Větrník č. 5 2014 - Vysoké nad Jizerou

Transkript

Větrník č. 5 2014 - Vysoké nad Jizerou
XLVII. ročník
F. Šalda st.
IŘ
MOTÝLOVNÍK
Září - říjen 2014
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
VE VYSOKÉM NAD JIZEROU
PeHe
- úprava povrchů pozemní komunikace, odvodnění komunikace, připomínka k instalaci nových dopravních značek
Ing. Beran: Firma skončí na hranici
pozemku vlastníků připojovaných objektů. Úsek k napojovaným objektům
je věcí vlastníků. Město zabezpečovalo
pro tyto přípojky územní souhlasy.
Ventil na vodovodním řadu bude vyměněn. Nelze slučovat s touto investiční akcí. Nelze ani měnit vodovodní
potrubí. Dotčené komunikace by měly
být dle projektu upraveny pouze nad
rýhou z projektu.
J. Matura: Dotčená komunikace by
měla být upravena v celé šíři, finanční
prostředky v rozpočtu města na to
jsou. Sice na jinou akci, ale ta akce se
konat nebude (rekonstrukce Sadová,
Sluneční). Finanční prostředky se musí převézt ve prospěch staré cesty na
Tříč. Tuto problematiku by však mělo
řešit již nové zastupitelstvo města.
p. Dušek vznesl dotazy na projekt přípojek, jak to bude s jejich kolaudací,
kdy se začnou dělat přípojky do kanalizačního řadu v ulici V. Metelky?
Beran: pokud je na přípojky územní
MOTTO
Mně se tady moc líbí. Tady budu
bydlet. /Malý čtenář v knihovně/
mlj
ZPRÁVY Z MĚSTA
Ze 40. zasedání zastupitelstva
města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20. 8. 2014 v hasičské
zbrojnici
Přítomno: 7 zastupitelů a 25 občanů
Předsedající: Jindřich Matura, starosta
města
Zapisovatel: Ing. Jiří Bartoš
1) Problematika investiční akce
„Vysoké nad Jizerou − splašková
kanalizace a ČOV“
Pan starosta představil přítomné hosty
na zasedání:
HOCHTIEF CZ a. s. – ředitel Ing. Malafa, Ing. Chlupáč, Ing. Zajíc, vedoucí
stavby pan Fröhr
ATHOS-co, s. r. o. – projektant Ing.
Vyhlas, TDI – Ing. Beran
Apel pro místní občany na neblokování komunikací ve městě zbytečným
parkováním aut v ulicích města.
Ing. Chlupáč – podal informace o uzavírkách silnic a o objížďkových trasách, − stavba ČOV – do zimy bude
hrubá stavba dokončena
2) Diskuse
Dotazy pana Tišnovského:
- financování šachet, přes které by měl
být napojen jeho RD na kanalizační
řád
- kdy se bude kopat přípojka
- výměna ventilu na vodovodním řadu
nad jeho RD
PeHe
souhlas, není třeba kolaudace na přípojky. Pro připojení je důležitá kolaudace celé investiční akce, tj. včetně
veřejné části přípojek. Kolaudace celé
investiční akce – červen 2015.
Matura − objekty napojované na kanalizační řád na ČOV Stará Ves by mohly
být napojeny přednostně.
Ing. Malafa − část akce lze dát do
předčasného užívání a pak by následně
proběhla kolaudace.
2
Beran − je třeba utvořit kontrolní mechanismus.
Existuje nějaký harmonogram připojování? – p. David. Kdy a jakým způsobem budou opraveny povrchy komunikací? Bude asfaltování provedeno až k
objektům v ulici V. Metelky?
Ing. Chlupáč: Do zimy by měl být dotčený úsek komunikace V. Metelky
kryt asfaltem až k objektům, tak jak
byl původní stav. Uzávěrka ulice V.
Metelky pouze do 9. 9. 2014. Potom
bude ulice průjezdná.
Ing. Zelinková vznesla dotaz na dopravní značení objízdných tras a omezení rychlosti. Značení ve Sklenařicích
u Mexika velí řidičům velkou objížďku
„Pojizerkou“.
Ing. Zajíc: Proběhlo jednání s PČR a
Beran − projekty přípojek jsou k dispozici na městě. Je třeba dohodnout, jakou formou se budou poskytovat.
Matura podotkl, že pan Dušek otevřel
poměrně důležitou problematiku. Financování přípojek. To by však mělo
opět řešit již nové zastupitelstvo města. Možností je mnoho. Může dojít k
tomu, že město bude požadovat část
nákladů na projektovou dokumentaci.
IŘ
Soukromá část přípojky jde na vrub
majitele připojovaného objektu. Město
a dotační titul hradí pouze veřejnou
část přípojky.
Ing. Vyhlas − gravitační přípojky jsou
hrazeny na hranice pozemků. Tlakové
přípojky jsou hrazeny až do místa čerpací šachty. V rámci dotace je hrazena
i technologická výbava „čerpačky“.
V. Regál: S jakou částkou město počítá
na opravu vodovodního řadu v rámci
výkopů pro kanalizaci? Existuje vyhláška města na připojování do veřejné
kanalizační sítě?
Matura: vyhlášku na připojování do
veřejné kanalizační sítě město nemá.
To bude řešit nové zastupitelstvo města. Nové kanalizační přípojky by neměly odvádět dešťové vody. Finanční
prostředky na nutné opravy vodovodních vedení jsou v rozpočtu města
Vyhlas − přípojka do nové kanalizace
musí být oddělena od dešťových vod.
Město by mělo mít kontrolu nad kanalizačními přípojkami, zda neberou dešťové vody. Balastní vody jsou na ČOV
velký problém.
návěstí ve Sklenařicích bude doplněno
značkou zákaz vjezdu nákladních vozidel (do 21. 8. 2014). Na objezdech ve
městě bude rychlost omezena na max.
30 km/hod.
Regál: Všechny kanalizační přípojky
budou napojeny na kanalizační řad do
šachet?
Beran: Možnost napojení do odbočky
na kanalizačním řadu, ale s revizní
šachtou.
Matura – dotaz na pracovní dobu firmy Hochtief CZ a.s.
Chlupáč − 7.00 − 17.00 hod. Někdy
výjimky.
Beran: Žádosti o připojení na kanalizační řad nad rámec projektu by měly
být evidovány na MěÚ. Lhůta pro podání žádosti cca 14 dnů.
3
p. Hlůže – dotaz na možnost připojení
jeho RD na kanalizační řád, když je
šachta hluboká cca 3,4 m.
Vyhlas: Možnost lomové šachty a po-
va – objekt VÚRV, přidělení bytu v č.
359, různé a diskuse.
IŘ
Oprava střechy
na domě č. 8 probíhá
tom na dno napojovací šachty.
M. Jakl: Jak budou provedeny nové
přípojky, kde jsou stávající staré přípojky?
Beran: Jsou-li již objekty napojeny na
kanalizaci, nic se nemění. To je vyřešeno.
Matura ukončil diskusi a vyzval předsedu návrhové komise k předložení
návrhu na usnesení.
Zelinková přednesla návrh:
1/ ZM bere na vědomí všechny dotazy
občanů a odpovědi kompetentních
orgánů na otázky týkající se investiční
akce města „Vysoké nad Jizerou −
splašková kanalizace a ČOV“.
2/ ZM odsouhlasilo konzultační hodiny pro občany města s TDI ohledně
problematiky investiční akce každé
úterý na MěÚ ve Vysokém nad Jizerou
od 7.30 do 8.30 hod.
3/ ZM odsouhlasilo termín na podání
oficiální žádosti na připojení kanalizačních přípojek nad rámec projektu
mimo trasy V. Metelky a trasy AB1, v
termínu do 14 dnů na MěÚ ve Vysokém nad Jizerou, k Ing. Bartošovi.
Odsouhlaseno
Výtah I. Ř.
●
41. pravidelné zasedání se konalo 22.
září a na programu bylo: kupní smlou- 4
PeHe
Práce na kanalizaci a čističce
jsou v plném proudu
●
Obnova katastrálního operátu
v katastrálním území Vysoké nad
Jizerou a povinnosti vlastníků
nemovitostí podle zákona o dani
z nemovitostí
Katastrální úřad pro Liberecký kraj,
pracoviště v Semilech provedl v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 písm.
b) a § 43 zákona č. 256/2013 Sb.
(katastrální zákon), v platném znění,
obnovu katastrální mapy do elektronické podoby. Platnost obnoveného
katastrálního operátu v katastrálním
území Vysoké nad Jizerou následně
vyhlásil dne 8. 9. 2014.
Důsledkem obnovy katastrálního operátu může být jak změna výměry parcel, tak změna poplatníka daně z
pozemku. Poplatníkem je v zásadě
vlastník pozemku; výjimku představují pronajaté pozemky, jestliže jsou evidované v katastru nemovitostí zjedno-
dušeným způsobem, kdy je poplatníkem daně nájemce. Po skončení obnovy katastrálního operátu již pozemky
nejsou evidovány zjednodušeným způsobem (§ 40 odst. 4 zákona
č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona), proto se poplatníkem stává
vlastník.
Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitostí jsou
okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené provedenou obnovou
katastrálního operátu, při které
u nich došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny
nastaly.
Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů, je povinen tak učinit do 31. ledna příslušného
roku. Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, vznikne mu podle ustanovení § 250 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů, povinnost zaplatit pokutu (závislou na výši vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy
však ve výši minimálně 500 Kč). Neníli daň včas zaplacena, je poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení
podle § 252 téhož zákona.
Za MěÚ J. Bartoš
▀
14. 10. od 7.30 do 15. 00 bude přerušena dodávka elektrického proudu
v Horní Tříči a ve Vysokém nad Jizerou od kostela a pošty k vlekům a na
Staré cestě ke Tříči i Staré Vsi.
▀
Konání voleb do zastupitelstev
obcí, které se uskuteční ve dnech
10. a 11. října
Ve volebním okrsku č. 1 − Vysoké nad
Jizerou
je volební místnost na Městském úřadu
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, to je Vysoké
nad Jizerou
Ve volebním okrsku č. 2 − Sklenařice
je volební místnost v bývalé škole ve
Sklenařicích
pro voliče s trvalým pobytem ve Sklenařicích
Ve volebním okrsku č. 3 − Horní Tříč
je volební místnost apartmány ve staré
škole v Horní Tříči
pro voliče s trvalým pobytem v Horní
Tříči
Ve volebním okrsku č. 4 − Stará Ves
je volební místnost ve skladu náhradních dílů ZD Horal
pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu ve Staré Vsi
Ve volebním okrsku č. 5 − Helkovice
je volební místnost na Městském úřadu ve Vysokém nad Jizerou
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Helkovicích
▀
Jdeme do toho s vámi...
Vážení obyvatelé Vysokého nad
Jizerou, Tříče, Helkovic, Sklenařic
a Staré Vsi, tímto článkem bychom
rádi reagovali na skeptické a kritické hlasy, se kterými se v posledních
dnech setkáváme. Některé nás obviňují z prospěchářství, jiné zpochybňují smysl voleb jako takových
při jediné kandidátce.
Šli jsme na startovní čáru a nevěděli, kolik dalších týmů se nominuje.
Vždyť v minulých volbách jich bylo
sedm. Chtěli jsme se utkat v čestném klání a porazit ostatní, to je
pochopitelné. Vůbec nás nenapadlo, že zůstaneme na startu sami
bez soupeře. Od účasti v komunálních volbách jsme nikoho neodrazovali, proti nikomu neintrikovali.
Stávající stav nás zaskočil a rozhodně ho nevítáme. Zasvěcenějším
je jasné, že práce zastupitele v příštích letech bude obtížná a nevděčná. Ať už jsou důvody jakékoli, nikdo další o ni prostě nestojí. Realitou je, že nás patnáct, kteří jsme se
rozhodli do voleb jít, zabránilo vel5
Sdružení nezávislých kandidátů
„Společně pro Vysocko“
mi nepříjemné situaci − pokud by
totiž ve Vysokém nevznikl žádný
subjekt, který by mohl převzít
agendu řízení města, ujal by se tohoto úkolu správce jmenovaný ministerstvem vnitra. Upřímný zájem
takového zvenku dosazeného člověka o prospěch Vysokého si jistě
umíte představit.
Vážení občané Vysocka, letošní volby do městského zastupitelstva přinesly nečekanou a neobvyklou situaci, protože máme pouze jednu
kandidátku. Zdá se, že je rozhodnuto a k volbám nemá význam chodit.
Přesto Vás chceme požádat o podporu, vyjádřenou právě účastí v komunálních volbách konaných dne
10. a 11. října 2014.
Skutečnost, že v podzimních komunálních volbách budeme volit 15 zastupitelů z 15 kandidátů, svádí k myšlence,
že je zbytečné k volbám chodit, že
všechno je předem rozhodnuté. My to
ale vnímáme jinak a moc rádi bychom
vás přesvědčili o opaku. Už nyní cítíme
velkou zodpovědnost a k našemu budoucímu úkolu přistupujeme s vážností. Víme, že to hlavní přijde po volbách,
že především svou prací a skutky ve
prospěch nás všech vás musíme získat,
přesvědčit a důvěru si zasloužit. Chceme do toho ale už teď jít spolu s vámi.
Dejte nám svou podporu prostřednictvím hlasovacích lístků, je pro nás a
naše budoucí působení nesmírně důležitá.
Předem vám za ni děkujeme.
Komunální politika není o politice − je
o konkrétních věcech, za kterými stojí
konkrétní lidé. V následujících čtyřech
letech budeme více či méně ovlivňovat
vaše životy. Přistupujeme k tomuto
úkolu se zodpovědností a vážností, ale
nechceme na něj být sami. Rádi bychom se opřeli o plnohodnotný mandát.
Vaše preferenční hlasy pak mohou
ovlivnit složení rady města, finančního
a kontrolního výboru i různě zaměřených komisí.
V budoucnu pak věříme ve vzájemnou
pomoc, spolupráci a sounáležitost.
Chceme realizovat body našeho volebního programu, ale i vaše podněty a
Vaši kandidáti do městského zastupitelstva
Představujeme…
6
připomínky pro nás budou mít velkou
váhu.
Máme to tady rádi a chceme přispět k
tomu, aby se nám tu všem dobře žilo.
A určitě nás není jen 15.
Seznam těch, kteří se budou ucházet
o Vaši podporu: všichni bez politické
příslušnosti
- Mgr. Lucie Strnádková, 34 let,
právnička, Vysoké nad Jizerou
- Ing. Jaroslav Nechanický, 36 let,
úředník, Stará Ves
- Ing. Jan Pohanka, 30 let, softwarový inženýr, Vysoké nad Jizerou
- Ing. Marcela Škodová, 53 let, ředitelka nemocnice, Horní Tříč
- Ing. Markéta Zelinková, 54 let,
ředitelka školy, Vysoké nad Jizerou
- Jan Nosek, 46 let, podnikatel,
Sklenařice
- Bc. Vladimír Jindra, 42 let, ředitel kulturního domu, Vysoké nad
Jizerou
- Jaroslav Kučera, 29 let, strojník,
Vysoké nad Jizerou
- Ondřej Nosek, 35 let, technický
pracovník, Vysoké nad Jizerou
- Ing. Roman Čivrný, 44 let, konstruktér, Vysoké nad Jizerou
- Bc. Aleš Havelka, 28 let, policista,
Vysoké nad Jizerou
- Vojtěch Regál, 25 let, technik
ŠČVK, Vysoké nad Jizerou
- MUDr. Lenka Tylová, 58 let, lékařka, Vysoké nad Jizerou
- Ing. Marcela Králíková, 47 let,
ekonomka, Vysoké nad Jizerou
- Bohdan Blažek, 41 let, podnikatel, Vysoké nad Jizerou
Náš volební program:¨
Město a všechny jeho části − to znamená Sklenařice, Starou Ves, Tříč a
Helkovice − povedeme kvalifikovaně a
odpovědně. Budeme otevřeni každému dialogu. Naší prioritou bude zapojit do společných věcí vás − občany, a
samozřejmě vás také informovat všemi dostupnými kanály. Za tím účelem
zavedeme informační e-maily a SMS
zprávy, budeme dbát na přehledné webové stránky a pravidelně aktualizované informační vývěsky.
●Budeme odpovědně hospodařit s
městskými penězi a městským majetkem, zastavíme zbytečné výdaje a zároveň budeme průběžně investovat do
oprav a údržby. Snížíme výdaje za
energie i pojištění majetku výběrem
výhodnějšího − tedy jediného dodavatele pro město i jeho příspěvkové organizace. Zasadíme se o transparentnost
veřejných zakázek, které budou standardně přístupné veřejné kontrole prostřednictvím přehledných a srozumitelných informací.
●Po etapách zahájíme opravu městských komunikací a zajistíme kvalitní
zimní údržbu. Pořídíme do vlastnictví města odpovídající techniku, v zimním období rozmístíme na krizových
místech kontejnery s posypovým materiálem. Zlepšíme dopravní značení a
stav chodníků ve městě.
●Využijeme všechny dostupné dotační
tituly a podpoříme tak rozvoj a rozkvět
Vysokého nad Jizerou i všech jeho částí (evropské a další fondy, národní programy i krajské granty).
●Budeme zkrášlovat veřejná prostranství a udržovat je čistá, opravíme lavičky v parku a zvýšíme počet odpadkových košů. Budeme pečovat o vysocké
pamětihodnosti a začneme s opravami
zanedbaných památek.
●Zajistíme dokončení výstavby ČOV a
kanalizační sítě, a zejména dofinancování této stavby. Zasadíme se o bezproblémovou dodávku pitné vody do domácností a opravíme poškozené části
vodovodu. Investice do modernizace
ukáže, jaká je u nás skutečná cena vody.
●Fungování spolků na území města podpoříme prostřednictvím grantů,
může napomoci vícezdrojové financování, budeme podporovat též kulturní i
sportovní akce pořádané našimi spolky
a sportovními oddíly, uvítáme další
společenské aktivity. Zajistíme co nejlepší fungování městských kulturních
7 institucí. (Pokusíme se, aby služby mu-
z Evropské unie, proto jsme přijali první plánované pacienty ze zahraničí.
Jednalo se o děti po dětské mozkové
obrně ze Slovenska. Stoupá i návštěvnost na ambulanci. Zájem o náš ústav
svědčí o kvalitě práce. Zároveň nám to
činí problém při objednávání na konzultace a plánované výkony. Zde bychom laskavě prosili o shovívavost.
Daří se i přednáškové a vzdělávací činnosti u nás i v zahraničí. Našim přednáškám bude věnován článek v příštím
čísle. Významnou akcí bylo 7. konferenční odpoledne zdravotních sester a
fyzioterapeutů, které se konalo 24. 4.
2014 se zaměřením na domácí péči.
Konference věnovala zájem péči o stomie (stomik je zdravotně postižený
občan, který má dočasně nebo trvale
vyvedený dutý orgán na povrch těla),
péči o pacienta s demencí (postižení
mozku se ztrátou duševních schopností a inteligence), péči o pacienta s kardiostimulátorem, bazální stimulace a
komunikaci ve zdravotnictví. Součástí
konference byly praktické ukázky různých materiálů k domácí péči a snímatelných madel do koupelen a WC.
Letní měsíce jsme využili na výměnu
oken v obytné budově, v dílně a na
ubytovně. Pustili jsme se do rekonstrukce jednoho bytu a opravili jsme
koupelnu na lůžkovém oddělení. Radost jsme měli z modernizace kancelářských prostor. Opravili jsme také
část kanalizace a vjezd ke garážím.
Více práce pro nás letos udělali i malíři, kteří vedle běžného malování prováděli nátěry dveří a dalších ploch.
Po dovolených se zase rozjel plný provoz. Proto pokud byste potřebovali
naši pomoc, neváhejte nás kontaktovat.
Ing. Marcela Škodová
ředitelka ústavu
zea a knihovny zůstaly na vysoké úrovni a jejich provoz byl úspornější).
●Učiníme naše město a okolí příjemným pro rodiny s dětmi i seniory. Zvýšíme počet odpočinkových zón a budeme nadále zkvalitňovat sociální služby.
●Zviditelníme naše město Vysoké nad
Jizerou i všechny jeho části pomocí
moderních a přehledných webových
stránek a pravidelně vycházejících propagačních materiálů.
Vize 2014 – 2024
●Město Vysoké se zasadí o postupnou realizaci projektů, které jej postaví na úroveň silných regionálních i republikových turistických
center − pohodlná a pestrá síť cyklostezek a cyklotras, na ně napojená
přírodní relaxační sportoviště pro
mladé a starší, dětská hřiště a pozornost přitahující turistické zajímavosti. Pokusíme se v příštích
letech sjednotit veřejné osvětlení,
stylově opravit autobusové zastávky, vydláždit městská prostranství
(u hasičárny i jinde), sjednotit místo odběru recyklovatelného odpadu. Zorganizujeme aukce pro občany města (energie, volání, internet,...) a budeme pokračovat v
údržbě městského parku i další zeleně. Uvědomujeme si, že je potřeba nabídnout mladým rodinám
startovací bydlení v opravených
městských bytech. A vrátíme do
Vysokého medvěda (u vjezdu do
města, pochopitelně :-).
ZDRAVOTNICTVÍ
Ústav chirurgie ruky v roce 2014
v kostce
Letošní rok je pro náš ústav opět rokem pilné práce zdravotních i ostatních pracovníků. Za prvních osm měsíců bylo u nás hospitalizováno 2473
pacientů, což je o 54 více než v loňském roce a o 127 více než v roce
2012. Letos můžeme léčit i pacienty
ŠKOLNÍ OKÉNKO
MŠ
8
Tak nám začal další školní rok. První
dny byly pro některé nové děti plačtivé. Někomu to stýskání vydrželo déle,
většina se však rychle zadaptovala a do
žáci se vzdělávají v zahraničí. Asi polovina dojíždí z okolních vesnic.
V roce 2014/15 budou na škole opět
probíhat nejrůznější projekty, některé
přecházejí z minulých let (např. Ovoce
do škol, Recyklohraní, Česko sportuje,
prodej školního mléka, sběr víček pro
Barunku…) a jiné začínají nově. Dva
celoškolní projekty jsme zahájili hned
v 1. týdnu v září. Žáci 6. − 9. třídy vyjeli
do Terezína a do Kbel, měli si tak připomenout 100. výročí zahájení 1. světové války a 70. výročí ukončení 2. světové války, což je obsahem prvního
nového projektu. Více se dočtete
v příspěvku našich žáků. Celou akci
finančně podpořila Československá
obec legionářská a já bych jí chtěla poděkovat za tento velkorysý dar, který
žákům umožnil poznat místa tak těsně
školky už chodí s úsměvem.
Také v tomto školním roce máme dvě
oddělení, kde je umístěno celkem 50
dětí. Starají se o ně čtyři učitelky a dvě
provozní zaměstnankyně. Zahradu, na
které nyní trávíme spoustu krásných
podzimních dní, nám pomáhají udržovat techničtí pracovníci MěU, za což
jim patří veliký dík.
Ve školním roce 2014 – 2015 bude
dětem opět nabídnuto mnoho zajímavých činností, ale i kroužků, jako je
výtvarná výchova, sportovní školička,
plavání, lyžování, flétničky nebo angličtina. V průběhu školního roku pak
děti navštíví různá divadelní představení nejen v naší MŠ, ale i blízkém
okolí.
O všech pořádaných akcích a dění ve
školce se můžete dočíst na webových
stránkách MŠ: www.msvysokenj.cz
Kolektiv zaměstnanců MŠ
ZŠ
Začal nový školní rok…
Letošní školní rok měl poněkud hektický začátek hlavně pro zaměstnance
školy. Začala totiž 1. etapa zateplování
školy – výměna oken. Práce na nich se
však zdržely a začaly 5 dní před začátkem školního roku. Ačkoli to vypadá
neuvěřitelně, v poslední den prázdnin
bylo vše hotovo a celá škola měla nová
okna, byla uklizená a připravená přivítat své žáky. Chtěla bych poděkovat
jak svým kolegyním a kolegům, tak
uklízečkám a panu školníkovi, kteří se
zapojili do úklidových prací bez nároku na odměnu. Uklízelo se právě
v neděli, poslední den prázdnin, a strávili jsme ve škole 13 hodin. V pondělí
však už všichni učitelé stáli před svými
žáky usměvaví a spokojení, že vše
„klaplo“.
A jak školní rok začal? Radostnou skutečností pro nás je, že do 1. třídy nastoupilo 23 dětí, je tak nejpočetnější
na škole. Doufám, že se novým žáčkům ve škole bude líbit a v učení budou co nejúspěšnější. Celkově navštěvuje školu letos 137 dětí, což je nepatrně více než v loňském roce, a další dva
Berlínské zastavení
Několik žáků 8.třídy o prázdninách navštívilo na pár dnů s paní učitekou Jebavou, která vyučuje německý jazyk, Berlín.Vyzkoušeli své jazykové dovednosti,našli nové přátele a v říjnu se tam vypraví na týden znovu.
svázaná s naší historií. Dále patří náš
dík i panu Josefu Kubešovi, který nám
tuto možnost nabídl a zafinancování
zprostředkoval. Žáci 1. stupně zase
poznávali naše okolí v rámci projektu
„Rozhledny a rozhledy našeho kraje“,
čtvrťáci vyrazili k rozhledně U borovice, druháci a třeťáci se vydali na další
vyhlídkové místo Stráž. Žáci páté třídy
9
se ujali prvňáčků a připravili pro ně
stopovanou s úkoly, které se týkaly
právě i rozhledů na Krkonoše v okolí
Vysokého. Navíc výletníkům přálo
počasí, mohli si užít téměř letní den a
na chvíli si připomenout prázdninovou
atmosféru.
Tak takový byl začátek nového školního roku. Ten už s námi nezahájila paní
ředitelka Drahoslava Nýdrlová, která
odešla do důchodu. Je ale s naší školou
neodmyslitelně spjata, protože tu strávila ve vedoucí funkci 26 let. Chtěla
bych jí jménem zaměstnanců školy
poděkovat za práci, kterou za ta dlouhá léta vykonala jak pro nás, tak pro
žáky, za její starostlivost, podporu,
milou povahu, za to, jak za svou školou stála a snažila se dělat pro ni to
nejlepší. A snad mi dovolíte, milí čtenáři a absolventi vysocké školy, abych
jí poděkovala i vaším jménem, protože
mnozí z vás jsou jejími bývalými žáky a
na paní ředitelku (stejně jako my) rádi
vzpomínají. Na závěr bych jí chtěla
popřát do dalších let hodně zdraví,
pohody a spokojenosti v kruhu rodiny.
Mgr. Radka Farská
●
Terezín
a kbelské letecké muzeum
V pátek 5. září 2014 se všechny třídy 2.
stupně zúčastnily společné akce, která
zahájí celoroční projekt věnovaný 100.
výročí zahájení 1. světové
války a 70. výročí ukončení té druhé.
Mladá generace zná 2.
světovou válku pouze z
vyprávění pamětníků a
školních přednášek nebo
z historických dokumentů. Proto pro nás bylo
zajímavé navštívit právě
Terezín, bývalé židovské
ghetto, a prohlédnout si
kbelské letecké muzeum.
Po příjezdu do Terezína
se nám jako první naskytl
pohled ne velikou pevnost – červené cihlové zdi
a hluboké příkopy jako by
naznačovaly, co všechno se tu odehrálo. Pevnost, vybudovaná v 18. století
za vlády císaře Josefa II., dostala jméno na počest císařovny Marie Terezie a
měla sloužit vojenským účelům. Později byla využívána jako žalář. Byl zde
vězněn i Gavrilo Princip, který v roce
1914 spáchal v Sarajevu atentát na
Františka Ferdinanda d’Este a jeho
manželku. Později zde i zemřel. Jeho
kobka byla také jedním z cílů naší prohlídky
Nejsmutnější kapitolou Terezína je ale
období 2. světové války, kdy zde vzniklo židovské ghetto. Byli zde soustředěni Židé z celého protektorátu a později
transportováni do koncentračních táborů. Samotná Malá pevnost, kterou
jsme prošli, byla určena pro 1500 lidí,
ale v této době zde bylo vězněno i 6000
osob, v době okupace zde byli vězněni
také odpůrci nacistického režimu různých národností. Když jsme vešli branou do pevnosti, troufáme si říci, že to
v nás zanechalo hluboký dojem. Představovali jsme si, jak zde téměř před
75 lety lidé museli trpět, jakou nenávist museli snášet, v jakých podmínkách museli žít, v jakých těsných prostorech se mačkat, jíst, fungovat a nakonec šli mnozí na jistou smrt. Je
hrozné, když se postavíte na místo,
kde byli zabíjeni nevinní lidé…
Malá pevnost je určitě smutné, ale také
zajímavé místo. Museli jsme se tu obe-
10
jít bez průvodce, jelikož v tu chvíli nebyl žádný k dispozici. Avšak ochotně
ho zastoupila paní učitelka Jebavá,
dějepisářka a vedoucí výpravy, která
nás obeznámila právě s historií terezínského ghetta. Největším zážitkem
pro nás byly 500 m dlouhé chodby v
podzemí a ony otřesné podmínky pro
vězněné v hromadných celách. Dále
jsme měli možnost si prohlédnout
mnoho samotek a popraviště a některé
z nás oslovila i výstava obrazů a plastik, která zde byla instalovaná. V muzeu jsme obdrželi pracovní listy s mnoha zajímavými úkoly, které se týkaly
života a podmínek koncentračního
tábora, a ty jsme se snažili pokud možno úspěšně vypracovat.
Při návratu z Terezína jsme navštívili
Letecké muzeum Kbely. Ještě před
vchodem do areálu jsme měli možnost
vidět na podstavcích MIG-21. Vystaveny byly také další bojové stroje, které
se dříve používaly v Armádě ČR, například bojové vrtulníky, letadla, stíhací
letouny nejen z ČR, ale i známé stroje
například z Ruska. Výlet byl skvělý a
všichni si ho maximálně užili. Jsou to
zážitky, na které hned tak nezapomeneme.
Na závěr chceme velice poděkovat
Československé legionářské obci, která
tuto akci finančně zajistila a umožnila
tak její uskutečnění.
z východočeského regionu.
Generálním sponzorem je Česká spořitelna OP Hradec Králové. Hlavními
partnery jsou ATAS elektromotory
Náchod a.s. a Kongresové centrum
ALDIS Hradec Králové. Partnery akce
jsou Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Střední
průmyslová škola, SOŠ a SOU Nové
Město nad Metují, Střední škola obchodu, služeb a gastronomie Hradec
Králové a Jiráskova turistická chata
Dobrošov u Náchoda. Tisk Katalogu
vystavovatelů zajišťuje grafické studio
Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Cílem akce je
poskytnout žákům 9. tříd a jejich rodičům informace o nabídce oborové
struktury všech typů středních škol
pro školní rok 2015/2016.
PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU KRÁLOVÉHRADECKO − HRADEC KRÁLOVÉ,
Kongresové centrum ALDIS – úterý 7.
10. 2014.
PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU KRKONOŠE
– TRUTNOV Společenské centrum
UFFO – úterý 14. 10. 2014.
PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU KLADSKÉ
POMEZÍ − NÁCHOD hala Hamra –
úterý 21. 10. 2014.
Výstavy jsou otevřeny rodičům a veřejnosti v den konání od 9 do 17 hodin.
Vstup na přehlídky je bezplatný!
Jakub Klíma, Jan Soudil, Eliška Bochová
(9. třída) a Marcela Balatková, Anežka
Petrušková (8. třída)
Marcela Štěpánková
Hronov
▬▬▬▬▬▬▬▬▬
VÝSTAVY STŘEDNÍCH ŠKOL
INFORMACE PRO RODIČE
V průběhu měsíce října se uskuteční
výstavy středních škol na podporu volby povolání žáků 9. tříd základních
škol. Společnost bon miroir s. r. o.
Hronov se pořádáním těchto akcí zabývá již několik let. Generální záštitu
nad přehlídkami přijali poslanci Parlamentu ČR a starostové měst Trutnova
a Náchoda.
Na výstavy je celkem přihlášeno více
než 60 vystavovatelů, středních škol
Poděkování
***
Vážená redakce,
vracím se k poslednímu vydání „Větrníku květen – červen 2014“. V rubrice DŘÍVE A NYNÍ je zmínka o domku
čp. 247 ve Vysokém nad Jizerou.
Ano, je to ten domek, kde jsem v padesátých a šedesátých letech u babičky
Anežky a dědy Bohumila Nesvadbových trávil každé letní prázdniny. Po
přečtení článku se mi vrací vzpomínky
na chvilky prožité např. při podvečer-
11
VYSOCKÉ
DETAILY
ných mřížích na vchodových dveřích, které vyráběl můj děda „precíza“
Do dnešní doby se jich
moc nedochovalo, ale
dvoje ano, viz foto.
A moje vzpomínka pokračuje na alotrija prožitá v těchto létech našeho
raného mládí s Mílou
Bachtíkem a Láďou Řehořkem, ale to je zase
jiná kapitola.
Dne 26. července 2014
jsem se společně s mojí
rodinou zúčastnil turistické akce „Krajem zapadlých vlastenců“.
Chtěl bych touto cestou
poděkovat organizátorům této akce, že nám
umožnili prožít krásné
chvilky při chůzi přírodou.
Ještě jednou vaší redakci
„Větrníku“ děkuji a zároveň přeji hodně dobrých zpráv, zajímavých
informací a obrázků do
dalších let.
S pozdravem
Miloslav Nesvadba
s rodinou
ním sezení na lavičce
pod rozkvetlou lípou na
náměstní, kde sedávala
babička s paní Vlastou
Pohořalou a já jsem poslouchal životní příběhy, týkající se okolo
jdoucích. Pamatuji se
také, když jsem babičku
doprovázel ulicí K. H.
Borovského cestou na
hřbitov, jak mi ukazovala a vyprávěla o kova12
z rodin původem z Vysocka. Na
„Vysočtě“ se totiž, jako mnohde jinde,
Z tiskové zprávy
ze Svazku Krkonoše
Léto se přehouplo do své druhé poloviny. Pěkné počasí, vhodné pro turistiku
a poznávání nových míst, napomáhá
úspěšné sezoně a tím i podnikatelům.
Zásluhu na spokojenosti hostů mají i
pracovníci krkonošských a podkrkonošských turistických informačních
center, kam kroky přijíždějících často
směřují a kde jsme se dotazovali.
***Vysoké nad Jizerou: „U nás znatelně ubylo ubytovaných hostů. Četnost
návštěv informačního centra zůstala
stejná, zastavují se u nás projíždějící
hosté. Jsou to Češi, Poláci, Slováci,
Němci, Holanďané. Poptávají tipy na
výlety, jízdní řády, mapy. Z mého úhlu
pohledu hodnotím jako slabší turistickou sezónu,“ upřesnil Gunnar Havel
z IC.
narodili mnozí mužové, kteří sloužili
u různých zbraní, ať u dělostřelectva
(např. Ladislav Kramář), u dragounů
(např. Oldřich Čermák), u námořnictva (např. Antonín Hladík), u pěších, či
u ženijních jednotek (např. Arnošt
Kučera), a na různých válečných frontách i stranách, včetně legií
(např. Karel Mařatka). Ze zázemí pochází k naznačení hospodářských obtíží doby kupříkladu ruční mlýn
na „černé“ mletí obilí z téže války, který zhotovil a muzeu daroval truhlář
Josef Špika z Vysokého nad Jizerou
čp. 17. Výstavu doplňují ukázky válečné korespondence nejen ze sbírky
Františka Vodseďálka „Pecáka“. Malá
výstavní síň u pohyblivého betléma,
který byl shodou okolností též roku 1914 rozčtvrcen mezi potomky svého tvůrce Jana Metelky „Kovárnického“, nestačila, takže některé odkazy na onu světovou válku, zvláště z
IŘ
Z KULTURY
Zprávy z muzea
Jaká tragedie osudu
Vlastivědné muzeum pro Vysoké
nad Jizerou a okolí Vás srdečně zve
na výstavu „Jaká tragedie osudu“
ke stému výročí rozšíření I. světové
války. Koná se již od vysocké poutní
neděle 3. srpna 2014 až do pátku
12. prosince 2014, na který vychází sté
výročí popravy starodružiníka Josefa
Müllera, vysockého rodáka z čp. 200.
Na výstavě jsou ukázány rozmanité
památky ze sbírek muzea i zapůjčené
13
korespondence, se nacházejí i jinde
v rámci stálé muzejní expozice. Mnoho
materiálů čeká na případné vystavení
v dalších letech. Z přízemí vysockého
městského úřadu z rozebrané výstavy
„Z Vysokého narukovali“, která se
konala ke stému výročí svatoanenské
mobilizace a následného vypuknutí
velké války se do muzea přesunuly
pro případné návštěvníky a badatele
k nahlédnutí z období 27. 7. 1914 až
15. 5. 1915 zvětšeniny dvou rukopisných seznamů rukujících vojáků vytvořených snad některými sousedy
pro vlastní potřebu a z období pondělního rána 27. 7. 1914 až 18. 6. 1917
fotografie obdobného částečně strojopisného seznamu zhotoveného městským tajemníkem Oldřichem Ďoubalíkem, uloženého v originále ve Státním
okresním archivu Semily. Na výstavu
se vypravte raději ještě v říjnu, neboť
chystáme zvláště na listopad opět dočasné omezení přístupnosti muzea
pro veřejnost.
Vysokého narukovali“ z polystyrenových panelů z přízemí vysockého městského úřadu kopie z pohlednic ze sbírky Františka Vodseďálka „Pecáka“,
aby je vrátil(i) do Vlastivědného muzea
pro Vysoké nad Jizerou a okolí, neboť i
oněch sedm kopií, které při rozebrání
výstavy scházely, bylo pořízeno pro
muzejní sbírku z praskromného muzejního rozpočtu.“
foto a text MLJ
*●*
Hodiny z ředitelny základní školy,
které řídily elektrické zvonění, věnované muzeu.
Byly zhotovené stále funkční firmou založenou v ro-
ce 1836. Firma
mimo jiné udržuje a opravuje
Staroměstský
orloj a jiné věžní hodiny v
Praze (sv. Vít,
Mikuláš…),
vyrábí a rekonstruuje hodiny,
číselníky, a dodává např. vybavení pro
elektrické rozhoupávání zvonů na věžích a kapličkách.
*●*
Studovna muzea byla svépomocí
připravena od 25. září k užívání pro
badatele
*●*
SERIÁL
4.
− přízemí – knihovna (1. část)
Uchovává fond ze sbírkových oblastí
Vysokého nad Jizerou a okolí
z různých darů – např. bývalého starosty Nigrina, Patočků, Metelků, Koldovského a dalších. Mezi některými
starými skříněmi a regály, některými
mlj
„Prosíme toho, či ty, kdo, neb kteří, si
zapůjčil(i)
krátce před
ukončením
výstavy „Z
14
předanými z Národního muzea, stojí
i školní kabinet z r. 1875 s původním vybavením a regály, který se
snaží zrestaurovat pracovnice muzea.
Inventář sbírek muzea obsahuje
zpočátku od r. 1930 v rámci inventárních záznamů také knihy jako
sbírkové předměty. Tehdy zapisovala Zdena Hochová, bývalá správkyně
knihovny Českého zemského archivu v Praze.
Inventární číslo 1 má Postila aneb
Kázání na evangelia dní svátečních
z r. 1629, dar Václava Šaldy, vysockého krejčího, amatérského archeologa (kopal na Nístějce), který jako
ochotník toužil po vystavění jevištní
točny v divadle. Z 18. a 19. století
pochází nejvíc exemplářů knih. Zastoupeno je i století 16. a 17. Nejstarší kniha z r. 1506 Bible benátská
je tištěna přímo v Benátkách pro
českou stranu pod obojí. Památkou
na požár města je černá ořízka stej-
mlj
ně jako i u jiných knih. Z r. 1771 pochází Bible česká mlynáře Josefa Fiedlera z Roztok u Semil. Do konce 16.
století je datován polorozpadlý Matthioliho herbář.
Zápisky majitelů v knihách mají velkou historickou cenu. Uloženy jsou tu i
řemeslnické cechovní artikule (články
statutární).
▬▬
I.Řehořová
Novinky z městské knihovny
Nové knihy
L. Kepler: Hypnotizér, Paganiniho
smlouva, Svědkyně ohně
J. Jonasson: Analfabetka, která uměla
počítat
Ch. Lauren (ová): Božský cizinec
B. Kovaříková: Příběhy domů slavných
G. Legardinier: Zítra začnu nový život
E. Kantůrková: Pán věže
V. Erben: Trable anglického šlechtice
v Čechách
J. Cézar: Na cestě po České republice
V. McDermid (ová): Temné struny
A. Olsen: Zabijáci
15
V. A. Ingólfsson: Před úsvitem
L. Howard (ová): Strážce úsvitu
J. Mansell (ová): Nabídka jaká se neodmítá
N. Roberts (ová): Měsíční perly
V. Holt (ová): Dcera klamu
I. Obermannová: Nezavěšujte se
A. Herzová – Sommerová: Rajská zahrada uprostřed pekla
Starověký Egypt
L. Meacham (ová): Dlouhé stíny
J. Stránský: Balada o pilotovi
J. Folný: Buzíčci
M. Špůrek: Přečtený život
B. Utitz: Kaleidoskop mého století
L. Klukanová: Pozdní čas nastal nám
K. Sidon: Brány mrazu a jiné prózy
K. M. Čapek Chod: Větrník
Putování za Štěpánkou
Pro děti:
L. Caroll: Sylvie a Bruno
Z. Svěrák – J. Uhlíř: Dětem
J. Žáček: Zvířátka
D. Drábek: Dětem
IŘ
Divadelní kukátko
DS Krakonoš
19. 9. přednáška o první pomoci
21. 9. zájezd do Maršovic se Ševcovskou pohádkou
10. – 18. 10. 45. Krakonošův divadelní podzim
Na 15. 11. se chystá 2. Noc divadel
Malované na skle vyjede v listopadu
do Libice na d Cidlinou, v prosinci do
Vrchlabí a v lednu do Liberce – Vratislavic
Nová socha Vladimíra Kukly
●
Jak to vidí Hanák ve Vysokém
6. třída
v knihovně
●
V informačním středisku
KDP letos pomáhají zajišťovat distribuci
vstupenek Eva
Lukášová a
Eliška Bochová
se Štěpánkou
Skalskou z 9.
třídy.
Hostinec „U Kačera“ vystavuje od 1.
9. do 31. 12. 2014 karikatury Pavla
Hanáka FOTBAL – TAK TO VIDÍM
JÁ. 18 kreseb
k MS v Brazílii a
dalších 18 z tuzemských fotbalových hřišť. Autor se zaměřuje
na tváře a přidává
pár vět. Výstavu
pořádá
Česká
unie karikaturistů.
16
Pomník padlých ve Sklenařicích se
snad dočká opravy.
●
Jitka Bartoničková ukončila letos
v březnu svou atletickou dráhu, přestože zaběhla několik osobních rekordů, jak o tom informovala MF dnes.
Členka štafety „Rychlý holky“ na 4 x
400 m přivezla 3 bronzy z evropských
a světových šampionátů. Osmadvacetiletá dcera vysockého rodáka dala
přednost dostudování vysoké školy a
práci v obchodním oddělení Raiffeisen
banky. Zúčastnila se také na pracovní
stáži v Indii s neziskovou organizací
pomoci chudým farmářům.
●
19. 10. uplyne 70 let od popravy nacisty r. 1944 v Drážďanech za odbojovou činnost Jaroslava Šourka, štb.
prap. čsl. armády, nar. r. 1909. Žil
v domě č. 41 v Roprachticích, kde má i
pamětní desku.
VÍTE, ŽE...
Škůdci jsou snad neviditelní?
Nově instalovaný dřevěný kryt se
sklem (viz minulé číslo) mapy
v altánu v městském parku (na místo
rozbitého nerozbitného skla) – za něhož patří dodatečně velké poděkování firmě P & P – je víceúčelový. Dalo
by se předpokládat, že běžný návštěvník pochopí, k čemu je mapa umístěna
na svém místě – na prohlížení panoramatu. Najdou se tací, kteří vysazují
svoje malé děti na sklo, aby si po něm
šmejdily. A co si myslet o těch, kteří
dovlečou z opačného konce parku těžkou velkou lavičku a posadí ji navrch
krytu podstavce s mapou.
IŘ
mlj
Ještě hůř dopadl chudák Sova.
V kostele zase někdo nacpal rohož
mříží dovnitř a rozboxoval nástěnku v
kostelní předsíni.
Prostá blbost nebo ubohý vandalismus?
●
●
V trafice budou k dostání do konce
roku připravované Vysocké omalovánky a Sousedský kalendář Vysocka
2015.
mlj
Vysocké pomníky
Rodina žila ve velkém jednopatrovém
domě č. 126 na rohu u kostela nyní
v majetku města a k prodeji. Z poznámek Františky Jandové si můžeme
udělat obrázek jak se v domě dříve zvaném „u Židu“ žilo. Veliká klenutá síň
dole rozdělovala dům na dvě části. Na
17
nájemníků,
mlj
kteří byli většinou ve Vysokém jen
na skok.
Za ženu si
Josef Hladík
vzal o 33 let
mladší Lauru Krausovou (narozenou v roce
1876), jejíž
otec byl Němec. Měla se
s Hladíkem
dobře, bylo u
nich poklidno. Františka k ní chodila hrát na
citeru. Josef Hladík hodně fotografoval, jeho snímky jsou uložené i
v muzeu. Zemřel jako osmdesátiletý
v roce 1923.
Otevřenou otázkou zůstávají pozůstatky židovské koupele pro ženy – mikve
v přízemí či suterénu objektu. I.Ř.
Foto Josefa Hladíka z období
I. světové války
jedné straně bylo skladiště zboží, na
druhé krám a byt Hladíků. Dům patřil
Josefu Hladíkovi, který si prý na obchodě nadělal mnoho peněz. Karton
z fondu okresního úřadu Jilemnice ke
sčítání lidu z roku 1921 v zemi české
uvádí, že se narodil ve Tříči. Byl ženatý, měl jedinou dceru Karolinu. Ta prý
nic jiného nedělala, jen četla, až se
z toho zbláznila a zemřela. Když mu
zemřela i paní, odstěhoval se nahoru,
znovu se oženil, a byl úředníkem
v záložně. Obchod pronajal mladšímu
bratrovi Antonínovi. Jeho rodina bydlela dole a s manželkou vychovávali její
neteř. Nahoře bydlelo i několik dalších
18
mlj
Náhrobek rodiny Hladíkovy s andělem
− možná na památku jediné dcery.
Z HISTORIE
Kronika města
Srpen 1936
2. 8. Poutní slavnost se konala za deště
a slabé účasti, přestože přijely početné
atrakce. Malé a velké houpačky, řetízkový kolotoč a velká střelnice pana Lagrona, dětský kolotoč bicyklový a střelnice p. Pospíšila, velká houpačka, malý
kolotoč a střelnice p. Janečka, oblíbený
kolotoč koníčkový pí Horáčkové
z Hořic a 3 cirkusy a trhovci – cukráři.
Večer v divadelní budově se konala za
pěkné účasti poutní taneční zábava,
druhý den v pondělí dozvuky.
Stále prší.
9. 8. Den vzpomínek na Karla Havlíčka Borovského u příležitosti 80. výročí
jeho smrti a 45. výr. odhalení jeho po-
mníku ve Vysokém. Slavnost byla pořádána pod protektorem JUDr. Karla
Kramáře a čestného předsednictva:
zastupitelstva města, Ing. Josefa Havlína, senátora NS, JUDr. Frant. X. Hodáče, místopředsedy Národ. sjednocení
a dalších hostů.
Program: koncert na náměstí, tábor
lidu v městských sadech, průvod městem k vile a projev Dr. Kramáře, pocta
hrdinovi Müllerovi a padlým, u pomníku Havlíčka − Život a dílo K. H. B.,
Hej, Slované, sborová
recitace,
pěvecký
sbor
Spi,
Havlíčku,
národní veselice.
Od časného
rána
byly
všechny
horské silnice oživeny a
u nás bylo
VB
jak o velké
pouti. Město
Strachovského
bylo vyzdoHavlíček v Borové
bené prapory a na náměstí jednotlivé standardy svědčily o
účasti Kopidlna, Zásady, Turnova,
Mladé Boleslavi, Sobotky, Semil, Mnichova Hradiště, Jablonce nad Jizerou i
nad Nisou, Liberce,
Čáslavi,
Kolína,
Roudnice a kdo ví,
odkud se braly nové
a nové výpravy pochodové i autobusové.
Po
slavnostních
proslovech
zapěl
spolek
Vlastimila
národní hymnu. Už
dopoledne
nebyl
chleba a pekař Bartoníčka musel péct a
AJ pro chléb a pečivo
bylo vysláno osobní
auto do Roprachtic
a Jablonce.
Průvod od vodárny šel v pětistupech,
čítal jistě 5 000 účastníků. Ač městské
zastupitelstvo přijalo čestné předsednictvo, někteří se nezúčastnili bez
omluvy. Asi hodinu trvající průvod se
shromažďoval před balkonem na terase. Před 6 000 nadšenými a bouřlivě ho
vítajícími davy promluvil velký tribun
opravdu ze srdce. V okně se ukázala i
Naděžda. Dr. Kramář se pak odebral
19
do komnat své vily, kde přijímal deputace.
Prodávány byly kovové odznaky, které byly během dopoledne rozprodány. Počasí bylo
celkem příznivé. Vstupenek se
prodalo jen 1765, což neodpovídá obrovské návštěvě. Mnoho účastníků odcházelo již odpoledne a na místo slavnosti
do parku již nešli. Tady se stala
chyba, že všichni neměli vstupenky −
zisk mohl být dvakrát větší.
Novostavba Jatšovy drogerie dostává
krovy, jako obvykle se konala zednická
tesařská slavnost v hostinci u Nesvadbů.
Krásné počasí, žně v plném proudu a
staví se „panáci“.
Houby se prodávají za 5 Kč/kg, ale
jsou červivé a zdraží se na 10.
V továrně Herzfeld a Fischel byla uvedena do chodu silnější turbína na vodní pohon.
Úprava a nátěr kostela a farní budovy
na žluto. Zednickou práci provádí Ol-
dřich Zítek.
Oprava podezdívky u Božích
muk státní silniční správou.
Družina loutkářů bratří Maiznerů je ubytována ve vlastním voze
a jeviště má postaveno ve velkém
sále divadla na jevišti. Návštěvy
divadel nejvíce podporované
letními hosty jsou pěkné a výkony umělecké.
„Mlhavé počasí působí nervosně
na naše hosty a svůj pobyt u nás zkracují a odjíždějí domů. Bohužel ani doma není počasí lepší – hory jsou stále
v mlze a prožívají také krisi.“
25. 8. se pohřešovala školačka dělníka
L. Čermáka. Stopy vedly četnictvo
k Hamrům. Děvče bylo zavlečeno starší ženou, která jí slibovala, že ji sveze
autem domů, že se bojí jít do Plav pěšky.
Plné ruce práce mají rolníci – počasí se
velmi zlepšilo.
Pan Karel Hnyk, hodinář, provádí zlacení ciferníků na kostelní věži směrem
k jihovýchodu.
I .Ř.
20
JAK JSME SE UČILI ŠETŘIT
,,I z mála se dá ušetřit, aby byla nějaká
koruna, kdyby bylo ještě hůř, aby i pak
bylo co jíst.“
To říkal tatínek a nás děti k tomu rodiče vedli. Ve Vysokém byly dvě záložny.
Občanská záložna, ta byla ve starém
rohovém domě naproti faře a Hospodářská záložna v nové, železobetonové
budově, moderní, prosklené, naproti
kovárně.
A tam jsme střádali. Asi proto, že byla
v sousedství a taky, že celé osazenstvo
(to byl p. řed. Hodouš, p. účetní Morávek a sl. Chvalinová a Net'uková) bylo
činnými členy Sokola.
Dostali jsme takové malé kufříčky,
říkalo se jim kasičky, s ouškem nahoře,
na jedné boční straně měly dva otvory,
kulatý na papírové peníze a škvíru na
mince. Dno bylo odklápěcí, ale dalo se
otevřít jen speciálním klíčem.
Děti v té době nedostávaly pravidelné
kapesné jako dnes, a tak trvalo dost
dlouho, než byla kasička plná. To potom maminka sundala zástěru, uvázala si sváteční šátek, prohlídla, máme-li
čisté uši a šlo se do záložny.
Slečna pokladní nás pěkně přivítala,
širokým klíčem otevřela dno pokladničky a všechny ty ,,drobáky“ vysypala.
Teď jsme nedočkavě čekali, kolik kdo
uspořil. Slečna pokladní zapsala částku do spořitelní knížky, pochválila nás
a my šťastni odcházeli z té krásné budovy.
Pravidelně jsme tam chodili ještě v
lednu. To nechat připsat úroky. Ano,
tenkrát záložny za to, že jste jim svěřili
svoje peníze, na vás nechtěly poplatky,
ale připisovaly vám úrok a ne malý,
několik procent, domnívám se, že 4%.
Jenomže po válce všechny úspory přešly na ,,vázaný vklad“ a nám nezbylo,
než začít znova od nuly. Měnová reforma za 7 roků, v roce 1953, byla něco
podobného a tak jsme začínali zase
znovu. Šlo to těžko, ale vždycky jsem si
vzpomněla na tatínka a jeho: ,,Musíš
mít nějakou korunu v záloze, šetřit se
dá i z mála.“
Anna Čeřovská
21
21
Bobina a Pozor
Sousedé Novotní měli na hlídání fenu
Bobinu. Byla nízkého vzrůstu, měla
zavalité tělo i nožičky. Dlouhý ocas
nosila nízko nad zemí. Černá, hladká
srst jí pokrývala téměř celé tělo. Jen na
hlavě, bříšku a nožičkách měla rezavé
skvrny. Veliké uši jí visely podle hlavy.
Byl to dobrý hlídač. Kolemjdoucí vyprovázela ostrým štěkáním po cestě až
za stodolu. Celá rodina ji měla ráda, i
když na mazlení nebyla. Miska na
žrádlo byla blízko dveří světnice. Hospodyně jí tam při dojení nalila čerstvé
mléko. Svůj pelíšek neměla, lehla si
tam, kde bylo zrovna místo. Nejraději
měla babičku. Vyprovázela ji kolem
domu při každé práci. Když štípala
roští, lehla si do patřičné vzdálenosti,
po očku se dívala, jak štípe, váže otýpky a rovná ke stěně domu do hranice.
Mně chodila naproti na cestu a doprovázela až do světnice. Bobina se dožila
vysokého stáří. Když uhynula, pochovali ji pod dům do sadu. Dokud hrobeček nezarostl, nosili jsme na něj čerstvé luční květiny.
Holcovi měli na hlídání psa Pozora.
Byl středně vysokého vzrůstu, hladkosrstý, celý černý, měl krátké stojaté uši
a dlouhý ocas. Volně se pohyboval v
domě i jeho okolí, neutíkal. Hospodář
byl řezník, o maso v misce neměl nouzi. Pozor lehával tam, kde bylo místo,
nejraději u kamen. Dům i okolí vzorně
hlídal. Pocestné vyprovázel silným
štěkáním. K nám dětem byl velice trpělivý. Hladily jsme jej, hrály si s jeho
ocasem, ušima, dělaly na něho dlouhý
nos, vyplazovaly jazyk. S nepochopením se na nás díval, pokyvoval hlavou
a vrtěl ocasem. Stočený do klubíčka se
rád vyhříval na slunci třeba i uprostřed
cesty. Jakmile ucítil cizí osobu, zastříhal ušima, vyskočil a plnil svoji úlohu.
Nás dětí si nevšímal, mohly jsme jej
obejít i překročit. Dožil se také vysokého stáří. Už špatně slyšel a viděl. Když
uhynul, pochovali jej blízko domu, aby
s nimi byl v blízkosti i po smrti. Aby se
jim nestýskalo, pořídili si zrovna takového, dali mu jméno Cikán.
Hana Kalousová
IŘ
VÝROČÍ
200 LET od narození
JOSEFA KRAMÁŘE
(Příspěvek ke komunálním volbám)
Národní buditel Olomoucka, lékárník
Josef Kramář, radní a starosta Vysokého nad Jizerou v letech 1841 –
1856 se nebývalou měrou zasloužil o
rozvoj svého rodného města po stránce
kulturní, hospodářské a sociální. Narodil se 13. června 1814 v domku č.
109 na staroveském svahu. Jeho otec
Adam byl prvním vysockým lékárníkem. První lékárnu v českém Podkrkonoší založil v době napoleonských válek r. 1813 domě č. 122. Matka Marie
Tomíčková z Poniklé byla dcerou rychtáře a sestrou poslance, přítele Riegrova.
J. K. byl muž neobyčejně houževnatý,
pracovitý, měl obsáhlé vzdělání ve
všech oborech, znalost cizích řečí, ryzí
charakter. Byl výborný matematik,
historik, přírodozpytec, chemik, národohospodář i filosof.
Vysockou národní školu začal navštěvovat jako čtyřletý hoch r. 1818 a
skončil ji r. 1823. Učil se německy
v Polubném, aby mohl být přijat na
akademické gymnasium staroměstské.
Cestu z Vysokého do Prahy vykonal
přes Turnov a Mladou Boleslav jako
jedenáctiletý chlapec pěšky a trvala
22
vždy dva dny. Musel absolvovat osm
let praxe v lékárně. Studoval farmacii
na lékařské fakultě university ve Vídni.
Ve svých „Vzpomínkách“ píše, že tam
prožil nejkrásnější dobu svého života.
Na studia si přivydělával. Seznámil se
tady s několika váženými rodinami.
Získal diplom magistra pharmacie po
složených zkouškách s vyznamenáním. Tento titul začala vídeňská universita udělovat až po protestech, vedených J. K. Z Vídně jel do Brna po
právě otevřené severní dráze Ferdinandově, pak dostavníkem do Kolína a
odtud pěšky do Vysokého.
Tady se ujal lékárny v domě, kterou
zakoupil otec (zemřel 1836) rok před
požárem města a která po vyhoření
1834 byla znovu postavena. Za tři roky
byl zvolen radním a obecním pokladníkem. Zavedl řádné knihy a účtování.
Deset let byl ředitelem ochotnického
divadla. Zasloužil se o uvedení zpěvohry Dráteník. Sbíral na hlavní oltář
kostela. R. 1843 se oženil s dcerou
purkmistra z Libáně Marií Říhovou.
Staral se o zmírnění bídy krajanů za
byl jejím ředitelem bez platu. Začal s výrobou octa ze sladu
v zakoupené a přestavěné Doleňáčkově chalupě pod městem z r.
1703. Činil pokusy s plavením
tuhy z Petruškových vrchů. Zavedl i výrobu likérů z bobulí a ovoce.
Zemský poslanec r. 1848 byl zvolen za nadporučíka národní stráže
pro město. Odznakem vysocké
stráže byl bílý klobouk s ohrnutou
střechou u jedné strany a poboční
zbraň. Domácím řemeslníkům
opatřili práci na šavlích a dýkách
k nočním hlídkám. R. 1850 se stal
prvním konstitučním vysockým purkmistrem.
V této funkci vykonal pro město nesmírně mnoho přes časté intriky a neporozumění některých občanů. Rozjel
se do Vídně k ministru Bachovi, aby
získal pro Vysoké hejtmanství. To se
nakonec nepodařilo. Staral se o postavení a zřízení čtyřtřídní školy. Příjem
pro školní fond získal výnosem
z pronájmu hlavatišťat, což pobouřilo
jejich uživatele, kteří dosud nic neplatili. Zvýšil obecní důchod o několik set
zlatých ročně vypracováním tržního
řádu pro vysocké trhy. Zavedl požární
Rodný domek
krize domácího tkalcovství. V Praze
s knížetem Rohanem jednali s tehdejším purkmistrem Vodseďálkem neúspěšně o přemístění vyhořelého semilského vrchnostenského úřadu do Vysokého. J. K. se zasadil u arcivévody
Štěpána o provedení stavby krkonošské silnice z Turnova přes Vysoké do
Liberce. R. 1847 za velké drahoty a
bídy vařil s radním Vincencem Kramářem a řezníkem Makovcem ve velkém
kotli polévky po místní občany. Odvar
z kostí vyvařoval v Papinově hrnci,
který pořídil. Prosadil ve Vysokém
umístění dívčí slaměnkářské školy pro
zavedení košíkářského průmyslu. Sám
Vysoké od jihu s rodným domkem
23
studnu, kterou nechal vyčistit stejně
jako zasypanou u kostela, aby občanstvo mělo dostatek vody. Zřídil cestu
ke Staré Vsi z náměstí.
Ve Vysokém se mu narodilo šest dětí,
dvě zemřely. Veliké starosti měl
s podporováním sociálně slabých a
znechucení ze stálých potyček proti
jeho novotám a potřeba vzdělání pro
děti ho nutila k prodeji lékárny r. 1856
a k přestěhování nejprve do Liberce,
pak do Libáně. Jako starosta měl zde
velké zásluhy a dostalo se mu uznání a
vděku, kterého se ve Vysokém nedočkal. V Praze byl knihovníkem a
v Přerově vedl po bratrovi Františkovi
lékárnu. A konečně v Olomouci pokračoval ve své osvícené činnosti. Se svým
zetěm tady založil r. 1870 Národní
tiskárnu. R. 1895 zemřel. J. K. stejně
jako jeho bratr a dcera Miloslava Procházková zanechali na Moravě stopu
vlastenců a buditelů.
Josef Kramář jako první propagátor
Krkonoš patří k nejstarším zakladatelům české turistiky.
řád. Dal postavit novou hasičovnu.
Postaral se o dodržování váhy a ceny
chleba, který byl pak největší a nejlepší
na Jičínsku a do Vysokého se hrnuli
kupující. Když nejdřív pekaři vzdorovali, prohlásil, že postaví obecní pekárnu a pekaři se podvolili. Sám výrobu
chleba kontroloval a zkonfiskoval celou pec svému bratranci, který se domníval, že se může krýt jeho vlivem.
Velkou péči věnoval zvelebení města,
které působilo neladně a podobalo se
zanedbané vesnici. Usmyslil si požádat
občany o dobrovolnou pracovní povinnost v poměru k daním, jež platili, aby
je nemusel zvyšovat. Tím získal ročně
přes 2 000 pracovních dnů. Občané
nejdřív reptali, ale když viděli výsledky
práce, ochotně se podvolili. Prvním
krokem úpravy města byla komunikace ke Tříči, kam vedl nesjízdný úvoz.
Přes odpor duchovních přeložil bídný
hřbitov od kostela za město a prosadil
návrh vykopat kolem příkop, aby
k němu nemohl dobytek, a navrhl živý
plot. Zařídil, aby zde byly pohřbeny
oběti cholery ze Staré Vsi. Od kostela
ke hřbitovu se postavila namísto blátivé tvrdá cesta osázená po stranách
kaštany. Při upravování prostoru kolem kostela nechtěl čekat zákonných
deset let, dostal povolení od biskupské
konsistoře a vykopané kostry dal pohřbít do jámy u kostela. Dělníkům
koupil hořkou pálenku. Zřídil čtvero
vchodů se žulovými schody na vyvýšeném prostranství tvořícím souměrný
dvanáctihran. Obruba byla vysázená
křovím červeného bezu a topoly kolem
dokola. Změna vzbudila obdiv a pochvalu všech návštěvníků Vysokého.
Sochu Panny Marie přemístil na náměstí, dal ozlatit a opatřil vyšším sloupem. Čtyři sochy z náměstí rozdělil po
dvou před vchod do kostela a na cestu
ke hřbitovu. Na kostele zřídil sluneční
hodiny. Prodal dříví z pokácených
stromů ve farním lese a peníze odevzdal do úschovy v kostelní pokladně
na pořízení varhan. Peníze se ztratily,
ale varhany se později pořídily.
Nechal postavit altán na náměstí nad
Z knihy Jaroslava Skrbka
Mr. Ph. Josef Kramář
z Vysokého nad Jizerou
Ivana Řehořová
Hrobka J. K. v Olomouci
24
Foto staré zbrojnice J. Vašíček
DŘÍVE A NYNÍ
IŘ
25
Coprosys -LVI s.r.o.
Hanychovská 169/43
Liberec 10 460 10
+420 488 577 577
[email protected]
EXKLUSIVNÍ
NABÍDKA TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
Vážení zákazníci,
nabízíme Vám kvalitní internetové symetrické p ipojení
ř
a to s rychlostí až
100 Mbps. Zároveň nabízíme poskytování hlasových pevných a mobilních
služeb, kamerových systém ů a dodávku HW a SW za výhodných cenových
podmínek.
Základní služby
. Internet 4/4 Mbps 300 Kc/mes.
. Internet 10/10 Mbps 390 Kc/mes.
. Internet 30/30 Mbps 490 Kc/mes.
. Internet 50/50 Mbps 590 Kc/mes.
. Internet 75/75 Mbps 790 Kc/mes. (pouze na optice)
. Internet 100/100 Mbps 890 Kc/mes. (pouze na optice)
Internetové pripojení je symetrické, bez FUP, možnost verejné IP adresy
Bonusy
-
při smlouvě na 24 měsíců možnost výběr dárečku (WiFi router za 1 Kč nebo
instalace ZDARMA nebo 2 měsíce provozu ZDARMA)
-
při přechodu od konkurence po 3 měsíce „ochutnávka" vyšší rychlosti
možnost výhodného mobilního tarifu dle výběru s voláním od 1 Kč/min.
při roční platbě předem sleva 10 %
X Telefonní linka 190 Kč/měs.
.
X Mobilní služby
výběr výhodného tarifu s bezplatným voláním ve VPN
Uvedené ceny jsou včetně DPH
Volejte 488 888 888
Coprosys-LVI s.r.o. x Hanychovská 37, 460 10 Liberec 10 x eská
Č
republika
Tel.: +420 488 577 777 xFax: +420 488577575 x
E-mail: [email protected]
26
IŘ
mlj
Pro případ ztroskotání
aviatiků
Sekání rukou aneb Czenglish
SPORT
Turnaj v nohejbalu trojic ve Sklenařicích
IŘ
Nepřístupné pro vzdělanci
IŘ
Vrtulníkem na pizzu na Šachty
6. září 2014 upořádal Sokol Sklenařice „Nultý ročník v nohejbalu trojic“ na
hřišti u školy ve Sklenařicích. Do soutěže se přihlásilo deset družstev. Ta
byla rozdělena do dvou skupin, hrálo
se vyřazovacím systémem. Turnaj byl
zahájen v 9.00 hodin a vyhlášení výsledků soupeření všech týmů proběhlo
kolem půl šesté večer.
Mezi týmy nešlo pouze o co nejlepší
umístění, ale i o radost z pohybu a ze
setkání s přáteli.
Počasí nám přálo, téměř celý den svítilo slunce a malá dešťová přeháňka
byla vítána jako příjemné osvěžení.
Po vyhlášení vítězů následovala volná
zábava. Ta trvala až do pozdních nočních hodin, při kytaře, na kterou hrál
jeden ze sportovců z Frýdlantu. Občerstvení byl dostatek, veškeré připravené
jídlo se snědlo a piva a jiných nápojů
byl rovněž dostatek.
Dle ohlasů nejen samotných sportovců, ale i fanoušků jednotlivých týmů,
soudíme, že nultý ročník turnaje
v nohejbale se povedl. Jen škoda, že
27
z řad místních obyvatel přišlo fandit
jen málo lidí. Snad přijdou příští rok,
protože Sokol Sklenařice bude pořádat
oficiální první ročník tohoto turnaje.
Díky patří všem, kdo se na organizování a zajištění celé akce podíleli.
Za Sokol Sklenařice Vodičková Hana
●
FOTBAL
Muži
Sokol Rovensko B
- TJ Vysoké nad Jizerou 10. 8.
TJ Vysoké nad Jizerou
- TJ Poniklá 16. 8.
FC Víchová B
- TJ Vysoké nad Jizerou 24. 8.
SK Studenec B
- TJ Vysoké nad Jizerou 31. 8.
TJ Vysoké nad Jizerou
- Sokol Horka 6. 9.
Sokol Zálesní Lhota
- TJ Vysoké nad Jizerou 13. 9.
TJ Vysoké nad Jizerou
- HSK Benecko 20. 9.
Sport Future Studenec
- TJ Vysoké nad Jizerou 27. 9.
TJ Vysoké nad Jizerou
- 1. FC Tatobity 4. 10. 16:00
Sokol Kruh
- TJ Vysoké nad Jizerou 11. 10. 16:00
TJ Vysoké nad Jizerou
- FK Přepeře B 18. 10. 15:30
Sokol Martinice
- TJ Vysoké nad Jizerou 25. 10. 15:30
TJ Vysoké nad Jizerou
- Jiskra Libštát B 1. 11. 14:00
Tréninky mladých navštěvuje až 18
hráčů. Teď ale přejděme k výsledkům. Mladší žáci mají za sebou 5 zápasů, 4 prohráli, 1 remizovali. Ještě je
čeká 5 zápasů v podzimním kole a nezbývá nám nic jiného, než jim popřát
hodně sportovních úspěchů.
Další informace s aktuálním stavem v
tabulce a rozpisem utkání naleznete na
našich stránkách
www.tjvysoke.estranky.cz.,
kde jsou čerstvé informace vždy na
následující týden.
Děkujeme za vaši přízeň a doufáme, že
nám ji zachováte.
●
Karel Bárta ml.
Moderní gymnastika
Ani o prázdninách naše gymnastky
nezahálely. Zúčastnily se týdenního
soustředění v Hradci Králové a také
soustředění ve Vysokém nad Jizerou.
Trénovat opět začaly 8. září
2014. Konal se také zápis nových gymZveme všechny příznivce moderní
gymnastiky, aby přišli podpořit
naše gymnastky!
Vysočtí fotbalisté v následující sezóně
hrají okresní soutěž, která je rozdělena
na podzimní a jarní kola. Po podzimu
si naši fotbalisté vedou dobře, po 8
zápasech jim patří první místo v tabulce s celkovým počtem 19 bodů a 26
vstřelenými brankami, do naší sítě se
zatím zatoulalo 6 gólů.
Do konce podzimní části ještě chybí
pár zápasů, které nebudou pro naše
mužstvo jen tak jednoduché.
Mladší žáci
Naše mládež, u které se rozhodovalo
na začátku o zrušení kvůli nedostatku
hráčů, se nám pěkně rozrostla.
28
nastek do oddílu. Oddíl moderní gymnastiky navštěvuje celkem 28 děvčat.
Do konce roku je ještě čekají dva poslední závody letošní Východočeské
ligy. Čtvrtý závod se bude konat 18.
října v sokolovně ve Vysokém nad Jizerou pod názvem Krakonošův pohár a
pátý závod 8. listopadu v Chrudimi,
kde proběhne i celkové vyhlášení výsledků za rok 2014.
●
Lenka Šaldová
Informace z Tělovýchovné jednoty
K poslednímu září tohoto roku skončí
po patnácti letech ve funkci sekretáře
TJ pan Zdeněk Seidl, který odchází do
penze. Za odvedenou práci pro vysocký
sport a celou Tělovýchovnou jednotu
mu nezbývá než poděkovat a popřát mu
do dalších let pevné zdraví. Jméno nového sekretáře TJ bude oznámeno
v příštím čísle.
Od srpna jsou funkční nové webové
stránky Tělovýchovné jednoty. Jejich
obsah se v rámci možností neustále
doplňuje a aktualizuje. Podívat se můžete na www.tjvysokenadjizerou.cz.
Každý další nápad, jak stránky doplnit
či upravit, je vítán a je třeba jej sdělit
přímo předsedovi nebo sekretáři TJ.
Do poloviny října proběhne zazdění a
zateplení čtyř luxferových oken na malém sále v objektu sokolovny. Bude tak
využita v pořadí již čtvrtá dotace, která
se povedla získat z evropských fondů
prostřednictvím MAS Přiďte pobejt
v Jilemnici. Důvodem jejich zazdění je
snaha o zvýšení vnitřní teploty, neboť
stávajícími okny uniká až příliš tepla.
Situace u firmy Snowhill a. s., provozovatele lyžařského areálu Šachty, je prozatím neměnná. Firmu vlastní prostřednictvím společnosti Galaxo a. s.,
slovenský podnikatel Ing. Igor Rattaj.
Původní záměr prodat společnost
Snowhill společnosti Yellowpoint s. r.
o. se doposud nezrealizoval. TJ vůči
Snowhillu nemá k poslednímu září žádné pohledávky a nájemní vztah tak pokračuje beze změn.
J. Nechanický – předseda TJ
29
Vysocký volejbal
Nová sezóna
Soutěž žen Krajský přebor 2. třídy Libereckého kraje je již v plném proudu.
V zahajovacím utkání nové sezóny
ženy porazily v domácím prostředí 2x
Rokytnici nad Jizerou. V podzimní
části sezóny budou hrát na domácím
hřišti pouze 27. 9. 2014 proti VK Mnichovo Hradiště.
Muži vstupují od října do další sezóny
v Krajském přeboru 1. třídy Libereckého kraje. Do se podařilo získat velkou
posilu, bývalého reprezentačního blokaře Michala Raka, od něhož si slibujeme zlepšení útočné fáze. Všechny
příznivce vysockého volejbalu zveme
na domácí utkání podzimní části (jedná se o neděle), která jsou v následujícím rozpisu zvýrazněna tučně. První
utkání začíná vždy od 10:00 a druhé
po domluvě se soupeřem.
Krajský přebor 1. třídy − rozpis sezóny 2014/2015
4. 10. TJ Turnov C
− TJ Vysoké nad Jizerou
11. 10. TJ Malá Skála
− TJ Vysoké nad Jizerou
18. 10. TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou
– TJ Vysoké nad Jizerou
25. 10. VK Liberec
– TJ Vysoké nad Jizerou
2. 11. TJ Vysoké nad Jizerou
– RSCM Český Dub
8. 11. TJ Sokol Železný Brod
– TJ Vysoké nad Jizerou
16. 11. TJ Vysoké nad Jizerou
– TJ Sokol Mnichovo Hradiště
22. 11. TJ Rumburk
– TJ Vysoké nad Jizerou
30. 11. TJ Vysoké nad Jizerou
– TJ Spartak Smržovka
Volejbal děti
Tréninky dětí probíhají každé úterý od
17:00 v sokolovně (v případě příznivého počasí také venku). Na nové děti,
které navštěvují alespoň 1. třídu ZŠ se
těší trenérky K. Nechanická a A. Dvořáková.
Za vysocký volejbal J. Nechanický
●
MOTOKLUB VYSOKÉ
Prázdniny jsou za námi, podzim na
krku, a tak i jako motoklub hodnotíme
naši jezdeckou sezónu. V krátkosti
shrneme, co již máme od začátku sezony za sebou. Jedny z prvních
„tréninkových“ závodů absolvovali
naši jezdci závody v Jesenném a v
Nouzově. Pak už byli plně připraveni
na velký seriálový závod ECC, který
odstartoval v Bozkově 12. - 13. 4.
2014. Nejlepších umístění dosáhli Josef Nosek a Pavel Zelinka, kteří se postavili na vrchol vítězné bedny. Následoval enduro sprint v Košťálově, který
se uskutečnil 17. - 18. 5. 2014. V Košťálově se na přední příčky probojovali
Honza a David Noskovi. Jakub Hebelka a Josef Nosek si vyjeli „brambůrku“. Nutno zmínit, že v závodním
meziobdobí Bozkov – Košťálov se narodila „Pepíčkovi“ dcera Linda Nosková – „ať Vám Linda dělá jen samou
radost“.
Týden po Košťálově vyrazila naše hojná výprava (deset jezdců) na cross
country do Uh u Kralup. Tady se
v sobotu na závodě dvojic předvedli
Aleš Kučera a Pavel Zelinka, kteří zde
zvítězili. Krásnou pozici vybojovala i
dvojice Martin Saska a Michal Paska,
kteří skončili na 8. místě. Druhý den
opět zvítězil Aleš Kučera a Martin Saska se držel zakleté osmičky. Další jezdci následovali od 12. místa výše – David Nosek, Michal Paska, Josef Nosek,
Jan Nosek, Jaroslav Šmíd, Jiří Vopálka a Tadeáš Hloušek. A když už se Alešovi tak pěkně dařilo, „praštil do toho“ i ve vztahu a oženil se – „a tak
ještě jednou přejeme hodně krásných
chvil na společné cestě životem“.
O víkendu 12. – 13. 7. 2014 vyrazili
naši VIP jezdci Honza a David Noskovi, do polského Wałbrzychu, kde
dokázali, že patří opravdu ke špičce a
jezdit umí (první místo na mezinárodním závodě to dokazuje). Kluci jsme
na Vás hrdí! Honza Nosek doma zbytečně dlouho neotálel a hned za dalších 14 dnů vyrazil pro další výherní
poháry do Dolního Hradiště.
Na cross country v Loukově 2. – 3. 8.
2014 nejlépe dojela dvojice Honza a
David Noskovi na 3. místě a bramborové místo si vysloužila dvojice Pavel
Zelinka a Aleš Kučera. V neděli na
závodech jednotlivců zabodoval druhým místem Josef Nosek.
Druhý seriálový závod se jel v Ohrazenicích 9. - 10. 8. 2014, zde v sobotu
nejlépe dojel Jakub Hebelka a Honza
Nosek, oba na 3. místě, avšak
30
v různých kategoriích. Brambůrku si
vyjel Josef Nosek, ten v neděli ještě
více zabojoval a posunul se o dvě pozice – na krásné 2. místo. O jednu pozici
lépe se v neděli také posunul i Honza
Nosek, o to větší pohár oproti sobotě
přivezl.
V sobotu 16. 8. 2014 opět vyrazilo duo
Honza a David Noskovi na závody
tentokráte na enduro do Opařan. David si přivezl vítězný pohár a Honza se
mohl radovat ze 3. místa. A aby těch
pohárů nebylo málo, následující víkend vyrazili kluci Noskovi do Mšena,
kde si Honza i David vybojovali za sobotu i neděli vítězné poháry. Poslední
závod, o kterém ještě stihnu v tomto
čísle napsat, je třetí seriálový závod
v Jilemnici, který proběhl na konci
prázdnin. Tady se nejvíce dařilo
„Pepíčkovi“, který ve své kategorii
s přehledem zvítězil jak v sobotu, tak i
v neděli. Pavel Zelinka si v sobotu vybojoval 2. místo, v neděli se posunul
na čtvrté. I další jezdci tvrdě bojovali a
zajeli pěkná místa – Aleš Kučera, David a Honza Noskovi, Franta Medek
(nová posila motoklubu), Jakub
Hebelka, Jirka Vopálka, Michal Paska,
Jaroslav Šmíd a Martin Saska. Všech
jezdců si vážíme a děkujeme, že takto
reprezentují náš motoklub.
Na závěr už jen upozornění na další
seriálový závod, který proběhl ve Vysokém na Jizerou (po uzávěrce Větrníku)
v termínu 19. – 20. 9. 2014 (v pátek se
jednalo o závod dětí). Další informace
naleznete na našich stránkách
www.motoklubvysoke.estranky.cz
nebo případně na seriálových stránkách www. endurocc.cz
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Svatby
23. 8. 2014 v Roprachticích v kostele
Nejsvětější Trojice byli oddáni Lenka
Hásková z Roprachtic a Ing. Robert
Pecha – Káraný.
13. 9. 2014 se v obřadní síni ve Vysokém vzali Lenka Kerhartová a Josef
Krejča, oba ze Zásady.
31
Narození
Dne 30. 7. 2014 se narodil manželům
Michalovi (vysockému)) a Heleně Metelkovým ze Škodějova syn JÁCHYM.
Dne 9. 9. 2014 se narodil manželům
Adéle a Radkovi Duštírovým syn RADIM.
Dne 23. 9. 2014 se narodil manželům
Čeňkovi a Růženě Povovým ze Staré
Vsi syn FRANTIŠEK.
**
Životní jubilea
Vysoké nad Jizerou
Marie Vítová 70 let
MUDr. Blanka Šinkorová 71 let
Václav Šulc 71 let
František Šalda 71 let
Jiří Strejček 80 let
Kristina Bartoničková 81 let
Alžběta Poláková 84 let
Jiřina Janoušková 88 let
František Kučera 70
Josef Šalda 70 let
František Matoušek 70 let
Ivan Tišnovský 75 let
Jiří Berka 76 let
Josef Vedral 77 let
Věra Petrušková 77 let
Jaroslav Kučera 79 let
Marie Šírová 82 let
Věra Metelková 82 let
Hana Strnádková 82 let
Miroslav Kučera 83 let
Horní Tříč
Josef Fučík 70 let
Hana Andělová 71 let
Jan Anděl 71 let
Helkovice
Václav Klíma 70 let
Václav Bláha 72 let
Sklenařice
Hana Raková 71 let
Jaroslav Rak 72 let
Irena Kristanová 76 let
Helena Voženílková 89 let
Stará Ves
Helena Dolenská 75 let
**
Úmrtí
31. 8. 2014 zemřela paní Věra
Voříšková z Vysokého nad Jizerou
ve věku 96 let.
IŘ
F. Šalda st.: Západ slunce možný jen dvakrát ročně
Tomáš Jakl
PeHe
PeHe
Zpravodaj MěÚ Vysoké nad Jizerou - Větrník XLVII-9-10/2014,
redakce: Ivana Řehořová,
náklad 450 ks, cena 12 Kč, příspěvky zasílejte do městské knihovny
nejlépe přílohou na [email protected],
tel: 481 540 278, vytiskl H&H Servis 2014.

Podobné dokumenty

v1102a5 - Vysoké nad Jizerou

v1102a5 - Vysoké nad Jizerou činnost sociální komise v oblasti společenských návštěv u občanů města při příležitosti jejich životních jubileí, dle návrhu Ing. Zelinkové (Zachování systému každoročních návštěv u občanů 80 let a...

Více