ZÁKLADNÍ ŠKOLA Kpt. Nálepky, Charvatská Nová Ves

Transkript

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Kpt. Nálepky, Charvatská Nová Ves
1
Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7
Břeclav 6, 690 06, IČO: 63434504
Výroční zpráva o činnosti školy
2013/2014
Zpracovala: Mgr. Jitka Šaierová
Projednáno na pedagogické radě: 1. 9. 2014
Rada školy seznámena:
9. 10. 2014
2
Obsah
Výroční zpráva o činnosti školy ................................................................................................. 1
1.
Základní údaje o škole ........................................................................................................ 3
2. Mateřská škola........................................................................................................................ 3
3. Charakteristika základní školy ............................................................................................... 7
Údaje o počtu žáků ................................................................................................................. 7
Spolupráce .............................................................................................................................. 8
4. Rámcový popis personálního zabezpečení ............................................................................. 8
5. Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy ................................................................. 10
Údaje o zapojení pedagogů do DVPP v rámci celoživotního vzdělávání ............................ 11
6. Zapojení školy do rozvojových programů ........................................................................... 12
7. Projekty financované z cizích zdrojů ................................................................................... 12
8. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání ........................................................................... 13
9. Údaje o přijímacím řízení na střední školu, zápis k povinné školní docházce..................... 14
10. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI ..................................................................... 14
Ostatní kontroly .................................................................................................................... 14
11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy ................................................................................. 15
Environmentální výchova .................................................................................................... 27
12. Údaje o prevenci rizikových jevů, výchovné poradenství ................................................. 29
Prevence rizikových jevů ..................................................................................................... 30
Časový harmonogram programů a akcí MPP 2013/2014 .................................................... 31
Spolupráce s organizacemi a institucemi: ............................................................................ 31
Výchovné poradenství .......................................................................................................... 32
13. Školní družina .................................................................................................................... 33
Kroužky ................................................................................................................................ 34
Akce ŠD ............................................................................................................................... 34
14. Zařízení školního stravování .............................................................................................. 36
15. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013 ............................................................... 36
16. Základní údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery ........................... 37
3
1. Základní údaje o škole
Název školy
Identifikátor
IČO
Adresa
Právní norma
Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7
600 112 292
63434504
Kpt. Nálepky 7, 690 06 Břeclav 6
příspěvková organizace
Zřizovatel
Adresa
Město Břeclav
nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
Ředitelka školy
Webové stránky
Mgr. Jitka Šaierová
www.kptnalepky.cz
Součásti školy
základní škola
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
školní jídelna – výdejna
Rada školy
zřízena podle §167 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění
kapacita
kapacita
kapacita
kapacita
kapacita
300 žáků
67 žáků
77 žáků
280 jídel
83 jídel
Mgr. Lenka Horníčková - předseda
Martin Radkovič - místopředseda
Mgr. Anna Marečková - člen
Radka Kobrová - člen
Dagmar Benešová - člen
Kamila Rausová - člen
Základní škola je školou úplnou s devíti postupnými ročníky. Leží v okrajové části města Břeclav,
v Charvátské Nové Vsi, v klidném prostředí v blízkosti parku a lesa. Kapacita školy je 300 žáků,
v současnosti vzděláváme okolo 170 žáků. Součástí školy je také školní družina, školní jídelna s
výdejnou a mateřská škola. Ta sídlí v samostatné budově umístěné přes park, na ulici Tyršův sad.
2. Mateřská škola
Počet oddělení MŠ
3
Počet dětí v MŠ
Pedagog. zaměstnanci
Správní zaměstnanci
Celkem zaměstnanců
67
5
2
7
Přepočtený úvazek
5
2,087
7,087
4
Zaměstnanci MŠ
Hana Šimková
Jarmila Krejzová
Marcela Zajícová
Marie Kaňová
Anna Drobiličová
Renata Bartolšicová
Dana Vojáčková
SPgŠ
Učitelství na MŠ
UP Olomouc- spec. pg.
SPgŠ Kroměříž Učitelství na MŠ
SPgŠ Znojmo
Učitelství na MŠ
SPgŠ Znojmo
Učitelství na MŠ
SPgŠ Karlovy Učitelství na MŠ
Vary
Uklizečka MŠ – výdej stravy
Školnice MŠ – výdej stravy, topič
Ved.učitelka
1/ 25
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
1
1
1
1
1
1,087
1. Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku 2013/14
• provoz MŠ 6.00 h – 16.30 h
• přijato 67 dětí, plná kapacita MŠ
• třída Broučků - 18 dětí, z toho 3 děti integrovány /logopedicky /
• třída Hvězdiček - 27 dětí / 3 povolené výjimky /
• třída Sluníček – 22 dětí
• jednotlivé třídy - heterogenní
• s nepravidelnou docházkou – 0
• změny v počtu zapsaných dětí – 0
• dodatečné přihlášky, přijetí - 0
• výsledky zápisu - při přijímacím řízení do MŠ zapsáno 24 dětí – 21 dětí přijato
+ 3 na výjimku
• odklad školní docházky – 3 děti z důvodu školní nezralosti
2. Výchovně vzdělávací proces
Výchova a vzdělávání vychází ze ŠVP PV Barevný rok.
Součástí ŠVP je třídní vzdělávací program, který obsahuje 10 tematických okruhů, rozdělených
do týdenních tematických celků. Jednotlivé celky se dle aktuálních potřeb měnily a doplňovaly.
Jednotlivé projekty reagovaly na aktuální situace /svátky, roční období, významná výročí,
události…/. Při výchovně vzdělávací práci je důsledně respektován individuální přístup k dětem
podle jejich potřeb, schopností a zájmů. Na estetičnosti budovy a prostorů MŠ se děti podílejí
samy a vytváří tak neopakovatelnou atmosféru MŠ.
3. Oblast materiálního vybavení a oprav
• třída Sluníček byla k novému školnímu roku vybavena novým moderním nábytkem
• zrealizovala se výměna dveří v 1. patře a bezpečnostní zábrana u schodiště
• budova MŠ a zařízení prochází pravidelnými bezpečnostními a hygienickými revizemi,
závady jsou průběžně odstraňovány
• z bezpečnostních důvodů byla pořízena vstupní brána na zahradu.
• Město Břeclav provedlo v rámci EU zateplení budovy MŠ
5
4. Spolupráce se ZŠ, rodiči a ostatními partnery
Základní škola
• S úsměvem do školy
• spolupráce se ZŠ, pravidelné návštěvy dětí, konzultace připravenosti dětí na vstup do
školy, pořádání společných slavností s prvními ročníky
• společné hodiny tělocviku
• mikulášská besídka
• společné posezení u vánočního stromečku
• dětská sportovní olympiáda
• ukázka práce hasičů na hřišti
Rodiče
Pravidelná spolupráce s rodiči – informace pro rodiče o programech předškolního vzdělávání a
vývoji dětí, nabídka poradenského servisu v otázkách výchovy a rozvoji dovedností. Spolupráce
je velmi různorodá a má stoupající tendenci.
Akce pro děti a rodiče
 Mámo, táto, pojď si hrát – výroba draků, dýňování
 zdobíme vánoční stromečky a pečeme z vizovického těsta
 zdobíme velikonoční kraslice
 vystoupení dětí – Den matek v rámci projektu Interkulturní výchovy
 Den otevřených dveří
 oslava MDD – soutěže, táborák
 slavnostní rozloučení s předškoláky, pasování na školáka, ukončení školního roku
diskotékou
Ostatní partneři
 spolupráce s Městskou knihovnou, hasiči, kynologickým klubem,Policíí Břeclav
 MÚ- zimní stadion – seznámení s ledovou plochou, základy bruslení
 spolupráce s dětským centrem Planetka v Břeclavi
Akce MŠ
 divadla v MŠ - 1x za měsíc
 výstava ovoce a zeleniny ve Valticích v Muzeu vinařství
 návštěva divadla Radost v Brně
 Mikuláš – „Tetiny“, sokolovna CH. N. V.
 Vánoční pohádka spojená s vánoční besídkou
 divadelní představení v kině Koruna v Břeclavi
 Masopust - karneval
 kouzelnické představení
 Zdravé zoubky - přednáška v MŠ
6





geografická přednáška v Planetce „Zeměználek“
výlet do Hodonína do ZOO
dětský den „ Noc v ZOO“ v Planetce Břeclav
výchovný koncert O zvířátkách na našem dvoře
návštěva knihovny – ilustrace J. Lady, pohádka
Zájmové kroužky
 Angličtina hrou – Mgr. Lingová
Projekty
 ŠVP - Roční putování se sluníčkem
 S úsměvem do školy – příprava předškoláků na ZŠ, spolupráce ZŠ a MŠ
 Pes Logopes ve školce – rozvojový program MŠMT Podpora logopedické prevence
v předškolním vzdělávání 2013. Získaná částka 97 000,- se využila na materiální
vybavení a rozvoj řeči a komunikačních schopností u dětí předškolního věku včetně
spolupráce s rodiči
 Němčina – Interkulturní vzdělávání dětí, mládeže a pedagogů
Návštěva pekárny v Poysdorfu, setkání dětí z rakouského Walterskirchenu v naší mateřské škole,
návštěva školky v Rakousku spojená s besedou se včelařem
Soutěže
reprezentace ve výtvarných soutěžích
 Týden mobility - 2. místo
 Lada očima dětí – výběr z díla - 1., 2., 3. místo
 Země tučňáků - 2. místo
7
5. Využití poradenských služeb
 PPP Břeclav - vyšetření školní zralosti, vyšetření dětí se speciálními spotřebami,
problematika školního vzdělávání
 SPC Brno, Veslařská, pobočka Hodonín - logopedická depistáž, integrace
6. Multikulturní výchova
Děti se vhodnou formou /výběr pomůcek/seznamovaly s odlišnými kulturami a snažily se chápat
odlišné kulturní zvyky. Na závěr výtvarná soutěž.
7. Prevence rizikového chování
Na začátku školního roku jsme dětem nastavily pravidla chování, která v průběhu roku
periodicky připomínáme. Doprovázena jsou obrazovým materiálem, který se vztahuje ke
konkrétním pravidlům.
Učitelky rovněž rozvíjejí pozitivní mezilidské vztahy, úctu k životu druhého člověka a respekt
k individualitě každého jedince.
Průběžně jsou sledovány sociální projevy dětí, výuka je zaměřena na vhodnou adaptaci do
kolektivu a vytváření celkového pozitivního klima v MŠ. Široká nabídka aktivit přispívá
k budování zálib a zájmů již od útlého věku a působí preventivně.
Podrobná analýza - evaluace šk. roku 2013/14 je zpracována jako součást dokumentace MŠ
(termín do srpna 2014).
3. Charakteristika základní školy
Areál základní školy sdružuje 2 budovy (červenou a žlutou), sportovní halu a dílny. Nedaleko
školy je vytvořena přírodní učebna.
V žluté budově jsou umístěny 1. - 4. třída, v podkroví jazyková učebna a 2 oddělení školní
družiny s kapacitou 77 dětí. Od září 2013 funguje třetí oddělení školní družiny, umístěné v jedné
z kmenových tříd. Prostory pro výuku jsou dostatečné, každá třída na 1. stupni má relaxační kout.
V červené budově jsou umístěny kmenové třídy 5. - 9. ročníku a odborná učebna ICT s 25
pracovními stanicemi. Téměř všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi.
Údaje o počtu žáků
Údaje jsou zpracovány dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2013
Počet tříd
1. stupeň
5
2. stupeň
4
Celkem
9
Celkový počet žáků v 1. ročníku : 28
Počet ročníků
5
4
9
Počet žáků
103
71
174
Prům. počet
žáků na třídu
20,6
17,75
19,33
8
Spolupráce
• Město Břeclav
• Charvatčané
• IQ Roma servis
•
•
•
•
kulturní, sportovní a jiné vzdělávací akce a aktivity
kulturní akce
interaktivní programy pro žáky, individuální doučování
romských dětí
knihovna
besedy, knihovnické lekce, soutěže
Duhovka
T-ball, keramické dílny, tematické programy, projektové
aktivity
Lokomotiva – volejbalový oddíl
volejbalová přípravka
Salma o.s.
charitativní zázemí pro společné akce se stacionářem UTILIS
4. Rámcový popis personálního zabezpečení
Celá organizace zaměstnává 32 zaměstnanců, 22 pedagogů (z toho 2 na MD) a 10 správních
zaměstnanců. Z toho v základní škole pracuje 13 učitelů a 2 vychovatelky. Pedagogický sbor
základní školy je až na jednoho muže - učitele – ženský a až na výjimku kvalifikovaný (jedna
učitelka letos v květnu ukončila bakalářské studium učitelství speciální pedagogiky na MU Brno
a pracovala zatím na škole na částečný úvazek).
Na škole pracuje také kvalifikovaná výchovná poradkyně, metodička prevence rizikových jevů i
koordinátorka EVV absolvovaly zákonné specializační studium.
Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb
*) veškeré údaje nezahrnují pracovníky MŠ
Celkový počet pedagogických pracovníků
17
(včetně vychovatelek a MD)
Z toho odborně kvalif. dle z.č. 563/2004 Sb. 16
Nepedagogičtí pracovníci
8
Pedagogičtí zaměstnanci
Jméno
Vzdělání
ZŠ
Mgr.Jitka
Šaierová
Mgr.Lenka
Horníčková
Mgr.Lenka
Damcová
Aprobace
Prac. zař.
třídnictví
Úvazky
PdF UJEP Brno
Učitelství pro I. St. ZŠ
ŘŠ
1
PdF UP Olomouc
Učitelství pro I. St. ZŠ
Zástupce ŘŠ
1
PF
JČU
Budějovice
Č. JA, JČ
MD
9
Ing.Miroslava
Malhocká
Mgr.Ludmila
Dobešová
Mgr. Veronika
Hasilová
Mgr.Helena
Kaňová
Mgr.Anna
Marečková
Mgr.Anna
Slavíková
Mgr. Bohumíra
Struhárová
Mgr. Bohuslava
Pížová
Mgr.Josef Tichý
Eva Vymyslická
Ing.Linda
Venosová
Blanka
Banasiková
Soňa
Chmelková
Bc.Alice
Brychtová
VŠE Bratislava
VUT Brno
PF UP Olomouc
Pg. studium pro učit.
všeob. vzděl. a odb. před.
7.tř.
1
3.tř./ VP
1
PdF UO Olomouc
JN, TV
5.tř.
1
PdF UJEP Brno
Učitelství pro I. st. ZŠ
2.tř.
1
PF UJEP Brno
Tv-Z
8.tř.
1
PřF UJEP Brno
M-F
9.tř
1
FF Ostrava
JČ-D
MD
PdF UJEP Brno
JČ -D
PdF UJEP Brno
OU Ostrava
MZLU Brno, PdF
MU Brno
SPgŠ Znojmo
Zástup za
MD
4.tř.
1.tř.
6.tř./ ICT
Učitelství pro I. st. ZŠ
Učitelství pro I. st. ZŠ
Zahradnictví, DPS- učitel
odborných před. na SŠ
Učitelství pro MŠ
vychovatelka
Asistent pg
SPgŠ Znojmo
Vychovatelství
MU Brno
NJ, speciální pedagogika
Učitelství pro MŠ
Věkové složení pedagogů
Věk
Do 35 let
35 – 50 let
Nad 50 let
Prac. důchodci nepobírající důchod
Prac. důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená
Provozní zaměstnanci
Alžběta Komárková
Eduard Hladík
Anna Pochylá
Hospodářka
Školník
Uklizečka ZŠ
Učitelé
Ženy
3
6
3
0
2
14
2
Muži
0
0
1
0
0
1
0
0,975
0,925
0,975
1
1
1
1
Vychovatelka
0,82
0,35
0,85
Učitelka
0,36
10
Petra Janošková
Hana Fibingrová
Věra Chorvátová
Pavla Janošková
Sylva Trebulová
Uklizečka ZŠ
Vedoucí ŠJ
Vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka
0,9
1
1
1
1
5. Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy
Pro další vzdělávání je vypracován plán DVPP, vzdělávací akce jsou zařazovány také dle
aktuální nabídky.
Letos jsme zorganizovali 2 semináře pro celý učitelský sbor v prostorách školy:
 první pomoc
 klima třídy a školy, právní vědomí učitele, legislativa v praxi
Součástí vzdělávání je také nákup a odběr odborných časopisů, knih a vzdělávacích programů.
ZŠ
TYP KURZU
Právo ve škole
Školení první pomoci pro pedagogy
Vybrané aktuální otázky šk. managementu
Zákon o pedag. prac. a pracovně právní
problematika ve školství
Studium vých.poradce
Právní odpovědnost učitelů ZV
Reedukace dysortografie
Doplňková činnost
BOZP
Stravování
Základy řízení a kontr. Mechanismy uplatňování
při činnosti školní jídelny
Zákoník práce ve školské praxi
Celostátní konference Úpravy RVP
Školní vzdělávací program – změny
Inspekce práce po změnách zákoníku
Poruchy identity romského dítěte
Právní odpovědnost učitelů ZV
Vybrané aktuální otázky školského managementu
Zákon o ped. prac. a pracovněprávní problematika
ve školství
Reedukace dysortografie
Novela právních předpisů
POČET
1
13
1
1
CENA
0
3 000
1730
998
1
1
1
1
4
1
1
13400
1694
700
600
1200
600
1300
1
1
1
1
1
1
1
1
600
1200
200
1300
50
1694
1730
998
1
1
700
500
11
Nápadní do ČJ
Občanský zákoník
Riskuj-využití POWERPOINTU
Kázeň a klima školy
EU
Budování pozitivního vztahu k matematice
Počítačová podpora výuky fin. gram. na ZŠ
Splývavé čtení
Splývavé čtení
Geometrie, čtyřúhelníky a tělesa - hranoly v 7. r.
Dobré nápady pro výuku inform. na 2. st. ZŠ
Jak efektivně zapojit PC do výuky cizích jazyků
Metody aktivizace a motivace žáků ve vyučování
na 1. st. ZŠ
Příprava na hodinu angličtiny
Dalších 49 fyz. experimentů, které se nevešly do F
MŠ
Školení první pomoci pro pedagogy
Rozvoj grafomotorických dovedností
Relaxační techniky
Vítejte u nás
Jak inovovat šk. vzd. program MŠ
Neklidné dítě – problém zvaný ADHD
Neklidné dítě – problém zvaný ADHD
Změny v právních předpisech
Smart
Vítejte u nás
Rozvíjení jazykových schopností
Za logopedií na Zlínsko
1
1
3
16
638
1100
2995
8000
1
1
2
2
1
1
1
1
500
1500
1800
1800
480
800
1200
1600
1
1
490
999
3
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
300
550
550
400
600
550
550
1100
2
480
2200
660
Údaje o zapojení pedagogů do DVPP v rámci celoživotního vzdělávání
2010-2014
1. Mgr. Anna Marečková – Koordinátor EVVO - Mendlova univerzita Brno – Environmentální
vzdělávání pro pedagogy
2. Mgr. Bohumíra Struhárová – Výchovný poradce – MU Brno, Kvalifikační studium
výchovného poradenství, na mateřské dovolené
3. Mgr. Veronika Hasilová – metodik prevence - DDM Strážnice, Radějovská 848 - studium pro
výkon specializovaných činností- prevence sociálně patologických jevů
12
6. Zapojení školy do rozvojových programů
RP MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2013 s pracovním názvem
Pes Logopes ve školce (září – prosinec)
Projekt byl zaměřený na rozvoj řeči a komunikačních schopností u dětí předškolního věku včetně
spolupráce s rodiči. K aktivní spolupráci děti motivovala postavička psa Logopsa, kterou děti již
znaly a navazovala na naučnou edici s vypracovaným vlastním projektem.
Logopedická prevence probíhala ve třech úrovních:
1
individuální práce s dětmi s vícečetnými vadami
Těmto dětem se věnovala ve třídě s kapacitou 18 dětí kvalifikovaná pedagožka.
2
logo kroužky pro děti s méněčetnými vadami
3
prevence pro všechny děti formou jazykové a řečové výchovy.
Získané finanční prostředky ve výši 97 000 Kč byly využity nejen na logopedickou prevenci,
rozvoj a nápravu řečových dovedností dětí, ale i na materiální vybavení (interaktivní tabule
s vybavením, fotoaparát, nadstandardní pomůcky pro jazykovou výchovu a odbornou literaturu).
7. Projekty financované z cizích zdrojů

EU peníze školám z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Z.1.07/1.4.00/21.3008
Přidělené prostředky ve výši 1 0013 800 Kč byly použity na zlepšení vzdělávacích podmínek
školy, zejména v oblasti informačně komunikačních technologií a interaktivní výuky a na další
vzdělávání pedagogických pracovníků. Do výše uvedeného projektu byla škola zapojena od
1. 9. 2011 a letos koncem února byl projekt ukončen.
13
8. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání
Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník
Počet žáků
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. st.
6.
7.
8.
9.
Celkem za II.
st.
Celkem
za
školu
Prospělo
Neprospělo
Opakují
26
19
23
12
22
102
14
21
23
14
72
Prospělo
s vyznamenání
m
25
18
14
7
14
78
4
9
7
7
27
0
1
9
5
8
23
9
11
16
7
43
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
2
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
2
174
105
66
3
3
2. Hodnocení chování
Stupeň z chování za I. pololetí
1
2
3
Počet
Stupeň z chování za II. pololetí
1
2
3
Počet
172
1
1
169
1
2
% z počtu všech žáků školy
98,25%
0,58%
1,16%
% z počtu všech žáků školy
98,85%
0,57%
0,57%
3. Celkový počet neomluvených hodin za šk.r. 2013/2014 : 230
Za I. pololetí 29 neomluvených hodin, za II. poletí již 201 hodin, z toho 185 neomluvených
hodin měla Jesika Danihelová – žákyně 6. třídy, proto podala ředitelka školy oznámení na její
rodiče pro podezření za zanedbání povinné školní docházky.
Průměr na jednoho žáka: 1,32
14
9. Údaje o přijímacím řízení na střední školu, zápis k povinné
školní docházce
Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Školní rok 2013/14
SOŠ
Počty žáků přijatých
Gymnázia
4 leté studium
1
SOU Konzervatoř
10
3
%
7,143%
71,43%
21,429%
Počet
3
0
24
Počet odvolání
0
0
0
0
Počet vycházejících žáků ZŠ
Ročník
Počet žáků
14
9. ročník
3
5. ročník
Celkem
17
Zápis k povinné školní docházce
Rozhodnutí
O odkladu povinné školní docházky § 37
O dodatečném odložení povinné škol.doch. § 37
Další dle § 165,odst.2 ŠZ
Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 2013/2014: 31
Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 2014/2015: 2
10. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
V letošním školním roce nebyla provedena kontrola ČŠI.
Ostatní kontroly
VZP:
Kontrolou byl zjištěn přeplatek, který byl vrácen. Dodržování oznamovací povinnosti, přehledy
plateb, oznamovací povinnosti- nebyly shledány závady.
OSSZ:
Dodání chybějících přihlášek a odhlášek, jinak bez závad
Hygienická stanice Břeclav: bez závad
15
11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy
Zájmová činnost
• povinně volitelné předměty
• kroužky
• volnočasové aktivity – třídní, družinové a školní akce
Povinně volitelné předměty:
6. ročník
Sportovní hry /1
Kondiční cvičení /1
Mgr. A.Marečková
Mgr. V.Hasilová
7. ročník
Sportovní hry /1
Kondiční cvičení /1
Mgr. A.Marečková
Mgr. V.Hasilová
8. ročník
Informatika /1
Ing. L.Venosová
9. ročník
Finanční gramotnost /1
Informatika /1
Ing. M. Malhocká
Ing. L. Venosová
Kroužky školní
Název kroužku
Vedoucí kroužku
Dyslektický kroužek
Mgr. Helena Kaňová
1. – 9. třída
Blanka Banasiková
1. – 9. třída
Atletický kroužek
Mgr. Eva Vymyslická
1. - 5. třída
Vaření
Mgr. Helena Kaňová
1. -5. třída
Němčina / EU projekt
Bc. Alice Brychtová
1.- 3. třída
Němčina / EU projekt
Mgr. Veronika Hasilová
4.,5.,6. třída
Výtvarné odpoledne/ šd
Kroužky jsou zpoplatněny 250 Kč za pololetí.
Externí
Jazyk anglický
Biblický
Softball
Volejbal. přípravka
1.,2.,3. třída
1.-5.třída
2.-7.třída
1.-5.třída
16
Volnočasové aktivity – třídní, družinové a školní akce
Prezentace na veřejnosti, tradiční školní akce:
 Vítání prvňáků

Pasování na čtenáře
V úterý odpoledne 29. 4. 2014, byli žáci za přítomnosti svých rodičů a příbuzných
pasováni na čtenáře. Při této příležitosti jim byla slavnostně předána čítanka. Program byl
doplněn soutěžemi pro děti i rodiče.

Opékání na školním dvoře
Společenská akce pro žáky a jejich rodiče, (úkoly na stanovištích jako povozit se v kolečkách,
střelit si na fotbalovou branku, hodit na cíl a trefit se klaunovi do úst, zaskákat si v pytli nebo
zkusit se projít po laně, pro nejmenší byla připravena jízda na poníkovi nebo malování na trička
a na obličej). Všichni si mohli opéct špekáček. Celou akci uspořádal a zrealizoval školní
parlament za pomoci pedagogů.
17

Loučení s deváťáky
Slavnostní ukončení škol. roku se zábavným kulturním programem žáků, prezentací školních
prací a se slavnostním rozloučením a předáváním vysvědčení deváťákům . Akce proběhla
v sokolovně pro rodiče a veřejnost
 Den otevřených dveří
Den otevřených dveří je již každoročně pro rodiče možností nahlédnout do výuky našich
žáků a i letos se konal v předvánoční době. Byl spojen se slavnostním odpolednem, kde se
sešli žáci, rodiče a učitelé naší školy, aby společně prostřednictvím krátkého
vánočního programu sdíleli atmosféru blížících se vánočních svátků. Nedílnou součástí
setkání byla již tradičně pořádaná Burza hraček, které do ní věnovali rodiče a děti a
výtěžek
z prodeje
těchto
předmětů
včetně
drobných
výrobků žáků byl i letos společným příspěvkem na dobrou věc. Tento rok byl výtěžek
burzy věnován místnímu stacionáři UTILIS, který se stará o handicapované děti.
 Kafka – školní časopis
 Charitativní aktivity
Burza hraček - Na burze si zájemci mohli zakoupit některou z hraček, které věnovali žáci.
Výtěžek z prodeje už tradičně škola věnuje na charitativní účely.
Předání finančního daru centru UTILIS
Dne 21. 12. 2013 proběhlo předání finančního výtěžku ze školní burzy dětem z centra UTILIS
přímo u nich ve stacionáři. Součástí odpoledne byla i malá vánoční besídka, které jsme se
aktivně zúčastnili.
18
Sběr víček pro Danielku – Danielka nevidí, nemluví a je postižena těžkou dětskou mozkovou
obrnou. Sběrem chceme pomoci získat prostředky na speciální vozík pro handicapované děti.
Nejbohatší ekosystémy planety Země, vzdělávací projekt na 5 let. Přednášky se zabývají
ochranou divoké přírody jihovýchodní Asie. Vstupné je přímou podporou 1. české soukromé
rezervace Green Life v Indonésii.
Mandaly dětem - vernisáž celostátní výtvarné charitativní soutěže. Výstava v Brně probíhala v
březnu, od dubna putuje po celé ČR, výtěžek z prodeje mandal bude věnován charitativnímu
sdružení Janus, jenž se věnuje dětem, mládeži a mladým dospělým, kteří vyrůstali nebo stále
vyrůstají v náhradní péči.
Čtení pomáhá – do projektu „Čtení pomáhá“ jsou zapojeni téměř všichni žáci školy od
3. ročníku. Je jednou z mnoha aktivit podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti.
Ostatní školní akce:
Akce organizované školou
Název akce
EVV
Farma Salma
Poznej lužní les - Kančí Obora (MÚ)
Cvičení v přírodě
Ekosystémy (tropický deštný prales, Korálový útes
Kultura
Mahenovo divadlo, Brno –
(divadla, filmy, Divadlo Uh. Hradiště - Lucerna
koncerty)
Divadlo Polárka, Brno
Domino Theatre, Brno (anglické divadlo)
Divadelní představení, Brno ( německé)
Popelka – benefiční představení
Divad. představení, DK Břeclav - Hurvínek
Výstava betlémů, Hodonín
Kino Koruna
Ročník
1.,2.,3.
4.
3.
5.- 9.
4.
5.- 9.
Šd.,2.,3.
8., 9.
7. – 9.
1. – 9.
1. – 5.
4.
1.-9.
19
Knihovna
Besedy,
přednášky,
vzdělávací
pořady
Prevence
Tělovýchovné
aktivity
Ostatní akce
Beseda se starostou
Knihovnické lekce
Planetárium Brno
Beseda o Číně
Zdravé vaření – ukázka, oběd, fma Lagris
Muzeum hraček Lednice
Muzeum Břeclav - Merkur
Ptáci jižní Moravy
Ekologicko-přírodovědná exkurze do Lednice
Peer programy
Vrstevnické programy
9.
1.- 9.
1.,2.
Minivolejbal
Plavání (40 hod.)
Bruslení
Předvánoční sportovní dopoledne - žákovské a
učitelské týmy (přehazovaná, volejbal, vybíjená)
Školní výlety
Slavnost Slabikáře
Barevný týden
Mikuláš (organizováno školním parlamentem)
Karneval
Vánoce ve ŠD, ve třídách
Týden mobility - Bezpečnostní složky – ukázky
zásahu, dopravní soutěž
Dopravní výchova
Den imunity – sport, tanec
Malované tašky – vánoční dílna
1.-4..
2., 3.
1.- 9.
5.- 9.
Vzdělávací a naukové soutěže, olympiády
Název soutěže
Kolo
O nejlepšího němčináře
školní
Přírodovědný klokan
školní
Nej přírodopisec
školní
Nej převaděč fyzik. jednotek
školní
Nej znalec chemic. názvosloví
školní
Matematický klokan
Kraj., celost.
Pythagoriáda
okresní
Pišqorky
Olympiáda z anglického jazyka
okresní
Olympiáda z dějepisu
školní
Olympiáda z českého jazyka
okresní
Ročník
7. – 9.
8. – 9.
6. – 9.
6. – 9.
8.,9.
2. – 9.
5. – 9.
8, 9.
6. – 9.
6. – 9.
8. - 9.
1.-9.
1.
2.,3.,4.
1. – 9.
6., 7.
6.
5.,7.,8.
1.- 9.
1.
1.-9.
MŠ, 1.st.
3.
ŠD, 1.- 4.
4.-9.
4.,5.
1.-9.
ŠD, rodiče
Umístění
1.místo
3.místo
6.,7. místo
7.,10. místo
20
Olympiáda ze zeměpisu
Finanční gramotnost
Recitační soutěž
Dopravní soutěž - Besip
Mezinárodní den Pí
okresní
krajské
okres
okresní
školní
6. – 9.
9.
1. – 9.
6. – 9.
6. – 9.
10.,10.
3.místo
3.místo
Finanční gramotnost - celostátní soutěž
Letošní rok se žáci 9. třídy v rámci výuky Finanční gramotnosti zúčastnili již 5. ročníku
celostátní Soutěže Finanční gramotnost vyhlášenou MŠMT.
Vítězové školního kola Silvie Štěpánková, Leona Balgová a Igor Korčák vytvořili tříčlenný tým
pro účast v okresním kole a umístili se na 1. místě, ze kterého postoupili do krajského kola a
umístili se na pěkném 3. místě.
Matematický klokan
Každoročně se žáci 2. - 9. třídy
zúčastňují mezinárodní
matematické soutěže
“Matematický klokan”. Letos v
kategorii Klokánek (4. a 5. tř.)
získal žák 5. třídy Tomáš
Baránek maximální počet - tedy
100 bodů a umístil se spolu se
stejně úspěšnými žáky na 1.
místě v rámci školního,
oblastního, republikového a
vlastně i mezinárodního kola.
Výtvarné a hudební soutěže
Název
Pod modrou oblohou (VV)
Malujeme Vánoce
Zdraví a my
Lužní les na jaře
Mandala dětem
Tělovýchovné a sportovní soutěže
Název
OVOV- odznak všestrannosti
olympijských vítězů
Šachy
Třída
6. - 9.
7. – 9.
1. – 9.
ŠD
Kolo
celostátní
Umístění
1., 2 x 3., 4
2 x 1., 2 x 2., 3.
1., 2 x 2., 5.,6.
Celostátní
charitativní
Třída
6. – 8.
Kolo
okresní
1. - 5.
Okresní
krajské
Umístění
1. místo
12. místo
21
Přespolní běh
Mc Donald cup
Přehazovaná (organizace)
Veslování na trenažérech
6. – 9.
1.- 5.
6. - 9.
5. - 9.
Coca cola Cup
Pohár rozhlasu
OBŠ
6. – 9.
7 .-. 9
1., 2.
.
okresní
okresní
okrskové
pořadí škol
okrskové
okresní
3. – 5.
6. – 9.
Orion Florbal cup
E on city cup
5. - 7.
1. – 5.
2.,3. místo
1.,2x2.,3.,
2.
1.
3. / st. žákyně
3 x 1. místo
4 x 2. místo
4 x 3. místo
2 x 1. místo
2 x 2. místo
3 x 3. místo
3 x 1. místo
1 x 2. místo
okrskové
2. místo
Nejúspěšnější žáci v krajských kolech soutěží byli oceněni starostou města
Projekty, projektové vyučování
Název akce
Poznej LVA
Pasování na čtenáře
Záložka do škol
Den Slabikáře
Flora a fauna lužních lesů
Zdravé zuby
Pohádkový indiánský den
Popis akce
LVA, ekosystémy, salety
S programem i pro rodiče
Celost. projekt, Slovensko
ročník
3., 4.
1.
3., 8.
1..
2., 3.,4.
1.,2.,3.,4.
1.
22
Slované
Příchod,
tradice,
Slovanů ….SVČ Duhovka
Domácí zvířata
Slovní druhy
Hravě žij zdravě
2.
2.
Internetový kurz zdravého životního 5.
stylu, soutěž
8., 9.
Fyzika nejen teoreticky
řemesla 1.,2.,4.,5.
Den Země
šd
1.- 5.,
6. – 9.
Rozumíme penězům – Finanční FG – řešení reálných fin. situací 9.
svoboda
formou deskové hry
Etnické skupiny
Projektové vyučování
9.
Wetter, Schule, Mein Tag
Projektové vyučování - němčina……
9.,8.
Meine Familie, Die Familie von
7.
Telefongespräch, Mein Brief
7., 8.
Ich – meine Hobby, Wohnung
9.
Was essen wir gern?
8.
Einkaufen – Im Geschäft
8.
Meine Haustiere
9.
Die Einladungskarte, Meine
8.
Woche
Meine Freizeit
9.
My favourite city
….angličtina…..
9.
My school
5.
My comic
6. – 9.
My future
8.
The recipe
7.
We´ re going to London
7. – 9..
Halloween
tematicky zaměřené 2 vyuč. hodiny
3.
Projekt „ Stromy nedávají jen kyslík…“
Třídy: 6., 7., 8., 9
Předměty: PŘ, CH, M
Popis činnosti: Žáci v jednotlivých předmětech zpracovali téma Stromy z různých hledisek –
z botanického, chemického i matematicko-fyzikálního. Zabývali se tradičními i méně známými
poznatky o stromech. Například fotosyntéza (Ch), tvorba kyslíku - množství, cena vč. výpočtů
(M, F), strom jako klimatizační zařízení (M, F), stromy a zdraví (Př), zajímavosti (Nej…,
stromový horoskop, stromy jako národní symboly, vaření „ze stromů“ – Př).
Organizace: žáci pracovali na zadaných tématech ve skupinách (2-3 žáci), s pomocí internetu
získali a zpracovali informace.
23
Halloween
Branný den
Karneval
24
Fyzika nejen teoreticky…
Sedmáci si v březnu v rámci hodiny fyziky vyzkoušeli a ověřili některé fyzikální teorie na
praktických pokusech… Věnovali se Newtonovým pohybovým zákonům, hledali těžiště těles,
objevovali vlastnosti kapalin… Pracovali ve skupinkách, vše důkladně zapisovali, kreslili
a “praktická” fyzika se jim opravdu podařila.
Projekt Finanční svoboda
V červnu letošního školního roku byl do výuky Finanční gramotnosti opětovně zařazen
osvědčený a oblíbený výukový program Finanční svoboda v rámci pětihodinové skupinové
aktivity žáků 9. třídy. Formou deskové hry se žáci pokusili být sami sobě finančními poradci a
rozhodovat tak o svých financích, činit významná investiční rozhodnutí a odzkoušet si reálné
finanční situace, se kterými se mohou setkat v běžném životě.
Hudební nástroje
Žáci 8. třídy vyráběli hudební nástroje v rámci učiva fyziky o zvuku. Nejdříve se něco naučili
z teorie, později vyhledali různé neobvyklé hudební nástroje, s nimi seznámili ostatní žáky.
Závěrem jako domácí úkol libovolný nástroj vyrobili, vtipně popsali a ještě nám na něj zahráli…
25
Modrý den - 2. duben – Světový den autismu
pořádá Modrá beruška, komunitní centrum rodičů a dětí s poruchou autistického spektra
„Schopnost přijímat druhého takového, jaký je, to je výraz kvality jedince i celé
společnosti“
Naše škola podpořila tento den tím, že jsme vytvořili nástěnku s informacemi, nejrůznějšími
odkazy a radami. Uspořádali jsme Modrý den, tj. každý žák třídy, který se aktivně zapojil, měl na
sobě modré tričko, mikinu.
Zapojení do projektů:
 Záložky - česko-slovenský projekt na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti
Záložka do knihy spojuje školy, stoupá zájem škol o spolupráci se slovenskými školami,
děti si nacházejí nové kamarády na Slovensku a vyrobené záložky putují oběma směry
přes hranice,
 Férová škola – zapojení do víceletého projektu EU na podporu inkluzívního vzdělávání a
individuální integrace, škola byla certifikována LLP jako „Férová škola“
 Němčina do škol v Břeclavi – projekt EU - již druhým rokem běží zájmový kroužek
němčiny, který je nabízen žákům 4., 5. a 6. třídy. Kroužek je zcela bezplatný, protože
jsme se zapojili do projektu z Evropského fondu pro regionální rozvoj nabízený
Obchodní Akademií Břeclav „Němčina do škol v Břeclavi“. Snahou je děti naučit hravým
a zábavným způsobem základům německého jazyka. Součástí tohoto projektu jsou i
výjezdy do Rakouska a společné akce u nás, na kterých se žáci setkávají se svými
rakouskými kamarády. Veškeré materiály jsou pro žáky v tomto kroužku zcela zdarma,
jsou hrazeny z projektu.
 Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů „Čím dříve, tím lépe“ – „Čím hravěji,
tím úspěšněji“ - ( Interkulturelle Bildung für Kinder, Schüler und Pädagogen ). Výuka
probíhá pod vedením lektorky, učitelky naší základní školy, která dětem v MŠ osvojuje
základy cizího jazyka, a to vesměs hravými formami, které děti nevytrhují z jejich světa
her, pohybu a zpěvu, ale obohacují ho o nový pohled, možnost porozumění a
dorozumívání se s blízkými sousedy. Maňásci, pohybové hry, zpěv, říkanky, hrací karty,
malování, rolové hry a kutění - to jsou nejčastější každodenní aktivity dětí v mateřské
škole.
Děti MŠ v rakouské pekárně
26


Projekt 72 hodin - Ruku na to - projekt plný dobrovolnických aktivit po celé ČR.
Někteří žáci naší školy sami vymysleli svůj vlastní projekt, jak pomoci ve svém okolí.
Zrealizovali zábavné odpoledne s programem pro děti se zdravotním postižením
z břeclavského denního stacionáře UTILIS.
ICILS - testování žáků 8. roč. v informační gramotnosti
získali jsme 5. místo v ČR mezi základními školami, v Jihomoravském kraji na 5. místě
hned za čtyřmi víceletými gymnázii.
Výuka ICT
Ve školním roce 2013/2014 se ICT opět každý den plně využívalo ve výuce na 1. i 2. stupni ZŠ.
Byl dokončen projekt „Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání“ v rámci operačního programu
„Vzdělání pro konkurenceschopnost“, vyhlášeného. Učitelé 2 roky velmi aktivně tvořili DUM –
digitální učební materiály, které si ověřili ve výuce předmětů ČJ, AJ, NJ, M, F, CH, PŘ, Z.
Materiály byly vytvořeny především v programu Smart Notebook, částečně i v SW Powerpoint.
Sady vytvořených materiálů jsou zaměřeny na procvičování učiva různých předmětů a témat.
Výstupy vedou k osvojení probírané látky, k lepší orientaci v daném učivu.
Letos byly vyměněny počítače ve sborovnách, sloužící pro přípravu pedagogických pracovníků,
dále byl dokoupen notebook pro učitelky MŠ. Starší, již nevyhovující počítače, budou umístěny
ve školní družině a mateřské škole.
Mateřská škola získala prostředky z Rozvojového programu MŠMT Podpora logopedické
prevence v předškolním vzdělávání, které využila na zakoupení interaktivní tabule Smart s
ozvučením, notebooku, dataprojektoru,
vše doplnil výukový software pro MŠ a
digitální fotoaparát.
Letos se opět naši žáci v rámci výuky
informatiky zapojili do mezinárodní
soutěže Pod modrou oblohou, pořádané
ZŠ Moravská Třebová, ul. Palackého.
Tématem letošního ročníku byla „Cesta“.
Naše obrázky tentokrát nebyly mezi
vítěznými. Přesto ale byly obrázky
Václava Šebesty z 7. třídy a Zuzany
Václav Šebesta – 7.
Knejzlíkové z 8. třídy mezi vybranými a
třída
vystavenými na výstavě, která bývá tradičně
slavnostně otevřena při vyhlášení vítězů.
Počítačová učebna byla po celý školní rok hojně
využívána ve všech předmětech k procvičování
učiva, k vyhledávání informací, atd. všemi třídami
– od 1. až po 9. třídu. Škola letos zakoupila
interaktivní učebnice a cvičení od firmy Fraus –
Zuzana Knejzlíková – 8. třída
Člověk a jeho svět pro 5. ročník – pro výuku
vlastivědy a přírodovědy. Výukový software pro hudební výchovu a dyslektický kroužek.
Naše základní škola byla vybrána do mezinárodního výzkumu informační gramotnosti ICILS
2013. 13. 3. 2013 se žáci 8. třídy zúčastnili testování, jehož realizaci v České republice zajišťuje
27
národní centrum zřízené v rámci České školní inspekce. Výzkum měl za úkol získat poznatky o
dovednostech žáků v oblasti počítačové a informační gramotnosti (CIL) v jednotlivých
zapojených zemích. Zjišťovalo se, jak dobře jsou naši žáci připraveni na studium, zaměstnání a
život v informační společnosti. Výsledky našich žáků byly vynikající, umístili se na 5. místě
v ČR mezi základními školami, v Jihomoravském kraji na 5. místě hned za čtyřmi víceletými
gymnázii.
I v aktuálním školním roce mají žáci možnost otestovat si své schopnosti na serveru Proskoly.cz,
který mají k dispozici nejen ve škole, ale i z domácího prostředí.
Environmentální výchova
Environmentální výchova je výchova k udržitelnému rozvoji, která vede ke zlepšování životní
úrovně lidí při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští
generace.
Environmentální výchova na naší škole je realizována výukovým předmětem v 6. a 7. třídě jednu
hodinu týdně. V hodinách využíváme pracovní listy, nové informace z této oblasti vyhledáváme
částečně na internetu a dále je zpracováváme do prezentací nebo referátů. Využíváme také
deskovou hru Ekopolis, kde řeší žáci různé jevy ve vztahu člověka ke svému okolí. Mnoho času
nám zabírá před Vánocemi organizace burzy hraček a nácvik scének s ekologickým tématem.
Prakticky provádíme úklid v okolí školy, třídění odpadu, chodíme na vycházky, kde pozorujeme
a poznáváme přírodu.
Projekty a aktivity, které byly realizovány v rámci celé školy:
Již v září se zúčastnili naši žáci eko-naučné akce Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu,
kterou uspořádal Jihomoravský kraj ve spolupráci se společností Elektrowin ve sběrném dvoře
Břeclav.
Každoročně se účastníme výtvarné soutěže, která je součástí kampaně DNY ZDRAVÍ, kterou
pořádá Zdravé město Břeclav v projektu Národní sítě Zdravých měst. Pro ocenění si jeli opět
žáci nižšího i vyššího stupně
V říjnu a v květnu proběhly přednášky vzdělávacího projektu Nejbohatší ekosystémy planety
Země. Přednášky se zabývají ochranou divoké přírody jihovýchodní Asie. Na každé přednášce
se žáci dozvědí informace o českém projektu Green Life na Sumatře, o ochraně deštného pralesa
a záchraně zvířat, na kterém se účastí na přednáškách projektu NEPZ přímo podílí. V letošním
roce proběhly dvě přednášky na téma: Savany a monzunový les a Mořské pobřeží tropického
pásu a mangrovový les. Současně proběhla sbírka plyšových hraček pro děti do Indonésie.
Mimo plán proběhla na naší škole akce Tonda obal, přednáška s praktickými ukázkami o třídění
obalů. Tuto akci organizuje společnost EKOKOM, společnost, která provozuje v ČR systém
sběru a recyklace obalových odpadů.
V listopadu jsme v rámci projektu Koza pro Tibet uskutečnili finanční sbírku na nákup kozy pro
nejchudší nomádské rodiny, žijící v Tibetu.
V prosinci, před Vánocemi již tradičně organizujeme Den otevřených dveří, jehož součástí je
burza hraček a scénky s ekologickým tématem. Finanční výtěžek z této akce byl letos předán
dětem z centra UTILIS.
28
Den Země
Žáci 1. – 4. třídy si připomněli, jak je důležitá naše zeměkoule a voda na ní. Po prezentaci žáci
dokázali správně odpovědět téměř na všechny otázky vodních strážců. Zajímavé informace si
společně zapsali do kapek vody. V pátek si vyšlápli pěšky vypátrat, jak se dostane voda ze země
až do našich domácností. Návštěva úpravny vody v Lednici byla poučným zážitkem
Žáci 5. - 8. třídy si zasoutěžili v AZ kvízu, kde v prvním kole museli projevit své znalosti
především v oblasti třídění odpadů. Ve druhém kole si prověřili přírodovědnou a geografickou
znalost našeho kraje. Během další hodiny všichni společně vyrazili na vycházku do lesa kolem
rybníka Smradlavá, kdy měli žáci za úkol určovat právě kvetoucí květiny. Po návratu do školy
zhlédli krátký dokument o vzniku Novomlýnských nádrží a zaniklé obci Mušov a
dokument o LVA.
Den Země 1. stupeň
Den Země 2. stupeň
V letošním roce jsme měli v plánu objednat program v Centru ekologické výchovy Mikulov, tato
organizace však ukončila svoji činnost. Jako náhradu za tento program jsme uskutečnili s 6. a 7.
třídou v květnu naučný cyklovýlet do nedaleké Lednice. Ing. Linda Venosová, absolventka
MZLU v Lednici, nás provedla Akademickou zahradou v areálu Zahradnické fakulty Mendelovy
univerzity, předvedla nám revitalizované slepé rameno řeky Dyje a v zámeckém parku jsme
s pomocí plánku hledali vzácné stromy.
Do environmentálního vzdělávání patří mnoho dalších akcí, projektů, výletů, přednášek
a vycházek, které na naší škole proběhly, které byly velmi zajímavé a úspěšné. Je to například i
lyžařský výcvikový kurz, preventivní akce a přednášky na téma Alkohol a drogy, Mezilidské
vztahy, Multikulturní lekce.
Lyžařský výcvikový kurz
Kopřivná – Malá Morávka
Termín: 6. – 10. 1. 2014
Účastníci: 20 žáků 6.– 9. třídy
Lyžařský výcvikový kurz proběhl ve SKI AREÁLU KOPŘIVNÁ v obci Malá Morávka.
Ubytováni jsme byli spolu se ZŠ Tvrdonice v ubytovně Mája.
Přestože byly sněhové podmínky všeobecně špatné, na blízké sjezdovce bylo dostatek
technického sněhu.
Výcvik probíhal ve dvou skupinách.
29
S ubytováním a s celkovými podmínkami jsme byli spokojeni.
Anglie – studijní poznávací pobyt
Vybaveni poznatky o pamětihodnostech Londýna se vydali naši žáci na pětidenní putování přes Německo, Belgii, Francii, ve francouzském přístavu Calais jsme se v časných ranních
hodinách dalšího dne nalodili na trajekt a za východu slunce dorazili do přístavu Dover.
Ve večerních hodinách proběhlo setkání s hostitelskými rodinami, které žákům dvě noci poskytly
ubytování a stravu a umožnily jim nahlédnout do soukromí a způsobu života standardní anglické
rodiny. Přijetí rodin (většinou černošských) bylo velmi vlídné a žáci tak mohli v jejich
společnosti prověřit svoji skutečnou zdatnost konverzace v anglickém jazyce.
Své zážitky a atmosféru zájezdu žáci přiblížili svým spolužákům ve škole ve svých prezentacích
z pořízených fotografií a videozáznamů.
12. Údaje o prevenci rizikových jevů, výchovné poradenství
Poradenské služby v základní škole
Údaje o zaměstnancích školy - počty
fyzický počet kvalifikace,specializace/dosažené vzdělání
výchovný poradce
1 VŠ-Spec. studium VP na CDVU při MU Brno
E-Kariera
školní
metodik
1 DDM Strážnice, Radějovská 848, Strážnice prevence
Studium pro výkon specializovaných činnostíprevence sociálně patologických jevů
Poradenské pracoviště slouží rodičům, žákům i pedagogům a snaží se pomáhat jim při zvládání
a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.
30
Na naší škole působí výchovná poradkyně a metodička prevence rizikových jevů, psycholog
z důvodů malého počtu dětí na škole není.
Cíle
• přiblížení poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, rodičům i pedagogům
• zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc
a příprava podmínek pro úspěšnou integraci těchto dětí
• prevence sociálně-patologických jevů (závislosti, agresivita, šikana, rasismus, sexuální
výchova atd.)
• vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve školách
• omezení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, průběžná
a dlouhodobá péče o děti s neprospěchem
• posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
• poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním
a poskytováním informací o možnostech kariérového uplatnění po ZŠ
• prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními
Prevence rizikových jevů
Cílů v rámci Minimálního preventivního programu jsme si stanovili několik. Prvním z nich je
zajistit odborné vzdělávání pedagogických pracovníků. Učitelé každý školní rok absolvují
školení nejen ve svém oboru, ale také v primární prevenci k doplnění pedagogických kompetencí
a k seznámení s tematikou prevence rizikových jevů. Tento školní rok to bylo školení od Mgr.
Michaely Veselé, které bylo uspořádáno pro celý učitelský sbor a bylo velmi pozitivně
učitelským sborem hodnoceno. Zaměřili jsme se obecně na školskou problematiku a řešení
našich konkrétních situací a problémů.
Dále jsme si předsevzali spolupracovat a zapojovat se do projektů realizovaných jinými
organizacemi a preventivně působit v co nejširší oblasti rizikových forem.
S pedagogicko-psychologickou poradnou spolupracujeme velmi úzce. Vzhledem k tomu, že se
objevily problémy ve vztazích v 5., 7. a 8. třídě, byl uskutečněn program mapování vztahů, který
napomohl ke zklidnění vzniklé situace. S výsledky programu byli rodiče seznámeni. S žáky
potom nadále pracovaly jejich třídní učitelky ve třídnických hodinách.
S IQ Roma úspěšně spolupracujeme již několik let na poli multikulturních přednášek a lekcí.
Tento rok proběhl interaktivní program pro 6. -9. třídu na téma vzájemné komunikace,
spolupráce a odstranění předsudků vůči lidem jiného etnika.
Úzce spolupracujeme s Odborem sociální a právní ochrany dětí Městského úřadu Břeclav při
řešení problémů záškoláctví a závažných výchovných problémů.
Našimi posledními cíli, které se nám uspokojivě daří plnit, jsou dobré vztahy mezi rodinou
a školou a snaha zapojovat rodiče do aktivit školy a v neposlední řadě podporovat aktivní
činnost školního parlamentu. Po celý školní rok se pravidelně scházeli zástupci tříd ve školním
parlamentu a řešili záležitosti týkající se výuky, přicházeli s novými nápady na školní akce a
spoustu akcí také zorganizovali. V prvním pololetí proběhl Den imunity ve stylu sportovců a
v druhém pololetí Den imunity ve stylu tance. Také se uskutečnil Duhový týden a nově proběhl
také Den tříd, kdy si žáci dopředu s vyučujícími dohodli, co by daný den v předmětech podle
rozvrhu chtěli probírat, nového se naučit nebo si zopakovat zábavnou formou. Jako poslední se
parlamentu podařilo zorganizovat již podruhé akci pro rodiče s dětmi „Opékání na školním
dvoře“. Celé odpoledne se žáci v doprovodu svých rodičů mohli bavit plněním úkolů na
31
jednotlivých stanovištích jako např. skok v pytli, střelba na branku, hod na cíl, jízda v kolečkách,
jízda na poníkovi pro nejmenší, malování na obličej a tričko.
Každoročně nabízíme řadu mimoškolních volnočasových aktivit v podobě kroužků sportovních,
jazykových, i rukodělně orientovaných, projektů, soutěží, výletů a exkurzí….
Ve škole se snažíme správně utvářet hodnoty žáků a tím předcházet nežádoucím rizikovým
jevům. K tomuto nám napomáhají právě preventivní programy.
Časový harmonogram programů a akcí
1., 2. třída- „Bezpečné hry“ -kde jezdit na inline-bruslích, správné vybavení a chrániče, jak jezdit
na kole- základní pravidla dopravní výchovy a hlavně správné vybavení kola a přilba. Zmínit i
ostatní sporty na ulici, jak a kde moci sporty provozovat.“- základní pravidla chodců a dopravní
výchovy.
Program zajištěn : Městská policie Břeclav
Realizace : říjen 2013
3. třída – „Alkohol a drogy a jeho působení na lidský organismus“- důsledky požívání
alkoholických nápojů na lidský organismus.
Program zajištěn : PPP Břeclav
Realizace : květen 2014
4., 5. třída- „Zdravé mezilidské vztahy“Program zajištěn : PPP Břeclav
Realizace : květen 2014
jak spolu vycházet, naučit se respektovat druhé
4.,5.,6.,7.,8.,9. třída - „Počítač jako žrout času“- nebezpečí kyberšikany a počítačových her
Program zajištěn : PPP Břeclav
Realizace : listopad 2013
7., 8., 9. třída – „Přátelství a láska“- bezpečný sex a vztahy mezi dospívajícími
Program zajištěn : ACET spol. s.r.o.
Realizace : květen 2014
Všechny programy a akce, které byly na začátku roku podle požadavků třídních učitelů sestaveny,
byly skutečně zrealizovány. Podle dotazníku k proběhlým akcím, který třídní učitelé v červnu
vyplňovali, byly programy pozitivně a velmi uspokojivě hodnoceny, žákům i učitelům se
programy líbily, vhodně doplňovaly probíranou látku a mnohdy spoustu učiva ještě dokreslily.
Spolupráce s organizacemi a institucemi:
zařízení
forma spolupráce
Pedagogicko
psychologická ANO
Mapování vztahů, řešení
poradna
šikany, preventivní programy
Středisko výchovné péče
NE
případů
32
Speciálně pedagogické centrum
ANO
IVP, konzultace
Policie ČR
ANO
Trestní oznámení na žáka podáno
rodiči jiného žáka, výslechy
Trestní oznámení na zákonné zástupce
ŘŠ
Městská policie
ANO
Preventivní programy pro 1. stupeň
Řešení problémových situací
Hygienická stanice
NE
Odbor sociálně právní ochrany dětí ANO
a mládeže /“sociálka“/
Odborníci
Hlášení velkého počtu neomluvených
hodin, svolávání výchovných komisí,
zprávy o nepřítomnosti žáků ve výuce
bez omluvení
Mgr. Adamusová-PPP Břeclav
Mgr. Polenský – SPC Brno
ANO
Výchovné poradenství
Žáci s poruchami učení - dyslektický kroužek byl veden pro žáky 1. i 2. stupně.
Žáci s SVPU:
Stupeň
dívky
chlapci
l.
14
4
10
ll.
2
1
1
16
5
11
celkem
Integrace: žák 5. třídy, pracuje s asistentkou pedagoga
Individuálně vzdělávací plán byl vypracován pro 1 žáka s mimořádným nadáním a 1 autistu
Tabulka přehledu vyšetření a kontrolního vyšetření:
Stupeň
vyšetření
Kontrolní vyšetření
l.
5
9
ll.
0
1
5
10
celkem
15
33
Počet vycházejících žáků:
Třída
SŠ
9.
11
5
3
celkem
14
jiné
0
0
17
OU
3
0
3
Akce s žáky 8. a 9. třídy:
Exkurze:
Česká pošta Břeclav: 20.9.2013 – 9.tř.
Úřad práce Břeclav: 3.10.2013 - 9.tř.
Otis, Projekt EU z SPŠ Břeclav: 10. 12. 2013 – 8. a 9.tř.
Prezentace škol:
SPŠ Hodonín: 11. 10. 2013 - 9.tř.
Gymnázium Mikulov a SOU: 25. 10. 2013 – 9 .tř.
SPŠ a OA Břeclav: 22. 11. 2013 - 9.tř.
SŠ polytechnická Brno: 26. 11. 2013 - 9. a 8. tř.
SOU Jílová, Brno: 26. 11. 2013 - 9. a 8. tř.
Gymnázium Břeclav: 13. 12. 2013 - – 9 .tř.
Zápis do první třídy proběhl 28. 1. 2014
Škola nanečisto:
Přípravný kurz „ Škola nanečisto“
Kurz probíhal v období
od 6. 3. do 5. 5. 2014.
Spolupráce s:
PPP a OSPOD Břeclav
SPC při ZŠ Brno, Štolcova 16
PPP Brno, Zachova 1
SPC při ZŠ Brno, Sekaninova 1
PPP Hodonín, Jilemnického 2
13. Školní družina
ŠD
Celkem
Počet
oddělení
2
Počet dětí ve ŠD
57
Počet vychovatelů
Fyzický
2
2
Přepočtený
k 1. 9. 1,81
k 1. 11. 1,67
34
Činnost
Provoz ŠD je zajištěn od 6.00 – 7.40 (ranní provoz) a od 11.40 – 16.00 (odpolední provoz).
ŠD nabízí pestrý program pro děti a řadu zajímavých činností, které děti seznamují
s všestranným zájmovým vzděláváním.
Smíšená oddělení se osvědčila, starší předávají své zkušenosti a dovednosti mladším, pomáhají,
a tak se noví žáci velice rychle začleňují do kolektivu. Velkou výhodou je i to, že se mnozí žáci
znají z okolí svého bydliště.
Všechny děti jsou vedeny k tomu, aby respektovaly jeden druhého.
Činnosti ŠD máme rozděleny na odpočinkové, rekreační, zájmové a přípravu na vyučování.
Během činností děti získávají kompetence, které se vzájemně prolínají.
Prostory družiny jsou plně účelově a dostatečně vybaveny. Děti mají k dispozici počítačový
koutek, odpočinkový prostor s lehátky, místo pro hry a výtvarnou činnost a řadu didaktických a
výtvarných pomůcek. ŠD je také vybavena vlastním televizorem, videem, DVD a CD
přehrávačem. Snažíme se, aby prostor školní družiny byl pro všechny příjemný a napomáhal
vytvářet vhodné klima.
Obě oddělení pracují od září r. 2007 podle svého školního vzdělávacího programu. Mezi jeho
priority patří utváření zdravé osobnosti, posilování komunikačních dovedností, zvyšování
sociálních kompetencí a formování životních postojů. Činnost 1. odd. je zaměřena všeobecně,
2.odd. na výtvarnou výchovu.
Po celý školní rok bylo pro děti přichystáno několik školních i mimoškolních akcí, kterých se
v hojném počtu zúčastnily.
Činnosti ŠD byly přizpůsobeny věku, zájmu a individuálním schopnostem dětí.
Zaměřili jsme se na vzájemné vztahy mezi dětmi, na výtvarnou a pracovní činnost. Děti byly
vedeny k dodržování základních hygienických návyků a kultury stolování ve školní jídelně.
Vychovatelky se snažily trávit s dětmi hodně času na čerstvém vzduchu na školním dvorku,
k tělovýchovným chvilkám využívaly velkou terasu.
V teplých červnových dnech jsme využívali ke koupání vlastní družinový bazén nebo se
osvěžovali sprchováním.
Spolupráce s rodiči ohledně omlouvání dětí z docházky a řešení výchovných problémů byla
dobrá.
Kroužky
- Výtvarné odpoledne (1. – 6. třída), Banasiková Blanka
Akce ŠD
-výroba plakátů a dárků na akce školy:
Den otevřených dveří
Den učitelů-přáníčka
Zápis do 1. tř.
Čertovské odpoledne
- výzdoba školy, jídelny – průběžně,celoročně
- výstava dětských mandal v Městské knihovně v Břeclavi (měsíční)
- přírodovědná vycházka ke sv. Hubertu
- kino Koruna „Croodsovi “
- divadlo Polárka v Brně „Kdo zachrání Izabelu“
35
- Mikulášská nadílka
- vánoční zpívání u stromečku, nadílka her a hraček
- velikonoční tvoření
- knihovnické lekce – Komisař Vrťapka, Velikonoční zvyky
- kino Koruna „Zvonilka a piráti “
- Malé hudební koncerty
- Den dětí – výlet do ZOO Hodonín
- celoroční sběr víček z PET lahví (charitativní akce)
Účast ve výtvarných soutěžích:
- Mandala dětem (celostátní, charitativní)
- Malujeme Vánoce (Duhovka) 1. místo ŠD2, 3. místo ŠD1
- Moje oblíbená rostlina (celostátní)
- Soutěž pro šikovné kutily (celostátní, knižní klub Albatros)
- Modrá beruška (celostátní)
- Ohrožená příroda naší Země, Lužní lesy na jaře (Duhovka) 1. místo ŠD2, 2. místo ŠD1
- Krásná jako kvítek (celostátní)
- Ovoce do škol (celostátní)
Projekty:
- Mandala dětem, prodejní galerie na podporu obč. sdružení Janus Brno ( celostátní, roční )
- Modrá beruška, Modrý den (světový den porozumění autismu, projekt Brno)
- Putujeme se zvířaty od severu k jihu (roční)
- Den Země (měsíční)
- Den zdraví (nebezpečná klíšťata)
- Kolekce pracovních listů (roční)
- Jaro (měsíční)
- Dinosauři (týdenní)
- Jablíčkový týden
- Beruškový týden
- Čína (beseda),
- Kumischimo
Akce pro rodiče s dětmi
Malované tašky – odpolední dílnička
Semináře, školení, jiné
- První pomoc (ZŠ a MŠ Ch. N. Ves)
- Omalovánky ornamentů (knihovna Břeclav)
- Seminář s Mgr. M. Veselou „Kázeň a klima třídy, právní vědomí a legislativa v praxi“
36
14. Zařízení školního stravování
Typ jídelny – Celkem
dle výkazu Z1701
ŠJ - úplná
ŠJ výdejna
CELKEM
204
75
279
Počet strávníků
žáci a děti
160
67
227
Počet pracovníků školního stravování
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané
zaměstnanci
23
7
30
důchodci
44
0
44
4
4
Školní jídelna se zaměřuje na zdravou výživu. Do jídelníčku zařazuje pokrmy připravované
z obilnin, luštěnin, zeleniny. Připravuje domácí tvarohové dezerty. Tradicí se stalo vaření
s panem kuchařem Zbyňkem Diatkou z firmy Lagris, která se specializuje na zdravou výživu.
Letos se škola zapojila do projektu Ovoce do škol pro žáky 1. stupně se společností Ovocentrum
V+V Valašské Meziříčí.
15. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013
Celkové příjmy: ................................................................................... 15 434 732,Příjmy ZŠ ........................................................................... 14 816 844,- Dotace MÚ ......................................................................... 2 910 300,- Dotace JmK ...................................................................... 10 941 572,- Tržby:
stravné žáci, zaměstnanci, příjmy od rodičů
ŠD, MŠ, úroky z bank.účtu. ............................................. 1 273 916,Příjmy z DČ
- Tržby za pronájem tělocvičny, stravné – cizí strávníci ......... 308 944,Celkové výdaje: ................................................................................... 15 434 232,Výdaje ZŠ
- Mzdové náklady: platy zaměstnanců školy, OPPP ............ 8 214 325,- Zák. odvody ZP, SP, tvorba FKSP ..................................... 2 693 568,- Provozní náklady: - čist.,úklid. prostředky, kancelářské
potřeby, spotř. potravin, pracovní oděvy, DHDM, DHM,
37
služby, školení, cestovné .................................................... 1 762 505,- Náklady na energie ................................................................ 998 701,- Opravy, odpisy, popl. KB, pojištění ................................... 1 539 759,Výdaje v DČ
- Spotřeba energie, spotřeb. materiál, nákup a spotřeba
potr. zboží, opravy, mzdové náklady, odvody, poplatky ..... 222 685,Dle výkazu zisku a ztrát hospodářský výsledek z hlavní a hospodářské činnosti za rok 2013 činil
499,86 Kč. Návrh na rozdělení HV do fondů byl schválen Radou města Břeclav
27. 5. 2014.
Dle výkazu zisku a ztrát hospodářský výsledek z hlavní a hospodářské činnosti za rok 2012 činil
129244,76 Kč. Návrh na rozdělení HV do fondů byl schválen Radou města Břeclav 17. 4. 2013.
16. Základní údaje o spolupráci s odborovou organizací
a dalšími partnery
Na škole funguje odborová organizace. Předsedou je od 26. 9. 2011 Mgr. Josef Tichý, učitel
základní školy, a v současnosti čítá organizace 6 členů. Spolupráce vedení školy a odborů je
dobrá.
Kolektivní smlouva uzavřená v lednu 2011 je platná do 31. 12. 2015.
Mgr. Jitka Šaierová
ředitelka školy

Podobné dokumenty