NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR PROCAR DA830

Transkript

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR PROCAR DA830
ZÁRUČNÍ LIST
1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data
prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na
prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu,
přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací,neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství
nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u
něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme
v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje,
výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě
platný kupní doklad apod.
4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do
opravy.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte
do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro
tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických
důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění.
NÁVOD K OBSLUZE
AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR
PROCAR
Logistické centrum Klecany
Topolová 483
250 67 Klecany
Tel. reklamačního odd.
Fax
266 190 156
T-Mobile
603 414 975
266 190 111
O2
601 218 255
260 190 100
Vodafone
608 227 255
http://www.KHnet.cz
E-Mail: [email protected]
Výrobek: Automobilový multimetr PROCAR
Typ:
DA830
Výrobní číslo (série):
Datum výroby:
Záznamy opravny:
Datum prodeje, razítko, podpis:
DA830
28
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o.
Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.
První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým
uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval,
zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.
POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.
Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo
nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných,
popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.
Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno.
Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.
Pro usnadnění případné komunikace si zde opište
číslo faktury popř. kupního dokladu.
Multimetr, který svým ohromným rozsahem funkcí osloví každého automechanika a fanouška této profese. Je opatřen velkým displejem se 42 segmenty. Lze jím měřit 300 – 12 000 ot/min, teplotu motoru,
klimatizace, termostatů a to jak ve °C tak i °F od - 20°C – + 1 372°C, stejnosměrné i střídavé napětí od
400 mV – 500 V, proudový rozsah od 40 mA – 20 A, odpor od 400 Ω – 40 MΩ, frekvence od 4 Khz –
400 MHz, délka pulsu a period, funkce lambda sondy, logická sonda, úhel nastavení kontaktů rozdělovače. Životnost baterie až 1 000 hod, provozní teplota v rozsahu -10°C – + 50°C.
TECHNICKÁ DATA
Rozsah
400 mV
4V
40 V
500 V
400 mV
4V
40 V
500 V
40 mA
400 mA
20 A
Rozlišení
100 µV – 0,1 V
Přesnost
± (0,5% + 2 dgt)
Impedance
11 MΩ
100 µV – 0,1 V
± (1,2% + 4 dgt)
11 MΩ
Střídavý proud
40 mA
400 mA
20 A
10 µA – 10 mA
Odpor
400
4K
40 K
400 K
4M
40 M
0,1 Ω – 10 kΩ
Střídavé napětí
Stejnosměrný
proud
2
10 µA – 10 mA
Problém
Je obtížné přečíst LCD displej
Výměna baterie
Indikace mimo rozsah
Automatická indikace polarity
POPIS
Funkce
Stejnosměrné
napětí
ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ:
± (1,5% + 5 dgt)
v rozsahu mA
± (2,0% + 5 dgt)
v rozsahu mA
± (1,5% + 5 dgt)
v rozsahu mA
± (2,0% + 5 dgt)
v rozsahu mA
± (1,0% + 3 dgt)
v rozsahu 400 – 4
M
± (3,0% + 5 dgt)
v rozsahu 40 M
Možné řešení
Pokud je obtížné přečíst displej poté, co byl přístroj zapnut, zkontrolujte napětí baterie. Pokud je napětí baterie
pod hodnotou 2,5 V, je nutné ji vyměnit.
Tento multimetr je napájen 3 V baterií. Baterii vyměňte,
pokud se na displeji objeví „vybitá baterie“ („LOW BAT“).
Před výměnou baterie přístroj vypněte. Odstraňte šroub ze
spodní části přístroje, vložte novou baterii a šroub znovu
namontujte.
Na displeji se automaticky objeví „1“ nebo „–1“. Pokud
dojde k překročení rozsahu, přepněte přístroj na nejbližší
vyšší měřící hladinu.
Pokud je schéma zapojení obráceně, na displeji se zobrazí znaménko minus (-).
ÚDRŽBA
• Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanizmu nářadí mohou způsobit
poškození nářadí.
• Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla.
• Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
• Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
• Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
• Veškeré údržbové práce je nutno vykonávat pouze když. je zásuvka vytažená ze sítě.
• Udržujte těleso ventilátoru čisté, aby bylo zajištěno řádné chlazení motoru.
• Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
• Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.
LIKVIDACE
Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou
legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně
recyklovatelné.
1. Demontujte všechny díly stroje.
2. Díly roztřiďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.
3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie…).
Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.
Je zakázáno vhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.
Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na
zastupitelstvu obce nebo na internetu.
27
4.19. Ot/min („RPM“)
1=černý kabel
2=červený kabel
1.
2.
3.
4.
5.
Zapojte černý kabel (1) do zdířky komunikačního portu („COM“).
Zapojte červený kabel (2) do zdířky mA/ ot/min („mA/RPM“) .
Nastavte měřící režim do polohy ot/min („RPM“).
Zapojte indukční snímač k multimetru.
Dále připojte indukční snímač na zapalovací kabel. Ujistěte se, že je indukční
snímač nastaven šipkou směrem k zapalovací svíčce.
6. Natočte motor a přečtěte naměřené hodnoty.
Pozor: Pokud je displej přístroje nestabilní, zkuste urovnat pozici indukčního snímače. Při měření ot/min u motoru se systémem přímého zapalování a dvoudobého motoru je třeba naměřenou hodnotu vydělit 2.
otáček/minuta
systém přímého
zapalování
úhel
nastavení
kontaktů rozdělovače
pracovní
%
Teplota
cyklus
Frekvence
Délka pulsu
Perioda (ms)
Sekundární napětí závitu
300
ot/min
–
12 000 ot/min
300 ot/min – 12
00 ot/min
8
6
4
%
0,1% – 100%
1
ot/min,
ot/min
10 ot/min
10
± (1,0% + 5 dgt)
± (1,0% + 5 dgt)
0,1° nebo 0,1%
± (1,0% + 3 dgt)
0,1%
± (1,0% + 3 dgt)
-40°F – 2 502°F
-20°C – 1 372°C
1°F nebo 1°C
4 kHz
40 kHz
400 kHz
4 MHz
40 MHz
400 MHz
40 ms
40 ms
40 kV
1 Hz – 100 kHz
±(1,0%+3°C nebo
6°F) při 0°C (32°F) – 400°C
(750°F)
± (2,0% + 3°C
nebo 6°F) pod
0°C (-32°F) nebo
nad 400°C(750°F)
± (0,2% + 2 dgt)
0,01 ms
0,01 ms
10 V
+ (2,0% + 3 dgt)
+ (2,0% + 3 dgt)
± (5,0% + 10 dgt)
Rychlost měření
Provozní teplota
Skladovací teplota
Relativní vlhkost vzduchu
Životnost baterie
Rozměry (
Digitální displeje: 2 s
Analogové displeje: 20 s
-10°C – +50°C
-30°C – +60°C
0% – 80% (0°C – 50°C)
přibližně 1 000 hodin
215 × 100 × 48 mm (bez ochranného gumového obalu)
210 × 89 × 42 mm (s ochranným gumovým obalem)
Balení obsahuje:
DA 830 digitální multimetr
Červený měřící kabel s testovacím detektorem
Černý měřící kabel s testovacím detektorem
Detektor teploty
Snímač PRM
Snímač kondensátoru
Kabel RS – 232
Ochranný obal
2 běžně dostupné baterie
Manuál
Kufr
Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků
může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.
26
3
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
• Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená
ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
! Obecné
• Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
• Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky
spojenými s jeho nesprávným užíváním.
• Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a
možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
• Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
• Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
• Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha
stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
• Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni
nemůžete plně soustředit.
• O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
• Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
• Zabraňte přístupu zvířat, dětí a nepovolaných osob.
• Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
• Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
• Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
• Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor,
bezpečnostní obuv, apod.).
• Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
• Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
• Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
• Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu
nebo jiné poškození.
• Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
• Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
• Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
• Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
• Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
• Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým
výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
• Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
• Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
• Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
• Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
• Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou
správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
• Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo
vyměnit.
4.18. Nastavení kontaktů rozdělovače („DWELL“)
1=červený kabel
2=černý kabel
3=rozdělovač
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zapojte červený kabel (1) do pravé zdířky V/Ω. pro měření nastavení kontaktů
rozdělovače („DWELL“).
Zapojte černý kabel (2) do zdířky komunikačního portu („COM“).
Nastavte měřící režim do polohy pro měření nastavení kontaktů rozdělovače
(„DWELL“).
Zapojte červený kabel (1) do portu rozdělovače nebo do záporného terminálu
zapalovací cívky.
Zapojte černý kabel (2) k zemi motoru.
Natočte motor a přečtěte naměřené hodnoty.
! Bateriové zařízení
• Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie. Nebezpečí poškození zařízení vyteklými
články.
4
25
4.17. Výkon % („Duty %“)
1=červený kabel
2=černý kabel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zapojte černý kabel (2) do zdířky komunikačního portu („COM“).
Zapojte červený kabel (1) do zdířky V/Ω.
Nastavte měřící režim do pozice Výkon %(„Duty %“).
Zapojte červený kabel (1) ke kabelu se senzorem Hallova jevu.
Zapojte černý kabel (2) k zemi motoru.
Natočte motor a přečtěte naměřené hodnoty.
! Jemná mechanika
• Přístroj nikdy neupínejte do svěráku.
• Chraňte přístroj před nárazy a pádem. Po skončení práce ho uložte zpět do kufříku.
! Sestavy
• Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.
! Elektrické zařízení
• Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně
následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob.
Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte.
• Ubezpečte se, že zástrčka je zapojena do správné jištěné zásuvky. Napětí sítě musí být shodné
s napětím uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak nedostatečnému
výkonu.
• Před zapojením do sítě se přesvědčte, že vypínač je v poloze OFF (vypnuto). Pokud zařízení nemá
hlavní vypínač slouží místo něj vidlice. Po skončení práce vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
• Elektrické přístroje nikdy nepřenášejte za kabel. Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky.
• Chraňte přívodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami.
• Pravidelně kontrolujte kabel a v případě poškození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte.
• V případě potřeby používejte vždy kvalitní prodlužovací kabel odpovídající výkonem, zcela odvinutý.
Pravidelně ho kontrolujte na poškození. Vadný kabel je nutno vyměnit nebo opravit.
• Před započetím údržby, montáže, výměny dílů, či podobné činnosti vypněte hlavní vypínač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Dejte pozor, aby nedošlo k samovolnému spuštění zařízení. Prsty nemějte v blízkosti spouštěcího
mechanismu, dokud není bezpodmínečně nutné.
• Pokud má být zařízení nainstalováno k pracovnímu stolu, po dokončení montáže uvolněte pojistné
tlačítko.
• Neprovozujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavinami atd.)
• Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo pokud je zařízení mokré. Elektrická výzbroj je konstruována
pro použití v normálním prostředí s teplotami +5 až +40 °C, s relativní vlhkostí nepřekračující 50 % při
teplotě + 40°C.
• Elektrická zařízení podléhají pravidelným revizím ve stanovených lhůtách.
MONTÁŽ
• Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano,
vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.
24
5
4.16. Délka pulsu ms („ms pulse width“)
OBSLUHA
3. Přední ovládací panel:
3.1. LCD displej:
Analogový displej (se 42 segmenty) zobrazuje současnou naměřenou hodnotu ve
vybraném měřícím režimu.
3.2. Přepínání měřících režimů:
Vyberte požadovaný režim a vypněte přístroj.
Vypnuto („OFF“)
Přepněte polohu, když je přístroj vypnut
Ot/min („RPM“)
Teplota °C/°F („TEMP °C/°F“)
Měření otáček za minutu
Balení obsahuje detektor teploty pro měření ve
stupních Celsia i Fahrenheita termostatů, ochlazovacích systémů motorů, topných/ochlazovacích systémů a vypínačů větráků
Test kontinuity nebo měření diod
Měření odporu
Zjištění logické sondy napětí: velká, malá nebo
pulzu
Zjištění stavu senzoru O2: dobrý nebo špatný
„TPS“: Zjištění polohy pedálu: dobrá nebo špatná
„MAF“: Zjištění stavu měřiče hmotnosti vzduchu:
dobrá nebo špatná
))) →
Ω
△/▽
O2
Poloha senzoru pedálu („TPS“)/měřič hmotnosti
vzduchu („MAF“)
Stejnosměrný proud (A) („DC current A“)
Stejnosměrný proud (mA) („DC current mA“)
Střídavý proud (A) („AC current A“)
Střídavý proud (mA) („AC current mA“)
Stejnosměrné napětí („DCV“)
Střídavé napětí („ACV“)
kV („KV“)
Nastavení kontaktů rozdělovače
Hz
Délka pulsu ms („MS pulse width“)
Výkon % („Duty %“)
1=červený kabel
2=černý kabel
1.
2.
3.
4.
5.
Zapojte červený kabel (1) do zdířky ot/min („RPM“) a černý kabel (2) do zdířky
komunikačního portu („COM“). Oba kabely musí být zapojeny do svorky vstřikovače paliva.
Nastavte měřící režim do pozice Délka pulsu ms („ms pulse width“).
Zapojte červený kabel (1) do kladné zdířky svorky vstřikovače paliva.
Zapojte černý kabel (2) do záporné zdířky svorky vstřikovače paliva.
Natočte motor na otáčky naprázdno, aby se vytvořila výkonná délka pulsu
vstřikovače. Vstřikování se kontroluje po 3 ms pravidelně.
Měření stejnosměrného proudu do 20 A
Měření stejnosměrného proudu do 400 mA
Měření stejnosměrného proudu do 20 A
Měření stejnosměrného proudu do 400 mA
Měření stejnosměrného napětí
Měření střídavého napětí
Měření sekundárního napětí zapalovací cívky
Měření přímého snímání kontaktů rozdělovače
pro 4, 6, 8, atd. % válcového stroje
Měření frekvence
Milisekundová délka pulsu s +/- spouští k měření
přesného vstřikování paliva, nečinných motorů
regulace vzduchu
Měření přímého snímání výkonu a nastavení
kontaktů rozdělovače pro 4, 6, 8, atd. % válcových strojů; převodní schéma není potřeba
3.3. Zásuvky:
1.
2.
20 A
Ot/min („RPM“)
3.
Komunikační port („COM“)
4.
V/Ω
6
Test příkonu v rozsahu 20 A
Test příkonu v rozsahu mA a
ot/min
Zem, použitelné pro všechny
rozsahy
Test příkonu stejnosměrného a
střídavého napětí, kontinuity,
odporu, kapacity, diod a frekvence
23
3.4. Funkční klávesy:
4.15. kV
1=černý kabel
2=červený kabel
3=uzemění vozidla
1.
2.
3.
4.
Nastavte měřící režim do pozice kV.
Zapojte červený kabel (2) do prostřední zdířky ot/min („RPM“)/indukční
(„INDUCTIVE“).
Zapojte uzemňovací kabel vysokého napětí do zdířky 20 A.
Přečtěte ihned výsledek měření.
podržet („HOLD“)
REL∆
MAX/MIN
Rozsah („RANGE“)
RS232
Světlo („LIGHT“)
°C/°F
# CYL
Spoušť ± („TRIG ±“)
zachycení a podržení měření na displeji
zobrazení rozdílu mezi 2 měřeními
zaznamenání nejvyššího a nejnižšího měření
Rozsah měření pro danou funkci
Počítačové rozhraní je vybaveno pro spojení
počítače přes převodník RS232. Měření se zaznamenávají a uschovávají pro další rozbory.
Aplikační soubory jsou součástí vybavení.
Podsvícení se používá při špatném osvícení
okolního prostředí
Jednotky teploty
Měření přímé snímání nastavení kontaktů rozdělovače pro 4, 6, 8, atd. % válcového stroje
lze synchronizovat od náběžné, nebo sestupné
hrany pulzu
3.5 Výběr režimu mezi Auto a Manuálním.
Jestliže neznáte maximální hodnotu měření napětí (AC – DC) ponechejte přístroj v auto-režimu.
Předpokládáte-li, že znáte maximální hodnotu měřeného napětí, nebo při opakovaném měření zvolte si
přes tlačítko RANGE příslušný rozsah měřené veličiny.
22
7
4. Spojení a provoz
4.14. Hz (Frekvence)
Nejdříve vyberte správný měřící režim, až poté připojte příslušné měřící kabely.
Předejdete tím zničení přístroje.
V případě překročení měřícího rozsahu přístroj vydává poplašný signál a na displeji se
objeví –1. Přepněte přístroj na nejbližší vyšší měřící hladinu.
4.1. Stejnosměrné napětí („DC Voltage“)
1=černý kabel
2=červený kabel
1.
2.
3.
4.
5.
8
Zapojte černý kabel (1) do zdířky komunikačního portu („COM“).
Zapojte červený kabel (2) do zdířky V/Ω.
Nastavte měřící režim do pozice stejnosměrného napětí („DC Voltage“).
Zapojte černý kabel (1) na předpokládaný - pól a červený kabel (2) na + pól.
Přečtěte ihned výsledek měření. V případě určení špatné polarity ukazuje přístroj - napětí
1=červený kabel
2=černý kabel
1.
2.
3.
4.
Zapojte červený kabel (1) do zdířky V/Ω a černý kabel (2) do zdířky komunikačního portu („COM“).
Nastavte měřící režim do pozice Frekvence Hz („Hz“).
Zapojte zkušební součástku k červenému (1) a černému (2) kabelu.
Na displeji se objeví „Hz“. Přečtěte výsledek měření. Je možné měřit výstupní
frekvenci, například senzor ABS, senzor CAM, senzor snímače rychlosti vozidla (VSS), rozvaděč, kontrolu otáček naprázdno, elektronické řízení motoru,
EEC, ECR, atd. Digitální analyzátor motoru je možné využít k testu frekvence
senzoru magnetického, optického a Hallova jevu.
21
4.13. △/▽ Měření úrovně pulzů + frekvence
1=červený kabel
2=černý kabel
1.
2.
3.
4.
20
Zapojte černý kabel (2) do zdířky komunikačního portu („COM“).
Zapojte červený kabel (1) do zdířky V/Ω.
Nastavte měřící režim do pozice △/▽
Pokud je napětí větší než 3,5 V, rozsvítí se dioda „HI“. Pokud je napětí menší
než 1,5 V, rozsvítí se dioda „LO“.
4.2. Střídavé napětí („AC Voltage“)
1=červený kabel
2=černý kabel
1.
2.
3.
4.
5.
Zapojte černý kabel (2) do zdířky komunikačního portu („COM“).
Zapojte červený kabel (1) do zdířky V/Ω.
Nastavte měřící režim do pozice střídavé napětí („AC Voltage“).
Zapojte zkušební součástku k červenému (1) a černému (2) kabelu.
Přečtěte ihned výsledek měření.
9
4.3. Odpor
1=červený kabel
2=černý kabel
1. Nastavte požadovanou pozici (2 k, 20 k, 200 k, 2 M, 20 M) v měřícím auto-režimu
Ω.
2. Zapojte černý kabel (2) do zdířky komunikačního portu („COM“).
3. Zapojte červený kabel (1) do zdířky V/Ω.
4. Zapojte zkušební součástku k červenému (1) a černému (2) kabelu.
5. Přečtěte ihned výsledek měření.
4.12. O2- lambda sonda
1=červený kabel
2=černý kabel
3=ECU (=řídící jednotka motoru)
1.
2.
3.
4.
5.
Zapojte černý kabel (2) do zdířky komunikačního portu („COM“).
Zapojte červený kabel (1) do zdířky V/Ω.
Nastavte měřící režim do polohy O2.
Zapojte černý kabel (2) a červený kabel (1) podle nákresu.
Pokud po připojení napětí výkonu kolísá mezi hodnotami 0 V – 1 V a rozsvítí
se diody „HI“ a „LO“, připojený článek je normální.
Pokud se na displeji objeví O.L, odpor je nekonečný, nebo větší než Vámi zvolená
stupnice. Přepněte přístroj na nejbližší vyšší měřící hladinu.
10
19
4.11. Měřič polohy senzoru pedálu („TPS“)/¨Měřič hmotnosti vzduchu („MAF“)
1=červený kabel
2=černý kabel
3=ECU (=řídící jednotka motoru)
4=Stav měřiče polohy senzoru („TPS“)
5= Stav měřiče polohy senzoru („MAF“)
1.
2.
3.
4.
5.
18
Zapojte černý kabel (2) do zdířky komunikačního portu („COM“).
Zapojte červený kabel (1) do zdířky V/Ω.
Nastavte měřící režim do pozice Měřič polohy senzoru pedálu („TPS“)/Měřič
hmotnosti vzduchu („MAF“).
Zapojte černý kabel (2) do katody a červený kabel (1) do anody.
Po připojení zkontrolujte, zda se mění signál. Pokud ano, dioda „LO“ se rozsvítí.
4.4. Kontinuita
1=černý kabel
2=červený kabel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zapojte černý kabel (1) do zdířky komunikačního portu („COM“).
Zapojte červený kabel (2) do zdířky V/Ω.
Nastavte měřící režim do pozice Kontinuita („Continuity“)
Zapojte zkušební součástku k červenému (2) a černému (1) kabelu.
Tento test může provést otevřené („open“) nebo krátké („short“) testování.
Pokud je nastaven akustický režim Kontinuity, uslyšíte zvukový signál.
11
4.5. Diody
4.10. Střídavý proud (A)
1=červený kabel
2=černý kabel
1.
2.
3.
4.
12
Zapojte černý kabel (2) do zdířky komunikačního portu („COM“).
Zapojte červený kabel (1) do zdířky V/Ω.
Nastavte měřící režim do pozice Diody („Diode“).
Zapojte černý kabel (2) do katody a červený kabel (1) do anody. Přístroj při
správném zapojení ukáže úbytek napětí na diodě.
1= červený kabel
2= černý kabel
3= 0 – 20 A, střídavý
1.
2.
3.
4.
Zapojte černý kabel (2) do zdířky komunikačního portu („COM“).
Zapojte červený kabel (1) do zdířky 20 A.
Nastavte měřící režim do pozice Střídavý proud (A) („AC Current A“).
Přečtěte ihned výsledek měření.
17
4.9. Střídavý proud (mA)
1= červený kabel
2= černý kabel
3= 0 – 400 mA, střídavý
1.
2.
3.
4.
5.
16
Zapojte černý kabel (2) do zdířky komunikačního portu („COM“).
Zapojte červený kabel (1) do zdířky mA/ ot/min („mA/RPM“).
Nastavte měřící režim do polohy Střídavý proud (mA) („AC Current mA“).
Zapojte zkušební součástku k červenému (1) a černému (2) kabelu.
Přečtěte ihned výsledek měření.
4.6. Teplota
1.
2.
3.
4.
5.
Nastavte měřící režim do pozice Teplota („TEMP“)
Zapojte zástrčku teplotního kabelu do příslušné zásuvky na multimetru. Pozor
na polaritu zástrčky.
Druhým koncem teplotní sondy se dotkněte povrchu měřeného předmětu. Dodávaná teplotní sonda je velmi jednoduchá.
Přečtěte ihned výsledek měření.
V případě potřeby si změňte funkční klávesou zobrazení na °C/°F („Celsius“
nebo „Fahrenheit“).
13
4.7. Stejnosměrný proud (A)
1=červený kabel
2=černý kabel
1.
2.
3.
4.
5.
Zapojte černý kabel (2) do zdířky komunikačního portu („COM“).
Zapojte červený kabel (1) do zdířky 20 A.
Nastavte měřící režim do pozice Stejnosměrný proud (A) („DC Current A“)
Zapojte zkušební součástku k červenému (1) a černému (2) kabelu.
Přečtěte ihned výsledek měření.
4.8. Stejnosměrný proud (mA)
1= černý kabel
2= červený kabel
3= 0 – 400 mA, stejnosměrný
1.
2.
3.
4.
5.
14
Zapojte černý kabel (1) do zdířky komunikačního portu („COM“).
Zapojte červený kabel (2) do zdířky mA/ ot/min („mA/RPM“).
Nastavte měřící režim do pozice Stejnosměrný proud (mA) („DC Current
mA“).
Zapojte zkušební součástku k červenému (2) a černému (1) kabelu.
Přečtěte ihned výsledek měření.
15

Podobné dokumenty