Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková

Komentáře

Transkript

Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
I. Základní údaje o škole
Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17
Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová
Právní forma: příspěvková organizace (právní subjektivita od 1. 1. 2003)
IČO: 70992169
IZO: 102 391 769
Datum zařazení do sítě škol: 15. 12. 2005
Součásti školy:
Školní jídelna ZŠ Vnorovy, Hlavní 17
IZO: 103 155 660
Školní družina ZŠ Vnorovy, Hlavní 17
IZO: 118 600 427
Telefon: 518 328 155, 736 780 680; fax: 518 328 206;
e-mail: [email protected]
www stránky: www.zsvnorovy.cz
Počet žáků (dle stavu k 30. 9. 2014);
K 1. 9. 2014 bylo přihlášeno 244 žáků.
Školní rok
2014/2015
1. stupeň
2. stupeň
Celkem
Počet tříd
Počet ročníků
Počet žáků
7
5
143
Průměrný počet
žáků na třídu
20,4
5
4
101
20,2
12
9
244
20,3
Celkový počet žáků v 1. ročníku: 38
V průběhu školního roku do naší školy přestoupila jedna žákyně.
Rada školy byla zřízena dle § 167 zákona č.561/2004 Sb.
Rada školy pracovala v tomto složení:
Předseda ŠR: Mgr. Celnerová Věra; Členové: p. Matušková Eva, p. Urbančíková Marie,
Mgr. Chudík Pavel, Mgr. Rosochová Jitka a Mgr. Fridrichová Marie
-3-
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském
rejstříku
Zvolený vzdělávací program a jeho č. j.
Název zvoleného vzdělávacího
Číslo jednací
programu
V ročníku
ŠVP ZŠ Vnorovy
1. - 9.
331/07
Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu Z
Počet
17-01
ŠJ - úplná
1
Počet strávníků
zaměstnanci školy
30
žáci
218
cizí strávníci
67
Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2014
Fyzické osoby
5
Přepočtení na plně zaměstnané
3,4+0,8 jiné zdroje
Školní družina
ŠD
počet oddělení ŠD
celkem
počet dětí v ŠD
2
50
počet vychovatelů ŠD
fyz. 2/ přepočt. 1,3
Hodnocení práce 1. oddělení školní družiny ve školním roce 2014 -2015
V letošním školním roce navštěvovalo 1. oddělení školní družiny 25 dětí z 1. třídy.
Provoz byl přizpůsoben kroužkům a výuce Náboženství.
V září připravily děti výrobky na výstavu zahrádkářů. Navštívily také Obecní úřad ve
Vnorovech a seznámily se s jeho činností. Zabývali jsme se také prevencí rizikového chování
– slušné chování k dospělým a kamarádům.
Zapojili jsme se do projektu 72 hodin – Ruku na to! Děti uklízely na hřišti na Dolině, sbíraly
papírky a zametaly. Prokázaly ochotu zapojovat se do dobrovolnických akcí. Halloween
party byla další akcí ŠD.
Pokračovali jsme v projektu Kiwanis. Děti šily bavlněné panenky pro děti v nemocnicích.
V listopadu nás v družině navštívila paní knihovnice a povyprávěla o nových knížkách.
Putování s ježkem byla zajímavá přírodovědná soutěž dvojic.
V prosinci jsme se zabývali vánoční tematikou. Tradiční pečení perníčků se uskutečnilo
v jídelně školy. Navštívili jsme Dětský domov ve Strážnici. Zúčastnili jsme se také
slavnostního předávání Kiwanis panenek v uherskohradišťské nemocnici.
V lednu jsme soutěžili v tělocvičně v atletickém trojboji.
V únoru nás navštívila v ŠD paní knihovnice Hynštová a povyprávěla dětem o pohádkových
hrdinech. Spaní ve družině byla další úspěšná akce.
V březnu jsme se zabývali velikonoční tematikou. Navštívili jsme Centrum pro rodinu
v Zarazicich, kde nás čekala předvelikonoční výtvarná dílna.
V dubnu jsme se zaměřili na jarní tematiku a pozorování přírody na vycházkách. Na vyrábění
jsme využívali odpadový materiál – Den Země. O myslivosti a přírodě dětem povyprávěli
myslivci z Mysliveckého sdružení Kněždub. Velmi zajímavá byla také exkurze na Obvodní
oddělení Policie ČR ve Veselí nad Moravou.
-4-
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
V květnu jsme se zúčastnili celoškolní akademie. Rostou nám kytičky, protáhneme si nožičky
- byla další zajímavá soutěž na hřišti TJ Vnorovy.
V červnu jsme uspořádali zábavné soutěžení ke Dni dětí. Dne 5. 6. jsme jeli na výlet po
Baťově kanále na program - Plujte s námi do pohádky. Zúčastnili jsme se projektu - Celé
Česko čte dětem. Spolupráce s rodiči a učiteli byla na dobré úrovni. Byly splněny výchovně
vzdělávací cíle.
Alena Makovcová, vychovatelka 1. oddělení ŠD
2. oddělení školní družiny
V tomto školním roce navštěvovalo 2. oddělení ŠD 25 dětí 1., 2. a 3. ročníku. Činnost
oddělení byla realizována podle ŠVP. I letos byla činnost zaměřena, mimo pravidelných a
průběžných činností, taky na rozvoj jazykových a komunikačních dovedností v AJ a
dovedností v ICT. Děti pravidelně navštěvovaly PC učebnu, kde pracovaly na didaktických
programech doplňujících výuku, na interaktivních a zábavných programech v AJ, podílely se
na tvorbě zpráv pro internetové stránky školy, vyhledávaly informace k aktuálním tématům
ŠD, soutěžily. Velmi oblíbené byly pravidelné sportovní dny dvakrát týdně, realizované
v tělocvičně školy a podle počasí i na dvorku ZŠ, na dětském hřišti Dolina Vnorovy a na
vycházkách. V provozní době ŠD děti navštěvovaly náboženství a kroužky v prostorách
školy. Pokračovala výborná spolupráce s knihovnou ve Vnorovech, kde pro nás p. Knihovnice
Helena Hynštová připravila zajímavé programy a taky chodila s komponovanými programy a
různými činnostmi za námi do družiny. Velmi oblíbené bylo vyrábění podle knih Gumičkování.
V měsíci září jsme v naší ŠD přivítali nové děti, tentokrát i jednoho prvňáka, chodili na
vycházky, sbírali přírodniny a vytvářeli z nich výrobky na výzdobu ŠD, školy i na
zahrádkářskou výstavu.
V říjnu jsme se opět připojili k dobrovolnickému projektu 72 hodin - s heslem
Udělejme si to tady hezčí, jsme uklidili školní dvorek, kde si často děti hrají. Taky jsme
navštívili Domov pro seniory ve Strážnici, kde děti pomáhaly v ergoterapeutické dílně,
zazpívaly seniorům, pobesedovaly s nimi. Říjen jsme zakončili celotýdenním projektem
Halloween a halloweenskou party. I letos pokračoval projekt Kiwanis a v říjnu jsme začali
plnit a zašívat panenky.
V listopadu proběhla tradiční pohybová soutěž Švihadlový král a Olympiáda
zručnosti a řešení hlavolamů. Tématem měsíce byla Zvířata v lese a na toto téma proběhla
zajímavá beseda s p. školníkem Svobodou o myslivosti s ukázkou exponátů.
Advent jsme zahájili tradiční adventní dílnou, kde si vyrobili zájemci ze ŠD i
z vyšších ročníků krásné věnce. Předvánoční čas jsme naplnili taky tvořením, naše výrobky
zdobily družinu i školu, pak si je děti odnesly na výzdobu svých domovů. V prosinci v našem
oddělení absolvovala svou další pedagogickou praxi studentka CSOŠ Bojkovice Veronika
Pavková.
V lednu jsme hned po Vánocích měli týden vánočních dárků, v němž děti ostatním
představovaly své dárky, a společně si s nimi všichni hráli. Dále jsme se věnovali
dobrovolnické aktivitě mezinárodního projektu Kiwanis - šití látkových panenek pro děti
v nemocnicích. Sbírali jsme víčka pro Sabinku a skládali obrázky z nich. Velmi zajímavou
akci-Zábavná chemie, kde děti nakoukly do tajů chemických pokusů, pro nás uspořádali žáci
fyzikálně chemického praktika s paní učitelkou Kuryviálovou. Letos nám zimní počasí přálo,
takže jsme měli i soutěž ve stavění sněhuláků.
Únor byl ve znamení masopustu, uspořádali jsme si karneval se soutěžemi. Konala
se i tradiční Pexesiáda, tentokrát s anglickými pexesy. V tělocvičně proběhlo tradiční
odpoledne hraní míčových her se soutěžemi.
-5-
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
Březen měsíc knihy jsme oslavili v družině s paní knihovnicí. Jaro v družině, to je
pozorování přírody na vycházkách, hry venku, ale i jarní a velikonoční tvoření. Naše výrobky
s jarní tematikou zdobily ŠD i chodby školy.
Duben vždy věnujeme bezpečnosti a dopravě. Letos jsme měli týden s názvem
Bezpečně nejen v dubnu. Poznávali jsme dopravní značky, vyhledávali, četli si důležité
informace, hráli interaktivní hry, malovali a uspořádali jsme závod autíček. Taky jsme se
věnovali v jarním období soutěžení. Proběhly vědomostní soutěže Riskuj a AZ kvíz, jazyková
soutěž Strč prst skrz krk. Velkou akcí měsíce dubna byla celoškolní akce Noc s Andersenem,
ke které se naše ŠD připojila s vlastním programem, která nahradila vánoční spaní a dětem se
velmi líbila. Poslední dubnový den jsme měli akci Pálení čarodějnic
s opékáním špekáčků.
V květnu proběhla v učebně fyziky a chemie další část ukázek pokusů s názvem
Malí vědci. Taky proběhla v ŠD soutěž talentů. Do ŠD za námi přišla paní knihovnice s
knížkami o rukodělném vyrábění a proběhlo odpoledne s názvem Gumičkování.
První červnový den se konal výlet ŠD na Baťák s názvem Plavba se sumcem
Bulionem. V tomto týdnu absolvovala svou pedagogickou praxi u nás Petra Komínková. S ní
jsme si uspořádali moc pěkné akce jako zpívání u klavíru, hudební hádanky, sportovní
odpoledne na Dolině, vyhledávací soutěž na PC, anglické, jazykové soutěže, výtvarné
odpoledne v ŠD a dobrodružnou Cestu za pokladem. V červnu se konal taky Petś day - Den s
mazlíčky, kde děti ostatním přinesly ukázat své domácí mazlíčky a představovaly je. Školní
rok v ŠD jsme zakončili vycházkou na zmrzlinu.
Všechny akce pořádané ŠD jsou na principu dobrovolnosti. Děti se jich účastní dle
své volby. ŠD poskytuje prostor pro odpočinek a smysluplné trávení volného času i pro
vzdělávání, rozvoj jazykových a ICT dovedností. Hodně se věnujeme i pohybovým činnostem
a taktéž výtvarným. Výsledky naší činnosti pravidelně zveřejňujeme na www stránkách ZŠ.
Dana Nováková, vychovatelka 2. oddělení ŠD
III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
V současné době je pedagogický sbor plně kvalifikovaný, ve škole pracuje 18 pedagogických
pracovníků, včetně dvou p. vychovatelek ŠD a dvou asistentek pedagoga. Na 1. stupni je
přepočtený počet pracovníků 9,41 a na 2. stupni 7,23. Ve škole fungují předmětové komise
jazyků, přírodovědných oborů a společensko-vědní, na 1. stupni metodické sdružení. Ve škole
je zřízena funkce metodika prevence projevů rizikového chování, metodika ICT a preventisty
v oblasti EVVO.
V současné době je jeden pedagog uvolněn k výkonu veřejné funkce místostarosty obce.
V průběhu školního roku byl rozvázán pracovní poměr s pedagogem výpovědí dle ustanovení
§ 52, písmeno c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění platných předpisů.
-6-
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
Seznam zaměstnanců:
PhDr. Tyllichová Hana
PaedDr. Rybová Marie
Mgr. Aujezdská Martina
Mgr. Celnerová Věra
Mgr. Fojtík Miloš
Mgr. Gajošová Alena
Mgr. Graffová Jarmila
Mgr. Křenková Jitka
Mgr. Kuryviálová Veronika
Mgr. Mičolová Martina
Mgr. Motyčková Eva
Mgr. Pavková Vladimíra
Mgr. Plaširybová Michaela
Mgr. Rosochová Jitka
Mgr. Smiešková Marta
Mgr. Studničková Iva
Mgr. Tobolová Markéta
Mgr. Tomanová Jarmila
p. vych. Makovcová Alena
p. vych. Nováková Dana
ředitelka školy
zástupce ředitele
učitelka III. A třída
třídní učitelka I. A třída
třídní učitel V. třída
metodik ICT
třídní učitelka IV. třída
asistent pedagoga
třídní učitelka VIII. A třída
třídní učitelka IX. třída
třídní učitelka III. B třída
učitelka
třídní učitelka II. třída
třídní učitelka VIII. B třída
třídní učitelka VI. třída
třídní učitelka VII. třída
třídní učitelka I. B třída
výchovný poradce
vychovatelka 1. oddělení ŠD
vychovatelka 2. oddělení ŠD
asistent pedagoga
správní zaměstnanci:
p. Buchtová Jarmila
p. Konečná Marie
p. Šebestová Irena
p. Svoboda Zdeněk
p. Kozumplíková Jaroslava
uklízečka
uklízečka
uklízečka
školník
hospodářka
zaměstnanci ŠJ:
p. Macháčková Jana
p. Komoňová Marie
p. Malíková Anna
p. Ondrovčíková Blažena
p. Všetulová Jaroslava
vedoucí ŠJ
kuchařka
kuchařka
kuchařka
hlavní kuchařka
Všichni pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní.
Do školy nenastoupil v loňském roce žádný absolvent s odbornou kvalifikací.
V tomto školním roce pracuje ve škole 5 nepedagogických pracovníků s úvazkem
4,5 a 5 pracovnic školní jídelny s úvazkem 3,4; 0,8 úvazku je hrazeno z jiných zdrojů.
-7-
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
IV. Údaje o přijímacím řízení na střední školu a o zápisu k povinné školní docházce:
Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Dne 4. 2. 2015 proběhl zápis do 1. ročníku základního vzdělávání. Dostavilo se k němu
celkem 29 dětí, v souladu se školským zákonem jsme kladně vyřídili 5 žádostí o odklad školní
docházky o jeden rok. Do prvního ročníku ve školním roce 2015/2016 nastoupí dle
předpokladu 24 dětí.
Údaje o přijímacím řízení na střední školu
V letošním školním roce vychází z naší školy 22 žáků z 9. ročníku. Ti splnili povinnou školní
docházku a získali základní vzdělání. Všichni žáci byli přijati v 1. kole přijímacího řízení. Tři
žáci po splnění povinné školní docházky odešli po ukončení 8. ročníku. Jeden žák odchází
na osmileté gymnázium do Strážnice a jedna žákyně na šestileté gymnázium do Kroměříže.
Přehled oborů SŠ, na které byli přijati žáci 9. ročníku:
Škola
Purkyňovo gymnázium Strážnice
Purkyňovo gymnázium Strážnice
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
Gymnázium Uherské Hradiště
Klvaňovo gymnázium a SOŠ zdravotnická a sociální,
Kyjov
SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel, Rožnov
pod Radhoštěm
SŠ zdravotnická a VOŠ zdravotnická, Merhautova
Brno
OA a SOU Veselí nad Moravou
OA a SOU Veselí nad Moravou
SŠ Strážnice J. Skácela
SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské
Hradiště
SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské
Hradiště
SŠ stavebních řemesel, Brno Bosonohy
SOŠ technická, Uherské Hradiště
SŠ s.r.o., Štěpnická, Brno
SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
SOU Kyjov, Havlíčkova
SOU Kyjov, Havlíčkova
OA a SOU Veselí nad Moravou
OA a SOU Veselí nad Moravou
Obor
všeobecné 4G
všeobecné 8G
všeobecné 6G
všeobecné 4G
Počet žáků
4
1
1
2
zdravotnický asistent
1
elektronické zpracování
informací
1
laboratorní asistent
1
informační technologie
obchodní akademie
CAD a CAM systémy ve
strojírenství
hotelnictví
1
1
zdravotnický asistent
1
hotelnictví a cestovní ruch
1
mechanik plynových zařízení
automechanik
řezník uzenář
kuchař - číšník
pečovatelské služby
zedník
obráběč kovů
opravář zemědělských strojů
1
1
1
2
1
1
1
2
-8-
1
1
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
V. Výsledky výchovy a vzdělávání
1. Celkové hodnocení žáků v 1. pololetí
Třída
Počet
žáků
Průměrný
prospěch
Prospěl
sV
Prospěl
Nehodnocen
Neprospěl
Zameškané
hodiny na žáka
I. A
I. B
II.
III. A
III. B
IV.
V.
22
16
30
16
15
22
22
143
27
19
15
18
22
101
244
1,000
1,000
1,124
1,219
1,225
1,323
1,295
1,169
1,551
1,629
2,080
1,743
1,795
1,759
1,464
22
16
29
14
14
17
18
130
11
7
3
7
8
36
166
0
0
1
2
1
5
4
13
16
11
11
9
14
61
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
4
4
21,18
12,68
26,63
30,25
22,00
35,22
23,54
24,50
30,96
37,36
49,66
50,72
58,90
45,52
35,01
Celkem I.
stupeň
VI.
VII.
VIII. A
VIII. B
IX.
Celkem II.
stupeň
Celkem
škola
2. Celkové hodnocení žáků v 2. pololetí
Třída
I. A
I. B
II.
III. A
III. B
IV.
V.
Celkem I.
stupeň
VI.
VII.
VIII. A
VIII. B
IX.
Celkem II.
Celkem škola
Počet
žáků
Průměrný
prospěch
Prospěl
sV
Prospěl
Nehodnocen
Neprospěl
Zameškané
hodiny na žáka
22
16
30
16
15
22
22
143
27
19
16
18
22
102
245
1,000
1,009
1,186
1,313
1,350
1,404
1,300
1,223
1,514
1,594
2,094
1,780
1,855
1,767
1,495
22
16
27
11
12
15
17
120
12
7
2
8
7
36
156
0
0
3
5
3
7
5
23
15
12
14
7
15
63
86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
3
3
32,81
39,25
42,73
58,25
31,93
43,63
50,81
42,77
56,96
59,84
79,17
93,41
90,86
76,05
59,41
-9-
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
3. Udělení výchovných opatření a opatření k posílení kázně:
druh výchovného opatření:
pochvala třídního učitele
pochvala ředitele školy
napomenutí třídního učitele
důtka třídního učitele
důtka ředitele školy
1. pololetí
10
1
16
8
3
2. pololetí
8
9
10
7
5
4. Snížený stupeň z chování za 1. pololetí
Stupeň chování
Počet
2
0
3
2
% z počtu všech žáků školy
0
0,82
5. Snížený stupeň z chování: za 2. pololetí
Stupeň chování
Počet
2
0
3
2
% z počtu všech žáků školy
0
0,82
6. Ve škole jsme řešili 2 případy neomluvené absence; oběma žákům bylo uděleno výchovné
opatření a informován byl OSPOD ve Veselí nad Moravou i PČR.
7. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14) bylo
realizováno dle vypracovaných individuálních vzdělávacích plánů (IVP) u tří žáků. Jeden žák
byl vzděláván dle IVP z důvodu mimořádného nadání v matematice. Na výuku matematiky
chodil do vyššího ročníku, učivo zvládl bez problémů. Jeden žák se vzdělával dle IVP
v matematice v rámci svého ročníku. Učivo také zvládl bez problémů. Jedna žákyně měla
vypracovaný IVP pro mimořádné nadání v českém jazyce, na výuku čtení chodila do vyššího
ročníku. Učivo zvládla bez problémů.
• Péče o talentované žáky
Talentovaným žákům umožňujeme, aby své znalosti využívali při různých soutěžích a
olympiádách. Z uvedeného přehledu výsledků soutěží je patrné, že se nám to vcelku daří.
V hodinách žáci samostatně řeší úkoly, s řešením seznamují své spolužáky, často řídí práci při
skupinovém vyučování a pomáhají svým spolužákům.
• Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
V letošním roce jsme vzdělávali jednoho žáka podle IVP pro poruchy učení. Tento žák je
evidován jako integrovaný žák. Jeden žák byl vzděláván dle IVP – vzdělávání dle RVP dle
přílohy pro žáky s LMP. Dle doporučení SPC má přidělenu asistentku pedagoga. Učivo zvládl
bez problémů. Asistenta pedagoga má i další žák, který má vypracovaný IVP pro zdravotní
znevýhodnění. Žákům slabším se snaží vyučující pomáhat formou individuálního přístupu
v hodinách nebo formou doučování, problémy se snažíme řešit společnou dohodou
se zákonnými zástupci. Žáci, kteří absolvovali vyšetření v PPP a jejichž zákonní zástupci
souhlasili se zveřejněním zprávy škole, pracují podle podpůrných opatření. Jeden žák má
vypracovaný IVP vzhledem k sociálnímu znevýhodnění (žák cizinec).
- 10 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
8. Přehled volitelných a nepovinných předmětů ve školním roce 2014/2015:
Třída
6.
7.
8.
9.
Název předmětu
Vyučující
Přírodovědná praktika
Mgr. Veronika Kuryviálová
Sportovní hry
Mgr. Miloš Fojtík, Mgr. Veronika Kuryviálová
Konverzace v anglickém jazyce
Mgr. Vladimíra Pavková
Konverzace v anglickém jazyce
Mgr. Iva Studničková
Přírodovědná praktika
Mgr. Marta Smiešková
Sportovní hry
Mgr. Miloš Fojtík, Mgr. Veronika Kuryviálová
Přírodovědná praktika
Mgr. Veronika Kuryviálová
Informatika
Mgr. Alena Gajošová
Informatika
Mgr. Alena Gajošová
Cvičení z matematiky
Mgr. Marta Smiešková
Finanční gramotnost
Mgr. Alena Gajošová
Nepovinné předměty
Třída
1. - 9.
Název předmětu
Náboženství
Vyučující
P. Mgr. Josef Jelínek, Mgr. Zlata Motyčková,
p. Anna Ivanová, Mgr. Marie Tomečková
Kroužky
Název kroužku
Vyučující
Pěvecký sbor
Mgr. Eva Motyčková
Gymnastický kroužek
Bc. Eliška Roubalová
Malá kopaná
Mgr. Miloš Fojtík
Drátkování
Mgr. Jarmila Graffová
Florbal
Mgr. Pavel Chudík
Fyzikálně chemické praktikum
Mgr. Veronika Kuryviálová
Cvičení z českého jazyka
Mgr. Jitka Rosochová
Školní časopis
Mgr. Jitka Rosochová
Logopedický kroužek
Mgr. Věra Celnerová
Taneční
Mgr. Alena Gajošová, Mgr. Martina Mičolová
Kroužek anglického jazyka
Mgr. Iva Studničková
Hrátky s angličtinou
p. Petra Vajdíková
Šití panenek
Mgr. Ludmila Tomčalová
- 11 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
9. Evaluace školy
Ve školním roce 2014/2015 byla naše škola zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo
provedeno výběrové zjišťování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního elektronického
testování InspIS SET. Výběrové testování bylo zaměřeno na zjišťování výsledků žáků 9.
ročníku, a to v oblasti společenskovědních předmětů a přírodovědných předmětů. Cílem
testování je poskytnout žákům, rodičům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a
relevantní informaci o výsledcích vzdělávání. V obou testech se žákovi podle úspěšnosti
dosažené v první polovině testu (hranicí byla úspěšnost 67%) zobrazily ve druhé polovině
testu buď úlohy základní obtížnosti, nebo úlohy vyšší obtížnosti.
Průměrná úspěšnost žáků školy ve společenskovědním přehledu byla 57 %, obtížnost 2 plnili
3 žáci z 21, v přírodovědném přehledu byla úspěšnost žáků školy 58 %, obtížnost 2 plnilo 6
žáků z 21, tím se žáci naší školy zařadili do většinové skupiny žáků rozdělených podle
výsledků.
V testování Stonožka, které nabízí firma SCIO, žáci 5. třídy porovnávali své znalosti
v českém jazyce, matematice a obecně studijních předpokladech.
Výsledky v českém jazyce se naše škola řadí mezi průměrné školy a máme lepší
výsledky než polovina zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s
výsledky testu OSP jsme zjistili, že v naší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce
využíván nedostatečně, výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich
studijních předpokladů, žáci pracují tzv. pod svoje možnosti.
Výsledky v matematice jsou nadprůměrné, naše škola patří v matematice mezi úspěšné školy,
máme lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z matematiky s
výsledky testu OSP jsme zjistili, že v naší škole je studijní potenciál žáků v matematice
využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.
V testování SCIO-Stonožka si žáci 9. ročníku porovnávali své znalosti v českém a anglickém
jazyce, matematice a obecně studijních předpokladech.
Výsledky naší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme
lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka
s výsledky testu OSP jsme zjistili, že v naší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce
využíván dobře, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich
studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje
možnosti.
Výsledky v matematice jsou nadprůměrné školy, patříme mezi úspěšné školy a máme lepší
výsledky než 80 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z matematiky s
výsledky testu OSP jsme zjistili, že v naší škole je studijní potenciál žáků v matematice
využíván dobře, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich
studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje
možnosti.
Výsledky naší školy v anglickém jazyce jsou nadprůměrné. Naše škola patří mezi úspěšné
školy a má lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu
z anglického jazyka s výsledky testu OSP jsme zjistili, že v naší škole je studijní potenciál
žáků v anglickém jazyce využíván dobře, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká
odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a
žáci pracují nad svoje možnosti.
PaedDr. Marie Rybová, zástupkyně ředitelky
Rozbor a hodnocení úrovně čtenářské gramotnosti: rozvoj čtenářské gramotnosti považujeme
za základní předpoklad získání vědomostí i v jiných vzdělávacích oblastech, a proto jí
věnujeme ve všech vzdělávacích oblastech mimořádnou pozornost. Téměř ve všech
vyučovacích předmětech zaměřujeme pozornost na práci s textem, vyhledávání informací
- 12 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
z různých zdrojů, čtení s porozuměním. Již od 1. ročníku probíhá velmi úzká spolupráce
s místní knihovnou ve Vnorovech, žáci 1. tříd se zapojili do projektu Už jsem čtenář, v druhé
třídě opět proběhlo za účasti rodičů i představitelů obce slavnostní pasování na čtenáře, ve
všech třídách probíhaly v průběhu celého školního roku besedy o knihách, děti 2. oddělení
školní družiny se zapojily do projektu Celé Česko čte dětem. K zájmu o čtenářství také
významně přispěla celoškolní akce Noc s Andersenem, do které se naše škola zapojila ve
spolupráci s místní knihovnou.
Rozbor a hodnocení úrovně matematické gramotnosti: matematickou gramotnost cíleně
rozvíjíme jak v matematice, tak i při její aplikaci v jiných předmětech. Pozornost věnujeme
jak talentovaným žákům (účast ve školních i okresních kolech matematických soutěží,
Pythagoriáda a Matematický klokan, a olympiád - MO, ChO, ZO, FO), tak i žákům
vyžadujícím podpůrná opatření pro rozvoj matematické gramotnosti formou individuálních
konzultací, prací s výukovými programy a individuálním přístupem ve výuce.
Účast žáků v okresních a vyšších kolech soutěží:
Název soutěže:
Okresní kolo BiO (kat. D)
Okresní kolo BiO (kat. C)
Okresní kolo BiO (kat. C)
Okresní kolo BiO (kat. D)
Okresní kolo ChO (kat. D)
Krajské kolo BiO
Okresní kolo NJO (kat. II. A)
Krajské kolo NJO
Okresní kolo ZeO (kat. B)
Okresní kolo ZeO (kat. A)
Okresní kolo ZeO (kat. C)
Okresní kolo AJO (II. A kat.)
Okresní kolo AJO (I. A kat.)
Okresní kolo DO
Okresní kolo OČJ
Okresní kolo MO
Okresní kolo MO
Okresní kolo MO
Okresní kolo MO
Okresní kolo MO
Okresní kolo recitační soutěže
Okresní kolo recitační soutěže
Žák:
Alena Knotková, 8. B
Magdalena Chabičová, 7. tř.
Filip Břečka, 6. tř.
Adéla Otrubová, 9. tř.
Adéla Otrubová, 9. tř.
Adéla Otrubová, 9. tř.
Lucie Zubatá, 9. tř.
Lucie Zubatá, 9. tř.
Samuel Vašek, 7. B
Vilém Jančík, 6. tř.
Petra Crhonková, 9. tř.
Adam Slanina, 8. B
Ema Slaninová, 6. tř.
Adéla Otrubová, 9. tř.
Dominika Šivelová, 9. tř.
Adéla Otrubová, 9. tř.
Patrik Břečka, 9. tř.
Martin Bezděk, 5. tř.
Andrea Knotková, 5. tř.
Soňa Strachotová, 5. tř.
Petr Svoboda, 3. B
Štěpánka Chabičová, 5. tř.
Pořadí žáka:
7.
13.
19.
2.
2.
9.
1.
6.
8.
9.
6.
5.
3.
13.
18. – 21.
2. - 3.
5. - 6.
14. – 18.
32. - 35.
32. - 35.
1.
2.
10. Hodnocení činnosti v oblasti EVVO
Před začátkem školního roku byl vypracován celoroční plán EVVO, na jehož tvorbě se
podíleli všichni vyučující i vedení školy.
V oblasti školního vyučování byla v souladu s plánem ekologická výchova zařazována
průběžně a nenásilnou formou na I. i II. stupni, teoretické poznatky byly doplňovány
vycházkami, exkurzemi a výlety. V měsíci květnu se pro žáky II. stupně (PřP + další vybraní
- 13 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
žáci) uskutečnila terénní exkurze „Moravský kras od severu k jihu“ – ve spolupráci
s pracovištěm Rychta ekocentra Lipka Brno. Využili jsme také nabídky výukových programů
Vzdělávacího a informačního střediska Bílých Karpat ve Veselí nad Moravou, žáci 7. až 9.
ročníku si touto formou upevnili svoje teoretické vědomosti.
Pokračovala také spolupráce s místními zájmovými organizacemi - s Mysliveckým
sdružením Pomoraví, ČSZ na Výstavě ovoce a zeleniny. Žáci sem přispěli svými výtvarnými
pracemi a výstava má vždy kladný ohlas u veřejnosti.
Během celého školního roku se žáci se zapojovali do různých krátkodobých projektů
v rámci své třídy, výstupy byly vystaveny na nástěnkách nebo panelech na chodbách školy.
Pokračovali jsme v dlouhodobém školním recyklačním programu Recyklohraní (jedná se o
zpětný odběr baterií a elektrozařízení). Podle počtu získaných bodů máme možnost pro školu
získat věcné ceny.
V rámci Dne Země proběhla relace ve školním rozhlase a beseda s ukázkami výcviku
terapeutických psů.
V oblasti mimo vyučování jsme žákům umožnili přístup k novým informacím na
internetu, žákovskou i učitelskou knihovnu jsme doplňovali průběžně vhodnou literaturou.
Zájmový kroužek Fyzikálně- chemické praktikum připravil ukázky pokusů pro školní družinu
– takto strávené odpoledne se u dětí setkalo s velmi kladným ohlasem. Školní družina a 6.
ročník se zapojili do dobrovolnické akce zaměřené na úklid veřejných prostranství v obci –
AKCE 72 hodin.
Jako každoročně jsme se zúčastnili různých vědomostních soutěží. Zapojili jsme se do
Ekolympiády, která probíhá na strážnickém gymnáziu - soutěží trojčlenná družstva 6. – 8.
tříd. Naše družstvo letos obsadilo 3. místo. Proběhlo školní kolo Chemické olympiády (2
žákyně), Adéla Otrubová v okresním kole obsadila 2. místo a postoupila do krajského kola.
Ve Fyzikální olympiádě se sedmáci zapojili do Archimediády – v okresním kole naši školu
reprezentovaly 2 žákyně. Ze školního kola Biologické olympiády do okresního kola
postoupili 4 žáci. Nejlépe si v kategorii C vedla Adéla Otrubová, která získala 2. místo a
postoupila i v této soutěži do krajského kola (zde 9. místo).
K ekologické výchově pomáhají také obě oddělení Školní družiny, které se s úspěchem
zapojují do výtvarných soutěží mimo jiné i s tématy týkajícími se přírody.
V oblasti ekologizace provozu školy jsme se i nadále snažili o vytváření pěkného
prostředí školy i okolí školy. Přispívá k tomu i vybavení tříd nábytkem, zeleň na chodbách i
ve třídách, akvárium na horní chodbě školy i výzdoba školy výtvarnými pracemi žáků. Při
školním provozu jsme se snažili produkovat co nejméně odpadu, třídíme zvlášť plasty, papír,
bioodpad a ostatní komunální odpad. V propagaci ekologické výchovy pomáhal také školní
časopis Střípek.
Žáci 6. až 9. ročníku měli možnost vybrat si volitelný předmět Přírodovědná praktika,
který propojuje poznatky žáků získané v přírodovědných předmětech na II. stupni a důraz
klade na praktické úkoly a činnosti. Nejen v tomto předmětu jsme využívali pomůcky
zakoupené v rámci projektu Ekodny v rámci dotačního programu MŠMT (didaktické puzzle a
pomůcky Krabice plná vody a Krabice plná jehličí – Rezekvítek). K větší názornosti,
efektivnosti výuky a podnícení zájmu žáků přispívá také moderní vybavení učebny
přírodopisu s interaktivní tabulí.
Mgr. Marta Smiešková
- 14 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
VI. Údaje o prevenci rizikového chování
Hodnocení MPP ve školním roce 2014/15
Minimální preventivní program byl v letošním školním roce zaměřen na
vytváření zdravých sociálních postojů, pozitivní komunikaci mezi učiteli a žáky a na posílení
právního povědomí. V rámci MPP klademe v naší škole důraz na ohleduplné chování,
upevnění vztahů a na zkvalitnění komunikace mezi žáky, učiteli i rodiči.
Ve spolupráci s Policií ČR z obvodního oddělení z Veselí nad Moravou jsme
realizovali Den prevence s Policií ČR. Žáci 1. stupně se dozvěděli důležité informace
z dopravní výchovy, např. jak se bezpečně chovat v silničním provozu, jak reagovat, když se
setkají s neznámým člověkem, jak správně vybavit kolo i význam dopravních značek, se
kterými se denně setkávají. Témata projektového dne pro žáky 2. stupně byla zaměřena na
šikanu a protidrogovou prevenci. Všichni žáci se zapojili do připravených aktivit a výsledkem
byly výstupy z projektového dne. Někteří žáci vytvořili plakáty na diskutované téma,
křížovku, myšlenkovou mapu i článek do školního časopisu. Den prevence s Policií ČR
významně podpořil náš Minimální preventivní program v letošním školním roce a významně
přispěl k upevnění pozitivních postojů žáků a k odmítnutí zejména návykových látek,
alkoholu a cigaret.
Součástí prevence rizikového chování v naší škole je navázání spolupráce se staršími
spoluobčany. Žáci 9. ročníku a školní družiny se opětovně zapojili do projektu „Jak se chovat
k seniorům“. Projekt byl realizován v Domově pro seniory ve Strážnici a byl spojen s besedou
o životě seniorů. Žáci naší školy si připravili pro všechny seniory i malé dárky. Naše škola se
letos zapojila do projektu Na kole dětem. Naši žáci podpořili tento projekt částkou 11 500 Kč.
Do projektu Život dětem žáci přispěli 2580 Kč. V projektu Recyklohraní jsme letos nasbírali
348 bodů. Celkem jsme již získali 1039 bodů. Za 600 bodů objednáme pro naše žáky hry a
pomůcky do školní družiny.
V rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji připravilo školské
zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka v Soběšicích u Brna pobytový výukový
program s názvem „Plavba kapitána Zdravsona“. Pobyt se uskutečnil zdarma s podporou
Evropského sociálního fondu a MŠMT. Zdravý pohyb v přírodě a chutné stravování byla dvě
základní témata výukového programu. Naši žáci 4. třídy se stali odvážnými námořníky, kteří
vypluli na dalekou plavbu, aby zajistili lidem zdraví ve své zemi. V jednotlivých dnech
navštívili různé ostrovy, kde po splnění zadaného úkolu vždy získali tajemnou šifru. Na závěr
pobytu si sami připravili zdravé jídlo a odhalili moudrost skrytou v šifrách ve zdravém
životním stylu. Žáci získali během tohoto výukového programu zodpovědný postoj ke svému
zdraví a seznámili se s přínosy pozitivního stravování i s důsledky nedostatečné hydratace a
nezdravého životního stylu.
Žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili projektu Stárneme úspěšně, který byl realizován ve
spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně pod vedením pana Mgr. Petra
Kellnera. Prezentace byla zaměřena na celoživotní procesy stárnutí. V úvodní části projektu
byli žáci seznámeni s jednotlivými vývojovými fázemi člověka. Také byli upozorněni na to,
že do konce etapy dospělosti se promítnou důsledky dosavadního způsobu života. Ve druhé
části projektu si sami žáci mohli vyzkoušet prožitkovou metodou simulaci syndromů stáří.
Hlavním cílem projektu bylo zvýšení informovanosti žáků o vlivu zdravého životního stylu na
zdraví jedince, o procesu stárnutí s maximálním zachováním kondice a soběstačnosti.
Filmová projekce s besedou „Mezi stěnami“ byla určena žákům 6. třídy a zabývala se
problematikou šikany na základní škole. Ve filmu byly prezentovány všechny druhy šikany i
- 15 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
zvýšená míra agresivity mezi dětmi. Obětem bylo také nabídnuto více druhů řešení. Projekt
„Mezi stěnami“ působil autenticky, zasáhl žáky svou pravdivostí i reálným ztvárněním.
V rámci prevence proti kyberšikaně jsme uspořádali besedu s Policií ČR pro žáky
7. a 8. ročníku. Formou filmové projekce s besedou se žáci dozvěděli, co je kyberšikana, její
formy a také způsoby, jak se bránit, když se s kyberšikanou setkají. Žáci ocenili zejména
užitečné informace, které se týkají ochrany uživatelů sociálních sítí a také postupy, jak
předejít problémům, které mohou vzniknout prostřednictvím internetové komunikace. Celý
program byl obohacen o skutečné příběhy z praxe.
V letošním školním roce jsme se opět zapojili do projektu „Sbíráme víčka pro
Sabinku.“ Sabinka se narodila s dětskou mozkovou obrnou a je od malička upoutaná na
invalidní vozík. Díky prodeji víček získá rodina peníze na speciální terapii v Klimkovicích.
Celkem jsme letos nasbírali 120 kg. Všichni jsme sbírali víčka z PET lahví, džusů, mléka,
abychom Sabince pomohli. Projekt „Sbíráme víčka pro Sabinku“ měl velmi kladný ohlas a
upevnil u našich žáků ochotu pomáhat druhým lidem.
V rámci dentální prevence proběhl v prvních třídách projektový den "Veselé zoubky"
za podpory DM drogerie. Děti se v rozmanitých aktivitách učily péči o svůj chrup. Za odměnu
dostaly dárkový balíček určený k péči o chrup. Beseda měla u našich nejmenších žáků velký
ohlas, byla velmi kladně hodnocena a přispěla k podpoře zdravého životního stylu. Součástí
besedy byly také informace týkající se zdravé výživy a rady co dělat, aby zuby zůstaly zdravé
a jak je chránit před zubním kazem. Žáci školní družiny navštívili v rámci prevence
rizikového chování Obvodní oddělení Policie České republiky ve Veselí nad Moravou.
Prohlédli si veškeré vybavení místního oddělení Policie ČR: ohlašovnu, dispečink, kanceláře
a celu předběžného zadržení. Byli také seznámeni s policejními prostředky (obušek, pouta a
zbraně).
V rámci prevence rizikového chování navštívili žáci 9. třídy soudní jednání u Okresního
soudu v Hodoníně. Zúčastnili se dvou soudních jednání. Po skončení soudního jednání
předsedající soudkyně žáky seznámila žáky se základními principy soudnictví v České
republice. Návštěva soudního jednání žáky velmi zaujala, významně přispěla ke zvýšení
právního povědomí a také motivovala k zodpovědnému chování. V rámci primární prevence
se žáci 9. třídy také zúčastnili besedy s Policií ČR na závěr školní docházky, která byla
zaměřena na oblast trestní odpovědnosti mladistvých. Hlavním tématem besedy byly otázky
trestní odpovědnosti za různé přestupky i za vážnější kriminální činnost.
Pro žáky organizujeme různé sportovní turnaje, divadelní představení v Uherském
Hradišti a ve Zlíně, žáci se účastní různých soutěží a olympiád. Naše škola žákům nabízí
pestrou paletu zájmových kroužků, např. volejbal, florbal, mažoretky, aerobic, drátkování,
časopis Střípek.
V letošním školním roce jsme měli problém zejména s nepřizpůsobivým chováním
dvou žáků z 8. B třídy. Řešení bylo předáno Policii ČR, s výsledky šetření jsme nebyli dosud
seznámeni. Drobnější kázeňské prohřešky byly řešeny individuálně s konkrétními žáky a
jejich rodiči. Z hodnocení MPP za uplynulý školní rok vyplynulo, že žáci pozitivně hodnotí
především interaktivní prožitkové aktivity na podporu zdravého životního stylu. V příštím
školním roce se zaměříme na efektivní prevenci vůči dalším projevům rizikového chování,
zejména na prevenci proti návykovým látkám a na šikanu. Budeme spolupracovat s organizací
Podané ruce z Brna, která pro naši školu připravuje prožitkové aktivity v rámci prevence
rizikového chování. Dále budeme žáky upozorňovat na úskalí, která je mohou potkat na
internetu a organizovat preventivní aktivity na podporu zdravých sociálních vztahů. Naše
žáky vedeme k tomu, aby si uvědomovali nebezpečí všech projevů rizikového chování.
Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence
- 16 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků
školy
Všichni pedagogičtí pracovníci se během školního roku zúčastňovali různých seminářů
zaměřených hlavně na výuku jednotlivých předmětů podle aktuální nabídky SSŠ a DVPP
Brno, pobočka v Hodoníně, vedení školy na semináře, které se týkaly řídící činnosti a nových
právních předpisů. I v letošním školním roce jsme zorganizovali celodenní vzdělávací
seminář pro všechny pedagogické pracovníky přímo ve škole, který byl tentokrát zaměřený
vzdělávání dětí s poruchami učení a mimořádně nadané žáky. Vzdělávání pedagogického
sboru bylo i součástí projektu Cloud je budoucnost vzdělávání, do kterého se naše škola
zapojila jako partner ZŠ Bučovice. Zkušenosti ze seminářů si pedagogové předávali
na metodickém sdružení 1. stupně a na předmětových komisích a při vzájemných hospitacích.
Přehled vzdělávacích akcí a účastníků na seminářích DVPP:
název semináře:
Integrované dítě v ZŠ-specifické poruchy učení
Rozvoj tvořivosti a představivosti v M 1. st.
Vnitřní kontrolní systém v PO
Strategie vyšetřování šikany I.
IVP pro integrovaného žáka ve šk. praxi
Matematika činnostně v 7. ročníku
Rozvoj matematické gramotnosti
Metody aktivizační metody ve výuce 1. st. ZŠ - I.
Český jazyk činnostně v 2. ročníku
Geometrie ve 3. a 4. ročníku
Vyjmenovaná slova, slovní druhy
Uplatnění zdravotní tělesné výchovy v hodinách TV
Proč je důležitá správná anglická výslovnost
Aktivní učení matematiky-čísla známá a neznámá
Chemie je život kolem nás i uvnitř nás
Násobilka a dělení v oboru násobilek
Rozvoj matematické gramotnosti v praxi
Prevence násilí ve školách
Spolupráce pedagoga s AP ve šk.praxi
Spisová a archivní služba
Netradiční aktivity ICT
Můžu za to já aneb jak obrátit třídu proti sobě
.Jak mít úspěch v hodinách
Tvořivá škola Činnostní učení
p. učitel/-ka:
všichni pedagogové
Aujezdská, Plaširybová, Tobolová
Tyllichová
Tomanová
Aujezdská, Plaširybová, Tomanová
Smiešková, Gajošová
Graffová
Celnerová, Tobolová
Plaširybová
Motyčková
Motyčková
Fojtík
Studničková
Rybová
Kuryviálová
Plaširybová
Motyčková, Aujezdská
Tomanová
Tobolová, Nováková
Rybová
Gajošová
Rosochová
Pavková
Motyčková, Plaširybová
VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Za tradicí moravského venkova
Ve čtvrtek 11. září se uskutečnila již druhá exkurze v rámci projektu „Za tradicí moravského
venkova“, jehož organizátorem je MAS Strážnicko. Cílem projektu je zmapování starých
řemesel v našem regionu a spolupráce s MAS Společná cesta a MAS Za Humnama. Tentokrát
se vydalo 12 vybraných žáků naší školy společně s žáky ze Strážnice a Hroznové Lhoty na
Vyškovsko. Všichni účastníci exkurze prezentovali své výstupy projektu a žáci ZŠ Bohdalice
představili keramickou dílnu. Následovala prohlídka expozice hliněného stavitelství
v Kučerově. Děti si samy vyzkoušely tradiční techniky hliněné omítky. Potom jsme se
- 17 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
přesunuli do Habrovan a v tamní hospůdce nás čekal dobrý oběd. Odpoledne se žáci rozdělili
do dvou skupin. První skupina navštívila keramičku paní Marišlerovou, kde si žáci vyrobili
různé výrobky z keramické hmoty. Druhá skupina se podívala do kovářské dílny pana
Šimandla a sedlářské dílničky pana Psoty. I tady děti tvořily zajímavé doplňky z kovu a kůže.
Program exkurze byl velmi pestrý a už se těšíme na žáky ze Slavkovska a Vyškovska
v listopadu u nás na Strážnicku.
Mgr. Jitka Rosochová
Exkurze do ČOV Vnorovy
Exkurzí do ČOV Vnorovy se žákům deváté třídy propojuje teoretické učivo chemie
s praktickými poznatky. V pátek 19. 9. 2014 věnovali deváťáci poslední dvě vyučovací
hodiny návštěvě ČOV Vnorovy.
V praxi si mohli prohlédnout, kde končí a jakým způsobem se upravují odpadní vody, které se
vyprodukují v obci Vnorovy. Celá exkurze byla provázena odborným výkladem
zaměstnancem čistírny odpadních vod, panem Pavlem Macháčkem.
Po návratu si žáci zpracovali zápis z exkurze a informativní výstup pro ostatní žáky školy.
PaedDr. Marie Rybová
Podzim na dědině
V pátek 19. 9. 2014 navštívili žáci prvního, třetího, čtvrtého a pátého ročníku se svými
vyučujícími Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Skanzenu Strážnice. Hlavním letošním
tématem bylo vinohradnictví a pěstování dalších plodin – řepy, dýní, brambor a léčivých
rostlin. Program probíhal na jednotlivých stanovištích a žáci si během pěkného dopoledne
odnesli plno podnětných zážitků.
Mgr. Věra Celnerová
Evropský den jazyků
Evropský den jazykůEvropský den jazyků se slaví každoročně v celé Evropě 26. září. V rámci
Roku hudby jsme si letos zvolili téma: „Tvorba evropských hudebních skladatelů.“ Žáci
vyhledávali na internetu a v encyklopediích informace, které zpracovávali ve výuce cizích
jazyků. Na základě získaných poznatků o vybraném evropském hudebním skladateli si poté
připravili prezentace pro své spolužáky. Součástí prezentací byly také hudební ukázky
z tvorby hudebních skladatelů. Cílem tohoto projektu bylo, upozornit žáky na podstatu
jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o bohatství všech jazyků, kterými se v Evropě mluví
a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání. Evropský den jazyků se dle hodnocení žáků
vydařil, žáci si uvědomili důležitost výuky cizích jazyků a jejich uplatnění v životě.
Mgr. Jarmila Tomanová
Výstava ovoce a zeleniny
O víkendu 27. a 28. září 2014 se uskutečnila na Obecním úřadě ve Vnorovech výstava ovoce
a zeleniny, kterou jako každoročně uspořádali členové Českého zahrádkářského svazu
ve Vnorovech. Bohatou letošní úrodu jablek, hrušek, ale i dalšího ovoce a zeleniny tradičně
doplnili žáci ZŠ Vnorovy svými výrobky s podzimní tematikou. Během pondělního
dopoledne navštívili výstavu také žáci 1. stupně se svými učiteli. Po skončení výstavy
vyzdobily žákovské práce z výstavy chodby školy.
Mgr. Martina Mičolová
- 18 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
Ekolympiáda
Dne 1. října 2014 se tříčlenné družstvo z naší školy ve složení Vendula Chumlenová
z 6. třídy, Samuel Vašek ze 7. třídy a Veronika Janoušková z 8. B zúčastnilo 8. ročníku
Ekolympiády, kterou uspořádalo Purkyňovo gymnázium ve Strážnici. V praktických
soutěžních disciplínách z oblasti ekologie a ochrany přírody se tady utkala družstva ze
základních škol i gymnázií z celého okresu. Porota hodnotila správnost a originálnost řešení i
celkovou souhru a spolupráci celého týmu také při vypracování společného projektu. Naše
družstvo obsadilo pěkné 3. místo.
Mgr. Marta Smiešková
Exkurze SOŠ Bzenec
Dne 2. 10. 2014 byla pro žáky 8.A,B třídy uspořádána exkurze SOŠ Bzenec se zaměřením
na chemii, fyziku a přírodopis. Ukázky chemických a fyzikálních pokusů si žáci mohli sami
vyzkoušet, což posloužilo jako motivace k tak náročným předmětům, mezi které fyzika
a chemie určitě patří.
Mgr.Veronika Kuryviálová
Návštěva u krtka – 2. třída
Druhá třída byla 10. října pozvána na návštěvu ke krtkovi. S očekáváním nových zážitků
a vědomostí jsme vyrazili do Vzdělávacího a informačního střediska CHKO Bílé Karpaty ve
Veselí nad Moravou. Počasí nám přálo, a proto jsme si cestu zpestřili podzimní procházkou
veselským zámeckým parkem. Ve středisku nás očekával pan Večeřa, který měl pro nás
připravený program „Návštěva u krtka“. Dozvěděli jsme se, kde krtek žije, kolik má mláďat,
zda dobře vidí, čím se živí, proč je pro člověka užitečný, jak hluboko pod zemí se nachází
jeho chodby a spoustu dalších zajímavostí. Na chvíli se z nás stali krtci a hledali jsme potravu.
Půda byla plná dobrot. Hemžila se škvory, svinkami, stínkami, žížalami, chvostoskoky
a dalšími drobnými živočichy. Děti přiřazovaly k živočichům jména a vyhledávaly o nich
informace. Povídání a bádání nám rychle uběhlo a nastal čas rozloučení. Třeba se s krtkem
někdy potkáme na zahrádce!
Mgr. Michaela Plaširybová
Jak se chovat k seniorům - beseda se seniory ve Strážnici
V pátek 9. 10. se žáci 9. třídy zúčastnili besedy se seniory v Domově pro seniory ve Strážnici.
Žáci se dozvěděli velmi zajímavé informace ze života seniorů, jak zacházet s lidmi s demencí
a jak se k nim chovat. Součástí besedy byla také prohlídka domova pro seniory. Žáci se
seznámili také s pomůckami pro pohyb důchodců a také s uživateli zařízení a snažili se s nimi
i komunikovat. V rámci volby budoucího povolání měli žáci 9. ročníku možnost vidět v praxi
různé pracovní profese, např. zdravotní sestru, ošetřovatelku, sociální pracovnici, provozní,
pradlenu nebo účetní. Velkou radost měli senioři z dárečků, které jim žáci naší školy vyrobili.
Celá beseda byla pro žáky velmi poučná a odnesli si z ní silný zážitek do života.
Mgr. Jarmila Tomanová
Veletrh vzdělávání
Ve čtvrtek 9. října 2014 navštívili naši žáci deváté třídy již XVIII. Veletrh vzdělávání
v Hodoníně. Součástí exkurze byla také prohlídka Muzea T. G. Masaryka, ve které se žáci
dozvěděli zajímavé informace ze života prvního československého prezidenta a doplnili si tak
aktuální výuku dějepisu. V Kulturním domě Dolní Valy v Hodoníně se nám představily nejen
střední školy z našeho regionu, ale také z Brněnska a Uherskohradišťska. Program provázela
vystoupení, která si pro žáky základních škol připravily střední školy z jiných okresů,
například módní přehlídka Střední odborné školy oděvní ze Strážnice. Akce se vydařila a
- 19 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
přispěla žákům devátých tříd ke snazšímu rozhodování v oblasti jejich budoucí profesní
orientace.
Mgr. Jarmila Tomanová
Anglické divadlo „The Bear“
Ve středu dne 15. 10. 2014 navštívili žáci 6. a 7. ročníku divadelní představení „Love in the
Jeans Departement“ a žáci 8. a 9. ročníku představení „ Murder at Wimbledon“ divadelní
společnosti The Bear Educational Theatre v prostorách ZUŠ Veselí nad Moravou. Divadelní
představení o třech hercích byla zábavná, poučná a interaktivní. Herci zvali na jeviště žáky a
aktivně je zapojili do představení, během kterého je učili nová slovíčka a fráze. Žáci, kteří
byli rozděleni do skupin, mezi sebou také soutěžili. Tímto netradičním pojetím divadla si žáci
nevšední formou rozšířili své vědomosti získané ve výuce anglického jazyka.
Mgr. Iva Studničková
Den prevence s Policií ČR
V rámci prevence rizikového chování se v naší škole v říjnu uskutečnil Den prevence s Policií
ČR. Navštívili nás policisté z obvodního oddělení Policie ČR z Veselí nad Moravou. Během
besedy se žáci 1. stupně dozvěděli důležité informace z dopravní výchovy, např. jak se
bezpečně chovat v silničním provozu, jak reagovat, když se setkají s neznámým člověkem,
jak správně vybavit kolo i význam dopravních značek, se kterými se denně setkávají. Beseda
pro žáky 2. stupně byla zaměřena na šikanu a protidrogovou prevenci. Všichni žáci se zapojili
do činnosti a výsledkem byly výstupy z projektového dne. Někteří žáci vytvořili plakáty na
diskutované téma, křížovku, myšlenkovou mapu i článek do školního časopisu. Den prevence
s Policií ČR tvoří součást našeho Minimálního preventivního programu v letošním školním
roce a významně přispěl k upevnění pozitivních postojů žáků a k odmítnutí nežádoucího
chování zejména šikany, drog, alkoholu a cigaret.
Mgr. Jarmila Tomanová
Hvězdárna a planetárium Brno
Ve středu 22. 10. 2014 se uskutečnila exkurze do moravské metropole pro žáky 6. a 7.
ročníku. První zastávkou byla Hvězdárna a planetárium Brno. Prostřednictvím výukového
programu „Cesta za miliardou hvězd“ se žáci dověděli, jak se vlastně proměňuje vesmír.
Druhá zastávka nás zavedla do Anthroposu – muzea pravěké kultury. Žáci si prohlédli stálou
expozici, kde významnou část tvoří „Příběh lidského rodu“. Nejvíce žáky zaujal vystavený
mamut a rekonstrukce pravěkých obydlí. Exkurze byla vhodným doplňkem výuky zeměpisu
a dějepisu.
Mgr. Jitka Rosochová
Hvězdárna ve Veselí nad Moravou
Dne 17. 10. žáci 4. a 5. třídy navštívili Hvězdárnu ve Veselí nad Moravou. Po úvodním
přivítání panem ředitelem Kazíkem se žáci usadili do kopule, kde mohli zhlédnout hvězdářský
dalekohled. Se zájmem poslouchali informace o pozorování hvězd, o největších
dalekohledech světa a také o Hubbleovu teleskopu. Následoval přechod do přednáškového
sálu, kde byl promítán výukový program o Sluneční soustavě. Děti se mohly seznámit
s novými informacemi a zhodnotit své dosavadní znalosti o vesmíru. Návštěva hvězdárny se
žákům velice líbila a užili si ji i přes nepřízeň počasí.
Mgr. Jarmila Graffová
- 20 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
Exkurze do Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě
V pátek 31. 10 2014 se žáci 7. a 8. tříd v doprovodu p. uč. Rosochové a p. uč. Kuryviálové
zúčastnili exkurze do Uherského Brodu. V rámci výuky literární výchovy navštívili Muzeum
J. A. Komenského. Žáci si prohlédli expozici, která přibližuje dobu a život Komenského,
vyslechli zajímavý výklad, nahlédli do Studnice poznání. Potom absolvovali program
nazvaný Orbis pictus aneb Okna do časů minulých, jehož účelem je seznámit se se
stejnojmenným dílem Komenského. Žákům se nejvíce líbila část expozice Škola hrou, která je
postavena na kontrastu staré a nové školy. Exkurze přispěla k rozšíření a upevnění vědomostí
o osobnosti J. A. Komenského.
Mgr. Jitka Rosochová
Návštěva Slováckého divadla
V rámci literární výchovy navštívili v pondělí 3. 11. 2014 všichni žáci druhého stupně
v doprovodu svých třídních učitelů Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Žáci zhlédli
představení podle literární předlohy Aloise Jiráska „Lucerna“. Režie se ujal Igor Stránský.
Klasická česká dramatická báchorka spojuje reálná vesnická témata a dobový příběh o lidské
věrnosti a nezlomnosti, symbolizované motivem staré lípy, s nadpřirozenými silami v podání
dvojice vodníků Michala a Ivana. Výborné herecké výkony a krásné kostýmy byly opět
zárukou kvalitní divadelní inscenace.
Mgr. Jitka Rosochová
Projekt „ Za tradicí moravského venkova“
Ve středu 12. listopadu 2014 navštívili naši školu a vnorovské muzeum žáci ze škol na
Vyškovsku a Slavkovsku a ze sousední Hroznové Lhoty. Toto setkání se uskutečnilo v rámci
projektu „ Za tradicí moravského venkova“, do kterého se naše škola zapojila už v loňském
školním roce. Cílem projektu bylo oživení historie venkova, konkrétně starých řemesel. Pro
žáky jsme připravili ukázky tradičních řemesel, která se zachovala v naší obci – malování
kraslic a výrobu postaviček z kukuřičného šústí. Zájemci si mohli vyzkoušet namalovat
vajíčko nebo si vyrobit andělíčka na vánoční stromeček. Výstupem celého projektu je
publikace „Řemesla a den na dědině“ a sada videonahrávek, které budou sloužit jako doplněk
výuky prvouky a vlastivědy základních škol.
Mgr. Jitka Rosochová
10. ročník Příběhů bezpráví 2014
V letošním roce si připomínáme 25 let od pádu komunistického režimu v naší republice.
Především této tématice se věnoval 10. ročník Příběhů bezpráví, projekt pořádaný společností
Člověk v tísni. Projekt byl určen pro žáky deváté třídy a byl realizován v rámci hodin
dějepisu. Ve středu 19. listopadu 2014 se uskutečnila projekce dokumentárního snímku
režiséra Karla Strachoty 1989: Z deníku Ivany A. Předlohou filmu je autentický deník
osmnáctileté studentky, který reflektuje poslední rok existence komunistického
Československa pohledem středoškolačky. V pátek 21. listopadu proběhla beseda s panem
Štěpánem Vašíčkem, členem Konfederace politických vězňů v Uherském Hradišti. Pan
Vašíček mluvil o svých pobytech v komunistických věznicích a pracovních táborech, podělil
se s námi o své životní příběhy a zkušenosti. Projekce dokumentárních filmů i besedy
s pamětníky jsou vhodným doplněním výuky dějepisu a žáci mají možnost se o naší totalitní
minulosti dovědět více.
Mgr. Jitka Rosochová
- 21 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
Návštěva výukového programu ve VIS Bílé Karpaty
Žáci 7. - 9. tříd navštívili během listopadu a prosince Vzdělávací a informační centrum
CHKO Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou. Pro sedmáky byl připraven výukový program
s názvem „Není žába jako žába“, pro osmáky a deváťáky program „Karpaty na dlani“.
Zábavnou formou si tady procvičili své přírodovědné vědomosti, ale také formou her a
zábavných aktivit získali nové poznatky. Exkurze posílila zájem žáků o poznávání i ochranu
přírody a přispěla také k rozvoji přírodovědné gramotnosti.
Mgr. Marta Smiešková
Schůzka se zástupci středních škol
Ve čtvrtek 27. listopadu se v naší škole uskutečnila schůzka se zástupci středních škol
pro rodiče a žáky deváté třídy. V úvodu schůzky zástupci středních škol informovali rodiče a
žáky deváté třídy o podmínkách přijetí na střední školy v následujícím školním roce. Zástupci
prezentovaných škol poskytli našim žákům odpovědi na otázky, které je zajímaly v oblasti
výběru jejich budoucí profesní orientace. Rodiče i žáci 9. třídy byli seznámeni s podmínkami,
organizací přijímacího řízení a změnami pro školní rok 2015/2016.
Mgr. Jarmila Tomanová
Módní přehlídka studentů Střední školy Strážnice
V pátek 28. 11. 2014 se žáci 8. A a 8. B zúčastnili módní přehlídky studentů Střední školy
Strážnice, která se konala V KD Strážničan. Během přehlídky s podtitulem Nekonečný vesmír
studentky předvedly novinky ze své modelové tvorby, závěrečné práce loňských maturantů a
další kreativní kolekce. Příjemnou atmosféru podtrhlo krásné pódium. Návštěva této akce byla
pro naše žáky nevšedním zážitkem a mnozí načerpali inspiraci pro svoji profesní orientaci.
Mgr. Jitka Rosochová
Muzikálové představení O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
Dne 2. 12. 2014 se v Lidovém domě ve Vnorovech uskutečnila 3 muzikálová představení
s názvem O Šípkové Růžence v podání školního pěveckého sboru. Děti pilně na představení
pracovaly pod vedením p. uč. Motyčkové už od začátku školního roku, takže mohly
obdarovat svým uměním v dopoledních hodinách jak své spolužáky, tak také děti
z mateřských školek a CZŠ Veselí n. Mor., které se přišly nebo přijely podívat. Ve večerních
hodinách pak bylo provedeno představení pro veřejnost. Nemalou zásluhu na úspěchu
účinkujících dětí měla bezesporu i podpora a pomoc především p. uč. Mičolové, pod jejímž
vedením žáci 6. a 7. tř. namalovali krásné kulisy, a paní A. Slavíkové, která přispěla ušitím
pěkných kostýmů.
Mgr. Eva Motyčková
Mikulášská obchůzka 2014
Jako každoročně připadla na 5. prosince tradiční mikulášská obchůzka. Letos se jí
zúčastnilo celkem 12 žáků z 9. ročníku. Role svatého Mikuláše se ujala Petra Crhonková,
kterou doprovázelo šest čertů a pět andělů.
Mikuláš se svým doprovodem nejprve navštívil žáky prvního a druhého stupně, kteří
se letos sešli v malé školní tělocvičně. Hodní žáci všech ročníků byli odměněni perníčky a
zlobiví bramborou.
Další cesta vedla na faru za panem farářem. Poté Mikuláše již netrpělivě očekávaly děti
v mateřské škole. Svou mikulášskou obchůzku zakončili deváťáci na Obecním úřadě
ve Vnorovech.
Mgr. Martina Mičolová
- 22 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
Plavecký výcvik druhých a třetích tříd v Ratíškovicích
Ve školním roce 2014/2015 probíhaly hodiny plavání od 1. října až do 10. prosince každou
středu pod vedením zkušených instruktorek plavání. Pro některé děti byly plavecké aktivity
první zkušeností. Všichni plavci se hravou formou zdokonalovali v plaveckých stylech prsa,
kraul, znak, překonávali sami sebe při hledání kroužků pod vodou, jízdě na skluzavce hlavou
dolů, skocích do vody, chůzi po vratkých plaveckých deskách na hladině bazénu. Kladný
vztah k vodě utužovali vodními hrami. Na závěr dostal každý účastník „mokré vysvědčení“.
Všechny dovednosti a zkušenosti, které načerpali během hodin plavání, využili při
závěrečných plaveckých závodech.
Mgr. Michaela Plaširybová
Biologická olympiáda
12. 12. 2014 proběhlo školní kolo Biologické olympiády, téma soutěže je letos „Život
stromu“. Zúčastnilo se celkem 18 žáků, v mladší kategorii D (6. a 7. třída) se utkalo 10
soutěžících, ve starší kategorii C (8. a 9. třída) 8 žáků.
Ve starší kategorii C zvítězila Adéla Otrubová z 9. třídy, na 2. místě skončila Alena
Knotková, na 3. místě se umístila Veronika Janoušková - obě z 8. B.
V mladší kategorii D byla vítězkou Magdaléna Chabičová, na 2. místě skončila Adéla
Čambalová (obě ze 7. třídy) a 3. místo vybojoval Filip Břečka z 6. třídy.
Mgr. Marta Smiešková
Vánoční koncert ZUŠ
Ve středu 17. 12. 2014 navštívili žáci 1. stupně naší školy vánoční koncert ZUŠ ve Veselí nad
Moravou. Žáci ZUŠ předvedli své umění v oboru výtvarném, hudebním, tanečním i literárně
dramatickém. Svými dovednostmi přispěli k příjemné předvánoční atmosféře. Rozloučili jsme
se společným zpěvem koled a zaslouženým potleskem.
Mgr. Věra Celnerová
Bajtík 2014
V letošním roce opět uspořádala Střední škola Strážnice soutěž pro mladé příznivce výpočetní
techniky Bajtík 2014 určenou pro žáky 8. a 9. tříd. Soutěžilo se ve 3 kategoriích. Žáci naší
školy soutěžili v kategorii 2 - tvorba prezentací v programu MS PowerPoint. Do soutěže byly
zaslány tyto práce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Patrik Břečka (9. tř.): Počítačové komponenty
Stanislav Cibulka (9. tř.). Parkour
Petra Crhonková (9. tř.): The Piano Guys
Ivana Kuryviálová (9. tř.): Tenis
Dominika Šivelová (9. tř.): Fotbal
Sabina Mičulková 8. B: Mažoretky
Aneta Rudžiková (8. B): Domácí mazlíčci
Adam Slanina (8. B): Hokej
Jan Zrůna (8. B): Papoušci
Všechny prezentace postoupily do finálového kola, které se uskutečnilo v úterý
16. 12. 2014 v areálu Střední školy Strážnice.
Přestože byla letos větší konkurence než v loňském roce, podařilo se našim žákům získat
prvenství v obou kategoriích. V kategorii 8. tříd to byla Sabina Mičulková s prezentací
- 23 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
Mažoretky, kterou vkusně doplnila účesem a dresem mažoretek Tygřice. V kategorii 9. tříd si
vítězství vybojoval Patrik Břečka prací Počítačové komponenty, která kromě odborných
znalostí a obrázků obsahovala také graficky zpracovaný průzkum a dvě vlastní videa.
Mgr. Alena Gajošová
Ples školy 2015
Tradiční ples Základní školy Vnorovy se letos uskutečnil v sobotu 17. ledna. Slavnostní
polonézou jej tentokrát zahájilo 37 žáků z řad osmáků a deváťáků, kteří utvořili čtrnáct párů a
tři trojice. O hudební doprovod celého plesu se postarala skupina Vivian Band. V průběhu
večera dvakrát vystoupily s tanečně gymnastickým představením Eliška a Johana Roubalovy
s Martinou Buchtelovou. Finálovou částí večera byla bohatá tombola. Všichni zúčastnění
zhodnotili ples jako velmi vydařený.
Mgr. Martina Mičolová
Projekt Holocaust
V úterý 27. ledna 2015 uplynulo 70 let od osvobození největšího koncentračního tábora
Osvětimi. Tento den byl vyhlášen Valným shromážděním OSN jako Den památky obětí
holocaustu. I my jsme si připomněli toto významné výročí. Ve čtvrtek 29. ledna jsme
připravili pro žáky 2. stupně projekt Holocaust. Během 2. a 3. vyučovací hodiny žáci 6. a 7.
ročníku zhlédli americký film Chlapec v pruhovaném pyžamu a osmáci a deváťáci viděli
český film Všichni moji blízcí. Ve 4. vyučovací hodině si potom žáci se svými třídními učiteli
o filmu povyprávěli a vytvořili výstupy s tematikou holocaustu. Na závěr každý žák napsal
své hodnocení, ze kterého vyplynulo, že téma holocaustu jim není lhostejné a nikdy by
nechtěli, aby se toto období dějin znovu opakovalo.
Mgr. Jitka Rosochová
Zápis do 1. třídy
Ve středu 4. února 2015 se uskutečnil zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2015/2016. Bylo
zapsáno 29 dětí. Budoucí prvňáčci se představili, zpívali nebo přednášeli, počítali, poznávali
geometrické tvary a prokazovali další dovednosti potřebné pro nástup do první třídy. Zápis
provedly paní učitelky Celnerová a Plaširybová.
Mgr. Věra Celnerová
První pomoc – 2. třída
V rámci hodiny prvouky přišel v pátek 13. února do 2. třídy zaměstnanec zdravotnické
záchranné služby Josef Machálek. Děti se seznámily se záchranářskou cvičební figurínou
zvanou Andula, na které si vyzkoušely nepřímou masáž srdce, a snažily se zapamatovat
základy poskytnutí první pomoci. Připomněly si důležitá telefonní čísla integrovaného
záchranného systému ČR 150, 155, 158 a 112 a dozvěděly se, co se děje při oznámení úrazu
na tato telefonní čísla. Žáci se nebáli a v průběhu besedy měli celou řadou dotazů. Možná i
díky této návštěvě někteří z nich jednou zachrání lidský život.
Mgr. Michaela Plaširybová
Recitační soutěž
Ve čtvrtek 19. února 2015 se uskutečnil druhý ročník recitační soutěže žáků 1. stupně naší
školy. Soutěž proběhla v pěkném prostředí obřadní síně Obecního úřadu Vnorovy. Své básně
a texty přednesli žáci ve třech kategoriích. Tito postoupili z třídních kol. Nejdříve soutěžili
prvňáčci, potom žáci druhého a třetího ročníku a nakonec žáci ročníku čtvrtého a pátého.
- 24 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
Vítězové jednotlivých kategorií byli odměněni diplomy a drobnými dárky. Soutěživou
atmosféru doplnili svým zpěvem žáci školního sboru.
Mgr. Věra Celnerová
Muzikály, jak je neznáte
V pátek 6. března 2015 se žáci 2. stupně vydali do KD Strážnice na představení brněnského
divadla Slunečnice Muzikály, jak je neznáte. Během 90 minutového představení si mohli žáci
poslechnout mnoho známých melodií ze slavných Broadwayských muzikálů, jako např.
Fantom opery, Jekyll & Hyde, Bídníci, West Side Story, Mamma Mia, Elisabeth, Hair, a
další. Celé představení bylo doplněno projektovou animací se stručnou charakteristikou
muzikálu a krátkým popisem jeho děje a také milým tanečním doprovodem s nápaditými
kostýmy. Toto představení bylo také doplněním učiva o muzikálech v hodinách hudební
výchovy.
Mgr. Iva Studničková
Výukový program „Plavba kapitána Zdravsona“
V rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji připravilo školské zařízení
pro environmentální vzdělávání Lipka v Soběšicích u Brna pobytový výukový program
s názvem „Plavba kapitána Zdravsona“. Pobyt se uskutečnil v termínu od 2. 3. 2015 do 6. 3.
2015 zdarma s podporou Evropského sociálního fondu a MŠMT. Zdravý pohyb v přírodě a
chutné stravování byla dvě základní témata pobytového výukového programu. Naši žáci 4.
třídy se stali odvážnými námořníky, kteří vypluli na dalekou plavbu, aby zajistili lidem zdraví
ve své zemi. V jednotlivých dnech navštívili různé ostrovy, kde po splnění zadaného úkolu
vždy získali tajemnou šifru. Na závěr pobytu si sami připravili zdravé jídlo a odhalili
moudrost skrytou v šifrách ve zdravém životním stylu. Žáci získali během tohoto výukového
programu zodpovědný postoj ke svému zdraví a seznámili se s přínosy pozitivního stravování
i s důsledky nedostatečné hydratace a nezdravého životního stylu.
Mgr. Jarmila Graffová
Mezi stěnami – filmová projekce s besedou
V rámci prevence rizikového chování se ve čtvrtek 12. března v naší škole
uskutečnila filmová projekce s besedou „Mezi stěnami“. Film byl určen žákům 6. třídy a
zabýval se problematikou šikany na základní škole. Ve filmu jsou prezentovány všechny
druhy šikany i zvýšená míra agresivity mezi dětmi. Obětem je také nabídnuto více druhů
řešení. Projekt „Mezi stěnami“ působil autenticky, zaujal žáky svou pravdivostí i reálným
ztvárněním. Významně přispěl do našeho Minimálního preventivního programu pro letošní
školní rok.
Mgr. Jarmila Tomanová
Projekt Stárneme úspěšně LF MU Brno
V úterý 17. března se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili projektu Stárneme úspěšně, který byl
realizován ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně pod vedením
pana Mgr. Petra Kellnera. V první části projektu se žáci dozvěděli formou prezentace
informace z oblasti stárnutí lidského organismu. Prezentace byla zaměřena na proces
celoživotního stárnutí, kterým je nutné zabývat se již v období dospívání. Do konce etapy
dospělosti se pak promítnou důsledky dosavadního způsobu života. Ve druhé části projektu si
sami žáci mohli vyzkoušet prožitkovou metodou simulaci syndromů stáří. Hlavním cílem
projektu bylo zvýšení informovanosti žáků o vlivu zdravého životního stylu na zdraví jedince,
o procesu stárnutí s maximálním zachováním kondice a soběstačnosti. Projekt byl žáky velmi
- 25 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
kladně hodnocen a významně podpořil Minimální preventivní program v letošním školním
roce.
Mgr. Jarmila Tomanová
Pasování do řad čtenářů
Žáci 2. třídy byli pasování do řad čtenářů. Tento slavnostní akt se uskutečnil dne 20. 3. 2015
na Obecním úřadu ve Vnorovech za účasti starosty obce Ing. Antonína Gazáraka, ředitelky ZŠ
Vnorovy PhDr. Hany Tyllichové, paní knihovnice Hynštové a rodičů. Než se přistoupilo
k pasování, musely děti prokázat své čtenářské dovednosti přečtením krátkého úryvku ze své
oblíbené knihy. Jako upomínku na tento slavností akt si domů odnesly dětskou knihu se
záložkou, placku a malou sladkost. Na oplátku si pro všechny zúčastněné připravily dvě
písně: „Dú kravičky dú“ a „Svět je malá škola“. Pasování obohatila vystoupením recitátorka
z 5. třídy Štěpánka Chabičová, která se se svým textem umístila na 2. místě v okresním kole
recitační soutěže. Před zahájením pasování bylo předáno ocenění „Nejlepší čtenář knihovny“
Lucii Zubaté a Adéle Čambalové.
Mgr. Michaela Plaširybová
Slovácká liga ve florbalu – 12. ročník
V úterý 24. března 2015 skončil 12. ročník Slovácké ligy ve florbalu mezi ZŠ Vnorovy, ZŠ
Hroznová Lhota, CZŠ Veselí nad Moravou letos i ZŠ Bzenec. V letošním roce bojovali o co
nejlepší výsledky žáci naší školy v tomto složení: Jan Gregor, Jan Zachar z 5. třídy, Michal
Slavík, Adam a Jakub Grabcovi, Lukáš Kuryviál, David Anger, Vilém Jančík, Adam Pelucha,
a Filip Břečka z 6. třídy, Veronika Pavková, Magdalena Chabičová a Pavel Studénka ze 7.
třídy, Adam Brhel z 8. A a Stanislav Cibulka z 9. třídy. Ve všech čtyřech kolech houževnatě
bojovali pod vedením p. místostarosty Pavla Chudíka a organizačním zajištěním p. školníka
Zdeňka Svobody a v celkovém pořadí získali 3. místo. Poděkování za reprezentaci školy patří
všem, kteří se do této soutěže zapojili.
PhDr. Hana Tyllichová
Noc s Andersenem
Každým rokem tato akce probíhá v období, kdy si připomínáme narození dánského pohádkáře
H. Ch. Andersena a současně slavíme Mezinárodní den dětské knihy. Letos Noc
s Andersenem proběhla ve spolupráci s Místní knihovnou ve Vnorovech 27. a 28. března v
naší základní škole. Během měsíce února a března probíhaly v jednotlivých třídách literární
soutěže. Žáci sbírali body a ti nejlepší získali za odměnu přihlášku na Noc s Andersenem.
Celkem ve škole nocovalo 90 žáků. Po slavnostním zahájení u Obecního úřadu ve Vnorovech
se děti v průvodu odebraly ke škole, kde zasadily stromek Pohádkovník. Ve škole je potom
čekala pohádková družina a bohatý program. Všichni odcházeli domů spokojeni a obohaceni
o nové zážitky. Myslím si, že tato akce se nám vydařila a podpořila čtenářství u našich žáků.
Mgr. Jitka Rosochová
Kyberšikana – beseda s Policií ČR
V pátek 27. března naši školu navštívila paní Vašíčková z Obvodního oddělení Policie ČR
Jihomoravského kraje z Veselí nad Moravou. Formou filmové projekce s besedou se žáci
dozvěděli, co je kyberšikana, její formy a jak se bránit, když se s kyberšikanou setkají. Celý
program byl určen žákům 7. a 8. tříd a byl obohacen také o příběhy z praxe, které se skutečně
staly. Beseda zaměřená na kyberšikanu významně přispěla k plnění Minimálního
preventivního programu v rámci prevence rizikového chování v naší škole v letošním školním
roce.
Mgr. Jarmila Tomanová
- 26 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
Velikonoční výstava
V pondělí 30. 3. 2015 byli všichni žáci naší školy pozváni na Velikonoční výstavu,
která se konala na Lidovém domě ve Vnorovech. Děti mohly zhlédnout rozmanitou
velikonoční výzdobu, různá aranžmá z květin, beránky, zajíčky, figurky ze šustí a kraslice
zdobené nejrůznějšími technikami. Výstava byla velice zajímavá a inspirovala nás k výrobě
vlastních velikonočních dekorací.
Mgr. Martina Aujezdská
Krajské kolo recitační soutěže Dětská scéna 2015
Dne 16. 4. 2015 proběhlo v Brně krajské kolo recitační soutěže Dětská scéna
2015. Naši školu v tomto kole reprezentoval v 1. kategorii (2. a 3. tříd) Petr Svoboda z
3. B. Veselým úryvkem z knihy Pavla Šruta „Dva lelci ve skříni o Karlíkovi nemluvě“
příjemně pobavil nejen obecenstvo, ale také odbornou porotu a získal tak nejvyšší
možné ocenění, jakého bylo možno v dané kategorii dosáhnout.
Mgr. Eva Motyčková
Beseda o výcviku psů pro canisterapii
Ve čtvrtek 23. 4. 2015 byla uspořádána pro žáky naší školy beseda o výcviku psů pro
canisterapii. Speciálně vycvičení psi pomáhají dětem s mozkovou obrnou i jiným druhem
postižení. Dozvěděli jsme se, že psi prochází speciálním výcvikem do doby, dokud
nezvládnou nejtěžší pokyny. Po úspěšném zvládnutí výcviku pomáhají takto nemocným
dětem dvacetiminutovou terapií odebírat negativní energii. Jejich využití má své opodstatnění
také při školní výuce nebo logopedii. Žákům se beseda líbila.
Mgr. Veronika Kuryviálová
XXIV. ročník Běhu Zámeckým parkem mládeže
Organizace TJ Sokol Veselí nad Moravou ve spolupráci s MěÚ ve Veselí nad
Moravou a školami CZŠ Veselí nad Moravou a ZŠ Hutník Veselí nad Moravou uspořádaly
24. dubna 2015 již XXlV. ročník Běhu Zámeckým parkem mládeže. Žáci běželi podle věku
na tratích dlouhých 250m, 400m a 900m. Letošní rok byl pro naše běžce velmi úspěšný.
První místo vybojovali Veronika Trávníčková z 1. A, Izabela Křížová z 2. třídy a Jan Gregor
z 5. třídy. Stříbrné medaile získali Ondřej Kočiš z 1. A, Martin Pavka z 3. B a Tereza
Roubínková z 3. A, Filip Břečka z 6. tř., Alena Knotková z 8. B a štafeta děvčat. Na třetích
místech skončily Štěpánka Chabičová z 5. tř., Magdaléna Chabičová ze 7. třídy a štafeta
chlapců. V celkovém pořadí škol se naše škola umístila na třetím místě.
Mgr. Miloš Fojtík
Trestní odpovědnost mladistvých
Ve středu 29. dubna se žáci deváté třídy zúčastnili besedy s paní Vašíčkovou, z Obvodního
oddělení Policie ČR z Veselí nad Moravou. Beseda s Policií ČR na závěr školní docházky
byla zaměřena na oblast trestní odpovědnosti mladistvých. Hlavním tématem besedy byly
otázky trestní odpovědnosti za různé přestupky i za vážnější kriminální činnost. Žáci se
dozvěděli důležité informace také z oblasti drobné majetkové trestné činnosti a návykových
látek. Beseda žáky velmi zaujala, významně přispěla k plnění Minimálního preventivního
programu v tomto školním roce.
Mgr. Jarmila Tomanová
Projekt „Veselé zoubky“
Dne 7. května 2015 proběhl v prvních třídách projektový den „ Veselé zoubky“ za podpory
Dm drogerie. Děti se v rozmanitých aktivitách učily péči o svůj chrup. Za odměnu dostaly
- 27 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
dárkový balíček určený k péči o chrup. Věříme, že tento projektový den věnovaný dětskému
chrupu přispěje k lepšímu přístupu ke zdraví.
Mgr. Markéta Tobolová
Od severu k jihu po Moravském krasu – Brno, Lipka
Ve středu 13. 5. 2015 byla pro žáky jako každoročně uspořádána exkurze do Moravského
krasu, kde ve spolupráci s pracovištěm Rychta byl vytvořen program terénní exkurze plný
zajímavých úkolů a aktivit s environmentální tématikou. Hlavním cílem byla návštěva jeskyní
a seznámení se s florou a faunou místního kraje. Žáci si vyzkoušeli určit podle klíče
bezobratlé živočichy, které lovili v místním potoce. Dokonce jsme ochutnali některé byliny
prostřednictvím pomazánky, kterou si žáci sami připravili. Exkurze byla hodnocena velmi
pozitivně.
Mgr. Veronika Kuryviálová
Okresní kolo Poháru rozhlasu 2015 - Kyjov
Ve dnech 12. a 13. května 2015 se zúčastnili žáci naší školy na Městském stadionu TJ
Jiskry Kyjov okresního kola Poháru rozhlasu. Oba dny počasí atletice velmi přálo, což
příznivě ovlivnilo průběh sportovního zápolení. Soutěžilo se v běhu na 60 m, skoku dalekém,
skoku vysokém, hodu míčkem (starší žáci – koulí), štafetě 4 x 60 m a vytrvalostním běhu
(600-1500 m dle jednotlivých kategorií). Družstva mladších žáků a žákyň reprezentovali tito
žáci z 6. a 7. ročníku: Magdalena Chabičová, Veronika Pavková, Pavlína Absolonová, Ester
Šáchová, Veronika Urbančíková, Barbora Říhová, Iva Poláchová, Tereza Hochová, Tomáš
Vajgl, Martin Slavík, Adam Pelucha, David Pojezný, Filip Břečka, Filip Šiška, Pavel
Studénka a Jan Kočiš. Za družstva starších žáků a žákyň startovali tito žáci 8. a 9. ročníku:
Dominika Šivelová, Věra Tomečková, Lucie Zubatá, Kristýna Plívová, Veronika Plívová,
Tereza Dvořáková, Alena Knotková, Adam Brhel, Patrik Břečka, Jan Zrůna, Filip Pavlíček,
Tomáš Knotek, Adam Slanina, Jakub Kolník, Zdeněk Břečka, Patrik Ondruš a Michal Můčka.
Velká snaha a bojovnost se nedala našim žákům upřít, což se projevilo na vylepšení svých
osobních rekordů. Družstvo mladších děvčat získalo vynikající páté místo, starší chlapci
skončili jedenáctí. Mladší žáci a starší žákyně se umístili na posledním místě. Individuálního
úspěchu dosáhla Magdalena Chabičová ve skoku dalekém, kde získala bronzovou medaili. Na
první místo jí scházely pouze čtyři centimetry.
Mgr. Miloš Fojtík
Exkurze na Úřad práce v Hodoníně
V pondělí 18. 5. 2015 navštívili žáci 8. ročníku Informační poradenské středisko na Úřadu
práce v Hodoníně. V rámci exkurze jim byly předány základní informace z oblasti jejich
budoucí profesní orientace. Schůzka byla zaměřena na všeobecné informace o středních
školách, učebních, studijních oborech a také na aktuální informace na trhu práce
v Jihomoravském kraji. Žáci se zde seznámili se zařízením informačního střediska a prohlédli
si kartotéku povolání, která odpovídá jejich zájmům, všichni si také vyzkoušeli dotazník
dovedností a zájmů zaměřený na výběr budoucího povolání.
Mgr. Jarmila Tomanová
Školní akademie
Ve čtvrtek 21. 5. 2015 se uskutečnila v Lidovém domě Vnorovy ŠKOLNÍ AKADEMIE.
Akce, na niž se už dlouhou dobu každá třída pod vedením svých třídních učitelů pilně
připravovala, přilákala širokou veřejnost. Návštěvníci mohli zhlédnout pestrý program
vytvořený z jednotlivých vystoupení všech tříd, obou oddělení školní družiny, školního
pěveckého sboru, gymnastického kroužku a provázený moderátorskou dvojicí
- 28 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
(Štěpánka Chabičová a Petr Svoboda), která svými veselými vstupy příjemně zpestřovala čas
mezi jednotlivými vystoupeními.
Mgr. Eva Motyčková
Můj první gól
V pondělí 25. 5. 2015 se žáci 1. a 2. ročníku zúčastnili sportovního dopoledne s názvem Můj
první gól na Městském fotbalovém stadionu ve Veselí nad Moravou. Děti si vyzkoušely různé
druhy pohybových aktivit s míčem i bez něj, ale hlavně měly možnost poznat, jak zábavný
může být sport. Po zdolání jednotlivých stanovišť obdržely drobné ceny a občerstvení.
Mgr. Věra Celnerová
Exkurze na soudní jednání
Ve středu 27. května navštívili žáci 9. ročníku v rámci prevence rizikového chování Okresní
soud v Hodoníně. Zúčastnili se dvou soudních jednání. První případ se týkal distribuce
omamných látek. Druhý případ řešil nedovolené ozbrojování u občana, který byl již ve vazbě
za napadení veřejného činitele. Během besedy s paní soudkyní JUDr. Milenou Drobečkovou
se žáci seznámili s podrobnostmi různých soudních případů i se systémem soudnictví v České
republice. Exkurze na soudní jednání přispěla k plnění Minimálního preventivního programu
v letošním školním roce a zvýšila právní povědomí žáků 9. ročníku v oblasti soudní praxe.
Mgr. Jarmila Tomanová
Edukačně stimulační kurz pro předškoláky
Od 2. 4. do 10. 6. 2015 proběhl na naší škole edukačně stimulační kurz pro předškoláky. Děti
byly rozděleny do dvou skupin po devíti. V pěti setkáních pod dohledem svých rodičů a
učitele prohlubovaly dovednosti v oblastech rozvoje zrakového a sluchového vnímání,
paměti, logického myšlení, předpočetních představ, komunikace, pozornosti, hrubé a jemné
motoriky atd. Do některých aktivit byl zapojen i doprovod dětí. Během kurzu rodiče zjistili,
co je potřeba s předškoláky před nástupem do první třídy doplnit a docvičit, aby jejich start ve
škole byl úspěšný. Na posledním společném setkání dostaly děti za svou pracovitost, nadšení
a trpělivost pochvalné listy a sladkou odměnu.
Mgr. Michaela Plaširybová
Prezentace absolventských prací žáků 9. ročníku
Závěr školního roku se již potřetí pojí s veřejným představením závěrečných prací
žáků 9. ročníku. Letos prezentace absolventských prací připadla na čtvrtek 4. června.
Deváťáci seznámili přítomné diváky z řad učitelů a současných i bývalých žáků naší školy
s rozmanitými tématy, kterými se ve svých pracích zabývali. Vedle témat o oblíbených
sportovních odvětvích, tanci a hudbě byly k vidění prezentace o cizích zemích, literatuře,
počítačích nebo také o zálibách a životním stylu. Ze zdravotních a jiných důvodů se bohužel
prezentace svých prací nezúčastnilo 7 žáků. Zbývajících 15 žáků 9. třídy obdrželo Certifikát
za úspěšné zpracování absolventské práce. Pestrost námětů, jejich zajímavé zpracování
a kultivovaný výklad mnohých prezentujících se zasloužily o příjemně strávené červnové
odpoledne.
Mgr. Martina Mičolová
Beseda o rodácích Vnorov
Nová sezona v Muzeu osobností a lidových tradic Vnorov byla zahájena 9. června 2015
besedou pro žáky 9. třídy o rodácích Vnorov. Paní knihovnice Helena Hynštová během svého
povídání žákům připomněla životní osudy některých osobností, které žily ve Vnorovech nebo
- 29 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
měly k naší obci citový vztah. Beseda proběhla v příjemné atmosféře a stala se milou tradicí
ukončení školní docházky žáků 9. třídy.
Mgr. Jitka Rosochová
Hejtmanův pohár
Žáci naší školy se zapojili do sportovní soutěže s názvem Hejtmanův pohár.
Hejtmanův pohár je soutěž, ve které spolu zápolí jednotlivé školy a jejich žáci ve
zdolávání tzv. opičí dráhy. Zapojit se mohly všechny základní školy a nižší ročníky víceletých
gymnázií z každého kraje České republiky. Soutěžilo se ve 14 krajích, o 14 nejlepších
krajských škol a 14 pohárů hejtmana. Cílem soutěže je u dětí a mládeže podpořit zdravý
životní styl a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám. Soutěžilo se na opičí dráze plné
kreativních překážek, které prověřily všestranné sportovní nadání zapojených žáků. Dráha
měla unifikovanou podobu. Ideální pro zapojení byly hodiny tělesné výchovy.
Zapojené školy a jejich žáci proti sobě zápolí ve zdolávání dráhy sportovních
dovedností. Největší šanci na výhru přitom měla nejaktivnější škola. Důraz tak byl kladen na
pravidelnost a oslovení co největšího počtu žáků, méně už na samotný výkon dětí.
Naše škola v rámci Jihomoravského kraje, z celkového počtu 10 zapojených škol,
vybojovala 3. místo. V pátek 12. 6. 2015 přivítal hejtman Michal Hašek v Brně na Krajském
úřadě nejúspěšnější školy Hejtmanova poháru, mezi které patřila i ZŠ Vnorovy. Žáky zde
čekala finanční odměna, poukázky na nákup do Hervisu, originální pohár, setkání s
hejtmanem a navrch důkladná prohlídka a památeční fotka s originálem trofeje pro vítězky
Fed Cupu!
Mgr.Veronika Kuryviálová
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Ve čtvrtek 18. 6. 2015 se všichni prvňáčci sešli v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy, aby
zde pod vedením paní knihovnice Hynštové slavnostně ukončili celoroční projekt „Už jsem
čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Jedná se o celostátní projekt na podporu čtenářské
gramotnosti. Jeho smyslem a cílem je přivést žáky prvních tříd do veřejných knihoven a tím
jim usnadnit cestu k rozvoji informační gramotnosti. Za letošní čtenářské aktivity obdržely
děti knížku Jiřího Žáčka Odemyky zamyky, rovněž čtenářské průkazky a záložky do knih.
Mgr. Věra Celnerová
Husovy stopy
U příležitosti výročí 600 let od upálení Mistra Jana Husa se naše škola zapojila do projektu
Husovy stopy. V mezipatře naší školy jsme společně s deváťáky vylepili dvanáct
nalepovacích ploch s nápisy hodnot Jana Husa. V hodinách dějepisu si žáci připomenou
osobnost Jana Husa. Jeho učení a hodnoty, které vyznával a pro které žil i zemřel, dodnes
ovlivňují celé národy a společenství.
Mgr. Jitka Rosochová
Malá mořská víla
V úterý 23. června 2015 navštívili žáci 1. stupně divadelní představení Ochotnického divadla
Milady Musilové při KD Strážničan Malá mořská víla. Pohádka H. Ch. Andersena v podání
ochotníků byla velmi pěkně zpracovaná, s pestrými kostýmy, kulisami, doplněná
podmanivou hudbou i zvuky moře. Všem se nám líbila a přinesla do posledního školního
týdne pěkný zážitek.
Mgr. Věra Celnerová
- 30 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
Školní výlety v roce 2014/2015
1. A a 1. B - Ranč Kostelany
Na svůj první školní výlet se prvňáčci vydali 11. června 2015 do Kostelan v nádherné lokalitě
přírodního parku Chřiby. Na ranči je čekal celodenní bohatý program s názvem“ Divoký
Západ“. Děti se ocitly mezi kovboji a Indiány. Součástí programu byla prohlídka stájí,
základní ukázky v práci s koňmi, no a samozřejmě westernové hry a soutěže. Program
uzavřelo divadelní představení ve stylových kostýmech. Byl to krásný den plný zážitků.
Mgr. Věra Celnerová
2. třída - ZOO Lešná
5. června 2015 se 2. třída zúčastnila školního výletu do Zoo Lešná. Žáky čekala prohlídka
zámku a výukový program „Vodní svět“. Kromě informací o historii a majitelích zámku
viděly děti i spoustu zajímavostí - tajné dveře, knihovnu s tlustou knihou z ručního papíru,
ryby sloužící jako lampióny, zajímavá vycpaná zvířata, obraz dámy, která se neustále na
všechny dívala. Během výukového programu se blíže seznámily se životem lachtana
a tučňáka a vlastními prsty ohmataly rejnoky. Pak už vyrazily za ostatními zvířaty. Den se
vydařil, počasí přálo a děti se spokojeny se spoustou zážitků vrátily domů.
Mgr. Michala Plaširybová
3. A a 3. B – hrad Veveří
Ve středu 10. 6. 2015 vyrazily třetí třídy na společný školní výlet na hrad Veveří. Na hradě
byla připravena stanoviště s dobovými řemesly, kde si děti mohly na vlastní kůži vyzkoušet,
jak se v dávných dobách obráběly kovy, barvily látky, vyráběly svíčky, šperky, jak těžká byla
zbroj dávných rytířů nebo jak se žonglovalo. Po obědě děti shlédly pohádku s názvem
Rytířské povídání o princi Bajajovi, do které se některé i aktivně zapojily a tím více si ji
všichni přihlížející náramně užili. Návštěva hradu byla završena prohlídkou zpřístupněných
prostor, která děti hned od počátku, neobyčejně zaujala. Díky krásnému počasí, bohatému
programu, netradiční dopravě, ale i dobré náladě se výlet velmi vydařil a dětem přinesl pěkné
zážitky.
Mgr. Eva Motyčková
4. a 5. třída - Rožnov pod Radhoštěm a jeho okolí
Dne 3. 6. 2015 žáci 4. a 5. třídy se svými třídními učiteli vyrazili na školní výlet do Rožnova
pod Radhoštěm.
Nejprve jsme navštívili Mlýnskou dolinu, kde jsme si mohli prohlédnout stavby poháněné
vodou jako např. pilu, mlýn a kovárnu. Také nás zaujala lisovna oleje. Následně jsme zamířili
do Dřevěného městečka. Tam jsme zhlédli další dřevěné stavby a mohli si koupit suvenýry.
Poté jsme přejeli do Trojanovic a nastoupili na lanovku, která nás vyvezla na Pustevny. Výlet
jsme zakončili procházkou k soše Radegast. Počasí nám přálo a výlet se všem dětem líbil.
Mgr. Jarmila Graffová
6. a 7. třída – VIDA centrum Brno
Ve čtvrtek 18. června jsme se vypravili vlakem do Brna a našim cílem byl zábavný vědecký
park – VIDA centrum. Celá expozice je rozdělena do 4 tematických částí – Planeta,
Civilizace, Člověk a Mikrosvět a žáci měli možnost si tady nejenom prohlédnout, ale hlavně
vyzkoušet si, více než 150 exponátů.
Model lidského srdce, krevního oběhu, podstata Archimédova zákona, fungování plic, důkaz
Pythagorovy věty, záhada Bermudského trojúhelníku, princip tornáda, pohyb litosférických
- 31 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
desek a mnoho dalších jevů a přírodních zákonitostí se tady představilo prostřednictvím
zajímavých exponátů. Vidátoři nás provedli výukovým programem s názvem „Mysli na
smysly“, kde žáci pracovali ve skupinkách a postupně navštěvovali stanoviště reprezentující
jednotlivé lidské smysly. Tady si vyzkoušeli a změřili své smyslové vnímání a na závěr
sestavili výsledný plakát s informacemi o nervové a smyslové soustavě člověka.
Výlet se vydařil a tak jsme se sice unavení, ale plní zážitků, dojmů i nových informací, vraceli
večer domů.
Mgr. Marta Smiešková
8. A a 8. B - Ostrava
Letos jsme se vydali vlakem do Ostravy, metropole Severomoravského kraje. První zastávkou
byla prohlídka expozice Miniuni, kde jsme mohli vidět zmenšeniny 34 významných
světových staveb. Potom jsme navštívili zoologickou zahradu, která leží v lesoparku
v městské části Stromovka. Viděli jsme pavilony šelem, ostrovy primátů, pavilon tlustokožců,
voliéry dravců a dalších ptáků a výběh ohrožených druhů evropských želv. Další zastávkou
byl Landek Park, kde se nachází největší hornické muzeum u nás. Tady jsme se dověděli něco
o báňském záchranářství, prošli jsme zhruba čtvrt kilometru důlních chodeb, na kterých jsou
zřízeny ukázky důlních pracovišť, prohlédli jsme si také štolu z první poloviny devatenáctého
století. Nakonec naše kroky vedly na ostravskou radnici, ze které jsme měli Ostravu jako na
dlani. Náš výlet provázelo slunečné počasí a dobrá nálada všech výletníků.
Mgr. Jitka Rosochová
9. třída – Jeseníky
Cílem posledního společného školního výletu 9. třídy se staly Jeseníky. Čtrnáct
deváťáků zde 28. a 29. května strávilo dva překrásné dny. Jejich turisticky poměrně náročná
túra vedla z lázní Karlova Studánka údolím Bílé Opavy vzhůru až k chatě Barborka. Tentýž
podvečer je ještě čekal asi tříkilometrový výstup na Praděd, odkud shlédli téměř celé pohoří.
Méně náročná, ale o to delší trasa je čekala následující den, kdy sestupovali zpět do nížin.
Svou cestu zakončili v Loučné u Koutů nad Desnou. Ještě než se vydali na zpáteční cestu,
mohli si méně unavení vyzkoušet sjíždění z kopce na minikárách a koloběžkách. Díky
slunečnému počasí a dobré náladě účastníků se tento výlet velmi vydařil a byl krásným
zakončením školní docházky.
Mgr. Martina Mičolová
Spolupráce školy s dalšími subjekty
Práce SRPŠ
Nejbližším partnerem školy je Sdružení rodičů a přátel školy. Letos opět zorganizoval spolu
s pedagogy tradiční ples SRPŠ s předtančením žáků 8. a 9. ročníku. Na svých pravidelných
schůzkách společně řešíme problémy, týkající se chodu školy a organizace školního roku.
Kromě toho SRPŠ finančně podporuje mnohé aktivity školy, zejména přispívá na vstupné
žáků na různé koncerty a besedy, jízdné pro žáky na různé soutěže a odměny pro žáky
na konci školního roku. V letošním školním roce probíhala spolupráce při přípravě
transformace sdružení na spolek.
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků
Převážně kladný vztah zákonných zástupců žáků ke škole vyplývá zejména z dobré
informovanosti o životě školy, která je zajišťována jednak pravidelnými písemnými
informacemi v žákovských knížkách, jednak prostřednictvím školního časopisu Střípek a
- 32 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
informacemi na www stránkách školy, jednak pravidelnými schůzkami učitelů s rodiči.
V případě řešení kázeňských problémů žáků pokračujeme v individuálním setkávání rodičů,
žáků a vyučujících s výchovným poradcem, případně s vedením školy. Letos pokračujeme ve
značce Rodiče vítáni, kterou organizuje společnost EDUin. Již tradičně pořádáme pro rodiče
nastávajících prvňáčků informační schůzku.
Škola spolupracuje s občanskými a zájmovými sdruženími v naší obci – pravidelně
organizujeme společné akce s Místní knihovnou, s oddílem kopané SK Agro Vnorovy,
s Mysliveckým sdružením Vnorovy, Rybářským sdružením Vnorovy, někteří žáci naší školy
jsou členy folklorního souboru Spineček a mažoretek.
Žáci 8. ročníku každoročně navštěvují Úřad práce Hodonín v rámci výchovy k budoucímu
povolání.
Na Pedagogicko-psychologickou poradnu Hodonín se obracíme o pomoc při vyšetření žáků
s poruchami učení a chování. Spolupracujeme se Střediskem služeb školám a Zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, nejvíce pobočka Hodonín - účastníme se
jejich vzdělávacích seminářů.
Smlouvu o plavecké výuce máme uzavřenou s p. Hanou Mořinglovou, plavecká výuka Kyjov.
IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí:
V letošním roce neproběhla kontrola ze strany ČŠI
X. Základní údaje o hospodaření školy
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014
Celkové výnosy = 13 978 905, 00 Kč
z toho:
účelová dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání
účelová dotace z MŠMT zvýšení mezd UZ 33051, 33052
účelová dotace - Další cizí jazyk N
Projekt EU "Cloud je budoucnost vzdělávání"
neinvestiční příspěvek od Obce Vnorovy
účelová dotace pro učitele 1. třídy
Čerpání fondu odměn
příjmy z prodeje služeb (stravné)
ostatní příjmy (tržby za pracovní sešity, dopravu-hradí žáci, SRPŠ)
úroky na bankovních účtech
školné družina
hospodářská činnost, prodej služeb-stravné
- 33 -
9 732 000,00 Kč
75 837,00 Kč
6 100,00 Kč
64 320,00 Kč
1 800 000,00 Kč
140 000,00 Kč
31 000,00 Kč
1 104 210,01 Kč
142 380,00 Kč
1 943,92 Kč
24 950,00 Kč
856 164,07 Kč
13 978 905,00 Kč
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
Celkové náklady = 13 916 671, 00 Kč
z toho: hlavní činnost
náklady na platy pracovníků z MŠMT
náklady na platy pracovníků z provozu ŠK včetně odvodů i odv.FO
platy - ostatní osobní náklady
účelová dotace pro učitele 1. třídy
fond odměn
účelová dotace - Další cizí jazyk N
RP Zvýšení platů ped. pracovníků; UZ 33051, 33052 vč. odvodů
zákonné odvody sociální a zdravotní pojištění
ONIV učebnice, majetek, ochranné oděvy, zdrav. prohl., DVPP
odvody FKSP (1 % z hrubých mezd)
Projekt EU "Cloud je budoucnost vzdělávání"
výdaje na učebnice, uč. pomůcky
spotřeba potravin
spotřební materiál, DDHM
dlouhodobý drobný nehmotný majetek
spotřeba el. energie, plyn, voda
opravy a udržování
cestovné, školení ostatní
služby, poštovné, praní prádla, k výp. technice, nájemné
telefony, výuka rodilý mluvčí AJ
ostatní náklady (tržby za prac. sešity, dopravu-hradí žáci, SRPŠ)
školní družina bez energie
z toho: hospodářská činnost
náklady na platy pracovníků včetně náhrady za nemoc
zákonné odvody sociální a zdravotní pojištění
zákonné pojištění odpovědnosti
odvody FKSP (1% z hrubých mezd)
spotřeba potravin
ost. spotřeba materiálu
spotřeba el. energie, plyn, voda
ostatní služby
Výsledek hospodaření:
6 987 000,00 Kč
53 803,04 Kč
29 000,00 Kč
140 000,00 Kč
31 000,00 Kč
6 100,00 Kč
75 837,00 Kč
2 375 685,00 Kč
270 362,37 Kč
69 952,63 Kč
64 320,00 Kč
16 591,00 Kč
921 928,01 Kč
400 883,52 Kč
254 500,01 Kč
488 810,86 Kč
203 230,51 Kč
27 372,76 Kč
316 840,26 Kč
24 513,34 Kč
334 631,76 Kč
20 959,30 Kč
13 113 321,37 Kč
234 182,00 Kč
75 381,00 Kč
1 133,00 Kč
2 699,82 Kč
404 675,77 Kč
738,00 Kč
61 317,00 Kč
23 223,04 Kč
803 349,63 Kč
62 234,00 Kč
Zpracovala: Kozumplíková
XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Podali jsme žádost o dotaci v rámci rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v
nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015 v Praze dne 29. 8. 2014; č. j. MSMT-
- 34 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015
26901/2014-1. Kvůli nedostatečnému množství finančních prostředků jsme však tuto dotaci
nezískali.
Dále jsme se zapojili do projeku „Cloud je budoucnost vzdělávání“, který akceptovalo MŠMT
v Praze v rámci výzvy č. 51 z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. ZŠ
Vnorovy vystupuje v tomto projektu jako partner ZŠ Bučovice. Výše finančního příspěvku
pro naši školu je v celkové částce 577 840,- Kč. Projekt je zaměřen na podporu profesního
rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce.
Výzva č. 56 – Poznáním k porozumění
V rámci výzvy č. 56 MŠMT jsme získali dotaci na realizaci projektu zaměřeného na podporu
čtenářské a jazykové gramotnosti ve výši 896,4 tis. Kč.
XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
V letošním školním roce jsme se do programů celoživotního vzdělávání organizovaných
VŠ nezapojili.
XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů:
Kromě doplňkové činnosti, jejíž výnosy jsou uvedeny ve Výroční zprávě o hospodaření, která
je součástí této zprávy, jsme ve školním roce 2014/2015 dokončili realizaci projektu Cloud je
budoucnost vzdělávání“.
XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
V naší organizaci není zřízena odborová organizace, všechny záležitosti jsou projednávány,
případně schvalovány všemi zaměstnanci školy.
XV. Zhodnocení a závěr
Součástí práce celého pedagogického sboru byla ve školním roce 2014/2015 realizace
školního vzdělávacího programu v 1. až 9. ročníku. Aktivně jsme se zapojovali do přípravy
žáků na vědomostní i sportovní soutěže, organizaci mimoškolních akcí jak poznávacího a
naučného, tak i zábavnějšího charakteru. V průběhu školního roku jsme z dotačního programu
OP VK dokončili projekt „Cloud je budoucnost vzdělávání “ a probíhala příprava na realizaci
projektu v rámci výzvy č. 56 MŠMT na podporu čtenářské a jazykové gramotnosti. Naše
akce jsou prezentovány ve školním časopise Střípek, na www stránkách školy a v obecním
zpravodaji Vnorovské listy. Spolupráce se zástupci zřizovatele, členy Školské rady i SRPŠ je
velmi dobrá. Vždy se na ně můžeme obrátit se svými požadavky, společně řešíme problémy,
které se týkají chodu školy a problémů našich žáků. Poděkování za vstřícnost a pomoc patří
také všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě celoškolních akcí, zejména školního plesu a
muzikálu Šípková Růženka, a za ochotu a spolupráci během celého školního roku.
Ve Vnorovech dne 1. 9. 2015
Tato Výroční zpráva o činnosti byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2015 a projednána
s pracovníky školy dne 1. 9. 2015.
PhDr. Hana Tyllichová
ředitelka školy
- 35 -

Podobné dokumenty