U S N E S E N Í

Transkript

U S N E S E N Í
43. Rada města Stříbra dne 05. února 2013
USNESENÍ
43. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu dne
05.02.2013 od 13:30 hod. do 06.02.2013 do 07:00 hod.
Rada města Stříbra:
I. SCHVALUJE:
1. Znění a uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 22/HIO/11 mezi městem Stříbro, se sídlem
Masarykovo nám.1, Stříbro, IČ: 00260177, DIČ : CZ00260177 zastoupené Dr.B.Červeným, starostou
města Stříbro a Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro - sdružení
HOCHTIEF x ALGON x BP STAVBY, HOCHTIEF CZ a. s.se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00
Praha 5, IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468 zástupce: Ivan Havel, ředitel divize Pozemní stavby Čechy
a Ing. Lubor Hoďánek, MBA, ředitel závodu Západ, na základě přiložené plné moci a ALGON, a.s.
se sídlem Čsl. Armády 19, Hostivice, PSČ 25301, IČ:28420403, DIČ:CZ28420403, zástupce: Petr
Študlar, předseda představenstva a BP STAVBY CZ s.r.o., se sídlem V. Brožíka 317, Dýšina, PSČ:
330 02, IČ:25201506, DIČ:CZ25201506, zástupce: Ing. Pavel Boukalem, jednatelem .
Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 22/HIO/11 je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení.
2. Zapůjčení služebního vozidla města Stříbra ( VW Transporter ) Základní škole Mánesova ul. č.p. 485,
Stříbro, k zajištění přepravy žáků této školy na sportovní soutěž v Tachově , konanou dne
06.02.2013. Způsob náhrady nákladů vozidla varianta B .
II. UKLÁDÁ :
1. Zajistit veškeré administrativní náležitosti související s rozhodnutím Rady města Stříbra ve věci
uzavření předloženého dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 22/HIO/11 mezi městem Stříbro, se sídlem
Masarykovo nám.1, Stříbro, IČ: 00260177, DIČ : CZ00260177 zastoupené Dr. B. Červeným,
starostou města Stříbro a Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro –
sdružení HOCHTIEF x ALGON x BP STAVBY, HOCHTIEF CZ a. s.se sídlem Plzeňská 16/3217,
150 00 Praha 5, IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468 zástupce: Ivan Havel, ředitel divize Pozemní stavby
Čechy a Ing. Lubor Hoďánek, MBA, ředitel závodu Západ, na základě přiložené plné moci a
ALGON, a.s. se sídlem Čsl. Armády 19, Hostivice, PSČ 25301, IČ:28420403, DIČ:CZ28420403,
zástupce:Petr Študlar, předseda představenstva a BP STAVBY CZ s.r.o., se sídlem V. Brožíka 317,
Dýšina, PSČ: 330 02, IČ:25201506, DIČ:CZ25201506, zástupce: Ing. Pavel Boukalem, jednatelem .
Z: vedoucí HIO
T: 08.02.2013
2. Informovat žadatele ( ZŠ Mánesova Stříbro) a administrativně zapracovat využití služebního vozidla
města Stříbra.
Z: tajemník MěÚ
p. M. Šulc - technik MěÚ
T: 06. 02. 2013
………………………….
Ing. Petr Strankmüller
pověřený člen Rady města Stříbra
Usnesení 43.RM ze dne 06.02.2013
……………….…………………
Dr. Bohuslav Červený
starosta
1