Shlédnout není zhlédnout sz kdo s koho

Transkript

Shlédnout není zhlédnout sz kdo s koho
»1«
Správnopis
Shlédnout není zhlédnout
Dovolenou strávíte v Paříži, cestou zhlédnete nový díl
Harryho Pottera a až shlédnete z Eiffelovky na zem, můžete
si dát s přáteli závod, kdo bude dřív dole. Zkrátka kdo s koho.
Stačí znát pár jednoduchých pravidel a s a z už se vám
nespletou.
» IVA VÁCHOVÁ
NA ÚVOD SI PŘIPOMEŇME, co jsou vlastně předložky a co naopak předpony, ať máme
od začátku jasno v pojmech.
Předložky jsou slova neohebná (tj. neskloňují či nečasují se). Jsou to samostatná
slova, píšou se tedy vždy samostatně, nikdy dohromady s nějakým jiným slovem.
Naproti tomu předpony nejsou samostatnými slovy, jsou pouze částí určitého
slova, kde stojí před jeho kořenem. Je tedy jasné, že předponou dané slovo začíná
a že je logicky třeba psát je s daným slovem dohromady.
Předložky s/se, z/ze
Věřte tomu nebo ne, existují dvě jednoduchá a prostá pravidla, kdy zvolit předložku s a kdy naopak z.
Předložka s/se patří vždy k 7. pádu (ptáme se tedy s kým?, s čím?) – s chutí, s láskou, s bratrem, se sestrou atd.
Předložka z/ze se naopak pojí vždycky s 2. pádem (otázky z koho?, z čeho?) – z domu, z hlavy, ze stolu, ze všeho atd.
s
z
kdo s koho
7. pád
2. pád
4. pád
Prosté, že? Pro fajnšmekry ještě připojme informaci o psaní knižních výrazů,
s nimiž se dnes setkáte jen ve školních diktátech či starších literárních dílech – být
s to ve smyslu být schopen (Nebyl s to zvítězit.) a kdo s koho (Soupeřili kdo s koho.).
Zde jde o 4. pád a jak vidno, pojí se s ním předložka s.
Předpony s-, zTady už bude trochu hůř. Nevystačíme si s několika jasnými pravidly, protože
u některých slov je možnost psaní obou předpon – s každou z nich ale dané slovo
»2«
Správnopis
s-
z-
vz-
směr dohromady,
shora dolů, z povrchu pryč
změna stavu,
dokončení děje
směr vzhůru
získá jiný význam. Navíc se setkáme s případy, kdy žádné logické pravidlo neplatí
nebo platí přesně naopak – čekají nás tedy tzv. výjimky, kdy se musíme spolehnout
jen na svou paměť. Začneme však jednoznačnějšími jevy.
Předpona s-: píše se v případě, je-li zřetelný význam směru dohromady: sbírat,
sbíhat se, sbít (prkna k sobě), shánět, sdružit (se), sjednotit (se), smotat, slétnout se,
svolat, sjíždět se, sběr, splynout, srotit se, svařit, stlačit, stěsnat, sběrna, sjezd, shon, …
Pro snazší výslovnost nám u některých slov (kde – znovu připomínáme − musí být
patrný směr dohromady) poslouží předpona se-: seběhnout, setrvat, seskupit, sestavit atd.
Předpona s- se také píše u slov s významem shora dolů: sjet, sletět, shodit, spadnout, srazit, snížit (se), shýbat (se), sklonit, svěsit, svléci, sčesat, sloupnout, …
Předpona s- se rovněž užívá a píše u slov s významem z povrchu pryč: smýt,
setřít, stírat, seškrábnout, skulit (se), sklouznout, sfoukat, smazat, …
Předpona z- je typická pro slova, která mají význam změny stavu nebo význam
dokončení děje: zezelenat, zrudnout, změnit, zemřít, zšedivět/zešedivět, zhasnout,
zúrodnit, zotročit apod.
A teď ty výjimky
V mnoha případech nemůžeme dané slovo zařadit do uvedené významové skupiny, a tak nám nezbývá nic jiného, než si taková slova zapamatovat: schovat se,
skonat, skončit, slevit, spálit, spáchat, spasit, stýskat si. A současně zpět, zpěv (zpěvník,
zpěvák, …), zkouška, zkušební, zkoumat, způsob, způsobit.
strávit ztrávit
čas i potravu
slovo neexistuje
Například slovo skončit se píše pouze se s-, i když by se logicky dalo zařadit do
skupiny slov s významem dokončení děje, a tudíž by se mělo psát se z-. Podobné je
to se slovy strava, strávit (čas i potravu), spotřebovat, stmívat (se).
Jednou s-, jindy zA nyní zlatý hřeb celé problematiky – slova, u nichž lze psát jak předponu s-, tak z-.
Jak již bylo řečeno výše, užití příslušné předpony napovídá o významu slova.
Jde o typické diktátové chytáky. Školou povinné mládeži doporučujeme věnovat
následujícím řádkům zvýšenou pozornost, případně si je pečlivě vytisknout
a před diktátem vložit na nějaké nenápadné místo:
správa (oprava, majetku) x zpráva (z novin, oznámení),
stěžovat si (stížnost, naříkat si) x ztěžovat (něco někomu, dělat něco těžké),
sbít, stlouct (prkna dohromady) x zbít, ztlouct (někoho, ublížit někomu)
sužovat (trápit) x zužovat (dělat úzkým)
svrhnout (shora dolů, svrhnout bombu, vládu) x zvrhnout (převrhnout, změnit se
k horšímu, zvrhlý člověk)
»3«
Správnopis
shlédnout zhlédnout
z věže dolů
film v televizi
strhat (dolů, nechat se unést) x ztrhat (se) (velkou námahou, ostře kritizovat,
zničit, ztrhaný obličej)
sběh (srocení, sběh lidu) x zběh (dezertér)
sjednat (např. mír, smlouvu) x zjednat (pořádek, nápravu)
skosit (kosou posekat) x zkosit (šikmo seříznout, učinit kosým)
stvrdit (potvrdit) x ztvrdit (učinit tvrdým)
shlédnout (z věže dolů) x zhlédnout (film, představení)
stéci (dolů nebo dohromady) x ztéci (např. hradby – dobýt hradby)
X
Chyba z praxe
Žijeme Londýnem. To je název výstavy,
kterou v sobotu budou moci shlédnout také Jihočeši.1
iDNES.cz, 1. června 2011
A nakonec vzPro odlehčení ještě pár informací k předponě vz-. Píšeme ji u slov, u nichž je zřejmý význam směrem vzhůru: vzlétnout, vztyčit (se), vznést (se), vzepřít se, vzbouřit,
vzedmout, vzepnout, vzhlédnout.
U některých slov začínající předponou vz- již není význam vzhůru dost zřetelný, např. vzdech, vzpomínat, vzbudit (se), vzklíčit apod.
Zdroje
1 CIRMACIU, Michal. Výstava Žijeme Londýnem míří do Českých Budějovic. Proběhne v sobotu.
iDNES.cz [online]. 1. června 2011, [cit. 2011-07-23]. Dostupné z WWW: <http://oh.idnes.cz/vystavazijeme-londynem-miri-do-ceskych-budejovic-probehne-v-sobotu-1gx/sport_oh.aspx?c=A110601_083140_sport_oh_ald>
Shlédnout není zhlédnout Mgr. Iva Váchová
» Editor: Stanislav Kliment » Ilustrace: xxx » Jazyková korektura: Stanislav Kliment » Sazba: Marek Lovčí
Copyright © Knostr, 2011 » Vydává Knostr, Pionýrská 1370, 347 01 Tachov 1 » www.knostr.cz

Podobné dokumenty

1. průzkum bojem

1. průzkum bojem » Vzhledem k tomu, že S je střed kružnice vepsané ∆ MNV, musí střed S ležet na ose úhlu  MNV, tj. | MNS| = 22,5°. » Poloměr vepsané kružnice ρ = |SP| = |PN| · tg 22,5°, což je přibližně 4,14 cm. ...

Více

Debata o knize Michala Pullmanna „Konec experimentu“

Debata o knize Michala Pullmanna „Konec experimentu“ Polemika v Lidových novinách Samotné vydání knihy větší reakce nevzbudilo, reakce přišly až po rozhovoru s autorem z 5. června 2011 v Mladé frontě Dnes, jednom z nejčtenějších deníků v České republ...

Více

Sborník přednášek pro JADERNOU MATURITU

Sborník přednášek pro JADERNOU MATURITU tj. podstatně pomalejší neutrony. Optimální cesta zpomalení neutronů jsou interakce typu "pružný rozptyl" s jinými jádry atomů. Atomům, které zpomalují neutrony říkáme "moderátory". Je možné výpočt...

Více

Ranč Málkov www.rancmalkov.cz Atelier WAGA www.sklo

Ranč Málkov www.rancmalkov.cz Atelier WAGA www.sklo světelnou hrou tisíců drobných vzduchových bublinek uzavřených ve hmotě skla či ozdobnými kovovými aplikacemi zatavenými přímo ve skle. Milovníci luxusu a drahých kovů ocení výrobky kolekce PLATINU...

Více