Profesní životopis

Transkript

Profesní životopis
Životopis
Identifikace osoby
•
Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.,narozen 15. prosince 1948 ve Vsetíně,
ženatý, 2 děti
•
Geografický ústav
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita v Brně
Kotlářská 2
611 37 Brno
Česká republika
Pracoviště
Funkce na pracovišti
•
Profesor kartografie, vedoucí Laboratoře kartografie a geoinformaiky,
koordinátor projektu Disaster Risk Reduction EU - China za ČR a MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
•
1973 - dosud: asistent, odborný asistent, doktor přírodních věd, docent
kartografie, docent vojenské geodézie a kartografie, profesor geodézie a
kartografie; pedagogická a výzkumná činnost, od r.1992 školitel DSP studentů;
Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav (dříve
Katedra geografie) 1992 – dosud: vedoucí Laboratoře geoinformatiky a
kartografie; výuka Bc., MSc., PhD; vedení vědeckovýzkumných týmů;
Masarykova univerzita , Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav (dříve
Katedra geografie) 1995 - dosud: vice-prezident, prezident, past-prezident
International Cartographic Association (ICA), od r.2007 vedoucí pracovní
skupiny “Cartography on Early Warning and Crises Management”; organizace
mezinárodních vědeckých konferencí, globálních projektů, řešení regionálních
vědeckovýzkumných problémů, kartografie, geoinformatika, krizové řízení,
včasné varování, pervazivní, kontextová kartografie; University of Newcastle,
Velká Británie 1996 – dosud: ředitel Czech Focal point of Geographical
Information Systems International Group (GISIC); projekty GIS; Genova, Italy
2002 – dosud: zakládající člen Global Society Dialogue Evropské unie; 2003 –
dosud: zakládající člen Global Marshall Plan Evropské unie; řešení
problematiky Informační společnosti, uplatnění GI v informační společnosti,
zlepšení rozhodování a zapojení vědeckých výsledků; European Union, Brusel,
DG Info Society, Belgie 1999 – dosud: člen exekutivy International Society for
Digital Earth (ISDE), od r. 2006 Vice-Prezident; rozvíjení, koordinace a
praktická realizace projektu Digitální Země; projekty z oblasti nových
technologií Digitální Země, návaznost na Digital Europe, eGovernment,
eGovernancy; International Society on Digital Earth (ISDE), Beijing, Chinese
Academy of Science, China 1999 – dosud: zakládající člen, od r. 2000
reprezentant Masarykovy univerzity ve sdružení Nemoforum; rozvoj
geoinformačních strategií a politiky v oblasti geografických informací,
sdružení institucí z veřejné, profesní (soukromé) i akademické sféry s cílem
vybudování funkčního e-governmentu v ČR, který občanům umožní - v oboru
informací o nemovitostech a o území - rychlou a jednoduchou komunikaci s
veřejnou správou; Nemoforum, ČUZK, Praha, Česká republika 2004 – dosud:
reprezentant ČR v Radě expertů legislativní iniciativy EU – INSPIRE; příprava
materiálů, zejména analýz INSPIRE, příprava realizace direktivy INSPIRE;
JRC Ispra, Italy 2010 – dosud: President of European Regional Center of
International EuroAsian Academy; Beijing, China, a Brno, Česká republika
Přehled zaměstnání
•
•
•
•
•
•
•
•
1973 - dosud: asistent, odborný asistent, doktor přírodních věd, docent
kartografie, docent vojenské geodézie a kartografie, profesor geodézie a
kartografie; pedagogická a výzkumná činnost, od r.1992 školitel DSP studentů;
Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav (dříve
Katedra geografie)
1992 – dosud: vedoucí Laboratoře geoinformatiky a kartografie; výuka Bc.,
MSc., PhD; vedení vědeckovýzkumných týmů; Masarykova univerzita ,
Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav (dříve Katedra geografie)
1995 - dosud: vice-prezident, prezident, past-prezident International
Cartographic Association (ICA), od r.2007-dosud vedoucí pracovní skupiny
“Cartography on Early Warning and Crises Management”; organizace
mezinárodních vědeckých konferencí, globálních projektů, řešení regionálních
vědeckovýzkumných problémů, kartografie, geoinformatika, krizové řízení,
včasné varování, pervazivní, kontextová kartografie; University of Newcastle,
Velká Británie
1996 – dosud: ředitel Czech Focal point of Geographical Information Systems
International Group (GISIC); projekty GIS; Genova, Italy 2002 – dosud:
zakládající člen Global Society Dialogue Evropské unie;
2003 – dosud: zakládající člen Global Marshall Plan Evropské unie; řešení
problematiky Informační společnosti, uplatnění GI v informační společnosti,
zlepšení rozhodování a zapojení vědeckých výsledků; European Union, Brusel,
DG Info Society, Belgie
1999 – dosud: člen exekutivy International Society for Digital Earth (ISDE), od
r. 2006 Vice-Prezident ISDE; rozvíjení, koordinace a praktická realizace
projektu Digitální Země; projekty z oblasti nových technologií Digitální Země,
návaznost na Digital Europe, eGovernment, eGovernancy; International
Society on Digital Earth (ISDE), Beijing, Chinese Academy of Science, China
1999 – dosud: zakládající člen, od r. 2000 reprezentant Masarykovy univerzity
ve sdružení Nemoforum; rozvoj geoinformačních strategií a politiky v oblasti
geografických informací, sdružení institucí z veřejné, profesní (soukromé) i
akademické sféry s cílem vybudování funkčního e-governmentu v ČR, který
občanům umožní - v oboru informací o nemovitostech a o území - rychlou a
jednoduchou komunikaci s veřejnou správou; Nemoforum, ČUZK, Praha,
Česká republika
2004 – 2009: reprezentant ČR v Radě expertů legislativní iniciativy EU –
INSPIRE; příprava materiálů, zejména analýz INSPIRE, příprava realizace
direktivy INSPIRE; JRC Ispra, Italy
•
•
2010 – 2014: President of European Regional Center of International
EuroAsian Academy (IEAS); Beijing, China, a Brno, Česká republika, od r.
2014 – vice-prezident IEAS
Od r. 2013- předseda českého zakládajícího výboru CODATA.
Pedagogická činnost
•
Délka pedagogické praxe: 40 let. Magisterský a bakalářský program: zavedení nového studijního oboru: Kartografie, geoinformatika a DPZ (1992 –
dosud), - přednášky: Geomorfologické mapování, Kvartér, Geografie ČSSR
(1976 – 1981), Kartografie a topografie (1982-87), Základy kartografie a
geoinformatiky (1989 dosud), Geografické informační systémy (1985 –
dosud), Národní prostorové informační infrastruktury a Globální prostorové
datové projekty (1995 – dosud), - vedení diplomantů: cca 30 obhájených
diplomových prací od roku 2005 - vedení bakalářů: 1 cca 21 obhájených
bakalářských prací od roku 2005 - členství v komisích pro SZZ a obhajoby DP:
předseda komisí pro kartografii, geoinformatiku a DPZ na domovské
univerzitě (1991-dosud), Doktorský program: viz ISU - přednášky: Národní
prostorové informační infrastruktury, Oborový seminář I - IV - vedení
doktorandů: 20 obhájených prací - členství v komisích: předseda nebo člen
komise pro kartografii, geoinformatiku a DPZ na domovské univerzitě (1999dosud), člen komise na VUT v Brně (1996-dosud), - členství v oborových
radách DSP: člen oborové rady Geografie PřF MU Brno (od 2000 dosud),
předseda oborové komise pro kartografii, geoinformatiku a dálkový průzkum
Země na Přírodovědecké fakultě v Brně (od 1991 dosud), člen oborových
komisí pro kartografii, geoinformatiku a dálkový průzkum Země na
Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze (od 1999 dosud). Podíl na
výuce mimo MU – vybrané vyžádané přednášky na univerzitách a institutech: 2003, Německo,Ulm: Informatization Programmes: dreams, trues and
perspectives. FAW Ulm. - 2004, Mexiko, Mexico City: Information and
Development: Territorial Information In the 21st Century. Panamerican
Institute for Geography and History (PAIGH). - 2006, Německo, Mnichov:
The Challenges to Cartography in the SDI World. Bundeswehr Faculty,
Munich. - 2006, Bulharsko, Sofia: Research Frontiers in Cartography and
Geoinformatics. UACEG. - 2006, Brazílie, Rio de Janeiro: Contemporary
Cartography and Geoinformatics I. Federal University of Rio de
Janeiro(Universidade Federal do Rio de Janeiro). - 2006, Brazílie, Rio de
Janeiro: Contemporary Cartography and Geoinformatics II. State University of
Rio de Janeiro(Universidade Estadual do Rio de Janeiro). - 2006, Čína,
Beijing: Cartography and Geoinformatics In Early Warning and Crises
Management. Institute of Geographical Science and Natural Resources
Research, Chinese Academy of Science. - 2006, Čína, Fuzhou: New GIS
Research Frontiers and Perspectives. Fuijan Normal University, Institute of
Geography. - 2006, Čína, Fuzhou: Development of the Digital Earth, and its
Application. Fuijan Normal University, Institute of Geography. - 2006, Čína,
Fuzhou: Cartography and Geoinformatics in Early Warning and Crises
Management Situation. Fuijan Normal University, Institute of Geography. 2007, Brno: Globální prostorové datové projekty a udržitelný rozvoj.
Univerzita 3. věku MU Brno. - 2008, Brussels, Belgium: Cartography and
geoinformatics potentials. Infrastructure and GIS, Information and
Communication Technologies for Sustainable Cities, experts Consultation
Workshop organised by the Unit “ICT for Sustainable Growth” European
Commission. - 2008, Sofia, Bulgaria: Global Trends of Cartography, Doctor
Honoris Causa Speech. - 2008, Novosibirsk, Russia: GI Aspects in Crisis
Management, Geo-Sibir 2008, keynote speech + Round Table: Education 2008, 2011, University of Vienna , Austria - Guest Professor: Název
přednášek: 1. Kartografie a geoinformatika ve včasném varování a krizovém
řízení (Cartography and GI in Early Warning Crises Management: Theory and
Practice), 2. Geoinformační infrastruktury: lokální, regionální a globální
aspekty (Spatial Data Infrastructures: Local, Regional and Global Aspects), 2011, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong – Guest Professor:
Název přednášek: Cartography and Geographic Information in Early Warning
and Crisis management: Theory and Practise - 2011, D. Serikbayev East
Kazakhstan státní technická univerzita, Ust-Kamenogorsk, Kazachstan – Guest
Professor: Název přednášek: Cartography and Geographic Information in Early
Warning and Crisis management: Theory and Practise. Další přednášky
většinou na téma včasného varování a krizového řízení, geoinfostrategií a Big
Data byly předneseny v posledních třech letech v Pekingu, Taipej, Tokio,
Hong Kongu, Fuzhou, Kaifengu, Wuhanu, Nanjing, Sofii, Istanbulu, Nagoya,
Vídni, aj.
Vědeckovýzkumná činnost
•
Podílel se na vzniku společenství NEMOFORUM, složeného z expertů
různých ministerstev i profesních organizací na problematiku nemovitostí a
geografických informací, které působí jako poradní orgán Rady vlády pro
informační politiku. V NEMOFORU působí jako reprezentant Masarykovy
univerzity ve funkci člen pléna. Zabývá se též úlohou geografických
(prostorových) informací při rozvoji globální a regionální trvale udržitelné
informační společnosti. Byl několikrát pozván jako "keynote speaker" na
významné konference v Německu, Číně, Jižní Africe, Indii a Japonsku. V r.
2001 byl pozván "Joint Research Center EU" Ispra, Itálie, jako expert k účasti
a přípravě projektu INSPIRE, jehož cílem je vytvoření environmentální
evropské prostorové informační infrastruktury. Od r. 2003 v této iniciativě
působí jako expert za ČR. Je jedním z iniciátorů GeoInfostrategie ČR(2004 asž
2014). V r. 2002 byly v rámci mezivládní spolupráce ČR-ČLR ve
vědeckovýzkumné oblasti ve výběrovém řízení vybrány dva jím vedené
projekty: A new approach to cartographic visualization for mobile devices
(finanční prostředky přiděleny) a projekt Interactive introduction in map use
(projekt vybrán, ale přidělení finančních prostředků závisí na souhlasu čínské
vlády). Další činnost: Úspěšně vedl a do současnosti vede jako hlavní řešitel či
spoluřešitel řadu zahraničních i domácích projektů. Od r. 2001 je zván do
pracovních komisí pro přípravu 6. rámcového programu EU (trvale udržitelný
rozvoj v podmínkách informační společnosti). Je také zván jako evaluátor
předkládaných projektů v rámci Šestého rámcového programu. V letech 1995 2003 byl vice-presidentem a od r. 2003 pak prezidentem Mezinárodní
kartografické asociace (ICA). Předtím i poté aktivně působil a působí v
různých komisích ICA. Jménem ČR byl pověřen přednesením referátu na tzv.
Třetím fóru pro informační společnost EU/CEEC, ministerské konferenci v
Bruselu, kde přednesl referát s názvem: "Aplikace informačních a
komunikačních technologií ve veřejné správě a samosprávě". Od r. 1997 je
expertem Fóra pro informační společnost EU (EU Information Society Forum)
a později i členem jejího pléna a členem výkonného výboru. Podílel se na
přípravě dokumentu EC s názvem: "The European Way towards Information
Society". I.S. Forum EC, Brussels 2000. V letech 1998-2000 se (na základě
žádosti ÚSIS) jako expert účastnil přípravných jednání, resp. byl členem
delegací ČR na jednáních tzv. "Společného mezivládního výkonného výboru"
(Joint High Level Committee) v Bruselu, Bledu, Tallinu a Praze a podílel se na
přípravě Ministerské konference ve Varšavě v r. 2000. Od výstavy Expo 2000
v Hannoveru, kde proběhla konference věnovaná trvale udržitelnému rozvoji v
podmínkách informační společnosti, je jménem Českého fóra pro informační
společnost členem tzv. "Globálního společenského dialogu" (Global Society
Dialogue). Od poloviny r. 1999 je členem přípravného výboru a od r. 2002
výkonného výboru Českého fóra pro informační společnost. Je
spoluzakladatelem České společnosti pro geoinformace (ČAGI). Předsedal
několika zahraničním konferencím, zejména pak sérii konferencí Brno GIS '91,
'94, '96, a '98, jakož i konferenci EuroCarto '87. Významná byla i konference
Laboratoří GIS z Evropy a zámoří s názvem AGILE 2001, která se uskutečnila
v Brně. Byl předsedou mezinárodního programového a organizačního výboru
"Třetího symposia o Digitální planetě Zemi", která proběhla na podzim r. 2003
v Brně. Vedení či spolupráce na následujících projektech či grantech:
Zahraniční: 1997-2001: Pan European Link for Geographical Information Panel GI. (Project EU - INCO-COPERNICUS no.977136). 1997-2001:
Administration Data Boundary Service (ABDS) for the CEEC. (EU – DG III.).
1998-1999: Floodplain. (EU - PHARE-CREDO). 1999-2002: GIS Placement.
(CZ/00/A/F/PL/13418). 2001-dosud: INSPIRE (Infrastruktura prostorových
dat pro Evropu). (Joint Research Center EU - JRC). 2001-2002: WirelessInfo.
(EU - INCO-COPERNICUS - IST-1999-21056). 2001-2004: Geographical
Information and Agricultural Vocational Training in Europe - GISA2E. (EU –
Leonardo da Vinci). 2002-2004: URBAX2. (EU – Leonardo da Vinci - I-02-BF-NT-120197). 2004-2006: Digitální zpracování a percepce map pro ekologii.
(Hosei University, Tokyo). MŠMT ČR - výzkumný záměr: 2005–2011:
Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. (MSM0021622418).
2010 - 2011: Monitorování povodní a hodnocení rizik založené na dálkovém
průzkumu Země a GIS - FLOODRISK (Program mezinárodní spolupráce ve
výzkumu a vývoji - VSMSMTPMS09) Grantová agentura ČR: 1995-1998:
Tvorba GIS v ČR: současný stav, bariéry růstu, podmínky optimálního rozvoje
a aplikací v mezinárodním kontextu. (GA205/95/0894) 2003 -2005: Otevřený
regionální elektronický atlas. (GA205/03/1102). 2007-2009: Kartografická
vizualizace a modelování současných trendů vývoje zdravotního stavu a
zdravotní péče v České republice - Medicarto. (GA205/07/1278). Grantová
agentura Akademie věd ČR: 2004 – 2007: Mobilní sběr prostorových dat pro
mapování v reálném čase - Mobildat. (1ET101630421). 2004 – 2007:
Management geografických informací a znalostí - SprávaDat.
(1ET206030407). Jiná zakázka: 1997- dosud: Návrh komplexní pozemkové
úpravy v k.ú. Kobylí, okr. Břeclav. Získání účasti v řešitelském kolektivu
externího grantu nebo jiné zakázky 1999 - 2001: Propojení a aplikace
technologií GIS a GPS v procesu tematického mapování krajiny, řešitel
VOŽENÍLEK, V. (GA205/99/0329).
Akademické stáže
•
1975 (3 měsíce) - Polsko, Univerzita ve Vratislavi, Institut geografie zaměřena na periglaciální a antropogenní geomorfologii, dálkový průzkum
Země, kartografie a GIS 1980 (3 měsíce) - SSSR, Moskevská státní univerzita,
Geografická fakulta - zaměřena na metody geomorfologického výzkumu a
mapování, matematicko-kartografické modelování a problematiku životního
prostředí 1985, 1987, 1990 (celkem 6 měsíců) - Norsko, Svalbard, Západní
Špicberky – polární expedice, vědeckým cílem byl výzkum a mapování polární
krajiny a jejích změn vlivem činnosti člověka, meteorologická a
klimatologická měření 1985 (3 měsíce) - Velká Británie, Univerzita v Durham
- zaměřena na oblast geografických informačních systémů a možnosti jejich
využití v geografickém výzkumu, digitální a konvenční kartografie 1991 (3
týdny) - Kanada, Ottawa, Ministry of Energy, Mine and Research - analýza
podmínek a příprava „Intergovernmental Czechoslovakia-Canada Transfer
Technology Research Project“ v oblasti dálkového průzkumu Země a
geografických informačních technologií 1992 (2 týdny) - USA, USGS
(Americká geologická služba) v Reston - zaměřena na americké přístupy k
tvorbě datového zázemí GIS a digitální kartografie, postupy generalizace a
řadu aplikací, zejména ve spojení s dálkovým průzkumem Země 1995 (2
týdny) - Japonsko, Keio University, Tokio - seznámení se s nejmodernějšími
geoinformačními technologiemi a možnostmi jejich integrovaného využití při
řešení problémů životního prostředí a jeho mapování pro potřeby rozhodování
a přijímání řešení 1998 (2 týdny) - Japonsko, Japan Map Center, Tokio studium metod mapové tvorby podporované GIS, DPZ a dalšími
technologiemi, spolupráce státního a civilního sektoru při tvorbě map a atlasů
1999 (1 týden) - USA, Center for Mapping, Ohio State University, Columbus náplní byly otázky standardizace a tvorby metadat, modelování přírodních a
ekonomicko-geografických procesů v prostředí 3D, otázky tvorby informační
datové politiky 2000 (1 týden) - Německo, FAW Ulm, University of Ulm konzultace s místními odborníky o možnostech GIS a digitální kartografie v
modelování procesů v oblasti životního prostředí a příprava nových iniciativ,
příprava na konferenci s názvem „Information Siociety, Globalisation and
Sustainable Development: The Promise of a „European Way“ která se
uskutečnila v rámci Expo 2000 v Hannoveru
Universitní aktivity
•
1992 – till now: Director of the Laboratory on Geoinformatics and
Cartography, Institute of Geography, Faculty of Science, Masaryk (former
Purkyne) University in Brno, Czech Republic: - management, preparation, and
realization of international and domestic research projects in spatial data
infratructure, GIS, cartographic visualisation, mobile technologies, sustainable
development, crises management, open electronic atlases and development of
Information/Knowledge-based societies. Preparation of global and regional
international conferences and symposia. 1984 - till now: Associate Professor
(docent) of cartography and geoinformatics, 2009 till now Professor of
cartography and geoinformatics, Institute of Geography, Faculty of Science,
Masaryk (former Purkyne) University in Brno: - my work concentrates for
teaching of the BSc., MSc. and PGS students (doktorands), supervising of the
geographical projects, diploma thesis and doctor thesis. I am also member of
the committees for PhD. and associate professors examining commissions,
chairman or member of the scientific and pedagogical committee in
geoinformatics, remote sensing and cartography in my own university.
Mimouniversitní aktivity
•
Spolupráce s externí sférou 2000 – 2003: člen dozorčí rady Geodézie CS 2001
– 2004: expert Ministerstva informatiky ČR pro otázky INSPIRE 2005 –
dosud: expert MV ČR pro geoinformatiku a geoinformační infrastruktury
Národní odborné aktivity - člen podoborové komise GA ČR (1994 - 1999) člen 3 komisí pro habilitační práce - člen výboru Českého fóra pro informační
společnost - člen výboru Kartografické společnosti ČR - člen výboru ČAGI člen výboru CODATA ČR - člen výboru NEMOFORUM - člen redakční rady
Atlasu krajiny ČR (od 2004 dosud). - člen redakční rady Geoinformatika online. Akademický časopis pro geoinformatiku a geoinformační technologie.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava. Institut geoinformatiky, 2004. - člen vědecké rady
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2006 - dosud) předseda organizačního výboru národního nebo mezinárodního kongresu,
sympózia, vědecké konference: 1991, Česká republika, Brno: GIS Brno´91
1994, Česká republika, Brno: GIS Brno´94 1996, Česká republika, Brno: GIS
Brno´96 1998, Česká republika, Brno: GIS Brno´98 Mezinárodní odborné
aktivity - expert FAO, expert pro posuzování projektů programů EU - 5.
rámcový program, expert pro posuzování projektů programů EU - 6. rámcový
program, expert pro posuzování projektů programů EU - 7. rámcový program,
expert pro posuzování projektů programů EU - eTen - Vice-prezident
International Cartographic Association (ICA), Haag, Nizozemí (1995-2003). Prezident International Cartographic Association, Haag, Nizozemí (od 20032007). - Past-prezident International Cartographic Association, Haag,
Nizozemí (od 2007 dosud). - člen poradního výboru iniciativy Global Spatial
Data Infrastructure, Reston, USA (2001). - člen výkonného výboru a pléna
Information Society Forum EU, Brusel (2002). - člen výkonného výboru
projektu OSN Global Mapping, Tsukuba, Japonsko (od 2002 dosud). - na
pozvání vlády Japonska aktivní účastník přípravné konference na Bali a
posléze Světového summitu pro udržitelný rozvoj v Johannesburghu (2002). zakládající člen Global Society Dialogue EU, Brusel (od 2002 dosud). - člen
Marshall Plan EU, Brusel (2003) - Vice-President International Society for
Digital Earth, Beijing, Čína (od 2006 dosud). - President of European Regional
Center of International EuroAsian Academy; Beijing, China, a Brno, Česká
republika (2010 – dosud) - člen redakční rady International Journal on
Geographical Information Science, Tailor and Francis (1993-1998) - člen
redakční rady Geoinformatica, Springer (od 1999 dosud) - člen redakční rady
The Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, section Geodesy
and Cartography, Wroclaw (od 2002 dosud) - člen redakční rady International
Journal of Geoinformatics. Geoinformatics International, Thailand. ISSN
1686-6576. (od 2004 dosud) - člen redakční rady Brazilian Journal of
Cartography - RBC, SBC - Brazilian Society of Cartography, Geodesy,
Photogrammetry and Remote Sensing, ISSN0560-4613 (printed version),
ISSN 1808-0936 (on-line version) (od 2006 dosud) - člen redakční rady GIS
Development Journal, New Delhi, Indie (2006) - člen redakční rady ISDE
Journal, Beijing, P.R. China (od 2007) - člen vědecké rady Institute of
Geography and Natural Resources, Chinese Academy of Science, Beiing (od
r.2001 dosud) - předseda organizačního výboru světového nebo evropského
kongresu, sympózia, vědecké konference: 1987, Česká republika, Brno:
EuroCarto 2001, Česká republika, Brno: AGILE 2001 2003, Česká republika,
Brno: Digital Earth 2003 2006, Bulharsko, Borovets: 1st International
Conference on Cartography & GIS 2006, Bulharsko, Sofia: Int.Symosium on
Modern Technologies 2008, Bulharsko, Borovets: 2nd International
Conference on Cartography & GIS 2008, Bulgaria, Borovets: Seminar with EU
Cooperation on Early Warning and Disaster/Crises Management 2008, USA,
Shepherdstown: ICA Workshop – Cartography and Geoinformatics for Early
Warning and Crises Management 2009, Česká republika, Praha: Kartografie a
geoinformatika pro včasné varování a krizový management, cesta k lepším
řešením, mezinárodní symposium 2009, Čína, Peking: Potentials of EU-China
cooperation in Early Warning and Emergency Management: Challenges and
Best Practices“, zasedání Natural Disasters Management Innovations. Towards
Better Solution, kulatý stůl 2010, Bulharsko, Nessebar: Digital Earth in the
Service of Society: Sharing Information, Building Knowledge, Digital Earth
Summit 2010, Bulharsko, Nessebar: 3rd International Conference on
Cartography & GIS 2012, Bulharsko, Albena: 4rd International Conference on
Cartography & GIS
Ocenění vědeckou komunitou
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2006, Rytíř brazilské kartografie
2007, Standarda Finské kartografické společnosti
2007, Medaile Indonéské mapové služby
2008, Doctor honoris causa, UACEG Sofia Bulgaria
2010, Doctor honoris causa, Siberian State Academy of Geodesy
2011, Honorary Member of Spanish Society for Cartography, Photogrammetry
and Remote Sensing
2013, Academician, Vice-President of International Eurasian Society of
Science
1999. ICA Honorary Fellow
2013, Award for contributors to the development of the Bulgarian Cartographic
Association
2014, Yellow River Friendship Award, Henan Province, China, 2014

Podobné dokumenty

Zobrazit CV

Zobrazit CV Cartography, Masaryk University (former University of J. E. Purkyne) Brno, Czech Republic. Laboratory was established as a result of Canada-Czechoslovakia Transform Technology Project. Leading scie...

Více

Plný text práce - Katedra geoinformatiky

Plný text práce  - Katedra geoinformatiky Rozšiřování informačních technologií do nových oblastí, růst informační a počítačové gramotnosti obyvatelstva, digitalizace společnosti. To jsou fráze, které dokola slyšíme nejméně poslední dvě des...

Více

Sempozyum-ICA-JBGIS-CG-EW-CM-2009

Sempozyum-ICA-JBGIS-CG-EW-CM-2009 Küresel mekansal veri altyapısı (GSDI), Avrupa Birliği mekansal bilgi altyapısı (INSPIRE), Çevre ve güvenlik için küresel izleme (GMES)

Více

Thonauer illustriert 29

Thonauer illustriert 29 Po skonu dosavadní jednatelky, paní Gabrielly Zele, pfiebírá agendy vedení firmy její dlouholet˘ spolupracovník a dosavadní vedoucí prodeje pan Áron Alföldy-Boruss.

Více

kartografické informační fondy

kartografické informační fondy GIS Professional Globen Chizu – Map Imago Mundi International Journal of Geographical Information Science ITC Journal Izvestija Rossijskoj Akademii nauk, serija geografi eskaja Journal of Geography...

Více

WAP-4033

WAP-4033 (AP). Režim Point‐to‐Point (PtP, P2P) bridge je určen na efektivní dvoubodové propojení sítí. Režim  Point‐to‐Multipoint  (PtMP,P2MP)  se  od  předchozího  liší  tím,  že  dovoluje  vícebodové  pro...

Více

Sborník abstraktů - Západočeská univerzita

Sborník abstraktů - Západočeská univerzita Hlavním přínosem projektu Plan4all je zpřístupnit digi17

Více