Zpráva o vztazích

Komentáře

Transkript

Zpráva o vztazích
Simulační systémy
Řídicí systémy
Zpracování a přenos dat
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích
mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami
podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích,
za účetní období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Zpráva o vztazích OSC 2013
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami
za období 1.1.2013 – 31.12.2013.
1. PROPOJENÉ OSOBY A VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
Rozhodným obdobím pro tuto zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích
mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami (dále jen zpráva o vztazích mezi
propojenými osobami) je účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.
Osoby propojené se společností OSC, a.s., jako s osobou ovládanou ve smyslu § 74 a § 75 zákona
č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, jsou :
a) Právnická osoba ČEZ, a. s. jako osoba ovládající společnost OSC, a.s. na základě vlastnictví
podílu 66,67 % akcií společnosti OSC, a.s.
b) Právnické osoby tvořící Skupinu ČEZ (koncern ČEZ ve smyslu § 79 výše uvedeného zákona),
které jsou jako dceřiné společnosti přímo ovládány nebo jako vnučky nebo pravnučky nepřímo
ovládány mateřskou společností ČEZ, a. s.
Skupinu ČEZ (koncern ČEZ) tvořilo v roce 2013 celkem 147 právnických osob, z nichž jednou je
společnost OSC, a.s. Seznam členů Skupiny ČEZ (koncernu ČEZ) je uveden v abecedním pořadí
v příloze č. 1. V tomto seznamu jsou mateřská společnost ČEZ, a. s. a jí přímo ovládané dceřiné
firmy vyznačeny tučným písmem v názvu společnosti.
Společnost OSC, a.s. není ovládající osobou ve smyslu § 74 výše uvedeného zákona, ale je pouze
osobou ovládanou.
V rozhodném období roku 2013 uzavřela společnost OSC, a.s. smlouvy nebo dodatky smluv
s ovládající (mateřskou) společností ČEZ, a. s., a dále uzavřela smlouvy se sedmi dalšími subjekty
ze Skupiny ČEZ (koncernu ČEZ), jejichž seznam je uveden jmenovitě dále.
S ostatními subjekty patřícími do takto vymezené skupiny propojených osob nevstoupila
společnost OSC, a.s. v rozhodném období roku 2013 do žádných jednání či smluvních vztahů ve
smyslu § 82 zákona č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, resp. v rozhodném období
roku 2013 účinným zákonem č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění..
I.
Ovládaná osoba :
Obchodní firma
OSC, a.s.
Sídlo firmy:
Zapsaná v OR vedeném:
IČ:
Brno, Staňkova 18a, PSČ 612 00
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1376
60714794
II. Ovládající osoba :
Obchodní firma:
ČEZ, a. s.
Sídlo firmy:
Zapsaná v OR vedeném:
IČ:
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581
45274649
Zpráva o vztazích OSC 2013
2/6
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami
za období 1.1.2013 – 31.12.2013.
III. Ostatní osoby přímo nebo nepřímo ovládané společností ČEZ, a. s.
Společnost OSC, a.s. uzavřela v rozhodujícím období roku 2013 vztahy vesměs obchodního
charakteru s následujícími subjekty ze Skupiny ČEZ (koncern ČEZ), mimo vlastní mateřskou
společnost ČEZ, a. s.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Obchodní společnost:
ČEZ ICT Services, a. s.
Sídlo firmy:
Zapsaná v OR vedeném:
IČ:
Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ 140 53
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309
26470411
Obchodní společnost:
ČEZ Logistika, s.r.o.
Sídlo společnosti:
Zapsaná v OR vedeném:
IČ:
Ostrava, Moravská Ostrava, 28.října 3123/152,
PSČ 709 02
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28100
26840065
Obchodní společnost:
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o..
Sídlo společnosti:
Zapsaná v OR vedeném:
IČ:
Třebíč, Bráfova 16, PSČ 674 01
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14400
60698101
Obchodní společnost:
Teplárna Trmice, a.s.
Sídlo společnosti:
Zapsaná v OR vedeném:
IČ:
Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04
Krajským soudem v Ústí n/L oddíl B, vložka 2056
28707052
Obchodní společnost:
ÚJV Řež, a.s.
Sídlo společnosti:
Zapsaná v OR vedeném:
IČ:
Husinec-Řež čp. 130, PSČ 250 68
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833
46356088
Obchodní společnost:
Elektrárna Chvaletice, a.s.
Sídlo společnosti:
Zapsaná v OR vedeném:
IČ:
Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ 533 12
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 2905
28786009
Obchodní společnost:
TMK Hydroenergy Power, S.R.L.
Sídlo společnosti:
48 Primaverii St., 1.st Floor, Resita, Caras- Severin
County, 320012, Romania
Registration No. J11/309/19.07.2010
27189093
Zapsaná v OR
IČ:
Zpráva o vztazích OSC 2013
:
3/6
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami
za období 1.1.2013 – 31.12.2013.
2. SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
V rozhodném období roku 2013 uzavřela společnost OSC, a.s. celkem 33 smluv, dodatků smluv
nebo jiných dohod s osobami tvořícími Skupinu ČEZ (koncern ČEZ).
Z uvedeného celkového počtu se jedná o 30 případů smluv o dílo včetně jejich dodatků nebo
objednávek na dodávku služeb a zboží nebo servisních služeb. Seznam těchto smluv je uveden
v příloze č. 2. Zbývající 3 případy pak představují jiný typ smlouvy nebo jejího dodatku a jejich
přehled je uveden v příloze č. 3.
Dále pak společnost OSC, a.s. udělila v rozhodném období roku 2013 pro vybrané subjekty
Skupiny ČEZ celkem 5 užívacích práv (licencí) na dodaný software, přičemž 1 oprávnění (licence)
bylo převedeno na nového nabyvatele v souvislosti se změnou vlastnické struktury. Seznam těchto
licencí je uveden v příloze č. 4.
Bližší charakteristika uzavřených smluv a dohod, které uzavřela ovládaná společnost OSC, a.s.
v rozhodném období roku 2013 s propojenými osobami ve smyslu zákona č.90/2012 Sb., zákon o
obchodních korporacích, resp. ve smyslu v té době účinného zákona č.513/1991 Sb., obchodní
zákoník, v platném znění, je obsažena v dále uvedeném přehledu. Zde jsou uvedeny relevantní
společnosti Skupiny ČEZ v pořadí počínaje mateřskou společností ČEZ, a. s., a to dále obecně, bez
ohledu na počet uzavřených smluv nebo na výši uskutečněného plnění nebo jiné kvantitativní
ukazatele ze smluv vyplývající:
1) ČEZ, a. s.
S ovládající osobou bylo v roce 2013 uzavřeno celkem 27 dohod, představujících v převážné
většině (celkem 21 případů) smlouvy o dílo nebo na výkon servisní činnosti, dodatky ke
smlouvám tohoto typu nebo objednávky na výše uvedené činnosti, na základě kterých vznikl
smluvní vztah, ve kterých vystupuje společnost OSC, a.s. jako dodavatel (zhotovitel) předmětu
díla nebo služby.
Zbývající 3 případy se týkají jednak dodatku k nájemní smlouvě, jednak smlouvy na dodávku
služeb, ve kterých figuruje společnost ČEZ, a.s. jako pronajímatel, resp. dodavatel energií nebo
služeb.
V rozhodném období roku 2013 dále udělila společnost OSC, a.s ovládající osobě ČEZ, a. s.
celkem 3 licence (užívací práva ) na dodaný software.
2) ČEZ ICT Services, a. s.
Se společností ČEZ ICT Services, a. s. byla v rozhodném období roku 2013 uzavřena smlouva
na servisní činnost a dodatek této smlouvy, ve kterých vystupuje ovládaná osoba jako
dodavatel služeb.
3) ČEZ Logistika, s.r.o.
Se společností ČEZ Logistika, s.r.o. uzavřela ovládaná osoba v rozhodném období roku 2013
smlouvu o dílo, kde společnost OSC, a.s. vystupuje jako zhotovitel díla.
Zpráva o vztazích OSC 2013
4/6
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami
za období 1.1.2013 – 31.12.2013.
4) ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o..
V rozhodném období roku 2013 byla uzavřena s výše uvedenou společností smlouva o dílo, kde
společnost OSC, a.s. je zhotovitelem díla.
5) Teplárna Trmice, a.s.
Se společností Teplárna Trmice, a.s. byly v rozhodném období roku 2013 uzavřena smlouva o
dílo, ve které vystupovala společnost OSC, a.s jako zhotovitel díla.
6) ÚJV Řež, a.s.
V rozhodném období roku 2013 byla podepsána smlouva o dílo, ve které vystupuje společnost
OSC, a.s. jako zhotovitel díla.
7) Elektrárna Chvaletice, a.s.
Se společností Elektrárna Chvaletice, a.s. byly v rozhodném období roku 2013 uzavřeny celkem
3 smlouvy o dílo (objednávky), ve kterých figuruje OSC a.s. jako zhotovitel díla.
8) TMK Hydroenergy Power, S.R.L.
Společnost TMK Hydroenergy Power S.R.L. jako dceřiná společnost firmy CEZ Romania S.A.
uzavřela v roce 2013 se společností OSC, a.s. jednu smlouvu o dílo, ve které je zhotovitelem
díla společnost OSC, a.s.
Všechny výše uvedené smluvní vztahy a dohody byly uzavřeny za obvyklých smluvních
podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění nebo protiplnění odpovídala podmínkám
obvyklého obchodního styku. V případě, že zhotovitelem díla nebo dodavatelem byla ovládaná
osoba OSC, a.s., předmět plnění zahrnuje dohodnutý předmět díla nebo dodávky v souladu
s uzavřenou smlouvou, resp. objednávkou. Příslušné protiplnění pak vesměs zahrnuje zaplacení
dohodnuté smluvní ceny, včetně vytvoření podmínek na straně objednatele, nezbytných pro řádnou
realizaci předmětu plnění v místě plnění. V těch případech, kde ovládaná osoba vystupuje v pozici
objednatele, je plnění a protiplnění ze smluvního vztahu vyplývající obdobné výše uvedenému, ale
v obráceném gardu.
Z uzavřených smluv a dohod nevznikla ovládané osobě žádná majetková újma, výhoda nebo
nevýhoda ve smyslu zákona č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, resp. ve smyslu v té
době účinného zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění..
Jiné smlouvy a dohody s propojenými osobami ve smyslu zákona č.90/2012 Sb., zákon o
obchodních korporacích, resp. ve smyslu v té době účinného zákona č.513/1991 Sb., obchodní
zákoník, v platném znění, nebyly v rozhodném období roku 2013 uzavřeny.
3. JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
Mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami nevznikly v rozhodném období roku
2013 žádné jiné právní úkony učiněné v zájmu nebo ve prospěch propojených osob.
Zpráva o vztazích OSC 2013
5/6
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami
za období 1.1.2013 – 31.12.2013.
4. OSTATNÍ OPATŘENÍ UČINĚNÁ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
Mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami nebyla učiněna v rozhodném období
roku 2013 žádná ostatní opatření v zájmu nebo na popud propojených osob ve smyslu zákona
č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, resp. ve smyslu v té době účinného zákona
č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
5. DŮVĚRNOST INFORMACÍ
Předložená zpráva neobsahuje informace o cenách, platbách, splátkách, úrocích ani o jiných
finančních částkách ve vztazích mezi propojenými osobami, stejně jako jiné kvantitativní údaje
spojené s těmito vztahy. Takové informace a skutečnosti jsou důvěrného charakteru a jsou
součástí obchodního tajemství příslušných osob tvořících Skupinu ČEZ.
6. ZÁVĚR
Z výše uvedených vztahů mezi propojenými osobami, uzavřených v rozhodném období roku
2013, nevznikla ovládané osobě žádná újma, stejně jako žádné výhody nebo nevýhody ve smyslu
zákona č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.
Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byla zpracována statutárním orgánem
společnosti OSC, a.s. ve smyslu ustanovení § 82 zákona č.90/2012 Sb., zákon o obchodních
korporacích a bude předložena k přezkoumání dozorčí radě společnosti OSC, a.s. a
k přezkoumání auditorem roční závěrky společnosti OSC, a.s. za účetní období roku 2013.
Stanovisko dozorčí rady a výrok auditora k předložené zprávě budou pak prezentovány na řádné
valné hromadě společnosti v roce 2014.
Tato zpráva je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2013 a jako taková bude projednána
řádnou valnou hromadou společnosti OSC, a.s. a bude uložena do sbírky listin společnosti u
obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně.
Nedílnou součástí předložené zprávy jsou její přílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4:
Příloha č. 1 - Seznam členů koncernu ČEZ v roce 2013
Příloha č. 2 - Smlouvy o dílo a servisní smlouvy uzavřené v roce 2013 s osobami v rámci
Skupiny ČEZ
Příloha č. 3 - Ostatní smlouvy uzavřené v roce 2013 s osobami v rámci Skupiny ČEZ
Příloha č. 4 - Udělená užívací práva (licence) osobám v rámci Skupiny ČEZ v roce 2013
V Brně dne 28. února 2014.
Za statutární orgán společnosti OSC, a.s.
Ing. Vlastimír Krček,
předseda představenstva
Zpráva o vztazích OSC 2013
Ing. Luděk Schrumpf,
místopředseda představenstva
6/6
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
Příloha č. 1
Seznam členů koncernu ČEZ v roce 2013
Poř.č.
Název společnosti
IČ
Sídlo společnosti
1
A.E. Wind sp. z o.o.
300814
ul. Marynarska 11, 02-674, Warszawa, Polsko
2
Akcez Enerji A.S.
683 905
Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Room no: 3, Gümüşsuyu Beyoğlu,
34437, Istanbul, Turecko
3
AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.S.
417382
Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu,
34437, Istanbul, Turecko
4
AK-EL Kemah Elektrik Üretim ve Ticaret A.S.
736921
Miralay Şefik Bey Sokak No:13 Kat:4 Oda: 1 Gümüşsuyu / Beyoğlu - İstanbul
5
Aken B.V.
6
Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan
Ticaret A.S.
512971
Miralay Şefik Bey Sokak, No.13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437,
Istanbul, Turecko
7
Akenerji Dogal Gaz Ithalat Ihracat ve Toptan
Ticaret A.S.
745367
Miralay Şefik Bey Sokak No. 15, Kat:3, Oda 3, Gümüşsuyu Beyoğlu, Istanbul,
Turecko
8
Akenerji Elektrik Üretim A.S.
9
24 356 181
Bergweg 133-A, 3037 EE Rotterdam, Nizozemské království
255005/202577
Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu,
34437, Istanbul, Turecko
Akka Elektrik Üretim A.S.
664669
Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu,
34437, Istanbul, Turecko
10
Akkur Enerji Üretim A.S.
607030
Miralay Şefik Bey Sokak Ak Han No.15-17, K3-4, Oda No. 2, Gümüşsuyu
Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko
11
Areál Třeboradice, a.s.
29132282
12
Baltic Green I sp. z.o.o..
441069
ul. Mlynarska 11, 02-674, Warszawa, Polsko
13
Baltic Green II sp. z.o.o..
441363
ul. Mlynarska 11, 02-674, Warszawa, Polsko
Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1
Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00
1/12
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
Příloha č. 1
Seznam členů koncernu ČEZ v roce 2013
Poř.č.
Název společnosti
IČ
14
Baltic Green III sp. z.o.o..
15
Bara Group OOD
16
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
17
CEZ Albania Sh.A. (od 21.3.2013 Shared
Services Albánka Sh.A.)
18
CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o.
65-01-0142-08
Fra Andela Zvizdovica br. 1, Sarajevo, Bosna a Hercegovina
19
CEZ Bulgaria EAD
BULSTAT No.
131434768
Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PC 1000, Bulharsko
20
CEZ Bulgarian Investments B.V.
21
CEZ Deutschland GmbH
22
CEZ Distributie S.A.
23
CEZ Elektro Bulgaria AD
24
CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD
25
CEZ Finance Ireland Ltd.
26
CEZ Hungary Ltd.
Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1
440952
Sídlo společnosti
1420545968
26722445
K91629005R
51661969
HRB 139537
14491102
BULSTAT No.
175133827
200511185
471 391
ul. Mlynarska 11, 02-674, Warszawa, Polsko
140 Georgi Sava Rakovski Street, 4th floor, Region Sredetz,1000 Sofia,
Bulgaria
Husinec-Řež č. p. 130, PSČ 250 68
Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Tirana, Albanie
Hogehilweg 5D, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands
München, Karl-Theodor Str. 69, PC 80803, Spolková republika Německo
Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PC 200581, Rumunsko
Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PC 1000, Bulharsko
Village of Ezerovo, Varna District, PC 9168 Varna, Bulharsko
Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irsko
13520670-4013Rétköz u. 5, Budapest, 1118 Budapest, Maďarsko
113-01
2/12
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
Příloha č. 1
Seznam členů koncernu ČEZ v roce 2013
Poř.č.
Název společnosti
IČ
Sídlo společnosti
27
CEZ Chorzow B.V.
24305703
Hogehilweg 5D, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands
28
CEZ International Finance B.V.
24 461 985
Hogehilweg 5D 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands
29
CEZ International Finance Ireland Ltd.
30
CEZ Laboratories Bulgaria EOOD (in liquidation)
31
CEZ MH B.V.
32
CEZ Nowa Skawina S.A.
33
CEZ Poland Distribution B.V.
24301380
Hogehilweg 5D, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands
34
CEZ Polska sp. z o.o.
000026614
Ul. Emilii Plater 53, 00-113, Warszawa, Polsko
35
CEZ Producty Energetyczne Polska sp.z o.o.
36
CEZ Razpredelenie Bulgaria AD
37
CEZ Romania S.A.
38
CEZ RUS OOO
39
CEZ Servicii S.A.
Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1
494547
BULSTAT No.
175123128
24426342
336 846
321 795
BULSTAT No.
130277958
18196091
Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irsko
14 Dobrinova Skala str., Lyulin Municipality, Sofia, Bulharsko
Hogehilweg 5D, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands
ul. Pilsudskiego 10, 32-050 Skawina, Polsko
ul. M. Sklodowskej-Curie 30, 41-503 Chorzow, Polsko
Sofia, 330 Tsar Simeon St., Ilinden region, PC 1309, Bulharsko
Bucuresti, Sector 1, Str. Ion Ionescu De La Brad, Nr. 2A, Rumunsko
1087746177628 Presnenskij val 19, Moscow, 123557, Ruská Federace
20749442
Piteşti, 148 Republicii Boulevard, PC 110177 Rumunsko
3/12
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
Příloha č. 1
Seznam členů koncernu ČEZ v roce 2013
Poř.č.
Název společnosti
IČ
Sídlo společnosti
40
CEZ Shpërndarje Sh.A.
41
CEZ Silesia B.V.
24305701
Hogehilweg 5D, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands
42
CEZ Slovensko, s.r.o.
36797332
Gorkého 3, Bratislava, PSČ 811 01, Slovensko
43
CEZ Srbija d.o.o.
20180650
Bulevar Mihajla Pupina 6, Beograd, Republika Srbsko
44
CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o.
0000287855
Ul. Emilii Plater 53, 00-113, Warszawa, Poland
45
CEZ Trade Albania SH.P.K.
K92129026D
Abdyl Fransheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Tirana, Albanie
46
CEZ Trade Bulgaria EAD
BULSTAT No.
113570147
Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PC 1000, Bulharsko
47
CEZ Trade Polska sp. z o.o.
0000281965
48
CEZ Trade Romania S.R.L.
21447690
Bucureşti, Sector 1, Ion Ionescu de la Brad, Nr. 2B, Rumunsko
49
CEZ Ukraine LLC
34728482
Velika Vasilkivska street 5, 01004 Kyjev, Ukrajina
50
CEZ Vanzare S.A.
21349608
Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PC 200581, Rumunsko
51
CEZTel, a.s.
25107950
Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ 140 53
52
CM European Power International B.V.
24439848
Weena 327, 3013 AL, Rotterdam, Nizozemské království
Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1
K72410014H
Abdyl Fransheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Tirana, Albanie
Ul. Emilii Plater 53, 00-113, Warszawa, Polsko
4/12
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
Příloha č. 1
Seznam členů koncernu ČEZ v roce 2013
Poř.č.
Název společnosti
IČ
Sídlo společnosti
53
CM European Power International s.r.o.
44525133
Lakeside Park, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, Slovensko
54
CM European Power Slovakia s.r.o.
44 354 258
Vlčie hrdlo 1/A, Bratislava 824 12, Slovensko
55
ČEZ Bohunice a.s.
28861736
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
56
ČEZ Distribuce, a. s.
24729035
Děčín IV- Podmokly,Teplická 874/8, PSČ 405 02
57
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
26871823
Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02
58
ČEZ Energetické služby, s.r.o.
27804721
Ostrava - Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 706 02
59
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
28255933
Hostivice, Komenského 534, PSČ 253 01
60
ČEZ Energo, s.r.o.
29060109
Praha 8, Karlín Karolínská 661/4, PSČ 186 00
61
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
60698101
Třebíč, Bráfova 16, PSČ 674 01
62
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
26206803
Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02
63
ČEZ Logistika, s.r.o. (zánik 1.11.2013)
26840065
Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02
64
ČEZ Měření, s.r.o. (zánik 1.11.2013)
25938878
Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1493, PSČ 500 02
65
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
25938924
Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03
Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1
5/12
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
Příloha č. 1
Seznam členů koncernu ČEZ v roce 2013
Poř.č.
Název společnosti
IČ
Sídlo společnosti
66
ČEZ Nová energetika
2059533
Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 14053
67
ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
24135780
Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53
68
ČEZ Prodej, s.r.o.
27232433
Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53
69
ČEZ Správa majetku, s.r.o.
26206803
Děčín IV., Teplická 874/8, PSČ 405 49
70
ČEZ Teplárenská, a.s.
27309941
Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01
71
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
26376547
Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28
72
ČEZ, a. s.
45274649
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
73
ČEZ ICT Services, a. s.
26470411
Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ 140 53
74
Eco Etropol AD
201470389
140 Georgi Sava Rakovski Street, 4th floor, Region Sredetz,1000 Sofia,
Bulgaria
75
Eco-Wind Construction S.A.
300426
ul. Marynarska 11, 02-674, Warszawa, Polsko
76
Egemer Elektrik Üretim A.S.
695245
Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No.15-17, K:3-4, Oda No. 1, Gümüşsuyu
Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko
77
EGI, a.s. v likvidaci
Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1
60721332
Praha 6, M. Horákové 109, PSČ 160 41
6/12
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
Příloha č. 1
Seznam členů koncernu ČEZ v roce 2013
Poř.č.
Název společnosti
IČ
Sídlo společnosti
78
EGP INVEST, spol. s r.o.
13661679
Uherský Brod, A.Dvořáka 1707, PSČ 688 01
79
Elektrárna Dětmarovice, a.s.
29452279
Dětmarovice 1222, PSČ 735 71
80
Elektrárna Chvaletice a.s. (do 2.9.2013)
28786009
Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ 533 12
81
Elektrárna Mělník III, a.s.
24263397
Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53
82
Elektrárna Počerady, a.s.
24208110
Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53
83
Elektrárna Tisová, a.s..
29160189
Březová-Tisová2, PSČ 356 01
84
Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o.
0000060086
ul. M. Skłodowskiej-Curie 30, 41-503 Chorzów, Polsko
85
Elektrownia Skawina S.A.
0000038504
ul. Piłsudskiego 10, 32-050 Skawina, Polsko
86
Elektrownie Wiatrowe Lubiechowo sp. z o.o.
87
Energotrans, a.s.
47115726
Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00
88
Energetické centrum s.r.o.
26051818
Jindřichův Hradec, Otín č.p. 3, PSČ 377 01
89
ENERGIE KRUPKA, s.r.o. (do 1.11.2013)
25410083
Krupka 1, Mariánské náměstí 22, PSČ 417 42
90
Farma Wiatrowa Leśce sp. z o.o.
330281
ul. Marynarska 11, 02-674, Warszawa, Polsko
Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1
291340
ul. Chobolańska 29/4, 71-023, Szczecin, Polsko
7/12
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
Příloha č. 1
Seznam členů koncernu ČEZ v roce 2013
Poř.č.
Název společnosti
IČ
91
Farma Wiatrowa Wilkolaz-Bychawa sp. z o.o.
92
Fernwärme GmbH Hohenmölsen - Webau
93
FM service s.r.o.
25445626
Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ 400 11
94
FVE Buštěhrad a.s.
27420493
Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03
95
Free Energy Project Oreshets EAD
201260227
Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PC 1000, Bulharsko
96
F.W. Tolkowiec sp. z o.o.
97
GALA-MIBRAG-Service GmbH
98
Ingenieurbüro für Grundwasser GmbH
HRB 2322
Nonnenstrasse 9, 04229 Leipzig, Spolková republika Německo
99
In PROJEKT LOUNY engineering, s.r.o.
44569688
Louny, Na valích 899, PSČ 440 01
100
Jadrová energetická společnosť Slovenska, a.s.
45337241
Bratislava, Tomášíkova 22, PSČ 820102, Slovensko
101
JESS Invest, s.r.o.
45659044
Bratislava, Tomášíkova 22, PSČ 820102, Slovensko
102
JTSD - Braunkohlebergbau GmbH
HRB 9374
Glück Auf Strasse 1, 06712 Zeitz, Spolková republika Německo
103
LACOMED, spol. s r.o.
46348875
Husinec-Řež čp. 130, PSČ 250 68
Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1
330670
Sídlo společnosti
HRB 204190
374097
HRB 210208
ul. Marynarska 11, 02-674, Warszawa, Polsko
Ernst-Thälmann-Str. 6, 06679 Hohenmölsen, Spolková republika Německo
ul. Marynarska 11, 02-674, Warszawa, Polsko
Elsteraue OT Profen, Platz der Freiheit 4, 06729, Elsteraue, Spolková republika
Německo
8/12
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
Příloha č. 1
Seznam členů koncernu ČEZ v roce 2013
Poř.č.
Název společnosti
IČ
Sídlo společnosti
104
LOMY MOŘINA spol. s r.o.
61465569
Mořina, PSČ 267 17
105
MARTIA a.s.
25006754
Ústí/Labem, Mezní 2854/4, PSČ 400 11
106
Mega Energy sp. z o.o.
374306
ul. Marynarska 11, 02-674, Warszawa, Polsko
107
Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S.
625774
Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu,
34437, Istanbul, Turecko
108
MIBRAG Neue Energie GmbH
HRB 25878
Glück Auf Strasse 1, 06712 Zeitz, Spolková republika Německo
109
Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH
(MIBRAGmbH)
HRB 207574
Wiesenstrasse 20, 06727 Theissen, Spolková republika Německo
110
MOL-CEZ European Power Hungary Ltd.
13-09-115216
Olajmunkás út. 2, Százhalombatta, 2440, Maďarsko
111
Montan Bildungs-und Entwicklungsgesellschaft
mbH
HRB 212202
Wiesenstrasse 20, 06727 Theissen, Spolková republika Německo
112
MUEG Mitteldeutsche Umwelt - und Entsorgung
GmbH
HRB 201620
Geiseltalstrasse 1, 06242 Braunsbedra, Spolková republika Německo
113
MW Team Invest S.R.L.
114
NERS d.o.o.
115
New Kosovo Energy L.L.C.
70371863
Andrej Gropa Nr. 30, Prishtina, PC 100 00, Kosovo
116
Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o.
27091490
Husinec-Řež čp. 130, PSČ 250 68
Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1
18926986
RU-1-1864-00
2B Ion Ionescu de la Brad Street, 2nd floor, room 3, Sector 1, Bucuresti,
013813, Romunsko
Industrijska zona bb, Gacko PC 89240, Bosna a Hercegovina
9/12
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
Příloha č. 1
Seznam členů koncernu ČEZ v roce 2013
Poř.č.
Název společnosti
IČ
Sídlo společnosti
117
OSC, a.s.
60714794
Brno, Staňkova 18a, PSČ 612 00
118
Ovidiu Development S.R.L.
18874682
2B Ion Ionescu de la Brad Street, 2nd floor, room 1, Sector 1, Bucuresti,
013813, Romunsko
119
PPC Úžín, a.s.
27198367
Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53
120
PRODECO, a.s.
25020790
Teplice, Masarykova 51, PSČ 416 78
121
Sakarya Elektrik Dagitim A.S.
122
Sakaraya Elektrik Perakende Sakis A.S.
123
SD - 1.strojírenská, a.s. (do 7.1.2013)
25437127
Bílina, Důlní 437, PSČ 418 01
124
SD - Autodoprava, a.s. (od 1.12.2013 Revitrans,
a.s.)
25028197
Bílina, Důlní 429, PSČ 418 01
125
SD - Kolejová doprava, a.s.
25438107
Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01
126
SD - KOMES, a.s.
28666674
Most, Moskevská 14/1, PSČ 434 01
127
SD - Rekultivace, a.s. (do 1.7.2013)
27329011
Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01
128
Severočeské doly a.s.
49901982
Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01
129
SINIT,a.s.
25397401
Ostrava-Mariánské Hory, Emila Filly 296/13, PSČ 709 00
Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1
10941-18573
Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul,
Turecko
23996
Orkangazi CaddesiTrafo Tesieri No.72, Oda:1, Maltepe Mahallesi, Adapazari,
SAKARAYA, 54100, Turecko
10/12
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
Příloha č. 1
Seznam členů koncernu ČEZ v roce 2013
Poř.č.
Název společnosti
IČ
Sídlo společnosti
130
STE - obchodní služby spol. s r.o.v likvidaci (do
13.11.2013)
49826182
Praha 2, Vinohradská 8, PSČ 120 21
131
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74
132
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
27257517
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74
133
ŠKO-ENERGO, s.r.o.
61675938
Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60
134
ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o.
61675954
Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60
135
Taidana Limited
HE 272531
Griva Digeni 115, Trident Centre, 3101 Limassol, Kypr
136
TEC Varna EAD
BULSTAT No.
103551629
137
Telco Pro Services, a.s.
29148278
Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ 140 53
138
Teplárna Trmice, a.s.
28707052
Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04
139
TEPLO KRKONOŠE, a.s.
25271725
Vrchlabí, Labská 964, PSČ 543 01
140
Teplo Klášterec, a.s..
22801600
Miřetice u Kladna n/Ohří, Pod Stadionem 415, PSČ 431 51
141
TI Energo, s.r.o.
65277775
Praha – Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00
142
TMK Hydroenergy Power S.R.L.
27189093
48 Primaverii St., 1st floor, Resita, Caras-Severin County, 320012, Rumunsko
Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1
Village of Ezerovo, Varna District, PC 9168 Varna, Bulharsko
11/12
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
Příloha č. 1
Seznam členů koncernu ČEZ v roce 2013
Poř.č.
Název společnosti
IČ
Sídlo společnosti
143
Tomis Team S.R.L.
18874690
2B Ion Ionescu de la Brad Street, 2nd floor, room 2, Sector 1, Bucuresti,
013813, Romunsko
144
Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.
60715871
Brno, Veveří 95, PSČ 611 00
145
ÚJV Řež a.s.
46356088
Husinec-Řež čp. 130, PSČ 250 68
146
VRCHLABSKÁ TEPLÁRENSKÁ, s.r.o.
64254348
Vrchlabí, Labská 964, PSČ 543 01
147
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
47718684
Plzeň, Tylova 158/46, PSČ 301 00
Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1
12/12
Příloha č. 2
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
Smlouvy o dílo a servisní smlouvy uzavřené v roce 2013 s osobami v rámci Skupiny ČEZ
Číslo
smlouvy
OSC
Datum
uzavření
smlouvy
Plnění OSC
Protiplnění
C802 - Modifikace modelu simulátoru ETE, vyvolané
realizaci akce B718 a modifikace modelu AZ pro TVEL
15.1.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
22 011 870
ČEZ, a.s.
D258 - Zapracování změn z HBV do simulátoru ETE
(IT -90 -16 - 00 - 258)
24.1.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
22 011 880
4100651331
ČEZ, a.s.
B730 - Modernizace průtočných částí NT dílů turbíny 1000
MW - úprava modelu v simulátoru ETE
15.1.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
22 011 890
4
4100737133
ČEZ, a.s.
6895- Modifikace plnorozsahového trenažéru EDU, etapa
2011-12
4.6.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
22 182 057
5
13SMN452
ÚJV Řež, a.s.
Sběr dat z trenažéru pro analýzu chování personálu BD JE
při mimořádných stavech
22.11.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
22 500 038
6
4100849764
ČEZ, a.s.
Profesní školení dispečerů ČEZ, a.s.
12.11.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
33 227 130
7
4100684363
ČEZ, a.s.
Certifikace podpůrných služeb na bloku B3 v EDĚ
18.2.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
33 237 005
8
4100871311
ČEZ, a.s.
Certifikace podpůrných služeb na bloku B2 v EDĚ
9.12.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
33 237 009
9
4100859783
ČEZ, a.s.
Certifikace podpůrných služeb (SR) a (MZ) na bloku B4 v
EPR1
19.11.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
33 286 008
10
4400025463
ČEZ, a.s.
Seřízení regulačních obvodů na bloku B14 v EPR1
5.12.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
33 286 009
11
4100548231
ČEZ ICT Services, a.s.
Poskytování servisních služeb pro systém PTIS
22.11.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
33 344 000
Poř.č.
Číslo smlouvy nebo
objednávky
1
4100651336
ČEZ, a.s.
2
4100651261
3
Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 2
Smluvní strana
Předmět smlouvy
Újma /
Přínos
1/3
Příloha č. 2
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
Smlouvy o dílo a servisní smlouvy uzavřené v roce 2013 s osobami v rámci Skupiny ČEZ
Předmět smlouvy
Datum
uzavření
smlouvy
Plnění OSC
Protiplnění
Újma /
Přínos
Číslo
smlouvy
OSC
ČEZ, a.s.
Certifikace rozšířeného rozsahu podpůrné služby SR na FB
Vltava
1.7.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
-
33 353 002
4100776083
ČEZ, a.s.
Začlenění terminálu Teplárny Trmice do systému RTISZ
( IT-90-21-00200)
23.7.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
-
33 392 000
14
4100711431
ČEZ, a.s.
Certifikace schopnosti startu ze tmy (BS) na TG1 až TG4
VE Orlík
18.3.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
33 397 000
15
4100718937
ČEZ, a.s.
Řízení výkonu vybraných zdrojů v oblasti Výškov Chotějovice při přetížení přenosové linky (IT-90-88-K0353
10.4.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
33 399 000
16
290/2013
Měření čerpadelo požární vody v elektrárně Dukovany
10.4.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
33 403 000
17
7-2013 ECH
(4100761907)
Elektrárna
Chvaletice, a.s.
Dodávka terminálu a systému ICV pro elektrárnu Chvaletice
11.6.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
33 410 000
18
15/2013/CH
Elektrárna
Chvaletice, a.s.
SRV - Implementace skupinového rozdělovače výkonu do
serveru ICV v elektrárně Chvaletice
2.8.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
33 410 001
19
14/2013/CH
Elektrárna
Chvaletice, a.s.
Zdvojení serveru ICV (nformační centrum výroby) v
elektrárně Chvaletice
2.8.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
33 410 002
20
4100772582
ČEZ, a.s.
Napájení centrální části systému RTISZ na dispečnku ČEZ
31.7.2013
dodávka
zařízení
zaplacení
smluvené
ceny
33 412 000
21
4100799692
ČEZ, a.s.
Regulátor ostrovního provozu (LFCOP) ve Skupině ČEZ
(IT - 90 - 88 - K0347)
2.9.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
33 414 000
22
4100842034
ČEZ, a.s.
Optimalizace řízení provozu RTISZ 2013 (IT 90 - 88 K0355)
8.11.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
33 416 000
Poř.č.
Číslo smlouvy nebo
objednávky
12
4100774424
13
Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 2
Smluvní strana
ČEZ ENERGOSERVIS
spol. s r.o.
2/3
Příloha č. 2
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
Smlouvy o dílo a servisní smlouvy uzavřené v roce 2013 s osobami v rámci Skupiny ČEZ
Číslo
smlouvy
OSC
Datum
uzavření
smlouvy
Plnění OSC
Protiplnění
Garanční měření vodních elektráren soustavy RESITA
(Rumunsko) po rekonstrukci
27.12.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
33 424 000
ČEZ, a.s.
Servis a úpravy řídících jednotek terminálu elektrárny Tisová
15.10.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
33 428 201
91143801
ČEZ, a.s.
Vypovězení smlouvy na servis terminálu v elektrárně
Počerady
4.2.2013
26
4100677034
ČEZ, a.s.
A740 - Doplnění automatického odstavení TG do systému
PCS ETE pro HVB-1 a HVB-2
24.1.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
33 690 013
27
4100685802
ČEZ, a.s.
D287- Reimplementace AT-RISK změn do systému PCS
pro odstávky GO1a GO2 ETE 2013
25.2.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
33 690 013
28
4100873350
ČEZ, a.s.
C333 - Modernizace on-line diagnostických systémů v
systému PCS ETE pro GO 2014 HVB-1 a HVB-2
12.12.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
33 690 014
29
4100747749
ČEZ, a.s.
B730 - Modernizace průtočných částí NT dílů turbíny 1000
MW (úpravy v systému PCS pro HVB-1a HVB-2 ETE)
28.6.2013
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
33 690 215
30
4100794072
ČEZ Logistika s.r.o.
Migrace SW koncentrátorů měření středního výkonu pod OS
Windows
dodávka
služeb
zaplacení
smluvené
ceny
44 959 012
Poř.č.
Číslo smlouvy nebo
objednávky
23
RO.00/1150/27.12.2013
24
TI/00050777
25
Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 2
Smluvní strana
TMK HYDROENERGY
POWER S.R.L.
Předmět smlouvy
14.8.2013
Újma /
Přínos
33 428 205
3/3
Příloha č. 3
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
Ostatní smlouvy uzavřené v roce 2013 s osobami v rámci Skupiny ČEZ
Datum
uzavření
smlouvy
Plnění OSC
Protiplnění
Smlouva o nájmu nebytových prostor v areálu EDU dodatek č.2
4.1.2013
zaplacení
smluvené
ceny
dodávka
služeb
ČEZ a.s.
Smlouva o nájmu nebytových prostor v areálu EDU dodatek č.8
29.5.2013
zaplacení
smluvené
ceny
dodávka
služeb
ČEZ a.s..
Smlouva o nájmu nebytových prostor v areálu EDU
22.6.2012
zaplacení
smluvené
ceny
dodávka
služeb
Poř.č.
Číslo smlouvy nebo
objednávky
1
30009107
ČEZ a.s.
2
260_2008
3
001400_2012
Smluvní strana
Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 3
Předmět smlouvy
Újma /
Přínos
Poznámka
-
1/1
Příloha č. 4
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
Udělená užívací práva (licence) osobám v rámci Skupiny ČEZ v roce 2013
Poř.
č.
Číslo smlouvy
Nabyvatel
Datum
udělení
licence
Doba
plnění
Licence k užívání aplikačního programového
vybavení pro terminál paroplynového bloku y
elektrárně Počerady 2
18.2.2013
doba
neurčitá
udělení
zaplacení
užívacích práv smluvené ceny
-
26.7.2013
doba
neurčitá
udělení
zaplacení
užívacích práv smluvené ceny
-
Předmět licenční smlouvy
Plnění OSC
Protiplnění
Újma /
Přínos
1
ČEZ, a. s
2
Elektrárna Chvaletice, a.s. 33410000/001/LIC/2013
Licence k užívání aplikačního programového
vybavení pro terminál a systém ICV v elektrárně
Chvaletice
3
Teplárna Trmice, a.s.
33392000/001/LIC/2013
Licence k užívání aplikačního programového
vybavení pro terminál v teplárně Trmice
26.9.2013
doba
neurčitá
udělení
zaplacení
užívacích práv smluvené ceny
-
4
ČEZ, a. s.
55296000/001/LIC/2013
Licence k užívání aplikačního programového
vybavení pro koncentrátor dat paroplynového
bloku v elektrárně Počerady 2
30.9.2013
doba
neurčitá
udělení
zaplacení
užívacích práv smluvené ceny
-
5
ČEZ, a. s.
33392000/002/LIC/2013
Licence k užívání aplikačního programového
vybavení pro terminál v teplárně Trmice
10.10.2013
doba
neurčitá
udělení
zaplacení
užívacích práv smluvené ceny
-
33319000/001/LIC/2013
Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 4
Poznámka
Změna nabyvatele
licence
1/1

Podobné dokumenty

3.klubová výstava

3.klubová výstava ch. Nedvídková Věra m. Burianová Andrea ch. Borovec Pavel m. Kovářová Šárka ch. Parajdi Márka m. Parajdi Márka

Více

cestopis (pdf 2.5MB) - Luciášova turistická stránka

cestopis (pdf 2.5MB) - Luciášova turistická stránka velmi lákavého osvěžení v jiné, než mořské vodě. Záhy ale ztrácíme sestupovou cestu a mezi trnitými keři a bodláky, což odnášejí nejvíce naše bosé nohy, jsme vytrvalí a sestupujeme dolu do údolí. A...

Více

Výroční zpráva PRODECO, a.s. za rok 2012

Výroční zpráva PRODECO, a.s. za rok 2012 4. SEZNAM OBCHODNÍCH SMLUV UZAV ENÝCH S OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU SEVERO ESKÉ DOLY A.S. PLATNÝCH V ROCE 2012 ...................................................................................................

Více