní majitelé R. a J. Geymüllerové, vytříděno 16. - 20. 1. 1950)
- Obálka - poznámky Z. Wirtha se soupisem institucí, kterým byly vytříděné předměty předány. (b. d.)
1389
Koncept dopisu Z. Wirtha správě Městského muzea v
Kamenici n. Lipou upozorňující na to, že správa již
roku 1946 inventář zámku neprávoplatně uložila ve
svých depozitářích. (3 f.)
27. 1. 1950
XV.
65. Zámek Kanice (okr. Domažlice)
(Původní majitel E. Perger)
1390
Zápis o komisionálním řízení na zámku Kanici,
19. 3. 1947
XV.
3. 9. 1947
XV.
20. 2. 1948
XV.
17. 12. 1951
XV.
b. d.
XV.
1948
XV.
konaném dne 19. 3. 1947 o stavu a dalším osudu
zámku. (1 f.)
1391
Seznam předmětů převzatých z objektu Kanice u
Domažlic pro NKK a uložených na zámku Kozel. (4 f.
- 2 vyhotovení, formuláři NPF)
66. Zámek Kladruby (okr. Stříbro)
(Původní majitel Dr. A. Windischgrätz)
a) Dokumenty
1392
Seznam předmětů, převzatých NKK ze zámku
Kladruby, podle zákona č. 137/46 Sb. u příležitosti
eliminačního řízení konaného ve dnech 17. - 20. 2.
1948. (14 f., 3 vyhotovení, 1.-43. f.)
1393
Zpráva o stavu a uložení inventáře na státním zámku
v Kladrubech (podpis autora zprávy nečitelný). (20 f.,
44.-63. f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1394
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci – pokyny pro odvoz
vytříděných předmětů ze zámku. (1 f., 64. f.)
c) Výstřižky
1395
„vv.“: Budoucí universitní knihovna pro 16 čtenářů!
Není opravdu možná náprava? Západočeské Právo
lidu, 1948. (tisk, 1 f., 65. f.)
67. Zámek Kladské (Glatzen) (okr. Chomutov)
(Původní majitel nezjištěn)
a) Dokumenty
1396
Seznam předmětů vytříděných NKK podle zákona č.
b. d.
XV.
13. 12. 1947
XV.
b. d.
XV.
8. 5. 1951
XV.
11. 8. 1952
XV.
11. 8. 1952
XV.
14. 8. 1952
XV.
15. 8. 1952
XV.
15. 8. 1952
XV.
137/46 Sb. jako státní kulturní majetek z mobilního
inventáře konfiskovaného zámku v Kladském u
Kynžvartu. (1 f., 1. f.)
1397
Fragment seznamu předmětů vytříděných pro NKK ze
zámku Kladské sestavený NPF. (1 f., 2. f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1398
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku - koncept
seznamu předmětů vytříděných pro NKK. (2 f., 3.-4. f.)
68. Zámek Klášterec n. Ohří (okr. Kadaň)
a) Dokumenty
1399
Zpráva sestavená Z. M. Zengrem, B. Štormem a E.
Charvátovou o předběžném průzkumu státního zámku
v Klášterci n. Ohří provedeném dne 8. 5. 1951. (2 f., 1.2. f.)
1400
Revers na státní depositum z inventáře zámku v
Klášterci n. Ohří pro farní úřad v Klášterci. (2 f., 3. f.)
1401
Zpráva o převozu mobiliáře ze zámku Bečova
(uskladněného ve státním zámku v Klášterci n. Ohří)
do zámku Libochovic. (1 f., 4. f.)
1402
Seznam předmětů převezených ze zámku Klášterce n.
Ohří do skladu na Sychrově. (12 f., 2 vyhotovní, 5.-28.
f)
1403
Revers na státní depositum z inventáře zámku v Bečově
převzaté střední školou v Klášterci n. Ohří. (1 f., 29. f.)
1404
Revers na státní depositum z inventáře zámku v
Klášterci n. Ohří převzaté pro správu lesního
hospodářství Pruneřov. (1 f., 30. f.)
1405
Zpráva o převozu mobiliáře ze zámku Klášterce n. Ohří
19. 8. 1952
XV.
28. 8. 1952
XV.
13. 4. 1953
XV.
29. 4. 1953
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
15. 7. 1952
XV.
24. 7. 1952
XV.
5. 8. 1952
XV.
do státního zámku v Libochovicích ve dnech 11.8.19.8. 1952. (1 f., 31. f.)
1406
Seznam předmětů převezených ze zámku Klášterce n.
Ohří do skladů sychrovských z inventáře zámků
Klášterec n. Ohří, Bečov, Kaznějov. (2 f., 32.-33. f.)
1407
Revers Uměleckoprůmyslového muzea
v
Praze
(podepsán ředitel E. Poche), kterým potvrzuje, že podle
zákona č. 137/46 Sb.4. odst. 2, převzalo z inventáře
zámku Klášterce n. Ohří do správy a úschovy tyto
obrazy a grafiky pro zařízení muzea českých
porcelánek v témže zámku. (3 f., 3 vyhotovení, 34.-39.
f.)
1408
Koncept seznamu předmětů (psaný Z. Wirthem)
vytříděných podle zákona č. 137/46 Sb. z mobilního
inventáře konfiskovaného zámku Klášterce n. Ohří a
svěřených jako státní kulturní depositum do péče
Národní galerie (grafické sbírce) v Praze. (3 f., 40. f.)
1409
Seznam předmětů ze zámku Klášterec n. Ohří
převezených do Prahy pro různé úřady. (1 f., 41. f.)
1410
Soupis obrazů z inventáře státního zámku v Klášterci n.
Ohří. (8 f., 42.-49. f.)
b) Korespondence
1411
Dopis E. Pocheho Z. Wirthovi ve věci instalace na
zámku v Klášterci n. Ohří. (1 f., 50. f.)
1412
Dopis Antonína Waleczeka (kastelána v Klášterci n.
Ohří) Z. Wirthovi ve věci bourání kamen v zámku pro
plánovanou instalaci.(1 f., 51. f.)
1413
Dopis Hanky (z Ústředí archivu zemědělského a
lesnického) Z. Wirthovi ve věci vyklizení místností pro
archiválie v zámku Klášterci n. Ohří. (1 f., 52. f.)
c) Poznámky Z. Wirtha a dalších osob k eliminaci a instalaci zámku v Klášterci n. Ohří
1414
Koncept vyjádření Z. Wirtha k otázce definitivní
30. 11. 1951
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
29. 4. 1953
XV.
instalace zámku Klášterce. (2 f., 53.-54. f.)
1415
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku v Klášterci n.
Ohří a ke zdejší sběrně. (5 f., 55.-59. f.)
1416
Poznámky Z. Wirtha ke svozu na zámek Libochovice.
(1 f., 60. f.)
1417
Poznámky Z. Wirtha o tom, které předměty z Klášterce
se mají odvést do Libochovic. (1 f., 61. f.)
1418
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Klášterec n.
Ohří - koncept seznamu vytříděných předmětů pro
různé instituce a osoby - Národní muzeum, Vojenské
muzeum, Mapová sbírka, Slatiňany, Klepl, Národní
galerie, Loriš.(2 f., 62.-63. f.)
1419
Koncept seznamu předmětů vytříděných ze zámku
Bečov a Klášterec, které mají být předány Náprstkovu
muzeu. (2 f., 64.-65. f.)
1420
Koncept seznamu předmětů vytříděných ze zámku
Bečov a Klášterec n. Ohří pro zámek Jemniště.(1 f., 66.
f.)
1421
Poznámky Z. Wirtha k instalaci zámku v Klášterci n.
Ohří.(1 f., 67. f.)
1422
Zpráva o převozu skříně (inv. č. 110) ze zámku Jezeří
uskladněné na zámku v Klášterci do Libochovic. (1 f.,
68. f.)
1423
Poznámky Z. Wirtha k přemětům vytříděným ze zámku
Jezeří pro NKK. (2 f., 69.-70. f.)
1424
Koncept seznamu grafik vytříděných pro MŠO podle
zákona
č.
137/46
Sb.
z
mobilního
inventáře
konfiskovaného zámku Jezeží a svěřených jako státní
kulturní majetek do péče Národní galerie (grafické
sbírce) v Praze. (1 f., 71. f.)
69. Zámek Kopidlno (okr. Jičín)
(Původní majitel Šlik)
a) Dokumenty
1425
Seznam předmětů vytříděných na zámku Kopidlno pro
28. 5. 1947
XV.
19. 6. 1947
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
9. 4. 1947
XV.
NKK. (9 f., 2 vyhotovení, 1.-19. f.)
1426
Seznam vytříděných předmětů ze zámku Kopidlno pro
NKK a zapsaných do formuláře NPF. (6 f., 2
vyhotovení, 20.-30. f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1427
Poznámky Z. Wirtha o tom, jaké seznamy odevzdal 20.
3. 1950 řediteli Valtrovi. (1 f., 31. f.)
1428
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - o uložení
vytříděných předmětů v zámku Kopidlno. (1 f., 32. f.)
1429
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - o uložení knih v
knihovně zámku Kopidlno. (1 f., 33. f.)
1430
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - o budoucím uložení
rodinných památek Šliků. (1 f., 34. f.)
1431
Koncept seznamu rodinných podobizen Šliků. (1 f., 35.
f.)
1432
- Na reverzu koncept dopisu (z druhé strany listu) Z.
Wirtha Léčebnému fondu veřejných zaměstnanců v
Praze, se žádostí, aby jeho dcera byla léčena na náklady
fondu.
70. Zámek Koryčany (okr. Kroměříž)
(Původní majitel L. Wittgenstein)
a) Dokumenty
1433
Koncept seznamu předmětů vytříděných na zámku v
b. d.
XV.
b. d.
XV.
19. 12. 1950
XV.
27. 12. 1950
XV.
1. 4. 1949
XV.
21. 4. 1949
XV.
Koryčanech jako státní kulturní majetek pro NKK a
další instituce. (8 f., 1.-8. f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1434
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - pokyny pro odvoz
vytříděných předmětů ze zámku Koryčan. (1 f., 9. f.)
71. Zámek Kostelec n. Orlicí (okr. Rychnov n. Kněžnou)
(Původní majitel F. Kinský)
1435
Zápis o jednání na státním zámku v Kostelci n. Orlicí o
propůjčení místností zámku Státnímu výzkumnému
ústavu pro živočišnou výrobu. (3 f., 1.-3. f.)
1436
Výzva Z. Wirtha členům NKK, aby se vyjádřili k
žádosti Státního výzkumného ústavu pro živočišnou
výrobu o propůjčení místností na zámku v Kostelci n.
Orlicí. (1 f., 4. f.)
72. Zámek Košetice (okr. Pelhřimov)
(Původní majitel 1880 - majetek Josefa ryt. Stanglera)
a) Dokumenty
1437
Seznam předmětů vytříděných NKK v Praze podle
zákona č. 137/46 Sb. jako státní kulturní majetek z
mobilního
inventáře
konfiskovaného
zámku
v
Košeticích a svěřených do správy numismatického
oddělení Národního muzea v Praze. (1 f., 1. f.)
1438
Seznam předmětů vytříděných NKK podle zákona č.
137/46 Sb. jako státní kulturní majetek z mobilního
inventáře konfiskovaného zámku v Košeticích a
uložených v Muzeu společenské kultury na zámku
Jemništi. (1 f., 2. f.)
1439
Seznam předmětů vytříděných NKK jako státní
21. 4. 1946
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
14. 2. 1947
XV.
13. 6. 1947
XV.
srpen 1950
XV.
26. 9. 1950
XV.
kulturní majetek podle zákona č. 137/46 Sb. z
mobilního
inventáře
konfiskovaného
zámku
v
Košeticích (pro odvoz do sběrny na zámku Jemniště).
(5 f., 3.-7. f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1440
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - o uložení archiválií
na zámku Košetice. (1 f., 8. f.)
1441
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - pokyny pro řidiče k
odvozu vytříděných předmětů ze zámku Košetice. (1 f.,
9. f.)
73. Zámek Kouto, také Kouty (okr. Domažlice)
(Původní majitel 1880 majetek Bedřicha hr. Stadiona)
1442
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci – různé. (1 f.)
74. Zámek Krásný Dvůr (okr. Litoměřice)
(Původní majitel Eugen hr. Czernin)
a) Dokumenty
1443
Zápis o komisionálním řízení na zámku Krásný dvůr ve
věci jeho současného stavu a dalšího osudu. (1 f., 1. f.)
1444
Seznam předmětů vytříděných NKK na zámku Krásný
Dvůr u Podbořan a určených pro Ministerstvo
zahraničí. (6 f., 2.-7. f.)
1445
Zpráva o stavu objektu zámku a jeho potřebách. (11 f.,
8.-18. f.)
b) Korespondence
1446
Opis dopisu NKK (za předsedu podepsán B. Štorm)
výrobnímu odboru Ministerstva techniky v Praze ve
věci oprav objektů zámku. (1 f., 19. f.)
75. Zámek Křinec (okr. Teplice)
(Původní majitel Betman, převezeno do sběrny Veltrusy)
- Na obálce poznámky Z. Wirtha o převozu vytříděných předmětů jednotlivým institucím a sběrnám NKK.
1447
Seznam předmětů převzatých dne 21. 9. 1946
21. 9. 1946
XV.
b. d.
XV.
14. 5. 1946
XV.
18. 3. 1948
XV.
b. d.
XV.
ředitelstvím koleje Jiřího z Poděbrad v Poděbradech od
národní správy zámku v Křinci na základě přípisu NPF
ze dne 17. 9. 1946. (1 f., 1. f.)
1448
Seznam knih ze zámku v Křinci zapůjčených zdejším
MNV měšťanské škole v Křinci.(1 f., 2. f.)
76. Zámek Křižanov (okr. Žďár nad Sázavou)
(Původní majitel E. Teuber)
a) Dokumenty
1449
Zápis o komisionálním řízení na zámku Křižanově,
konaném dne 14. 5. 1946 ve věci zhodnocení
současného stavu architektury i mobiliáře. (1 f., 1. f.)
1450
Kopie protokolu sepsaného dne 18. 3. 1948 na zámku
Křižanov ve věci vytřídění předmětů pro NKK podle
zákona č. 137/1947 Sb. (1 f., 2. f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1451
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Křižanov instrukce k odvozu vytříděných předmětů pro různé
sběrny a instituce. (2 f., 3.-4. f.)
77. Zámek Kuks (okr. Trutnov)
(Původní majitel Šporkovská nadace)
1452
Zápis o jednání na státním objektu Kuksu o generálním
4. 4. 1951
XV.
28. 12. 1947
XV.
31. 12. 1947
XV.
31. 12. 1947
XV.
b. d.
XV.
12. 9. 1947
XV.
projektu úpravy historického prostoru bývalého
kláštera a zámku v Kuksu. (4 f.)
78. Zámek Kunratice (okr. Praha - východ)
(Původní majitel ing. J. Korb-Weidenheim)
1453
Seznam předmětů ze zámku v Kunraticích, které byly
převzaty pro NKK a převezeny do sběrny ve
Veltrusích. (4 f., 1.-4. f.)
1454
Zápis o komisionálním řízení na zámku v Kunraticích,
konaném dne 28. a 31. 12. 1947 o likvidaci sběrny v
Kunraticích a zjištění předmětů, patřících vlastnicky
bývalému vyslanci ČSR Mastnému a prohlídka
materiálu označeného za neprodejný. (1 f., 2
vyhotovení, 5.-6. f.)
1455
Záznam o komisionáním jednání na zámku v
Kunraticích, konaném dne 31. 12. 1947 ve věci
vytřídění předmětů pro NKK, jejich soupisu a ocenění.
(1 f., 7. f.)
1456
Seznam svozů ve sběrně na zámku v Kunraticích a
seznam sběren, kam byly převezeny po její likvidaci. (1
f., 8. f.)
79. Zámek Kvasice (okr. Kroměříž)
a) Dokumenty
1457
Zápis o komisionálním řízení konaném na zámku
Kvasicích ve věci eliminace předmětů ze zámku. (1 f.,
1. f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1458
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - o cenném inventáři
b. d.
XV.
b. d.
XV.
19. 11. 1947
XV.
zámku Kvasice. (1 f., 2. f.)
1459
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - pokyny k odvozu
vytříděných předmětů. (1 f., 3. f.)
80. Zámek Kyjovice (okr. Opava)
1460
Protokol o komisionálním řízení na zámku Kyjovice,
konaném dne 19. 11. 1947 ve věci momentálního stavu
zámku a jeho budoucího využití. (2 f.)
81. Zámek Kynžvart (okr. Mariánské Lázně)
(Původní majitel K. Metternich-Wineburg, vytříděno (užitkový mobiliář) 23.-25.9. 1947)
a) Dokumenty
1461
Zápis o vytřídění inventárních předmětů pro NPF na
25. 9. 1947
XV.
1950
XV.
zámku Kynžvart, provedeném ve dnech 23. - 25.9.
1947 předsedou NKK Z. Wirthem a zástupcem NPF
vrchním adm. kontrolorem Jaromírem Soukupem. (1 f.,
1. f.)
b) Poznámky Z. Wirtha k eliminaci a instalaci zámku Kynžvart
1462
Poznámky Z. Wirtha o pohybu inventáře ze zámku
Kynžvart. (1 f., 2. f.)
1463
Poznámky Z. Wirtha k správě zámku NKK. (1 f., 3. f.)
b. d.
XV.
1464
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku - různé. (1 f.,
b. d.
XV.
1952
XV.
b. d.
XV.
4. f.)
c) Dokumenty týkající se muzea Johana Wolfganga Goetha
1465
Poznámky Z. Wirtha k tématu Johann Wolfgang
Goethe v Čechách. (1 f., 5. f.)
1466
Stručný nástin koncepce expozice budoucího muzea.(2
f., 6.-7. f)
1467
Plány expozice budoucího muzea.(3 f., 8.-10. f.)
b. d.
XV.
28. 3. 1952
XV.
23. 1. 1953
XV.
23. 1. 1953
XV.
b. d. – po r. 1951
XV.
13. 6. 1946
XV.
5. 9. 1947
XV.
d) Korespondence týkající se muzea Johana Wolfganga Goetha
1468
Dopis Doc. Hugo Rokyty Z. Wirthovi o plánu zřízení
trvalého muzea památek na české pobyty J. W. Goetha.
(1 f., 11. f.)
1469
Dopis pověřence Josefa Scheybala MŠVU správě
státního kulturního majetku ve věci vytřídění knih,
obrazů a grafik ke zřízení Goetheovského prostředí a
knihovny. (1 f., 12. f.)
1470
- Připojen seznam osobností okolí Goethova pořízený
za účelem vytřídění knih, rytin a portrétů ke zřízení
knihovny a Goetheovského prostředí na zámku
Kynžvart. (1 sešit - 13 f., 13.-25. f.)
e) Dokumenty týkající se Dumasovy pozůstalosti
1471
Koncept pověření MŠVU odd. pro správu státního
kulturního majetku pro Dr. Marii Ullrichovou z Prahy,
k uspořádání exposice Dumasovy pozůstalosti. (1 f.,
26. f.)
82. Zámek Lázeň (okr. Klatovy)
(Původní majitel Czernin)
a) Dokumenty
1472
Zápis o komisionálním řízení konaném dne 12. a 13. 6.
1946 na zámku Lázeň u Chuděnic za účelem převzetí
budovy a inventáře zámeckého od národního správce
lesmistra Slav. Plhala pro Úřad předsednictva vlády. (2
f., 1.-2. f.)
1473
Zápis o komisionálním řízení, vykonaném ve dnech 2.5.9. 1947 na zámku Lázeň ve věci eliminace součástí
inventáře v zámku, za účelem jeho urychleného předání
Plzeňským pivovarům.(2 f., 3.-4. f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1474
Poznámky Z. Wirtha - k vlastnickým poměrům na
b. d.
XV.
b. d.
XV.
3. 4. 1947
XV.
22. 6. 1951
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
1951
XV.
b. d.
XV.
zámku. (1 f., 5. f.)
1475
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - pokyny k převozu
vytříděných předmětů. (1 f., 6. f.)
83. Zámek Lednice (okr. Břeclav)
(Původní majitel Jan II. Lichtenstein)
1476
Zápis o vytýčení rozsahu přídělu NKK a SLS v oblasti
bývalých panství liechtenštejnských Lednice-Valtice a
Břeclava, na poradě konané 3. 4. 1947 v zámku
Lednici. (4 f.)
84. Zámek Lemberk (okr. Česká Lípa)
(Bývalý majitel F. Clam-Gallas)
a) Dokumenty
1477
Seznam předmětů kulturní hodnoty převzatých dne 22.
6. 1951 ze zámku Lemberku do skladu v Sychrově. (3
f., 1.-3. f.)
b) Poznámky
1478
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku - kam byly
vytříděné předměty odvezeny a odkuď k plánované
instalaci přivezeny. (1 f., 4. f.)
1479
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku - koncept
soupisu vytříděných předmětů se způsobem jejich
budoucího určení. (23 f., 5.-30. f.)
1480
Rukopisná zpráva S. Hložka o provedené eliminaci, s
poznámkami Z. Wirtha. (1 f., 31. f.)
1481
Poznámky Z. Wirtha k instalaci zámku. (1 f., 32. f.)
85. Zámek Lešná u Holešova (okr. Vsetín)
(Původní majitel J. Seilern-Aspang)
a) Dokumenty
1482
Zápis o komisionálním jednání mezi MNV Velkého
7. 12. 1946
XV.
23.1.1947
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
Zlína a NPF v Praze na zámku Lešná ve dnech 5.-7. 12.
1946 ve věci definitivního stanovení rozsahu majetku
přiděleného MNV Velkého Zlína na zámku Lešné,
zjištění dnešního stavu, roztřídění, odsunu a ocenění
vnitřního zařízení budov. (3 f.)
1483
Zápis o komisionálním řízení za účelem převzetí
výběru mobiliáře zámku v Lešné pro NKK, ve dnech
21.-23.1. 1947. (2 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1484
Poznámky Z. Wirtha k předmětů ze zámku Lešná
uloženým ve Valašském Meziříčí. (1 f.)
1485
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - o historii
architektury zámku i mobiliáře. (1 f.)
86. Zámek Letovice (okr. Blansko)
(Původní majitel hrabě H. Kálnoky des Köröspatak, vytříděno 5.-8. 10. 1948, převezeno do sběrny Lysice.)
a) Dokumenty
1486
Protokol sepsaný při vytřiďování státního kulturního
9. 10. 1948
XV.
9. 10. 1948
XV.
majetku NKK z mobilního inventáře zámku v
Letovicích ve dnech 5.-8. 10. 1948.(1 f.)
1487
Seznam předmětů vytříděných NKK v Praze podle
zákona č. 137/46 Sb. jako státní kulturní majetek z
inventáře zámku v Letovicích. (3 f.- 2 vyhotovení)
1488
Seznam předmětů vytříděných NKK podle zákona č.
9. 10. 1948
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
9. 4. 1947
XV.
137/46 Sb. a uložených jako státní deposit v Muzeu
společenské kultury v Jemništi. (2 f., 3 vyhotovení)
b) Poznámky Z. Wirtha
1489
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Letovice soupis inventárních čísel rodinných obrazů. (3 f.)
1490
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - soupisy inventárních
čísel předmětů určených pro Galerii, Technické
muzeum, zámek ve Slatiňanech, Vojenské muzeum,
"lovce", Karlovu univerzitu, Geografický ústav. (3 f.)
1491
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Letovice pokyny pro A. Soukupa pro převoz vytříděných
předmětů do sběrny v Lysicích. (2 f.)
c) Cizí materiály
1492
Zpráva o obraze kontesy Walstein Wartenburg na
zámku v Letovicích. (1 f.)
87. Zámek Liblice (okr. Mělník)
(Původní majitel Kristian Thun-Hohenstein)
a) Dokumenty
1493
Protokol sepsaný na zámku v Liblicích dne 9. 4. 1947
ve věci zjištění kvality zámku a jeho způsobilosti pro
případné užití pro starobinec v okrese Mělnickém. (2
f.)
1494
Zpráva NKK o majetkoprávních problémech vzniklých
b.
–
XV.
kolem převzetí zámku touto institucí. (4 f.)
pravděpodobně
Opis dopisu presidia ministerstva školství a osvěty
16. 7. 1947, opis
XV.
Úřadu předsednictva vlády v Praze ve věci určení
24. 9. 1947
d.
1948
b) Korespondence
1495
zámku Liblice pro sociální účely. (1 f.)
1496
Opis dopisu NKK -technické kanceláře Ústředí
10. 10. 1950, opis
vědeckého výzkumu jako novému nabyvateli zámku o
b. d.
XV.
povinnostech stavební péče na tomto objektu. (3 f.)
1497
Dopis Československé akademie věd Dr. Z. Wirthovi
18. 12. 1952
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
žádající předměty k doplnění zařízení místností
presidia a Domu vědeckých pracovníků v Liblicích. (1
f.)
1498
- Připojen seznam předmětů k zařízení místností
presidia ČSAV a Domu vědeckých pracovníků
v Liblicích. (2 f.)
c) Poznámky Z. Wirtha
1499
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Liblice - o
rozmístnění vytříděných předmětů. (5 f.)
1500
Poznámky Z. Wirtha k legislativní stránce konfiskace
zámku. (1 f.)
88. Zámek Libochovice (okr. Litoměřice)
(Původní majitel J. Herberstein)
1501
Zpráva o odborném průzkumu zámku,
2. 2. 1951
XV.
13. 2. 1947
XV.
směrnice pro využití a rozvoj objektu sestaveno NKK.(6 f.)
89. Zámek Libořice (okr. Litoměřice)
(Původní majitelka K. Wünschek-Dreherová)
1502
Zápis o komisionálním řízení na zámku
Libořicích konaném dne 13.2. 1947 o
stavební historii zámku, jeho inventáři,
oboře a budoucím využití. (1 f.)
90. Zámek Lišno (okr. Benešov)
(Původní majitel Dr. V. Daněk)
a) Dokumenty
1503
Seznam předmětů převzatých NKK ze
6. 1. 1948
XV.
b. d.
XV.
5. 2. 1947
XV.
29. 6. 1947
XV.
červen 1947
XV.
zámku Lišno a převezených do sběrny
Jemniště. (6 f., 2 vyhotovení)
b) Poznámky Z. Wirtha
1504
Poznámky Z. Wirtha k eliminace zámku
Lišno - pokyny pro odvoz vytříděných
předmětů. (1 f.)
91. Zámek Litomyšl (okr. Svitavy)
(Původní majitelé A. Thurn-Taxis, M. Lamoral)
a) Dokumenty k zajištění zámeckých nemovitostí pro NKK
1505
Zápis o komisionálním řízení na zámku
Litomyšl dne 5. 2. 1946 ve věci zajištění
zámeckých nemovitostí pro NKK, obec
Litomyšl a pobočku NPF v Litomyšli. (1
f.)
b) Dokumenty k převzetí zámku NKK
1506
Pozvánky na slavnostní převzetí zámku
v Litomyšli do správy NKK v Praze dne
29. 6. 1947. (2 f., 2 vyhotovení)
1507
Koncept projevu Z. Wirtha u příležitosti
slavnostního převzetí zámku v Litomyšli
do správy NKK v Praze. (6 f.,)
c) Dokumenty k převozu předmětů pro instalaci zámku v Litomyšli
1508
Seznam
předmětů
převezených
ze
zámku Žleby pro instalaci do Litomyšle.
(1 f.)
10. 5. 1949
XV.
1509
Záznam o převzetí předmětů ze zámku
10. 5. 1949
XV.
11. 5. 1949
XV.
11. 5. 1949
XV.
11. 5. 1949
XV.
16. 5. 1949
XV.
květen 1949
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
Žleby pro instalaci zámku v Litomyšli.
(1 f.)
1510
Seznam
zámku
předmětů
Sychrov
převezených
pro
ze
instalaci
do
převezených
ze
Litomyšl. (1 f.)
1511
Seznam
předmětů
zámků
Grabstein,
Adersbach,
Bělohrad, Nové Zámky, Malá Skála pro
instalaci do zámku v Litomyšli. (1 f.)
1512
Seznam předmětů převzatých ze zámku
Lysice pro instalaci zámku v Litomyšli.
(1 f.)
1513
Seznam předmětů převzatých ze zámku
Budeničky
Veltrusy
uložených
pro
ve
instalaci
sběrně
zámku
v
Litomyšli. (1 f.)
1514
Seznam předmětů převzatých ze sběrny
v Jemništi (pocházejících ze zámku
Vlašim,
Mladá
Vožice,
Proseč,
Olešovice, Lišno) pro instalaci zámku v
Litomyšli. (1 f., 3 vyhotovení)
1515
Seznam předmětů ze sběrny Žleby pro
instalaci zámku v Litomyšli. (1 f.)
1516
Seznam předmětů ze sběrny Kačina
předaných pro instalaci zámku v
Litomyšli. (2 f.)
1517
Seznam zámků, z jejichž inventáře byly
předměty použity pro instalaci v
Litomyšli. (1 f., 2 vyhotovení)
d) Dokumenty vztahující se k přípravě zpřístupnění zámku
1518
Zápis o poradě dne 26. 2. 1949 v zámku
26. 2. 1949
XV.
2. 5. 1949
XV.
2. 5. 1949
XV.
11. 5. 1949
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
1949
XV.
1949
XV.
v Litomyšli o přípravách k otevření
zámku v červnu 1949. (2 f.)
1519
Protokol sepsaný dne 2. 5. 1949 na
zámku v Litomyšli ve věci zjištění
potřeby a rozsahu nutné drobné údržby
zámku a zámeckého parku v Litomyšli,
které je nutno provésti do 4. 6. 1949,
kdy budou zahájeny oslavy výročí
narození B. Smetany. (2 f.)
1520
Opis zápisu ze 2. 5. 1949 na zámku
Litomyšl ve věci zjištění potřeby a
rozsahu nutné drobné údržby zámku a
zámeckého parku v Litomyšli a nutné
úpravy vnitřní, které nutno provésti do
zahájení oslav. (2 f.)
1521
Dodatek protokolu ze dne 2. 5. 1949
sepsaný dne 11. 5. 1949 zdůrazňující
zejména
nutnost
dokončení
oprav
zaskelní zámecké kaple. (1 f.)
1522
Rozsah instalačních prací v zámeckých
prostorách. (2 f.)
1523
Plán zámecké budovy v Litomyšli
(německé
provenience),
připojeny
poznámky Z. Wirtha o soudobém využití
jednotlivých místností zámku. (1 f.)
1524
Soupis názvů místností, které měly být
podle návrhu Z. Wirtha instalovány. (1
f., 3 vyhotovení)
1525
Podrobný
soupis
instalovaných
předmětů podle místností. (23 f.)
e) Poznámky Z. Wirtha
1526
Koncept projevu Z. Wirtha u příležitosti
červen 1949
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
21. 5. 1949
XV.
1949
XV.
1949
XV.
11. 5. 1949
XV.
14.
XV.
slavnostního otevření zámku Litomyšl
veřejnosti dne 4. 6. 1949. (8 f.)
1527
Poznámky Z. Wirtha k instalaci rukopisný plán instalace zámku. (6 f.)
1528
Poznámky Z. Wirtha k instalaci seznam mobiliáře podle uměleckých
slohů. (2 f.)
f) Korespondence
1529
Dopis Dr. Steklého19 (správce zámku
v Litomyšli) Z. Wirthovi o průběhu
instalace zámku. (1 f.)
g) Dokumenty vztahující se ke Smetanovským slavnostem 1949
1530
Pozvánka ke Slavnostem na paměť 125.
výročí narození B. Smetany v Litomyšli
o svatodušních svátcích 1949. (2 f.)
1531
Permanentní vstupenka pro Z. Wirtha
na Smetanovské slavnosti 4.-6. června
1949. (1 f.)
h) Dokumenty týkající se instalace bytu B. Smetany v Litomyšli
1532
Seznam předmětů konfiskovaných podle
dekretu č. 108/45 Sb. převzatých
předsedou NKK
Z. Wirthem pro
instalaci zámku a Smetanova bytu
v Litomyšli ve dnech 9. a 10. 5. 1949 ze
skladu NKK na zámcích Sychrově a
Hrubém Rohozci. (4 f.)
1533
Opis
žádosti
kastelána
zámku
v Litomyšli V. Chmelíka Společnosti B.
Smetany v Praze o předání seznamu
předmětů zapůjčených ze zámeckého
19
Podpis není zcela čitelný.
1.
opis b. d.
1953,
a
inventáře
svozů
a
použitých
k instalaci bytu B. Smetany. (1 f.)
ch) Poznámky Z. Wirtha k instalaci bytu B. Smetany v Litomyšli
1534
Poznámky Z. Wirtha k instalaci bytu B.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
Smetany v Litomyšli - poznámky
k instalovaným předmětům. (1 f.)
1535
Poznámky Z. Wirtha k instalaci bytu B.
Smetany - plán instalace. (1 f.)
1536
Poznámky Z. Wirtha k instalaci bytu B.
Smetany
–
seznam
instalovaných
předmětů. (1 f.)
i) Korespondence týkající se instalace bytu B. Smetany v Litomyšli
1537
Dopis Dr. Sedláka20 (správce zámku v
8. 6. 1949
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
Litomyšli) Z. Wirthovi ve věci dvou
empirových
rámů
z
choceňského
zámku. (1 f.)
1538
Dopis J. Scheybala (pověřence NKK na
Sychrově)
NKK
informující
poskytnutí
některých
textílií
o
z
pozůstalosti Otilií Černé v Hořicích pro
instalaci bytu B. Smetany. (1 f.)
92. Zámek Lomnice (okr. Blansko)
(Původní majitel O. Serenyi, převezeno do sběrny Lysice)
1539
Poznámky Z. Wirtha k stavební podobě
a vývoji zámku v Lomnici.(2 f.)
1540
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - plán
místností s předměty pro jednotlivé
instituce. (1 f.)
20
taktéž
93. Zámek Loučeň (okr. Nymburk)
(Původní majitel knížete A. Thurn-Taxis, převezeno do sběrny Veltrusy.)
- na obálce seznam institucí, kterým byly vytříděné předměty předány, psaný Z. Wirthem.
a) Dokumenty
1541
Seznam inventáře zámecké kaple v
19. 7. 1946
XV.
28. 10. 1948
XV.
29. 10. 1948
XV.
29. 10. 1948
XV.
Loučeni. (3 f.)
1542
Seznam předmětů vytříděných NKK v
Praze jako státní kulturní majetek podle
zákona č. 137/46 Sb. z mobilního
inventáře zámku v Loučeni a svěřených
do správy Národní galerie (grafické
sbírky) v Praze. (1 f.)
1543
Seznam předmětů vytříděných NKK v
Praze jako státní kulturní majetek podle
zákona č. 137/46 Sb. z mobilního
inventáře zámku v Loučeni a svěřených
jako deposit do správy Ústavu pro
dějiny umění Karlovy university. (1 f.)
1544
Seznam předmětů vytříděných NKK v
Praze jako státní kulturní majetek podle
zákona č. 137/46 Sb. z mobilního
inventáře zámku v Loučeni a svěřených
jako státní deposit do správy těchto
institucí - Náprskova muzea v Praze,
Technického muzea v Praze, Uměleckoprůmyslového
Geografického
university,
(divadelního
muzea
v
ústavu
Karolovy
Národního
odd.)
Praze,
muzea
v
Praze,
Zemědělského muzea v Praze. (1 f.)
1545
Seznam předmětů vytříděných NKK v
29. 10. 1948
XV.
29. 10. 1948
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
2. 12. 1948
XV.
Praze jako státní kulturní majetek podle
zákona č. 137/46 Sb. z mobilního
inventáře zámku v Loučeni a svěřených
jako státní kulturní deposit do správy
Vojenského muzea v Praze. (1 f.)
1546
Seznam předmětů vytříděných NKK v
Praze jako státní kulturní majetek podle
zákona č. 137/46 Sb. z mobilního
inventáře zámku v Loučeni do správy
Státního hyppologického muzea ve
Slatiňanech. (1 f.)
1547
Seznam předmětů vytříděných NKK v
Praze jako státní kulturní majetek podle
zákona č. 137/46 Sb. z mobilního
inventáře zámku v Loučeni. (3 f., 2
vyhotovení)
b) Poznámky Z. Wirtha
1548
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci seznam místností zámku. (1 f.)
1549
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - plán
postupu eliminace. (1 f., )
94. Zámek Luhačovice (okr. Zlín)
(Původní majitel A. Serenyi)
a) Dokumenty
1550
Seznam předmětů vytříděných NKK
podle zákona č. 137/46 Sb. jako státní
kulturní majetek z mobilního inventáře
zámku luhačovického a svěřených do
správy jako státní deposit MNV v
Luhačovicích s určením pro budoucí
městské muzeum. (1 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1551
Poznámky Z. Wirtha k architektuře
b. d.
XV.
b. d.
XV.
b. d.
XV.
5. 6. 1947
XVI.
8. 7. 1947
XVI.
31. 7. 1946
XVI.
b. d.
XVI.
zámku Luhačovice a Šanov. (1 f.)
1552
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci pokyny
pro
odvoz
vytřáděných
předmětů. (1 f.)
1553
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci seznam vytříděných předmětů podle
druhů. (10 f.)
95. Zámek Malá Skála (okr. Semily)
(Původní majitel Dr. W. Medinger)
a) Dokumenty
1554
Úřední záznam o vytřídění předmětů v
zámku maloskalském a jejich uložení do
3 místností po jedné v každém poschodí,
ve dnech 2.-6. června 1947 při soupisu
zámeckého inventáře komisí NPF.(6 f.)
1555
Povolení NPF pro Z. Wirtha ke vstupu
do zámku Malá Skála za účelem
zpracování zámecké knihovny. (1 f.)
b) Korespondence
1556
Opis dopisu NPF (referenta Soukupa)
přednostovi berní správy Dr. Smítkovi
v Jičíně ve věci klenotů ze zámku Malá
Skála. (1 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1557
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci poznámky
k
některým
předmětům. (2 f.)
vytříděným
1558
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - popis
b. d.
XVI.
4. 6. 1948
XVI.
4. 6. 1948
XVI.
4. 6. 1948
XVI.
b. d.
XVI.
uložení vytříděných předmětů. (2 f.)
96. Zámek Malá Šitboř (okr. Mariánské Lázně)
(1880 majitel Boh. sv. p. Juncker Bigatta)
a) Dokumenty
1559
Seznam předmětů vytříděných NKK v
Praze podle zákona č. 137/46 Sb. ze
zámku Malá Šitboř u Kynžvartu ve
dnech 1.-4. 6. 1948. (3 f.)
1560
Seznam předmětů vytříděných NKK v
Praze podle zákona č. 137/46 Sb. ze
zámku Malá Šitboř u Kynžvartu pro
sběrnu v Jemništi. (1 f.,)
1561
Seznam obrazů vytříděných NKK podle
zákona č. 137/46 Sb. ze zámku Malá
Šitboř u Kynžvartu pro Vojenské
historické muzeum v Praze. (1 f.,)
b) Poznámky Z. Wirtha
1562
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku
- pokyny pro rozvoz vytříděných
předmětů. (1 f.)
97. Zámek Malonice (okr. Domažlice)
(Původní majitelka K. Lumbová, vytříděno 15. 6. 1950)
- na obálce seznam institucí, kterým byly předměty ze zámku předány psaný Z. Wirthem.
1563
Seznam předmětů vytříděných NKK
podle zákona č. 137/46 Sb. jako státní
kulturní majetek a předaných do sběrny
na zámku Kozel. (4 f.+4 f., 2
vyhotovení)
15. 6. 1949
XVI.
1564
Seznam předmětů, vytříděných NKK v
15. 6. 1949
XVI.
15. 6. 1949
XVI.
17. 6. 1949
XVI.
Praze podle zákona č. 137/46 Sb. jako
státní kulturní majetek a svěřených do
správy ústavům - Národní galerii v
Praze, Technickému muzeum v Praze,
Vojenskému muzeu v Praze, Národnímu
muzeu v Praze, Zemědělskému muzeu v
Praze, Státní mapové sbírce v Praze. (1
f., 2 vyhotovení)
1565
Seznam předmětů, vytříděných NKK v
Praze podle zákona č. 137/46 Sb. jako
státní kulturní majetek a uložených v
Muzeu společenské kultury na zámku
Jemništi. (2 f., 2 vyhotovení )
1566
Seznam
předmětů
konfiskovaných
dekretem č. 12/45 Sb. ze zámku v
Malonicích, deponovaných MNV v
Městském
muzeu
v
Klatovech
a
vytříděných NKK jako státní kulturní
majetek dne 17. 6. 1949. (1 f.)
98. Zámek Manětín (okr. Plzeň-sever)
(Původní majitel J. K. Seilern Aspang, vytříděno ve dnech 6.-7. 10. 1949)
a) Dokumenty
1567
Potvrzení Závodní organizace ROH při
6. 10. 1949
XVI.
7. 10. 1949
XVI.
7. 10. 1949
XVI.
ředitelství státních lesů v Manětíně o
příjmu 48 svazků knih ze zámku. (1 f.)
1568
Potvrzení o převzetí knih z zámku
Manětína od děkanského úřadu v
Manětíně.(1 f., 2 vyhotovení)
1569
Revers
na
převzaté
předměty
z
konfiskovaného mobilního inventáře
zámku Manětín jako státní kulturní
deposit
od
děkanského
úřadu
v
Manětíně. (1 f., 2 vyhotovení)
b) Poznámky Z. Wirtha
1570
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku -
b. d.
XVI.
10. 2. 1929
XVI.
13. 2. 1947
XVI.
9. 10. 1947
XVI.
9. 10. 1947
XVI.
4. 7. 1945
XVI.
pokyny pro odvoz vytříděných předmětů
pro A. Soukupa. (1 f.)
99. Zámek Měcholupy (okr. Žatec)
(Původní majitel A. Dreher)
a) Dokumenty
1571
Seznam
koberců
uložených
v
Měcholupském zámku (Miecholup). (2
f., německy)
1572
Zápis o komisionálním řízení na zámku
v Měcholupech konaném dne 13. 2. 1947
o stávajícím stavu architektury, zařízení
a o dalším osudu zámku. (1 f.)
1573
Seznam předmětů převzatých pro NKK
(sběrnu Veltrusy) ze zámku Měcholupy u
Žatce. (4 f.)
1574
Záznam o komisionálním řízení na
zámku Měcholupy u Žatce, konaném ve
dnech 8. a 9. 10. 1947 ve věci eliminace
inventáře pro NKK podle zákona č.
137/46 Sb. (1 f.)
b) Korespondence
1575
Dopis Františka Hlaváčka (národního
správce zámku v Měcholupech) Z.
Wirthovi týkající se budoucího využití
zdejšího zámku a zajištění památek
v něm. (1 f.)
1576
-
Připojen
návrh
na
vytvoření
26. 6. 1945
XVI.
26. 6. 1945
XVI.
b. d.
XVI.
19. 3. 1947
XVI.
b. d.
XVI.
7. 1. 1947
XVI.
representančního objektu ze zámku
Měcholupy. (1 f.)
1577
- Připojen posudek Jaroslava Tesaře,
školního
upotřebení
inspektora
zámku
o
v
nevhodnoti
Měcholupech
k účelům školním. (1 f.)
c) Poznámky Z. Wirtha
1578
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku
Měcholupy
-
plánek
umístění
vytříděných skupin předmětů. (1 f.)
100. Zámek Merklín (okr. Plzeň-jih)
(Původní majitel J. Pálffy)
a) Dokumenty
1579
Zápis o komisinálním řízení na zámku
Merklíně, konaném dne 19. 3. 1947 o
stavu zámku a jeho inventáře. (1 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1580
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku
Merklín - pokyny pro odvoz vytříděných
předmětů. (1 f.)
101. Zámek Měšice (okr. Praha - východ)
(Původní majitel E. L. Nostitz Rieneck)
a) Dokumenty
1581
Zápis o místním šetření stavu zámku v
Měšicích provedeném Z. Wirth dne 7. 1.
1947. (2 f.)
b) Korespondence
1582
Dopis Slovanské koleje na zámku
v
Měšicích
(podpis
nečitelný)
14. 1. 1948
XVI.
31. 5. 1948
XVI.
31. 5. 1948
XVI.
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
Z.
Wirthovi informující o vypáčení pokoje,
kde byly uloženy umělecké předměty. (1
f.)
1583
Dopis Dr Jana Poola21 (z Divadelního
oddělení Národního muzea v Praze) Z.
Wirthovi týkající se kulis divadla na
zámku v Měšicích. (1 f.)
1584
- Připojen opis dopisu Dr. Jana Poola
NKK (k rukám Dr. T. Kubátové) týkající
se kulis divadla na zámku v Měšicích. (2
f.)
c) Poznámky Z. Witha
1585
Poznámky Z. Wirth k eliminaci zámku
Měšice - o nárocích na pronájem
zámku.(2 f.)
1586
Poznámky Z. Wirth k eliminaci zámku
Měšice
-
o
uložení
jednotlivých
vytříděných předmětů. (1 f.)
102. Zámek Mikulov (okr. okr. Břeclav)
(Původní majitel A. Dietrichstein)
Poznámky Z. Wirtha o umělcích působících při výzdobě zámku v Mikulově.
1587
Poznámky Z. Wirtha k historii zámku
Mikulov. (4 f.)
103. Zámek Milešov (okr. Lovosice)
(Původní majitel Dr. E. Ledebourg-Wicheln)
21
Podpis není zcela čitelný
b. d.
XVI.
1588
Dopis redakce týdeníku Květy NKK
30. 6.1951
XVI.
b. d.
XVI.
5. 10. 1947
XVI.
9. 1. 1948
XVI.
27. 2. 1948
XVI.
12. 3. 1948
XVI.
b. d
XVI.
b. d.
XVI.
v Praze týkající se gobelínů ze zámku
v Milešově. (1 f.)
1589
- Připojen opis dopisu Arnošta Kaliny
z Prahy redakci časopisu Květy týkající
se gobelínů ze zámku v Milešově. (1 f.)
104. Zámek Mimoň (okr. Česká Lípa)
(Původní majitel F. Hartig)
a) Dokumenty
1590
Zpráva pověřence NKK J. Scheybala
pro NKK o zabezpečení zámecké
knihovny v Mimoni. (1 f.)
1591
Zpráva pověřence NKK J. Scheybala
pro NKK o likvidaci zámecké knihovny v
Mimoni. (2 f.)
1592
Seznam předmětů převzatých v měsících
lednu a únoru 1948 do správy a držby
NKK
zastoupené
pověřencem
J.Scheybalem z Turnova, od velitelství
stanice SNB v Mimoni a od vojenské
správy budov v Mimoni do skladů NKK
na Sychrově. (2 f.)
1593
Zápis o vytřídění zámeckého inventáře v
Mimoni. (1 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1594
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku
Mimoň
-
o
vytříděných
jednotlivých
předmětů,
typech
knih
a
archiváliích. (5 f.)
1595
Poznámky Z. Wirtha o knihovně zámku
v Mimoni.(1 f.)
c) Korespondence
1596
Opis dopisu Vojenské stavební správy č.
27. 2. 1948
XVI.
1920
XVI.
4. 9. 1945
XVI.
b. d.
XVI.
14. 2. 1947
XVI.
26 v Mimoni NPF v Praze ve věci
vyklizení mobiliáře zámku v Mimoni. (2
f.)
105. Zámek Mladá Vožice (okr. Tábor)
(Původní majitel Jiří hr. Khüenburk)
a) Doklady
1597
Cestovní list Republiky československé
vydaný Leopoldu Küenburgovi pro cestu
do Solnohradu a zpět r. 1920. (2 f.)
1598
Protokol sepsaný dne 4. 9. 1945 na
děkanství v Mladé Vožici o otevření 2
beden, které Jiří Khüenburg v březnu
1945 svěřil do uschování děkanovi
Veselému. (1 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1599
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku
Mladá Vožice - pokyny k odvozu
vytříděných předmětů. (1 f.)
106. Zámek Mlýnec (okr. Litoměřice)
(Původní majitel O. Jäckel)
1600
Zápis o komisionálním jednání na
zámečku
Mlýnec
konaném
dne
14.2.1947 o současném stavu zámku,
inventáře a o jeho dalším osudu. (1 f.)
107. Zámek Mnichovo Hradiště (okr. Mnichovo Hradiště)
(Původní majitel A. Valdštein)
a) Dokumenty
1601
Zápis o komisionálním řízení na zámku
10. 2. 1947
XVI.
1. 3. 1951
XVI.
9. 8. 1950
XVI.
b. d.
XVI.
13. 2. 1948
XVI.
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
Mnichovo Hradiště konaném dne 10. 2.
1947 ve věci zjištění prostoru pro
oblastní archiv a stavu objektu pro
převzetí NKK. (2 f.)
1602
Zpráva o odborném průzkumu zámku a
směrnice pro využití a rozvoj objektu. (6
f.)
b) Korespondence
1603
Dopis Dr. K. Chodla Z. Wirthovi týkající
se návštěvy zámku v Mnichově Hradišti
ministrem Z. Nejedlým. (1 f.)
b) Poznámky Z. Wirhta
1604
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku
Mnichovo
Hradiště
-
o
umístění
vytříděných předmětů a archiválií. (1 f.)
108. Zámek Moravec (okr. Pelhřimov)
(Původní majitel )
a) Dokumenty
1605
Protokol
o
komisionálním
řízení,
vykonaném ve dnech 12 a 13. 2. 1948 ve
věci eliminace podle zákona č. 137/46
Sb. (1 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1606
Poznámky Z. Wirtha k architektuře
zámku Moravec. (1 f.)
1607
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku
Moravec - o umístění vytříděných skupin
předmětů, knih a archiválií. (2 f.)
109. Zámek Moravská Třebová (okr. Svitavy)
(Původní majitel J. II. Liechtenstein)
a) Dokumenty
1608
Zápis o komisionálním řízení na zámku
6. 2. 1947
XVI.
6. 2. 1947
XVI.
20. 3. 1947
XVI.
Moravská Třebová vykonaném dne 6. 2.
1946 ve věci prohlídky zámecké budovy
po
stránce
stavební
a
prohlídky
mobiliáře. (1 f.,)
b) Poznámky Z. Wirtha
1609
Poznámky Z. Wirtha k architektuře
zámku Moravská Třebová. (1 f.,)
110. Zámek Mratín (okr. Praha – východ)
(Původní majitel nezjištěn)
- Prázdná složka
111. Zámek Nahošice (okr. Horšovský Týn)
(Původní majitel 1880 majetek Jana Prušáka)
1610
Zápis o komisionálním řízení v zámku v
Nahošicích dne 20. 3. 1947 ve věci
prohlídky současného stavu zámku, jeho
inventáře a vytřídění předmětů pro
NKK. (1 f.)
112. Zámek Náměšť n. Oslavou (okr. Třebíč)
(Původní majitel Dr. J. Haugwitz)
a) Dokumenty
1611
Seznam věcí vypůjčených dne 31. 5.
31. 5. 1946
XVI.
30. 5. 1947
XVI.
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
9. 9. 1951
XVI.
1946 ZNV v Brně pro zámek Náměšť n.
Oslavou ze zámku v Jevišovicích od
zotavovny Svazu české mládeže v Praze.
(1 f.)
1612
Seznam
věcí
předaných
správou
zotavovny Svazu české mládeže v
Jevišovicích
z
bývalého
majetku
Larisch-Mönich zámek Jevišovice ZNV
v Brně k vybavení zámku v Náměšti n.
Oslavou pro pobyt pana presidenta. (2
f.)
b) Korespondence
1613
Koncept dopisu NKK ZNV v Brně o
podmínkách odevzdání správy zámku do
rukou tohoto úřadu. (3 f., pro vlhkost
špatně čitelné)
1614
- Na druhé straně fragment konceptu
článku o letohrádku Belvedér. (2 f.)
c) Poznámky Z. Wirtha
1615
Poznámky Z. Wirtha ke sběrně na zámku
Náměšť n. Oslavou - seznam zámků,
jejichž inventář byl do této sběrny
převezen. (1 f.)
113. Zámek Nelahozeves (okr. Mělník)
1616
Fragment konceptu projevu Z. Wirtha
na zámku Nelahozevsi při neznámé
příležitosti. (1 f.)
114. Zámek Nemilkov (okr. Klatovy)
(Původní majitel G. Schreiner)
a) Dokumenty
1617
Úřední záznam o převzetí inventáře
15. 6. 1949
XVI.
15. 6. 1949
XVI.
16. 6. 1949
XVI.
17. 6. 1949
XVI.
b. d.
XVI.
zámku Nemilkov zástupci NPF od
národního správce Josefa Vořáče.(1 f.)
1618
Seznam předmětů vytříděných NKK
podle zákona č. 137/46 Sb. jako státní
kulturní majetek v konfiskovaném zámku
Nemilkově a svěřených jako státní
deposit do správy obce Nemilkovské. (1
f.)
1619
Seznam předmětů vytříděných NKK na
základě zákona č. 137/46 Sb. jako státní
kulturní majetek z mobilního inventáře
konfiskovaných zámků v Malonicích a
Nemilkově a svěřených jako státní
deposit do držby a správy Městského
vlastivědného muzea v Sušici. (2 f.)
1620
Seznam
předmětů
konfiskovaných
dekretem č. 12/45 Sb. na zámku v
Nemilkově,
Městském
deponovaných
muzeu
v
MNV
v
Klatovech
a
vytříděných NKK jako státní kulturní
majetek (pro sběrnu Blatná). (2 f.)
b) Poznámky Z. Wirhta
1621
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku
Nemilkova
-
soupis
vytříděných
předmětů podle druhů (oleje, fotografie
apod.) s určením, kterým institucím mají
být předány. (5 f.)
1622
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku
Nemilkova
-
pokyny
pro
b. d.
XVI.
13. 2. 1947
XVI.
3. 11. 1949
XVI.
3. 11. 1949
XVI.
1949
XVI.
odvoz
vytříděných předmětů A. Soukupem. (1
f.)
115. Zámek Nepomyšl (okr. Litoměřice)
(Původní majitel 1880 Terezie hr. Herberstein)
1623
Zápis o komisionálním řízení na zámku
v Nepomyšli konaném 13. 2. 1947 o
historii zámku, jeho současném stavu a
záměrech do budoucna. (1 f.)
116. Zámek Nové Hrady (okr. České Budějovice)
(Původní majitel K. Buquoy, vytříděno 2.-4. 11. 1949)
a) Dokumenty
1624
Seznam předmětů vytříděných NKK
podle
zákona
č.
137/46
Sb.
z
konfiskovaného majetku K. hr. Buquoye
ve starém zámku v Nových Hradech dne
3. 11. 1949.(2 f.)
1625
Koncept
seznamu
předmětů
(vypracovaný Z. Wirthem) vytříděných
NKK v Praze podle zákona č. 137/46 Sb.
ze
zkonfiskovaného
majetku
hr.
Buquovye ve starém zámku v Nových
Hradech dne 3. 11.1949. (7 f.)
1628
Seznam nábytku a dalších předmětů
převezených z Nového zámku v Nových
Hradech. (3 f.)
1629
Seznam obrazů vytříděných ze starého
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
2. 3. 1950
XVI.
16. 3. 1950
XVI.
14. 4. 1953
XVI.
prosinec 1949
XVI.
zámku v Nových Hradech určených pro
sběrnu v Rožmberku. (1 f.)
1630
Seznam věcí, které byly z příkazu
krajského
kulturního
referenta
přemístěny zpět do nového zámku
v Nových Hradech. (1 f.)
b) Korespondence
1631
Dopis NPF NKK v Praze žádající
zaslání seznamu vytříděných předmětů
ze zámku Hové Hrady. (1 f.)
1632
Dopis NPF NKK v Praze žádající o
zaslání seznamu věcí, které byly NKK
odvezeny z nového zámku v Nových
Hradech
a
rozděleny
ústředním
sběrnám. (1 f.)
1633
Dopis Ústředí lidové a umělecké výroby
v Praze Z. Wirthovi týkající se kreseb
malíře Buouquoille ze zámku v Nových
Hradech. (1 f.)
c) Poznámky Z. Wirtha
1634
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci pokyny pro odvoz vytříděných předmětů
pro A. Soukupa. (1 f.)
117. Zámek u Nového Města u Chlumce n. Cidlinou (okr. Hradec Králové)
(Původní majitel Dreger)
1635
Zápis o komisionálním jednání v
Dregerově ville v Novém Městě u
Chlumce n C. dne 20. 2. 1947 o
současném stavu inventáře. (1 f.)
20. 2. 1947
XVI.
118. Zámek Nové Zámky (okr. Trutnov)
(Původní majitelé J. Polický a K. Popper)
a) Dokumenty
Zpráva o vytřídění kulturně hodnotných
1636
3. 3. 1948
XVI.
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
29. 10. 1947
XVI.
b. d.
XVI.
předmětů v zámku Nové Zámky pro
NKK. (1 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku
1637
Nové Zámky - pokyny pro převoz
vytříděných předmětů do Prahy. (1 f.)
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku
1638
Nové
Zámky
–
koncept
seznamu
vytříděných předmětů. (6 f.)
119. Zámek Odlochovice (okr. Benešov)
(Původní majitel )
a) Dokumenty
1639
Seznam předmětů převzatých ze zámku v
Odlochovicích pro NKK. (3f.+3f., 2
vyhotovení)
b) Poznámky Z. Wirtha
1640
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku
Odlochovice
-
pokyny
pro
vytříděných předmětů. (1 f.)
120. Zámek Olešovice (okr. Praha – východ)
(Původní majitel rodina Ringhoffer)
odvoz
1641
Seznam předmětů převzatých NKK z
b. d.
XVI.
22. 11. 1946
XVI.
24. 1. 1949
XVI.
24. 6. 1949
XVI.
24. 6. 1949
XVI.
24. 6. 1949
XVI.
24. 6. 1949
XVI.
objektu Olešovice pro sběrnu Jemniště. (4
f.+4 f.-2 vyhotovení)
121. Zámek Opočno (okr. Rychnov n. Kněžnou)
1642
Zápis o komisionálním řízení na zámku
Opočně, konaném ve dnech 21. a 22. 11.
1946 ve věci zjištění stavu a přípravy
k odevzdání zámku se vším příslušenstvím
do správy NKK v Praze. (4 f.)
122. Klášter Osek (okr. Teplice)
(Řád cisterciáků v Čechách)
1643
Zápis o komisionální jednání konaném dne
24. 1. 1949 v klášteře řádu cisterciáků v
Oseku ve věci oddělení předmětů sloužících
přímo a bezvýhradně k účelům kultovním a
ostatních konfiskovaných předmětů. (2 f.,
pouze fragment-značně poničené,)
1644
Zápis o převzetí negativů a grafik z kláštera
Osek pro muzea v Mostě, Duchcově,
Teplicích. (1 f.)
1645
Potvrzení o převzetí předmětů (označených
pouze inventárními čísly) pro NG. (1 f.)
1646
Seznam obrazů a plastik, které dne 24. 6.
1949 převzalo Městské muzeum v Teplicích
z galerie bývalého cisterciáckého kláštera
v Oseku. (1 f.)
1647
Zápis o vytřídění státního kulturního
majetku NKK podle zákona č. 137/46 Sb. z
mobilního
inventáře
konfiskovaného
kláštera v Oseku u Duchcova (pro sběrnu
Krásný Dvůr). (5 f.)
1648
Zápis o vytřídění státního kulturního
25. 6. 1949
XVI.
7. 9. 1949
XVI.
7. 9. 1949
XVI.
7. 9. 1949
XVI.
9. 9. 1949
XVI.
9. 9. 1949
XVI.
majetku NKK podle zákona č. 137/46 Sb. z
mobilního
inventáře
konfiskovaného
kláštera v Oseku u Duchcova a svěřených
do péče Národního muzea v Praze hudebního oddělení. (1 f., 3 vyhotovení)
1649
Zápis o vytřídění státního kulturního
majetku NKK podle zákona č. 137/46 Sb.
z mobilního inventáře konfiskovaného
kláštera v Oseku a svěřeného do péče
Národního muzea Náprstkova jako státní
deposit.(1 f., 2 vyhotovení)
1650
Zápis o vytřídění státního kulturního
majetku NKK podle zákona č. 137/46 Sb.
z mobilního inventáře konfiskovaného
kláštera v Oseku a uloženého v muzeu
Společenské kultury v Jemništi. (1 f., 2
vyhotovení)
1651
Zápis o vytřídění státního kulturního
majetku NKK podle zákona č. 137/46 Sb. z
mobilního inventáře kláštera v Oseku a
svěřeného
do
péče
Umělecko-
průmyslového muzea v Praze jako státní
deposit. (1 f.)
1652
Zápis o vytřídění státního kulturního
majetku NKK podle zákona č. 137/46 Sb.
z mobilního inventáře konfiskovaného
kláštera v Oseku a uloženého ve sběrně
zámku Krásný Dvůr. (3 f.)
1653
Zápis o vytřídění státního kulturního
majetku NKK podle zákona č. 137/46 Sb.z
mobilního
inventáře
konfiskovaného
kláštera v Oseku u Duchcova a svěřeného
do péče Vojenského muzea v Praze. (1 f.,2
vyhotovení,)
1654
Zápis o vytřídění státního kulturního
7. 10. 1949
XVI.
18. 10. 1949
XVI.
19. 10. 1949
XVI.
b. d.
XVI.
15. 5. 1950
XVI.
7. 6. 1950
XVI.
2. 6. 1950
XVI.
majetku NKK podle zákona č. 137/46 Sb.
z mobilního inventáře konfiskovaného
kláštera v Oseku a svěřeného do péče
Městského muzea v Teplicích. (1 f.)
1655
Zápis vytřídění státního kulturního majetku
NKK
podle
zákona
č.
137/46
Sb.
z mobilního inventáře konfiskovaného
kláštera v Oseku a svěřeného do péče
Národní školy v Oseku u Duchcova. (1 f.)
1656
Zápis o vytřídění státního kulturního
majetku NKK podle zákona č. 137/46 Sb.
z mobilního inventáře konfiskovaného
kláštera v Oseku svěřeného do péče Muzea
města Duchcova. (1 f.)
1657
Koncept
k
seznamu předmětů
převzetí
NG
určených
(označených
pouze
inventárním číslem). (1 f.)
b) Korespondence
1658
Dopis Karla Macka (správce kláštera) Z.
Wirthovi
informující
o
změnách
po
příchodu nově ustanoveného zmocněnce z
úřadu pro věci církevní. (2 f.)
1659
Dopis Karla Macka Z. Wirthovi informující
o zrušení národní správy v klášteře. (1 f.)
1660
Dopis Ředitelství střední škol v Oseku
(podepsán ředitel - podpis nečitelný) NKK
žádající o uvolnění drobnohledu z majetku
cisterciáků v Oseku. (1 f.)
1661
Dopis bez podpisu (osoba třídící inventář
11. 10. 1949
XVI.
1949
XVI.
květen 1950
XVI.
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
kláštera) Z. Wirthovi žádající pokyny pro
likvidaci klášterního muzea. (1 f.)
c) Poznámky Z. Wirtha
1662
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci – koncept
seznamu institucí, kterým byly propůjčeny
předměty z kláštera na revers. (2 f.)
1663
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci kláštera postup opatředění k zajištění předmětů v
květnu roku 1950. (1 f.)
1664
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci kláštera
Osek - postup třídění a koncept seznamu
institucí, které předměty a knihy převzaly.
(1 f.)
1665
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - pokyny k
likvidaci klášterní knihovny. (3 f.)
1666
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - pokyny k
likvidaci archivu. (1 f.)
1667
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - postup
likvidace klášterního muzea. (1 f.)
1668
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci – koncept
seznamu pro NKK vytříděných předmětů.
(10 f.)
1669
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci – koncept
seznamu předmětů vytříděných pro NKK z
bývalé klášterní galerie. (6 f.)
1670
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - pokyny
pro odvoz vytříděných předmětů do sběren.
(1 f.)
123. Zámek Oselce (okr. Strakonice)
(Původní majitel V. Boos-Waldek)
a) Dokumenty
1671
Seznam inventárních předmětů převzatých
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
20. 3. 1947
XVI.
b. d.
XVI.
NKK podle zákona č. 137/46 Sb. ze zámku
Oselce. (9 f.- 2 vyhotovení)
b) Poznámky Z. Wirtha
1672
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku
Oselce - pokyny pro odvoz vytříděných
předmětů. (1 f.)
124. Zámek Osová-Bytiška (okr. Žďár n. Sázavou)
(Původní majitel Dr. K. Haugwitz)
a) Poznámky Z. Wirtha
1673
Poznámky Z. Wirtha k architektuře zámku
Osová-Bytíška. (1 f.)
b) Fotografie
1674
Dopisnice s fotografií Osové Bytýšky.
125. Zámek Osvračin (okr. Domažlice)
(Původní majitel O. Ziegler)
a) Dokumenty
1675
Zápis o komisionálním řízení na zámku
Osvračin konaném dne 20. 3. 1947 za
účelem eliminace inventáře. (1 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1676
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - k historii
zámku a k jeho inventáři.(1 f.)
126. Zámek Otvice (okr. Chomutov)
(Původní majitel nezjištěn)
1677
Seznam předmětů převzatých pro NKK ze
6. 9. 1947
XVI.
b. d.
XVI.
6. 8. 1947
XVI.
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
31. 3. 1948
XVI.
zámku Otvice. (1 f.)
127. Zámek Paskov (okr. Frýdek-Místek)
(Původní majitel R. O. Stolberg-Slolberg)
1678
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku - k
architektuře a postupu třídění. (3 s., )
128. Zámek Pavlovice (okr. Přerov)
a) Dokumenty
1679
Protokol sepsaný dne 6. 8. 1947 na zámku v
Pavlovicích o vyklízení zámku v Pavlovicích.
(2 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1680
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku v
Pavlovicích - popis umístění vytříděných
skupin předmětů. (1 f.)
1681
Poznámky Z. Wirtha k zámeckému parku v
Pavlovicích. (1 f., )
129. Zámek Peruc (okr. Louny)
(Původní majitel F. A. Thun-Hohenstein)
1682
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku
Peruc - seznam institucí, kterým byly svěřeny
předměty ze zámku. (1 f., )
130. Zámek Petrohrad (okr. Litoměřice)
(Původní majitel E. Czernin)
1683
Zápis o komisionálním jednání na
25. 9. 1946
XVI.
4. 11. 1948
XVI.
4. 11. 1948
XVI.
4. 11. 1948
XVI.
4. 11. 1948
XVI.
4. 11. 1948
XVI.
zámku Petrohrad konaném dne 25. 9.
1946. (1 f.,)
1684
Seznam předmětů vytříděných NKK v
Praze, podle zákona č. 137/46 Sb. jako
státní kulturní majetek z mobilního
inventáře zámku v Petrohradě (pro
sběrnu Krásný Dvůr). (5 f.+1 f.doplněk k seznamu)
1685
Seznam předmětů vytříděných NKK v
Praze podle zákona č. 137/46 Sb. jako
státní kulturní majetek z mobilního
inventáře zámku v Petrohradě a
uložených v Muzeu společenské a
tělesné kultury v Jemništi. (1 f., )
1686
Seznam předmětů vytříděných NKK
v Praze podle zákona č. 137/46 Sb.
jako
státní
mobilního
kulturní
majetek
z
zámku
v
inventáře
Petrohradě a svěřených jako státní
deposit
do
správy
Umělecko-
průmyslovému muzeu v Praze. (1 f.)
1687
Seznam předmětů vytříděných NKK
v Praze podle zákona č. 137/46 Sb.
jako
státní
mobilního
kulturní
majetek
z
zámku
v
inventáře
Petrohradě a svěřených jako státní
deposit do správy - Vojenského muzea,
Technického muzea, Zemědělského
muzea. (1 f., 2 vyhotovení,)
1688
Seznam předmětů vytříděných NKK v
Praze podle zákona č. 137/46 Sb. jako
státní kulturní majetek z mobilního
inventáře zámku v Petrohradě a
svěřených jako státní deposit do správy
Umělecko-průmyslového
muzea
v
Praze. (1 f.,)
1689
Seznam předmětů vytříděných NKK
4. 11. 1948
XVI.
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
v Praze podle zákona č. 137/46 Sb.
jako
státní
mobilního
kulturní
majetek
z
zámku
v
inventáře
Petrohradě a svěřených jako státní
deposit do správy NG v Praze. (1 f.,)
1690
Seznam předmětů vytříděných NKK
v Praze, podle zákona č. 137/46 Sb.
jako
státní
mobilního
kulturní
majetek
z
zámku
v
inventáře
Petrohradě a svěřených jako státní
deposit do správy Národní galerie v
Praze. (1 f.,)
1691
Seznam grafických listů vytříděných
NKK v Praze podle zákona č. 137/46
Sb. jako státní kulturní majetek z
mobilního
inventáře
zámku
v Petrohradě a svěřených jako deposit
grafické sbírce Národní galerie v
Praze. (3 f., 2 vyhotovení, )
131. Zámek Planá u Mariánských Lázní (okr. Mariánské Lázně)
(Původní majitel J. Nostitz-Rieneck, vytříděno 6.-10. 9. 1948)
- na obálce - seznam institucí, kterým byly jednotlivé druhy předmětů předány psaný Z. Wirthem.
a) Dokumenty
1692
Seznam předmětů vytříděných NKK v
Praze jako státní kulturní majetek z
mobilního inventáře zámku v Plané u
10. 9. 1948
XVI.
Mariánských Lázní ve dnech 6. - 10. 9.
1948 (pro sběrnu v Kynžvartě). (4 f.)
1693
Seznam předmětů vytříděných jako
státní
kulturní
majetek
NKK
10. 9. 1948
XVI.
10. 9. 1948
XVI.
10. 9. 1948
XVI.
10. 9. 1948
XVI.
b. d.
XVI.
z
mobilního inventáře zámku Plané u
Mariánských Lázní a svěřených do
správy Muzeu společenské kultury v
Jemništi. (2 f.)
1694
Seznam předmětů vytříděných NKK
jako státní kulturní majetek NKK z
mobilního inventáře zámku Plané u
Mariánských Lázní a svěřených do
správy Státnímu zemědělskému muzeu
v Praze. (1 f.)
1695
Seznam předmětů vytříděných jako
státní
kulturní
majetek
NKK
z
mobilního inventáře zámku Plané u
Mariánských Lázní a svěřených do
správy Státního hippologického muze
ve Slatiňanech. (1 f.)
1696
Seznam předmětů vytříděných jako
státní
kulturní
majetek
NKK
z
mobilního inventáře zámku Plané u
Mariánských Lázní a svěřených do
správy Vojenskému muzeu v Praze. (1
f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1697
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci poznámky k některým vytříděným
předmětům. (1 f.)
132. Zámek Poběžovice (okr. Horšovský Týn)
(Původní majitel K. Condenhove-Calergi, vytříděno 22.-25. 6. 1948)
- obálka – seznam institucí, kterým byly jednotlivé předměty předány, psaný Z. Wirthem. (b.d.)
a) Dokumenty
1698
Zápis o komisionálním řízení na zámku
20. 3. 1947
XVI.
b. d.
XVI.
6. 2. 1953
XVI.
1953
XVI.
b. d.
XVI.
22. 9. 1949
XVI.
Poběžovice konaném dne 20.3. 1947 o
současném stavu zámecké budovy a
inventáře
a
o
doporučeních
do
budoucna. (1 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1699
Poznámky Z. Wirth k eliminaci zámku
Poběžovice - doplněk seznamu s
pokyny pro odvoz. (1 f.)
133. Zámek Poděbrady (okr. Nymburk)
1700
Kopie
žádosti
ONV
a
MNV
v Poděbradech MŠO v Praze o
prohlášení zdejšího zámku za objekt I.
kategorie. (1 f.)
1701
- Připojena průvodní zpráva k žádosti
ONV v MNV v Poděbradech o
prohlášení zdejšího zámku za objekt I.
kategorie. (6 f.)
1702
- Připojeny plány jednotlivých pater
zdejšího zámku. (9 f.)
134. Zámek Pohled (okr. Havlíčkův Brod)
(Původní majitel K. Feststitzová)
a) Dokumenty
1703
Seznam předmětů vytříděných NKK v
Praze podle zákona č. 137/46 Sb. jako
státní kulturní majetek z mobilního
inventáře
Pohledu
a
konfiskovaného
zámku
uložených
Muzeu
v
společenské kutury v zámku Jemništi.
(2 f.)
1704
Seznam předmětů vytříděných NKK v
22. 9. 1949
XVI.
23. 9. 1949
XVI.
23. 9. 1949
XVI.
23. 9. 1949
XVI.
Praze podle zákona č. 137/46 Sb. jako
státní kulturní majetek z mobilního
inventáře
konfiskovaného
zámku
Pohledu a svěřených jako státní
depositum
do
držby
a
správy
Okresního vlastivědného muzea ve
Žďáru n. Sázavou. (1 f.)
1705
Seznam předmětů vytříděných NKK v
Praze podle zákona č. 137/46 Sb. jako
státní kulturní majetek z mobilního
inventáře
konfiskovaného
zámku
Pohledu pro sběrnu na zámku Kačině.
(10 f.)
1706
Seznam předmětů vytříděných NKK v
Praze podle zákona č. 137/46 Sb. jako
státní kulturní majetek z mobilního
inventáře
konfiskovaného
zámku
Pohledu a svěřených jako státní
depositum do držby a péče dále
uvedených ústavů - Národního muzea
v Praze, Národní galerie v Praze,
Náprstkova muzea v Praze. (1 f.)
1707
Revers na předměty vytříděné NKK v
Praze podle zákona č. 137/46 Sb. jako
státní kulturní majetek z mobilního
inventáře
konfiskovaného
zámku
Pohledu a svěřených do držby a péče
Místního národního výboru v Pohledu.
(3 f.+3 f., 2 vyhotovení, )
1708
Revers na předměty vytříděné NKK v
23. 9. 1949
XVI.
23. 9. 1949
XVI.
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
Praze podle zákona č. 137/46 Sb. jako
státní kulturní majetek z mobilního
inventáře
konfiskovaného
zámku
Pohledu a svěřené do držby a péče
Místního národního výboru v Pohledu.
(1 f.+1 f., 2 vyhotovení,)
1709
Revers na předměty vytříděné NKK
v Praze podle zákona č. 137/46 Sb.
jako
státní
kulturní
majetek
z
mobilního inventáře konfiskovaného
zámku Pohledu a svěřené do držby a
péče
ředitelství
střední
školy
v
Pohledu. (1 f.+1 f., 2 vyhotovneí, )
b) Poznámky Z. Wirtha
1710
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci pokyny
pro
odvoz
vytříděných
předmětů. (1 f.)
1711
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci –
koncept
seznamu
ponechaných
farnímu
předmětů
úřadu
v
Pohledu. (1 f.)
135. Zámek Police u Jemnice (okr. Třebíč)
(Původní majitel baron A. Wražda, vytříděno 11.-14. 10. 1949)
1712
Poznámky Z. Wirtha k historii zámku
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
Police. (1 f., )
1713
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci pokyny
pro
odvoz
vytříděných
předmětů a seznam institucí, kterým
mají být předměty předány. (1 f.,)
1714
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci –
koncept
seznamu
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
10. 11. 1947
XVI.
předmětů
vytříděných pro NKK. (23 f.)
1715
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci –
koncept
seznamu
předmětů
vytříděných pro Státní hippologické
muzeum ve Slatiňanech. (2 f.)
1716
Poznámky Z. Wirth k eliminaci –
koncept
seznamu
předmětů
vytříděných pro Zemědělské muzeum v
Praze. (1 f.)
1717
Poznámky Z. Wirth k eliminaci –
koncept
seznamu
předmětů
vytříděných pro Národní galerii. (1 f.)
1718
Poznámky Z. Wirth k eliminaci –
koncept
seznamu
předmětů
vytříděných pro Muzeum společenské
kultury v Jemništi. (3 f.)
1719
Poznámky Z. Wirth k eliminaci –
koncept seznamu předmětů uložených
v zámecké kapli. (4 f.)
136. Zámek Potštejn (okr. Rychnov n. Kněžnou)
(Původní majitel F. J. Dobrženský)
a) Korespondence
1720
Dopis Národního výboru v Potštejně
(podepsán předseda O. Dostál) NKK,
k němuž byl je připojen opis soupisu
inventáře zámku v Potštejně. (1 f.)
1721
Opis dopisu Dr. J. Helferta (ředitele
23. 10. 1947
XVI.
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
16. 5. 1949
XVI.
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
b. d.
XVI.
Zemského muzea v Brně) a Fr.
Martince
(obecního
tajemníka
v Potštejně) NPF v Praze ve věci
soupisu
inventáře
na
zámku
v
Potštejně. (1 f.)
1722
- Připojen soupis inventáře zámku v
Potštejně. (8 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1723
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku
Potštejn
-
pokyny
pro
odvoz
vytříděných předmětů. (1 f.)
137. Praha - Valdštejnský palác na Malé Straně
I. Obálka
a) Dokumenty
1724
Protokol
o
převzetí
blíže
nespecikovaných cenných věcí dne 16.
5. 1949 pravděpodobně od NPF (B.
Hirsche). (1 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1725
Pokyny Z. Wirtha k organizaci sběrny
ve Valdštejnském paláci. (4 s.)
1726
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci seznam předmětů z bytu „Angličana“,
zřejmě
převzato
do
sběrny
ve
Veltrusích. (7s.)
1727
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci –
koncept
seznamu
vytříděných
předmětů pro – Národní galerii,
Vojenské muzeum, Národní muzeum,
grafickou sbírku Národní galerie,
Náprstkovo muzeum, Orientální ústav,
Muzeum
společenské
kultury
v
Jemništi. (27s.)
II. obálka - Valdštejnský palác II. - věci deponované v pokojích v I. patře paláce.
1728
Opis seznamu mobilií z I. patra
b. d.
XVI.
Valdštejnského paláce. (4s.,)
III. obálka- Skladiště NPF ve Valdštejnském paláci, (Dokumenty k předmětům, které byly NKK
z tohoto skladiště převzaty pro sběrnu ve Veltrusích a pro různé vědecké ústavy.)
a) Dokumenty
1729
Opis soupisu odebraných předmětů
13. 6. 1947
XVI.
1947
XVI.
5. 1. 1950
XVI.
22. 7. 1949
XVI.
10. 10. 1949
XVI.
NKK ze skladu NPF ve Valdštejnském
paláci v Praze. (2 s.,)
1730
Rozšířený
soupis
předmětů
odebraných NKK ze skladu NPF ve
Valdštejnském paláci v Praze. (3 s.,)
1731
Potvrzení o převzetí předmětů od NPF
pro NKK. (1 f.)
b) Korespondence
1732
Dopis NPF (podepsán za předsedu Dr.
Placht) NKK doprovázející seznam
předmětů, které byly odebrány ze
skladu
Valdštejnského
paláce
a
žádající jejich ocenění. (1 f.,)
1733
Dopis NPF (podepsán za předsedu Dr.
Stryhal) NKK doprovázející seznam
předmětů, odebraných NKK ze skladu
NPF ve Valdštejnském paláci dne 13.6.
1947 se žádostí o dodatečné ocenění.
(1 f.)
c) Poznámky Z. Wirtha
1734
Poznámky
Z.
Wirtha
-
seznam
b.d.-po 1949
XVI.
17. 3. 1949
XVI.
25. 3. 1949
XVI.
20. 6. 1949
XVI.
b.d.
XVI.
8. 1. 1948
XVII.
b. d.
XVII.
předmětů vybraných ze skladiště NPF
pro jednotlivé vědecké instituce a
instalace zámků. (10s.)
IV. obálka - Valdštejnský palác – „Postroje pro Slatiňany“
1735
Seznam
postrojů
předaných
z
Waldštýnského paláce pro zámek
Slatiňany, psaný A. Soukupem. (7s.,)
1736
Potvrzení o převzetí předmětů z
Valdštejnského paláce
pro
Státní
hippologické muzeum ve Slatiňanech.
(1 f.,)
V. obálka - Valdštejnský palác – kaple
1737
Seznam předmětů převzaných NKK ze
skladiště NPF ve Valdštejsnkém paláci
v Praze v kapli. (7s.)
1738
Koncept seznamu rodinných fotografií
a kreseb Waldštejnů. (2s.,)
138. Zámek Proseč – Obořiště (okr. Pelhřimov)
(Původní majitel F. Wenzel-Sternbach)
a) Dokumenty
1739
Seznam předmětů převzatých pro NKK
(pro sběrnu Jemniště) ze zámku
Proseč-Obořiště. (2 f., 2 vyhotovení)
b) Poznámky Z. Wirtha
1740
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci –
k historii zámku. (1 f.,)
139. Zámek Račice (okr. Vyškov)
(Původní majitel Schoeller a spol.)
- prázdná obálka
140. Zámek Ráj u Darkova (okr. Karviná)
(Původní majitel Dr. J. Larisch-Mönnich)
1741
Protokol o komisionálním jednání na
21. 11. 1947
XVII.
zámku Ráji u Darkova dne 21. 11.
1947 za účelem přidělení novému
nabyvateli. (1 f.,)
141. Zámek Ratibořice (okr. Náchod)
(Původní majitel B. Schaumburg-Lippe, vytříděno 10.-12. 5. 1950, převezeno do sběrny
Náchod.)
a) Dokumenty
1742
Opis zprávy k místnímu šetření,
12. 12. 1949
XVII.
30. 12. 1949
XVII.
24. 3. 1950
XVII.
provedenému dne 12. 12. 1949 v
Ratibořicích zástupci Stavoprojektu,
KNS v Hradci Králové, v rámci
pochůzkové
komise
pro
zjištění
potřebných úprav v Babiččině údolí,
vzhledem k celostátním oslavám v roce
1950. (3 f.)
1743
Odhad
finančního
rekonstrukci
objektů
nákladu
v
na
obvodu
Babičina údolí v Ratibořicích. (2 f.)
1744
Seznam
Jaroslava
obrazů
Vika
z
majetku
vybraných
ing.
NKK
v Praze pravděpodobně pro instalaci
zámku Ratibořice. (1 f.)
1745
Revers na prapor vysloužilců v České
12. 5. 1950
XVII.
31. 12. 1949
XVII.
11. 5. 1950
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
Skalici ze zabaveného majetku Bedřich
ze Schaumburg-Lippe v Náchodě
převzaný jako státní kulturní majetek
od NKK pro Městské muzeum Boženy
Němcové. (1 f.)
1746
Opis technické zprávy týkající se
finančního nákladu na rekonstrukci
objektů v obvodu Babičina údolí v
Ratibořicích. (1 f.,)
b) Poznámky k eliminaci
1747
Poznámky k eliminaci – koncept
seznamu předmětů vytříděných pro
jednotlivé instituce a sběrny. (7 f.)
1748
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci pravděpodobně pokyny pro odvoz
vytříděných předmětů ze zámku. (1 f.)
1749
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci soupis institucí, kterým měly být
vytříděné předměty předány. (2 f.)
1750
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci –
koncepty
seznamů
předmětů
vytříděných pro jednotlivé instituce pro
NKK,
Náprstkovo
muzeum,
Technické muzeum, Vojenské muzeum,
Státní
hippologické
Slatiňanech,
muzeum
Muzeum
ve
společenské
kultury v Jemništi. (42 f.)
Ratibořice - Instalace zámku, výběr předmětů z jiných zámků pro instalaci
a) Dokumenty
1751
Seznam
předmětů
inventáře
sběrny
instalaci
prvního
vybraných
sychrovské
patra
z
23. 5. 1950
XVII.
23. 5. 1950
XVII.
23. 5. 1950
XVII.
23. 5. 1950
XVII.
24. 5. 1950
XVII.
24. 5. 1950
XVII.
25. 5. 1950
XVII.
25. 5. 1950
XVII.
pro
zámku
v Ratibořicích dne 23. 5. 1950 (4 f.)
1752
Seznam předmětů převzatých ze sběrny
v zámku mnichovohradišťském pro
instalaci prvního patra zámku v
Ratibořichích dne 23. 5. 1950. (1 f.)
1753
Seznam
předmětů
vybraných
z
inventáře sběrny v Hrubém Rohozci
pro instalaci prvního patra zámku
ratibořického dne 23. 5. 1950. (1 f.)
1754
Seznam
předmětů
vytříděných
ze
sběrny a z vlastního zařízení zámku
opočenského pro instalaci prvního
patra zámku ratibořického, vybraných
dne 23.5. 1950. (1 f.)
1755
Seznam
předmětů
vytříděných
ze
sběrny a z vlastního zařízení zámku
náchodského pro instalaci prvního
patra zámku ratibořického. (1 f.)
1756
Seznam
předmětů
vytříděných
ze
sběrny a vlastního inventáře zámku v
Hrubém Rohozci pro instalaci prvního
patra zámku ratibořického dne 24. 5.
1950. (1 f.)
1757
Seznam
předmětů
vlastního
vytříděných
inventáře
z
zámku
frýdlantského pro instalaci prvního
patra zámku ratibořického dne 25.5.
1950. (1 f.)
1758
Seznam
předmětů
vytříděných
ze
sběrny a vlastního inventáře zámku a
skladu v Sychrově pro instalaci
prvního patra v zámku v Ratibořicích
dne 25. 5. 1950. (1 f.)
1759
Seznam
předmětů
vytříděných
z
30. 5. 1950
XVII.
7. 6. 1950
XVII.
8. 6. 1950
XVII.
13. 6. 1950
XVII.
15. 6. 1950
XVII.
inventáře zámku v Chlumci n. Cidlinou
pro instalaci druhého poschodí zámku
ratibořského dne 24. 5. 1950. (1 f.)
1760
Seznam
předmětů
převzatých
ze
zámeckého inventáře v Náchodě k
instalaci prvního patra ratibořického
zámku. (1 f.)
1761
Seznam
předmětů
převzatých
z
opočenského zámku pro instalaci I.
patra zámku ratibořického vybraných
dne 8. 6. 1950.(1 f.)
1761a
Seznam předmětů vybraných dne 19. 6.
1950 ve skladech zámku sychrovského
pro
instalaci
I.
patra
zámku
ratibořického. (1 f.)
1762
Seznam obrazů převezených dne 15. 6.
1950 ze zámku Náchod určených pro
instalaci zámku Ratibořice. (2 f.)
1763
Časový plán prací v Ratibořicích. (2 f.)
jaro 1950
XVII.
1764
Inventář instalovaných místností v I.
1951
XVII.
b. d.
XVII.
patře zámku v Ratibořicích sestavený
Dr. Hejnou. (52 f.)
1765
Seznam zařízení zámku ratibořického z
konfiskovaného majetku podle dekretů
č. 12 a 108/1945 Sb., instalovaného
v přízemí a většinou v I.patře - s
uvedením umístění předmětu. (7 f., 2
vyhotovení)
1766
Plán instalace I. patra zámku v
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
13. 9. 1950
XVII.
10. 11. 1950
XVII.
Ratibořicích. (1 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1767
Seznam
předmětů
vrácených
z
instalace Ratibořic do sběrny v
Náchodě.(1 f.)
1768
Poznámky Z. Wirtha k instalaci zámku
-
seznam
některých
vybraných
předmětů. (2 f.)
1769
Poznámky Z. Wirtha k instalaci –
program
výmalby
instalovaných
pokojů. (2 f.)
1770
Poznámky Z. Wirtha k instalaci –
koncept instalačního programu. (4 f.)
1771
Poznámky Z. Wirtha k instalaci
mobiliáře. (1 f.)
1772
Poznámky Z. Wirtha k instalaci –
seznam předmětů pro instalaci podle
jednotlivých místností. (11 f.)
142. Zámek Roudnice (okr. Litoměřice)
a) Dokumenty
1773
Potvrzení předsedy NKK Z. Wirtha, že
převza ze Státního oblastního archivu
zemědělského v Roudnici jmenované
katalogy sbírek. (1 f.)
1774
Seznam
rodinných
ikonografických,
dokumentů
převzatých
jako
státní kulturní majetek do depositu
zámku
ve
technického
Veltrusích,
muzea
Národního
v
Praze,
Národopisného muzea Náprstkova,
Muzea společenské kultury v Jemništi.
(1 f.)
1775
Seznam institucí, kterým byly předány
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
22. 9. 1950
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
27. 8. 1948
XVII.
předměty ze zámku Roudnice. (1 f.)
1776
Seznam
obrazů
převezených
ze
státního zámku Roudnice na zámek
v Nelahozevsi. (5 f.)
1777
Úmrtní oznámení o smrti správce
Státního
oblastního
zemědělského
v
archivu
Roudnici
Karla
Jeřábka. (1 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1778
Plán přidělení kulturního inventáře
zámku v Roudnici různým institucím.
(2 f.)
1779
Koncept seznamu předmětů v muzeu
na zámku v Roudnici. (9 f.)
1780
Koncept
seznamu
odvezených
ze
v
předmětů
zámeckého
Roudnici
muzea
do
Sychrova,
Uměleckoprůmyslového
muzea,
Technického muzea a do Veltrus. (1 f.)
1781
Poznámky
Z.
Wirtha
k
zámku
v Roudnici-různé. (4 f.)
143. Zámek Rokytnice u Přerova (okr. Přerov)
1782
Soupis obrazů, rytin, litografií a jiných
reprodukcí různých technik ve sbírce
obrazů v zámku Rokytnici. (3 s.,)
144. Zámek Slatiňany (okr. Chrudim)
(Původní majitel Dr. J. K. Trauttmannsdorff)
a) Dokumenty
1783
Zápis o komisionálním jednání na
20. 2. 1947
XVII.
26. 3. 1948
XVII.
26. 3. 1948
XVII.
26. 3. 1948
XVII.
1. 4. 1948
XVII.
1. 4. 1948
XVII.
2. 4. 1948
XVII.
zámku ve Slatiňanech ve dnech 18-20.
2. 1947 ve věci výběru předmětů pro
zahraniční
ministerstvo,
mexické
vyslanectví apod. (1 f.,)
1784
umělecko-průmyslových
Seznam
předmětů
převzatých
jako
státní
kulturní majetek NKK a odevzdaných
do správy Umělecko-průmyslového
muzea v Praze z inventáře zámku ve
Slatiňanech. (4s.)
1785
Seznam předmětů určených z inventáře
zámku
ve
Slatiňanech
NKK
k
odevzdaní do správy Vlastivědného
muzea
pro
východní
Čechy
v
vytříděných
z
Chrudimi. (1 f.)
1786
Seznam
předmětů
inventáře zámku ve Slatiňanech NKK v
Praze, jako státní kulturní majetek a
odevzdaných do správy Vojenského
muzea v Praze. (2s.)
1787
Dodatek
k
seznamu
předmětů
deponovaných ve sběrně NKK v zámku
Jemništi. (1 f.)
1788
Seznam předmětů určených z inventáře
zámku slatiňanského NKK v Praze, za
státní
kulturní
majetek
a
deponovaných ve sběrně NKK v zámku
Jemništi. (2s.)
1789
Seznam map určených NKK za státní
kulturní majetek a svěřený do správy
Zeměpisnému
ústavu
Karlovy
university v Praze. (1 f.,)
1790
Dodatek
k
seznamu
předmětů
2. 4. 1948
XVII.
2. 4. 1948
XVII.
25. 2. 1949
XVII.
b. d.
XVII.
12. 1. 1946
XVII.
20. 2. 1946
XVII.
deponovaných ve Vojenském muzeu v
Praze. (1 f.,)
1791
Seznam předmětů vytříděných NKK
jako státní kulturní majetek a svěřený
do správy Státního hippologického
muzea ve Slatiňanech. (2s.,)
1792
Převzato z úschovy v zootechnickém
pstavě pro Hippologické muzeum ve
Slatiňanech, NKK z různých zámků. 1
f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1793
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci seznam předmětů určených pro sběrnu
ve Žlebech, Jemništi a pro instituce v
Praze. (1 f.,)
145. Zámek Slavkov (okr. Vyškov)
1794
Opis dopisu Zemského cizineckého
svazu v Brně Ministerstvu zemědělstí
NPF žádají přidělení konfiskovaného
zámku ve Slavkově do své správy. (2 f.)
1795
Odpověď
NPF
Zemskému
svazu
cizineckému v Brně na jejich žádost o
přidělení zámku ve Slavkově. (1 f.)
145. Zámek Sloup (okr. Česká Lípa)
(Vytříděno dne 24. 4. 1947, 21. 7. 1949 a 7. 9. 1949, převezeno do sběren na Sychrově a ve
Valdštejnském paláci.)
a) Dokumenty
1796
seznamu
Fragment
předmětů
7. 5. 1947
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
11. 2. 1948
XVII.
b. d.
XVII.
vytříděných na zámku Sloup pro NKK.
(15s.)
1797
Seznam předmětů, které J. Scheybal
dne 7. 9. 1949 převezl ze zámku Sloup
do sběrny na zámku Sychrov. (1 f.,)
b) Poznámky Z. Wirtha
1798
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci koncept
seznamu
vytříděných
předmětů. (11 s., )
1799
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci popis umístění jednotlivých předmětů v
zámku. (2s.)
1800
Poznámky
Z.
Wirtha
–
koncept
seznamu předmětů, které mají být
odvezeny
do
NKK
sběrny
ve
Valdštejnském paláci. (1 f.)
146. Zámek Sokolnice (okr. Brno-venkov)
(Původní majitel Dr. V. Mitrowský)
a) Dokumenty
1801
Protokol
o
komisionálním
řízení
vykonaném ve dnech 10. a 11. 2. 1948
na zámku v Sokolnicích u Brna za
účelem eliminace předmětů. (1 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1802
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci pravděpodobně pokyny pro odvoz
předmětů
do
Jemniště. (1 f.)
sběrny
na
zámku
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - k
1803
b. d.
XVII.
3. 9. 1949
XVII.
3. 9. 1949
XVII.
3. 9. 1949
XVII.
3. 9. 1949
XVII.
architektuře a vybavení zámku. (1 f.,)
147. Zámek Sokolov (Falknov) (okr. Sokolov)
(Původní majitel E. Nostitz)
a) Dokumenty
18
Zápis o vytřídění státního kulturního majetku
04
podle zákona č. 137/46 Sb. z mobilního
inventáře konfiskovaného zámku v Sokolově
(předáno do sběrny Kynžvart). (2s.,)
18
Zápis o vytřídění státního kulturního majetku
05
podle zákona č. 137/46 Sb. z mobilního
inventáře konfiskovaného zámku v Sokolově a
svěřeného do péče ústavům v Praze - Státní
mapové sbírce v Praze, Státní galerii v Praze,
numismatické
sbírce
Národního
muzea,
Technickému muzeu v Praze, Zemědělskému
muzeu v Praze, Náprstkovu muzeu v Praze,
Vojenskému muzeu. (1 f.,)
18
Zápis o vytřídění státního kulturního majetku
06
podle zákona č. 137/46 Sb. z mobilního
inventáře konfisovaného zámku v Sokolově a
svěřeného do péče Muzea společenské kultury
v zámku Jemništi. (1 f.,)
18
Zápis o vytřídění státního kulturního majetku
07
podle zákona č. 137/46 Sb. z mobilního
inventáře konfisovaného zámku v Sokolově a
svěřeného do péče Státního hippologického
muzea v Slatiňanech. (1 f., )
b) Poznámky Z. Wirtha
18
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - popis
08
uložení vytříděných předmětů. (1 f.,)
b. d.
XVII.
20. 11. 1947
XVII.
b. d.
XVII.
8. 4. 1949
XVII.
8. 4. 1949
XVII.
148. Zámek Solca – Karviná (okr. Karviná)
(Původní majitel Dr. J. Larisch-Mönnich)
a) Dokumenty
1
Protokol o komisionálním jednání na zámku
8
Karvinná, konaném dne 20. 11. 1947 ve věci
0
eliminace předmětů pro NKK podle zákona č.
9
137/46 Sb. (2s.,)
b) Poznámky Z. Wirtha
1
Poznámky
Z.
Wirtha
k
8
architektuře, historii zámku a k osudu mobiliáře
1
po roce 1945. (2s., )
eliminaci
-
k
0
149. Zámek Staré Mitrovice (okr. Benešov)
(Původní majitel F. Blaschka)
a) Dokumenty
1
Seznam předmětů vytříděných na základě
8
zákona 137/46 NKK jako státní kulturní majetek
1
z mobilního inventáře konfiskovaného zámku ve
1
Starých Mitrovicích-Přestavlkách ve dnech 4.8. 4. 1949 (pro sběrnu Jemniště). (5 s.,)
1
Seznam předmětů vytříděných na základě
8
zákona 137/46 Sb. NKK jako státní kulturní
1
majetek z mobilního inventáře konfiskovaného
2
zámku ve Starých Mitrovicích-Přestavlkách ve
dnech 4.-8. 4. 1949 a svěřených do správy
Národní galerie v Praze. (1 f.,)
1
Seznam předmětů vytříděných na základě
8
zákona 137/46 Sb. NKK jako státní kulturní
1
majetek z mobilního inventáře konfiskovaného
3
zámku ve Starých Mitrovicích-Přestavlkách ve
8. 4. 1949
XVII.
8. 4. 1949
XVII.
8. 4. 1949
XVII.
8. 4. 1949
XVII.
b. d.
XVII.
dnech 4.-8. 4. 1949 a svěřených do správy
Náprstkova muzea v Praze. (1 f.,)
1
Seznam předmětů vytříděných na základě
8
zákona 137/46 Sb. NKK jako státní kulturní
1
majetek z mobilního inventáře konfiskovaného
4
zámku ve Starých Mitrovicích-Přestavlkách ve
dnech 4.-8. 4. 1949 svěřených do správy
Českého technického muzea v Praze. (1 f.,)
1
Seznam předmětů vytříděných na základě
8
zákona 137/46 Sb. NKK jako státní kulturní
1
majetek z mobilního inventáře konfiskovaného
5
zámku ve Starých Mitrovicích-Přestavlkách ve
dnech 4.-8. 4. 1949 a svěřených do správy
Vojenskému muzeu v Praze. (1 f.,)
1
Seznam předmětů vytříděných na základě
8
zákona 137/46 Sb. NKK jako státní kulturní
1
majetek z mobilního inventáře konfiskovaného
6
zámku ve Starých Mitrovicích-Přestavlkách ve
dnech 4.-8. 4. 1949 a uložených ve sbírce Muzea
tělesné a společenské kultury v Jemništi. (1 f.,)
b) Poznámky Z. Wirtha
1
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - zřejmě
8
pokyny pro odvoz vytříděných předmětů. (1 f.,)
1
7
148. Zámek Staré Sedliště (okr. Tachov)
(Původní majitel H. Unterichterová)
1
Zápis o komisionálním řízení na zámku Staré
8
Sedliště
1
charakterizující architekturu zámku, technický
8
stav budovy a uložení inventáře. (1 f.,)
konaném
dne
28.
3.
28. 3. 1946
XVII.
16. 6. 1950
XVII.
b. d.
XVII.
25. 6. 1946
XVII.
31. 1. 1947
XVII.
b. d.
XVII.
1946
149. Zámek Štiřín (okr. Praha – východ)
(Původní majitelé rodina Ringhofferů)
a) Dokumenty
1
Seznam materiálu vytříděného pro NKK
8
(sběrnu Jemniště) na zámku Stiřín dne 16. 6.
1
1950. (1 f.,)
9
b) Poznámky Z. Wirtha
1
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Stiřín -
8
k nejcennějším zdejším předmětům. (1 f.,)
2
0
150. Zámek Strážnice (okr. Hodonín)
(Původní majitel A. Magnis)
a) Dokumenty
1
Dopis NPF MNV ve Strážnici týkající se žádosti
8
o ponechání zařízení ve zdejším zámku. (1 f.)
2
1
1
Zápis o komisionálním jednání na zámku
8
Strážnice ve dnech 29.-30. 1. 1947 ve věci
2
vytřídění předmětů. (2s.,)
2
1
Seznam předmětů vytříděných na základě
8
zákona č. 137/46 Sb. NKK jako státní kulturní
2
majetek z mobilního inventáře konfiskovaného
3
zámku ve Strážnici na Moravě, převzatých do
správy NKK v Praze. (5s.,)
1
Seznam předmětů vytříděných na základě
8
zákona č. 137/46 Sb. NKK jako státní kulturní
2
majetek z mobilního inventáře konfiskovaného
4
zámku ve Strážnici a předaných jako deposit
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
Československé tabákové režii. (2s.,)
1
Seznam předmětů vytříděných na základě
8
zákona č. 137/46 Sb. NKK jako státní kulturní
2
majetek z mobilního inventáře konfiskovaného
5
zámku ve Strážnici a odevzdaných jako státní
depot místnímu muzeu ve Strážnici. (4s.,)
b) Poznámky Z. Wirtha
1
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - obecně o
8
architektuře a inventáři zámku. (1 f.,)
2
6
1
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - seznam
8
institucí, které si odvezly knihy či předměty ze
2
zámku. (1 f., )
7
c) Fotografie
1
Fotografie gobelínu ze zámku Strážnice.
8
(vlhkostí značně poničená, popsáná Z. Wirthem.
2
(1 f.,)
8
160. Zámečky kolem Sušice - Karlov, Chlum, Dolní Těšov, Horní Krušec, Zejbiš (Poschingerův
dvůr), Kněžice, Kojšice, Dolení Krušec, Palvínov, Těšov (okr. Klatovy)
1
Zápis o komisionálním řízení konaném dne
8
24.6.1947 na zámcích Karlov, Chlum, Dolní
25. 6. 1947
XVII.
2
Těšov, Horní Krušec za účelem vybrání
9
předmětů, které převezme NKK. (3 f.)
Zámek Dolní Krušec:
1
Seznam předmětů vytříděných na základě
8
zákona 137/46 Sb. NKK jako státní kulturní
3
majetek z mobilního inventáře konfiskovaného
0
zámku Dolní Krušec a předaných do sběren
15. 10. 1947
XVII.
19. 9. 1948
XVII.
15. 10. 1947
XVII.
b. d.
XVII.
15. 10. 1947
XVII.
NKK. (3 f.-3 vyhotovení)
1
Seznam předmětů vytříděných na základě
8
zákona 137/46 Sb. NKK jako státní kulturní
3
majetek z mobilního inventáře konfiskovaného
1
zámku Dolní Krušec a předaných do sběren
NKK (zkrácený oprati prvnímu seznamu).(1 f.)
Zámek Horní Krušec:
1
Seznam předmětů vytříděných na základě
8
zákona 137/46 Sb.NKK jako státní kulturní
3
majetek z mobilního inventáře konfiskovaného
2
zámku Horní Krušec předaných do sběren NKK
- rozšířený. (1 f.-2 vyhotovení)
1
Seznam předmětů vytříděných na základě
8
zákona 137/46 Sb. NKK jako státní kulturní
3
majetek z mobilního inventáře konfiskovaného
3
zámku Horní Krušec předaných do sběren
NKK. (1 f.)
Zámek Chlum u Sušice:
1
Seznam předmětů vytříděných na základě
8
zákona 137/46 Sb. NKK jako státní kulturní
3
majetek z mobilního inventáře konfiskovaného
4
zámku Chlum u Sušice a předaných do sběren
NKK. (1 f.- 2 vyhotovení)
1
Soupis předmětů vytříděných na základě zákona
8
137/46 Sb. NKK jako státní kulturní majetek z
3
mobilního inventáře konfiskovaného zámku
5
Chlumu u Sušice předaných do sběren NKK
b. d.
XVII.
17. 10. 1947
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
15. 10. 1947
XVII.
15. 10. 1947
XVII.
(zkrácený oproti prvnímu seznamu). (1 f.)
Zámek Kojšice (Jiřičná):
1
Seznam předmětů vytříděných na základě
8
zákona 137/46 Sb. NKK jako státní kulturní
3
majetek z mobilního inventáře konfiskovaného
6
zámku Kojšice (Jiřičná) předaných do sběren
NKK. (3 f.-3 vyhotovení)
Zámek Pavlínov:
1
Soupis předmětů vybraných pro NKK z
8
inventáře zámku Pavlínov podle zákona č.
3
137/46 Sb. (1 f.)
7
1
Soupis inventárních čísel předmětů vybraných
8
ze zámku Pavlínova pro NKK. (1 f.)
3
8
Zámek Těšov:
1
Seznam předmětů vytříděných na základě
8
zákona 137/46 Sb. NKK jako státní kulturní
3
majetek z mobilního inventáře konfiskovaného
9
zámku Těšov předaných do sběren NKK. (1 f.-2
vyhotovení)
Zámek Zeibiš:
1
Seznam předmětů vytříděných na základě
8
zákona 137/46 Sb. NKK jako státní kulturní
4
majetek z mobilního inventáře konfiskovaného
0
zámku Zeibiš předaných do sběren NKK. (1 f.-3
vyhotovení)
161. Zámek Sychrov (okr. Mladá Boleslav)
(Původní majitel Dr. A. Rohan)
a) Dokumenty
1
Seznam různých věcí odvezených ze zámku
8
Sychrov na zámek Jemniště. (2 f.)
23. 9. 1948
XVII.
29. 9. 1948
XVII.
30. 9. 1948
XVII.
5. 6. 1951
XVII.
29. 9. 1948
XVII.
b. d.
XVII.
4
1
1
Seznam předmětů předaných předsedou NKK Z.
8
Wirthem
4
zemědělství z mobiliáře zámku Sychrov pro
2
učiliště ministerstva zemědělství v zámku v
zástupci
NPF
pro
ministerstvu
Doksích. (1 f.)
1
Úřední záznam o předání předmětů ze zámku
8
Sychrova předsedou NKK Z. Wirthem zástupci
4
NPF. (1 f.)
3
1
Seznam
zámeckého
nábytku
sychrovského
8
převezeného k účelům instalačním do zámku
4
Bítova na Moravě. (1 f.)
4
1
Úřední záznam sepsaný dne 29. 9. 1948 v zámku
8
Sychrově ve věci odevzdání části kancelářského
4
zařízení zástupci NPF, pobočka Liberec. (1 f.)
5
b) Poznámky Z. Wirtha
1
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - koncept
8
soupisu předmětů vytříděných pro jednotlivé
instituce.(5 f.)
4
6
162. Zámek Šanov, Emin zámek (okr. Zlín)
(Původní majitelka E. Kuen-Belassisová)
1
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - k umístění
8
vytříděných předmětů ze zámku. (1 f.)
b. d.
XVII.
7. 11. 1945
XVII.
4. 7. 1945
XVII.
27. 3. 1946
XVII.
4
7
163. Zámek Šternberk (okr. Olomouc)
(Původní majitel F. J. Liechtenstein)
1
Zápis o otevření válečného úkrytu vzácných
8
předmětů na zámku ve Šternberku sepsaný dne 7.
4
11. 1945. (5 f.)
8
164. Zámek Švihov (okr. Klatovy)
(Původní majitel Evžen Černín z Chudenic)
1
Opis dopisu Národního výboru Švihov Okresní
8
rolnické komisi
4
konfiskace dvora Švihov a vodního hradu, který
9
je jeho součástí. (1 f.)
v
Klatovech týkající
se
165. Zámek Tachov (okr. Tachov)
(Původní majitel A. Windischgrätz)
a) Dokumenty
1
Zápis o komisionálním jednání na zámku
8
Tachově dne 27. 3. 1946. (2 f.)
5
0
b) Poznámky Z. Wirtha
1
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku Tachov
8
- k obrazům ze zdejšího zámku. (2 f.)
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
5. 12. 1945
XVII.
únor 1948
XVII.
b. d.
XVII.
5
1
166. Zámek Teplice n. Metují (okr. Náchod)
(Původní majitel G. Hampel-Faltisová)
1
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - plán uložení
8
vytříděných předmětů. (1 f.)
5
2
167. Zámek Teplice-Šanov (okr. Teplice)
(Původní majitel Dr. J. Clary-Aldringen)
a) Dokumenty
1
Úřední záznam o prohlídce zámku Teplicích-
8
Šanově, konané ve středu 5. prosince 1945 za
5
účasti
3
vrchního komisaře ing. Pravence a tajemníka
odborného přednosty Dr. Z. Wirtha,
Soukupa. (1 f.)
1
Koncept reversu MNV v Teplicích –Šanově
8
potvrzující, že dnešního dne převzal a do správy
5
zdejšího Městského muzea odevzdal dále
4
vypočtené vnitřní zařízení jako depositum NKK
v Praze. (1 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci – plán umístění
8
předmětů pro jednotlivé instituce. (1 f.)
5
5
1
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci – seznam
8
institucí, kterým byly zapůjčeny předměty na
5
revers. (1 f.)
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
6
1
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - k depositům
8
ze zámeckého inventáře. (1 f.)
5
7
1
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci – seznam
8
předmětů vytříděných ze zámecké knihovny pro
5
NKK, pro sběrnu Veltrusy. (1 f.)
8
1
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci – poznámky k
8
jednotlivým druhům vytříděných předmětů. (3 f.)
5
9
1
Poznámky Z. Wirtha ke kresbám z pozůstalosti
8
prince de Ligne. (1 f.)
6
0
168. Zámek Tochovice (okr. Příbram)
1
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - plán umístění
8
vytříděných předmětů. (1 f.)
6
1
1
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - koncept
8
seznamu vytříděných předmětů pro jednotlivé
6
instituce. (14 f.)
2
169. Zámek Tovačov (okr. Přerov)
(Původní majitel Dr. V. Guttmann)
a) Dokumenty
1
Zápis o vytřídění vnitřního zařízení na zámku
8
Tovačově. (1 f.)
18. 8. 1948
XVII.
zámku
18. 8. 1948
XVII.
1
Zápis o exekuční věci ve věci neoprávněného
26. 8. 1948
XVII.
8
zabavení předmětů ze zámku podepsán Okresní
6
soud v Kojetíně (JUDr. L. Kubala). (1 f.)
27. 9. 1947
XVII.
6. 9. 1948
XVII.
b. d.
XVII.
6
3
1
Doplňek
soupisu
8
Tovačov. (1 f.)
inventáře
kaple
6
4
5
b) Korespondence
1
Opis dopisu pobočky NPF v Olomouci národní
8
správě zkonfiskovaného velkostatku Tovačov
6
žádající pořizování přesného soupisu mobiliáře
6
při každém jeho předávání a odvážení. (1 f.)
1
Dopis Františka Korejčíka ze zámku v Tovačově
8
Z. Wirthovi žádající potvrzení na Z. Wirthem
6
odvezené mezzotinty a rytiny ze zámku. (1 f.)
7
b) Poznámky Z. Wirtha
1
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - plánek zámku
8
Tovačov. (1 f.)
6
8
1
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - plán situace
8
zámku a města, poznámky k jednotivým
6
místnostem zámku. (4 f.)
b. d.
XVII.
4. 11. 1949
XVII.
4. 11. 1949
XVII.
4. 11. 1949
XVII.
30. 9. 1947
XVII.
21. 8. 1945
XVII.
20. 8. 1945
XVII.
9
170. Zámek Trpisty (okr. Tachov)
1
Seznam předmětů vytříděných NKK podle zákona
8
č. 137/46 Sb. z mobilního inventáře zámku
7
Trpisty. (7 f.)
0
1
Seznam předmětů vytříděných NKK podle zákona
8
č. 137/46 Sb. z mobilního inventáře zámku Trpisty
7
a určených pro Náprstkovo muzeum v Praze. (1
1
f.)
1
Zámek Trpisty - stručná charakteristika zámecké
8
kaple s připojeným soupisem inventáře sakristie a
7
kaple. (2 f.)
2
171. Zámek Třebušín (okr. Litoměřice)
1
Zápis o komisionálním řízení na zámku Třebušín
8
konaném dne 30.9.1947 ve věci eliminace
7
předmětů pro NKK. (1 f.)
3
172. Zámek Třebíč (okr. Třebíč)
1
Nájemní
smlouva
8
velkostatku
7
v Třebíči a Muzejním spolkem v Třebíči o nájmu
4
části budovy zdejšího zámku. (2 f.)
1
Smlouva mezi Národní správou velkostatku dříve
8
Waldstein-Wartenberg a MNV v Třebíči ohledně
dříve
mezi
národní
správou
Waldstein-Wartenberg
7
umístění Městského archivu ve zdejšín zámku. (1
5
f.)
173. Zámek Úsov (okr. Šumperk)
(Původní majitel J. II. Liechtenstein)
a) Dokumenty
1
Zápis o komisionálním řízení konaném dne 5. 2.
8
1947 na zámku Úsov na Moravě vě veci prohlídky
7
zámku a zajištění jeho sbírek. (2 f.)
5. 2. 1947
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
6
b) Poznámky Z. Wirtha
1
Poznámky Z. Wirtha k historii a archiktuře
8
zámku. (1 f.)
7
7
1
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - ke sbírkám
8
místního muzea. (4 f.)
7
8
c) Fotografie
1
Pohlednice s fotografií zámku Úsov. (vlhkostí
8
značně poničená, 1 f.)
7
9
174. Zámek Valeč (okr. Karlovy Vary)
(Původní majitel Dr. J. Larisch-Mönnich, vytříděno 15.-18. 11. 1949)
a) Dokumenty
1
Zápis o komisionálním řízení na zámku Valči dne
8
11. 2. 1947 ve věci ohodnocení zámecké budovy
11. 2. 1947
XVII.
7
po stránce stavební a dokončení vylučovacích
9
prací inventáře. (1 f.)
1
Seznam předmětů vytříděných NKK jako státní
8
kuturní
8
konfiskovaného zámku ve Valči (sběrna Krásný
0
Dvůr). (5 f.)
majetek
z
mobilního
17. 11. 1949
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
17. 7. 1945
XVII.
1948
XVII.
inventáře
b) Poznámky Z. Wirtha
1
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - pokyny pro
8
odvoz vytříděných předmětů ze zámku. (2 f.)
8
1
175. Zámek Velichov (okr. Karlovy Vary)
(Původní majitel F. Ledebour)
1
Seznam předmětů vytříděných při vyklizení zámku
8
Velichova pro NKK. (2 f.)
8
2
176. Zámek Veltrusy (okr. Mělník)
(Původní majitel K. Chotek)
a) Dokumenty
1
Protokolární zápis o škodách způsobených
8
neznámými pachateli v zámku ve veltrusích v noci
8
s 15. na 16. července 1945. (2 f.)
3
1
Koncept článku Z. M. Zengera: Státní zámek
8
Veltrusy, (uveřejněno v Svět v obrazech, č. 36,
8
1948, s. 12-13)
4
1
Zápis
o jednání komise svolané na popud
8
Československých státních statků o rozdělení
8
nemovitostí mezi NKK a Československé státní
5
statky. (3 f.)
18. 7. 1949
XVII.
b) Korespondence
1
Dopis MNV ve Veltrusích FNO v Praze ve věci
8
uložení cenných předmětů z majetku K. Chotka na
8
zámku ve Veltrusích. (1 f.)
15. 2. 1947
6
1
Opis dopisu NKK (za předsedu podepsán B.
8
Patka) v Praze Ministerstvu zemědělství, odboru
8
IX-B/22 ve věci odevzdání zámku Veltursy do
7
správy NKK. (5 f.)
1
Dopis NKK (podepsán B. Patka) Z. Wirthovi
8
týkající se otevření státního zámku Veltrusy
8
veřejnosti. (1 f.)
19. 7. 1949
XVII.
5. 9. 1949
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
8
b) Poznámky Z. Wirtha
1
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - k jednotlivým
8
předmětům ze zámku Veltrusy. (2 f.)
8
9
177. Zámek Velké Březno (okr. Ústí n. Labem)
(Původní majitel K. Chotek)
1
Poznámky Z. Wirtha k sestavení protokolu o
8
komisi s KNV na zámku Velké Březno konané dne
9
19. 9. 1951. (1 f.)
0
1
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - o předmětech,
8
které mají být v zámku ponechány. (1 f.)
9
1
1
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - soupis institucí,
8
kterým byly vytříděné předměty NKK předány.(1
9
f.)
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
2
1
Poznámky Z. Wirtha o úpravách zámku před
8
instalací pro ing. arch. B. Štorma. (2 f.)
9
3
1
Poznámky Z. Wirtha k přípravě instalace zámku. (1 f.)
8
9
4
178. Zámek Velké Losiny (okr. Šumperk)
(Původní majitel A. Liechtenstein)
a) Korespondence
1
Vizitka - dopis prof. Dr. Jana Kabelíka (ze
28.
8
Zemského výzkumného ústavu pro hygienu
pravděpodobn
9
venkova ve Velkých Losinách) Z. Wirthovi, ke
ě22
5
kterému
byl
přiložen
plán
potřeb
2.
1949
XVII.
tohoto
výzkumného ústavu v zámku. (2 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - soupis přemětů
8
pro
9
muzeum v Olomouci, Antikvu v Praze. (1 f.)
Uměleckoprůmyslové
muzeum,
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
Krajské
6
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - různé. (2 f.)
1
8
9
7
22
Není uvedeno vročení.
179. Zámek Veselí n. Moravě (okr. Hodonín)
a) Dokumenty
1898
Seznam inventárií převezených ze zámku
14. 10. 1946
XVII.
9. 12. 1949
XVII.
Veselí n. Moravě do sběrny ve Valticích. (3
f.)
b) Korespondence
1899
Dopis NPF NKK ve věci ocenění vycpanin ze
zámku Veselí n. Moravě. (2 f.)
180. Zámek Veselíčko (okr. Přerov)
(Původní majitel L. Podstatský-Liechtenstein, vytříděno 19.-20. 8. 1948, převezeno do sběrny
Buchlovice.)
- obálka - seznam sběren a institucí, kterým byly předměty ze zámku předány. (1s., rkp. ZW.,
b.d.)
1900
Fragment inventáře zámku Veselíčko. (7 f.-
b. d.
XVII.
1947
XVII.
21. 10. 1947
XVII.
1948
XVII.
od str. 82- 88)
181. Zámek Vizovice (okr. Zlín)
1901
Pozvánka na slavnost převzetí zámku ve
Vizovicích do správy NKK dne 27. 10. 1947.
(1 f.)
1902
Zpráva o přeložení slavnosti převzetí zámku
ve Vizovicích pro nemoc ministra prof. Dr. J.
Stránského na dobu pozdější. (1 f.)
1903
Pozvánka na slavnost převzetí zámku ve
Vizovicích do správy NKK dne 13. 6. 1948.
(1 f.)
1904
Koncept slavnostního projevu Z. Wirtha při
červen 1948
XVII.
24. 10. 1947
XVII.
b. d.
XVII.
29. 3. 1949
XVII.
18. 10. 1949
XVII.
18. 10. 1949
XVII.
slavnostním převzetí zámku ve Vizovicích do
správy NKK. (11 f.)
182. Zámek Vlašim (okr. Benešov)
(Původní majitel K. Auersperg)
a) Dokumeny
1905
Inventář předmětů ze zámecké kaple ve
Vlašimi převzatých pro NKK. (5 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1906
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - pokyny pro
odvoz vytříděných předmětů. (1 f.)
183. Zámek Zahrádky (Neuschloss) (okr. Česká Lípa)
(Původní majitel , vytříděno 27.-30. 9. a 17.-18. 10. 1949)
a) Dokumenty
1907
Posudek
Jaroslava
Poša
na
ocenění
předmětů pocházejících ze Zahrádek u České
Lípy (doplněn přípis Z. Wirtha o dalším
postupu ve věci těchto předmětů). (1 f.)
1908
Seznam předmětů vytříděných NKK podle
zákona č. 137/46 Sb. jako státní kulturní
majetek
z
mobilního
inventáře
konfiskovaného zámku v Zahrádkách u České
Lípy a uložených v Muzeu společenské
kultury v zámku Jemniště. (2 f.)
1909
Seznam předmětů vytříděných NKK podle
zákona č. 137/46 Sb. a svěřených do držby a
péče dále uvedených ústavů - Technického
muzea v Praze, Státní mapové sbírky v Praze,
Státní galerie (grafická sbírka) v Praze,
Státního
hippologického
muzea
ve
Slatiňanech. (1 f.- 2 vyhotovení)
1910
Seznam předmětů vytříděných NKK podle
18. 10. 1949
XVII.
22. 9. 1948
XVII.
b. d.
XVII.
zákona č. 137/46 Sb. jako státní kulturní
majetek
z
mobilního
inventáře
konfiskovaného zámku v Zahrádkách u České
Lípy a uložených v Muzeu společenské
kultury v zámku Jemništi. (2 f.)
b) Korespondence
1911
Dopis Ing. Antonína Mündela (ředitele
zemědělsko-technické služby a předsedy
Zaměstnanecké rady Státních výzkumných
ústavů zemědělských v Praze, Dejvicích)
NPF v Praze ve věci odprodání části nábytku
ze zámku Zahrádky u České Lípy. (2 f.)
184. Zámek Zámrsk (okr. Ústí n. Orlicí)
(Původní majitel K. Gottl a spol.)
1912
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci zámku
Zámrsk - reversům. (2 f.)
185. Zámek Zbiroh (okr. okr. Rokycany)
(Bývalý majitel Colloredo-Mansfeld, vytříděno dne 13: 10. 1948 pro sběrnu Hořovice)
- Na obálce seznam sběren a institucí, kterým byly NKK vytříděné předměty předány. (rkp. ZW.,
b.d.)
1913
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - o cenných
b. d.
předmětech na zámku. (1 f.)
186. Zámek Žadlovice (okr. Šumperk)
(Původní majitel Dr. V. J. Wiesenberg, vytříděno 23.-25. 11. a 1.-2. 12. 1949)
XVII.
a) Dokumenty
1914
Potvrzení Rektorátu Palackého university, že
29. 11. 1949
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
22. 3. 1950
XVII.
13. 3. 1950
XVII.
13. 3. 1950
XVII.
13. 3. 1950
XVII.
převzal od NKK jako státní depositum z
movitostí
žadlovického
zámku
uvedené
předměty. (2 f.)
b) Poznámky Z. Wirtha
1915
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - pokyny pro
odvoz vytříděných předmětů. (1 f.)
1916
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - koncept
seznamu vytříděných předmětů podle jejich
druhů a podle institucí, kterým mají být
přiděleny. (18 f.)
187. Zámek Žamberk (okr. Ústí n. Orlicí)
(Původní majitel K. Parisch)
a) Dokumenty
1917
Revers Národního technického muzea, že
převzalo jako trvalé depositum NKK uvedené
předměty. (1 f.-2 vyhotovení)
1918
Soupis předmětů vytříděných NKK podle
zákona č. 137/46 sb. ze zámku Žamberk a
určených pro Národní muzeum v Praze. (1 f.
– 3 vyhotovení)
1919
Soupis předmětů vytříděných NKK podle
zákona č. 137/46 sb. ze zámku Žamberk a
určených pro Technické muzeum v Praze. (1
f.-3 vyhotovení)
1920
Seznam vytříděných NKK podle zákona č.
137/46 sb. ze zámku Žamberk a uložených ve
skladišti stříbra v zámku Jemništi. (2 f.- 3
vyhotovení)
1921
Depositní revers na knihy a jiné kulturní
18. 3. 1950
XVII.
18. 3. 1950
XVII.
22. 3. 1950
XVII.
23. 3. 1950
XVII.
25. 3. 1950
XVII.
27. 3. 1950
XVII.
27. 3. 1950
XVII.
31. 3. 1950
XVII.
4. 4. 1950
XVII.
materiály svěřené v úschovu knihovně
Náprstkova muzea v Praze ze zámku
Žamberka. (2 f.)
1922
Revers Grafické sbírky NG v Praze, že
převzala knihy a grafické listy zabavené
podle zákona č. 123/1948 Sb. ze zámku v
Žamberku. (2 f.- 2 vyhotovení)
1923
Seznam
knih
převzatých
Vojenským
historickým muzeem dne 18. 3. 1950 jako
depositum od NKK ze zámku Žamberk. (4 f.)
1924
Revers Státní mapové sbírky, že převzala do
správy jako depositum mapy a atlasy ze
zámku Žamberk uvedené v připojených dvou
listech, (podepsán Doc. Dr. Karel Kuchař,
správce Státní mapové sbírky). (1 f.)
1925
Seznam
grafik
převzatých
Vojenským
historickým muzeem dne 18.3. 1950 jako
depositum od NKK ze zámku Žamberk. (2 f.)
1926
Potvrzení Ústavu pro dějiny umění UK, že
převzal knihy z oboru dějin umění ze zámku
Žamberk (podepsán prof. Dr. Jan Květ). (1 f.)
1927
Seznam knih ze zámku Žamberku, které byly
předány do Ústavu dějin umění UK. (3 f.)
1928
Revers správy numismatického oddělení NM
na příjem depozitu NKK ze zámku Žamberk.
(1 f.)
1929
Dodatek soupisu knih, přijatých Ústavem
dějin umění UK ze zámecké knihovny
v Žamberku - soupis knih, které byly
přenechány uměleckohistorickému semináři
Palackého university v Olomouci.(2 f.)
1930
Revers podepsaný zástupci Veřejné Husovy
20. 4. 1950
XVII.
20. 4. 1950
XVII.
24. 2. 1950
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
knihovny v Žamberku potvrzující převzetí
knih ze zámku Žamberk od NKK do držby a
správy. (1 f.)
1931
- Připojen seznam knih převzatých zástupci
Veřejné Husovy knihovny v Žamberku ze
zámku Žamberk od NKK. (12 f.)
1932
Seznam předmětů vytříděných NKK v Praze
podle zákona č. 137/46 Sb. jako státní
kulturní majetek z mobilního inventáře
konfiskovaného
zámku
v
Žamberku
a
uložených ve sběrně NKK na zámku v
Opočně. (6 f.-2 vyhotovení)
1933
Seznam mincí ze zámku Žamberk předaných
Numismatickému oddělení NM v Praze. (10
f.)
1934
Seznam map a atlasů, které převzala do
správy jako depositum Státní mapová sbírka
ze zámku Žamberk od NKK. (2 f.)
1935
Seznam předmětů vytříděných NKK podle
zákona č. 137/46 sb. ze zámku Žamberk a
svěřených do péče Státnímu zemědělskému
muzeu v Praze. (1 f.-4 vyhotovení)
1936
Opis reversu muzejního spolku Městského
muzea v Žamberku (podepsán Dr. Alberta,
správce) o převzetí uvedených předmětů od
NKK. (1 f.)
1937
Soupis předmětů vytříděných NKK podle
zákona č. 137/46 sb. ze zámku Žamberk a pro
sběrnu v Jemništi. (2 f. – 3 vyhotovení)
b) Korespondence
1938
Kopie odpovědi NKK Finanční prokuratuře
13. 3. 1950
XVII.
17. 3. 1950
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
b. d.
XVII.
v Hradci Králově ve věci zabavení majetku
Karla Parishe v Žamberku. (2 f.)
1939
Dopis NKK Státnímu hippologickému muzeu
ve Slatiňanech informující o zaslání části
vytříděného mobiliáře ze zámku Žamberk. (1
f.)
c) Poznámky Z. Wirtha
1941
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - koncept
části seznamu vytříděných předmětů podle
druhů a institucí. (16 f.)
1942
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - pokyny pro
odvoz vytříděných předmětů. (1 f.)
1943
Poznámky Z. Wirtha k eliminaci - poznámky
určené pro knihovního referenta NKK J.
Chaloupku. (2 f.)
188. Zámek Ždánice (okr. Hodonín)
(Původní majitel J. II. Lichtenstein)
1944
Poznámky
Z.
Wirtha
k
eliminaci
charakteristika
zámku
a
nejcenějších
-
předmětů. (1 f.)
189. Zámek Žinkovy (okr. Plzeň - jih)
(Původní majitel Dr. E. Škoda, vytříděno 14.-15.10. 1948, převezeno do sběrny Blatná.)
- obálka - seznam institucí, kterým byly vytříděné předměty předány. (b. d.)
- prázdná obálka
5) Dokumenty Z. Wirtha nevztahující se k činnosti NKK
1. Bétlémská kaple
1945
Dopis redaktora Československého rozhlasu (podpis
nečitelný) Z. Wirthovi o zaslání schématu rozhovoru
s názvem „Kde kázal mistr Jan Hus“. (1 f.)
27. 6. 1951
XVIII.
1946
- Příloha dopisu obsahující schéma reportážního
rozhovoru (s poznámkami a doplňky Z. Wirtha). (3 f.)
27. 6. 1951
XVIII.
1947
Koncept odpovědí Z. Wirhta v tomto rozhovoru.
(vlhkostí částečně nečitelné, 6 f.)
27. 6. 1951
XVIII.
2. Budoucí využití kláštera v Emazích v Praze
1948
Memorandum o budoucím využití staré části bývalého 1950
kláštera Benediktinů v Emauzích. (2 f.+3 f., originál +
koncept psaný Z. Wirthem)
3. Přidělení Valdštejnské jízdárny obci pražské
XVIII.
1949
Dopis - rezoluce zástupců ministerstva informací, hl.
města Prahy, NPF a NKK Ministerstvu průmyslu,
odboru II. (k rukám Dr. Rejla) ve věci přidělení
Valdštejnské jízdárny obci pražské. (1 f., 1. f.)
8. 9. 1947
XVIII.
1950
Záznam o poradě konané dne 8. 9. 1947 v kanceláři
NKK ve věci pronájmu jízdárny a zahrady
Valdštýnského paláce. (2 f., 2.-3. f.)
8. 9. 1947
XVIII.
7. 1. 1921
XVIII.
1952
Pozvánka Severočeského musea v Liberci na otevření
Září 1947
nově instalovaných sbírek Severočeského musea. (1 f.,
1. f.)
XVIII.
1953
Opis dopisu Severočeského musea v Liberci zvoucí na
otevření nově instalovaných sbírek. (1 f., 2. f.)
1947
XVIII.
8. 5. 1951
XVIII.
4. Obrazy Jana von Ravensteyna
1951
Zpráva prof. Dr. G. Schwartze o původu obrazů Jana
von Ravensteyna. (1 f.)
5. Severočeské muzeum v Liberci
6. Umělecká řemesla
1954
Koncept vyjádření Z. Wirtha k historii a současnému
stavu uměleckého řemesla u nás. (4 f.,)
7. Zdeněk Nejedlý
1955
Soupis Nejedlého prací ve Společnosti a Muzeum B.
Smetany. (1 f.)
7. 2. 1953
XVIII.
1956
Poznámky Z. Wirtha k dětství Z. Nejedlého v Litomyšli.
(1 f.)
b. d.
XVIII.
8. Osud pražských kulturních ústavů za okupace
1957
Osud pražských kulturních ústavů za okupace.
(Koncept zprávy Z. Wirtha) (4 f.)
b. d.
XVIII.
6) Státní fotoměřický ústav
1. Dokumenty
1958
Kopie potvrzení o převzetí některých plánů
22. 2. 1946
z registratury bývalého velkostatku v Černovicích. (1 f.)
XVIII.
1959
Potvrzení knihovny Náprstkova muzea (podepsán Dr.
22. 3. 1946
B. Lifka), že převzala fotografie a fotografická alba od Z.
Wirtha. (1 f.,)
XVIII.
1960
Soupis signatur map a obrazů uložených ---přečíst...
XVIII.
1961
Grafický materiál Vinoř deponovaný v grafickém
kabinetu Státní galerie v Praze. (2s., str., bd)
XVIII.
2. Korespondence Státního fotoměřického ústavu
a) Přijatá
1962
Doprovodný dopis Ředitelství velkostatku v Dolním
Adršpachu Státnímu fotoměřického ústavu v Praze k
zasílaným fotografiím nalezeným ve starém zámku
velkostatku Dolní Adršpach. (1 f.,)
26. 11. 1945
XVIII.
1963
Dopis Ústavu pro dějiny umění KU v Praze (podepsán
7. 1. 1946
Dr. O. Blažíček) Fotoměřickému ústavu v Praze žádající
předání Wirthem slíbených publikací. (1 f.,)
XVIII.
1964
Doprovodný dopis pověřence MŠO v Turnově J.
Scheybala Fotoměřickému ústavu v Praze k zasílaným
fotografiím z Frýdlantu a Hrádku n. Nisou. (1 f.,)
14. 1. 1946
XVIII.
1965
Dopis Národní správy velkostatku Mar. Preysingové
Sloup u Boru Státnímu fotoměřickému úřadu v Praze
ve věci o zaslání fotografií ze zámku. (1 f.)
11. 2. 1946
XVIII.
1966
Dopis J. Scheybala Státnímu fotoměřickému ústavu
v Praze ve věci vyzvednutí plánového a fotografického
materiálu v Záskalí. (1 f.,)
20. 2. 1946
XVIII.
1967
Doprovodný dopis kulturního referenta místní správní 27. 2. 1946
komise v Novém Městě p. Smrkem (podpis nečitelný)
Státnímu fotoměřickému ústavu o zaslání fotografií. (1
f.,)
XVIII.
1968
Koncept dopisu Státního fotoměřického ústavu Sboru
národní bezpečnosti v Kunraticích žádající zaslání
fotografií nalezených J. Scheybalem na zámečku v
Kunraticích. (1 f.,)
25. 2. 1946
XVIII.
1969
Koncept dopisu Státního fotoměřického ústavu v Praze 25. 2. 1946
MNV v Záskalí týkající se převzetí plánů a
fotografického materiálu J. Scheybalem pro tento
ústav. (1 f.,)
XVIII.
b) Odeslaná
3. Poznámky Z. Wirtha
1970
Poznámky Z. Wirtha k fotografiím nacházejícím se na
zámcích v Čechách na Moravě (3 f.,)
b. d.
XVIII.
1971
Poznámky Z. Wirtha ke knihám fotografií nalézajících
se na zámcích - Štiřín, Kunratice, Zahrádky, Višňové,
Lázeň, Žinkovy, Slatiňany. (1 f.,)
b. d.
XVIII.
1972
Poznámky Z. Wirtha ke grafikám nalézajících se na
zámcích Suchomasty, Višňové, Sudovice, Mníšek,
Zahrádky. (1 f.)
b. d.
XVIII.
1973
Poznámky Z. Wirtha - k fotografiím a grafikám ze
zámku Lázeň a Štiřín. (3 f.,)
b. d.
XVIII.
1974
Poznámky Z. Wirtha - k fotografiím ze zámků Štiřín,
Višňové, Mníšek, Kouto. (1 f.,)
b. d.
XVIII.
1975
Poznámky Z. Wirtha - k fotografiím a grafikám ze
zámků Uherčice, Bělohrad, Kopidlno. (1 f.)
b. d.
XVIII.
1976
Poznámky Z. Wirtha k fotografiím a grafikám ze zámku b. d.
Vinoř. (7 f.,)
XVIII.
1977
Poznámky Z. Wirtha k zajištění fotografických přístrojů b. d.
a negativů z vily Richterovy v Mildenavě. (1 f.)
XVIII.
1978
Poznámky Z. Wirtha - různé poznámky k uložení
fotografických a grafických sbírek. (1 f.)
b. d.
XVIII.
1979
Poznámky Z. Wirtha - o fotografických albech pro
Fotoměřický ústav, a o grafikách ze zámků. (1 f.)
b. d.
XVIII.
b. d.
XVIII.
4. Cizí poznámky
1980
Plan der Stadt Prag - poznámky o plánu Prahy z roku
1757 - pravděpodobně ze zámku Lemberk. (1 f.)
3) Korespondence
1. Korespondence Z. Wirtha
A) KORPORACE
Akademie výtvarných umění v Praze
553
Dopis Akademie výtvarných umění v Praze (podepsán 17. 4. 1951
rektor - podpis nečitelný) ve věci zapůjčení nábytku od
NKK pro vybavení rektorské pracovny. (1 f.,)
XI.
554
Dopis Akademie výtvarných umění v Praze (podepsán 17. 3. 1951
rektor – podpis nečitelný) ve věci zapůjčení nábytku od
NKK pro vybavení rektorské pracovny. (2 f.,)
XI.
Archeologický ústav v Praze
555
Dopis Archeologického ústavu v Praze (podepsán Dr. 29. 7. 1946
Jaroslav Böhm) přimlouvající se za přidělení zámku
v Teplicích-Šanově místnímu muzeu. (1 f.,)
XI.
Archiv a městské sbírky v Chebu
556
Dopis Archivu a městských sbírek v Chebu (podepsán 7. 4. 1952
městský archivář Jaroslav Slavík) ve věci pozůstalosti
Dr. A. Gnirse. (1 f.,)
XI.
Archiv hlavního města Prahy
557
Dopis Archivu hl. m. Prahy (podepsán archivář hl. m. 31. 7. 1946
Prahy V. Vojtíšek) žádající umožnění převzetí některých
novin ze zámku Sukorady u Litoměřic.(1 f.,)
XI.
558
Dopis Archivu hlavního města Prahy (podepsán 23. 8. 1946
archivář hl.m. Prahy V. Vojtíšek) žádající umožnění
doplnit sbírku novin archivu ze zámku Sukorady u
Litoměřic. (1 f.,)
XI.
559
Dopis J. Scheybala Z. Wirthovi ve věci převozu novin a 26. 8. 1946
časopisů ze zámku Sukorady pro Archiv hl. m. Prahy. (1
f.,)
XI.
560
- Připojena kopie dopisu pověřence MŠO J. Scheybala 26. 8. 1946
Archivu hl. m. Prahy ve věci převozu sbírky novin ze
zámku Sukorady u Litoměřic. (1 f.,)
XI.
561
- Připojena kopie dopisu J. Scheybala Národní správě 26. 8. 1946
velkostatku v Sukoradech žádající informace o stavu
sbírky novin v místním zámku. (1 f.,)
XI.
562
Dopis Archivu hlavního města Prahy (podepsán 11. 3. 1947
archivář hl. m. Prahy V. Vojtíšek) týkající se knihovny
Verein für Geschichte der Deutschen in den
Sudetenländern. (2 f.,)
XI.
Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce v Praze
563
Dopis Archivu pro dějiny průmyslu, obchodu a 19. 7. 1949
technické práce v Praze (podepsán tajemník Dr. Jana
Klepla) děkující za znamenité zásilky pro archiv od NKK.
(1 f.,)
XI.
564
Dopis Archivu pro dějiny průmyslu, obchodu a 14. 9. 1949
technické práce v Praze (podepsán tajemník Dr. Jan
Klepl) upozorňující na ohrožené vzácné knihy a
rukopisy na zámku Kačina. (1 f.,)
XI.
565
Dopis Archivu pro dějiny průmyslu, obchodu a 4. 10. 1949
technické práce v Praze (podepsán tajemník Dr. Jan
Klepl) děkující za odpověď na dopis ze 14.9.1949. (1 f.)
XI.
566
Dopis Archivu pro dějiny průmyslu, obchodu a 11. 10. 1949
technické práce v Praze (podepsán tajemník Dr.Jan
Klepl) děkující za přidělení archiválií NKK. (1 f.,)
XI.
567
Dopis Archivu pro dějiny průmyslu, obchodu a 18. 4. 1951
technické práce (podpis nečitelný) děkující za předání
jubilejních a jiných drobných tisků této instituci.(1 f.,)
XI.
Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce v Brně
568
Dopis od přípravného výboru Archivu pro dějiny 4. 6. 1948
průmyslu, obchodu a technické práce v Brně (podepsán
jednatel Dr. V. Richter) ve věci archivu baronů Kleinů
ve Vízmberku. (1 f.,)
XI.
569
Opis dopisu Archivu pro dějiny průmyslu, obchodu a 26. 5. 1948
technické práce v Praze nově zřizované stejné instituci
v Brně (podepsán tajemník Dr. Jan Klepl) ve věci
předání archivu baronů Kleinů ve Vízmberku této
instituci. (1 f.,)
XI.
Česká akademie věd a umění v Praze
570
Dopis České akademie věd a umění v Praze (podepsán 18. 5. 1946
generální tajemník V. Trkal, předseda III. třídy Dr. A.
Sakař) žádající vhodný nábytek pro zařízení
reprezentačních místností. (1 f.,)
XI.
571
Dopis České akademie věd a umění v Praze (podepsán 14. 3. 1951
presidiální ředitel, podpis nečitelný) týkající se opravy
skříní ve Wirthově pracovně.(1 f.,)
XI.
572
Dopis České akademie věd a umění v Praze (podepsán 7. 5. 1951
presidiální ředitel, podpis nečitelný) týkající se skříní
pro archiv České akademie. (1 f.,)
XI.
573
Dopis Československé akademie věd - kabinetu pro 28. 8. 1954
národopis (podepsán ředitel prof. Josef Stanislav) ve
věci převzetí literatury ze zámku Sychrov. (1 f.,)
XI.
České technické muzeum v Praze
574
Dopis Českého technického musea v Praze (podepsán 11. 11. 1946
Ing. Veselý?, podpis částečně nečitelný) žádající
přímluvu pro zachování Zlínského studijního ústavu. (1
f., )
XI.
575
- Připojen opis dopisu Českého technického muzea 11. 11. 1946
v Praze Ministerstvu školství a osvěty ve věci dalšího
osudu sbírek Baťova Studijního ústavu ve Zlíně. (1 f.)
XI.
576
Připojen leták o Technickém muzeu v Praze. (2 f.)
XI.
b. d.
Československý rozhlas – Praha
577
Dopis Československého rozhlasu - Praha (podepsán 14. 11. 1949
Dr. Randýsek) děkující mu za přislíbenou návštěvu
zámku v Bílých Poličanech, který byl této instituci
přidělen. (1 f.,)
XI.
Československé stavební závody v Praze
578
Dopis Československých stavebních závodů v Praze 16. 5. 1951
(podepsán vedoucí oddělení ing. arch. Dr. L. Machoň)
týkající se návrhu rámu od Josefa Mánesa.(1 f.,)
XI.
Dobročinný spolek zaměstnanců národní bezpečnosti v Brně
579
Dopis Dobročinného spolku zaměstnanců národní 20. 4. 194023
bezpečnosti v Brně (podepsáni předseda - Novák a
jednatel František Faret) žádající o vytřídění zámku
v Osové Bitýšce, který byl Spolku přidělen.(1 f., str.,)
Falknovské hnědouhelné doly, národní podnik Falknov n. O.
23
V dopise uvedena pravděpodobně chybná datace, spíše se jedná o rok 1950.
XI.
580
Dopis ředitelství Falknovských hnědouhelných dolů, 28. 5. 1946
národního podniku Falknov n. O. ve věci předmětů ze
zámečku v Chodově.(2 s.,)
XI.
581
Dopis Charity, výrobního a distribučního podniku 19. 9. 1951
(podepsána M. Holubová) žádající soupis věcí, které si
Z. Wirth odvezl z Velehradu. (1 f.,)
XI.
582
Neodeslaná odpověď Z. Wirtha informující o zaslání 1. 10. 1951
zmiňovaného soupisu. (1 f.,)
XI.
Charita
Jednota pro obnovu kláštera bl. Anežky v Praze
583
Dopis Jednoty pro obnovu kláštera bl. Anežky v Praze 29. 11. 1952
(podepsán jednatel ing. Václav Materka) žádající
propůjčení umělecky cenného gotického kříže pro
kostel sv. Salvátora. (1 f.,)
XI.
Kancelář prezidenta republiky
584
Dopis Kanceláře presidenta republiky (podepsán J. 13. 10. 1947
Smutný) ohledně jeho žádosti o získání auta od hradní
správy pro potřeby NKK.(1 f.,)
XI.
585
Dopis Kanceláře presidenta republiky (za přednostu 29. 1. 1952
podepsán Dr. Schenk) NKK (k rukám předsedy Z.
Wirtha) ve věci nabídky části inventáře ze zámku
v Heřmanově Městci.(1 f.,)
XI.
Kapitulní konsistoř v Praze
586
Dopis Kapitulní konsistoře v Praze (podepsán Antonín 10. 11. 1951
S. - příjmení je nečitelné) ve věci kláštera na Sázavě.(1
f.,)
XI.
587
- Připojen dopis M. R. Klementa OSB (z Farního úřadu 9. 11. 1951
Sázava-Buda, z Přípravného výboru oslav 900 výročí sv.
Prokopa na Sázavě) Kapitulní konsistoři v Praze ve věci
využití kláštera. (1 f.,)
XI.
Klub českých turistů
588
Dopis ústředního výboru Klubu českých turistů 18. 5. 1948
(podpisy nečitelné) zvoucí na schůzi památkové komise
této organizace, která měla projednat převzetí
některých dalších zámků do své správy. (1 f.,)
XI.
Knihovna Národního muzea v Praze
589
Dopis Knihovny Národního musea v Praze (podepsán 18. 10. 1948
přednosta Dr. Miloslav Novotný) děkující za zásilku
knih.(1 f.)
XI.
Knížecí arcibiskupská konsistoř v Praze
590
Dopis Knížecí arcibiskupské konsistoře v Praze 4. 9. 1951
(podepsán kapitulní vikář Antonín Stehlík) doprovodný
k dopisu, který dostal kanovník O. Novák. (1 f.,)
XI.
Komise pro obnovu Karolina
591
Dopis Komise pro obnovu Karolina (podepsán 27. 1. 1948
předseda, podpis nečitelný) žádající po něm, aby vyplnil
svůj slib a opatřil tři vhodné lustry pro velkou aulu. (, 1
f.)
XI.
Krajské muzeum v Olomouci
592
Dopis Krajského muzea v Olomouci (podpis nečitelný) 5. 4. 1952
ve věci placení nájemného Ústavem pro hygienu
venkova za využívání části zámku ve Velkých Losinách.
(1 f.,)
XI.
593
- Připojen průklep odpovědi Ústavu pro hygienu 30. 3. 1952
venkova (podepsán prof. Dr. Jan Kabelík) informující o
způsobu placení nájemného tímto Ústavem. (1 f.,)
XI.
594
- Připojen opis dopisu NKK Ústavu pro hygienu venkova 17. 3. 1952
(odpovědný vedoucí dr. Kabelík) ve věci placení
nájemného tímto Ústavem. (1 f.,)
XI.
Kunsthistorisches Museum Wien
595
Dopis Kunsthistorisches Museum Wien (podepsán Dr. 19. 1. 1948
Ernst H. Buschebeck) týkající se některých obrazů ze
zámku Rokytnice u Přerova. (1 f., )
XI.
Magistrat der Stadt Wien
596
Dopis Magistrat der Stadt Wien (podepsán der Leiter 24. 6. 1947
des Archivs der Stadt Wien - Dr. Geyer) dotazující se,
zda na zámku v Jílovém u Prahy v bývalém majetku
Thurn-Hohensteina nejsou zachovány regesta Augusta
v. Doerra o šlechticích ze matrik. (1 f., německy,)
XI.
Městské historické muzeum v Plzni
597
Dopis Městského historického muzea v Plzni (podepsán 19. 6. 1948
vedoucí, podpis nečitelný) týkající se knihovny a
archiválií ze zámku Hrádku u Sušice. (1 f.,)
XI.
598
Dopis Městského historického muzea v Plzni (podepsán 15. 7. 1948
vedoucí, podpis nečitelný) potvrzující příjem zámecké
knihovny z Hrádku u Sušice.(1 f.)
XI.
Městské muzeum ve Vysokém Mýtě
599
Dopis Městského muzea ve Vysokém Mýtě (podepsán 14. 5. 1952
O. Karásek) děkující za předání kreseb Josefa Šembery.
(1 f.,)
XI.
Ministerstvo kultury - státní památkové péče
600
Dopis Ministerstva kultury - státní památkové péče 2. 6. 1954
(podepsána Králová) ve věci převzetí ethnografického
materiálu ze zámku Sychrov pro potřeby
ethnografického kabinetu Československé akademie
věd. (1 f.)
XI.
Ministerstvo národní obrany
601
Dopis Kabinetu Ministerstva národní obrany (podepsán 25. 4. 1949
přednosta, podpis nečitelný) v záležitosti Vojenského
muzea. (2 s.)
XI.
Místní národní výbor v Chocni
602
Dopis MNV v Chocni ve věci dalšího využití místního 31. 7. 1945
zámku a získání románské křtitelnice pro zdejší
muzeum. (1 f.)
XI.
Místní národní výbor v Chrudimi
603
Dopis MNV v Chrudimi žádající urychlenou eliminaci 14. 5. 1948
předmětů na zámku Přestavlky. (1 f.,)
XI.
Místní národní výbor královského věnného města Jemnice
604
Dopis MNV královského věnného města Jemnice 31. 12. 1947
(podepsán předseda, podpis nečitelný) informující o
převzetí zámku v Jemnici. (1 f.,)
XI.
605
Připojen dopis MNV královského věnného města 10. 6. 1946
Jemnice (podpis nečitelný) Ministerstvu zemědělství,
IX. odboru (pro ing. Pravence) ve věci převzetí zámku a
parku v Jemnici. (1 f.)
XI.
Místní národní výbor v Litomyšli
606
Dopis MNV v Litomyšli (podepsán Zdeněk Janků) 11. 6. 1946
týkající se příprav na slavnostní převzetí místního
zámku do správy NKK. (1 f.)
XI.
Moravské umělecko-průmyslové muzeum
607
Dopis Moravského umělecko-průmyslového muzea 8. 3. 1947
(podepsán Dr. V. Richter) o zaslání katalogu výstavy
muzea a informující o současné činnosti této
organizace. (1 f.)
Muzeum hlavního města Prahy
XI.
608
Dopis Muzea hlavního města Prahy (podepsán Dr. 22. 9. 1949
Liška?24) informující o zaslání revesů na předměty
ponechané muzeu jako deposita. (1 f.)
XI.
Muzejní spolek okresního Vrbasova muzea ve Ždánicích
609
Dopis Muzejního spolku okresního Vrbasova muzea ve 17. 6. 1948
Ždánicích (podepsán předseda Jakub Vrbas) žádající o
zapůjčení blíže nespecifikovaných materiálů od NKK. (1
f.)
XI.
Muzejní spolek v Nymburce
610
Dopis Muzejního spolku v Nymburce (podepsán 3. 3. 1952
jednatel Ing. Dudek a předseda Jaroslav Novák) žádající
přidělení historických knih pro zdejší muzejní a archivní
knihovnu.(1 f.)
XI.
611
Dopis Muzejního spolku v Nymburce (podepsán 11. 3. 1952
jednatel Ing. Dudek a předseda Jaroslav Novák) ve věci
záchrany nymburských hradebních valů.(1 f.)
XI.
Muzeum pro Turnov a okolí
612
Dopis Muzea pro Turnov a okolí (podepsán správce 9. 12. 1947
sbírek a jednatel Josef Varcl) ve věci předmětů ze
zámku Malá Skála. (1 f.)
XI.
613
- Připojen opis dopisu Muzejního spolku v Železném 1. 12. 1947
Brodě Správě muzea v Turnově ve věci předmětů ze
zámku Malá Skála. (1 f.)
XI.
614
- Připojen opis odpovědi Muzea pro Turnov (podepsán 6. 12. 1947
Josef Varcl) Muzejnímu spolku v Železném Brodě ve
věci předmětů ze zámku Malá Skála. (1 f.)
XI.
615
- Připojen opis dopisu ONV v Semilech, expositura 9. 12. 1947
v Železném Brodě Správě městského muzea v Turnově
ve věci neoprávněného odvezení muzejního materiálu
ze zámku Malá Skála. (1 f.)
XI.
24
Podpis není zcela čitelný.
616
- Připojen opis odpovědi Muzea pro Turnov a okolí na 10. 12. 1947
předchozí dopis vysvětlující, že se tak stalo na popud
NKK. (1 f.)
XI.
Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových v Praze
617
Dopis Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových 18. 4. 1952
v Praze (podepsán administrátor, podpis nečitelný)
žádající o poskytnutí koberců pro expozici na zámku
v Lužanech ze sběren NKK. (1 f.)
XI.
Náprstkovo muzeum všeobecného národopisu
618
Dopis Náprstkova muzea všeobecného národopisu 8. 3. 1947
v Praze (podepsán Dr. Bohumír Lifka, zemský musejní
rada) žádající podporu při snaze o získání památek na J.
Zeyera z bytu „odsunuté německé příslušnice“ Elsy Idy
Hoffmannové. (1 f.)
XI.
619
Dopis Náprstkova muzea všeobecného národopisu 7. 4. 1952
v Praze (podepsán Dr. Bohumír Lifka) žádající přidělení
regálů pro sbírky tohoto muzea. (1 f.)
XI.
Národní galerie
620
Dopis Národní galerie (podepsán za ředitele Dr. 10. 12. 1948
Jaroslav Lešina25) dotazující se na čtyři deskové obrazy
nacházející se údajně na zámku Kynžvart a pocházející
z baziliky sv. Petra. (1 f.)
XI.
Národní knihovna
621
Dopis Národní knihovny, oddělení knihopisu českých a 23. 9. 1952
slovenských tisků (podpis nečitelný) týkající se knih pro
Památník národní kultury na Strahově. (1 f.)
XI.
Národní kulturní komise - Záměstnanecká organizace a KSČ
622
25
Dopis Zaměstnanecké organizace NKK (podepsána 18. 4. 1950
předsedkyně E. Charvátová) a KSČ (podepsán předseda
Podpis je obtížně čitelný.
XI.
Zdeněk Zelinger) žádající adresáta, aby dal k dispozici
své záznamy o provedených eliminacích na zámcích pro
vytvoření evidenčních seznamů státního kulturního
majetku. (1 f.)
Národní muzeum v Praze
623
Dopis Národního muzea (podepsán Dr. Muchner26) 16. 8. 1951
informující o převzetí materiálu ze zámku Velké Březno
a žádající dva gobeliny od NKK pro výzdobu
Velkopřevorského paláce. (1 f.)
XI.
Botanické oddělení NM
624
Dopis Botanického oddělení NM (podepsán ředitel Dr. 24. 3. 1947
Ivan Klášterský) týkající se časopisu „Gartenschönheit“.
(1 f.)
XI.
Divadelní oddělení NM
625
Dopis Divadelní oddělení NM (podepsán Dr. Jana 22. 10. 1948
Po.t..27) doprovodný k zasílanému katalogu blíže
neurčené výstavy v Klementinu. (1 f.)
XI.
Hudební oddělení NM
626
Dopis Hudebního oddělení NM (podpis nečitelný) 25. 7. 1951
týkající se odvozu vytříděných předmětů pro toto
oddělení ze sběrny v Hrubém Rohozci. (1 f.)
XI.
Numismatické oddělení NM
627
26
27
Dopis Numismatického oddělení NM (podepsána Dr. 20. 8. 1950
Nohejlová-Prátová) děkující za předání numismatické
knihovny ze zámku Jičíněves. (1 f.)
Podpis je obtížně čitelný.
Podpis je obtížně čitelný.
XI.
Národní pozemkový fond, pobočka Ostrava
628
Dopis Národního pozemkového fondu, pobočka 1. 4. 1947
Ostrava týkající se knih nalezených v konfiskovaném
majetku J. Lyčka v Blahutovicích. (1 f.)
XI.
National-Bibliothek, Wien
629
Dopis National-Bibliothek, Wien (Abteilungsvorstand 12. 3. 1928
der Nationalbibliothek, Leiter der Publikation,
podepsán Josef Eugen28), která si dovoluje předat
adresátovi objevený 8. díl „Denkmäler des Theaters“.
(1 f., německy)
XI.
Obrazárna Zemského muzea v Brně
630
Dopis Obrazárny Zemského muzea v Brně (podepsán 12. 2. 1947
přednosta obrazárny Dr. Jakub29) NKK žádající
ponechání sochy Madony, která byla Obrazárně
zapůjčena Národní správou velkostatku v Buchlovicích.
(1 f.)
XI.
Okresní lidová knihovna v Kutné Hoře
631
Dopis Okresní lidové knihovny v Kutné Hoře (podepsán 10. 3. 1951
vedoucí knihovník, podpis nečitelný) ve věci věnování
knih z knižních konfiskátů ze zámeckých knihoven této
knihovně. (1 f.)
XI.
Okresní národní výbor v Moravském Krumlově
632
Dopis Okresního národního výboru v Moravském 3. 10. 1946
Krumlově (podepsán náměstek předsedy Jan Žalud) ve
věci vhodného využití místního zámku. (1 f., připojeny
poznámky Z. Wirtha)
Okresní vlastivědné muzeum v Hořicích v Podkrkonoší
28
29
Podpis je obtížně čitelný.
Podpis je obtížně čitelný.
XI.
633
Dopis Okresního vlastivědného muzea v Hořicích 18. 2. 1952
v Podkrkonoší (podpis nečitelný) ve věci mapy pražské
Vojenské invalidovy v Karlíně. (1 f.)
XI.
Osvětový úřad Muzea zemského hlavního města Brna
634
Dopis Osvětového úřadu Muzea zemského hlavního 23. 11. 1948
města Brna (podepsána dr. Hálová) ve věci vynětí
koberců muzejní hodnoty z dražby. (1 f.)
XI.
Orientální ústav v Praze
635
Dopis Orientálního ústavu (podepsán Rous30) o předání 2. 6. 1948
části zařízení a sbírek z knihovny zámku Poběžovice. (2
f.)
XI.
636
Dopis Orientálního ústavu (podepsán Rous?) děkující za 7. 6. 1948
vyřízení záležitost týkající se Poběžovic. (1 f.)
XI.
637
Dopis Orientálního ústavu (podepsán Dr. J. Průšek) 3. 7. 1948
týkající se studentské brigády při roztřídění a odvozu
knižního materiálu ze zámku Poběžovice. (1 f.)
XI.
638
Dopis Orientálního ústavu (podepsán J. Průšek) 9. 7. 1948
informující o dohodě mezi Náprstkovým muzeem a
Orientálním ústavem o přejímání předmětů a knih od
NKK. (1 f.)
XI.
639
Dopis Orientálního ústavu (podepsán Lesný) děkující za 21. 4. 1949
NKK poslané knihy. (1 f.)
XI.
640
Dopis Orientálního ústavu v Praze (podepsán Lesný) 9. 6. 1949
žádající od NKK přidělení orientálních knih z knihovny
zámku Kynžvart. (2 f.)
XI.
641
- Přiložen opis dopisu NKK Orientálnímu ústavu slibující 9. 6. 1949
předání orientálních knih ze zámku Kynžvart. (1 f.)
XI.
642
Dopis Orientálního ústavu v Praze (podepsán Lesný) 12. 7. 1949
týkající se výběru orientalistik na zámku Kynžvart. (1 f.)
XI.
643
Dopis Orientálního ústavu v Praze (podpis nečitelný) 18. 7. 1949
děkující za dodané knihy ze zámku Kopidlna. (1 f.)
XI.
30
Podpis je obtížně čitelný.
644
Dopis Orientálního ústavu v Praze (podepsán Lesný) 20. 7. 1949
týkající se knihy Thesaurus antiquitatum sacrarum. (1
f.)
XI.
Památník národní kultury na Strahově
645
Dopis Památníku národní kultury na Strahově 10. 4. 1952
(podepsán Dr. Antonín Hořejš) žádající propůjčení
předmětů pro úsek expozice „Česká věda a lid v 16.
Stol.“. (1 f.)
XI.
646
Dopis Památníku národní kultury na Strahově 15. 4. 1952
(podepsán Dr. Antonín Hořejš) ve věci přidělení
nábytku pro expozici. (1 f.)
XI.
647
Dopis Památníku národní kultury na Strahově 17. 4. 1952
(podepsán Dr. Antonín Hořejš) ve věci propůjčení
mučidel pro úsek expozici Temno. (1 f.)
XI.
648
Dopis Památníku národní kultury na Strahově 26. 5. 1952
(podepsán Dr. Antonín Hořejš) ve věci přidělení
ramínek pro expozici. (1 f.)
XI.
649
Dopis Památníku národní kultury na Strahově (podpis 26. 7. 1952
nečitelný) žádající přidělení dvou pozdně empirových
skříní pro expozici B. Němcové. (1 f.)
XI.
650
Dopis Památníku národní kultury na Strahově 21. 8. 1952
(podepsán Dr. Hořejš) žádající propůjčení či věnování
uměleckohistorických monografií ze skladů NKK. (1 f.)
XI.
Přípravný výbor oslav 900. výročí sv. Prokopa
660
Dopis Přípravného výboru oslav 900. výročí sv. Prokopa 22. 5. 1949
na Sázavě k roku 1953 (podepsán Ječný) žádající Z.
Wirtha o návštěvu na Sázavě. (1 f.)
XI.
Společnost Antonína Dvořáka v Praze
662
Dopis Společnosti Antonína Dvořáka v Praze 3. 2. 1952
(podepsáni předseda Dr. Richard Stretti a jednatel Dr.
Karel Mikysa) ve věci příspěvků o A. Dvořákovi
z publikací NKK. (2 f.)
XI.
Společnost československého červeného kříže
663
Dopis
ústředního
ředitelství
Společnosti 23. 7. 1946
československého červeného kříže v Praze (podepsán
Dr. Albert) ve věci přidělení zámku v Dolní Rožínce této
společnosti. (1 f.)
XI.
Spolek rodáků a přátel Kutné Hory „Kutná Hora v Praze“
664
Dopis Bohuslava Horského (člena Spolku rodáků a 18. 6. 1948
přátel Kutné Hory „Kutná Hora v Praze“, ředitele
Všeobecné záložny inženýrů a architektů v Praze II)
žádající o podporu pro žádost majora Jana Ohaima o
místo oblastního správce NKK. (1 f.)
XI.
665
Dopis Spolku rodáků a přátel Kutné Hory „Kutná Hora 18. 8. 1949
v Praze“ (podepsán ředitel Bohuslav Horský) žádající
přidělení bytu na zámku Opočno člence tohoto Spolku
pí Loudové. (1 f.)
XI.
666
- Připojen dopis Josefa Loudy (majitele módního b. d.
závodu v Opočně) NKK ve věci žádosti o pronájem bytu
na zámku v Opočně. (1 f.)
XI.
Spolek výtvarných umělců Mánes
667
Dopis Spolku výtvarných umělců Mánes (podepsán 2. 3. 1948
Raymund Nemeček) ve věci zřízení Mánesova muzea
na zámku Čechy pod Košířem. (1 f.)
XI.
668
- Připojen opis dopisu Místní rady osvětové 23. 2. 1948
v Prostějově (podepsán J. Glivický a B. Tomášek) SVU
Mánes žádající o podporu ve věci zřízení Mánesova
muzea na zámku Čechy pod Košířem. (1 f.)
XI.
Správa zámku Hradec u Opavy
669
Dopis Správy zámku Hradec u Opavy (podepsán 17. 9. 1949
Janbelka) žádající od Z. Wirtha potvrzení na jím ze
zámku odvezené grafické listy. (1 f.)
Státní archiv zemědělský při Ministerstvu zemědělství
XI.
670
Dopis od Státního archivu zemědělského (podpis 18. 10. 1949
nečitelný) informující o převzetí písemností ze zámků
Manětín a Nečtiny a o archivu na zámku v Teplicích
v Čechách. (1 f.)
XI.
671
Dopis Státního archivu zemědělského (podepsán Dr. 20. 8. 1951
Václav Černý) ve věci převzetí archivu ze zámku Velké
Březno. (1 f.)
XI.
Státní hippologické muzeum ve Slatiňanech
672
Dopis Státního hippologického muzea ve Slatiňanech 26. 4. 1948
(podepsán Bedřich Kořínek) informující o různých
záležitostech spojených s muzeem ve Slatiňanech. (1 f.)
XI.
673
Dopis Státního hippologického muzea ve Slatiňanech 9. 3. 1949
(podepsán Bedřich Kořínek) týkající se zajištění sedel a
postrojů z Valdštejnského paláce a dalších předmětů
pro zdejší muzeum. (1 f.)
XI.
674
Dopis Prof. Dr. Františka Bílka (z Ústavu obecné a 25. 3. 1949
speciální zootechniky Českého vysokého učení
technického) žádající o předání dalších předmětů pro
muzeum ve Slatiňanech. (2 f.)
XI.
675
- Připojen koncept dopisu Státního hippologického 11. 5. 1949
muzea ve Slatiňanech (podepsán Dr. František Bílek expert Ministerstva zemědělství v Praze) týkající se
předání olejomalby F. Hamiltona znázorňující nástup
lovecké družiny k parforsnímu honu ze Zemědělského
muzea do muzea ve Slatiňanech. (1 f.)
XI.
676
Dopis Prof. Dr. Františka Bílka (z Ústavu obecné a 11. 5. 1949
speciální zootechniky z Českého vysokého učení
technického) ohledně předání olejomalby F. Hamiltona
znázorňující nástup lovecké družiny k parforsnímu
honu ze Zemědělského muzea do muzea v Slatiňanech.
(1 f.)
XI.
677
Dopis Státního hippologického muzea ve Slatiňanech 8. 6. 1949
(podepsán Dr. František Bílek) děkující za dodané
obrazy koní a žádající další konkrétní umělecká díla
s koňskou tematikou. (1 f.)
XI.
678
Dopis
Státního
hippologického
muzea
ve 10. 6. 1949
Slatiňanech(podepsán Bedřich Kořínek) děkující za
XI.
zásilku pro zdejší muzeum a za zmiňovaný Hamiltonův
obraz. (1 f.)
679
Dopis Státního hippologického muzea ve Slatiňanech 19. 6. 1949
(podepsán Dr. František Bílek) týkající se jezdeckých
portrétů císaře Karla VI., Albrechta z Waldstejna a další
prací vztahujících se ke koním, které chce muzeum ve
Slatiňanech žádat od NKK. (1 f.)
XI.
680
Dopis Státního hippologického musea v Slatiňanech 7. 12. 1949
(podepsán Bedřich Kořínek) informující o více
záležitostech souvisejících s tímto muzeem. (1 f.)
XI.
681
Dopis Státního hippologického muzea ve Slatiňanech 14. 12. 1949
(podepsán Bedřich Kořínek) o nezdařeném společném
setkání v Heřmanově Městci. (2 f.)
XI.
682
Dopis Státního hippologického muzea v Slatiňanech 29. 8. 1950
(podepsán Bedřich Kořínek) žádající, aby zasáhl proti
obsazení části místností zámku učni Škodových závodů.
(1 f.)
XI.
683
Dopis Státního hippologického muzea ve Slatiňanech 4. 1. 1951
(podepsán Bedřich Kořínek) žádající pomoc při
zachování muzea ve Slatiňanech. (1 f.)
XI.
684
Dopis Státního hippologického muzea ve Slatiňanech 19. 1. 1951
(podepsán Bedřich Kořínek) informující o momentální
situaci ve zdejším muzeu. (1 f.)
XI.
685
Dopis Státního hippologického muzea ve Slatiňanech 6. 8. 1951
(podepsán Bedřich Kořínek) ve věci přidělení zámku ve
Slatiňanech národnímu podniku Transporta Chrudim a
oddisponování sbírek do menších hřebčínů. (2 f.)
XI.
686
Dopis Státního hippologického muzea ve Slatiňanech 10. 8. 1951
(podepsána sl. Horáková) žádající o pomoc při
zachování slatiňanského zámku původnímu účelu Státnímu hippologickému muzeu. (1 f.)
XI.
687
Připojen opis dopisu Státního hippologického muzea 3. 8. 1951
Ministerstvu zemědělství, odd. VIII/M ve věci zabránění
předání zámku ve Slatiňanech Transportě. (3 f.)
XI.
688
Dopis Státního hippologického muzea ve Slatiňanech 7. 2. 1952
(podepsán Bedřich Kořínek s chotí a sl. Horákovou)
děkující za dopis informující o prohlášení zámku
XI.
státním kulturním majetkem ve smyslu zákona č.
137/46 Sb. (2 f.)
689
Dopis Státního hippologického muzea ve Slatiňanech 9. 10. 1953
(podepsán Bedřich Kořínek a Růžena Horáková)
informující o zaslání literatury pro knihu o Státní hrady
a zámky. (1 f.)
XI.
690
Dopis Státního hippologického muzea ve Slatiňanech 13. 4. 1954
(podepsáni Bedřich Kořínek a Růžena Horáková)
doprovázející Z. Wirthovi zasílané fotografie. (1 f.)
XI.
Státní historický ústav v Praze
691
Koncept dopisu Státnímu historickému ústavu v Praze 16. 2. 1951
týkající se místností tohoto ústavu v paláci Kinských a
převzetí konfiskátů tímto ústavem. (4 f.+2 f. - 2
vyhotovení konceptu)
XI.
692
Koncept dopisu Státnímu historickému ústavu v Praze 5. 4. 1951
o ponechání pracoven pro univerzitní profesory Dr. V.
Chaloupeckého, Dr. O. Plachta a Dr. K. Stloukala
pravděpodobně v paláci Kinských. (1 f.)
XI.
693
Dopis Státního historického ústavu v Praze (podepsán 25. 2. 1952
ředitel Dr. František Roubík) potvrzující převzetí
evidenčního mapového materiálu týkajícího se oblasti
Československé republiky z vídeňských archivů a sbírek.
(1 f.)
XI.
Státní hospodyňská škola v Chodové Plané
694
Dopis Státní hospodyňské školy v Chodové Plané 19. 8. 1948
(podepsána Bejklová) informující o tom, že v krátké
době zdejší zámek převezmou vojáci. (1 f.)
XI.
Státní hřebčín v Kladrubech
695
Dopis Státního hřebčína v Kladrubech (podepsán 10. 8. 1954
ředitel, podpis nečitelný) ve věci lehkých povozů na
zámku v Chlumci n. Cidlinou. (1 f.)
XI.
696
Dopis Státního hřebčína v Kladrubech (podepsán 28. 8. 1954
ředitel, podpis nečitelný) ve věci lehkých povozů ze
zámku v Chlumci n. Cidlinou. (1 f.)
XI.
Státní památkový úřad v Praze
697
Dopis Státního památkového úřadu v Praze (podepsán 23. 8. 1951
ing. V. Kotrba) ve věci zapůjčení některých exponátů
lidového umění pro putovní výstavu státní památkové
péče. (1 f.)
XI.
Státní zastupitelství v Praze
698
Dopis Státního zastupitelství v Praze (podpis nečitelný) 17. 9. 1948
s vyrozuměním o tom, že trestní oznámení finanční
prokuratury ze dne 9. 7. 1948, podané pod č.j. U 2031/1
- VII zdejšímu úřadu, bylo odloženo vzhledem k čl. II.
rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 19. 6. 1948. (1
f.)
XI.
Stráž severu
699
Dopis Stráže severu (deníku pracujícího lidu v českém 19. 4. 1947
pohraničí v Liberci, podpis nečitelný) týkající se
uvolnění fotografického a jiného materiálu z majetku
redakce Stráže pro NKK. (1 f.)
XI.
Svazu přátel SSSR v Československu
700
Dopis Svazu přátel SSSR v Československu, ústředního 27. 4. 1948
sekretariátu (podepsán Ing. V. Šantrůček) žádající o
nábytek a klavír pro přednáškovou a koncertní síň na
Masarykově nábřeží v Praze. (1 f.)
XI.
Syndikát českých spisovatelů v Praze
701
Dopis Syndikátu českých spisovatelů v Praze (podepsán 4. 3. 1946
tajemník, podpis nečitelný) žádající na adresátovi
převzetí vrchního dozoru nad dobříšským zámkem,
jeho zařízením a parkem. (1 f.)
XI.
702
Dopis Syndikátu českých spisovatelů v Praze (podepsán 13. 3. 1946
tajemník, podpis nečitelný) ve věci inventáře zámku
Dobříš. (1 f.)
XI.
703
Dopis Syndikátu českých spisovatelů v Praze (podpis 29. 10. 1946
nečitelný) informující o zaslání nabídky akademického
sochaře V. Blažka na opravu plastik v parku a na nádvoří
v dobříšském zámku. (1 f.)
XI.
Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
704
Dopis Uměleckoprůmyslového muzea (podepsán Dr. 26. 3. 1946
Herain) děkující za předání fotografií, alb, novoročenek
a poznámek z prostředí libereckých rodin. (1 f.)
XI.
705
Dopis Uměleckoprůmyslového muzea v Praze 19. 10. 1946
(podepsán Dr. Herain) upozorňující na významné
památky v různých zámcích. (1 f.)
XI.
706
Dopis Uměleckoprůmyslového muzea v Praze 31. 3. 1947
(podepsán Dr. K. Kožešník) ohledně žádosti britského
velvyslance v Praze J. Ph. Nicholse o koupi českého
barokního nábytku pro velvyslanectví. (1 f.)
XI.
707
Dopis Uměleckoprůmyslového muzea v Praze 13. 9. 1947
(podepsán Dr. Herain) NKK ve věci sklářské sbírky Harry
Palme z Kamenického Šenova. (1 f.)
XI.
708
Dopis Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (za 15. 1. 1948
ředitele podepsán Dr. Herain) ve věci sbírky Hermíny
Srbové na Smíchově. (1 f.)
XI.
709
Dopis Uměleckoprůmyslového muzea v Praze 19. 1. 1948
(podepsán Dr. Herain) ve věci sbírky Hermíny Srbové na
Smíchově. (1 f.)
XI.
710
Dopis Uměleckoprůmyslového muzea v Praze 19. 1. 1948
(podepsán Dr. Herain) NKK ve věci umělecké sbírky
Hermíny Srbové. (2 f.)
XI.
711
Dopis Uměleckoprůmyslového muzea v Praze 5. 8. 1950
(podepsán ředitel Dr. Emanuel Poche) ve věci odvozu
kulturního majetku z klášterů. (1 f.)
XI.
712
Dopis Uměleckoprůmyslového muzea v Praze 27. 3. 1951
(podepsán ředitel Dr. Emanuel Poche) informující o
XI.
zaslání dvou katalogům výstavy UPM „Antické umění
ve sbírkách a nálezech v ČSR“. (1 f.)
713
Koncept
dopisu
Z.
Wirtha
ředitelství 1951
Uměleckoprůmyslového muzea v Praze týkající se
propůjčení prostorů v budovách státních zámků ve
Vysokém Chlumci a Lemberku pro depozitáře
slohového nábytku z majetku této instituce. (1 f.)
XI.
714
Dopis Uměleckoprůmyslového muzea v Praze 29. 5. 1953
(podepsán ředitel Dr. Emanuel Poche) ve věci využití
zámku Jemniště pro školu osvětových pracovníků. (1 f.)
XI.
Universita Karlova
Historický seminář FF UK
715
Dopis Historického semináře Karlovy university b. d.
(podepsán administrativní ředitel, podpis nečitelný)
děkující za knižní fondy odevzdané NKK. (1 f.)
XI.
Seminář pomocných věd historických FF UK
716
Dopis Semináře pomocných věd historických 13. 11. 1952
(podepsán ředitel V. Vojtíšek) žádající od NKK přidělení
nábytku. (1 f., značně poničené)
XI.
Seminář pro germánskou filologii FF UK
717
Dopis Semináře pro germánskou filologii (podepsán 16. 9. 1948
ředitel Stanislav Siebenschein) děkující za zásilku knih
ze zámku Malá Skála. (1 f.)
XI.
718
Dopis Semináře pro germánskou filologii (podepsán 20. 12. 1948
ředitel Stanislav Siebenschein) děkující za knihy
semináři přidělené.(1 f.)
XI.
719
Dopis Semináře pro germánskou filologii (podepsán 7. 1. 1949
ředitel Stanislav Siebenschein) děkující za další zásilku
knih pro seminář. (1 f.)
XI.
720
Dopis Semináře pro germánskou filologii (podepsán ř 2. 6. 1949
editel Stanislav Siebenschein) o předání německé části
knihovny gymnázia v Truhlářské ulici. (1 f.)
XI.
721
Dopis Semináře pro germánskou filologii (podepsán 7. 7. 1949
ředitel Stanislav Siebenschein) děkující za příděl knih
pro seminář. (1 f.)
XI.
722
Dopis Semináře pro germánskou filologii (podepsán 23. 11. 1949
ředitel Stanislav Siebenschein) žádající slíbené knihy
z kláštera v Oseku a v Broumově.(1 f.)
XI.
723
Dopis Semináře pro germánskou filologii (podepsán 12. 1. 1950
ředitel Stanislav Siebenschein) ve věci nahlédnutí do
pozůstalosti
spisovatelky
Marie
EbnerovéEschenbachové. (1 f.)
XI.
724
Dopis Semináře pro germánskou filologii (podepsán 12. 1. 1950
ředitel Stanislav Siebenschein) děkující za předání
pozůstalosti
spisovatelky
Marie
EbnerovéEschenbachové. (1 f.)
XI.
725
Dopis Semináře pro germánskou filologii (podepsán 14. 12. 1950
ředitel Stanislav Siebenschein) děkující za předání
německých knih. (1 f.)
XI.
Seminář pro klasickou filologii FF UK
726
Fragment dopisu ředitelství Semináře pro klasickou 26. 10. 1949
filologii (poslední strana chybí) ministerskému radovi
Otto Plachtovi jako zástupci FNO, (t.č. v knihovně
kláštera Osek u Duchcova) žádající o zapůjčení regálů,
k přislíbeným knihám z Oseka. (1 f.)
XI.
727
Dopis Semináře pro klasickou filologii (podepsán ředitel 3. 11. 1949
Prof. Dr. Bohumil Ryba) děkující za přislíbení regálů
z knihovny kláštera Osek. (1 f.)
XI.
728
Dopis Semináře pro klasickou filologii (podepsán ředitel 17. 1. 1950
Prof. Dr. Bohumil Ryba) žádající konečné dodání
slíbených knižních regálů z kláštera Osek. (1 f.)
XI.
Ústav pro embryologii LF UK
729
Dopis Ústavu pro embryologii (podepsán přednosta 7. 12. 1948
prof. Dr. Z. Frankenberger) týkající se Boháčovy
sbírky.(1 f.)
XI.
Universita Palackého v Olomouci
Děkanství Pedagogické fakulty UP
730
Dopis děkanství Pedagogické fakulty (za děkana 13. 12. 1948
podepsána Waltrová) NKK ve věci žádosti o přidělení
historických knih Historickému ústavu Palackého
university. (1 f.)
XI.
Historický ústav FF UP
731
Dopis Historického ústavu (podpis obtížně čitelný - 13. 4. 1949
pravděpodobně Dr. František Katnas) děkující za
zprostředkování předání
konfiskovaných
knih
z majetku Thurn-Taxisů v Biskupicích. (1 f.)
XI.
732
Dopis Historického ústavu (podepsán ředitel Dr. 25. 4. 1949
Ladislav Hosák) děkující za přidělení 500 historických
knih ze zámku v Biskupicích a žádající o další spolupráci.
(1 f.)
XI.
733
Žádost Historického ústavu (podepsán ředitel Dr. 29. 11. 1948
Ladislav Hosák) NKK o přidělení historických knih
ze zkonfiskované zámecké knihovny v Lipníku n.
Bečvou. (1 f.)
XI.
734
Žádost Historického ústavu (podepsán ředitel Dr. 29. 11. 1948
Ladislav Hosák) NKK o přidělení historických knih
z konfiskované zámecké knihovny v Dačicích na
Moravě. (1 f.)
XI.
735
Žádost Historického ústavu (podepsán ředitel Dr. 29. 11. 1948
Ladislav Hosák) NKK o přidělení Demuthova vydání
latinských zemských desk moravských z některé
konfiskované zámecké knihovny. (1 f.)
XI.
Rektorát UP
736
Dopis Rektorátu UP (podepsán rektor J. L. Fischer) 10. 11. 1948
žádající adresáta, aby se osobně ujal záležitosti ve věci
žádosti o zapůjčení části knihovny a části vnitřního
zařízení zámku Žadlovice jako státního depozita UP. (1
f.)
XI.
737
- Připojen opis dopisu Rektorátu UP (podepsán rektor 10. 11. 1948
J. L. Fischer) Ministerstvu školství, věd a umění v Praze
ve věci žádosti o zapůjčení části knihovny a části
vnitřního zařízení zámku Žadlovice jako státního
depozita této instituci. (1 f.)
XI.
738
- Připojen opis dopisu MŠVU (za ministra podepsán 26. 11. 1948
Doc. Dr. Šťastný) NPF (k rukám ředitele Vecka) ve věci
svolání komise za účelem projednání přidělení
knihovny a části vnitřního zařízení zámku v Žadlovicích
UP v Olomouci. (1 f.)
XI.
Univerzitní knihovna v Olomouci
739
Dopis Univerzitní knihovny v Olomouci (podpis 26. 2. 1947
nečitelný) týkající se zámecké knihovny v Žadlovicích.
(1 f.)
XI.
740
Dopis Univerzitní knihovny v Olomouci (podepsán 27. 6. 1951
přednosta prof. Stanislav Křupka) ve věci ponechání
knihovny Dr. Otakara Kruliše-Randy z Lažan
v plzeňském kraji. (1 f.)
XI.
741
Dopis Univerzitní knihovny v Olomouci (podepsán 12. 3. 1952
přednosta prof. Stanislav Křupka) žádající přidělení
jednoho výtisku Soupisu památek historických a
uměleckých v království Českém, vydaném
Archeologickou komisí při České Akademii. (1 f.)
XI.
Úřad předsednictva vlády
742
Dopis Úřadu předsednictva vlády (podpis nečitelný) ve 20. 8. 1951
věci převedení J. Scheybala do výroby. (1 f.)
XI.
Ústav italské kultury
743
Dopis Ústavu italské kultury (podepsán ředitel Prof. 14. 10. 1949
Edgardo Giorgi-Alberti) se žádostí o nalezení zařízení
pro malou kapli v budově ve Vlašské ulici, kterou
pravděpodobně Ústav vlastnil. (1 f.)
Ústředí lidové a umělecké výroby v Praze
XI.
744
Dopis Ústředí lidové a umělecké výroby v Praze (podpis 22. 8. 1952
nečitelný) ve věci sbírek starého městského a lidového
nábytku. (1 f.)
XI.
745
Dopis Ústředí lidové a umělecké výroby v Praze (podpis 16. 4. 1952
nečitelný) ve věci umístění muzea hraček do některého
ze zámků NKK. (1 f.)
XI.
Ústředí Moravskoslezských obcí, měst a okresů v Brně
746
Dopis Ústředí Moravskoslezských obcí, měst a okresů 15. 1. 1948
v Brně (podepsán místopředseda Beneš) žádající
urychlenou prohlídku blíže neurčeného zámku NKK. (1
f.)
XI
Ústřední ředitelství Československých státních lázní a zřídel v Praze
747
Koncept dopisu Z. Wirtha Ústřednímu ředitelství b. d.
Československých státních lázní a zřídel v Praze ve věci
eliminace státního kulturního majetku v hotelu „U tří
lilií“ ve Františkových Lázních. (1 f.)
XI.
748
Koncept dopisu Z. Wirtha Ústřednímu ředitelství b. d.
Československých státních lázní a zřídel v Praze. (1 f.,
vlhkostí prakticky nečitelné)
XI.
Vojenský zeměpisný ústav v Praze
749
Koncept dopisu Vojenskému zeměpisnému ústavu 6. 4. 1951
v Praze žádající pro NKK staré negativy fotografických
snímků z okolí Prahy. (1 f.)
XI.
Zemský archiv v Brně
750
Dopis Zemského archivu v Brně (podepsán vrchní 20. 12. 1946
archivní komisař, podpis nečitelný) přimlouvající se za
kladné vyřízení prosby ONV v Dačicích, aby část
místního zámku byla přidělena Okresnímu archivu
v Dačicích. (1 f.)
XI.
751
Dopis Zemského archivu v Brně (podepsán ředitel Dr. 3. 12. 1948
Samčík) ve věci rodinného archivu v Budkově. (1 f.)
XI.
Židovské muzeum v Praze
752
Dopis Židovského muzea v Praze (podepsána Dr. Hany 4. 11. 1949
Frankensteinová) děkující za přijetí pověření
ministerstva školství a přislíbení účasti v komisi, která
má rozhodnout o předmětech z podstaty Židovského
muzea. (1 f.)
XI.
B) JEDNOTLIVCI
JUDr. F. Bayer
753
Dopis JUDr. Františka Bayera (advokáta, obhájce ve 16. 10. 1946
věcech trestních v Praze) ve věci žádosti Františka
hraběte Kinského na NPF. (1 f.)
XII.
754
Dopis JUDr. Františka Bayera ve věci povolení vstupu na 19. 10. 1946
zámky Heřmanův Městec, Choceň, Sloup, TepliceŠanov, Bělohrad. (1 f.)
XII.
755
Dopis JUDr. Františka Bayera týkající se společné 26. 3. 1947
návštěvy Z. Wirtha a Františka Kinského v Heřmanově
Městci. (1 f.)
XII.
JUDr. F. Beneš
756
Dopis JUDr. Františka Beneše (advokáta a obhájce ve 17. 9. 1946
věcech trestních) ve věci Thunovského zámku Nové
Dvory u Kutné Hory. (1 f.)
XII.
757
Dopis JUDr. Františka Beneše týkající se národní správy 23. 4. 1947
na bývalém velkostatku v Nových Dvorech u Kutné
Hory. (1 f.)
XII.
758
Dopis JUDr. Františka Beneše týkající se loutkového 6. 5. 1947
divadélka na zámku Kačina.(1 f.)
XII.
Dopis J. Bendy (pravděpodobně správce zámku 11. 12. 1947
Batelova) informující o některých předmětech z tohoto
zámku. (1 f.)
XII.
J. Benda
759
760
Dopis J. Bendy tázající se na způsob dalšího zacházení 12. 4. 1948
s knihovnou a dalšími předměty na zámku.(1 f.)
XII.
761
Pohled Alexandra Berndorfa (zaměstnance NKK) o soše 22. 11. 1948
hr. Vrtby z r. 1838. (1 f.)
XII.
762
Dopis Alexandra Berndorfa doprovodný k zasílanému 2. 6. 1950
časopisu Krásy našeho domova, v němž je článek A.
Berndorfa a J. Rubliče o NKK, a současně žádající o
částečné zaměstnání při penzi. (1 f.)
XII.
Dopis Bohuslav Bezděk z Bratislavy chválící postup 17. 6. 1947
rekonstrukčních prací ve Valticích a na Lednici a
působení prof. Gajdoše zde. (1 f.)
XII.
A. Berndorf
B. Bezděka
763
O. J. Blažíček
764
Dopis Oldřich J. Blažíčka (z Ústavu pro dějiny umění 14. 5. 1948
Karlovy university) žádající umožnění vstupu do zámku
v Manětíně a Horšovském Týně pro exkursi tohoto
Ústavu.(1 f.)
XII.
765
Dopis O. J. Blažíčka informující o zaslání výtisku 3. 2. 1950
Folnesiczových Alte Innenräume. (1 f.)
XII.
766
Dopis Aloise Brouka (matrikář obce Jenišovice u 14. 8. 1952
Turnova) ve věci zjištění informací o stavbě zámku
Sychrova. (1 f.)
XII.
767
- Připojen dopis Z. Wirtha (nejmenovanému) faráři 31. 5. 1952
žádající informace o staviteli sychrovského zámku. (1 f.)
XII.
A. Brouka
Dr. E. Brynda
768
Dopis Dr. Edvarda Bryndy (zástupce Ministerstva 22.4.1947
vnitřního obchodu v NKK) týkající se váz z Jablonce n.
Nisou. (1 f.)
XII.
769
Připojen opis dopisu Ministerstva vnitřního obchodu 18. 4. 1947
(podepsán dr. Šindelář) J. Scheybalovi ve stejné
záležitosti. (2 f.)
XII.
Dopis Bukovského z Lukova o ztracených fotografiích. 4. 4. 1946
(1 f.)
XII.
Dopis Žofie Claryové z Teplic žádající o vydání rodové 9. 8. 1947
korespondence a dvou obrazů z teplického zámku. (1 f.)
XII.
Bukovský
770
Ž. Claryová
771
Colloredo-Mansfeld
772
Dopis Colloredo-Mansfelda z Paříže žádající urychlení 28. 12. 1949
odeslání jeho osobních věcí ze zámku v Opočně do
Paříze. (2 f.)
XII.
Čarnogurský
773
Dopis Čarnogurského (pravděpodobně správce zámku 5. 4. 1950
Červený Kameň) děkující Z. Wirthovi za dopis a
návštěvu na Slovensku a slibující, že bude ve své práci
následovat jeho vzor. (1 f.)
XII.
774
Dopis M. Černé týkající se pravděpodobně zámku v 17. 11. 1945
Lomnici n. Popelkou. (2 f., částečně vlhkostí nečitelné)
XII.
775
- Připojen dopis Městského úřadu v Lomnici n. 28. 10.1943
Popelkou architektovi Č. Musilovi týkající se adaptace
místního zámku. (2 f.)
XII.
M. Černá
776
- Připojena průvodní zpráva k projektu adaptace zámku 31. 7. 1943
s přístavbou pro odbornou školu pro ženská povolání
v Lomnici n. Popelkou.(8 f.)
XII.
777
Připojen opis dopisu Památkovému úřadu v Praze od 2. 11. 1943
Správní komise města Lomnice n. Popelkou ve věci
využití zdejšího zámku. (3 f.)
XII.
JUDr. T. Černý
778
Dopis JUDr. Tomáše Černého z Prahy žádající 21. 11. 1950
zaměstnání Dr. Ing. Gastona Gutha (syna Dr. Gutha
Jarkovského) v NKK jako oblastního inspektora. (2 f.)
XII.
779
- Připojen doprovodný dopis JUDr. T. Černého švagrovi 21. 11. 1950
Z. Wirtha žádající ho, aby dopis předal adresátovi. (1 f.)
XII.
Dr. V. Černý
780
Dopis Dr. Václava Černého (ze Státního archivu 7. 8. 1947
zemědělského, odborný znalec pro archivnictví v NKK)
o zámeckých archivech v blízkosti Nového Města n.
Metují. (4 f., vlhkostí částečně nečitelné)
XII.
781
Dopis Dr. Václava Černého ve věci převozu archivu ze 29. 7. 1949
Sloupu u Nového Boru. (1 f.)
XII.
782
- Připojen opis dopisu Státního geologického ústavu 25. 7. 1949
Československé republiky (podepsán předseda Dr.
Čepka) Správě velkostatku (zámku) v Sloupu u České
Lípy o zdejším skladišti publikací saského geologického
ústavu. (1 f.)
XII.
Dr. K. Černohorský
783
Dopis Dr. Karla Černohorského (ředitele Zemského 11. 3. 1949
muzea v Brně) děkující za možnost převzetí obrazů ze
zámku v Biskupicích u Jevíčka pro tuto instituci. (1 f.)
XII.
784
Dopis Dr. Karla Černohorského omlouvající svou 5. 4. 1949
neúčast na schůzi NKK odvoláním z funkce ředitele
muzea z politických důvodů. (1 f.)
XII.
K. Čížek
785
Dopis Karla Čížka (z Ministerstva lesů a dřevařského 15. 2. 1950
průmyslu) žádající informaci, zda v okruhu 80 Km od
Prahy není zámek, do kterého by mohly být přemístěny
kanceláře podniku Centrotex z Wansdorfu. (2 f.)
XII.
786
Dopis Karla Čížka žádající pomoc při vypracování 10. 2. 1953
osobního kádrového posudku na Jaroslava Mencla,
archiváře v Jičíně. (1 f.)
XII.
Dopis Karla Danka z Oseka o eliminaci mobiliáře b. d.
oseckého kláštera. (2 f.)
XII.
788
Dopis Karla Ditricha (majitele aukční síně a předsedy 19. 12. 1948
Akčního výboru obchodníků se starožitnostmi a
uměleckými předměty, numismatiků a aukčních
podnikatelů v Brně) žádající Z. Wirtha, aby se zastal
aukčních síní a nepodporoval návrhy na jejich
znárodnění. (1 f.)
XII.
789
- Připojen výstřižek z Lidových novin, 14. 12. 1948 - 14. 12. 1948
„is.“: Ví o tom památkový úřad. (Informující o špatné
správě zámku v Telči NKK.)
XII.
790
- Připojen výstřižek z Lidových novin, 16. 12. 1948. - 16. 12. 1948
„drs“: Postátnění aukčních síní. (1 f., tisk)
XII.
791
- Připojen opis dopisu K. Ditricha prezidentu republiky 17. 12. 1948
K. Gottwaldovi ve věci ospravedlnění jeho obvinění Dr.
Hochmannem (zemským referentem pro průmysl,
obchod a živnosti) z podvodu, nedodržování linie strany
a měšťáckého chápání svých stranických funkcí. (2 f.)
XII.
792
- Připojen opis dopisu K. Ditricha Ústřednímu výboru 17. 12. 1948
Komunistické strany Československa v Praze ve věci viz
předchozí dopis. (1 f.)
XII.
793
- Připojen opis dopisu K. Ditricha Krajskému 17. 12. 1948
sekretariátu KSČ v Brně ve věci viz předchozí dopis. (1
f.)
XII.
K. Danek
787
K. Ditrich
794
- Připojen opis dopisu K. Ditricha Ministerstvu školství, 19. 12. 1948
věd a umění ve věci znárodnění aukčních síní. (1 f.)
XII.
795
Připojen opis dopisu K. Ditricha Zemskému národnímu 19. 12. 1948
výboru pro zemi Moravskoslezskou v Brně ve věci
odvolání proti zavedení národní správy v jeho aukční
síni. (2 f.)
XII.
Dopis J. Duslera (ze zámku v Chlumci n. Cidlinou) 6. 10. 1951
informující o situaci na zámku. (1 f.)
XII.
J. Dusler
796
JUDr. M. Dyrynk
797
Dopis JUDr. Miloše Dyrynka z Prahy se žádostí o 2. 2. 1950
zaměstnání v NKK po její plánované reorganizaci. (1 f.)
XII.
798
Dopis JUDr. Miloše Dyrynka z Prahy děkující za pomoc 19. 2. 1950
při snaze o získání místa v NKK. (1 f.)
XII.
ThDr. A. Eltschkner
799
Koncept dopisu Z. Wirtha ThDr. A. Eltschknerovi 2. 4. 1951
(světícímu biskupovi v Praze) týkající se vytřídění
uměleckých předmětů z bytů kanovníků Dr. Čiháka, Dr.
Kulače a Dr. Ševce. (1 f.)
XII.
Dopis Emila Filly týkající se zámku v Peruci. (2 f.)
XII.
E. Filla
800
27. 3. 1948
M. Fleischingerová
801
Dopis Mary Fleischingerové z Prahy ve věci obrazu 8. 4. 1951
Camila Stuchlika. (2 f.)
XII.
Dopis Josefa France žádající podporu při získání 20. 7. 1949
zaměstnání v NKK. (1 f.)
XII.
J. Franc
802
G. Gutha
803
Dopis ing. Dr. Gastona Gutha žádající Z. Wirtha o 2. 11. 1950
rozmluvu v záležitosti svého zaměstnání u NKK na
Orlíku. (1 f.)
XII.
M. Hafnerová
804
Dopis Marie Hafnerové z Prahy žádající Z. Wirtha o 17. 2. 1947
zvýšenou pozornost pro veltruský zámek. (1 f.)
XII.
Dopis Václava Havla (správce Muzea Karolíny Světlé 14. 5. 1947
v Českém Dubu) žádající podporu žádosti tohoto muzea
o získání fragmentů rodného domu manžela K. Světlé
ve Světlé pod Ještědem. (3 f.)
XII.
Dopis Josefa Havlíka (stavitele státních lesů a statků v 22. 11. 1948
Dolním Žďáru p. Ostrovem) žádající umožnění koupě
několika knih ze zámku Petrohradu. (1 f.)
XII.
V. Havel
805
J. Havlík
806
M. W. Hájková
807
Dopis Marie W. Hájkové z Tovačova, v němž se omlouvá 7. 1. 1949
za „výstup“ MNV na zámku v Tovačově, jehož se musela
zúčastnit. (4 f.)
XII.
808
Dopis Dr. Hálové z Městského muzea v Brně žádající 1. 10. 1948
instrukce, jak postupovat při třídění v oblastních
skladech FNO. (1 f.)
XII.
809
Dopis Dr. Hálové ve věci předání orientálních koberců 20. 12. 1948
do Městské muzeum v Brně. (2 f.)
XII.
Dr. Hálová
J. Hammc.bauer (částečně nečitelné)
810
Dopis Jar. Hammc.bauer z Kopidlna ve věci jeho 14. 3. 1946
návštěvy u Z. Wirtha. (1 f.)
XII.
Dr. J. Helfert
811
Dopis Dr. Jaroslava Helferta (ředitele Zemského muzea 8. 4. 1947
v Brně) týkající se zámku v Potštejně. (1 f.)
XII.
812
- Připojen dopis MNV v Potštejně (podepsán předseda, 8. 4. 1947
podpis nečitelný) Ministerstvu školství, národní
památkové komisi (myšlena NKK) ve věci určení a
vyvezení památkových předmětů ze zdejšího zámku. (1
f.)
XII.
813
Dopis Dr. Jaroslava Helferta žádající přímluvu ohledně 11. 4. 1947
přiložené žádosti. (1 f.)
XII.
814
Připojen opis žádosti MNV v Potštejně k NPF v Praze o 11. 4. 1947
povolení přístupu do zámeckého sálu, kde by měla být
instalována výstava Jiráskova Pokladu. (1 f.)
XII.
815
Dopis Dr. Jaroslava Helferta informující o svém 9. 8. 1947
odchodu do pense. (1 f.)
XII.
816
Připojen článek - J. Helferta: Zemské museum v Brně po 1947
válce a s obnoveným časopisem, Časopis Zemského
musea v Brně, 1947, s. 5-8. (4 f.)
XII.
817
Dopis Dr. Jaroslava Helferta informující o zavádění 14. 3. 1950
elektrického vedení na zámku v Doudlebech. (2 f.)
XII.
818
Dopis (podpis nečitelný, pravděpodobně archivář či 22. 3. 1950
památkář z okolí Potštejna) o zavádění elektrického
vedení v zámku v Doudlebech. (1 f.)
XII.
819
Dopis Dr. Jaroslava Helferta týkající se archivních 23. 6. 1951
materiálů o zámku v Nových Hradech u Vysokého Mýta.
(1 f.)
XII.
820
Dopis Dr. Jaroslava Helferta informující o situaci v jeho 30. 6. 1951
instituci. (2 f.)
XII.
821
Dopis Dr. Jaroslava Helferta (zřejmě žijícího a 20. 12. 1952
působícího jako pensista v Potštejně) informující o
dalším osudu zříceniny hradu Potštejna. (1 f.)
XII.
822
Připojena pozvánka Místní osvětové besedy v Potštejně b. d.
na výstavu „Jiráskův poklad v obrazech“ konanou ve
dnech 25. - 28. 12. 1952. (1 f.)
XII.
C. Herberstein
823
Dopis Clotilde Herberstein (dcera bývalých majitelů 10. 1. 1948
zámku Libochovice) sdělující, že zařízení zámku
Libochovic nemůže podléhat konfiskaci, neboť jeho
dědici jsou Rakušané. (1 f.)
XII.
824
Dopis Clotilde Herberstein týkající se movitého zařízení 5. 4. 1948
zámku v Libochovicích a ve Vrbičanech. (1 f.)
XII.
825
Dopis Clotilde Herberstein žádající od Z. Wirtha další 22. 9. 1948
podporu pro získání movitého zařízení ze zámků
v Libochovicích a ve Vrbičanech. (1 f.)
XII.
826
Dopis Raula Hlávky (člena kuratoria Karáskovy galerie) 30. 4. 1949
žádající některé konfiskované knihy pro tuto galerii a
pro Muzeum J. Hlávky v Lužanech. (1 f.)
XII.
827
Dopis Raula Hlávky ve věci poskytnutí starých negativů 3. 4. 1951
okolí Prahy. (1 f.)
XII.
828
Dopis Raula Hlávky ve věci poskytnutí starých negativů 5. 4. 1951
okolí Prahy. (1 f.)
XII.
829
- Koncept dopisu archivu (blíže neurčeného) b. d.
Vojenskému zeměpisnému ústavu v Praze žádající
poskytnutí starých negativů okolí Prahy. (1 f.)
XII.
R. Hlávka
JUDr. M. Horáková
830
Dopis
JUDr.
Milady
Horákové
(poslankyně 28. 1. 1948
Ústavodárného národního shromáždění) žádající
podporu žádosti o zaměstnání pro Jaroslava Kováře
z Rapšachu jako kastelána některého objektu NKK. (1 f.)
XII.
831
Dopis JUDr. Milady Horákové děkující za dopis ve věci J. 11. 2. 1948
Kováře z Rapšachu. (1 f.)
XII.
Doc. Dr. Ing. E. Hruška
832
Dopis doc. Dr. Ing. Emanuela Hrušky (architekta) 1. 10. 1946
děkující za přímluvu ve věci odvozu inventáře ze zámku
ve Veselí n. Moravou. (1 f.)
XII.
E. Charvátová
833
Dopis Emy Charvátové (zaměstnankyně Fotoměřického 3. 6. 1946
ústavu v Praze) žádající umožnění převzetí některých
užitkových předmětů ze zámku v Klášterci n. Ohří pro
tento ústav. (1 f.)
XII.
834
Dopis Emy Charvátové (zaměstnankyně NKK) žádající, 27. 11. 1947
aby Z. Wirtha mohla doprovodit při eliminaci zámku
Jílové u Podmokel. (2 f.)
XII.
835
Dopis Emy Charvátové týkající se vnitřních záležitostí 4. 4. 1949
NKK. (1 f.)
XII.
836
Dopis Emy Charvátové informující o ztraceném b. d.
rukopisu Dr. Poláka o zámku Konopišti. (2 f.)
XII.
837
Dopis Emy Charvátové ve věci jednání o osudu zámku b. d.
v Chlumci n. Cidlinou. (4 f.)
XII.
838
Dopis Emy Charvátové ve věci budoucí rozmluvy Z. b. d.
Wirtha s nejmenovaným ministrem.(1 f.)
XII.
839
Dopis Emy Charvátové ve věci propůjčení nábytku b. d.
ministerstvu informací pro Dům výtvarného umění
v Hybernské ulici v Praze. (1 f.)
XII.
L. Charvátová-Vitlichová
840
Dopis Lídy Charvátové-Vitlichové z Pelhřimova žádající 8. 2. 1952
zaměstnání v NKK. (3 f.)
XII.
841
Dopis Lídy Charvátové-Vitlichové děkující za pomoc. (1 20. 2. 1952
f.)
XII.
JUDr. K. Chodl
842
Dopis JUDr. Karla Chodla informující o adresátově 11. 11. 1949
expertise v Investiční bance v Praze pro FNO. (1 f.)
XII.
843
Dopis JUDr. Karla Chodla informující o poradě v Úřadě 15. 11. 1949
pro věci církevní konané dne 19. 11. 1949. (1 f.)
XII.
844
Dopis JUDr. Karla Chodla doprovázející dopis předsedy 4. 4. 1950
vlády o Kačině (1 f.)
XII.
845
Dopis JUDr. Karla Chodla týkající se odjezdu Z. Wirtha 27. 6. 1950
z Chlumce n. Cidlinou. (1 f.)
XII.
846
Dopis JUDr. Karla Chodla informující o jednání o 10. 8. 1950
objektech zestátněných při revisi pozemkové reformy a
o jednání s ministerstvem zemědělství. (1 f.)
XII.
847
Dopis JUDr. Karla Chodla informující, že NPF trvá na 21. 8. 1950
tom, aby se začalo s vytříďováním objektů NKK. (1 f.)
XII.
848
Dopis JUDr. Karla Chodla informující o situaci 25. 7. 1951
v kanceláři NKK. (2 f.)
XII.
849
Dopis JUDr. Karla Chodla žádající adresáta o návštěvu 27. 8. 1952
na poradě u Dr. Pošmourného.(2 f.)
XII.
Prof. ing. K. Janský
850
Dopis Prof. Ing. Karla Janského (z Frýdštejna) týkající se 22. 7. 1947
získání jabchynické obory do vlastnictví státu. (1 f.)
XII.
851
Dopis Jiřího Jelena (knihtiskaře z Mělníka) týkající se 1. 7. 1949
zámku Křešovice u Štětí, kde byli ubytováni „Slováci“,
což nemělo na zámek dobrý vliv. (2 f.)
XII.
852
Dopis Jiřího Jelena tázající se, zda nejsou uloženy 1. 7. 1949
ve Státním fotoměřickém ústavu fotografie fresek
z kostela v Mělníce a v Libiši, gratulující k získání zámku
v Liblicích a žádající okamžité převzetí zámku
v Liběchově Národní galerii, neboť Navrátilovy fresky
jsou zde ohroženy. (2 f.)
XII.
J. Jelen
RNDr. K. Jirák
853
Dopis RNDr. Karla Jiráka (profesora gymnázia v Mladé 20. 8. 1952
Boleslavi) ve věci fotografií severočeských zámků. (2 f.)
XII.
854
Dopis RNDr. Karla Jiráka ve věci výplaty za zhotovení 18. 1. 1953
fotografií severočeských zámků. (1 f.)
XII.
Jiřík (synovec Z. Wirtha)
855
Dopis synovce Jiříka z Vysokého Mýta žádající podporu 9. 5. 1950
pro uměleckého řezbáře z Vysokého Mýta Antonína
Vokouna v jeho uplatnění v NKK. (1 f.)
XII.
Helena Jounová
856
Dopis Heleny Jounové, (která se delší dobu věnovala 31. 5. 1950
interiérům na zámku v Novém Městě n. Metují) ve věci
dalšího osudu tohoto zámku. (vlhkostí značně
nečitelné, 3 f.)
XII.
857
Dopis Heleny Jounové ve věci dalšího osudu zámku 5. 6. 1950
v Novém Městě n. Metují. (vlhkostí značně nečitelné, 6
f.)
XII.
858
Dopis Heleny Jounové ve věci dalšího osudu zámku 6. 6. 1950
v Novém Městě n. Metují. (vlhkostí značně nečitelné, 2
f.)
XII.
859
Dopis Heleny Jounové ve věci dalšího osudu zámku 15. 8. 1950
v Novém Městě n. Metují. (2 f.)
XII.
Dopis Junka ze zámku Malá Skála ubezpečující ho, že 16. 7. 1948
zde bude moci v klidu pracovat. (1 f.)
XII.
Junk
860
Prof. Dr. J. Kabelík
861
31
Dopis prof. Dr. Jana Kabelíka (přednosty Zemského 24. 4. ?31
výzkumného ústavu pro hygienu venkova - Velké
Losiny) informující o odvozu historického nábytku ze
zámku Velké Losiny. (1 f.)
V dopise je pouze nekompletní datace.
XII.
862
Dopis prof. Dr. Jana Kabelíka informující o komplikacích 29. 6. ?32
při přebírání zámku ve Velkých Losinách. (2 f.)
XII.
Dopis J. Kalíčka z Lemberku žádající seznam 5. 11. 1951
inventárních čísel předmětů, které Z. Wirtha ze zámku
odvezl. (1 f.)
XII.
Dopis Kanyza (ředitele Studijního a lidověvýchovného 13. 3. 1953
ústavu kraje Olomouckého) ve věci vytřídění mobiliáře
na zámku v Náměšti n. Hané. (1 f.)
XII.
J. Kalíček
863
Kanyza
864
Ž. Kapravilová-Schwarzová
865
Dopis Žofie Kapravilové-Schwarzové z Prahy žádající o 16. 10. 1949
možnost nahlédnout do korespondence Alaina Rohana
ze Sychrova. (2 f.)
XII.
JUDr. J. Kazda
866
Dopis JUDr. Jana Kazdy z Hradce Králové žádající 30. 1. 1951
zaměstnání v NKK. (3 f.)
XII.
867
Dopis Františka hraběte Kinského z Kostelce n. Orlicí Z. 10. 10. 1946
Wirthovi ve věci památek na rodinu Kinských
v Heřmanově Městci. (1 f.)
XII.
868
Dopis Františka Kinského (pravděpodobně Z. Wirthovi) 8. 8. 1947
o obrazech, které hledá na zámku Bělohrady. (1 f.)
XII.
869
Dopis Františka Kinského týkající se nakládání 15. 6. 1951
s vnitřním zařízením zámku v Kostelci n. Orlicí. (1 f.)
XII.
870
Připojen dopis Pavly Kinské (manželky F. Kinského) NKK 15. 6. 1951
ve věci způsobu nakládání s vnitřním zařízení zámku
v Kostelci n. Orlicí.(2 f.)
XII.
F. Kinský
32
Viz pozn. 2.
J. Kohel
871
Dopis P. Jana Kohela (arciděkana kutnohorského) 23. 10. 1946
týkající se oprav kostela sv. Jakuba. (2 f.)
XII.
Z. Koníčková-Pátková
872
Dopis Zorky Koníčkové-Pátové
Hradeckém. (1 f.)
týkající
se
dr. 20. 11. 1950
XII.
873
Dopis Zorky Koníčkové-Pátové děkující za vyšetření 25. 11. 1950
případu Dr. Hradeckého (1 f.)
XII.
874
Dopis prof. PhDr. Josefa Kopala (z Harrachova, 8. 7. 1949
z Románského semináře FF UK) žádající o zpřístupnění
metternichovského archivu v Kynžvartě. (2 f.)
XII.
875
Dopis prof. PhDr. Josefa Kopala děkující za umožnění 17. 9. 1949
prohlídky „romanic“ metternichovského archivu
v Kynžvartu Marii Ulrichové. (1 f.)
XII.
J. Kopal
Dr. J. Kopecký
876
Dopis Dr. J. Kopeckého (zaměstnance zemědělského 12. 3. 1952
referátu KNV v Ostravě) týkající se zámku Hradec u
Opavy. (1 f.)
XII.
Koncept dopisu Václavu Kopeckému (ministru kultury) 9. 5. 1954
žádající o převedení vydávání literatury o památkách
od Státního tělovýchovného nakladatelství na družstvo
Tvar. (2 f.)
XII.
Dopis Františka Korejčíka z Tovačovského zámku 20. 8. 1948
týkající se inventáře zdejší zámecké kaple. (1 f.)
XII.
V. Kopecký
877
F. Korejčík
878
V. Korpík
879
Dopis V. Korpíka (předsedy muzejního kuratoria 14. 4. 1946
v Kamenici n. Lipou) žádající ponechání části předmětů
z místního zámku ve zdejším muzeu. (2 f.)
XII.
E. Kotlenberger
880
Dopis E. Kotlenbergera (správce zámku Žleby) ve věci 17. 4.33
jeho převedení na jiný zámek. (2 f.)
XII.
Dopis Dr. J. Kozáka (zaměstnance NKK) ve věci žádosti 1. 7. 1949
ministerstva práce a sociální péče o propůjčení státního
zámku Krásný Dvůr pro pobyt řeckých dětí. (1 f.)
XII.
Dopis F. J. Kranse z Kroměříže děkující za odpověď na 22. 3. 1947
svůj dopis.(1 f.)
XII.
Dr. J. Kozák
881
F. J. Krans
882
J. Kratochvíl
883
Dopis Jana Kratochvíla (předsedy MNV města Jemnice) 22. 12. 1946
děkující za spolupráci. (1 f.)
XII.
Prof. F. J. Kraus
884
Dopis akademického malíře prof. F. J. Krause 7. 3. 1947
z Kroměříže nabízející své služby restaurátora pro NKK.
(1 f.)
XII.
F. Krejčí a K. Buzková
885
33
Viz pozn. 2
Dopis F. Krejčího (klíčníka na hradě Pernštejně) a Karly 28. 12. 1948
Buzkové (kastelánky na témže hradě) s přáním
k novému roku 1949. (1 f.)
XII.
Z. Krejčí
886
Dopis Zdeňka Krejčího z Liberce žádající převoz 25. 10. 1946
goethovských sbírek uskladněných v hájovně u hranic.
(1 f.)
XII.
887
Dopis Zdeňka Krejčího informující o převozu části 11. 11. 1946
žitavské knihovny z Petrovic do Liberce. (2 f.)
XII.
Vizitka - dopis Dr. Josefa Kuby (sekretáře konsulátu 8. 6. 1948
republiky Kolumbie) se žádostí o posouzení věcí
zaslaných společně s touto vizitkou. (2 f.)
XII.
889
Dopis Aloise Kučíka (městského důchodního v.v. z Brna) 17. 5. 1949
ve věci zřízení pokoje Dr. Bedřicha Berchtolda na zámku
v Buchlovicích. (1 f.)
XII.
890
- Připojen opis dopisu Aloise Kučíka NKK ve věci zřízení 17. 5. 1949
pokoje Dr. B. Berchtolda na zámku v Buchlovicích. (2 f.)
XII.
Dopis Josefa Kudláčka z Jemnice informující o průběhu 4. 3. 1948
likvidace zdejší zámecké knihovny. (2 f.)
XII.
Dr. J. Kuba
888
A. Kučík
J. Kudláček
891
Dr. J. Kühndel
892
Dopis Dr. J. Kühndela žádající zabezpečení památného 14. 11. 1947
inventáře na zámku Čechy pod Košířem v souvislosti
s nástupem nového správce zámku.(1 f.)
XII.
Doc. Dr. K. Kuchař
893
Dopis doc. Dr. Karla Kuchaře žádající správné 12. 1. 1949
adresování mapových konfiskátů na Státní mapovou
sbírku. (1 f.)
XII.
Dr. V. Kutal
894
Dopis Dr. V. Kutala z Obrazárny Zemského muzea 11. 4. 1948
v Brně o prohlídce věcí připravených Z. Wirthem pro
Zemské muzeum v Čechách u Prostějova. (1 f.)
XII.
895
Dopis Ladislava Lábka (z Národopisného muzea 24. 5. 1948
Plzeňska v Plzni) informující o postupu převzetí
předmětů a knih z kláštera Plasy plzeňskými
institucemi. (2 f.)
XII.
896
Dopis Ladislava Lábka informující o poměrech 29. 5. 1948
v Národopisném muzeu Plzeňska a ve zdejší vědecké
knihovně. (2 f.)
XII.
897
Dopis Ladislava Lábka informující o zatčení rodiny 19. 11. 1948
Křimických Lobkoviců a o situaci v jejich zámku. (2 f.)
XII.
898
Dopis Ladislav Lábka týkající se zaslaných předmětů b. d.
z Kanic. (1 f.)
XII.
899
Dopis Otto Lanka (správce zámku Sychrova) týkající se 30. 4. 1950
Sychrovského zámku. (1 f.)
XII.
900
Dopis Otto Lanka informující o vykonání zadaných b. d.
přesunů inventáře a stěžující si na své pracovní zařazení
v NKK. (1 f.)
XII.
Dopis Dr. Bohumíra Lifky (zemského muzejního rady 13. 9. 1948
z Prahy) žádající ze studijních důvodů umožnění
návštěvy některých zámeckých knihoven. (1 f.)
XII.
Dopis Františka Lískovce z Tábora informující o dalším 13. 3. 1947
osudu zámku v Mladé Vožici. (2 f.)
XII.
L. Lábek
O. Lank
Dr. B. Lifka
901
F. Lískovec
902
Dr. J. Lobkowiz
903
Dopis Dr. Jaroslava Lobkowize z Křimic žádající Z. 10. 4. 1949
Wirtha o rozhovor. (1 f.)
XII.
904
Korespondenční lístek Dr. Jaroslava Lobkowice týkající 21. 4. 1949
se domluvené návštěvy u Z. Wirtha v kanceláři NKK
v Praze. (1 f., vlhkostí značně nečitelné)
XII.
905
Dopis Stanislava Lostena z Brna žádající o zásah ve věci 26. 3. 1946
využití zámku a kláštera v Třebíči a pozastavující se nad
tím, že Morava nemá v NKK své zástupce. (2 f.)
XII.
906
Dopis Stanislava Lostena, v němž vyslovuje obavy o 30. 4. 1946
třebíčský zámek a o naše zámky vůbec a informující o
zámku v Náměšti n. Oslavou a v Čechách p. Košířem. (2
f.)
XII.
S. Losten
Dr. Jan Löwenbach
907
Dopis Dr. Jana Löwenbacha z Prahy žádající nábytek pro 27. 9. 1947
zařízení bytu. (1 f.)
XII.
908
Dopis Cyrila Marka (ředitele z Kyjova) týkající se 19. 9. 1946
umístění některé ze zemědělských škol na zámku
v Miloticích. (5 f.)
XII.
909
Dopis Cyrila Marka týkající se umístění škol na zámku 20. 4. 1947
v Miloticích - především střední zahradnické školy. (3 f.)
XII.
910
Dopis Cyrila Marka týkající se umístění škol na zámku 16. 5. 1947
v Miloticích. (1 f.)
XII.
C. Marek
Mareš (pravděpodobně)34
34
Podpis je obtížně čitelný.
911
Dopis Mareše ohledně jeho zaměstnání jako kastelána 4. 6. 1948
na některém zámku či hradu v okolí Olomouce. (2 f.,
vlhkostí značně nečitelné)
XII.
Prof. J. Mencl
912
Dopis prof. Jaroslava Mencla (pracovníka oblastního b. d.
archivu v Jičíně) žádající o přidělení další části inventáře
(lavírovaných kreseb) ze zámku Jičíněves oblastnímu
archivu v Jičíně. (1 f.)
XII.
Dr. B. Markalous-John
913
Dopis Dr. B. Markalouse (Jaromíra Johna) ze Slatiňan 24. 7. 1946
informující o žádosti J. L. Fischera rektora UP
v Olomouci, aby zde pisatel nastoupil jako profesor a
žádající o užitkový nábytek ze zámku ve Slatiňanech. (1
f.)
XII.
914
Dopis Dr. B. Markalouse (Jaromíra Johna) ze Slatiňan 10. 8. 1946
žádající koupi užitkového nábytku ze zámku ve
Slatiňanech pro zařízení pisatelova nového bytu
v Olomouci. (2 f.)
XII.
915
Dopis Dr. B. Markalouse (Jaromíra Johna) ze Slatiňan 6. 10. 1946
týkající se odkoupení nábytku ze zámku ve Slatiňanech.
(1 f.)
XII.
916
Dopis Dr. B. Markalouse (Jaromíra Johna) ze Slatiňan 10. 12. 1946
týkající se zamítnuté žádosti o odkoupení nábytku ze
zámku ve Slatiňanech. (1 f.)
XII.
917
- Připojen opis dopisu předsedovi NPF ing. Polánskému 3. 12 1946
týkající se zamítnuté žádosti o odkoupení nábytku ze
zámku ve Slatiňanech. (1 f.)
XII.
918
Dopis Dr. B. Markalouse (Jaromíra Johna) týkající se 22. 12. 1946
zamítnuté žádosti o odkoupení nábytku ze zámku ve
Slatiňanech.(1 f.)
XII.
919
Dopis Dr. B. Markalouse (Jaromíra Johna) týkající se 8. 1. 1947
jeho přestěhování na Moravu. (1 f.)
XII.
Korespondenční lístek prof. Dr. B. Markalouse-Johna 12. 2. 1946-835
z Olomouce děkující za pomoc. (2 f.)
XII.
921
Dopis PhDr. Antonína Markuse z Třeboně žádající o 26. 4. 1948
místo oblastního správce v Moravském Šternberku. (2
f.)
XII.
922
Dopis PhDr. Antonína Markuse děkující za dotazník 30. 4. 1948
k žádosti o místo oblastního správce v Moravském
Šternberku. (2 f.)
XII.
923
Dopis PhDr. Antonína Markuse odvolávající se na dávné 8. 5. 1948
přátelství a prosící o doporučení pro místo oblastního
správce v Moravském Šternberku. (2 f.)
XII.
924
Dopis PhDr. Antonína Markuse týkající se jeho žádosti 23. 5. 1948
o místo oblastního správce v Moravském Šternberku.
(2 f.)
XII.
925
Dopis PhDr. Antonína Markuse týkající se jeho žádosti 26. 6. 1948
o místo oblastního správce v Moravském Šternberku.
(2 f.)
XII.
920
A. Markus
L. Mašínová
926
Dopis Leontiny Mašínové z Lázní Bělohrad žádající 21. 11. 1951
pomoc při hledání pracovního uplatnění pro Dr. Vydru
a informující o historickém nápisu na zámku
v Uherském Ostrohu. (1 f.)
XII.
Plk. gšt. v.v. Fr. Materna
927
Dopis plk. gšt.v.v. Františka Materny z Prahy žádající o 13. 3. 1947
zaměstnání v NKK. (2 f.)
XII.
J. Maternová-Holinová
928
35
Dopis Jarmily Maternové-Holinové z Benešova žádající 24. 5. 1948
o zaměstnání při třídění inventáře na zámku Jemništi.
(6 f.)
Datum je obtížně čitelné.
XII.
Dr. J. Mathon
929
Dopis Dr. Jaroslava Mathona z Kroměříže žádající 4. 3. 1948
ponechání zámku v Čechách pod Košířem v té podobě,
jakou měl za dob, kdy tam tvořil J. Mánes. (1 f.)
XII.
Dr. R. Maximovič
930
Dopis Dr. R. Maximoviče, ve kterém kritizuje situaci 20. 5. 1948
v NKK a zdůvodňuje svůj odchod na zdravotní
dovolenou. (1 f.)
XII.
Dopis Františka Míky (školního inspektora v.v. z Mostu) 29. 3. 1951
žádající o radu při prodeji barokní jídelny. (1 f.)
XIII.
F. Míka
931
A. Mikešová
932
Dopis Anny Mikešové z Břevnova o obrazech velmistrů 24. 11. 1947
v Bruntálském zámku. (2 f.)
XIII.
L. Mirbachová
933
Dopis Leopoldiny Mirbachové (sestra Arnošta Thuna) 30. 9. 1947
ve věci předání rodinných památek z tohoto zámku. (2
f.)
XIII.
934
- Připojen seznam požadovaných památek na zámku b. d.
v Jílovém. (1 f.)
XIII.
935
- Připojen druhý seznam požadovaných památek na b. d.
zámku v Jílovém. (1 f.)
XIII.
936
- Dopis Leopoldiny Mirbachové ve věci předání jejích 1947
rodinných památek ze zámku (zřejmě v Jílovém). (2 f.)
XIII.
Karel a Helen Morsteinovi
937
Dopis Karla Mornsteina (bývalého majitele zámku 17. 7. 1947
Bludova) informující o špatné správě tohoto zámku.(4
f.)
XIII.
938
Dopis Karla a Helen Mornsteinových ve věci zachování 30. 8. 1947
žerotínské pozůstalosti. (4 f.)
XIII.
939
Dopis Karla Mornsteina ve věci dalšího osudu zámku 10. 9. 1947
Bludova.(3 f.)
XIII.
940
- Připojen výstřižek ze Slova národa, „K“: Podiv nad b. d.
rozhodnutím ministerstva zemědělství. Zámek Bludov
rekreačním místem?
XIII.
941
Dopis Karla a Helen Mornsteinových ve věci 14. 9. 1947
oprávněnosti konfiskace a záležitosti dalšího využití
zámku Bludova. (4 f.)
XIII.
942
Dopis Karla a Helen Mornsteinových ve věci b. d.
oprávněnosti konfiskace zámku Bludova. (2 f.)
XIII.
Ing. Dr. E. Mölzer
943
Dopis Ing. Dr. Eustacha Mölzera (předsedy Národního 15. 6. 1950
technického muzea) týkající se cenné umělecké
pozůstalosti bývalého starosty Prahy MUDr. Tichého.
XIII.
Ing. J. Nedvěd
944
Dopis Ing. Josefa Nedvěda z Poděbrad ve věci zařazení 4. 11. 1952
poděbradského zámku mezi objekty I. kategorie. (1 f.)
XIII.
945
Dopis Ing. Josefa Nedvěda
poděbradského zámku. (1 f.)
využití 16. 11. 1952
XIII.
946
Dopis Ing. Josefa Nedvěda ve věci využití zámku 11. 12. 1952
v Poděbradech. (2 f.)
XIII.
947
Dopis Ing. Josefa
v Poděbradech. (1 f.)
XIII.
948
Dopis Ing. Josefa Nedvěda ve věci zařazení zámku 24. 2. 1953
v Poděbradech do I. kategorie. (2 f.)
XIII.
949
Dopis Ing. J. Nedvěda ve věci zařazení zámku v 6. 3. 1953
Poděbradech mezi objekty I. kategorie. (1 f.)
XIII.
Nedvěda
ve
ve
věci
věci
zámku 30. 12. 1952
950
Dopis Ing. J. Nedvěda ve věci využití zámku v 17. 4. 1953
Poděbradech. (2 f.)
XIII.
Dr. E. Nohejlová-Prátová
951
Dopisy Dr. Emanuela Nohejlové-Prátové žádající 28. 5. 1948
zaměstnání v NKK pro Pavla Gellnera. (1 f.)
XIII.
Koncept dopisu psaný Z. Wirthem za poradní sbor 9. 2. 1953
Muzea Bedřicha Smetany prezidentu Československé
akademie věd Z. Nejedlému gratulující k životnímu
jubileu. (2 f.+3 f.- 2 vyhotovení)
XIII.
Z. Nejedlý
952
JUDr. Z. Nop
953
Dopis JUDr. Zdeňka Nopa z Prahy („starého známého“ 11. 1. 1950
Z. Wirtha) s přáním k vánocům a se žádostí o
zaměstnání JUDr. Mojmíra Mazálka v NKK. (2 f.)
XIII.
JUDr. F. Novák
954
Dopis JUDr. Františka Nováka (z Krajinského muzea 28. 12. 1945
v Moravských Budějovicích) spojený s novoročním
přáním. (3 f., vlhkostí částečně nečitelný)
XIII.
955
Dopis JUDr. Františka Nováka žádající od Z. Wirtha 24. 9. 1948
podporu ve své činnosti a návštěvu v Moravských
Budějovicích. (2 f.)
XIII.
956
Dopis JUDr. Františka Nováka NKK ve věci přídělu 24. 9. 1948
zdejších zámeckých památek a nábytku. (2 f.)
XIII.
Dr. A. Novotný
957
Dopis PhDr. Antonína Novotného žádající umožnění 17. 12. 1948
návštěvy Dr. Karla Desfourse (bývalého majitele
Hrubého Rohozce), který chtěl Z. Wirtha požádat o
nahlédnutí do rodinných materiálů na zámku. (1 f.)
XIII.
958
Dopis PhDr. Antonína Novotného děkující za zaslání 7. 1. 1950
knihy Z. Wirtha. (1 f.)
XIII.
959
Dopis - vizitka PhDr. Antonína Novotného. (obsah 10. 1. 1950
vlhkostí prakticky nečitelný, 1 f.)
XIII.
Dopis Karla Novotného (hoteliéra Penzionu Čeřov u 27. 3. 1951
Jičína) žádající pomoc ve věci dalšího využití tohoto
pensionu. (1 f.)
XIII.
K. Novotný
960
Dr. A. Pacák
961
Dopis Dr. Artura Pacáka (pravděpodobně správce 10. 7. 1945
zámku ve Veltrusích) žádající o radu, jak má jednat
s vojáky obývajícími část zámku a naléhajícími na
uvolnění dalších jeho křídel. (2 f.)
XIII.
962
Dopis Dr. Artura Pacáka žádající o zaměstnání 19. 5. 1949
nadlesního Václava Třetiny ve veltruském parku. (1 f.)
XIII.
963
Dopis Dr. Artura Pacáka ve věci zámku ve Veltrusích. (1 5. 4. 1952
f.)
XIII.
964
Dopis Bohumila Patky (přednosta administrativní 4. 7. 1947
kanceláře NKK) informující o spolupráci NKK s NPF. (2
f.)
XIII.
965
Dopis Bohumila Patky o odvozu vytříděných předmětů 9. 7. 1947
ze zámků. (2 f.)
XIII.
966
Dopis Bohumila Patky informující o situaci v NKK v době 11. 7. 1947
pobytu Z. Wirtha na dovolené. (1 f.)
XIII.
967
Dopis Bohuslava Patky týkající se různých záležitostí 21. 7. 1947
NKK - především zámků v Nových Hradech u Českých
Budějovic, Horšovském Týně, Horní Vidimi, Perglasu,
Kopidlně, Bělohradu a oblastního skladiště FNO v Praze
II. (1 f.)
XIII.
B. Patka
968
Dopis Bohuslava Patky informující o požadavku občanů 28. 4. 1948
Jaroměřic, aby byla část půdy místního zámku
rozparcelována na malé zahrádky. (2 f.)
XIII.
969
Dopis Bohuslava Patky týkající se přípravy slavnosti ve 4. 6. 1948
Vizovicích. (1 f.)
XIII.
970
Dopis Bohuslava Patky týkající se administrativních 10. 7. 1948
záležitostí NKK. (1 f.)
XIII.
971
Dopis Bohuslava Patky informující přistavení Z.
Wirthem požadovaného auta. (1 f.)
25. 8. 1948
XIII.
972
Dopis Bohuslava Patky týkající se dispozičních listů a 31. 3. 1949
listů o výprose. (1 f.)
XIII.
973
Dopis Bohuslava Patky týkající se posouzení vzorků 29. 4. 1949
látek pro neznámou příležitost. (1 f.)
XIII.
974
Dopis Bohuslava Patky informující o situaci v NKK 13. 7. 1949
v době Wirthova pobytu na dovolené. (1 f.)
XIII.
975
Dopis Bohuslava Patky informující o situaci v NKK. (2 f., 24. 7. 1949
vlhkostí prakticky nečitelné)
XIII.
976
Dopis Bohuslava Patky týkající se přestupu B. Hirsche 5. 8. 1949
z NPF do NKK. (3 f.)
XIII.
977
Dopis Bohuslava Patky informující o situaci v NKK, 24. 8. 1949
především o postupu přejímání zámků. (vlhkostí
prakticky nečitelné, 2 f.)
XIII.
978
Dopis Bohuslava Patky informující o tom, jak došlo k 12. 8. 1950
vydání článku „Kulturní památky do služeb lidu“ (Rudé
právo, 6. 8. 1950). (2 f.)
XIII.
979
Dopis Bohumila Patky ve věci přidělení zámku ve 14. 7. 1951
Slatiňanech Národnímu podniku Transporta Chrudim a
oddisponování zdejších sbírek do menších hřebčínů. (1
f.)
XIII.
980
Dopis Bohumila Patky doprovodný k zasílanému návrhu b. d. - pravděpodobně XIII.
ministerstva zemědělství o vnitřním zařízení 1949
zámeckých a obytných budov postižených revisí první
pozemkové reformy. (1 f.)
Dr. P. Peer
981
Dopis dr. Přemysla Peera (městského archiváře 11. 1. 1950
v Teplicích) se žádostí zda by NKK nemohla do archivu
a muzea v Teplicích předat některé knihy a obrazy, jež
byly původně uloženy na zámku. (1 f.)
XIII.
V. J. Pelikán
982
Dopis Vojtěcha Jaromíra Pelikána (z Mělníka) žádající o 16. 1. 1947
zaměstnání v NKK. (1 f.)
XIII.
Dopisy Josefa Petroviče (ze zámku Petrohrad) žádající 25. 9. 1947
přímluvu v jeho žádosti o místo kastelána. (1 f.)
XIII.
J. Petrovič
983
Zdenka Flipo Pinkasová
984
Dopis Zdenky Flipo Pinkasové (z Francie) hájící právo na 15. 1. 1951
její majetek - především na předměty umístěné
v bývalém bytě Pinkasů v Praze.(1 f.)
XIII.
985
Koncept dopisu Zdence Flipo Pinkasové informující o 23. 1. 1951
zajištění předmětů v bytě Ladislava Pinkase v Praze.(3
f., značně poničené)
XIII.
986
Dopis Zdenky Flipo Pinkasové
majetkové poměry v Čechách. (1 f.)
její 2. 2. 1951
XIII.
987
Dopis Dr. Oto Plachta (zaměstnanec kanceláře NKK) 8. 8. 1948
informující o plánované cestě na Moravu - do
Kroměříže a Tovačova.(1 f.)
XIII.
988
Dopis Dr. Oto Plachta týkající se rodinných fotografií 14. 3. 1949
hrabat Šliků, které jim nebyly vydány. (1 f.)
XIII.
989
Dopis Dr. Oto Plachta informující o eliminaci některých 10. 7. 1949
zámků. (2 f.)
XIII.
990
Dopis Dr. Oto Plachta informující o dalším plánu 25. 7. 1949
vytřiďování zámků. (1 f.)
XIII.
upřesňující
Dr. O. Placht
991
Dopis Dr. Oto Plachta informující o přípravě eliminace 21. 8. 1949
na zámcích v Sokolově a v Perglasu. (1 f.)
XIII.
992
- Opis dopisu Dr. O. Plachta neznámému adresátovi ve 13. 10. 1948
věci historické literatury ze zámku v Doksech. (1 f.)
XIII.
993
Pohlednice (z Doks) Dr. Oto Plachta a Šideláře. (vlhkostí 24. 8. 1949
špatně čitelná, 1 f.)
XIII.
994
Pohlednice (z Českého Krumlova) Dr. Oto Plachta. 8. 6. 1950
(vlhkostí špatně čitelná, 1 f.)
XIII.
PhDr. E. Poche
995
Dopis
PhDr.
Emanuela
Pocheho 22. 7. 1950
(ředitele Uměleckoprůmyslového muzea v Praze)
v záležitosti židovského majetku. (1 f.)
XIII.
996
Koncept dopisu Z. Wirhta PhDr. Emanuelu Pochemu 10. 11. 1950
děkující za pomoc při instalaci sbírek zámeckého muzea
v Roudnici a v Mělníku. (1 f.)
XIII.
997
Pohlednice PhDr. Emanuela Pocheho týkající se 28. 8. 1952
instalace na zámku v Klášterci n. Ohří. (1 f.)
XIII.
Dopis Polesného (z Písku) ve věci ochrany hradu 16. 6. 1951
Zvíkova. (2 f.)
XIII.
Polesný
998
Dr. Pošmourný
999
Dopis Dr. Pošmourného (zaměstnanec NKK) vysvětlující 20. 8. 1951
výběr zaměstnanců NKK pro jejich přeřazení do výroby.
(1 f.)
XIII.
Dr. A. Pražáka
1000
Dopis Dr. Alberta Pražáka žádající zaměstnání pro 24. 3. 1951
knihovníka Bohumila Broukala při soupisu některé
zámecké knihovny. (1 f.)
XIII.
1001
- Připojen stručný pracovní profil Bohumila Broukala. (1 b. d.
f.)
XIII.
F. I. Pražský-Slavkovský
1002
Dopis F. I. Pražského-Slavkovského (spisovatel, člen 20. 1. 1948
Muzejní společnosti Nápoleonského muzea ve
Slavkově u Brna) žádající rozhovor ve věci slavkovského
zámku. (1 f.)
XIII.
1003
Dopis F. I. Pražského-Slavkovského
slavkovského zámku. (1 f.)
se 4. 6. 1949
XIII.
1004
Dopis Ing. Zdeňka Profouse děkující za adresátovu 5. 9. 1949
odpověď na svůj dopis. (1 f.)
XIII.
1005
Dopis Ing. Zdeňka Profouse ve věci zamýšleného 13. 9. 1949
soupisu vegetace v zámeckých zahradách. (2 f.)
XIII.
1006
Dopis Ing. Zdeňka Profouse o zamýšleném soupisu 27. 9. 1949
vegetace v zámeckých zahradách. (2 f.)
XIII.
1007
Dopis Ing. Zdeňka Profouse děkující za pomoc při 17. 11. 1949
zamýšleném projektu soupisu vegetace v zámeckých
zahradách. (1 f.)
XIII.
Dopis Dr. Bohuše Riegra (majitele zámku v Malči u 17. 8. 1950
Chotěboře) ve věci dalšího osudu tohoto zámku. (2 f.)
XIII.
1009
Dopis Václava Richtra děkující za dopis týkající se 21. 12. 1949
rozdělení knihoven. (1 f.)
XIII.
1010
Dopis Václava Richtra týkající se přidělení knih pro UP 10. 12. 1949
v Olomouci od NKK. (2 f.)
XIII.
týkající
Ing. Zdeněk Profous
Dr. B. Riegr
1008
V. Richtr
J. Rohanová
1011
Dopis Jindry Rohanové (z Teplic n. Metují) týkající se 3. 6. 1949
části inventáře zdejšího zámku. (2 f.)
XIII.
1012
Dopis Jindry Rohanové děkující za poskytnutou pomoc. 10. 6. 1949
(1 f.)
XIII.
Rohlenberger
1013
Dopis Rohlenbergera (zaměstnance NKK ve Veltrusích) 10. 11. 1952
žádající doklad na odvezené věci ze zdejšího zámku. (1
f.)
XIII.
Pplk. J. Rous
1014
Dopis pplk. Jaroslava Rouse (z Lhotky u Tasova) žádající 12. 8. 1948
pomoc při zaměstnání na MŠVU pro plk. Fetku. (2 f.)
XIII.
1015
Dopis Josefa Rubliče (generálního inspektora zahrad květen 1949
NKK se sídlem v Libochovicích) informující o zaslání
svého článku „Státní zámky v Čechách a na Moravě“ s
prosbou o jeho „laskavé přijetí“. (1 f.)
XIII.
1016
Dopis Josefa Rubliče ve věci přípravy studie o 1. 8. 1952
zahradách státních hradů a zámků. (2 f.)
XIII.
1017
Dopis Josefa Rubliče ve věci správy zámeckých zahrad. 3. 8. 1952
(1 f.)
XIII.
Dopis Josefa Ryšky (z Olomouce, pravděpodobně 24. 8. 1949
z arcibiskupství) týkající se sbírek zámku v Kroměříži. (1
f.)
XIII.
Dopis Františka Řeháka (architekta z Prahy) žádající o 14. 6. 1948
zaměstnání v NKK. (2 f.)
XIII.
J. Rublič
Josef Ryška
1018
F. Řehák
1019
J. Řezáč
1020
Dopis Josefa Řezáče (správce zámku Teplice-Šanov) ve 11. 12. 1947
věci předání zdejších cenných zbraní Vojenskému
muzeu v Praze. (1 f.)
XIII.
Dr. V. Sameš
1021
Dopis Dr. Vincence Sameše (archiváře v Třebíči) ve věci 9. 9. 1946
získání zámečku Zátiší u Svatoslavi do majetku
třebíčského okresu. (1 f.)
XIII.
1022
- Připojen dopis ONV v Třebíči neznámému adresátovi 7. 9. 1946
ve věci přídělu zámečku Zátiší v obci Svatoslava. (2 f.)
XIII.
L. Samešová
1023
Dopis Ludmily Samešové (odborné učitelky, manželky 14. 2. 1947
archiváře z Třebíče) ve věci vydání knih ze zámku
Borovina pí Waldsteinové. (1 f.)
XIII.
Dr. V. Sedlák
1024
Dopis Dr. Vladimíra Sedláka žádající umožnění b. d.
fotografování dvou Kochlerových obrazů Nových Hradů
z doby cca 1802. (2 f.)
XIII.
1025
Dopis Augustina Seiferta (předseda krajanského spolku 11. 10. 1948
„Jičín v Praze“) žádající uložení Valdštenian vytříděných
ze zámecké knihovny v Jičíně. (1 f.)
XIII.
1026
- Připojen jubilejní lístek „Augustinu Seifertovi 1948
k pětasedmdesátinám“ - vydaný Společností přátel
Lužice v Praze. (4 f., tisk, značně poničené)
XIII.
A. Seifert
Leopold Schebek
1027
Dopis Leopolda Schebka (bývalý majitel zámku 12. 3. 1950
v Hodkově) prosící o přímluvu, aby mu byly ponechány
některé rodinné obrazy. (1 f.)
XIII.
1028
Dopis Leopolda Schebka týkající se inventáře zámku 14. 2. 1951
v Hodkově. (2 f.)
XIII.
1029
Dopis Leopolda Schebka žádající navrácení knih, které 6. 6. 1951
mu byly odňaty a odvezeny do Sychrova. (1 f.)
XIII.
1030
Opis dopisu Leopolda Schebka NPF v Praze 23. 8. 1950
upozorňující, že podal odvolání proti konfiskačnímu
výměru. (1 f.)
XIII.
1031
Opis dopisu Leopolda Schebka Památkovému oddělení 23. 8. 1950
NPF v Praze ve věci inventáře zámku v Hodkově. (1 f.)
XIII.
1032
Telegram Josefa Scheybala informující o odjezdu do 2. 2. 1952
Heřmanova Městce. (1 f.)
XIII.
1033
Telegram Josefa Scheybala o vyklizení zahradního 16. 5. 1952
domku (zřejmě na zámku Sychrov). (1 f.)
XIII.
1034
Telegram Josefa Scheybala týkající se organizačních 26. 4. 196036
záležitostí. (1 f.)
XIII.
1035
Telegram Josefa Scheybala informující, že ve čtvrtek a v b. d.
pátek bude doma. (1 f.)
XIII.
J. Scheybal
Prof. D. Dr. G. Schwartz
1036
Fragment dopisu Prof. Dr. G. Schwartze (z Mnichova) 7. 1. 1921
týkající se obrazu Jana von Ravensteyna z r. 1641. (1 f.,
německy)
XIII.
Dr. G. Skalský
1037
Dopis Dr. Gustava Skalského týkající se plánovaného 14. 7. 1947
vydání
sborníku
o
kulturním
majetku
Schwarzenberků.(1 f.)
XIII.
1038
Dopis Dr. Gustava Skalského, ve kterém se omlouvá, že 20. 10. 1947
se nemůže zúčastnit předání vizovického zámku NKK.(1
f.)
XIII.
36
Zcela jistě chybné datum telegramu.
1039
Dopis Dr. Gustava Skalského týkající se zařízení 6. 2. 1948
bývalých Schwarzenberských zámků. (1 f.)
XIII.
Univ. prof. Dr. J. Skutil
1040
Dopis universitního prof. Dr. Josefa Skutila žádající b. d.
umožnění přístupu do knihovny zámku v Rájci. (1 f.)
XIII.
Dopis Bohuslava Slánského (profesora Akademie b. d.
výtvarných umění v Praze) ve věci propůjčení
slohového nábytku pro rektorskou pracovnu
Akademie. (1 f.)
XIII.
Dopis K. Slepičky (zaměstnance Ministerstva školství, 10. 2. 1947
věd a umění), k němuž bylo přiloženo 16 pozvánek na
ustanovující schůzi NKK dne 18. 2. 1947. (1 f.)
XIII.
1043
Dopis Emila Smejkala (zámeckého tajemníka v Náměšti 23. 12. 1948
n. Oslavou) s přáním k vánocům a k narozeninám. (1 f.)
XIII.
1044
Dopis Emila Smejkala žádající vyjasnění svých 10. 1. 1949
pracovních poměrů na zámku v Náměšti n. Oslavou. (1
f.)
XIII.
B. Slánský
1041
K. Slepička
1042
E. Smejkal
PhDr. J. Smolák
1045
Dopis PhDr. Jaroslava Smoláka (docenta fytopathologie 6. 10. 1949
na VUT) se žádostí o zaměstnání pro M. Kaizla. (1 f.)
XIII.
J. Smrkovský
1046
Dopis Josefa Smrkovského (předsedy NPF), v němž 5. 4. 1948
sděluje, že nemá námitek, aby Jaromír Soukup pracoval
ve službách NKK.(1 f.)
XIII.
F. Sobota
1047
Dopis Františka Soboty (klíčníka na zámku Kozel) 31. 5. 1947
týkající se převzetí předmětů ze zámku Halže. (1 f.)
XIII.
JUDr. J. Sommer
1048
Dopis JUDr. Josefa Sommera (advokáta z Havlíčkova 20. 6. 1947
Brodu, zastupujícího Zdeňko Radslava Kinského) ve věci
mobiliáře na zámku Pohled. (1 f.)
XIII.
1049
Dopis Aloise Soukupa - vlhkostí prakticky nečitelný. (1 2. 7. 1947
f.)
XIII.
1050
Dopis Aloise Soukupa - vlhkostí prakticky nečitelný. (1 21. 7. 1947
f.)
XIII.
1051
Dopis Aloise Soukupa, který doprovázel seznamy jím 20. 7. 1948
provedených svozů. (1 f.)
XIII.
1052
Dopis Aloise Soukupa informující o dalším postupu 12. 7. 1949
třídění zámků - Janovice u Rýmařova, Krč, Sloup,
Kopidlno, Morkovice, Vyšovice, Brodek. (1 f.)
XIII.
1053
Dopis Aloise Soukupa informující o své cestě, při níž 26. 7. 1949
svážel předměty z moravských zámků. (1 f.)
XIII.
1054
Dopis Aloise Soukupa informující o plánované cestě do 9. 8. 1949
Jičíněvsi. (2 f.)
XIII.
1055
Dopis Aloise Soukupa informující o průběhu svážení 21. 8. 1949
předmětů ze zámků. (2 f.)
XIII.
1056
Dopis Aloise Soukupa informující o vykonané práci při 7. 8. 1950
svážení předmětů ze zámků. (1 f.)
XIII.
1057
Dopis Aloise Soukupa informující o vykonané práci při 25. 8. 1952
svážení předmětů ze zámků.(2 f.)
XIII.
1058
Pohlednice (z Kosti) Aloise Soukupa týkající se 28. 8. 1952
organizačních věcí NKK. (1 f.)
XIII.
1059
Dopis Aloise Soukupa informující o své činnosti při b. d.
svozech na zámcích Jirny, Velké Březno, Chlumec n.
Cidlinou, Světlá n. Sázavou, Rozsochatec, Ribice,
XIII.
A. Soukup
Třebešice, Žleby a o plánovaném odchodu některých
pracovníků NKK do výroby. (1 f.)
R. Soukupová
1060
Dopis Růženy Soukupové ze zámku Jemniště dotazující 12. 7. 1950
se na možnost získání oděvů - řeholních, ale i jiných ze
zrušených klášterů. (2 f.)
XIII.
1061
Dopis R. Soukupové informující o hrozícím nebezpečí 14. 8. 1951
zabrání zámku Jemniště benešovskou vojenskou
posádkou.(2 f.)
XIII.
1062
Dopis Růženy Soukupové informující o odvrácení 29. 8. 1951
nebezpečí zabrání zámku vojenskou posádkou. (1 f.)
XIII.
1063
Dopis
Růženy
Soukupové
(z
pobočky 27. 5. 1953
Uměleckoprůmyslového muzea - z Muzea společenské
kultury, na státním zámku Jemništi) ve věci dalšího
osudu zámku Jemniště. (1 f.)
XIII.
Ing. Dr. B. Spáčil
1064
Dopis ing. Dr. Bedřicha Spáčila (z Prahy) ve věci 15. 8. 1951
pořádání letní slavnosti KSČ v kroměřížském parku. (1
f.)
XIII.
1065
Dopis ing. Dr. Bedřicha Spáčila hodnotící proběhlou 20. 9. 1951
slavnost KSČ v kroměřížském zámeckém parku. (1 f.)
XIII.
XIII.
Ing. arch. R. Stockar
1066
Dopisy ing. arch. Rudolfa Stockara (z Prahy) žádající o 5. 5. 1946
možnost uplatnění v NKK jako architekt, nebo stavební
praktik. (1 f.)
XIII.
1067
Dopis Josefa Stránského (správce zámku v Heřmanově 7. 12. 1951
Městci) týkající se třídění mobiliáře zámku. (1 f.)
XIII.
1068
Dopis Josefa Stránského informující o odprodeji knih ze 14. 12. 1951
zámku. (1 f.)
XIII.
J. Stránský
1069
Dopis Josefa Stránského žádající Z. Wirtha o odložení 31. 1. 1952
svého příjezdu z důvodu onemocnění zaměstnanců
správy zámku v Heřmanově Městci. (1 f.)
XIII.
1070
Dopis Josefa Stránského týkající se přidělení mobiliáře 5. 2. 1952
zámku v Heřmanově Městci různým institucím a
návštěvy Z. Wirtha zde. (1 f.)
XIII.
1071
Dopis Josefa Stránského o zahájení provozu zámku jako 20. 3. 1952
domova odpočinku. (1 f.)
XIII.
1072
Dopis Josefa Stránského týkající se převzetí stříbrných 4. 6. 1952
předmětů a postelí ze zámku v Heřmanově Městci
Ministerstvem zahraničních věcí. (1 f.)
XIII.
1073
Dopis Josefa Stránského o přidělení zbývající předmětů 30. 6. 1952
ze zámku v Heřmanově Městci a žádající přímluvu pro
zaměstnání své dcery. (1 f.)
XIII.
1074
- Připojen opis žádosti Boženy Stránské MŠVU o přijetí 24. 6. 1952
do počáteční školní služby. (1 f.)
XIII.
Dr. K. Stránský
1075
Dopis Dr. Karla Stránského prosící o zaměstnání pro 17. 3. 1949
Karla Štěpánka - dlouholetého správce Zemědělského a
lesnického muzea v Brně. (1 f.)
XIII.
Dr. F. Svoboda
1076
Dopis Dr. Františka Svobody (centrálního ředitele 26. 5. 1946
národní správy bývalého liechtensteinského majetku
v Olomouci) ve věci odměny pro prof. Gajdoše za
správu zámku Lednice a Valtice. (1 f.)
XIII.
1077
Dopis Dr. Františka Svobody
ve věci upravení 18. 6. 1946
zaměstnaneckých poměrů prof. Gajdoše správce
zámku v Lednici. (1 f.)
XIII.
Dr. J. Svoboda
1078
Dopis Dr. Jana Svobody (z Prahy) ve věci urychlení 19. 9. 1951
vyřízení žádosti Antonína Vokouna (řezbáře z Vysokého
Mýta) o zaměstnání v NKK. (2 f.)
XIII.
J. Svoboda
1079
Dopis Jiljí Svobody (oblastního inspektora NKK) 23. 12. 1948
s přáním do novém roku. (1 f.)
XIII.
Dr. K. Svoboda
1080
Dopis Dr. Karla Svobody informující o své současné 29. 5. 1949
činnosti v Brně a děkující za Wirthovo vedení v Klubu Za
starou Prahu. (2 f.)
XIII.
Prof. Dr. K. M. Swoboda
1081
Dopis Prof. Dr. Karl M. Swobody (z Vídně) ohledně 6. 9. 1947
výměny Stifterského archivu z majetku České akademie
v Praze za Šmorancovy akvarely z majetku
památkového úřadu ve Vídni. (1 f.)
XIII.
Dr. E. Šafařík
1082
Dopis Dr. Edvarda Šafaříka (z Prahy) žádající o místo 24. 4. 1948
správce na zámeckém objektu v okolí Prahy. (1 f.)
XIII.
Ing. arch. V. Šantrůček
1083
Vizitka prof. Ing. arch. V. Šantrůčka informující o 7. 8. 1947
odvozu nábytku do zámku ve Veltrusích. (1 f.)
XIII.
Dopis Škorpila ve věci Vojenského muzea a připuštění 20. 4. 1949
jeho odborníků k třídění předmětů na zámcích. (1 f.)
XIII.
Škorpil
1084
Dr. Ing. E. Šlechta
1085
Koncept dopisu Z. Wirtha Dr. Ing Emanuelu Šlechtovi 6. 10. 1950
(ministru techniky), v němž ho žádá o rozhovor týkající
se zástupců ministerstva techniky v NKK. (1 f.)
XIII.
A. Špilarová
1086
Dopis A. Špilarové ve věci způsobu ochrany jejích 14. 9. 1950
obrazů. (2 f.)
XIII.
Dopis J. Šrámka (zřejmě správce ze zámku v Dačicích) 29. 7. 1948
žádající urychlení převzetí zdejšího zámku NKK. (1 f.)
XIII.
Dopis Antonína Šťasného (kulturního referenta MNV 19. 8. 1948
v Teplicích) týkající se ztracené sbírky z teplického
zámku. (1 f.)
XIII.
J. Šrámek37
1087
A. Šťasný
1088
PhDr. J. Tomský
1089
Dopis PhDr. Jana Tomského (z Dobrušky) se žádostí o 31. 5. 1948
zaměstnání jako odborník na zámku v Opočně. (1 f.)
XIII.
Dopis Dr. Jana Tonera týkající se vyklizení jistého zámku b. d.
(pravděpodobně v Letovicích). (1 f.)
XIII.
Dopis Josefa Tykala (sociálního referenta ONV 15. 10. 1947
v Mělníce) ve věci zřízení sociálního ústavu pro staré lidi
na zámku v Liblicích. (2 f.)
XIII.
Dr. J. Toner
1090
J. Tykal
1091
Prof. PhDr. M. Ullrichová
1092
37
Vizitka - dopis prof. PhDr. Marie Ullrichové ve věci b. d.
neznámého Dumasova díla nalezeného v Čechách. (1 f.)
Podpis je obtížně čitelný.
XIII.
F. Vaněk
1093
Dopis Františka Vaňka (z Prahy) - obsah vlhkostí b. d.
prakticky nečitelný. (1 f.)
XIII.
Ing. J. Veselého
1094
Dopis Ing. Jaroslava Veselého (ředitele Technického 14. 9. 1949
muzea v Praze-Bubenči) týkající se převzetí staré
barvířské a tiskařské dílny do Technického muzea a
dalších záležitostí týkajících se této instituce. (1 f.)
XIII.
1095
Dopis Karla Vika (malíře z Turnova) žádající zapůjčení 12. 7. 1948
obrazu Quida Mánesa ze zámku Hrubá Skála pro
výstavu „Český Ráj v umění výtvarném“.(1 f.)
XIII.
1096
Dopis Karla Vika ve věci ohroženého inventáře na 1. 1. 1949
zámku Hrubá Skála. (2 f.)
XIII.
Karel Vik
Pplk. F. Vrečko
1097
Dopis pplk. Franjo Vrečka (bývalého zaměstnance 23. 5. 1949
Vojenského historického muzea) žádajícího zaměstnání
v NKK. (1 f.)
XIII.
1098
Dopis pplk. Franjo Vrečka děkující za přímluvu při 27. 5. 1949
získání zaměstnání jako oblastní inspektor NKK pro
pražskou oblast.(1 f.)
XIII.
1099
Dopis pplk. Franjo Vrečka (oblastního inspektora NKK) 14. 5. 1952
J. Rubličovi ve věci odvezení archivu ze státního zámku
Veltrusy. (1 f.)
XIII.
Dopis Vojtěcha Waltera (zaměstnance NKK) informující 1. 9. 1949
o svém dřívějším zaměření a zaměstnání, připojena
kondolence k úmrtí adresátovy manželky. (2 f.)
XIII.
V. Walter
1100
1101
Pohlednice Vojtěcha Waltera (z Klášterce) o průběhu 29. 7. 1952
třídění na zámcích. (1 f.)
XIII.
A. Wolezcek
1102
Dopis Antonína Wolezcka (z Valče v Čechách), který 3. 1. 1950
žádá o místo kastelána na zámku se suchým bytem. (1
f.)
XIII.
Dr. A. Zatloukal
1103
Dopis Dr. Aloise Zatloukala (z NPF) děkující za anglické 17. 11. 1948
knihy, které mohl od NKK koupit.(1 f.)
XIII.
1104
Dopis Dr. Aloise Zatloukala žádající podporu jeho
žádosti o koupi anglických knih od NKK.
26. 4. 1949
XIII.
1105
Dopis Dr. Zdeňka M. Zengra informující o momentální 12. 8. 1949
situaci v NKK. (1 f.)
XIII.
1106
Dopis Dr. Zdeňka
k narozeninám. (1 f.)
XIII.
1107
Dopis Dr. Zdeňka M. Zengera s přáním k narozeninám a 9. 8. 1951
informující o situaci v kanceláři NKK. (2 f.)
XIII.
1108
Dopis Dr. Zdeňka M.Zengra informující o průběhu 12. 8. 1951
přeřazování zaměstnanců NKK do výroby. (1 f.)
XIII.
Připsán opis žádosti Dr. Aloise Zatloukala NKK o koupi
anglických knih. (1 f.)
Dr. Z. Zenger
M.
Zengra
s
blahopřáním 10. 8. 1950
D. Žákovcová
1109
Dopis D. Žákovcové (gymnaziální profesorky z Prahy) 6. 6.38
žádající pomoc při hledání jiného zaměstnání. (2 f.)
B. Žižka
38
V dopis není uveden rok.
XIII.
1110
Dopis Ph.Mr. Bohumíra Žižky (ze Sázavy n. Sázavou) 18. 11. 1952
týkající se hanlivého nápisu proti Janu Žižkovi
z Trocnovan na kostele sv. Prokopa. (2 f.)
XIII.
C) NEZJIŠTĚNÍ PISATELÉ
1111
Dopis (podpis nečitelný - Dr. R...) žádající zaměstnání 31. 7. 1948
pro Jaroslava Jaroška jako obvodního správce. (1 f.)
XIII.
1112
Pohlednice ze Žamberka (podpis nečitelný) o převozu 16. 10. 1948
předmětů ze zámku Zahrádky u České Lípy. (1 f.,
vlhkostí značně nečitelný)
XIII.
1113
Dopis (podpis nečitelný) nabízející služby NKK při 20. 10. 1948
katalogisování hudebnin. (1 f.)
XIII.
1114
Dopis (podpis nečitelný) děkující za příznivou odpověď 2. 11. 1948
na předcházející žádost. (1 f.)
XIII.
1115
Dopis (podpis nečitelný, Dr. Karel ?, zřejmě 15. 6. 1951
zaměstnanec archivu Akademie věd) týkající se skříní
pro tento archiv a zajištění badatelských pokojů na
zámku v Jindřichově Hradci. (1 f.)
XIII.
1116
Dopis (podpis nečitelný, Ma... z Třeboně) týkající se 9. 7. 1951
přípravy materiálů o zámku Hluboká. (1 f.)
XIII.
1117
Dopis (podpis nečitelný) z Klášterce n. Ohří týkající se 14. 11. 1951
kreseb nalezených na místním zámku. (1 f., částečně
vlhkostí nečitelný)
XIII.
1118
Dopis (podpis nečitelný) ve věci fotografie radničního 3. 4. 1952
paláce. (1 f.)
XIII.
1119
Dopis Eleonory (příjmení nečitelné, pocházející ze b. d.
zámku Bělohrad) žádající předání skříně ze zámku
Bělohrad. (1 f.)
XIII.
2. Korespondence NKK
A) Korporace
Klub přátel umění Beseda v Prostějově
1120
Dopis Klubu přátel umění Beseda v Prostějově o zřízení 28. 2. 1948
Mánesova muzea na zámku Čechy pod Košířem. (1 f.)
XIII.
Krajinské muzeum v Moravských Budějovicích
1121
Dopis Krajinského muzea v Moravských Budějovicích 24. 9. 1948
týkající se přídělu zámeckých památek a nábytku pro
toto muzeum. (1 f.)
XIII.
Zemská junácká rady pro Čechy
1122
Dopis Zemské junácké rady pro Čechy NKK (k rukám Z. 28. 2. 1947
Wirtha) žádající přidělení zámku Jemniště u Postupic
junákům. (2 f.)
XIII.
Zemský národní výbor v Brně
1123
Dopis Zemského národního výboru v Brně (podepsán 14. 1. 1947
pověřenec ZNV pro pozemkovou reformu Kratochvíl)
NKK o pronájmu levého křídla zámku v Jaroměřicích n.
Rokytnou pro hospodyňskou školu. (1 f.)
XIII.
B) Jednotlivci
B. Vejrychové-Solarové
1124
Dopis NKK Boženě Vejrychové-Solarové ve věci použití 2. 7. 1951
badatelských pokojů na zámku v Ratibořicích. (1 f.)
XIII.
3. Korespondence cizí39
A) Korporace
1125
39
Dopis nezjištěného pisatele ZNV v Praze s žádostí o 21. 8. 1945
zakročení u ONV v Mělníce ve věci rodinného domku
rodiny Ferdinandiů v Obříství. (1 f.)
Řazeno podle odesilatelů.
XIII.
1126
Dopis Okresní rady osvětové v Novém Jičíně Památkové 6. 6. 1946
komisi při NF ve věci inventáře zámků v okrese Nový
Jičín pro muzea v okrese. (1 f.)
XIII.
1127
Opis dopisu Vojenského historického ústavu 28. 6. 1946
Ministerstvu národní obrany, Hlavnímu štábu, které
žádá o přidělení někdejší jízdárny v Praze v Keplerově
ul. pro pobočku exposice své sbírky historických děl a
dělostřeleckého materiálu. (3 f.)
XIII.
1128
Dopis NPF (podepsán ing. Polánský) Rektorátu vysoké 11. 9. 1946
školy zemědělské ve věci jejich žádosti o příděl knih. (1
f.)
XIII.
B) Jednotlivci
Dr. Otto Reichl
1129
Žádost o zaměstnání na základě zákona č. 136/1946 Sb. 22. 7. 1946
od historika umění Dr. Otto Reichla k Ministerstvu
školství a osvěty v Praze. (1 f.)
XIII.
1130
- Připojena žádost Dr. Otto Reichla Karlově univerzitě o 9. 4. 1946
nostrifikaci titulu. (3 f.)
XIII.

Podobné dokumenty

khodlové - Alois Sassmann

khodlové - Alois Sassmann stříbra a klenotů za čtyři tisíce zlatých. Několik služebníků, kteří zámek hájili, bylo zabito a nalžovského pána stihla při útěku velká bouře. Jeho kůň se splašil a Bedřich (potlučený pádem) do sm...

Více

Dokumentační fondy a sbírky oddělení dokumentace Ústavu dějin

Dokumentační fondy a sbírky oddělení dokumentace Ústavu dějin nejrůznějších technických nedostatků byla největším problémem vlhkost a s tím spojené ohrožení plísněmi. Část fondů byla pak poškozena či zcela zničena havárií vodovodního potrubí v roce 1987. Prob...

Více

Horačky: Skvělé lidové tradice Podještědí

Horačky: Skvělé lidové tradice Podještědí porůznu oblečených do různě po půdách sehnaných částí krojů, začínalo s obrovským úspěchem při provedení malé pěvecké kulturní vložky při oslavě Sokola. V roce 1970 připravili tamější členové důsto...

Více

Viktor Kotrba - Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Viktor Kotrba - Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. /Velkomoravské architektury, Emauzy Praha /něm. resumé/, Nejstarší dějiny Slovanu v Čechách a na Slovensku – these.

Více

Klatovský zpravodaj ročník 2013

Klatovský zpravodaj ročník 2013 Moody´s, stejně jako ostatní ratingové agentury, nehodnotí jen města, ale prvotně státy, finanční instituce, velké korporace … a přestože všechny ratingové agentury byly tvrdě kritizovány za to, že...

Více

Ani sami bohove

Ani sami bohove Tracy se zamračil. »Dobře, pane doktore. Dejte to sem a zkusíme to.« A pak vykřikl: »To mě podrž! Je to radioaktivní. Jenom trochu, ale je. Nevím, jak jsem to mohl přehlédnout.« »A nakolik mám teď ...

Více