Nové knihy

Transkript

Nové knihy
10/2002
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopfiání
Dne 11. listopadu oslaví 50. v˘roãí svatby manÏelé
5
Opustili nás
Josef Svoboda (72)
Vlastimil Vrána (74)
Jan Knésl (67)
4. 10.
11. 10.
21. 10.
VLADIMÍR A ALÎBùTA ·KOLUDOVI
Tímto jim pfiejeme do dal‰ích let spoleãného Ïivota
hodnû ‰tûstí, zdraví, lásky a humoru.
Syn Vladimír s manÏelkou, dcera ZdeÀka s manÏelem,
dcera Renata s manÏelem, 10 vnouãat a 1 pravnouãe.
Vzpomínka
Kdo ho znal – vzpomene, kdo mûl rád – nezapomene.
Dne 5. listopadu 2002 uplyne 10 let, kdy nás navÏdy opustil pan
VÁCLAV PLACH¯
Za tichou vzpomínku dûkuje manÏelka a dcera s rodinou.
Vzpomínka
Dne 16. listopadu vzpomeneme 1. v˘roãí úmrtí mého syna
JAROSLAVA KUSNÍKA
Kdo jste ho znali a mûli rádi, vzpomeÀte s námi.
Dûkuje maminka a bratr s rodinou.
Vzpomínka
Dne 22. listopadu by oslavil 70. narozeniny pan
ALOIS PROCHÁZKA
ze Slavkova u Brna
Za vzpomínku dûkují manÏelka, syn, dcera s rodinami
a pravnuãka Baru‰ka.
Nové knihy
V M Ě S T S K É K N I H O V N Ě V E S L AV K O V Ě U B R N A
bûhy Jana Mydláfie a jeho syna, jenÏ zdûdil ne1. Peter Benchley: Bíl˘ Ïralok – oceánolog
blahé otcovo fiemeslo a vypráví tuto kroniku.
Simon Chase zkoumá a sleduje obyvatele mofi5. Isla Dewarová: Radost ze Ïivota – v romásk˘ch vod. Chování tûchto ÏivoãichÛ je ov‰em
nu sledujeme pfiíbûh Ïeny, která ode‰la od rodiny
ãím dál víc podivnûj‰í a Chase se snaÏí zjistit, co
a v malé lond˘nském bytû vede ponûkud osamûpfiírodní rovnováhu naru‰uje. Posléze vlny vyplal˘ Ïivot. Ale jen do té doby, neÏ ji nav‰tíví její
ví na bfieh znetvofiené tûlo potápûãe, a kdyÏ se obtchynû, stará dáma s bohatou minulostí, rozhodjeví dal‰í obûti, Chase zaãíná tu‰it, Ïe zabiják sice
nutá Roz pomoci s nabytou svobodou…
vypadá jako bíl˘ Ïralok, ale ve skuteãnosti je da6. Tim Newbury: Dvacet originálních zaleko nebezpeãnûj‰í a nenávistnûj‰í…
hrad – kniha pfiiná‰í v˘bûr originálních fie‰ení
2. Louise Bernikowová: Mበmû rád? Tak
zahrad rozliãn˘ch stylÛ s nabízí fiadu námûtÛ, kteza‰tûkej! – ti dva opravdu netvofií harmonickou
ré uspokojí i nároãné milovníky pfiírody. Vstfiíc
dvojici. Ona nikdy nechovala zvífie a o psech neví
v‰ak vyjde i tûm, ktefií si nemohou dovolit víc neÏ
nic. Jeho minulost je záhadná. A potom se jednomalé zelené zákoutí.
ho dne Ïena a opu‰tûn˘ boxer setkají a stane se
7. Lucy Danielsová: KoÈata v kuchyni – ‰konûco nevysvûtlitelného: Louise si tu podivnou
laãka Mandy má ráda zvífiata a hodnû o nich ví.
bytost muÏského pohlaví pozve k sobû domÛ.
Není divu, vÏdyÈ její rodiãe, zvûrolékafii, mají veVÛbec nevadí, Ïe bydlí v malém bytû a Ïe trpí
terinární stanici Archa zvífiat. AÈ se ocitne v ohrotûÏkou alergií. Zábavn˘ a jímav˘ pfiíbûh o tom,
Ïení jak˘koli Ïiv˘ tvor, stateãná dívka podnikne
jak si ti dva navzájem zmûnili své Ïivoty.
v‰echno pro jeho záchranu.
3. Pablo Borés: Had na‰eptávaã – Mexiko,
8. Eoin Colfer: Artemis Fowl – Artemis
exotická zemû, ale také zemû kontrastÛ spoleãenFowl, dvanáctilet˘ hrdina pÛsobí svou chytrostí
sk˘ch vrstev a tolerované korupce. Ani hlavní hrjako zázraãné dítû. Má velik˘ plán: uãiní v‰e pro
dina Tomበneodolá pochybn˘m návrhÛm svého
to, aby získal co nejvût‰í bohatství. A jak jinak,
pfiítele Pabla, pfiíslu‰níka státní policie: oloupit
neÏ prostfiednictvím skfiítkÛ-leprikónÛ a té nejteroristickou organizaci ETA. Autor Pablo Borés
modernûj‰í techniky?
HM
je pÛvodem âech, kter˘ se narodil v Brnû.
4. Karel ·torkán: Meã magistra medicíny
Redakãní rada
(kronika katÛ mydláfiÛ) – katovsk˘ román se
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova
1108, Eva Janková, Su‰ilova 412, Mgr. Jana Jelínková, Komenského nám. 330, Mgr. Vûra
odehrává v rudolfinské Praze v letech 1593-1609
Kfiivánková, Dvofiákova 883, Radoslav Lánsk˘, Polní 1326, Zdenûk Novák (redaktor), Buãovická
164, Zdenûk Pavlík, Dvofiákova 864, Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370.
a z jeho hrÛzostra‰n˘ch tajemn˘ch a krví obestfieâlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.
Pfiedání pfiíspûvkÛ do 18. listopadu 2002
n˘ch historií vystupují zcela neznámé Ïivotní pfií-
Dûti v novém prostfiedí druÏiny.
Foto: ·D
Máme radost z…
JiÏ v mûsíci ãervnu se vychovatelky ·D pfii
Z· Komenského pfiipravovaly na zahájení nového ‰kolního roku. Asi se ptáte, proã s takov˘m
pfiedstihem? Na informaãní schÛzce pro rodiãe
ÏákÛ prvních tfiíd bylo pfiislíbeno, Ïe první oddûlení bude vybaveno nov˘m nábytkem, Ïidliãkami a ostatními doplÀky. To v‰e by ov‰em nebylo moÏné bez dotace pracovníkÛ z mûstského
úfiadu, kter˘m tímto dûkujeme, protoÏe finanãní
úãastí pomohli zkvalitnit prostfiedí pro dvacet
ãtyfii prvÀáãkÛ.
Ale vraÈme se je‰tû do ãervna. Co v‰echno na
vychovatelky ãekalo? Pfiedev‰ím hodnû práce
navíc a hlavnû za nezkráceného provozu ·D v‰e
naplánovat tak, aby posledním ‰kolním dnem,
kdy dûti pfiiná‰ejí domÛ vysvûdãení, byla vût‰ina prací hotová. Práce zaãínaly vyklizením oddûlení, jeho vymalováním, smontováním nové
stûny, vyãi‰tûním podlahy a koberce. Dále nákupem doplÀkÛ (korkov˘ch nástûnek, zrcadla).V pfiípravném t˘dnu pak vybavením oddûlení v˘tvarn˘mi potfiebami, zasázením kvûtin.
Je‰tû nás ãeká nákup hraãek a vybavení oddûlení mini hi-fi systémem. A o tom, Ïe se do této
tfiídy vrací rády dûti i jejich vychovatelka, není
jiÏ tfieba psát.
Za ·D D. Andrlová
Vychovatelky se snaÏily, aby se dûtem v rekonstruované druÏinû líbilo.
Foto: ·D
V˘zva
Pro pfiipravovanou knihu Letci Vy‰kovska
v fiadách R.A.F. prosím v‰echny, ktefií by
mohli jak˘mkoliv zpÛsobem pfiispût k vydání
této publikace – doplnûním informací, vzpomínkami, zapÛjãením dobov˘ch dokumentÛ,
fotografií apod. Za pomoc dûkuji. Milan
Vacek, Litavská 1487, Slavkov u Brna, tel.:
728 260 972.

Podobné dokumenty

romantismus v evropské literatuře - Po-07

romantismus v evropské literatuře - Po-07 oblíbené postavy ÏebrákÛ, tulákÛ, katÛ; láska je vÏdy ne‰Èastná, hrdina miluje vysnûn˘ ideál a tu‰í, Ïe jeho zosobnûní nezíská; spoleãnost je svázána konvencemi a odmítá silné city a vá‰nû; proto h...

Více

ruch 08/2005 - RUCH Řevnice

ruch 08/2005 - RUCH Řevnice jiÏ v 16. století. Pod domkem ãp. 14 dosud chybí dÛm ãp. 366 z roku 1925, dne‰ní zdravotnické zafiízení, a dÛm ãp. 498 postaven˘ pozdûji. Dole vlevo pfied kostelem jsou vidût ‰títy dvou stavení (ãp. ...

Více

strana 16

strana 16 Julie Herbersteinová, poslední majitelka opatovického panství, pravnuãka druhé manÏelky Napoleona Bonaparta. I to, Ïe díky vítûzství borovice v národní soutûÏi dojde k o‰etfiení a záchranû vzácné lípy

Více

Zde - CK Klea

Zde - CK Klea do Abu Simbelu. Následuje opût nalodûní, náv‰tûva chrámu v Abu Simbel, veãefie a nocleh. 9. den: Plavba k pevnosti Kasr Ibrim a prohlídka z lodû, poté plavba do Amady. Následuje prohlídka chrámu v A...

Více

INVENTURNÍ

INVENTURNÍ připojení MP3 a mobilu, 3 zabudované reproduktory, výběr barev, š/v/h: 55/80/96 cm

Více