USNESEN Í č

Transkript

USNESEN Í č
1
OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
č.3/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Haňovice konaného dne
11.4.2013 v 18,35 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Haňovice.
I.Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program dnešní schůze tak, jak byl navržen starostou obce doplněný o bod č. 7 a v různém.
2. Zapisovatelem Arnošta Vogela.
3. Návrhovou komisi ve složení předseda Pavel Grossmann a členy Jaromír Damovský a Miloslav
Procháska.
4. Ověřovatele zápisu ve složení Pavel Grossmann a Vlastimil Přidal.
5. Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce dle zápisu.
6. Výběrovou komisi pro výběr firmy na realizaci akce „Oprava přístupové komunikace k ZŠ a MŠ
Haňovice“ ve složení Vlastimil Přidal, Pavel Grossmann a Jaromír Damovský.
7. Transformaci občanského sdružení Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s., jehož je obec
Haňovice členem, na obecně prospěšnou společnost MAS Moravská cesta, o.p.s.
8. Obec Haňovice bude zakladatelem MAS Moravská cesta, o.p.s.
9. Rozpočtové změny 4/2013.
II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace starosty o činnosti obce a obecního úřadu od posledního veřejného zasedání
zastupitelstva obce.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Informaci o špatném stavu kopírky a doporučuje vyčkat než
se porouchá a pak situaci řešit.
3. Informaci stavebního dozoru o pokračujících pracích na opravě lávky L1 a L2.
III. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Ing. Davidovi Číhalovi získat informace o dalších nabídkách multifunkčních malotraktorků.
2. Místostarostovi a Kontrolnímu výboru zajistit stavební dozor, konzultaci s projektantem opravy
lávek a součinnost s firmou CB s.r.o. při opravě lávek L1 a L2.
3. Výběrové komisi pro výběr firmy na realizaci akce „Oprava přístupové komunikace k ZŠ a MŠ
Haňovice“, zajistit výběr firmy do 21.5.2013. Realizace akce bude probíhat v termínu od
8.7.2013 – 16.8.2013.
4. Starostovi a místostarostovi zajistit opravu spadlého břehu u Satorů.
2
Haňovicích dne 11.4.2013
___________________
starosta obce
Arnošt Vogel
Za návrhovou komisi:
Pavel Grossmann
_______________
Miloslav Procháska
_______________
Jaromír Damovský
_______________
___________________
místostarosta obce
Vlastimil Přidal

Podobné dokumenty

usnesen í

usnesen í (celkové předpokládané náklady jsou 25 000 Kč.) Usnesení 4/4/2011 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova Olomouckého kraje na akci „Rekonstrukce místní komunikace v ulici Za...

Více

20160708 Vyřízení žádosti dle InfZ_an

20160708 Vyřízení žádosti dle InfZ_an Obec Lhotka nad Labem Lhotka nad Labem čp. 22, 410 02 Lovosice IČO: 00526126; Bank.spojení: KB Litoměřice, č.ú. 32128471/0100; ID d.s.: qbnauhe

Více

ze dne 9.7.2015 - Skalice nad Svitavou

ze dne 9.7.2015 - Skalice nad Svitavou Omluveni: Bc. Staněk, p. Barták, Hosté: dle prezenční listiny Starosta informoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v kanceláři starosty obce a na WWW strá...

Více

Dokument

Dokument IV) Schválení pronájmu části nebytových prostor čp. 38 Předsedající seznámil zastupitelstvo s žádostí ze dne 26.10.2015 pana Jiřího Dařílka o pronájmu části nebytových prostor v budově čp. 38 o vým...

Více

zde

zde Podzimní prázdniny - PP - inventury OZ Lorenz Igor MO3 ZTE Podzimní prázdniny - PP - dovolená archivace dokumentů TU Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu Ř Výstava 1.-4.11...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Obecního úřadu Havraníky zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 8.10.2015 do 20.10.2015. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konsta...

Více