Řeka Jizera

Transkript

Řeka Jizera
Č e s k ý r á j – S e m i l s ko
Jizera a volný čas
Řeka Jizera přitahuje samozřejmě i vyznavače vodních sportů.
Údolí Jizery láká ke sportu a turistice.
Soutěska Jizery od soutoku s MumNa své si přijdou pěší turisté i cykloturislavou do Horní Sytové je v jarních
té. Na horním toku je pro pěší turistiku
měsících rájem pro milovníky divoi cykloturistiku vhodný úsek mezi Jizerké vody a raftingu. Úsek mezi Makou, Kořenovem, po Planýrce do Pasek
lou Skálou a Turnovem je oblíbený
nad Jizerou. Hustá síť cyklotras opakopředevším mezi rekreačními vodávaně kříží tok Jizery v oblasti Semilska.
ky. Pro vodáky je Jizera sjízdná od
Atraktivní pro pěší turisty je údolí JizeSpálova až k ústí do Labe.
ry s Riegrovou turistickou stezkou u SeJizera patří mezi nejčistší řeky
mil, na kterou v Podspálově navazuje
v republice a je velice dobře zaPalackého stezka podél Kamenice. Vyrybněna. Z tohoto důvodu bývá
hledávaným letoviskem je Maloskalsko,
vyhledávána rybáři. Na horním
oplývající množstvím vyhlídek vysoko
a středním toku žije především
nad řekou. Kromě pěší turistiky a cyklo- Na své cestě překonává Jizera nespočet splavů
pstruh obecný a lipan podhorní. Jituristiky poskytuje dobré podmínky pro
zeru využívají i milovníci přírodního
horolezectví.
koupání, kteří se nezaleknou chladnější vody.
Zajímavé úseky pro cykloturisty jsou mezi Turnovem a Mnichovým
Na celém toku nabízí Jizera množství lákadel a turistických zajímaHradištěm, i když značená cyklotrasa podél Jizery zde zatím chybí.
vostí. Na své si přijdou milovníci přírody, lidové architektury, technicPojizerská cyklotrasa číslo 241, vedoucí Dolním Pojizeřím, se k Jizeře
kých zajímavostí, historie i sportu. Propojením Krkonoš, Jizerských hor
přibližuje v Klášteře Hradiště nad Jizerou a pokračuje přes Benátky nad
a Českého ráje představuje celé Pojizeří zajímavou pozvánku k návštěJizerou až k ústí Jizery do Labe.
vě a ke strávení dovolené.
Informační centrum Semily
Riegrovo náměstí 68, 513 01 Semily
tel., fax: 481 624 721, 481 629 290
www.semily.cz, [email protected]
Vydalo Město Semily v roce 2009
Foto: Milan Drahoňovský
Grafika: Jiří F. Jakoubek
Tisk: Tiskárna Glos Semily, s. r. o.
Rozhledna na Kozákově
Chráněné území Údolí Jizery u Semil
Řeka Jizera
Řeka Jizera
Řeka Jizera je nejvýznamnějším pravostranným přítokem Labe.
Pramení na severu Čech v Jizerských horách, kde tvoří hranici mezi
Českou republikou a Polskem. Řeka propojuje území Krkonoš, Jizerských hor a Českého ráje a je osou celého území Pojizeří, kterému
do názvu propůjčila i své jméno. O jejím významu hovoří fakt, že
během své délky 165 km odvodňuje území 2 200 km2, mj. západní
Krkonoše a východní část Jizerských hor, a je důležitým pitným zdrojem pro část Středočeského kraje a Prahy.
Název Jizera přijali Slované od germánského kmene Keltů. Téhož
původu je řada říčních jmen v dalších zemích Evropy, kde kdysi Keltové žili, např. Iser ve Francii, Isar v Bavorsku, Ijzer v Nizozemsku.
Mumlavský vodopád
Jizera - příroda, člověk
V hlubokých údolích Jizery a jejích přítoků se uchovaly
polopřirozené ekosystémy. Řeka, kterou obklopují v jejím
horním toku jehličnaté a smíšené lesy, protéká v dolním
toku nížinnými loukami s vrbinami na březích. Místa relativně nedotčené přírody, kde našlo úkryt mnoho zástupců rostlinné a živočišné říše, jsou chráněna v maloplošných chráněných územích. Při troše štěstí zahlédneme
vzácné zástupce ptačí říše: ledňáčka říčního, konipasa
horského a volavky. Labutě a divoké kachny oživují řeku
ve městech. O čistotě Jizery vypovídá velké množství ryb
i skutečnost, že se do ní v horských oblastech pomalu
začínají vracet na kvalitu vody tolik choulostiví raci.
Ani Jizeře se nevyhnulo tisícileté působení člověka. Na
březích vyrostla města a vesnice, bylo vybudováno bezpočet průmyslových objektů využívajících sílu řeky, od
mlýnů přes textilní továrny a vodní elektrárny. Jizeru překlenuly desítky mostů a lávek. Pouze počátek horního
toku byl významného působení člověka ušetřen, neboť
je předmětem ochrany přírody v rámci CHKO Jizerské
hory a KRNAP.
zává se do sevřeného údolí
s balvany a kaskádami. Až
ke Kořenovu tvoří řeka
státní hranici s Polskem. V
Mýtinách, místní části Harrachova, vstupuje Jizera do
Krkonoš a protéká malebnými zákoutími národního
parku. Pod Harrachovem
přivádí vodu z Krkonoš do
Jizery divoká Mumlava,
známá svými vodopády.
Zajímavostí v řečišti jsou
„obří hrnce“ – kruhové kamenné útvary s průměrem
od několika centimetrů do několika metrů. Poblíž
Hradska u Vysokého nad Jizerou se na skalním ostrohu nad Jizerou vypíná zřícenina Nístějky, hrádku,
který kdysi strážil starou obchodní cestu vedoucí
údolím Jizery. Nístějka je známá také jako přírodní
památka s výskytem lopuštíku skloněného. V Poniklé Jizera protéká malým krasovým územím, kde
se nachází i rozlehlá Ponikelská jeskyně (veřejnosti
nepřístupná).
Horní tok Jizery
Jizerka, další z levostranných přítoků, pramení u Horních Míseček a přivádí vodu
z Krkonoš. Do Jizery se vlévá v Horní Sytové. Jedná
se o druhý přítok stejného
jména, existuje tedy Jizerka
„jizerská“ a „krkonošská“.
Jizera se zde stáčí na západ
a velkými meandry se blíží
Most u česko-polských hranic
k Semilům.
Přes Jizeru se klenou četné mosty, některé byly vyhlášeny technickou
památkou. Příkladem je most z roku 1912 v Peřimově, který byl tehdy
největším dosud v Čechách provedeným betonovým mostem, a zastřešený dřevěný most v Bystré nad Jizerou z roku 1922.
Na horním toku Jizery jsou patrné stopy textilního průmyslu, který byl od 19. století jedním z hlavních zdrojů obživy. První přádelnu
postavil v místní části Řeky nedaleko Semil českodubský průmyslník
Franz Schmitt v letech 1861-1865 a brzy následovaly další. Vzpomeňme alespoň první českou přádelnu na celém toku Jizery, kterou vybudoval František Matouš v Benešově u Semil v roce 1882. Ze slávy
textilek již mnoho nezbylo, ale architektura i umístění staveb v krajině
se stávají vděčným cílem tzv. „průmyslové turistiky“.
V Semilech se po 50 km spojují vody Jizery s Oleškou, pramenící
ve Staropackých horách. Pod městem Semily vstupuje Jizera do soutěsky, kterou vede Riegrova stezka. Skalnaté údolí podobné kaňonu
bylo v roce 1951 vyhlášeno přírodní rezervací Údolí Jizery. Zajímavostí na Riegrově stezce je spálovská hydroelektrárna z let 1921-26,
do které je voda přiváděna 1300 m dlouhým tunelem.
V Podspálově se do Jizery vlévá řeka Kamenice, která ze severu
přivádí vodu z Jizerských hor. Podél Kamenice vede Palackého stezka k hradu Návarov a dále do Tanvaldu. Od Spálova pokračuje Jizera
přes Železný Brod na Malou Skálu. Řeka rozděluje Maloskalsko na
břeh s Vranovským hřebenem na straně jedné a břeh s rozeklanou
siluetou Suchých skal na straně druhé. Přes Dolánky s Dlaskovým
statkem, klenotem lidové architektury, vtéká Jizera do Turnova.
Jizera u Malé Skály
Tok řeky
Jizera pramení na české straně hory
Smrk v Jizerských horách v nadmořské
výšce okolo
1000 m n. m.
Od pramene
teče náhorní
planinou Velké
jizerské louky
mezi rozlehlými rašeliništi. Obří hrnce
Území je zařazeno do evropské sítě nejznámějších
lokalit mokřadních rostlinných společenstev. Pod Bukovcem přijímá první pravoŽelezniční most u Kořenova
stranný přítok, kterým je Jizerka, a zařeKamenité řečiště horního toku
U Turnova, který je branou do Českého ráje, vstupuje Jizera do
České křídové pánve a údolí
dostává podobu široké a mělké
nivy s řadou obcí na obou březích. Řeka teče západním okrajem Českého ráje, odkud přibírá
Libuňku a Žehrovku, z pravé
strany pak Mohelku. Pod Mnichovým Hradištěm se v březích
vlivem eroze vytvořily prohlubně, tzv. skalní sruby Jizery. Jizera
protéká pod hrady Zvířetice a
Michalovice, v Mladé Boleslavi
se vlévá Klenice a řeka směřuje širokým údolím, zahloubeným do slínovců, dál do Polabí.
Svou dlouhou pouť končí v Labi
u Lázní Toušeň, nedaleko BranSkalní brána u Semil
dýsa nad Labem.

Podobné dokumenty

2014/4 - Klub Augusta Sedláčka

2014/4 - Klub Augusta Sedláčka Bi kova dosti velký rybník, po jehož hrázi vedla cesta do V eskovic. Uprost ed rybníka byl ostrov.28) Je velmi pravd podobné, že po zredukování rybníka na dva malé rybní ky, které vidíme na katastr...

Více

Sanační hlasatel 1

Sanační hlasatel 1 nad Labem a Libercem přes město Děčín, je tvořeno celkem 11-ti konstrukcemi, které postupně překračují řeku Labe, část

Více

Více informací - Region Vysočina

Více informací - Region Vysočina K nejcennějším částem patří gotická krypta s původní, více než sedm století starou vý­ dřevou stropu mezi kamennými žebry klenby, zaklenutí kněžiště dvojitou osmidílnou kamennou klenbou, kolové okn...

Více

zde - Hodkovice nad Mohelkou

zde - Hodkovice nad Mohelkou Tyršova, Smetanova, J.Hory, Sportovní, Jílové od návsi ke Žďárku, Kolonie, Ždárek, Radoňovice, Záskalí, Česká ulice. Neexistuje však pasportizace komunikací v elektronické podobě. Město ve staré zá...

Více

Poměnky z Bozkova

Poměnky z Bozkova jen něco přes sto let, totiž až do roku 1177. Do těchto let vpadá vznik osady Boskova. Lesnatá krajina, od Železného Brodu vzhůru k Vysokému se táhnoucí, darována pány z Rálska benediktinům hradišt...

Více