Posudek znalce

Transkript

Posudek znalce
I I IflhI/I /I/I /I I IiI /I UI/i/ I I
IeeEXeeel6l744
ZNALECKÝ POSUDEK
číslo 3353124012015
:1
NEMOVITOST:
Zemědělský pozemek parc. Č. 58014
Katastrální údaje:
Vlastník pozemku:
Kraj Olomoucký, okres Olomouc, obec Šternberk, kú. Chabi čov, kód k.ú. 650544, LV 129
Lubomír Grégr, Horní nám ěstí 78116, 78501 Šternberk, spoluvlastnický podíl: 111
OBJEDNATEL :
Exekutorský ú řad Praha 6; Č. j.:180 Ex 2932113, obj. ze dne 16.6.2015
Adresa objednatele: B ělohorská 270 117, 169 00 Praha 6
e-mail:
DI Č :
telefon:
lČ:
Adresa zhotovitele:
Ing. František Císa ř
U Sadu 25 293 125, 747 20 Vřesina u Hlučína
e-mail: [email protected]
telefon: 595031042, 602856132
DI Č :
l Č :40305864
Ú Č EL OCEN ĚNI:
Pro účely provedení exekuce ve v ěci Č. j.180 EX 2932/1 3, obj. ze dne 16.6.2015
ZHOTOVITEL :
I
Datum místního šet ření:
Počet stran:
10 stran
24.6.2015
29.6.2015
Datum zpracování:
6
Počet příloh
Posudek se předává objednateli ve čtyřech vyhotoveních.
.(XKUí)SK
U Ř \)PRAHA 6
27i'l 7. I6?
PRAHA
(UD!.I X ĺ U]QR
Došio dne:
2 -7- 2015
I
. 129
POZEMEK PARC. Č. 58014 Z LV Č
Místopis (charakteristika obce, poloha nemovitosti v obci)
Jedná se o obec Šternberk, k. ú. Chabi čov, která se nachází v bývalém okrese Olomouc,, v Olomouckém kraji. Obec
Šternberk se nachází 17 km severn ě od Olomouce. Obec Šternberk má 13860 obyvatel. Je zde m ěstský ú řad, policie,
pošta, mate řská škola, základní škola, úpiná sí ť obchod ů a služeb. V obci mají ordinaci prakkti čtí a zubní léka ři.
V obci jsou provedeny všechny inženýrské sít ě.
Dopravní spojení autobusové a železni ční.
Celkový popis nemovitosti
(základní popis, druh stavby, ú čel užití, dispozi ční řešení, p říslušenství)
Jedná se o zemědělský pozemek parc. č. 58014 trvalý travní porost o vým ěře 12885 m2 ve Šternberku, k. ú. Chabi čov.
U pozemku souhlasí právní stav se stavem fyzickým
Podle Zprávy o nebezpečí povodně se zem ědělský pozemek parc. č. 58014 nachází v zón ě 1 - zóna se zanedbatelným
nebezpečím výskytu povodn ě .
Přístup a p říjezd k pozemku •
lEl z veřejné komunikace
Pronájem nemovitosti
‚
(zhodnocení nájemního vztahu)
lEl Nemovitost není pronajímána / propachtována
PřehJed listů vlastnictví
LIST VLASTNICTVÍ č íslo 129
CZ0712 Olomouc
Okres:
Katastrální území: 650544 Chabi čov
CZ07I Olomoucký
505188 Šternberk
Kraj:
Obec:
Ulice:
Podíl
/Iastníci
FO
RČ :
Lubomír Grégr
I/1
Horní nám ěstí 78116, 78501
Šternberk
Pozemky
58014
12 885 m 2
Pozemková parcela Parcela KN
trvalý travní porost
Výpočet hodnoty pozemků
Základní popis oce ň ovaných pozemků
P ředmětem ocen ění je zemědělský pozemek parc. č. 58014 trvalý travní porost o vým ěře 12885 m2
.
Zem ědělský pozemek parc. č. 58014 se nachází v obci Šternberk, k. ú. Chabi čov.
U pozemku souhlasí právní stav se stavem fyzickým.
Podle Zprávy o nebezpe čí povodně se pozemek nachází v zón ě 1 - zóna se zanedbatelným nebezpe čím výskytu
povodně .
-2-
Přehled srovnatelných pozemk ů Lokalita
-
Parcela č. Výměra
Požadovaná Jednotková Koeficient Upravená
cena
celkový
cena
ikupní cena
Kč/m2
Kc
Kč1m2
Kč
Popis pozemku(zhodnocení klad ů a záporů )
m2
Skrbeň
27 700
886 400
32,00
0,80
25,60
3 358
117 530
35,00
0,80
28,00
2 805
90 000
32,09
0,80
25,67
672
7 392
11,00
0,80
8,80
124 000
2 108 000
17,00
0,80
13,60
19 080
430 000
22,54
0,80
18,03
Zemědělský pozemek.
Uni čov Nova Dědina
-
Zeměd ělský pozemek.
Slatinice na hané
Zem ědělský pozemek
Bukovany
Zem ědělský pozemek.
Nová Hrade čná
Zemědělský pozemek
Přestavlky
Zemědělský pozemek
Průměrná jednotková cena
19,95 Kč/m 2
Parcela č.
Druh pozemku
58014
trvalý travni porost
Výměra Jednotková cena
KČ1m2
m2
20
12 885
111
Hodnota pozemků celkem:
12885
Celková vým ěra pozemků :
Vlastnický podíl
Celková cena
pozemku Kč
257 700
257 700
Obvyklá cena oceň ovaného pozemku parc. Č. 58014 z LV Č. 129 ve
Sternberku, k. Ú. Chabi č ov stanovená porovnávací metodou činí ke
dni odhadu 257 700 Kč , po zaokrouhlení
260 000 Kč
ww
slovy:
dvěsteseaesattisic K č
U
‚
Závěr
LV Č. 129
Obvyklá cena oce ňovaných nemovitostí činí ke dni odhadu celkem
Výhradního vlastnického podílu o velikosti 111 na nemovitosti pozemku parc. č. 580/4 z LV
Č. 129 ve Sternberku, k. ú. Chabi čov, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt ě
Olomouc činí podle tohoto odhadu k datu ocen ění
260 000 Kč
Cena jednotlivých práv a závad spojených s nemovitostmi
LV č. 129 nestanoví se
-
-3-
Nájemní právo - nezjištěno
Věcná břemena - nezjištěno
Na pozemku vázne p ř edkupní právo pro Ceskou republiku ke dni 19.9.2007
Závady, které prodejem v dražb ě nezaniknou - viz odst. b
Výsledná obvyklá cena oceň ovaných nemovitostí
LV Č. 129
Obvyklá cena oce ňovaných nemovitostí činí ke dni odhadu celkem
Výhradního vlastnického podílu o velikosti 1/1 na nemovitosti pozemku parc. č. 580/4 z LV
Č. 129 ve Sternberku, k. ú. Chabi čov, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt ě
Olomouc činí podle tohoto odhadu k datu ocen ění
260 000 Kč
slovy:
dvěstěšedesáttisíc Kč
Seznam podklad ů a p říloh
počet stran A4 v p říloze
Podklad I Přĺloha
Výpis z katastru nemovitostí pro LV Č. 129 ze dne 16.6.2015 - částečný
Snímek katastrální mapy
Orto mapa nemovitosti
Maoa oblasti
Ve
Vřesině u Hlučína 29.6.2015
*fltk
Ing. František Císař
U Sadu 293/25
74720 Vřesina u Hlučína
3
I
1
I
c4
NN
ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu
v Ostravě ze dne 30.1.1990, č . j. Spr. 1176/90, pro základní obor 1.) ekonomika,
2.) stavebnictví, pro odv ětví 1.) ceny a odhady nemovitostí, 2.) stavby obytné,
stavební odvětví různá, specializace pozemní stavby.
Znalecký posudek byl zapsán pod po ř. č . 33531240/2015 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 3353/240/2015.
VÝPIS Z KTSTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 16.06.2015 10:15:02
Vyhotoveno bezúplatn ě dálkovým přístupem pro ú čel: Provedeni exekuce, čj.: 180 Ex 2932113 pro Mgr. Zuzana
Sobičková, Exekutorský úřad Praha 6
Obec: 505188 Šternberk
Okres: 0z0712 Olomouc
Kat.území: 650544 Chabičov
List vlastnictví: 129
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)
Identifikátor
Ä Vlastník, jiný oprávn ěný
Podíl
Vlastni ck č právo
Grégr Lubomír, Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk
B Nemovitosti
Pozemky
Parcela
580/4
P
Vým6ra[m2] Druh pozemku
12885 trvalý travní porost
Zpčsob využití
ZpČ so.b ochrany
zemědě lský půdní
fond
P = právní vztáhy jsou dot čeny změnou
Bi
Jiná práva - Bez zápisu
C
Omezeni vlastnického práva
Typ vztahu
Oprávn ěni pro
Povinnost k
Zástavní právo exekutorské
dluhve výši 16.148,33 Kč s příslušenstvím
V-375212015-805
Parcela:
58014
RWEEnergie, s.r.o., Limuzská
3135/12, Strašnice, 10800 Praha 10,
šč/ičo: 499Ó3209
Listina Exekuční příkaz o zř ízeni exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský
úřad Šwnpek, JUDr. Ji ří Petruň 065 EX-00812/2015 -027 ze dne 02.03.2015. Právní
účinky zápisu ke dni 02.03.2015. Zápis proveden dne 26.03.2015.
v-375212015-805
Po řadí Jr 02.03.2015 17:04
o Zástavní právo exekutorské
k zajištění dluhu ve výši 17 833,- K č s př íslušenstvím a náklady soudního řízení
V-218912015-805
Parcela:
58014
ČEZ Prodej, s.r.o., i)uhová 425/1,
Michle, 14000 Praha 4, i Č/IČO:
27232433
Listina Exekuční příkaz o z řízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský
úřad Prost ějov, Mgr. Lenka Černošková 018 EX-0892712014 -013 ze dne 05.02.2015.
Právní účinky zápisu ke dni 05.02.2015. Zápis proveden dne 19.03.2015.
v-218912015-805
Pořadí Jr 05.02.2015 20:07
Zástavní právo exekutorské
dluh ve výši 36.156,- K č s příslušenstvím a náklady nalézacího řízeni
V-1947712014805
Parcela:
VHS SITKA, s.r.o., Vinohradská
58014
2288/7, 78501 Šternberk, RČ/IČO:
Listina Exekuční :příkaz o zř ízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský
úřad Přerov, JUDr. Tomáš Vrána 103 Ez-5202012014 -14 ze dne 14.11.2014. Právní
úč inky zápisu ke dni 14.11.2014. Zápis proveden dne 12.12.2014.
V-19477/2014-805
Pořadí Jr 14.11.2014 10:25
Nemovitosti jsou v zernnin chvou, ve krerem 'ykonáva statu sprvu katastru nemovItosti C
atastrá1ní ad pro Olomoucký kraj, Katastrálrii präcovit ě Olomouc, cád: tOt.
strana 1
-5-
vÝis Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 2606.2025 10:15:02
Obec:
Okres: CZ0712 Olomouc
505188 Šternberk
List vlastnictví: 129
650544 Chabičov
Vkat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)
Kat.územi:
Typ vztahu
Qprvnění pro
O
Povinnost R
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
Grégr Lubcssír, Horní námě stí 78/16, 78501 Šternberk,
I č/IčO:
Z-1769112013--805
Parcela:
58014
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých vě cí Exekutorský úřad Praha 6 - Mgr. Zuzana
Sobíšková 180 Ex-293212013 -8 ze dne 01.08.2013.
2-17 691/2013-805
Listina Vyrozumě ní soudního exekutora o nabytí právní moci usneseni 180 Ex-2932/2013 -8.
Právní moc ke dni 05.08.2013. Právní úč inky zápisu ke dni 09.01.2014. Zápis
proveden dne 03.02.2014.
2-17612014-805
D
Jiné zápisy
Typ vztahu
Oprávn ěni pro
O
Změna číslováni parcel
O
Změna vyměr obnovou operátu
Plomby a upozorn ění
Číslo šizení
Povinnost R
Parcela:
58014
Z-2053212012-805
Parcela:
580/4
2-20532/2012-805
Vztah R
o Práva k nemovitostem jsou dot čena změnou
V-917212015-805
V-972812015--605
E
Nabývací tituly a jiné podklady zápjsu
Listina
o Smlouva o převodu vlastnictví (zák. č .9511999 Sb.) ze dne 24.08.2007. Právní ú č inky
vkladu práva ke dni 19.09.2007.
V-1083412007-805
Pro: Grégr Lubomír, Horní nám ěstí 78116, 78501 Šternberk.
F
ČIrČO:
Vztah bonitovaných p ůdn ě ekologických jednotek (BPEJ) R parcelám
Parcela
580/4
šPEJ
53815
Výměra(m2]
12885
Pokud je výměra bonitních díl ů parcel menší než vým ěra parcely, zbytek parcely není bonitován
zmnn1n obvodu, ve Rterém vykonává státní správu ktstru nezavitosti CR
Nmov1tost1 JSOL
Katesrici útad pro Olomoucký kraj, KaasOrá1ní pracoviě rě Olomouc, kód: 905.
Strana
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 16.06.2015 20:15:02
Okres:
Obec: 505188 Šternberk
C20712 Olomouc
List vlastnictví: 129
Kat.tzemí: 650544 Chabi čov
V kat. území jsou pozemký vedeny ve dvou
č i.selných řadách -
St. = stavební parcela)
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní spráu katastru nemovitosti
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt ě Olomouc, kód; 8O5
Vyhotovil:
Česky úřad zem ěm ěřický a katastrální
Vyhotoveno:
-
16.06.2015 10:29:52
sco
zzerz2im obv3du, ve kterém ykorva slátal správu katastru r.erovitosti CR
Katastrá1ri ú ř ad pro O1onouck kraj, Katastrálni pracovišt ě Olomouc, kát: SOt.
strana 10
emovitooti JsoU v
-7-
ČR:
Snímek katastrální mapy
-8-
\\ \\ ‚
•
•
‚i •
lu
%•
‚
Mapa oblasti.
-10-
Ověřovací doložka konverze do dokumentu
obsaženého v elektronické podobě.
Ověřuji pod pořadovým číslem 74856157-138309-150703121233, že tento dokument,
který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z
11 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku
Ověřující osoba: Hana Pavelková
Vystavil: Mgr. Zuzana Sobíšková, soudní exekutor
v Praze dne 03.07.2015

Podobné dokumenty