Univerzální šablona písemnosti

Transkript

Univerzální šablona písemnosti
Odbor dopravy a silničního
hospodářství
oddělení silničního hospodářství
datum
oprávněná úřední osoba
číslo jednací
spisová značka
7. ledna 2014
Ing. Katarína Axlerová
KUZL 67129/2013
KUSP 67129/2013
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH KÚZK“) jako
speciální stavební úřad příslušný podle § 16 a § 40 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů, § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení
§10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 aţ § 114 stavebního zákona ţádost o
stavební povolení, kterou dne 16.10.2013 podalo
Město Otrokovice, se sídlem nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice, IČ: 00284301
(dále jen „stavebník“) a na základě tohoto přezkoumání:
I.
Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavební
povolení
na stavbu:
„Otrokovice – vjezd do průmyslového areálu a.s. TOMA kříţením se ţelezniční tratí“,
(dále jen „stavba“) umístěnou na pozemcích parc. č. 4542, 4588/1, 4589, 4590 (vše ostatní plocha) a
4591 (orná půda), v katastrálním území Otrokovice a parc. č. 1341/1, 2675/2, 2675/4 (vše orná půda),
2432/1, 2432/16, 2675/1 a 2675/3 (vše ostatní plocha), v katastrálním území Tlumačov na Moravě.
Stavba obsahuje:
Stavební objekt SO 001.2 Příprava území – 2. část
Účelem stavebního objektu je příprava území stavby v obvodu stavebních objektů SO 001.2, 102 a
801.2, která představuje sejmutí ornice v tl. 400 mm a podorniční vrstvy tl. 200 mm, odhumusování
ploch tl. 150 mm, bourání konstrukce vozovky stávající silnice I/55I včetně podkladních vrstev,
odstranění betonových ţlabovek rušených silničních příkopů, bourání monolitického betonového
ţlabu, vpustí a šachet, dále zrušení odpadního potrubí v části stávající křiţovatky, demolice propustku
DN1000 pod rušeným ramenem křiţovatky, odtěţení tělesa stávající křiţovatky a urovnání terénu.
Stávající norná stěna zůstane zachována.
Kácení dřevin není součástí objektu.
Stavební objekt SO 102 Úprava silnice I/55I
Přeloţka silnice I/55I začíná v severní části města Otrokovice, (km 48,527 uzlového staničení),
pokračuje směrem jiţním v délce 553,66 m a končí v km 49,081 uzlového staničení. Je navrţena
v kategorii S 9,5/90, šířkového uspořádání 3,5m jízdní pruh, 0,25m vodící prouţek, 0,5m zpevněná a
0,5m nezpevněná krajnice, s návrhovou rychlostí 90 km/hod, (včetně křiţovatky). V prostoru
křiţovatky s příjezdovou komunikací do areálu TOMA a.s., je silnice rozšířena o dva odbočovací a
Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
IČ: 70891320
tel.: 577 043 506, fax: 577 043 502
e-mail: [email protected], www.kr-zlinsky.cz
připojovací pruh. Šířka průběţných jízdních pruhů v křiţovatce je 3,50 m, šířka odbočovacích a
připojovacího pruhu je 3,25 m. Směrové vedení trasy začíná přímou, v km 0,04345 začíná
pravostranný oblouk o poloměru 850 m s oboustrannými přechodnicemi délky 148 m, který končí v km
0,48883 pracovního staničení stavby. Dál, aţ po konec úpravy (KÚ) trasa pokračuje v přímé. Ve
výškovém vedení trasy, přeloţka silnice od začátku úpravy klesá 2,14 % v délce 273,88m, dále
v délce 177,83m klesá 0,50% a dál aţ po KÚ stoupá 0,02%. Příčný sklon je od ZÚ oboustranný
2,50%, v oblouku je jednostranný 3,50 % a od km 0,48883 po KÚ je opět oboustranný 2,50 %.
Konstrukce vozovky pro třídu D0:
- Asfaltový koberec mastixový ČSN EN 13108-5
SMA 11S
40mm
2
- Spojovací postřik z asfaltové emulze zbytkové mnoţství pojiva 0,40 kg/m
- Asfaltový beton pro loţní vrstvy ČSN EN 13108-1
ACL 16S
50mm
2
- Spojovací postřik z asfaltové emulze zbytkové mnoţství pojiva 0,40 kg/m
- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ČSN EN 13108-1
ACP 16S
70mm
2
- Infiltrační postřik z asfaltové emulze zbytkové mnoţství pojiva 1,00 kg/m
- Mechanicky zpevněné kamenivo ČSN 73 6126-1
MKZ
200mm
ŠK A
- Štěrkodrť ČSN 73 6126-1
220mm
Celkem
580mm
Odvodnění silnice bude zajištěno příčným sklonem povrchu vozovky do otevřených příkopů a okolního
terénu. Levostranný příkop bude od začátku po konec úpravy zpevněn ţlabovou betonovou tvárnicí
šířky 630 mm, uloţenou do betonového loţe, pravostranný příkop je navrţen nezpevněný a končí
odvedením vod do terénu v km 0,330, kde těleso silnice přechází do násypu. Sklon svahů silnice je
1:2,0. Sklon protisvahu u silničních příkopů je 1:1,5. Pro ochranu vodního zdroje Kaplička, bude
v levém příkopu, v km cca 0,30700 zřízena mobilní norná stěna. Na silnici budou umístěny směrové
sloupky, v místech sjezdů v červené barvě. Budou obnoveny geodetické body – 2x nivelační a 1x
trigonometrický.
Dopravní značení není součástí tohoto objektu.
Stavební objekt SO 801.2 Úprava území - 2. část
Na vybraných plochách, které byly dotčeny realizací stavby, (stavebních objektů SO 001.2 Příprava
území – 2. část a SO 102 Úprava silnice I/55I), bude po ukončení stavebních prací provedeno
urovnání terénu, svahy příkopů a násypu budou ohumusovány v tl. 150 mm a zatravněny, na ploše po
vybourané části stávající křiţovatky bude rozprostřena ornice v tl. 200 mm s následným zatravněním.
Náhradní výsadba není součástí objektu.
II.
Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval: Ing. Karel Pecha, ČKAIT 0005284, případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
stavby:
stavební objekt SO 102 po provedení konstrukčních vrstev vozovky
U všech stavebních objektů je nutno provést závěrečnou kontrolní prohlídku.
4. Stavba bude prováděna zhotovitelsky: zhotovitel bude vybrán na základě výběrového řízení.
Tento bude písemně oznámen ODSH KÚZK, nejpozději před zahájením stavebních prací.
5. Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i
nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
7. Při nedodrţení projektového řešení se stavebník – investor vystavuje nebezpečí postihu
finančními sankcemi podle ust. § 178 aţ 183 stavebního zákona.
8. Při provádění stavby je nutno dodrţovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát na ochranu zdraví všech
osob na staveništi, dále zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví
KUZL67129/2013
-2-
osob, ţivotního prostředí, poţární bezpečnosti a civilní ochrany.
9. Při stavbě budou dodrţována závazná ustanovení obsaţená v příslušných technických
normách, zejména ustanovení ČSN uvedených v příloze č.1 vyhl.č. 104/1997 Sb. (prováděcí
vyhláška zákona o pozemních komunikacích).
10. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhoţ se pravidelně zaznamenávají
údaje týkající se provádění staveb.
11. Po dokončení stavby a před zahájením uţívání stavby poţádá stavebník speciální stavební
úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle ust. § 122 stavebního zákona.
12. Stavebník zajistí, aby byly před započetím uţívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky
předepsané zvláštními právními předpisy.
13. Se stavební sutí a vykopanou přebytečnou zeminou bude naloţeno v souladu se zákonem
č.185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o této skutečnosti budou stavebníkem uschována a
předloţeny na vyzvání.
14. Pro stavbu mohou být pouţity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichţ vlastnosti
z hlediska způsobilosti stavby pro navrţený účel zaručují, ţe stavba při správném provedení a
běţné údrţbě po dobu předpokládané existence splní poţadavky na mechanickou odolnost
a stabilitu, poţární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a ţivotního prostředí, bezpečnost
při udrţování a uţívání stavby včetně bezbariérového uţívání stavby, ochranu proti hluku a na
úsporu energie a ochranu tepla.
15. Příčný a podélný spád konečné úpravy vozovky silnice musí odpovídat – navazovat
na stávající vozovku silnice I/55I.
16. Stavebník odpovídá za všechny škody, které mohou vzniknout stavbou, provozem, změnami
nebo opravami v areálu staveniště a v nejbliţším okolí. Majitelé sousedních nemovitostí
nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni, ani kráceni.
Vzniklé škody, které by na majetku sousedů vznikly, se stavebník zavazuje odstranit na své
náklady, nebo plnohodnotně nahradit.
17. Stavba bude prováděna za provozu na silnici I/55I. Zhotovitel před zahájením stavebních
prací předloţí s dostatečným předstihem (min. 30 dní) příslušnému silničnímu správnímu
úřadu ţádost o povolení zvláštního uţívání event. uzavírku sil. I/55I (provádění stavebních
prací) a poţádá také o stanovení dopravního značení příslušný silniční správní úřad.
18. Stavebník je povinen v souladu s § 28 zák.č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
v platném znění, odstranit veškeré závady ve sjízdnosti, způsobené předmětnou stavbou.
19. Stavebník je povinen před zahájením prací zajistit vytyčení všech podzemních a nadzemních
sítí nacházejících se v prostoru staveniště a učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich
ohroţení nebo poškození (vytýčení správcem, respektování ochranného pásma, dodrţení
podmínek stanovených správci sítí apod.).
20. Budou dodrţeny a splněny podmínky dotčených orgánů státní správy, zejména:
Souhlasy Městského úřadu Otrokovice OŢP k trvalému a dočasnému odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu dle ust. §9 odst.6 zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění, č. 35/2012 ze dne 10.10.2012 a č.27/2013
ze dne 04.07.2013, udělené za předpokladu, ţe k zabezpečení ochrany ZPF ţadatel,
nebo jeho právní nástupce zajistí splnění následujících podmínek:
 Hranice odnímaného pozemku zřetelně vyznačí v terénu tak, aby nedocházelo
k neoprávněnému záboru ZPF. Termín zahájení prací stanoví ţadatel, tak, aby
nedocházelo ke škodám na okolních porostech.
 V rozhodnutích dle zvláštních předpisů ) viz ust. §5 odst. 3 a § 10 odst.1 zákona)
nesmí plocha dotčených pozemků ZPF překročit výměru danou těmito souhlasy.
 Za trvalé odnětí půdy ze ZPF pro účel vjezdu do průmyslového areálu a.s. TOMA
kříţením se ţelezniční tratí je ţadatel povinen ve smyslu ust. §11 odst.1 zákona
zaplatit odvod, za dočasné odnětí půdy ze ZPF je ţadatel povinen zaplatit odvod
kaţdoročně, aţ do doby ukončení rekultivace dle schváleného plánu rekultivace.
 Z plochy trvalého záboru zemědělské půdy bude provedena skrývka ornice, případně
hlouběji uloţených zúrodnění schopných zemin (s oddělením vrchních a spodních
vrstev půdy a s dodrţením stanovených profilů), její odvoz a rozprostření na plochy
určené orgánem ZPF. Je potřebné skrývat odděleně přednostně svrchní kulturní
KUZL67129/2013
-3-
vrstvu půdy na pozemcích p.č. 1341/1, 2675/2, 2675/4 v k.ú. Tlumačov na Moravě,
4591 v k.ú. Otrokovice, do hloubky 40 cm na určených plochách a v určených
objemech, skrytou ornici přemístit a po ukončení stavby rozprostřít na pozemky a
v mnoţstvích určených orgánem ZPF.
 Veškeré činnosti související se skrývkou vč. přemístění, uloţení, ochrany, ošetřování
a vyuţití ornice musí být uvedeny v protokolu (stavebním deníku).
Koordinované stanovisko MěÚ Otrokovice, odbor ţivotního prostředí č.j.:
OŢP/25146/2013/BAT ze dne 25.07.2013:
 Odpadové hospodářství: Při závěrečné kontrolní prohlídce dokladovat nakládání
s veškerými stavebními odpady, které vzniknou realizací stavby s tím, ţe odpady
budou tříděny, průběţně odváţeny a předávány pouze osobě oprávněné k jejich
převzetí. Odpady je třeba přednostně vyuţívat, popř. nabídnout k vyuţití, coţ je třeba
zakotvit předem do smluvního vztahu s firmou, která bude zajišťovat jejich
zneškodnění. Vlastní manipulace s odpady bude zajištěna technicky tak, aby byly
minimalizovány případné negativní dopady na ţivotní prostředí. Bude vedena
průběţná evidence odpadů.
 Ochrana přírody a krajiny: Při realizaci stavby bude zajištěna ochrana stromů před
mechanickým poškozením a ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh a
stavebních jam. V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy.
Nelze – li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo
s pouţitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene musí být
čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m! Při výkopech rýh se
nesmí přetínat kořeny s průměrem > 2 cm. Obnaţené kořeny je nutno chránit před
vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním
zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů.
 Vodní hospodářství: Stavba je umístěná v ochranném pásmu vodního zdroje ve
správě společnosti Moravská vodárenská, a.s., zasahuje do ochranného pásma II.
stupně vodního zdroje Kaplička. Při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových
nebo podzemních vod. V případě pouţívání nebo skladování látek závadných vodám,
ve smyslu §39 vodního zákona, je třeba zabezpečit daný prostor tak, aby byl vyloučen
jejich únik. Pouţívané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu
a musí být dodrţována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům
ropných látek. Na stavbě budou k okamţitému pouţití připraveny prostředky
k zachycení a neškodné likvidaci případných úkapů a havárií.
Vyjádření Krajského ředitelství policie ČR, Dopravní inspektorát Zlín č.j.: KRPZ-494606/ČJ-2013-150506 ze dne 17.07.2013:
 Napojení hospodářských vjezdů by mělo být ve styčné ploše provedeno fyzickým
oddělením
Stanovisko Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, č.j.:
2311/2013-1383-ÚP-BR ze dne 01.7.2013:
 Před zahájením samotné akce zaslat přesný harmonogram provedení výstavby a plán
uzavírek s popisem objízdných tras pro odsouhlasení Regionálnímu úřadu vojenské
dopravy Olomouc faxem na tel. Č. 973 406 701 (tel. Kontakt 973 406 525).
Vyjádření Zeměměřičského úřadu Praha, zn.: 35ZÚ-2455/2013-320 ze dne 13.06.2013:
 Při dotčené silnici jsou osazeny nivelační body Základního bodového pole LEF-24.2 a
Lef-25.1 a zahušťovací bod 220/4517, který má určené souřadnice ETRF. Pokud při
stavbě body ţádným způsobem nelze zachovat, poţadujeme, aby stavebník
(investor) podal ţádost Zeměměřičský úřad o zrušení nejpozději 30 dní před
započetím stavebních prací a za zrušení bodů zaplatil podle §14, zákona 219/2000
Sb., o majetku ČR, finanční náhradu.
21. KÚZK odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo stanovit další podmínky
pro uvedenou stavbu, pokud by to vyţadoval silniční nebo jiný veřejný zájem.
22. V případě, ţe stavba nebude zahájena v době platnosti vyjádření účastníků řízení, poţádá
stavebník o jejich obnovení.
KUZL67129/2013
-4-
23. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo
podzemních vod a k ohroţení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadným látkami.
Přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Zlín, bude v dostatečném časovém
předstihu oznámeno zahájení a ukončení prací.
24. Při realizaci stavby, pracích v ochranném pásmu 2. stupně vodního zdroje, věnovat maximální
pozornost ochraně podzemních a povrchových vod a zabránění případné kontaminaci
v prostoru staveniště.
Účastníci řízení na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Otrokovice, se sídlem nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice, IČ: 002 84301
Odůvodnění:
Dne 16.10.2013 podalo Město Otrokovice, se sídlem nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice, IČ: 002
84301, ţádost o stavební povolení na stavbu: „Otrokovice – vjezd do průmyslového areálu a.s.
TOMA kříţením se ţelezniční tratí“, stavební objekty SO 001.2 Příprava území – 2. část, SO 102
Úprava silnice I/55I a SO 801.2 Úprava území - 2. část , umístěnou na pozemcích parc. č. 4542,
4588/1, 4589, 4590 (vše ostatní plocha) a 4591 (orná půda), v katastrálním území Otrokovice, parc. č.
1341/1, 2675/2, 2675/4 (vše orná půda), 2432/1, 2432/16, 2675/1 a 2675/3 (vše ostatní plocha),
v katastrálním území Tlumačov na Moravě. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Speciální stavební úřad zjistil, ţe ţádost neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované
stavby a projektová dokumentace má nedostatky. Stavebníka proto vyzval dne 07.11.2013 pod č.j.:
KUZL 71891/2013, aby nejpozději ve lhůtě do 60 dnů od doručení výzvy doplnil ţádost a tím odstranil
její nedostatky. Následně dne 07.11.2013 pod č.j.: KUZL 71899/2013 usnesením přerušil správní
řízení. Ve stanovené lhůtě byly potřebné doklady doloţeny.
Dne 09.01.2014 pod č.j.: KUZL 1559/2014 oznámil ODSH KÚZK veřejnou vyhláškou zahájení
stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle
ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protoţe
mu poměry staveniště byly dobře známy a ţádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení
stavby, a stanovil, ţe ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit
své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Ke stavebnímu řízení bylo doloţeno stanovisko Povodí Moravy, s.p., Brno, č.j.: PM025590/2013203/Fa ze dne 21.06.2013. Podmínky tohoto účastníka řízení byly zezávazněny podmínkou č. 23
stavebního povolení.
Dále bylo ke stavebnímu řízení doloţeno vyjádření Moravské vodárenské, a.s., Olomouc, č.j.:
ZL/B/5671/2013-Ji ze dne 5.06.2013. Jedna z podmínek tohoto účastníka řízení byla zezávazněna
podmínkou č. 24 stavebního povolení.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloţenou ţádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, ţe
jejím uskutečněním nebo uţíváním nejsou ohroţeny zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické poţadavky na stavby.
Dne 21.08.2013 pod č.j.:SÚ/36867/2013/OLE a dne 10.12.2013 pod č.j.:SÚ/55033/2013/OLE byly
vydány Městským úřadem Otrokovice, odborem stavebního úřadu podle § 15 odst. 2 stavebního
zákona souhlasy, ve kterých tento orgán souhlasí s vydáním stavebního povolení stavby „Otrokovice
– vjezd do průmyslového areálu a.s. TOMA kříţením se ţelezniční tratí“, SO 001.2 Příprava území –
2. část, SO 102 Úprava silnice I/55I a SO 801.2 Úprava území - 2. část, umístěné na pozemcích parc.
č. 4542, 4588/1, 4589, 4590 a 4591, v katastrálním území Otrokovice a parc. č. 1341/1, 2432/1,
2432/16, 2675/1, 2675/2, 2675/3, a 2675/4 v katastrálním území Tlumačov na Moravě. Dále sděluje,
ţe ověřil, ţe uvedená stavba dodrţuje podmínky stanovené v územním rozhodnutí o umístění stavby
č. 8/2013, ze dne 17.01.2013, č.j.:SÚ/40992/2012/OLE, v právní moci dne 21.02.2013. K tomuto
územnímu rozhodnutí vydal Městský úřad Otrokovice, odbor stavebního řádu opravné rozhodnutí
KUZL67129/2013
-5-
č.196/2013, č.j.:SÚ/23213/2013/OLE ze dne 22.05.2013, v právní moci dne 07.06.2013 a č. 206/2013,
č.j.:SÚ/25217/2013/OLE ze dne 04.06.2013, v právní moci dne 20.06.2013.
Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Speciální stavební úřad zjistil vzájemný soulad předloţených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyţadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za pouţití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Vydaná rozhodnutí a jiné podklady předloţené se ţádostí o stavební povolení:
-
-
-
Zápis z výrobního výboru ke zpracování DSP ze dne 09.04.2013 a 24.05.2013
Vyjádření Jihomoravské plynárenské, a.s., pod zn.: 5000775268 ze dne 29.04.2013,
zn.:5000799968 ze dne 24.06.2013
Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. pod zn.: 0200103879 ze dne 21.04.2013
Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. pod zn.: 0100156039 ze dne 21.04.2013
Vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. pod zn.: H18502-Z051312816 ze dne 23.04.2013
Vyjádření Moravská vodárenská, a.s. pod č.:022063/2013/PT ze dne 06.05.2013,
č.:022177/2013/PT ze dne 05.06.2013
Vyjádření UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 21.04.2013
Vyjádření SELF servis, spol. s r.o. pod č.j. 13/001208 ze dne 15.05.2013
Vyjádření Telofónica Czech Republic, a.s., pod č.j.: 565085/13 ze dne 21.04.2013,
č.j.:597421/13 ze dne 11.06.2013 a dodatek ze dne 14.06.2013
Vyjádření TC SERVIS s.r.o. pod zn.: 31120016b ze dne 04.06.2013
Vyjádření Technické sluţby Otrokovice s.r.o. ze dne 24.11.2011
Vyjádření TEHOS s.r.o. ze dne 29.11.2011
Vyjádření Teplárna Otrokovice a.s. pod zn.: 105/HZ/77/11 ze dne 01.12.2011
Vyjádření INTERNEX 2000, s.r.o. pod č.j.: 115/2011 ze dne 28.11.2011
Vyjádření Zlín Net, a.s. pod zn.: ZN-Vyj.021-2/12 ze dne 04.06.2013
Stanovisko Ministerstvo obrany, VUSS pod č.j.:6730/2011-1383-ÚP-BR ze dne 04.10.2011 a
č.j.:2311/2013-1383-ÚP-BR ze dne 01.07.2013
Vyjádření Krajské ředitelství policie ZK pod č.j.:KRPZ-47522-2/ČJ-2011-1500NE ze dne
29.09.2011
Vyjádření SŢDC, s.o. pod zn.:5552/11-SDC ZLN/OPS ze dne 23.09.2011, stanovisko
zn.:5608/2013-OŘ OLC-OPS/ŠpB ze dne 28.08.2013
Vyjádření ČD – Telematika a.s. zn.: 7931/2011-O ze dne 08.04.2011, stanovisko
zn.:10276/2013-O ze dne 29.05.2013
Vyjádření Obec Tlumačov
č.j.:ST/516/11/1134/11/VES
ze dne 15.12.2011
a
č.j.:ST/219/13/568/13/VES ze dne 27.05.2013
Sdělení MěÚ Otrokovice odbor SÚ zn.:SÚ/786/2011/54499/2011/ZRA ze dne 16.11.2011
Vyjádření MěÚ Otrokovice odbor DS č.j.:DOP/29/2011/49629/2011/KRY ze dne 1210.2011
Vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, OSDP č.j.:KRPZ-22349-4/ČJ2011-1500DP ze dne 27.10.2011
Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR úsek výstavby zn.: 446/2011 ze dne 05.01.2012,
zn.:001889/11300/2013 ze dne 21.06.2013, zn.:SZ/2386/53000/13 2788 ze dne 04.06.2013,
zn.:SZ/0131/2822/53200/13 ze dne 21.06.2013, zn.:SZ/0161/3529/53200/13 ze dne
01.08.2013
Vyjádření
Ředitelství
silnic
ZK
zn.:ŘSZKZL10477/11-5
ze
dne
22.11.2011,
zn.:ŘSZKZL10448/11-5 ze dne 22.11.2011, zn.:ŘSZKZL4336/13-212 ze dne 01.07.2013
Vyjádření Krajský úřad ZK ODSH č.j. KUZL80141/2011 ze dne 23.11.2011
Souhlasy MěÚ Otrokovice odbor stavební úřad č.175/2013 č.j.:SÚ/36805/2013/OLE,
č.176/2013 č.j.:SÚ/36812/2013/OLE, č.177/2013 č.j..SÚ/36822/2013/OLE a č.178/2013
č.j.:SÚ/36867/2013/OLE vše ze dne 21.8.2013
Stanovisko MěÚ Otrokovice odbor ŢP č.j.:OŢP/25146/2013/BAT ze dne 25.07.2013
Vyjádření MěÚ Otrokovice odbor DS č.j.:DOP/21318/2013/TON ze dne 28.07.2013,
č.j.:DOP/23717/2013/SOK ze dne 30.05.2013
KUZL67129/2013
-6-
-
-
Souhlas MěÚ Otrokovice odbor ŢP č.35/2012 č.j.:OŢP/39574/2012/KSE ze dne 10.10.2012 a
č.27/2013 č.j.:OŢP/25333/2013/KSE ze dne 04.07.2013
Vyjádření MěÚ Otrokovice odbor RSM č.j.:ORM/27740/2013/SLC ze dne 18.06.2013
Vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie ZK, DI Zlín č.j.:KRPZ-49460-1/ČJ-2013-150506
ze dne 22.05.2013, č.j.:KRPZ-49460-6/ČJ-2013-150506 ze dne 17.07.2013
Vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie ZK, OSDP, č.j.:KRPZ-51238-3/ČJ-20131500DP ze dne 10.07.2013
Vyjádření Krajský úřad ZK ODSH, č.j.:KUZL34989/2013 ze dne 06.06.2013
Rozhodnutí Krajský úřad ZK ODSH, č.j.:KUZL41644/2013 ze dne 04.07.2013,
č.j.:KUZL44036/2013 ze dne 07.08.2013
Stanovisko Krajský úřad ZK OŢP, č.j.:KUZL33090/2013 ze dne 19.06.2013
Vyjádření Správa chráněné krajinné oblasti bílé Karpaty č.j.:1113/BK/2013 ze dne 19.06.2013
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru ZK, č.j.:HSZL-2814-3/SPD-2013 ze dne
28.05.2013
Stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje pod č.j.: KHSZL09469/2013 ze dne
19.06.2013
Stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn.:PM025590/2013-203/Fa ze dne 21.06.2013
Dráţní úřad Olomouc zn.:MO-SOO0667/13-2/Sj, DUCR-32049/13/Sj ze dne
Souhlas
14.06.2013
Stanovisko Výzkumný ústav ţelezniční, a.s. č..1714/8/SG/13/INS/CS/1143 ze dne 28.08.2013
Vyjádření Krajský úřad ZK EKO, č.j.:KUZL59148/2013 ze dne 10.09.2013
Vyjádření Zeměměřičský úřad Praha, zn.:35/ZÚ-2455/2013-320 ze dne 13.06.2013
Vyjádření TOMA a.s., ze dne 14.06.2013
Vyjádření LEPOT s.r.o. ze dne 14.06.2013
Územní rozhodnutí vydané MěÚ Otrokovice, odborem stavebního úřadu č.8/2013 dne
17.01.2013 pod č.j.:SÚ/40992/2012/OLE v právní moci dne 21.2.2013, opravné rozhodnutí
č.196/2013 pod č.j.:SÚ/23213/2013/OLE, ze dne 22.5.2013,v právní moci dne 7.6.2013 a
opravné rozhodnutí č.206/2013 pod č.j.:SÚ/25217/2013/OLE ze dne 4.6.2013 v právní moci
dne 20.6.2013
Souhlasy MěÚ Otrokovice odbor stavební úřad č.178/2013, č.j.:SÚ/36867/2013/OLE ze dne
21.8.2013 a č. 276/2013, č.j.:SÚ/55033/2013/OLE, ze dne 10.12.2013
Dále byly ke stavebnímu řízení doloţeny doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům,
nebo stavbám, anebo právo zaloţené smlouvou provést stavbu.
Speciální stavební úřad vyhodnotil při zahájení řízení, jakoţ i v jeho průběhu, okruh účastníků řízení,
jenţ je vymezen zákonnou úpravou v ust.§109 stavebního zákona. Tento okruh účastníků představuje
osoby, jenţ mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům, nebo stavbám na nich, včetně sousedních
pozemků a staveb na nich, jejichţ práva a právem chráněné zájmy mohou být rozhodnutím dotčena.
Proto krajský úřad zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka, vlastníka upravované komunikace,
vlastníky pozemků dotčených stavbou, vlastníky sousedních pozemků a staveb a správce sítí
nacházejících se v prostoru staveniště. Speciální stavební úřad nezjistil ţádné okolnosti, jeţ by
odůvodňovaly potřebu rozšířit okruh účastníků řízení nad tento rámec.
Speciální stavební úřad předmětnou stavbu posoudil podle ust. § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení. Proto speciální stavební úřad uvědomil účastníky
řízení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou a dal jim lhůtu k vyjádření a současně je
upozornil, ţe k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Speciální stavební úřad účastníkům
řízení oznámení o zahájení stavebního řízení doručoval veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední
desce Krajského úřadu Zlínského kraje. Veřejná vyhláška byla v souladu s ustanovením § 25 odst. 3
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zaslána téţ Městskému úřadu Otrokovice a Obecnímu úřadu
Tlumačov.
Dotčené orgány státní správy a dotčené obce pak uvědomil jednotlivě v souladu s ust. § 115 odst. 5
stavebního zákona. Ve stanovené lhůtě mohly sdělit svá stanoviska i dotčené orgány. Ve stanovené
lhůtě nebyla vznesena ţádná připomínka.
KUZL67129/2013
-7-
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků řízení:
Proti tomuto rozhodnutí je moţno dle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat do 15 dnů ode
dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu dopravy, nábřeţí Ludvíka Svobody 12/22, 110 15 Praha,
podáním u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, tř.T.Bati 21,
Zlín. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uloţené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
a ponechat jej tam aţ do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliţe stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
otisk úředního razítka
Ing. Katarína Axlerová
referent oddělení silničního hospodářství
Poplatek:
Správní poplatek podle pol. 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši
10.000,- Kč byl uhrazen.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Otrokovice,
Obecního úřadu Tlumačov a Krajského úřadu Zlínského kraje, způsobem v místě obvyklým. Poslední
den této lhůty (15. den) je dnem doručení.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Krajského úřadu Zlínského kraje.
Písemnost se zveřejní téţ způsobem umoţňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne ………………..
Sejmuto dne ……………………..
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
KUZL67129/2013
-8-
Rozdělovník
Účastníci řízení dle §109 stavebního zákona a podle § 27 odst.1 správního řádu:
Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice
Účastníci řízení dle §109 stavebního zákona a podle § 27 odst.2 a odst.3 správního řádu:
- vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem
- vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku
nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou
přímo dotčena (i vlastníci veřejné technické infrastruktury)
- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, můţe-li být jeho vlastnické právo navrhovanou
stavbou přímo dotčeno
- ten kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, můţe-li být toto právo
navrhovanou stavbou přímo dotčeno
- další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává v souladu s ust. § 27 odst. 3 správního
řádu
Dotčené orgány a obce, kterým se doručuje jednotlivě:
Město Otrokovice, nám. 3.května 1340, 76523 Otrokovice
Obec Tlumačov, Nádraţní 440, 76362 Tlumačov
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, OSDP, J.A. Bati 5637, 760 01 Zlín
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, DI, nám. T.G.Masaryka 3218, 760 01 Zlín
MěÚ Otrokovice, odbor ţivotního prostředí, nám. 3.května 1340, 76523 Otrokovice
MěÚ Otrokovice, odbor dopravně – správní, nám. 3.května 1340, 76523 Otrokovice
MěÚ Otrokovice, odbor stavebního úřadu, nám. 3.května 1340, 76523 Otrokovice
MěÚ Otrokovice, odbor rozvoje a správy majetku, nám. 3.května 1340, 76523 Otrokovice
Obecní úřad Tlumačov, Nádraţní 440, 76362 Tlumačov
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín
ČR, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 3687/84, 61500 Brno-Ţidenice
Zeměměřičský úřad, odbor geodetických základů, odd. SBS, Pod sídlištěm 9, 18211 Praha 8
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeţí 600, 760 01 Zlín
S ţádostí o vyvěšení ve smyslu §25 odst.3 správního řádu:
Městský úřad Otrokovice
Obecní úřad Tlumačov
Na vědomí:
ŘSD ČR, Správa Zlín, Fűgnerovo nábřeţí 5476, 760 01 Zlín
KUZL67129/2013
-9-

Podobné dokumenty

Areál-KV Technologies letiště K.Vary

Areál-KV Technologies letiště K.Vary - část skryté ornice v objemu 1 711 m3 a veškerá skrytá drnová vrstva v objemu 2 022 m3 budou deponovány po dobu výstavby na dvou samostatných deponiích umístěných na odnímaném pozemku p. č. 515/1 ...

Více

ZDE

ZDE k jednotlivým významným typům znečištění (zákal, huminové látky, extracelulární organické látky, léčiva, mikroznečištění, různé typy organismů aj.) • moderní technologické postupy úpravy vody, jej...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení 11. Po dokončení stavby a před zahájením uţívání stavby poţádá stavebník speciální stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle ust. § 122 stavebního zákona. 12. Stavebník zajistí, aby byly pře...

Více

Číslo 11 - SBD Mír Teplice

Číslo 11 - SBD Mír Teplice e třetí čtvrtině roku budou pokračovat rekonstrukce rozvodů elektro na cca šesti objektech. Zajímavostí jistě je, že na objektu Unčínská 1666 v rámci rekonstrukce rozvodů elektro proběhně i rekonst...

Více

Rozhodnutí č. 67/2016 Veřejná vyhláška povolení

Rozhodnutí č. 67/2016 Veřejná vyhláška povolení odlehčovací komory. Pro odlehčení budou využity stávající kanalizace. Vodní díla budou umístěna na pozemcích parc. č. 3530/1, 936/1, 936/2, 3592 (PK), 936/3, 3592/2, 935/1,

Více

rozhodnutí

rozhodnutí na ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, tj. vlastník pozemku nebo stavby, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo ...

Více