Deriváty – termínové operace

Transkript

Deriváty – termínové operace
Deriváty – termínové operace
Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými,
tzv. podkladovými aktivy.
Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu
kontraktu (t0), ale jejich plnění-vypořádání nastane v BUDOUCNOSTI, až po
uplynutí sjednané doby od podpisu kontraktu (v čase t1).
účel: - omezení/snížení rizika změny ceny podkladového aktiva,
- spekulace na změnu ceny podkladového aktiva,
- arbitráž (kurzová, měnová, úroková)
- spotové operace
Derivát - nástroj finančního a komoditního trhu, který jeho majiteli dává
právo a zároveň povinnost prodat/nakoupit ve sjednaný čas (v
budoucnosti), za sjednanou cenu, sjednané množství tzv. podkladového
aktiva.
Podkladové aktivum - jakékoliv aktivum, které je obchodováno na finančním, ale i
na komoditním trhu, a je předmětem derivátových obchodů.
Podle druhů podkladového aktiva rozdělujeme deriváty na:
• komoditní deriváty,
• finanční deriváty.
Podle hlediska, zda se jedná o:
• standardizované obchody - je burzou a prodejcem kontraktu určeno:
o množství podkladového aktiva – je dána jednotka obchodu (u obilí se jedná o
bušly, u finančních derivátů o loty), která se může násobit; celkové množství
kontraktu je pak násobkem standardizované jednotky;
o čas plnění kontraktu – většinou se jedná o 3 měsíce, doba je standardizována
u každého nabízeného podkladového kontraktu a je násobkem 3 měsíců;
o místo sjednání a plnění kontraktu – derivátová burza;
o zajištění obchodu – pomocí maržového systému zúčtovacího centra, tzv.
clearing house.
o futures a opce.
• nestandardizované obchody - obě strany obchodu si mohou vzájemně domluvit
množství, cenu a datum dodání podkladového aktiva; místo dodání je také
předmětem vzájemné domluvy (často OTC trh)
o forwardy a swapy.
Forwardy
- nejstarším nestandardizovaným derivátem – „šité na míru“
Nakupující a prodávající se mohou vzájemně dohodnout na:
• množství,
• kvalitě,
• ceně,
• datu dodání a zaplacení podkladového aktiva,
• způsobu zaplacení.
Jak prodávajícímu, tak nakupujícímu plyne z uzavřeného kontraktu
POVINNOST dostát svým smluvním závazkům uskutečněným v budoucnosti:
• prodávající - ZÁVAZEK dodání (prodej) sjednaného množství podkladového
aktiva v daný čas, dané kvalitě, na sjednaném místě a za sjednanou cenu; říkáme,
že prodávající je v tzv. krátké pozici (angl. short position);
• kupující - ZÁVAZEK nakoupit, tzn. přijmout, ale hlavně zaplatit dodané
podkladové aktivum za sjednanou cenu a ve sjednaný čas; kupující se nachází
v tzv. dlouhé pozici (angl. long position).
Nejznámějším forwardovým obchodem je tzv. FRA, nebo-li Dohoda o forwardové
úrokové míře, který patří do úrokových forwardů.
FORWARDOVÁ CENA, nebo FORWARDOVÝ MĚNOVÝ KURZ (u měnových
forwardů) - cenu/kurz, za kterou je forwardový kontrakt uzavírán; většinou se vztahuje
k druhému aktivu, které je nakupováno.
tzv. outright kotace:
FRCZK / USD
kde
IR
t 

SRCZK / USD • 1 + CZK •

100 360 

=
IR
t 

1 + USD •

100 360 

FRCZK/USD
SR CZK/USD
IRCZK
IRUSD
t
- forwardový kurz české koruny (CZK) k americkému dolaru (USD),
- spotový kurz české koruny (CZK) k americkému dolaru (USD),
- úroková sazba na CZK,
- úroková sazba na USD,
- doba (počet dní), na kterou je forward sjednán.
tzv. swapová kotace:
(FRCZK / USD − SRCZK / USD ) • 100 = počet
bodů
Rozdíl forwardového a spotového kurzu může být násoben 10 nebo 100 nebo 1 000.
Použití řádů záleží na zvyklosti daného trhu.
Obr. 1 – Dlouhá a krátká pozice při forwardovém obchodu
krátká pozice
(prodávající)
zisk
dlouhá pozice
(nakupující)
Zisk pro
prodávajícího
(FR<SR1)
0
SR1
Zisk pro
nakupujícího
(FR>SR2)
SR2
Ztráta pro
nakupujícího
FR
cena
Ztráta pro
prodávajícího
ztráta
Poznámky: FR – forwardová cena uzavřená na začátku forwardového kontraktu, SR1, 2 – spotová
cena na začátku (1) a konci (2) forwardového kontraktu.
FUTURES
- ZÁVAZEK obou smluvních stran dostát svým smluvním závazkům, tzn. u
prodávajícího dodat stanovené podkladové aktivum, u nakupujícího zaplatit
stanovenou částku.
Futures jsou standardizované termínované operace. Znamená to, že je pevně
dané:
• druh podkladového aktiva,
• množství podkladového aktiva – u finančních futures jsou to tzv. loty, které
obsahují určitý počet základních jednotek např. počet akcií, USD, u komoditních
futures např. hmotnostní jednotky (bušly),
• cena podkladového aktiva – dána nabídkou a poptávkou na trhu a faktory, které na
cenu působí;
• datum vypořádání – futures jsou sjednávány obvykle na 1, 3, 6, 9 a 12 měsíců,
v některých případech až do dvou let,
• způsob a místo vypořádání – povinné členství prodávajícího a kupujícího
v clearingovém centru,
• zajištění proti úvěrovému riziku – zajišťuje clearingové centrum burzy.
Clearingové centrum (clearing house) je protistranou jak nakupujícímu, tak
prodávajícímu. Úkolem clearingového centra je vyrovnat vzájemně krátké a dlouhé
pozice na trhu futures.
Obr. 2 – Postavení clearingového centra a smluvních stran ve
futures kontraktu
N
a
k
u
p
u
j
í
c
í
2
P
r
o
d
á
v
a
j
í
1
Clearingové
centrum
3, 4
(Clearing House) =
zúčtovací centrum
3, 4
c
Legenda:
1 – prodávající dodá obchodovanou komoditu (cenné papíry, devizy, komoditu) a u
clearingového centra si otevře svůj účet a deponuje na něm potřebnou částku,
2 – nakupující si u clearingového centra otevře svůj účet a deponuje na něm potřebnou zálohu –
marži,
3 – nakupující i prodávající během trvání futures kontraktu průběžně zúčtovávají svoje zisky a
dorovnávají ztráty z futures kontraktu,
4 - nakupující na konci futures kontraktu přebírá komoditu; prodávající na konci futures
kontraktu inkasuje hotovost za prodej komodity.
Obr. X.4 – Průběh obchodování futures z pohledu nakupujícího
SR, (TFR)
Zisk pro majitele futures
SR, TFR
Sjednaná cena
futures
Ztráta pro majitele futures
počáteční
marže
udržovací
marže
Variační marže
0
Poznámka: SR – spotová cena, TFR – tržní cena futures.
čas
CH – vlastní clearingový fond – nakupující do něj vkládají příspěvky v podobě marží:
• počáteční marže (angl. initial margin)
• udržovací marže (angl. maintenance margin),
• variační marže (ang. variation margin).
Zúčtování a převod z účtů obchodníků se provádí každý den - tzv. market-to market
vypořádání-přecenění.
Vypořádání futures kontraktu může proběhnout několika způsoby:
• majitel futures vyčká (drží svoji pozici) do doby splatnosti – vypořádání má pak
podobu:
o fyzického vypořádání – dojde k fyzickému předání podkladového aktiva a
finančnímu vypořádání obou zúčastněných stran,
o finančního vypořádání – kdy dochází pouze k vyrovnávání denních zůstatků
na účtech nakupujícího a prodávajícího; zůstatky představují rozdíl mezi
sjednanou cenou futures a spotovou cenou či tržní cenou futures,
• majitel futures během doby splatnosti uzavře svoji otevřenou pozici
zrcadlovou pozicí – uzavře krátkou pozici na stejný kontrakt, tzn. prodá futures
kontrakt; tímto způsobem končí přibližně 95 % všech obchodů futures;
• majitel futures se s vypisovatelem či jiným investorem mimoburzovně
vyrovná.
CENA FUTURES – ovlivňuje ji zejm.:
• tržní cena podkladového aktiva – čím vyšší tím vyšší cena futures,
• výnos z podkladového aktiva – čím vyšší tím vyšší cena futures,
• doba trvání futures – čím delší, tím vyšší cena futures,
• aktuální tržní úroková cena, za kterou lze získat půjčku - čím vyšší tím vyšší
cena futures.
•
•
•
transakční náklady,
zdanění výnosů z futures a porovnání se zdaněním výnosů z podkladových aktiv,
možnosti dalšího prodeje, atd.
Fce futures:
• funkce zajišťovací – z podstaty standardizovaného termínovaného obchodu
vyplývá snížení úvěrového rizika,
• funkce spekulativní – uzavření pozice na vzestup/pokles ceny podkladového
aktiva,
•
funkce termínovaného obchodu – prvotní úloha zjištění nákupu/prodeje za předem
danou cenu, investoři snižují riziko změny ceny podkladového aktiva,
• vznikl nový trh, který mohou investoři používat ke snižování tržního rizika,
• na trhu futures je jednodušší a méně finančně náročné vyrovnávat pozici portfolia
(lze rychle a jednoduše uzavřít otevřenou pozici).
OPCE
- standardizovaný termínový obchod, který však nepředstavuje závazek, ale
PRÁVO MAJITELE KONTRAKTU/OPCE ho využít/uplatnit. VYPISOVATEL
opce, tzn. ten, kdo opci prodává, má ale ZÁVAZEK splnit povinnosti vyplývající
z opce.
OPČNÍ PRÉMIE - cena, za kterou se opce prodává
Podle typu práva, které z opce vyplývá, rozlišujeme také druh opcí:
• kupní opci – kde majitel opce má PRÁVO KOUPIT sjednané podkladové
aktivum, ve sjednaný čas, za sjednanou cenu,
o vypisovatel opce má POVINNOST PRODAT sjednané podkladové
aktivum, ve sjednaný čas, za sjednanou cenu.
• prodejní opci – kde majitel opce má PRÁVO PRODAT sjednané podkladové
aktivum, ve sjednaný čas, za sjednanou cenu,
o vypisovatel opce má POVINNOST KOUPIT sjednané podkladové
aktivum, ve sjednaný čas, za sjednanou cenu.
Majitel opce MÁ PRÁVO VYUŽÍT OPCI. Vedle toho však může opci nechat
propadnout – nevyužít ji.
MAJITEL opce však musí VŽDY zaplatit opční prémii.
VYPISOVATEL opce má však VŽDY ZÁVAZEK plnit povinnosti vyplývající
z opce.
Další rozdělení opcí je podle toho, kdy je možné opci uplatnit:
• v případě, že je možné opci uplatnit až v den expirace kontraktu – v tom případě
se jedná o EVROPSKOU OPCI,
• v případě, že opci lze uplatnit kdykoliv během sjednaného kontraktu – jedná se
o AMERICKOU OPCI.
Základní faktory, které na cenu opce nejsilněji působí, jsou:
• současná cena podkladových aktiv,
• realizační cena opce,
• doba splatnosti opce,
• očekávaná cenová volatilita podkladového aktiva během doby platnosti opce,
• očekávané zisky, dividendy z podkladového aktiva během doby splatnosti opce,
krátkodobé bezrizikové (referenční) úrokové sazby na finančním trhu.
KUPNÍ OPCE – majitel opce (koupě kupní opce)
Obr. 3– Vývoj zisků a ztrát majitele kupní opce
Zisk (+)
Zisk pro majitele opce =
TC – (RC + OP)
RC
0
RC + OP
tE, TC
t, CPA
OP
Cena opční prémie –
maximální ztráta
majitele opce
Ztráta (-)
Poznámka: OP - opční prémie, RC – realizační cena, tzn. sjednaná cena, t – čas, TC – tržní cena
podkladového aktiva, tE - doba expirace opčního kontraktu, CPA – cena podkladového aktiva.
KUPNÍ OPCE – vypisovatel opce (prodej kupní opce)
Obr. 4– Vývoj zisků a ztrát vypisovatele kupní opce
Zisk (+)
Cena opční prémie – maximální
zisk pro vypisovatele opce
OP
0
RC
tE, TC
t, CPA
RC + OP
Ztráta pro vypisovatele
opce = TC – RC + OP
Ztráta (-)
Poznámka: OP - opční prémie, RC – realizační cena, tzn. sjednaná cena, t – čas, TC – tržní cena
podkladového aktiva, tE - doba expirace opčního kontraktu, CPA – cena podkladového aktiva.
PRODEJNÍ OPCE – majitel prodejní opce (koupě prodejní opce)
Obr. 5 – Vývoj zisků a ztrát majitele prodejní opce
Zisk pro majitele opce =
(RC +OP) - TC
Zisk (+)
RC + OP
RC
0
tE, TC
t, CPA
OP
Cena opční prémie –
maximální ztráta pro
majitele opce
Ztráta (-)
Poznámka: OP - opční prémie, RC – realizační cena, tzn. sjednaná cena, t – čas, TC – tržní cena
podkladového aktiva, tE - doba expirace opčního kontraktu, CPA – cena podkladového aktiva.
PRODEJNÍ OPCE – vypisovatel prodejní opce (prodej prodejní opce)
Obr. 6 – Vývoj zisků a ztrát vypisovatele prodejní opce
Cena opční prémie – maximální
zisk pro vypisovatele opce
Zisk (+)
OP
tE, TC
RC + OP
0
RC
t, CPA
Ztráta pro vypisovatele
opce = (RC + OP) - TC
Ztráta (-)
Poznámka: OP - opční prémie, RC – realizační cena, tzn. sjednaná cena, t – čas, TC – tržní cena
podkladového aktiva, tE - doba expirace opčního kontraktu, CPA – cena podkladového aktiva.
Fce opce:
• funkce zajišťovací – skoro 100% hedging - nejefektivnějším nástrojem hedgingu,
• funkce spekulativní – minoritní,
• funkce termínového obchodu.
SWAPY
• smluvní, časově omezené výměně podkladového aktiva, u nejčastějších úrokových a
měnových swapů, doprovázené také výměnou úrokových výnosů z tohoto aktiva.
• nestandarizované termínové obchody obchoduje se s nimi na
nestandardizovaných trzích (OTC trzích), stejně jako forwardy jsou to obchody „šité
na míru“ podle přání smluvních stran
Swapy se od ostatních derivátů liší především v těchto bodech:
• na začátku kontraktu dojde k výměně podkladového aktiva (jistin) – obě
strany proto musí být kapitálově vybaveny (u devizového swapu),
• během kontraktu dochází k dohodnuté platbě či výměně úrokových výnosů
z vyměněného podkladového aktiva (jistin),
• obě strany se předem domluví na rozpise plateb během doby trvání swapu,
• existuje zde úvěrové riziko (stejně jako u forwardu), zesílené počáteční výměnou
podkladového aktiva.
Obr. 7 – Průběh obyčejného úrokového swapu
Společnost Wood Company se chce jistit před pohybem úrokové sazby (má jiné úrokové
závazky znějící na pohyblivou sazbu), a tak se společností Steel Company domluví, že spolu
uzavřou úrokový swap na podkladové aktivum (jistinu) 10 mil. USD, na dobu 6 měsíců.
Společnost Wood Company bude protistraně platit pevnou úrokovou sazbu ve výši 8,25 %
p.a., společnost Steel Company ji naproti tomu bude vyplácet pohyblivou úrokovou sazbu,
která se bude vázat na LIBOR (7,65 % p.a.) + 20 bazických bodů. Výplata úrokových
plateb bude také pololetní.
Wood Company
• platí FIXNĚ,
• dostává POHYBLIVÉ
platby.
8,25 % p.a.
LIBOR + 20 bazických bodů
Deriváty v České republice
Steel Company
• dostává FIXNÍ platby,
• platí POHYBLIVĚ.
• mezibankovní trh (úrokové a měnové swapy a forwardy),
• BCPP – povolení obchodovat s futures a opcemi x NEOBCHODUJE SE,
• RM-S – připraven projekt s vídeňskou burzou WBAG – nerealizoval se.

Podobné dokumenty

Měnové kurzy

Měnové kurzy Kurz nákup (bid) - za tento kurz je banka danou měnu ochotná nakoupit. Kurz prodej (ask, offer) - za tento kurz je banka danou měnu ochotná prodat. Kurz střed - aritmetický průměr mezi kurzem nákup...

Více

Jak se mění jejich význam s dobou

Jak se mění jejich význam s dobou • project manager a koordinátor • vyjednavač

Více

Pravidla věrnostního programu Smile klub

Pravidla věrnostního programu Smile klub (1) LE neodpovídá za služby poskytované třetími stranami, např. platební brány, služby připojení k Internetu apod. LE rovněž neodpovídá za újmu, je-li způsobena vyšší mocí nebo jednáním ze strany ú...

Více

Derivá ty devizove ho trhu

Derivá ty devizove ho trhu Když banka a klient ve smlouvě o budoucím nákupu (nebo prodeji) cizí měny stanovují budoucí kurs (termínový kurs, forwardový kurs), stanovují jej tak, aby byl „neutrální“ - aby obě strany měly stej...

Více

Kompletní zadání 20.ročníku soutěže zde

Kompletní zadání 20.ročníku soutěže zde Práce musí být na všech částech opatřeny šestimístným číselným označením vysokým 1 cm a dlouhým 4 cm umístěným v pravém horním rohu a pro zajištění anonymity musí být odevzdány neutrálně v rolích, ...

Více

Měnový spot (FX spot) – prodej cizí měny

Měnový spot (FX spot) – prodej cizí měny Měnový spot (FX spot) – prodej cizí měny Definice kontraktu: Spotový obchod je nákup/prodej jedné měny za jinou měnu za předem dohodnutý kurz. Vypořádání obchodu proběhne standardně se spotovou val...

Více

Měnový forward (FX forward) – prodej cizí měny

Měnový forward (FX forward) – prodej cizí měny Kontrakt je založen na nákupu/prodeji jedné měny za jinou měnu v budoucnu za předem dohodnutý kurz. Vypořádání obchodu tedy proběhne forwardovou valutou (zpravidla delší než 2 pracovní dny od data ...

Více