zpravodaj

Komentáře

Transkript

zpravodaj
ZPRAVODAJ
58 / 2 0 0 7
KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY
BŘEZEN
2007
2
KLoM ČR - Z P R A V O D A J č. 58 - B Ř E Z E N 2 0 0 7
Nepravidelná informační tiskovina, pro členy KLoM ČR
Vydává: Předsednictvo Klubu lodních modelářů České republiky
Redakční zpracování a expedice : Jiří Lejsek
Jazykově neupraveno-příspěvky uveřejňovány tak jak dojdou
Uzávěrka tohoto čísla 15. 03. 2007
Adresa tajemníka Svazu modelářů České republiky:
Mgr. Miroslav Navrátil, U Pergamenky 3, 170 00 P r a h a 7
TEL/ FAX : 2667 22222 - E-mail: [email protected]
IČO : 00 539 350
Internetová adresa : www.svazmodelaru.cz
Bankovní spojení : č.účtu 54931 - 011 / 0100, KB Praha 7, U průhonu 32
Adresa předsedy Klubu lodních modelářů České republiky :
Ing. Zdeněk Hanzlík, Lhenická 1, 370 05 České Budějovice
TEL: 387 002 134 , domů 385 344 733, FAX: 387 311 074
E-mail: [email protected]
Adresa redakce Zpravodaje a tajemníka KLoM ČR :
Jiří Lejsek, Pivoňkova 946, 517 41 K o s t e l e c nad Orlicí
TEL /FAX : 494 / 323 034 E-mail : [email protected] , [email protected]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSAH :
1. Úvodník
2. Organizační zprávy
2. 1. Zprávy ze SMČR
2. 2. Zápisy z předsednictva KloM ČR
2. 3. Dotace na mistrovské soutěţe
2. 4. Z agendy tajemníka
2. 5. Frekvence pro modeláře
2. 6. Seznam klubů
2. 7. Týdenní soustředění talentované mládeţe – Křiţanov 2007
2. 8. Miss Blecha 2007
2. 9. Výročí KLM Brandýs n/L.
2. 10. Společenská kronika
3. Sportovní zprávy
3. 1. Ze sekce C
3. 2 Ze sekce FSR
3. 3. Ze sekce M
3. 4. Ze sekce NS
3. 5. Ze sekce S
3
1. Ú V O D N Í K
Váţení přátelé, lodní modeláři,
jsme na prahu nové soutěţní sezony a já vyuţiji této příleţitosti k tomu, ţe budu
trochu mentorovat.
Jiţ několikrát jsem ve svých úvodnících psal o atmosféře na závodech. Stále však
na nich vidím mnoho nevraţivosti, sporů a emocí.
Situace se jistě oproti stavu před pěti nebo deseti lety zlepšila, zdá se mi ale, ţe
v loňském roce se pozitivní trend opět otočil. Proto jsem se rozhodl pro tuto připomínku.
Rozpory vidím mezi jednotlivými kluby, uvnitř některých klubů i mezi některými
účastníky soutěţí a vedoucími sekcí. Chci Vás všechny poţádat o snahu o toleranci a
klidné překonávání všech rozporů. Je naprosto přirozené, ţe na jeden problém má kaţdý
jiný názor. Na tom nic nezměním a ani měnit nechci. Je také většinou dobře, kdyţ svůj
názor veřejně prezentuji (ne pomlouvám „za bukem“), ale neznamená to, ţe nerespektuji
názory druhých.
Vím také, ţe zdrojem části rozporů jsou některá rozhodnutí předsednictva KLoM
ČR, případně vedoucích sekcí, hlavně pak ta, která se týkají organizace mistrovských
soutěţí. I tato pravidla nikdy nebudou vyhovovat všem. Zde bych Vás chtěl poţádat, aby
kaţdý z Vás respektoval platná pravidla a kdo je názoru, ţe by soutěţe měli být
organizovány jinak, měl by svůj názor sdělit (nejlépe písemně) příslušnému vedoucímu
sekce. Ti se budou snaţit připravit pravidla nová, taková, která budou vyhovovat většině.
Teprve po jejich schválení a zveřejnění budou platit a věřím, ţe se jimi budou opět všichni
řídit. Tyto změny však rozhodně nedoporučuji dělat moc často. Je potřeba se poučit
z minulých chyb a omylů a především je potřeba, aby kaţdý věděl co platí. Při častých
změnách se ztrácí přehlednost.
Hlavní je však skutečnost, aby si kaţdý z nás stále uvědomoval, ţe se „modelařině“
věnujeme proto, ţe nás baví a ţe je prostředkem naší relaxace. Věřím, ţe na soutěţe
budeme jezdit s vidinou příjemného setkání s kamarády, kteří mají obdobné zájmy a
problémy. Doma necháme typické vlastnosti některých našich kolegů, tj. představy, hlavně
abych toho a toho trumfnul nebo přelstil za kaţdou cenu.
Dost uţ toho mentorování. Těm, kteří dočetli aţ sem, přeji mnoho úspěchů a
příjemných chvil na akcích lodních modelářů v roce 2007.
Ing. Zdeněk Hanzlík
předseda KLoM ČR
4.
2. O R G A N I Z A Č N Í
ZPRÁVY
2. 1. ZPRÁVY ZE SVAZU MODELÁŘŮ ČR
Předsednictvo SMČR zasedalo dne 9. února 2007 v Hradci Králové.
Ze zápisu vyjímáme :
- předsedové rep. klubů obdrţeli kalendář soutěţí ţáků na rok 2007 ke kontrole a
případné opravě do 15. 2. Kalendář bude rozeslán 28. 2. na krajské úřady
- Přehled členské základny podle členských příspěvků : lodní modelářství v roce
2006 – 622 z toho 214 mládeţ, 2007 – 634 z toho 169 mládeţ.
- schváleno podání ţádosti klubu Jablonec n/N. na uspořádání MS „C“ .
- do akcí zařazeno školení rozhodčích ve dnech 13.-15. 4. v Kostelci n/O.
- předseednictvo souhlasí se zařazením nákupu celopásmového scaneru pro lodní
modeláře . Ţádost z klubu Duchcov dosud nedošla – zaslání zajistí předseda KloM ČR
Ing. Hanzlík.
- SMČR obdrţela zamítavý dopis k pouţívání pásma 41 MHz pro modeláře. Pásmo
je vyhrazeno pro necivilní pouţití.
- Návrh na zařazení juniora Jiřího Maška do „juniorský sportovec roku 2006“ nebyl
akceptován ( 1. M.Sáblíková – rychlobruslení, 2. D. Svoboda – moderní pětiboj, 3. P.
Hradecký – biatlon)
- P SMČR odvolalo Jiřího Petrleho z reprezentace do 31.12.2008.
- odbornosti zpracují do dubnového zasedání propagační materiál (fotografický
průřez činnosti s komentářem, který bude namluven. Cca 1,5 - 2 min, kaţdá sekce lodních
modelářů – zajistí vedoucí sekcí a předají předsedovi k souhrnnému zpracování.
- KLoM vznesl poţadavek na zdůvodnění zvýšení čl. příspěvku pro ind. členy.
Odpověď připraví předseda SMČR.
- Pro KloM schválena částka 15 tis. Na nákup koax. kabelů nebo malých
pásmových scanerů. Předseda KloM upřesní a určí kluby na které budou prostředky
poskytnuty.
5
2. 2. Z KloM ČR
Zápisy ze zasedání předsednictva KloM
Z Á P I S č. 3 / 2006
www.svazmodeleru.cz/odbornosti/klom/zapisy/zapis_34.doc
Z Á P I S č. 4 / 2006
www.svazmodeleru.cz/odbornosti/klom/zapisy/zapis_36.doc
2. 3. PŘÍSPĚVKY NA SOUTĚŢE MČR A POSTUPOVÉ SOUTĚŢE ŢÁKŮ.
Návrh rozpisu příspěvků SMČR na mistrovské soutěţe v roce 2007:
Sekce NS : celkem 30 000 Kč.
Vyhodnocení .
Lo – 17a
11.-13..05 Duchcov-NSS
Lo – 17b
18.-20.05
Plzeň-Bolevák (bez NSS)
Lo – 18
18.-20.05
Plzeň-Bolevák (Plzeň)
Lo – 19
31.05.-01.06 ATC Hluboký Holice
Lo – 20
31.05-01.06. ATC Hluboký Holice
Lo – 21
07.-09. 09. Jinolice –ATC EDEN
Sekce M : celkem 17 000 Kč
Vyhodnocení
Lo – 22
05.-067.05. Náchod – Podborný
Lo – 23
09.-10.06. Praha 4 – u Košíku
Lo – 24
23.-24. 06. Ejpovice – U jezera
Lo – 25
24. 26. 08. Borovany – Praţan
Lo – 26
09.-10.09. Praha 4 – u Košíku
Sekce FSR : celkem 14 000 Kč
Vyhodnocení – celá částka
soutěţe zajistí pořadatelé vyšším startovným
Samostatné MČR FSR – O
Lo – 16
11. 08.
Slavkov
Sekce S : celkem 9 000 Kč
Vyhodnocení : F5-E a F5-M po 2 000 a F5-10 – 1000
Lo – 27
12..05 Kolín
Lo – 28
26.-27.05. Jablonec n/J – Mšeno
Lo – 29
01.-03.06
Kolín
9 000,- Kč
3 500,- Kč
7 000,- Kč
7 000,- Kč
3 500,- Kč
5 500,- Kč
2 300,- Kč
2 300,- Kč
2 300,- Kč
2 300,- Kč
2 300,- Kč
14 000,- Kč
500,- Kč
6 000,- Kč
1 200,-Kč
1 200,- Kč
1 200,- Kč
6
Sekce EX : celkem 6 500 Kč
Vyhodnocení
Lo – 32
28. 04
Třešť - Korečník
Lo – 33
12. 05
Blansko-Pálava
Lo – 34
22.- 23. 09. Dolní Ţleb
Lo – 35
08.-09. 09. Lučina-Tv. Lhota-Podivín
Lo – 36
08.-09. 09. Lučina-Tv. Lhota-Podivín
2 000,- Kč
750,- Kč
750,- Kč
750,- Kč
750,- Kč
1 500,-Kč
Sekce C : celkem 4 500 Kč
celostátní soutěţ 11.-13. 05. Duchcov
4 500,- Kč
Lo – 40 29.06.-01.07.
M ČR ţáků – Duchcov
24 000,- Kč
Oblastní postupové soutěţe ţáků :
Lo – 42 aţ Lo – 47
všechny po 1 500,- Kč
Rozpis dotací nabude platnost po schválení předsednictvem KloM ČR na jeho prvním
zasedání v roce 2007.
2. 4. Z AGENDY TAJEMNÍKA
*- opravte si v kalendáři soutěţí 8 a 9 E-mailovou adresu u soutěţí Lo – 23 a Lo –
26, které pořádá klub Praha 4
místo [email protected] má být správně [email protected]
*- Josef Navrátil mladší oznámil, ţe má změněné číslo svého telefonu
jeho nové číslo je 774 980 930
současně si toto číslo přepište v Kalendáři soutěţí u soutěţe Lo – 12 , které
je J. Navrátil mladší hlavním pořadatelem ( původní číslo 777 798 O93 je jiţ neplatné)
*- opravte si termíny soutěţí :
SERIÁL EX:
Lo – 34 v Dolním Ţlebu u Šternberka se pojede ve změněném termínu 22.-23. 09.
Oblastní postupová soutěţ ţáků pro kraje Olomoucký, Moravskoslezký a Zlínský
Lo – 47 v Třinci-Kanaďance se pojede ve změněném termínu 02. 06.
Moravský pohár :
Lo – 52 v Dplním Ţlebu u Šternberka se pojede ve změněném termínu 22.- 23. 09.
7
Lo – 54 v Třinci-Kanaďance se pojede ve změněném termínu 02.-03. 06.
Lo – 60 Rakousko-český pohár F2, F4, DS v Ledenicích se místo 16. – 17. 06.
pojede v termínu 23 – 24. 06. 2007
*- U soutěţí seriálu MČR sekce NS č. Lo – 17b a Lo – 18 si opravte název
pořadatelského klubu, kterým je KLM Plzeň – Letkov (IČO : 73731471)
Kontaktní adresa : Petr Jíša, Letkov 123, 326 00 Plzeň, tel : 723 019 175, E-mail :
[email protected] .
*- Doplňte si v kalendáři :
Týdenní soustředění talentované mládeţe lodních modelářů
Zásluhou otce a syna Skácelových z KLM Blansko se podařilo i v letošním roce
zajistit uskutečnění tradičního soustředění ţáků. Děkujeme.
Soustředění se uskuteční ve středisku Křiţanov ve dnech 19. – 24. 08.
Podrobné propozice a přihláška jsou zveřejněny v kapitole 2. 3.
2. 4. FREKVENCE PRO MODELÁŘE
K poţadavku SMČR o rozšíření povolení pásma 41 MHz pro modeláře zaslal Český
telekomunikační úřad následující vyjádření :
Vaší ţádosti o rozšíření pásma 40 MHZ pro dálkové ovládání modelů není moţno
v současné době vyhovět, protoţe úsek od 41 MHz je u nás i ve většině evropských zemí
vyhrazen pro necivilní pouţití. Změna tohoto stavu se zatím neplánuje a tak Česká
republika v souladu s mezinárodními závazky, jimiţ je vázána , nemůţe vyčlenit kmitočty ,
které uvádíte , pro účely dálkového ovládání modelů.
Současné všeobecné oprávnění č. VO-R/15/08/2005-27 k uţívání rádiových
kmitočtů a k provozování zařízení pro dálkové ovládání modelů v pásmech 13 MHz aţ 40
MHz stanoví v pásmu 40 MHz 22 kmitočtů, zatímco ve většině evropských zemí jsou
povoleny pouze 4 harmonizované kmitočty (40,O65; 40,075; 40,085 a 40,095 MHz).
S pozdravem
Ing. Jiří Ducháč
Ředitel odboru správy kmitočtového spektra
8
2. 6. KLUBY SMČR S ČINNOSTÍ LODNÍCH MODELÁŘŮ
Č.
316
110
79
23
137
368
101
283
127
91
134
480
237
131
140
135
145
22
264
65
294
148
147
499
397
48
143
39
74
289
182
38
28
513
83
252
57
183
242
348
351
488
189
330
61
70
18
58
266
315
125
464
412
Klub
Bakov n/J. Fregata
Blansko KloM
Brandýs n/L.
Brno Juliánov MK
Brno KloM Neptun
Bílina
Bílá Třemešná
Český Krumlov MK
Chrastava Delfín
Drozdov LMK
Duchcov Royal Dux
Hodonín Morava
Holýšov LMK Liaz
Jablonec n/J. Admiral
Kolín KloM
Kroměříţ
Ledenice KloM
Litvínov
Lány vol.sdruţení
Mar. Údolí Moravia
Mor. Budějovice
Náchod KloM
Náměšť n/Oslavou
Olomouc KloM
Olomouc
Pardubice Delta
Plzeň Navistudio
Plzeň Doubravka
Plzeň Letkov
Praha 4 LMK
Praha 4 Naumachia
Praha 4 Rcmodell
Přeov kLoM
Proboštov Nautilus
Radčice Modelsport
Roţnov p. R.
Rychnov n/Kn.
Slavkov KloM
Stará Boleslav
Strakonice
Třešť KloM
Turnov KloM
Ústí n/L.Rc Yacht C
Valdice Česílko
Vsetín Zbrojovka
Vysoké Mýto
Česká Lípa RCMK
Dvůr Králové KloM
Hradec Králové jr.
Havířov
Most Kormorán
Podivín
Rovná
Velké Opatovice
Předseda
Holan Otakar
Vičar Miroslav
Uzel Petr,ing.
Liška Petr
Mátl Jaroslav,ing.
Procházka Vladimír
Kopecký Zdeněk
Pernička Rudolf
Ţďárek Ladieslav
Pichlík Václav
Vraba Václav
Janoušková Blanka,ing
Vilím Jan
Tomášek Zdeněk,ing.
Staněk Ladislav
Grňa Ivan, ing
Hinterhölz Jiří
Modelcentrum 22
Picka Vladan
Wolf Pavel
Petr Miroslav
Linhart Jiří
Suchý Jaroslav
Tesař Jaroslav,ing.
Brázda Břetislav,MUDr.
Navrátil Josef
Houska Martin, Mgr.
Kneys Ivan,ing.
Jíša Petr
Tvarůţka Antonín
Bláha Václav
Fišer Zdeněk
Štička Jaroslav
Červíček Jan
Polák Jiří
Kučera Jan
Valter Lukáš
Mátl Luděk
Posel Zdeněk
Raus Jan
Boček Lubomír,ing.
Fapšo Jaroslav
Knedlík Petr
Hlava Petr
Urban Zdeněk
Vlk Leopold
Svatoň Roger, ing.
Tlamicha Jan, ing.
Kohout Václav,Mgr
Brychta Roman
Zítek Petr
Hoblák Viliam
Šotola Jaroslav
Modelklub
PSČ
293 01
678 01
250 01
636 00
636 00
418 01
544 72
Za nádraţím 218
381 01
Střelecký vrch 715
463 31
Drozdov 215
267 61
Máchova promenáda 2 419 01
Cihlářská 8
695 03
Vyhledy 398
345 62
Střelecká 3
466 01
Tyršova 767
280 00
K. Rudého 3798
767 01
Náměstí 55
373 11
Janovská 198
435 32
Pod kopaninou 413
270 61
Polívkova 7
779 00
St.Slavíka 1429
676 02
Velké Poříčí 515
549 32
Palackého 586
675 71
Západní 57
779 00
Resslova 24
772 00
Dr. Krpaty 1389
530 03
Senecká 18
301 62
Kostincova 14
326 00
Letkov 123
326 00
Severní VII/3
141 00
Olbramovická 713/6
142 00
Augustova 32
163 00
Popovická 469
751 24
Meziškolská 117
417 12
Špindlerova 799
413 01
Krbova 321
756 63
Fáborského 1006
516 01
Husova 8
684 01
Na Kloboučku 1O17
250 02
Holečkova 516
386 01
Nerudova 1271
589 01
Daliměřice 219
511 01
Spartakiádní 21
400 10
Přátelství 125
507 11
Mládí 1558
755 01
Čermákova 102/II
566 01
Smiřická 327
503 41
544 00
503 43
Kléglova 1034/62
700 30
Moskevská 3057/5
434 01
Sadová 854
691 45
Rovná 18
393 01
Nová 362
679 63
Ulice
Václavkova 932
Pod Javory
Komenského nám 949
Špačkova 3
Závodského 2
Teplická 149/33
Město
Mladá Boleslav
Blansko
Brandýs n/L.
Brno
Brno
Bílina
Bílá Třemešná 136
Český Krumlov
Chrastava
Cerhovice
Duchcov
Hodonín
Holýšov
Jablonec n/J.
Kolín II
Kroměříţ
Ledenice 55
Janov
Lány
Olomouc
Mor. Budějovice
Hronov
Náměšť n/Oslavou
Olomouc
Olomouc
Pardubice
Plzeň
Plzeň 26
Plzeň
Praha 4
Praha 4
Praha 6
Přerov
Proboštov
Roudnivce n/L.
Valašské Meziříčí
Rychnov n/Kn.
Slavkov u Brna
Stará Boleslav
Strakonice
Třešť
Turnov
Ústí n / L.
Valdice
Vsetín
Vysoké Mýto
Hradec Králové
Dvůr Králové n/L.
Černilov 540
Ostrava-Hrabůvka
Most
Podivín
Pelhřimov
Velké Opatovice
9
2. 7. TÝDENNÍ SOUSTŘEDĚNÍ TALENTOVANÉ MLÁDEŢE – LODNÍCH MODELÁŘŮ
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/propozice/propozice_ex_15.doc
2. 8. MISS BLECHA 2007
Připomínám, ţe loňský rok vyhlásil vamberecký BZUK Team Rok Blechy 2006. Za
své výkony byli oceněni tři nejlepší junioři České republiky novou blechou: 1.David
Pelouch – Ledenice, 2. Miroslav Miletín – Hradec Králové a 3. Michal Tlamicha –
Dvůr Králové. Loni zaţil modelářský sport znovuzrození Blechy na českých vodních
plochách, a to hlavně v ţákovských a postupových soutěţích. Mimo to se okolo blech
rozvinula docela slušná diskuse i v modelářských časopisech. Jelikoţ je třeba o kaţdé
narozené miminko řádně pečovat vyhlašuje BZUK team pro letošní rok fotografickou
soutěţ MISS BLECHA 2007. Proto svoje miláčky hezky nazdobte, vezměte foťák a hurá
na vodu.
Podmínky soutěţe jsou následující:
Tři nejkrásnější foto úlovky oceníme novým skeletem Blechy od pana Macháně z
Náchoda. Věk soutěţících není omezen. Přihlášku do soutěţe je moţno posílat kdykoli v
průběhu roku. Uzávěrka je 23. září 2007.Vyhodnocení soutěţe bude na filmovém festivalu
BZUK FILM 2007 dne 6.října 2007. Zasílejte vţdy dvě fotografie. Jednu, na které je Blecha
v klidu a druhou, na které je Blecha zachycena v pohybu. Obě fotky budou hodnoceny
společně. V digitální podobě zasílejte jako přílohu emailu na adresu [email protected] Hotové
fotografie ve velikosti minimálně 10 x 13 cm zasílejte na adresu BZUK team, Šafaříkova
383, 517 54 Vamberk. Vţdy uvádějte jméno, adresu a kontaktní telefon autora. Uvítáme u
uvedení jména vlastníka Blechy. Kaţdý autor se můţe přihlásit pouze jedenkrát.Tvar MISS
Blechy můţe být různý, do této soutěţe lze přihlásit jakoukoli loď poháněnou motorem
kategorie 400 a bateriemi 7 x AA.Přihláškou do soutěţe dává autor souhlas se
zveřejněním jeho fotografií v tisku, na filmovém festivalu BZUK Film, popřípadě na dalších
propagačních akcích. Loni jsme oceňovali především rychlost, letos to hodláme hodnotit
krásu. Samozřejmě přejeme všem závodníkům co nejvíce úspěchů, pohárů a medailí.
Z definice modelu a speciálních stavebních předpisů vyplývá, ţe stavba modelu je
omezena minimální hmotností 500 g, jako pohonná jednotka můţe být pouţit elektromotor
řady 400 s feritovými magnety a třípólovou kotvou - speciální úpravy nejsou povoleny a
jako zdroje proudu mohou být pouţity tuţkové články typ AA NiCD nebo NiMH v
maximálním
počtu
7 ks pro jednu jízdu, jejich výměna v průběhu jedné jízdy není povolena.
10
Cílem závodu je dosaţení co největšího počtu kol během 5 minut na trojúhelníkové
trati o délce strany 30 m.
Vy ještě nemáte doma Blechu? Nezoufejte a navštivte první modelářskou prodejnu ve
Vašem okolí. Pokud neuspějete mrkněte na www.bzuk.cz a zavolejte nebo napište.
Nakonec přidávám ještě několik záběrů pro inspiraci.
Ať ţije Blecha!
2. 9. VÝROČÍ KLM BRANDÝS N / LABEM
Dne 17.2.2007 oslavil KloM V Brandýse nad Labem na výroční schůzi 60 let od
zaloţení modelářského klubu ve městě. Pozvání přijali i zakládající členové klubu – dříve i
členové předválečné MLL – Masarykovy letecké ligy - pánové Romeo Haszpra a Karel
Votava. Po oficiální části, která obsahovala v krátkosti i historii činnost a vývoj
brandýského klubu od leteckých začátků do lodní současnosti. Následovala volná zábava
s promítáním filmů s lodní tematikou, tombolou z toho, co kdo do ní mohl a chtěl dát a
ţivou hudbou k poslechu i tanci. Přišli i bývalí aktivní členové klubu, a zavzpomínali si na
dobu, kdy aktivně modelařili i na ty, kteří jiţ nejsou mezi námi. Na závěr jsme se všichni
shodli na tom, ţe se za 5 let sejdeme znovu.
Nezbývá neţ klubu v Brandýse nad Labem popřát do dalších let dlouhý klubový
ţivot a všem jeho členům hodně osobních i sportovních úspěchů.
PU
11
2 . 10. S P O L E Č E N S K Á
KRONIKA
Odešel Jiří Kadlec, odešel kamarád …..
Jiří Kadlec přejímá z rukou pořadatelů V. Kohouta a B. Šnajdrvinta diplom a cenu na
mistrovské soutěţi plachetničkářů v Hradci Králové
Jirka Kadleců se zajímal od dětských let o techniku, zvláště pak sportovní letectví, modelářství a
motorismus. Rád však i rybařil a zahrádkařil.
S Jirkou jsme od roku 1949 (!) stavěli nejrůznější letecké modely, od pokojových po modely
bezmotorové, modely s motory spalovacími, raketovými i tryskovými, modely upoutané,
volné i radiem řízené. Jeho největším úspěchem bylo překonání 2 československých
rekordů s neřízenou helikoptérou a zisk 1. výkonnostních tříd v několika různých
kategoriích.
Před více, neţ 30 lety se začal zajímat o modelářství lodní, specielně o závodní radiem
řízené plachetnice. O jeho kvalitách svědčí několikaleté zařazení do čs. reprezentačního
druţstva.
Jirka byl velmi pracovitý a jeho výsledky byly o to cennější, ţe byly dosaţeny prací
v malinkém sklepě nebo nevytopené a neosvětlené garáţi prakticky „na koleně“,
s minimálními finančními prostředky. Často přicházel s novými, „neotřelými“ nápady, které
naší činnost oţivovali
V poslední době se svým vnukem vnikal i do tajů automodelářství.
Se svými modely se zúčastnil mnoha regat a soutěţí, místními počínaje a mezinárodními
konče.
12
Za téměř 60 let modelářské činnosti zaţil nepřeberné mnoţství humorných, ale i váţnějších
příhod a záţitků, které jsou znovu a znovu vyprávěny a staly se jiţ legendou.
Je dobře znám nejen našim, ale i mnoha zahraničním modelářům, kteří se na něho vţdy
ptají a v případě jeho neúčasti ho velmi často postrádají.
Na Jirku nezapomeneme, bude nám chybět……..
Kamarádi z Klubu lodních modelářů Kolín
20. 01. Jaroslav Krajča, KLM Moravské Budějovice – 60 let
Prvním kdo v letošním roce je na pokraji tzv. seniorských let, jinak lze také
konstatovat ţe jiţ sahá po statutu mladodůchodců. Coţ v modelářství naopak znamená
plnou odbornou vyspělost. A tu Jarda jiţ léta s plnou vervou předává mladší generaci.
Málokdo si umí představit závody „efeserkařů“ kde by chyběl jako závodník, ale také
s materiálním zabezpečím a schopností pomoci druhým, jak radou, tak i náhradní
součástkou motoru apod
Jiţ jsme o jeho činnosti psali v č. 38/2002 a tak teď při těch kulatinách je potřeba
vyjádřit naše přání, aby i nadále měl dostatek toho modelářského elánu a byl stále mezi
účastníky závodního pole.
K tomu za všechny lodní modeláře, kterým voní spálený ricin i nasládlá vůně nitra
hodně zdraví, radosti v rodinném ţivotě úspěšných potomků, modelářů i nějaké sportovní
úspěch navíc.
Jirka Lejsek.
01. 02. Miroslava Adamcová, KLM Brandýs n/Labem – 60 let
Dne 1.února 2007 se doţila významného ţivotního jubilea
členka brandýského klubu Paní Mirka Adamcová z Liberce. Začala
jezdit na zá vody nejdřív se svým manţelem Milanem jako
doprovod a postupem času se z ní stala dobrá závodnice, která kromě letošní sezóny, kterou vypustila, vynechala jen málokterou
soutěţ RC maket, kde jezdí s pohlednou jachtou "ELEN" v F2
béčkách.
Přejeme Ti, Mirko, aby tě tvá loď poslouchala, mechanik
nezlobil a ať ti to ještě dlouho a dobře jezdí. Zkrátka, ať se Ti mezi
námi líbí.
Za KLoM Brandýs n.L.- Ing. P.Uzel, předseda
13
03. 02. Jiří Hinterholz, KLM Ledenice – 55 let
Uběhlo jiţ 5 let od roku 2002, kdy ve Zpravodaji č. 38 zhodnotil dlouholetou činnost
předsedy KLM Ledenice a za jeho obětavou práci mu děkoval Zdeněk Hanzlík. A tak snad
není potřebné to znovu opakovat jen stručně dodat , ţe Jirka Hinterhölz se nezměnil a
dále obětavě a úspěšně ve své modelářské činnosti pokračuje.
O to větší a upřímnější je i naše přání zdraví , spokojenosti a dalšího elánu , hlavně
při modelářské práci s mládeţí mu přejeme do dalších let !
Za lodní modeláře Jirka Lejsek
21. 02. Vladimír Bláha, do r. 2006 ind. člen SMČR – 60 let
Jeden z lodních modelářů, vynikající maketář a reprezentant, který koncem
loňského roku napsal, ţe ač nerad, ale vzhledem k nečekaně vysokému zvýšení
členského příspěvku ind. členů a k tomu, ţe v Lounech a okilí není klub, který by mu
vyhovoval ukončil členství i účast na modelářských akcích.
Jeho poslední práce – školní plachetnice „Tovarišč“, původně „Gorch Fock“
německého námořnictva byla ozdobou kaţdé modelářské výstavy a soutěţe „céčkařů“.
Postavená jako miniatura v měřítku 1 : 250 vypracovaná do nejmenších detailů byla vţdy
obdivována všemi návštěvníky nejen u nás ale i na soutěţích v zahraničí – v Hengelu,
v Cannes, v Constanci, St, Gallenu či Gdaňsku, kde nikdy nebyla bez medailového
ocenění.
Pro nás potěšující je, ţe i jako nečlen, chce být nadále mezi modeláři a vypomoci
dle svých moţností při organizaci a radami mladším.
Láďo, hodně zdraví a spokojenosti a klidně ještě něco krásného postav. A těšíme
se na modelářských akcích nashledanou.
Jirka Lejsek
17. 04. Zdeněk Fišer, KLM Rc modell Praha 4 – 65 let
I o Zdeňkovi, který vládne lodním modelářům Prahy 4 byl chvalozpěv v č. 38. Sám
nemá rád příliš vyzdvihování jeho práce, ale fakt, ţe je stále tahounem klubu, nejlepším
mechanikem, zapřít nemůţu
Tak Zdeňku ať Ti modelářství, jeho organizování a starání se o dobrý chod klubu
vydrţí co nejdéle !
Za lodní modeláře Jirka Lejsek
06. 05. Josef Sníţek, KLM Plzeň-Doubravka – 65 let
Dalším kdo z našich lodních modelářů se dostává pomalu, ale jistě k těm
polokulatinám je i Pepa. V čísle Zpravodaje 39/02 jsme jeho modelářskou, jak závodní, tak
trenérskou práci rodinného týmu popsali a tak teď nezbývá neţ přát i vše dobré do dalších
let
Pepo, hodně zdraví, spokojenost a coţ takhle se s nějakým vnoučetem zase jako
trenér objevit na efeserkařské trati? Určitě by jste byli radostně vítáni !
Jirka Lejsek
14
3. SPORTOVNÍ ZPRÁVY
3. 1. Ze sekce C
Letošní ME či Evropská soutěţ stolních modelu C má být v Bulharsku počátkem
září. Bohuţel ještě v polovině března nejsou na tuto soutěţ propozice.
Plánovaný příspěvek na tuto akci z prostředků MŠMT je ve výši 14 tis. Kč.
3. 2. Ze sekce FSR
ME FSR se v letošním roce opět nekoná.
Upozorňujeme na Středoevropský pohár, který je rozšířen o soutěţ v Rakousku,
Veškeré informace o této seriálové soutěţ najdete na www.cec.wz.cz
3. 3. Ze sekce M
ME – open sekce M se koná v Moersu v Německu v termínu 17. – 20. 05. 2007-03-08
Propozice jsme obdrţeli, má je k dispozici vedoucí sekce M – ing. Kneys.
Dotace na výjezd z MŠMT je ve výši 26 tis. Kč.
3. 4. Ze sekce NS
MS sekce NS se koná v termínu 25 července – 2 srpna 2007 v Rusku v Sankt
Petersburgu. Originál propozic má k dispozici vedoucí sekce NS J. Špinar
Dotace na výjezd z MŠMT je ve výši 139 tis. Kč
3. 5. Ze sekce S
MS sekce S se uskuteční na Slovensku na Slunečních jezerech v Senci v termínu 15. –
25. 09. 2007.
Originál propozic je předán vedoucímu sekce S P. Novotnému
Dotace na výjezd z MŠMT je 14 tis. Kč.

Podobné dokumenty

PDF (PC, iPad) - E-knihy.knihovna.cz

PDF (PC, iPad) - E-knihy.knihovna.cz v offline prostředí jednu obrovskou výhodu – jeho výsledky jsou měřitelné. Díky digitálním stopám je možné sledovat, kolik lidí reklama zaujme natolik, že na ni kliknou. Nebo o kolik se zvedne návště...

Více

zpravodaj

zpravodaj „Furttenbach“ získal zlatou medaili a 3.místo v absolutním pořadí. J.Špinar se musel spokojit s modelem bitevní lodě „ H.M.S.Warspite“ se stříbrnou medailí a 9-10.místem v absolutním pořadí.I tak l...

Více

Uživatelský manuál - CZ

Uživatelský manuál - CZ THIS PANEL OR ANY ATTACHED COMPONENTS. NO OPERATOR SERVICEABLE

Více

Klub lodních modelářů České republiky ZPRAVODAJ 53

Klub lodních modelářů České republiky ZPRAVODAJ 53 Z P R A V O D A J 53/2005 PROSINEC 2005 Nepravidelná informační tiskovina, pouze pro členy KLoM ČR Vydává: Předsednictvo Klubu lodních modelářů České republiky Redakční zpracování a expedice : Jiří...

Více

počátky dominikánského kláštera sv. maří magdalény na malé

počátky dominikánského kláštera sv. maří magdalény na malé Schradin ze Schorndorfu (Pařez 2005, 10). Ze Schradinovy žádosti datované k roku 1554 (nebo 1547?) vyplývá, že zamýšlí provést v kostelíku úpravy, které by umožnily obnovení bohoslužeb pro jeho rod...

Více

kláštery magdalenitek a dominikánů u sv. maří magdalény na malé

kláštery magdalenitek a dominikánů u sv. maří magdalény na malé církevním institucím. Stav jejich poznání výrazně – především co se fyzické podoby týče, posunulo probíhající zpracování nedávno ukončeného archeologického výzkumu. Předběžné výsledky výzkumu, kter...

Více