K-Othrine 25 SC

Transkript

K-Othrine 25 SC
K-Othrine 25 SC
Stabilizovaná vodní suspenze insekticidního přípravku pro profesionální použití určeného k hubení škodlivého a
obtížného hmyzu. Je použitelný v bytech, obchodech, zdravotnických zařízeních, potravinářských provozovnách
a výrobnách, jakož i v objektech živočišné výroby apod.
Účinná látka
Obsah: deltamethrin
25 g/ l
nebezpečný pro životní prostředí
POZOR!
Přípravek obsahuje nebezpečnou látku S--cyano-3-phenoxybenzyl-(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2dimethylcyclopropane carboxylate (deltamethrin) – EC 258-256-6
R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Může ohrozit zdraví při požití, nadýchání a při styku s pokožkou a sliznicemi!
Přípravek používejte jen podle návodu!
NÁVOD K POUŽITÍ
Způsob účinnosti
Působí jako kontaktní insekticid ve velmi krátké době a má dlouhou reziduální účinnost (v závislosti na
ošetřeném druhu povrchu a použité koncentraci 3 i více měsíců). Účinná látka se neodpařuje, je odolná vůči
působení světla a tepla, je bez zápachu a nezanechává viditelných stop na ošetřených plochách a nepůsobí
korozivně. Má dobrý vypuzovací účinek na hmyz.
Spektrum účinnosti
Hubí dospělce a další pohyblivá stadia hmyzu. Používá se k hubení rusů domácích, švábů obecných, cvrčků
domácích, pisivek, štěnic domácích, vos, much, mravenců, různých škodlivých brouků, molů, zavíječů, komárů,
blech i rybenek.
Smísením přípravku s vodou a po důkladném zamíchání vzniká suspenze, která se aplikuje pomocí ručních nebo
motorových postřikovačů. Nádobu s přípravkem důkladně protřepejte, abyste homogenizovali její obsah.
Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního přístroje, předem naplněného cca 2/3 vypočteného
množství vody. Za stálého míchání doplníme nádrž na celkový objem a můžeme provést aplikaci. Během
aplikace musí být zajištěno míchání postřikové suspenze.
Dávkování
K ošetření savých povrchů (zdí, dřeva, betonu apod.) se používá 5 ml přípravku/995 ml vody a aplikuje se v
dávce 1 litr suspenze na cca 10 m2 ošetřovaného povrchu.
K ošetření nesavých povrchů (obkládačky, gumové nebo PVC podlahoviny, lakované stěny, plechy, sklo apod.)
se používá 10 ml přípravku/ 990 ml vody a aplikuje se v dávce 1 litr suspenze na
cca 20 m2 ošetřovaného povrchu.
Provádíme celoplošný nebo pásový (bariérový) postřik. Při likvidaci švábovitého hmyzu provádíme pásový
postřik kolem všech vstupů do místnosti, podél stěn, kolem výlevek a umyvadel, dřezů, van, ledniček, rozvodů
vody a tepla. Proti štěnicím aplikujte suspenzi do konstrukcí postelí, nábytku, za obrazy apod. Proti blechám se
celoplošně ošetřují podlahy (zejména dřevěné), koberce, pásy podél stěn a místa, kde se zdržují domácí zvířata.
Proti mouchám a komárům, molům a zavíječům provádíme zpravidla celoplošné postřiky stěn a stropů a
zvýšenou pozornost věnujeme místům, kde se shromažďují (komáři na stropech, mouchy na osluněných stěnách
apod.).
Opakování zásahu se provede dle potřeby.
Bezpečnostní opatření
S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.
S57 Použijte vhodný obal, k zamezení kontaminace životního prostředí.
Při práci s přípravkem používejte respirátor s vložkou proti částicím, nitrilové rukavice (min. tloušťka 0,40 mm),
ochranný oděv (typ 6), ochranné brýle (ČSN EN 166) a gumové boty. Při práci nejezte, nekuřte a nepijte. Po
práci je nutné se důkladně omýt vodou a mýdlem.
Z ošetřovaných objektů je nutno odstranit nebalené potravinářské suroviny a výrobky. Balené je nutno v místě
postřiku zakrýt. Přímé ošetřování potravinářských surovin a výrobků je zakázáno.
Pracovní stoly, stroje, nádoby apod. se před zásahem přikryjí a po provedené asanaci se řádně omyjí.
V objektech živočišné výroby je nutné se vyvarovat přímých zásahů hospodářských zvířat při postřiku. Je
zakázáno ošetřovat krmiva a zdroje pitné vody. Po aplikaci je nutno umýt žlaby, napáječky a plochy k
naskladnění krmiva. Dbejte na to, aby při práci nebyly přítomny další osoby. Vstup do ošetřených prostor je
možný až po zaschnutí postřiku a vyvětrání. Přípravek je hořlavý. Pokud se dostane do ohniska požáru je třeba
zabezpečit, aby kontaminovaná voda z hašení nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména, aby
nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla
zasáhnout veřejnou kanalizaci.
První pomoc
Při požití - vypláchněte ústa vodou, podejte malé množství vody k napití. Nevyvolávejte zvracení.Vyhledejte
ihned lékařské ošetření. Zvracení vyvolejte pouze v případě, že je postižený plně při vědomí, lékařská pomoc
není ihned k dispozici, došlo k přijmutí většího množství (více než jedno polknutí) a doba od požití přípravku je
kratší než 1 hodina (zvratky se nesmí dostat do dýchacího traktu).
Při nadýchání – opusťte zamořený prostor. Zůstaňte v klidu. Vyhledejte lékařské ošetření pokud obtíže
přetrvávají.
Při zasažení očí - vyplachujte oči proudem čisté vody min. 15 minut (po 5 min. vyjměte kontaktní čočky pokud
jsou používány) a vyhledejte lékařské ošetření.
Při zasažení kůže - odstraňte potřísněný oděv, zasažená místa omyjte vodou a mýdlem. Ošetřete pokožku
krémem s vitamínem E. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařské ošetření.
Léčbu postiženého je možno konzultovat s toxikologickým informačním střediskem v Praze: Klinika nemocí z
povolání, Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel: 2 249 19 293.
Likvidace zbytků přípravku a obalů
Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají ke spálení ve schválené
spalovně. Oplachové vody se použijí na přípravu postřikové kapaliny. Případné zbytky přípravku se po nasáknutí
do hořlavého materiálu (piliny) spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly. Použité přístroje, zařízení a
ochranné pomůcky se asanují 3 % roztokem uhličitanu sodného (sody) a omyjí se mýdlem.
Skladování
Přípravek skladujte při teplotách +5 do +30 C v suchých uzamykatelných skladech v původních uzavřených
obalech, odděleně od potravin, nápojů, léků, krmiv, hnojiv a dezinfekčních přípravků a prázdných obalů od
těchto látek .
Upozornění
Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího skladování a
použití přípravku. Při dodržení skladovacích podmínek v originálních nepoškozených obalech je doba
použitelnosti přípravku 2 roky od data výroby.
Číslo šarže a datum výroby: uvedeny na obalu
Vyrábí: Bayer S.A.S, Francie
V ČR registruje/ 1. distributor: Bayer s.r.o., Siemensova 4, 155 00 Praha 5, tel. 266101111
Číslo oznámení: REG-3371-06.06.03/15916
Obsah: 1 l