INFORMACE, INOVACE, VZDĚLÁVÁNÍ = ROZVOJ PODNIKÁNÍ

Transkript

INFORMACE, INOVACE, VZDĚLÁVÁNÍ = ROZVOJ PODNIKÁNÍ
INFORMACE, INOVACE, VZDĚLÁVÁNÍ = ROZVOJ PODNIKÁNÍ
Partneři projektu:
podporu příhraničního regionu
• Konference
• Odborné semináře s využitím IT
• Inovační poradenství
• Společná účast na veletrzích
• Jednodenní stáže pracovníků hospodářských
komor
Okresní hospodářská komora Hodonín
Trnavská regionálna komora SOPK
Trvání projektu:
11/2008 – 10/2011
Hlavní cíl projektu:
Web projektu:
Podpora rozvoje podnikatelského a inovačního
prostředí s orientací na využití potenciálu přeshraničního regiónu pro vytváření přeshraničních sítí,
především v oblasti rozvoje služeb s vysokou přidanou hodnotou a inovačních odvětví průmyslové
výroby.
www.podnikanibezhranic.cz
Cíle projektu:
• Posílení vzájemné spolupráce
• Společné přístupy k rozvoji lidských zdrojů
a vzdělanosti
• Podpora inovačních aktivit u firem
• Zlepšení příhraničních rozvojových aktivit v oblasti hospodářství, podpora využití IT pro malé
a střední podnikatele
• Vytvoření informační a poradenské struktury
pro podnikatele v příhraničním regioně
Aktivity projektu:
• Poradenská činnost přeshraničních center
• Klubové setkání
• Kooperační katalog
• Zřízení nových internetových stránek na
~1~
Vážení přátelé,
Spolupráce SR – ČR
máte v rukou katalog připravený hospodářskými
komorami na obou stranách dnes už opět jenom
pomyslné státní hranice mezi ČR a SR. Tato brožura má za cíl podpořit malé a střední podnikatele
z Jihomoravského a Trnavského kraje, zejména
ty, kteří spolupracují s hospodářskými komorami
a veřejnými institucemi a nabídnout firmy, za které mluví jejich práce odvedená v minulých letech.
Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje začínající podnikatele formou dotačního programu.
Od roku 2003 jsme takto podpořili už téměř 300
žadatelů, mezi které byla rozdělena částka více
než 15 milionů korun. V rámci nepřímé podpory malého a středního podnikání kraj poskytuje
dotace hospodářským komorám na jejich činnost
(kurzy, školení, semináře, informační servis, právní poradenství a některé činnosti z oblasti finančního servisu) a na provoz informačních míst pro
podnikatele.
Spolupráce mezi Českou republikou a Slovenskem je pro obě země jistým způsobem specifická. Na rozdíl od vztahů s ostatními středoevropskými státy tvořily ČR a SR po většinu dvacátého
století společný stát a vzniklé vazby nebyly zcela
přerušeny ani během devadesátých let po rozdělení Československa. Vedle dobrých kulturně-historických či mezilidských vztahů je zde také důležitý aspekt ekonomický, kdy Slovenská republika
má významný podíl na celkovém obratu zahraničního obchodu ČR.
Spolupráce obou republik je v současné době
podporována také Operačním programem Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013
z prostředků Evropského fondu pro regionální
rozvoj, který podporuje společensko-kulturní
a hospodářský rozvoj, územní dostupnost a životní prostředí v slovensko-českém příhraničí. Pomezí obou republik je na každé straně tvořeno třemi
kraji, mimo jiné také Jihomoravským a Trnavským
krajem, jejichž území překlenuje nejjižnější část
česko-slovenské hranice. Krajská hospodářská
komora spolu s okresními hospodářskými komorami z Jihomoravského kraje realizují v rámci
uvedeného operačního programu několik projektů, do kterých jsou aktivně zapojeny instituce a firmy z obou sousedících krajů. Dochází tak
upevňování uvedených vazeb a ke vzniku nových
partnerství.
Uplatnění inovací v praxi napomáháme cestou
budování efektivní infrastruktury např. inkubátorů, které nabízejí chráněné prostředí pro inovativní firmy.
Rád bych také zdůraznil, že na začátku letošního roku jsem spolu s županem Trnavského samosprávného kraje Tiborem Mikušem a dalšími
moravskými a slovenskými kolegy hejtmany
a župany podepsali dokument potvrzující zájem
na přeshraniční spolupráci při rozvoji Baťova
kanálu. Tato vodní cesta už několik desítek let
spojuje moravské a slovenské regiony. Chceme,
aby byl jeho potenciál využit k rozvoji cestovního ruchu. Přeshraniční dopad v souvislosti s rozvojem malého a středního podnikání je patrný.
Díky rozvoji tohoto kanálu navštíví město Skalica
z moravské strany stovky turistů ročně a naopak
slovenští občané mají možnost tímto způsobem
navštívit moravské obce.
Pevně věřím, že předložený katalog firem z Jihomoravského a Trnavského kraje pomůže v nastoleném trendu pokračovat a umožní ve společném
regionu zlepšit informovanost, vzájemnou komunikaci a bude tak užitečným nástrojem pro navazování nových spoluprací.
Vážení přátelé,
věřím, že katalog, kterým v tuto chvíli listujete,
bude užitečným přínosem pro Vaše podnikání.
JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje
~2~
Miroslav Kasáček
předseda Krajské hospodářské komory
Jihomoravského kraje
Česká agentura na podporu obchodu
CzechTrade
Česká exportní banka, a.s. (ČEB)
Partner pro váš export
je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu přímo a nepřímo vlastněná
státem. Posláním ČEB je poskytovat státní podporu vývozu, a to poskytováním a financováním
vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem
souvisejících.
ČEB doplňuje služby nabízené domácí bankovní
soustavou o financování vývozních operací vyžadující dlouhodobé zdroje financování za úrokové sazby a v objemech, které jsou pro vývozce na bankovním trhu ve stávajících tuzemských
podmínkách jinak nedosažitelné. Umožňuje tím
českým vývozcům vstupovat do soutěže na mezinárodním trhu za podmínek srovnatelných s těmi,
které využívá jejich hlavní zahraniční konkurence.
Důležitou součástí činnosti České exportní banky
je podpora segmentu malých a středních podniků s cílem zvýšit konkurenceschopnost českých
vývozů na zahraničních trzích. Činnost odboru
SME zahrnuje nejen finanční produkty, ale také
osvětovou a konzultační činnost, proexportní
semináře a webináře. Podpora je zaměřena jak
na přímé vývozce tak na jejich subdodavatele
z řad malých a středních podniků.
Prostřednictvím jednoduché internetové aplikace na stánkách www.ceb.cz sekce malé a střední
podniky si může klient ověřit, zda splňuje požavky banky pro financování (odpověď obdrží nejpozději do 5 pracovních dnů). Pokud ano, může
využít zjednodušených modelů financování výroby pro vývoz, financování exportních pohledávek
a bankovních záruk, které mu umožní rychlým
a efektivním způsobem získat a následně profinancovat své exportní zakázky či zakázky, ve kterých figuruje jako subdodavatel českého vývoce.
Tyto služby poskytujeme také ve spolupráci s komerčními bankami.
Vládní agentura CzechTrade je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu a pevnou součástí státního systému podpory exportu.
Jejím prvořadým úkolem je pomáhat českým vývozcům prosadit se na zahraničních trzích, rozvíjet jejich exportní aktivity. Hlavním přínosem služeb rozsáhlé sítě kanceláří CzechTrade v zahraničí
je usnadnění vstupu na mezinárodní trhy českým
firmám včetně úspory jejich času a nákladů. Právě
znalost místního prostředí, kontakty a zkušenosti
zástupců CzechTrade ve více než 30 pobočkách,
s působností v téměř 40 zemích, světa jsou hlavní přidanou hodnotou, kterou CzechTrade prostřednictvím portfolia svých služeb nabízí. Naším
hlavním cílem je rozvíjet mezinárodní obchod
a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty. Chceme posilovat internacionalizaci a konkurenceschopnost českých firem
v zahraničí.
Služby CzechTrade
CzechTrade nenabízí pouze jednotlivé služby, ale
usiluje o partnerské dlouhodobé vztahy s klienty,
založené na vzájemné důvěře. Důkladná znalost
předmětu podnikání, pochopení potřeb a následné společné definování požadavků umožňuje
CzechTrade nabízet služby ušité na míru každému
zákazníkovi a podílet se na realizaci jejich dlouhodobé exportní strategie. Kvalitu široké nabídky služeb ocení jak zkušení exportéři, tak i firmy,
které teprve uvažují o vstupu na zahraniční trh.
Využijte znalostí a zkušeností CzechTrade nejen pro vstup na vhodný zahraniční trh, ale i pro
dlouhodobou působnost na něm.
Veškeré podrobnosti o agentuře CzechTrade a jejích činnostech naleznete na webových stránkách
www.czechtrade.cz.
Kontaktní osoba:
Ing. Iveta Horníčková, MBA
Ředitelka odboru financování
SME (malých a středních podniků)
Fax: 222 843 830
Tel.: 777 073 077, 222 843 364
E-mail: [email protected]
http: www.ceb.cz
Kontakt:
Ing. Dagmar Matějková, MBA
Konzultantka CzechTrade
Výstaviště 1, Brno 647 00
Mobil: +420 724 340 444
E-mail: [email protected]
~3~
o k re s n í h o s p o d á ř s k á ko m o ra h o d o n í n
Vážená paní, vážený pane,
okresní hospodářská komora hodonín
je mi potěšením představit Vám kooperační katalog firem z Jihomoravského a Trnavského kraje,
který vznikl díky přeshraniční spolupráci Okresní
hospodářské komory Hodonín a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Trnavě v rámci programu Slovensko-České spolupráce. Tento
katalog je jednou z mnoha aktivit obou komor
v rámci projektu Informace, inovace, vzdělávání =
rozvoj podnikání. Základním posláním katalogu
je zpřístupnit široké veřejnosti kvalitní informace a dostupná lokální a regionální data prezentovaných firem. Další důležitý význam katalogu
spatřuji při oslovování firem nabídkou k zapojení
se do veřejných soutěží a poptávek po službách
a zboží. Tímto krokem chceme podpořit zejména
podnikatele spolupracující s oběma hospodářskými komorami a veřejným institucím nabídnout přehled firem prověřených dlouholetou
spoluprácí s oběma našimi komorami.
Podpora podnikatelského prostředí je zejména
v našem regionu, který patří mezi jeden z nejvíce postižených nezaměstnaností, velmi důležitá
a potřebná. Jsem rád, že i přes nepříznivý ekonomický vývoj se v našem okrese najdou podnikatelé,
kteří se dokážou prosadit i na zahraničních trzích.
Věřím, že tento katalog pro Vás bude dobrým vodítkem při hledání nových obchodních
příležitostí.
S přátelským pozdravem
Ing. Luděk Šebesta
předseda Okresní hospodářské komory Hodonín
OHK Hodonín byla založena 20. května 1993
na základě zákona č. 301/92 Sb. o Hospodářské
komoře a Agrární komoře České republiky jako
samosprávná organizace podnikatelů hájící jejich zájmy. OHK Hodonín je nevládní neziskovou
organizací sdružující všechny právnické a fyzické
osoby, zapsané v jejich členských seznamech. Naším posláním je podpora podnikatelských aktivit,
prosazování a ochrana zájmů, včetně zajišťování
potřeb členské základny.
Od roku 2009 působí OHK Hodonín ve 2 rovnocenných centrech v Kyjově a Hodoníně. Obě centra jsou vybavena nejmodernější technikou. K dispozici máme 2 učebny o kapacitě 40 a 60 osob,
2 zasedací místnosti o kapacitě 10 a 15 osob
a kanceláře pro kontakt se členy a klienty OHK
Hodonín.
OHK Hodonín v roce 2011 eviduje 144 členů, což
ji řadí mezi 10 největších okresních hospodářských komor v ČR.
OHK Hodonín poskytuje bezplatné poradenství prostřednictvím projektu Informační místa
pro podnikatele. Bezplatný servis je poskytován
na třech regionálních místech v Kyjově, Hodoníně a ve Veselí nad Moravou. Všem svým členům
i široké veřejnosti nabízí služby CzechPoint a také
zpracování projektové dokumentace a žádosti
o finanční podporu z evropských fondů.
Pobočka Kyjov:
Okresní hospodářská komora Hodonín
Svatoborská 591
697 01 Kyjov
tel: +420 518 610 621
e-mail: [email protected]
www.ohkhodonin.cz
Pobočka Hodonín:
Okresní hospodářská komora Hodonín
Kasárenská 4
695 01 Hodonín
e-mail: [email protected]
www.ohkhodonin.cz
~4~
J i h o m o ra v s k ý k ra j
Zemědělství
Jihomoravské zemědělství je na vysoké úrovni, zemědělská půda tvoří 60% výměry regionu,
z níž 83% připadá na ornou půdu. Specialitou
jižní Moravy je především vinohradnictví evropské úrovně (v kraji je přes 90 % plochy vinic
v rámci České republiky ČR), pro kraj je typické
množství malých producentů vína a vinných
sklepů. Silnou tradici zde má pěstování ovoce a zeleniny. Severní oblasti kraje jsou významným centrem lesnictví a produkce dřeva.
kraj v číslech
Obyvatelstvo:
Rozloha (ha):
Počet okresů: Hustota osídlení:
Nezaměstnanost:
cca 1 140 000 obyvatel
719 555 ha
7
cca 157 obyvatel/km2
9,2 % (červenec 2011)
Území a poloha
Jihomoravský kraj se rozkládá v jihovýchodní
části České republiky při hranicích s Rakouskem
a Slovenskem. Centrem kraje je druhé největší
město České republiky Brno, které je významným
střediskem justice, ekonomickým a správním
centrem, městem univerzit a veletržním centrem
střední Evropy s dlouholetou tradicí pořádání
veletrhů. S krajem Vysočina tvoří vyšší územně
správní celek Jihovýchod. Jihomoravský kraj je
tvořen sedmi okresy - okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. Svojí rozlohou zaujímá čtvrté místo mezi
čtrnácti kraji České republiky včetně hlavního
města Prahy.
Cestovní ruch
Na území kraje jsou čtyři místa, která jsou zapsána do seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO. Jako příklad soustavy lesů, luk a vodních ploch, skvěle doplněných romantickými
stavbami chrámů a altánů a především zámky
v Lednicích a Valticích je třeba na prvním místě
jmenovat Lednicko – valtický areál. Nelze opomenout ani biosférické rezervace chráněných krajinných oblastí Pálavy a Bílých Karpat. Turisticky
navštěvované oblasti jsou Moravský kras a Slavkovské bojiště.
Kromě zmíněných kulturních památek a přírodních krás lákají turisty na jižní Moravu také zdejší
živé tradice, srdečnost a pohostinnost obyvatel.
Folklór zahrnující hudbu, tanec, jazyk, lidové
kroje, užité umění a umělecká řemesla zde není
pouhým představením pro turisty, ale skutečnou
součástí života. Význam tohoto dědictví dokládá zápis mužského sólového tance – verbuňku,
na seznam nehmotného dědictví lidstva UNESCO.
Stále oblíbenějším způsobem poznávání Jihomoravského kraje jsou cyklotrasy včetně populárních Moravských vinných stezek.
Průmysl v kraji:
• strojní průmysl
• elektrotechnický průmysl
• potravinářský průmysl
• konzervárny ovoce a zeleniny
• pivovarnictví
• chemický a farmaceutický průmysl
• výroba vína
Jihomoravský kraj patří k regionům s výrazným
ekonomickým potenciálem. Zejména v posledních letech roste počet podnikatelských subjektů
v oblasti počítačové technologie, telekomunikací, vývoje softwaru a ostatních hi-tech oborů. Jihomoravský kraj výrazně podporuje rozvoj technologických a biotechnologických inkubátorů
určených pro začínající firmy.
~5~
Obsah
Jihomoravský kraj
Trnavský samosprávny kraj
Projekt spolufinancovaný Evropskou únií.................1
Slovo hejtmana JMK
Slovo předsedy KHK JMK.................................................2
Czechtrade
Česká exportní banka.......................................................3
Okresní hospodářská komora Hodonín.....................4
Jihomoravský kraj..............................................................5
Profesní, poradenské, vědecké, technické
a technologické činnosti..................................................9
Vzdělávání.......................................................................... 20
Informační a komunikační činnosti.......................... 25
Ubytování, stravování a vinařství............................... 28
Doprava a skladování.................................................... 36
Zdravotní a sociální péče.............................................. 40
Peněžnictví a pojišťovnictví......................................... 43
Stavebnictví....................................................................... 44
Zpracovatelský průmysl................................................ 53
Velkoobchod, maloobchod, opravy a údržby....... 76
Ostatní činnosti................................................................ 78
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou............... 93
Spoločné slovensko-české aktivity
v oblasti inovácií.......................................................... 94
Podpora podnikania
v Trnavskom samosprávnom kraji............................... 95
Trnavská Regionálna komora SOPK.......................... 96
Trnavský región............................................................ 97
Doprava, logistika a skladovanie............................... 99
Energetika, a elektrotechnický priemysel.................102
Média, reklama, IT....................................................105
Nabýtkarstvo, drevovýroba, textilný priemysel........110
Obchod.......................................................................115
Ostatné....................................................................... 131
Plasty, recyklácia a výroba obalov z lepenky........ 138
Poľnohospodárstvo, potravinárstvo......................... 141
Služby......................................................................... 148
Stavebníctvo, inžinierska činnosť.............................. 173
Strojárstvo, kovoobrábanie, hutníctvo...................... 178
Zdravotníctvo, farmácia a chemický priemysel....... 188
~7~
P ro fe s n í , p o ra d e n s k é , v ě d ecké, technické a technologické činnos ti
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Soukupa, BA
Pekařská 21, 602 00 Brno
714 66 568
2007
+420 541 213 454, +420 775 061 161
[email protected]
JUDr. Tomáš Soukup, BA
www.soukupak.cz
poskytování právního poradenství, zejména v oblasti obchodního práva, práva duševního vlastnictví, práva nemovitostí a
práva trestního
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
AGG s.r.o.
Masarykova 207, 698 01 Veselí nad Moravou
263 07 626
1993
+420 518 326 161
[email protected]
Ing. Petr Kolář
www.agg.cz
reklamní činnost, marketing, vydavatelství, velkoplošný
tisk
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
AIR TECHNOLOGY s.r.o.
Čajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín
253 02 248
1966
+420 518 321 001
[email protected]
Ing. Petr Polách, CSc
www.airtechnology.cz
projekce a kompletní dodavatelská a obchodní činnost v oblasti
technického prostředí (klimatizace, větrání, vytápění, hygiena)
~9~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
APEXESO s.r.o.
Zámecká 6, 698 01 Veselí nad Moravou
262 32 618
2000
+420 518 326 771
[email protected]
Roman Nejeschleba
www.apexeso.cz
poskytování služeb v oblasti ekonomické, daňové a účetní poradenství pro firmy (ziskové i neziskové organizace, podnikající
fyzické osoby), zajištění kurzů pro širokou veřejnost – oblast
výuky počítačů, účetnictví a základů podnikání, řešení problematiky věřitelů a vymáhání pohledávek, problematiky dlužníků
případně vyrovnání vzájemných obchodních vztahů
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Architect Design Services
Dřevařská 19, 602 00 Brno
121 46 528
1991
+420 602 543 973
[email protected]
Ing. arch. Bohuslav Holčík, CSc.
projekční práce, kontrolně manažerská práce, řešení provozněarchitektonických problémů formou konzultace, přednášková
činnost v souvislosti s architekturou a stavebnictvím, architektonická odborná činnost v poradenských kolektivech, komerční
grafika Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
AUKČNÍ PORADENSKÉ CENTRUM, s.r.o.
Heršpická 813/5, 602 00 Brno
276 78 971
2006
+420 775 559 966
[email protected]
Radek Prudil
www.apcentrum.cz
e-aukce (provádí profesionální výběrová řízení zakončená
elektronickou aukcí), audit nákupu
~10~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
AVALANCHE POSTER, s.r.o.
Stránského 18, 616 00 Brno
262 31 565
2000
+420 775 559 966
[email protected]
Radek Prudil
www.apcentrum.cz
e-aukce (profesionální výběrová řízení zakončená elektronickou aukcí), audit nákupu
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Baierle Vitězslav, Ing.
Gorkého 5, 602 00 Brno
403 75 374
1992
+420 541 213 782, +420 602 507 100
[email protected]
Ing. Vítězslav Baierle - majitel
ekonomicko-organizační poradenství
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Collina Artur
Pellicova 25, 602 00 Brno
704 54 116 2002
+420 542 216 044, +420 733 121 313
[email protected]
Artur Collina
www.dluznikuzaplat.cz
služby v oblasti administrativní správy, řešení pohledávek u fyzických i právnických osob
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
David Skala -S.D.GARDEN
664 49 Brno Ostopovice
745 94 231
2007
+420 605 937 759
[email protected]
David Skala-jednatel www.sdgarden.webnode.cz
projekce a realizace zahrad, renovace a údržba zahrad
~11~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
EPMOS spol. s r.o.
Bezručova 859/16, 664 51 Šlapanice
494 45 707
1993
+420 603 723 685
[email protected] Ing. Oldřich Kocáb
www.epmos.cz
ekonomické a finanční poradenství, daňové poradenství, účetní
a auditorské služby
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Eurovision, a.s.
Veveří 102, 616 00 Brno
276 91 845
2006
+420 539 050 600
[email protected]
Ing. Miroslav Čapka
www.eurovision-eu.com
dotační poradenství, organizace zadávacích řízení, studie a
expertní posudky
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
GLORIA vydavatelství a nakladatelství s.r.o.
Hodonínská 1612, 696 42 Vracov
479 03 457
+420 518 628 899
[email protected]
Zdeněk Gurský
vydávání hudebních nosičů a tiskovin (knih), pořádání kulturních akcí, reklama a poropagace, prodej neperiodického tisku
a hudebních nosičů
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Chludil František
třída Masarykova 128, 698 01 Veselí nad Moravou
105 78 536
1995
+420 518 326 255
[email protected]
Ludmila Konečná
www.chludil.cz
tiskové, reklamní služby, reklamní agentura, vydavatelství a knihařství
~12~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Ing. Antonín Vojta
U dráhy 9, 664 41 Troubsko
440 38 666
1991
+420 607 531 308
[email protected]
Ing. Vojta Antonín
poradenská činnost, inženýrská kancelář, spolupráce při trhacích pracech
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Ing. arch. Juraj Kadlec Jaselská 23, 602 00 Brno 614 43 891
1998
+420 549 213 695, +420 603 254 137
[email protected]
Ing. arch. Juraj Kadlec designerské práce Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Ing. Gregor Martin
Lelekovice 467, 664 31 Lelekovice
643 03 721
1996
+420 777 550 656
[email protected]
Ing. Gregor Martin
organizační a ekonomické poradenství v oblasti systému jakosti
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Ing. Karel Kouřil
Bednaříkova 2190/11, 628 00 Brno
732 34 508
2003
+420 731 528 073
[email protected]
Ing. Karel Kouřil, PhD.
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků v oblasti výzkumu a vývoje
~13~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Ing. Marek Juha - MJ servis
Vranov 218, 664 32 Vranov
121 96 266
1990
+420 602 500 559
[email protected] Ing. Marek Juha
www.juha.cz
organizační a finanční poradenství
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Ing. Marek Vrbka
Zahradní 5, 664 49 Ostopovice
124 20 191
+420 603 494 231, +420 547 210 598
[email protected]
Ing. Marek Vrbka
ekonomické a organizační poradenství, nákup a prodej pohledávek
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Ing. Zdeněk Ondráček
Leitnerova 16, 602 00 Brno
469 42 939
1992
+420 725 363 505
[email protected]
Ing. Zdeněk Ondráček
poradenská činnost v oblasti hutního průmyslu
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
JUDr. Bouček Zdeněk
Šumavská 31/33, 602 54 Brno
121 77 946
1990
+420 602 760 842
[email protected]
JUDr.Zdeněk Bouček
poskytování právního poradenství
~14~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
JUDr. Richard Novák
Dvořákova 13, 602 00 Brno
662 22 168
1994
+420 603 494 814
[email protected]
JUDr. Richard Novák
www.ak-richardnovak.cz
poskytování právního poradenství v oblasti práva obchodního,
občanského, trestního
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Král Bronislav Merhautova 148, 613 00 Brno
704 56 704
2003
+420 608 735 000
[email protected] Bronislav Krátký pořádání výběrových řízení, aukcí
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Miškeřík Jan, Ing.
Lipov 490, 696 72 Lipov
499 37 596
1994
+420 777 671 031
[email protected]
Ing. Jan Miškeřík
poradenství v oblasti podnikání a řízení, finanční zprostředkování
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
NICOM, a.s
Strážnická 10, 627 00 Brno
262 26 375
2000
+420 541 240 260
Ing. Nikolaj Varčev
www.nicom.cz
poradenství a vzdělávací činnost, počítačové kurzy, kurzy účetnictví
~15~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Osouchová Kateřina, Ing.
Husova 578, 697 01 Kyjov
441 67 733
1993
+420 518 611 551
[email protected]
Ing. Kateřina Osouchová
daňové poradenství, zpracování účetnictví
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Penka Miroslav, Mgr.
Zahradnická 6, 602 00 Brno
714 65 529
2007
+420 602 831 006
[email protected]
Mgr. Miroslav Penka
poskytování právního poradenství
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
PhDr. Jana Sládková
Velkopavlovická 10, 628 00 Brno
105 45 964
1990
+420 544 216 210
[email protected]
PhDr. Jana Sládková, MBA
www.vzdelavanisester.cz
psychologické poradenství
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Pilátová Jana
Hliník 343/11, 696 04 Svatobořice - Mistřín
680 79 397
1998
+420 518 620 272
[email protected]
Jana Pilátová
ekonomické a účetní poradenství
~16~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Radim Matyáš
Hutník 1434, 698 01 Veselí nad Moravou
756 31 326
2004
+420 777 132 211
[email protected]
Radim Matyáš
ekonomické a finanční poradenství (projektový management),
pořádání sportovních akcí a soutěží
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Rakouské podnikatelské centrum s.r.o.
Dvořákova 14, 602 00 Brno
269 19 931
2004
+420 542 321 237
[email protected]
Mgr. Nolčová
poradenská činnost, nabídka řešení hospodářského rozvoje
malým a středním podnikatelům
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Reality Gaia ,spol.s.r.o.
Národní třída 16, 695 01 Hodonín
253 03 091
1992
+420 518 345 345
[email protected]
Ing. František Zapletal
www.realitygaia.cz
služby realitní kanceláře, organizační a ekonomické poradenství, provádění dražeb, služby v oblasti administrativní správy
a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
~17~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Regionální poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno-střed 262 98 163
2002
+420 605 839 363
[email protected] Ing. Jan Ševčík www.rpa.cz
grantové poradenství, projektantská činnost, organizace výběrových řízení, vzdělavatelská činnost a zajišťování elektonických aukcí
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
RNDr. Jiří Procházka
Botanická 610/32, 602 00 Brno
665 71 006
1997
+420 602 555 230
[email protected] RNDr. Jiří Procházka
poradenské činnnosti v oblasti energetiky a managementu řízení organizací
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
SITA CZ a.s.
Holzova 14/730, 628 00 Brno
256 38 955
1998
+420 544 425 011
[email protected]
Lucie Podubecká
www.sita.cz
zajištění komplexních služeb v oblasti odpadového hospodářství, ekologického poradenství, projektování, zřizování, výstavby a provozování zařízení pro nakládání s odpady včetně svozu a separace odpadů
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Sudická Věra
Ivana Javora 3045/27, 697 01 Kyjov
666 07 981
+420 518 613 123
Věra Sudická
účetní služby
~18~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Svobodová Jana - reklamní agentura
nám. Svobody 5, 664 42 Modřice 614 36 291
1994
+420 547 243 831-32
[email protected]
Jana Svobodová, PhDr. Jiří Konečný
www.reklamamodrice.cz
tisk, ražba, dodávka reklamních předmětů, specializace v oblasti 3D reklamy
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Tanzer Consulting s.r.o.
Tř. kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
269 25 010
2004
+420 545 216 344, +420 737 673 270
[email protected]
Tomáš Chorazy
www.tanzerconsulting.com
poradenství v oblasti životního prostředí a odpadového hospodářství
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
TIREX AUTOPLACHTY s.r.o.
Velkomoravská 4052/87A, 695 01 Hodonín
283 31 699
2009
+420 518 354 635
[email protected]
Lubor Dubšík
www.autoplachty.tirex.cz
výroba autoplachet, reklamních potisků, digitálních tisků, výroba stánků, obloukových hal, tranparentů, bilbordů, krycích
plachet
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
TVF, s.r.o.
Pechova 26, 615 00 Brno 253 07 860
1996
+420 602 511 994
[email protected]
Mgr.Oldřich Brýža
reklamní služby a výroba v oblasti televizní a rozhlasové
produkce
~19~
Vzdělávání
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
WEBSCHOOL s.r.o.
Masarykovo náměstí 34/3, 697 01 Kyjov
282 98 756
2008
+420 725 807 370
[email protected]
Bc. Lukáš Paleček
www.web-school.cz
výuka jazyků online, zajištění online konferencí
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
ELEVATIO, s.r.o.
Velkomoravská 1, 695 01 Hodonín
269 54 095
+420 518 34 14 79
[email protected]
Ing. Marek Juračka
www.elevatio.cz
vzdělávací programy, monitoring trhu, event marketing,
poradenství
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
MK jazykové centrum s.r.o.
Muchova 2295/3, 695 01 Hodonín
269 49 849
1991
+420 518 344 432
[email protected]
Mgr. Martin Kočí
www.mkcentrum.cz
výuka jazyků, jazykové audity, překladatelské služby, tlumočnické služby, jazykové poradenství, publikační činnost
~20~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Renáta Holešínská
č.p. 262, 696 05 Milotice
687 43 416
+420 776 089 617
[email protected]
Renáta Holešínská
www.appris.cz
zprostředkování firemních, kulturních a společenských akcí,
přednášek, školení a seminářů, zpracování žádostí o dotace
a granty
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Jazyková škola MIRAMARE
Masarykova 37, 602 00 Modřice
277 09 591
2003
+420 542 221 312
[email protected]
Mgr. Miroslav Čonka - ředitel
www.jsmiramare.cz
výuka jazyků, překladatelství, tlumočení
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
MKM - jazyková škola
Česká 11, 602 00 Brno
633 82 229
1993
+420 542 216 426
[email protected]
JUDr. Pavlína Megová
www.mkm.cz
překladatelská agentura, jazyková škola
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Mgr. Ludmila Nolčová-Osvětový klub
Dvořákova 14/44, 602 00 Brno
136 72 207
1990
+420 606 724 325, +420 542 210 145
[email protected]
Mgr. Ludmila Nolčová
vzdělávací činnost
~21~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Mgr. Miroslav Čonka
Komenského 398, 664 42 Modřice
756 16 033
2003
+420 777 646 883
[email protected]
Mgr. Miroslav Čonka - ředitel
www.jsmiramare.cz
výuka jazyků, překladatelská činnost, tlumočení
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
AM Solvo, s.r.o.
Jana Černého 806, 691 55 Moravská Nová Ves
282 94 777
2008
+420 777 327 155
[email protected]
Mgr. Iva Stratilová
www.amsolvo.cz
vzdělávací instituce, zabývající se rekvalifikacemi, mentoringem a vzděláváním pedagogů
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
HOPE-E.S., v.o.s.
Palackého 10, 612 00 Brno
253 42 282
1997
+420 608 730 432
[email protected]
Ing. Jan Šild
www.euservis.cz
orientace na konzultační, koučinkovou a expertní činnost v oblasti realizace veřejných výdajových programů a projektů
Název firmy: Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie,
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
s.r.o.
Náměstí Svobody 494, 696 62 Strážnice
253 42 193
+420 518 332 898
[email protected]
Beáta Kuchyňková
www.hs-straznice.cz
vzdělávání v oblasti hotelových a turistických služeb, v oborech
kosmetička a kadeřník, rozšířené vzdělávací kurzy
~22~
Název firmy: Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné
Adresa firmy:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
učiliště, Bzenec, Náměstí Svobody 318
Náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec
+420 518 384 527
[email protected]
Theodor Dvořák
http://www.elea.cz/sosbzenec
vzdělávání v oblasti hotelových služeb, ubytovací a gastronomické činnosti
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Mgr. Jolana Jančaříková
Brandlova 99, 695 01 Hodonín
724 59 751
+420 608 827 753
[email protected]
Mgr. Jolana Jančaříková
soudní tlumočení německého jazyka, překlady a tlumočení, výuka německého jazyka
Název firmy:
Adresa firmy:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Mgr. Lenka Trbolová
Jungmannova 24/32, 697 01 Kyjov
+420 724 148 463
[email protected]
Mgr. Lenka Trbolová
výuka jazyků, lektorská činnost
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Kompas Translations
Starý Poddvorov 197, 696 16 Starý Poddvorov
758 23 462
2005
+420 724 703 528 [email protected]
Daniel Fitzgerald Monaghan
www.jskompas.cz
odborné překlady ze všech oborů a na všech úrovních obtížnosti (angličtina, němčina, čínština, ruština aj.)
~23~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Jazyková škola Tri-Angl s.r.o.
Kasárenská 4, 695 01 Hodonín
277 12 664
2005
+420 725 935 233
[email protected]
Daniel Fitzgerald Monaghan
www.tri-angl.cz
výuka jazyků, překladatelství, tlumočení, e-learning
Název firmy:
Adresa firmy:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17
Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov
+420 518 615 109
[email protected]
Ing. Lukeš Zdeněk - ředitel
www.soukyjhavli.cz
vzdělávání v oblastech strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví, zemědělství, gastronomie a služeb
~24~
I n f o r m a č n í a ko m u n i ka č n í č i n n o s t i
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
ADMINNET, s.r.o
Písečná 5, 620 00 Brno
269 16 339
2004
+420 545 563 444
[email protected]
Ing. František Krejčí
www.adminnet.cz
administrace sítí, prodej a servis výpočetní techniky, podpora
uživatelů, školení a poradenství v oblasti IT, návrh a realizace
počítačových sítí, připojení na internet, Wi-Fi technologie, tvorba www stránek, registrace domén, digitalizace dokumentů
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Asecure s.r.o.
Rodinova 691/4, 695 01 Hodonín
276 99 161
2006
+420 775 067 777
[email protected]
Petr Hrabal
www.asecure.cz
kompletní dodávky řešení na klíč - od jedné pracovní stanice,
notebooku, LCD monitoru až po složitější dodávky pro státní
správu, firemní klientelu (dodávky SW, HW, poradenství, outsourcing, služby, servis IT)
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Flajzar, s.r.o.
Kasárna 500, 696 86 Bzenec
269 16 436
2004
+420 518 628 596
[email protected]
Vanda Flajzarová
www.flajzar.cz
samostatný vývoj elektronických zařízení a přístrojů, s následnou kusovou nebo sériovou výrobou (elektronické signalizátory
pro rybáře, prvky zabezpečovací techniky, zejména GSM komunikátory, výroba elektronických stavebnic a modulů)
~25~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
FLEXTRON electronic, s.r.o.
Jungmanova 1310/10, 697 01 Kyjov
282 74 032
1998
+420 515 536 536
[email protected]
Jana Lomoziková
www.flextron.cz
prodej a servis výpočetní techniky, služby spojené s připojením
k internetu
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Hlavinka Petr
Padělská 535, 696 85 Moravský Písek
499 46 641
1995
+420 518 322 916
[email protected]
Petr Hlavinka
www.phcomp.cz
prodej a servis výpočetní techniky, renovace inkoustových a
tonerových kazet, zřízení bezdrátového přípojení k internetu
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Oslzlý Petr
Kobylí 801, 691 10 Kobylí
765 22 261
2010
+420 739 082 560
[email protected]
Petr Oslzlý
www.ospe.cz
IT služby, prodej HW & SW, výstavba počítačových sítí, webdesign, web hosting, IT outsoursing
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Zdeněk Hrdlička
Halasova 992, 666 03 Tišnov
621 68 509
1994
+420 604 267 167
[email protected]
Zdeněk Hrdlička
poskytovatel internetového připojení, prodej a servis osobních
počítačů
~26~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Ing. Miroslav Pálka
Mánesova 706, 666 03 Tišnov
121 92 163
1990
+420 549 411 139, +420 777 554 717
[email protected]
Ing. Miroslav Pálka
prodej, instalace a servis výpočetní techniky
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
webProgress, s.r.o.
U vodárny 2, 616 00 Brno
262 82 143
2002
+420 542 215 203
[email protected]
ing. Vlastimil Sapák
www.webprogress.cz
poskytovatel internetových řešení, tvorba webových stránek
s možností nasazení redakčního systému či internetového
obchodu
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
MCAE SYSTEMS, s.r.o.
Knínická 1771, 664 34 Kuřim
607 55 431
1995
+420 602 515 874
[email protected]
Ing. Aleš Juránek
www.mcae.cz
služby aplikace 3D digitální technologie, pořádání školení a
seminářů na prezentaci jednotlivých 3D digitálních technologií
~27~
U b y t o v á n í , s t ra v o v á n í a v i n a ř s t v í
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Hojač & Ševčík s.r.o.
Školní 1035, 696 11 Mutěnice
292 11 581
2010
+420 608 709 457, +420 774 667 746
[email protected]
Jan Ševčík, Michal Hojač
www.moravskesklepy.cz
vinařství, degustace, pohoštění, zajištění firemních a soukromých akcí
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Dufková Marie, Svatoborský sklípek
U Trati 421/7, 696 04 Svatobořice - Mistřín
756 27 574
+420 604 452 983
[email protected]
Marie Dufková
www.svatoborskysklipek.cz
zajištění firemních a soukromých akcí
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Hotel KRYSTAL
Pančava 49, 695 01 Hodonín
276 99 153
+420 518 391 311
[email protected]
Ing. Dalibor Svobodník
www.hotel-krystal.cz
ubytovací služby, gastronomická činnost
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Hotel PANON
Koupelní 4, 695 22 Hodonín
255 07 907
+420 518 341 243
[email protected]
Stanislav Holúsek
www.hotelpanon.cz
ubytovací služby, gastronomická činnost
~28~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Penzion San Marco
Nová 905, 696 11 Mutěnice
188 28 132
+420 777 24 34 23
[email protected]
Marek Zimolka
www.penzion-mutenice.cz
ubytovací služby, zajištění firemních a soukromých akcí
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Penzion u zámku
Zámecká 120, 696 05 Milotice
422 91 593
+420 728 037 845
[email protected]
Martina Běhulová
www.penzionmilotice.cz
ubytovací služby
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Rekreační středisko Hutník
Radějov - Lučina, 696 67, Radějov
105 81 677
+420 518 337 523
František Kaluža
www.rs-hutnik.cz
ubytovací služby, zajištění firemních a soukromých akcí
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Restaurace na Rynku
Náměstí Svobody 505, 696 62 Strážnice
124 40 124
+420 607 582 938
Karel Zahaj
gastronomická činnost
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Restaurace u Nedbálků
Nedbalova 17, 623 00 Kohoutovice
105 45 972
+420 546 427 326
[email protected]
JUDr.Ing.Rostislav Nedbálek
gastronomická činnost a ubytovací služby
~29~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Schindler Michal
Francouzská 80, 602 00 Brno
604 27 485
1995
+420 542 213 001
Michal Schindler
gastronomická činnost
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Sysel Tomáš
Němčice 205, 664 91 Ivančice
409 60 650
1991
+420 546 434 126
[email protected]
Tomáš Sysel
gastronomická činnost
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Vavřík Miroslav
Poříčí 992, 691 23 Pohořelice
66 20 171
1997
+420 603 537 284
[email protected]
Miroslav Vavřík
hostinská činnost
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
VEDAN, s.r.o.
Potácelova 61, 636 00 Brno
277 36 601
2007
+420 773 930 095
[email protected]
Jan Vedra
www.cihelnacentrum.cz
gastronomická činnost
~30~
Název firmy:
Adresa firmy:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Vinárna U KONŠELŮ
Hlavní 419, 696 17 Dolní Bojanovice
+420 518 372 169
[email protected]
Josef Ščepko
www.ukonselu.unas.cz
vinárna, gastronomická činnost, zajištění firemních a soukromých akcí
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Vinařství Hřiba
Včelín 771, 696 15 Čejkovice
422 91 704
+420 728 020 800
[email protected]
Stanislav Hřiba
www.vinohriba.cz
zajištění firemních a soukromých akcí, ubytovací služby
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Vinařství Machalínek Zdeněk
Hovorany 54, 696 12 Hovorany
163 48 435
+420 606 482 210
[email protected]
Zdeněk Machalínek
www.machalinek.com
zajištění firemních a soukromých akcí, ubytovací služby
Název firmy:
Adresa firmy:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Vinný sklep Skalák
Skalka 1, 696 48 Skalka
+420 518 321 763
[email protected]
Ing. Leona Šebestová
www.sklepskalak.cz
zajištění firemních a soukromých akcí, ubytovací služby
~31~
Název firmy:
Adresa firmy:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Vinný sklep u Jeňoura Prušánky
Nová 18, 691 52 Kostice
+420 602 780 358
[email protected]
Jan Ivičič
www.ujenoura.cz
zajištění firemních a soukromých akcí
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
VÍNO - VÍN Morava, s.r.o.
Kopečná 14, 602 00 Brno
255 64 323
+420 723 520 305
[email protected]
Petr Fiala
www.vinovin.cz
prodej lahvového vína, sudového vína a doplňkového
sortimentu
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Víno Hruška s.r.o.
Blatnička 143, 696 71 Blatnička
277 15 591
+420 602 850 048
[email protected]
Stanislav Hruška
www.vinohruska.cz
řízené degustace a cateringové služby, pískování, gravírování
a potisk reklamních předmětů k vínu
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Ing. Jaroslav Bábel
Mezi Mlaty 1372/4, 697 01 Kyjov
133 67 099
+420 724 744 119
[email protected]
Ivo Bábel
www.vinny-sklipek.cz
zajištění firemních a soukromých akcí, ubytovací služby
~32~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
JHREST spol. s r. o.
Městečko 759,696 32 Ždánice
276 62 471
2005
+420 604 319 354
[email protected]
Ctibor Sedláček
www.jhrest.cz
cateringové služby
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
LIVI, spol. s r.o.
Nádražní 835, 696 03 Dubňany
645 06 525
1996
+420 518 366 111
[email protected]
Jiří Chytil
www.livi-dubnany.cz
zpracování a prodej vína
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
S.A.S. spol. s.r.o.
Komenského 596, 697 01 Kyjov
469 04 018
1992
+420 518 614 313
[email protected]
Bc. Petr Sedlář
www.hotel-club.cz
ubytovací služby, gastronomická činnost
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Kobern, s. r. o. - Vinařský dům
Hodonínská 306, 696 03 Dubňany
269 26 032
2004
+420 518 342 789
[email protected]
Zbyněk Kopeček
www.vinarskydum.cz
vinařství, gastronomická činnost, zajištění firemních a soukromých akcí, autodoprava
~33~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Zemědělská a.s.
Bílovická 950, 696 15 Čejkovice
255 04 932
1997
+420 518 362 507
[email protected]
Ing. Tomáš Martinec
www.zemedelskaas-cekovice.cz
výroba a prodej vín
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Nedůchal Václav - ABP
U školky č.621, 696 06 Vacenovice
454 98 709
1992
+420 518 376 164
[email protected]
Václav Nedůchal
ubytovací služby
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
NEOKLAS, a.s.
Šardice 700, 696 13 Šardice
634 81 961
1995
+420 518 698 555
[email protected]
Dana Tušlová
www.neoklas.cz
výroba a prodej vín
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Kadlec Michal
Jamné 30, 666 01 Tišnov
680 38 267
1998
+420 603 220 247
[email protected]
Michal Kadlec
www.hostinecuvlachu.cz
gastronomická činnost, zajištění firemních a soukromých akcí
~34~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Ubytování a bazén TURIST Pasohlávky
Pasohlávky 60, 691 22 Pasohlávky
123 14 609
1991
+420 602 763 483
[email protected]
Bořivoj Slavík
www.rzturist.cz
ubytovací služby
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
My hotel s.r.o.
21. dubna 657, 691 44 Lednice
257 71 540
1999
+420 519 340 130
[email protected]
Bc. Michaela Cibulková
www.myhotel.cz
hostinská a ubytovací činnost, směnárenská činnost, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, praní a žehlení
oděvů
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Hotel AVANTI
Slováčkova 11, 602 00 Brno
255 99 542
2000
+420 541 510 108
[email protected]
Ing. Roman Petřík
http://brno-hotel.hotelavanti.cz
hostinská a ubytovací činnost, směnárenská činnost, gastronomická činnost, zajištění firemních a soukromých akcí
~35~
D o p ra v a s k l a d o v á n í
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
ČSAD Kyjov,a.s.
Boršovská 2228/5, 697 34 Kyjov
494 47 009
+420 518 698 411
[email protected]
Ing. Pavel Dufek
www.csadkyjov.cz
nákladní doprava, osobní doprava, servisní služby
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
ČSAD Hodonín
Brněnská 48, 695 01 Hodonín
607 47 536
1993
+420 518 304 111
[email protected]
Ing. Dalibor Kolmaš
www.csad.com
zajištění nákladní dopravy a zasilatelství vnitrostátní i mezinárodní,logistické a celní služby,expresní přepravu kusových
zásilek
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
RPS logistic s.r.o.
Nádražní 2, 691 06 Velké Pavlovice
269 22 355
1993
+420 515 531 970
[email protected]
Petr Procházka
www.rps-logistic.cz
zajištění expresní přepravy kusových zásilek, přepravy částečných (LTL) nebo kompletních (FTL) nákladů, nadměrných
nákladů, skladování, celní zastoupení a komplexní logistické
projekty
~36~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
HORÁK JAN - AUTODOPRAVA
Javorník 189, 696 74 Velká nad Veličkou
614 01 404
1994
+420 518 329 322
[email protected]
Jan Horák
www.jhorak.cz
vnitrostátní a mezinárodní přeprava vozidly do a nad 3,5 t celkové hmotnosti, zasilatelství
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
B.A.W.D.F. s.r.o.
Letiště - Brno - Tuřany, 627 00 Brno
479 14 602
1993
+420 545 521 288
[email protected]
Jiří Filip
www.bawdf.cz
služby a servis v oblasti nákladní letecké přepravy
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Jednička drink car, s.r.o.
Chládkova 2047/19, 616 00 Brno
283 54 711
2009
+420 603 478 398
[email protected]
Martin Blaha
www.jednickadrink.cz
bezpečný odvoz osobních automobilů, smluvní přeprava osob,
pronájem řidičů a přeprava zásilek
~37~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Plachta František - FRAPO
Měnín 392, 664 57 Měnín
404 07 926
1991
+420 731 495 560
[email protected]
František Plachta
www.frapoplachta.cz
kamionová (mezinárodní i vnitrostátní) doprava, mechanizace
a doprava, zemní práce, dílenská opravárenská činnost - opravy všech druhů automobilů vč. osobních, poskytování technických služeb
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Králik Jiří
Kuřimská 163, 664 34 Moravské Knínice
653 46 955
1996
+420 602 406 262
[email protected]
Jiří Králík
motoklinik.sweb.cz
likvidace autovraků
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
SW - MOTECH s.r.o.
Hrušovanská 24, 667 01 Vojkovice
262 53 411
2001
+420 547 237 199
[email protected]
Ing. Richard Pirmajer
www.sw-motech.cz
prodej příslušenství k motocyklům
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
ASN HakrBrno s.r.o.
Štefánikova 413, 664 53 Újezd u Brna
269 07 291
2003
+420 608 823 761, +420 544 224 329
[email protected]
Petr Král, jednatel
www.hakrbrno.cz
výroba a prodej střešních boxů,nosičů kol a lyží
~38~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Bartoš Zdeněk - PNEUSERVIS
Nová 620, 691 25 Vranovice
403 66 758
1993
+420 607 719 013, +420 519 433 192
[email protected]
Jana Bartošová
www.pneubartos.cz
pneuservis-velkoobchod, maloobchod
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Fosan s. r. o.
Řeznovice 86, 664 91 Ivančice
645 09 214
1996
+420 546 452 912, +420 608 628 034
[email protected]
Jan Ryška
www.fosan.cz
nástavby a vestavby malých užitkových vozidel, montáž
klimatizace
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
TOMEDO spol. s r. o.
Tetčická 49, 664 47 Střelice
253 12 375
1996
+420 602 795 754
[email protected]
Ivan Tomšů
www.tomedo.cz
kompletní logistika, pronájem skladů , skladových prostor a vnitrostátní doprava
~39~
Z d ra v o t n í a s o c i á l n í p é č e
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
MUDr. Flašar Roman
Majdalenky 25, 638 00 Brno
485 12 583
1993
+420 545 175 400-1
[email protected]
MUDr. Roman Flašar
www.medica111.cz
poskytování zdravotní péče v oboru neurologie a rehabilitace
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
HARTMANN-RICO a.s.
Londýnské náměstí 2, 639 00 Brno
449 47 429
1991
+420 549 456 101, +420 724 671 101
[email protected]
Ing. Ĺubomír Páleník
cz.hartmann.info
výrobce a distributor zdravotnických prostředků a hygienických
výrobků
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
DACOM Pharma s. r. o.
Svatoborská 365/17, 697 01 Kyjov
479 14 963
1993
+420 518 698 911
[email protected]
Aleš Cichý
www.dacom.cz
výroba a prodej kvalitních potravinových doplňků a doplňků
stravy
~40~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
STERIPAK s. r. o.
Poděbradova 849, 664 42 Modřice
262 25 484
2000
+420 517 546 240
[email protected]
Vilém Švec
obchodní činnost - zdravotnické zboží
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Janusz Wernio -ORTOPEDICKÉ POMŮCKY
Podolí 463, 664 03 Podolí
449 84 600
1992
+420 607 882 231
[email protected]
Janusz Wernio
maloobchod - ortopedické a rehabilitační pomůcky
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Ratiochem, s.r.o.
Štolcova 28, 618 00 Brno
255 92 602
2000
+420 545 242 498
[email protected]
Ing. Jiří Štohandl CsC.
www.ratiochem.cz
vývoj patentově nekolizních syntéz generických léčiv
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Pinnot CZ s.r.o.
Rudé armády 47, 683 01, Rousínov
283 47 714
2009
+420 800 707 777
[email protected]
Pavel Mikyska, DiS.
www.pinnot.cz
služby řešení zajištění v oblasti bezbariérovosti
~41~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Solift, s.r.o.
Rudé armády 47, 683 01, Rousínov
292 30 365
2010
+420 800 888 783
[email protected]
Ing. Jiří Palbuchta
www.solift.cz
poskytování komplexních dodavatelských služeb v oblasti zvedání a přesunu klientů
~42~
Pe n ě ž n i c t v í a p o j i š ťo v n i c t v í
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Savene s.r.o.
Kounicova 13, 602 00 Brno
253 35 618
1997
+420 541 211 835, +420 602 755 613
[email protected]
Ing. Zbyněk Pokorný
www.savene.cz
zprostředkování pojišťovacích služeb
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Česká spořitelna, a.s.
Národní třída 44, 695 01 Hodonín
452 44 782
+420 518 314 110
[email protected]
Iveta Čajková
www.csas.cz
poskytování služeb v oblasti bankovnictví
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
ČSOB, a. s.
Národní třída 17, 695 01 Hodonín
000 01 350
+420 518 399 611
[email protected]
Ing. Marta Ondrova
www.csob.cz
poskytování služeb v oblasti bankovnictví
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Koplová Vlasta
Lipová 749, 696 03 Dubňany
653 82 153
1966
+420 724 221 680
Vlasta Koplová
finanční a pojišťovací poradenství
~43~
Stavebnictví
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
MSO servis spol. s r. o.
Za humny 20, 697 01 Kyjov
499 71 379
1993
+420 518 612 307
[email protected]
Ing. Luděk Šebesta
www.msos.cz
komplexní dodávky, opravy a demolice bytových, občanských
a průmyslových objektů, výstavba inženýrských sítí
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Bednařík Miroslav
Šardice 713, 696 13 Šardice
441 67 563
1992
+420 518 624 484
[email protected]
Miroslav Bednařík
www.bednarik.cz
výkopové a zemní práce, demolice a rekultivace, autodoprava, dopravní stavby, odvodňování staveniště, meliorace, práce
s mechanizací, rekonstrukce komunikací, opravárenství strojů
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
STAK-D, spol.s.r.o.
Domanín 212, 696 83 Domanín
494 44 255
+420 518 388 228
[email protected]
Josef Šlahůnek
www.stak-d.cz
kompletní rekonstrukce rodinných domů, půdní vestavby a nástavby bytových domů, stavební úpravy související se střechou
~44~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
GAPA Hodonín s.r.o.
Brněnská 3862/42, 695 01 Hodonín
262 33 312
+420 518 342 525
[email protected]
Ing. Jan Janků
www.gapa.euweb.cz
výstavba nových objektů a rekonstrukce staveb, nástavby, vestavby, přístavby a demoliční práce
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
H.L.C. spol. s r.o.
Brněnská 3610, 695 01 Hodonín
499 75 676
1994
+420 518 321 083
[email protected]
Lubomír Kůřil
www.hlc.cz
nízkoenergetické stavby na bázi dřeva, rodinné domy,
provozovny
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
KM BETA, a.s.
Dolní Valy 2, 695 01 Hodonín
253 165 83
1996
+420 518 340 044
[email protected]
Jan Hruška
www.kmbeta.cz
výrobce betonové střešní krytiny KM Beta a vápenopískových
zdicích prvků Sendwix, dodavatel ceftifikovaného vícevrstvého
zdicího systému KMB Sendwich
~45~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
RaMu-Plus, s.r.o
Náměstí míru 954, 696 42 Vracov
269 18 951
+420 518 628 637
[email protected]
Ing. Dagmar Mundlová
www.ramu.cz
realizace kontaktních zateplovacích systémů, prodej, pronájem
lešení a hliníkových věží, prodej materiálu pro kontaktní zateplovaní systémy od firmy Profi am Bau, autodoprava, zajištění
klempířských prací
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
RDK s.r.o
Smetanova 4005/38, 695 01 Hodonín
288 86 119
+420 775 870 650
[email protected]
Dušan Prachař
zednictví, obkladačství, podlahářství, odstraňování staveb
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.
Polní 4057/27, 695 01 Hodonín
469 92 707
+420 518 332 190
[email protected]
Ing. Bohumír Janeček CSc.
www.renovahodonin.cz
provádění staveb pozemních a inženýrských formou „na klíč“,
zajištění celkové inženýrské činnosti až po kolaudaci;
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
RES, s.r.o.
Boršovská 2617/81, 697 01 Kyjov - Nětčice
415 07 223
1991
+420 518 615 143
[email protected]
Ing. Božena Fridrichová
www.reskyjov.cz
odborné posouzení stavebních prací, zajištění projektu, poradenskou činnost, zpracování kompletního rozpočtu prací, vlastní realizaci stavby
~46~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
STAVOSERVIS Kyjov, spol. s r.o.
Boršovská 2228, 697 01 Kyjov
255 28 076
+420 518 611 777
[email protected] Jan Cáhlík
www.stavoservis-kyjov.cz
komplexní dodávky a opravy bytových, občanských a průmyslových objektů, výstavba inženýrských sítí
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
BENESTAV spol. s r.o.
Benešov 157, 679 53 Benešov
163 43 778
1991
+420 516 456 812
[email protected]
Ing. Jindřich Kolář
www.benestav.cz
veškeré stavební práce, projekční kancelář, odhady nemovitostí
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
DIRS Brno s.r.o.
Jihlavská 38, 642 00 Brno
262 55 618
2001
+420 549 212 715
[email protected]
Pavel Lysek
www.dirs.cz
projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn
a odstraňování, výkon zeměměřických činností, montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, inženýrská činnost v investiční výstavbě, zprostředkování obchodu,
zprostředkování služeb
~47~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Ing. Jiří Doležel
Vránova 8, 621 00 Brno
425 76 644
1991
+420 606 414 288
[email protected]
Ing. Jiří Doležel
www.dolmid.cz
realizace stavby od návrhu studie po propracovaný projekt ,
provádění stavebně inženýrského dozoru, technické konzultace, speciální stavební práce
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Mitrenga - stavby, spol. s.r.o.
Křižíkova 19, 612 00 Brno
269 44 022
2004
+420 777 813 369
[email protected]
Ing. Rostislav Mitrenga
www.mitrenga.net
stavební činnost, stavby mostů, dopravní stavby a statické zajištění objektů
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Němec Jiří stavitel s. r. o.
Vídeňská 149/125a, 619 00 Brno
269 57 841
2005
+420 549 410 479
[email protected]
Němec Jiří
www.stavitelstvinemec.cz
developerská aktivita v oblasti výstavby bytových domů s následným prodejem bytů do osobního vlastnictví
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Ryšavý Miloš, stavební a obchodní firma s.r.o.
Vémyslice 241, 671 42 Znojmo
283 15 049
2008
+420 515 323 427, +420 603 510 525
[email protected]
Miloš Ryšavý
stavební činnost - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
~48~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno
256 92 810
1998
+420 543 216 454
[email protected]
Ing. Zdenek Machaň - jednatel
www.simost.cz
stavební výroba , prodej sanačních malt
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Oldřich Vejpustek
Žlutý kopec 2, 602 00 Brno
665 75 745
1997
+420 776 079 490
[email protected]
Oldřich Vejpustek
stavební činnost
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
VHS Brno, a.s.
Masná 102, 602 00 Brno
255 56 568
1999
+420 731 350 711
[email protected]
Ing. Oldřich Boďa
http://vhs-brno.cz
dodavatelské, montážní a inženýrské činnosti v oblasti vodohospodářských, energetických, ekologických, občanských staveb a technologických celků
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
STOMIX Hodonín, s. r. o.
Brněnská 3540, 695 01 Hodonín
255 15 781
+420 518 321 033
Martin Ištvánek
www.stomix.cz
zateplovací systémy, fasádní a interíérové barvy,
hmoty pro dokončovací práce ve stavebnictví
~49~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
KOMFORT, a.s.
Křenova 72, 602 00 Brno
255 24 241
1998
+420 543 214 991
[email protected]
Ing. Pavel Krejčí
www.komfort.cz
výstavba bytových domů, rodinných domů a dalších staveb pozemního stavitelství , realizace veškeré výstavby s kompletním
právním, inženýrským a účetním servisem a poradenstvím
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
JAPEZ, spol. s r.o.
Nová 609, 691 25 Vranovice
607 11 795
1994
+420 545 242 705, +420 602 770 981
[email protected]
Ing. Jaroslav Pezlar
www.japez.cz
stavební činnost
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
SABTEST - teplárensko energetické
U Elekrárny 3066/1, 695 23 Hodonín
43441793
1991
+420 518 321 244
[email protected]
Ing. Miroslav Hanzlík
www.sabtest.cz
stavebně montážní činnost, tepelné systémy, čistírny odpadních
vod , inženýrské sítě, výměníkové stanice, kotelny, plynovody
VTL, STL, NTL, práce mechanizací
~50~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Emil Kazík
Na Močidlech 293, 696 03 Dubňany
634 44 496
1996
+420 606 729 954
[email protected]
Emil Kazík
http://www.emilkazik.cz/
stavební práce
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Kozumplík Miroslav - projekční a znalecká kancelář
Žeravice 198, 696 47 Žeravice
163 45 410
1990
+420 608 666 444
[email protected]
Miroslav Kozumplík
www.kozumplik.com
projekční činnost na stavbách různého charakteru
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
JM realing s.r.o.
Jamborova 25, 615 00 Brno
253 45 117
1997
+420 602 711 757
[email protected]
Ing. Meitner Jiří
inženýrská činnost ve stavebnictví
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Zahradník Z., s.r.o.
Ondráčkova 14, 628 00 Brno
634 94 132
1996
+420 608 502 051
[email protected]
Zdeněk Zahradník
provádění topenářských prací
~51~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
ELGEO, s. r. o.
Charbulova 168, 618 00 Brno
607 29 422
1995
+420 542 213 579
[email protected]
Ing. Pavel Grygar
www.elgeo.cz
geodetické a kartografické práce
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
SIMOST, s r.o.
Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno
469 95 803
1993
+420 543 216 454
[email protected]
Ing. Zdenek Machaň
www.simost.cz
stavební činnost, dopravní a inženýrské práce, silniční a mostní
stavby
~52~
Z p ra c o v a t e l s k ý p r ů m y s l
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Ing. Jan Blatný
Kounická 5, 664 91 Ivančice
469 20 013
+420 546 451 135
[email protected]
Ing. Jan Blatný
výroba kotlů, pecních vozů
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
BOTTLING PRITING s.r.o.
Piaristů 4, 692 01 Mikulov
258 69 078
1993
+420 777 003 687
[email protected]
Lenka Kosinová
www.bottlingpriting.cz
výroba strojů a zařízení, výroba elektrických zařízení, strojů,
přístrojů, pořádání kurzů a školení
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Ello, spol. s r. o.
Kaštanova 125 c, 602 00 Brno
485 29 541
1993
+420 547 212 431
[email protected]
Ing. Jaroslav Procházka
www.ello.cz
výroba elektrických rozvaděčů
~53~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Kv. Řezáč, s.r.o.
U Svratky 780, 666 01 Tišnov
469 63 821
1992
+420 777 581 409
[email protected]
Ing. Martina Kyselková
www.kvrezac.cz
výroba sítí a lanových výrobků
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
LOMAX&Co s.r.o.
Bořetice 417, 691 08 Bořetice
269 03 920
2003
+420 519 304 013
[email protected]
Miroslav Kubík-jednatel
www.lomax.cz
výroba garážových a průmyslových vrat, sítě proti hmyzu,kovové ploty a brány
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
SKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO,S.R.O
Hlavní 136/34, 669 04 Znojmo
499 74 297
1994
+420 515 282 310
[email protected]
Ing. Milan Večeřa
www.sszn.cz
výroba zařízení do sklářských linek, dávkovače, chladící pece
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Avion spol. s r.o.
Nádražní 92, 66712 Židlochovice
469 67 494
1992
+420 602 755 587
[email protected]
Jaromír Kratochvíl
www.avioncz.cz
chemická výroba
~54~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Antonín Daněk
Tvarožná 28, 664 05 Tvarožná
409 65 970
1991
+420 777 550 376
[email protected]
Antonín Daněk
www.oknatvarex.cz
výroba eurooken, střešních oken a vchodových dveří, montáž
doplňků
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Eurookna Ludvík s.r.o.
Kopečky 680, 691 25 Vranovice
264 83 572
2001
+420 519 433 000
[email protected]
Libor Urbánek
www.eoludvik.cz
výroba dřevěných a dřevohliníkových eurooken
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
IVYSO spol. s r. o.
Mřenkova ul., 664 91 Ivančice
415 39 567
1991
+420 777 733 659
[email protected]
Josip Kulaš
www.ivyso.cz
kovovýroba
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Kampos, s r. o.
Blanenská 355, 664 34 Kuřim
255 46 147
1998
+420 541 230 403, +420 541 231 250
[email protected]
Ing. Aleš Sehnal - prokurista
www.kampos.cz
výroba kartonáže, prodej obalového materiálu, montážní
práce
~55~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Oknium s.r.o.
Hrušovanská 24, 667 01 Vojkovice
479 00 393
1993
+420 547 230 121, +420 776 009 822
[email protected]
Petr Flekač
výroba plastových oken a dveří
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
SPARK s.r.o.
Na Loukách 1733, 666 01 Tišnov
469 00 543
1992
+420 549 410 187, +420 602 745 843
[email protected]
Ivo Konečný
výroba markýz
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Webová adresa:
Charakteristika:
Balchem, s r. o.
Blanenská 355, 664 34 Kuřim
262 99 089
2002
+420 541 231 054
[email protected]
www.balchem.cz
výroba výrobků stavební chemie
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Brázda Jaroslav - COBRA
U rybníka 272, 664 91 Neslovice
409 62 644
1991
+420 602 726 433
[email protected]
Jaroslav Brázda
www.cobra-cal.cz
výroba, opravy a prodej nábytku
~56~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Brtník Antonín - Truhlářství
Sivice 501, 664 07 Pozořice
105 50 003
1990
+420 544 226 035
[email protected]
Antonín Brtník
www.brtnik-truhlarstvi.cz
výroba eurooken - dřevěných, dřevěných dveří a zárubní vnitřních dřevěných vrat a dveří domovních
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
ERRA nábytek s.r.o.
Za Mostem 303/8, 664 91 Ivančice
276 71 348
2005
+420 774 865 272
[email protected]
Helena Potůčková
www.erra.cz
výroba koupelnového nábytku
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
ASIO, spol. s r.o.
Tuřanka 1, P.O.BOX 56, 627 00 Brno
489 10 848
1993
+420 602 780 294
[email protected]
Ing. Karel Plotěný
výroba zařízení a nádrží, čištění odpadních vod
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
GDP KORAL, s.r.o.
Za mlýnem 5, 666 01 Tišnov
276 63 256
2005
+420 603 722 900
[email protected]
Ing. Radim Buček, MBA
www.gdpkoral.com
návrh, vývoj, výroba a prodej vyztužených plastů
~57~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Slanina Milan-SOLAREX
Smetanova 2355/28, 669 02 Znojmo
409 58 388
1991
+420 515 244 309
[email protected]
Milan Slanina
www.solarex.zde.cz
výroba solárních plochých kolektorů, nosných konstrukcí, potrubních rozvodů ÚT
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
STAPPA mix, spol. s r. o.
Heršpická 11, pošt. přihr. 21, 639 00 Brno
188 25 729
1991
+420 602 571 256
[email protected]
Lubomír Padrta
výroba betonů
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Strojírny Brno, a.s.
Blanenská 257, 664 34 Kuřim
255 43 512
1998
+420 533 338 410
[email protected]
Karel Mikulášek - místopředseda představenstva
www.strojirnybrno.cz
výroba vodních turbín, hydro-mechanických zařízení, generální
opravy
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
T - energy, s.r.o.
Nádražní 92, 667 01 Židlochovice
283 14 450
2008
+420 725 100 191
[email protected]
Tomáš Kratochvíl
výroba elektrické energie z alternativních zdrojů, výzkum a vývoj alternativních zdrojů
~58~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Mouka Jiří - A. Mouka
Koráb 133, 666 01 Tišnov
105 54 696
1990
+420 602 737 569
[email protected]
Mouka Jiří
www.mouka.cz
výroba popruhů a textilního zboží
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Daněk Josef
Tvarožná 46, 664 05 Tvarožná
603 85 944
1994
+420 777 771 582
[email protected]
Daněk Josef
www.atyp-nabytek.net
zakázková výroba nábytku
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Dřevomonta s.r.o.
Brněnská 454, 667 01 Židlochovice
607 02 842
1994
+420 547 231 065
[email protected]
Milan Řežábek
www.drevomonta.cz
výroba nábytku, interiérového zařízení
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
AHORN CZ, s.r.o
Vlkoš 343, 696 41 Vlkoš
255 88 338
2000
+420 518 625 225
[email protected]
Ing. Pavel Koňarik
www.ahorn.cz
výroba lamelových roštů do postelí
~59~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
ANAH + SK,s.r.o.
Žarošice 312, 696 34 Žarošice
469 76 272
1992
+420 518 631 550
[email protected]
Eliška Sedláčková
www.anah-sk.cz
výroba svařovacích drátů a profilů pro svařování plastických
hmot typu polypropylen, výroba nádrží a jímek
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
ANTICORO Bábík Josef s.r.o.
Vacenovice 92, 696 06 Vacenovice
499 69 616
1991
+420 518 376 100
[email protected]
Ing. Josef Bábík
www.anticoro-babik.cz
výroba strojů a zařízení z nerezavějící oceli
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
AROJA, s.r.o
Radějovská 951, 696 62 Strážnice
269 78 199
2005
+420 518 315 550
[email protected]
Jan Škopík
www.aroja.cz
výroba mechanických teploměrů, barometrů a vlhkoměrů
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
AZ OKNA, a.s.
Kollárova 1693, 698 01 Veselí nad Moravou
269 05 736
2003
+420 518 305 733
[email protected]
Mgr. Ivo Gaspar
www.azokna.cz
výroba a montáže plastových oken a dveří, hliníkových oken a
dveří, plastových plotů, zábradlí, lodžií
~60~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
BÍLEK FILTRY s.r.o.
Josefov 135, 696 21 Josefov
269 71 259
1990
+420 518 372 134
[email protected]
František Bílek
www.filtrace.com
výroba filtrů, kapalin a plynů z antikorozních ocelí, filtrů křemelinových, svíčkových, deskových, modulových, mikro-svíčkových, tlakových nádob,netlakových nádrží a tank, servis, filtrační zkoušky
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
BMB, spol. s r.o.
Nádražní 524, 696 32 Ždánice
469 05 235
1897
+420 518 633 101
[email protected]
Ing. Jitka Čapatá
www.bmb.cz
výroba nábytku z masivu, lamina i dýhy se zaměřením na ložnicový a bytový nábytek
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
BRISK, výrobní družstvo
Ježov 169, 696 48 Ježov
652 79 280
1996
+420 518 626 112
[email protected]
Drahomír Březina
www.briskvd.cz
výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů,
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků, velkoobchod
~61~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Byas, s.r.o.
Bohuslavice 4083, 696 55 Kyjov 3
262 18 119
2000
+420 724 009 935
[email protected]
Ing. Milan Gruň
návrh, vývoj, výroba a dodávka strojního zařízení, dopravní
mechanizace a ocelových konstrukcí
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Componenta Moravia, s.r.o.
Za Humny 3306/18b, 97 01 Kyjov
262 18 500
2000
+420 518 603 104
[email protected]
Josef Juřík
www.strojirnymoravia.cz
výrobky pro sklářský průmysl - ústní formy, středící kroužky,
jádra, chladící trubičky, čelisti odnímače, foukací hlavy, kalibry
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
DADKA VRACOV s.r.o.
Nám. Míru 206, 696 42 Vracov
269 12 082
2003
+420 518 628 204
[email protected]
Pavel Polanský
www.dadka.cz
výroba bytového textilu
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
DECOSPAN CZ, s.r.o.
Brněnská 38, 695 01 Hodonín
262 96 306
2002
+420 518 351 005
[email protected]
Ing. Pavel Šafařík
www.decospan.cz
výroba a prodej laminátových plovoucích podlah, dřevěných
dýhovaných podlah, přechodových, vyrovnávacích, ukončovacích a schodových profilů KUBERIT
~62~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
DECRO Bzenec spol.s r.o.
U Bzinku 1427, 695 81 Bzenec
634 76 142
1995
+420 518 387 351
[email protected]
Jana Juříková
www.decrobzenec.com
výroba plastových oken, dveří a zimních zahrad
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Elektrokompex Šmýd
Měšťanská 1686/14, 695 01 Hodonín
258 90 824
2001
+420 518 626 005
[email protected]
Roman Šmýd
www.elektrokompex.com
výroba kabelů a velkoobchod s elektroinstalačním materiálem
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
ELEKTROSVIT Svatobořice a.s.
Nádražní 277, 696 04 Svatobořice - Mistřín
494 37 313
1993
+420 518 379 421
[email protected]
Ing. Miroslav Štilárek
www.elektrosvit.eu
výroba elektrických svítidel pro osvětlení veřejné průmyslové,
bytové, světlomety
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
GarFen.cz, s.r.o.
Kelčany 67, 696 49 Žádovice
262 83 948
2002
+420 518 625 067
[email protected]
František Dvořák
www.garfen.cz
výroba ocelových konstrukcí, ocelových hal, šnekových lisů,
stavební zámečnictví a prodej hutního materiálu, služby sváření
~63~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
GUMEX, spol. s.r.o.
Za Drahou 1856, 696 62 Strážnice
499 75 366
1994
+420 518 399 579
[email protected]
Jan Sedláček
www.gumex.cz
výroba hadic, těsnicích pryží, pryžových profilů, hydraulických
hadic, spon a spojek
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Hokinka Jozef
Velkomoravská 8, 695 01 Hodonín
105 81 731
1990
+420 515 321 087 - 9
[email protected]
Josef Hokinka
výroba řezných nástrojů HM, nástrojů pro strojní obrábění dřeva a plastů s břity HSS, prodej vlastního zboží
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Holomáč s.r.o.
Horní Huť 419, 696 03 Dubňany
262 30 518
2000
+420 604 116 338
[email protected]
Libor Holomáč
www.holomac.cz
výroba dřevních štěpků, nákup dřevní hmoty a biomasy, likvidace sadů, pořez a prořez problémových stromů, likvidace
dřevní hmoty ekologickým způsobem
~64~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
J-VST,s.r.o.
Ulrychova 908/67, 624 00 Brno
255 83 620
1999
+420 518 616 924
[email protected]
Jitka Jedovnická
www.j-vst.eu
výroba kovů za studena, práce na lisech 3-100 tun, válcování
závitů, atypický spojovací materiál Fe, Cu, Al, nerez, třískové
obrábění, náhradní díly na vozidla Liaz, Tatra
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
J.P.PLAST, s.r.o.
Svatoborská 988, 697 01 Kyjov
469 71 696
1992
+420 518 698 115
[email protected]
Ing. Jiří Lunga
www.jp-plast.cz
výroba plastových obalů, výrobky pro automobilový průmysl,
technické výlisky
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Jihomoravská armaturka spol. s.r.o.
Lipová alej 3087/1, 695 01 Hodonín
279 03 427
1881
+420 518 318 214
[email protected]
Vladimír Knytl
www.jmahod.cz
výroba a prodej průmyslových armatur určených pro pitnou
vodu, odpadní vody a plynárenství, servisní činnost výrobků
přímo v terénu, slevárenství, modelářství, zámečnictví
~65~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
JM GLOBAL s.r.o.
Botanická 606/24, 602 00 Brno
263 10 392
2003
+420 518 842 986
[email protected]
Ing. Jaroslava Matúšová
www.jmglobal.cz
výroba a prodej zahradního nábytku, velkoobchod a
maloobchod
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Karel Kaňák, s.r.o.
Tovární 1237/35, 696 01 Rohatec
434 41 947
1991
+420 518 399 711
[email protected]
Ing. Karel Kaňák
www.kanakcz.com
výroba nástrojů pro výsek obalů z plné lepenky, z vlnité lepenky, vylupovací nástroje, rozlamovací nástroje
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Kellner CZ, s.r.o.
Žarošice 357, 696 34 Žarošice
269 46 017
1990
+420 518 631 614
[email protected]
Ing. Marcela Fojtíková
www.kellnercz.cz
výroba výrobků z plastů - nádrže septiky, jímky, vodoměrné
šachty
~66~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
KORNFEIL,spol. s r.o.
Brněnská 1, 696 14 Čejč
434 41 980
1990
+420 518 309 611
[email protected]
Ing. Karel Kornfeil
www.kornfeil.cz
výroba pekařských plynových etážových pecí, rotačních plynových pecí a elektrických pecí, sázecího zařízení, výměníků
tepla, ekobloků
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
LH Metal, s.r.o.
Ploštiny 874/18, 696 19 Lužice u Hodonína
255 56 657
1999
+420 518 357 960
[email protected]
Ing. František Polešinský
www.lhmetal.cz
výroba polotovarů z nabízených materiálů - výpalky, výstřižky,
trubky, stříhání a řezání laserem a kyslíkovým plamenem
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
MCU design s.r.o.
Hlavní 503/210, 696 04 Svatobořice - Mistřín
292 53 934
2010
+420 722 902 053
[email protected]
Jakub Weisberger
www.mcudesign.cz
vývoj a výroba elektronických zařízení,
automatizace
~67~
průmyslové
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Moravia Systems, a.s.
Brněnská 3497, 697 01 Hodonín
269 15 189
2003
+420 518 344 111
[email protected]
Lenka Jandásková
www.interfluid.cz
výroba a dodávky celého rozsahu průmyslových armatur a navazujícího sortimentu jako jsou pohony, příruby, potrubní díly,
spojovací materiál a další
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Nástroje CZ, s.r.o.
Riegrova 399/2, 697 01 Kyjov
276 74 207
1992
+420 518 610 510
[email protected]
Ing. Jiří Vrbovský
www.nastrojecz.cz
výroba a vývoj spirálových vybrušovaných vrtáků do kovů
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
PEGA Production s.r.o.
Dambořice 662, 696 35 Dambořice
645 07 963
1996
+420 606 614 617
[email protected]
Gabriela Schneider
výroba z plastů a kovů pro kosmetické a chemické výrobky
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Plasty-KO s.r.o.
Sokolská 374, 691 10 Kobylí
255 87 978
+420 519 431 117
[email protected]
Lenka Čejková, DiS
www.plastyko.cz
výroba výrobků z plastických hmot technologií zpracování
~68~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
POKORNÝ, spol.s.r.o.
Trnkova 2788/115, 602 00 Brno
469 83 864
1922
+420 532 196 711
[email protected]
Zdeněk Pokorný
www.tesneni.cz
výroba těsnění z čisté technické pryže, durofolu, papíru, korku
a ostatních lehčených materiálů, dřevěné puzzle, papírové kancelářské potřeby
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Pražák s.r.o.
Milotice 77, 695 05 Milotice
269 63 531
1989
+420 518 619 044
[email protected]
Ing. Jaroslav Pražák
www.prazak.cz
výroba eurooken s trojsklem ( dřevěná okna ), dřevohliníkových
oken, vchodových dveří, posuvných dveří, zimních zahrad
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Project Controls, s.r.o.
Za Humny 3301, 697 01 Kyjov
255 61 871
1999
+420 518 699 711
[email protected]
Ing. Jaroslav Mrnka
www.projectcontrols.cz
výroba ovládacích lankových systémů (automobilový průmysl),
hlavní využití: ovládání dveřních systémů, systémů spouštěčů
oken, ovládání zpětných zrcátek, ovládání kapot, akcelerátorů
~69~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Svitálek Josef
Drahy 592, 696 42 Vracov
105 80 344
1989
+420 518 628 639
[email protected]
Josef Svitálek
www.svitalek.cz
strojírenská a zámečnická výroba
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
ŠEVČÍK OKNA, s.r.o.
Třída Bří Čapků 3088, 695 01 Hodonín
262 97 639
2001
+420 518 399 740
[email protected]
Radek Ševčík
www.okna-sevcik.cz
výroba plastových oken, dveří, zimních zahrad z profilů
Deceuninck
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
TPK, spol. s r. o.
Velkomoravská 2714/28, 695 01 Hodonín
449 65 117
1991
+420 518 390 711
[email protected]
Mgr. Miroslav Maňásek, MBA
www.tpk.cz
výroba tavených sýrů
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
UNIKOV, spol. s.r.o.
Průmyslová 1315, 696 81 Bzenec - Kolonie
469 80 296
1992
+420 518 384 311
[email protected]
Ing. Jaroslav Sečka
www.unikov.cz
výroba zahradního kovového nábytku, zámečnictví, textilní
výroba
~70~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
VETROPACK MORAVIA GLASS,a.s.
Havlíčkova 185, 697 29 Kyjov
415 05 191
1991
+420 518 733 111
[email protected]
JUDr. Dana Lefnerová
www.vetropack.cz
výroba sklářských forem a náhradních dílů pro sklářské automatické stroje, obalové sklo pro konzervárenský a potravinářský průmysl - nápojové láhve, konzervované sklo
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Zábojník s.r.o.
Tř. Masarykova 1370, 698 01 Veselí nad Moravou
255 42 486
1992
+420 518 323 931
[email protected]
Jaroslav Zábojník
www.zabojnik.eu
výroba betonových uličních vpustí a šachet pro odvodnění silnic, dálnic a vedení splaškové a dešťové kanalizace
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
SDO Group ,spol s.r.o.
Šardice 777, 696 13 Šardice
255 98 252
2000
+420 518 624 520
[email protected]
Ludvík Podveský
www.peleta.cz
výroba dřevěných briket a betonové směsi
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Webová adresa:
Charakteristika:
KORAL s.r.o.
Za Mlýnem 5, 666 01Tišnov
469 63 987
1992
+420 549 410 189
[email protected]
www.koral.biz
výroba a dodávka kompozitních profilů a výrobků pro široké
spektrum aplikací
~71~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
DECEUNINCK s.r.o.
Vintrovna 23, 664 41 Popůvky
494 45 553
1993
+420 547 427 747, +420 547 427 740
[email protected]
Ing. Radek Slabák
www.deceuninck.com
výroba a velkodistribuce plastových profilů
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Tvarůžek Rudolf - Kovotvar
Hybešova 340, 665 01 Rosice
474 34 295
1993
+420 546 411 232
[email protected]
Rudolf Tvarůžek
www.kovotvar.cz
kovovýroba, výroba z nerez oceli, soustružnické a frézařské
práce a výroba tlakových nádob, pískové a bazénové filtry,
výměníky, trubkové svazky výměníku, chladiče, dávkovače,
kouřovody, venturiho trubice, segmentová kolena, zásobníky
na plyn a pitnou vodu, dechlorátory, výsypky, dávkovače,
vodohospodářská zařízení, úpravny vody, bazény, zábradlí,
schodiště, žebříky
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Marek Rossi
Podnásepní 375/1, 602 00 Brno
643 11 309
1993
+420 603 146 631
[email protected]
Marek Rossi
www.stolarstvirz.cz
výroba bytového, kancelářského a školního nábytku, včetně
vybavení specializovaných učeben, zasedacích místností a
soudních síní
~72~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Jun Miroslav - dřevovýroba
Stará Osada 540, 664 84 Zastávka
146 66 901
1990
+420 546 429 707, +420 602 840 709
[email protected]
Růžena Junová
www.drevovyroba-jun.cz
výroba veškerých prvků ze dřeva v oboru truhlářství, stavební
a nábytkové
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
K-solar, s.r.o.
Halasova 901/19, 679 61 Letovice
283 13 844
2008
+420 724 275 330
Soňa Kratochvílová
výroba elektrické energie z alternativních zdrojů, výzkum a vývoj alternativních zdrojů, velkoobchod
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Jiří Šobáň, ZANAB
Habrůvka 16,679 05 Křtiny
762 76 643
2008
+420 722 966 501
[email protected]
Jiří Šobáň
www.zanab.cz
výroba vestavěných skříní
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Štěpánek Jan - DOMINO
Tvaroženská 34, 664 51 Jiřikovice
491 29 970
1994
+420 777 718 200
[email protected]
Jan Štěpánek
www.dvereaschody.cz
výroba schodišť, vnitřních dveří, obložkových zárubní a nábytku
~73~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
MORAM CZ, s.r.o.
U Elektrárny 4171/4G, 695 01 Hodonín
277 12 079
+420 518 309 591-6
[email protected]
Antonín Koplík
www.moram.cz
výroba a vývoj kabelových vleků a zatahovacích navijáků, dodavatel techniky pro pokládku a zatahování kabelů, dodavatel
regálů pro uskladnění kabelových bubnů a cívek, dodavatel
převíjecích a navíjecích zařízení, kabelové válečky, protahovací pera, kabelové kladky, outsourcing zásobování
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
De Heus a.s.
Marefy 144, 685 01 Bučovice
253 21 498
1996
+420 517 307 701
[email protected]
Pavel Jaroš
www.deheus.cz
výroba krmných směsí a minerálně-vitamínových doplňků pro
hospodářská zvířata
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
UNICOM servis spol. s r.o.
U Elektrárny 4019 4/A, 695 01 Hodonín
188 25 290
1991
+420 518 344 951
[email protected]
Libor Grmolec
www.unicom-servis.cz
výroba a prodej nerezových nádrží, technologií na zpracování
hroznů a výrobu vína, strojů a zařízení pro nápojový průmysl
~74~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
PRAKO KYJOV, spol. s r.o.
Jiráskova 972/52, 697 01 Kyjov
262 33 339
2000
+420 518 612 002
[email protected]
Pavla Bábíčková, ing. Miroslav Slavík
www.prakokyjov.cz
výroba prádla a konfekce
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Matěja Vladimír - GRANA
Pavlovská 6, Brno 623 00
687 00 636
2000
+420 604 237 790
[email protected]
Vladimír Matěja
www.grana-vdh.cz
výroba a vybavení dětských hřišť
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
NÁBYTEK MIKULÍK
Lipová 692, 691 25 Vranovice
136 63 640
1990
+420 608 815 550, +420 608 457 686
[email protected]
Renata Mikulíková
výroba nábytku
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Ing. Nepevná Vlastimila - VN ateliér
Havířská 956, 665 01 Rosice
121 92 520
1990
+420 603 707 766
[email protected]
Ing. Vlastimila Nepevná
výroba keramiky
~75~
Ve l ko o b c h o d , m a l o o b c h o d , o p ra v y a ú d r ž b y
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Vladimír Švihel
Velká nad Veličkou 724, 696 74 Velká nad Veličkou
124 41 040
1990
+420 518 329 270
[email protected]
Vladimír Švihel
obchodní činnost
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Ing. Vladimír Vojkovský
Ploštiny 872/16, 696 18 Lužice u Hodonína
422 91 364
1991
+420 518 357 018
[email protected]
Ing. Vladimír Vojkovský
obchodní činnost
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Marie Horňáková
Nětčická 2278, 697 01 Kyjov
124 40 981
1990
+420 518 612 361
[email protected]
Pavel Horňák
obchodní činnost, solná jeskyně
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Ivo Klimeš - Hodoňanka
Národní třída 65, 695 01 Hodonín
124 42 127
1990
+420 518 351 384
[email protected]
Ivo Klimeš
maloobchodní prodej potravin a drogisického zboží
~76~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
František Stankovič - smíšené zboží
Přibice 94, 691 24 Přibice
105 59 663
+420 603 854 603
[email protected]
František Stankovič
obchodní činnost
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Ing. Hugo Beyer
Zeleného 1587/53a, 616 00 Brno
409 74 677
1992
+420 541 221 743-4, +420 731 419 222
[email protected]
Ing. Beyer Hugo
obchodní činnost
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Majkut Miroslav, Mgr.
Zámecká 236, 667 01 Židlochovice
124 55 245
1990
+420 608 479 489
[email protected]
Mgr. Miroslav Majkut
velkoobchodní činnost
~77~
Ostatní činnosti
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
MIKROP ČEBÍN a.s.
Čebín 416 , 664 23 Brno-venkov
469 91 743
1993
+420 549 437 218
[email protected]
Josef Mojžíš
www.mikrop.cz
vývoj, vlastní výroba a distribuce minerálních a minerálně-vitamínových premixů i směsí pro výživu všech druhů hospodářských zvířat
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Vinčálek Jindřich Ing.
Lelekovice 320, 664 31 Lelekovice
152 01 392
1991
+420 604 799 797
[email protected]
Ing. Jindřich Vinčálek
prodej podkovářských potřeb
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Ing. Brabec Jiří - Zahradnictví Brabec
Náměstí Svobody 74, 664 42 Modřice
423 02 498
1992
+420 724 722 701
[email protected]
Ing.Jiří Brabec
www.brabeczc.cz
zajištění kompletního zahradnického sortimentu, vlastní výpěstky rostlin
~78~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Jedličková Růžena
Nová 605, 691 25 Vranovice
653 71 674
1998
+420 519 433 408, +420 724 613 007
[email protected]
Růžena Jedličková
prodej zahrádkářských potřeb, krmiva pro domácí zvířata, květin, masážní služby
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Pařízek Stanislav
Černvír 51, 592 62 Černvír
670 42 465
1997
+420 737 779 602
[email protected]
Pařízek Stanislav
výsadba a údržba zeleně
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
AZOL s.r.o.
Mlaty 672/8, 642 00 Brno
269 39 444
2004
+420 605 570 474
[email protected]
Ing. František Zoul
činnost technických poradců v oblasti energetiky, pořádání
odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně
lektorské činnosti
Název firmy:
Adresa firmy:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Škoda Pavel
Na Loučkách 1207, 664 34 Kuřim
2004
+420 602 586 202
[email protected]
Pavel Škoda
nakládání s odpady vyjma nebezpečných
~79~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
SECURITY MONIT s.r.o.
Hoblíkova 6, 613 00 Brno
607 55 792
1995
+420 545 217 902, +420 602 711 590
[email protected]
Jiří Rybníček - jednatel
www.security-monit.cz
zajištění ostrahy majetku a osob, pořadatelská služba
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
BÁBÍK spol. s r.o.
Vacenovice 130, 696 06 Vacenovice
269 48 451
2004
+420 518 376 105
[email protected]
Pavel Bábík
www.komora-po.cz
prodej hasících přístrojů, hydrantových systémů, pracovních
oděvů a obuvy pro hasiče, požárních tabulek, kompletní služby
v oboru požární ochrany
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
BREZES s.r.o.
Krátká 1055, 696 01 Rohatec
269 13 518
2003
+420 518 325 171
[email protected]
Zdeněk Kostiha
www.klubpaladium.cz
pořádání kulturních akcí, zprostředkování obchodu, ubytovací
služby, hostinská činnost
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
BUČEK JOSEF
Sudoměřice 15, 696 62 Strážnice
488 49 120
1993
+420 518 335 134
[email protected]
Vít Buček
www.interierybucek.cz
výroba replik a restaurování historického nábytku
~80~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
CK AQUATOUR
nám. Míru 666, 698 01 Veselí nad Moravou
628 20 141
+420 518 322 400
[email protected]
Hana Habartová
www.batacanal.cz
činnost cestovní agentury
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
G-EMKA, s.r.o.
Martina Benky 4006/33, 695 01 Hodonín
489 10 465
1993
+420 608 740 922
[email protected]
Zdena Kokešová
www.kokcomposite.cz
výroba značkových rotorových listů KOK Composite pro modely vrtulníků
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Honová Milena
Násedlovice 320, 696 36 Násedlovice
441 65 480
1994
+420 518 631 898
[email protected]
Milena Hónová
www.hontex.estranky.cz
výroba triček, polokošil, mikin, vest, teplákových souprav
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Mikovič Petr
Herbenova 2115/8, 695 01 Hodonín
680 53 533
1998
+420 515 159 105
[email protected]
Petr Mikovič
www.firemniservis.cz
služby v oblasti environmentu a bezpečnosti práce, požární
ochrany, ekologie a systémů řízení jakosti
~81~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Půjčovna lodí Strážnice
Rybářská 1228, 696 62 Strážnice
613 94 947
+420 603 371 350
[email protected]
Mgr. Petr Antoš
www.bataknalodi.cz
půjčovna lodí
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Řihánek Petr, Bc.
Klínky 2410/1, 697 01 Kyjov - Nětčice
680 80 131
1999
+420 777 325 065
[email protected]
Bc. Petr Řihánek
poradenství a komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Sdružení podnikatelů v cestovním ruchu okresu Hodonín
Nádražní 1217, 696 03 Dubňany
266 57 783
Bc. Miroslav Chytil
www.spcr.eu
zabezpečení odborné, poradenské, informační
činnosti v oblasti cestovního ruchu
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Sovák Karel, Ing.
U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín
162 90 151
+420 518 300 371
[email protected]
Ing. Karel Sovák
www.zkusebna.cz
provádění údržby, externí i dílenské opravy, měření, zkoušky
a revize elektrozařízení bez omezení napětí v prostorech třídy
A+B
~82~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Voda.bona, spol.s.r.o
Náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno
283 23 319
2009
+420 603 216 741
[email protected]
Vladislav Hasala
provozovaní nápojových automatů
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Vodní doprava Strážnice
Rybářská 1228, 696 62 Strážnice
723 34 240
1990
+420 605 120 854
[email protected]
Lukáš Antoš
www.bataknalodi.cz
půjčovna lodí, lodní turistika
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Bábíková Marie
Vyhnálov 741, 696 04 Svatobořice - Mistřín
415 09 714
1991
+420 518 620 160
Marie Bábíková
výroba, prodej a rozvoz knedlíků
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
JiPO - CZ s.r.o.
Cihlářská čtvrť 3117/8, 695 03 Hodonín
262 20 610
2000
+420 518 321 808
[email protected]
Jiří Polášek
www.eurowafers.cz
výroba lázeňslých oplatek
~83~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
SPURNÁ Milada -výroba lahůdek
Jungmanova 210, 697 01 Kyjov
124 41 431
1990
+420 518 612 888
Milada Spurná
výroba lahůdek, prodej vlastních výrobků
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
TVARBET MORAVIA, a.s.
Dolní Valy 2, 695 01 Hodonín
136 90 558
1991
+420 604 257 413
[email protected]
Yvona Zwettlerová
www.kmtravel.cz
obchodní činnost, silniční motorová doprava, provozování cestovní kanceláře, hostinská činnost
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Amec Nuclear Czech Repuplic, a.s.
Křenová 184/58, 602 00 Brno
255 72 164
1999
+420 518 344 197
[email protected]
Ing. Jana Fechtnerová
www.alldeco.cz
služby v jaderném odvětví v oblasti nakládání s radioaktivními
odpady a dekontaminace strojů a stavebních povrchů
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Blažková Marcela, Ing.
Záhumenice 897, 696 17 Dolní Bojanovice
65383664
1998
+420 775 233 447
[email protected]
Ing. Marcela Blažková
www.podlahyblazek.cz
dodávka a pokládka podlahových krytin
~84~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Ekor, s.r.o.
Havlíčkova 181, 697 01 Kyjov
607 00 262
1994
+420 518 611 688
[email protected]
Ing. František Svoboda
www.ekor.cz
svoz a odstraňování odpadů, provozování skládky odpadů,
dotřiďovací linky papíru a plastů, sběrného dvoru a kompostárny, přepravní činnosti, zemní práce, strojní očistu a zimní údržbu komunikací, prodej nádob na odpady
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Filip Petr, Ing.
Dvorní 5, 696 18 Lužice u Hodonína
137 68 379
1990
+420 518 357 820
[email protected]
Ing. Petr Filip
www.naturhumus.ic.cz
zpracování biologického odpadu pomocí kalifornských žížal,
prodej a poradenství
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
G.A.S.,a.s.
U Kyjovky 3928/1, 695 01 Hodonín
255 12 374
1993
+420 518 700 111
[email protected]
Ing. Milan Kurka
www.gas-as.cz
dovozce a prodejce měřící a regulační techniky a provozování
velkoobchodu s topenářským a elektroinstalačním materiálem
~85~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Chemila, s.r.o
Blažkova 5/2936, 695 01 Hodonín
253 04 518
1996
+420 518 340 919
[email protected]
Zuzana Matušková
www.chemila.cz
rozbor vod pitných, destilovaných, ke koupání, rozbory potravin a kosmetiky, kontrola účinnosti sterilizátorů, kontrola sterility
a bioburden, kontrola kontaminace prostředí
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Ševela s.r.o.
Horní huť 481, 696 03 Dubňany
277 08 489
2006
+420 511 440 050
[email protected]
Miroslav Ševela
www.sevelasro.cz
poskytování zamečnických a polygrafických služeb
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Kepák Libor
Voříškova 4, 623 00 Brno
494 87 639
1993
+420 724 325 455
[email protected]
Libor Kepák
výroba a prodej pekařských výrobků
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Vacek Vladimír
U hájku 380, 691 25 Vranovice
456 33 894
1993
+420 606 723 023
[email protected]
Vladimír Vacek
prodej řeziva včetně dopravy, pořez dřeva
~86~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Koláček Zdeněk- zámkařství
Hornická 899, 666 01 Tišnov
469 18 094
1992
+420 549 235 500
[email protected]
Zdeněk Koláček
zámečnické služby, poskytování služeb k ochraně majetku a
osob
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
David Hlubinka
Broskvoňová 4, 621 00 Brno
742 95 322
2006
+420 605 276 232
[email protected]
David Hlubinka
velkoobchodní činnost (kovové tužkové stojany )
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
JIMARO, s.r.o.
Arne Nováka 8, 602 00 Brno
276 65 542
2005
+420 777 724 459, +420 541 215 610
[email protected]
Jindřich Veselý
www.novezakazky.cz
zprostředkovatelská činnost
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
TILIA - Petr Muzikář
Polní 10, 664 91 Ivančice
187 63 481
1991
+420 546 436 869, +420 777 785 301
[email protected]
Petr Muzikář
výroba, prodej dárkové zboží, velkoobchod, zprostředkovatelská činnost
~87~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Smékal Pavel - FOTO
Družstevní 271, 679 23 Lomnice
130 31 724
1990
+420 604 280 968
[email protected]
Pavel Smékal - majitel
fotografické služby, prodej fotopomůcek a zpracování fotografií
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
DIPRO OKNA, s.r.o.
Rezkova 61, 602 00 Brno
255 73 021
1999
+420 543 255 612, +420 602 536 462
[email protected]
Radan Dittrich - jednatel
www.dipro.cz
nákup (kompletace) okenních výplní všeho druhu, kompletace
a montáž lehkých fasádních systémů
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Šťastný František - Nerez
Návrší 483,664 56 Blučina
121 94 999
1990
+420 547 235 207
[email protected]
František Šťastný
prodej nerezových nádrží, stroje pro vinaře
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
SYNPRO, s.r.o.
Hlavní 406, 696 17 Dolní Bojanovice
292 28 298
+420 777 044 011
[email protected]
Radim Košutek
www.synpro.cz
sekání trávy plošným nebo stranovým mulčovačem, sekání příkopů příkopovým ramenem Bomford, zajištění přepravy
~88~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Marie Šinoglová
Dolní Chaloupky 260, 696 12 Hovorany
478 98 135
+420 774 129 889
[email protected]
Marie Šinoglová
www.sinoglova.cz
kosmetické a nehtové studio
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Telefon:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Lukáš Bravenec
Velkomoravská 365/169, 696 18 Lužice
628 21 474
+420 739 629 309
Lukáš Bravenec
www.pulpo.estranky.cz
fotografické služby
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY, s.r.o.
Velkomoravská 83A, 695 01 Hoodnín
155 30 922
1991
+420 518 321 114
[email protected]
Vladimír Čech
www.kancelarske.cz
velkoobchod s papírenským, kancelářským a drogistickým
zbožím
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s. r. o.
Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov
607 48 982
1995
+420 517 346 915
[email protected]
Ing. Ladislav Pospíšil - jednatel
www.avos.cz
zajištění dodávek zařízení pro výrobu a distribuci tepla
~89~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Sonnentor s.r.o
Havlíčkův mlýn 944, 696 15 Čejkovice
463 42 958
1992
+420 518 362 687
[email protected]
Tichý Robert
www.sonnentor.cz
obchodní a zpracovatelská činnost s produkty ekologického
zemědělství
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Řepa Vladislav
Veverské Knínice 273, 664 81 Veverské Knínice
603 90 433
1994
+420 724 333 256
[email protected]
Řepa Vladislav
fládrování, renovace
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Mgr.Szöke Alexandr
Úvoz 59, 602 00 Brno
633 63 810
2008
+420 549 258 584, +420 603 228 801
[email protected]
Mgr.Alexandr Szöke
zprostředkovatelská činnost, manažerská činnost pro sportovce, polygrafická výroba
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
Rosa, s.r.o.
Drásov 125, 664 24 Drásov
469 61 470
1992
+420 549 410 371
[email protected]
Ing. Štěpán Wagner
www.rosa.cz
těžba, výroba a prodej drceného kameniva, dodávka lomového kamene a písků
~90~
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Motyčka Marek Ing.
Bezručova čtvrť 1115, 664 34 Kuřim
670 26 907
1998
+420 541 230 353, +420 776 767 020
[email protected]
Ing. Marek Motyčka
výroba nápojů-bylinných sirupů, nealkoholických nápojů
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Kyselka Drahomír -AZA
Šebrov 13 , 679 22 Blansko
121 78 896
1990
+420 516 431 773, +420 736 626 456
[email protected]
Drahomír Kyselka
provádění kovoobrábění
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
Ing. Mega Jan
Tyršova 443, 664 42 Modřice
675 97 971
1998
+420 541 647 220, +420 777 852 338
[email protected]
Ing. Jan Mega
energosystémy
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Webová adresa:
Charakteristika:
JICOM, SPOL.s.r.o.
Jarní 898/50, 614 00 Brno
494 32 095
1993
+420 549 438 211
[email protected]
Josef Majzík
www.jicom.cz
zajišťování výstavby, oprav a údržby zařízení 6 kV pro napájení zabezpečovacího zařízení, speciální elektromontáže
Název firmy:
Adresa firmy:
IČO:
Rok založení:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Charakteristika:
MELANIE Person s.r.o.
Národního odboje 95, 664 41 Troubsko
271 57 954
2004
+420 605 259 837
[email protected]
Miroslav Kasáček
zprostředkovatelská činnost
~91~
~92~
P ro j e k t s p o l u f i n a n c o v a n ý E u ró p s ko u ú n i o u
Projekt
> spoločná účasť na veľtrhoch MSV Brno a Elosys Trenčín 2009 a 2010
> jednodňové stáže pracovníkov hospodárskych komôr
> vyhodnotenie projektu
Informace, inovace, vzdělávání = rozvoj podnikání
Partneri
Okresní hospodářska komora Hodonín
Trnavská regionálna komora SOPK
Web projektu
http://www.iiv-rp.sopk.sk/
Trvanie projektu
11/2008 – 10/2011
Hlavné ciele projektu
> podpora rozvoja podnikateľského a inovačného
prostredia
> využitie potenciálu cezhraničného regiónu pre vytváranie cezhraničných sietí
Špecifické ciele projektu
>
>
>
>
posilnenie vzájomnej spolupráce a sieťovanie
podpora inovačných aktivít firiem
podpora využitia IT pre MSP
vytvorenie informačnej a poradenskej štruktúry pre
podnikateľov
Aktivity projektu
> poradenská činnosť cezhraničných centier
> klubové stretnutia
> zriadenie nových internetových stránok na podporu
podnikania v prihraničnom regióne
> katalóg firiem v tlačenej a elektronickej verzii
> úvodná a záverečná konferencia
> odborné semináre s využitím IT
> inovačné poradenstvo pre firmy
~93~
S p o l o č n é s l o v e n s ko - č e s k é a k t i v i t y v o b l a s t i i n o v á c i í
Inovačné aktivity sú vo všeobecnosti hybnou silou rozvoja ekonomiky, rozvíjajú
možnosti budúcej konkurencieschopnosti regiónov.
Jedným z cieľov projektov realizovaných prostredníctvom
klastrov, ako i iných subjektov v cezhraničnom území je
aktivácia podpory inovatívnym podnikom a inštitúciám v dotknutých regiónoch
a vytváranie podmienok pre
lepšiu spoluprácu týchto
subjektov vedúcu k vyššej
konkurencieschopnosti. Všetky zúčastnené regióny na
slovenskej i českej strane dosahujú približne rovnakú ekonomickú úroveň, ktorej trvalo
udržateľné zvyšovanie je možné len aktívnou podporou inovačného rozvoja. Aj v budúcom období by malo prísť k definovaniu ďalších
nástrojov rozvoja participujúcich regiónov.
Trnavský samosprávny kraj
v spolupráci s Juhomoravským krajom realizujú
projekt cezhraničnej spolupráce „Podpora spolupráce Juhomoravského kraja
a Trnavského samosprávneho kraja v oblasti regionálneho rozvoja pri vytváraní
cezhraničnej
siete
prípravy projektov“ (RESPOS),
realizácia ktorého sa uskutočňuje
v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013.
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie stabilnej kooperačnej siete za účelom zosieťovania TTSK a JMK,
výmeny informácií a zdielanie dobrých príkladov
z praxe, následne posilnenie aktívnej komunikácie
a spolupráce medzi slovensko-českými regiónmi.
Súčasťou slovensko-českého cezhraničného projektu
je aj vytvorenie cezhraničnej siete subjektov, ktoré sa
podieľajú na formovaní a realizácii nových projektov
spoluprác v oblasti inovácií. Aktivity v rámci vytvorenej siete subjektov sú zamerané na porovnanie existujúcich inovačných stratégií a pôsobenie inovačných
nástrojov v jednotlivých regiónoch prostredníctvom
zintenzívnenia spolupráce medzi cezhraničnými regiónmi. Medzi účastníkmi siete boli vytvorené nové
kontakty medzi komorami, klastrami, agentúrami krajov a ďalšími subjektmi, ktoré umožnili aj podanie nových slovensko-českých projektov zameraných práve
na inovačné prostredie. Trnavský samosprávny kraj
a Juhomoravský kraj sa snažia spoločnými cielenými cezhraničným aktivitami napomáhať rozvoju inovačného prostredia, a to aj pri podpore vytvárania
projektových partnerstiev vedúcich k podaniu nových
inovačných projektov, ako tomu bolo i pri úspešnom
projekte cezhraničnej spolupráce „Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne“.
Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda Trnavského samosprávneho kraja
v rámci projektu RESPOS boli zrealizované 4 zasadnutia siete so zameraním na inovácie, 3 zasadnutia siete so zameraním na kúpeľníctvo, 5 seminárov,
4 workshopy, 4 patnerské projektové burzy, 1 konferencia a 5 školení pre potenciálnych žiadateľov
projektov.
~94~
Po d p o ra p o d n i ka n i a v Tr n a v s ko m s a m o s p rá v n o m k ra j i
Priemyselný potenciál Trnavského samosprávneho kraja
je tvorený troma hlavnými
odvetviami – automobilovým
a elektrotechnickým priemyslom a energetikou. Tieto odvetvia reprezentujú kľúčové
podniky v Slovenskej republike. Jednoznačnou výhodou
kraja je výrazná diverzifikovanosť ťažiskových výrobných spoločností, keď sa tu
nachádzajú podniky patriace
okrem ťažiskových sektorov aj
odvetví sklárskeho priemyslu,
strojárstva, výroby zdravotníckej
techniky, chémie a farmaceutiky,
výroby plastov, drevospracujúceho
priemyslu a potravinárstva.
zahraničných
vzťahov.
partnerských
Trnavský samosprávny kraj
využíva ako jeden z nástrojov na užšie prepojenie
domácej i zahraničnej podnikateľskej sféry pôsobiacej
na území nášho kraja so
vzdelávacími
inštitúciami,
regionálnou a miestnou samosprávou a neziskovými
organizáciami najmä klastre.
Z iniciatívy Úradu TTSK boli
tiež vytvorené poradné orgány
na riešenie širšieho okruhu problémov, týkajúcich sa oblasti vedy,
výskumu, vzdelávania, podnikania,
hospodárskej krízy a iných. Na tento
účel boli kreované napríklad Hospodárska
rada kraja, Rada pre odborné vzdelávanie a ďalšie.
Z hľadiska priamych zahraničných investícií sa radí
TTSK medzi najúspešnejšie kraje v strednej Európe.
Trnavský samosprávny kraj zaznamenal najvyšší nárast prílevu priamych zahraničných investícií po roku
2002 v Slovenskej republike, čo súvisí predovšetkým
s investičnými projektmi spoločností PSA Peugeot Citroen a Samsung Electronics. Etablovanie rozsiahlej
subdodávateľskej siete výrazným spôsobom znížilo
mieru nezamestnanosti v podstatnej časti Trnavského
samosprávneho kraja.
Nezanedbateľnou formou podpory podnikania v regióne je utváranie dobrej spolupráce so všetkými subjektmi, ktoré sa podieľajú na rozvoji podnikateľského
prostredia. TTSK má podpísané Memorandum o vzájomnej spolupráci a pomoci so všetkými regionálnymi
Združením miest a obcí, ktoré pôsobia na jeho území.
Okrem toho má uzatvorené dohody o vzájomnej spolupráci s mestami, univerzitami či vysokými školami,
úradmi a združeniami ako SOPK a SPPK. TTSK zároveň prijal strategické dokumenty a akčné plány, ktoré
rešpektujú platnú národnú legislatívu ako aj predpisy
EU. Jednotlivé dokumenty rešpektujú základné priority
a rozvojové aktivity obcí a miest TTSK.
Výrazným prvkom svedčiacim o rozvoji priemyslu
a účinnej podpore jeho rozvoja sú funkčné priemyselné parky. Priemyselné parky sú umiestnené v Galante, Hlohovci, Seredi, Sládkovičove, Senici, Skalici
a Trnave. Do všetkých týchto zón boli umiestnené nové,
väčšinou zahraničné investície, ktoré posunuli vyššie
všetky ekonomické ukazovatele kraja od priemyselnej
výroby, tržieb, pridanej hodnoty, zamestnanosti až
po exportnú výkonnosť. Jednotlivé okresy Trnavského
samosprávneho kraja disponujú individuálnym priemyselným potenciálom a takmer v každom je minimálne
jeden ťažiskový podnik, ktorému je možné pripísať celoslovenský, alebo nadnárodný význam.
Trnavský samosprávny kraj svojou činnosťou permanentne deklaruje záujem vytvoriť také podnikateľské
prostredie nielen v Trnave, ale v celom regióne, ktoré
zabezpečí trvalý rozvoj regiónu a skvalitní prípravu
ľudských zdrojov pre podnikateľské subjekty, ktoré
v regióne pôsobia, alebo budú v najbližšom období
pôsobiť. Medzi hlavné priority Trnavského samosprávneho kraja okrem zákonom stanovených úloh, patrí
aj zviditeľnenie TTSK budovaním nadštandardných
Ing. Dušan Guťan, PhD.
riaditeľ Úradu Trnavského samosprávneho kraja
~95~
Tr n a v s k á Re g i o n á l n a ko m o ra S o P K
Slovenská obchodná a priemyselná komora
spolupráci. v prípade záujmu podnikateľov Trnavská regionálna komora SOPK organizuje účasti podnikateľov
na výstavách, veľtrhoch, obchodných misiách. Podnikatelia ktorí majú záujem o takúto formu spolupráce môžu
prezentovať svoje produkty a služby v stánku Trnavskej
RK SOPK. v rámci SOPK existujú sekcie, ktoré zastrešujú
firmy z celého Slovenska podľa branží. v Trnavskej RK
SOPK je aktívna s celoslovenskou pôsobnosťou sekcia
agropotravinárska.
Slovenská obchodná a priemyselná komora je členom
Medzinárodnej komory obchodu v Paríži a členom Eurochambres v Bruseli. SOPK je verejno – právna nezisková organizácia.
Obchodná a priemyselná komora nie je štátnou inštitúciou a nedostáva od štátu príspevok na svoju činnosť.
Je financovaná z členských príspevkov, vlastnou činnosťou a účasťou v národných a medzinárodných projektoch. Členský príspevok je odpočítateľný z daňového
základu. Vydávame mesačník Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory s názvom Obchod, priemysel,
hospodárstvo.
V rámci Trnavskej RK SOPK existujú nasledovné oddelenia:
>
>
>
>
Oddelenie členskej základne
Oddelenie seminárov, vzdelávania a poradenstva
Oddelenie colno – certifikačné a knižnica
Oddelenie zahraničných vzťahov a projektového
manažmentu
> Oddelenie ekonomiky a účtovníctva
Trnavská regionálna komora
Trnavská regionálna komora Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory bola založená 1 januára
1997. Trnavská regionálna komora kladie dôraz na
regionálne, národné a ekonomické rozvojové aspekty.
Jej aktivity sú zamerané na podporu a ochranu členov, pri ich realizácii obchodu doma a v zahraničí.
Členstvo v SOPK je dobrovoľné. Členmi obchodnej
a priemyselnej komory sú právnické a fyzické osoby,
ktoré realizujú svoje aktivity v rozličných oblastiach
hospodárstva. Trnavská RK SOPK zastupuje záujmy
podnikateľov.
Slovak Chamber of Commerce and Industry
Slowakische Handels - und Industriekammer
Chambre de Commerce et d´Industrie Slovaque
Podnikatelia, ktorí sa zaujímajú vstúpiť na zahraničný
trh alebo získať bližšie informácie o možnostiach obchodu – import/export so zahraničným partnerom
sa môžu zúčastniť obchodných misií poriadaných
Trnavskou RK SOPK. v rámci komorovej spolupráce partnerské zahraničné obchodné komory spolu
s firmami navštevujú našu obchodnú komoru a podnikatelia sa môžu vzájomne stretnúť a rokovať o vzájomnej
Trnavská Regionálna komora SOPK
Trhová ul. č.2, 917 01 Trnava
Telefón: 00421 33 5512 588
Fax: 00421 33 5512 603
Email: [email protected]
www.tt.sopk.sk
~96~
Tr n a v s k ý re g i ó n
Poloha Trnavského regiónu
> strojársky, energetický, automobilový, kovospracujúci, kovoobrábajúci, elektrotechnický, chemický, farmaceutický, papierenský a polygrafický priemysel.
Trnavský región sa rozprestiera v juhozápadnej časti Slovenska. Na západe susedí s Českou republikou,
na juhozápade s Rakúskom a na juhu s Maďarskom.
Mesto Trnava ako sídlo Trnavského regiónu je vzdialené približne 45 minút cesty autom od Bratislavy
a cca. 2 autom od Medzinárodného letiska vo Viedni.
Trnavský región ma dobre rozvinutý cestný a žlezničný
dopravný systém.
Priemyselné centrá regiónu sú mestá:
> Trnava, Skalica, Senica, Galanta, Piešťany, Hlohovec. Trnavský región je významný zdroj energie.
Nachádza sa tu jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice
a vodná elektráreň Gabčíkovo.
Trnavský región v číslach
Populácia
Rozloha (km2)
Počet okresov
Počet právnických osôb
Počet fyzických osôb
Nezamestnanosť (%)
563 081
4 148
7
17 754
44 493
8,17
Poľnohospodárstvo
Trnava
Trnavský región patrí medzi najproduktívnejšie poľnohospodárske regióny Slovenska. Poľnohospodárstvo
a potravinárstvo sa sústreďuje hlavne v južných okresoch
v Galante a Dunajskej Strede. Poľnohospodárska výroba
sa koncentruje na obilniny, krmivá, kukuricu, cukrovú trstinu.
Poľnohospodárstvo je charakterizované potravinárskym priemyslom, mäsospracujúcim priemyslom, výrobou vín, výrobou nápojov, cestoviny, sladkosti a čokoládové výrobky.
Najdôležitejšie výhody Trnavského regiónu
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
rast zahraničného kapitálu v priemysle,
množstvo úrodnej pôdy,
koncentrácia zahraničných investorov,
kvalifikovaná pracovná sila,
potenciál pre výstavbu priemyselných parkov,
dobrá poloha,
koncentrácia pobočiek národných inštitúcií,
prítomnosť troch univerzít,
dôležité historické a kultúrne pamiatky,
prítomnosť geotermálnych a liečivých prameňov.
Vzdelávanie
Systém vzdelávania v regióne je zabezpečený:
> základné školy,
> stredné odborné školy,
> stredné všeobecné školy,
> technické a humanitné univerzity.
Kultúra
Zahraniční investori v Trnavskom regióne
USA
Trnavský región sa vyznačuje množstvom kultúrnych,
historických pamätihodností, termálnych prameňov, kúpeľov, vodných rekreačných plôch, ktoré tvoria dobré
podmienky na rozvoj turistického ruchu.
John´s Manwille, ON Semiconductor Slovakia,
Delphi Slovensko
Germany
ZF Boge, Hebel, Eissmann Automotive, Sachs, Ina Skalica
France
Danone, PSA Peugeot Citroen, Elektronika Slovensko,
Invensys, Crown Packaging Slovakia, Faurecia
Netherlands
Amylum Group, Zentiva
Belgium
Samson Europe, Bekaert Hlohovec
Italy
Datalogic, Pedrazzoli Slovakia
Sweden
Swedwood, Metal Design Slovakia
S. Korea
Samsung Electronics Slovakia, Dong Jin Precision Slovakia
Priemysel
Región je charakterizovaný ako priemyselno poľnohospodársky s takmer všetkými typmi priemyslu. Hlavné
priemyselné odvetvia sú:
~97~
~98~
D o p ra v a , l o g i s t i ka a s k l a d o v a n i e
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
VADUAL LOGISTIK
spol. s r.o.
1997
90
Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján
+421 34 797 3120
+421 34 797 3190
[email protected]
http://www.vadual.sk
Dopravno-logistická spoločnosť zaoberajúca sa medzinárodnou prepravou, skladovaním a špedičnou činnosťou. Spoločnosť prevádzkuje moderné logistické centrum s chladiarenskými skladmi, autocentrom a autoumyvárňou.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Stanislav Okenica - Ok tour
živnostník
2007
1
D. Jurkoviča 13, 909 01 Skalica
+421 907 316 414
~
[email protected]
~
Vnútroštátna a medzinárodná autobusová preprava osôb midibusmi s kapacitou 17, 25 a 27 osôb.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Chladtrans
s. r. o.
1993
10
Sereďská 249, 917 05 Trnava
+421 33 5543 575
+421 33 5354 533
[email protected]
http://www.chladtrans.sk
medzinárodná preprava a špedícia chladiarenskými
vozidlami.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Eurokids
s. r. o.
1997
10
Nemesszegska 132/4, 929 01 Dunajska Streda
+421 31 590 54 12
+421 31 590 54 11
[email protected]
http://www.eurokids.sk
doprava a špedícia
~99~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
G.B.DAD
s. r. o.
2002
11
Orešanská 7, 917 01 Trnava
+421 33 5545 257
+421 33 5545 257
[email protected]
~
Nákladná doprava - sklápacie návesové vozidlá. Spojovacie
postreky pri pokládke obalených zmesí.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
BAKUS
s. r. o.
2002
5
Dr. Valacha 48, 909 01 Skalica
+421 34 6647 671
+421 34 6601 662
[email protected]
http://www.bakus.sk
Spoločnosť zabezpečuje prepravnú i skladovaciu logistiku
v rámci celého kontinentu cestnou nákladnou dopravou. Mimo
Európu zabezpečujeme prepravu leteckou a lodnou formou.
Ponúkame tiež možnosť skladovania v našich skladových
priestoroch v Českej rep., Slovensku, Rakúsku, Maďarsku, Slovinsku, Rumunsku, Poľsku. Ponúkame služby colnej deklarácie,
kurierne doručovanie, sťahovanie osôb i firiem, prepravu nadmerného tovaru, prepravu ADR nebezpečných látok, i hybridnej pošty.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
DAMTRANS
s. r. o.
2005
6
SNP 772/39, 905 01 Senica
+421 34 6515 323
+421 34 6515 372
[email protected]
http://www.damtrans.sk
Prepravná spoločnosť zameraná na prepravy v rámci EÚ.
logo-1312976356-48.jpeg
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
HP LOGISTIKA
s. r. o.
2004
11
Suchovská 12, 917 01 Trnava
+421 33 5545 202
+421 33 5545 511
[email protected]
http://wwww.gastromenu.sk
Veľkosklad piva,nápojov,potravín,logistické služby
~100~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Vladimír Krchňák
s. r. o.
2006
3
Trstínska 13, 91701 Trnava
+421 908 783 276
~
[email protected]
http://www.krchnak.sk
doprava a logistika
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
DOMES Trnava
s. r. o.
2000
9
Trstínska cesta 2, 917 01 Trnava
+421 33 5532 624
+421 33 5532 624
[email protected]
~
- nákladná kamiónová doprava hlavne Slovensko a Česká republika (návesy plachtové, ale aj platá na prepravu konštrukcií a betónových výrobkov)
- zemné práce (UDS, Komatsu)
- práce s autožeriavom (16T, 20T)
- predaj všetkých druhov motorových olejov, autobatérií, doplnkového tovaru pre automobily.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Trnavská NAD
a. s.
1995
123
Nitrianska 5, 917 54 Trnava
+421 33 55 36 937
+421 33 55 13 584
[email protected]
http://www.tnad.sk
Okrem hl. predmetu podnikania, ktorým je medzinárodná
a vnútroštátna kamiónová doprava, spoločnosť vykonáva nasledujúce činnosti:
medzinárodná špedícia, vnútroštátna špedícia, opravy nákladných vozidiel, prenájom skladových a kancelárskych priestorov
a parkovacích plôch, predaj pohonných hmôt, autoumyváreň,
ubytovanie
~101~
E n e rg e t i ka , a e l e k t ro t e c h n i c k ý p r i e m y s e l
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
MAGNA E.A.
s. r. o.
2007
21
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
+421 33 7720 731
+421 33 7720 732
[email protected]
www.magnaea.sk
MAGNA E.A. pôsobí na trhu s elektrinou od roku 2007. Elektrinu spoločnosť nakupuje najmä od spoločnosti Slovenské elektrárne. MAGNA E.A. je aktívna aj na českom trhu. V súčasnosti
spoločnosť rozširuje svoje pole pôsobenia a pracuje na tom,
aby od 1. januára 2011 mohla dodávať svojim odberateľom
aj plyn.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
STM POWER
a. s.
2001
100
Jána Bottu 2, 917 01 Trnava
+421 33 5522 373
+421 33 5522 317
[email protected]
http://www.stmpower.eu
Spoločnosť podniká predovšetkým v oblasti vodnej a jadrovej energetiky a v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov
pre výrobu elektrickej energie. Je výrobcom vodných turbín
a technológií pre malé vodné elektrárne, vykonáva rekonštrukcie vodných elektrárni všetkých typov a dodáva malé vodné
elektrárne. V jadrovej energetike je zameraná hlavne na projekty
vyraďovania JE a na spracovanie RAO.
Súčasný rozsah pôsobenia spoločnosti:
Hydroenergetika – vodné elektrárne a malé vodné elektrárne,
vodné stroje a zariadenia, zariadenia pre vodné diela a stavby.
Jadrová energetika - vyraďovanie z prevádzky, likvidácia odpadov, pomocné technologické zariadenia.
Tepelná energetika - teplárne a tepelné elektrárne, bioplyn, biomasa.
Strojné zariadenia - vybavenie pre železnice, úpravne materiálov (rôzne médiá), hydraulické zariadenia (systémy)
a skúšobníctvo, manipulátory a manipulačná technika, strojné
konštrukcie a zariadenia.
Strojárenská výroba – konštrukcia, technológia, výroba,
montáž, uvedenie do prevádzky.
Pre uvedený rozsah pôsobenia poskytuje nasledovné služby
a produkty:
- výroba, rekonštrukcie a generálne opravy, náhradné diely,
montáže, revízie, odborné prehliadky a skúšky, poradenstvo
a servis, dodávky na “kľúč“,
- projekcia, konštrukcia, aplikovaný výskum, analýza vplyvov
na životné prostredie,
- produkcia turbín pre malé vodné elektrárne, zabezpečovacie
zariadenia výhybiek pre železnice.
~102~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
JMT SK
spol. s r. o.
2007
300
Priemyselná 3, 920 01 Hlohovec
+421 33 735 27 11
+421 33 730 25 84
[email protected]
http://www.jmtsk.sk
JMT SK, s. r. o. je medzinárodná spoločnosť, ktorá začiatkom
roku 2008 otvorila novú prevádzku v priemyselnom parku
v Hlohovci. Hlavnou činnosťou spoločnosti je osádzanie dosiek plošných spojov, ktoré sú určené do LCD a LED televízorov
s využitím modernej, výrobnej technológie - SMT technológie.
Svojou činnosťou patrí naša spoločnosť k popredným dodávateľom spoločnosti Samsung Electronics LCD a Hansol.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
MASIP
s. r. o.
1991
1
Hubina č.248, 922 21 Hubina
+421 33 7747 213
+421 33 7747238
[email protected]
http://www.masip.sk
Vyberte si z palety našich finálnych produktov pre aquaparky
a telekomunikácie a získajte konkurenčnú výhodu alebo nás
oslovte s dopytom na výrobu komponentov pre automotive
a objavte špičkového dodávateľa pre dlhodobú spoluprácu.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
ŠKODA SLOVAKIA
a. s.
1995
62
Hornopotočná 4, 917 01 Trnava
+421 33 5502 023
+421 33 5502 025
[email protected]
http://www.skoda-slovakia.sk/
Pôsobnosť spoločnosti je charakterizovaná veľkým podielom
dodávateľsko-inžinierskych a servisných činností pre energetiku:
- realizácia výstavby, uvádzanie do prevádzky, údržby a opravy, modernizácia a likvidácia zariadení v jadrovej energetike
a hydroenergetike
- údržba a opravy, modernizácia a likvidácia zariadení v klasickej energetike, chemickom, petrochemickom a v ťažkom
priemysle
- inžinierske služby a činnosti spojené s výstavbou stavieb na
kľúč
- obchodná činnosť
- transport
~103~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
VUJE
a. s.
1994
650
Okružná 5, 918 64 Trnava
+421 33 599 11 11
+421 33 599 12 00
[email protected]
http://www.vuje.sk
Naša spoločnosť vykonáva všetky činnosti spojené s projektovaním, s výstavbou, prevádzkou, rekonštrukciou a likvidáciou
u nasledovných energetických zariadení:
- jadrové elektrárne,
- vodné elektrárne,
- klasické elektrárne a teplárne so spaľovaním uhlia a plynu
a mazutu,
- elektrárne a teplárne na spaľovanie drevného odpadu,
- veterné elektrárne,
- vedenia vysokého napätia 100-400 kV,
- elektrické rozvodne vysokého napätia,
- vývoj a dodávka Simulátorov – trenažérov pre školenie
obsluhy elektrární, elektrických rozvodní, lodí, chemických
prevádzok,
- informačné systémy pre riadenie energetických systémov,
- automatizované riadenie vodárenských systémov.
Všetky uvedené projekty realizuje naša spoločnosť formou dodávky na kľúč, to znamená, že komplexne realizuje projekt od
vyhotovenia projektovej dokumentácie až po vykonanie komplexného vyskúšania.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
REAKTORTEST
spol. s r.o.
1991
3
3Átriová 1, 917 02 Trnava
+421 33 5521 030
+421 33 5521 144
[email protected]
http://www.reaktortest.sk/
Reaktortest s. r. o. je výhradným zástupcom spoločnosti AREVA
NP na Slovensku. Aj naďalej Reaktortest spolupracuje so skupinou Siemens Slovensko, jedným z najvýznamnejších investorov
na Slovensku.
Hlavnými predmetmi činnosti spoločnosti Reaktortest s. r. o. sú:
- Nedeštruktívne kontroly zariadení, zvlášť pre jadrový
priemysel
- Ostatné služby, ako predaj a leasing zariadení, poradenská
a konzultačná činnosť
- Kvalifikácia a certifikácia personálu v nedeštruktívnom skúšaní
Reaktortest s. r. o. s podporou svojich medzinárodne uznávaných partnerov bude svoje služby a dodávky realizovať zodpovedajúco najnovšiemu vývoju vedy a techniky.
~104~
M é d i a , re k l a m a , I T
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
ETRIM
s. r. o.
1992
22
Kukučínova 18, 921 01 Piešťany
+421 33 791 3911
+421 33 772 2703
[email protected]
http://www.etrim.sk
Dodávky podnikových informačných systémov pre oblasť veľkoobchodu a maloobchodu, výroby a služieb, ekonomiky a controllingu. Vývoj software, školenia, poradenské a konzultačné služby. Dodávky, inštalácia, záručný a pozáručný servis hardware.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Garamond
spol. s r. o.
1996
3
Kapitulská 6, 917 01 Trnava
+421 33 5512 727
+421 33 5512 727
[email protected]
http://www.garamond.sk
Grafické a reprografické štúdio, knižný dizajn, web dizajn, príprava a spracovanie rôznych tlačovín pre tlač, malonákladová
tlač, grafické návrhy, sadzba, skenovanie diapozitívov, digitálne nátlačky, osvit litografických filmov, osvit CTP platní.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
MMP
s. r. o.
2008
6
Bratislavská 11, 917 02 Trnava
+421 33 534 01 86
+421 33 534 01 84
[email protected]
www.mmp.sk
Charakteristika: štúdio vizuálnej kreatívy. Grafický dizajn,
fotografia, ilustrácia, kreatívne riešenia kampaní, produkcia
a reklamné predmety
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
DATACENTRE
s. r. o.
2007
5
Štefánikova, 905 01 Senica
+421 911 352 210
~
[email protected]
http://www.datacentre.sk
Profesionálny webhosting, registrácia domén, prevádzka
a správa serverov.
~105~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Hlohovská televízia
s. r. o.
2001
6
Nám.SV. Michala 3, 920 01 Hlohovec
+421 73 31091-93
+421 73 31092
[email protected]
http://www.hctv.sk
Televízne vysielanie a vydávanie časopisu Život v Hlohovci.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
POINT TO POINT
s. r. o.
2009
1
Robotnícka 4708/25, 921 01 Piešťany
+421 33 773 5081
+421 33 773 5082
[email protected]
http://www.pointtopoint.sk
Marketingový servis - outsourcing marketingových služieb.
Komplexné marketingové služby - poradenstvo, stratégia, tvorba -realizácia projektov, obchodné zastúpenie, asistencia,
nemčina - preklady, korektúry, výučba.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
RegionMedia
s. r. o.
2009
1
Mýtna 38, 917 01 Trnava
+421 905 642 112
~
[email protected]
~
- reklamná agentúra, marketing, cestovný ruch
- výroba reklamných a dokumentárnych filmov, spotov
- spolupráca s celoštátnymi televíziami
- televízne priame prenosy
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
IF MEDIA
s. r. o.
2003
3
Pod kalváriou 554/23, 909 01 Skalica
+421 69 2088 902
~
[email protected]
http://www.ifmedia.eu
Tvorba (webdizajn, programovanie) a správa web stránok.
Grafický dizajn, firemné a reklamné tlačoviny. Fotografické
služby, reklama, ofsetová a digitálna tlač, Webhosting, optimalizácia, SEO, CMS, Flash. Marketingové poradenstvo.
~106~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Brainsum
s. r. o.
2002
7
Lajosa Kossutha 2055/16, 92901 Dunajská Streda
+421 31 551 15 13
+421 31 551 15 13
[email protected]
http://www.brainsum.com
Internetová reklamná agentúra (new media agency).
Počas svojej existencie vytvorila viac ako 200 web stránok
a realizovala početné množstvo online marketingových
kampaní.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
NAVI GRAF
s. r. o.
2004
50
Milleniova 43, Vozokany 925 05
+421 31 7855 133
+421 31 7855 013
[email protected]
http://www.navigraf.sk
Spoločnosť zabezpečujúca komplexné tlačiarenské a polygrafické služby, grafické spracovanie podkladov, knihárske spracovanie a distribúciu produktov. Podnikateľská filozofia sleduje
dodržiavanie dvoch základných princípov pri práci spoločnosti, a to rýchlosť a kvalitu tlače zároveň.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
CRAYONS
živnostník
2009
1
Hlavná 97, 930 04 Jurová
+421 908 594331
~
[email protected]
http://www.crayons.sk
Profesionálna 3d vizualizácia exteriéru a interiéru. Tvorba
3d animácií, 3d web grafika a web design. 3d Modelovanie
a rendering produktov.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Jeremy
s. r. o.
1995
4
Spartakovska 11, 917 01 Trnava
+421 33 5354 400
~
[email protected]
http://www.jeremy.sk
Informačný systém QI, TimeMaker, Outsourcing.
~107~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Gepard
s. r. o.
1997
3
Šrobárova 5, 917 01 Trnava
+421 33 5511 607
+421 33 5511 607
[email protected]
http://gepard.sk grafický
Dizajn, tlačená reklama, vonkajšia reklama, vnútorná reklama,
svetelná reklama, reklamné predmety.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
FIERI
s. r. o.
2003
2
Galantská cesta 397/10, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 550 37 44
~
~
http://www.csallokozonline.sk
Vydavateľ regionálneho týždenníka Csallóköz-Žitný ostrov.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Ing. Ivan Klescht
živnostník
1992
1
Lichardova 31, 917 01 Trnava
+421 33 550 12 89
+421 33 534 34 81
[email protected]
http://www.klescht.sk
Vydavateľstvo, polygrafické práce, tlačiarenské práce, DTP,
grafické návrhy, vizitky, reklamné práce.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Mgr.art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama
živnostník
1990
5
Coburgova 5401, 917 01 Trnava
+421 905 295 920
+421 33 5353 877
[email protected]
http://celeda.sk
Návrh a výroba reklamny, tvorba heraldickych symbolov miest
a obcí, erby, zástavy, insignie, medaile, reklamy na auta, výklady, tabule, svetelná reklama, plastické nápisy na fasády, gravírovanie, digitálna tlač, potlač tričiek a reklamných predmetov...
~108~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
ER-PRINT
a. s.
2001
38
Čáčovská cesta 2709/4, 905 01 Senica
+421 34 651 5859
+421 34 651 5859
[email protected]
http://www.erprint.sk
Tlačiareň - polygrafická výroba:
DTP, hárková ofsetová tlač do formátu B2, knižná väzba V1
a V2.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Gejza Vajda Autoplachty
s. r. o.
2010
4
Hodská 1325, 924 00 Galanta
+421 31 780 3231
+421 31 780 1822
[email protected]
http://autoplachtyvajda.sk
Výroba a oprava autoplachiet a konštrukcií. Predaj a prenájom
mobilných skladových objektov a stanov. Reklama - veľkoplošná digitálna tlač (baneri aj samolepky). Požičovňa prívesných
vozíkov.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Mivasoft
s. r. o.
2006
14
Bratislavská 48, 924 01 Galanta
+421 31 7801 911
+421 31 7801 912
[email protected]
http://www.mivasoft.sk
IT, slaboprúdové, interaktívne technológie.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Mestká televízia Trnava
s. r. o.
1997
5
Hlavná 1, 917 01 Trnava
+421 33 32 36 470
+421 33 53 40 184
[email protected]
http://www.mtt.sk
Lokálna televízia
~109~
N a b ý t ka r s t v o , d re v o v ý ro b a , t e x t i l n ý p r i e m y s e l
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
MOBILIER
s. r. o.
1991
195
Beethovenova 2, 921 01 Piešťany
+421 33 7719 611
+421 33 7719 613
[email protected]
http://www.mobilierhotel.com
- výroba a dodávka kompletných interiérov hotelov na kľúč
(drevený nábytok, čalúnený nábytok, elektronika, textílie,
dvere...),
- samozrejmosťou je kontrola realizácie projektu,
- dohľad na stavbe hotela.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
ANRICO
s. r. o.
2008
1
Galantská cesta 397/10, 929 01 Dunajská Streda
+421 948 00 25 52
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Vladimíra Mankovecká
živnostník
1993
1
Na Hlinách 6, prevádzka Kollárova 21, 917 01 Trnava
+421 904 663 698
~
[email protected]
http://www.vladimira.carbonmade.com
Výroba pánskych a dámskych odevov, apecializácia na historické a tanečné odevy, odevy pre hotely a firmy podľa dohody.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
LaFutura
s. r. o.
2010
2
Mlynárska 22, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
+421 915 879 305
+421 905 947 367
[email protected]
http://www.la-futura.sk
Exkluzívne kožené sedačky. Dizajnérske kúsky z oblasti módy
a športu.
~
anrico@anrico
http://www.anrico.sk
Spoločnosť sa zaoberá výrobou a predajom kuchynského nábytku a vstavaných skríň.
~110~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Ing.Peter Marko - INTERTREND
živnostník
1992
10
Farská 63, 925 03 Horné Saliby
+421 903 708 031
+421 31 785 2384
intertrend@intertrend
http://www.intertrend.sk
Zariaďovanie interiérov nábytkom od návrhu až po realizáciu,
výroba kuchýň a spálňového nábytku, skrine, šatníky.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
AKD
s. r. o.
2009
2
Česká 1725/33 (prevádzka Bratislavská 82/16), 924 01 Galanta
+421 911 600 625
+421 31 780 4623
[email protected]
www.akdsro.sk
Výroba a predaj kovového nábytku a doplnkov. Zariaďujeme kancelárie a archívy, ambulancie a zdravotnícke zariadenia, sociálne zariadenia a šatne, dielne a sklady, gastrozariadenia a iné.
Výroba nábytku na mieru. Široká ponuka výrobkov a služieb.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Bill Mc Tornyai
živnostník
1991
35
Gabčíkovská 27, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5527 112
+421 31 55271 12
[email protected]
http://sedacky.biznisweb.sk
Vyrábame sedacie súpravy a všetko okolo toho: látkové
a kožené sedačky, polohovacie - multifunkčné kreslá, gauče,
hojdačky, postele, pohovky, vodné postele, v maloobchod
s nábytkom do obývačiek - do detských izieb - do spálni – do
kancelárií, rustikálny nábytok.
logo-1303220644-13.jpeg
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Deta
s. r. o.
2002
5
Ružindol 413, 919 61 Ružindol
+421 905 350 316
~
[email protected]
http://www.deta.sk
Výroba a predaj nábytku na mieru, predaj typového nábytku,
predaj stoličiek, zariaďovanie interiérov, vedenie účtovníctva.
~111~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Mobilier design
s. r. o.
1991
25
Alexyho 2, Banka 921 01 Piešťany
+421 33 77 290 51
+421 33 77 290 50
[email protected]
http://www.mobilier-design.sk
Výroba atypických čalúnených solitérov podľa návrhov dizajnérov a architektov pre hotely, reštaurácie, kancelárie a rôzne
spoločenské priestory, ale aj bytové a domové interiéry.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Daniela Vančová - SFINGA
živnostník
2006
1
Trstínska cesta 2, 917 01 Trnava
+421 33 5545 454
+421 33 5545 454
[email protected]
http://www.nabytoksfinga.sk
Predaj nábytku, bytových doplnkov od zahraničných a slovenských dodávateľov, výroba interiérového nábytku, kuchýň, čalúneného nábytku
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs
s. r. o.
2005
489
J. Zigmundíka 1489, 922 03 Vrbové
+421 33 7984 100
+421 33 7984 110
[email protected]
http://www.bodet-horst.sk
Textilka, ktorá vyrába pleteniny na výrobu poťahov na matrace
a hotové poťahy na matrace.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
V.N.K.
spol. s r.o.
1991
3
Sotinská 1373/9, 905 01 Senica
+421 905 221 246
~
[email protected]
http://www.vnk.sk
Prevádzka sa nachádza pri Myjave a zaoberá sa drevovýrobou.
Robíme porez guľatiny, vyrábame krovy podľa dokumentácie,
hranoly, dosky, laty... Zabezpečíme aj dopravu.
~112~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Klemon Mode
živnosntík
1990
1-100
Moyzesova 3, 908 51 Holíč
+421 34 668 3646
+421 34 668 3646
[email protected]
http://www.klemon.sk
Tradičný výrobca odevnej konfekcie a pánskych košieľ.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
ADMIRÁL
s. r. o.
1992
15
ul. 29. augusta 16/2, 924 01 Galanta
+421 31 780 7547
+421 31 780 2447
[email protected]
http://www.admiral.sk
Výroba a predaj luxusnej dámskej spodnej bielizne a plaviek
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Silvester Müller Stolárstvo
živnostník
1993
1
Železničná 1525, 905 01 Senica
+421 905 715 001
~
[email protected]
~
Zákazková výroba nábytkov, kuchynských liniek, šatníkov, zariadenia kancelárií a obchodov.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
E-mail:
Charakteristika:
Peter Kubík KUBKO
živnostník
2000
1
Komenského 18, 909 01 Skalica
+421 905 562 088
[email protected]
Výroba a montáž vstavaných skríň na mieru.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
ANDREA
s. r. o.
1994
140
J. Zigmundíka 296/6, 922 03 Vrbové
+421 33 7792 593
+421 33 7792 613
[email protected]
www.nextra.sk
Textilná a odevná výroba. Šitie plaviek a spodnej bielizne. Nákup a predaj tovarov spojených s výrobou.
~113~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
PAUMA
spol. s r. o.
1993
42
Mierová 20/A, 920 01 Hlohovec
+421 910 500 704
+421 33 7351 052
[email protected]
http://www.pauma.sk/
Výroba pančuchového tovaru a ostatného sortimentu spojeného s pančuchovou výrobou. Našim zákazníkom ponúkame pestrý výber módnych aj zdravotníckych produktov.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
SEGUM invest
s. r. o.
996
60
Železničná 330, 905 01 Senica
+421 34 654 3588
+421 34 654 3488
[email protected]
http://www.seguminvest.sk/
V základnej výrobe našej spoločnosti dominuje kokosové vlákno
a prírodný kaučuk vo forme latexu, z ktorých sa varába gumokokos (latexovaný kokos)v tvare dosiek, používaný v nábytkárskom priemysle a ktoré tvoria dominantnú časť nášho exportu.
Spoločnoť SEGUM spolu s nimi a ďalšími prírodnými materiálmi vytvára ďalšie produkty špičkovej úrovne:
- filtračné vložky do vzduchovo-olejových filtrov,
- matrace najvyššej kvality,
- kožený sedací nábytok.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
DUNATEX
a. s.
1991
210
Kračanská cesta, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 552 29 77
+421 31 552 55 69
[email protected]
http://www.dunatex.sk/
Sme výrobné družstvo s 30 ročnou tradíciou v oblasti konfekčnej činnosti. Vyrábame dámske a pánske pracovné
odevy, pracovné odevy pre gastronómiu, aj zdravotníctvo.
Estetika a pohodlie našich výrobkov je mnohonásobne skúšané
u našich nemeckých odberateľov. Kvalita výrobkov pochádza z
priemyslených technologických postupov, zo strojového parku
na vysokej úrovni, z dlhodobej tradície a dovednosti našich ľudí.
Použitý základný materiál je KEPER zo 100 % bavlny
o hmotnosti 230 gr/m2. Na prianie zákazníka je možnosť
použiť aj iný materiál napr. silnejší, alebo s kombináciou PES.
~114~
obchod
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Monika Zajíčková - ORCHIDEA
živnostník
2002
2
Hlavná 25, 917 01 Trnava
+421 905 763 925
+421 907 319 367
[email protected]
http://www.orchidea-tt.sk
Kvetinárstvo:
-kytice, kvetinová výzdoba
-svadba, recepcie
-realizácia a starostlivosť interierovej zelene
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
TYTANA
s. r. o.
2000
4
Sladovnícka 11, prev.Trojičné nám. 9, 917 01 Trnava
+421 907 742 632
+421 33 5512 066
[email protected]
http://www.alfasport.sk
Športová predajňa, Posilňovacie stroje, Doplnky zdravej výživy, oblečenie, lopty, korčule.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
FONTIS
spol. s r. o.
1993
10
J. Holčeka 59, 900 86 Budmerice
+421 33 6448 230
+421 33 6448 415
[email protected]
http://www.fontis.sk
Baliareň potravín+baliarenské služby. Balenie ryže,fazule,maku, kokosu, hrozienok, sušený sójový nápoj.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Jaroslav Žák
živnostník
2008
1
Košolná 197, 919 01 Suchá nad Parnou
+421 904 514 458
~
[email protected]
http://www.dekoracie-vianoce.sk
Výroba a predaj dekorácie na Vianoce, vianočný stromček
stačí objednať, a my ho privezieme k Vám domov. Veselé Vianoce. Celá SR a ČR.
~115~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Smart
s. r. o.
1995
9
Coburgova 76, 917 02 Trnava
+421 33 55 11 855
+421 33 55 11 855
[email protected]
http://www.smartsro.sk
Veľkoobchod a maloobchod so spojovacím materiálom:
skrutky, matice, podložky, vruty, texy, závitové tyče, nity, kolíky,
perá, závlačky, kotvy, klince, reťaze, oceľové laná, brúsne kotúče, rezné kotúče, vrtáky, PU peny, tmely.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
F4F
živnostník
2002
1
Kollárova 17, 921 01 Piešťany
+421 905 695 742
~
[email protected]
http://www.f4f.sk
PREDAJ
- športové trofeje - poháre, medaile, figúrky, diplomy...
VÝROBA
- plakety zo skla
- plakety, ocenenia, pamätné tabule...
- menovky na dvere, schránky, zvončeky, na stôl, na odev...
- štítky, piktogramy, označenia, reklamné a informačné tabule...
- pečiatky a štočky - klasické, samonamáčacie, príslušenstvo...
GRAVÍROVANIE LASEROM
- sklo, mramor, drevo, guma, koža, korok, textil, papier, plasty
(nie PVC), plexisklo, nerez, keramika, eloxovaný hliník...
- texty, logá, fotografie...
- reklamné a darčekové predmety
- dog tagy (vojenské známky)
- prístrojové panely
- výrobné štítky
- známky pre psov
- podľa individ. požiadavky aj do prinesených predmetov
REZANIE a VYREZÁVANIE LASEROM
- drevo, guma, koža, korok, textil, papier, plasty (nie PVC),
plexisklo...
- pieskovacie šablóny, šablóny pre nástrek, klišé pre tampoprint, dekorácie, vyrezávanie presných tvarov podľa individuálnej požiadavky
~116~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Optik Morvay
s. r. o.
1992
10
Radlinského 1, 917 01 Trnava
+421 33 5511 446
+421 33 5511 446
[email protected]
http://www.optikmorvay.sk
Predaj:
- okuliarových rámov
- dioptrických okuliarov (aj slnečných)
- slnečných okuliarov
- kontaktných šošoviek (vyšetrenie, aplikácia)
- dioptrických pomôcok
Vyšetrenie zraku očnými lekármi!
Obslúžime Vás odborníkmi vo svojom odbore a odborne vyškoleným personálom!
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Juel
s. r. o.
1993
1
Pri Kalvárii 33, 917 00 Trnava
+421 33 5333073
+421 33 5333077
[email protected]
http://www.juel.sk
Veľkoobchod a maloobchod s náterovými látkami všetkého
druhu. Maliarske farby do interiéru, fasády, fasádne omietky,
zatepľovacie systémy. Farby na oceľové konštrukcie, mechanizmy, betónové podlahy, haly. Stierky, omietky, sadrokartón,
tmely na autá, drevo, steny. Náradie pre maliarov, sadrokartonistov, fasádnikov, autolakýrnikov. Doprava, ADR
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
MOVINGLOBE, s. r. o.
s. r. o.
2008
1
Nová Ves 2217/5, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 552 1005
+421 31 552 1031
[email protected]
http://www.movinglobe.hu
Dovozca značky chemických výrobkov MOLYSLIDE Lubricants,
vrtákov a fréz WIERTLA Baildon, distribútor hydraul.a vzduch.
rýchlospojek značky STUCCHI, predaj pracovno -ochranných
pomôcok, náradia.
~117~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Ján Mášik
živnostník
2004
1
Hviezdoslavova 310, 905 01 Senica
+421 907 985 066
~
[email protected]
http://www.puma.com, www.huskysk.sk
Športová predajňa, ktorá ponúka všetko od zn. Puma a Husky.
Puma je značka, ktorá v sebe spája šport, životný štýl a módu.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Dobrý nákup
s. r. o.
1995
6
prevádzka K.Čulena 12, 917 01 Trnava
+421 33 5501 716
+421 33 5501 369
[email protected]
www.dobrynakup.sk
Veľkoobchod a maloobchod so školskými a kancelárskymi
potrebami.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Radovan Suchánek - Od@r Elektro
živnostník
2010
1
ul. Hurbanova 491, 908 45 Gbely
0944 516 533
~
[email protected]
http://odar.webnode.sk
Od@r Elektro, PLANEO partner 2011
Ponúkame:
Počítačová technika: PC zostavy, notebooky, tlačiarne
Inštalácia, reinštalácia a inovácia OS: Windows, Linux.
Čierná technika: televízory, dom. kiná, satelity, fotoaparáty
Bielá technika: chladničky, práčky, umývačky, sporáky.
Kancelárske potreby: A4 papier, tonery.
Spotrebná elektronika: batérie, žiarovky.
Predaj originálných DVD filmov.
Online školenia: anglický, nemecký jazyk, programovanie.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
allexx
s. r. o.
2008
12
Na Hlinách 50, 917 01 Trnava
+421 915 147 577
~
[email protected]
~
Veľkoobchod so zdravou výživou a špecializovanými diétnymi
potravinami - pre diabetikov, celiatikov.
~118~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
MARK bal
spol. s r.o.
2001
4
Skladová 2, 917 01 Trnava
+421 33 5546 696
+421 33 5521 520
[email protected]
http://www.markbal.sk
Veľkoobchod baliacich, obalových materiálov a papiera, dovoz a distribúcia obalov.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
DEMA Senica
a. s.
2001
200
Dlhá 248/43, 905 01 Senica
+421 34 69 45 111
+421 34 69 45 102
[email protected]
http://www.dema-bicycles.com
DEMA Senica a. s. je výrobno – obchodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom bicyklov.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
SIGMACON
s. r. o.
1998
3
Jasná 16, 919 01 Trnava
+421 33 5501 606
+421 33 5351 241
[email protected]
http://sigmacon.sk/
Obchodná činnosť, dodávka a montáž nerezových armatúr,nerez nádrží nerez plechy trubky.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Ing. Dušan Rodák - SigmatechTrnava
živnostník
1993
4
Štúrova 6, 917 01 Trnava
+421 33 5501 606
+421 33 5501 606
[email protected]
http://sigmatechtrnava.sk/
Vážený obchodný partner, zaoberáme sa distribúciou širokého sortimentu nerezového materiálu pre montáž potrubných
roz¬vodov v potravinárskom chemickom a farmaceutickom
priemysle. Okrem predaja máme i vlastnú montážnu skupinu
pre realizáciu montáže nerezových potrubí a technologických
zariadení – nerezové nádrže, čerpadlá, nerezové výmenníky
tepla, rozvody pary, vody, médií ako aj samostatné dodávky
nerezového materiálu pre výrobné závody a ich montážne skupiny podľa špecifikácie.
~119~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
BT Dominik
s. r. o.
2007
45
Čajkovského 6333/46, 917 08 Trnava
+421 33 5529 463
+421 33 5529 463
[email protected]
http://www.btdominik.sk
Výroba, export, import, veľkoobchod bytového, hotelového
a metrového textilu.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
EKOSOLAR
s. r. o.
1991
2
Žilinska cesta 19, 921 01 Piešťany
+421 33 7744040
+421 33 7744040
[email protected]
http://www.ekosolar.sk
Dodávka a montáž solárnych systémov na ohrev vody, prikurovania, ohrev bazénov.
Dodávka a montáž kotlov na Biomasu - pelety, štiepka, slama.
Dodávka a montáž solárnych a veterných elektrární, pre ostrovný aj sieťový systém.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Jozef Čúp JC security
živnostník
2008
1
Majcichov 486, 919 22 Majcichov
+421 949 236 275
[email protected]
http://www.jcsecurity.sk
Predaj - montáž - servis zabezpečovacích systémov ako sú
domové alarmy, kamerové systémy, domové dorozumievacie
systémy, elektronické vrátniky, bezpečnostné fólie pre rodinné
domy, byty, kancelárie, prevádzky.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Marián Hovorka - MH Centrum
živnostník
1992
16
Zelenečská 25, 917 02 Trnava
+421 33 5536 655
+421 33 5536 991
[email protected]
http://www.mhcentrum.sk
veľkoobchod - maloobchod
UK - voda - plyn - kúpelňové štúdio
~120~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
PrintCentrum
s. r. o.
2007
8
Horné Bašty 5, 917 01 Trnava
+421 907 754 828
~
[email protected]
http://www.oktoner.sk
Predaj spotrebného materiálu pre atramentové a laserové
tlačiarne.
Predaj a servis PC, tlačiarní a kopírok.
Predaj, servis a programovanie registračných pokladníc.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
RONIN-zbrane
s. r. o.
2008
1
Ružová 63/5, 909 01 Skalica
+421 905 600 465
[email protected]
http://www.ronin.sk
Predaj zbraní,streliva, poľovníckych a taktických oblečení
a iných doplnkov, organizovanie streleckých kurzov.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
TECHPRINT
s. r. o.
2011
1
29. Augusta 1646/6, 924 01 Galanta
+421 31 7805 854
+421 31 7805 854
[email protected]
http://www.techprint.melonet.sk
Alternatívne Farby - Riedidlá – FILTRE do priemyselných
zariadení InkJet, Willett®, DOMINO®, VIDEOJET®, LINX®,
IMAJE®, Leibinger®, March®, Hitachi®, ANSER®, MiniJet®,
FAM®, AIMS®, REAJET®, CITRONIX®, Markem®, KINGY®...
Výhradné zastúpenie spoločnosti BEIJING KINGLY ELECTRONICS CO.,LTD a Wuhan Gstar Laser Technology Co.,Ltd. na
Slovensku, v Maďarsku, v Poľsku, v Českej republike. Predaj
a servis špičkových priemyseľných popisovacích zariadení InkJet Kingly a Laserových zariadení GSTAR...
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Ing. Igor Šesták - TZB projekt
živnostník
2001
1
Seredská 64, 917 01Trnava
+421 907 628 625
~
[email protected]
http://www.hrajmesa.sk
Prevádzkovanie internetového obchodu s hračkami.
~121~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
GLOBAL SUPPLY
a. s.
2006
11
Potočná 334, 909 01 Skalica
+421 34 6538 178
+421 34 6538 177
[email protected]
http://www.globalsuply.com
Spoločnosť, zaoberajúca sa dovozom hutného materiálu, komponentov a hotových výrobkov z nízko nákladových oblastí /
Čína, India, Turecko...../ hlavne do oblasti stavebného a automobilového priemyslu.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
KVINTET
spol. s r.o.
1991
10
Kračanská cesta 40, 92901 Dunajská Streda
+421 31 5522 482
+421 31 5522 484
[email protected]
http://www.gipscentrum.sk
Veľko - maloobchod v oblasti suchej výstavby
Sadrokartónový systém Lafarge, tepelené a zvukové izolácie
URSA, ISOVER, Knaufinsulation.
Fasádny zatepľovací systém. Kazetové stropy s príslušenstvom.
Ručné náradie pre sadrokartonárov a maliarov. Certifikovaná
montáž sadrokatónového systému.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
FERROmarket
spol. s r. o.
2010
5
Matúškovská cesta 882/9, 924 01 Galanta
+421 31 7826 105
+421 31 7826 105
[email protected]
http://www.ferromarket.sk
Sklad a predajňa hutníckeho materiálu.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
TURDUS
s. r. o.
1995
9
Galantská cesta 397/10, 929 01 Dunajská Streda
+421 551 50 21
+421 551 53 65
[email protected]
http://www.suzuki-ds.sk
Spoločnosť sa zaoberá predajom a servisom automobilu značky SUZUKI.
~122~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Slovakiaweld
s. r. o.
2010
2
Bratislavská 42, 91701 Trnava
+421 33 5936074
+421 33 5936345
[email protected]
http://www.slovakiaweld.sk
Veľkoobchod so zváracou technikou: invertory, plazmové rezačky odporové zváračky, nabíjačky akumulátorov, príslušenstvo pre zváranie, ochranné pomôcky, samostmievacie kukly.
Navrhovanie a konštrukcia zváracích zariadení (automatov,
poloautomatov, polohovadiel) podľa požiadaviek.
Meno firmy: PYROTEX
Právna forma: s. r. o.
Rok založenia: 2001
Počet zamestnancov: 3
Adresa firmy: Priemyselná 6, 917 01 Trnava
Telefón: +421 33 5537 687
Fax: +421 33 5346 521
E-mail: [email protected]
Web adresa: www.pyrotex.sk
Charakteristika: - obchod s požiarnickým a hydrantovým materiálom
-
požiarne a pracovné oblečenie
výroba nášiviek,stúh a označení
predaj hasiacích prístrojov,hadíc,armatúr,atď.
predaj náhradných dielov v PO
nákladná doprava
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Iveta Hornáčková Lexan
živnostník
1992
1
Priemyselná 2, 917 01 Trnava
+421 33 5516 688
+421 33 5516 688
[email protected]
http://www.lexantt.sk
Predaj polykarbonárových dosiek orig. znač. LEXAN.
PMMA-plexisklo, hliníkové profily, príslušenstvo k montáži PC
Lexan dosiek.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
IVAN KABAŇA NEKA
živnostník
1992
6
Pri Kalvárii 5, 917 01 Trnava
+421335511574
+421335511574
[email protected]
http://www.neka.sk
Montáž,ústredné vykurovanie, zdravotechnika, plyn, maloobchod,veľkoobchod, servis JIKA ROCA LAUFEN
~123~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
META-GAS
s. r. o.
1993
4
Zavarská cesta 10/F, 917 01 Trnava
+421 33 5331 887
+421 33 5331 887
[email protected]
http://www.metagas.sk
Veľkoobchod a maloobchod VODA-UK-PLYN-SANITA
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Gabriel Timár - BRANOTI
živnostník
2002
1
Nebojsa 65, 924 01 Galanta
+421 904 455 384, 0918 388 218
+421 31 7803 225
[email protected]
http://www.branoti.sk
Dodávka a montáž: garážových brán, motorických pohonov,
závor, parkovacích zábran, centrálnych vysávačov, vchodových dverí.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
KPP COMPANY
s. r. o.
2010
2
Štefánikova 699, 905 01 Senica
+421 948 449 949
[email protected]
http://www.profisvietidla.sk
Spoločnosť sa zaoberá predajom svietidiel najmä cez internet
na Slovensku, v Česku, v Rakúsku a Nemecku a to prostredníctvom internetových obchodov www.profisvietidla.sk,
www.profisvitidla.cz, www.luxusnesvietidla.sk, www.priemyselnesvietidla.sk, www.luxera.eu
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
DECORI Studio
s. r. o.
2006
4
Štefánikova 714, 905 01 Senica
+421 34 6228 894
+421 34 6228 894
[email protected]
http://www.decori.sk
Stavba krbov, pecí, keramických sporákov a komínov, predaj krbových kachlí, krbových vložiek, kachliarskeho materiálu, nerezových a murovaných komínových systémov.
Predaj stavebných povrchových úprav popredného talianskeho
výrobcu San Marco s.p.a. - interiérových a exteriérových farieb,
fasád a ekologických náterov na drevo a kov. Realizácia interiérových a exteriérových dekorácií stien.
Maloobchod a veľkoobchod.
~124~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Vrábel Tibor-SEZAM
živnostník
1994
10
Hviezdoslavova 3, 91701 Trnava
+421 33 5511 617
+421 33 5512 047
[email protected]
http://sezam.eu.sk
Potreby na ochranu osôb a majetku, alarmy, kľúčová služba,trezory, zbrane a strelivo.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
ARCUS-M
spol. s r.o.
2000
3
Radlinského 53, 920 01 Hlohovec
+421 905 616 830
+421 33 7720 841
[email protected]
http://www.arcusm.sk
Špeciálne bezpečnostné a komunikačné systémy, zariadenia
na videnie v noci, termovízne zariadenia, CARGO inšpekčné
systémy
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Klimatron
s. r. o.
1999
3
M. Bela 33, 921 01 Piešťany
+421 905 664 039
+421 33 773 3671
[email protected]
http://www.klimatron.sk
Dodávka a montáž klim. jednotiek a zariadení pre stav. objekty, príslušná vzduchotechnika
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
ROVEZ
s. r. o.
1997
5
Ul. 9.mája 49, 917 00 Trnava
+421335516655
+421335516653
[email protected]
http://www.rovez.sk
Kamerové a bezpečnostné systémy, zabezpečovacie systémy,
systémy na ochranu majetku a osôb.
~125~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Antik art centrum
živnostnik
1990
1
Kollárová 33, 917 01 Trnava
+421 905 618 128
+421 33 5514 007
[email protected]
http://starozitnosti-antikartcentrum.lepsiweb.sk/
Starožitnosti
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
KOHI MARKET
v. o. s.
1992
10
Potočná 101, 909 01 Skalica
+421 34 6601 318
+421 34 6644 417
[email protected]
http://www.kohimarket.sk
Veľkoobchood - Maloobchod: kancelárske a školské potreby,
obalový materiál, výroba pečiatok, gravírovanie
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
BEBI
s. r. o.
2009
3
J.Hlubíka 17, 917 01 Trnava
+421 905 260 081
~
[email protected]
http://bebi.sk
Maloobchod-školské, kancelárske, kreatívne potreby, tlačivá
atď.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
AUTOSPOL - Ondrej Orbán
živnostník
2001
3
Vajanského 871/7, 924 01 Galanta
+421 31 780 5871
~
[email protected]
http://www.firmygalanta.sk/autospol/
Predaj autosúčiastok a autopríslušenstva na všetky druhy
vozidiel.
~126~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Roll&Styl
s. r. o.
2007
10
Potočná 105, 909 01 Skalica
+421 34 651 6532
~
[email protected]
http://www.rollstyl.sk
Vonkajšie bazény, zastrešenia bazénov, garážové a vjazdové
brány, plastové okná a dvere, markízy, pergole, predokenné
rolety a vonkajšie žalúzie.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Mária Bartošová-MAJA
živnostník
1993
1
Zlatnícka dolina 7258, 909 01 Skalica
+421 34 6644 132
+421 34 6644 132
[email protected]
http://www.kocikyskalica.sk
Tovar pre detičky - kočíky, autosedačky, nábytok a ostatný doplnkový tovar potrebný pre dieťatko od narodenia až cca do
2 rokov veku.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
GUR COMPUTERS
živnostník
1999
4
Potočná 65, 909 01 Skalica
+421 34 6649 080
+421 34 6601 191
[email protected] h
ttp://www.gur.sk
Predaj a servis vypočtovej a kancelárskej techniky.
Predaj a servis tlačiarní a kopírovacích strojov.
Údržba pc a pc sieti.
Predaj a servis registračných pokladníc.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
KRON SK
s. r. o.
1995
50
Dolné Suroviny 996/1, 905 01 Senica
+421 34 6514 610
+421 34 6518 027
[email protected]
http://www.kronsk.sk
veľkoobchod a maloobchod s drevoplošným materiálom
predaj nábytku.
~127~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Milan Letovanec-LEMAX
živnostník
1992
1
Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava
+421 33 5513 648
+421 33 5513 648
[email protected]
http://www.lemax.sk
Veľkoobchod s papierom,kancelárskymi a školskými potrebami.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
ERVÍN SEKÁČ
živnostník
1993
1
Janka Kráľa 728/11, 90501 Senica
+421 34 6517 884
+421 34 6517 884
[email protected]
~
Predaj bielej techniky a drobných spotrebičov pre domácnosť
servis automatických práčiek,umývačiek riadu,elektrických sporákov.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
ADIS - Eduard Rehák
živnostník
1999
6
J.Kráľa 1600/3A, 905 01 Senica
+421 34 6516 046
+421 34 6516 046
[email protected]
http://www.adisoffice.sk
Dodávateľ kompletného sortimentu zariadení pre kanceláriu,
vizuálnej techniky, papiera, kancelárskych potrieb, kancelárskej techniky, počítačového príslušenstva, spotrebného materiálu pre tlačiarne, občerstvenia a hygieny.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
BARTECH SLOVAKIA
spol. s r. o.
1999
9
29.augusta 12, 908 51 Holíč
+421 34 668 5633
+421 34 668 5634
[email protected]
http://www.bartech.sk
Obchodná firma zaoberajúca sa poskytovaním služieb v oblasti označovania a zberu dát cez čiarový a RFID kód, poradenstvom, analýzami a servisom v identifikačnej oblasti, predajom HW a SW. Na Slovensku zastupuje značky DATAMAX,
HONEYWELL, MICROSCAN, SEAGULL, TEKLYNX, UNITECH
v sortimente čítačiek čiarových a RFID kódov, PDA terminálov,
tlačiarní štítkov, priemyselných snímačov, SW pre návrh a tlač
štíkov. Predaj zákazkového SW xTrace pre zber dát vo výrobe,
Mobilný skladník MSU UNI, Inventúra majetku MIM atď.
~128~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s. r. o.
s. r. o.
1991
50
Bulharská 37/2, 917 00 Trnava
+421 33 553 15 01-5
+421 33 553 15 06
[email protected]
http://www.agrodeal.sk/
Predmet činnosti – distribúcia tovarov technického charakteru
- dielenské náradie ručné
- dielenské náradie elektrické
- zváracie materiály a potreby
- záhradné náradie
- stavebné náradie a potreby
- ochranné pracovné prostriedky
- brúsne a rezné materiály
- vybavenie dielní, kompresory
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
TRUCKS SERVIS TRNAVA, s. r. o.
s. r. o.
1996
10
Vlčkovce 54, 91923 Trnava
+421 33 5584 277
+421 33 5584 276
[email protected]
http://www.truckservis.sk/
Svojim klientom ponúka komplexné služby v oblasti predaja, servisu a starostlivosti o nákladné a úžitkové automobily.
Zabezpečuje:
- predaj nových a jazdených nákladných a úžitkových vozidiel
- predaj prívesov a návesov
- montáž úžitkových a spacích nadstavieb, hydraulických rúk,
čiel, špeciálnych mechanizmov, spojlerov a nezávislých kúrení
výkup jazdeného vozidla na protiúčet v prípade kúpy nového
- servis v dielni i výjazdy do terénu
- predaj náhradných dielov značky Renault Trucks, olejov ELF
a BP, autodoplnkov, príslušenstva a autokozmetiky, overovanie a servis tachografov VDO a Stoneridge vystavovanie
L-certifikátov
- finančné poradenstvo a lízing nových i jazdených vozidiel
- technické školenia
- poskytovanie platobných záruk na opravy v zahraničí
- nonstop asistenčnú službu Renault Trucks 24/24
~129~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
EURO - STAVMAT
s. r. o.
2006
35
Jabloňová 1277, 905 01 Senica
+421 903 646 181
~
[email protected]
~
- realizácia stavieb,
- stavebné práce rôzneho druhu
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Autoprofit, s. r. o.
s. r. o.
1991
85
Šaľská 743/2, 924 01 Galanta
+421317884 201
+421317884 218
[email protected]
http://www.autoprofit.sk
Autorizovaný predaj a servis vozidiel značiek VW, Škoda,
Seat, pozáručný servis pre všetky značky vozidiel, jazdené
vozidlá so zárukou, zapožičiavanie vozidiel, ručná autoumyváreň, poistenie, leasing, emisné kontroly, príprava na STK,
klampiareň, lakovňa, NON STOP odťahová služba... komplexné služby pre motoristov
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
EKOTHERMA TRNAVA, s. r. o.
s. r. o.
1997
20
Mikovíniho 2, 917 01 Trnava
+421 33 5512 648
+421 33 5512 649
[email protected]
http://www.ekotherma.sk/
EKOTHERMA TRNAVA sa orientuje na dodávky spojovacieho
materiáu pre výrobné a obchodné firmy, z ktorých väčšina exportuje širokú paletu svojich výrobkov do celého sveta. Náš
sortiment zahŕňa približne 20000 položiek spojovacieho materiálu dodávaného zo skladu, a ďalších asi 30000 položiek
dostupných podľa požiadaviek odberateľov.
~130~
ostatné
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
FERMI
spol. s r. o.
1996
7
Niklová ulica, 926 01 Sereď
+421 31 789 5242
+421 31 789 5242
[email protected]
http://www.fermi.sk
Výroba a montáž okien, dverí a presklených fasád z hliníkových profilov, bezrámových celopresklených konštrukcií.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
SUN SYSTEM SR
s. r. o.
1993
3
Komenského 45, 909 01 Skalica
+421 34 664 73 73
+421 34 664 73 73
[email protected]
http://www.sunsystem.sk
Spoločnosť sa venuje výrobe, montáži a servisu nasledujúcich
produktov:
- Predokenné rolety
- Podomietkové rolety
- Nadokenné rolety
- Vonkajšie a vnútorné žalúzie
- Markízy
- Sekcionálne brány
- Výklopné brány
- Rolovacie brány
- Posuvné a dvojkrídlové brány a ploty
- Ostatné prvky pre tieniacu a garážovej techniky
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
KAISER Eastern Europe
s. r. o.
2007
23
Priemyselná 5, 922 02 Krakovany
+421 33 7353 500
+421 33 7353 510
[email protected]
http://www.kaiser.li
Výroba,predaj a servis komunálnej techniky KAISER.
Predaj a kompletný servis Baggertechniky KAISER,TEREX.
~131~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Termomont Dolná Krupá
s. r. o.
1992
78
Vysoká 42, 919 34 Biely Kostol
+421 33 5504 652
+421 33 5348 001
[email protected]
http://www.termomont.eu
Spoločnosť Termomont je dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou, ktorá vystupuje v úlohe:
a) dodávateľa riešení „na kľúč” v oblasti projekcie, dodávky
a realizácie plynovodov VVTL, VTL, STL, NTL, parovodov, horúcovodov a regulačných staníc plynu.
b) stavebno-montážnej organizácie realizujúcej dodávky na
„kľúč“ v oblasti ústredného vykurovania, podklahového kúrenia, plastových rozvodov, zdravotechniky a kanalizácií.
Termomont Dolná Krupá, s. r. o. je „ALIANČNÝM PARTNEROM“ Slovenského plynárenského priemyslu.
Termomont má svoju hlavnú základňu zákazníkov v nasledovných odvetviach priemyslu:
- Plynárenský priemysel
- Stavebný priemysel
Našou silnou stránkou je prevádzkovanie funkčného a certifikovaného systému manažérstva kvality podľa noriem:
- systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO
9001: 2001
- systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN
EN ISO 14001: 2005
- systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001: 2008
- systému manažérstva manažérstva kvality v projektoch podľa
normy STN ISO 10006: 2003
- pre systém kvality pri zváraní podľa normy STN EN ISO
3834-2
Našou snahou je neustále inovovanie a dopĺňanie technológií
výroby a montáže, ktoré otvárajú možnosti pre partnerov, spoločnosť a jej zamestnancov.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
TAMTRON
s. r. o.
2007
4
Trstínska 9, 917 01 Trnava
+421 904 22 22 26
+421 33 55 14 504
[email protected]
http://www.tamtron.sk
Priemyselné váhy a váhové systémy
- cestné váhy,
- váhy pre kolesové nakladače,
- žeriavové závesné váhy
- váhy pre pásové dopravníky a pod.
~132~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
CLIMATHERM
s. r. o.
2004
3Šrobárova 5, 917 01 Trnava
+421 33 5513 159, 0910 902 600, 0904 6512 54
~
[email protected]
~
Naša
firma
sa
zaoberá
následnou
činnosťou:
Plynoinštalácie -STL, NTL rozvody
Zdravotechnika -vodoinštalácie a kanalizácie
- čistenie potrubí
Ústredné vykurovanie
- konvenčné a podlahové vykurovanie
- tepelné čerpadlá
- solárne technológie
- fotovoltické systémy
Klimatizácie
- vetracie systémy so spätným získavaním tepla
- vzduchotechnické rozvody
Závlahy
- plastové závlahové rozvody
- čerpacia technika
- automatické ovládacie systémy závlah
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
OstatnéHenrich Bukovský - BO-MONT
živnostník
1998
1
Vally 9, 909 01 Skalica
+421 905 478 303
+421 34 6647 887
info@bo-mont
http://www. bo-mont.sk
Montáž garážových brán, vjazdových závor, protiprievanových závesov, plotových brán.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Automotive Group SK
s. r. o.
2004
75
Niklová 56, 926 01 Sereď
+421 31 70 21 255
+421 31 70 21 253
[email protected]
http://www.automotivegroup.sk
Nosným programom spoločnosti AMG SK, s. r. o. je vysokokvalitné a veľkokapacitné priemyselné strihanie a šitie čalúnení
pre automobilový priemysel, čalúnení dverových výplní, izolačných, protihlukových a okbercových výplní, autopoťahov,
detských autosedačiek, detských sedákov, celkových a čiastočných transportných ochranných obalov na strechy a kapoty áut. Strihanie a šitie transportných obalov určených na hromadnú prepravu komponentov, textilných výplní do pevných
kovovoých konštrukcií a plastových prepraviek a mnoho ďalšieho...
~133~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
AGE color
s. r. o.
2004
40
Paláriková 7, 921 01 Piesťany
+421 905 706 566
+421 33 7725 646
[email protected]
http://www.divel.sk/
Veľkokapacitná linka na povrchovú úpravu kovov práškovým
lakovaním.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
FORCLEAN
a. s.
1999
120
Vrbovská cesta 39, 921 01 Piešťany
+421 33 7989 162
+421 33 7989 111
[email protected], [email protected]
http://www.forclean.sk
Výrobca s dlhoročnými skúsenosťami a moderným strojovým
parkom.
Ponúka:
- práškové lakovanie komponentov s max.rozmermi
1000x2200x4000mm
- kooperácie v oblasti spracovania plechov
Vyrába:
- kovové polotovary i finálne výrobky podľa špecifikácií
zákazníka
- interiérové priečky Forwall, nerezové výrobky, komponenty
do čistých priestorov
- špecifické laboratórne zariadenia (digestory, laminárne
boxy, izolátory)
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Klartec
spol. s r. o.
1999
29Mikovíniho 8, 917 01 Trnava
+421 33 5522 029
+421 33 5522 029
[email protected]
http://www.klartec.sk
Prefa výroba, odlučovače ropných látok, lapače tuku, požiarne, retenčné, akumulačné nádrže, vodomerné, armatúrne,
kanalizačné šachty, skruže, šachtové dná, zámková dlažba,
obrubníky, palisády, platne, žľabovkové tvarovky, debniace
a murovacie tvárnice.
~134~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
AMKOR Slovakia
s. r. o.
2004
7
Ružová 8, 909 01 Skalica
+42134 664 58 27
+421 34 664 58 27
[email protected]
http://amkor.sk
Zariadenia pre reštauračné a veľkokuchynské zariadenie, obchodné zariadenia, vybavenie barov a cukrární, chladiaca
technika, drobný riad, sklo a porcelán.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
DANTER-SK
s. r. o.
1996
20
Bratislavská 5608/16, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5515353
+421 31 5517353
[email protected]
http://www.danter.sk
Výroba garážových a priemyselných brán, plastových okien
a predaj pohonov na vonkajšie brány.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
TOREX-PODLAHY
s. r. o.
1996
8
Kollárova 34, 917 70 Trnava
+421 33 5515424
+421 33 5515424
[email protected]
http://www.torex.sk
Samonivelačné epoxidové, polyuretánové, cementové stierky,
nátery podláh, antistatické liate podlahy.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
MARELS
s. r. o.
1998
3
L. Novomeského 1214/72, 905 01 Senica
+421 651 5987
+421 651 5987
[email protected]
http://marels.sk
Meracia a regulačná technika, elektroinštalácie, vodoinštalácie, kúrenárske práce, plynoinštalácie, projektovanie a revízie
elektrických zariadení, výroba rozvádzačov, merače tepla
a vodomery, správa budov.
~135~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
ESTRIT
s. r. o.
2007
1
Rybný trh 330/5, 929 01 Dunajská Streda
+421 904 615 934
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
IKO Slovakia
s. r. o.
2001
32
Kaplinské pole 16, 905 01 Senica
+421 34 6983 111
[email protected]
http://www.iko.sk
Líder v oblasti strešných a hydroizolačných materiálov v Európe. IKO je jediný výrobca, ktorý je schopný kontrolovať celý
výrobný proces, distribúciu, až po predaj vlastných produktov
koncovému zákazníkovi. IKO nevyrába produkt, ale ponúka
riešenia po ktorých zákazníci túžia. IKO má prístup k všetkým
nerastným surovinám a technológiám potrebných pre spracovanie asfaltu, čo je základom pre šindle.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
NEVITEL, a. s.
a. s.
2001
90
Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5902 111
+421 31 5516 411
[email protected]
http://www.nevitel.sk/
NEVITEL, a. s. je spoločnosť, ktorá vyvíja aktivity v oblasti návrhu a výstavby telekomunikačných základňových staníc zabezpečujúcich mobilnú komunikáciu a bezdrôtové dátové služby, ako aj v oblasti inžinierskej činnosti, montáže technológie
a údržby mobilných i dátových sietí.
[email protected]
http://www.estrit.sk
Dodávka a montáž podlahového vykurovania, strojové potery, betónové potery, liate potery, epoxidové podlahy,
polystyrénbetóny.
~136~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Mgr. Ľuboš Bačík - REALTEC
živnostník
1998
5
Hornopotočná 1, 91701 Trnava
+421 33 551 67 06
+421 33 551 67 06
[email protected]
http://www.realtec.sk/
Spoločnosť REALTEC sa zaoberá výrobou, predajom a montážou plastových okien a dverí z profilov GEALAN, ktoré Vám
svojimi špičkovými technickými parametrami zaručia vysoký
komfort bývania. K oknám a dverám dodávame parapety, žalúzie a ďalšie doplnky podľa Vašich potrieb.
REALTEC ďalej ponúka montáž automatických garážových
brán, ktoré Vám prinesú nielen vysokú bezpečnosť, ale aj pohodlnú obsluhu a spoľahlivú funkčnosť.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
MediaTrade SK s. r. o.
s. r. o.
2006
1
Urbánkova 6, 924 01 Galanta
+421 905 404 151
~
[email protected]
http://www.nasastavba.sk
internetový obchod so stavebninami, všetko pre stavbu, dom,
byt a záhradu od a po Z, poskytovateľ webhostingu na www.
webpriestor.sk.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Michal Zelenka - Z-MONT
živnostník
2007
10
Mallého 1086/6, 909 01 Skalica
+421 948 140 403
~
[email protected]
http://www.zmont.sk/
Zaoberáme sa montážou PVC okien, bezpečnostných dverí
a balkónových zateplovacích systémov. Dodávame a montujeme tiež tieniacu a ochrannú techniku ako žalúzie, sieťky proti
hmyzu, rolety markýzy a iné. Plastové okná a dvere dodávame
výhradne s vysokokvalitných profilov VEKA.
~137~
P l a s t y, re c y k l á c i a a v ý ro b a o b a l o v z l e p e n k y
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
GRAFOBAL
a. s.
1905
747
Mazúrova 2, 909 87 Skalica
+421 34 6645 231-7
+421 34 6645 105
[email protected]
http://www.grafobal.sk
GRAFOBAL, a. s. spolu s dcérskymi spoločnosťami patrí k popredným výrobcom obalov z hladkej a vlnitej lepenky v strednej a východnej Európe.
Výrobný program spoločnosti:
- obaly z hladkej lepenky
- obaly z kašírovanej vlnitej lepenky
- kartonáž
- rezané i vysekávané etikety
- široký sortiment polygrafických výrobkov (kalendáre, katalógy, plagáty, propagačné materiály, pohľadnice, leporelá,
puzzle, papierové vrecká)
- grafické návrhy, návrhy konštrukcie obalov
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
VEPOS-SKALICA
s. r. o.
1995
62
Rybničná 1, 909 01 Skalica
+421 34 6644354
+421 34 6645372
[email protected]
http://www.vepos.sk
- zvoz a likvidácia odpadov
- zvoz a likvidácia nebezpečných odpadov
- výkup druhotných surovín
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
HAKRA Plast
s. r. o.
2010
5
Ulica Jána Bottu 29/B 917 01 Trnava
prevádzka: Nová 5, 919 25 Šúrovce
+421 905 830715
+421 33 5936083
[email protected]
http://www.hakraplast.sk
Spoločnosť sa zaoberá najmä spracovaním PVC fólii a našim základným výrobným programom sú kancelárske obaly
a púzdra, papierové zakladače, školské obaly, zdravotnícke
pomôcky, reklamné predmety a pod, či už typických alebo atypických rozmerov podľa požiadaviek zákazníka.
~138~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Jasplastik-SK
s. r. o.
2001
800
sídlisko SNP 997/18,
závod: Matúškovo 913, 924 01 Galanta
+421317884600
+4217826290
[email protected]
http://www.jasplastik.sk
Hlavné aktivity firmy sú:
- lisovanie plastov a ich následná úprava
- výroba EPS obalového materiálu
- tamponovanie (Tampoprinting), lakovanie, montáž
- domáca a medzinárodná preprava - logistika
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Plastimat H+P
s. r. o.
2003
8
Bohdanovce nad Trnavou 412, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
+421 0905 614 319
+421 033 55 29 214
[email protected]
~
Spoločnosť vznikla s výrobným programom zameraným predovšetkým na výrobu plastových uzáverov pre farmaceutický priemysel a bytový chémiu. Sme schopní vyrábať uzávery a iné výrobky technológiou vstrekovania podľa rôznych požiadaviek.
Poskytujeme full-servis, čo v praxi znamená navrhnúť a dodať
obal pre výrobky, ktoré si zákazník želá zabaliť.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Ing. Štefan Csémi - Naturfontana
živnostník
1992
13
Malotejedská 56, 929 01 Dunajská Streda
+421 905 343960
+421 31 5509361
[email protected]
http://www.naturfontana.sk
Výroba výrobkov z plastu, plastové plomby na vodomery,plynomery, plombovacia technika. Plastové obaly pre potraviny,plastové obaly na med. rúčky a hmatadlá,plastové krížiky na
obklady. Komponenty na výrobu sódovej vody.
~139~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
BOMAT, s. r. o.
s. r. o.
1996
4
Hlavná 35, 922 01 Veľké Orvište
+421 910 918 987
~
[email protected]
http://www.bomat.sk/
Sme slovenská spoločnosť ktorá sa orientuje na moderné trendy
ekologickej recyklácie odpadov. Špecializujeme sa na materiálové zhodnocovanie elektrických a elektronických zariadení
(OEEZ) v súlade so zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z. z.
a s programom Recyklačného fondu. Naše služby začínajú
analýzou a zberom odpadu a končia ich recykláciu, resp.
zneškodnením nebezpečných odpadov.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
A. s.A. Trnava, spol. s r.o.
spol. s r.o.
1994
150
Priemyselná 5, 917 01 Trnava
+421 33 5513 754
+421 33 5531 365
[email protected]
http://www.asa-group.com/sk/Slovensko/Prevadzky/A-S-ATrnava.asa
Charakteristika: A. s.A. Trnava, spol. s r.o. sa zaoberá zberom, prepravou
a zneškodňovaním ostatných a aj nebezpečných odpadov pre
mestá, obce a firmy. Vzhľadom na prioritné postavenie zhodnocovania odpadov, už niekoľko rokov spracováva biologicky rozložiteľný odpad vo vlastnej kompostárni. Spoločnosť sa
spolu s hlavnou činnosťou zameriava i na zhodnocovanie rôznych druhov odpadov – druhotných surovín (papier, PET fľaše,
HDPE obaly, viacvrstvové obaly, plastové fólie, sklo a plechovky od nápojov) prostredníctvom dotrieďovania a lisovania. Taktiež prevádzkuje zberné dvory problémových odpadov z domácnosti. Významnými doplnkovými službami sú letná a zimná
údržba komunikácií spolu s údržbou verejnej alebo firemnej
zelene.
~140~
Po ľ n o h o s p o d á r s t v o , p o t ra v i n á r s t v o
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Tolldy &Go
s. r. o.
2009
3
Hlavná 60, 919 26 Zavar
+421 948 299 727
~
[email protected]
http://www.bijodar.sk
Tabletovanie, výroba komprimátov, cukroviniek, cukríkov bez
cukru a príchuťami (jablkovou, citrónovou, broskyňovou, mandarínkovou, mentolovou) a náhradnými sladidlami. Taktiež
ponúka obchodnú spoluprácu pri lisovaní tabliet rotorovými
tabletovacími strojmi a dražírovaní.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
MEROCO
a. s.
1999
37
Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
+421 33 7350 801
+421 33 7350 811
[email protected]
http://www.meroco.sk
MEROCO, a. s. je členom silnej slovenskej skupiny spoločností,
ktorých podnikanie je diverzifikované do dvoch hlavných smerov: potravinárstvo a biopalivá. Akciová spoločnosť MEROCO
dopĺňa koncept skupiny prostredníctvom výroby metylesteru
mastných kyselín (Fatty Acid Methyl Esther - FAME) nazývaného aj biodiesel. Produkcia FAME začala v roku 2008, pričom
ročný objem produkcie predstavuje približne 100-tisíc ton. Biodiesel vyrobený v MEROCO, a. s. sa primiešava do nafty,
čo prináša viaceré pozitívne dôsledky v oblasti znižovania závislosti SR na dovoze ropy, skvalitnenia životného prostredia
a rastu ekonomiky.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Pivnica Radošina
s. r. o.
2004
18
Bratislavská 45, 917 01 Trnava
+421 038 5398 113
+421 038 5398 113
[email protected]
www.pivnicaradosina.sk
Spoločnosť bola založená v roku 2004 a je pokračovateľom
dlhodobej tradície výroby radošinských vín. Ponúkame široký
sortiment kvalitných vín vyrobených modernou technológiou.
Naše vína dodávame do siete hotelov a reštaurácií, špecializovaných vinoték a na rôzne spoločenské podujatia.
~141~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Jozef Hránek
živnostník
2010
1
Nádražná 11, 90901 Skalica
+421 917 413 516
~
[email protected]
http://www.skalickatorta.sk
Unikátne 130cm vysoké torty, vyrábané unikátnou, výhradne
ručnou metódou obráteného háčkovania cukrom s vytvorením
tzv. biedermeierovej čipky. 100-ročná tradícia, moderný a dynamický prístup k rozvýjaniu ručnej výroby ozdôb na torty. Ďalej výroba praliniek z belgickej čokolády, potlač na pralinky,
čokotransfer a jedlý papier.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec
družstvo
1976
220
Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec
+421 33 7351 218
+421 33 7351 219
[email protected]
http://www.pneusej.sk, www.pdhlohovec.sk
PD Hlohovec zabezpečuje okrem štandardnej rastlinnej a živočíšnej výroby i rozsiahlu strojársku výrobu, ktorej ťažiskom
sú sejacie a iné poľnohospodárske stroje. Pneumatické sejacie
stroje Pneusej sú na našom trhu známe a etablované už viac
ako dvadsať rokov. Vyrábajú sa v piatich základných typoch
a v pracovných šírkach od 3 m do 8 m. Naša spoločnosť vyvíja vlastnú konštrukciu, s aplikáciou poľnohospodárskych vedomostí z praxe a s použitím pneumatického výsevného systému
od firmy Accord. Sejacie stroje Pneusej sú spoľahlivým riešením
pre výsev hustosiatych obilnín, olejnín, strukovín a tráv s rozmermi zrna od 1 mm do 10 mm.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
SEDOS
s.r.o
1995
11
Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany
+421 33 7798 624
+421 33 7798 868
[email protected]
http://www.sedos.sk
Firma sa zaoberá špeciálnymi úpravami osív: morenie, inkrustácia, obaľovanie, výroba výsevných pásikov,výrobou dlho pôsobiacich granulovaných hnojív na kvety a trávnik, Sedoscote
- kvety, Sedoscote - trávnik, výrobou tekutých hnojív:Borsedos,
Thiosedos NPKmikrosedos, PK sedos,Mgsedos, výrobou vodorozpustnej fólie.
~142~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
VÍNO-MASARYK
s. r. o.
1996
10
Sasinkova 2333/18A, 909 01 Skalica
+421 34 6646 960
+421 34 6646 960
[email protected]
http://www.vino-masaryk.sk
Výroba, predaj a dovoz kvalitných slovenských akostných a výberových vín bez použitia chemikálií, pestovanie hrozna ekologickým spôsobom, ochutnávky a degustácie na objednávku
u nás v pivnici, alebo na p zvanie mimo firmy, predaj darčekových obalov na víno.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
ROTO
s. r. o.
1992
17
L. Svobodu 644, 908 77 Borský Mikuláš
+421 908 398 594
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
EUROAGRO SENICA
s. r. o.
1996
40
Horné Suroviny 1010, 905 01 Senica
+421 03 46941 251-6
+421 03 46941 250
[email protected]
~
Poľnohospodárska prvovýroba
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Vojtech Ondrovič Hevron-VO
s. r. o.
1998
10
Štefánikova 696, 90501 Senica
+421 34 6574 610
+421 34 6574 610
[email protected]
http://hevron.sk
Firma sa zaoberá predajom mäsa, mäsových výrobkov a údenín. Disponuje vlastnou mäsovýrobou.
~
[email protected]
~
Firma sa zaoberá výrobou pekárenských a cukrárenských výrobkov.
~143~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
ERI
s. r. o.
2002
40
Kráľovská 10, 909 01 Skalica
+421 34 6647 371
+421 34 6601 311
[email protected]
http://www.eri-sro.sk
Pekárenská, cukrárska a lahôdkárska výroba, obchodná činnosť
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Selekt Výskumný a šľachtiteľský ústav
a. s.
1994
60
Bučany 591, 919 28 Bučany
+421 33 7434 291
+421 33 7434 284
[email protected]
http://www.selekt.sk/
Naše hlavné aktivity sú:
- šľachtenie, semenárstvo a obchod s osivami pšenice letnej,
forma ozimná
- šľachtenie, semenárstvo a obchod s osivami hrachu siateho
poľného a hrachu siateho záhradného
- výroba a predaj osiva kŕmnej repy
- licenčné množenie a následný predaj osív jačmeňa siateho,
jarného
- predaj osív repky olejky ozimnej
- agrochemický výskum cukrovej a kŕmnej repy
- výskum chorôb cukrovej repy (rizománia) a chorôb obilnín
- riešenie vedecko - technických projektov
Ďalej ponúkame služby:
- rozbory pôdy, rastlín a osív
- ošetrovanie porastov proti burinám, škodcom a chorobám
- stanovenie technologickej kvality cukrovej repy
- zber cukrovej repy, obilnín, repky a hrachu
- čistenie osiva vrátane možnosti semenárskej kontroly a laboratórneho stanovenia parametrov osiva
- morenie, obaľovanie a balenie osív
- prenájom skladových a kancelárskych priestorov
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
AGROPO, s. r. o.
s. r. o.
1995
1
Zvončín 107, 919 01 Zvončín
+421 905 290 884
+421 33 558 02 69
~
~
Poľnohospodárska výroba, pestovanie obilnín a plodín, chov
zvierat.
~144~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
ENGO, s. r. o.
s. r. o.
1996
13
Bulharská 35, 917 01 Trnava
+421 33 5340 301-3
+421 33 5504 389
[email protected]
http://www.engo.sk/
Svoje aktivity firma od sojho začiatku smerovala na jediný
cieľ, a to: zabezpečiť dostupnosť nových technológií a výrobkov pre odvetvie moderného poľnohospodárstva a okrasného
zahradníctva.
Firma ENGO sa špecializuje na profesionálne trávniky
– a to dodávkou špeciálnych výrobkov a tiež dodávkou
nových technológií pre ošetrovaní existujúcich trávnikov.
Spolupracujeme s prestížnymi golfovými a futbalovými ihriskami.
Rovnako sa zameriavame na oblasť vinohradníctva, lesníctva,
škôlkárstva – kde okrem špecializovaných služieb (vodné,
pôdne analýzy, plány výživy, ošetrovanie porastov..), dodáva
výrobky firiem SCOTTS, PINDSTRUP, JIFFY, TEKU, PW Europe.
Z výrobkov sa prezentujú hlavne značky KRIKETS trávne zmesi
a hnojivá pre trávnik, ENGO hnojivá, PW výrobky, rašelinové výrobky GRUNT. Cieľom firmy je špecializácia na okrasné
zahradníctvo a vybrané oblasti poľnohospodárstva a lesníctva.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
AGROTRADE, spol. s r.o.
spol. s r.o.
1992
7
Hlavná 5469/60A, 92901 Dunajská Streda
+421 31 5516 986
+421 31 5521 108
[email protected]
http://www.agrotrade.sk/
Naša firma ponúka široký sortiment tovarov pre poľnohospodárov. Ide predovšetkým o náhradné súčiastky, poľnohospodárske stroje s príslušenstvom, malomechanizáciu a motory po
kompletnej GO na stroje značiek Zetor, Liaz, Avia, Desta, Unc.
Ďalej ponúkame ložiská, tesniace krúžky, klinové remene,
oleje, olejové hadice, čerpadlá, filtre, brzdové valce, servovalce, vedrá, lopaty, kosy, náhradné diely na malotraktory,
pásové zavlažovače, rotačné kosy, postrekovače, pluhy, prívesy a nakladače. v našom sortimente tiež nájdete rebríky,
autoagregáty a široký výber výrobkov značiek STIHL a HILTI.
Poskytujeme záručný a pozáručný servis na ponúkaný sortiment výrobkov.
~145~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
VÍNO DIOUS, spol. s r.o.
spol. s r.o.
2008
3
Horné Orešany 239, 919 03 Horné Orešany
+421 903 828 142
~
[email protected]
http://www.vinodious.sk/
Výsledkom našej snahy sú vína, ktoré sa vyznačujú mimoriadnou čistotou a výrazným odrodovým charakterom. v sortimente bielych vín máme odrody Ryzling rýnsky, Ryzling vlašský,
Veltlínske zelené a odrodu Nória. Červené vína sú zastúpené
odrodami Cabernet Sauvignon a pre Orešany typickým Modrým Portugalom.
Postupne dokupujeme vinice a v budúcnosti sa staneme úplne sebestační aj pri pestovaní hrozna. Je to vlastne aj nevyhnutnosť, pretože našim zámerom je vyrábať iba akostné vína
s prívlastkom.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
SAATBAU LINZ Slovensko
s. r. o.
1996
14
J.Bottu 2, 917 00 Trnava
+421 33 5345 642
+421 33 5345 643
[email protected]
http://www.saatbaulinz.sk
Spracovanie a predaj osív všetkých poľných plodín.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Simea Piešťany, s. r. o.
s. r. o.
2004
7
Mlynská 5026/26, 921 01 Piešťany
+421 33 77 350 51-2
+421 33 77 350 53
[email protected]
http://www.simea.sk/
Hlavným predmetom činnosti výroby a veľkoobchodu sú sirupy
a nealkoholické nápoje v PET fľašiach o objeme 2 lt, 1,5 lt,
0,33 lt a nápoje v KEG sudoch, ktoré sú vyrábané výlučne na
báze vlastných receptúr. Všetky druhy nápojov sú výsledkom
vlastného vývoja a kvalitnej práce všetkých pracovníkov. Na
výrobu sa používajú kvalitné suroviny od predných európskych
dodávateľov.
Ponuka zahrňuje prevažne nápoje s nižším obsahom cukru
s podielom umelých sladidiel ako aj klasické cukrové nápoje
s výraznou arómou a chuťou. Nosným výrobkom spoločnosti
sú nápoje a sirupy Simeakola s ovocnokaramelovo bylinkovou
príchuťou a Vinovka s príchuťou hroznového vína. Tieto ako aj
iné dodávame nielen výrobcom nealkoholických nápojov, ale
aj pivovarom, ktorí vyrábajú sudové limonády a nealkoholické
nápoje.
~146~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
EUROMILK, a. s.
a. s.
2001
75
Bratislavská 41, 932 15 Veľký Meder
+421 31 590 4822
+421 31 555 2551
[email protected]
http://www.euromilk.sk/
Euromilk, a. s. sa zaoberá spracovávaním surového kravského
mlieka, výrobou a distribúciou mliečnych produktov. Výrobná
štruktúra je úzko špecializovaná na trvanlivé mlieko UHT, trvanlivú šľahačku, smotanu, maslo a sušené mliečne pudingy.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
NETAFIM Slovakia s. r. o.
s. r. o.
1996
12
Bratislavská 49, 917 02 Trnava
+421 33 590 33 11
+421 33 590 33 20
[email protected]
http://www.netafim.sk/
NETAFIM SLOVAKIA s. r. o. ponúka celý rad jedinečných závlahových systémov, príslušenstva a služieb, ktoré sa úspešne
uplatňujú ako v poľnohospodárskej praxi, tak aj pri tvorbe architektonických krajinných prvkov a výstavbe skleníkov na kľúč.
Do nášho sortimentu patrí:
Kvapkové závlahové systémy (trvalých i poľných kultúr)
Mikropostrek
Protimrazová ochrana pri neskorých jarných mrazoch vo viniciach a broskyňových sadoch
Filtračná a ventilová technika
Pásové zavlažovače
Riadenie závlahy a kontrola dávkovania živín
Vodorozpustné hnojivá pre kvapkovú závlahu
Fóliový program
Priemyselná úprava vody
Výstavba veľkoplošných skleníkov na kľúč vrátane pestovacích
a obslužných technológií
NETAFIM SLOVAKIA s. r. o. poskytuje i komplexné technické
a poradenské služby na mieru s využitím vyspelého know-how.
logo-1312980617-28.gif
~147~
Služby
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
FINCORA
s. r. o.
2006
5
Štefánikova 5, 917 01 Trnava
+421 33 5936 130
+421 33 5936 130
[email protected]
http://www.fincora.eu
Spoločnosť FINCORA s. r. o. je univerzálna a nezávislá poisťovacia spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu v oblasti poistenia majetku a osôb. Svojím privátnym a firemným klientom
poskytujeme kompletný poisťovací servis vrátane konzultačnej
a poradenskej činnosti. Našim klientom napomáhame lepšie sa
zorientovať v neustále sa meniacom poistnom trhu. Individuálnym prístupom ku klientovi sa snažíme zefektívniť jeho doterajšie poistenie a vybrať poistný program šitý na mieru.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Emil Holeš – KH TECHNIK
živnostník
1993
8
Halenárska 7, 917 01 Trnava
+421 33 551 36 49
+421 33 551 11 63
[email protected]
http://www.kah.sk
PREDAJ:
- spotrebného materiálu – atramentové náplne, tonery,
renovácie
- kancelárskej techniky – počítače, notebooky, PC siete, hardware, software, NOD
- kopírky, tlačiarne, skenery, dataprojektory
- registračné pokladne, skenery, fiskálne moduly, doplnky
- satelitná technika + montáž, telekomunikačná technika
a ústredne
SERVIS a OPRAVY:
- kopírky, tlačiarne, registračné pokladne, telekomunikačné zariadenia a ústredne.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
EKOPRAKTIK
spol. s r. o.
1994
9
Kapitulská 14, 917 01 Trnava
+421 33 53 49 241
+421 33 53 49 251
[email protected]
www.ekopraktik.sk
Audítorské a poradenské služby.
~148~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
TAX-AUDIT Slovensko
spol. s r. o.
1997
11
Kapitulská 14, 917 01 Trnava
+421 33 5349 291
+421 33 5349 293
[email protected]
www.taxauditslovensko.sk
Audítorské a poradenské služby.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
EL-ZET Slovakia
s. r. o.
2009
1
G.Steinera 25, 917 01 Trnava
+421 903 378 811
~
[email protected]
~
- výuka, preklady, tlmočenie - nemecký, anglický, taliansky,
francúzsky jazyk a rusky jazyk
- predaj pneu (AGRO, LKW, aj špeciálne druhy a rozmery)
- pneuservis, opravy pneu a diskov (AGRO, LKW)
- dvojmontáže, kultivačné kolesá, disky + kompletné príslušenstvo (AGRO, LKW, PKW)
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri
s. r. o.
2008
7
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
+421 33 53 54 138
+421 33 53 54 139
[email protected]
http://www.papartners.sk
Poskytovanie právnych služieb
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
He - TEST
s. r. o.
1997
5
Čajkovského 45, 917 08 Trnava
+421 33 5532 579, +421 903 404 468
+421 33 5532 579
[email protected]
http:// www.he-test.sk
Héliové a iné skúšky tesnosti v strojárenskom, chemickom
a energetickom priemysle. Napr. vákuové pece, kondenzátory,
výmenníky, parné turbíny-NT častí, skladovacie nádrže, betónové obimky, technologické zariadenia, atď.
~149~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY
a. s.
1996
1178
Winterova 29, 921 29 Piešťany
+421 33 775 2511
+421 33 775 28 60
[email protected]
http://www.kupelepiestany.sk
Najväčšie kúpele na Slovensku s takmer dvesto ročnou tradíciou vďačia za svoju povesť najmä unikátnym prameňom sírnej
termálnej minerálnej vody s obsahom 1500 mg minerálnych
látok na liter a teplotou 67-69 °C. Voda vyviera z hĺbky 2 000
metrov, odkiaľ vynáša špecifické zlúčeniny a energiu zemskej
magmy. Usadeniny vznikajúce v mieste výverov vody v obtokovom ramene rieky Váh tvoria základ nenapodobiteľného
miestneho liečivého sírneho bahna, unikátneho peloidu v európskom i svetovom meradle.
V Kúpeľoch Piešťany sa liečia ochorenia pohybového aparátu,
niektoré neurologické ochorenia, civilizačné ochorenia, ale do
popredia sa dostáva aj liečba obezity. Lekári a fyzioterapeuti
používajú najmodernejšie balneologické metódy, založené na
najnovších vedeckých poznatkoch. Výber z viac než 60 rôznych liečebných i relaxačných procedúr umožňuje kúpeľnému
lekárovi zostaviť pre každého hosťa terapeutický plán šitý na
mieru. Už po dvoch týždňoch kúpeľnej liečby dochádza väčšinou k zlepšeniu zdravotného stavu. Okrem liečby je možné
v piešťanských kúpeľoch absolvovať aj regeneračné, preventívne pobyty alebo si prísť oddýchnuť len na pár víkendových dní.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
OTC
s. r. o.
2003
74
M. R. Štefánika 85, 920 01 Hlohovec
+421 33 5563 851
+421 33 5563 891
[email protected]
http://otc-servis.sk
Obnova, regulácia, nastavovanie a parametrizácia elektromerov, overovanie a kalibrácia statických a indukčných elektromerov, overovanie a kalibrácia meracích transformátorov prúdu,
kalibrácia prístrojov pre meranie elektrických veličín, výmena
elektromerov. Opravy a revízie distribučných transformátorov,
navíjanie cievok, povrchová úprava a vyraďovanie DTr, vysokonapäťové skúšky DTr, transformátorových olejov a ochranných
pracovných pomôcok. Preprava, montáž, demontáž a osadenie transformátorov na miesto prevádzky, zabezpečenie náhradného zdroja energie formou dieselagregátov, revízie transformátorov na mieste prevádzky.
~150~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
CPC (Complete Proces Control)
s. r. o.
2000
3
Sv. Cyrila a Metoda 20, 921 01Piešťany
+421 905 782 475
~
[email protected]
http://www.cpcj.webnode.cz
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949 - poradenstvo, audity, školenia, certifikácia.
Zabezpečovanie právnych požiadaviek SR pre Životné prostredie (OŽP) a bezpečnosti práce (BOZP) v organizáciách.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
AJMAX TRAVEL
s. r. o.
2000
1
Hlavná 29, 917 01 Trnava
+421 33 5515 135
+421 33 5515 133
[email protected]
http://www.ajmaxtravel.sk
Už od roku 2000 ponúkame zájazdy do viac ako 130 krajín
celého sveta od viac ako 60 osvedčených a overených slovenských, českých, rakúskych a nemeckých cestovných kancelárií.
Ponúkame predaj pobytových a poznávacích zájazdov, online leteniek do celého sveta, cestovných lístkov a cestovného
poistenia.
Samozrejmosťou je, že všetky nami ponúkané zájazdy sú poistené voči insolventnosti CK.
Všetky zájazdy predávame za rovnaké ceny ako cestovné kancelárie, ktoré zastupujeme, s rovnakými zľavami (FIRST MOMENT a LAST MINUTE) a vernostnými bonusmi.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Martin Zibrín
živnostník
2009
1
Ulica k spúšťu 92/3, 922 02 Krakovany
+421 903 459 539
~
[email protected]
http://zibrin.yolasite.com/
Vzdelávanie manažérskych zručností podľa filozofie Servant
Leadership. Realizujeme kurzy a tréningy na Leadership, Projektový manažment, Teambuilding, Soft skills a Etiku.
~151~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
SlužbyCleantex
s. r. o.
2011
6
Juraja Slottu 6466/11, 917 01 Trnava
+421 903 198 880
~
[email protected]
http://www.cleantex.sk
VÝŠKOVÉ PRÁCE
- nátery fasád
- nátery mostných konštrukcií
- nátery striech
- nátery oceľových konštrukcií
- montáž reklamy
- montáž anténnych systémov
- tmelenie dilatačných špár budov
- čistiace práce vo výškach
- čistenie dažďových zvodov a žľabov
ČISTIACE PRÁCE
- zabezpečovanie denného, alebo nepravidelného clean
servisu
- umývanie podzemných garáži umývacím automatom
- predkolaudačné upratovanie
- čistenie strojov, zariadení a technologických celkov v
priemysle
- odstraňovanie grafitty
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Daniel Stranovský - Profi Greenkeeper
živnostník
2008
1
Dolné Dubové 221, 919 52 Dolné Dubové
+421 908 716 007
~
[email protected]
http://www.profigreenkeeper.sk
Zaoberáme sa komplexnou starostlivosťou o trávniky počas celej sezóny. Našou doménou sú okrasné záhrady v súkromných
rezidenciách, zároveň sa staráme aj o trávnaté plochy a okolia
firiem. Zabezpečujeme individuálne údržby záhrad na požiadanie zákazníka a jednorázové údržby celej plochy trávnika.
Zároveň vypracovávame projekty záhrad a ich realizáciu na
kľúč. Vykonávame pokládku, vysievanie, dosev, vertikutáciu
a aerifikáciu trávnikov. Strihanie a tvarovanie živých plotov.
Výstavbu, rekonštrukciu a čistenie jazierok. Zabezpečujeme
odborné arboristické práce ako: prehliadka a posúdenie zdravotného stavu stromov, inventarizácia, oceňovanie, zdravotný,
redukčný a výchovný rez stromov. Dynamické kotvenie korún
stromov, hnojenie stromov a odstraňovanie náletových drevín.
v našom e-shope ponúkame široký sortiment hnojív, osív, jazierkovej chémie.
~152~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Technický skúšobný ústav Piešťany
štátny podnik
1949
100
Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
+421 33 79 57 180, 202
+421 33 79 57 235
[email protected]
http://www.tsu.sk
Skúšobníctvo, certifikácia, inšpekcie, posudzovanie zhody výrobkov podľa smerníc EÚ, certifikácia výrobkov pre východné
trhy GOST, metrológia, kalibrácia, overovanie meradiel, QMS,
infračervená termografia, ATP, certifikačný orgán na Solar Keymark pre solárne kolektory a štítky kvality pre tepelné čerpadlá, oprávnená právnická osoba od NIP.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
LIBERTE
spol. s r.o.
2006
3
Saleziánska 22, 917 01 Trnava
+421 902 897 583
+421 59 360 61
[email protected]
http://liberte.sk
- reklamná agentúra, slepotlač do kože, dreva, papiera, látky,
- cateringova spoločnosť, organizovanie, príprava a realizácia
rôznych podujatí.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Kamart
s. r. o.
2006
2
Hlboká 21, 917 01 Trnava
+421 905 847202
~
[email protected]
www.kamart.sk
Realitná a umelecká agentúra zaoberajúca sa predajom nehnuteľností a organizáciou kultúrnych podujatí.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
PRO SOLE
s. r. o.
2010
1
Sv. Štefana 4306/1, 921 01 Piešťany
+421 904 975 140
~
[email protected]
~
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských
podujatí.
~153~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Ing. Tomáš Hudcovič
živnostník
2005
1
Bodona 48, 921 01 Piešťany
+421 910 960 610
[email protected]
http://www.hugophoto.sk
Fotografické služby a vydavateľská činnosť - vydavateľ regionálneho webového magazínu www.pnky.sk.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
ewox
s. r. o.
2009
1
Vážska 25, 921 01 Piešťany
+421 903 833 939
~
[email protected]
http://www.ewox.sk
Environmentálne služby:
EIA - Vypracovanie zámerov pre posudzovanie vplyvov na
životné prostredie podľa zák.č.24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na ŽP.
Webové služby a GIS:
Tvorba webových aplikácií a prezentácií, Geografické informačné systémy, webmapové služby, terénne merania pre potreby GIS...
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
NTB
s. r. o.
2003
8
Potočná 16, 909 01 Skalica
+421 34 6646 161
+421 34 6646 161
[email protected]
http://www.ntb.sk
Prekladateľské a tlmočnícke služby v rôznych jazykových kombináciách. Korektúry slovenských i cudzojazyčných textov,
úradne overené preklady.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
G&G UNION
s. r. o.
2009
1
kancelária: Námestie sv. Martina 9, 908 51 Holíč
+421 905 882 219
~
[email protected]
http://www.ggunion.sk
Spoločnosť je komplexným poradcom subjektov verejnej správy a súkromného sektora v oblasti tvorby projektov a získavania finančných prostriedkov EÚ s podporou marketingových
nástrojov a inžinierskych činností.
~154~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
TRASER
s. r. o.
1991
40
Priemyselná 12, 942 01 Galanta
+421 31 7803 530
+421 31 7802 223
[email protected]
http://www.traser.sk
Spoločnosť TRASER spol. s r. o. vznikla v roku 1991 ako odborná
firma poskytujúca služby v protipožiarnej technike pre ochranu
zdravia osôb, životov, objektov a majetku pri možných požiaroch.
Počas tejto doby pôsobenia si spoločnosť vybudovala dominantné postavenie v oblasti protipožiarnej bezpečnosti na slovenskom trhu a postupným etablovanim sa na zahraničný trh.
Cieľom našej spoločnosti je udržiavať rozsah, kvalitu a profesionalitu poskytovaných služieb v úzkej väzbe na požiadavky
zákazníkov.
Za kľúčový faktor úspechu považujeme schopnosť poskytovať
našim klientom komplexné riešenia v oblasti protipožiarnej
ochrany, od vypracovania projektovej dokumentácie, predvýroby, povrchovej úpravy kovov, dodávky, montáže, oživenia
systému, záručného a pozáručného servisu so zachovaním
prísnych požadovaných kvalitatívnych požiadaviek klienta
a platnej legislatívy.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Kursalon
s. r. o.
2009
18
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
+421 7757 351
[email protected]
http://kursalon.sk
Reštaurácia, historická sála, džezový klub - Art Jazz Gallery
priamo v mestskom parku. Spoločnosť ponúka kvalitnú kuchyňu
a profesionálne reštauračné služby v troch prevádzkach - frapperia, sála a klub s oddeleným fajčiarskym salónikom. Historická sála s kapacitou 150 osôb je vhodná na usporadúvanie
svadieb, plesov, zábav a osláv. Džezový klub päťkrát do týždňa ožíva hudbou, pondelky a piatky sú džezové, streda patrí folku, gitare, štvrtky hrajú oldies a v nedeľu country kapely.
Kapacita 65 osôb. v lete je návštevníkom k dispozícii rozľahlá
terasa so stromami, pergolou a detským kútikom.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Safety Trade
s. r. o.
2011
1
Vajanského 1, 909 01 Skalica
+421 915 883 514
~
[email protected]
http://www.safetymont.eu
Realizácia zasklievania balkónov, zimných záhrad, bazénových prestrešení.
~155~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Ľubomír Kryštof - BOPOZ
živnostník
2005
1
Boleráz 19, 919 08 Boleráz
+421 905 806 398
~
[email protected]
http://www.bopoz.szm.com
Firma BOPOZ bola založená pre poskytovanie kompletných
služieb pre malé a stredné podniky v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, revízií požiarnych zariadení, technologických služieb vo zváraní, spájkovaní a poradenstva pre našich klientov.
Taktiež vykonávame preškolovanie vodičov, vodičov referentských vozidiel, zváračov, školenie a preškolovanie obsluhy vysokozdvižných vozíkov.
Partnerskými organizáciami zabezpečujeme revízie tlakových nádob, hasiacich prístrojov, elektrických zariadení
a bleskozvodov.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Finmac
s. r. o.
2003
3
Pelíškova 15, 909 01 Skalica
+421 907 792 907
[email protected]
Firma zaoberajúca sa účtovným poradenstvom. Kompletné vedenie účtovníctva, DPH, mzdy a personalistika, daňové priznania, INTRASTAT. Svoje služby ponúka klientom v Slovenskej
i v Českej republike.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
ARCHITEKTI BOBEK JÁVORKA
s. r. o.
2007
5
Bratislavská cesta 80, 931 01 Šamorín
+421 905 258 353
+421 31 562 79 33
[email protected]
http://www.abj.sk
ARCHITEKTI BOBEK JÁVORKA,s. r. o. sa zaoberá kompletným
projektovaním pozemných stavieb (od štádia konceptu po realizačnú dokumentáciu). Po 17-ročných skúsenostiach s partnermi na území Rakúska sa dnes orientuje na stredné až veľké
projekty hlavne zahraničných investorov na území Slovenska.
Pred vznikom právnickej osoby kancelária dlhé roky pracovala
pod názvom Archstudio Bobek Jávorka, združenie autorizovaných architektov.
~156~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
DEKORCENTRUM JURDA
s. r. o.
2008
2
Južná 117/67, 92202 Krakovany
+421 905 263 748
+421 33 7798 844
[email protected]
http://dekorcentrum.sk
Firma DEKORCENTRUM JURDA vznikla v roku 1995 ako živnosť.
Od začiatku sa špecializovala hlavne na výrobu šablón na pieskovanie a na dekorovanie skla.
V roku 2008 firma zmenila právnu formu a rozšírila svoju pôsobnosť o ďalšie reklamné produkty a služby.
Naša firma Vám ponúka služby v oblastiach:
Gravírovanie a rezanie laserom:
- sklo /poháre, fľaše, čaše, plakety, obrazy, reklamné
predmety,.../
- plast /menovky a tabuľky na dvere, priemyselné štítky, reklamné produkty,.../
- drevo /krabice na víno, obrazy,.../
- koža /prívesky, kľúčenky, diáre, kalendáre.../
- guma /polotovary pre priemyselnú výrobu,.../
- plexisklo /kľúčenky, šablóny pre realizáciu nápisov
a piktogramov,.../
- Nerez /termosky, šálky, ploskačky, prívesky, tabuľky, menovky, reklamné predmety,.../
Gravírovanie - 2,5D CNC frézovanie:
- plast, mosadz, hliník, mramor, sklo,.../tlač.štočky, matrice/
Pieskovacie šablóny:
- laserom vyrezávané kaučukové polotovary, určené pre signmaking v sklárskom priemysle
Dekorovanie skla pieskovaním:
-svadobné poháre
-poháre a čaše na stužkovú
-výročné
a
príležitostné
fľaše,
čaše,
plakety
Pečiatky na počkanie:
- samonamáčacie, všetky druhy a rozmery,.../
-Štočok vyrábame laserom - ľubovolné písmo alebo logo firmy
Reklamné a informačné tabule:
- najlepšie riešenie prezentácie Vašej firmy
- interiérové aj exteriérové /označenie priestorov, budov,
smerov,.../
Reklamné
polepy
automobilov.
Športové trofeje:
- poháre,medaile, plakety, diplomy, figúrky,.../výber podľa
katalógu/
Vianočné a veľkonočné ozdoby a dekorácie z dreva:
- precízne vyhotovenie laserom
- výber z viacerých veľkostí a tvarov
~157~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
SlužbyPersonal servis
s. r. o.
1995
5
Kapitulská 26, 917 01 Trnava
+421 33 5511 111
+421 33 5513 513
[email protected]
http://www.personalservis.sk
Personálno-vzdelávacia agentúra, výber ľudských zdrojov,personálny leasing, psychodiagnostika, identifikácia a analýza
tréningových potrieb, tréningové programy, experimentálne
vzdelávanie, školenie softvéru, e-learning mäkkých zručností.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU
s. r. o.
1996
58
Nám. slobody 10, 909 01 Skalica
+421 34 664 8336
+421 34 664 5339
[email protected]
http://smmskalica.sk
Spoločnosť zabezpečuje prevádzku a hospodárenie s majetkom mesta Skalica. Zabezpečujeme prevádzku športových
zariadení, rekreačných zariadení vrátane kúpaliska, kultúrnych zariadení, škôl a materských škôl, prenájom nebytových
priestorov, prevádzkujeme výrobu Skalického trdelníka a regionálnu vínotéku.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
SlužbyACCOUNT SERVICE
s. r. o.
2004
8
Štefánikova 12, 909 01 Skalica
+421 34 6542 713
~
[email protected]
~
- revízie elektrických zariadení
- vedenie účtovnej evidenci
- predaj kancelárskej a výpočtovej techniky
- ekonomické riadenie
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
INTO Slovakia
s. r. o.
2005
11
Javorová 22, 917 05 Trnava
+421 33 55 120 54
+421 33 55 120 55
[email protected]
http://vykuptonerov.sk
Výkup a predaj tonerov, predaj a servis tlačiarní
~158~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Autoškola Progres
spol. s r. o.
1993
20
Hollého 716/38, 905 01 Senica
+421 34 6512 320
+421 34 6512 320
[email protected]
http://www.autoskolaprogres.sk
Autoškola Progres s. r. o. už od roku 1993 ponúka komplexné služby v oblasti výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie
a dopravnej výchovy. Sme stálym členom slovenskej komory
výcvikových zariadení autoškôl.
Vykonávame:
- výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie na všetky skupiny
motorových vozidiel
- školenia bezpečnosti práce pri prev.údržbe a opravách vozidiel pre vodičov z povolania, referentov a ved.pracovníkov.
- výuku prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie
a vodičov.
- detskú dopravnú výchovu pre MŠ a ZŠ
Autoškola je akreditovaným školiacim strediskom, oprávneným
školiť vodičov profesionálov za účelom získania kvalifikačnej
karty vodiča.
Vykonávame vnútroštátnu a medzinárodnú Autobusovú
dopravu.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Hygesia
spol. s r.o.
1991
30
Matúškovská cesta 881, 92400 Galanta
+421 31 7803 873
+421 31 7804 706
[email protected]
http://www.hygesia.sk
Dovoz a distribúcia potravín: slnečnicový olej, olivy, cestoviny,
vína, alkohol, nealko v Tetrapacku.
Medzinárodná a vnútroštátna kamiónová doprava.
Prenájom nehnuteľnosti.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
O.K.Sped
živnostník
1996
1
Hlavná 27/A, 917 01 Trnava
+421 903 419 329
~
[email protected]
http://www.ok-sped.sk
Sťahovanie. Vypratávanie bytov. Sťahovanie ťažkých bremien.
~159~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
HOTEL EMPIRE****
s. r. o.
1997
21
J. Hajdoczyho 11, 917 01 Trnava
+421 33 5920 800
+421 33 5920 865
[email protected]
http://www.empire-centrum.sk
hotel ~ reštaurácia ~ tenis ~ fitness ~ wellness
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
MILAN GRELL - REVIT
živnostník
1998
1
Železničiarska 100/7, 92400 Galanta
+421 905 654 618
~
[email protected]
~
Revízie elektro- a plynových zariadení, služby a poradenská
činnosť v oblasti BOZP a OP.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
TSP-TESTSERVIS POLÁČEK
s. r. o.
2001
6
Hlboká 21, 917 01 Trnava
+421 903 254 890
+421 33 5502 869
[email protected]
http://www.defektoskop.sk
Nedeštruktívne skúšanie materiálov prežiarením (RT), ultrazvukom (UT), kapilárnymi (PT) a magnetickými(MT) metódami,
vizuálnymi (VT) metódami, vyhľadávanie netesností (LT). Personál certifikovaný podľa STN EN 473. ISO 9001:2008,
14000:2004. Prevádzka Mochovce.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
VÁR-Elektro
s. r. o.
1994
12
nám.Priateľstva 39B/5541, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5524 974
+421 31 5505 752
[email protected]
~
Montáž oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení,
bleskozvodov a výroba rozvádzačov nízkeho napätia, transformačných staníc.
~160~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
PRIMAREAL - Ing. Imrich Juhos
živnostník
2002
1
Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda
+421 905 704 693
~
[email protected]
~
sprostredkovanie nehnuteľností
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
PROGRES-MIMAX - Peter Lošonský
živnostník
1996
2
Coburgova 30, 917 01 Trnava
+421 33 5536 140
+421 33 5536 140
[email protected]
http://www.inzservis.sk
- laserové gravírovanie a rezanie
- samolepky vyrezávané z fólií, reklama na autá, výklady...
- reklamné tabule, informačné tabule, stĺpové tabule...
- svetelné reklamy
- veľkoplošná digitálna tlač /samolepky, bilboardy, banery.../
- informačné systémy
- 3D nápisy
- potlač reklamných predmetov
- pečiatky, laminovanie
- tlač /vizitky, oznámenia, letáky, hlavičkové papiere.../
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Jozef Lanák - LANTECH Slovakia
živnostník
2004
1
Jána Hlubíka 25, 917 01 Trnava
+421 33 5502 156
+421 33 5354 602
[email protected]
http://lantech.sk
Montáž,servis revízie,čerpadiel SIGMA,GRUNDFOS,WILO,EBARA a kompresorov ORLÍK
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
HARMANN
s. r. o.
1997
12
Študentská 39, 917 01 Trnava
+421 33 5344 792
~
[email protected]
http://www.harmann.sk
Montáž a dodávka tepelných a technologických zariadení /
výmenníkové stanice, ÚK, plyn/
~161~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Nexus Plus
s. r. o.
2004
2
Nám. priateľstva 2172/33, 929 01 Dunajská Streda
+421 908 434 862
+421 31 5500 055
[email protected]
http://www.nexusplus.sk
Diagnostické merania v priemysle v oblasti údržby. Vibrodiagnostika, analýza kmitania, dynamické vyvažovanie rotačných súčiastok, laserové nastavenie súosovosti. Termovízne
merania úniku tepla na budovách, termovízne merania v elektrických rozvádzačoch. Ultrazvukové merania hrúbky stien potrubí, zásobníkov, nádrži.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
SK REAL DISP
s. r. o.
2010
1
Poštová 914/2, 924 01 Galanta
+421 948 416 413
~
[email protected]
http://www.rychlocistiaren-kvapka.sk
Rýchločistiareň KVAPKA - chemické čistenie odevov, pranie
a žehlenie textilu a šatstva, žehlenie doneseného textilu, krajčírske opravy a úpravy, pranie textilu pre penzióny, ubytovne,
gastro zariadenia.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
SlužbyM.A.T.C.
s. r. o.
2004
3
Nám. priateľstva 2170/22, 92901 Dunajská Streda
+421 31 5517 514
+421 31 5517 514
[email protected]
http://www.matc.sk
Pôsobí hlavne v západoslovenskom regióne a zaoberá sa poskytovaním konzultačných a integračných služieb zameraných
na podnikové informačné systémy (IT). Ďalej zabezpečuje
komplexné riešenia - návrh a vývoj softvéru, predaj, inštalácia,
poradenstvo a servis - v oblasti informačných systémov. Čiže
od predaja výpočtovej techniky, spotrebného materiálu, cez
poskytovanie služieb, servisných zásahov až po projektovanie,
správu LAN sietí, tvorbu web stránok a vyhotovenia programov
na zákazku podľa požiadaviek zákazníkov.
~162~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
LIONEL
živnostník
1997
1
Františka Hečku 19, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
+421 905 615 354
~
[email protected]
http://www.lionel.sk
Penzion LIONEL pri Trnave, taxislužba LIONEL Trnava t.č.
033/17222, preprava osôb, servis motocyklov, pneuservis,
súkromná zoo, stavanie lacných domov...
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Mária Šišková-STYLDesign
živnostník
1989
4
Starohájska ul. č. 9/B, 919 01 Trnava
+421 907 714 027
~
[email protected]
http://www.styldesign.sk
Firma sa zaoberá obchodnou činnosťou, predajom záclon
a závesov, závesných systémov, postelí a posteľnej bielizne,
matracov, kobercov,nábytku. Dodáva komplexný servis od návrhu interiéru až po samotnú realizáciu.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
UNIS SLOVENSKO
spol. s r. o.
1996
2
Veterná 18/B, 917 01 Trnava
+421 33 5343 41
+421 33 5343 41
[email protected]
http://www.unis.cz
Dodávky priemyselnej automatizácie. Systémy pre riadenie
technologických celkov v energetike, petrochemickom, chemickom farmaceutickom, strojárskom a ďalších druhoch odvetví priemyslu. Dodávky riadiacich a informačných systémov.
Výrobné a informačné systémy. MES, Systémy optimalizácie
a vyššieho riadenia. Vývoj sofwarových nástrojov a mechatronických systémov.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
LAVIMONT INTERNATIONAL
s. r. o.
2006
1
Bučianska 6585/12, 917 01 Trnava
+421 33 5343 241
+421 33 5343 241
[email protected]
http://www.lavimont-international.sk
Dodavky investičných celkov pre chemický, petrochemický priemysel, energetiku a strojárstvo.
~163~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
PMI
spol. s r.o.
2008
2
Čajkovského 51, 917 08 Trnava
+421 905 396 585
~
~
~
Spoločnosť poskytuje dodávky a služby spojené so správou
bytového fondu, inžiniersku činnosť a technické poradenstvo.
Pre spoločenstvá vlastníkov bytov, vlastníkov bytov zabezpečí
výberové konania dodávateľov prác a financovanie obnovy
bytového domu. Zabezpečí predprípravné činnosti v rámci
platnej legislatívy, prípravné práce a komplexnú realizáciu rekonštrukcie bytových domov.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Ľubomíra Ďuračková - Hotel DREAM
živnostník
2001
14
Kapitulská 12, 917 01 Trnava
+421 33 5924 111
+421 33 5924 115
[email protected]
http://hoteldream.sk
Poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Penzión Lux
živnostník
1998
1
Nitrianska 16/1, 917 01 Trnava
+421 33 5513 675
+421 33 5513 675
[email protected]
http://www.penzionlux.sk
Penzión Lux sa nachádza na okraji Trnavy, v dosahu diaľnice
D1. Ponúka bohaté raňajky, bezplatné pripojenie na internet
a bezplatné parkovanie.
Hostia v penzióne Lux si môžu vychutnať ubytovanie s tradíciou
a rodinnou atmosférou. Všetky komfortné izby majú vlastnú kúpeľňu, chladničku a TV.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
CHERAD
s. r. o.
2004
4
Farský Mlyn 2, 917 01 Trnava
+421 33 5521 122
+421 33 5521 122
[email protected]
http://www.cherad.sk/
Chemické poradenstvo,legislatíva, ADR, obchodná činnosť
špeciálne suroviny a chemikálie.
~164~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
ELVYT
spol. s r. o.
1992
12
Nobelova 12, 917 00 Trnava
+421 33 5512 785
+421 33 5514 384
[email protected]
http://www.elvyt.eu
Firma zabezpečuje dodávky, montáže, opravy, odborné skúšky a prehliadky, modernizácie a servis výťahov všetkých typov
a druhov s nosnosťou a dopravnou rýchlosťou podľa želania
zákazníka.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
BAR.BAR
s. r. o.
2004
20
Jeruzalemská 12, Trnava
+421 905 612 320
+421 33 5512 511
[email protected]
http://www.penzionpatriot.sk
Penzión a reštaurácia Patriot sa nachádza v centre starobylej Trnavy,na jednej z najstarších a najatraktívnejších ulíc na Slovensku!
Štýlové prostredie penziónu Patriot zasadeného v centre Trnavy Vám poskytne vysoký komfort služieb. Je našou cťou poskytnúť Vám nadštandardné ubytovanie v 3-hviezdičkovom penzióne, kvalitné reštauračné služby, firemné, rodinné a biznis akcie.
Reštaurácia v penzióne Vás poteší neodolateľnými chuťovými výletmi po svete medzinárodnej či slovenskej kuchyne. Vynikajúce jedlá si žiadajú vynikajúce vína. Ponúkame
Vám bohatý výber vín od najlepších slovenských výrobcov.
v priebehu roka organizujeme ruskú, sedliacku, maďarskú,
mediteriánsku kuchyňu, či poľovnícke hody. Využite atraktívnu polohu v krásnom prostredí na rannú kávu, poobedný čaj, večerný koktejl, či v rámci celého dňa na chutnú kuchyňu v spoločnosti príjemných ľudí, teraz i na letnej terase.
Tešíme sa na Vás v príjemnom a tichom prostredí.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Beryl 3P
s. r. o.
2006
1
Kapitulská 10, 917 01 Trnava
+421 905 209 939
+421 33 5537 389
[email protected]
http://beryl3p.sk
Izolácia vlhkého muriva chemickou injektázou, opravou plochých striech náterom, predajom farieb.
~165~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Eva Timárová A+A Economic control
živnostník
2005
1
Nebojsa 65, 924 01 Galanta
+421 904 237 728
+421 31 7803 225
~
[email protected]
- spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, daňových priznaní, DPH, miezd, podnikateľských zámerov.
- bezplatné poradenstvo.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
ESM YZAMER,energetické služby a monitoring
s. r. o.
1998
41
Skladová ul.2/B, 917 01 Trnava
+421 33 5545 913
+421 33 550 157
[email protected]
http://www.yzamer.sk
Analýzy a štúdie na podporu znižovania energetickej náročnosti budov, priemyselných celkov.
Projekcia a realizácia obnoviteľných zdrojov tepla:
- el.tepelné čerpadlá
- plynové tepelné čerpadlá
- slnečné kolektory
- fotovoltaicke články,striedače
- malé veterné elektrárne
- malé bioplynové stanice
Projekcia a realizácia MaR a SMART sietí:
- zber dát,z meračov tepla, vodomerov, elektromerov, plynomerov, pomerových meračov tepla
- riadiace systémy pre vykurovanie a klimatizáciu
Projekcia a realizácia mikrokogenerácie.
Projekcia a dodávka predizolovaného potrubia FLEXALEN
a TZB.
Prevádzka tepelných zdrojov.
Financovanie tepelných zdrojov:
- splácanie tepelných zdrojov z úspor
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Ing. Jolana Takácsová
živnostník
1992
2
Z. Kodálya 769/29, 924 00 Galanta
+421 31 7805 303
+421 31 7805 303
[email protected]
~
Účtovné, ekonomické a daňové poradenstvo, vedenie účtovnej
evidencie, audítorské služby
~166~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Ing. Renata Zálešáková
živnostník
2004
1
Mierová 1436/43, 924 01 Galanta
+421 908 420 645
~
[email protected]
http://www.rreality.sk
Realitná činnosť, spracovávanie znaleckých
sprostredkovanie úverov.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
WITTO
s. r. o.
2002
7
Ružová 19, 909 01 Skalica
+421 34 2251 011
+421 34 2251 022
[email protected]
http://www.witto.sk
- externé spracovanie jednoduchého a podvojné účtovníctva,
miezd a účtovné poradenstvo
- inštalácie a servis informačných systémov ako PREMIER
a MRP
- inštalácia a správa virtuálneho telefónneho systému VIPHONE
- predaj a servis počítačovej a kamerovej techniky, pripojenie
k internetu (adsl, WIFI)
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Penzion LUXOR
živnostník
2004
1
Šturova 25, 91700 Trnava
+421 903 379 369
+421 33 5512 768
[email protected]
http://www.penzionluxor.sk
Penzion Luxor ponúka ubytovanie v klimatizovaných priestoroch s bezplatným wifi pripojením a parkovaním v areály penziónu vzdialeného 10 minút chôdze od centra mesta. Ponúka
ubytovanie v jednolôžkových, dvojlôžkových izbách, v apartmánoch s vyšším štandardom a apartmánom vybaveným na
dlhodobé ubytovanie.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Peter Kizák - Grand Piano Service
živnostník
1990
1
Hviezdoslavova 2/818, 924 GALANTA
+421 905 958 370
~
[email protected]
http://www.pianoservice.sk
Ladenie, opravy a údržba klavírov.
~167~
posudkov,
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Autopožičovňa Ing. Riják
živnostník
1991
1
Štúrova 25, 917 00 Trnava
+421 903 458 299
+421 33 55 48 299
[email protected]
http://autopozicovna-rijak.sk
Ponúka autá značky Škoda na dlhodobý a krátkodobý
prenájom.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
SPOROMED
s. r. o.
1997
3
Slnečná 1573/66, 924 01 Galanta
+421 31 7806 784
+421 31 7806 786
[email protected]
http://www.sporomed.sk
Činnosť cestovnej agentúry, vedenie jednoduchého a podvodného účtovníctva a spracovanie mzdovej agendy.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
TIP-TOP Services
s. r. o.
2004
200
Trstinska 10, 917 01 Trnava
+421 33 533 12 68
+421 33 533 12 69
[email protected]
http://www.tip-top-services.com
Facility management a priemyselné čistenie.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
ADINA - firma na zážitky
s. r. o.
2008
4
Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava
+421 944 078 245
~
[email protected]
http://www.darcekyazazitky.sk, www.adina.sk
ADINA – firma na zážitky, s. r. o. sa zaoberá predajom originálnych zážitkových darčekov napr. lety balónom, jazdu
na Ferrari, let stíhačkou, tandemový zoskok, bungee jumping,
vyhliadkové lety, splavy riek, ochutnávku vína, relaxačné a romantické pobyty a pod.
~168~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
ECT Slovakia
s. r. o.
2005
1
Modranská 2, 917 01 Trnava
+421 910 969 023
+421 33 551 790
[email protected]
http://www.ectslovakia.sk
Služby v oblasti čistenia grafitov a prevencie pred grafitmi.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
SPEA
s. r. o.
2009
5
Gorkého 2462/34, 909 01 Skalica
+421 908 112 623
~
[email protected]
http://www.spea.sk
Servis priemyselnej elektroniky, opravy strojov, oprava elektroniky, programovanie plc Siemens, sw, hw, vyvoj elektroniky,
oprava motorov.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Vladimír Mikušovič-MONTOS
živnostník
1992
7
Štefánikova 715, 905 01 Senica
+421 34 6517 810
+421 34 6517 810
[email protected]
http://www.montos.szm.sk
Montáže, opravy, servis:
- elektroinštalácie
- vodoinštalácie
- revízie elektro
- výchova a vzdelávanie - školenie a skúšky elektro § 21, 22,
23 vyhl. č. 509/2009 Z.z.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Martin Lednický - MATISEK
živnostník
2010
1
L.Novomeského 1214/72, 905 01 Senica
+421 940 887 771
~
[email protected]
http://www.matisek.eu
- čistiace a upratovacie služby,
- predaj čistiacej techniky, čistiacich pomôcok a ekologickej
drogérie
~169~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
T-Project
s. r. o.
2005
1
Radničné nám. 378/15, 929 01 Dunajská Streda
+421 905 362 047
~
[email protected]
http://www.t-project.sk
Hlavným profilom je projektová a inžinierska činnosť, v rámci
ktorej komplexne spracovávame všetky fázy predprojektovej
a projektovej dokumentácie:
- poľnohospodárskych stavieb
- občianskych stavieb
- bytových stavieb
- stavieb pre služby a obchod
- drobných stavieb
- stavieb pre kultúru a školstvo
- stavieb pre výrobu a skladovanie
- rekonštrukcie objektov - prístavby, nadstavby, prestavby a vizualizácie týchto stavieb
V rámci našej činnosti zabezpečujeme:
- získavanie vstupných podkladov pre investičný zámer
- štúdie stavby
- dokumentácie k územnému rozhodnutiu a jeho prejednanie
s úradmi vrátane zaistenia územného rozhodnutia
- dokumentácie k stavebnému povoleniu a jeho prejednanie
s úradmi vrátane zaistenia stavebného povolenia
- vypracovanie realizačnej dokumentácie
- dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby
- autorský dozor projektanta
- spoluprácu pri kolaudácii stavby vrátane zaistenia kolaudačného rozhodnutia
- rozpočty stavebnej časti
- návrhy a posúdenia teplotechnických vlastností objektov
- návrhy a posúdenia vnútorného osvetlenia miestností
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
DESO - Eduard Drobný
živnostník
1994
2
Jánošíkova 22, 917 00 Trnava
+421 33 5515 489
+421 33 5515 489
[email protected]
http://www.deso.szm.sk
Oprava a predaj šijacej,rezacej a žehliacej techniky, ND do
hobby aj priemyselných strojov, ihiel,nití, nožov do rezacích
píl...
~170~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
MediaMenu
s. r. o.
2009
6
Hviezda 20, 917 01 Trnava
+421 948 388 466
~
[email protected]
http://www.mediamenu.sk
Fotografické služby, reklamná fotografia, produktová fotografia, natáčanie video spotov, grafické štúdio, spracovanie videa.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
R.B.X.T., a. s.
a. s.
2001
7
Potočná 40, 909 01 Skalica
+421 34 6601 030
+421 34 6649 062
[email protected]
http://www.rbxt.sk/
Spoločnosť R.B.X.T. funguje od roku 2001 ako jeden z najvýznamnejších dodávateľov technológie LED obrazoviek a súvisiacich video služieb na Slovensku a v Českej Republike.
Naše služby dlhodobo využíva veľa agentúr organizujúcich
podujatia, televízie, mestské úrady, športové a kultúrne organizácie, armáda.
Disponujeme 80 m2 obrazovej plochy, ktorá je ideálna pre vnútorné aj vonkajšie použitie a variabilne modifikovateľná. Vďaka
nej a našim skúsenostiam dokážeme zabezpečiť i neštandardné riešenia – nespojité plochy, horizontálne alebo vertikálne
pásy, oblúky. Obrazovky ponúkame ako komplexné riešenie
vrátane vlastného supportu, je tiež možné ich postaviť na pódium, podstavce alebo lešenie. v spolupráci s partnermi vieme
zabezpečiť mnohonásobne viac LED plochy (X-Factor Nova
200m2).
Vďaka odborne školenému personálu, profi kamerám, video
mixom a ďalšej technike, nie je problém zabezpečiť kompletný
videoservis pre akýkoľvek druh podujatí na výbornej úrovni.
Technicky náročné podujatia často vyžadujú prenos videa
a zvuku na diaľku. Bezdrôtový prenos na vzdialenosť až 10 km
vo voľnej viditeľnosti alebo optickým káblom do vzdialenosti
600 m nie je pre nás problémom.
~171~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
PERFECTS, a. s.
a. s.
1990
1
Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5529 374
+421 31 5527 827
~
~
- prevádzkovanie lokálneho televízneho vysielania
- výuka cudzích jazykov
- usporadúvanie dlhodobých a krátkodobých kurzov
- usporadúvanie a zabezpečenie konferencií
- prekladateľská činnosť
- vydavateľská činnosť
- reklamné a marketingové služby
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných
zariadení
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
CONTRACT REALITY, s. r. o.
s. r. o.
2007
1
Clementisove sady 907/19, 924 00 Galanta
+421 907 756 881
~
[email protected]
http://www.contractreality.sk
Kľúčovým podnikateľským zámerom našej spoločnosti je ponúknuť komplexný servis v oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami. Vízia a stratégia spoločnosti spočíva na dôslednej realizácii postupových krokov, t.j. od prvého kontaktu s klientom
až po finálnu fázu transakcie nehnuteľnosti.
~172~
S t a v e b n í c t v o , i n ž i n i e r s ka č i n n o s ť
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Primastav
s. r. o.
2000
32
V. Clementisa 13, 917 01 Trnava
+421 33 5531 157
+421 33 5531 076
[email protected]
http://www.primastav.sk
- stavebná výroba a stavebná mechanizácia a doprava,
- realizácia zemných a búracích prác, prenájom stavebných
strojov, realizácia stavebných prác, práce autožeriavmi a manipulátormi, nakladanie so stavebnými - nie nebezpečnými
odpadmi
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
ELEKTROPROJEKTA SLOVAKIA
s. r. o.
1999
4
Vajanského č. 58, 921 01 Piešťany
+421 33 790 2187
+421 33 774 0687
[email protected]
~
Realizácia čistých priestorov pre farmáciu zdravotníctvo, elektrotechnický priemysel, inžinierska činnosť vo výstavbe.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Ing. Marcel Hipík
živnostník
2007
1
Špačinská cesta 6, 917 08 Trnava
+421 903 565 430
~
[email protected]
~
Aarchitektonický ateliér: marcel hipík
Keď stavať, tak po svojom...
bytová výstavba a priemyselná výstavba od začiatku...
- návrh
- štúdia
- vizualizácia
- projekt
- inžinierska činnosť
- poradenstvo
Keď bývať, tak po svojom...
tvorba interiérov a exteriérov do konca..
- návrh
- vizualizácia
- projekt
- realizácia
- poradenstvo
~173~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
DAM MANAGER
spol. s r. o.
2000
2
Hlavná 905, 922 41 Drahovce
+421 33 7783 671 mob: 0907 436 052
+421 33 7783 002
[email protected]
http://www.dammanager.sk
Obchodno-stavebná firma. Stavebné práce. Rekonštrukcie. Predaj a montáž stavebných výplní -okná, dvere plastové. Drevenné,hliníkové m garážová brány. Montáže sádrokartónových
systémou.zatepnenieo bjektov. Predaj a montáž drevodomov
a nízkoenergetických domov.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
MONTAS - Holiš Ľubomír
živnostník
1990
1
Bučany 244, 919 28 Bučany
+421 905 897 784
+421 33 7435 545
[email protected]
http://www.montas.sk
Stavebnomontážna firma v súčastnosti realizácie najmä:
interier-sadrokarton, obklady, dlaz, maľby, pl.podlahy, sanita,
elektroexterier-zateplovanie, výroba zámkovej dlažby a umelého kameňa, obkladovetehličky.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
LEKOMAS
sro
2004
4
Lehnice 89, 93037 Lehnice
+421 31 5586 100
+421 31 5586 127
[email protected]
~
Osobná doprava
Nákladná doprava
Stavebné práce
Zemné práce
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Lutzbauer Radoslav
živnostník
2002
1
Hajdoczyho 18, 917 01 Trnava
+421 905 869 346
~
[email protected]
http://www.stukater.sk
Vykonávame štukatérske práce, obnovu hystorických fasád,
umelecko remeselné práce, monáž obkladu z lícovej tehly.
~174~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Karovič
spol s. r. o.
2007
8
Vendelínska 51, 900 55 Lozorno, prevádzka: Vinohradská
566,925 51 Šintava
+421 915 733 016
+421 31 7895 040
[email protected]
ttp://www.karovic.sk
- výroba a preprava certifikovaných betónových zmesí
- výroba stropov
- betónové výrobky:šalovacie, murovacie tvárnice, vodomerné
šachty
- výroba prefabrikátov
- výroba filigránov
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
CM-STAV-MONT
s. r. o.
2005
18
Dolné Saliby 214, 925 02 Galanta
+421 907 623 248
+421 31 7853 055
[email protected]
http://www.cmstavmont.sk
Stavebné práce, stavby na kľúč, rekonštrukcie stavieb a priemyselných objektov, komplexná dodávka odborná montáž.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
AGROSTAV Trnava
a. s.
1992
50
Priemyselná 2, 917 01 Trnava
+421 33 5511 369
+421 33 5515 481
[email protected]
http://www.agrostavtrnava.sk
Stavebné práce HSV a PSV pre bytovú výstavbu, školské objekty, výrobné objekty, objekty pre poľnohospodársku výrobu.
Dopravné služby - žeriavy, zemné stroje, manipulačná plošina,
nákladné vozidlá.
Služby hydromelioračného charakteru.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Štefan Gálik-Gálik a spol.
živnostník
1992
6
Agátová 1324, 905 01 Senica
+421 905 569 363
+421 34 6574 844
[email protected]
~
Stavebné práce, vedenie účtovníctva, hydroizolácie striech, zatepľovanie objektov.
~175~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
MIKROVRT
spol. s r.o.
1998
42
Sládkovičova 67, 920 41 Leopoldov
+421 33 7342 525
+421 33 7342 525
[email protected]
http://www.mikrovrt.sk
- výstavba a rekonštrukcia inžinierskych sietí potrubí bezvýkopovou technológiou
- realizácia bytových, občianskych a priemyselných stavieb
a ich rekonštrukcií
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Andrej Kopáčik - STAVAK
živnostník
1999
1
Coburgova 17/A, 917 01 Trnava
+421 33 5340 393
+421 33 5340 394
[email protected]
~
KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO • Montáže obkladov a dlažieb • Rekonštrukcia kúpeľní • Výmena bytových jadier • Murárske
práce • Doprava materiálu na stavbu
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
INVESTEFEKT, spol. s r.o.
spol. s r.o.
1996
19
Hurbanova č. 64, 920 01 Hlohovec
+421 33 7300 018
+421 33 7300 020
[email protected]
http://www.investefekt.sk/stavebny-zavod/
Konzultačno-poradenská činnosť, školiteľská v oblasti stavebníctva a investičnej výstavby. Výstavbu rodinných domov. Nadstavby bytových domov. Rekonštrukcie a modernizácie administratívnych priestorov, bytov a rodinných domov. Dodávku
a pokládku všetkých druhov podláh. Exteriérové a interiérové
obklady a dlažby. Povrchové úpravy stien a stropov nátermi, stierkou a obkladmi. Tepelné izolácie vrátane zateplenia
a opravy fasád stavebných objektov. Izolácie a hydroizolácie
rovných striech, vrátane izolácií proti zemnej vlhkosti a tlakovej vody. Izolácie proti úniku ropných a chemických látok vrátane protiradónovej bariéry. Zemné stavebné práce vrátane
betonárskych prác a izolácií. Stavebné práce každého druhu.
Realizáciu inžinierskych sietí. Poradenstvo v oblasti investičnej
činnosti.
~176~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
GORDON CONSTRUCT, s.r.o
s.r.o
2000
1
Kapitulská 446/4, 917 01 Trnava
+421 904 429 607
+421 33 5511 002
[email protected]
http://gordon.sk/
GORDON Construct spol.s.r.o bola založená v roku 2000
so zameraním na dodávku a montáž montovaných rodinných
domov a objektov pre rekreáciu a oddych. Samozrejmosťou
je dodávka montovaných domov podľa podmienok, dispozičných riešení a architektonických návrhov zákazníka so zabezpečením vypracovania projektovej dokumentácie.
GORDON Construct spol.s r.o ponúka:
- rodinné domy, chaty, penzióny, objekty pre obchod a služby
- vypracovanie projektu podľa želania a potrieb zákazníka
- zabezpečenie financovania formou hypotekárneho úveru
- dodávka stavby na kľúč do 80 pracovných dní
- poistenie objektu
- doprava v trnavskom kraji zdarma
- bezplatné poradenstvo bytového a záhradného architekta
- služba geodeta
~177~
S t ro j á r s t v o , ko v o o b rá b a n i e , h u t n í c t v o
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
ISPE
s. r. o.
2009
9
Nobelova 12, 917 01 Trnava
+421 908 933 277
~
[email protected]
http://www.ispe-tech.com
Spoločnosť ISPE, s. r. o. ponúka dizajn produktu (tvorba vizuálnej identity produktového portfólia, ktorá je následne implementovaná do jednotlivých jeho produktov. Ich jednotlivé plastové
a kovové komponenty sú nadizajnované v 3D solid modeloch,
na ktoré nadväzujú ďalšie fázy vyhotovenia prototypov a výroby foriem a nástrojov), kompletný vývoj vrátane prototypov,
nástrojov, foriem a procesných prípravkov, kompletnú prípravu
na výrobný proces a v prípade požiadavky aj výrobu samotnú.
Ponuka: Dizajn dielu – Výroba prototypov – Vstrekovacie formy – Lisovacie nástroje – Procesné prípravky – Výroba plastových dielov – Výroba kovových dielov – Lakovanie – Montáž.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
RIVA
spol. s r.o.
1992
7
D.Jurkoviča 847/24, 909 01 Skalica
+421 34 6644070
+421 34 6644070
[email protected]
Výroba malých kovových konštrukcií a výrobkov z plechu, vrátane povrchovej úpravy práškovou farbou (komponenty kovového nábytku, sanitárne výrobky, a pod.).
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
AGROFINAL
s. r. o.
1991
42
Mierová 24, 920 01 Hlohovec
+421 33 7301231
+421 33 7301234
[email protected]
http://www.agrofinal.sk
- výroba komponentov pneumatického systému MISTRÁL na
sejacie stroje,
- výroba záhradných sejacích strojov MINIMISTRÁL,
- predaj a montáž splyňovačov na alternatívny pohon osobných áut(benzín a LPG).
~178~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
SKARTEK
s. r. o.
2010
8
Kapitulská 17, 917 01 Trnava
+421 33 5936015
~
[email protected]
http://www.skartek.com
Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v strojárstve.
Konštruktérske práce v strojárstve, tvorba tech. dokumentácie,
technické preklady.
Výroba obrábaných, zváraných dielcov, prípravkov a nástrojov, dielcov z technických a špeciálnych plastov, výroba lisovacích foriem a nástrojov.
Vývoj, výroba a montáž špeciálnych, jednoúčelových strojov,
kompletizácia a montáž mechanických častí strojov a strojných
zariadení, priemyselný transfer.
Školenia a projekty pre zvyšovanie produktivity práce (LEAN,
ANDON, SMED, atď.).
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Keil Anlagenbau
s. r. o.
1999
2
Cintorínska 410,919 21 Zeleneč
+421 33 5541 248
+421 33 5541 248
[email protected]
http://www.keil-anlagenbau.sk
Keil Anlagenbau sa zaoberá plánovaním, montážou a servisom zariadení na skladovanie kvapalín. Zásobné nádrže, potrubné rozvody, čerpadlové stanice, záchytné vane sú súčasťou
dodávok firmy Keil Anlagenbau. Zákazníkmi sú firmy z chemického, automobilového a potravinárskeho priemyslu, ako aj
výrobcovia farieb a lakov.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
ŽOS Trnava
a. s.
1924
1200
Koniarekova 19, 917 21 TRNAVA
+421 33 5567111
+421 33 5567104
[email protected]
http://www.zos.sk
ŽOS Trnava, a. s. je najväčšou dielňou na opravy železničných
vozňov v strednej Európe. Spoločnosť vyrába nové nákladné železničné vozne, vykonáva revízie nákladných vozňov,
osobných železničných vozňov, ich prestavby a modernizácie, opravy podvozkov, brzdových komponentov, ťahadlového a narážacieho ústrojenstva, výrobu a opravy dvojkolesí.
Firma systematicky rozvíja aktivity v oblasti strojárskej novovýroby, výroby zvarencov, CNC obrábania pre železničný a ďalšie oblasti priemyslu.
~179~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Pewa SK
s. r. o.
2007
1
Trstínska 10, 917 01 Trnava
+421 33 5545871
+421 33 5545871
[email protected]
http://www.pewask.sk
Kovoobrábanie, CNC sústruženie,frézovanie.
Zváranie,zámočnícke práce, zákazková výroba, brúsenie na
plocho, na guľato.
Predaj Nástroje-Náradie-Meradlá pre kovoobrábanie.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Servis excenter technik
s. r. o.
2003
3
V. Clementisa 53, 917 00 Trnava
+421 33 5501 402, +421 903 252 768
+421 33 5501 402
[email protected]
~
Strojárska firma zaoberajúca sa meraním,skúšaním a overovaním bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov v prevádzke,stanovených STN 21 0700 a servisom a opravami výstredníkových lisov od 6,3t do 100t z produkcie bývalej firmy
Šmeral Trnava.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
MOVET
spol. s r. o.
1999
19
Krajinská 3, 921 01 Piešťany
+421 33 55 03 041
+421 33 55 03 774
[email protected]
http://www.movet.sk
Manažérstvo návrhu, zváranie, montáž technologických celkov v klasickej a jadrovej energetike a ostatných priemyselných
odvetviach. Medzi naše prioritné služby patrí:
- montáž plynovodov
- výroba oceľových konštrukcií
- výroba nádrží
- zváranie, montáž, rekonštrukcie, oprava a údržba tlakových,
plynových a technologických zariadení klasickej a jadrovej
energetiky
- predizolované potrubné rozvody
- výmenníkové stanice
- technologické celky v potravinárskom priemysle - nerezové
~180~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
TLG POROROŠTY
s. r. o.
2010
8
Mikovíniho 12, 917 00 Trnava
+421 33 5521 029
+421 33 5521 029
[email protected]
http://www.tlg.sk, www.pororosty.sk
Firma sa zaoberá výrobou oceľových podlahových roštov, schodiskových stupňov, a typických roštov a autoroštov.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Brovedani Slovakia
s. r. o.
2004
270
Parková 1414/8, 924 01 Galanta
+421 31 7804236
+421 31 7804238
[email protected]
http://www.brovedanigroup.com
Výroba kovových mikrokomponentov pre automobilový
priemysel.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Kovýr
s. r. o.
1989
25
Baka 376, 930 04 Baka
+421 905 603923
+421 31 5584168
[email protected]
http://www.kovyr.sk
Spoločnosť KOVÝR s. r. o.bola založená v roku 1989. Od svojho počiatku sa zameriavala na atypickú výrobu, obrábanie
kovov, sústružnícke a zámočnícke práce.Vo svojich výrobných
priestoroch disponuje špičkovým strojovým vybavením, ktoré
umožňuje zvládnuť aj náročnejšie projekty.
Ponúkame výrobu /príp.technickú výpomoc/, rôznych zámočníckych výrobkov. Máme mnohoročné skúsenosti ako výrobca
telekomunikačných stožiarov. Spoločnosť umožňuje efektívnu
výrobu ťažkých a stredne ťažkých konštrukcií bežných zámočníckych konštrukcií a doplnkov. Do ďalšieho sortimentu
výrobného programu patria aj bežné zámočnícke výrobky do
exteriéru. Povrchová úprava výrobkov je zabezpečená podľa
požiadavky zákazníka.
V našom tíme pracujú skúsení odborníci, ktorí rozumejú svojej
práci, sú flexibilní a dynamickí.
Produkty a služby: výroba zámočníckych výrobkov pre stavby,
kusová a sériová výroba atypických zákaziek, CNC ohýbanie,telekomunikačné stožiare, výroba a prenájom podperných
stojek, zabezpečenie povrchovej úpravy (farbenie, pozinkovanie), ostatné zámočnícke práce, konštrukčné práce.
Firma KOVÝR s. r. o. je schopná zabezpečiť celú zákazku od
prijatia návrhu, cez realizáciu až po samotnú montáž vrátane
záruky.
~181~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
WINFA
s. r. o.
1996
20
Trstínska 21, 917 01 Trnava
+421 33 5343411
+421 33 5343413
[email protected]
http://winfa.sk
Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom oteruvzdorných plechov HARDOX, vysokopevných plechov WELDOX,
DOMEX, QSTE..., pancierových plechov ARMOX a nástrojových plechov TOOLOX. Dodávanie výpalkov na mieru, výroba náhradných oteruvzdorných dielov na stavebnú, drviacu,
recyklačnú techniku...
Ďalšie služby: vŕtanie, zahlbovanie, rezanie závitov od 8 - 80 mm,
skružovanie a ohraňovanie.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Horňák Ján
spol. s r. o.
2000
25
Na Výhode 338, 922 21 Moravany nad Váhom
+421 33 7622091
+421 33 7622091
[email protected]
http://hornak.sk
Strojárska firma.
Výroba reklamných nosičov.
Výroba mestského mobiliaru
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
TOMA INDUSTRIES
s. r. o.
1963
90
Priemyselná 10, 918 38 Trnava
+421907121006
+421335513531
[email protected], [email protected]
http://www.toma.sk
Strojárska fabrika so silným zázemím v oblasti opracovania.
Hlavnou výrobnou náplňou je zákazková výroba v oblasti zvárania, obrábania, striekania a montáže. Ponúkame kapacity na
sústruhoch, karuseloch, horizontkách, vyvrtávacích centrách
a iných technológiách. Naša spoločnosť je výrobcom Excentrických lisov, pôvodne pod značkou Šmeral, s tvárniacou silou
do 100ton.
~182~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Didaktik
družstvo
1972
180
Pod Kalváriou 22, 909 01 Skalica
+421 34 664 5321
+421 34 664 5631
[email protected],
[email protected]
http://www.didaktik.sk
Stredne veľká firma s vyše 35 ročnou tradíciou zameraná predovšetkým na:
- spracovanie tenkých plechov / vysekávanie, laser, ohraňovanie, práškovanie/
- výrobu a osádzanie DPS / klasické i SMD/
- rotačné obrábanie / sústruženie, frézovanie - klasické i CNC/
- nástrojárske práce / elektroerozívne rezanie, hĺbenie/
- polygrafia, stolárstvo
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
HKS Forge
s. r. o.
1986
170
Coburgova 84, 917 02 Trnava
+421 33 5536355
+421 33 5536060
[email protected]
http://www.hksforge.sk
Spoločnosť HKS Forge patrí medzi najväčšie kováčne v stredovýchodnej Európe.
Zámerom spoločnosti je stabilná pozícia na trhu s výkovkami
pre partnerov z oblasti automobilového priemyslu a všeobecného strojárstva, ale aj poľnohospodárskeho a železničného
priemyslu.
Kováčňa je vybavená kovacími linkami s 8 zvislými a 3 horizontálnymi zápustkovými lismi. Tepelné spracovanie je zabezpečované v priebežných a vozových peciach. Tvarová presnosť je
dolaďovaná na 2 kalibrovacích lisoch so silou 1000 a 2000
Ton. Náradie je vyrábané vo vlastnej réžii.
Sortiment spoločnosti tvoria zápustkové výkovky v rozmedzí
hmotností 0,5 až 25 kg a maximálnym priemerom výkovku
290 mm.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Maschinen -und Werkzeugbau
s.r.o
1994
18Priemyselná 8, 924 01 Galanta
+42131 7805244
+42131 7805245
[email protected]
http://www.maschinen.sk
Výroba, vývoj a predaj zakružovačiek a ohýbačiek profilov,
horizontálnych lisov, vysekávače prienikov rúr,vybrusovače rúr,
rovinné brúsky.
~183~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
PROFINT
spol. s r. o.
1991
20
M. A. Beňovského 457/60, 922 03 Vrbové
+421 33 7792547
+421 33 7718939
[email protected]
http://www.profint.sk
Strojárska firma zameraná na atypickú strojársku výrobu.
Časť produkcie je pre stavebnú oblasť - zábradlia, schodiská,
brány, ploty, markízy, špeciálne konštrukcie.
Druhá časť produkcie je výroba súčiastok, zvarencov, dielov
na objednávku v kusových alebo malosériových množstvách.
Časť produkcie sú strojárske časti pre zubolekárske súpravy.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Walner Oto - WABIZ SK
živnostník
1999
3
Nobelova 12, 917 01 Trnava
+421 33 5936431
+421 33 5936431
[email protected]
http://wabiz.sk
CNC sústruženie, frézovanie, vŕtanie, výroba náhradných dielov pre sejacie stroje MISTRAL,PNEUSEJ,ACCORD a poľnohospodárske stroje.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
DANEX
s. r. o.
2000
80
Dr. Schaefflera 2, 90901 Skalica
+421 34 690 61 60
+421 34 690 61 62
[email protected]
http://www.danexsro.sk/
Služby:
- strojárenská výroba, kovoobrábanie, kovovýroba, sústruženie, frézovanie, vŕtanie, zákazková výroba
Výrobné spektrum:
- ložiskové krúžky, ložiskové klietky, špeciálne ložiská, frézované diely, hriadele a osky, strojné súčiastky, súčiastky z ťažko obrobiteľných materiálov, strojné sústružené a frézované
súčiastky
Technologický park:
- CNC sústruhy, CNC sústružnícke automaty, CNC obrábacie/frézovacie centrá, revolverové jednovretenové sústružnícke automaty, dlhotočné sústružnícke automaty
~184~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Sekov
s. r. o.
1996
26
Štefánikova 715, 905 01 Senica
+421346513001,2
+421346513153
[email protected]
http://www.sekov.sk
- výroba oceľových podlahových roštov
- výroba antikorových roštov
- kovovýroba
- predaj hutného materiálu
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
ZF SACHS Slovakia, a. s.
a. s.
1999
1300
Strojárenská 2, 917 02 Trnava
+421 33-5959-111
+421 33-5959-300
[email protected]
http://www.sachs.sk/
Základným výrobným programom ZF SACHS Slovakia sú spojky pre osobné a nákladné automobily. Od júna 1997 sa výrobný program rozšíril o výrobu hydrodynamických meničov
pre nákladné automobily, autobusy a stavebné stroje a od roku
2000 o generálne opravy spojok pre osobné automobily.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Vaillant Group Slovakia, s. r. o.
s. r. o.
1993
9
Pplk. Pljušťa 45, 909 01 Skalica
+421 34 6966 101
+421 34 6966 108
[email protected]
http://www.vaillant.sk/
Od svojho založenia firma buduje na území Slovenska sieť servisných stredísk a obchodných firiem. v súčasnosti fungujú štyri
obchodné a poradenské Vaillant centrá vykurovacej techniky
v Bratislave, Trenčíne, Lučenci a v Košiciach, kde si každý záujemca z laickej i odbornej verejnosti môže prísť po bezplatnú
radu. Vo Vaillant centrách je možnosť vidieť vybraný sortiment
Vaillant výrobkov a taktiež možnosť ich priameho zakúpenia.
V hlavnom sídle firmy sa nachádza moderné školiace stredisko
pre teoretické a praktické vyučovanie. v oblasti predaja a servisu má značka Vaillant vybudovanú sieť 400 zmluvných obchodných firiem po celom Slovensku a spolupracuje s cca 200
vyškolenými servisnými technikmi.
Vďaka najširšiemu sortimentu udržujeme silnú pozíciu v dôležitých produkčných segmentoch ako sú závesné a stacionárne
kotly, zásobníky teplej vody a elektrické spotrebiče. Stále viac
k tomu prispieva tepelná technika na báze obnoviteľných zdrojov, ako solárne zariadenia a tepelné čerpadlá.
~185~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
ENERGOMONT, s. r. o.
s. r. o.
1993
80Pekárska 11, 91701 Trnava
+421 33 5512368
+421 33 5512369
[email protected]
http://www.energomont.sk/
Ponúkame produkty a služby:
- montáž technologických zariadení v strojárstve a energetike
- výroba oceľových konštrukcií, oceľových nádrží
- vykonávanie montáže, opráv a údržby elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia dodávateľským
spôsobom v rozsahu: elektrické zariadenia do 1000 V;
rozvádzače s menovitým prúdom do 100 A, maximálnym krytím IP 43 v objektoch bez nebezpečného výbuchu
montáž plynových zariadení Médium: zemný plyn, propánbután, bioplyn, vodík, dusík, oxid uhličitý, acetylén, oxid
dusný, chlór, kyslík, čpavok, stlačený vzduch v rozsahu: PZVI PZ-VI- rozvod plynu do pretlaku 0,3 MPa v zmysle STN
38 6413, STN 38 6420, STN 38 6441, STN 38 6460,
STN 38 6462 - rozvod plynov do 20 MPa v zmysle STN
38 6461, STN 38 6479 PZ-VII- spotreba plynu spaľovaním
do výkonu 5 MW v zmysle STN 07 0703, STN 38 6441
defektoskopické kontroly nedeštruktívnymi metódami v odbore; prežarovania; skúšania megnetickými metódami;
skúšania kapilárnymi metódami; skúšania vírivými prúdmi
vykonávanie montáže, generálne opravy, rekonštrukcie opravy, revízie a revízne skúšky zdvíhacích zariadení dodávateľským spôsobom v rozsahu: zdvíhadlá a pojazdné zdvíhadlá
s nosnosťou nad 5000 kg; žeriavy s nosnosťou nad 5000 kg
- vykonávanie montáže, opráv a rekonštrukcií vyhradených tlakových zariadení dodávateľským spôsobom v rozsahu: tlakové
nádoby stabilné “A” do maximálneho pracovného pretlaku 20
MPa, parné a horúcovodné kotly 1 triedy mimo montáže
- cestná motorová doprava-nákladná cestná doprava
- poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
- výroba stavebných materiálov
- uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných
úprav a udržiavacích prác
- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
- uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných
úprav a udržiavacích prác
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
INA SKALICA, spol. s r.o.
spol. s r.o.
1991
2250
Dr. G. Schaefflera 1, 90901 Skalica
+421 34 6 96 11 11
+421 34 6 64 55 68
[email protected]
http://www.schaeffler.sk/content.schaeffler.sk/sk/index.jsp
Výroba a predaj:
- ihlové ložiská, zariadenia a materiál na výrobu ložísk, guličkové ložiská, komponenty pre automobilový priemysel.
~186~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
KOVOTVAR, výrobné družstvo
Družstvo
1953
172
Železničiarska 830, 908 01 Kúty
+421 34 6999 501
+421 34 6999 565
[email protected]
http://www.kovotvar.eu
Kovotvar je tradičným výrobcom kovových výrobkov pre záhradu, domácnosť a dekoráciu ako sú vedrá, kropiace kanvy, vázy, kvetináče, hrnce a podobné nádoby s povrchovou
úpravou žiarovým zinkovaním alebo práškovým farbením. Je
výrobcom kanalizačných lapačov hrubých nečistôt vyhovujúce
európskym normám. Ďalej sa zaoberá kovovýrobou, prevažne
spracovaním plechu a profilových materiálov, ako je lisovanie,
tvarovanie, ohýbanie a pod., 3D ohýbaním rúr do pr. 63x3
mm, zváraním konštrukcií v ochrannej atmosfére MIG/MAG,
bodovým a švovým zváraním atď. v rámci služieb ponúka žiarové zinkovanie výrobkov do hmotnosti max. 3,2 t v zinkovej
vani s rozmermi 1,2 x 1,2 x 7 m zodpovedajúce kritériám normy EN ISO 1461.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
PROFING Piešťany spol. s r.o.
spol. s r.o.
1994
27
Vrbovská 110, 92101 Piešťany
+421 33 7749705
+421 33 7732181
[email protected]
http://www.profing.sk/
PROFING Piešťany s. r. o. sa zaoberá vývojom a výrobou strojov ako:
Drviče plastov, drviče EPS, shredder, nožové mlyny, drvením
gumy, papiera, recyklácia káblov. Rovnačky drôtov, rotačné
rovnačky, kladičkové rovnačky, rovnanie drôtu, strihanie drôtu.
Podávače matíc do zvarolisov, vkladače matíc, orientácia matíc,
podávanie matic. Špeciílne manipulátory, jednoúčelové stroje.
~187~
Z d ra v o t n í c t v o , f a r m á c i a a c h e m i c k ý p r i e m y s e l
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
TATRACHEMA VD
družstvo
1945
175
Bulharská 40, 917 02 Trnava
+421 33 590 1111
+421 33 590 1106
[email protected]
http://www.tatrachema.sk
Výroba a predaj čistiacich prostriedkov – WC čističe, čističe na
nábytok, na podlahy, tepovače, práškové čističe, autokozmetika
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Ing. Mária Majerská - ANEX
živnostník
1991
8
Malženice 233, 919 29 Malženice
+421 33 7436219
+421 33 7434184
[email protected]
http://www.anex.sk
- vývoj a výroba čistiacich a pracích prípravkov, tekutých
mydiel,
- dodávky hygienických potrieb,
- poradenstvo v oblasti používania čistiacich prípravkov a postupov čistenia.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Michal Servátka Aquael M.S Servis
živnostník
2009
3
Šrobárova 6, 917 01 Trnava
+421 904 959 759
~
[email protected]
http://www.aquael.sk
Našim hlavným zameraním je úprava vody. Kladieme dôraz
na vysokú kvalitu a spoľahlivosť ponúkaných produktov a prevedených montáží.
- Domáca filtrácia
- Priemyselná filtrácia
- Zmäkčovače vody
- Odstraňovače železa a mangánu
- Chlórovanie
- UV lampy
- AT stanice
- Dávkovanie
- Iné – viď e-shop
- Návrhy riešení
- Dodávky
- Montáž
- Servis
~188~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
BIOMIN
a. s.
1990
18
Potočná 1/1, 919 43 Cífer
+421335599661
+421335599274 [email protected]
http://www.bio-min.sk
BIOMIN, a. s. je farmaceutická spoločnosť so zameraním na
výrobu lieku ako biopreparátu s vysokým obsahom vápnika,
vyrábaného z vaječných škrupín.Tiež vyrába výživové doplnky, ktoré slúžia na prevenciu osteoporózy. Produkty BIOMIN,
a. s. priaznivo vplývajú na tvorbu a kvalitu kostí a sú vhodné
pre všetky vekové skupiny, zvlášť pre mládež v období intenzívneho rastu, športovcov, ľudí vyšších vekových skupín a ženy
po menopauze. Ideálny doplnok výživy pre aktívnych ľudí
v strednom veku, tehotné a dojčiace ženy, ľudí s nedostatočným príjmom vápnika v strave, pri úrazoch a rekonvalescencii.
Sú vhodné aj pre diabetikov, fenylketonurikov, celiatikov a ľudí
s laktózovou intoleranciou. Neobsahujú žiadne pomocné látky.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
CHEMOLAK
a. s.
1992
249
Továrenská 7, 919 04 Smolenice
+421335560111
+421335560630
[email protected]
http://www.chemolak.sk
CHEMOLAK a. s. je najväčší slovenský výrobca náterových
látok s viac ako 125 ročnou tradíciou. Výrobný program tvorí
výroba náterových látok, živíc, lepidiel, riedidiel a pomocných
prípravkov. Akciová spoločnosť CHEMOLAK ponúka širokú
škálu farieb, lazúr a lakov na rôzne povrchy a pre rôzne oblasti použitia ako je strojárstvo, cestná a železničná doprava,
stavebníctvo, energetika, chemický, drevospracujúci a nábytkársky priemysel a mnohé iné odvetvia.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
H & H Unikov
s. r. o.
1993
7
Paulínska 9, 917 01 Trnava
+421 33 5512200
+421 33 5512200
[email protected]
http://www.hhunikov.sk
Špeciálne náterové systémy a kompozity THORTEX & COPON
pre oceľové a betónové konštrukcie, protikorózne, protichemické, hygienické, protipožiarne. Trvalý styk s ropou, plynom, naftou, kyselinami, vodou, pivom a vínom.
~189~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
LEMOVO
s. r. o.
2009
2
Ružová 277, 929 01 Dunajská Streda
+421905493032
+421315506827
[email protected]
http://www.cod-sk.com
Spoločnosť sa prednostne venuje alternatívnej medicíne, prírodnému liečiteľstvu, zdravej výžive a životospráve, s osobitným zreteľom na výživové prípravky: čajová zmes CoD TM,
vitamíny CoD TM – Vital Plus a Cielený stravovací systém.
Systém vyvinutý Prof. Dr. Thomasom Dávidom, využíva liečivú
silu rastlín z daždivého pralesa, zaručuje výrazné posilnenie
obranyschopnosti organizmu, predstavuje účinnú pomoc poskytnutú prírodou v prípade rakoviny, influenzy typu A, hepatitídy C, chronických a degeneratívnych chorôb.
Uznávaný odborník Lothar Hirneise ( riaditeľ Leading Holistic
Oncological Group a prezident združenia Ľudia proti rakovine ) zaraďuje Protokol CoDTM ( reprezentovaný pánom Prof.
Thomasom Dávidom ) medzi tri najúčinnejšie druhy holistickej
rakovinovej terapie vo svete.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
SLOCHEM
s. r. o.
2000
8
Farský Mlyn 2, 917 00 Trnava
+421 335522572
+421 335522572
[email protected]
http://www.slochem.sk
Chemická výroba, silikónová chémia,inhibítory korózie, polygrafia,prípravky pre pneuservis,čistenie a odmastňovanie.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
G.V. Pharma, a. s.
a. s.
1995
33
Štúrova č. 55, 920 01 Hlohovec
+421 915 981056
+421 33 7320069
[email protected]
~
Predmet činnosti firmy G.V.Pharma, a. s.: veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami, sprostredkovanie obchodu, výskum
trhu a verejnej mienky, kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely
jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
reklamná činnosť, výroba kompostov, hromadná výroba liečiv.
~190~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Adichem Slovakia
s. r. o.
1997
5
Vysoká 39, 919 34 Biely Kostol
+421 335522572
+421 335522572
[email protected]
http://www.adichem.sk
Chemická výroba, prípravky pre polygrafiu,flexotlač,odstraňovače graffiti,odpeňovače,chémia pre pneu servis, odmasťovanie a čistenie.
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Mediprogress, s. r. o.
s. r. o.
1996
9
Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany
+421 33 7624 420
+421 33 7625 010
[email protected]
http://www.mediprogress.sk
MEDIPROGRESS GROUP zahŕňa 2 výrobné závody a 2 obchodné spoločnosti s dílerskou sieťou v 35 krajinách sveta.
Z našej vlastnej produkcie ponúkame:
- fyzioterapeutické prístroje (podvodné masáže, inhalátory,
a pod.)
- stomatologické zariadenia (zubné súpravy a kreslá, zubné
rtg-prístroje)
Ďalej ponúkame z oblasti zdravotníckej techniky:
- narkózne aparáty
- prístroje pre umelú ventiláciu pľúc
- pôrodné vane
- diagnostické rentgeny
- rentgenové filmy
- nemocničné zariadenia
- sterilizačnú techniku
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
GENERICA, spol. s r.o.
spol. s r.o.
1995
50
Vrbovská 39, 921 01 Piešťany
+421 33 7763611
+421 33 7763615
[email protected]
http://www.generica.sk
Generica, spol. s r.o. je najväčším slovenským výrobcom výživových doplnkov so sídlom aj výrobou v Piešťanoch. Naše portfólio predstavuje viac ako 50 prípravkov určených k prevencii
a podpore liečby rôznych ochorení.
~191~
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
Johns Manville Slovakia, a. s.
a. s.
1995
900
Strojárenská 1, 917 99 Trnava
+421 33 5918353
+421 33 5918851
[email protected]
http://www.jm.com/
VÝROBA:
- sklené vlákna na vystužovanie plastov, bitumenov pre všetky
technologie spracovania
VÝROBKOVÝ SORTIMENT:
- Roving na:
- striekanie
- sekanie SMC, BMC
- tkanie, vinutie
- ťahanie profilov
- sekané vlákno pre:
- termoplasty-PA, PP
- reaktoplasty-PES, Epoxy
- pramencová rohož:
- kontaktná technologia
- kontinuálna technologia
- jednoduchý sklenýhodváb
- texturovaný sklený hodváb
- sklený preplet Arasklo, Araver
- kombinovaný sklený preplet KRT
- nízkogramážna rohož
Meno firmy:
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa firmy:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Charakteristika:
CME-Slovakia, s. r. o.
s. r. o.
2005
2
Opoj 151, 919 32 Opoj
+421 90 375 06 14
+421 33 558 36 22
[email protected]
http://www.cme-slovakia.com/index.html
V roku 2005 bola na Slovensku založená firma „CME-Slovakia“, s. r. o., ktorej úlohou je:
- organizácia konečnej výroby “Medicínskeho expertného
komplexu” (KME)
- organizačné zabezpečenie zaškolenia pre prácu s KME
v praxi,
- vrátane predplatených a garančných služieb súvisiacich s využívaním KME.
Práca s KME zahŕňa konkrétne vyhodnotenie výsledkov diagnostiky pacienta, návykov pre určenie aktuálnych príčinnovecných väzieb vzniku patológie v organizme pacienta, určenie a výber nevyhnutných a dostatočných farmaceutických
preparátov, rozličných terapeutických metód, procedúr, produktov pre stravovanie /výživu, vyúsťujúcich do záverečnej
sumarizácie diagnostického procesu.
~192~

Podobné dokumenty

Rozpočet 2012

Rozpočet 2012 Daň z příjmů právnických osob za obce

Více

čisté prostory

čisté prostory Omývat neabrazivními dezinfekčními čistícími prostředky, popř. mírně abrazivními dezinfekčními čistícími prostředky (pouze u broušeného - matného povrchu vždy ve směru brusu) na bázi butylalkoholu ...

Více

Centrum inovací pro technologie inteligentního

Centrum inovací pro technologie inteligentního čidlo může aktivovat různé procesy. Automatické zhasnutí světla v technických místnostech, šatnách nebo dětských pokojích pokud v nich nikdo není. Pokud kdokoli v průběhu noci vstane, nasvítí se ko...

Více

Hardware

Hardware řadič RAID – rozšíření tohoto rozhraní i do oblasti serverů o SCSI - 8, 16 zařízení (nejen disky) na kanál přičemž se počítá i řadič, různé standardy SCSI-2, U2-SCSI, U160SCSI, U320 SCSI (320 MB/s)...

Více