poli Mobilya

Transkript

poli Mobilya
Instrukcja obsługi i montażu
Ceramiczna płyta kuchenna
Használati és szerelési utasítás
Üvegkerámia-főzőtér
Návod k použití a montáži
Sklokeramická varná deska
Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης
Υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος
Kullanım ve Montaj Talimatı
Cam seramik ocak yüzeyi
225403 N31
PL
HU ................................................................ 14
Tu znajdą Państwo...
CZ................................................................. 26
Przeczytajcie Państwo dokładnie informacje znajdujące się w
tym zeszycie, zanim zaczniecie używać niniejszą płytę
kuchenną. Znajdziecie tu Państwo ważne wskazówki związane z
Państwa bezpieczeństwem, z użytkowaniem, utrzymaniem i
konserwacją urządzenia, aby mogli się Państwo z niego jak
najdłużej cieszyć.
W razie nastąpienia usterki, przejrzyjcie Państwo najpierw
rozdział „Co robić w razie problemów?“. Niewielkie zakłócenia
mogą Państwo często usunąć samodzielnie i zaoszczędzić
poprzez to niepotrzebne koszty serwisu.
Należy starannie przechowywać niniejszą instrukcję. Dla
informacji i bezpieczeństwa proszę przekazać instrukcję obsługi i
montażu jej nowym włascicielom.
GR ................................................................ 38
TR................................................................. 50
Usuwanie materiałów opakowaniowych
Opakowania służące do transportu urządzenia należy usuwać w
miarę możliwości zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
Zwrot materiałów opakowaniowych do obiegu materiałowego
oszczędza surowce i zmniejsza powstawanie odpadów.
Usuwanie starych urządzeń
Symbol na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno traktować
tak, jak innych odpadów domowych. Należy
oddać go do właściwego punktu skupu
surowców
wtórnych
zajmującego
się
złomowanym
sprzętem
elektrycznym
i
elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
Stosowanie zgodne z przeznaczeniem
• Płyta kuchenna przeznaczona jest do zabudowy w płytę
roboczą.
• Płytę kuchenną należy używać wyłącznie do przygotowywania
potraw w gospodarstwie domowym. Płyty kuchennej nie wolno
używać niezgodnie z jej przeznaczeniem.
Wkazówki bezpieczeństwa......................................................
Dotyczące podłączenia i funkcjonowania ...............................
Dotyczące płyty kuchennej ogólnie.........................................
Dotyczące powierzchni do grilowania .....................................
Dotyczące osób ......................................................................
3
3
3
3
3
Opis urządzenia........................................................................ 4
Obsługa za pomocą przycisków sensorowych ....................... 4
Obsługa.....................................................................................
Ograniczenie czasu użytkowania............................................
Pozostałe funkcje....................................................................
Wskazówki jak oszczędzać energię........................................
Poziomy grzania .....................................................................
Grilowanie na powierzchni płyty grzewczej.............................
Wskaźnik ciepła pozostałego..................................................
Uruchomienie przycisków .......................................................
Włączenie płyty kuchennej i strefy grzejnej ............................
Wyłączenie strefy grzejnej ......................................................
Wyłączenie płyty kuchennej....................................................
Podłączenie systemu dwu/trójobwodowego ...........................
Blokada/ zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci ......
Przyspieszenie początkowego gotowania ..............................
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
Czyszczenie i konserwacja .....................................................
Płyta kuchenna ze szkła ceramicznego ogólnie .....................
Specjalne znieczyszczenia .....................................................
Powierzchnia do grilowania ....................................................
Używanie skrobaka do czyszczenia .......................................
8
8
8
8
8
Co robić w razie problemów? ................................................. 9
Instrukcja montażu ................................................................
Wskazówki bezpieczeństwa dla montera
mebli kuchennych .................................................................
Montaż ..................................................................................
Przyłączenie elektryczne ......................................................
Uruchomienie........................................................................
Dane techniczne ...................................................................
2
10
10
10
13
13
13
PL
Wkazówki bezpieczeństwa
Dotyczące podłączenia i funkcjonowania
Wkazówki bezpieczeństwa
• Urządzenia są budowane według odnośnych regulacji
dotyczących bezpieczeństwa.
• Podłączenie do sieci, konserwację i reparację urządzeń może
przeprowadzać jedynie autoryzowany specjalista według
obowiązujących regulacji dotyczących bezpieczeństwa. Prace
wykonywane
nieodpowiednio
narażają
Państwa
bezpieczeństwo.
Dotyczące płyty kuchennej ogólnie
• Nie należy stawiać na włączone strefy grzejne pustych
garnków i patelni. Proszę unikać gotowania pustych garnków,
ponieważ może to spowodować niebezpieczeństwo
przegrzania się garnków!
• Ostrożnie podczas używania specjalnych garnków do
gotowania mleka. W garnkach tych może niepostrzeżenie
wygotować się woda! Może to doprowadzić do uszkodzenia
zarówno garnka, jaki i kuchenki. Producent nie bierze
odpowiedzialności za tego rodzaju uszkodzenia!
• Tłuszcze i oleje ogrzane na zbyt wysoką temperaturę mogą się
łatwo zapalić: potrawy zawierające tłuszcze i oleje należy
przygotowywać tylko pod nadzorem. Palących się tłuszczy i
oleji nie należy nigdy gasić wodą! Należy nałożyć pokrywkę i
wyłączyć strefę grzejną.
• Powierzchnia ze szkła ceramicznego jest bardzo odporna.
Mimo tego należy unikać upuszczania twardych przedmiotów
na powierzchnię ze szkła ceramicznego. Punktowe obciążenie
udarowe może spowodować pęknięcie powierzchni płyty
kuchennej.
• W przypadku rys, pęknięć albo złamania płyty ze szkła
ceramicznego należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie.
Należy niezwłocznie wyłączyć bezpiecznik w gospodarstwie
domowym i powiadomić serwis obsługi klienta.
• Jeśli nie można wyłączyć płyty kuchennej w wyniku popsucia
się sterowania sensorowego, należy niezwłocznie wyłączyć
bezpiecznik w gospodarstwie domowym i powiadomić serwis
obsługi klienta.
• Uwaga podczas prac z urządzeniami gospodarstwa
domowego! Przewody tych urządzeń nie mogą mieć
styczności z gorącymi strefami grzejnymi.
• Płyty ze szkła ceramicznego nie można używać jako miejsca
do odkładania przedmiotów!
• Nie należy kłaść na strefy grzejne folii aluminowej lub tworzyw
sztucznych. Należy trzymać z daleka od gorącej strefy grzejnej
wszystko, co mogłoby się stopić, na przykład: tworzywa
sztuczne, folia, w szczególności cukier i potrawy zawierające
duże ilości cukru. Cukier należy natychmiast – jeszcze w
gorącym stanie – podważyć z powierzchni płyty kuchennej
specjalnym skrobakiem z żyletką, aby w ten sposób uniknąć
uszkodzeń.
• Nie należy wkładać tuż pod płytę grzejną żadnych
łatwopalnych przedmiotów lub przedmiotów łatwo
odkształcających się.
• W żadnym wypadku nie wolno podgrzewać zamkniętych
puszek konserwowych lub opakowań wielowarstwowych na
strefach grzejnych. Dopływ energii może spowodować ich
pęknięcie!
• Przyciski sensorowe należy utrzymywać w czystości,
ponieważ zanieczyszczenia na urządzeniu mogą zostać
rozpoznane jako dotknięcie palcem. Nigdy nie wolno kłaść
żadnych przedmiotów (garnki, ściereczki itp.) na przyciski
sensorowe!
• Jeżeli garnki wykipią i przyciski sensorowe zostaną objęte
przez płyn, radzimy nacisnąć na przycisk wyłącz.
• Gorące garnki i patelnie nie mogą przykrywać przycisków
sensorowych. W takim przypadku urządzenie wyłączy się
automatycznie.
• Nigdy nie wolno przyrządzać płonących potraw bezpośrednio
pod wyciągiem kuchennym – tłuszcz znajdujący się w filtrze
może ulec zapaleniu!
• Unikać powtórnego przypalenia zanieczyszczeń.
• Kamień i osady szkodzą powierzchni do grilowania /
powierzchni do gotowania.
Dotyczące powierzchni do grilowania
• W czasie użytkowania grila należy postępować z
zachowaniem szczególnej uwagi. Poprzez nagrzewanie
grzejnika płyta grzewcza i potrawy przyrządzane na grilu są
bardzo gorące. Dlatego należy używać rękawice kuchenne i
szczypce do grilowania!
• Z nakłutych potraw przyrządzanych na grilu np. z kiełbasek
może pryskać gorący tłuszcz. Aby uniknąć niebezpieczeństwa
poparzenia skóry a w sczczególności poparzenia oczu, należy
używać szczypce do grilowania.
• Należy cały czas obserwować przebieg grilowania.
• Małe dzieci należy trzymać z daleka od grila.
• Do czyszczenia powierzchni grila nie należy w żadnym
wypadku używać środków czyszczących, które zawierają
silikon! Proszę przestrzegać wskazówek dotyczących
czyszczenia i konserwacji.
• Zwracamy uwagę na to, że rysy powstałe wskutek
nieodpowiedniego czyszczenia lub poprzez krojenie nożem na
powierzchni grila/płyty kuchennej, nie mają żadnego
negatywnego wpływu na funkcjonowanie urządzenia.
Pogarszają one jedynie wygląd płyty kuchennej.
Dotyczące osób
• Uwaga!
Osoby nie potrafiące obsługiwać płyty kuchennej mogą z niej
korzystać tylko pod dozorem. Dzieci należy trzymać z dala od
urządzenia i sprawdzać, czy się nim nie bawią.
• Uwaga!
Podczas gotowania powierzchnia stref grzejnych jest zawsze
bardzo gorąca. Dlatego małe dzieci należy trzymać w
bezpiecznej odległości od urządzenia.
3
PL
Opis urządzenia
Opis urządzenia
1. Przycisk włącz/wyłącz
2. Przycisk plus
3. Przycisk minus
4. Wskaźnik poziomów grzania
5. Przycisk blokujący
6. Lampka kontrolna blokowania
7. Przycisk obwodu podwójnego/potrójnego
8. Lampka kontrolna obwodu podwójnego/potrójnego
Obsługa za pomocą przycisków
sensorowych
Obsługa płyty ze szkła ceramicznago odbywa się za pomocą
przycisków sensorowych Touch Control. Przyciski sensorowe
funkcjonują w następujący sposób: czubkiem palca należy krótko
dotknąć symbol na powierzchni płyty ceramicznej. Każde
prawidłowe uruchomienie zostanie potwierdzone krótkim
sygnałem dźwiękowym. W dalszej części niniejszej instrukcji
obsługi pojęcie przycisk sensorowy „Touch Control” zostanie
uproszczone do „przycisk“.
Przycisk włącz/wyłącz
(1)
Za pomocą tego przycisku zostaje włączona/wyłączona cała
płyta kuchenna. Przycisk ten jest tak jakby głównym włącznikiem.
Przycisk minus
(3) / Przycisk plus
(2)
Za pomocą tych przycisków możliwe jest nastawienie mocy
gotowania.
Przycisk minus zminiejsza nastawione wartości, przycisk plus
zwiększa je.
Nastawione wartości mogą zostać skasowane poprzez
równoczesne naciśnięcie obydwóch przycisków.
Wskaźnik poziomów gotowania (4)
Wskaźnik poziomów gotowania pokazuje wybrany poziom
gotowania lub:
H............................. Ciepło pozostałe
Kreska dziesiętna... Przyspieszenie początkowego gotowania
Przycisk blokujący
(5)
Za pomocą przycisku blokującego można zablokować pozostałe
przyciski.
Przycisk obwodu podwójnego/potrójnego
Dla podłączenia kolejnych obwodów grzejnych.
Wzór może odbiegać od ilustracji
4
(7)
PL
Obsługa
Ograniczenie czasu użytkowania
Obsługa
Płyta kuchenna posiada automatyczne ograniczenie czasu
użytkowania. Możliwość długotrwałego czasu użytkowania
każdej strefy grzejnej uzależniona jest od wybranego poziomu
gotowania (patrz: tabelka).
Warunkiem jest jednak, że w czasie użytkowania nie zostaną
zmienione ustawienia strefy grzejnej. Jeżeli ograniczenie czasu
użytkowania zacznie działać, zabrzmi krótki sygnał dźwiękowy i
na wskaźniku pojawi się literka H.
Stopień
gotowania
0
1-3
4-5
6-8
9
Nadadaje się do
Wyłączenie
Podgrzewanie, utrzymywanie potraw w
stanie ciepłym, namaczanie, rozmrażanie
Gotowanie na parze, duszenie, gotowanie
Smażenie, smażenie w tłuszczu
Podgrzewanie dużych ilości
Ustawiony poziom
grzania
Ograniczenie czasu
użytkowania (godzinach)
Poziom grila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5
5
4
3
2
2
2
1
1-4
Utrzymywanie potraw w
stanie ciepłym
5-7
Słabe grilowanie
8-9
Mocne grilowanie
Pozostałe funkcje
W przypadku dłuższego lub jednoczesnego naciśnięcia na jeden
lub więcej przycisków (np. poprzez omyłkowe postawienie
garnka na przyciskach sensorowych) nie nastąpi wyłączenie
płyty.
Symbol F miga i brzmi czasowo ograniczony sygnał dźwiękowy.
Po paru sekundach płyta zostanie odłączona. Z przycisków
sensorowych należy usunąć wszystkie przedmioty.
Wskazówki jak oszczędzać energię
Poniżej znajdą Państwo ważne wskazówki jak obchodzić się z
nową płytą kuchenna w sposób wydajny i jak oszczędzać
energię.
• Średnica dna garnka powinna być taka sama jak średnica
strefy grzejnej.
• Przy zakupie garnków należy uważać na to, że producent
często podaje górną średnicę garnka. Jest ona często większa
niż średnica dna garnka.
• Szybkowary pozwalają oszczędzać czas i energię dzięki
zamkniętemu pomieszczeniu do gotowania i wysokiemu
ciśnieniu. Dzięki krótkiemu czasowi gotowania zachowane
zostają witaminy.
• Należy zawsze uważać na to, aby w szybkowarze znajdowała
się odpowiednia ilość płynu, ponieważ przy gotującym się na
pusto garnku, może zostać uszkodzona zarówno strefa
grzejna jak i garnek wskutek przegrzania.
• Garnki należy przykrywać w miarę możliwości zawsze
pasującą pokrywką.
• Do każdej ilości potraw należy używać właściwego garnka.
Duży a niepełny garnek zużywa dużo energii.
Poziomy grzania
Moc grzewcza stref grzejnych może zostać nastawiona na wiele
poziomów. W tabeli znajdą Państwo przykłady zastosowania
poszczególnych poziomów grzania
Nadadaje się do
Grilowanie na powierzchni płyty grzewczej
Kuchenka ze szkła ceramicznego nadaje się do grilowania
bezpośrednio na gorącej płycie grzewczej. Potrawy
przyrządzane na grilu, takie jak steki czy kiełbaski należy położyć
na gorącą płytę grzewczą.
Przed pierwszym grilowaniem potraw na powierzchni płyty
grzewczej, należy ją oczyścić wilgotną ściereczką i odrobiną
płynu do naczyń. Następnie powierzchnię należy wytrzeć do
sucha ściereczką nie pozostawiającą strzępów.
• Proszę nie używać do grilowania oliwy. Przypalone resztki po
oliwie usuwają się bardzo trudno.
• Bezpośrednio przed grilowaniem należy nagrzać gril przez ok.
5 minut na poziomie 9. Potrawy przeznaczone do grilowania
należy położyć bezpośrednio na płytę ceramiczną. Proszę nie
używać żadnej folii aluminiowej lub tym podobnym.
• Potrawy z grila należy grilować z każdej strony na stopniu 9 aż
do momentu, gdy nie będą przywierać do powierzchni grila. W
ten sposób mięso pozostanie soczyste.
• Wówczas można ewentualnie przykręcić moc (np. na
stopień 6) i grilować do końca. Grube kawałki mięsa i kiełbasę
należy często obracać.
• Jeżeli urządzenie chodziło na niskim stopniu grilowania, to
przed grilowaniem kolejnych potraw powierzchnię grila należy
nagrzać na poziom 9.
• Powierzchni do grilowania nie należy natłuszczać olejem. Chude
mięso można posmarować olejem. Podczas grilowania bardzo
tłustych potraw nyleży ostrożnie zbierać wydobywający się z nich
tłuszcz za pomocą miękkiego papieru kuchennego. W przypadku
mięsa marynowanego należy usunąć wcześniej niepotrzebny
tłuszcz i grube przyprawy (takie jak cebula, liście laurowe, tymianek).
• Proszę mieć na uwadze, że duże ilości mięsa wymagają
dłuższego czasu grilowania niż małe ilości. Polecamy dlatego
grilowanie kolejno małych ilości potraw.
• Po każdym grilowaniu należy usunąć pozostałe resztki potraw
za pomocą specjalnego skrobaka.
Wskaźnik ciepła pozostałego
Płyta ceramiczna wyposażona jest we wskaźnik ciepła
pozostałego H. Dopóki litera H świeci się po wyłączeniu,
można jeszcze używać pozostałe ciepło do topienia i
utrzymywania potraw w stanie ciepłym. Po wygaśnięciu litery H
strefa grzejna może być jeszcze gorąca. Istnieje możliwość
poparzenia!
5
PL
Obsługa
Uruchomienie przycisków
W przypadku opisywanego sterowania wymagane jest uruchomienie danego
przycisku (przycisku wyboru) a następnie uruchomienie kolejnego przycisku.
Uruchomienie kolejnego przycisku musi zostać wykonane z zasady w
przeciągu 10 sekund, w innym wypadku wszelkie ustawienia znikną.
Na przyciski plus i minus można naciskać pojedynczo lub trzymać na nich
palec bez odrywania.
Włączenie płyty kuchennej i strefy grzejnej
1. Przycisk włącz/wyłącz
należy uruchamiać tak długo, aż wskaźnik
poziomów gotowania zacznie wskazywać 0. Zabrzmi krótki sygnał
dźwiękowy. Sterowanie jest gotowe do użytku.
2. Następnie za pomocą przycisku plus
lub przycisku minus
danej strefy grzejnej należy ustawić odpowiedni stopień gotowania.
Poprzez przycisk minus włączony zostanie poziom gotowania 4.
Poprzez przycisk plus włączony zostanie poziom gotowania 9 z funkcją
przyspieszenia początkowego gotowania (patrz rozdział „Przyspieszenie
początkowego gotowania”).
3. Na strefach grzejnych można rozpocząć gotowanie.
Wyłączenie strefy grzejnej
4. a) Naciskać na przycisk minus
do momentu pojawienia się na
wskaźniku stopnia gotowania 0 lub
i przycisk
b) nacisnąć jeden raz jednocześnie na przycisk minus
plus
. Strefa grzejna zostanie natychmiastowo wyłączona z każdego
poziomu gotowania, lub
c) przycisnąć przycisk włącz/wyłącz
. Cała płyta kuchenna zostanie
wyłączona (wszystkie strefy grzejne zostaną wyłączone).
Wyłączenie płyty kuchennej
5. Należy uruchomić przycisk włącz/wyłącz
. Płyta kuchenna zostanie
całkowicie wyłączona, niezależnie od wcześniejszych ustawień.
Podłączenie systemu dwu/trójobwodowego
(Tylko strefy grzejne z wieloma polami grzewczymi)
Obwód podwójny/potrójny danej dwuobwodowej płytki grzewczej można
dodatkowo włiączyć dopiero po włączeniu odpowiedniej płytki grzewczej.
1. Należy nastawić wymagany stopień gotowania 1-9.
2. Poprzez uruchomienie przycisku obwodu podwójnego/potrójnego
włączyć drugie lub trzecie pole grzewcze.
Lampka kontrolna obwodu podwójnego/potrójnego zapali się.
3. Ponowne uruchomienie przycisku obwodu podwójnego/potrójnego
powoduje wyłączenie zewnętrznego pola grzewczego.
Lampka kontrolna obwodu podwójnego/potrójnego zgaśnie.
6
PL
Obsługa
Blokada/ zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci
(Dotyczy jedynie modeli z przyciskiem blokującym
)
Dzięki temu zabezpieczeniu można zablokowyć obsługę i ustawienia (np.
poziom grzania 4). W tym przypadku czynny jest jedynie przycisk włącz/
wyłącz w celu wyłączenia całej płyty.
Blokadę można aktywować zarówno gdy płyta kuchenna jest włączona, jak i
w stanie wyłączonym. Włączona blokada pozostanie aktywna nawet po
wyłączeniu płyty kuchennej! Dzięki temu blokada ta służy jako
zabezpieczenie przed dziećmi i chroni płytę kuchenną przed niezamierzonym
lub zamierzonym używaniem.
2 sek.
Aktywowanie blokady
1. Naciskać na przycisk blokujący
tak długo, aż zabrzmi sygnał
dźwiękowy. Lampka kontrolna przycisku blokującego świeci się i po paru
sekundach zgaśnie. Blokada została włączona i przyciski są zablokowane.
Usunięcie blokady
2. Naciskać na przycisk blokujący
tak długo, aż zabrzmi sygnał
dźwiękowy. Lampka kontrolna przycisku blokującego zgaśnie i blokada
zostanie zniesiona.
2 sek.
Wskazówki dotyczące wyłączonej płyty:
W przypadku, gdy zostanie uruchomiony przycisk włącz/wyłącz
lub
inny przycisk (z wyjątkiem przycisku blokującego
), zabrzmi sygnał
dźwiękowy i lampka kontrolna blokady zaświeci się na krótko w celu
zwrócenia użytkownikowi uwagi na to, że blokada jest aktywna.
Ustawiony
poziom grzania
Przyspieszenie
początkowego gotowania
Czas (Sek)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
82
164
264
328
410
82
164
164
-
Przyspieszenie początkowego gotowania
Dzięki tej funkcji początkowe gotowanie odbywa się na 9 stopniu gotowania. Po
upływie określonego czasu zostanie ono automatycznie przełączone na niższy
poziom dalszego gotowania (od 1 do 8) i gotowanie będzie kontynuowane.
Podczas użytkowania funkcji przyspieszenia początkowego gotowania musi
zostać wybrany poziom gotowania, na którym gotowanie potrawy będzie
kontynuowane po zakończeniu przyspieszenia początkowego gotowania.
Funkcja przyspieszenia początkowego gotowania nadaje się do gotowania
potraw, które stawia się do gotowania w stanie zimnym, które można
podgrzać przy użyciu dużej mocy i których nie musi się później stale
obserwować po powrocie do gotowania na niższym stopniu (np. gotowanie
mięsa na zupę).
1. Płytę kuchenną należy włączyć za pomocą przycisku włącz/wyłącz
.
2. Przycisk plus
uruchomić jeden raz w celu bezpośredniego wybrania
poziomu gotowania 9. Kreska dziesiętna na wskaźniku stopni gotowania
świeci się przez 10 sekund. Kolejne uruchomienie musi nastąpić w cięgu
10 sekund, w przeciwnym razie kreska dziesiętna zgaśnie.
3. Przycisk minus
uruchomić kilkakrotnie w celu wybrania właściwego
stopnia gotowania od 1-8. Tym samym aktywowana zostaje funkcja
przyspieszenia początkowego gotowania.
4. Funkcja przyspieszenia początkowego gotowania przebiega według
zaprogramowania. Po upływie określonego czasu (patrz tabeka)
gotowanie kontynuowane będzie na wcześniej nastawionym niższym
stopniu dalszego gotowania.
Przedwczesne
gotowania:
wyłączenie
funkcji
przyspieszenia
początkowego
Wskaźnik stopni gotowania ustawić na „0”.
Wskazówka: Jeżeli wybór stopnia dalszego gotowania został dokonany po
zgaśnięciu kreski dziesiętnej, to funkcja przyspieszenia początkowego
gotowania nie została aktywowana.
7
PL
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie i konserwacja
• Przed czyszczeniem płyty kuchennej należy wyłączyć ją z
prądu i zostawić aby wystygła.
• Płyty ceramicznej w żadnym wypadku nie należy czyścić przy
pomocy urządzenia do czyszczenia parą wodną lub innego
urządzenia tego typu!
• Podczas czyszczenia należy zwrócić uwagę na to, że
przycisk włącz/wyłącz może zostać jedynie ostrożnie i krótko
przetarty. W ten sposób można uniknąć nieopatrznego
włączenia płyty!
Płyta kuchenna ze szkła ceramicznego ogólnie
Ważne: Nie wolno stosować środków o agresywnym działaniu,
jak np. szorstkie środki czyszczące, rysujące środki do
czyszczenia garnków, środki do usuwania rdzy i plam itd.
Czyszczenie po użyciu
1. Należy czyścić całą płytę wówczas, gdy jest ona zabrudzona –
najlepiej po każdym użyciu. Do czyszczenia powinno używać się
wilgotnej ściereczki i niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń.
Następnie płytę kuchenną należy wypolerować do sucha czystą
ściereczką tak, aby na powierzchni płyty nie pozostały żadne
ślady po płynie do mycia naczyń.
Pielęgnacja cotygodniowa
2. Raz w tygodniu należy czyścić i pielęgnować całą płytę kuchenną
przy pomocy dostępnych w sprzedarzy środków do czyszczenia
powierzchni ze szkła ceramicznego.
Proszę stosować się do wskazówek danego producenta.
Środki czyszczące wytwarzają po ich nałożeniu film ochronny, który
tworzy powłokę wodoodporną i działającą przeciw zabrudzeniom.
Wszystkie zanieczyszczenia pozostają na powierzchni tej powłoki,
dzięki czemu można je bardzo łatwo usunąć. Następnie
powierzchnię należy wypolerować do sucha czystą ściereczką. Na
powierzchni płyty nie mogą pozostać żadne ślady po środkach
czyszczących, ponieważ podczas nagrzewania ich działanie staje
się agresywne i mogą one tym samym zmienić powierzchnię.
Specjalne znieczyszczenia
Silne zanieczyszczenia i plamy (plamy osadowe, plamy o
perłowym połysku) dają się najlepiej usunąć w momencie gdy
płyta jest jeszcze ciepła w dotyku. Do tego celu proszę używać
dostępnych w sprzedarzy środków do czyszczenia i postępować
według wskazówek zawartych w pukcie 2.
Potrawy, które wykipiały należy najpierw zmiększyć mokrą
ściereczką i następnie usunąć pozostałe zanieczyszczenia za
pomocą specjalnego skrobaka do płyt kuchennych ze szkła
ceramicznego. Na koniec należy oczyścić powierzchnię,
postępując według wskazówek zawartych w punkcie 2.
Ziarenka piasku, które ewentualnie mogą spaść na płytę
kuchenną podczas obierania ziemniaków lub mycia sałaty, mogą
porysować powierzchnię na wskutek przesuwania garnków.
Dlatego należy zwracać uwagę na to, by na płycie nie
pozostawiać ziarenek piasku.
Przefarbienia płyty kuchennej nie mają wpływu na
funkcjonowanie i stabilność szkła ceramicznego. W tym
przypadku nie chodzi o uszkodzenie płyty kuchennej lecz o
nieusunięte a tym samym przypalone resztki potraw.
Błyszczące się miejsca powstają na wskutek zarysowań od dna
garnków, szczególnie jeśli używane są naczynia do gotowania z
dnem aluminiowym lub poprzez nieodpowiednie środki
czyszczące. Miejsca te z trudem dają się usunąć za pomocą
dostępnych na rynku środków czyszczących. Czyszczenie
należy ewentualnie powtórzyć wielokrotnie. Używanie
agresywnych środków do czyszczenia oraz naczyń z dnem
rysującym powierzchnię, prowadzi do zdzierania się oznaczeń
stref grzejnych i powstawania na ich miejscu ciemnych plam.
Powierzchnia do grilowania
Najpierw przy pomocy skrobaka do czyszczenia z gorącej strefy
do grilowania usuwamy wszystkie resztki potraw i tłuste plamy.
Najprościej można to wykonać przesuwając zanieczyszczenia
zaraz po grilowaniu ze strefy gorącej na zimną.
Po ochłodzeniu się sprzętu w prosty sposób można usunąć te
zabrudzenia.
Następnie, gdy strefa do grilowania będzie zimna, należy ją
wilgotną szmatką oczyścić z tłuszczu i wytrzeć do sucha czystym
ręcznikiem lub ręcznikiem papierowym.
Polecamy Państwu natarcie powierzchni do grilowania połówką
cytryny lub sokiem z cytryny. Lekkie zanieczyszczenia białkowe
np. po mięsie, zostaną w ten sposób usunięte i powierzchnia do
grilowania będzie się znowu błyszczeć.
Zabrudzenia trudne do usunięcia
Jeżeli po tym czyszczeniu na powierzchni płyty kuchennej nadal
pozostały trudne do usunięcia zabrudzenia, można usunąć je za
pomocą odpowiednich środków czyszczących, przeznaczonych
do tego typu powierzchni.
Środek czyszczący należy rozcierać za pomocą miękkiego
papieru kuchennego na całej powierzchni do grilowania do
momentu, gdy zabrudzenia całkowicie znikną. Bezpośrednio po
tym całą powierzchnię do grilowania należy kilkakrotnie przetrzeć
wilgotną szmatką a następnie suchą.
Nie wolno używać środków czyszczących zawierających
silikon. Pozostawiają one na powierzchni do grilowania film
ochronny, który podczas kolejnego grilowania mógłby
przeniknąć do grilowanych potraw. Proszę zwrócić uwagę
na wskazówki producentów pod tym względem.
Używanie skrobaka do czyszczenia
Przypalony cukier i stopione tworzywo sztuczne należy
natychmiast usunąć – jeszcze w gorącym stanie – za pomocą
skrobaka do szkła. Na koniec należy oczyścić powierzchnię,
postępując według wskazówek zawartych w punkcie 2.
8
• Uwaga, niebezpieczeństwo pocięcia! Żyletka skrobaka do
czyszczenia jast bardzo ostra.
• Skrobak należy przyłożyć poziomo do powierzchni i usuwać
zaschnięte zanieczyszczenia.
• Nie należy skrobać kątem skrobaka.
Co robić w razie problemów?
Co robić w razie problemów?
Amatorskie naprawy i reparacje urządzenia są niebezpieczne,
ponieważ istnieje niebezpieczeństwo porażenie prądem lub
zwarcia. Aby uniknąć szkód na zdrowiu i szkód w sprzęcie należy
ich zaniechać. Dlatego wszelkiego rodzaju prace należy
pozostawić do wykonania specjaliście np. serwisowi
technicznemu obsługi klienta.
Prosimy mieć na uwadze
Jeżeli dojdzie do awarii Państwa sprzętu, prosimy aby na
podstawie niniejszej instrukcji obsługi sprawdzić, czy nie mogą
Państwo sami usunąć przyczyn awarii.
Poniżej znajdą Państwo wskazówki dotyczące usuwania
zakłóceń
Bezpieczniki wysadzane są wielokrotnie?
• Proszę wezwać serwis techniczny obsługi klienta lub
elektryka!
Płyty kuchennej nie można włączyć?
• Czy bezpiecznik instalacji gospodarstw domowego (skrzynka
z bezpiecznikiem) jest wysadzony?
• Czy kabel podłączony jest do prądu?
• Czy przyciski sensorowe są zabkolowane (zabezpieczenie
przed włączeniem przez dzieci), czyli lampka kontrolna
blokady nad przyciskiem blokady
zapala się na krótko?
2 sek.
• Czy przyciski sensorowe przykryte są po części wilgotną
ściereczką, metalowym przedmioten albo zalane płynem?
Proszę je usunąć.
PL
Płyta kuchenna względnie strefa grzejna wyłączyła się
nagle.
• Czy uruchomiony został przez przypadek przycisk włącz/
wyłącz?
• Czy przyciski sensorowe przykryte są po części wilgotną
ściereczką, metalowym przedmioten albo zalane płynem?
Brzmi ograniczony czasowo sygnał dźwiękowy i miga F.
Proszę je usunąć.
• Czy włączyła się funkcja automatycznego wyłączania, czyli
dany stopień gotowania użytkowany został bez zmiany przez
określony czas. Patrz rozdział „Ograniczenie czasu
użytkowania”.
Wyłączenie powierzchni do grilowania/powierzchni do
gotowania jest niemożliwe.
• Element elektroniczny jest zepsuty.
Wyłączyć bezpiecznik i wezwać dział obsługi klienta.
Powierzchnia do grilowania/powierzchnia do gotowania nie
nagrzewa się.
• Powierzchnia do grilowania/ powierzchnia do gotowania jest
zepsuta. Należy wezwać dział obsługi klienta.
• Wewnętrzny obwód danej strefy grzejnej wieloobwodowej jest
uszkodzony.
W żadnym wypadku nie wolno używać funkcjonującego
jeszcze zewnętrznego obwodu. Wezwać dział obsługi klienta.
Z płyty kuchennej dochodzą dźwięki (np. terkot, chrupanie),
lub podczas włączania powierzchni do grilowania/
powierzchni do gotowania słychać brzęczenie.
• Dźwięki te są uwarunkowane technicznie i nie mają wpływu na
jakość i funkcjonowanie urządzenia.
Wskaźnik-LED dla stopni gotowania lub wskaźnik ciepła
pozostałego H nie świecą się lub świecą się częściowo.
• Wskaźnik- LED jest uszkodzony. Należy wezwać dział obsługi
klienta.
Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia, gdyż system
ostrzegania przed wysoką temperaturą nie funkcjonuje.
Płyta kuchenna ma rysy lub pęknięcia?
• W przypadku rys, pęknięć albo złamania płyty ze szkła
ceramicznego należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie.
Należy niezwłocznie wyłączyć bezpiecznik w gospodarstwie
domowym i powiadomić serwis obsługi klienta.
9
PL
Instrukcja montażu
Wskazówki bezpieczeństwa dla montera
mebli kuchennych
Instrukcja montażu
• Forniry, kleje lub okładziny z tworzywa sztucznego mebli
graniczących z płytą kuchenną muszą być odporne na
działanie temperatur (>75°C). Jeżeli forniry i okładziny nie są
wystarczająco odporne na działanie temperatury, mogą się
odkształcić.
• Przy montażu płyty należy pamiętać o dostatecznym
zabezpieczeniu jej przed dotykiem.
• Używanie ściennych listw wykończeniowych z masywnego
drewna na płycie roboczej z tyłu płyty grzewczej jest
dozwolone wówczas, gdy zachowane zostają odstępy
minimalne, zgodne ze szkicami montażu.
• Należy zachować minimalne odstępy wcięć pod nieckę w
części tylnej zgodnie ze szkicami montażu.
• W razie montażu kuchenki obok wysokiej szafy należy
dotrzymać odstępu bezpieczeństwa minimalnie 40 mm.
Boczną powierzchnię wysokiej szafy należy obłożyć
tworzywem odpornym na działanie temperatury. Ze względu
na wymagania roboczo - techniczne odległość powinna
wynosić minimalnie 300 mm.
• Odstęp pomiedzy płytą grzewczą a okapem musi być
przynajmniej tak duży, jak zostało podane w instrukcji montażu
okapu.
• Materiały opakowaniowe (folie plastikowe, styropor, gwoździe,
itp.) muszą zostać usunięte z zasięgu dzieci, ponieważ części
te stanowią źródło potencjalnych niebezpieczeństw. Niewielkie
części mogą zostać połknięte a folie mogą być przyczyną
uduszenia.
Montaż
Ważne wskazówki
• Jeżeli płyta kuchenna znajduje się nad częściami mebli
(ściany boczne, szuflady), należy wbudować dno pośrednie, a
jego odległość od dolnej strony płyty grzewczej musi wynosić
co najmniej 20 mm, ażeby nie doszlo od zetknięcia z innymi
częściami. Dno pośrednie można usunąć jedynie za pomocą
odpowiednich narzędzi.
• Należy usunąć ewentualne listwy poprzeczne poniżej płyty
roboczej przynajmniej z obszaru wycięcia w desce roboczej.
• Należy unikać nadmiernego rozwoju ciepła od dołu np. od
piekarnika bez wywietrzników prądu skrzyżowanego.
• Należy pamiętać, aby ze względu na niebezpieczeństwo
powstania ognia bezpośrednio obok lub nad płytą roboczą, nie
kłaść lub nie umieszczać żadnych przedmiotów
niebezpiecznych w styczności z ogniem, łatwopalnych lub
odkształcających się pod wpływem ciepła.
Uszczelnienie kuchenki
Przed montażem należy szczelnie nałożyć załączoną uszczelkę
płyty grzewczej.
• Należy uważać, aby do szczeliny między krawędzią płyty
grzewczej a deską kuchenną, albo przez szczelinę między
deską kuchenną a ścianą nie dostała się do niżej znajdujących
się urządzeń elektrycznych żadna ciecz.
• Przy wbudowaniu płyty kuchennej do nierównej płyty roboczej
np. z powłoką ceramiczną lub podobnej (kafelki itd.), należy
usunąć znajującą się ewentualnie na płycie kuchennej
uszczelkę i uszczelnić przestrzeń pomiędzy powierzchnią do
gotowania a płytą roboczą za pomocą plastycznych
materiałów uszczelniających (kit).
• Płyty kuchennej nie wolno pod żadnym względem
uszczelniać sylikonem! Przy późniejszym rozbiorze płyty
kuchennej nie jest wówczas możliwe uniknięcie zniszczeń.
Wycięcie otworu w desce kuchennej
Wcięcie w desce kuchennej należy możliwie dokładnie wyciąć
dobrą prostą piłą lub wyfrezować frezarką górnowrzecionową i
uszczelnić przycięte powierzchnie lakierem wytrzymałym na
podwyższoną temperaturę i wilgoć. Wycinanie otworu w desce
kuchennej musi przebiegać zgodnie z przedstawionym
rysunkiem.
Tylna ściana powinna zostać w miarę możliwości otwarta.
Powierzchnia płyty ceramicznej musi leżeć koniecznie prosto i
zwięźle. Zbytnie napięcie może spowodować złamanie się płyty
ceramicznej.
Uszczelnienie płyty kuchennej należy sprawdzić pod względem
perfekcyjnego dopasowania i kompletnej powłoki.
Płyta ceramiczna przymocowana zostaje za pomocą klipsów lub
nakładek.
10
PL
Instrukcja montażu
Klips
• Klips należy wbić w podanych
odległościach do wcięcia w desce
kuchennej. Poprzez poziome wbicie nie
jest
konieczne
centrowanie
wysokościowe.
• Ważne: poziome wbicie klipsa musi zostać
wykonane zwięźle na płycie roboczej
(unikać niebezpieczeństwa złamania).
• Zgodnie z rysunkiem należy przyłożyć
płytę kuchenną po lewej stronie (a),
ustawić (b) i zaklipsować (c).
• Dla zabezpieczenia klipsa mogą zostać
użyte śruby.
Ważne:
W razie krzywego założenia lub napięcia
istnieje niebezpieczeństwo pęknięcia
płyty ze szkła ceramicznego podczas
montażu!
Minimalna odległość od sąsiednich ścian
Rozmiary wycinanego otworu
Rozmiary zewnętrzne płyty grzewczej
Przeprowadzenie kabla przez tylną ścianę
Wysokość zabudowy
Nakładka
• Nałożyć płytę kuchenną i ustawić
• Od dołu nałożyć nakładki ze śrubami na
przeznaczone do tego celu miejsca,
ustawić i mocno przykręcić.
• Śruby należy przykręcać tylko przy
pomocy śrubokrętu ręcznego, nie używać
śrubokrętu akumulatorowego.
• Należy uważać na właściwe położenie
nakładek w przypadku cieńkich płyt
kuchennych.
Ważne:
W razie krzywego założenia lub napięcia
istnieje niebezpieczeństwo pęknięcia
płyty ze szkła ceramicznego podczas
montażu!
Minimalna odległość od sąsiednich ścian
Rozmiary wycinanego otworu
Rozmiary zewnętrzne płyty grzewczej
Przeprowadzenie kabla przez tylną ścianę
Wysokość zabudowy
11
Instrukcja montażu
Zabudowa wielu ceramicznych pól kuchennych z listwą poprzeczną
Zabudowa wielu ceramicznych pól kuchennych z aluminiową listwą okryciową
12
PL
PL
Instrukcja montażu
Przyłączenie elektryczne
• Podłączenie do sieci elektrycznej może zostać
przeprowadzone jedynie przez autoryzowanego specjalistę!
• Przepisy prawne i warunki podłączenia ustalone przez lokalne
przedsiębiorstwo zaopatrujące w prąd muszą zostać w pełni
zachowane.
• Przy podłączaniu urządzenia należy zadbać o przygotowanie
instalacji umożliwiającej odłączanie urządzenia od sieci
(wyłączającej wszystkie bieguny) z conajmniej 3 mm przerwą
kontaktową za pomocą styku – ujścia szerokościowego. Za
urządzenia nadające się do tego celu uchodzą kontakt-LS,
bezpieczniki i styczniki. Przy podłączeniu i raparacji należy
oddzielić prąd od urządzenia za pomocą jednej z tych
instalacji.
• Przewód ochronny musi być tak obliczony, żeby mógł być on
obciążony dopiero po żyłach kabla połączeniowego w
przypadku, gdy zawiedzie odciążenie rozciągające.
• Nadmierna długość kabla musi zostać wyciągnięta z obszaru
zabudowy poniżej urządzenia.
• Należy upewnić się, czy napięcie w sieci elektrycznej
odpowiada napięciu podanemu na tabliczce identyfikacyjnej.
• Płyta kuchenna wyposażona została w zakładzie w odporny
na temparaturę kabel przyłączeniowy.
• Jako przewód podłączeniowy należy użyć przewód co
najmniej typu H05 RR-F.
• W celu uniknięcia niebezpieczeństwa,w razie uszkodzenia
kabla przyłączeniowego, musi on zostać wymieniony przez
producenta lub jego dział serwisowy lub też osobę o
podobnych kwalifikacjach.
• Przy montażu należy pamiętać o dostatecznym
zabezpieczeniu przed dotykiem.
• Uwaga: Złe podłączenie może prowadzić do zniszczenia
elektroniki.
Dane elektryczne
Napięcie prądu: 220 - 240V~, 50-60 Hz
Napięcie komponentów: 220 - 240V
Uruchomienie
Po wbudowaniu płyty i po nałożeniu naprężenia zasilającego
(podłączenie do sieci), następuje na początku samoczynny test
sterowania i pojawia się informacja serwisowa dla obsługi klienta.
Gąbką i wodą z płynem do naczyń należy przetrzeć któtko
powierzchnię płyty kuchennej a następnie wytrzeć do sucha.
Ważne
Na wskutek kontroli jakości płyty grzewczej przeprowadzanej w
trakcie produkcji, na dysku (memory) może być zapisana pewna
informacja. W związku z tym po przyłączeniu do sieci
elektrycznej na wskaźniku stopni gotowania może pojawić się
literka H, która będzie się palić nie dłużej niz 60 minut. Nie ma to
żadnego znaczenia dla użytkownika.
Dane techniczne
Wymiary
Płyta kuchenna
wysokość/ szerokość/
głębokość
Strefy grzejne
z tyłu
z przodu
mm 40 x 300 x 520
Ø cm (kW) 18 (1,8)
Ø cm (kW) 14 (1,2)
Płyta kuchenna, ogólnie kW 3,0
Wymiary
Płyta kuchenna
wysokość/ szerokość/
głębokość
Strefy grzejne
z tyłu
z przodu
mm 40 x 300 x 520
Ø cm (kW) 18/12 (1,7/ 0,7)
Ø cm (kW) 14 (1,2)
Płyta kuchenna, ogólnie kW 2,9
Wymiary
Płyta kuchenna
wysokość/ szerokość/
głębokość
Strefa grzejna
mm 40 x 300 x 520
Ø cm 17/ 17 x 26,5
kW 2,4/1,5
Płyta kuchenna, ogólnie kW 2,4
Wymiary
Płyta kuchenna
wysokość/ szerokość/
głębokość
Strefy grzejne
mm 40 x 300 x 520
Ø cm 18,5 x 30,5
kW 1,4
Płyta kuchenna, ogólnie kW 1,4
Wymiary
Płyta kuchenna
wysokość/ szerokość/
głębokość
Strefa grzejna
mm 40 x 450 x 520
Ø cm 27/ 21/ 14
kW 2,7/ 1,05/ 0,9
Płyta kuchenna, ogólnie kW 2,7
13
HU
A csomagolás újrahasznosítása
Itt találja...
A szállító csomagolást lehetőleg természetvédelmi szempontok
szerint hasznosítsa újra. A csomagolóanyagok visszavezetése
az anyagi körforgásba nyersanyagokat takarít és csökkenti a
keletkező hulladék mennyiségét.
Kérjük olvassa át alaposan az információkat ebben a füzetben,
mielőtt a főzőterét üzembe helyezi. Fontos utalásokat talál itt az
Ön biztonságára, a készülék használatára, kezelésére és
karbantartására vonatkozóan, hogy a készülékében sokáig
öröme legyen.
Ha valamikor üzemzavar lépne fel, kérjük nézzen utána először a
„Mit tenni problémák esetén“ fejezetben. Kisebb üzemzavarokat
gyakran Ön saját maga el tud hárítani és azáltal fölösleges
szervízköltségeket tud megtakarítani.
Gondosan őrizze meg ezt az útmutatást. Kérjük adja tovább ezt a
használati és szerelési utasítást az új tulajdonosoknak
tájékoztatás és biztonság végett.
Öreg készülékek újrahasznosítása
A terméken vagy a csomagoláson található
jelkép azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető
normális háztartási hulladékként, hanem azt
egy elektromos és elektronikus készülékek
újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell
leadni.
Az ezen termék megfelelő újrahasznosításához
való hozzájárulásával védi a környezetet és embertársai
egészségét´. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi önkormányzatával, a hulladékszállítójával
vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Rendeltetésszerű használat
• A főzőtér munkalapba való beépítésre való.
• A főzőtér csak ételek háztartásban történő elkészítésére
használandó. Más célra nem szabad használni.
Biztonsági utasítások ............................................................
Bekötésre és működésre ......................................................
Általában a főzőtérre.............................................................
A grill-főzőtérre......................................................................
Személyekre .........................................................................
15
15
15
15
15
A készülék leírása .................................................................. 16
Kezelés szenzor-billentyűk által............................................ 16
Kezelés....................................................................................
Üzemidő-korlátozás ..............................................................
Egyéb funkciók......................................................................
Energiatakarékossági tippek.................................................
Főzőfokozatok.......................................................................
Grillezés a grill-főzőtéren ......................................................
Maradékhőjelző.....................................................................
Gombkezelés ........................................................................
Főzőteret és főzősávot bekapcsolni......................................
Főzősávot kikapcsolni...........................................................
Főzőteret kikapcsolni ............................................................
A kettes / hármas fűtőkör beindítása ....................................
Lezárás / Gyerekzár..............................................................
Előfőzési automatika.............................................................
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
Tisztítás és ápolás .................................................................
Üvegkerámia-főzőtér általában .............................................
Különleges szennyeződések ................................................
Grill-főzőtér ...........................................................................
Tisztításra való kaparóeszköz használata ............................
20
20
20
20
20
Mi a teendő problémáknál?................................................... 21
Szerelési utasítás ...................................................................
Biztonsági utasítások a konyhabútor-szerelő számára.........
Beépítés................................................................................
Elektromos bekötés ..............................................................
Üzembe helyezés .................................................................
Műszaki adatok .....................................................................
14
22
22
22
25
25
25
HU
Biztonsági utasítások
Bekötésre és működésre
Biztonsági utasítások
• A készülékek az ide vonatkozó biztonsági előírások szerint
vannak gyártva.
• A készülékek hálózati bekötését, karbantartását és javítását
csak arra jogosított szakember végezheti az érvényben levő
biztonsági előírásoknak megfelelően. Szakszerűtlenül végzett
munkák veszélyeztetik az Ön biztonságát.
Általában a főzőtérre
• Fazekakat és serpenyőket ne állítson üresen bekapcsolt
főzősávokra. Kerülje el a fazekak üresre forrását, mivel annál
a fazekak túlhevülésének a veszélye áll fenn!
• Kettős falú főzőedények használatánál elővigyázatosan kell
eljárni. A kettős falú főződényekből észrevétlenül kifogyhat a
víz! Ennek következményeképpen a főzőedény és a főzőtér is
megsérülhet. Ezért semmi szavatosság nincs átvéve!
• Túlhevített zsírok és olajok maguktól meggyulladhatnak. Zsírés olajtartalmú ételeket csak felügyelet mellett főzni.
Meggyulladt zsírokat és olajokat sohasem vízzel oltani!
Fedelet rátenni, főzősávot kikapcsolni.
• Az üvegkerámia-felület nagyon ellenállóképes. Mégis kerülje
el, hogy az üvegkerámia-felületre kemény tárgyak essenek.
Egy pontba összpontosuló ütések általi megterhelés a főzőtér
eltöréséhez vezethet.
• Az üvegkerámia-főzőtér repedései, hasadásai vagy törése
esetén a készüléket azonnal üzemen kívül helyezni. A
háztartási biztosítékot azonnal kikapcsolni és a
vevőszolgálatot hívni.
• Ha a főzőteret a szenzoros vezérmű hibája esetén nem
lehetne kikapcsolni, a háztartási biztosítékot azonnal
kikapcsolni és a vevőszolgálatot hívni.
• Háztartási eszközökkel végzett munkánál elővigyázatosnak
lenni! Hálózati csatlakozó vezetékeknek nem szabad
érintkezésbe kerülniük a forró főzősávokkal.
• Az üvegkerámia-főzőteret nem szabad lerakóhely-felületnek
használni.
• Alufóliát illetve műanyagot a főzősávokra nem tenni. A forró
főzősávtól mindent távol tartani, ami olvadni kezdhet, pl.
műanyagokat, fóliát, különösen cukrot és cukortartalmú
ételeket. Cukrot sérülések elkerülése végett az üvegkerámiafőzőtérről azonnal forró állapotban speciális üvegkaparóval
mind eltávolítani.
• Ne helyezzen tűzveszélyes, könnyen gyúlékony vagy hő
hatására alakjukat változtató tárgyakat közvetlenül a főzőtér
alá.
• Zárt konzervdobozokoat és kötött rétegű csomagolásokat
főzősávokon sohasem hevíteni. Energia hozzávezetése által
ezek szétpattanhatnak!
• Az érzékelő gombokat tisztán tartani, mivel szennyeződések a
készülék által ujjérintésként lehetnének felismerve. Tárgyakat
(fazekakat, konyharuhát stb.) sohasem a szenzor-billentyűkre
helyezni!
• Ha fazekak a szenzor-billentyűk felületén túl kiforrnak,
tanácsoljuk a Ki-billentyűt működtetni.
• Forró fazekaknak és serpenyőknek nem szabad a szenzorbillentyűket letakarniuk. Ebben az esetben a készülék
automatikusan kikapcsolódik.
• Soha ne flambírozzon páraelszívó alatt – ennek során a
filterben lévő zsír tüzet foghat!
• Kerülni szennyeződések ismételten történő besülését.
• Vízkőlerakódások ártanak a grillfelületnek / főzőfelületnek.
A grill-főzőtérre
• Grillezésnél különös elővigyázattal kell eljárni. A fűtőtest nagy
hőmérséklete következtében a főzőzóna és a grillezett
élelmiszer is felforrósodik. Használjon ezért fogókesztyűt és
grillező fogót!
• Ha a grillezett élelmiszerbe, mint pl. kolbászba beleszúr, forró
zsiradék fröccsenhet ki belőle. Használjon grillező fogót, hogy
a fröccsenő zsiradék ne égethesse meg a bőrét és különösen
a szemét.
• Állandóan kövesse figyelemmel a grillezés folyamatát.
• Kisgyerekeket okvetlenül távol tartani.
• Semmi esetre sem használjon szilikontartalmú ápolószereket
a grillfelület ápolására! Vegye figyelembe a tisztítási és ápolási
utasításokat.
• Utalunk arra, hogy a grill- / főzőfelületen szakszerűtlen tisztítás
vagy késekkel történő vágás által keletkezett karcolások
nincsenek semmilyen negatív hatással a készülék
működésére. Csupán a kinézését befolyásolják hátrányosan.
Személyekre
• Vigyázat!
A beépített főzőfelület használatában nem jártas személyek
azt csak felügyelet mellett használhatják. A kisgyermekeket
mindig tartsa a készüléktőltávol és biztosítsa, hogy ne
játsszanak a készülékkel.
• Vigyázat!
A melegítő- és főzőhelyek felületei üzemeltetés közben
felforrósodnak. Ebből az okból a kisgyermekeket
mindenképpen távoltartani.
15
HU
A készülék leírása
A készülék leírása
1. Be-/kikapcsoló gomb
2. Plusz gomb
3. Mínusz gomb
4. Főzőfokozat-kijelző
5. Stop gomb
6. Lezárás kontrollámpa
7. Kettes / hármas kör gombja
8. Kettes / hármas kör kontroll lámpája
Kezelés szenzor-billentyűk által
Az üvegkerámia-főzőtér kezelése touch-control szenzor-gombok
által történik. A szenzor-gombok a következőképpen működnek:
ujjheggyel egy jelképet az üvegkerámia-felületen röviden
megérinteni. Minden korrekt működésbe hozás jelzőhang által
van visszaigazolva. A touch-control szenzor-gomb a
következőkben mint „gomb“ van megnevezve.
Be-/kikapcsoló gomb
(1)
Ezzel a gombbal az egész főzőtér van be- és kikapcsolva. Ez a
gomb úgyszólván a főkapcsoló.
Mínusz-gomb
(3) / Plusz-gomb
(2)
Ezekkel a gombokkal van elvégezve a főzőfokozatok beállítása.
A kijelző-értéket a mínusz-gomb által lehet csökkenteni, a pluszgomb által növelni.
A kijelző-értéket törölni lehet mindkét gomb egyidejű lenyomása
által.
Főzőfokozat-kijelző (4)
A főzőfokozat-kijelző a választott főzőfokozatot mutatja, vagy:
H....................................Maradékhőt
Tizedespont...................Előfőzési automatika
Lezáró gomb
(5)
A lezáró gombbal le lehet zárni a gombokat.
Kettes / hármas kör gombja
(7)
További fűtőkörök hozzákapcsolására.
A dekoráció az ábráktól eltérhet.
16
HU
Kezelés
Üzemidő-korlátozás
Kezelés
Főzési fokozat
Az főzőtér automatikus üzemidő-korlátozással rendelkezik.
Mindegyik főzősáv folyamatos használati ideje a választott
főzőfokozattól függ (lásd a táblázatot).
Annak az az előfeltétele, hogy a használati idő során a főzősáv
beállításán semmi változtatás nem történik. Ha az üzemidőkorlátozás üzembe lépett, a főzősáv ki van kapcsolva, rövid
jelzőhang hangzik fel és a kijelzőn egy H jelenik meg.
0
1-3
4-5
6-8
9
Alkalmazás
Kikapcsolt állapot
Felmelegítés, melegen tartás,
beáztatás, felolvasztás
Gőzölés, párolás, főzés
Sütés, frittírozás
Nagy mennyiségek felhevítése
Beállított
főzőfokozat
Üzemidő-korlátozás
(Órák)
Grillfokozat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5
5
4
3
2
2
2
1
1-4
Melegen tartás
5-7
Gyenge grillezés
8-9
Erős grillezés
Egyéb funkciók
Egy vagy több szenzor-gomb hosszabb vagy egyidejű
működtetésénél (pl. ha tévedésből egy fazék van a szenzorgombokra állítva), semmilyen kapcsolási funkció nem megy
végbe.
Villog a F jelkép és időben korlátozott állandó jelzőhang hangzik
fel. Néhány másodperc után ki van kapcsolva. Kérjük távolítsa el
a tárgyat a szenzor-gombokról.
Energiatakarékossági tippek
A következőkben néhány fontos adatot talál, hogy az új
főzőterével és a főzőedényekkel energiatakarékosan és
hatékonyan tudjon bánni.
• A fazékalj átmérőjének ugyanolyan nagyságúnak kellene
lennie, mint a főzősáv átméröje.
• Fazekak vásárlásánál figyelembe venni, hogy gyakran a fazék
felső átmérője van megadva. Ez legtöbbnyire nagyobb, mint a
fazék alja.
• Kuktafazekak a zárt főzőtér és a túlnyomás által különösen
idő- és energiatakarékosak. A rövid készítési időtartam által a
vitaminok kímélve vannak.
• Arra ügyelni, hogy a kuktafazékban mindig elegendő folyadék
legyen, mivel üresre főzött fazéknál a főzősáv és a fazék
túlhevítés által megsérülhet.
• A fazekakat lehetőség szerint mindig megfelelő fedővel
lezárni.
• Minden ételmennyiséghez alkalmas fazekat kellene használni.
Egy nagy, alig teli fazék sok energiát vesz igénybe.
Főzőfokozatok
A főzősávok fűtési teljesítményét több fokozatban lehet
beállítani. A táblázatban felhasználási példákat talál az egyes
fokozatokra.
Alkalmazás
Grillezés a grill-főzőtéren
Az üvegkerámia-főzőtér lehetőséget nyújt közvetlenül a forró
főzőzónán való grillezésre. A grillezett élelmiszereket, mint pl.
hússzeleteket vagy kolbászokat a forró főzőzónára helyezzük.
Ételek első ízben történő készítése előtt a grillfelületet nedves
törlővel és kevés mosogatószerrel tisztítani. Utána pehelymentes
törlővel szárazra törölni.
• Grillezéshez kérjük ne használjon olívaolajat. Rásült olívaolaj
maradékokat csak nagyon nehezen lehet újból eltávolítani.
• Közvetlenül a grillezés előtt a grillt kb. 5 percig a 9-es
fokozaton előmelegíteni. A grillezni kívánt élelmiszert tegye rá
közvetlenül az üvegkerámiára. Ne használjon alumíniumfóliát
vagy hasonlót.
• A grillezett élelmiszert 9-es fokozatnál mindegyik oldalról
grillezni, ameddig az a grill-felülettől el nem válik. A húslé így
benne marad a grillezett élelmiszerben.
• Aztán esetleg alacsonyabb fokozatra kapcsolni (pl. 6-os
fokozatra) és készre grillezni. Vastag húsdarabokat és
kolbászt többször megfordítani.
• Ha a készülék kis grillfokozaton volt üzemeltetve, úgy további
grillezni kívánt élelmiszer felhelyezése előtt melegítse elő a
grillt ismét a 9-es fokozaton.
• A grillfelületet olajjal nem zsírozni. Sovány húst olajjal meg
lehet kenni. Nagyon zsíros élelmiszerek grillezésénél a kiömlő
zsírt a grillezés közben óvatosan konyhai papírral letisztítani.
Pácolt húsnál fölöslegben levő zsírt és darabos fűszereket
(mint hagymát, leveleket vagy kakukkfüvet) eltávolítani.
• Kérjük vegye számításba, hogy nagy mennyiségű grillezni
kívánt élelmiszer hosszabb elkészítési időt igényel, mint kis
mennyiségben. Ezért kisebb mennyiségek többször egymás
után való grillezését ajánljuk.
• A grillezés utáni maradékokat minden egyes grillezés után a
tisztításra való kaparóeszközzel eltávolítani.
Maradékhőjelző
Az üvegkerámia-főzőtér maradékhőjelzővel H van
ellátva.
Ameddig a H a kikapcsolás után világít, a maradék hő
ételek olvasztására és melegen tartására használható. Miután a
H betű kialszik, a főzőzóna még forró lehet. Égés veszélye áll
fenn!
17
HU
Kezelés
Gombkezelés
Az itt leírt vezérlés egy (kiválasztó) gomb működtetése után vár utána egy
következő gomb működtetésére.
A következő gomb működtetését alapvetően 10 másodpercen belül kell
megkezdeni, máskülönben kialszik a kiválasztó.
A plusz- / mínusz-gombokat lehet egyenként megérinteni, vagy folytonosan
lenyomva tartani.
Főzőteret és főzősávot bekapcsolni
1. Be-/kikapcsoló gombot
addig működtetni, míg a főzőfokozatkijelzők 0-t nem mutatnak. Rövid jelzőhang hangzik fel. A vezérlés
üzemkész.
2. Rögtön azután egy főzőhely plusz-gombjával
vagy mínuszgombjával
egy főzőfokozatot kiválasztani.
A mínusz gombbal a 4-es főzőfokozat van bekapcsolva.
A plusz gombbal a 9-es főzőfokozat van bekapcsolva az előfőzési
automatikával, lásd e fejezetben is: „Előfőzési automatika”).
3. Most lehet a főzősávokon főzni.
Főzősávot kikapcsolni
4. a) Mínusz-gombot
többször működtetni, míg a főzőfokozat-kijelző 0-t
nem mutat, vagy
és plusz-gombot
egyidejűleg egyszer
b) Mínusz-gombot
működtetni. A főzősáv mindegyik főzőfokozatból közvetlenül ki van
kapcsolva, vagy
c) Be-/kikapcsoló gombot
működtetni. Az egész főzőtér ki van
kapcsolva (valamennyi főzősáv ki van kapcsolva).
Főzőteret kikapcsolni
5. Be-/kikapcsoló gombot
működtetni. A beállítástól függetlenül az
egész főzőtér ki van kapcsolva.
A kettes / hármas fűtőkör beindítása
(Csak több fűtőkörrel rendelkező főzősávok)
A megfelelő főzőzóna második / harmadik körének a hozzákapcsolása csak a
megfelelő főzőzóna bekapcsolása után lehetséges.
1. Válassza ki a kívánt főzőfokozatot 1-től 9-ig.
működtetésével a második,
2. A kettes / hármas kör gombjának
vagy harmadik fűtőkört hozzákapcsolni.
A kettes kör / hármas kör kontroll lámpája felvillan.
újbóli működtetése által a
3. A kettes kör / hármas kör gombjának
külső fűtőkör kikapcsolódik.
A kettes kör / hármas kör kontroll lámpája kialszik.
18
HU
Kezelés
Lezárás / Gyerekzár
(Csak lezáró gombbal rendelkező modellek
)
A lezárás által a kezelés és egy beállítás (pl.: főzési fokozat 4) lezárható.
Csak a főzőtér kikapcsolására szolgáló be-/kikapcsoló gomb kezelhető.
A lezárás mind kikapcsolt, mind bekapcsolt főzőtérnél aktiválható. Az aktivált
lezárás kikapcsolt főzőtérnél is fennmarad! Ezáltal a lezárás gyerekzárnak is
szolgál a főzőtér lezárására szándéktalan vagy szándékos kezelés ellen.
2 mp
Lezárást aktiválni
1. Lezáró gombot
addig működtetni, míg egy jelzőhang fel nem
hangzik. A lezárás kontroll lámpája világít és néhány másodperc múlva
kialszik. A lezárás aktiválva van, a gombok le vannak zárva.
Lezárást megszüntetni
2. Lezáró gombot
addig működtetni, míg egy jelzőhang fel nem
hangzik. A lezárás kontroll lámpája kialszik és a lezárás meg van
szüntetve.
Utalás a kikapcsolt térre vonatkozólag:
Ha a be-/kikapcsoló gomb
vagy egy másik gomb (a lezáró gomb
)
kivételével, van működtetve, felhangzik egy jelzőhang és a lezárás kontroll
lámpája rövid ideig felvillan, hogy felhívja a használó figyelmét az aktivált
lezárásra.
2 mp
Beállított
főzőfokozat
Előfőzési automatika
Idő (mp)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
82
164
264
328
410
82
164
164
-
Előfőzési automatika
Az előfőzési automatikánál az előfőzés 9-es főzőfokozattal történik. Egy
meghatározott idő után automatikusan kisebb továbbfőzőfokozatra (1-től
8-ig) van visszakapcsolva.
Az előfőzési automatika felhasználásánál csak a továbbfőzőfokozatot kell
kiválasztani, amellyel a főzni- /sütnivalót tovább kell főzni / sütni, mivel az
elektronika önállóan visszakapcsol.
Az előfőzési automatika alkalmas olyan ételekre, amelyeket hidegen feltéve,
magas teljesítménnyel felhevítve a továbbfőzőfokozaton nem kell állandóan
figyelni (pl. leveshús főzésére).
1. Főzőteret a be-/kikapcsoló gombbal
bekapcsolni.
2. Plusz gombot
egyszer működtetni, hogy a 9-es főzőfokozat
közvetlenül legyen választva. A tizedespont a főzőfokozat-kijelzésben 10
másodpercig világít.
A további működtetésnek most 10 másodpercen belül kell megtörténnie,
máskülönben a tizedespont kialszik.
3. Mínusz gombot
többször működtetni, hogy a kívánt folytonos főzési
fokozat 1-8 között ki legyen választva. Az előfőzési automatika ezzel
aktiválva van.
4. Az előfőzési automatika programszerűen folyik le. Egy meghatározott idő
után (lásd a táblázatot) a főzés a továbbfőzőfokozattal van folytatva.
Előfőzési automatikát idő előtt kikapcsolni:
A főzőfokozat-kijelzést „0” -ra kapcsolni.
Utalás
Amennyiben a folytonos főzési fokozat kiválasztása azután történik, miután a
tizedespont kialudt, úgy az előfőzési automatika nincs aktiválva.
19
HU
Tisztítás és ápolás
Tisztítás és ápolás
• Tisztítás előtt a főzőlapot kikapcsolni és hagyni lehűlni.
• Az üvegkerámia-főzőtér semmi esetre sem szabad
gőztisztítókészülékkel vagy hasonlóval tisztítani!
• Tisztításnál arra vigyázni, hogy a törlés a be-/kikapcsoló
gombon csak rövid végighúzással történjen. Azáltal egy téves
bekapcsolás el van kerülve!
Üvegkerámia-főzőtér általában
Fontos! Soha ne használjon agresszív tisztítószereket, mint pl.
durva súrolószereket, kaparó fazéktisztítószereket, rozsda- vagy
folteltávolító szereket stb.
Tisztítás használat után
1. Az egész főzőlapot tisztítsa mindig akkor, ha az be van
szennyezve – legjobb minden használat után. Használjon hozzá
nedves törlőt és egy kevés kézöblítőszert. Utána dörzsölje a
főzőlapot egy tiszta törlővel szárazra, úgy, hogy az öblítőszerből
ne maradjanak vissza a felületen semmilyen maradékok.
Hetenkénti ápolás
2. Tisztítsa és ápolja az egész főzőteret alaposan hetente
egyszer a kereskedelemben szokásos üvegkerámiatisztítószerekkel.
Feltétlenül vegye figyelembe a gyártó utalásait.
A tisztítószerek felvitelüknél védőfilmréteget képeznek, amely
víz- és szennytaszítóan hat. Az összes szennyeződés a filmen
marad és ezáltal utána könnyebben eltávolítható. Utána a
felületet egy tiszta törlővel szárazra dörzsölni. A felületen nem
szabad tisztítószermaradékokat hagyni, mert azok felhevülésnél
aggresszívan hatnak és a felületet megváltoztatják.
Különleges szennyeződések
Erős
szennyeződéseket
és
foltokat
(mészfoltokat,
gyöngyházszerűen csillogó foltokat) akkor lehet a legjobban
eltávolítani, amikor a főzőlap még kézmeleg. Használjon hozzá
kereskedelemben szokásos tisztítószereket. Úgy járjon el
közben, mint ahogyan az a 2. pont alatt le van írva.
Kifutott ételeket először egy nedves törlővel feláztatni és utána
a szennymaradékokat üvegkerámia-főzőlapokra való speciális
üvegkaparóval eltávolítani. Utána a felületet a 2. pontban leírtak
szerint tisztítani.
Színváltozások a főzőlapon nincsenek semmi hatással az
üvegkerámia funkciójára és stabilitására. Nem a főzőlap
sérüléséröl van ennél szó, hanem el nem távolított és emiatt
beégett maradékokról.
Csillogó helyek a fazék alja által történő ledörzsöléssel
keletkeznek, főként alumíniumaljú főzőedények használatánál
vagy alkalmatlan tisztítószerek által. Ezek csak fáradságosan
távolíthatóak el kereskedelemben szokásos tisztítószerekkel. A
tisztítást esetleg többször megismételni. Agresszív tisztítószerek
használata következtében és dörzsölő fazékaljak által a
dekoráció idővel lecsiszolódik és sötét foltok keletkeznek.
Grill-főzőtér
Először is egy tisztító vakaró segítségével távolítsa el a grill
felületének forró zónájáról az étel- és zsírcseppeket. A
legegyszerűbben ez úgy történik, hogy közvetlenül a grillezés
után áttoljuk a szennyeződéseket a még forró sávról a hideg
sávra.
A készülék lehűlése után aztán könnyűszerrel levehetőek ezek a
szennyeződések.
A lehűlt grillező felületet ezután mosogatóvízzel zsírtalanítani
kell, nedves ruhával le kell törődni és egy tiszta ruhával vagy
konyhai papírtörlővel szárazra kell törülni.
Ajánljuk Önnek, hogy dörzsölje le a grillfelületet egy fél
citrommal, vagy citromlével. Kisebb fehérjéktől származó
szennyeződések, pl. hústól, így el vannak távolítva és a
grillfelület újból ragyog.
Kitartó szennyeződések
Ha ezután a tisztítás után még kitartó szennyeződések
maradnának a felületen, úgy főzőfelületekre való megfelelő
tisztítószerrel eltávolíthatjuk azokat.
Ehhez konyhai papírtörlő segítségével egy kevés tisztítószert az
egész grillfelületen addig dörzsölni, ameddig azon már semmi
szennyeződés sem látszik. Közvetlenül ezután még többször
egymás után nedves ruhával le kell törülni a grill egész felületét
és azután szárazra kell dörzsölni.
Semmi
esetre
sem
használjon
szilikontartalmú
tisztítószereket. Ezek védőfilmréteget hagynak vissza a
grillfelületen, amely a következő grillezés közben a grillezett
élelmiszerekbe felszívódhatna. Ezért feltétlenül vegye
figyelembe az egyes gyártók erre vonatkozó utalásait.
Tisztításra való kaparóeszköz használata
Beégett cukrot és elolvadt műanyagot azonnal távolítson el –
még forró állapotban – egy üvegkaparóval. Utána a felületet a 2.
pontban leírtak szerint tisztítani.
Homokszemek,
amelyek
burgonyahámozásnál
vagy
salátatisztításnál esetleg a főzőfelületre esnek, fazekak
elmozdításánál karcolásokat okozhatnak. Ezért ügyeljen arra,
hogy a felületen ne maradjon semmi homokszem.
20
• Vigyázat, vágás általi sérülés veszélye! A tisztításra való
kaparóeszköz pengéje nagyon éles.
• Mindig laposan helyezze fel a tisztításra való kaparóeszközt
és tolja el a lerakódásokat.
• Ne kaparjon a kaparóeszköz sarkával.
Mi a teendõ problémáknál?
Mi a teendő problémáknál?
Nem szakképzett beavatkozások és javítások a készüléken
veszélyesek, mivel villamosáram-ütés és rövidzárlat veszélye áll
fenn. Ezeket testi károk és a készülék károsodásának elkerülése
végett mellőzni kell. Ezért olyan munkákat csakis villamossági
szakemberrel végeztessen, pl. egy műszaki vevőszolgálattól.
Kérjük figyelembe venni
Ha a készülékén üzemzavarok lépnek fel, kérjük ellenőrizze
ennek a használati útasításnak az alapján, hogy az okokat nem
tudja-e saját maga elhárítani.
A továbbiakban talál néhány tippet az üzemzavarok
megszüntetésére.
A biztosítékok többször kikapcsolnak?
• Hívjon egy műszaki vevőszolgálatot vagy egy villanyszerelőt!
Az főzőteret nem lehet bekapcsolni?
• A házban beszerelt biztosíték (biztosítékláda) működésben
volt?
• A hálózati csatlakozó kábel be van kapcsolva?
• Le vannak zárva a szenzor-gombok (gyerekzár), azaz a lezáró
kontroll lámpája a lezáró gomb
felett rövid ideig felvillan?
2 mp
• A szenzorbillentyűk be vannak részben fedve egy nedves
törlő, folyadék vagy egy fémtárgy által? Kérjük távolítsa el.
HU
A főzőtér ill. a főzősáv hirtelen ki van kapcsolva.
• Tévedésből működtette a be-/kikapcsoló gombot?
• A szenzorbillentyűk be vannak részben fedve egy nedves
törlő, folyadék vagy egy fémtárgy által? Időben korlátolt
jelzőhang hangzik fel és egy F villog. Kérjük távolítsa el.
• Üzembe lépett a biztonsági lekapcsolás, azaz egy bizonyos
időn túl változatlanul használva volt egy főzőfokozat? Lásd e
fejezetet: „Üzemidőkorlátozás”.
A grillfelület / főzőfelület kikapcsolása nem lehetséges.
• Elektronikus szerkezeti elem meghibásodott.
Biztosítékot kikapcsolni és a vevőszolgálatot hívni.
A grillfelület / főzőfelület nem hevít fel.
• Grillfelület / főzőfelület meghibásodott. A vevőszolgálatot hívni.
• Egy több körös főzősáv belső köre meghibásodott.
A működő külső kört semmi esetre sem tovább üzemeltetni.
Rögtön a vevőszolgálatot hívni.
A főzőtér zajokat ad ki (kattanás ill. roppanás zajokat), vagy
a grillfelület / főzőfelület bekapcsolásánál zúgás lép fel?
• Annak technikai okai vannak és minőségre és működésre
nincs semmi befolyása.
LED megjelenítő főzőfokozatokra ill. a H maradékhőjelző
nem, vagy csak részben világít.
• LED megjelenítő meghibásodott. A vevőszolgálatot hívni.
Égési sérülés veszélye, mivel a hőmérsékletre utaló
figyelmeztetés nincs biztosítva.
A főzőtérnek repedései vagy törései vannak?
• Az üvegkerámia-főzőtér repedései, hasadásai vagy törése
esetén a készüléket azonnal üzemen kívül helyezni. A
háztartási biztosítékot azonnal kikapcsolni és a
vevőszolgálatot hívni.
21
HU
Szerelési utasítás
Biztonsági utasítások a konyhabútorszerelő számára
Szerelési utasítás
• A környező bútorok furnérjának, ragasztójának ill. műanyag
borításának hőmérséklet-ellenállónak kell lennie (>75°C).
Amennyiben a furnérok vagy a borítások nem eléggé
hőmérséklet-ellenállóak, deformálódhatnak.
• Az érintés-védelemnek a beépítés által garantálva kell lennie.
• Fali széllécek felhasználása masszív fából a munkalapon a
főzőtér mögött megengedett, amennyiben a legkisebb
távolságok a beépítési vázlatrajzok szerint be vannak tartva.
• A mélyedési kivágások legkisebb távolságait hátrafelé a
beépítési vázlatrajz szerint be kell tartani.
• Közvetlenül egy magas szekrény melletti beépítésnél be kell
tartani egy legalább 40 mm-es biztonsági távolságot. A magas
szekrény oldallapját hőszigetelő anyaggal kell burkolni.
Munkatechnikai okokból azonban a távolságnak legalább
300 mm-es nagyságúnak kellene lennie.
• A főzőtér és a páraelszívó közötti távolságnak legalább olyan
nagyságúnak kell lennie, amint az a páraelszívó
összeszerelési utasításában elő van írva.
• A csomagolóanyagokat (műanyag fóliákat, polisztirolt,
szegeket, stb.) gyermekektől távol kell elhelyezni, mert ezek a
tárgyak gyermekek számára potenciális veszélyforrások. Apró
részei lenyelhetők és a fóliák fulladásveszélyt jelentenek.
Beépítés
Fontos figyelmeztetések
• Abban az esetben, ha a főzőtér bútordarabok (oldalfalak,
fiókok stb.) felett van, úgy egy rejtett padlót kell beépíteni
20 mm-es legkisebb távolságra a főzőtér alsó felétől, úgyhogy
véletlen érintkezés ne legyen lehetséges. A rejtett padlónak
csak szerszámokkal szabad eltávolíthatónak lennie.
• A munkalap alatti esetleges keresztléceket legalább a
munkalapkivágás terjedelmében el kell távolítani.
• Meg kell akadályozni a túlzott hőkeletkezést alulról pl. egy
keresztáramú szellőztető nélküli sütő által.
• Gondoskodni kell arról, hogy tűzveszély miatt semmilyen
tűzveszélyes, könnyen gyúlékony vagy meleg hatására
átalakulható tárgy ne legyen közvetlenül a főzőtér mellé
elrendezve vagy téve.
Főzőtér-szigetelés
A beépítés előtt a mellékelt főzőtér-szigetelést hézagmentesen
be kell helyezni.
• Meg kell akadályozni, hogy a főzőlap széle és a munkalap
között vagy a munkalap és a fal között folyadékok
hatolhassanak be esetleg azalatt beépített villamos
készülékekbe.
• A főzőtérnek egy egyenetlen munkalapba való beépítésénél,
pl. kerámiai vagy hasonló burkolattal (csempék stb.), a
főzőtéren esetleg található szigetelést el kell távolítani és a
főzőfelület elszigetelését a munkalaptól plasztikus szigetelő
anyagokkal (kitt) kell elvégezni.
• A főzőteret semmi esetre sem szilikonnal beragasztani! A
főzőtér későbbi roncsolásmentes kiépítése akkor már többé
nem lehetséges.
Munkalap-kivágás
A munkalapban a kivágást a lehető legpontosabban kell
elvégezni jó, egyenes fűrészlappal vagy felsőmarógéppel.. A
vágási felületeket azután le kell zárni, hogy ne hatolhasson be
nedvesség.
A főzőtér-kivágás az ábráknak megfelelően készül.
Az üvegkerámia-főzőfelületnek feltétlenül egyenletesen és
színelően kell feküdnie. Feszítés az üveglap töréséhez vezethet.
A főzőfelület szigetelésének kifogástalan illeszkedését és
hézagmentes rátételét ellenőrizni.
Az üvegkerámia-főzőtér vagy kapcsokkal vagy kötlemezekkel
van rögzítve.
22
HU
Szerelési utasítás
Kapcsok
• A kapcsokat a megadott távolságokban a
munkalap-kivágásba helyezni. Vízszintes
felhelyezés által magasságbeállítás nem
szükséges.
• Fontos: a kapcsok vízszintes ütközésének
színelően kell a munkalapon feküdnie
(törésveszélyt elkerülni).
• A főzőfelületet az ábrának megfelelően bal
oldalt felhelyezni (a), kiigazítani (b) és
belkapcsolni (c).
• A kapcsok biztosításának a céljából lehet
csavarokat használni.
Fontos:
Ferde felhelyezés vagy túlfeszítés által az
üvegkerámia-főzőtér
beépítésénél
törésveszély áll fenn!
Falaktól mért legkisebb megengedett
távolság
Kimart nyílás mérete
Főzőlap külső mérete
Kábelátvezető nyílás a hátsó falban
Beépítés magassága
Kötlemez
• A főzőteret behelyezni és kiigazítani.
• A kötlemezeket a csavarokkal alulról az
előirányzott
rögzítési
lyukaknál
behelyezni, kiigazítani és szorosra húzni.
• A csavarokat csakis csavarhúzóval kézzel
húzza meg; ne használjon akkus
csavarhúzót.
• Vékony munkalapoknál a kötlemez
megfelelő helyzetére ügyelni.
Fontos:
Ferde felhelyezés vagy túlfeszítés által az
üvegkerámia-főzőtér
beépítésénél
törésveszély áll fenn!
Falaktól mért legkisebb megengedett
távolság
Kimart nyílás mérete
Főzőlap külső mérete
Kábelátvezető nyílás a hátsó falban
Beépítés magassága
23
Szerelési utasítás
Több üvegkerámia-főzőtér beépítése traverzzel
Több üvegkerámia- főzőtér beépítése alumínium burkolóléccel
24
HU
HU
Szerelési utasítás
Elektromos bekötés
• Az elektromos bekötést csak erre jogosított szakember
végezheti el!
• A törvényes rendelkezéseket és a helyi villamos ellátó vállalat
bekötési feltételeit teljes mértékben be kell tartani.
• A készülék bekötésénél egy berendezésről kell gondoskodni,
amely lehetővé teszi, hogy a készüléket egy legalább 3 mm-es
kontaktus-nyílásszélességgel az összes póluson a hálózattól
el lehessen választani. Alkalmas szétválasztó berendezésnek
számítanak LS-kapcsolók, biztosítékok és védők. Bekötésnél
és javításnál a készüléket ezen berendezések egyikével
árammentessé tenni.
• A védővezetéket olyan hosszúságúra kell méretezni, hogy az
a húzásmentesítés felmondása esetén csak a csatlakozó
kábel áramot vezető ereinek megfelelően legyen húzásra
igénybe véve.
• A fölöslegben levő kábelhosszúságot a készülék alatti
beépítési részből ki kell húzni.
• Legyen szíves meggyőződni arról, hogy a meglévő hálózati
feszültség megegyezzen a típustáblán levő értékkel.
• Az főzőtér a gyár részéről egy hőálló csatlakozó vezetékkel
van ellátva.
• A csatlakozó vezetéknek legalább a H05 RR-F típusnak kell
megfelelni.
• Amennyiben a készülék csatlakozó kábele megsérül,
balesetveszély elkerülése érdekében a gyártó, annak
vevőszolgálata vagy hasonlóképpen szakképzett személy által
kell lecseréltetni.
• A teljes érintésvédelmet a beépítés által kell biztosítani.
• Vigyázat: Helytelen bekötés a szolgáltató elektronika
tönkretételéhez vezethet.
Hálózati értékek
Hálózati feszültség: 220 - 240V~, 50-60 Hz
Komponensek névleges feszültsége: 220 - 240V
Műszaki adatok
Méretek
Főzőtér
magasság/ szélesség/
mélység
Főzősávok
hátul
elöl
mm 40 x 300 x 520
Ø cm (kW) 18 (1,8)
Ø cm (kW) 14 (1,2)
Főzőtér, összesen
kW 3,0
Méretek
Főzőtér
magasság/ szélesség/
mélység
mm 40 x 300 x 520
Főzősávok
hátul
elöl
Ø cm (kW) 18/12 (1,7/ 0,7)
Ø cm (kW) 14 (1,2)
Főzőtér, összesen
Méretek
Főzőtér
magasság/ szélesség/
mélység
Főzősávok
kW 2,9
mm 40 x 300 x 520
Ø cm 17/ 17 x 26,5
kW 2,4/1,5
Főzőtér, összesen
kW 2,4
Méretek
Főzőtér
magasság/ szélesség/
mélység
mm 40 x 300 x 520
Főzősáv
Ø cm 18,5 x 30,5
kW 1,4
Üzembe helyezés
Főzőtér, összesen
kW 1,4
A tér beépítése után és az ellátó feszültség (hálózati
csatlakozás) rákapcsolása után először a vezérmű magántesztje
megy végbe és egy szervíz-információ van a vevőszolgálat
részére mutatva.
Szivaccsal és öblítővízzel a főzőtér felületét röviden megtörülni
és utána szárazra dörzsölni.
Méretek
Főzőtér
magasság/ szélesség/
mélység
mm 40 x 450 x 520
Fontos
A memória egységben (memory) még meglehet egy információ a
tér gyártási vizsgálatától (minőségellenőrzés). Ezért az
ellátófeszültség (hálózati csatlakozás) rákapcsolása után
maximum 60 percig egy H világíthat a főzőfokozat-kijelzőn. A
használó számára nincs ennek semmi jelentősége.
Főzősávok
Főzőtér, összesen
Ø cm 27/ 21/ 14
kW 2,7/ 1,05/ 0,9
kW 2,7
25
CZ
Likvidace obalů
Zde najdete …
Přepravní obal likvidujte pokud možno ekologickým způsobem.
Zpětné uvedení obalových materiálů do materiálového oběhu
šetří suroviny a snižuje výskyt odpadů.
Informace v tomto sešitu si pečlivě přečtěte ještě dříve, než
uvedete varnou desku do provozu. Najdete zde důležité pokyny
pro Vaši bezpečnost, používání, ošetřování a údržbu přístroje,
aby Vám přístroj dlouho sloužil k Vaší spokojenosti.
Pokud by se vyskytla porucha, přečtěte si nejprve kapitolu „Co
dělat při problémech?“. Menší poruchy můžete často odstranit
sami a ušetříte tím zbytečné náklady na servis.
Tento návod pečlivě uschovejte. Tento návod k použití a
montážní návod předejte prosím novým majitelům pro jejich
informaci a bezpečnost.
Likvidace starých přístrojů
Symbol na výrobku nebo jeho obalu poukazuje
na to, že s tímto výrobkem nelze zacházet jako
s běžným domovním odpadem, nýbrž je třeba
jej odevzdat ve sběrném místě k recyklaci
elektrických a elektronických přístrojů.
Správnou likvidací tohoto výrobku chráníte
životní prostředí a zdraví svých spoluobčanů.
Nesprávná likvidace ohrožuje životní prostředí a zdraví. Další
informace k recyklaci tohoto výrobku obdržíte od Vašeho
obecního úřadu, firmy zabezpečující svoz odpadu nebo
obchodu, ve kterém jste výrobek zakoupili.
Použití v souladu s účelem určení
• Varná deska je určena k zabudování do pracovní desky.
• Varná deska smí být používána pouze pro přípravu jídel v
domácnosti. Nesmí být používána k jinému účelu.
Bezpečnostní pokyny ............................................................
Pro připojení a funkci ............................................................
Obecně pro várnou desku.....................................................
Pro grilovací-várnou plochu ..................................................
Pro osoby..............................................................................
27
27
27
27
27
Popis přístroje ........................................................................ 28
Obsluha pomocí senzorových tlačítek .................................. 28
Obsluha...................................................................................
Omezení provozní doby........................................................
Jiné funkce............................................................................
Tipy pro úsporu energie ........................................................
Stupně ohřevu.......................................................................
Grilování na grilovací desce..................................................
Ukazatel zbytkového tepla ....................................................
Stisknutí tlačítek....................................................................
Vypnutí varné desky a varné zóny........................................
Varnou zónu vypnout ............................................................
Vypnutí varné desky .............................................................
Zapnutí dvoukruhové/tříkruhové varné plotny.......................
Zablokování / Zabezpečení proti dětem................................
Nahřívací automatika ............................................................
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
Čištění a ošetřování ...............................................................
Sklokeramická varná deska všeobecně................................
Speciální nečistoty ................................................................
Grilovací deska .....................................................................
Použití čistící škrabky ...........................................................
32
32
32
32
32
Co dělat při problémech?...................................................... 33
Montážní návod ......................................................................
Bezpečnostní pokyny pro montéra kuchyňského nábytku....
Vestavba ...............................................................................
Elektrická přípojka.................................................................
Uvedení do provozu..............................................................
Technické údaje....................................................................
26
34
34
34
37
37
37
Bezpečnostní pokyny
Pro připojení a funkci
Bezpečnostní pokyny
• Přístroje jsou konstruovány podle příslušných bezpečnostních
předpisů.
• Připojení na sít’, údržbu a opravu přístroje smí provádět pouze
autorizovaný odborník podle platných bezpečnostních
předpisů. Neodborně provedené práce ohrožují Vaši
bezpečnost.
Obecně pro várnou desku
• Nestavte prázdné hrnce a pánve na zapnuté varné zóny.
Předcházejte vyvaření hrnců do sucha, protože přitom vzniká
nebezpečí přehřátí hrnců.
• Pozor při používání hrnců s dvojitým dnem. Hrnce s dvojitým
dnem se mohou nepozorovaně vyvařit! To vede následně k
poškození hrnce a varné zóny. Za toto nelze převzít záruku!
• Přehřáté tuky a oleje se mohou samy vznítit. Jídla s tuky a oleji
připravujte pouze pod dohledem. Vznícené tuky a oleje nikdy
nehaste vodou! Přikrýt pokličkou, varnou zónu vypnout.
• Sklokeramická plocha je velmi odolná. I přesto předcházejte
pádu tvrdých předmětů na sklokeramickou plochu. Bodová
nárazová zatížení mohou vést k prasknutí varné desky.
• Při trhlinách, prasklinách nebo zlomech sklokeramické varné
desky přístroj okamžitě vyřaďte z provozu. Okamžitě vypněte
pojistky v domácnosti a zavolejte zákaznický servis.
• Pokud by kvůli závadě senzorového ovládání nebylo možno
varnou desku vypnout, okamžitě vypněte domácí pojistku a
zavolejte zákaznický servis.
• Pozor při pracích s domácími přístroji! Napájecí vedení nesmí
přijít do styku s horkými varnými zónami.
• Sklokeramická varná deska nesmí být používána jako
odkládací plocha.
• Na varné zóny nepokládejte hliníkovou fólii nebo plastické
hmoty. Zabraňte kontaktu varné zóny se vším, co se může
roztavit, např. s plastickými hmotami, fóliemi, zejména cukrem
a pokrmy obsahujícími velké množství cukru. Cukr okamžitě,
dokud je horný, odstranit ze sklokeramické varné desky
pomocí speciální škrabky na sklo, aby se předešlo poškození.
• Hořlavé, snadno zápalné nebo deformovatelné předměty
nepokládejte přímo pod varnou desku.
• Na varných zónách nikdy neohřívejte konzervové plechovky a
vícevrstevné obaly obsahující pojivo. Přívod energie může
způsobit jejich prasknutí!
• Senzorová tlačítka udržujte čistá, protože znečištění může být
přístrojem rozpoznáno jako kontakt prstem. Na senzorová
tlačítka nikdy nepokládejte předměty (hrnce, utěrky atd.)!
CZ
• Pokud hrnce překypí až na senzorová tlačítka, stiskněte
tlačítko pro vypnutí.
• Horké hrnce a pánve nesmí zakrývat senzorová tlačítka. V
tomto případě se přístroj automaticky vypne.
• Nikdy neflambujte pod odtahovou hubicí – ve filtru se nachází
tuk, který může vzplanout!
• Zabraňte opakovanému vzplynutí nečistot.
• Usazeniny vápenatých solí poškozují grilovací/várnou plochu.
Pro grilovací-várnou plochu
• Při grilování postupujte se zvýšenou opatrností. Teplem
topného tělesa je varná plotna a grilované jídlo horké. Proto
použijte v kuchyni oplach rukou a grilovacích kleští!
• Z napíchnutého grilovacího jídla např. klobásů může stříkat
horký tuk. K zabránění popálení kůže a zejména očí,
používejte grilovací kleště.
• Postup grilování neustále pozorujte.
• Zásadně držte v dostatečné vzdálenosti malé děti.
• V žádném případě nepoužívejte k údržbě grilovací plochy
prostředky obsahující silikon! Dodržujte pokyny o čištění a
údržbě.
• Upozorňujeme, že neodborné čištění nebo řezání noži způsobí
na grilovací/ varné ploše škrábance, které nemají negativní
vliv na funkci přístroje. Pouze ovlivní vzhled.
Pro osoby
• Pozor!
Osoby, které nejsou obeznámeny s obsluhou vestavné varné
desky, ji smí provozovat pouze pod dohledem. Malé děti
zásadně nepouštět do blízkosti přístroje a zajistit, aby si s
přístrojem nehrály.
• Pozor!
Povrchy u ohřevných a varných míst jsou při provozu horké. Z
tohoto důvodu je třeba, aby se malé děti zásadně nedostaly do
blízkosti přístroje.
27
Popis přístroje
Popis přístroje
CZ
1. Tlačítko ZAP/VYP
2. Tlačítko Plus
3. Tlačítko Minus
4. Zobrazení stupně ohřevu
5. Tlačítko pro uzamčení
6. Zablokování světelné kontrolky
7. Tlačítko dojitého / trojitého okruhu
8. Kontrolní světlo dvojitého/trojitého okruhu
Obsluha pomocí senzorových tlačítek
Obsluha sklokeramické varné desky se provádí pomocí
senzorových tlačítek Touch Control. Senzorová tlačítka fungují
následujícím způsobem: špičkou prstu se krátce dotknout
symbolu na sklokeramickém povrchu. Každý správný dotek je
potvrzen signálním tónem. Dále je senzorové tlačítko Touch
Control označováno jako „tlačítko“.
Tlačítko ZAP/VYP
(1)
Pomocí tohoto tlačítka se vypne celá varná deska. Tlačítko je
vlastně hlavním vypínačem.
Tlačítko Minus
(3) / Tlačítko Plus
(2)
Těmito tlačítky jsou provedeny nastavení varných stupňů.
Tlačítkem Minus se zobrazovaná hodnota sníží, tlačítkem Plus
zvýší.
Zobrazovanou hodnotu je možno zrušit tak, že se obě tlačítka
stisknou současně.
Zobrazení stupňů ohřevu (4)
Zobrazení stupňů ohřevu ukazuje zvolený stupeň ohřevu, nebo
H....................................Zbytkové teplo
Desetinná čárka ............Varná automatika
Tlačítko pro uzamčení
(5)
Tlačítkem pro uzamčení je možné tlačítka uzamknout.
Tlačítko dvojitého / trojitého okruhu
Pro připojení dalších topných okruhů.
Dekor se může odchylovat od zobrazení.
28
(7)
Obsluha
CZ
Omezení provozní doby
Obsluha
Varná deska má automatické omezení provozní doby.
Nepřetržitá doba používání každé varné zóny je závislá na
zvoleném stupni ohřevu (viz tabulka).
Předpokladem je, že se v průběhu doby používání neprovádí
žádná změna nastavení varné zóny. Když se aktivuje omezení
provozní doby, varná zóna se vypne, zazní krátký signální tón a
na ukazateli se zobrazí H.
Nastavený stupeň
ohřevu
Omezení provozní doby
(hodin)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5
5
4
3
2
2
2
1
Stupeň
ohřevu
0
1-3
4-5
6-8
9
Stupeň
grilování
Vhodné pro
Poloha VYP
Ohřátí, udržování v teplém stavu,
namáčení, rozmrazení
Napařování, dušení, vaření
Pečení, fritování
Zahřívání velkých množství
Vhodné pro
1-4
Udržování v teplém stavu
5-7
Slabé grilování
8-9
Silné grilování
Grilování na grilovací desce
Stupně ohřevu
Sklokeramická varná deska je vhodná k přímému grilování na
horké varné zóně. Grilované jídlo, jako steaky nebo uzeniny se
položí na horkou varnou zónu.
Před první přípravou jídla se grilovací plocha očistí vlhkým
hadříkem s trochou prostředku na mytí nádobí. Potom se
opláchne a vytře do sucha tkaninou nepouštějící vlákna.
• Prosím, nepoužívejte ke grilování olivový olej. Spálené zbytky
olivového oleje lze jen obtížně odstranit.
• Gril bezprostředně před grilováním předehřívejte asi 5 minut
na stupni 9. Položte grilované jídlo přímo na sklokeramickou
desku. Nepoužívejte hliníkové nebo podobné folie.
• Grilované jídlo grilujte při stupni 9 z každé strany dokud se
neuvolní od grilovací plochy. Tak zůstane št’áva z masa v
grilovaném jídle.
• Potom případně přepněte na nižší stupeň (např. na stupeň 6)
a grilujte na hotovo. Tlusté kusy masa a uzenin několikrát
obrat’te.
• Pokud přístroj byl provozován na nízkém grilovacím stupni,
rozehřejte gril před vložením nové dávky jídla znovu na stupni
9.
• Nenatírejte grilovací plochu olejem. Libové maso je možno
potřít olejem. Při grilování velmi tučných potravin opatrně
odsávejte tuk vystupující během grilování kuchyňským
papírem. Odstraňte u vkládaného masa přebytečný tuk a
hrubé koření (jako cibuli, listy nebo tymián).
• Prosím, berte v úvahu, že velká množství grilovaného jídla
potřebují delší dobu úpravy, než malá. Proto doporučujeme
grilovat menší množství vícekrát za sebou.
• Po každém grilování odstraňte zbytky grilování čistící
škrabkou.
Topný výkon varných zón může být nastaven na více stupňů. V
tabulce najdete příklady použití jednotlivých stupňů.
Ukazatel zbytkového tepla
Jiné funkce
Při dlouhém nebo současném dotyku jednoho nebo více
senzorových tlačítek (např. hrncem omylem postaveným na
senzorová tlačítka) spínací funkce neproběhne.
Bliká symbol F a zazní časově omezený nepřerušovaný signální
tón. Po několika sekundách se vypne. Odstraňte předmět ze
senzorových tlačítek.
Tipy pro úsporu energie
Dále najdete několik důležitých pokynů, jak zacházet s Vaší
novou varnou deskou a varným nádobím efektivně a s úsporou
energie.
• Průměr dna hrnce by měl být stejně velký jako průměr varné
zóny.
• Při koupi hrnců nezapomeňte, že se často udává horní průměr
hrnce. Ten je obvykle větší než dno hrnce.
• Rychlovarné hrnce jsou díky uzavřenému varnému prostoru a
přetlaku obzvláště časově a energeticky úsporné. Krátkou
dobou varu se šetří vitamíny.
• Dbejte vždy na dostatečné množství tekutiny v rychlovarném
hrnci, protože u vyvařeného hrnce může být přehřátím
poškozena varná zóna a hrnec.
• Varné hrnce podle možnosti vždy zavírejte vhodnou pokličkou.
• Pro každé množství jídla by měl být použit správný hrnec.
Velký, téměř nenaplněný hrnec potřebuje mnoho energie.
Sklokeramická varná deska je vybavena ukazatelem
zbytkového tepla H.
Dokud H po vypnutí svítí, může být zbytkové teplo
použito pro rozpouštění a udržování teploty pokrmů. Po zhasnutí
písmena H může být varná zóna ještě horká. Trvá nebezpečí
popálení!
29
Obsluha
CZ
Stisknutí tlačítek
Zde popsané ovládání očekává po stisknutí (výběrového) tlačítka výhradně
stisknutí následujícího tlačítka.
Stisknutí následujícího tlačítka musí být zahájeno zásadně do 10 sekund,
jinak se výběr zruší.
Tlačítek Plus/Minus je možno se dotknout jednorázově, nebo je držet
stisknuté.
Vypnutí varné desky a varné zóny
1. Tlačítko ZAP/VYP
přidržet tak dlouho, dokud se na ukazateli stupně
ohřevu nezobrazí 0. Zazní krátký signální tón. Ovládání je připraveno k
provozu.
2. Ihned poté pomocí tlačítka Plus
nebo tlačítka Minus
zvolit
varný stupeň varné zóny.
Tlačítkem minus se zapíná varný stupeň 4.
Tlačítkem plus se zapne varný stupeň 9 s se zahajovací varnou
automatikou (viz kapitolu „varná automatika”).
3. Na varných zónách lze nyní vařit.
Varnou zónu vypnout
4. a) Tlačítko Minus
stisknout vícekrát, dokud se na ukazateli stupně
ohřevu nezobrazí 0, nebo
a tlačítko Plus
stisknout současně jednou.
b) tlačítko Minus
Varná zóna se vypne přímo z každého stupně ohřevu, nebo
c) tlačítkem ZAP/VYP
. Vypne se celá varná deska (vypnou se
všechny varné zóny).
Vypnutí varné desky
5. Stisknout tlačítko ZAP/VYP
úplně vypne.
. Varná deska se nezávisle na nastavení
Zapnutí dvoukruhové/tříkruhové varné plotny
(Pouze pro varné zóny s více topnými okruhy)
Dvoj- nebo tříokruhové spínací každé varné zóny je možné provést pouze po
zapnutí odpovídající varné zóny.
1. Vyberte požadovaný stupeň od 1 do 9.
se zapojí druhý nebo třetí
2. Stisknutím tlačítka dvojité/trojité zóny
topný okruh.
Kontrolka dvou-/tříokruhového topného okruhu se rozsvítí.
se zapojí vnější
3. Novým stisknutím tlačítka dvojité/trojité zóny
topný okruh.
Kontrolka dvou-/tříokruhového topného okruhu zhasne.
30
Obsluha
CZ
Zablokování / Zabezpečení proti dětem
(Pouze modely s blokovacím tlačítkem
)
Zablokováním může být uzavřena obsluha a nastavení (např. varný stupeň
4). Dále je ovladatelné pouze tlačítko ZAP/VYP, aby bylo možno desku
vypnout.
Zablokování může být aktivováno jak v zapnutém, tak i ve vypnutém stavu
varné desky. Aktivovaná zablokování zůstává aktivována také při vypnuté
varné ploše! Tím slouží zablokování i jako dětská pojistka a zamyká varnou
desku proti úmyslné i neúmyslné obsluze.
2 sek.
Aktivace zablokování
1. Blokovací tlačítko
tiskněte tak dlouho, dokud nezazní signální tón.
Kontrolka zablokování svítí a po několika sekundách zhasne.
Zablokování je aktivováno, tlačítka jsou zamknuta.
Zrušení zablokování
2. Blokovací tlačítko
tiskněte tak dlouho, dokud nezazní signální tón.
Kontrola zablokování zhasne a zablokování je zrušeno.
Pokyny k vypnutému poli:
Jestliže stisknete tlačítko Zap/Vyp
nebo jiné tlačítko (kromě blokovacího
tlačítka
), zazní signální tón a kontrolka zablokování se krátce rozsvítí,
aby upozornila uživatele na aktivované zablokování.
2 sek.
Nastavený stupeň
ohřevu
Nahřívací automatika
Čas (sek)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
82
164
264
328
410
82
164
164
-
Nahřívací automatika
U nahřívací automatiky probíhá nahřátí varným stupněm 9. Po určitém čase
se přepne zpět na nižší varný stupeň (1 až 8).
Při použití nahřívací automatiky jen musí být zvolen takový stupeň varu, při
které se má jídlo vařit dále, protože elektronika sníží stupeň samočinně.
Nahřívací automatika je vhodná pro jídla, které se postaví studená, jsou
zahřána vysokým výkonem a při stupni ohřevu pro další vaření nemusí být
neustále sledována (např. vaření polévkového masa).
1. Varné pole zapnout tlačítkem ZAP/VYP
.
2. Stisknout jednou tlačítko plus
, aby bylo možné přímo zvolit varný
stupeň 9. Desetinná tečka svítí na kontrolkách 10 sekund.
Další stisknutí se musí provést v průběhu 10 sekund, jinak desetinná
tečka zhasne.
3. Tlačítko mínus
stiskněte několikrát, abyste zvolili žádaný trvalý
stupeň vaření 1–8. Tím je aktivována nahřívací automatika.
4. Nahřívací automatika běží podle programu. Po určité době (viz tabulka)
proces vaření pokračuje stupněm dalšího varu.
Předčasné vypnutí nahřívací automatiky:
Zapněte ukazatel stupně varu na „0”.
Poznámka
Provede-li se volba trvalého stupně varu až pot zhasnutí desetinné tečky,
není nahřívací automatika aktivována.
31
Čištění a ošetřování
Èištìní a ošetøování
• Před čištěním varnou desku vypnout a nechat vychladnout.
• Sklokeramická varná deska nesmí být za žádných okolností
čištěna parním čistícím strojem nebo podobně.
• Při čištění dbát na to, aby se pouze krátce otíralo ZAP/VYPtlačítko. Tím se předejde nechtěnému zapnutí!
Sklokeramická varná deska všeobecně
Důležité! Nikdy nepoužívejte agresivní čistící prostředky, jako
např. hrubá abraziva, drátěnky na hrnce, odstraňovač rzi nebo
skvrn atd.
Čištění podle potřeby
1. Celou varnou desku čistěte vždy, když je zašpiněná – nejlépe
po každém použití. Použijte k tomu vlhký hadřík a trochu
prostředku na ruční mytí nádobí. Potom varnou desku suchým
hadříkem vysušte, aby na povrchu nezůstaly zbytky mycího
prostředku.
CZ
Lesklá místa vznikají otěrem dna hrnce, zejména při používání
varného nádobí s hliníkovým dnem nebo nevhodnými čistícími
prostředky. Běžnými čistícími prostředky je lze odstranit jen
obtížně. Případně je třeba čištění vícekrát opakovat. Používáním
abrazivních čistících prostředků a drsnými dny hrnců se dekor
časem setře a vznikají tmavé skvrny.
Grilovací deska
Nejdříve odstraňte všechny zbytky jídla a rozstříkaného tuku
čistící škrabkou z horké zóny grilovací plochy. Nejjednodušeji se
to provede bezprostředně po grilování seškrábnutím nečistot z
ještě horké zóny na chladnou zónu.
Po zchladnutí grilu lze potom tyto nečistoty bez námahy
odstranit.
Nato se chladná grilovací plocha odmastí oplachem vodou, za
mokra otře a čistou utěrkou nebo kuchyňským papírem vytře do
sucha.
Doporučujeme Vám, vydrhnout grilovací plochu půlkou citronu
nebo citrónovou št’ávou. Malá znečištění bílkovinou např. od
masa se odstraní a grilovací plocha se vyleští.
Týdenní ošetřování
2. Celou varnou desku vyčistěte a ošetřete jednou týdně
důkladně běžným prostředkem na čištění sklokeramiky.
Dodržujte bezpodmínečně pokyny příslušného výrobce.
Čistící prostředky vytvářejí po nanesení ochranný film, který
odpuzuje vodu a nečistotu. Veškeré nečistoty zůstávají na filmu a
lze je potom snadněji odstranit. Plochu potom dosucha vytřít
čistou utěrkou. Na povrchu nesmí zůstat žádné zbytky čistících
prostředků, protože při zahřátí působí agresivně a mění povrch.
Silná znečištění
Zůstanou-li po tomto čištění ještě těžko odstranitelná znečištění
na povrchu, můžete je odstranit čistícím prostředkem vhodným
pro varné plochy.
Provede se to třením kuchyňským papírem navlhčeným čistícím
prostředkem, dokud nečistoty nezmizí. Bezprostředně potom
utřete na vlhko celou grilovací plochu a nakonec ji vysušte.
Speciální nečistoty
V žádném případě nepoužijte prostředky obsahující silikon.
Tyto zanechávají na grilovací ploše ochranný film, který se
při příštím grilování natáhne do grilovaného pokrmu. Dbejte
proto bezpodmínečně příslušných pokynů každého výrobce.
Silné znečištění a skvrny (vápenaté skvrny, perlet’ově se
lesknoucí skvrny) se nejlépe odstraní, dokud je varná deska ještě
vlažná. Použijte k tomu běžné čistící prostředky. Postupujte
přitom tak, jak je popsáno v bodu 2.
Překypělá jídla nejprve změkčit mokrým hadříkem a poté zbytky
nečistot odstranit speciální škrabkou na sklo pro sklokeramické
varné desky. Potom plochu vyčistit jak je popsáno v bodě 2.
Připálený cukr a natavenou plastickou hmotu odstraňte ihned –
ještě zahorka – pomocí škrabky na sklo. Potom plochu vyčistit
jak je popsáno v bodě 2.
Zrnka písku, která případně spadnou na varnou plochu při
loupání brambor nebo čištění salátu, mohou při posunování
hrnců způsobit škrábance. Dbejte proto na to, aby na povrchu
nezůstala zrnka písku.
Barevné změny varné desky nemají žádný vliv na funkci a
stabilitu sklokeramiky. Nejedná se přitom o poškození varné
desky, nýbrž o neodstraněné a proto napálené zbytky.
32
Použití čistící škrabky
• Pozor, nebezpečí pořezání! Čepel čistící škrabky je velmi
ostrá.
• Nasazujte čistící škrabku vždy naplocho a odsuňte nečistoty.
• Neškrabte rohem škrabky.
Co dělat při problémech?
Co dělat při problémech?
Nekvalifikované zásahy a opravy přístroje jsou nebezpečné,
protože hrozí nebezpečí zasažení proudem a zkratu. Nesmí se
provádět, aby se předešlo tělesnému poškození nebo škodám na
přístroji. Proto je třeba takové práce nechat provést odborníkem
na elektrické práce, např. zákaznickým servisem.
Upozornění
Pokud se na Vašem přístroji vyskytnou závady, přezkoušejte za
pomoci tohoto návodu k použití, zda nemůžete příčinu odstranit
sami.
Dále najdete tipy na odstranění závad.
Vypadávají často pojistky?
• Zavolejte zákaznický servis nebo elektroinstalatéra!
Nelze zapnout varnou desku?
• Vypadla pojistka v domovní instalaci (skříňka s pojistkami)?
• Je připojen sít’ový kabel?
• Jsou zablokována senzorová tlačítka (dětská pojistka), tj.
kontrolka zablokování nad blokovacím tlačítkem
se krátce
rozsvítí ?
2 sek.
• Jsou senzorová tlačítka částečně zakryta vlhkým hadříkem,
tekutinou nebo kovovým předmětem? Odstraňte, prosím.
CZ
Varná deska resp. varná zóna se náhle vypnula.
• Nestiskli jste omylem tlačítko Zap/Vyp ?
• Jsou senzorová tlačítka částečně zakryta vlhkým hadříkem,
tekutinou nebo kovovým předmětem? Zazní časově omezený
signální tón a bliká F. Odstraňte, prosím.
• Nezasáhlo bezpečností vypínání, tj. nebyl určitý varný stupeň
beze změny používán déle, než je určený čas? Viz odstavec
„Omezení doby provozu”.
Vypnutí grilovací desky/varné desky není možné.
• Elektronický díl je vadný.
Vypnout pojistku a zavolat servis.
Grilovací/varná plocha se nezahřívá.
• Grilovací/varná plocha je vadná. Zavolat servis.
• Vnitřní okruh více okruhové varné zóny je vadný.
Fungující vnější okruh v žádném případě dále nepoužívejte.
Okamžitě volejte servis.
Ve varné desce jsou slyšet zvuky ( kliknutí, cvakání) nebo při
zapnutí grilovací/varné desky se ozývá hučení?
• Toto má technické důvody a nemá to vliv na kvalitu a funkci.
Kontrolka LED stupňů varu resp. ukazatel zbytkového tepla
nesvítí nebo jenom částečně.
• Kontrolka LED je vadná. Zavolat servis.
Nebezpečí popálení, protože není zajištění varování před
teplotou.
Varná deska má trhliny nebo praskliny?
• Při trhlinách, prasklinách nebo zlomech sklokeramické varné
desky přístroj okamžitě vyřaďte z provozu. Okamžitě vypněte
pojistky v domácnosti a zavolejte zákaznický servis.
33
Montážní návod
Bezpečnostní pokyny pro montéra
kuchyňského nábytku.
Montážní návod
• Dýhy, lepidla popř. plastové povrchy sousedního nábytku musí
být teplotně odolné (>75°C). Pokud nejsou dýhy a povrchy
dostatečně teplotně odolné, mohou se zdeformovat.
• Dotyková ochrana musí být zabezpečena vestavbou.
• Použití koncových nástěnných lišt z masivního dřeva na
pracovní desce za varnou deskou je přípustné, pokud jsou
dodrženy minimální vzdálenosti podle skic pro vestavbu.
• Je třeba dodržet minimální vzdálenosti výřezů směrem dozadu
podle skici pro vestavbu.
• Při vestavbě přímo vedle vysoké skříňky je třeba dodržet
bezpečnostní vzdálenost nejméně 40 mm. Boční plocha
vysoké skříňky musí být potažena tepelně odolným
materiálem. Z pracovně technických důvodů by však měla
vzdálenost činit alespoň 300 mm.
• Vzdálenost mezi varnou deskou a odsavačem par musí být
minimálně tak velká, jak je uvedeno v montážním návodu
odsavače par.
• Obalové materiály (plastové fólie, polystyren, hřebíky atd.)
musí být odstraněny z dosahu dětí, protože tyto součásti
představují možné zdroje nebezpečí. Malé díly mohou být
spolknuty a hrozí nebezpečí zadušení fólií.
CZ
Vestavba
Důležité pokyny
• Pokud je varná deska nad díly nábytku (boční stěny, šuplíky
atd.), musí být zabudována mezipřepážka, v minimální
vzdálenosti 20 mm ke spodní straně varné desky, takže
nemůže dojít k náhodnému dotyku. Mezipřepážka smí být
odstraněna pouze za pomoci nářadí.
• Případné traverzové lišty pod pracovní deskou musí být
odstraněny alespoň v oblasti výřezu pracovní desky.
• Je třeba předejít nadměrnému vyvíjení tepla zespoda např. z
pečící trouby bez příčného větráku.
• Je třeba zajistit, aby kvůli nebezpečí požáru nebyly přímo
vedle varné desky umístěny popř. položeny hořlavé, snadno
zápalné nebo teplem deformovatelné předměty.
Těsnění varné desky
Před vestavbou je třeba bez přerušení vložit přiložené těsnění
varné desky.
• Je třeba zabránit tomu, aby mezi okraj varné desky a pracovní
desku nebo mezi pracovní desku a stěnu vnikaly tekutiny do
elektropřístrojů, které jsou pod ni případně vestavěny.
• Při vestavbě varné desky do nerovné pracovní desky, např. s
keramickým nebo podobným povrchem (kachle apod.) je třeba
těsnění u varné desky odstranit a varnou desku a pracovní
plochu utěsnit plastickým těsnícím materiálem (kit).
• Varnou desku v žádném případě nelepit silikonem!
Pozdější nedestruktivní vymontování varné desky už potom
není možné.
Výřez pracovní desky
Výřez do pracovní desky by měl být proveden pokud možno
přesně za pomoci dobrého, rovného listu pily nebo horní frézy.
Řezné plochy by potom měly být zapečetěny, aby do nich
nemohla vnikat vlhkost.
Výřez pro varnou desku se zhotoví podle zobrazení.
Sklokeramická varná deska musí dosedat bezpodmínečně rovně
a tak, aby lícovala. Pnutí může vést k prasknutí skleněné desky.
Je třeba překontrolovat bezvadnou přiléhavost a dosednutí varné
desky bez mezer.
Sklokeramická varná deska se upevňuje buď klipsy nebo
sponami.
34
Montážní návod
CZ
Klipsy
• Klipsy je třeba do výřezu v pracovní desce
zatlouci v uvedených vzdálenostech. Díky
horizontálnímu dorazu není zapotřebí
žádné výškové vyrovnávání.
• Důležité: Horizontální doraz klipsů musí
lícovat s pracovní deskou (předcházet
nebezpečí zlomu).
• Podle zobrazení varnou desku vlevo
přiložit (a), vyrovnat (b) a zasunout (c).
• Pro zabezpečení klipsů je možno použít
šrouby.
Důležité:
Šikmé dosednutí nebo pnutí způsobuje
při vestavbě sklokeramické desky
nebezpečí rozlomení!
Minimální vzdálenost k sousedním stěnám
Rozměr vyfrézování
Vnější rozměr varné desky
Kabelová průchodka v zadní stěně
Vestavná výška
Spona
• Varnou desku nasadit a vyrovnat.
• Zespoda nasadit na připravených
upevňovacích otvorech spony se šrouby,
vyrovnat a pevně utáhnout.
• Šrouby utáhnout pomocí šroubováku
pouze ručně; nepoužívat akumulátorový
šroubovák.
• U slabých pracovních desek dbát na
správnou polohu sponek.
Důležité:
Šikmé dosednutí nebo pnutí způsobuje
při vestavbě sklokeramické desky
nebezpečí rozlomení!
Minimální vzdálenost k sousedním stěnám
Rozměr vyfrézování
Vnější rozměr varné desky
Kabelová průchodka v zadní stěně
Vestavná výška
35
Montážní návod
Vestavění více sklokeramických varných polí s traverzou (příčkou).
Vestavění více sklokeramických varných polí s hliníkovou krycí lištou.
36
CZ
Montážní návod
Elektrická přípojka
• Elektrická přípojka smí být zhotovena pouze autorizovaným
odborníkem!
• Musí být úplně dodrženy zákonné předpisy a podmínky pro
připojení místního podniku, dodávajícího elektrickou energii.
• Při připojování přístroje je třeba počítat se zařízením, které
umožní přístroj odpojit od sítě ve všech pólech při kontaktní
šířce otevření 3 mm. Za vhodná odpojovací zařízení se
považují spínače LS, pojistky a stykače. Při připojování a
opravě odpojit přístroj od proudu za pomoci některého z těchto
zařízení.
• Ochranný vodič musí být vyměřen tak dlouhý, aby byl při
selhání odlehčení v tahu namáhán tahem teprve po žilách
připojovacího kabelu, které vedou proud.
• Přebytečná délka kabelu musí být vytažena z prostoru
vestavby pod přístrojem.
• Dbejte prosím na to, aby stávající sít’ové napětí souhlasilo s
napětím uvedeným na typovém štítku.
• Varná deska je z výroby vybavena teplotně odolným
přívodním vedením.
• Připojovací vedení musí odpovídat nejméně typu H05 RR-F.
• Když je připojovací vedení tohoto přístroje poškozeno, musí
být vyměněno výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem
nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se snížilo ohrožení.
• Úplná dotyková ochrana musí být zabezpečena vestavbou.
• Pozor: Chybné připojení může vést ke zničení výkonové
elektroniky.
Přípojné hodnoty
Sít’ové napětí: 220 - 240V~, 50-60 Hz
Jmenovité napětí komponentů: 220 - 240V
CZ
Technické údaje
Rozměry
Varná deska
Výška/ Šířka/ Hloubka
Varné zóny
vzadu
vpředu
Ø cm (kW) 18 (1,8)
Ø cm (kW) 14 (1,2)
Varná deska, celkem
kW 3,0
Rozměry
Varná deska
Výška/ Šířka/ Hloubka
mm 40 x 300 x 520
Varné zóny
vzadu
vpředu
Ø cm (kW) 18/12 (1,7/ 0,7)
Ø cm (kW) 14 (1,2)
Varná deska, celkem
Rozměry
Varná deska
Výška/ Šířka/ Hloubka
Varné zóny
Varná deska, celkem
Rozměry
Varná deska
Výška/ Šířka/ Hloubka
Varná zóna
Uvedení do provozu
Varná deska, celkem
Po zabudování desky a připojení napájecího napětí (sít’ová
přípojka) se nejprve uskuteční autotest ovládání a pro
zákaznický servis se zobrazí servisní informace.
Houbou a vodou přetřít krátce povrch varné desky a potom
dosucha utřít.
Rozměry
Varná deska
Výška/ Šířka/ Hloubka
Důležité
Vlivem ověřování (kontroly kvality) tohoto pole při výrobě může v
paměti (memory) zůstat uložena ještě nějaká informace. Po
připojení napájecího napětí (sít’ového napětí) může proto nejdéle
po dobu 60 minut na indikátoru stupně intenzity ohřevu svítit
písmeno „H“. Tato indikace nemá pro uživatele žádný význam.
mm 40 x 300 x 520
Varné zóny
Varná deska, celkem
kW 2,9
mm 40 x 300 x 520
Ø cm 17/ 17 x 26,5
kW 2,4/1,5
kW 2,4
mm 40 x 300 x 520
Ø cm 18,5 x 30,5
kW 1,4
kW 1,4
mm 40 x 450 x 520
Ø cm 27/ 21/ 14
kW 2,7/ 1,05/ 0,9
kW 2,7
37
GR
Ανακύκλωση συσκευασίας
Εδώ θα βρείτε...
Πετάξτε τα υλικά συσκευασίας µε όσο το δυνατόν πιο φιλικό
τρόπο για το περιβάλλον. Ανακυκλώνοντας τα υλικά
συσκευασίας εξοικονοµούνται πρώτες ύλες και µειώνονται τα
σκουπίδια.
Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες σε αυτό
το φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία την κουζίνα σας. Εδώ θα
βρείτε σηµαντικές οδηγίες που αφορούν την ασφάλειά σας, τη
χρήση, την περιποίηση και τη συντήρηση της συσκευής, ώστε να
µπορέσετε να τη χαρείτε για πολύ καιρό.
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια βλάβη, δείτε πρώτα τις
οδηγίες στο κεφάλαιο «Τι να κάνετε σε περίπτωση
προβλήµατος». Πολλές φορές µπορείτε να αποκαταστήσετε και
µόνοι σας µικρές βλάβες κι έτσι δεν αναγκάζεστε να πληρώσετε
για ένα σέρβις που δεν είναι απαραίτητο.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης και δώστε αυτές τις οδηγίες
χρήσης και συναρµολόγησης σε ενδεχόµενους νέους ιδιοκτήτες
για την ενηµέρωση και την ασφάλειά τους.
Ανακύκλωση παλιών συσκευών
Το σύµβολο στο προϊόν ή επάνω στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να
µεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό
απόρριµµα. Αντιθέτως θα πρέπει να
παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
Συµµετέχοντας στη σωστή ανακύκλωση αυτού του προϊόντος
προστατεύετε το περιβάλλον και την υγεία των συνανθρώπων
σας. Το περιβάλλον και η υγεία κινδυνεύουν από την
ακατάλληλη διαχείριση απορριµµάτων. Για λεπτοµερέστερες
πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού,
επικοινωνήστε µε το δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική
σας υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων ή µε το
κατάστηµα όπου αγοράσατε το προϊόν.
Προκαθορισµένη χρήση
• Το πεδίο µαγειρέµατος προορίζεται για εντοιχισµό σε πάγκο
εργασίας.
• Το πεδίο µαγειρέµατος πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για την
παρασκευή φαγητών στο σπίτι. ∆εν επιτρέπεται να
χρησιµοποιείται για άλλους σκοπούς.
Υποδείξεις ασφαλείας............................................................
Για τη σύνδεση και τη λειτουργία ..........................................
Για το πεδίο µαγειρέµατος γενικά..........................................
Για το πεδίο γκριλ..................................................................
Για τα άτοµα..........................................................................
39
39
39
39
39
Περιγραφή συσκευής............................................................. 40
Χειρισµός µε πλήκτρα-αισθητήρια ........................................ 40
Χειρισµός ................................................................................
Περιορισµός διάρκειας λειτουργίας .......................................
Άλλες λειτουργίες ..................................................................
Συµβουλές για την εξοικονόµηση ενέργειας..........................
Βαθµίδες µαγειρέµατος .........................................................
Ψήσιµο στο πεδίο γκριλ ........................................................
Ένδειξη υπολειπόµενης θερµότητας.....................................
Ενεργοποίηση πλήκτρων......................................................
Ενεργοποίηση πεδίου και ζώνης µαγειρέµατος ....................
Απενεργοποίηση ζώνης µαγειρέµατος .................................
Απενεργοποίηση πεδίου µαγειρέµατος.................................
Ενεργοποίηση δύο / τριών κύκλων .......................................
Κλείδωµα / Ασφάλεια για παιδιά ...........................................
Αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης...................
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
43
43
Καθάρισµα και περιποίηση ..................................................
Υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος γενικά ............................
Ειδικές ακαθαρσίες ...............................................................
Πεδίο γκριλ............................................................................
Χρήση της ξύστρας καθαρισµού ...........................................
44
44
44
44
44
Τι να κάνετε σε περίπτωση προβλήµατος .......................... 45
Οδηγίες συναρµολόγησης ....................................................
Οδηγίες ασφαλείας για τον εντοιχισµό στα έπιπλα κουζίνας
Τοποθέτηση ..........................................................................
Ηλεκτρική σύνδεση ...............................................................
Λειτουργία .............................................................................
Τεχνικά στοιχεία ....................................................................
38
46
46
46
49
49
49
Υποδείξεις ασφαλείας
Για τη σύνδεση και τη λειτουργία
Υποδείξεις ασφαλείας
• Οι συσκευές κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις σχετικές
προδιαγραφές ασφαλείας.
• Η σύνδεση στο δίκτυο, η συντήρηση και η επισκευή των
συσκευών επιτρέπεται να γίνουν µόνο από έναν
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό σύµφωνα µε τις ισχύουσες
προδιαγραφές ασφαλείας. Εργασίες που δεν γίνονται µε τον
κατάλληλο τρόπο θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας.
Για το πεδίο µαγειρέµατος γενικά
• Μην τοποθετείτε τα σκεύη µαγειρικής άδεια πάνω σε
ενεργοποιηµένες ζώνες µαγειρέµατος. Αποφεύγετε να αφήνετε
τα σκεύη µαγειρικής να θερµαίνονται άδεια, γιατί υπάρχει
κίνδυνος υπερθέρµανσης των σκευών!
• Προσοχή όταν χρησιµοποιείτε σκεύη για µπεν µαρί. Το
περιεχόµενό τους µπορεί να εξατµιστεί χωρίς να το προσέξετε!
Αυτό στη συνέχεια µπορεί να προκαλέσει ζηµίες στο σκεύος
και στο πεδίο µαγειρέµατος. Σε τέτοια περίπτωση δεν
αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη!
• Λίπη και λάδια που έχουν υπερθερµανθεί µπορούν να
αναφλεχθούν. Επιτηρείτε πάντα φαγητά που µαγειρεύονται µε
λίπος και λάδι. Ποτέ µη σβήνετε µε νερό, λίπη και λάδια που
έχουν πάρει φωτιά! Βάζετε το καπάκι, απενεργοποιείτε τη
ζώνη µαγειρέµατος.
• Η υαλοκεραµική επιφάνεια είναι ιδιαίτερα ανθεκτική.
Αποφεύγετε ωστόσο να πέφτουν σκληρά αντικείµενα στην
υαλοκεραµική επιφάνεια. Τα χτυπήµατα από αιχµηρά
αντικείµενα µπορούν να ραγίσουν το πεδίο µαγειρέµατος.
• Αν το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος παρουσιάζει σχισµές,
ραγίσµατα ή έχει σπάσει, θέστε αµέσως τη συσκευή εκτός
λειτουργίας. Κατεβάστε την κεντρική ασφάλεια του σπιτιού και
καλέστε την Τεχνική Υπηρεσία.
• Αν το πεδίο µαγειρέµατος δεν απενεργοποιείται πλέον, γιατί
έχει χαλάσει ο έλεγχος των αισθητηρίων, κατεβάστε αµέσως
την ασφάλεια του σπιτιού και καλέστε την Τεχνική Υπηρεσία.
• Προσοχή όταν χρησιµοποιείτε τις οικιακές συσκευές! Τα
καλώδια σύνδεσης δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή µε τις
ζεστές ζώνες µαγειρέµατος.
• Το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος δεν επιτρέπεται να
χρησιµοποιείται σαν επιφάνεια εναπόθεσης αντικειµένων.
• Μην βάζετε αλουµινόχαρτο ή πλαστικά πάνω στις ζώνες
µαγειρέµατος. Κρατάτε µακριά από τις ζώνες µαγειρέµατος
οτιδήποτε µπορεί να λιώσει, π.χ. πλαστικά, µεµβράνες, ειδικά
ζάχαρη και τρόφιµα µε µεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη.
Καθαρίζετε το υαλοκεραµικό πεδίο καλά και αµέσως από
υπολείµµατα ζάχαρης, όσο αυτή είναι ακόµη ζεστή, µε µια
ειδική ξύστρα γυαλιού, για να αποφύγετε φθορές.
• Μην τοποθετείτε ακριβώς κάτω από το πεδίο µαγειρέµατος
εύφλεκτα ή αναφλέξµα αντικείµενα ή αντικείµενα που µπορούν
να παραµορφωθούν λόγω της θερµότητας.
• Ποτέ µη θερµαίνετε κλειστές κονσέρβες και συσκευασίες πάνω
στις ζώνες µαγειρέµατος. Μπορεί να εκραγούν λόγω της
προσαγωγής ενέργειας!
• ∆ιατηρείτε καθαρά τα πλήκτρα-αισθητήρια, γιατί οι ακαθαρσίες
µπορεί να εκληφθούν από τη συσκευή ως άγγιγµα. Ποτέ µην
τοποθετείτε αντικείµενα (σκεύη µαγειρικής, πετσέτες κλπ.)
πάνω στα πλήκτρα των αισθητηρίων!
GR
• Σε περίπτωση υπερχείλισης κάποιου σκεύους µέχρι τα
πλήκτρα-αισθητήρια, σας συνιστούµε να πατήσετε το πλήκτρο
απενεργοποίησης «OFF».
• Ζεστές κατσαρόλες και τηγάνια δεν επιτρέπεται να καλύπτουν
τα πλήκτρα των αισθητηρίων. Σε αυτήν την περίπτωση, η
συσκευή απενεργοποιείται αυτοµάτως.
• Μην παρασκευάζετε ποτέ φλαµπέ φαγητά κάτω από τον
απορροφητήρα – τα λίπη που υπάρχουν στο φίλτρο µπορεί να
αναφλεχθούν!
• Αποφεύγετε να καίγονται επανειληµµένως ακαθαρσίες.
• Τα κατάλοιπα αλάτων προκαλούν ζηµίες στην επιφάνεια γκριλ/
µαγειρέµατος.
Για το πεδίο γκριλ
• Κατά τη λειτουργία του γκριλ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Από τη θερµότητα του θερµαντικού σώµατος ζεσταίνονται το
πεδίο µαγειρέµατος και το φαγητό που ψήνετε. Γι’ αυτό το
λόγο χρησιµοποιείτε γάντια και τσιµπίδα!
• Αν π.χ. τρυπήσετε ένα λουκάνικο µπορεί να πεταχτεί ζεστό
λίπος. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυµάτων για το δέρµα
και ειδικά για τα µάτια, χρησιµοποιήστε µια ειδική τσιµπίδα.
• Παρακολουθείτε συνεχώς τη διαδικασία ψησίµατος στο γκριλ.
• Κρατάτε τα παιδιά πάντα µακριά.
• Για την περιποίηση της επιφάνειας γκριλ µη χρησιµοποιείτε σε
καµία περίπτωση µέσα περιποίησης µε σιλικόνη! Ακολουθήστε
τις οδηγίες σχετικά µε το καθάρισµα και την περιποίηση της
συσκευής.
• Θα θέλαµε να τονίσουµε ότι οι γρατσουνιές που
δηµιουργούνται στην επιφάνεια γκριλ/µαγειρέµατος από
µαχαίρια ή λόγω ακατάλληλου καθαρισµού, δεν επηρεάζουν
αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής. Χαλούν απλώς την
εµφάνισή της.
Για τα άτοµα
• Προσοχή!
Άτοµα που δεν είναι εξοικειωµένα µε το χειρισµό της
εντοιχιζόµενης επιφάνειας µαγειρέµατος επιτρέπεται να τη
χρησιµοποιούν µόνο υπό επιτήρηση. Γενικώς, τα µικρά παιδιά
δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν τη συσκευή. Επίσης
βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή.
• Προσοχή!
Οι επιφάνειες στις εστίες θέρµανσης και µαγειρέµατος
ζεσταίνονται κατά τη λειτουργία. Γι’ αυτό το λόγο τα µικρά
παιδιά γενικώς δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν.
39
Περιγραφή συσκευής
Περιγραφή συσκευής
GR
1. Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
2. Πλήκτρο Συν
3. Πλήκτρο Μείον
4. Ένδειξη βαθµίδων µαγειρέµατος
5. Πλήκτρο ασφάλισης
6. Λυχνία ελέγχου ασφάλισης
7. Πλήκτρο δύο κύκλων/τριών κύκλων
8. Λυχνία ελέγχου δύο κύκλων/τριών κύκλων
Χειρισµός µε πλήκτρα-αισθητήρια
Ο χειρισµός του υαλοκεραµικού πεδίου µαγειρέµατος γίνεται µε
πλήκτρα-αισθητήρια αφής (Touch-Control). Τα πλήκτρααισθητήρια λειτουργούν ως εξής: αγγίζετε µε την άκρη του
δακτύλου σας για λίγο ένα σύµβολο στην υαλοκεραµική
επιφάνεια. Κάθε σωστή ενεργοποίηση επιβεβαιώνεται µε ένα
ηχητικό σήµα. Ακολούθως στο κείµενο το πλήκτρο-αισθητήριο
(Touch-Control) καλείται «πλήκτρο».
Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
(1)
Με αυτό το πλήκτρο ενεργοποιείται κι απενεργοποιείται όλο το
πεδίο µαγειρέµατος. Αυτό το πλήκτρο είναι στην ουσία ο
κεντρικός διακόπτης.
Πλήκτρο Μείον
(3) / Πλήκτρο Συν
(2)
Με αυτά τα πλήκτρα γίνονται οι ρυθµίσεις των βαθµίδων
µαγειρέµατος.
Με το πλήκτρο Μείον η τιµή ένδειξης µειώνεται, µε το πλήκτρο
Συν αυξάνει.
Μπορείτε να διαγράψετε την τιµή ένδειξης πατώντας συγχρόνως
και τα δύο πλήκτρα.
Ένδειξη βαθµίδων µαγειρέµατος (4)
Η ένδειξη της βαθµίδας µαγειρέµατος δείχνει την επιλεγµένη
βαθµίδα µαγειρέµατος, ή:
H........................... Υπολειπόµενη θερµότητα
∆εκαδικό σηµείο ... Αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης
Πλήκτρο ασφάλισης
(5)
Με το πλήκτρο ασφάλισης µπορείτε να µπλοκάρετε τα πλήκτρα.
Πλήκτρο δύο κύκλων/τριών κύκλων
(7)
Για την ενεργοποίηση επιπλέον κύκλων θέρµανσης.
Το σχέδιο µπορεί να αποκλίνει από τις εικόνες.
40
Χειρισµός
GR
Περιορισµός διάρκειας λειτουργίας
Χειρισµός
Το πεδίο µαγειρέµατος διαθέτει ένα αυτόµατο σύστηµα
περιορισµού της διάρκειας λειτουργίας. Η διάρκεια συνεχούς
χρήσης κάθε ζώνης µαγειρέµατος εξαρτάται από την επιλεγµένη
βαθµίδα µαγειρέµατος (βλέπε πίνακα).
Προϋπόθεση είναι κατά τη διάρκεια της χρήσης να µην γίνεται
καµιά αλλαγή στις ρυθµίσεις της ζώνης µαγειρέµατος. Όταν
ενεργοποιηθεί το σύστηµα περιορισµού της διάρκειας
λειτουργίας, η ζώνη µαγειρέµατος απενεργοποιείται, ακούγεται
ένα σύντοµο ηχητικό σήµα και στην ένδειξη εµφανίζεται ένα H.
Ρυθµισµένη βαθµίδα
µαγειρέµατος
Περιορισµός διάρκειας
λειτουργίας (ώρες)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5
5
4
3
2
2
2
1
Άλλες λειτουργίες
Σε περίπτωση που αγγίζετε ένα πλήκτρο-αισθητήριο για πολλή
ώρα ή δύο πλήκτρα συγχρόνως (π.χ. επειδή κατά λάθος
τοποθετήθηκε πάνω στα αισθητήρια ένα σκεύος) δεν
ενεργοποιείται καµία λειτουργία.
Αναβοσβήνει το σύµβολο F και για ένα διάστηµα ακούγεται ένα
συνεχές ηχητικό σήµα. Μετά από µερικά δευτερόλεπτα η
συσκευή απενεργοποιείται. Αποµακρύνετε το αντικείµενο από τα
πλήκτρα-αισθητήρια.
Συµβουλές για την εξοικονόµηση ενέργειας
Ακολούθως θα βρείτε µερικές σηµαντικές οδηγίες, για να
χρησιµοποιείτε το νέο σας πεδίο µαγειρέµατος και τα σκεύη
µαγειρικής µε αποτελεσµατικότητα και εξοικονόµηση ενέργειας.
• Η διάµετρος του πάτου του σκεύους θα πρέπει να έχει την ίδια
διάσταση µε τη διάµετρο της ζώνης µαγειρέµατος.
• Όταν αγοράζετε σκεύη προσέχετε γιατί συχνά αναφέρεται
µόνο η διάµετρος στο πάνω µέρος του σκεύους, η οποία
συνήθως είναι µεγαλύτερη από τη διάµετρο του πάτου.
• Με τις χύτρες ταχύτητας εξοικονοµείτε πολύ χρόνο και
ενέργεια χάρη στον κλειστό χώρο µαγειρέµατος και την
υπερπίεση. Εξάλλου χάρη στη µικρή διάρκεια µαγειρέµατος
διατηρούνται οι βιταµίνες.
• Προσέχετε πάντα να υπάρχει αρκετό υγρό στη χύτρα
ταχύτητας, γιατί αν «σωθεί» το νερό κατά το µαγείρεµα, µπορεί
να προκληθούν ζηµίες στη ζώνη µαγειρέµατος και στο σκεύος
εξαιτίας της υπερθέρµανσης.
• Κλείνετε αν είναι δυνατόν πάντα τα σκεύη µε ένα κατάλληλο καπάκι.
• Για κάθε ποσότητα φαγητού πρέπει να χρησιµοποιείται το
κατάλληλο σκεύος. Ένα µεγάλο, σχεδόν άδειο σκεύος
χρειάζεται πολλή ενέργεια.
Βαθµίδες µαγειρέµατος
Η θερµαντική ισχύς των ζωνών µαγειρέµατος µπορεί να
ρυθµιστεί σε διάφορες βαθµίδες. Στον πίνακα βλέπετε
παραδείγµατα χρήσης για την κάθε βαθµίδα.
Βαθµίδα
µαγειρέµατος
0
1-3
4-5
6-8
9
Βαθµίδα γκριλ
1-4
Κατάλληλη για
Απενεργοποίηση
Αρχικό ζέσταµα, διατήρηση σε ζεστό,
προετοιµασία οσπρίων, απόψυξη
Σοτάρισµα, µαγείρεµα στον ατµό, βράσιµο
Ψήσιµο, τηγάνισµα
Ζέσταµα µεγάλων ποσοτήτων
Κατάλληλη για
∆ιατήρηση σε ζεστό
5-7
Χαµηλό γκριλ
8-9
∆υνατό γκριλ
Ψήσιµο στο πεδίο γκριλ
Το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος είναι κατάλληλο για να
ψήνετε στο γκριλ απευθείας πάνω στη ζεστή ζώνη µαγειρέµατος.
Τοποθετήστε το φαγητό, όπως µπριζόλες ή λουκάνικα, πάνω
στη ζεστή ζώνη µαγειρέµατος.
Πριν ψήσετε για πρώτη φορά, καθαρίστε την επιφάνεια γκριλ µε
ένα υγρό πανί και λίγο απορρυπαντικό πιάτων. Μετά σκουπίστε
την µε ένα πανί χωρίς χνούδια για να στεγνώσει.
• Για το ψήσιµο στο γκριλ µη χρησιµοποιείτε ελαιόλαδο. Τα καµένα
υπολείµµατα του ελαιόλαδου καθαρίζονται εξαιρετικά δύσκολα.
• Προθερµάνετε το γκριλ για περίπου 5 λεπτά στη βαθµίδα 9
αµέσως πριν ψήσετε. Τοποθετήστε το φαγητό απευθείας
πάνω στην κεραµική επιφάνεια. Μην χρησιµοποιείτε
αλουµινόχαρτο ή κάτι παρόµοιο.
• Ψήστε το φαγητό στο γκριλ από κάθε πλευρά του στη βαθµίδα
9 µέχρι να ξεκολλά από την επιφάνεια του γκριλ. Έτσι το
φαγητό διατηρεί τους χυµούς του.
• Μετά ενδεχοµένως µειώνετε τη θερµοκρασία (π.χ. στη
βαθµίδα 6) και συνεχίζετε το ψήσιµο. Γυρίζετε πολλές φορές τα
χοντρά κοµµάτια κρέας και τα λουκάνικα.
• Αν η συσκευή λειτουργούσε σε χαµηλότερη βαθµίδα γκριλ,
προθερµάνετε ξανά στη βαθµίδα 9 πριν τοποθετήσετε το
επόµενο φαγητό που θέλετε να ψήσετε.
• Μην αλείφετε µε λάδι την επιφάνεια του γκριλ. Μπορείτε να
αλείψετε µε λάδι το κρέας αν είναι άπαχο. Όταν ψήνετε
τρόφιµα µε πολύ πάχος, σκουπίζετε κατά τη διάρκεια του
ψησίµατος προσεκτικά µε χαρτί κουζίνας το λίπος που
βγάζουν. Αν το κρέας είναι µαριναρισµένο, αφαιρέστε το λίπος
που περισσεύει και τα µεγάλα κοµµάτια µυρωδικών
(κρεµµύδια, φύλλα ή θυµάρι).
• Παρακαλούµε µην ξεχνάτε ότι τα µεγάλα κοµµάτια χρειάζονται
περισσότερη ώρα για να ψηθούν από ό,τι τα µικρά. Γι’ αυτό σας
συστήνουµε να ψήνετε πολλά µικρά κοµµάτια το ένα µετά το άλλο.
• Μετά από κάθε ψήσιµο αποµακρύνετε τα υπολείµµατα µε το
ειδικό εργαλείο καθαρισµού.
Ένδειξη υπολειπόµενης θερµότητας
Το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος είναι εξοπλισµένο
µε µια ένδειξη υπολειπόµενης θερµότητας Η.
Όσο ανάβει το H µετά την απενεργοποίηση, η
υπολειπόµενη θερµότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τήξη ή
διατήρηση σε ζεστό. Αφού σβήσει το γράµµα H η ζώνη
µαγειρέµατος µπορεί ακόµη να είναι ζεστή. Κίνδυνος
εγκαυµάτων!
41
Χειρισµός
GR
Ενεργοποίηση πλήκτρων
Η ενεργοποίηση των πλήκτρων που περιγράφεται εδώ προϋποθέτει ότι αφού
ενεργοποιηθεί ένα πλήκτρο (επιλογής) µετά θα ενεργοποιηθεί ένα άλλο
πλήκτρο.
Η ενεργοποίηση ενός άλλου πλήκτρου πρέπει γενικώς να γίνει µέσα σε
10 δευτερόλεπτα, αλλιώς διαγράφεται η επιλογή.
Τα πλήκτρα Συν/Μείον µπορείτε να τα ενεργοποιείτε µεµονωµένα ή να τα
κρατάτε διαρκώς πατηµένα.
Ενεργοποίηση πεδίου και ζώνης µαγειρέµατος
1. Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
µέχρι
στις ενδείξεις των βαθµίδων µαγειρέµατος να εµφανιστεί το 0. Ακούγεται
για λίγο ένα ηχητικό σήµα. Το σύστηµα είναι έτοιµο προς λειτουργία.
2. Αµέσως µετά επιλέξτε µια βαθµίδα µαγειρέµατος µε το πλήκτρο Συν
ή το πλήκτρο Μείον
µιας ζώνης µαγειρέµατος.
Με το πλήκτρο Μείον ενεργοποιείται η βαθµίδα µαγειρέµατος 4.
Με το πλήκτρο Συν ενεργοποιείται η βαθµίδα µαγειρέµατος 9 µε το
αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης (βλέπε και κεφάλαιο
«Αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης»).
3. Τώρα µπορείτε να µαγειρέψετε πάνω στις ζώνες µαγειρέµατος.
Απενεργοποίηση ζώνης µαγειρέµατος
4. a) Πατήστε το πλήκτρο Μείον
µερικές φορές µέχρι στην ένδειξη της
βαθµίδας µαγειρέµατος να εµφανιστεί το 0, ή
b) Πατήστε συγχρόνως το πλήκτρο Μείον
και το πλήκτρο Συν
µια φορά. Η ζώνη µαγειρέµατος απενεργοποιείται απευθείας από κάθε
βαθµίδα µαγειρέµατος, ή
cs) Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
.
Απενεργοποιείται όλο το πεδίο µαγειρέµατος (όλες οι ζώνες µαγειρέµατος
απενεργοποιούνται).
Απενεργοποίηση πεδίου µαγειρέµατος
5. Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
. Το πεδίο
µαγειρέµατος απενεργοποιείται πλήρως ανεξάρτητα από τη ρύθµιση.
Ενεργοποίηση δύο / τριών κύκλων
(Μόνο ζώνες µαγειρέµατος µε πολλούς κύκλους θέρµανσης)
Η ενεργοποίηση δύο / τριών κύκλων της εκάστοτε ζώνης µαγειρέµατος
µπορεί να γίνει µόνο αφού ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη ζώνη µαγειρέµατος.
1. Επιλέξτε την επιθυµητή βαθµίδα µαγειρέµατος µεταξύ 1-9.
2. Πατώντας το πλήκτρο δύο κύκλων/τριών
ενεργοποιήστε το δεύτερο ή τρίτο κύκλο θέρµανσης.
Η λυχνία ελέγχου δύο κύκλων/τριών κύκλων ανάβει.
κύκλων
3. Πατώντας ξανά το πλήκτρο δύο κύκλων/τριών κύκλων
απενεργοποιείται ο εξωτερικός κύκλος θέρµανσης.
Η λυχνία ελέγχου δύο κύκλων/τριών κύκλων σβήνει.
42
Χειρισµός
GR
Κλείδωµα / Ασφάλεια για παιδιά
(Μόνο µοντέλα µε πλήκτρο ασφάλισης
)
Με τη λειτουργία κλείδωµα µπορείτε να µπλοκάρετε το χειρισµό και µια
ρύθµιση (π.χ. βαθµίδα µαγειρέµατος 4). Μόνο το πλήκτρο ON/OFF συνεχίζει
να λειτουργεί για την απενεργοποίηση του πεδίου µαγειρέµατος.
Η ασφάλιση µπορεί να ενεργοποιηθεί τόσο όταν το πεδίο µαγειρέµατος είναι
απενεργοποιηµένο όσο και όταν είναι ενεργοποιηµένο. Η ενεργοποιηµένη
λειτουργία κλειδώµατος διατηρείται και όταν απενεργοποιηθεί το πεδίο
µαγειρέµατος! Έτσι το κλείδωµα λειτουργεί και ως ασφάλεια για τα παιδιά,
ώστε να εµποδίζεται η χρήση του πεδίου µαγειρέµατος είτε κατά λάθος είτε
από πρόθεση.
2 δευτ.
Ενεργοποίηση κλειδώµατος αισθητηρίων
1. Πατήστε το πλήκτρο ασφάλισης
µέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήµα. Η
λυχνία ελέγχου κλειδώµατος ανάβει και σβήνει µετά από λίγα δευτερόλεπτα.
Το κλείδωµα αισθητηρίων έχει ενεργοποιηθεί, τα πλήκτρα έχουν κλειδώσει.
Απενεργοποίηση ασφάλισης
2. Πατήστε το πλήκτρο ασφάλισης
µέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήµα.
Η λυχνία ελέγχου κλειδώµατος σβήνει και η ασφάλιση απενεργοποιείται.
2 δευτ.
Υπόδειξη για το απενεργοποιηµένο πεδίο:
Αν πατήσετε το πλήκτρο ON/OFF
ή κάποιο άλλο πλήκτρο (εκτός από το
πλήκτρο ασφάλισης
) ακούγεται ένα ακουστικό σήµα και η λυχνία ελέγχου
ασφάλισης ανάβει για λίγο, για να καταλάβει ο χρήστης ότι η ασφάλιση έχει
ενεργοποιηθεί.
Ρυθµισµένη
βαθµίδα
µαγειρέµατος
Αυτόµατο σύστηµα
προκαταρκτικής
θέρµανσης
χρόνος (δευτ.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
82
164
264
328
410
82
164
164
-
Αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης
Με το αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης το αρχικό µαγείρεµα
γίνεται µε τη βαθµίδα µαγειρέµατος 9. Μετά από ένα συγκεκριµένο χρόνο
ενεργοποιείται αυτοµάτως µια πιο χαµηλή βαθµίδα µαγειρέµατος (1 έως 8).
Όταν χρησιµοποιείτε το αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης
πρέπει απλώς να επιλέξετε τη µετέπειτα βαθµίδα µε την οποία θα συνεχιστεί
το µαγείρεµα, γιατί το ηλεκτρονικό σύστηµα ενεργοποιεί αυτοµάτως µια
χαµηλότερη βαθµίδα.
Το αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης είναι κατάλληλο για
φαγητά που µπορούν να τοποθετηθούν κρύα στο σκεύος, να θερµανθούν
αρχικά µε µεγάλη ισχύ και µετά να συνεχιστεί το µαγείρεµά τους χωρίς να
πρέπει να τα επιβλέπετε (π.χ. βράσιµο κρέατος).
1. Ενεργοποιήστε το πεδίο µαγειρέµατος µε το πλήκτρο ON/OFF
.
2. Πατήστε το πλήκτρο Συν
µια φορά, για να επιλέξετε απευθείας τη
βαθµίδα µαγειρέµατος 9. Το δεκαδικό σηµείο στην ένδειξη βαθµίδων
µαγειρέµατος ανάβει για 10 δευτερόλεπτα.
Το επόµενο πλήκτρο πρέπει πλέον να πατηθεί µέσα σε 10 δευτερόλεπτα,
αλλιώς σβήνει το δεκαδικό σηµείο.
3. Πατήστε το πλήκτρο Μείον
πολλές φορές, για να επιλέξετε την
επιθυµητή βαθµίδα 1-8 για το περαιτέρω µαγείρεµα. Έτσι έχει πλέον
ενεργοποιηθεί το σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης.
4. Το αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης λειτουργεί όπως
προγραµµατίστηκε. Μετά από έναν ορισµένο χρόνο (βλέπε πίνακα) το
µαγείρεµα συνεχίζεται στην περαιτέρω βαθµίδα.
Πρόωρη απενεργοποίηση
θέρµανσης:
του
συστήµατος
προκαταρκτικής
Γυρίστε την ένδειξη βαθµίδας µαγειρέµατος στο «0».
Υπόδειξη: Αν η επιλογή της βαθµίδας για το υπόλοιπο µαγείρεµα γίνει αφού
σβήσει η τελεία, τότε το αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης δεν
έχει ενεργοποιηθεί.
43
Καθάρισµα και περιποίηση
ÊáèÜñéóìá êáé ðåñéðïßçóç
• Πριν το καθάρισµα απενεργοποιήστε το πεδίο µαγειρέµατος
και αφήστε το να κρυώσει.
• Το κεραµικό πεδίο µαγειρέµατος δεν επιτρέπεται σε καµία
περίπτωση να καθαριστεί µε συσκευή καθαρισµού µε ατµό ή
κάτι παρόµοιο!
• Κατά το καθάρισµα προσέχετε να σκουπίζετε µόνο για λίγο το
πλήκτρο ON/OFF. Έτσι η συσκευή δεν θα ενεργοποιηθεί κατά
λάθος!
Υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος γενικά
Σηµαντικό! Μην χρησιµοποιείτε ποτέ καυστικά απορρυπαντικά,
όπως π.χ. καθαριστικά που προκαλούν γρατσουνιές,
καθαριστικά για σκουριά και λεκέδες κλπ.
Καθάρισµα µετά τη χρήση
1. Καθαρίζετε όλο το πεδίο µαγειρέµατος πάντα όταν είναι
βρώµικο – καλύτερα µετά από κάθε χρήση. Χρησιµοποιείτε ένα
υγρό πανί και λίγο υγρό απορρυπαντικό πιάτων. Μετά
στεγνώνετε το πεδίο µαγειρέµατος µε ένα καθαρό πανί, ώστε να
µην µένουν υπολείµµατα του απορρυπαντικού στην επιφάνεια.
Εβδοµαδιαία περιποίηση
2. Καθαρίζετε και περιποιείστε όλο το πεδίο µαγειρέµατος µια
φορά την εβδοµάδα πολύ καλά µε τα συνήθη καθαριστικά
προϊόντα του εµπορίου για υαλοκεραµικές επιφάνειες.
Ακολουθείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες του εκάστοτε
κατασκευαστή.
Τα προϊόντα καθαρισµού δηµιουργούν ένα λεπτό στρώµα
προστασίας που εµποδίζει την απορρόφηση του νερού και των
ακαθαρσιών. Οι ακαθαρσίες παραµένουν πάνω σε αυτό το
στρώµα και µετά καθαρίζονται πολύ πιο εύκολα. Μετά
στεγνώνετε το πεδίο µαγειρέµατος µε ένα καθαρό πανί. ∆εν
επιτρέπεται να µένουν υπολείµµατα των καθαριστικών στην
επιφάνεια, γιατί όταν θερµαίνονται αλλοιώνουν την επιφάνεια.
Ειδικές ακαθαρσίες
Οι δύσκολες ακαθαρσίες και οι λεκέδες (από άλατα, γυαλάδες)
καθαρίζονται καλύτερα όταν το πεδίο µαγειρέµατος είναι ακόµη
χλιαρό. Χρησιµοποιείτε συνήθη καθαριστικά εµπορίου.
Ακολουθείτε τις οδηγίες που αναφέρονται στο σηµείο 2.
Φαγητά που έχουν υπερχειλίσει τα µαλακώνετε µε ένα
βρεµένο πανί και µετά καθαρίζετε τα υπόλοιπα µε µια ειδική
ξύστρα γυαλιού για υαλοκεραµικές επιφάνειες. Μετά, καθαρίζετε
την επιφάνεια σύµφωνα µε τις οδηγίες στο σηµείο 2.
GR
Κόκκοι άµµου, που ίσως πέσουν στην επιφάνεια καθώς
καθαρίζετε πατάτες ή πλένετε σαλάτες, µπορούν να
προκαλέσουν γρατσουνιές καθώς µετατοπίζετε τα σκεύη. Γι’
αυτό το λόγο προσέχετε να µην µένουν κόκκοι άµµου πάνω στην
επιφάνεια.
Χρωµατικές αλλαγές του πεδίου µαγειρέµατος δεν επηρεάζουν
τη λειτουργία και τη σταθερότητα του υαλοκεραµικού πεδίου. ∆εν
πρόκειται για ζηµία του υαλοκεραµικού πεδίου, αλλά για
υπολείµµατα που δεν καθαρίστηκαν και κάηκαν.
Γυαλάδες δηµιουργούνται καθώς τρίβεται ο πάτος του σκεύους,
ειδικά όταν χρησιµοποιείτε σκεύη µαγειρικής µε πάτο αλουµινίου
ή ακατάλληλα προϊόντα καθαρισµού. Καθαρίζουν µε µεγάλη
δυσκολία µε τα συνήθη προϊόντα καθαρισµού. Ενδεχοµένως θα
πρέπει να επαναλάβετε πολλές φορές το καθάρισµα. Με τη
χρήση ακατάλληλων µέσων καθαρισµού και σκευών µε τραχύ
πάτο, το ντεκόρ µε τον καιρό τρίβεται και δηµιουργούνται
σκούροι λεκέδες.
Πεδίο γκριλ
Αρχικά καθαρίστε τη ζεστή ζώνη της επιφάνειας του γκριλ από
όλα τα υπολείµµατα φαγητών και τα λίπη µε µια ξύστρα
καθαρισµού. Το πιο απλό είναι αµέσως µετά το ψήσιµο στο γκριλ
να σπρώξετε τις ακαθαρσίες από τη ζεστή ζώνη στην κρύα.
Μόλις κρυώσει η συσκευή µπορείτε τότε πολύ εύκολα να τις
καθαρίσετε.
Μετά καθαρίστε την κρύα επιφάνεια του γκριλ µε νερό, σκουπίστε
την µε υγρό πανί και στεγνώστε την µε ένα καθαρό πανί ή χαρτί
κουζίνας.
Σας συνιστούµε να τρίβετε την επιφάνεια γκριλ µε µισό λεµόνι ή
µε χυµό λεµονιού. Έτσι φεύγουν οι ελαφρές ακαθαρσίες από
πρωτεΐνες, π.χ. από το κρέας, και η επιφάνεια λάµπει και πάλι.
∆ύσκολες ακαθαρσίες
Αν µετά από αυτό το καθάρισµα υπάρχουν ακόµη δύσκολες
ακαθαρσίες στην επιφάνεια, µπορείτε να τις καθαρίσετε µε ένα
κατάλληλο καθαριστικό για επιφάνειες µαγειρέµατος.
Καθαρίστε µε χαρτί κουζίνας και λίγο καθαριστικό όλη την
επιφάνεια γκριλ µέχρι να φύγουν οι ακαθαρσίες. Αµέσως µετά
σκουπίστε πολλές φορές µε υγρό πανί όλη την επιφάνεια και
στεγνώστε την.
Μη χρησιµοποιείτε σε καµία περίπτωση µέσα καθαρισµού
µε σιλικόνη. Αφήνουν ένα προστατευτικό στρώµα στην
επιφάνεια του γκριλ, το οποίο µπορεί να απορροφηθεί από
το φαγητό την επόµενη φορά που θα ψήσετε. Γι’ αυτό
προσέχετε τις σχετικές οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή.
Χρήση της ξύστρας καθαρισµού
Καµένη ζάχαρη και λιωµένο συνθετικό πρέπει να καθαρίζονται
αµέσως – όταν είναι ακόµη ζεστά - µε µια ξύστρα γυαλιού. Μετά,
καθαρίζετε την επιφάνεια σύµφωνα µε τις οδηγίες στο σηµείο 2.
44
• Προσοχή, κίνδυνος να κοπείτε! Η λεπίδα της ξύστρας είναι
πολύ κοφτερή.
• Κρατάτε την ξύστρα πάντα οριζόντια και σπρώχνετε τις
κρούστες.
• Μην γρατζουνάτε µε τη µύτη της ξύστρας.
Τι να κάνετε σε περίπτωση προβλήµατος
GR
Επεµβάσεις και επισκευές στη συσκευή από άτοµα που δεν
διαθέτουν τις απαιτούµενες γνώσεις είναι επικίνδυνες, γιατί
υπάρχει
κίνδυνος
έκρηξης,
ηλεκτροπληξίας
και
βραχυκυκλώµατος. Η απαγόρευση διεξαγωγής τους σας
προστατεύει από σωµατικές βλάβες και ζηµίες της συσκευής. Γι’
αυτό το λόγο επιτρέψτε µόνο σε ένα ειδικό, π.χ. την Τεχνική
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, να διεξάγει αυτές τις
εργασίες.
Το πεδίο µαγειρέµατος ή η ζώνη µαγειρέµατος ξαφνικά
απενεργοποιήθηκαν
• Μήπως πατήσατε κατά λάθος το πλήκτρο ON/OFF;
• Καλύπτονται εν µέρει τα πλήκτρα-αισθητήρια από κάποιο
υγρό πανί, από υγρά ή από κάποιο µεταλλικό αντικείµενο;
Ακούγεται ένα σύντοµο ακουστικό σήµα και αναβοσβήνει ένα
F. Αποµακρύνετέ τα.
• Μήπως ενεργοποιήθηκε το σύστηµα απενεργοποίησης
ασφαλείας, δηλ. χρησιµοποιούσατε µια βαθµίδα µαγειρέµατος
χωρίς καµία αλλαγή για µεγάλο χρονικό διάστηµα; Βλέπε
κεφάλαιο «Περιορισµός διάρκειας λειτουργίας».
Παρακαλούµε προσέξτε
Αν στη συσκευή σας προκληθεί κάποια βλάβη, ελέγξτε µε βάση
αυτές τις οδηγίες χρήσης µήπως µπορείτε µόνοι σας να τις
διορθώσετε.
Η επιφάνεια γκριλ/µαγειρέµατος δεν απενεργοποιείται.
• Το ηλεκτρονικό στοιχείο είναι χαλασµένο.
Κατεβάστε την ασφάλεια, καλέστε το τµήµα Εξυπηρέτησης
Πελατών.
Ακολούθως θα βρείτε οδηγίες για την αντιµετώπιση
βλαβών.
Η επιφάνεια γκριλ/µαγειρέµατος δε ζεσταίνεται.
• Επιφάνεια γκριλ/µαγειρέµατος χαλασµένη. Καλέστε αµέσως το
τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών.
• Εσωτερικός κύκλος µιας ζώνης πολλών κύκλων χαλασµένος.
Σε καµία περίπτωση µη συνεχίσετε να λειτουργείτε το
µεγαλύτερο κύκλο. καλέστε αµέσως το τµήµα Εξυπηρέτησης
Πελατών.
Τι να κάνετε σε περίπτωση προβλήµατος
Οι ασφάλειες πέφτουν συχνά;
• Καλέστε µια Τεχνική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών ή έναν
ηλεκτρολόγο!
Το πεδίο µαγειρέµατος δεν ενεργοποιείται;
• Έπεσε η ασφάλεια του σπιτιού (πίνακας µε ασφάλειες);
• Είναι συνδεδεµένο το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο;
• Είναι κλειδωµένα τα πλήκτρα-αισθητήρια (ασφάλεια για
παιδιά), δηλ. η λυχνία ελέγχου κλειδώµατος πάνω από το
πλήκτρο ασφάλισης
ανάβει για λίγο;
2 δευτ.
• Καλύπτονται εν µέρει τα πλήκτρα-αισθητήρια από κάποιο
υγρό πανί, από υγρά ή από κάποιο µεταλλικό αντικείµενο;
Αποµακρύνετέ τα.
Από το πεδίο µαγειρέµατος ακούγονται θόρυβοι (ένα κλικ ή
σαν ένα σπάσιµο) ή κατά την ενεργοποίηση της επιφάνειας
γκριλ ακούγεται ένας βόµβος;
• Αυτό οφείλεται σε τεχνικούς λόγους και δεν επηρεάζει την
ποιότητα και τη λειτουργία.
Η ένδειξη LED για τις βαθµίδες µαγειρέµατος ή την ένδειξη
υπολειπόµενης θερµότητας H δεν ανάβει ή ανάβει εν µέρει.
• Ένδειξη χαλασµένη. Καλέστε αµέσως το τµήµα Εξυπηρέτησης
Πελατών.
Κίνδυνος εγκαυµάτων, γιατί δεν υπάρχει προειδοποίηση για τη
θερµοκρασία.
Το πεδίο µαγειρέµατος έχει σχισµές ή ραγίσµατα;
• Αν το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος παρουσιάζει σχισµές,
ραγίσµατα ή έχει σπάσει, θέστε αµέσως τη συσκευή εκτός
λειτουργίας. Κατεβάστε την κεντρική ασφάλεια του σπιτιού και
καλέστε την Τεχνική Υπηρεσία.
45
Οδηγίες συναρµολόγησης
Οδηγίες ασφαλείας για τον εντοιχισµό
στα έπιπλα κουζίνας
Οδηγίες συναρµολόγησης
• Οι καπλαµάδες, οι συνθετικές επικαλύψεις και τα µέσα
κόλλησης στα διπλανά έπιπλα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε
υψηλές θερµοκρασίες (>75°C). Αν οι καπλαµάδες και οι
επικαλύψεις δεν είναι αρκετά ανθεκτικές σε υψηλές
θερµοκρασίες µπορεί να παραµορφωθούν.
• Η προστασία επαφής πρέπει να εξασφαλίζεται µε τον
εντοιχισµό.
• Η χρήση προστατευτικών λωρίδων από µασίφ ξύλο στον
πάγκο εργασίας πίσω από το πεδίο µαγειρέµατος, στο σηµείο
ένωσης µε τον τοίχο, επιτρέπεται αν τηρούνται οι ελάχιστες
αποστάσεις σύµφωνα µε τα σχέδια εντοιχισµού.
• Οι ελάχιστες αποστάσεις των ανοιγµάτων για την τοποθέτηση
του πεδίου προς την πίσω πλευρά πρέπει να τηρούνται
σύµφωνα µε το σχέδιο εντοιχισµού.
• Σε περίπτωση εντοιχισµού απευθείας δίπλα σε ένα ψηλό
ντουλάπι πρέπει να τηρείται µια απόσταση ασφαλείας
τουλάχιστον 40 mm. Η πλαϊνή πλευρά του ντουλαπιού πρέπει
να επενδυθεί µε υλικό ανθεκτικό σε υψηλές θερµοκρασίες. Για
τεχνικούς λόγους, ωστόσο, η απόσταση θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 300 mm.
• Η απόσταση µεταξύ πεδίου µαγειρέµατος και απορροφητήρα
πρέπει να είναι τουλάχιστον στο µέγεθος που ορίζεται στις
οδηγίες τοποθέτησης του απορροφητήρα.
• Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές µεµβράνες,
φελιζόλ, καρφιά) κοντά στα παιδιά, γιατί αυτά τα αντικείµενα
αποτελούν ενδεχόµενες πηγές κινδύνου. Μπορεί να καταπιούν
τα µικροαντικείµενα και µε τις µεµβράνες υπάρχει κίνδυνος
ασφυξίας.
GR
Τοποθέτηση
Σηµαντικές υποδείξεις
• Αν το πεδίο µαγειρέµατος βρίσκεται πάνω από έπιπλα
(πλαϊνούς τοίχους, ντουλάπια κλπ.), πρέπει να τοποθετηθεί
ένα ενδιάµεσο δάπεδο σε µια ελάχιστη απόσταση 20 mm από
την κάτω πλευρά του πεδίου µαγειρέµατος, ώστε να
αποκλείεται κάθε τυχαία επαφή. Το ενδιάµεσο δάπεδο πρέπει
να µπορεί να βγαίνει µόνο µε εργαλεία.
• Αν υπάρχουν τραβέρσες κάτω από τον πάγκο εργασίας
πρέπει να βγουν τουλάχιστον από την περιοχή του ανοίγµατος
του πάγκου εργασίας.
• Πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική θέρµανση από κάτω,
π.χ. από κάποιο φούρνο χωρίς ανεµιστήρα εγκάρσιας ροής.
• Πρέπει να φροντίσετε – λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς – να
µην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά ή αντικείµενα που µπορεί
εξαιτίας της θερµότητας να παραµορφωθούν, απευθείας δίπλα
στο πεδίο µαγειρέµατος.
Μόνωση πεδίου µαγειρέµατος
Πριν τον εντοιχισµό πρέπει να τοποθετηθεί χωρίς κανένα κενό η
µόνωση του πεδίου που υπάρχει στη συσκευασία.
• Πρέπει ανάµεσα στην άκρη του πεδίου µαγειρέµατος και τον
πάγκο εργασίας ή ανάµεσα στον πάγκο εργασίας και τον τοίχο
να µην υπάρχει δυνατότητα να τρέξουν υγρά σε ηλεκτρικές
συσκευές που ενδεχοµένως είναι εντοιχισµένες από κάτω.
• Κατά τον εντοιχισµό του πεδίου µαγειρέµατος σε πάγκο
εργασίας µε ανώµαλη επιφάνεια, π.χ. µε κεραµική ή παρόµοια
επικάλυψη (πλακάκια κλπ.), πρέπει να βγει η στεγανοποίηση
που ενδεχοµένως υπάρχει στο πεδίο µαγειρέµατος και να
στεγανοποιηθεί η επιφάνεια µαγειρέµατος από τον πάγκο
εργασίας µε ελαστικά υλικά στεγανοποίησης (µαστίχη).
• Σε καµία περίπτωση µην κολλάτε το πεδίο µαγειρέµατος
µε σιλικόνη! Γιατί αργότερα δεν θα µπορείτε να αφαιρέσετε το
πεδίο µαγειρέµατος χωρίς να καταστραφεί.
Άνοιγµα πάγκου εργασίας
Το άνοιγµα στον πάγκο εργασίας θα πρέπει να γίνει µε όσο το
δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια µε ένα καλό, ίσιο πριόνι ή µε
φρέζα. Οι επιφάνειες κοπής πρέπει µετά να στεγανοποιηθούν,
για να µην µπορεί να µπει υγρασία.
Το άνοιγµα του πεδίου µαγειρέµατος γίνεται σύµφωνα µε το
σχέδιο.
Η υαλοκεραµική επιφάνεια µαγειρέµατος πρέπει οπωσδήποτε να
τοποθετηθεί οριζοντίως και στο ίδιο επίπεδο. Η γυάλινη
επιφάνεια µπορεί να ραγίσει αν τεντωθεί υπερβολικά.
Ελέγξτε τη στεγανοποίηση της επιφάνειας µαγειρέµατος αν
εφαρµόζει καλά και χωρίς κενά.
Το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος στερεώνεται είτε µε κλιπς
είτε µε πήχεις.
46
Οδηγίες συναρµολόγησης
GR
Κλιπς
• Τοποθετήστε τα κλιπς στις καθορισµένες
διαστάσεις µέσα στο άνοιγµα του πάγκου
εργασίας. Χάρη στην οριζόντια πατούρα,
δεν χρειάζεται στοίχιση στο ύψος.
• Σηµαντικό: η οριζόντια πατούρα των κλιπς
πρέπει να εφαρµόζει στο ίδιο επίπεδο µε
τον πάγκο εργασίας (αποφυγή κινδύνου
θραύσης).
• Τοποθετήστε τώρα, σύµφωνα µε την
εικόνα, την επιφάνεια µαγειρέµατος
αριστερά (a), τεντώστε την (b) και
συνδέστε την µε τα κλιπς (c).
• Για να ασφαλίσετε τα κλιπς µπορείτε να να
χρησιµοποιήσετε βίδες.
Σηµαντικό:
Αν το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος
τοποθετηθεί στραβά ή τεντωθεί πολύ,
υπάρχει κίνδυνος να σπάσει!
Ελάχιστη απόσταση από πλαϊνούς τοίχους
∆ιάσταση φρεζαρίσµατος
Εξωτερική διάσταση πεδίου µαγειρέµατος
Πέρασµα καλωδίων στον πίσω τοίχο
Ύψος εντοιχισµού
Πήχεις
• Τοποθετήστε το πεδίο µαγειρέµατος και
τεντώστε το.
• Τοποθετήστε από κάτω τον πήχυ µε βίδες
στις προβλεπόµενες οπές στερέωσης,
τεντώστε τον και σφίξτε τον.
• Σφίξτε τις βίδες µόνο µε κατσαβίδι µε το
χέρι. Μη χρησιµοποιείτε ηλεκτρικό
κατσαβίδι.
• Όταν ο πάγκος εργασίας είναι λεπτός,
προσέξτε ιδιαιτέρως ο πήχυς να
εφαρµόζει σωστά.
Σηµαντικό:
Αν το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος
τοποθετηθεί στραβά ή τεντωθεί πολύ,
υπάρχει κίνδυνος να σπάσει!
Ελάχιστη απόσταση από πλαϊνούς τοίχους
∆ιάσταση φρεζαρίσµατος
Εξωτερική διάσταση πεδίου µαγειρέµατος
Πέρασµα καλωδίων στον πίσω τοίχο
Ύψος εντοιχισµού
47
Οδηγίες συναρµολόγησης
Εντοιχισµός πολλών υαλοκεραµικών πεδίων µαγειρέµατος µε τραβέρσα
Εντοιχισµός πολλών υαλοκεραµικών πεδίων µαγειρέµατος µε πήχη αλουµινίου
48
GR
Οδηγίες συναρµολόγησης
Ηλεκτρική σύνδεση
• Η ηλεκτρική σύνδεση επιτρέπεται να γίνει µόνο από έναν
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό!
• Πρέπει να τηρούνται πλήρως οι νοµικές προδιαγραφές και οι
όροι σύνδεσης της τοπικής επιχείρησης ηλεκτρισµού.
• Κατά τη σύνδεση της συσκευής πρέπει να προβλεφθεί µια
εγκατάσταση που θα δίνει τη δυνατότητα διαχωρισµού από το
δίκτυο, από όλους τους πόλους, µε άνοιγµα επαφής
τουλάχιστον 3 mm. Κατάλληλες θεωρούνται εγκαταστάσεις
διαχωρισµού, όπως διακόπτες απόδοσης, ασφάλειες ή
προστατευτικά. Κατά τη σύνδεση και την επισκευή,
αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύµα µε µια από αυτές τις
εγκαταστάσεις.
• Το καλώδιο της γείωσης πρέπει να είναι τόσο µακρύ, ώστε σε
περίπτωση που δεν λειτουργήσει το φέρον στοιχείο, η γείωση
να επιβαρυνθεί µετά από τα ρευµατοφόρα σύρµατα του
καλωδίου σύνδεσης.
• Το καλώδιο που περισσεύει πρέπει να τραβηχτεί έξω από την
περιοχή εντοιχισµού κάτω από τη συσκευή.
• Προσέξτε, η υπάρχουσα τάση δικτύου να συµφωνεί µε αυτή
που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.
• Το πεδίο µαγειρέµατος διαθέτει από το εργοστάσιο ένα
καλώδιο σύνδεσης ανθεκτικό σε υψηλές θερµοκρασίες.
• Το καλώδιο σύνδεσης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στον
τύπο H05 RR-F.
• Αν το καλώδιο σύνδεσης αυτής της συσκευής πάθει κάποια
ζηµιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την
τεχνική του υπηρεσία ή κάποιον άλλο τεχνικό, για να
αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
• Με τον εντοιχισµό, πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης
προστασία από άγγιγµα.
• Προσοχή! Η εσφαλµένη σύνδεση µπορεί να οδηγήσει σε
καταστροφή του ηλεκτρονικού συστήµατος.
Τιµές σύνδεσης
Τάση δικτύου 220 - 240V~, 50-60 Hz
Ονοµαστική ισχύς εξαρτηµάτων: 220 - 240V
Λειτουργία
Μετά τον εντοιχισµό του πεδίου και τη σύνδεση στο δίκτο
παροχής ρεύµατος γίνεται αρχικά αυτοέλεγχος του συστήµατος
ελέγχου και στην ένδειξη εµφανίζεται µια πληροφορία σχετικά µε
το σέρβις για την Τεχνική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών.
Με ένα σφουγγάρι και νερό µε απορρυπαντικό πιάτων σκουπίστε
λίγο την επιφάνεια του πεδίου µαγειρέµατος και µετά στεγνώστε
την µε ένα πανί.
GR
Τεχνικά στοιχεία
∆ιαστάσεις
Πεδίο µαγειρέµατος
ύψος/ πλάτος/ βάθος
mm 40 x 300 x 520
Ζώνες µαγειρέµατος
πίσω
Ø cm (kW) 18 (1,8)
µπροστά
Ø cm (kW) 14 (1,2)
Πεδίο µαγειρέµατος,
συνολικά
kW 3,0
∆ιαστάσεις
Πεδίο µαγειρέµατος
ύψος/ πλάτος/ βάθος
mm 40 x 300 x 520
Ζώνες µαγειρέµατος
πίσω
Ø cm (kW) 18/12 (1,7/ 0,7)
µπροστά
Ø cm (kW) 14 (1,2)
Πεδίο µαγειρέµατος,
συνολικά
kW 2,9
∆ιαστάσεις
Πεδίο µαγειρέµατος
ύψος/ πλάτος/ βάθος
mm 40 x 300 x 520
Ζώνες µαγειρέµατος Ø cm 17/ 17 x 26,5
kW 2,4/1,5
Πεδίο µαγειρέµατος,
συνολικά
∆ιαστάσεις
Πεδίο µαγειρέµατος
ύψος/ πλάτος/ βάθος
Ζώνη µαγειρέµατος
kW 2,4
mm 40 x 300 x 520
Ø cm 18,5 x 30,5
kW 1,4
Πεδίο µαγειρέµατος,
συνολικά
kW 1,4
∆ιαστάσεις
Πεδίο µαγειρέµατος
ύψος/ πλάτος/ βάθος
mm 40 x 450 x 520
Ζώνες µαγειρέµατος Ø cm 27/ 21/ 14
kW 2,7/ 1,05/ 0,9
Πεδίο µαγειρέµατος,
συνολικά
kW 2,7
Σηµαντικό
Στη µνήµη του πεδίου µπορεί να υπάρχει ακόµη κάποια
πληροφορία που έχει µείνει από τον έλεγχο ποιότητας που έγινε
στο εργοστάσιο παραγωγής. Γι’ αυτό, όταν η συσκευή συνδεθεί
στο δίκτυο µπορεί στην ένδειξη της βαθµίδας µαγειρέµατος να
ανάψει ένα Η για το πολύ 60 λεπτά. ∆εν σηµαίνει τίποτα και
πρέπει απλώς να περιµένετε µέχρι να σβήσει.
49
TR
Ambalajın tasfiye edilmesi
Burada bulabilecekleriniz...
Ambalajı mümkün olduğunca çevreye zarar vermeyecek şekilde
tasfiye ediniz. Ambalaj malzemesinin yeniden işlenerek malzeme
dönüşümü, hammadde tasarrufu sağlayarak, çöp birikimini
azaltır.
Lütfen ocağınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzdaki bilgileri
dikkatlice okuyunuz. Burada güvenliğinize ve cihazınızı uzun
süre zevkle kullanmanız için gereken kullanım ve bakım
kurallarına ilişkin önemli bilgiler bulacaksınız.
Arıza meydana gelmesi halinde, öncelikle „Sorun çıkarsa ne
yapmalı?“ bölümüne bir göz atınız. Önemsiz arızaları genelde
kendiniz giderebilir ve böylleikle gereksiz tamir masrafından
tasarruf etmiş olursunuz.
Bu kullanma talimatını itinayla saklayınız. Cihazın el değiştirmesi
halinde, lütfen bu kullanma ve montaj talimatını da bilgi ve
güvenlik amacıyla cihazın yeni sahibine veriniz.
Eski cihazların tasfiyesi
Ürünün ya da ambalajının üzerindeki bu işaret,
bu ürünün normal çöp olarak tasfiye
edilemeyeceğini, tersine elektrikli ve elektronik
cihazların yeniden işlenmek üzere toplu tasfiye
yerlerine geri verilmek zorunda olduğunu
gösterir.
Bu ürünün doğru biçimde tasfiye edilmesine
göstereceğiniz katkı ile hem çevreyi hem de birlikte yaşadığınız
insanların sağlığını korumuş olursunuz. Yanlış tasfiye, çevre ve
insan sağlığını tehdit etmektedir. Bu ürünün yeniden işlenmesine
yönelik daha ayrıntılı bilgiyi bağlı bulunduğunuz belediyeden, çöp
toplama merkezinden veya ürünü satın aldığınız mağazadan
edinebilirsiniz.
Usulüne uygun kullanım
• Ocak, tezgaha monte edilmek içindir.
• Ocak, sadece evde yemek pişirmek üzere kullanılır. Cihaz,
amacı dışında kullanılamaz.
Emniyet bilgileri .....................................................................
Bağlantı ve fonksiyon için .....................................................
Ocağa ilişkin genel bilgiler ....................................................
Izgara ocak için .....................................................................
Kişiler hakkında.....................................................................
51
51
51
51
51
Cihaz tarifi............................................................................... 52
Sensör tuşları ile kullanım..................................................... 52
Kullanım ..................................................................................
Sınırlı işleme süresi...............................................................
Diğer fonksiyonlar .................................................................
Enerjiden tasarruf etmenin yolları .........................................
Isı dereceleri .........................................................................
Izgara ocakta ızgara yapma..................................................
Artık sıcaklık..........................................................................
Tuş kullanımı.........................................................................
Ocağın ve ocak gözünün açılması........................................
Ocak gözünün kapatılması ...................................................
Ocağın kapatılması ...............................................................
İki dairenin /Üç dairenin devreye sokulması .........................
Sürgü / Çocuk kilidi ...............................................................
Pişirme başlangıcı otomatiği .................................................
53
53
53
53
53
53
53
54
54
54
54
54
55
55
Temizlik ve bakım...................................................................
Cam seramik ocak yüzeyi .....................................................
İnatçı kirler ............................................................................
Izgara ocak ...........................................................................
Temizleme spatulasının kullanılması ....................................
56
56
56
56
56
Problem çıkarsa ne yapmalı?................................................ 57
Montaj talimatı ........................................................................
Mutfak marangozu için emniyet bilgileri ................................
Montaj ...................................................................................
Elektrik bağlantısı..................................................................
İlk çalıştırma..........................................................................
Teknik veriler.........................................................................
50
58
58
58
61
61
61
TR
Emniyet bilgileri
Bağlantı ve fonksiyon için
Emniyet bilgileri
• Cihazlar, ilgili emniyet talimatları uyarınca yapılırlar.
• Cihazların şebeke bağlantısını, bakımını ve tamirini ancak
yetkili bir uzman, geçerli emniyet talimatlarına göre yapabilir.
Cihazda yapılacak usulüne uygun olmayan işlemler,
güvenliğinizi tehlikeye atar.
Ocağa ilişkin genel bilgiler
• Boş tencere ya da tavaları ocak açıkken üzerine koymayınız.
Aşırı ısınma tehlikesi meydana gelebileceğinden, tencerelerin
içi boş olarak kaynatılmasından kaçınınız!
• Simmer tencere adı verilen ve hassas yiyecekleri suda
kaynatmadan pişiren tencere türlerinin kullanımında dikkat
edilmelidir. Bu tür tencereler farkedilmeden boşa
kaynayabilirler! Bu ise hem tencerenin hem de ocağın hasar
görmesine yol açar. Bu konuda hiç bir sorumluluk kabul
edilmez!
• Aşırı ısınmış yağlar, kendiliğinden alev alabilirler. Yağlı
yemekleri denetimsiz pişirmeyiniz. Alev alan yağları asla su ile
söndürmeye kalkışmayınız! Üzerine kapak kapatıp, ocağın
gözünü kapatınız.
• Cam seramik yüzey, son derece dayanıklıdır. Ama buna
rağmen sert cisimleri cam seramik yüzeye düşürmemeye
dikkat ediniz. Noktasal darbeler ocak yüzeyinin kırılmasına yol
açabilir.
• Cam seramik yüzeyin çatlaması, yarılması ya da kırılması
halinde, ocağı hemen devre dışı bırakınız. Hemen sigortayı
kapatıp, müşteri servisini arayınız.
• Ocağın sensör kumandasında meydana gelen herhangi bir
arıza nedeniyle kapatılamaması halinde, hemen sigortayı
kapatıp, müşteri servisini arayınız.
• Ev aletleri ile çalışırken dikkatli olunuz! Bağlantı kablolarının
ocağın sıcak durumdaki gözlerine değmemesine dikkat ediniz.
• Cam seramik yüzey, üzerine herhangi bir eşya koymaya
uygun değildir.
• Ocak gözlerine alüfolyo veya plastik madde koymayınız.
Eriyebilecek herşeyi ısınmış ocaktan uzak tutunuz, örneğin
plastik maddeler, folyo, özellikle şeker ve fazla şekerli
yiyecekleri. Yüzeyin hasar görmemesi için şekeri daha sıcak
iken özel bir cam spatulası ile cam seramik yüzeyden
tamamen kazıyınız.
• Yangın çıkarabilecek, kolay alev alan veya eriyip deforme
olabilecek cisimleri doğrudan ocağın üzerine koymayınız.
• Hiç bir zaman ağzı kapalı konserve kutularını ve tabakalı
ambalajları ocak gözünde ısıtmaya kalkışmayınız. Bunlar
ısıdan patlayabilirler!
• Kirler,
cihaz
tarafından
parmak
teması
olarak
algılanabileceğinden dolayı, sensör tuşlarını temiz tutmaya
özen gösteriniz. Asla sensör tuşlarının üzerine herhangi bir
cisim (tencere, bez, v.b.) koymayınız!
• Tencerenin sensör tuşlarının üzerine taşması halinde,
kapatma tuşuna basmanızı tavsiye ederiz.
• Sıcak tencere ya da tavaların sensör tuşlarını kapatmaması
gereklidir. Bu durumda cihaz otomatikman kapanır.
• Asla yemeğe davlumbaz altında alkol dökmeyiniz. Filtrede
mevcut yağın tutuşma tehlikesi vardır!
• Kirlerin yeniden yanmasından kaçınınız.
• Kireç kalıntıları ocağa/ızgaraya zarar verirler.
Izgara ocak için
• Izgara işletiminde son derece dikkatli olunuz. Isıtıcıdan gelen
sıcaklıktan ötürü ocak ve ızgara yiyecek de ısınır. Bu nedenle
mutfak eldiveni ve ızgara maşası kullanınız!
• Çatal batırılan ızgara yiyecekten, örneğin sosisten kızgın yağ
sıçrayabilir. Cildin yanmasını ve özellikle de göze sıçramasını
önlemek için ızgara maşası kullanınız!
• Izgara yaparken sürekli göz atınız.
• Küçük çocukları uzak tutunuz.
• Izgara kısmını temizlemek için kesinlikle silikon içeren bakım
malzemeleri kullanmayınız! Temizlik ve bakım bilgilerine riayet
ediniz.
• Usulüne uygun yapılmayan temizlik veya ızgara/ocak üzerinde
malzemeleri bıçakla kesmek yüzünden meydana gelen
çiziklerin aletin fonksiyonunu bozmayacağına kesinlikle dikkat
çekeriz. Bunlar, sadece görüntüyü bozar.
Kişiler hakkında
• Dikkat!
Ocağı kullanmasını tam bilmeyen kişilerin ancak denetim
altında kullanmalarına izin verilmelidir. Küçük çocukların esas
olarak ocaktan uzak tutulmamaları ve ocakla oynamamaları
sağlama alınmalıdır.
• Dikkat!
Isıtma bölmesi ile pişirme gözleri, çalışır halde iken sıcaktırlar.
Bu nedenle çocukların ocaktan uzak tutulmaları gerekir.
51
TR
Cihaz tarifi
Cihaz tarifi
1. Açma/ Kapama tuşu
2. Artı tuşu
3. Eksi tuşu
4. Pişirme derecesi göstergesi
5. Kilitleme tuşu
6. Kilit kontrol lambası
7. İki daire /Üç daire tuşu
8. İki daire /Üç daire kontrol lambası
Sensör tuşları ile kullanım
Cam seramik ocağın kullanımı dokunmatik kontrol sensör tuşları
ile yapılmaktadır. Sensör tuşları şu şekilde çalışır: Cam seramik
yüzeydeki bir işarete parmağınızın ucuyla dokununuz. Her doğru
dokunuş, bir sinyal sesi ile teyit edilir. Bundan sonra dokunmatik
kontrol sensör tuşu „Tuş“ olarak tanımlanacaktır.
Açma/ Kapama tuşu
(1)
Bu tuş ile tüm ocak alanı açılır ve kapatılır. Bu tuş, bir anlamda
ana şalterdir.
Eksi tuşu
(3) / Artı tuşu
(2)
Bu tuşlar ile ısı dereceleri ayarlanır.
Eksi tuşu ile gösterge değeri düşürülürken, artı tuşu ile yükseltilir.
Her iki tuşa aynı anda basılarak ise, gösterge değeri sıfırlanabilir.
Pişirme derecesi göstergesi (4)
Pişirme derecesi göstergesi, seçilen ısı derecesini veya şunları
gösterir:
H................................Artık sıcaklık
Desimal nokta ...........Pişirme başlangıcı otomatiği
Kilit tuşu
(5)
Kilit tuşu ile tuşlar kilitlenebilir.
İki daire /Üç daire tuşu
(7)
Diğer ısı dairelerinin devreye sokulması için.
Görünüm, şemadakinden sapma gösterebilir.
52
TR
Kullanım
Sınırlı işleme süresi
Kullanım
Isı dereceleri
Ocak, otomatik işleme süresi sınırlama fonksiyonuna sahiptir.
Her ocak gözünün çalıştırma süresi, seçilen ısı derecesine
bağlıdır (bkz. Tablo).
Bunda önkoşul, çalıştırma sırasında ocak gözünün ısı ayarında
değişiklik yapılmamasıdır. İşleme süresi sınırlama fonksiyonu
devreye girdiğinde, ocak gözü kapanır, kısa bir sinyal sesi gelir
ve göstergede bir H harfi görülür.
Ayarlanan ısı
derecesi
Sınırlı işleme süresi
(Saatler)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5
5
4
3
2
2
2
1
0
1-3
4-5
6-8
9
Izgara
derecesi
Kullanma amacı
Kapalı pozisyon
Isıtma, sıcak tutma,
su çektirme, buzunu çözdürme
Buharlama, buğulama, kaynatma
Kızartma, yağda kızartma
Büyük miktarları ısıtma
Kullanma amacı
1-4
Sıcak tutma
5-7
Hafif ızgara
8-9
Tam ızgara
Izgara ocakta ızgara yapma
Aşağıda yeni ocağınızı ve tencerelerinizi enerjiden tasarruf
edecek ve etkili biçimde kullanmanın yollarına ilişkin bazı önemli
bilgiler bulacaksınız.
• Tencere tabanının çapı ocağın gözünün çapı ile eşit olmalıdır.
• Tencere satın alırken, daha çok tencerenin üst çapının
belirtildiğine dikkat ediniz. Bu, genelde tencere tabanının
çapından daha büyüktür.
• Düdüklü tencereler, kapalı pişirme alanı ve yüksek basınç
sayesinde zamandan ve enerjiden özellikle tasarruf sağlarlar.
Kısa pişirme süreleri vitaminlerin korunmasını sağlar.
• Düdüklü tencerede her zaman yeterli miktarda sıvı olmasına
dikkat ediniz, çünkü tencerenin boşa kaynaması yüzünden
aşırı ısınma nedeniyle ocak gözü ve tencere hasar görebilir.
• Tencereleri mümkünse her zaman uygun büyüklükte kapakla
kapatınız.
• Her yemek malzemesi miktarına uygun tencere kullanılmalıdır.
Büyük olmaları nedeniyle içi tam doldurulamayan tencereler,
enerji israfına yol açarlar.
Cam seramik ocak, sıcak ocak gözü üzerinde doğrudan ızgara
yapmaya uygundur. Biftek ya da sosis gibi ızgara malzemeleri,
sıcak gözün üzerine konur.
Malzemeleri hazırlamadan önce ızgara gözünü nemli bir bez ve
biraz bulaşık deterjanı ile temizleyiniz. Ardından hav bırakmayan
bir bez ile kurulayınız.
• Lütfen ızgara yaparken zeytinyağı kullanmayınız. Yanan
zeytinyağı kalıntıları, çok zor temizlenmektedir.
• Izgara işlemine başlamadan önce ızgarayı yaklaşık 5 dakika 9
derecede ısıtınız. Izgara yapılacak malzemeyi doğrudan cam
seramiğin üzerine koyunuz. Alüminyum folyo ya da benzeri
maddeler kullanmayınız.
• Izgara yapılacak malzemeyi 9 derecede ızgaraya
yapışmayıncaya kadar iki taraflı kızartınız. Böylelikle ızgara
malzemesinin suyu içinde kalır.
• Sonra gerekirse ısıyı düşürünüz (mesela 6 dereceye) ve
kızartma işlemine devam ediniz. Kalın etleri ve sosisi bir kaç
kez çeviriniz.
• Alet düşük ızgara derecesinde çalışıyor ise, yeni ızgara
malzemelerini üzerine koymadan önce, ızgarayı yine 9
derecede bir kaç dakika kızdırınız.
• Izgara yüzeyine yağ sürmeyiniz. Yağsız ya da az yağlı etlerin
üzerine yağ sürülebilir. Çok yağlı malzemeler ızgara
yapılırken, dışarı akan yağı dikkatlice kağıt mutfak rulosuna
emdiriniz. Salamura etin fazla yağını ve iri katkı maddesi ya da
baharatı (soğan, yaprak veya kekik gibi) üzerinden alınız.
• Lütfen çok miktarda ızgara malzemesinin az miktardakilere
oranla daha fazla ızgara süresi alacağını unutmayınız. Bu
nedenle hepsinin bir kerede değil, az miktarlarda parça parça
ızgara yapılmasını tavsiye ederiz.
• Her ızgara yaptıkta sonra kalıntıları spatula ile temizleyiniz.
Isı dereceleri
Artık sıcaklık
Ocak gözlerinin ısısı, çok kademeli olarak ayarlanabilmektedir.
Tabloda her kademe için kullanım örneklerini bulabilirsiniz.
Cam seramik ocak, bir artık sıcaklık H ile donanımına
sahiptir.
Ocak kapatıldıktan sonra H yandığı sürece, kalan
sıcaklık, yemeklerin eritilmesi ya da sıcak tutulması için
kullanılabilir. H harfinin sönmesinden sonra da ocak gözü hala
sıcak olabilir. Bu nedenle yanma tehlikesi vardır!
Diğer fonksiyonlar
Bir ya da birden fazla sensör tuşuna uzun süreli ya da aynı anda
basılması halinde (örn. yanlışlıkla sensör tuşları üzerine tencere
konulması nedeniyle) devreye girme fonksiyonu gerçekleşmez.
F işareti yanıp söner ve sınırlı süreli bir sinyal sesi gelir. Bir kaç
saniye sonra da ocak kapanır. Lütfen cismi sensör tuşlarının
üzerinden alınız.
Enerjiden tasarruf etmenin yolları
53
TR
Kullanım
Tuş kullanımı
Burada tarif edilen kumanda, bir (seçilmiş) tuşa basılmasından hemen sonra
bir başka tuşa daha basılmasını gerektirir.
Sonraki tuşa basılması genel olarak 10 saniye içinde gerçekleşmelidir, aksi
takdirde istenen ayar yapılamaz.
Artı / Eksi tuşlarına tek tek basmak mümkündür veya sürekli basılı tutmak
mümkündür.
Ocağın ve ocak gözünün açılması
1. Açma / Kapama tuşuna
ısı derecesi göstergeleri sıfırlanana kadar
basınız. Kısa bir sinyal sesi duyulur. Kumanda şimdi çalışmaya hazırdır.
2. Hemen ardından cak gözlerinden birinin artı tuşu
veya eksi tuşu
ile bir ısı derecesi seçiniz.
Eksi tuşu ile ısı derecesi 4 açılır.
Artı tuşu ile pişirme başlangıcı otomatikli ısı derecesi 9 açılır. (bkz. Bölüm
„Pişirme başlangıcı otomatiği”).
3. Ocak gözlerinde artık pişirilebilir.
Ocak gözünün kapatılması
4. a) Eksi tuşuna
ısı derecesi göstergesi sıfırlanana kadar basınız
veya
b) Eksi tuşuna
ve artı tuşuna
aynı anda bir kez basınız. Ocak
gözü, her ısı derecesinden doğrudan kapatılır, veya
basınız. Tüm ocak alanı kapanacaktır
c) Açma / Kapama tuşuna
(tüm ocak gözleri kapanır).
Ocağın kapatılması
5. Açma / Kapama tuşuna
tamamen kapanır.
basınız. Ocak, hangi ayarda olursa olsun
İki dairenin /Üç dairenin devreye sokulması
(Sadece birden fazla ısı daireli ocak gözleri için)
Ocak gözlerinden birinde iki dairenin /üç dairenin devreye sokulması işlemi,
ancak o ocak gözünün açılmasından sonra yapılabilir.
1. 1-9 arasında istenen ısı derecesini seçiniz.
tuşuna basarak, ikinci ya da üçüncü ısı
2. İki daire /Üç daire
dairesini devreye sokunuz.
İki daire /Üç daire kontrol lambası yanar.
tuşuna yeniden basılması ileen dış ısı dairesi
3. İki daire /Üç daire
devreden çıkar.
İki daire /Üç daire kontrol lambası söner.
54
TR
Kullanım
Sürgü / Çocuk kilidi
(Sadece kilitleme tuşu olan modellerde
)
Kilitleme sayesinde tuşların kullanımı ve ayar fonksiyonları (örn. ısı derecesi
4) kilitlenebilmektedir. Sadece ocağın kapatılması için açma / kapama tuşu
kullanılabilir halde kalır.
Kilitleme fonksiyonu, ocak açık ya da kapalı durumdayken devreye
sokulabilir. Devreye sokulmuş olan kilit fonksiyonu, ocağın kapatılmasından
sonra da aktiftir. Böyle kilitleme fonksiyonu, ocağın istem dışı kullanılmasını
önlemek amacıyla çocuk kilidi olarak da vazife görür.
2 saniye
Kilidin devreye sokulması
1. Kilitleme tuşuna
bir sinyal sesi duyulana kadar basınız. Kilit kontrol
lambası yanar ve bir kaç saniye sonra söner. Kilitleme fonksiyonu artık
devrededir ve tuşlar kilitlenmiş durumdadır.
Kilidin açılması
2. Kilitleme tuşuna
bir sinyal sesi duyulana kadar basınız. Kilit kontrol
lambası söner ve kilit açılır.
Ocak kapalı durumda ise:
Açma/ Kapama
tuşuna veya başka bir tuşa (kilitleme tuşu
dışında)
basılması halinde, bir sinyal sesi duyulur ve kilit kontrol lambası kısa bir
yanarak, kullanıcıyi kilit fonksiyonunun devrede olduğuna dair uyarır.
2 saniye
Ayarlanan ısı
derecesi
Pişirme başlangıcı
otomatiği
Süre (Sn)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
82
164
264
328
410
82
164
164
-
Pişirme başlangıcı otomatiği
Pişirme başlangıcı otomatiğinde pişirme işlemi 9. ısı derecesi ile başlar. Belirli
bir süre sonra ocak, otomatik olarak daha düşük bir devam ısısına (1 ile 8
arasında) geçer.
Pişirme başlangıcı otomatiği fonksiyonunun kullanılması halinde, elektroniğin
kendiliğinden geriye atması nedeniyle, sadece onu takip edecek ve yemeğin
pişmeye devam etmesini sağlayacak olan devam ısısının seçilmesi gereklidir.
Pişirme başlangıcı otomatiği, soğuk olarak konan, yüksek ısıda ısıtılan ve
devam ısısında sürekli kontrol altında tutulması gerekmeyen yemekler için
uygundur (örneğin et çorbasının pişirilmesinde).
1. Ocağı açma / kapama tuşu
ile açınız.
2. Artı tuşuna
bir kez basarak, ısı derecesi 9’u seçiniz. Isı derece
göstergesindeki desimal noktası, 10 saniye boyunca yanar.
İkinci tuşa basma işlemi, en geç 10 saniye içerisinde gerçekleşmelidir,
aksi takdirde desimal noktası söner.
3. Eksi tuşuna
birden fazla kez basarak, pişirme işleminin devamı için
1-8 arasında bir ısı seçiniz. Böylelikle pişirme başlangıcı otomatiği
devreye girer.
4. Böylece pişirme başlangıcı otomatiği, programa uygun biçimde
çalışmaya başlar. Belirli bir süre sonra (bkz. Tablo) pişirme işlemi, devam
ısısı ile devam eder.
Pişirme başlangıcı otomatiğinin zamanından önce devreden çıkarılması:
Isı göstergesini „0” ’a getiriniz.
Uyarı
Devam ısısının desimal noktasının sönmesinden sonra seçilmesi halinde,
pişirme başlangıcı otomatiği devreye girmez.
55
TR
Temizlik ve bakım
Temizlik ve bakým
• Ocağı temizlemeden önce kapatınız ve soğumasını bekleyiniz.
• Cam seramik ocak, hiç bir şekilde buharlı temizleme aleti ya
da benzeri bir aletle temizlenemez!
• Ocağı temizlerken açma / kapama-tuşunun sadece çok kısa
üzerinden geçilmesi gerektiğine dikkat ediniz. Böylelikle
ocağın yanlışlıkla açılmasının önüne geçmiş olursunuz!
Cam seramik ocak yüzeyi
Önemli! Asla iri pütürlü ve çizici tencere temizlik maddeleri, pas
ve leke çıkarıcılar türünden sert temizlik maddeleri
kullanmayınız.
Her kullanımdan sonra temizlik
1. Ocağın yüzeyinin kirlenmesi halinde, en güzeli her
kullanımdan sonra temizleyiniz. Bunun için nemli bir bez ve çok
az bulaşık deterjanı kullanınız. Ardından ocak yüzeyini, üzerinde
deterjan kalıntıları kalmayacak şekilde temiz bir bezle
kurulayınız.
Haftalık bakım
2. Tüm ocak yüzeyini cam seramik temizleyici ile haftada bir kez
esaslıca temizleyiniz.
Bunu yaparken temizlik maddesini üreten firmanın talimatlarına
mutlaka dikkat ediniz.
Temizlik maddeleri, sürülürken suya ve kira dayanıklı koruyucu
bir tabaka bırakırlar. Tüm kirleri üzerinde toplayan bu tabaka,
temizlerken kolayca çıkar. Ardından ocak yüzeyinin temiz bir
bezle kurulanması gerekir. Ocak yüzeyinde kesinlikle temiz
maddesi artığı kalmamalıdır, çünkü bunlar, ocağın ısınması
sırasında reaksiyona girerek, ocak yüzeyinde istenmeyen
lekelere yol açarlar.
İnatçı kirler
İnatçı kirler ve lekeler (kireç lekeleri, sedefimsi parlayan lekeler)
ocak el değecek şekilde sıcak ise daha kolay temizlenirler.
Bunun için piyasada satılan bilinen temizleme maddelerini
kullanınız. Madde 2’de belirtildiği şekilde temizleyiniz.
Taşma artıklarını önce ıslak bir bezle yumuşatınız ve ardından
kalan kirleri cam seramik ocak yüzeyleri için özel olarak üretilmiş
bir spatula ile temizleyiniz. Ardından yüzeyi madde 2’de
belirtildiği şekilde temizleyiniz.
Ocaktaki renk değişimleri, cam seramiğin fonksiyonunu ya da
sağlamlığını olumsuz yönde etkilemez. Bunlar, ocakta bir hasar
anlamına gelmeyip, temizlenmedikleri için yanıp kalmış
artıklardır.
Parlayan
yerler,
tencere
tabanının
sürtünmesinden
kaynaklanırlar, özellikle de alüminyum tabanlı tencere ya da
uygun olmayan temizlik maddesi kullanılması halinde meydana
gelirler. Bunlar, piyasada satılan bilinen temizlik maddeleri ile zor
temizlenirler. Bir kaç kez temizlemeniz gerekebilir. Fazla etkili
temizlik malzemelerinin kullanılması ve tencere tabanlarının
sürtmesi nedeniyle, ocağın yüzeyinde zamanla aşınmalar
meydana gelir ve koyu renk lekeler oluşur.
Izgara ocak
Önce tüm yemek ve sıçramış yağlar, bir mutfak spatulası ile
sıcak ızgara bölgesinden temizlenir. Bunun en kolay yolu, ızgara
yaptıktan hemen sonra artıkları sıcak bölümden soğuk bölüme
doğru itmektir.
Alet soğuduktan sonra bu artıklar zahmetsizce temizlenebilir.
Ardından soğuk ızgara bölümü su ile yağdan arındırılır, ıslak
bezle silinir ve sonra temiz bir bez ya da mutfak kağıt rulosu ile
kurulanır.
Izgara bölümünü yarım limon ya da limon suyu ile temizlemenizi
tavsiye ederiz. Örneğin etten gelen köpük artıkları bu yolla
temizlenir ve ızgaranız yeniden pırıl pırıl olur.
İnatçı kirler
Bu temizleme işleminden sonra da ocak yüzeyinde inatçı lekeler
kalması halinde, bunlar ocaklara uygun bir temizlik maddesi ile
çıkarılır.
Bunun için mutfak kağıt rulosundan bir parça üzerine dökülen
temizlik maddesi, leke kalmayıncaya kadar tüm ızgara bölgesine
sürülür. Hemen ardından bir kaç kez ıslak bezle silindikten sonra
kurulanır.
Asla silikon içeren temizlik malzemeleri kullanmayınız.
Bunlar, ızgara üzerinde bir koruyucu tabaka bırakırlar ve bir
dahaki sefere ızgara yaparken bu tabaka, ızgara
malzemelerine geçebilir. Bu nedenle üretici firmanın buna
ilişkin talimatlarına mutlaka dikkat ediniz.
Temizleme spatulasının kullanılması
• Dikkat, kesicidir! Temizleme spatulasının keskileri, son derece
keskindir.
• Temizleme spatulasını her zaman düz biçimde kullanınız ve
sertleşmiş yerleri kazıyınız.
• Spatulanın köşesi ile kazımayınız.
Yanmış şeker ve erimiş plastikleri daha sıcak haldeyken hemen
cam spatulası ile kazıyınız. Ardından yüzeyi madde 2’de
belirtildiği şekilde temizleyiniz.
Patates soyarken veya salata temizlerken ocak yüzeyine
düşmesi muhtemel kum taneleri, tencereyi ileri geri iterken,
ocağın çizilmesine yol açabilirler. Bu nedenle ocak yüzeyinde
kum taneleri kalmamasına özen gösteriniz.
56
TR
Problem çıkarsa ne yapmalı?
Problem çıkarsa ne yapmalı?
İşin ehli olmayan kişiler tarafından cihazla oynanması veya bir
takım tamirler yapılması, elektrik çarpma ve kısa devre rizikosu
yüzünden son derece tehlikelidir. Yaralanmalardan ve cihazda
arızalardan kaçınılması için, uzman olmayan bu türden kişilerin
cihazdan uzak durmaları gerekir. Bu tür işlerin, sadece, örneğin
teknik müşteri servisi gibi, elektrikçiler tarafından yapılması
şarttır.
Lütfen dikkat
Cihazda arıza meydana gelmesi halinde, lütfen önce bu kullanma
talimatı yardımıyla arızayı kendiniz giderip gideremeyeceğinizi
kontrol ediniz.
Aşağıda bazı arıza türlerinin giderilmesi hakkında bilgiler yer
almaktadır.
Sigortalar durmadan atıyor mu?
• Teknik servisi arayınız ya da bir elektrikçi çağırınız!
Ocak açılmıyor mu?
• Evin sigorta tertibatı (sigorta kutusu) atmış olabilir mi?
• Fiş takılı mı?
• Sensör tuşları kilitli olabilir mi (çocuk kilidi), yani kilit tuşunun
üzerindeki kilit kontrol lambası yanıyor mu?
2 saniye
• Sensör tuşlarının üzeri nemli bez, sıvı veya metal bir cisimle
kaplı olabilir mi? Lütfen üzerinden alınız.
Ocak ya da ocak gözü aniden kapandı.
• Yanlışlıkla açma / kapama tuşuna mı bastınız?
• Sensör tuşlarının üzeri nemli bez, sıvı veya metal bir cisimle
kaplı olabilir mi? Sınırlı süreli bir sinyal sesi geliyor ve F yanıp
sönüyor. Lütfen üzerinden alınız.
• Emniyet sigortası mı devreye girdi, yani herhangi bir ısı
derecesi belirli bir sürenin üzerinde devrede mi kaldı? Bkz.
Bölüm „Sınırlı işleme süresi”.
Izgara/Ocak kapatılamıyor.
• Elektronik parça bozuktur.
Sigortayı kapatıp, müşteri servisini arayınız.
Izgara/Ocak ısınmıyor.
• Izgara/Ocak bozulmuştur. Müşteri servisini arayınız.
• Birden fazla ısı dairesine sahip ocak gözünün içteki dairesi
çalışmıyor.
İşleyen dış daireyi kesinlikle çalıştırmaya devam etmeyiniz.
Hemen müşteri servisini arayınız.
Ocak yüzeyinden sesler mi geliyor (çatır- çutur sesleri) veya
ızgarayı/ocağı açarken vınlama sesi mi duyuluyor?
• Teknik bir durumdur ve kalite ya da fonksiyona herhangi bir
etkisi yoktur.
Isı dereceleri LED göstergesi veya artık sıcaklık göstergesi H
yanmıyor ya da kısmen yanıyor.
• LED göstergesi bozuktur. Müşteri servisini arayınız.
Isı uyarısı sağlanmadığından yanma tehlikesi mevcuttur.
Ocak yüzünde çatlaklar ve kırıklar mı var?
• Cam seramik yüzeyin çatlaması, yarılması ya da kırılması
halinde, ocağı hemen devre dışı bırakınız. Hemen sigortayı
kapatıp, müşteri servisini arayınız.
57
TR
Montaj talimatı
Mutfak marangozu için emniyet bilgileri
Montaj
• Ocağa yakın mutfak garnitürlerinin ahşap kaplama, yapıştırıcı
veya plastik kaplamalarının ısıya dayanıklı olmaları gereklidir
(>75°C). Ahşap kaplama ve plastik kaplamalar, yeteri kadar
ısıya dayanıklı olmamaları halinde, şekil değiştirebilirler.
• Ocak ile bunlar arasında yeterli mesafe bırakılmalıdır.
• Ocağın arkasındaki tezgahta masif tahtadan duvar çubukları
kullanılabilir, ancak bunların montaj şemasına uygun olarak
yeterli mesafeye sahip olmaları gereklidir.
• Çukurlukların, montaj şemasına uygun olarak arkaya doğru
asgari mesafeye sahip olmaları gereklidir.
• Ocak, yüksekçe bir dolabın hemen yanına monte edilecek ise
en az 40 mm’lik bir güvenlik mesafasi bırakılması
gerekmektedir. Yüksek dolabın yan tarafı ısıya dayanıklı
malzeme ile kaplı olmalıdır. Ancak teknik nedenlerle
mesafenin en az 300 mm olması gerekir.
• Ocak ile davlumbaz arasındaki mesafe, en az davlumbaz
montaj talimatnamesinde belirtildiği kadar olmalıdır.
• Ambalaj malzemeleri (plastik folyo, stiropor (köpük), çivi v.b.)
çocuklardan uzak tutulmalıdır, aksi takdirde tehlike
arzedebilirler. Küçük parçaları yutabilecekleri gibi, folyolardan
da boğulma tehlikesi olabilir.
Önemli bilgiler
• Ocak yüzeyi mobilya kısımlarının üzerinde ise (yanlar,
çekmeceler v.b.), bu durumda, ocağı alt tarafına en az
20 mm’lik bir mesafede ara zemin yapılmalıdır ki, tesadüfi bir
temas meydana gelmesin. Ara zemin, sadece aletle
çıkarılabilecek şekilde monte edilmelidir.
• Tezgahın alt bölümündeki muhtemel traverslerin en azından
tezgah kesitinde çıkarılması gereklidir.
• Radyal akım fanı olmaksızın aşağıdan, örneğin fırından gelen
sıcaklık nedeniyle aşırı ısınmalardan kaçınılmalıdır.
• Yangın tehlikesi nedeniyle yanıcı, kolay alev alan veya
sıcaktan şekil değiştirebilecek cisimlerin, ocağın hemen
yanına konmamasına dikkat edilmelidir.
Montaj talimatı
Ocak contası
Montajdan önce ambalajın içindeki conta lastiğinin hiç boşluk
kalmayacak şekilde ocağa takılması gerekir.
• Ocak kenarı ile tezgah arasına ya da tezgah ile duvar arasına
ve böylelikle alta monte edilmiş muhtemel elektronik aletlere
sıvı kaçması engellenmelidir.
• Ocağın düz olmayan, örneğin seramik veya başka tür bir
malzeme ile (fayans) kaplı tezgahlara montajında ocak
üzerinde conta lastiği varsa bunun çıkarılması ve ocak
yüzeyinin tezgahla arasında su geçirmezliğinin plastik
maddelerle (macun) sağlanması gereklidir.
• Ocağı kesinlikle silikonla yapıştırmayınız! Aksi takdirde
ocağın ileride çıkarılırken hasar görmemesi mümkün değildir.
Tezgah kesimi
Tezgah kesiminin iyi ve düz bir testere ağzı veya freze ile
mümkün olduğunca hassas biçimde yapılması gerekir. Sıvı
kaçmasını önlemek amacıyla kesik yerlerin sonra mühürlenmesi
gereklidir.
Ocak yüzeyi kesimi şemalara göre yapılır.
Cam seramik yüzey, mutlaka düz ve eşit durmalıdır.
Tespitlenmesi ya da desteklenmesi cam yüzeyin kırılmasına yol
açar.
Ocak conta lastiğinin iyi oturup oturmadığını ve boşluk olup
olmadığını kontrol ediniz.
Cam seramik yüzey, klips ya da köprüler ile sabitlenir.
58
TR
Montaj talimatı
Klipsler
• Klipsleri belirtilen aralıklarla tezgah
kesitine monteleyiniz. Yatay tespit
nedeniyle yükseklik düzlemesi gerekmez.
• Önemli: Klipslerin yatay tespiti, tezgaha
düz oturmalıdır. (kırılma tehlikesinden
kaçınma)
• Şemaya göre ocak yüzeyini sola dayayınız
(a), ortalayarak düzleyiniz (b) ve
klipsleyiniz (c).
• Klipslerin sağlamlaştılması için vida
takılabilir.
Önemli:
Eğri
yerleştirme
veya
tespitleme
nedeniyle cam seramik yüzeyin montaj
esnasında kırılma tehlikesi vardır!
Bitişik duvarlara asgari mesafe
Freze ölçüsü
Ocak dış ölçüleri
Arka duvara kablo yerleşimi
Montaj yüksekliği
Köprü
• Ocağı yerleştiriniz ve ortalayarak
düzleyiniz.
• Alttan köprüleri vidalar ile öngörülen
deliklere takınız ve sıkıştırınız.
• Vidaları sadece elle bir tornavida ile
sıkıştırınız, akülü tornavida kullanmayınız.
• İnce tezgahlarda köprülerin doğru
pozisyonuna dikkat ediniz.
Önemli:
Eğri
yerleştirme
veya
tespitleme
nedeniyle cam seramik yüzeyin montaj
esnasında kırılma tehlikesi vardır!
Bitişik duvarlara asgari mesafe
Freze ölçüsü
Ocak dış ölçüleri
Arka duvara kablo yerleşimi
Montaj yüksekliği
59
Montaj talimatı
Birden fazla cam seramik ocak yüzeyinin traversle montajı
Birden fazla cam seramik ocak yüzeyinin alü kapak çubuğu ile montajı
60
TR
TR
Montaj talimatı
Elektrik bağlantısı
Teknik veriler
• Elektrik bağlantısı, sadece yetkili uzman tarafından yapılabilir!
• Yerel elektrik kurumunun bağlantıya ilişkin yasal talimatlarına
tamamiyle uyulması gereklidir.
• Cihaz bağlanırken, cihazın 3 mm’lik kontak açılım mesafesi ile
tüm kutuplu olarak şebekeden ayrılmasını sağlayacak bir
düzenek öngörülmelidir. Uygun ayırma tertibatları olarak, LS
şalteri, sigortalar ve otomatik şalterler sayılabilir. Bağlantı ya
da tamirat esnasında cihazı bu tertibatlardan biriyle elektrikten
kesiniz.
• Topraklama, gerilim boşaltımı gerçekleşmemesi halinde,
bağlantı kablosunun elektrik yüklü damarlarından sonra
gerilimde kullanılacak şekilde uzun tutulmalıdır.
• Kablo fazlalığı, cihazın altındaki montaj bölümünden dışarı
çekilmelidir.
• Lütfen, şebeke geriliminin cihazın üzerindeki levhada belirtilen
ile uyumlu olmasına dikkat ediniz.
• Ocağı, fabrika çıkışında ısıya dayanıklı bağlantı hattı ile
donatılmıştır.
• Bağlantı hattı, en azından H05 RR-F tipine uymalıdır.
• Bu cihazın bağlantı hattının hasar görmesi halinde,
tehlikelerden kaçınmak için, üretici firma, onun müşteri servisi
ya da uzman bir kişi tarafından yenilenmelidir.
• Monajla tam bir temas koruma sağlanmış olmalıdır.
• Dikkat: Yanlış bağlantı, cihazın elektronik sisteminin
bozulmasına yol açar.
Ölçüler
Ocak
Ocak yüksekliği / eni /
derinliği
Bağlantı değerleri:
Şebeke gerilimi: 220 - 240V~, 50-60 Hz
Komponent nominal gerilimi: 220 - 240 V
Ocak, komple
kW 2,4
Ölçüler
Ocak
Ocak yüksekliği / eni /
derinliği
mm 40 x 300 x 520
İlk çalıştırma
Ocağın montajı ve besleme gerilimi (şebeke bağlantısı)
yapıldıktan sonra kumanda önce test işletimi yapar ve müşteri
servisi için servis bilgisi gösterilir.
Bir sünger ve çalkalama suyu ile ocağın yüzeyini siliniz ve
ardından kurulayınız.
Önemli
Ocağın üretim esnasındaki kontrolü (kalite kontrol) sırasında,
hafızasında (memory) herhangi bir bilgi kalmış olabilir. Bu
nedenle, ocağın elektriğe bağlanmasından sonra, azami 60
dakika süreyle ısı derecesi göstergesinde bir „H“ harfi yanabilir.
Bu, kullanıcı açısından bir anlam taşımamaktadır.
Ocak gözleri
Arka
Ön
mm 40 x 300 x 520
Ø cm / (kW) 18 (1,8)
Ø cm / (kW) 14 (1,2)
Ocak, komple
kW 3,0
Ölçüler
Ocak
Ocak yüksekliği / eni /
derinliği
mm 40 x 300 x 520
Ocak gözleri
Arka
Ön
Ø cm / (kW) 18/12 (1,7/ 0,7)
Ø cm / (kW) 14 (1,2)
Ocak, komple
Ölçüler
Ocak
Ocak yüksekliği / eni /
derinliği
Ocak gözleri
Ocak gözü
kW 2,9
mm 40 x 300 x 520
Ø cm 17/ 17 x 26,5
kW 2,4/1,5
Ø cm 18,5 x 30,5
kW 1,4
Ocak, komple
kW 1,4
Ölçüler
Ocak
Ocak yüksekliği / eni /
derinliği
mm 40 x 450 x 520
Ocak gözleri
Ocak, komple
Ø cm 27/ 21/ 14
kW 2,7/ 1,05/ 0,9
kW 2,7
61

Podobné dokumenty

Ambalaj frekans

Ambalaj frekans wyłączyć. Należy niezwłocznie wyłączyć bezpiecznik w gospodarstwie domowym i powiadomić serwis obsługi klienta. • Jeśli nie można wyłączyć płyty kuchennej w wyniku popsucia się sterowania sensorowe...

Více

miknatis

miknatis miarę możliwości zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Zwrot materiałów opakowaniowych do obiegu materiałowego oszczędza surowce i zmniejsza powstawanie odpadów.

Více

poli Mobilya

poli Mobilya miarę możliwości zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Zwrot materiałów opakowaniowych do obiegu materiałowego oszczędza surowce i zmniejsza powstawanie odpadów.

Více