servis plynových pružin - E

Transkript

servis plynových pružin - E
SERVIS PLYNOVÝCH PRUŽIN
Global Customized Service
2
www.azolgas.com
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
[email protected]
Tel. +34 945290010
www.azolgas.com
A-Návod
k
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
3
[email protected]
Tel. +34 945290010
OBSAH
obsluze___________________________________________str.
4
B-Vypouštění plynové pružiny___________________________________str. 10
C-Plnění plynové pružiny_______________________________________str. 12
c1-Plnící jednotka_______________________________________str. 16
c2- Dusíkový akcelerátor________________________________str. 18
c3- Jednotka akcelerátoru_______________________________str. 23
D-Kontrola tlaku/síly plynové pružiny___________________________str. 24
d1-Plnění a kontrolní jednotka____________________________str. 25
d2-Testovací jednotka____________________________________str. 26
d3-Testovací jednotka____________________________________str. 27
E-Oprava plynové pružiny_______________________________________str. 28
e1-Díly plynové pružiny___________________________________str. 28
e2-Výměna plnícího ventilu plynové pružiny_________________str. 30
e3-Demontáž plynové pružiny______________________________str. 34
e4-Montáž plynové pružiny________________________________str. 36
e5-Příslušenství plynové pružiny___________________________str. 38
e6-Sada na opravu plynových pružin_______________________str. 43
F-Údržba plynových pružin______________________________________str. 44
4
www.azolgas.com
Global Customized Service
A-NÁVOD K OBSLUZE
!
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
VAROVÁNÍ
[email protected]
Tel. +34 945290010
!
Plynové pružiny jsou nádoby naplněné dusíkem pod vysokým tlakem (max. 150-180 bar).
Nikdy nemanipulujte s plynovou pružinou, aniž byste měli jistotu, že je plynová pružina
kompletně vypuštěna.
Před jakoukoliv manipulací je absolutně nutné plynovou pružinu kompletně vypustit. Abyste
se ujistili, že plynová pružina je kompletně prázdná, zmáčkněte pístek ventilku. Můžete to
provést rukou a pístek musí zůstat v zatlačené poloze.
Pokaždé noste ochrané pracovní brýle při vypouštění a napouštění plynových pružin.
Jakákoliv špatná manipulace může mít vliv na vaši bezpečnost a životnost plynové pružiny.
Údržba a oprava plynových pružin musí být prováděna proškolenou osobou s patřičným
tréninkem a hlavně dle návodu firmy Azolgas uvedeného v této brožuře.
Azolgas provádí školení na opravu a údržbu plynových pružin.
Prostudujte si tento návod.
POUŽÍVEJTE
OCHRANNÉ
BRÝLE
POUŽÍVEJTE
OCHRANNÉ
RUKAVICE
POUŽÍVEJTE
OCHRANNÉ
BOTY
NIKDY
NEMANIPULUJTE
BEZ SPRÁVNÉHO
ŠKOLENÍ
www.azolgas.com
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
Global Customized Service
5
[email protected]
Tel. +34 945290010
A-NÁVOD K OBSLUZE
N2
200
00
100
1000 20
00
100
300040
40
0
psi
bar
00
40
0
1000 20
0
0
5000 600
0
0
psi
bar
5000 600
0
0
00
300
300040
300
200
N2
Plňte pouze DUSÍKEM (N2)
Nikdy neplňte plynovou pružinu, pokud je píst ve
stlačené poloze.
00
100
1000 20
00
100
1000 2
3000 40
0
00
0
40
psi
bar
6
5000 60
00
0
40
Pmin
0
0
30
0
psi
bar
00
5000 60
00
0
200
300040
300
0
200
Pmax
0
40
00
1000 20
psi
bar
00
6
5000 60
00
0
0
3000 40
0
30
100
200
Plňte pružinu pouze mezi minimálním a maximálním Během vypouštění plynové pružiny miřte
povoleným tlakem.
vypouštěcím otvorem směrem od sebe I ostatních
osob.
Smax 100%
S>max
Maximální doporučený zdvih je 90% uvedeného Pracovní teplota.
zdvihu. Překročení 100% zdvihu pružiny může
způsobit zničení plynové pružiny a další vážné
nebezpečí.
Tmin
Tmax
6
www.azolgas.com
Global Customized Service
A-NÁVOD K OBSLUZE
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
[email protected]
Tel. +34 945290010
V
m/s
2
0
1,5
0 ,5
1
S
min-1
Nepřekračujte
maximální
rychlost
zdvihu. Vyhněte se náhlému uvolnění pístu. Může to
Maximální počet zdvihů za minutu by neměl být způsobit zničení plynové pružiny.
nikdy překročen.
ØB
90º
≠90º
Plynová pružina musí být neustále ve vertikální
poloze vůči svému upevnění. Boční síly zvyšují
tření a opotřebení a tím redukují životnost plynové
pružiny.
Min.
80%L
L
ØB +1,0
+0,5
Při instalaci plynových pružin nesmí zástavbový
otvor překročit průměr o více než 1 mm průměru
plynové pružiny. Hloubka zástavbového otvoru
musí být minimálně 80% délky L.
Nepoužívejte závit na konci pístu k upevnění Upevňujte plynovou pružinu pouze pomocí k tomu
plynové pružiny v nástroji. Tento závit se používá určených přírub.
pouze k údržbě plynových pružin a jejich opravám.
www.azolgas.com
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
[email protected]
Tel. +34 945290010
7
A-NÁVOD K OBSLUZE
Chraňte plynové pružiny před pevnými i kapalnými Vyhněte se jakýmkoliv nárazům a neprovádějte
nečistotami. Vytvořte adekvátní propustnost žádné mechanické práce na těle plynové pružiny
zástavbových otvorů.
ani pístu.
!
Plynové pružiny s mechanicky poškozeným pístem Opravy plynových pružin musí být prováděny
by měly být nahrazeny novými.
vyškolenou osobou, která postupuje přesně dle
pokynů firmy Azolgas.
200
100
0
5000
1000
3000 400
300
0
200
0
600
0
400
0
Pružiny jsou navrhovány a vyráběny v souladu
se směrnicí PED 97/23/CE. Konečný uživatel
Většina plynových pružin může být používána v je zodpovědný za správnost užívání během
propojeném systemu. Propojený systém umožňuje následných kontrol v zemi užití dle místních
snadnou kontrolu a regulaci tlaku.
nařízení. Azolgas doporučuje výměnu plynové
pružiny po 2 milionech zdvihů nebo 10 letech
užívání.
8
www.azolgas.com
Global Customized Service
PŘÍKLADY INSTALACE
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
[email protected]
Tel. +34 945290010
ØB
Min.
80%L
ØB +1,0
+0,5
L
Při instalaci plynových pružin nesmí zástavbový Nesprávné zástavbové otvory (např. větší průmě
otvor překročit průměr o více než 1 mm průměru či mělký otvor) můžou zapříčinit zničení nebo
plynové pružiny. Hloubka zástavbového otvoru zkrácení životnosti plynvých pružin.
musí být minimálně 80% délky L. Vytvořte adekvátní
propustnost zástavbových otvorů.
Připevněte plynovou pružinu do nástroje správným Nepoužívejte závit na konci pístu k upevnění
způsobem pomocí přírub dle tohoto návodu.
plynové pružiny v nástroji. Tento závit se používá
pouze k údržbě plynových pružin a jejich opravám.
ØB
ØB +1,0
+0,5
Příklad montáže typ A
Při tomto způsobu uchycení nesmí zástavbový
otvor překročit samotný průměr plynové pružiny o
1 mm jejího vnějšího průměru.
Příklad montáže type A
Dno plynové pružiny musí být neustále podepřeno
u kompaktní power serie (CS). Plochý povrch oproti
základně je nutný.
www.azolgas.com
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +34 945290010
9
PŘÍKLADY INSTALACE
Příklad montáže typ B
Upevněte plynovou pružinu pomocí
určených přírub korektním způsobem.
k
Vyhněte se bočním silám při použití MINI a serie
tomu Kompaktní výška použitím adekvátních přírub.
Nepřipojujte tyto pružiny pouze použitím šroubů na
dně pružiny.
Příklad montáže typ C
Upevněte plynovou pružinu pomocí
určených přírub korektním způsobem.
k
Příklad montáže typ C
tomu Dno plynové pružiny musí být neustále podepřeno.
Plochý povrch oproti základně pružiny je
vyžadován.
Příklad montáže typ D
Upevněte plynovou pružinu pomocí
určených přírub korektním způsobem.
k
Příklad montáže typ D
tomu Dno plynové pružiny musí být neustále podepřeno.
Plochý povrch oproti základně je nutný.
10
www.azolgas.com
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +34 945290010
B-VYPOUŠTĚNÍ PLYNOVÉ PRUŽINY
1
!
2
!
Před vypouštěním vytáhněte píst a otočte pružinu Během vypouštění plynu vypouštějte pružinu
pístem dolů směrem od sebe.
směrem od sebe a ostatních osob.
3
DALL 5
T 1/8
DPA 5
DALL 3
T M6
TR M6
Zkontrolujte typ zátky a použijte správný klíč k odšroubování.
4
5
Zašroubujte vypouštěcí adapter do plnícího otvoru Zkontrolujte pružinu, zdali je úplně vypuštěná.
a pomalu ho šroubujte, dokud nebude pružina Mělo by být možné zatlačit píst pomocí ruky. Píst
úplně prázdná.
zůstává v pozici.
www.azolgas.com
[email protected]ie.cz
Tel. +420 566 521 436
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +34 945290010
b1- PŘÍSLUŠENSTVÍ
DALL 3
DPA 5
e/c 3
DALL 5
e/c 5
T 1/8
T M6
TR M6
M6
G1/8”
A 550 1/8-M6
G1/8”
11
M6
M6
www.azolgas.com
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +34 945290010
C-PLNĚNÍ PLYNOVÉ PRUŽINY
!
1
!
200
100
1000 20
0
[email protected]
Global Customized Service
00
400
www.azolgas.com
300040
5000 600
0
0
300
00
12
231
Tel. +34 945290010
FD 1500 V2 MOUNTS
Low Profile
50
S
50
mm
Plňte systém použitím plnící jednotky EC29
L1=137
L1=145
L1=159
L1
mm
LM 3
LM 6MODEL
L1=154
L1=160
L1=160
LM 8
CR 2400
CW 2400
KZ 2400
MINI
50
COMPACT
HEIGHT
THREADED
L1=185
L1=195
L1=210
L1=210
LM 16
CT 2500
CK 2500
FD 1500
GN 1500
CM 2500
CD 2400
LOW
PROFILE
HEAVY
DUTY
AG 1500
ISO
L1=175
L1=200
HEAVY
LOAD
CS 4700
POWER
COMPACT
STROKE
>Pmax
SERIES
0
00
<S
0
>F0
A34-075
E24.54.815.G
EM24.54.700/F
M16
4 x Ø11
M6S73,5
3000 40
40
0
6
5000 600
0
>F0
300
A14-075
100
200
<L1
<L1
M3
L1=240
CPH 4300
CP 5000
00
2
50
Ujistěte se, že
úplně vytažen
ven do otevřené
Ø75píst jeØ75
Ø75
Ø75
Ø75
polohy.
Ø75
mm
50
1000 20
Ø
50
M8
4 x Ø11
S90 S73,5
Ø122
29
Zkontrolujte závit ve vrcholu pístu.
16ven.
29 Použijte správný klíč k vytažení pístu
16
4
[email protected]
Global Customized Service
50
mm
Ø75
50
Ø75
Ø75
AZOLGAS
mm 1500 038
215025247 L1=137
L1=154
97/23CE
art.3.3L1=145
L1=185
L1=160
L1
L1=159
L1=195
CARTRIDGE
150bar/2175psi
L1=160
mm
L1=210
KIT XXXXXXX CR 2400 KIT XXXXXXX-C
CT 2500
GN 1500
50
50
Ø75
Ø75
Ø75
L1=210
L1=175
L1=200
L1=240
MODEL
CW 2400
KZ 2400
MINI
COMPACT
HEIGHT
THREADED
CK 2500
FD 1500
CM 2500
CD 2400
AG 1500
CPH 4300
CP 5000
LOW
PROFILE
HEAVY
DUTY
ISO
HEAVY
LOAD
0
S73,5
29
AZOLGAS
CW 1500 038
215025247
97/23CE art.3.3
150bar/2175psi
KIT XXXXXXX
CODE
FD 1500 050 V2
A14-075
16
FLANGE
FLANSCHE
BRIDE
FLANGE
BRIDA
FLANGE
18 GA 5
CHARGING ADAPTER
LADEADAPTER
RACCORD DE CHARGE
ADATTATORE DI CARICO
ADAPTADOR DE CARGA
ADAPTADOR DE CARGA
CARTRIDGE
KIT XXXXXXX-C
KIT XXXXXXX-S
KIT XXXXXXX-C
REPAIR KIT
ERSATZTEILSATZ
KIT DE RÉPARATION
KIT DI MANUTENZIONE
KIT DE REPARACION
KIT DE MANUTENÇÃO
<S
>F0
4 x Ø11
S90 S73,5
SEAL
KIT XXXXXXX-S
AZOLGAS
CW 1500 038
215025247
97/23CE art.3.3
150bar/2175psi
KIT XXXXXXX
3000 4000
400
A34-075
4 x Ø11
REPAIR KIT
ERSATZTEILSATZ
Ø122
KIT DE RÉPARATION
KIT DI MANUTENZIONE
29
16
KIT DE REPARACION
KIT DE MANUTENÇÃO
ENG ORDER
GAS SPRING
DEU BESTELLUNG GASDRUCKFEDER
FRA COMMANDE RESSORT À GAZ
ITA ORDINE
CILINDRO AD AZOTO
ESP PEDIDO
RESORTE DE GAS
POR PEDIDO
CILINDRO DE GÁS
Připojte plnící jednotku k láhvi s dusíkem.
0
6
5000 6000
E24.54.815.G
EM24.54.700/F
>F0
300
FD 1500 050 V2
GAS SPRING
GASDRUCKFEDER
RESSORT À GAZ
CILINDRO AD AZOTO
RESORTE DE GAS
CILINDRO DE GÁS
A14-075
KIT
XXXXXXX-S
KIT XXXXXXX-C
100
200
<L1
<L1
ORDER
BESTELLUNG
COMMANDE
ORDINE
PEDIDO
PEDIDO
CS 4700
POWER
COMPACT
STROKE
>Pmax
SERIES
CODE
50
Ø CW
AZOLGAS
CW 1500 038
215025247
97/23CE art.3.3
150bar/2175psi
KIT XXXXXXX
ENG
DEU
FRA
ITA
ESP
POR
231
Tel. +34 945290010
FD 1500 V2 MOUNTS
SEAL Low Profile
KIT XXXXXXX-S
50
S
1000 2000
3
www.azolgas.com
A14-075
FLANGE
FLANSCHE
BRIDE
FLANGE
BRIDA
FLANGE
18 GA 5
CHARGING ADAPTER
LADEADAPTER
RACCORD DE CHARGE
ADATTATORE DI CARICO
ADAPTADOR DE CARGA
ADAPTADOR DE CARGA
Vyberte správný plnící adaptér pro každý typ
plynové pružiny tak, jak je uvedeno v katalogu.
www.azolgas.com
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
13
[email protected]
Tel. +34 945290010
C-PLNĚNÍ PLYNOVÉ PRUŽINY
5
6
Smontujte plnící adaptér s korespondujícím Našroubujte plnící adaptér s o-kroužekm do
o-kroužkem (06 GA 10, 06 GA 11, 08 GA 2, 18 GA 5) plnícího otvoru.
7
8
Smotujte adaptér RA 716 se správným o-kroužkem. Přišroubujte adaptér RA 716 s o-kroužkem k
plnícímu adaptéru, který jsme již přišroubovali k
plynové pružině.
9
10
!
Připojte plnící jednotku k plně smontovanému VAROVÁNÍ! Při vypouštění plynové pružiny miřte
plnícímu adaptéru.
vypouštěcím otvorem směrem od vás a ostatních
osob.
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +34 945290010
C-PLNĚNÍ PLYNOVÉ PRUŽINY
[email protected]
Ø67
L1
L
(mm)
110
124
136
160
187
220
260
310
(mm)
85
92
98
110
123.5
140
160
185
±0,25
25
32
38
50
63.5
80
100
125
Kg.
Pmin
2.11
2.22
2.31
2.50
2.70
3.04
3.80
4.75
3000 40
psi
bar
00
Pmax
( daN )
1600
10,51400
M8x13
(x4)
1200
1000
800
600
400
200
0
F0 (±5%)
Ø67
8
128,3
S
(mm)
FD 1500 063 V2
FD 1500 080 V2
FD 1500 100 V2
FD 1500 125 V2
L
7 G1/8”
Ø75
Kg.
2.11
ORDER
2.22
2.31
1500
2.50 025 V2
2.70 032 V2
1500
3.04 038 V2
1500
3.80
1500
050 V2
4.75
0
40
0
L1
7
8
(mm)
85
92
98
110FD
123.5
FD
140FD
160
FD
185
110
124
136
160
187
220
260
310
psi
bar
0
S
R2,5
10,5
w!
±0,25
25
32
38
50
63.5
80
100
125
0
00
6
5000 60
00
L1
21L
R2,5
L
NN2 e(mm)
(mm)
FD 1500 025 V2
FD 1500 032 V2
FD 1500 038 V2
FD 1500 050 V2
FD 1500 063 V2
FD 1500 080 V2
FD 1500 100 V2
FD 1500 125 3
V2
L1
200
300040
0
30
3
S
ORDER
Ø36
M8
S
21
w!
200
0
Low Profile
Tel. +34 945290010
RENAULT EM24.54.700
40
M8
[email protected]
0
Ø36
12
5000 60
00
FD 1500
V2
Ne
RENAULT EM24.54.700
300
Low Profile
Tel. +34 945290010
Global Customized Service
100
Customized Service
230 Globalwww.azolgas.com
FD 1500 V2
100
230 www.azolgas.com
11
1000 20
00
www.azolgas.com
1000 2
00
0
14
G1/8”
Ø75
F0
( daN )
1600
M8x13
dusíkem.
Otevřete
20 30
50
(x4)
Plňte plynové pružiny pouze
Otevřete 1400
regulátor tlaku. Zkontrolujte tlak na
1200
daN
( bar
)
P tlak na
plynovou láhev pomalu,
dokud
se neobjeví
manometru,
dokud nebude ukazovat požadovanou
1000
> Vmax
Ø40
800
( daN )
manometru.
hodnotu. 600
128,3
F0
200
100
3000 400
300
0
200
0
1000
5000
F1
2000
0
6000
400
[email protected]
Global Customized Service
FD 1500 V2
80
400
63,5
80
F0
100
20
00
100
1000
2000
150
( bar )
125
S
0
25
38
50
63,5
80
100
25
38
50
63,5
80
100
( mm )
100
1000 2000
3000 4000
0
0
400
400
psi
bar
6
5000 6000
5000 6000
0
Pmax
(20ºC)
Tmin
Tmax
bar psi bar psi ºC ºF ºC ºF
20 290 150 2175 0 32 80 176
0
psi
bar
(20ºC)
200
0
00
psi
bar
daN
Pmax
(20ºC)
FDbar psi
1500
bar
Vmax 1,6 m/s
3000 40
S
125
( mm )
50
SPM
S
40
30
0
100
50
40
30004000
psi
bar
Pmin
Vmax 1,6 m/s
38
---
130
60
F0
300
125
00
0
100
300040
40
200
Smax < 90%
0
25
6
5000 600
0
80
200
0
63,5
( mm )
200
m
s
300
Smax < 90%
50
V
(20ºC)
N2
38
300
N2
25
BESTELLUNG
COMMANDE
ORDINE
m
s
PEDIDO
Pmin
PEDIDO
0
Smax 100%
N2
0
Max
S/min
( mm )
5000 60
00
10
20ºC
FD 1500 050 V2
125
DEU
FRA
ITA
ESP
POR
300
50
20
100
00
63,5
30
min-1
1000 2000
100
1000 2000
0
1500
---
1000 20
50
100
38
40
00
25
50
SPM
mm
100
100
V
Smax 100% ENG ORDER
0
5000 6000
FD
daN
Max
1000 2000
100
1000 2000
S
300
N2
0
110
F0 x 1,3
F0 x 1,1
10
90
125
F0 x 1,2
30
70
( mm )
F0 x 1,4
≈ ±0.3%
ºC
40
0S/min0
100
2000
100
1000
2000
100
1000
400
F0
60
S
400
0
6000
F0 x 1,1
---
S
( daN
100 )
F1
60
00
5000
F0 x 1,2
F0
80
50
400
300
daN
≈ ±0.3%
ºC
---
14
63,5
20 30
F0 x 1,3
daN daN
0
50
60
20ºC
0
F1
150 2145
20 1530 2140
150
3000 4000
38
daN
200
150 2145 1530 2140
0
3000 4000
130
25
F0
daN daN
( bar )
200
0
ENG ORDER
DEU BESTELLUNG
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO
110
0
F1
400
bar psi
FD-H 1500 050 V2
90
400
200
0
5000 6000
0
0
FD 1500 050 V2
70
0
50
psi
min-1
F0 x 1,4
200
3000 4000
0
FD-H 1500 050 V2
P
( daN )
F1
6000
psi
bar
F0
50
S
150
F0 (±5%)
P
300
5000
0
300
3000 4000
0
daN
> Vmax
20 30
3000 4000
SPM bar
400
FD
FD 1500 050 V2
200
S
0
Ø40
200
S
daN 050 V2
mm
1500
1500
50
1200
1000
800
600
400
200
0
F0 (±5%)
00
6000
F0
F0
3000 40
psi
bar
0
5000
128,3
2.11
2.22
2.31
2.50
2.70
3.04
3.80
4.75
CODE
ORDER
BESTELLUNG
COMMANDE
ORDINE
PEDIDO ( daN )
1600
PEDIDO
1400 FD
(x4)
CODE
F0
200
---
Kg.
85
92
98
110
123.5
140
160
185
300
Ø75
400
L1
ENG
L
DEU
FRA
ITA
G1/8”
ESP
POR
M8x13
110
124
136
160
187
220
260
310
130
daN
> Vmax
5000
0
3
---
±0,25
25
32
38
50
63.5
80
100
125
5000 6000
0
10,5
Ø67
3000 4000
FD 1500 025 V2
FD 1500 032 V2
FD 1500 038 V2
FD 1500 050 V2
FD 1500 063 V2
FD 1500 080 V2
FD 1500 100 V2
FD 1500 125 V2
L1
0 (mm)
0L
(mm)
(mm)
200
8
F0 x 1,1
300
S
ORDER
S
21
≈ ±0.3%
ºC
1000
Ø36
7
F0 x 1,2
RENAULT EM24.54.700
ew
M8
FD-H
1500 050NV2
!
R2,5
Tel. +34 945290010
daN
1000 20
Low Profile
daN daN
150 2145 1530 2140Ø40
FD 1500 050 V2
230 www.azolgas.com
300
13
bar psi
5000
1000
100
300
3000 4000
110
F0
F0 x 1,3
200
0
90
F0 x 1,4
F1
400
0
600
0
psi
bar
0
CODE
70
mm
Tmin
Tmax
min-1
20
50
psi ºC ºF ºC ºF 20ºC
600 CP20 290 150 2175 0 32 80 176
10
0
Max
S/min
600 CP-
FD 1500 050 V2
125
( mm )
Vyberte požadovaný tlak dle katalogu. Respektujte Dle předešlých instrukcí je plynová pružina nyní
V plně napuštěna.
100%
S
maximální povolený tlak v pružině.
max
Zavřete láhev s plynem.
N2
Smax < 90%
1000 20
00
100
00
psi
bar
40
0
0
40
(20ºC)
15
3000 40
0
0
Pmin
0
6
5000 600
0
1000 20
00
0
30
100
200
300040
psi
bar
5000 60
00
N2
0
300
00
200
m
s
Pmax
(20ºC)
Tmin
Tmax
bar psi bar psi ºC ºF ºC ºF
Vmax 1,6 m/s
20 290 150 2175 0 32 80 176
16
600 CP-
Vypusťte tlakový regulátor za účelem vypuštění
tlaku v hadici.
www.azolgas.com
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
[email protected]
Tel. +34 945290010
15
C-PLNĚNÍ PLYNOVÉ PRUŽINY
17
Odšroubujte plnící jednotku.
19
Odšroubujte adaptér RA 716.
21
Pomocí odpovídajícího klíče použijte těsnící zátku.
18
Jakmile odšroubujete hadici, zavřete tlakový
regulator, abyste vypustili tlak z plnící jednotky
20
Odšroubujte plnící adaptér.
22
Zkontrolujte možný únik plynu pomocí detektoru.
16
www.azolgas.com
Global Customized Service
c1-PLNÍCÍ JEDNOTKA
EC 29
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
5
6
4
7
8
1
2
3
PLNÍCÍ JEDNOTKA
Plnící jednotka EC 29 Vám umožňuje:
-Plnění a vypouštění všech plynových pružin použitelných samostatně..
-Kontrolu tlaku v dusíkové láhvi a tlak plnění plynové pružiny.
Tento model je vybaven:
1-Regulátor tlaku LTH 400
2-Adaptér 7RM2
3-Hadice TFRR 1000
4-Redukce RA 716
5-Plnící adaptér 18 GA 5 (G1/8”)
6-Plnící adaptér 08 GA 2 (M8)
7-Plnící adaptér 06 GA 11 (M6)
8-Plnící adaptér 06 GA 10 (M6)
[email protected]
Tel. +34 945290010
www.azolgas.com
06 GA 10
14,5
M6
e/c 16
G1/8”
Global Customized Service
7
29
08 GA 2
[email protected]
Tel. +34 945290010
M8
7
06 GA 11
e/c 13
M6
5
28
G1/8”
e/c 16
G1/8”
27
LM 3
27
G1/8”
6
LM 6
M3
M6
LM 16
LM 8
M8
17
c1-PŘÍSLUŠENSTVÍ
18 GA 5
e/c 18
G1/8”
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
M16
18
www.azolgas.com
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +34 945290010
c2-DUSÍKOVÝ AKCELERÁTOR
1
2
200 bar / 2900 psi
150 bar
2175 psi
180 bar
2610 psi
(120 bar / 1740 psi)
Dusíkové láhve jsou běžně plněny tlakem do 200 Při plnění plynových pružin tlak v láhvi klesá.
bar. V některých zemích dle místních nařízení do
120 bar.
3
150 bar
2175 psi
4
120 bar
1740 psi
120 bar
1740 psi
DBNA
150 bar
2175 psi
Poté, co tlak v láhvi klesne pod požadovanou Akcelerátor DBNA nám umožňuje dosáhnout
hodnotu plnění, nemůžeme dále plnit plynové plnícího tlaku, i když je v láhvi nížší tlak (minimálně
pružiny a musíme použít novou dusíkovou láhev.
20 bar).
5
6
Vzduch
Dusík
Plnění funguje přes plynový akcelerátor a Jednotka má dva vývody. Jeden pneumatický a
pneumatickou síť. To nám umožňuje dosáhnout jeden na dusík. (Nikdy nezaměňte s hydraulikou)
požadovaného tlaku.
www.azolgas.com
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
[email protected]
Tel. +34 945290010
19
c2-DUSÍKOVÝ AKCELERÁTOR
7
8
Ventil
Vypněte DBNA pneumatický spínač a nasaďte Ujistěte se, že láhev je zavřená.
pneumatickou rychlospojku.
9
10
Přišroubujte AC 500 adaptér k dusíkové láhvi Připojte další konec hadice (samice rychlospojka) k
pomocí klíče.
DBNA samci rychlospojce.
11
12
Přišroubujte SGS minimes hadici k jednotce DBNA Přišroubujte další konec hadice SGS ke kontrolnímu
akcelerátoru.
panelu 400-CPAZ 03.
Ø75
Ø75
20
Ø75
Ø75
www.azolgas.com
Ø75
Ø75
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
Global Customized Service
c2-DUSÍKOVÝ AKCELERÁTOR
1=137
1=145
1=159
L1=154
L1=160
L1=160
CR 2400
W 2400
KZ 2400
OMPACT
HEIGHT
13
THREADED
L1=185
L1=195
L1=210
CT 2500
CK 2500
FD 1500
GN 1500
CM 2500
CD 2400
LOW
PROFILE
HEAVY
DUTY
L1=210
AG 1500
ISO
L1=175
L1=200
L1=240
CPH 4300
CP 5000
CS 4700
HEAVY
LOAD
POWER
COMPACT
STROKE
>Pmax
00
1000 20
0
3000 40
00
40
0
0
6
5000 600
0
>F0
14
<S
300
<L1
100
200
<L1
[email protected]
Tel. +34 945290010
>F0
A34-075
E24.54.815.G
EM24.54.700/F
4 x Ø11
4 x Ø11
S90 S73,5
Připevněte ventil SKK 12R 1/8 ke kontrolnímu Přišroubujte další SGS minimes hadici k SKK 12
panelu.
1/8. (vývod z kontrolního panelu)
29
www.azolgas.com
[email protected]
Global Customized Service
50
mm
Ø75
50
Ø75
AZOLGAS
CW
mm 1500 038
215025247 L1=137
97/23CE
art.3.3L1=145
L1
L1=159
150bar/2175psi
mm
KIT XXXXXXXCR 2400
Ø75
50
50
MODEL
L1=154
L1=160
L1=160
CARTRIDGE
KIT XXXXXXX-C
CW 2400
KZ 2400
MINI
COMPACT
HEIGHT
THREADED
L1=185
L1=195
L1=210
Ø75
Ø75
L1=210
L1=175
L1=200
Ø75
GN 1500
CM 2500
CD 2400
AG 1500
CPH 4300
CP 5000
HEAVY
DUTY
ISO
HEAVY
LOAD
CS 4700
POWER
COMPACT
STROKE
>Pmax
0
A34-075
S73,5
A14-075
29
AZOLGAS
CW 1500 038
215025247
97/23CE art.3.3
150bar/2175psi
KIT XXXXXXX
FD 1500 050 V2
ENG ORDER
GAS SPRING
DEU BESTELLUNG GASDRUCKFEDER
FRA COMMANDE RESSORT À GAZ
ITA ORDINE
CILINDRO AD AZOTO
ESP PEDIDO
RESORTE DE GAS
POR PEDIDO
CILINDRO DE GÁS
FLANGE
FLANSCHE
BRIDE
FLANGE
BRIDA
FLANGE
S90 S73,5
16
SEAL
KIT XXXXXXX-S
AZOLGAS
CW 1500 038
215025247
97/23CE art.3.3
150bar/2175psi
KIT XXXXXXX
18 GA 5
CHARGING ADAPTER
LADEADAPTER
RACCORD DE CHARGE
ADATTATORE DI CARICO
ADAPTADOR DE CARGA
ADAPTADOR DE CARGA
CARTRIDGE
KIT XXXXXXX-C
KIT XXXXXXX-S
KIT XXXXXXX-C
REPAIR KIT
ERSATZTEILSATZ
KIT DE RÉPARATION
KIT DI MANUTENZIONE
KIT DE REPARACION
KIT DE MANUTENÇÃO
<S
>F0
4 x Ø11
4 x Ø11
REPAIR KIT
ERSATZTEILSATZ
Ø122
KIT DE RÉPARATION
KIT DI MANUTENZIONE
29
16
KIT DE REPARACION
KIT DE MANUTENÇÃO
3000 4000
400
E24.54.815.G
EM24.54.700/F
0
6
5000 6000
A14-075
KIT
XXXXXXX-S
KIT XXXXXXX-C
>F0
300
<L1
100
200
<L1
CODE
L1=240
CT 2500
CK 2500
FD 1500
LOW
PROFILE
SERIES
EDER
GAZ
AZOTO
GAS
GÁS
16
50
Ø
AZOLGAS
CW 1500 038
215025247
97/23CE art.3.3
150bar/2175psi
KIT XXXXXXX
050 V2
231
Tel. +34 945290010
FD 1500 V2 MOUNTS
SEAL Low Profile
KIT XXXXXXX-S
50
S
1000 2000
15
16
A14-075
FLANGE
FLANSCHE
BRIDE
FLANGE
BRIDA
FLANGE
18 GA 5
CHARGING ADAPTER
LADEADAPTER
RACCORD DE CHARGE
ADATTATORE DI CARICO
ADAPTADOR DE CARGA
ADAPTADOR DE CARGA
Vyberte správný plnící adaptér ke každé plynové Smontujte plnící adaptér s korepondujícím
pružině, tak, jak je indikováno v katalogu.
o-kroužkem (06 GA 10, 06 GA 11, 08 GA 2 18 GA 5).
17
18
Našroubujte plnící adaptér s o-kroužkem do Našroubujte ventil SKK 12R 1/8 do plnícího
plnícího otvoru pružiny.
adaptéru, který jste již namontovali na pružinu.
www.azolgas.com
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
[email protected]
Tel. +34 945290010
21
c2-DUSÍKOVÝ AKCELERÁTOR
19
20
Připojte další konec hadice SGS k SKK 12R 1/8 PLŇTE
vedoucímu z pružiny.
Otevřete ventil láhve.
21
22
Tlak dusíku v láhvi může být regulován na Otevřete pneumatický spínač . DBNA akcelerátor
kontrolním panelu.
začíná pracovat.
23
24
Tlak může být monitorován na kontrolním panelu Zavřete pneumatický ventil jakmile je pružina
do dosažení požadované hodnoty.
napuštěna na požadovaný tlak.
22
www.azolgas.com
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
Global Customized Service
c2-DUSÍKOVÝ AKCELERÁTOR
25
[email protected]
Tel. +34 945290010
26
Vypouštěcí ventil
Zavřete dusíkovou láhev
VYPOUŠTĚJTE
Otevřete vypouštěcí ventil na kontrolním panelu.
Tlakoměr musí ukazovat 0 bar. Hadice je vypuštěna
z plynové pružiny do lahve.
www.azolgas.com
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
[email protected]
Tel. +34 945290010
23
c3-JEDNOTKA AKCELERÁTORU
DBNA
400-CPAZ
(Volitelný)
Vzduch: 5 - 7 bar
N2
JEDNOTKA AKCELERÁTORU
Akcelerátor nám umožňuje využití dusíku i v prázdných lahvích (minimálně 20 bar). Tímto šetříme čas a
vícenáklady. Plnící jednotka pracuje pomocí akcelerátou a pneumatiky. To nám zaručuje potřebný tlak
v plynové pružině.
TECHNICKÁ DATA
Max. tlak
Manometr
Pneumatický tlak
Průtok
Váha
200 bar
0 - 250 bar
5 - 7 bar
2.8 l/min
24 Kg
24
www.azolgas.com
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
Global Customized Service
D-KONTROLA TLAKU
1
[email protected]
Tel. +34 945290010
2
!
Použijte potřebný klíč k odmontování těsnící zátky Použijte plnící a kontrolní jednotku A400 C
a odšroubujte ji. Varování! Síla plynové pružiny našroubováním do plnícího otvoru.
musí být kontrolováná v běžné pokojové teplotě.
3
4
Zatlačte pístek adaptéru utahováním ventilu Potřebujete-li nižší tlak, otevřete upouštěcí ventil
jednotky dokud se neobjeví tlak na manometru.
na jednotce dokud nedosáhnete požadovaného
tlaku.
5
6
Po napuštění pružiny odšroubujte pístek otevírajcí Zavřete upouštěcí ventil
ventil. Zavřete odpouštěcí ventil a naplňte pružinu
připojením přes rychlospojku.
www.azolgas.com
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
[email protected]
Tel. +34 945290010
25
D-KONTROLA TLAKU
7
8
Vypusťte úplně plnící a kontrolní jednotku A400 C Odšroubujte plnící a kontrolní jednotku A400 C od
otevřením vypouštěcího ventilu.
pružiny.
Opakovaná kontrola tlaku může způsobit značný
nárust tlaku v pružině.
d1-PLNĚNÍ A KONTROLNÍ JEDNOTKA
A 400 C
Manometr
Rychlospojka
QCM 1/4
Ventil
Pístek
Vypouštěcí ventil
Plnící adaptér
Jednotka A400 C kontroluje tlak dusíku v pružině (můžete tlak upravovat, když je to nutné) a napouští
a vypouští tlak dle vašich potřeb.
Tato plnící a kontrolní jednotka může být použita u všech typů plynových pružin Azolgas.
A400 C je vybaven následujícími plnícími adaptery:
18 GA 5
08 GA 2
06 GA 11
06 GA 10
TECHNICKÁ DATA
Náplň
Maximální tlak
Manometr
Pracovní teplota
N2
210 bar
0 - 400 bar
0º - 100ºC
26
www.azolgas.com
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
Global Customized Service
d2-TESTOVACÍ JEDNOTKA
BDP 5
760
TESTOVACÍ JEDNOTKA DO 5000 Kg
[email protected]
Tel. +34 945290010
VYBAVENÍ:
- Digitální snímač 0
až 5 tun
(Tol ±3Kg).
- Hydraulický hever
(Pneumatický nebo
manuální)
622
550
850
Heverem
(Pneumatický nebo
Manuální)
- Kryt systému.
- Hydraulický válec
do 150 mm.
280
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ
Testovací jednotka do 5000 kg s krytem a pneumatickým heverem
Test unit up to 5000 kg. with protection and manual pusher
BDP 5 _X
TESTOVACÍ JEDNOTKA DO 5000 Kg
(bez krytu)
BDP 5 N
BDP 5 M
VYBAVENÍ:
- Digitální snímač 0
až 5 tun
(Tol ±3Kg).
760
- Hydraulický hever
(Pneumatický nebo
manuální)
620
- Hydraulický válec
do 150mm.
Heverem
(Pneumatický nebo
Manuální)
230
540
VAROVÁNÍ
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ
Testovací jednotka do 5000 kg bez krytu s pneumatickým heverem
Testovací jednotka do 5000 kg bez krytu s manuálním heverem
BDP 5 NX
BDP 5 MX
www.azolgas.com
BDP 10 N
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
[email protected]
Tel. +34 945290010
d3-TESTOVACÍ JEDNOTKA
TESTOVACÍ JEDNOTKA DO 10000 Kg
VYBAVENÍ:
- Digitální snímač 0
až 10 tun
(Tol ±3Kg).
1805
- Hydraulický hever
(Pneumatický)
1480
- Kryt systému.
- Hydraulický válec
do 250mm.
Heverem
(Pneumatický)
800
720
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ
Testovací jednotka do 10000 kg s krytem a pneumatickým heverem
BDP 10 NX
TESTOVACÍ JEDNOTKA DO 10000 Kg
(bez krytu)
BDP 10 N
VYBAVENÍ:
- Digitální snímač 0
až 10 tun
(Tol ±3Kg).
1785
27
- Hydraulický hever
(Pneumatický)
1620
- Hydraulický válec
do 250mm.
Heverem
(Pneumatický)
800
VAROVÁNÍ
720
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ
Testovací jednotka do 10000 kg bez krytu a pneumatického heveru
BDP 10 NX
28
www.azolgas.com
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
E-OPRAVA PLYNOVÝCH PRUŽIN
[email protected]
Tel. +34 945290010
e1-SOUČÁSTI PLYNOVÉ PRUŽINY
TYP ISO STANDARD
PÍST
STĚRAČ
PROTEKTOR
VLOŽKA
VEDENÍ
ZAMYKACÍ KROUŽEK
O-KROUŽEK
PROTEKTOR TĚSNĚNÍ
TĚSNĚNÍ
VEDENÍ
TĚLO
VENTIL
TĚSNÍCÍ ZÁTKA
www.azolgas.com
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
[email protected]
Tel. +34 945290010
29
E-OPRAVA PLYNOVÝCH PRUŽIN
e1-SOUČÁSTI PLYNOVÉ PRUŽINY
TYP BORE SEALED
PÍST
STĚRAČ
VEDENÍ
TĚLO
TĚSNĚNÍ
O-KROUŽEK
SEGEROVKA
VENTIL
O-KROUŽEK
PROTEKTOR TĚSNĚNÍ
VLOŽKA
ZAMYKACÍ KROUŽEK
TĚSNÍCÍ ZÁTKA
30
www.azolgas.com
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
Global Customized Service
e2-VÝMĚNA PLNÍCÍHO VENTILU
1
!
2
DIN 7757
[email protected]
Tel. +34 945290010
XTC-M6
ABXP
XTCP
Je absolutně nezbytné, aby plynová pružina byla Zkontrolujte typ ventilu v plynové pružině.
před jakoukoliv manipulací prázdná.
3
XTC-M6
XTCP
DIN
7757
DIN
7757
ABXP
Vyberte správný klíč k vyšroubování ventilu:
- ABXP
- XTCP
5
4
XTC-M6
Vyjměte ventil DIN 7757 použitím nástroje A 800.
XTCP
DIN
7757
6
ABXP
Dynamometrický klíč
DDNM
Zašroubujte
adaptéru:
- ABXP
- XTCP
nový
ventil
použitím
správného Kroutící síla:
DIN 7757 = 0,8 N·m (Newton x metr)
XTC-M6 = 0,5 N·m (Newton x metr)
www.azolgas.com
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
Global Customized Service
31
[email protected]
Tel. +34 945290010
e2-VÝMĚNA PLNÍCÍHO VENTILU
DIN 7757
XTC-M6
Vg 5
M6
A 800
ALXTC
!
e/c 9/64”
Nástroj A 800 slouží pouze k vyjmutí ventilu DIN Varování: ALXTC slouží pouze pro vyjmutí ventilu
7757.
XTC-M6 v případě, že je ventil zničen a nelze jej
vyjmout pomocí nástroje DMNL (XTCP).
DMNL
DDNM
ABXP
XTCP
ABXP
XTCP
32
www.azolgas.com
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +34 945290010
e2-VÝMĚNA PLNÍCÍHO VENTILU
1
!
2
ABXP
XTCP
Je absolutně nezbytné, aby plynová pružina byla Nástroj DDNM je dodáván se 3 prvky:
před jakoukoliv manipulací prázdná.
- Přídavná páka kroutící síly
- ABXP ventil DIN 7757 adaptér
- XTCP ventil XTC-M6 adaptér
DIN 7757
3
Vg 5
ABXP
XTC-M6
4
M6
XTCP
Před montáží a demontáží ventilu je velmi důležité Před montáží a demontáží ventilu je velmi důležité
zkontrolovat, jaký typ ventilu je použit v plynové zkontrolovat, jaký typ ventilu je použit v plynové
pružině.
pružině.
5
6
Adaptér zapadne automaticky do montážního klíče, Vytáhněte montážní klíč, když chcete vyjmout
jakmile je vložen.
adaptér.
www.azolgas.com
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +34 945290010
33
e2-VÝMĚNA PLNÍCÍHO VENTILU
7
DIN
7757
ABXP
XTC-M6
XTCP
Kroutící síla závisí na typu použitého ventilu:
DIN 7757 = 0,8 N·m (Newton x metr)
XTC-M6 = 0,5 N·m (Newton x metr)
9
8
±6%
Tolerance nástroje DDNM je ±6 procent.
10
Kroutící moment je dosažen ztlačením a otočením Hodnota může být kontrolována na vyznačené
přídavného kroužku. Každé otočení o 180º změní stupnici.
kroutící sílu a ovládací kroužek slyšitelně zacvakne.
Otáčení po směru hodinových ručiček hodnotu
zvyšuje, proti směru hodnotu snižuje.
11
12
Když je přednastavená hodnota dosažena, DDNM Jestliže se DDNM nástroj delší dobu nepoužívá,
nástroj se mechanicky uvolní, což zabraňuje musíte na stupnici nastavit nejnižší hodnotu,
přetažení závitu ventilu.
abyste
zredukovali
namáhání
pružinového
mechanismu uvnitř nástroje.
34
www.azolgas.com
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +34 945290010
e3-DEMONTÁŽ PLYNOVÉ PRUŽINY
1
2
!
Před demontáží se ujistěte, že plynová pružina je
kompletně prázdná.
Postup demontáže ISO plynové pružiny.
3
4
Odšroubujte ventil DIN 7757 pomocí nástroje DNML Odstraňte ventil DIN 7757 pomocí nástroje A800.
(ABXP).
5
www.azolgas.com
VE 16
Ø Max.= 16
VE 27
Ø Max.= 27
VE 40
Ø Max.= 40
VE 53
Global Customized Service
GAS SPRING
AS 600
CK 570
AS 700
CK 750
ASP 500
CT 550
AG 750
CW 750
CD 700
CM 500
GN 750
FD 750
VE 30
GAS SPRING
AG 1500
CR 1500
CD 1500
CM 1500
GN 1500
FD 1500
CK 1500
CT 1500
CW 1500
GAS SPRING
AG 3000
GN 3000
FD 3000
CT 2500
CT 3000
Ø Max.= 75
GAS SPRING
AS 500
APF 500
CD 500
CM 350
FD 500
CW 500
Ø Max.= 20
Ø Max.= 30
VE 48
41
GAS SPRING
AS 1000
CW 1000
AST 1000 CR 1000
CD 1000
CM 1000
CK 1000
CT 750
CT 1000
CZ 1000
6
GAS SPRING
CD 2400
CM 2500
CK 2500
CZ 2400
CW 2400
CR 2400
Ø Max.= 48
VE 70
Ø Max.= 70
GAS SPRING
CD 6600
CM 6500
CZ 6600
CW 6600
Tel. +34 945290010
e5-ACCESSORIES
VE 20
Ø Max.= 53
VE 75
[email protected]
GAS SPRING
ASP 250
ASP 300
AST 250
APFA 150
APFA 250
CD 300
CM 300
CW 350
VE 95
Ø Max.= 95
GAS SPRING
AG 5000
CW 4200
GN 5000
FD 5000
CD 4200
CM 4000
CK 4000
CT 5000
CZ 4200
GAS SPRING
AG 7500
AG 10000
CD 9600
CM 10000
GN 7500
CZ 9500
CW 9500
Pozorně vyberte správný nástroj VE a umístěte jej Pomocí kladiva stlačte vložku dovnitř pružiny tak,
na vrchol vložky. Dejte pozor na zničení stěrače.
abyste mohli bezpečně vyjmout zamykací kroužek.
Odstraňte krycí kroužek.
www.azolgas.com
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
[email protected]
Tel. +34 945290010
35
e3-DEMONTÁŽ PLYNOVÉ PRUŽINY
7
8
45º
Umístěte konec háku nástroje LRP pod zamykací Jakmile je nástroj LRP pevně záháknutý za
kroužek, tak, jak je ukázáno na obrázku.
zamykací kroužek, vypáčete ho opatrně ven, tak,
Dávejte pozor, abyste nezničili píst pružiny při jak je znázorněno na obrázku.
manipulaci.
9
10
Pro snadnější vyjmutí zamykacího kroužku opřete Zašroubujte odpovídající LM nástroj do pístu
nástroj LRP zářezy o horní hranu plynové pružiny, pružiny a vytáhněte celý set ven (vložka+těsnění)
tak, jak je ukázáno na obrázku.
11
12
Cl
e a nin g
Rozdělejte od sebe vložku a píst pružiny. Můžete Vyčistětě všechny komponenty kouskem hadru.
provést rukou.
70
36
www.azolgas.com
30
30
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
Global Customized Service
e4-SMONTOVÁNÍ PRUŽINY
20
1
[email protected]
2 x Ø18
2 x Ø11
Tel. +34 945290010
80
40
30
70
2
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
www.azolgas.es
85
5000
1000
100
3000 4000
300
2000
200
0
6000
400
0
C05-050
C20-050
75
E24.54.815.G
EM24.54.700/F
4 x Ø9
62
4 x Ø9
45
32
CODE
25
ENG
DEU
FRA
ITA
ESP
D02-050
2 x Ø9
POR
ORDER
BESTELL
12
COMMANDE
ORDINE
PEDIDO
PEDIDO
E24.54.815.G
EM24.54.700/F
S75 S56,5
AG 750 050
24
GAS SPRING
GASDRUCKFEDER
12
RESSORT À GAZ
CILINDRO AD AZOTO
D67-050 RESORTE DE GAS
CILINDRO DE GÁS
KIT AG 750
Serial Number
REPAIR KIT
ERSATZ
KIT DE RÉPARATION
KIT DI MANUTENZIONE
KIT DE REPARACION
KIT DE MANUTENÇÃO
18 GA 5
C05-050
FLANGE
FLANSCHE
BRIDE
FLANGE
BRIDA
FLANGE
CHARGING ADAPTER
LADEADAPTER
RACCORD DE CHARGE
ADATTATORE DI CARICO
ADAPTADOR DE CARGA
ADAPTADOR DE CARGA
68 90
90 110 130
70
30
30
2 x Ø18
2 x Ø11
80
20
40
30
70
100
1000
0
3000 4000
400
C05-050
6000
3
KIT AG 750
Serial Number
REPAIR KIT
FLANGE
ERSATZ
FLANSCHE
KIT DE RÉPARATION
BRIDE
KIT DI MANUTENZIONE
FLANGE
KIT DE REPARACION
BRIDA
KIT DE MANUTENÇÃO
FLANGE
5000
Proces smontování ISO plynové pružiny
AG 750 050
GAS SPRING
GASDRUCKFEDER
RESSORT À GAZ
CILINDRO AD AZOTO
RESORTE DE GAS
CILINDRO DE GÁS
300
2000
200
0
CODE
ENG ORDER
DEU BESTELL
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO
18 GA 5
CHARGING ADAPTER
LADEADAPTER
RACCORD DE CHARGE
ADATTATORE DI CARICO
ADAPTADOR DE CARGA
ADAPTADOR DE CARGA
AZOLGAS
AG 1500 050
314085429
97/23CE art.3.3
max 150bar/2175psi N2
KIT XXXXX
Made in Spain (EU)
Použijte odpovídající sadu na opravu každé
plynové pružiny.
4
1AZOL-GAS, S.L.: MANUAL DE CALIDAD. PARTE II PROCEDIMIENTOS
N
Pautas de montaje de cilindros
Página
1 de 3
VOLUMEN DE ACEITE
N.60.7-5.26
Se definen en esta norma los volúmenes necesarios en cada cilindro, variando en función del
modelo de cilindro. Estos volúmenes se especifican en emboladas de aceitera. Se admite un margen
de error de ±0.5 emboladas.
Volumen de aceite recomendado para cada resorte de gas. (centímetros cúbicos).
MODELO
AG 750
AG 1500
AG 3000
AG 5000
AG 7500
AG 10000
Hasta carrera 125
cm3 = ml
emboladas
6.0
4
12.0
8
18.0
12
27.0
18
42.0
28
66.0
44
AG 750 TB
AG 1500 TB
AG 3000 TB
AG 5000 TB
12.0
18.0
27.0
42.0
8
12
18
28
CS 1000
CS 1800
CS 4700
CS 7500
CS 11800
CS 18300
3.0
6.0
12.0
18.0
24.0
36.0
2
4
8
12
16
24
APF 150
APF 250
APF 500
3.0
4.0
6.0
AP 250
AP 300
AP 500
4.0
3.0
6.0
2
2
4
AG 250
AG 250 S/P
4.0
4.0
2.6
2.6
CT 200
CT 300
CT 550
3.0
4.0
Aceitar con pincel
2
2.6
N.60.7-5.26
Rev.01
Fecha: 13-12-07
Sustituye edición
Fecha: 17-3-06
Más de carrera 125
cm3 = ml
emboladas
9.0
6
18.0
12
27.0
18
40.5
27
63.0
42
99.0
66
18.0
27.0
40.5
63.0
12
18
27
42
4.5
6.0
3
4
2
2
4
Edición: 5
Fecha: 25-5-06
Elaborado por:
DD: Oscar Alejos
En vigor a partir de:
Fecha: 25-5-06
Comprobado y aprobado por:
DAC: Leticia García
Confidencial: La transmisión total o parcial de esta documentación a personas ajenas a la empresa, sólo con consentimiento especial de Gerencia
Vyjměte ventil DIN 7757 pomocí nástroje DDNM Nalijte požadované množství oleje do každé pružiny
(ABXP): Kroutivá síla = 0,8 N/metr
tak jak je uvedeno v sadě na opravu pružin.
5
Naolejujte povrch pístu a vnitřek vložky.
6
Vložte píst do vložky.
www.azolgas.com
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +34 945290010
37
e4-SMONTOVÁNÍ PRUŽINY
7
8
Naolejujte obě části – vnitřní tělo pružiny a pístnici Vložte kolmo píst s vložkou do těla pružiny.
s vložkou.
9
10
Umístěte správný nástroj VE na vrchol válce Vložte zamykací kroužek do drážky.
pružiny a pomocí kladiva opatrně zatlačte vložku
dolů, abyste mohli vložit zamykací kroužek.
11
!
12
100
00
0
5000 600
0
1000 20
300040
300
00
200
400
0
Plně vytáhněte píst ven. Nikdy nepoužívejte dusík.
Naplňte plynovou pružinu.
38
www.azolgas.com
Global Customized Service
e5-PŘÍSLUŠENSTVÍ
DIN 7757
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
[email protected]
Tel. +34 945290010
XTC-M6
Vg 5
M6
A 800
ALXTC
!
e/c 9/64”
Nástroj A 800 slouží pouze k vyjmutí ventilu DIN Varování: ALXTC slouží pouze pro vyjmutí ventilu
7757.
XTC-M6 v případě, že je ventil zničen a nelze jej
vyjmout pomocí nástroje DMNL (XTCP).
DMNL
DDNM
ABXP
XTCP
ABXP
XTCP
www.azolgas.com
Global Customized Service
DALL 3
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
[email protected]
Tel. +34 945290010
e5-PŘÍSLUŠENSTVÍ
DPA 5
e/c 3
DALL 5
e/c 5
T 1/8
T M6
G1/8”
M6
A 550 1/8-M6
TR M6
M6
G1/8”
LRP 1
39
LRP 2
M6
40
www.azolgas.com
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
Global Customized Service
e5-PŘÍSLUŠENSTVÍ
06 GA 10
14,5
M6
e/c 16
G1/8”
7
29
08 GA 2
M8
7
G1/8”
06 GA 11
e/c 13
M6
5
28
G1/8”
18 GA 5
e/c 18
e/c 16
G1/8”
27
LM 3
[email protected]
Tel. +34 945290010
27
G1/8”
6
LM 6
M3
M6
LM 16
LM 8
M8
M16
www.azolgas.com
VE 16
Ø Max.= 16
VE 27
Ø Max.= 27
VE 40
Ø Max.= 40
VE 53
Global Customized Service
VE 20
PLYNOVÁ PRUŽINA
AS 600
CK 570
AS 700
CK 750
ASP 500
CT 550
AG 750
CW 750
CD 700
CM 500
GN 750
FD 750
VE 30
PLYNOVÁ PRUŽINA
AG 1500
CR 1500
CD 1500
CM 1500
GN 1500
FD 1500
CK 1500
CT 1500
CW 1500
PLYNOVÁ PRUŽINA
AG 3000
GN 3000
FD 3000
CT 2500
CT 3000
Ø Max.= 75
41
PLYNOVÁ PRUŽINA
AS 500
APF 500
CD 500
CM 350
FD 500
CW 500
Ø Max.= 20
Ø Max.= 30
VE 48
PLYNOVÁ PRUŽINA
AS 1000
CW 1000
AST 1000 CR 1000
CD 1000
CM 1000
CK 1000
CT 750
CT 1000
CZ 1000
PLYNOVÁ PRUŽINA
CD 2400
CM 2500
CK 2500
CZ 2400
CW 2400
CR 2400
Ø Max.= 48
VE 70
Ø Max.= 70
GAS SPRING
CD 6600
CM 6500
CZ 6600
CW 6600
[email protected]
Tel. +34 945290010
e5-PŘÍSLUŠENSTVÍ
PLYNOVÁ PRUŽINA
ASP 250
ASP 300
AST 250
APFA 150
APFA 250
CD 300
CM 300
CW 350
Ø Max.= 53
VE 75
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
VE 95
Ø Max.= 95
PLYNOVÁ PRUŽINA
AG 5000
CW 4200
GN 5000
FD 5000
CD 4200
CM 4000
CK 4000
CT 5000
CZ 4200
GAS SPRING
AG 7500
AG 10000
CD 9600
CM 10000
GN 7500
CZ 9500
CW 9500
42
www.azolgas.com
Global Customized Service
e5-MR SERVISNÍ SADA
- Nástroj Allen 3 (DALL 3)
- Nástroj Allen 5 (DALL 5)
- Nástroj (DPA 5)
- Nástroj (DMNL)
- Adaptér DIN 7757 (ABXP)
- Adaptér XTC-M6 (XTCP)
- Vypouštěcí adaptér (A 550 1/8-M6)
- Plnící a kontrolní jednotka (A 400 C)
- Plnící adaptér G1/8”(18 GA 5)
- Plnící adaptér M8 (08 GA 2)
- Plnící adaptér M6 (06 GA 11)
- Plnící adaptér M6 (06 GA 10)
- Nástroj M3 (LM 3)
- Nástroj M6 (LM 6)
- Nástroj M8 (LM 8)
- Nástroj M16 (LM 16)
- Nástroj (A 800)
- Nástroj (LRP)
- Nástroj Ø Max. 16 (VE 16)
- Nástroj Ø Max. 20 (VE 20)
- Nástroj Ø Max. 27 (VE 27)
- Nástroj Ø Max. 30 (VE 30)
- Nástroj Ø Max. 40 (VE 40)
- Nástroj Ø Max. 48 (VE 48)
- Nástroj Ø Max. 53 (VE 53)
- Nástroj Ø Max. 70 (VE 70)
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
[email protected]
Tel. +34 945290010
www.azolgas.com
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
Global Customized Service
43
[email protected]
Tel. +34 945290010
e6-SADA NA OPRAVU PLYNOVÝCH PRUŽIN
NÁHRADNÍ DÍLY DODÁVANÉ V OPRAVNÉ SADĚ
STĚRAČ
PROTEKTOR
VLOŽKA
VEDENÍ
PROTEKTOR TĚSNĚNÍ
4 x Ø9
45
AGB-H 750 012
AGB-H 750 025
AGB-H 750 038
AGB-H 750 050
AGB-H 750 063
AGB-H 750 080
AGB-H 750 100
AGB-H 750 125
AGB-H 750 160
AGB-H 750 200
AGB-H 750 250
AGB-H 750 300
L1
L
24
>S
5
10,5
1000
0
---------
Flex Rod
AGB-H 750 050
-
0
100
0
3000 4000
0
400
0
5000 6000
FS
AG
68 90
90 110 130
p
---
200
G1/8”
Ø20
bar
300
0
400
100
0
400
VENTIL
D67-050
3000 4000
0
G1/8”
M8x12
(x2)

3000 400
psi
bar
200
6000
E24.54.815.G
EM24.54.700/F
0
ba r
5000
2 x Ø9
psi
> Pmax
300
‡‡
ˆ ƒŠŽ ƒ ƒ ­ ­ „ƒŠ Š ƒƒ
˜‚…­‘€…‚……ŠŽ€
‡¢™
‡•
ˆŠ ƒ‹ƒ Š ­ ƒ ¡  €„€ 
­ƒ ƒ­ ­€Š­‚ ƒ‰€…Ž ƒ€€  Š€„­
‡—
ˆ‰€…Žƒ ƒ€€ƒ­€…Š‰Š‹
­„€€
3000 4000
0
400
D02-050
200
CODE
200
0
—
ˆ­€ƒƒŠƒŠƒ˜‚ƒŽƒ
ƒ­ƒƒ™““‚ŽŠƒƒˆŠ‹€­­
„€­­ €
š
ˆ­­Žƒ ‘€ƒ‰Š‹­„€€”ƒ€€
ŠŒƒ€…ŠŠ€–Š€€
›
ˆƒ­Žƒƒœ€Š„€œ€€ƒ–Š
€€
ž
ˆ€Žƒ„­ƒ‰Š‹­„€€ŠƒŠƒ
ž™
’
ˆ „€€ ƒ ‰Š‹ ­„€€  ƒ  
™
ˆŒ€ƒ­ƒ­
Ÿ
ˆ €…Ž † ƒ ­€…Š  ƒ   ­ œ„ 
€Œ€­Š„­
‡“
ˆ„ƒŠ€ƒ­–­€€­„€Šœ¡
€„€
€…€†ƒ­–­­„ƒŠ­­­
ƒŠ
> Vmax
60
00
•“
ˆ  ƒ „€Š  Š‹€ ‚ ƒ­ €­­€­
£€‹€­„€­„€­­ €
•‡
¤ƒ­„€…­­­€€†ƒ ­
‘€ €€ „€ „€Š€ ” ƒ ­ ­­
„€­­¥€­­€
••
ˆ „ƒŒŽ ƒ  Š‹€  ˆ‡“ „€ Š‹€ € ƒ
ŠŒƒ€
•—
ˆ€‘€Š€¦ƒ€†ƒŠƒŠ‹€ 
Œ­‘€…€
•š
ˆ ƒ ƒ ‘ƒ‚ ƒ­Ž ƒ €ŠŠ€ ‡¢™ Ž  ž
•›
ˆ €€ ƒ ƒ ‰ƒƒ‚ –­†” ‰€ ƒ
„€­­¥­€‚†­ƒ‘€
Š‹€ Ž
–­ ƒ­ €­­€­ ” „ƒ­  ‡›“ ‰€
§‡™“ ‰€ „€
‘ƒ¨
•ž
ˆŠ„ŽƒŠƒƒ‰ƒƒŽ€Žƒƒ
Š‹€ §­„€ ¨„€ƒ­­€ƒ Ž€
‹€­Œ
•’
ˆ €ƒ­ ƒ­ …­  Ž  „ƒŒ 
„ƒ€­€
•™
ˆƒŠŽƒ‰Š‹…€€†Š€ƒƒ
 ­€­­€­‚ƒ
­ „€…  ­­­€€ †ƒ­  ­ „ƒ­ ­­
„€­­
‡
ˆ­­€ƒ‰Š‹„€ ƒƒ
„ƒŒŽ
ƒ„€ ‘ƒ ’““‚ „„Œ€ ƒ ­€ ƒ
ƒ„€Š‹€ €ƒ Ž‚ƒƒŽ”Š†ƒƒ­
„ƒŠ  ‹ „€ € ƒ­ …­ ‹ƒ
•
ˆ €…€ ­ ƒ ŠŒƒ€ ­ Š„ƒ‘ Š‹€ ‚
„€Šƒƒ „­„€€…Š”ƒ
‚–­†‰
Ø43
Ø50
5000
8
12
300
600
0
12
L
(mm)
107.7
120
133
145
158.5
175
195
220
255
295
345
395
5000
12.7
25
38
50
63.5
80
100
125
160
200
250
300
300
‡š
ˆ­€Žƒ ‚­­­€†ƒƒ­
„€„Šƒ€‰Š‹­„€€
‡›
ˆ‰€…Žƒ–€†‰Š‹­„€€
ƒ€€  ƒ ­€…Š  Š€„­  ŠŒƒ€
‡ž
ˆ€€ƒ­‰ƒ–­†”ƒ„­‰Š‹
­„€€  ƒ­­Ž ƒ„ƒŠ  –Š €€
‡’
ˆƒŠŽƒ–Š€€€…­†ƒ­‘€
­­„ƒŠ
‡™
ˆ„ƒŒŽž™…ƒ­€ƒ „€ƒ€
ƒ­‰ƒ –­†” £€ „ƒŠ Š€ ƒ –Š €€

­€Ž –­ ƒ­‰ƒ  Œ €­  Ž
‡Ÿ
ˆ€ŠŽŠ‹€ €­­€
1000
*
*
*
*
L1
(mm)
120.4
145
171
195
222
255
295
345
415
495
595
695
±0,25
(mm)
VEDENÍ
3
R2
25
S
ORDER
FS
S
17,5
TĚSNĚNÍ
*
S≥160
4 x Ø9
S75 S56,5
32
ISO
Ø25
0
62
M8
E24.54.815.G
EM24.54.700/F
100
C20-050
75
Tel. +34 9452
100
C05-050
[email protected]
Global Customized Service
AGB-H 750
200
www.azolgas.com
2000
85
1000
www.azolgas.es
O-KROUŽEK
1000 2000
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
TĚSNÍCÍ ZÁTKA
AGB-H
70
30
30
2 x Ø18
2 x Ø11
70
www.azolgas.com
S75 S56,5
32
AGB-H 750 012
AGB-H 750 025
AGB-H 750 038
AGB-H 750 050
AGB-H 750 063
AGB-H 750 080
AGB-H 750 100
AGB-H 750 125
AGB-H 750 160
AGB-H 750 200
AGB-H 750 250
AGB-H 750 300
3
R2
L
L1
100
1000
3000 4000
0
>S
6000
400
0
5000
24
300
2000
200
25
5
1000
100
3000 4000
psi
> Pmax
ba r
0
psi
bar
AZOLGAS
CW 1500 038
215025247
97/23CE art.3.3
150bar/2175psi
KIT XXXXXXX
F0
AG 750 050
AGB-H 750 050
200
300
3000 4000
5000
0
6000
400
0
CODE
---------
Flex Rod
AGB-H 750 050
bar
psi
daN
daN
---
---
---
---
0
0
---
---
G1/8”
Ø20
ENG
ORDER
GAS SPRING
DEU BESTELLUNG
GASDRUCKFEDER
AGB-H
FRA COMMANDE RESSORT À GAZ
ITA ORDINE
CILINDRO AD AZOTO
ESP PEDIDO
RESORTE DE GAS
POR PEDIDO
CILINDRO DE GÁS
200
100
0
400
AG
3000 4000
5000 6000
CHARGING ADAPTER
LADEADAPTER
RACCORD DE CHARGE
ADATTATORE DI CARICO
ADAPTADOR DE CARGA
ADAPTADOR DE CARGA
0
300
FLANGE
FLANSCHE
BRIDE
FLANGE
BRIDA
FLANGE
FS
CARTRIDGE
KIT XXXXXXX-C
F1
400
CODE
200
0
G1/8”
0
Ø43
Ø50
3000 4000
AZOLGAS
CW 1500 038
215025247
97/23CE art.3.3
150bar/2175psi
KIT XXXXXXX
6000
M8x12
(x2)
400
REPAIR KIT
ERSATZ
KIT DE RÉPARATION
KIT DI MANUTENZIONE
KIT DE REPARACION
KIT DE MANUTENÇÃO
18 GA 5
0
GAS SPRING
68 90
GASDRUCKFEDER
RESSORT À GAZ
30
CILINDRO
AD AZOTO
2 x Ø18
2 x Ø11
RESORTE DE GAS
70
CILINDRO
DE GÁS
30
C05-050
Serial Number
60
00
ENG ORDER
90 110 130
DEU BESTELL
70
FRA COMMANDE
ITA 30ORDINE
ESP PEDIDO
80
POR PEDIDO
40
20
KIT AG 750
SEAL
KIT XXXXXXX-S
Kg.
1.20
1.42
1.50
1.60
1.70
1.90
2.14
2.30
2.58
2.92
3.37
3.82
200
5000
AG 750 050
D67-050
> Vmax
300
E24.54.815.G
EM24.54.700/F
L
(mm)
107.7
120
133
145
158.5
175
195
220
255
295
345
395
5000
8
12
CODE
2 x Ø9
12.7
25
38
50
63.5
80
100
125
160
200
250
300
300
12
D02-050
*
*
*
*
L1
(mm)
120.4
145
171
195
222
255
295
345
415
495
595
695
±0,25
(mm)
1000
10,5
S
ORDER
FS
100
17,5
83
Tel. +34 945290010
RENAULT EM24.54.700
*
S≥160
100
ISO
Ø25
S
4 x Ø9
45
[email protected]
Global Customized Service
AGB-H 750
M8
2000
85
E24.54.815.G
EM24.54.700/F
4 x Ø9
62
1000
www.azolgas.es
C20-050
75
30
1000 2000
CUSTOMIZED SERVICE FOR YOUR GLOBAL MARKET
[email protected] Tel. +34 945290010 Fax. +34 945290381
C05-050
40
2000
80
20
KIT XXXXXXX-S
KIT XXXXXXX-C
REPAIR KIT
ERSATZTEILSATZ
KIT DE RÉPARATION
KIT DI MANUTENZIONE
KIT DE REPARACION
KIT DE MANUTENÇÃO
A14-050
FLANGE
FLANSCHE
BRIDE
FLANGE
BRIDA
FLANGE
SEAL
KIT XXXXXXX-S
AZOLGAS
CW 1500 038
215025247
97/23CE art.3.3
150bar/2175psi
KIT XXXXXXX
100
1000
0
AZOLGAS
CW 1500 038
215025247
97/23CE art.3.3
MAX 150 bar N2
MAX 2175 psi N2
Made in Spain (EU)
400
C05-050
Serial Number
REPAIR KIT
FLANGE
ERSATZ
FLANSCHE
KIT DE RÉPARATION
BRIDE
KIT DI MANUTENZIONE
FLANGE
KIT DE REPARACION
BRIDA
KIT DE MANUTENÇÃO
FLANGE
6000
AG 750 050
GAS SPRING
GASDRUCKFEDER
RESSORT À GAZ
CILINDRO AD AZOTO
RESORTE DE GAS
CILINDRO DE GÁS
5000
CODE
ENG ORDER
DEU BESTELL
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO
3000 4000
300
2000
200
0
KIT AG 750
CODE
18 GA 5
AG 750 050
AGB-H 750 050
ENG ORDER
GAS SPRING
DEU BESTELLUNG GASDRUCKFEDER
FRA COMMANDE RESSORT À GAZ
ITA ORDINE
CILINDRO AD AZOTO
ESP PEDIDO
RESORTE DE GAS
POR PEDIDO
CILINDRO DE GÁS
CHARGING ADAPTER
LADEADAPTER
RACCORD DE CHARGE
ADATTATORE DI CARICO
ADAPTADOR DE CARGA
ADAPTADOR DE CARGA
AZOLGAS
CW 1500 038
215025247
97/23CE art.3.3
MAX 150 bar N2
MAX 2175 psi N2
Made in Spain (EU)
AZOLGAS
CW 1500 038
215025247
97/23CE art.3.3
150bar/2175psi
KIT XXXXXXX
CARTRIDGE
KIT XXXXXXX-C
KIT XXXXXXX-S
KIT XXXXXXX-C
REPAIR KIT
ERSATZTEILSATZ
KIT DE RÉPARATION
KIT DI MANUTENZIONE
KIT DE REPARACION
KIT DE MANUTENÇÃO
AZOLGAS
CW 1500 038
215025247
97/23CE art.3.3
max 150bar/2175psi N2
KIT XXXXX
Made in Spain (EU)
A14-050
FLANGE
FLANSCHE
BRIDE
FLANGE
BRIDA
FLANGE
18 GA 5
SKK 12R 1/8
CHARGING ADAPTER
LADEADAPTER
RACCORD DE CHARGE
ADATTATORE DI CARICO
ADAPTADOR DE CARGA
ADAPTADOR DE CARGA
AZOLGAS
CW 1500 038
215025247
97/23CE art.3.3
max 150bar/2175psi N2
KIT XXXXX
Made in Spain (EU)
CH
LA
RA
AD
AD
AD
44
www.azolgas.com
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
Global Customized Service
F-SERVIS PLYNOVÝCH PRUŽIN
[email protected]
Tel. +34 945290010
!
Dle nařízení 98/23/CE PED firma Azolgas doporučuje Kontrolujte pružiny pokaždé, když
svým zákazníkům pravidelnou kontrolu plynových údržbu lisovacího nástroje.
pružin z důvodu kontroly správné funkčnosti Akce: Zkontrolujte plynové pružiny.
pružin.
1
KAPALINA
Incident: přítomnost kapalin na povrchu vložky.
1.1
provádíte
Akce: vyčistěte pružiny a zkontrolujte tlak.
Toto je doporučené řešení firmou Azolgas.
1.2
Jestliže je tlak v pružinách správný můžete Jestliže tlak v pružinách neodpovídá požadované
pokračovat v lisování.
hodnotě, zkuste pružinu opravit.
Povolená odchylka ± 5% nominální počáteční síly.
www.azolgas.com
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
[email protected]
Tel. +34 945290010
45
F-SERVIS PLYNOVÝCH PRUŽIN
1.3
1.4
Vypusťte pružinu, demontujte a opravte.
2
KOROZE NA POVRCHU
PRUŽINY
Odstraňte kapalinu z válce pružiny způsobující
přetlak.
2.1
!
Koroze na povrchu pružiny může způsobit nehodu. Vyměňte zrezivělou pružinu za novou.
Koroze představuje vysoké bezpečnostní riziko.
3
CHYBĚJÍCÍ ZÁTKA
3.1
Chybějící těsnící zátka.
Začněte vypouštět pružinu.
Vypusťte pružinu, vyměňte ventil, napusťte pružinu
a našroubujte těsnící zátku
46
www.azolgas.com
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
Global Customized Service
F-SERVIS PLYNOVÝCH PRUŽIN
3.2
3.3
Vyměňte ventil.
4
[email protected]
Tel. +34 945290010
Naplňte pružinu a zašroubujte těsnící zátku.
PROTEKTOR
4.1
Pružina bez krycího kroužku nebo netěsnícího v Dejte nový kroužek nebo ho umístěte do drážky.
drážce.
5
STĚRAČ
Plynová pružina bez stěrače nebo mimo drážku.
Varování: stěrač chrání plynovou pružinu před
kapalinami a jinými nečistotami, aby se nedostaly
dovnitř pružiny.
www.azolgas.com
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
[email protected]
Tel. +34 945290010
47
F-SERVIS PLYNOVÝCH PRUŽIN
Stěrač mimo drážku. Toto je často způsobeno micro Škrábance na povrchu pístu nebo poškozené
únikem plynu nebo poškozeným pístem pružin.
těsnění způsobuje únik plynu z pružiny. To
způsobuje vypadení stěrače z drážky.
5.1
5.2
Vypusťte pružinu, demontujte ji a opravte (vyměňte Vyměňte za nový krycí kroužek a vmáčkněte jej do
stěrač).
drážky.
Zkontrolujte povrch pístu a krycího těsnění. Jestliže
je poškozeno, vyměňte je.
5.3
Umístěte píst s vložkou kolmo do těla pružiny.
Vložte zamykací kroužek do drážky.
5.4
Naplňte pružinu a zašroubujte těsnící zátku.
48
www.azolgas.com
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
Global Customized Service
F-SERVIS PLYNOVÝCH PRUŽIN
6
[email protected]
Tel. +34 945290010
PÍST
Škrábance na povrchu pístu.
Navrhované řešení firmou Azolgas.
Vyměňte plynovou pružinu za novou nebo píst.
Škrábance na povrchu pístu nebo krycího těsnění
způsobují únik plynu z pružiny a vypadení stěrače
z drážky.
6.1
Vypusťte pružinu, demontujte a opravte.
6.2
Nahraďte poškozený píst novým.
www.azolgas.com
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
Global Customized Service
49
[email protected]
Tel. +34 945290010
F-SERVIS PLYNOVÝCH PRUŽIN
6.3
6.4
Vložte píst a vložku kolmo do těla válce pružiny.
Vložte zamykací kroužek do drážky.
7
Naplňte pružinu a zašroubujte těsnící zátku.
PÍST
Nerovnoměrné opotřebení povrchu pístu.
Návrh řešení dle firmy Azolgas.
≠90º
200
200
150
100
1000
100
1000
100
1000
100
1000
100
1000
100
1000
5000
0
psi
0
0
40
0
ba r
60
00
psi
40
0
0
30
5000
0
0
0
ba r
00
psi
0
40
0
40
0
psi
00
40
0
0
3000 4
00
0
2175
60
0
60
0
00
psi
ba r
60
00
5000
60
40
0
3000 4
00
0
2175
5000
3000 4
00
0
2175
5000
0
60
00
psi
ba r
2175
0
30
2175
5000
0
3000 4
00
0
0
30
0
30
3000 4
00
0
2175
200
150
150
3000 4
00
0
200
150
0
30
200
150
0
30
200
150
ba r
ba r
Boční síly způsobují předčasné opotřebení těsnění AZOLGAS side load absorber zlepšuje výkon
a následný únik plynu.
pružiny ve zhoršených pracovních podmínkách.
50
www.azolgas.com
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +34 945290010
F-SERVIS PLYNOVÝCH PRUŽIN
8
TĚLO
!
8.1
Nehoda: Praskliny, škrábance, jakkoli deformované Okamžitě vypusťte pružinu a nahrďte ji novou.
tělo pružiny.
Varování: Jakákoliv abnormální změna na těle
pružiny představuje vysoké bezpečnostní riziko.
TĚLO
9.1
Landalucía 7, PI Júndiz
01015 Vitoria – Spain
Tel: +34 945290010
Fax: +34 945290381
www.azolgas.es
Tel: +34 945290010
Fax: +34 945290381
www.azolgas.es
WARNING!
– HIGH PRESSURE
Exhaust gas before servicing.
ACHTUNG!
– HOHER DRUCK
Nicht öffnen wenn unter Druck.
ATTENTION! – HAUTE PRESSION
Décharger avant toute manipulation.
ATENZIONE! – ALTA PRESIONE
Scaricare prima di ogni manipolazione.
ATENCION! – ALTA PRESION
Descargar antes de cualquier manipulación.
ATENÇÃO
– ALTA PRESSÃO
Descarregar antes de qualquer manuseio.
注意、高圧
運転前の排気ガス
고압주의
분해전에 가스를 제거하시요
請注意高
Pružina bez identifikačního
poškozeným štítkem.
10
EIP-D-7.5.3/10
9
WARNING!
– HIGH PRESSURE
Exhaust gas before servicing.
ACHTUNG!
– HOHER DRUCK
Nicht öffnen wenn unter Druck.
ATTENTION! – HAUTE PRESSION
Décharger avant toute manipulation.
ATENZIONE! – ALTA PRESIONE
Scaricare prima di ogni manipolazione.
ATENCION! – ALTA PRESION
Descargar antes de cualquier manipulación.
ATENÇÃO
– ALTA PRESSÃO
Descarregar antes de qualquer manuseio.
注意、高圧
運転前の排気ガス
고압주의
분해전에 가스를 제거하시요
請注意高壓
請不要在洩氣完成前拆卸氮氣彈簧
štítku
nebo
TĚLO
AZOLGAS
CW 1500 038
215025247
97/23CE art.3.3
MAX 150 bar N2
MAX 2175 psi N2
Made in Spain (EU)
Tělo pružiny neoznačeno vyleptaným popiskem.
s Nalepte nový štítek.
10.1
AZOLGAS
CW 1500 038
215025247
97/23CE art.3.3
MAX 150 bar N2
MAX 2175 psi N2
Made in Spain (EU)
Vraťte plynovou pružinu výrobci k přemarkování,
data výrobce poskytují informace k dohledání
náhradních komponentů a dále informace pro
konečného spotřebitele. Datum výroby a datum
životnosti.
www.azolgas.com
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
[email protected]
Tel. +34 945290010
51
F-SERVIS PLYNOVÝCH PRUŽIN
11
SÍLA
11.1
Zvýšení nebo snížení počáteční síly pružiny o více Zkontrolujte sílu pružiny.
než 5%.
Varování: Kontrola síly pružiny musí být prováděna
při pokojové teplotě.
11.2
11.3
Jestliže je síla pružiny vpořádku, pokračujte v práci. Jestliže síla pružiny neodpovídá, pružiny vypusťe,
demontujte a opravte.
Síla pružiny se liší o ± 5% počáteční síly.
11.4
Vypusťte pružinu, demontujte a opravte.
52
www.azolgas.com
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
Global Customized Service
F-SERVIS PLYNOVÝCH PRUŽIN
12 VOSKOVÝ OCHRANNÝ
KRYT
[email protected]
Tel. +34 945290010
12.1
Pružiny AZOLGAS jsou opatřeny ochrannou Varování: Odstaňte ochranný vosk propíchnutím
voskovou vrstvou na pístu. Tato vrstva chrání píst na vrcholu pístu. Nikdy nepropichujte na straně
před mechanickým poškozením a vlhkostí.
pístu, aby nedošlo k poškrábání pístu.
SKLADOVÁNÍ
Plynové pružiny musejí být skladovány v suchých Plnění a opravy pružin musejí být prováděny v
prostorách. Chraňte pružiny od vlhkosti. Mějte uzavřených a chráněných prostorách s přístupem
je zamčené s povoleným přístupem pouze pouze kvalifikovaných osob.
autorizovaným osobám.
www.azolgas.com
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
[email protected]
Tel. +34 945290010
53
POZNÁMKY
54
www.azolgas.com
POZNÁMKY
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
[email protected]
Tel. +34 945290010
www.azolgas.com
Global Customized Service
[email protected]
Tel. +420 566 521 436
[email protected]
Tel. +34 945290010
55
ČESKÁ REPUBLIKA
[email protected]
Tel. +34 945290010
E - NORMALIE SERVIS S.R.O.
Landalucía, 7
P.I. Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz
Tel.: +34 945 290 010
Fax: +34 945 290 381
[email protected]
www.azolgas.com
Edition 07/2014
131, Brněnská
591 01 Žďár nad Sázavou, Česká republika
Tel.: +420 566 521 436
[email protected]
www.e-normalie.cz

Podobné dokumenty

servis plynových pružin - E

servis plynových pružin - E FD 1500 V1www.azolgas.es

Více

PowerUp® 3.0

PowerUp® 3.0 Tailor Toys L.L.C • 8345 NW 66TH ST #5711 • MIAMI FL 33166 USA • [email protected] • Navštivte nás na www.facebook.com/poweruptoys • Tipy a řešení potíží naleznete na www.poweruptoys.com • Power...

Více

ç Univerzalni retrovizori za montažu na volan

ç Univerzalni retrovizori za montažu na volan Hromirani. M10/125 Levi retrovizor se isporučuje sa 2 adaptera (M10/125 levi navoj i 5/16") Desni retrovizor se isporučuje sa 3 adaptera (M10/125 desni navoj, M10/125 levi navoj i 5/16’’)

Více

Návod k obsluze Ht810Sw

Návod k obsluze Ht810Sw U regulátoru HtIndustry je archivována měřená a žádaná hodnota regulátoru HtIndustry + měřené hodnoty „Slave“ regulátorů. Čteny jsou registry od adresy 1200 výše, hodnoty registrů jsou děleny 10.

Více

Projekce MAIN_DIGIT 6-6-08.indd

Projekce MAIN_DIGIT 6-6-08.indd chemicky neagresivní měkkou vodou. V případě vyšší tvrdosti vody doporučujeme použít vhodné přípravky na úpravu vody pro topné systémy vybavené čerpadlem (např. Inhicor T), avšak v souladu s požada...

Více

Pro kompletní nabídku strojů si stáhněte katalog kliknutím

Pro kompletní nabídku strojů si stáhněte katalog kliknutím vám nabízí více než 200 000 různých položek k pronájmu prostřednictvím 400 našich poboček a obchodních kanceláří ve 14 zemích Evropy. Extra výkon Udělejte více nebo získejte čas na  jiné záležitost...

Více