Vilémovské noviny - číslo 2/Únor 2012/Ročník 18

Transkript

Vilémovské noviny - číslo 2/Únor 2012/Ročník 18
12. zasedání zastupitelstva obce se konalo 24. ledna 2012
M
!
5
$)
$
" *
'
6$
$
!
"#
) !
,-.
-
%"
Rozpo tové opat ení . 5/2011
&
!
(
)
3 "
$
'
)
! $
%-"--- 3
$
,-.
,
"
7
$
)
)
'
'
')
!
)
$
)
"
Smlouva o sdružených službách
dodávky plynu
$
!
$
)
82&9:)
" *
$
,-.
.
)
$
$
$
<
)
Dodatek ke Smlouv o nákupu,
zpracování a distribuci knižních
fond
#
.
//0
1
2
"
"
9
'
!
)
'J
%---- 3
,-.
,"
" *
$
!
!
Po et
návšt vník
887
428
Po et
záp j ek
2 059
2 206
R zné
#
" EG
,-.
.
)
$
2&9
"
.
E"/%/3
$
$
1
$
L
Rekonstrukce rehabilita ního
odd lení
&
&
"
(
) !
4
89+KJ:
" F
(
"
!
2010
2011
$
$
)
%--3 )
Rok
" ;
,-.
H
!
) !
!
A 5B= = C
.
0D---3
" "A
!" *
'
#
$
!
,-.
')
(
,--0 ,-.
" &
$
'
"
)
!
+51=>= =5?@ " ")
2
"
!
!
)
$
.
//I)
!
1
#
" ;
!
)
"
" 3
!
!
)
(
Pozemkové záležitosti
3
(
'
$
'
'
)
'
!
)
$
'
'
C
$
' " E,%
,0G
,-.
.
) E,H.
-EG
,-.
.
) E,,D0G
,-.
.
E,E ,IG
,-.
.
"
Nový územní plán obce, p íprava
!
$
!
"
'
!
" +
)
!
'
0-"---3 " F
1
$ $
,-"---
! ) !
$
'
) !
" & !
$
$
9
!
"
$
$
!
)
$
"
(
!
$
!
%
L
#
&
)
"
#'
#
Z
,-.
,
N*
!
)
)
)
N
)
!
- 6
7
-
"
O
"
- !
2 7
! " #
*
+ ) .
.
"
.
IEDA .
I"
.
/%.
)
$
)
'
!
C" F
' !
!
.
--'"
$
4
.
%H
( C ( 8.
IDD:
.
%8.
II,:
.
.
8.
/-,:
P
,.
"
.
ID/"
#
*" +" =
.
0H
"
( )*
8
-
+
6
!
$
+
!
!
9;
-$ :
2
!
&
7
4
"
!
8 +
+
6
!
$
76
7
"
86
2 "
8
7
2
!
6
+"
9
2 : 2 7
6
-
!
9;
=
!
:
7
"
F
)
)
$
'
!
$
F
!
<V
+"
, $
(
U
)
)
,
'
WQ
)
"
-
'
)
"
!
95
,>
: - ,7 ?
9
"
3
?
Q
R
F
< (&
!
X&
X 3
X3
$
$
1
9
3
3
B
* !
3
J (
S ! =C
1
T
1
T
1
&
+
9
=( Q
X
$
'!
" 3 !$
3 !
'
!
) IE
) I0
) I%
) I.
) II
) /-
(. /0 *
/1% /233451
X
"
9/ 7
+
2
:
%
+Q7
1
)
"
%-"
,-.
,
4
1
1
M
#
Y
9
$
&
J
;
< -
9
-
:
=
@
,
Z
,-.
,
#
Usnesení 12. zasedání zastupitelstva obce
Usnesení 181/2012
Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo:
a) návrh programu 12. zasedání ZO
s dopln ním bodu 4.7;
b) zápis 11. zasedání ZO;
c) pov ilo ov ením zápisu
12. zasedání ZO J. Kop ivovou
a ing. P. Petráše;
d) zvolilo návrhovou komisi ve složení:
M. Štrombachová, B. Plíšková,
Ing. P. Bydžovský
Usnesení 182/2012
ZO schválilo návrh rozpo tového
opat ení . 5/2011, jímž se p íjmy
rozpo tu zvyšují o 10.860 K , výdaje
se snižují o 272.740 K a financování
se snižuje o 283.600 K .
Usnesení 183/2012
ZO schválilo Dodatek ke smlouv
o nákupu, zpracování a distribuci
knižních fond pro Obecní ve ejnou
knihovnu Vilémov, uzav ený s M stskou
knihovnou D ín. Týká se poskytnutí
ástky 30.000K na nákup knih v roce
2012. ZO pov ilo starostu obce
k podpisu uvedeného dodatku.
Hlasování: 8, 2, 1
Usnesení 184/2012
Zastupitelstvo obce:
a) Schválilo na základ kalkulace úspor
zm nu dodavatele zemního plynu
u objekt : obecní ú ad, zdravotnické
st edisko, d m s pe ovatelskou
službou, základní škola, mate ská
škola.
Novým dodavatelem zemního plynu
bude ARMEX ENERGY a. s., D ín.
b) Schválilo návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu
oprávn nému zákazníkovi, kterou
uzav e Obec Vilémov a Základní škola
a Mate ská škola Vilémov, p. o.,
s firmou ARMEX ENERGY a. s., D ín;
c) Pov uje starostu obce H. Raicharta
k podpisu uvedené smlouvy pro objekty
ve správ obce a Mgr. B. Bydžovskou
pro objekty ve správ školy.
Usnesení 185/2012
ZO schválilo, v souladu s usnesením
. 117/2011, úhradu ve výši 14.939 K
za vým nu radiátoru, vodovodních
trubek a dve ních zárubní v rámci
rekonstrukce rehabilita ní místnosti
v objektu zdravotnického st ediska.
Usnesení 186/2012
ZO rozhodlo p id lit paní B. Mošovské
z rozpo tu obce p ísp vek 20.000 K
na áste né pokrytí neo ekávaných
náklad vzniklých p i rekonstrukci
rehabilita ní místnosti v objektu
zdravotnického st ediska.
Usnesení 187/2012
ZO vzalo na v domí :
- informaci o zápisu ucelených lesních
pozemkových parcel o vým e 59,44 ha
na LV 233 Obec Vilémov, v souladu
s Dohodou o p echodu v cí do vlastnictví obce dle zákona . 172/1991 Sb.,
o p echodu n kterých v cí z majetku
R do vlastnictví obcí;
- informaci o dodate ném zápisu do KN
u rozd lených pozemkových parcel
o celkové vým e 15,3 ha, který bude
proveden až po zam ení a vydání
geometrického plánu o rozd lení
pozemk .
Usnesení 188/2012
ZO doporu ilo požádat Ústecký kraj
o bezúplatný p evod p.p. . 644, ostatní
plocha, silnice o vým e 2.648 m² v k. ú.
Vilémov u Šluknova, a pokud nebude
bezúplatný p evod možný,
a) odkoupit p.p. . 644 díl „p“ o vým e
138 m² a díl „n“ o vým e 39m²;
b) vyhlásit zám r k p evodu pozemk
uvedených v p edchozím bod a).
Usnesení 189/2012
ZO vzalo na v domí probíhající
legislativní proces v rámci p evod
pozemkových parcel rozd lených na
díly dle geometrických plán pro
rozd lení pozemk . 423-26/2011a
.425-104/ 2011.
Usnesení 190/2012
Zastupitelstvo obce:
a) Schválilo p evod (prodej) p.p. . 504/2
o vým e 81 m², ostatní plocha, k. ú.
Vilémov u Šl., která vznikla rozd lením
p.p. . 504 podle GP pro zm nu hranic
pozemk . 422-76/2011, za kupní cenu
30 K /m², tj. celkem za 2.430 K .
Kupující zaplatí poplatek za vklad
smlouvy do KN,
prodávající uhradí da z p evodu
nemovitosti;
b) zmocnilo starostu obce k podpisu
kupní smlouvy za uvedených podmínek.
Usnesení191/2012
Zastupitelstvo obce:
a) Schválilo p evod (prodej) p.p. . 29 /1,
dílu „a“ o vým e 159 m², trvalý travní
porost, k. ú. Vilémov u Šl., která vznikla
rozd lením p.p. . 29/1 dle GP pro
zm nu hranic pozemk . 424-28/2011,
za kupní cenu 30 K /m, tj.celkem
za 4.770 K .
Kupující zaplatí poplatek za vklad
smlouvy do KN,
prodávající uhradí da z p evodu
nemovitosti;
b) zmocnilo starostu obce k podpisu
kupní smlouvy za uvedených podmínek.
Usnesení 192/2012
Zastupitelstvo obce:
a) Rozhodlo o po ízení územního plánu
pro obec Vilémov, v souladu se
zákonem . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu v platném
zn ní, podle § 6 odst.(5) písm.a);
b) podle § 44 schválilo žádost obce
o po ízení územního plánu podle § 6
odst. (6) písm.b), kde po izovatelem
bude M stský ú ad Rumburk, ú ad
územního plánování;
c) rozhodlo, že ur eným zastupitelem
obce p i po ízení územního plánu bude
H. Raichart, starosta obce;
d) rozhodlo podat žádost o p ísp vek
na vypracování územního plánu,
z vyhlášeného Programu obnovy
venkova Ústeckého kraje 2012.
Usnesení 193/2012
ZO doporu uje:
p ed z ízením v cného b emena na
p.p. . 194/11, zahrada o vým e 97 m²,
k. ú. Vilémov u Šl., nechat geodetem
vytý it p ístupovou cestu k domu
p. 126.
Usnesení 194/2012
ZO v souladu se zrušeným
ustanovením § 1 písm.g) a § 10azákona
. 565/1990 S., o místních poplatcích,
v platném zn ní, vydalo na základ
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona . 128/
2000Sb., o ob- cích (obecní z ízení),
ve zn ní pozd jších p edpis , OZV
.. 1/2012, kterou se zrušuje OZV .
4/ 2011ze dne 23.3.2011, o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací
p ístroj nebo jiné technické herní
za ízení, povolené MF podle jiného
právního p edpisu.
Usnesení 195/2012
Zastupitelstvo obce:
a) vzalo na v domí rozhodnutí sociální
komise o umíst ní nové klientky, paní
V. B., do DPS p. 18;
b) rozhodlo, na základ doporu ení
sociální komise obce, sjednávat u nov
uzavíraných nájemních smluv na byty
v DPS závazek nájemc , složit p edem
do pokladny pronajímatele (obce)
trojnásobek smluveného m sí ního
nájemného a záloh na úhradu pln ní
poskytovaných s užíváním bytu, k zajišt ní úhrad p ípadných pohledávek.
Usnesení 196/2012
ZO vzalo na v domí informaci
z ustavující valné hromady Honebního
spole enstva Lobendava-Severní, která
se konala 13.1.2012 v Dolní Poustevn .
(Poznámka:
lenem je též naše obec).
HR, chm
#
Z
,-.
,
P edb žný výsledek hospoda ení obce za rok 2011
&
!$
:
$
8
)!
$
T
!
E -E/E%H3 )
% 0EE E/.
1
3
"
&
$
!
)
4
$
$
$
!
!
'
$
'8
E:"
8
.
:
2
E-E /EE 3 "
)
)
,-.
.
0H/II.3 " *
!
8 I0/---3 :)
$ $
"
115 Y5
U $
' )
$
)
$
)
S
)
!
$
)
"
'
"
!" # $ %&
'(
) * + ,,,
) * - ,,,
! " # $ %&
'(
*,,,
) ,,,
!
,,,,
+*,,,
/
$ %&
'(
!"
, ,,,
0%&
'( 0
'
,
+
,,,
,
- ,*,
) * - **+
!
++.
*
) +
.
*
+*- ,
+ .
+
- +* ,
-* .
-
- +,,-+
,I/--- 3
'
) HH---- 3
! )
)
) H---- 3
- .,
"
,0E ---3
!1 2$ " &
)!
/
+ **,,,,
$ "&
3"& 3
,,,,
'
,+,,,,
4
" 05 3
&
2
+ *,
)
)
*
)
+.
)
,*,
* + +),
) .)
5*)+ ,,,
5)),,,,
5) + **
*)+ ,,,
)),,,,
) + **
) !
$
!
)!
2
$
)
,0----3
!
'8
6
)
)
' $
C
)
:)
(
$
)
!
$
$
"
!
"
"
(
)
') .
/D--- 3
) .
H0--- 3
) 0-H--$
) ED--- 3
,0/---3
<
"
.
.
IG
,-.
.
9 1)
!
) ,.
0--- 3
*.
) ,,,
" T
"3
!
-,-
" J
$
'
"
" F
$
'
$
!
"K
!
"
HR, chm
/ +
&
,
," <! +
!
A
A
$"
Z
,-.
,
#
5
,-.
,A
9
)
) !
$" 2 ,/"
6
A
9
!,-"
9
" J
$
89=Y:
.
E
)
S
0
.
9
89=JY: ,.
"
)9
" &
.
0
EI
,/
3
9=Y
)
"
/
5
9=JY ,,"
) 9
# "+
,,"
0
9
2
!
,.
"
)
) !
$
)!
$
X
8
+E)
9
'!
#
;
)
')
$
'
"
#
!
' )
"
$
!\
# '
!
,.
.
0"
) !
!
"
;
'
.
I"
Y5"
F Y
)+
+#Y5
S
#
) &
1
Q
$
')
!
^" &
Y5) +
!
' )
:)
9
<
) <
2
)
<
? C )
!!
)
" .,G
) & "2"
$
! $
)
%)H
!
,E
"
- 6
+ !
- ,
6 +
+
"
)
"
Konec sv ta,
')
Y
"
" #
$
!
X*
["
;
(
< -
Kalendá ?
Ob tní kámen!
%
& ' $
"
"( $
<
Y
!4
" G
!
C
!
#
$
1
<
*
4
%
Q
R
&
"
(
! %
C
)
9
)
)
)
)
"
G
,-.
,G
" # $
,-.
,A
;
& ?"
" # $
,-.
,A
P
3
$ !
$
R
#
9
,-.
,1C" F
$
.
I"
"
'
"+
!
9 -
+
Y
B
OOO"
$
V
"
$
!
+ ,
6
"
2
' $
$
)
"
'
$
' )
'
'
" &
)
$
]
"
$
)
-
"
2
7
- 6
+
,
,
+ ,
!+9 + ,
:
,
6
7
$ ! B:
C
6 +
3
1
$
)
U)
"
"
$
!
')
5
(
$)
)
"3 !
[
!
" 1
<
2
2
"<
"1
' $
)
"
!
!
2
6
)
)
)
,-.
,"
&
,-.
,
R
["
'
.
, ':"
)
!
!$" &
O
Y
,-"
6 ,
" 2
!
" J
<&?
R
"
9. ! ,
6
A
$
,
(
)D
)
#
Z
Stavební bytové
družstvo ob an
Pr kopník
Zpevn né plochy jako nový p edm t dan z nemovitostí
v roce 2012
8*
:
&
%
U
$
" #
U
#
$
' (
%
) *+
$
$
,
' (
%
)*
"
%)
!&
U $
.) )
/0
+
,-.
,
)
- 1 0)
*
*+
'
)
12
# 3.4 #
%
+
(
)
( %
%
5
$
U
6 %
%
)*
*
! \2 U
]
"
(
4!
!
,
2U
!
2. - 4 $
% % .+
( .
.
# ()
2
5
\2 U $
]
4G
G " ("
"
,3
,
#
%
+
#$
(
)
%
2
.
2
#
% .
!
'
)
.5
U
)
6
*
U
' )
%
)*
%)
%
(
)
2
.
(55
2# 5
5
(
"+
(
$
'
U
!
U
,-.
,
(
" &
')
!
"
$
$
F
)
H '
8
:)
$ (
$
$
$
\
]
)
$
C
\
]
)
"
!
#
$
U
"F '
$ H--3 )
$
U
U
')
$
!H
'"
'
&
"9
$
%.
" H" ,-.
," 2
)
!
)
C
$
!
!
$
"
$
$
$
'
)
U
'"
$
" 2
(
#&
,-" .
" ,-.
,
\
$
]
$
U
;08 " ;
=
$
4G
G " ("
E
$
\+
"
(
$
8
F
$
#
,-.
,
E-%
_.
)-:
) *$
$
(
;
'
$
'
)
9S2; &'
)
"
$
#
5
" % /"
5
)
!)
$
" *
$
9S2; &'
$
$
,"--- 3 "
&'
)
" &
$
U
)
!
'!" #
$
*
/
<
#
!
'
#
) !
! )
6
!
&=F; ><7E6A"GH7
! "
)
"
#
$
[
)
. ,.
2"A7I&9 A?IA5
#
#
"
$
'
)
')
' !
!
!
(
"
E.
,%D,.
,I"
Miroslav Tarnóczy
Technický úsek
SBDO Pr kopník
=6
"&
'
)!
$
)
' )
,--)
)
!
"&
)
" F
"
@C87
6/
4* (
!
3 )* / "A">D; E?A2
" F
#
,-.
,
U
!
)
$
+
)
"
'
'
678&78"9:;
7< =8>?9 @A";
7 B
'
.
" .
" ,-.
," F
0,E%
(
"
(
" ;
)
$
,-.
,
'
W
Z
,-.
,
9
$#
#
)
" +
A
$
)
)
3
"
T
X* !
"
)
)!
)
!" 3
.
E"
!
!?
"#
)!
7
"
" #
.
E"
T
)
\
$
6 :"
"2
C
!
$
$
" #
!
3
!
A
+
K
" #
+
"
!
, G
:
! 2
'
'
'\ ` )
; " #
" 1
`]
"
$
) !
$
)
'A
)
!
'
$
!
!
a
J
C
P
5
*
$
1
.
D"-I" #
6
.
/".
," #
2
) <
8
7
'
SOUT Ž HALOVÝCH
MODEL
$
5
#
A
&
"
;
(
)
Leteckomodelá ský klub Vilémov
Vás zve na
S
"
)
)
Q
A
-D".
," 1
! C
"
)!
\
$_
$)
!
$
$
3
)3
3
"
&
'! $
'
3
)
?
<
3
`
'
$
)
,I"-0" Q
-.
".
," 5
,
$
"
$ $
)
-%".
.
" R
&
=
3
)
A&
.
0"-0" *
,,"-/" 3
*)
$
A
.
%".
-" 2
\
1
]
%
$
$
'
$
A
)
$
$
'
$
"*
S
#
=
"+ .
H
=
+ 3
=
J
J
1
=
"
5
$
'
7
F
S
*
5
"
4
)
)
!
)
% (J
! (KJ *) 3
% $%
(
-!
,
$
9F 7
76
/ 6
- /
" #
"
)
4
,/"-E" &
-,"-0" 2
)
)
" *
, +" 1 $
C
'
7
#"
.
E"
A
)
)
'
Y
J
$
A
)
.
.
"-H" 2
C
9
$
,.
"-E" <
$
7
7
+
A
,E"-%" 2
.
E"
5
,H"-," F
4 :"
R
!
? (
(
,-.
,
-0"-E" #
$
$
!
$+
9
C
< )D
)
Sout ž se koná v sobotu
25. února 2012
ve vilémovské sportovní hale
PROGRAM:
13.00 -13:30: Trénink kat. házedel
13:30 -14:30: Sout ž kat. házedel
14:30 -15:00: Vyhlášení výsledk
kategorie halových házedel
15:00 -17:00: sout ž model pohán ných gumovým svazkem
17:00 -18:00: Vyhlášení výsledk
sout že „gumá k , volné létání
Na vaši ú ast se t ší
lenové MLK Vilémov
#
Z
Zimní turnaj o Pohár m sta D
)
)
H"
2
`
#
.
.
"
#
Q
%"
" <
!
FQ #
1 !
"
$Q
2
)J
)
J
3
! "
')
)
$(
)
C
5
.
" 93 9
," M3 <
%" M3 *
E" M3 2
H" MT+
0" 93 S
"
)
)
"
J
" #
I ,.
.
"2
%" !H" 9
)
C
!
5
" 3 !$
)
"*
1C" 2
A
'
A
J
C
'
'
( '
9
9
*
Y
S !
&
$ 1C" J
=C
$"
b
"
) 1C"
J
)
!
S
L
.
I4D .
%
,-4.
..
.
D4D .
.
,4I
E
/4,0 %
/4.
0 ,
55
:) ," 2
3
J @<6
)
)
8Q
) R
'
'
'
A E CV 8#
8
*
"J
M.
)B
!
!
C) Y
)
.
-4%)
) !
"
Y C
&
<
5
9
)
) ? U :"
)
"
#
1
A &
$
!
A
$
*
$
$
)
$" J
"&
)
)
% !0
')
"
&
')
"
"
%
" S !)
$
(
A + +&J+9*7
T3c +9*5;T@*;1"
<
')
$)
$)
$"
3
)
)
)!
J
)
"<
)
"<
)
"
S
$ )
$
)
9
$
:
!
"
9
)
CV
J
)
` &
J
! J
<
J (
$
!
!
9JK =Y d3JK3)
,H-.
EI00HG
-%--"
J
" 9 $
U
"2
J
"
;
< "4 +
"
)9
)
&
:)
A % CV "
L NLO
3
!
!
)3
)<
!
"
9
"
!
J
A*
K.
/E4E) <
J SA S
E4,
5
E .% ..
% ..
.. %
.- E
-,%
2
K.
/
(
;
&
* ,.
#
I
#
')
! )
$
<
*
4#
04E) Y
/
.@
A ICV'8<
8#
:) +
@<@
#
A
)
A $
A2
ín
Souboj o Krále Severu vyhrál t sn favorit
!
"
,-.
,
-
Šluknovsko na veletrhu cestovního ruchu
#
.
," !.
H"
,-.
,
$
$
!
!
C
A
REGIONTOUR BRNO 2012.
K!
5C
Q
(
)
$
! " # [
Q
' $
!
)
)
)
"
Z
)
C
$
#
'
Y
'
$ !
K!
$
;
!
$
\
$
";
$
(
]
)
"
!
)
C '9
)
"
*
"
(
<
VILÉMOVSKÉ NOVINY, m sí ník zastupitelstva obce pro ob any obce Vilémov, okres D ín. ídí redak ní rada.
Uzáv rka tohoto ísla 15. února 2012. Registra ní íslo MK R E 12245. Tiskne obecní ú ad.
Adresa redakce: Obecní ú ad, p. 172, 407 80 Vilémov. Telefon/fax: 412 397 426
e-mail: [email protected]
[email protected]
Internet: www.ouvilemov.cz

Podobné dokumenty

Vilémovské noviny - číslo 10/Říjen 2012/Ročník 18

Vilémovské noviny - číslo 10/Říjen 2012/Ročník 18 Podrobnosti na www.cezdistribuce.cz, na zákaznické lince 840 840 840, nebo na obecním ú ad . C2 /

Více

seznam vystavovatelů

seznam vystavovatelů Pokorná Zuzana ,Práčská 2591/81 ,106 00 Praha 10 , CZ - 71 Poláková Magda ,Kovanec 24 ,294 26 Skalsko , CZ - 27 Praisová Zlata ,28.října PB. 37 ,261 01 Příbram , CZ - 89 Pražan Jaroslav ,hornická 3...

Více

KLEENEX® Antibakteriální čisticí prostředek na ruce (6336)

KLEENEX® Antibakteriální čisticí prostředek na ruce (6336) : Tato směs obsahuje pouze přísady, které podléhaly předběžné registraci podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti Žádná informace není k dispozici.

Více

Program KD Rozkrok

Program KD Rozkrok Atlantic Cable & The Sleepy Brothers - V sou asné dob vystupuje kytarista Tyson Cosby (akusticka kytara, zp v) spole n s The Sleepy Brothers v sestav Marek - el. kytara, Andrej - basa, Vedran - bic...

Více

Vilémovské noviny - číslo 3/Březen 2012/Ročník 18

Vilémovské noviny - číslo 3/Březen 2012/Ročník 18 Uzáv rka tohoto ísla 15. b ezna 2012. Registra ní íslo MK R E 12245. Tiskne obecní ú ad. Adresa redakce: Obecní ú ad, p. 172, 407 80 Vilémov. Telefon/fax: 412 397 426 e-mail: [email protected] epo...

Více

Pořízení domovních kompostérů pro

Pořízení domovních kompostérů pro Dotazník k projektu „Pořízení domovních kompostérů pro obec Vilémov“ Vážení občané, Obec Vilémov připravuje projekt na pořízení domácích kompostérů s využitím dotačního příspěvku ze Státního fondu ...

Více

Jmenný rejstřík A B

Jmenný rejstřík A B obsahuje jména autorů všech expozic a umělců vystavujících v národních a architektonických sekcích – číslo odkazuje na stránku katalogu, na které se jméno nachází (včetně popisek fotografií)

Více