Bousovák číslo 4/2013

Komentáře

Transkript

Bousovák číslo 4/2013
lNFoRMAěNí zPRAvoDAJ MĚsTA DoLNí BOUSOV
cena
1
0
Kč
DVou měsíčník' ročn ík 49., Ó.
4/2013
První neckyóda na rybníku Pískovák se ,t|imořódně vvdařila, Zúčastnilose ií
třináct plaúidel, přihliželo několik stovek i|íváků.Všichii se těšína dalšíročnik,
váŽení sPoluobčané,
SLOVO STAROSTY
le|ošní ]éto je pomalu za námi' Doufám, že většina z vás
'iodpoi ruL na dovolcny,h: naierprb,pn", L pozi.rr.
ni ercrg cPrn ,'b\',tek lcIo''riho IoLu \č\|c.| \ ,'J lran'i|'
někt€ří v C€chách a někeří na místním koupališli' Letoš
ní lélo koupání vpiírodě přrío, coŽ bylo vjdět i rra rrašern
kouPališti,- návštěvnost- b1.la ve]ice solidní. prázdniny
konči a začínánoÚ školnírokjak v Zs, tak i ý MŠ'PÍoto
nemohu začitjinak' neŽ s informace i o staYbě
',Zateple
|i budo\,f' MŠa zdÍavotniho střediskď: K dnešnínuini
jsou \ryměněna všechna okna v obou budovách' rnáme
dokončeny vnitřní pÍáce, omitiy, štukování, nová ma1ba'
s'ěny /dIdv"ln]ho
do uli. e Zahlad.l m,]iinovoJ
'lredi\|d
fasádu. Nyni bude následovat zatep1eÍí P]áště budo.!ryMŠ'
Plovoz zdravotního střediska nenirrŽ nijak omezen a děti
do ško]ky mohou také bez pÍob1émůlastoupit'
N1.ní bych volně navázál na irrformace z posledrrí ho
číslaBousováku. Na konci čeÍvnaproběh]o ýběrové
řizení na pořízeni zametacího vozu. Do soutěže sc pii
h]ásilo pět Íiťem' Nejlepší nabidku podala Íinna FAŘID
CoMERCIA z Kněžmostu. ]trmín dodání střoj.e řien aŽ
listopad 2013. vysoutěŽená cena 2.342.000Kč bez DPH'
Podí] dotace ze státniho fondu životniho plostředí činí90
Procent' zbylý.h deset je spoluúčastměsta. poiízenístro
ie pii.Pěe t r)(h]eiiímu J e|e|(ivIléjii|'lu uUidL mé'ld
J nail(h mj'|n|ch .a\t|]rk v
Iak i l /imnich mes].
'eloné'
cích' I]a]šíinvesticí do majetku nrěstabylo počátkem července \rybudoÝíní nového dětského hiiště ve \4čílnpoli
2 BoUsovÁx
4 / 2o] 3
a obnova dětského hřiště na fotbalovém ýadiórru' obč
hřiště vybudovala firma Hřiště s.I.o. Brno' K lozšířenívol
tločasových aktivit plo všechny věkové kategorie určitě
přispěje vybudování posllovaciclr strojů ve volrré přírodě
za budovou DPs' Fitness
ky dodala fa.coLMEX. Jaké
dalši investičníakce nás čekaji v podzimních měsicích?
I{ěla by se rozeběhnout staYba ,,Modenízace mistních
komunikací.. v ulici K Piváku' Rachvalski, ke sběrnénu
dvoru a v ulici Ko]onie' Dokončenípracíje plánováno l1a
kl'ětcn 2014' HaImonoglam plací bude znám Po Úběro\.ln ři,'e||| na /l.olo\i'cle 5.d\by' souča.]e mc5lo jedIld
. doJ$arclem elelrri.Le energie CfZ a lelefonicou O2
o případné PiíPoložcevedeni NN do komunikace vÍámci
p
piiínované stavb}
V rtěsici srpnu město obdťelo lrypncovanou projckovou dokumentaci na modernizaci.místních komunikaci v u]icích Maštálkova a na Krechtech' Nyní nic
ncbťání to u, aby město zahájilo stavební ří7,eni' Plaktic.
ky souběŽnč by1y zadány projekové přáce asi na nejbo
lavější ulici .!.c městč a to na ulici v Kališti' Dokumenta
ce by rrrěla být předrina do konce září. Dalšíplánovanou
investici budc obnoYa veiejného osvětlcní od sokolo\']ry
směrenr k bývalému zahradnictví a podé1náhonu k Tová
renskému rybniku' Práce provedou zamčstnaDci města' v měsíci iijnu proběhne slavnostní osázeni Ze]eni
va]u, ktelý lemlje sběrný dvrh a kompostárnu' Na futo
akci přispě]a sKoDA AUTo v rámci akce
''Za kaŽdé plodané auto lysadte jeden stlom: o podrobnos.
tech
k této akci
bude iníoÍmovat vedouci Infocentra
v této částíse zmiňr'i o sbčmémdvoře. ÁP€luii na
všechny občany města a našich místníchčásti' dodťžuite otvíÍacídobu na sběrném dvoře. stává se, Že sluŽba
přijde do areálu a před vraty stoji eiektrospotřebiče nebo
něco jiného''' Dále naše sběrná mista ve městě
neu
stále oblež.na odpadlv a p}tli všeho druhu. opakuji"
'sou
pytl€ s€ sváží ze sběrných míst poslední víkend v měsí.
ci. pokud máte odpadů více, \yužíveitesběrný d\'ť1ř.
Byl r"ybudován Pío vás. přispějete k€ zlepšenípořádku
a vzhledu našeho města.
vrátím s€ k Přiemnějším informacím' Dne 31. čeIvence 2013 v kanceláři stalosty města proběhlo slavnostní
Zs, Mgr. Kateřině Karnové' Dekret je platný na obdobi šesti let tedy od 1' sryna 2013 do 31' července 2019'
Doufám, že spolupráce mezi vedením školy a města bude
pokŤačovat n; ryňké úrovni jako doposud'
Pro z]epšeni infoÍmovanosti nabízímésto všem ob}Ťa.
telům ied1odu. hy d pohoJIny lpůsob ZickdtdnI dů]cŽiqLh
i||formac| o dcni ve mé'Ié'Me.lo /dh;jilo provoz sN4s
InfoKanálq který umoŽňuje zasílání rittlezitych infor.
maci na zaregistrcvaná číslavďich mobilních telefonů
v krátiq'ch sMs zPřávách' veškeréiníoImace jste obdrŽeli
v zaďaném letáku, nebo jsou k disPozici na webu města.
Doufán, Že s touto sluŽbou budete spokojeni. Závěrem
přeji všem krásný zb)tek léta.
Miroslar
podepsání a předáni jmenovacího deketu nové ředite]ky
z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTvA MĚSTA
+ ZM
schvaiuje uzavření smlour,y o smlouvě budoucí
na uloŽení věcného břemene a smloul'Llo prál'u stav.
by IE 12 6003476/VBi0/12, Bechov - vn, TS, knn
náhrada nn za krrn, ve Prospěch ČEZ DisLrrouce, a. s.
k pozemkúm: 33012,359' 329l|, 47lI' 32314, I80l5,
33 / r, 323 I t, 323 I 2, 325, 166I r, 323 I 7, 345I I, st. 67
vkú. Bechov.
+ ZM srhtaluie nJby1| po/enků' P' .j 12ó-|94' |27]
( I skupinrl, l2b8'-, 188-'lJ. I887/o.
I2r7lql (2 \kupina), 1267197l' 126711.1.1., l267la7 (3 skupina) vše
k ú' Dolní Bousov, ]ežícichv areálu íotbalového
stadionu, do vlastnicwí města z vlastnictví vítězsia
va Folprechta' Za Pozemky leŽící v ro\,ný€h llsecích
. skupina 1 a 3 cena 1oo Kč/m,, za pozemky svaŽité
sKuprna 2 cenr 5u Kc/m'.
+ ZM s.hld]uje 7amer prodeje.actj po/emků p...
24l2, 24|3 a 2JlI v } u' Do'.ri Bousov v|aslnikům
Přilehlých nemovitost| \ rol5dhu vrimér ccd 270
]00 m,. PodmÍďou prodcje bude sou}Ja' vkch
vlastníků přilehlých nemoútostís odkouPením, aby
nerr'znikla neud.Žovatelná Zíkouií'cena pozemků
100 Kč/mz.
* ZM
schvaluje sménu pozeÍnků(areál čerpacísta
nice střehom) z p' č' 252ls óiy
a
o celkové
''d.. ,,h.
výměře 401 m, ye vlastnictví města budou převede
ny do v]astnicM manželůstaňkoÚch, z Pozemku
P č' 25211 ve vlastnictví mánŽ' stankových díly ,,a.:
-f.. o celkové výméře 553 m, budou pievedeny
''b!
do vlastnictví města, vše vlC ú' Horní Bousov Rozdíl
1.ým& 152 m, ve prospěch manŽ. staňkových město
uhradí Ve v}ii20 Kc/m,'
+
zM
schvaluje odkoupení pozeÍnku p'
č' 39612
o l.iméře 63-m, k' ú. ilorní.Bousov tv;řícísoučást
místní komunikace v městské části střehom, za cenu
100
'toÍosta
BOCEK
fiěsta
Kč/m,'
+ ZM schváluje áměť Píodeje části pozemku p. č. 69
k. ú. \'lčíPo]e' v rczsahu úvedeném na snímku
Pozemkové maPy. v},měra bude stanovena oddělova
cím GP, cena 200 Kč/m''
+ ZM schva]uj€ prodej pozeÍLku p. č. 533/1 k ú.
Horní Bousov o ýýměře 6959 m,, společnosti
RybářsM chlumec nad cidlinou
30
*
Kč/m''
ZM zvolilo pana LubomíIa Horlrolku do funkce přisedícíhookresního soudu v MIadé Boleslavi na obdobi
2013 - 2017 .
+ ZM
schvaluje Iozpočtovéopatření č' 7/2013 a důvo.
dovotr zprá\,'rr k iomuto opatření. Na\.ýšenípřimů
o 2099 9.lB'22 Kč' na.ýýšeni 1"ýdajů o 2099 948,22 Kč'
Ro č' 7/2013 je Přflohou záPisu.
Dalšídil nekonečnéhosedálu o odpadech'
Mnohokrát jsme se na stlánkách Bousovákr zabývali
odpady, jejich likvidací a tříděním.
Léta běŽí a l.ysledek stále stejný PřestoŽe snad jiŽ
nemůŽe bÉ občan neinfoťmovaný o tom' Že p}de na tříděý odpad se odkládají ke stanovištímsběru tříděných
odpadů Vžd} po.lednr nedaIi v mé5l.i. prle la bohu/el
i dalli domot nt odpad) j\ou lde odl]adan} do'lova pl ůběŽně. Pmcouríci údTŽby a úk1idu mésta třikrát týdně
všelhnc 5laíovi{téobIiŽdéil a 5\áleii odpad na
dnrr. ab) mé5|o bylo uUi,'ene a neňu.eti.i'me se"berný
srydét
Pied luri.ry a nj\ště\,]líkv Dolnlho Bousova' samo,,lej.
mě Pak .h)bl.Js na iiné Prá.e. o sPolřebovaÍý.h Pohon.
nycn nmotacn neruuve,
ote\ řenim sbérnéhodvora a kompo.urny jsme. a\i
nai\'ně, doďali, Že cca 6 mi]ioÍová investice popisovaný
stav změní, neboé kaŽdý občan můŽe n'tel s tříděnlíÍn
odpadem, Pokud nechce čekat na daný termín, nebo
nemá místo k jeho uskladnění, odevzdat bezplatně do
sD. stejně tak s bioodPadem ze zahrád$' bezplatně lze
odevzdat do kompostány. A skutečnost? Stále se obje.
\ují hromádky posečenétrály a ostříhaných větvi podél
po|ni(h cesl' Ncj\ŤiŽenéi;| isou (esry .mérem n' Vi]
Po]e a t,t'rbec'.nciobllbenéj(i.. ie spo;oraci komunika.e
Rachvala ' vlčopolská' co dodat? Věříme, Že valná větiind obča]rů iii s.u/by 5D a kompottarn1 vTr-.lvJ a véi|
me, Že se přidají i da]ší.
payel
KULA,
ťajelnník MěÚ
4/2013 BoUsovÁK 3
7ár]. Tane.nikurzy,1l'00 vŽdvnedélc, tanečni mistfL'
.'...
!,,'
:!:
:
!
:
:
:!
:
i!
.
Fišer
J'o' Vý\lava d řevény( h po\ldviček u pověstlces'rá'e,gd]etieN.]|'die,polr\ado,2'11.
-' g' Divaďo Za Lo\|e|em. |q'00'loTedie\ri7dJ\'ro'
q lndiánské
7
7'9,
tndián<ke odpoledn
odpoIedne,
e, t|5'0o'
5 0o. soutéŽe.
.oulé'c' občerswen
obie.\rvcni.i h1udbd'
u rJ ba, pa]en
pdIenll dlině,
ohni' BB(chov
echov
:
i
:
'
l''i'
o
;;'"'
i;;;;;;::ílil:"'","n..u,'*".n*,-
ř.1lillli.ill'l'idédi(tvrvBou\ově.|8.00''ochyakrl^\vDo|n|mBoL'ovó
:
Mototu-o,.eriiJ prn; Jdneikr. Ra.hvrl',. 10'
l' - 6'
b'
l0' Tiden u':l*.i.":.rqLi
knihoven
\4/.|(Li l(]rino\n.l
Ln;ň^' n., n^l.'
knihoven.Vť.l.iLj
lcrino\
Doln, p^',.^.,
", Do|n|Boulov
, : l: lo":
!:
Bou,ov
:
:
]i:.;í::rj::;l''J::řJ]ii"í:ilil"'*
|9'oo
, ,1'li' ÍiiilÍ].ilii1:l:il";Í:i-..ni'.',*
Becho\
j:',1]":::]:|lY:g"1Jk1i1]:1ť*."p|odč|iido'Pélé'|ó'o0Becho\
!
!
]' lU. Černá hodjnLa .Iiterárnimi kaízy.
!
!i
.
l0'
|.toÍenilF.lMohmory,krearirrrodpoledrep|odč|iido'pélé' |ó'o0
',
i: |0' ||I.s|avnoslstromů.6b.rnydldr. |4'00
|a
::;j3
|7' ll'
'u
:
.,o l.
:!
i;..................
I
l,1l.lx,ffl.yi:f.'1il:'il'llj;-"'ovnapod(ro,' i
trbovéhopřouti (eÍliíi(álem,8 |7\oiNe.
i
KttÍz p|elení 7
mě't.lc{ kíihovnd
s
podkJoui
Araniováni adventních vénců14'00' mé-|\ka kn hn\,na
qkluá|ni il]rorn|ace J oodrobno.t] naidete n]
!ýw
!
PodkÍovl
\ý.inIo.?t|trum.dolnibousov.cz.
.............:
!
!
krátqe
z bousovska
slo|ni |eni\té soko|a Dohi Bousov zaha;r .té vlu.
přelomu záií a řina. Po delšípauze vstoupí do
'na se třeni druŽstvy (naposlcdy
soutěží
v sezóně 2008
2009). Na soupiskáchje ce]kem 16 hráiú a hráček, z toho
šest mladších 18 ti let. DÍužstvaÁ i B mají jako cí udrŽet
stávající soutěže, tj' .egionální soutěŽ 1. třídy (nej\,yšší
těŽe
okresni) a rcgionálrri soutěŽ 3. tříd]r' Nepůjde rozhoáně
o jednodlrchý úkol. DruŽstvo c ve 4' třídě'budou tvořit
nladr l.r"ci. I( i. n .rlcn budc piede\: T \brronr 7^J+nosr] a V.}xonnostnr rúst.
Ian
IIHLAVEC
Po/ránla na l.l\ta\u Pro déti' V.]y. .kii'ky J |ou
pein k). / po\en| Č.k.hó ra'e mů/el; !id.' Ild v).|J
\Á v 8d]é|]i l piýemI me.l'].e knihoVny' \)'lJ\J Dude
Pri\tupnJ \ g.]e|ii Nd laic oJ J' ,''iii . bJde k \:Jénl
kaŽdé Pondě]i a pátck od 8 15|30 a v ú, st a Čt od
8 18 lrodiň. výstavu můŽete zdanna navštívit aŽ do
22' listoPadu 2013' Postaq' z lípové]rodře\.a \Ť\'oři'
la řezbářka Jarmila Halclová podie návrhů akadérnické
maliřkyB..bo.) K1 |"'e.'<u)d"iene'nťrP |.2 n v}\o
ta' Uvid'lť |l"PiJ']dd' iuk.. h:d'1 Prnna.r Babu z iro
4 BoUsovÁx 4/2o]3
\el.
i lu' louPe/nik.y / D.aDn\,^]y' kr" e C.aná
l'amenúry
|iIIká J Id.p|.t.' ierreho rylře
'.t.a.krtt\
/ Hrrbe \1.l) a lrad.r
'pol .roem i Hrrnpre.hru.
Dita ŘÍHovÁ
!
i u Ii/e|
Školni (bér baterir. \ nllru'em .ko|nim rote jsme
'eb.lli r ude\,,dalr aaa kg pou/ify.\ br.erir. Nejrrce
Llogranr.r a,l'rr.rlr r t.,..rpni zrci3. A, kleir n.isbirali
v pfiměru 2'308 kg rla Žáka, na 2. stupni Žáci 7' třídy'
kteři nasbíalj 2'5 kg baterií na áka. ýsem, kteií se na
.bětl podr]el d.tui<rc a ulé/ůrnb|ahoprejeme' Ve
\b.'rJ bJle
nť opel poL-acorat od z"il zot.l po
.bUd'
Iarcdaya
KoNiTKovÁ
. Pozvánka na Moravslcý večeŤ.Kr.rltuřně spoltovní
korrrisc plátuje l}a sobotu 26' října společensiou akci
\ njl\e'n Mo'a\\\y Vť(c.' |dk J,' na/ev naporIda. bude
|o ak.e o \' ri
.imbalov.
' \inem j |ake ' morar'kóu
kou' Piánuje s€ zasl.ěcené poYídání
o yíně, ochutná\,.ka
různých druhú vin a v nepóslední řadě konzumace \.ina
a tanec. Přesný čas a místo budou upřesněny na webo
ých
stlánkách infocentra, na plakátovacích Plochách
nebo rozhlasem.
DitL|ŘÍHovÁ
Posilovna za budovou Domlr s pečovat€lskou
službou. Město Dolní Bousov lTužilo nabídku Nadace
sprá1'ného Životního stylrL která ve spolupráci s firmou
CoLM!X nabízíposilovací stroje pro všechny gene.
Íace' stfoje jsou vandaluvzdorné a robustního pro.
vedení' v tomto avizovaném místě lznik] prostol se
čtťmiPosilovacímí stroji. PÍv|T jsou víceúčelové'Na
jednotliýh Posilovacích prvcích múŽe cvičit i něko
lik cvičencůnajedno11 (1 Ꭰ3), Podle druhu posilova
cího síoje' vmíkla zde ventol'ní posilovna p.o 3kti.i'ní
i pasivní sPortovní činnost' Doufám, Že stoje budou
plně qŤžíványnaPříčvšeňi generacemi a že zde lznik
ne dalšísportowí koutek' ktelý PřisPěje k útuŽenízdraví
našich občanů'Celkové náklady na pořízení stlojů čini
ly 97.980 Kč' získaná dotace byla 67.708 Kč. Prw byly
.
osazeny fiImou
CoLMlX
v červenci.
MiÍoslay B)ČEK
v
knihoYně s Janem Burianem' Hostem měst.
ské knihovny tentokát bude Tv moderátor písničkář
a spísovatel Jan Burian (-1952) s pořadem ZENoU sE
ČLovnK NERoDÍ' ALE sTÁVÁ. Čteníz nerydaného
autobiograflckého rukoPisu Iana Buríana. J€ muž scho'
pen postalat se o d&i, když manželka odjede do zahraničí?Jak to .!TPadá? Á co se vlastně děje' když Žena neni
doma? Poměrně veselé čtenío drsný€h věcech' ÁÍebo
naopak. Posudte sami. Beseda Ženám pro ábalu, pánům
a v neposlední řadě přináší radost a Pozitiwí íaladě.
ní. Lekce jsou rozdělené podle věku: děti 4 6 let kaŽdé
úterý od 15 hodin' děti 7 9 let kaŽdé útelý od 16 hodin.
Pololetní kurz (18 lekcí) stojí 950 Kč' Začínáme l0' září
ukázkovou hodinou zdarma. Kurz poběžíod 17. záii
do 28' ledná' cYič€ní vede Mgr. Iana vlachová, te1efon:
777 607 839 ' Rezer\,njte si místa na ukázkové hoďně co
nejdříve' stačísMs s Př'mením, věkem dítěte a kódem
DB.
lana VLACHOUA
Kurz pletení z vrbového PIoutí. Městská knihovna
Do]ní Bousov nabízívíkendový kulz pletení z wbové.
ho ploutí zakončený certiflkátem' Kurz začínáY sobotu
16' listopadu v 8.00. Potrvá do 17 hodin a bude pokračovat i v neděli. Ábsolventi kurzu si odnesou minimálně dva hotové výŤoblý - např koš na dřevo a houbařs]ý
košflc S sebou vlastní nůŽ (nezavírací) a zahradnické
nůŽk)a cena kulzu l 500 Kč + 300 Kč na materia. Přihlášl9 zasílejte na [email protected] nebo na
telefonic]ry na čísle322 312 001 ' V případě malého zájmu
účastníkůse kurz nekoná.
Ditd ŘÍHouÁ
slaYnostní zaháieÍí školníhořoku 2013/20|4 se
uskrtečnilo v pold'ě\í 2' zář1 v dolnobousovské ško
le. Reditelka Mgl' Kateřina Kaťnová na úvod pří!'ítala
všechny ŽáL.Í a j ejich Iodiče' pak kátce promluYil staros.
ta města MiÍoslav Boček' Reditelka poté přiYitala nové
učitellv' Mgr' n\'u KuŽelovou (vrací se do školy po dvou
lďech mimo školství),MgŤ. Kalolínu Ticho11 (bude učit
pro poučení!
na částečnýúvazek) a veroniku Motykovou, která bude
Dna ŘÍHovÁ u.il předeviim pilrudopis a Chemii' A pak 5e ji7 všem
přítonrn}hn popivé představfi prvňáčci' celkem jich do
Sběrný dvur' otevřený koncem dubna' je občany dvoú Př\.ních tříd nastoupilo 35. Pětadvacet jich je z Dol
Dolního Bousova hodně quŽíván. Dosud do něho ode- ního Bousova (Kataťína Bizoňová' Tereza Buchťková,
.Vzdali 2.215 kg směsného odpadu' 19.440 kg objemného Dominik Dujava, Lenka E1iška DvořáI(ová, Zara Fitzodpadu a 7.170 kg staYebního odpadu' Hojně je q'uži simons, Velonika Hladíková, Pav1ína Hozáková' Leona
vána i kompostama, kde se ale eYidence přivezené tÍá' Jakubcová, Tomáš Kanalaš, Natá]ie Krausová' lan Kryšly a dalšíchrosdinných odpadů nevede. Snad se sběrný tofeL Fiantišek Mod, Ivana Nocarová, Adéla Nohová'
dvůr naučílTrŽivat í ti' kteři zatím stále pro odloŽení Naiálie ošmerová' Lukíš oudÍnický, Nela Piesche, KJis.
odPadu Dužíva'íProstory Podél cest či různá záko11tí.
týna Ríhová' Tomáš stejskal, Linda svatošová, Micha€la
Jifidru oRsÁGovÁ Třísková, Adam Vašenda' Jakub Masát! Krist'Íla zoufalá a David Zvěřina)' tři žáci jso11 z Rohatska (Amélie
Noý pohled Dolního Bousova je od počátku srPna Březinová' Tereza Dlaskoú a Matěj Lorenc), po dvou
k dostání v infocentru v Kostelní ulici za 5 Kč' Na polÍe. z Bechova ( Jakub Bartoň á lán Milner) a Ritonic (Michadu je zobrazena část niiměstí TGM a ústředním motivem
ela sudíková a Fřantišek Šďr) a po jednom z Domousje empírová radnice'
nic (Ádéla DraŽilová), Dobšína (ondřej Hadač) a skyšic
DitL|ŘÍHouÁ (Melisa Hadroúčová). Třídními učitelkami v prmích třídách jsou Mgr. Radka Procházková a MgÍ' nva KuŽe]o\á.
Po přivítání P ňáčkúse Yšichni Žáci přesunuli do tříd,
Jóga přo děti v Bousově. Noýý ktllz jógy pro děti
poběžíod září 2013 v malé tělocvičně zs' cvičenímjógy
aby se seznámi]i s roz\Ťhem' podle kterého se od úterý
děti zisMvají pruŽné a obratné tělo, kooÍdinaci a ro\'no.
začalo učit. celkem do ško1y nastoupi]o 303 žáků, kteří
jsou rozděle i do třinácti tříd.
váhu, plavidelné cvičeníjógy můŽe Pomoci pii rozvoji
Milosla! ]EČNÝ
řeči, soustředění k lepšímu spiinlu a umění odpočívat
JÓGA v DoLNÍM BousovĚ
Ze je dnešní doba uspěchaná, ví snad každý ale máiokdo s dm něco dělá' ostatní i mv sami Do sobě chceme
více věcí a vše za kťatšíčás. vše se zrythtuje, všeho je
Yíc a my isme stá}e vice nervózni' nedočka\.ía ve stles11.
Všechno chceme hned. lóga je jeden ze systémů,kteIý
ide ploti tomuto trendu' Učínás náoPak zpomďit, zasta
4 / 20]
3 BousovÁ( 5
\rl \c, /klidnil \votr rolbouienou mld. U Lldsrcke jogv
natdeme b'ok! delrr re..r,u.e a decno!a (viienr. Vehni
důleŽité je se po ce1ou dobu soustředit na své télo a dech'
ucrnky ]ednol]i\yc\ Polc. u\ol'lII 'e d l.].dně
'nrnraL
plynule
dt.hat Ve(ke.e stáÍo'Li l bé/l|éhoŽ;\old Ie
r
třena nechai za dveřmi' Pokud toto uděláte, b1rde lekce
jógy duleŽítá provaši mysl ajejí]did se odŤa7j i navašem
zdravi a těle.
fuzickém
,
Tuto moŽnost budou mít od letošního září také ob}.vatelé Dolního Bolrsova' oblíbená sporto\,lrí instruktoÍka
Zuzana P]íhalová, která do Dolního Bousova dojíŽdívést
cvičeníiižmnoho let, nabízíod začátku nového ško]nfio
rokuneien lekce známého aosvědčeného pilates, ale táké
novo hádiny ;ogy' Cvičeníbude probíhaí kaŽdý čtvrtek
od 19 hodin v nově zřízeÍépodkovní místnosti v měst
ské knihovně' Pťvní lekce se chystá na čtvrtek 5. září. Na
ioEU ie vhodne priji| v pohodInem \porlovnIm oblečeni'
,'riti
tep|ikl a riiko' criti .e bez bot. Důle/lté;e ne/aPo.
menoú s sebou cvičebnípoďoŽku, nejléPe karimatku.
Cena jedné lekce je 50Kč'
Zdravolní přínosy. De.eIile!i !ylelio\ani ukJla]a.
7e ióqa.ni/uje Id].ove kdrdro.askLrljrnr rililové Íaloory.
iakyňr ircu napijUad \ry.ok) k]evn' t|a|.' kelrti .u}-r.
chóle.rero| .. hlldInu fibrinogenJ. co' Je b loýind' lle.
íj 'e podi|l nd .rálenI kÍ\e' lóga rale tryt.]ie hlad ru
dntjoiida]rlú v Irvi' \tudje prokazaly' /e loé' kleil ]ogu
cviL|, IŤené navi|é\l.lji nemo'niLe. ménéPotiebu'l lék)
a je u ni.h la|e nenŠ| pocel va/n}Ch ko-onarnlch p+i.
hód od intarkru myokadJa' po smrt' logd lake
^aiuie
balanC' co' je důlcŽiLe. proloŽe Pdd) isou nejia.těil. při
tmr|i kvuli lr.néním. zvlaslé lř€ba pro senio|y'
'inou
/aléŽuie a protahuie patei.ož Pů.obi PÍoti
/drd\e
]ógd
p.iIodnimU pro.esu 5ljrnutr' Kdyz.e piijóue ob1bame'
pomalu dýc[áme, coŽ stimrrluje náš bloudý nerv, l.te
;ý má z velké části kontlolu nad našímímunitním systémem a taky hraje duleŽitou ro]i v boji Přoti ánětům.
Proto je jóga znái1á tíÍn'že pomáhá předcházet nebo
řešit zánětlivé onemocnění jako jsou sepse' luPus' pan.
kreatitida nebo re\'rnatoidní arlritida.
Dita FJHovÁ
KNIHoVNA v LÉTĚ
Co v Bousově letí v 1. pololetí? Jedním slovem . ero.
tika. Ále to letos asi všude. Tato ,,eÍoticki.. máníe \,TpukIa ve všech knihovnách Českérepubliky Poté, co loni na
podzim na trh přišla kniha Padesát odstínůšedi a poté
i její pokačováilí. Na to, Že obě knihy mají více neŽ 500
ie cIenailq zvudajl Č|.l /;vralnou Iychlo.li' od
po.álku ioku sl ie /J cedm mésicůme/i sebou predalo ] 5
čtenářek' což znamená' že kaŽdá měla doma kníhu pouhých 14 dní! Á to nemluvíme o tom, že pak následoval
siejně tlustý druhý dfl á na záií je netrPělivě očekáváno
wdání třetího. Dosledního dílr.L
Da]šíneiús'ěšněišíauto! našeho kniŽního Žebříčku
je současný'noislo/ spisovatel Io N€sbo se s\"ými detektivkami' V pr\'Íútřicítce iich má dokonce 5! podobným
úspěchem si ate mohou pochlubit i dalšídva spisovatelé'
o cet|e a.rror1 l skore mezi
V;bou připadech
"e
piipadé
\ry'o\'nane' Hiíoíik'
;enami i ňuzi ie t Iomto
'edna
tpisovátel' aIe lále autor hiciori' ky(h delek'i\ lIiCh piIbe.
Éů'vlastimíl Vondíuška má v Žebříčku 4 (velmi tlusté)
knihy. Nedávno tragicl9 zesnulá spisovatelka Ženských
románů simona Monyová má mezi prvními třicetÍ nej
obtíbeněišímiknihami hned 5 titulů. Že zájem o domá
cí autorý je v DoLním Bousově velký Pot}Ťzuje to' že jiŽ
r.lvedené veleúspěšnéa[tory doplňuje dalšíčeský sPiso
vate] Michat Viewegh se dvěma detekivními thril]ery
.írán.'L
ze současného Česka Mráz Příchází z Hmdu a Mafie
v Prare A .bt byld siluace qrovnana. dalii tpiso!dlella.
kerá ie \ p-vrl l0 Ý d\emá knihnmi. je oPel Ce;ka l0á.
ra Janečkóvá s žeňskými román)a Zb'tek Žebříčku dopl'
ňuii,Azahranični autoii.
co se dčlo v dětském oddělení knihovny? Celoroční
soutěŽ s názvem Kamarádi knihony byla od loňského
z"iiuILen, pÍo /;ky 5' a7 7. |řidy' v podmlnkáCh souLěže
brlo L.rceno' 7e Iiida musi mil regislrováno v knihotně
có nejúce svých žákůčtenářůa během určených dvou
měsícůnasbirat ma.rdmum bodů za návštěra knihovny'
přečtenéknihy anebo za sprá\'né odpovědi na otázky
uveřejňované na ww1ý stránkách. Pos1ední možností'jak
z9 ;ii po. e' lr.kanych bodů pro riidu. pak-bylo 'estaveni
rla.rniho tirdnilo tasopisu a jeho odev/dr1r \ Lnihov
ně. soutéŽby]a rjzavřena k 20. červnu'
První fočníkceloročníčtecísoutěže tříd máme
Za sebou a můžemezveřejnit, že po velmi těsném
boii nakonec zýítéz1]ižá.i 5' B tiídy paní učitel'
kv'Procházkové pied 6' třídou paní účitelkyPánto
vé' P..tor'rrí pohá; jim byl do ročníhodrŽení předán
poslední den pied pťázdninami na slavnostním řoz
ikoiou' C-aruJ.rjeme a léš|meÝ v zaři na
iouierrr
'e
nor"ý ročník.
Dit,1ŘÍHovÁ
oDPADovÝ sLoUPEK
Z odpadů nejvíce lŤřídime papír Ve středočeském smys]' Základní surovinou plo Úrobú jsou celulózová
rl;kna risk"vana {loril}m chemick)rn pro.e\em I pri
lU.rji to ilor. bl |U Dies I l,Ó kg nJ o.obu' V:Ce nc/ l } li'iC
.k]jd
.ran
'la
rodních surovin, zejména ze dřeva' Platí, že čímdelší
ho papiru u domá. notLI ldl netkonťi
tLm
vla(nÚ, lm k!ďitnéii' papÚ' vhodno'I l'IernátiVoU je a]e
!fa|žili'
preddno
MoŽnd
ke /peIremu
|;. h odp|ldů aIe Je
.e
ri'kavlri .clLrJózoqch v|áken re stare\o PaPlru' Tenio
|ď
Dodd
pr
pohled
.eL|o\
Ó
ná]o.;]e
.o rdi na r,nr
'e
je
by
které
75oo
stromů,
mínimálně
řilo zachránit
iinak procet je nékolixdnj'obné mené náročný na ener8ii a
(henicky.h
jen
lále|''
la].
mlnimum
'e
mu'c'\ býl pokJlen] na !ry] obu pdpiru' ncmlu\ěo ú'po. pn ném pou'lo
r.ch vody j enr:rgir' 1o pon rrr.ř. Že 'irdéni odp''dů ma il".r le.berolry paprr v paprrna.h /Placov;vá? Ne'pr\e
6 sousovÁx llzots
rozvlákní v rozvlákňovači, kteiý si múŽete Představit
jako veliký mixér. V něm se paPíř ,,'mixuje.. asi 30 minut'
Ꭰvz*kn,e vodní roztok, ktérý obsahuje získaná celuló
zová vlákna' Tento roztok se drí1e upIaví' zbaví se např
kor oq. h sponď. pla+o!ryCh Pa<ek d podobry(h neči'Lo'
a vlakna 'e pouirjr k ryrobe pap rorl ch r1'robku Papiro
Vé \l"kío můie Projll re<yxlal se.t rr <edn.|.rar' pak uŽ
se
kJar|e a papÚ
'e Dil|i'
l
nej nel/e qŤobit' Zc sběro\e\o
q labr iancelái"kv papů. papr.ove obaly' t.nt.
i" i"u.nl.o''pop', p'o noviny a ča'oPi.y. obd]) na v"jiika
oooj. t oopi.''k.iy proiel nékolik'Íalre.yk-lacr. Ize dale
pabiru .e
uzir..n".i",ii..
lr< ňapii|Jad kompo.Lovat nebo PouŽ||
na izuldce Či nástřjky'
Inú a oRsÁGot Á
KUFRÚ
TÝDEN KNIHoVEN 2013 vE ZNAMENÍ
podk.rovni prednáskole m$tnosu
Burzá knih - Registrace zdarma - ÁBrÍesti€ ďužníl(ů - T€matické kuíŤíky.Besedy - Divadlo
V lidnu od t' do o' rr;na probéhne l-' Iocn& ce]o.
5latnl í.e Tyden knlhoven' ŤÍadičnése do nl ZaPojuji
ú'houn1 v<é.h velikost| a |}?ů od maly.h ve.nrdqc|.
aŽ Po |} s celosratnr pů'obnosrr' Mé.|.kl kniho\na
o"t"i so*o' nezůnáv; slranou. Knihovna se
bude
iiž tradičně snaŽit prezentovat svou činnost veiejnos.
,ti'
Přichvstali ismi iako každoročněněkolík no.i"ých
slúeb a iaké ía kaŽdý večel akci' Zaměiili jsme-se na
historii i cestopisý na děti i na dospělé, a tak douíáme. Že účastbudé hojná' lak je z\ykem' Po celý týden
bude v kniho.ině bazaÍ \ryřazených knih, PÍo nové čte.
náře máme bonus re8istÍace na následují.í Íok zdar
ma. Velkou šanci dáváme i hříšníkům,kteř}im budou
(pokud kni\ přijdou vrátit v tomto týdnu) odpuštěny
všechny upomínlg.
LeLós 'bude rýden knihoven ve znament kuírů.
Nelnamena to' /e ti male .báliI kuÍÍ} a jll' NaoPÁ' Kuf
ry' vlastně kuíŤíky,jsme pro vás sbali]i my. od 1. řina
2,013 začínáme v aětském oddělení půjčovat tzv' Tema
ric|e kulii].Y' ln.pirov:|l j'me se u kolegyň 7 včliich
knrhoven' Kazdý k.rlirk ob.ahuie kromé knih i dldak
tické oomů.Ky, ko<tk}' hra(i seiiry' pexesa aPod' le vzdy
zameienr na ledno t;md| Doprava' Dinosáuři. Knek'.'
Kufříkv,budáme půjčovatná měsíc ták, jako ostatní
knrhv',t'ou určený iředevsln meniim delem a 'amo.
(a!])
zie'ňe ie'ich rodjcúm. bez iell(hl poňoci by děli
Doula.
nemohly piedméty z kuliiku do.IaIeině 9^rŽil'
me. ze llmlo |dké m} přiŠpěieme I tomu aoy cl roolce
právé dů'y kulir]<um nj(|i iolnou chvlli. kteÍou se 5qmi
áermi str,avr a}íj!'néa 'm}s|JP|né' Prijdte \i led) kuf.
říky prohlédnout, á pokud jste zare8istrovaní čtenáři'
tak i zapůičít'
Áb\'d;'pelI nepi iili /kral ka. \ryhlaiujeme plo ně .ou
nám
rei . n,;zreň ne''iarsi krriha v Bousově. Kdo / \j'
.!Tdání?
datem
ořinese do knihovny knihu s nejstarším
b knihy ". nern"síie bát, kaiha bude.pouze rýocena,
totosÍ.líle budou !.]5'a\eny v pÍo\|orach kniho\ny' sou.
lé/ ;J\řeme k po.lednimu ilinu a !ltez bude odméněn
věcnou, pravděpodobně kniŽní, cenoú.
lrekon(|ruovdne
délem nebo i dospel1m lourkovou pohaďu' Vstupné
bude 20 Kč pro děti a 40 pro dospělé'
Na č&Ťtek 3. říina pro Vás chystáme Č€lnou hodin-
ku tentokrát s literár;ími kvízy. stejně jako v 1oňském
Ío(e va\ /veme k piálel.kému pose/eni l obťercNenim
u sto.k'u' |de.i můze'e nechat piedi|Ial při <\élle.vi
ček a poté se zabavít pii luštěnípřípravených literár.
úch ki'ízů'hř1ček a her Á nebojté se, nePůjd€ aní tak
o vedorroali tako o zaba','u r' A I al lt'u v(echny milov_
nrlo l.rr/ek a kni}omo|y - pojdme si pokecal o LniŽkach
u k!r1. ťaje nebo *aiaku' za.ináme Pékne za lmy' v lq
hodin. Vstup zctarma
Tyden k]riho\en u/avieme \ Pálek 4. iijna od
t8 h;din, kdr Vam nabidncme velmi rrdano'r besedu
Ce\tovalelů Moniky a lirky Vac(ol"l'cb. ManŽele íPo
lu cestují od ťoku 2008, kdy se potkalí na první sPoleč
né cesté na jihu Afrikx Pied tim oba podnikali cesty
s rťrzn.imi kámarády' Jirka většinou ve vzdálené exotice
naopÁ pá EvroPé' Co \idk méli rzdy tpo]eč
neho byl ,/pů.ob.esto\Jnl' Iejjch \,]Ťraq v/dy(K} !ed])
7á Dolllanim lid|' pi||od} a ku]|urních pamalek a !"yhy
bolv.. motoue tuii.ticc Pii cestovani ti oba uvedomili
ze iim k Ži\olu \la\Ine.la.ijen páí \éci k přeŽili, kleré
o Monrk'a
se ná\ |c veidou do maleho baglu. a ldk během nékollkJ
hodrn moh'or oyr na druhern I'onci zemeloule. co' di\i
uŽ'].|ri po.il 'tobod}' Kd)Ž nej5ou lÍovna na druhe'n
konci,'icta. louldi| .e po nasi krá'ne lla'rj \ě|iinou na
kolech' Za tu dobu procestovďi velké mnoŽství zemi na
ru/n\ch (onllnenleih a lake Íů/nymidopravnUni Pro
\tledl$' \ábi/lme ochutn;\ k! nd/!'!l jednodilTCh bc(ed:
Iamaiú ze.ede| 'k]adaci.h ko|: lJpon<ko na koie: Pala
sonié a Ántarktida . vítr a led; Uluguay, Paragtuy a Bra
žíieBolívie - cykl1stické hankiri
pro fajnšmekry; Peru -
prodeI.'l obdobi p'ekoinóho ÍolvojP po cámetové .evolU.
;i. Začátek besed.y v 18 hodin v městské knihovně' vstup
zem! Inků u nááh..né přírody; Kolumbie - klásná země
jsme nedoká
se šDatÍoureputací. Z iakového mnoŽsM
volbu lem,Iu
a
l"k
be\edu
zJ]i'ý.1brdI ru ne;/ajUnJ!éjaI
infoíma.e
Podrobne
!J.,
clenďich.
vc.erl nechme,na
na \Ýebo.
najdete
besedách
nabízených
o iednotlivých
\'\ch \udnlá.h knlhovn}, kdc lť pro vás llke Připra\ená
onke'o. ue k.'e mů/ete dal h]d' 7ro\na le be.edé' klera
by nei!lce ldjllndId \ a.' A P|olo'e te iedná o akCi v ram. i
iiÁ" r."'rlo*'', budou č]enaii nat| briholny Zvýhod
;ěni při p]acení vstupného' ktelé bude pro Íašečtenáře
činit 30 Kč' pro ostatní 50 Kč'
Středa 2. 10. bude, jak už je zvykem, uÍčenahlavně
délem a bL,deme ie l\át nd IradicrI podzimni divadeIní
pohádku do kíihovny. od l7 hodin nabidneme \ nově
Á na ávčÍještčposlední nalákání do městské
knihovny jsme í prtběhu roku zakoupili nejPrve vel
ké poho.dlné křeslo - ušák a 1Ťvořili tak pťo zájem
v ú|erý |' iiiná pldnujeme po ro(e da]ii be1ťdu
crlJu Co odnesi tas. Tentokrál byt hom \e /ameri]| na
q0 lel.kd) Dolni Bo|.to!
prohl;zenr lorogratrr z poaalku
z
zdaÍma.
4]
20
l3
BousovÁK 7
ce přiemný lela-1.ačníkoutek, kde je moŽné si v kli'
du Posedět s knihou, čajem či kávou' v květnt jsne
dokouPi]i 7iýajícíčást slilrovaného sedaciho náb}tku
- křesílka a pohovky. Přiemný Pocit zabydleného pIo.
by něly dorva.el Idké no\e
lJ-np) J l.vé'e.
'IUru
'loja.I
1e ob.at]]' Zá ieiich ,7aléieni lLŤlo d.ku'cne nchornym
V
praco\'Ťíkůmtruhlářství Dajč. Doufáme, Že jsme tak pro
Vás q'tvoři1i Piiemné domácké Plostř€dí, kde je mož.
né si v klidu posedět s knihou, kávou, s Přáteli. Není čas
stát se lnajite]em čtenářského průkázu dolnobousovské
kniholny?
Dita Ř,ÍHovÁ
pREMIÉRÁ NECKYÁDY sE PovEDLA
sobotu 10' srpna 2013 se na Íybníku Piskoviík
Pana svobody uskutečni]a premiém Neckyády v
Dolnín
1o' Nádherné Počasí'teplá voda, moŽnost občerstvení
s Posezením a bezchybným modeťátolem akce Pepou
Kodrikem, kerý uváděl jednotlivé soutěŽe a seznamoYal
ku|t.rrni a.po-rowl komi'se p.i Ra<je me.ld DB'7áCdl
d.vďy ' raz9 a obsarenrn po.adek p|avide|' V uvodu
kem ]etošniho roku. snahou bylo pokusit se navázat na 'e drrákům Piedstatila jedno iva p|arldla r defilé po
.ele Ploie Iýbnil'a' Potom narledola|; soutézni jIzáy.
Podobnou al.ci z doby rozkvětu vodáckého krouŽku při
záUadnr iko|e' ld1 'i iac] /J Pomo(i rod|:u a pua Uci
kdy,e,,",.upci posadek pokouieli ptejel na kole asi l0
tele FoIe).tka stavěli sami papírové kajaky a laminátové metrů d]ouhou lávku nad vodou od břehu na ostrůvek'
podařilo sc to
kánoe. To by]o kolem Íoku 1960'
Pouze jedinému (Tomáš Bartoň), ostatní
Neclqáda Předčila očekivá]rí. Přiblásllo se 13 plavi
okusi]i vodní lázeň většinou po několika málo m€trech.
del různéhoprovedení s různllm počtem členůPosádbl
Druhá sotrtěŽ byla snadnější' Přejít lávku a Zalov€n na
Většina byla.místních, doh;bo;sovsl9úch, ale.potěšiia koleťkl oierezt dallrho cIena po.ádlq' a Lo na Cas' ,lo .e
i účastposádek 2 Horního tsotrsova, Vlčího!ole, Becho
poved1o terněř riem..rIe oIo poléšeniobecenstva
'e pii
va a ze Března' více
tři hodiny se všichni soutěžící
il,?dé \éLiinou !"ykouialr' lradeiel tat lryhIaiini
a několik stovek diváků (400, moŽná více) skvě1e bavi'
\ryqedků' VyhI ali Jrči|é\ (ichni. a lák .oU|élni komise te
'p.iIecnI
'ak
sloŽení starcsta Mhoslav Bočelr Iind
ra orságová, Josef svoboda a dalšíčle
nové Předala všem posádkám pamětní
diplomy a lríhev šampaňského'
|ako nejlepší byla lybrána plavi
dla s posádkami: 1' Tři prasátka a vlk
(Horní Bousov)' 2' |amajka. čtyřčlen
ný bob (Březno), 3. závodní formule
aneb hol\ od vlhké řeý (Dolní Bou
sov)' Po skončeníneckyády Pokačo
va] program posezením při Živé hud
bě, které ukončil déšťNeckyáda se
rydařila a věřime, Že její Pořádání se
stane tradicí. Na áYěr Patří Poděko.
vání: všem účastnikům,všem pořada.
telúm' panu svobodovi za propújčení
arcálu rybníka a zajištěni zázemí akce
a v nePoslední řadě i všem diválGm'
Bo(|.ové' Ndpad ra ieii u'pořadJni 'e /rodj| nd pordde
bez nichŽ by nebyla taková atmosféra'
Těšme se tedy společně na druhÝ roč
ník boLrsovsÉ ned<yády'
IoseÍ PRoCHA2K4
TŘETÍ RoČNÍKsLAvNosTI sTRoMŮ
Na sobotu ]9. října2013 p]ánuje Město Dolni Bol$ov
a občanské sdruŽení ProBousov 3' IočníkDne stromů'
s]avnost bude opět sPojena s Úsadbou stromků, občer
stvením a da]šim programem. Tentokrát se pokusirr,re
o sPolečnézvelebení prostřanstvívb]ízkosti nového sběr
ného dvora. sazenice stromků a keřů jsou financovány
firmou Škoda Auto z programu
kaidé prodané auto
''Za
v CR jcden zi.azeni .rrorn t ellelr Lruoe.pomoLrspo
lečno'ti \kod" \ |etoillm rÓce \Ts.l/ero 5q h-4 novylh
stÍonků ve \'Tbraných regionech rePublik]r' Tento počet
8 BousovÁ(
4/2o13
odPovidá Počtu vozů značky Škoda prodaných v roce
20i2 v ceské lepublice.
Plánované osázení ochnnného va]u kolem sběrného dvora celkem 800 sazenicemi vzniklo jako odpověď
na Petici občanůze čtvrti Zahiádka PoŽadujici odděle
ní sběrného dvora od obýné zónl CoŽje Pochopitelné,
málokdo by chtěl mit Úhled na skládku, i když řízenou'
Podmínkou získáníaÍšeuvedených financi z Clotace
od íy sKoDA je tzÝ komunitní sázení takto získaných
stromkťl, tedy za účastiobyvatel města' samotnéÚsadby
budot účastniti zástupci společnosti ŠKoDA Auto' livcr.i dalo dohromady a v akci nazvané strom pro děti
Pros|me llm(o vt.hn) obcaný o
'PoluPrlci' A|e dby. - místo pro všechny zakoupilo a společně zasadilo více
.hon neÍn]uvi]i ien o práci' poidme 'e Podlval n" to. .o neŽ 50 stro ů a keřů v prostoru zahrady kolem městské
ndbidneme k tomu. P"o pobavenr d navolenr pirjemne
knihor'ny. Lorri před prázdninami probélÍa akce,'označ
nálady bude k práci (i k poslechu) hrát velmi Příjem. svui clrorn areb V keramrck< dilne. Kd/d\ mdjitel keie
ná šestičlennáturnovská kapela Mackie Messer Band'
ncbo 5lIomL mě| moŽn05l pi i]| do kelaIr
'ke di]n)
Bude \e gri]ovdl o\c.kJ' iehné. ]ehni.i k]obi'|y'
v
ZŠ
a
\,ryrobit
na
stloůei(
cedulku
s
věnováním.
,,svůj..
'ekand
a gutašelc Vyčep p.va d Iep|e náPoje j)ou sdmo7ie]mo\.
Koncem iina 2012 si během druhého ročníkuslar'rrostí. PÍo všechny ochotné pomocníky nabíZíme Úměnou
ti těmito tabulkami majitelé ozdobili své stromy a keře'
za zásazení alespoň l0 ks sazenic do ochranného valu
Ten samý den během akce s náZvem ,,Bousovsk)' masakr
piYo/limo a Poťci gÍilovaného masazdařma. Letos bude motorovou piloť. několik odváŽných a šikovných dob.
práce snazší' protoŽe sazenič]Šykeiíkůse budou sázet do
rovolníkúz mohutných kmenú vy'ezalo zvoničku, kro.
nedavno narezeneho ochrarneho valu, coz lndmenJ, Te
\odýla a lavici, které ozdobí zákoutí kolem knihovny.
půda by zde neměla bllt udusaná' Na tvldou hlínu sijis
Dalši lidé pak \Trobili 12 laviček z kulatiny, které se
tě vzpomenou ti, kteří byli sázet v loce 2011 st.omy na
rczestavčly ko1em nově zbudovaného ohniště. Proběh
farské zahradě, kde se ve ýkopu bylo třeba l/pořádat
lo také sázení trval€k do záhonů mezi stromy. Trvalky
neien s tuhi.'n jílem, a]e také s kameny, cihlami a další na jaře kÍásně obrazily, a kdo chodí kolem' rně] během
zavážkou' Máte chuť přiloŽit ruku k dílu? Pokud se roz
Ie'a možn05t vidé| k!e'ouci plvUňk), lo5dlce. lidpa|l.f'
hodnete nám pomoci, přivitáme vás u nového sběrného
l.orlenlie. a]ť l nékolik ŤeLL(.l' PU Poloro,/boiený.|. á.e
dvora v sobotu 19. iíjni od 14 hodin. S sebou si pokud
ouhu/e| pamaúove Lhránénych' prskov.ory.h iorraJi.
moŽno vezměte vho.lný pracovní oděv a motyku, krum
ná(h ul .e la'inJ pla/it biec|an J p\| vino a /ahradd u,i
páč nebo rýč. A kdo máte
nahoře.. néjakéznámé, je dnes celkově velmi pěkná' Krásná kovaná vrata jsou
přimlu\,te se o pěkné počasí',tam
o'
pies den odemčená, takže se zde múŽete kdykoli pókoZávěrem ještě st.učnépřiPomenutí piedchozích dvou
chat a odpočinout si' Těšíme se na shledanou u stromu'
ročníků.V říjnu roku 20l1 se více neŽ 50lodin a jednot'
Za sdruŽeni P.oBousov
Dita FijHovÁ
se
I
dva
NOVINKY
.
Osudy
BoŽs]ry
Lauren
,.:
aučná literatura:
Kapito]y z dějin e\,Ťopského
pro dg
Ga!s
M. Hornerová
-ns.Fit
D.
Mit
IGása českýlh
P Brodský
stévie nísto
DoLNoBoUsovsKo v LITERATUŘE A KULTUŘE
Karol Bílek
Významným českým histodkem se zv]áštním Zaměřením na přemyslovské Cechyje rovněŽ univ pÍof Josef
Žemrčkai- 19,i6), dlouho]etý ;halupái v Přep;řích.'Ško
da' Že se zatím nel.énr'le více i dějinám našeho kraje.
Také archeologie se dočkala kvalitních prací. NejPrve
to by1y roku 1947 Dějinné počátky asiého tá1e'jana
Filipa (1900 198i), o rok později studie Rudolfa Tu1ka
(1910-199l) sobotecko y prayěku ýe sborÍ\ik|r sobotka
1498-1948, pos|éze íada krásně lybavených knih Jiřího
waldhauseťa (*1945)' h]ásícího se k rodovému původu
v Ho.ním Bousově' Našeho krnje se ýkají hlar'ně jeho
Český í|, očima archeololie. (2006j, keltoyé na.Jize
I Ceskétl,| táji (1996' 2002) a Archeologie Germánů
11 Pojizeří a y Ceském ráji (1997) s lubomírem Košnadí|.r'
ře a
rem (+1944)' ). waldhausel napsal i desitky článků a studií a zpracoval a odborně v tisku popsal také mnoho
afcheologiclqich nálezů, které se podařily jem1l i mist-
Několik místníchzájemců se věnovalo místnín
a pomístním ;.ménům v okolí svého bydlišté, nejdů.
kladněji así kronikář václaY Petr k v Domouslicích.
Navázali tak napráce celostátního ýýznamu, jakýmijsou
rapř' sLěžeinr pé'i'v"zkole diIo \,l,"ln jnena ý CPchaCh
(/ ]c| lo4o I'16]] Antonina ProÍou\e íl8-8 lo5]].
|ana Svobody (1899.1973) a vladimíra Šmilaueťa
(1896-1983) nebo Sorpis a mapd zaniklich osad
l Cechách (|959) Fřantiška Roubíka (1890.1974).
Ten je ro\'něŽ autorem dů]'ežitépráce Silnice
l
Čechóch
ajejich t,iyaj(|938)' problematika místníchjmen jiŽ dří
ve zajímala napi J'ičínsképlofesory
Pažouta
'arcslaYa
2ol3 BOUSl]Va(
4 /
I
l]88J IoJ4) - Nazvt vl a samo!'?d Jobolel(ltr, \é\lnJ.
soDo]e(ky I 02 r. 5' I 8 I I 8J |. Joseta vele|éfi o (
I 888. I a lo
vuklad miýnh'h^ím?n na sobolP.k' 5bornú Mu.ejnlho
5oo]kU v |]c.né laJ5. c.54.oo). lalos|alá MenC|a (M,./Íl
Imina' k'ii'h'v.nik' Pů|adnL ý1!non a zmin! \obohIko'
v]dsIiVédn} li\l l957- lq58' V|,]\Úvédne ||\')
|qro' ncdo.
končeno) J Františka Šaldul1890 |9 4
Jičífiska1969).
-
waýi|éda
V)ilo raIc mnoho ce|rnyLh knih a e<lr. pranenú'
n|Ch/ mohou Jerpa|
-pouceni áiem( i o déjiny n;'eho
KÍaIe' Z (eIo\ldIn] pIodú(e mu/eme upo7o-nit nJ ed]ci
,/
.",o,9i.
Billa t.lQ]qt
l {::*
5oboleLka
{.1995). IakoŽ
Rdo ]e kdo ý !1éjináú
/minena w0sliveda )itnska
lrantiška saldy. Celkotl déiin1) V).\ oj nJŠeho kjaje
la(h'1ll ýru.ně <e sv1mr .po|upra cor n rJ.ry KaÍo| Bíl;k
v Kn'nalh M'l. děiinv I ibaňska (20ÚJ) a Mal? dejiny
i
So&oie.Ad 1(2008).
pra,r
.kého
_Z drlar.h
/]ql0.2004)
uvedme .nahu ,Vliroslava Korec_
|o/luslil pod]] France'ca r arat.
tiho na stavbě černínskéhofišhausu v Dolnim Bou-
sově'.řadu- příspěvků Miloše suchomela (*1930)
o,sochaistrem rod.r lo,monoshlch Jel:nl(u a rejich
djlelh v nr(em loujr. diplomorou praci Rudolla Kol_
oovskeho (']948) o rran š|.u MaléioViii Vete;nLko
l. a 'rukopiŠné\ludie Miros|ava v|acba l|8ob loo8)
o ochotnickém
divadle na sobotecku' Vetešníkovi sá
věÍovala i Mi]ada Macounová (* 1925) ve sborníku so,of
aernl fulv IKlal ooiísld l s,()r 200l' edilni: Aleš Cha]uPa
laro5|av Čechura (. loq2l d Marie R}aná.
vaL'ndjj'navalujicI so.uPis poddanýťh podlP y]r},: roku
lo)l' |Ďolc'Ll1|sKo /. //J. v Io.e 200< edi'ovaId Ál€na
PazdeÍová l.lq52) a Teruian'kv kala'lr iesb' I tel?rh
/9ó4.1o70 edjlovd] Álei chaluPa a kot' Dů.e,/||} je ťl}Ť
kÍ?.1498 19'18 a Josef Píc€k v rukopisné
wazkorry pr.ehled Emanuela poche rtqo{ tq8.j U;p
PÍáci soúoÍe.kl
le('^.-Pamalký Cah (|q77-l982'' a praCe Zdeňka
Fišery
('1954)a Karla Kibice (.la7lJ I let 2009
20t0 H,sr;
odbore ! regionu je ,'aChyceno \ knihách
.\i1 Tena
rhk.e ractn,P Cah Moraý| a sle!"ka' Nd prJci Au8usta
o!:t.l{1loi
seďáčka' navááo ko]ektinl di|o Hradt'zanky a.tvlze
:!-r!;i!"!r/eJo /q4s t//. redrgoval Anlo_
nm |.Újiek /l8o0'Íq-4)
a František VoiÚšek, (W(|o
v'( e'cha.h.^na Moraýě a. r,e Ste:ska' Seieročesý.lazď
l975 a lo80, d Ve sbornicch odboi na Múdobolesia;'si;
l edic.o.v.al RudoÚ {ndé| l.|924|. })Cho
l93o^1915 (199'5| a Pro!ina,kli;ky odboj ý Poii,?n
:l .dl1- (6'
]o81) '
do.e\ky
dJ.- l98q) TomአŠimek
lin661
rruur). Je 1u zr-hy.en i o\ud dolnobou$vskeho uairele,
'.to:61 krale
s:|:al.]l7 di|le knihu.Hrdítý a zamk| l ibcfukeho
ma]|re' knllnlho ljuslrdtora a odbojdie Frantjska chlíb.
|]95/). l
q'tvoři1 knihu Hrudya !ýr.e Mladobo[e.
ka (]a06.]a4j)' osudůn venko\a. 7!láslě obdobl zak]á
'šera Nejnové|ii
s/ayska (2002I
knihd Renáty {.lo72] a VraÚoan) |,LD
včnJje b'oŽ!!a |oseÍa orta l |q2J 2008)
s|ava (']q76] Koš(á|ových Hist.]' nka sidla 5lřcdoteskeho
'.e
Kranika o hi5lolie
v?nkovskeho lidu na sobolecku' ýrydaná
- Mělnk|o. Mkdoboleslav'Ao' NynburŠko | 2ol2) po roce 1998.
^ra|,e,l
Podchycuie mj. Bierno. Domou5nice. M(i pole rrd. Dol,
nobou$\ ']q' rodák ces|av Kverek {.Iorb)obhjii] diplo.
vyšlo i něko]ik prací uměnovědnich' napi o dolno
Íno]r'on práci Počátk! hfurlů t Českem ráji (I997i.'
,rJou'ovikem
a nej/ndméjšim/dejŠlm ma]i
'Iodal.ovi la2q-tgss
ii, Olmaru Homolkovi
karaiog O!mar
Z monografickych hr.loriclrych pra, r. v nrr hz najde- Homalha
obraty. krcsby, nhu Karlo!.) Va;) t9821
me.po:rjcnj I o Bouso\sku. uvedma ddle knihu Rudolcr o re,lrurovanem ko5Lele s\. Kateiiny a oDnovene
Ía Ande|a H'Jllsfvi / 5eýetni.h Cecha,h \196|)'Zdeňka
Íďe V Bousotd|-u' Pňpomeňme i
kre'eb lidove
Eerana {.la83)7os/ť1'I Páni z
|2o|0) a c|a.
r DamJtne ar.hileklury 7 roku 201I 'oUbo;
Dolnr Bou.ovaokonek vlaďmíra Rudy (I922 lqaoI
a Han] chocho|ouš^4hhalovi.
|J od Lukaše
l.1983). Mnoho rado"u pů,o.
(ove-Kudove ('Io5l) soúole.ko I tlobaú
'Maitinlq
hu;i|skcho bj,,l.niŽni .oLlbory
staý.h
folografir d Poh]edniC.'nápl'
/',?'ll l\born ( D%Ci !ý{hoioie'lqich archiw 4. Ia78. s' Aloun
ýarýrh Pohle.lnic C?skeho raie Romana Karnizz l l4ě']'venovdn} piehIedu nei'Iars|.h Círke!,nlchdé]m
Š€ 1, |o5l) d Karo|a Bílka / ro|-u J99q. Zmzele Ce',
hv
srruifu
hi'rcri&ý
naŠlin
ý)yoje
sobolrclo Karola Bí|ka / roku 2005 nebo Cesk1, rá1
::io]::Y
luda:ep:ar
'i
sobalKý do sbo|ni(u ÝóolÁa l498.1948, V né-nl se
rov.
ne7 venJie jokoli' Cá\ti hisloritky.h placl F. M. velešni.
:!::le!i do nŠ!ý|hč!s,i Kar|a cermáka (. l954) / lokú
ZUU ' Z roro8ranck)ch publil.a.j ilo|í ld pozornort R7b
ka' |ykailLl.h .e DolnÍro Bou'ova. Áeiejniti lehdy mIJ'
t:l!',v (' e:k!h? rar si:ďrieda weisse | . ajj )
l
z loku l9o5,
d].obolei|i badJle|e |oseÍoťt l Io|5 I9a4) a \4.d'm'I
M la.dobol?slav5ko Jana Knoba l |9o4. lq77)'
otakára
,tore.nou zna.kou o. s. \ poj,re,/
tÚdti.ky í'lo2') d Jvana xreizlika (.Iojs) l roku 1979
l,lfl,lili;tolj)pd
ti:te-! (15. L rq4J a q. Z. tq45, d v {c rod"ckem
J v|asIiVědně Zjméieny
'kJ,!
oDe7nlku \pol|J rodáků a piá|eI mé'la soboLj.} J
'borni}' \4ladobot?Javsko v pro.
okoll mena|h Casu od ko|ek'in.r
autorů u roku |9q- snlm.
v Praze roku 1951.
Kv , t'ousovqla najdeme i V kni/e )aromira Kuchďe
í1006 looj) a Kar|a sámŠináLa sobol?.ko fiinulého
\ověišm déji||ám kraje don-]1ujI piehIedne JoV- ýoLetí (2008).
.
např' o'mld ny prehled r.ar|á
|+^.y! q,:."
l l'vol, /ý/Psld a n.4?;ka C?cha'h í|qqo 20|l) 7 Ku.i
dal.
kresbě á karikatuře se věnoval Miloslav
jiiiho
' Novinářské
ka. { I oo8. l c85 l Vest sl e z n; iy
( to42 r.z R,jbdlova. ieho obrarky r'"y.lnzety pie
Svorc
]l:|
:,]id*
-Čaf
Lt|^)Lh',emich íl985). Kar|a Liiky liqlo'loo' a
A|oi.
devšim v Záři MlcdoboleslavskJ
se Pffbyta rtat4 1988\ Znak) d peaeti ,tt?dotes/i'th
m.sl |1o75)' dvoud ny ČeskuJorerz'kv hudebn stovnLk
ob|aÝi ]|leratury pd|ii iprdce \,ta8dy Šrůtolé
(]06]'1oň5)
,''Do
'r \e'Ii'va/koq ! eJikon te.ki I ltleraLu||
|9o9J J ,any s|manore í'la55] z Dobúo BoLr<ora,
'Eleresc'IJko
K nim-5e-iad] regiona]ni \|o!núo\e prá
|i9:Ludka
i9.8}tseneše
PraLovnLe Literárniho d|.hi!,u Pdmátn|l'u
ce
(.lo54) o'ob'os/l Mladobolestaiska
naroolrho pi\cmnicl\r ve Slar)ch Hradech podrlely na
í 1a24.loq]).
.
10 BoUsovÁK 4/2o13
zpracování mnoha cenných pozůstalosti našich spísova
telů a dalších kulturních praco\.nfl(ů.
tomu je u aÍcheologie' KníŽka se Povedla i Po grafické
Nesmíme zapomenout ani na kronikáře Dolnfto BousoÝa. Iiž byla připomenuta kronika kováře loseía Valenty. CeÍné jsou zápisy ředitelů zdejšíškoly Jana v. smře
Drrrh}hn je časoPis Bo'sot,át, dnes se nacházející asi
ve sÚch nej1epších letech. Jeho vznik iníciovál na pod
zim roku 1965 učitel a fotograf'aroslav BeÍnart (+1941)'
od té doby \rychází nepřetrŽítě' i když si musel Prodělat
dětské nemoci - občasný nedostatek dopisovatelů nebo
a lana Kulhánka
(1866-1939). Nejdéle veďi městskoú kroniku Ladislav Pokorný (1878.1965) v letech
1928.1963. František }eleček v letech 1964-1990
a oldřich Holý v letech 1991 2001. Nyní je od roku
2002 konikářkou města Helena Koníčková (-1938).
Nesprave.llivě }rynecháváme jména vesnicrych koniká.
řů z okolí'
stránce a měla velloj ohlas'
opakolríní příspěvků' ýněnu ledakorů, potížes kvali
tou tisku. Dokonce mu hrozil Zfuik' V Dosledních let€ch
ásluhou Miloslava Tečného('1950) a Tom  Grilrdla
značně pozvedl pravidelnost \Tdávání Iozsah' úroveň
tisku i obsahu. Kromě dosud imenovanÝch tří osobností
budovali od počátku jeho dobrcu pověst obětavý úředník
KolátoŤ (1918-1995)'
Místníhonárodního ýboru
pamětníci Jan Ždifust.ý (1900'1976)' František s&án'an
.ký (1921 2000)' dopisovatelé Josef Folprecht, Josef
Kocvera, Františka Tlášková (1899 1985), Bohuslav
Tvaťoh (1910-1985) z \4číhoPole, později Josef Tomsa
(1894.1992)' Gustav Novotný (1923-1999) a Bohuslav
(*1976)
Dity
Ríhové
Magdy Procházkové c1948)'
cYrček (1913.1997). Z funkcionářů MNV častějíPsa
a olgy TŤískové(*1981). Za zaznamenání stojí úspo
li Miloslav fuha (1905 1989)' JaIoslav vošňakoYsl.ý
řádání mnoha besed. KÍomě regionálních osobnos
(1908-1986) a jeho bratr vlastislav vošňakoYskí po
tí tu byli hosty napi spisovatelé ota Dub (1909.1987)
v loce 1984' stanislav Rudolf ('1932) o rok Později Ioce 1989 se pozonosti těšily .ktuílnípřísPěvky ďouho
vynikala ('1947). Přidali se skauti
letého starosty
a Fráítišek Nepil (1929 1995) v roce 1994' malít vla.
(1928
zbyněk
Kučera
a
Arnošt
lolPlecht (1932 2011)' další
dimír Komfuek
2002) v roce 1996 a.i. Á opětjako
'osefa
přátelé
Ántonín Bažant (*1936)'
rodáci
a
města,
napi
obětavé
knihovníky
u konikářstvi nelze lyjmenovat
FrantišeliNechanský (*1936), Fřantišek Doškíi Mirozvesnic,
slava Hrďičková ('192:) a její q'n MfuoslaY ('1955)'
Na okaj zájmu společnosti se naoPak dostává ná- od Počáthl spo1uplacují historický geografLeoš |eleček
boŽenství. fumskokatolickou dolnoboúsovskou íarnost a archeolog Jiří Waldhauser, přírodovědci lan chanát
a Pavel KYe1ek, učiteléFrantišek Korťček,Karel Lenc
sDravovali vtéto době Ian Fornůsek ý letech 1939 1951,
(-1930), Marie Ronová ("1935)' Jindra sůvoYá (*1944)
Éuplan rarel xvitek, l. APP€lt aj', nejdéle Josef Buchta
í19]2.2000) v letech 1955.2000' Ten však nakonec síd- a Marie BuchtíkoYá (1t944)' spoItovci Álena (*1930)
il Ía faře v Březně' od konce 2' světové váll-y přibyla a stanislav (*1934) Klukanovi, Jos€f PÍocházka a mno'
farnosti Do]ní Bousov péčeo farnost Ritoníce a otčas zi jiní. DalšÍrri spoiupracor'rríky byli někteří konikáři'
jako Fřantišek
oldřich Holý Au8usún solc
i o Markvartice' N1'ní isou farnost Dolní Bousov a Rito'
(1BBB.1969) z MčíhoPole, Milan Málek (*1933)
nice sDnvována ze sobotkv' všeborsko z Plas. o chlám
'eleček'
z Bechova atd. občas se ozvali i autoři z.i.učnÝch jmen:
sv K'teřiny i o zakoupenou íaru se ýečně stalá město.
o zakotpení fary, její rekonstrukci a přeměně k lYuŽití KáÍe| Herčik 7 Mlade Bole'lavi' Vladimir Ú|eh|a
městskou knihovnou a Informačnínstředískem wšIa (-|926) z Jičína,Karel samšiňá'k ze sobotlv,
zúrnr
\rlček (1913'1998)' MiÍoslav Korecry, František
v Bousováku řada článků.
'aloslav
(-1956) z Prahy'
(*1933) a senátor Jaromir
atd.' atd. záštitoú ledakce
Československá církev husihká v městě často měnila Mahulena Čeiková z Děčína'eťmář
své ducho\'ní; známý by1 lrlavně zdejšíb1walý římsko- by]a i vétširrapracolŤríkůa funkcíonářů vedení města
a vedoúcíčinitéléjednot]iÚch závodů a spolků. Nechybi
kátolicl9 kaplan lan Chrorný (1873-1937)' prcpagátor
motorismu. l vliv této cíIkve se v Poslední době téměř ani dopísovatehry dorost z řad ško1ních dětí, začínajících
ve školních časopisech. všichni se snaŽili a snaŽí, aby
udumll.
Velkou zásluhu o Íozvoj čtenářství a kultury na Bou.
sovsku maií místníklriho\Ťtn zvláště ta do]nobousovská.
dobrou pověst šiři]a pláce jejích vedoucích:
učitelů
KaIla
syŤovátky a Joseía Kaluhy (1893.1970)'
'ejí
dá]e mj. Josefa Paiera (1897-1985)' v posledních lete€h
Na závěI našeho putování ]itelaturc11a kultu.ou Dol.
nobousovskajsme si Ponechali dva asi nejduleŽitější titú.
ly do]nobousovské literatury. Tím prvým je monografie
Do|ní Bousov moje město, kterou \ydal Městský úřad
v roce 2000 ke čtyřstému yýročíudělení znaku. své síIy
k jejímu sepsání spojiLi pracovníci mladoboles1avského
muzea Iiři waldhauset Luděk Beneš, sylva Městecká
a pavel sosnovec ('1964) s Bousováky a přáteli města
losefem vynikal€m, sylvou Daníčkovou' Jan€m Cha1-
'
Grinďem, oldřichem Holým a Karolem Bílkem. Vznikla tak úcelená pub]ikace, seznamující
ve zkatce s Dřírodou i histoÍiíměsta a neibližšíhookolí
i s jelro r"ýznámnýrni osobnostmi' Škoda, Že nemoltla blít
Yátem, Tomášem
.i€
všech částech Íozšířenana
ce1é Dolnobousovsko.
jako
Bousovák byl kvalitni, aby přinášel čtenriřům i po létech
co nejvíce informaci a Poučení' jak se žilo a Žije na Bou.
sovsku' snad jen Politicky zaměřeíé příspěvky z období
normalizace a dáIe mate ály šéfreda}torky z let devade
sátých 20' století Anežky valÍeloYé( * 1927) jsou diskuta'
bilní' V kaŽdém případě by Bousovák stá zapodrobnější
rolbor. napi' v podobé bakdláis(é ii diplomove Prár e'
11I.
záýěÍ
Končíme naši ProcháZku liteÍaturou a kr.rlturot Dol
nobousovska. Našli jsme nečekaně v oněch téměř 700
let€ch od Dřvní známé Dísemnézmínky o Bousovsku
4/2o13 BoUsovÁK 'l1
a udltosrt. iim,r
l:9::so!fgsr,
olI í na nez bynemě]
se renro krdj
Zapomrnat'
mJie chlu-
dála dulorů' o niChi
2e
se
Pl5e nJ
vlce.ml{lech'
'':.^Ul-o'l:lluii'|sou u\ádena
'i\,o]ni ien lednoU' lucnéjcou p5nn3
]mend aulolú. kur/lvou nalw lirerJmkh déi'
len'9ji'
mecne tsou uvecleny akademLcke trtuly.
vel.kou pomoc pň shroma,idbvanr a uPre\nova]]I
'.,.% p''':.]'
konečne Verli tertu parlr m'ů] dú. pre.
:i"{:.1
oevsUT prlteli T
lbmáši
Zdenek MáCď.5e
'v]'mi kolegy. kninovnice,q]ena PosDi
\Uová l Ma]e(hovil.
\tarocta vit s\oboda z Lrbošoú.'
PIaTe|e lo\el'yran\kt a Trcna skodová / Libáne J,j. Pied
oI|5Lenlm Iukopi\ pÍd(e pře.elli i jaros|av Bernarl,
Milo.
s|av |ecnv. tJ|td ruhová. Jindra sůVova,
olga filskova
Dolniho Bousova. Karei Herrk z Mlade
BolesIavi a Jjří Waldbauser z Prah}
a To.ef VyniJ<al z
lake netáiua bel
..]:l:
|i:.. bV
pocnoPenimé
manŽe]ý Hany Kábove'
a
veLké pomo.l
cÍind|oýi. ucite]i a rIrsrivédnemu
|l1:oYn'(o}'
1|oqúo Bousova J kolegovi Leoii
jei|e jednou Pro.sím naie .|enate. aby
Ko\4' Cloc.enru Přirodovědecke raku]ry
.^"Ii.
1:*
UnIverzjrv Karlo\.V
pos]alr
5Vé
na/ory
na tuto Íaktografickou srat, sv!
'eleč
,.:ně.
hodné mi pom;hly i Špi dodatk)' uPřerněn|
:^:ii'Í' |'"":i
P'ocerly.a
imen a dát. upbzornénr na neza.
)lva'Daničková / PrJhy a
trlagda
znamenane arrrory. Ieii(h /ivolní ddlJ a
:ovnre|k
5ruto\d z L,oÍnúo Bousova. Jedno.lIvP "lcFivarka
tisky V.et.
j
udaje mipos6aIi
bŤoŽtrr. PIo\(é \je. .m by by|o, vhod.
take řeďtel mll/eá v MIadé BoleJavi l udaťBene'l,
::
.:]..ony:h'
alchi
n;.rulo
plac|' doplni|' ItŽ předem za né dékuje
aulor
hi.IorILka
Hana
FaJslaue
C|anRrr.
r.edakce Bousováka a Měs|ská knihovna
:::y.s9Ml:.'"
9ilková.
rova z mu/ea V 'E.l1
Iiťíně,rediIe| sokÁ HavlIikuv Brorl v]Jolr]rm
óousově
INFORMACE
ňff##ffiffiffiffi#ffffi
řki;$ť*iťii:t:Ěť:ť#"íh-"".*\:tlil,";n;,*.ei::.s:};*iťÁ:li*?ixjjfi,;$i"i1i
ilff$:géfi};T',ffii##*',,*ffi
ii,l*,'ffi
12 BoUsovÁK 4/2o]3
$*
jiit$-n:i',#!,ilTm*i*t+.***tq*,:*rffi
Milan Vitvat |an Dorotík a ousan satu;l zariru"ru;i
b) Přeiil. skulejnoŠt ie takota, 7e u.'a\' Íé.hlo
'.bor(ů..Ie plallickv nu]ová' PiednosI mJ]| ji1i 7ájmy'
měti
sPolt'a repre7enla(€ k]Jbu je praktiďy ne/d]|-ná' Jejich
spoleh]iVo5l ie.praktjcky Žádná. lak Ie pie\védclt' aby
pokačorali dál. kdyi nekomunilr.ii'.' Cie
Pro "ezonu?
Hrát v poklidiJ v horních patrech tibulkr.
Mládež: Dorost i tuio sezónu buáe hrát okresní
přebo'r,- i }dyŽ soutěŽ s přehledem \.yhrál. PosfuP do
l' A tildy IUaj.ke.oulé'e ie neu.k.rrecni|' A Io / důvodu
Úzkého kádru a i kva]iry k;dlu' Po
<koncilo
o-sm dorostenc]i fočníku1994 - Ko1eL'e/one
RymPler olt,
Vwar KJíma' Saiay, DorolLk a slanék. ceÍa ó.'a rymu.
MuŽ'ho brlo doPInéno Piechd7eiicm'
Bii' h:.ek.
lanKowslU. Bdrlko a so.rla d po\fupné'Jk)
doslanou lancr
i da]ii dorarovi 7a.i rotnlku lo99 j;ko ]'oU so|'. leŽek'
Pechánek a dalji' K Íotbalu .e vra' i Ýojra BIaha, Dnmbik
Adam a MJrlin Václavrl.' Po'i]ou by mel bF Pe|r \ol|'
který přichází na ročníhostování z FK Mlidá Boleslav.
Novým iÍenérem se stal Luděk Holub s asistentem Pettem
KobÍlem' L1eří nahndili Petra Hav]a. Přípravu na novou
sezónu začali dorostenci 6' srpna a nutno podotknout, Že
účastje zatím na úIo1Ťli. Žá.i v této sezó;ě budou opět
hrjt okjesní Piebo|' Budou obhaIoval pekné |retI ml;lo'
Trenin].) 7a.al) v poloviné \rona' Ťrener1 uůslárajr
Micha] sok a PeLI |eŽek' Do dorosfu odeili,Bii(háieL
TankoM\kj' BarIkoa soula' z nini7dkj
Piichá.,eji Deme|'
Mal er, Merva. Pa2out a pilal. Kuba Moryaka; Michal
Pažoul maji \li|da\é \tarn do fK Ml' Boles|a!' Kádrje
do.l široki. Cíe pro.se,'ó.ru? Udr2el a připravo\á| ruú)
pro dal{í |alegoni. kde ]e vseobeLně neiver+i prob|em'
a lo ie dorost Hrdl na ipic labult],. lak jď \e lo daři
v Poslednl(h leterb.
Minižáci pocítíve1ký odliv hráčůdo \ryššíkategolie
-,.
áků'
Bude lo znamena| po.'kláddl tim' titeri.e idr:i
v nejw<;'ch dil'lzlch ok-e'u' Trenerem /ltstávJji Milan
Hrdy a Mar'inKo'laror Iréninkoryproces7a.al\edruhé
Po|ovjně srPna Dne 2]' síPnd probéhl losovac| a]diV
ka|e€orie min.žáků' Hrac.
'v.tem ,,tlsljvá - .r}Ťi d|vile
Po dvou skupiná.|.' v kd'de 5kuPiné ťIyŤi mÚsha. hraje
se turnajo\rim ZPůsobem, čtyřikát na
iodzim a čtÉikrát
na jďe' Naši miniŽáci budou hlát v I. divizi skupinu B
a los jim přisor.rdil za Luštěnice, Březno a Před;ěřice'
Prvni lurnJ| \e 1ehrlje \ D' Bou.ově \ sobotu l4' lail od
q
hodin' PrvllIdvé mu'.'\l Po ulon:enl pod/imnl.j'Ú
do .kuPiny o Přeborni|d okretu' Priprav|-u
CeKJ ve|Ra lmena okre)ni tolbd]o\i \val ,,ř.di] no\ou
soulé7 pro nejmcnši roiniku 2005 a mladŠi'Do.ouleŽe
se při} ásilo 12 mužsteÍkterá jsou rozdělena do tří
sku-pin Po čq.řech. Bude se hrát tuřnajovým systémem'
Naši beniámlncl se uL|4r s Ko.móno.1' Ďobrovi.r
3 (|oučeným mLržs|vem DloLrhá Lhota \po.t|18 MB'
Prvni-|Urnaj .e odehrJje \ nedělj 8. 7ai| od lJ hodjn na
doInobotrso\skem'Iadjónu' Trenery na:eho'.poréru''
Mirek Buriánek, Robeit Novotný'a }osef
!yd9}
Hrg!|a."!!!
Kd9 má Ziem Přivést své děti na iotb;loq'
stadión, tak neváhejte. Kontakt na M' Bwíánká
607590894. Trénin]9 Iž začaly ý areáIu fotbalového
pos|ouPi
Béhem lelnI piestá\k) se nic zasadniho
v
k]ubu
neudJro' Zmény v jednol]|qCh kaleqonl'h i'ou DoDJarlv
rv]ačt' Vedenr k]ubu jc beze zmeny' Čo se událo.r áreá|.1
během leIní pau4? V mésici Šipnu !n'u'ila Jreal ltl
muŽstva k letnímu soustředění. \ejprve m1adšíŽáci
Břelno U ChomutovJ' pra25ké mUŽ'l!o mladn(h
doro.tenců \okoJ ŘeP) J nakoneC mu7)|vo soko| Dube.,
ldke 7 PrJhy' V měsIci .ervnu zakoupi] ldub novotr
<ekačku. lnerá nahradi]a t|jvaiici 12 |el slary 5|roj'
NoVd
.eka'"LJ pii.Péje k IePil údr7béa]eďu' praki;ky |ři
nÍa! lcn o|ot lr' ktere i(ou k djqPo/i\ i' A hlavné ke 5ni/enl
nák|adŮ. ia|o jsou pohonne hmory a údrŽba. V méstci
červenci obdrŽel klub dotacj 140'oooKč z kajského
fotbalového svazu na údrŽbu. Žádost o dotaci byla podána
le1os v zimě' Dotace hrde použita na rekonstrúcůázemí
ubýo.iny Gociální zařízeni, kuchyňka' společenská
mistnost atd.). Nejde sanozřejmě nepřipomenout
investicí města na obnovu dětského hřištď zi brankou.
Celkové náklady na r,ybudování dětského hřiště činí
200 000'.Kč' I ta|o inve.lice určilé
Př|spéje k !"y|ep;eni
Miroslav BoCEK, sekretář klubu
FoTBALIsTÉ ZAH Á'1ltt voozlM ÚsPĚŠNĚ
Zahájení nového
Iočníkuíotbalo!ých soutěŽí se
folbalistům
.Dolnobousovskeho SK ;ceIku l"ydaii
Io. Ačko ryhráIo. Ieze.va remi7ovala d doro.l talé
zvítězil.-. snad to bude piedzvěst dobrých podzim
ních Úkonů. Podivejme se stručně i ;a připravné
zapasy.
_ p'Bs{
-
Kněžmost 3:5 (2:4), Kubeček, Zahrada,
T'-Solc.'Sestava: Buriánek - Zahrada, Klíma, Bíšek,Havei
-
solc T, V1'trikal, Hrdý Vacek - KubečeL Mer.
s|+ka]' Kara|' |avurekl soupei pndal te]i
Ce 'íDaič.
kvd]ilnl Ý.}'kon, na domal|.h hráťr.h byla znát Jerni
ml.
va
DBsK
- {Bc
Bráník 2:o (l;0), MeIVa. slej'kal.
Zahrada, Ktrma, Br;ek, Va.ek '\oL
V-l'nikrl..
T.,
Hrdy, Havel
Kubeaek. Merva 1(1qska]' Kasal' So|c M'' Holub m|'l V dJ]{im piiP.ar,ném
/áPa.e jsme Piivila|i muŽ\rvo ABC Branrk' kriré hraje
prážskou l' A lťldu Kďitnl Ul|ánI / obou ÝIan' Vi.e
nidu v zákončení měli nakonec domácí' Hosté ze Clvou
Secta\a: Stran.lq
-
ml.
střel těsně minu]i tyč domácích a dvakrát sotrpeře rychy.
ta]
stránský
DBSX - Bakov n. li/eroo S:j (5:t). Kubeaek 2,
T. Solc 2. Vynikal. Sesra\.: Sr.an,ky - %cek, Klrma,
Biiek.5te|'kál - Šo.c 'l'. Vymikal, Hráý Merva. Kube.
ček' solc M' (Dajč' HoIub mI'' Kasall' Ho.re, keřrbudou
naším sotPeřem hned ve druhém kole soutěŽe' zk]amďi.
Domáci zeimena v pr\,nim polo.asc b) ti Ia\ne Iepii
DBSK - LuŽe.2:| (l:i). Hrdi.,Kubecek' '\e'tJta:
stránský. Vacek, Klíma, Bíšek,Havel st' ŠolcT' Vynr
La' HId} \le|<kal Merva. Kubeťe,r rKlsa|' HareI ri.,
Bláha) V l|Vodnim utkJnl l' B lild} .e Bou,o\ trápil
vkoncovce a výsledek na svou stranu strhl aŽ pár minut
před koncem' v úvodu si domácí hráči 1'.ý.tvořili něko]ik nadějných příežitostíke vstielení branÉY. BohuŽel se
aniieden pokus n€uja]' Do vedení tak šli hosle po
rycn.
lém brejku a bezchybném zakončení. Vyrovnáni na iebe
naštěstí nenechalo dlouho čekat' Tomáš Šolc z
Pravé stra
ny pmniki do Pokutového území, nahrál Honzovi Hrdé'
4 /
2013 BoUsovÁ(
í3
mu a ten propálil vše' co mrr stá1o v cestě. Ve druhém
poločase měl Bousov převahu, ale q'-tvořené šance nedokázal ploměnit ve vstřelený góI. skóie se neměnilo ani
po pokutovém kopu' kdy domácího kanon)Ťa Kubečka
\,"ych}tal brankář LúŽce. Nakonec se ale domácí fanoušci
gólu přece jen dočkali' v 86' minutě si Kubeček lryskočí]
na centl vynikala a lozhoď o tom, že První tři mistťov.
ské body zusta]y v Bousově.
Rezerva sehiíla dva přípra\iné zápasy
zerčice _ DBSK B 2:6 (1:4)' vacek 2, stejskal, Havel
ml., Kosina, Dajč' sestava: ]alurek Dajč' Kalivoda'
Have1st., Kosina. Bočel! Polá]<, Holub ml., Havel mL
Va.ek, Ste1<kal IBurlánek ŠoIcM. Zumí (edi\')|'
Bouřka á průtržmtačen přesunuly zápas k soupeři'
Po dvaceti minutách ,,aklimatizace.. se hIáčírozehráli
a začalyse rodít i střelecké příIeŽitosti' Do sestal.y se 1Ťá
til po několika letech hostování v Ledcích bÍankíř
rek a ,,legendď. Petť Havel st., kteťý se lŤátí] z hostování
'avů
z obÍub'
DBSK B - Struhy 2r1 (2:t), M. Solc 2. Sestava; Buri
ánek - Daj.. (\ec. K}'ncl. Kosina Kollálor' Dajč' Ha\el
st. Šedi.'y Šol(M'' Zumr (JaVúrPk' 5l.!nék. DorollkJ.
Vyrol'naný a kvďitní záPas prcti qimu z okresního přeboru rozhodl Michal Solc.
DBSK B - Nová ves 2:2 (2:2)' Havel mI'' Šolc. První mistlovský zápas uI. třídy skončil remízou" protoŽe
domácí zahodili řadu šancí.
Dorostu se v přípravě moc nevedlo
ale začátekv okresnim preboru zvládl'
- třikát pťohťál'
DBSK - Kopidho 3:5 {0:2), Žáiek. šolc. Ho|ub.
se'lJ\j: AdJm Dominil' Urban Pa!el' 7ácek ondiej'
Bláha Vojtěch' Holub Luděk, 'JeŽek Pett ŠoutaDaníel,
Bartko Dominik, Iankowskí Damian' solc lakub, Taclík
Procházka Fťantišelq Pechánek
Iiří,
'akub,
v
HoIyl
Tomáš.
Jaroslav,
Pr\'ním přátelském utkání by]a
znát nesehÉnost týmu a resPekt z ryzicky .Vyspělejších
hráčůsoupeře, coŽ se nelze divit, kdÉ v sestavě bylo 5
hláči1 ieštéŽlákovského věku'
Břózno - DBSK 5:2 (5:0), Ádam, Šolc. sestaval Bř!
cháček, Ádam, Žáček' Holub' JeŽek' Šouta, Kasal, Bartko,
Šolc, Tad& Procházka' Pecháneb Horyl, srůta, volí ve
druhém Přípravném utkání se dolost prezentoval dobrcu
kombinačníhÍou, dobr;lm pohybem a spoustou dobie
volfPett Kasal
r1pracovarrých leč neproměněných šancí.
DBSK - Turnov l|6 (1|4), Pechánek' sestava: Vác.
lavfl( Martin' Břicháček, Adan, Žáček, Holub, Ježe(
\oula' Ka.J|, B']rlko soIc,,lac]Ík, PÍochazka, Pechánek,
Horyl, srůta' B1áha' Hřá domácích byla p]ná nepřesností
a od někerých hrácu bezDatřičnébojovnosti.
DBSK -.Řepov 5:2, Kaiai 2, Šolci' Šouta. První mistrovsky zapas, prVní útězswi'
Čeietic1- ĎBsK 2:4, Kasal 2, Šolc, Holub. Po.obotnl
výhře se doÍostu podařilo získat tři body i ve středečním
druhém mistrovském utkání.
sG Dlouhá Lhota - sG DBSK r:5 (0|r)' HÍuška L' 2, Havel 2, Nechánský sestava: UÍban P, Havel,
Hrdý M', Kalívoda, Novotný, Hruška L', BlaŽek' BáI
ta, Hoiik' Ječný, Procházka, Hruška J'' Nechánský
Ko7iiek' Po pocJ|einlm onůnváÍíse jasně projevi.
la delšísehranost staré gařdy Bousova, neboé soupeř
nastoupil poprvé' Velmi dobrá h.a zálohy a excelentní ýkon Ludka Hrušky v útoku znamenaly jasné
!'ítězstYí'
Peft \ryNIKAL, Mitoslaý
TRoPIcKÝ AUToKRosoVÝ vÍKEND
Čtvrt'Ímzávodem Dokračovalo letošnímistrovství
Cesl.e reDubfi(v v autokrosu \ Dolnlm Bousově' TeCh
nickotr přejímkol] prošIo 92 )ezd'cÍ! 13 diúzíod dětské
ho Racer buggy po nejsi]něJ.ší sr.1pel buggy' Zatímco
loni musel bít závod prc nesjízdnost bahnité tÍatě zrušen' letos připravilo počasípořadatelům opačný extrém.
Něko1ik tropických dnů i nocí udělalo z dobře přiPrave.
né trati Pouštnía Prachovou dráhu' Předem bylo zřejmé'
že závody budou o dostatečném, ale Přiměřeném kope
ni, které Začalo uŽ dva dny před závodem. Tolik kopící
techniky na boúsovském závodiští nikdy nebylo.
sobotní tréninky a pr\ŤIí séťiemístrovských roz.
jížděk přinesly také uičitéprob1émy plávě s ,,vodní
úprávou.. tťati. V neděli přoběhly ávody ve]ice zdaři1e.
Téměi všechny řozjíŽdky i finálové jízdy přinesly \Trov
nané boje ve všech divizich. Traé byla Po celli' den ve]mí
dobrá, prašnost minimálni. Divácká účastbyla vzhledem k obrovskému vedru malá, ale kdo Přišel, nelitoval.
závody to byly pěkné. Poděkování patří všem závodní
kům a iejich mechanilGm. kteií i za těchto extřmních
podminek odvedlr perfeklnr \'likony. Deku/eme vrem
sloŽkím a organizacím, ktelé Zajišťovaly potřebné sluŽby
a orsanizaci závodu.
Ýýsledky MM - ČR Dolní Bo|,soý 27. - 28.7.
2013. Touřina Autocross + D5: 1' Pavel svoboda
14 BoUsovÁK 4/2o13
- Mitsubischi EVo
'
BocEK
8 - 2ooo. 2' Iiří Bret Škoda Fabia
1998' 3. Aleš Plichta - subanr Impreza 2000, 4. MaItin
2000' V cili 6nálové
svoboda - Mitsubischi EVo
jizdy byl domácíjezdec MaÍtin svoboda na 1. místě' Po
DÍotesflr Do skončení závodu a zhiédnutívideo záznamu
Ďyl za jezdeckou chybu penalizován 18 fieřinami a skončil čtlŤt.ísuper Buggy: 1' Marek stloukal - A]fa racing
Zoner Ford 2500' 2' Jan smrŽ - Ford Cosýrolth 2200' 3'
Tomd. Po\pl.iIlk - BM\\' KaÍtcÍoss: I' ondiei Š]echla Yamaha Ró, 2. Michal BeÍda - Yamaha R6' 3. Jan Kuneš
Yamaha R6' Touřing AutocÍoss 1600 (D6): 1. Martin
Ratajsl.ý - Škoda
Šindelek . Škoda Felicia 1598' 2'
skoda Felicia. v jez
Felicia 1600, 3. Tomáš Handík 'an
decky nejobsazenější tiídě (20) lyhrál premiérově Mar
tin sindelek. Markvarticlcí Tomáš Handík měl na startu
frnále smulu. Nepodařilo se mu zařadit Potřebný rychlostní stupeň a odstartoval jako Poslední. Pěknou stíhací
jízdou D'bojoval alespoli 3' místo na pódiu. Junior Bug8y: 1' Radek Franc - Yamaha R6 600, 2. václav Tiíska
. suzuki Gsx.R, 3. Filip smíd - Yamaha R6 600' Bug.
gy 1600 + D8: 1' Martin Plachý - \rV/ 1ó00' 2' Radek
Ioldák - FoÍd Álfa Racing 1596, 3. Lukáš Koiínek - Pro
Pam 1598. Racel Bugg}' - dětský autokřos' RB. 160: 1.
Martin Vac1
Honda Rsx 160' 2' Barbom cepková
Havel Beta 160' 3' ondřei Jánoš Havel 160' RB l25:
8
ík
' y7
RT l25 2 |jborTe]ei )ama'
l]YT'.*Rl24.J'
Í'"9l:.+
na^YZ|.
Iakub Novolný. Yamaha YZF l25' RB
z5U: l' Aoe|a Zoubková - stl7ufu RM7 25o,2' Dominii
80. LET
1985
r
poNed
LEDNÍHo HoKE
Pr^oLop 250.
cRt
Iosef
Zen|' Na' tsahně \loii chárraircr raLny a jina<
nic
Ťo roce byl.nd obietndvku M N\,| zpracovan v
Ý rom
Čeqkrch
ĎUoelov|(lch proiel1. pod'e né\oŽ se melo posruóné
buclovar: rekonsrrukce bazenu lioupjlr;
norych;alen a sociá|niho zarrrenr .poIeč
l":J.l*Ť
neno Pro koupa|iilě a 7imni s|ad]on . ume|oLr |eiovotr
la|e ryslavbd ma]él.o auIokemPu v
|l:C...n::
i domu
Pro\toru
sou(asneno
s pečovatel.ikou sluzborl
pod
\Kolnlslem al k 7e]e/niťnítrJti' Bohulel 'méicm
zustalo jeiom
prl pro]ektu ''' /pálk) k hokeji' MuŽi pokracuti v
óiebo.
ru oyJ.e\u \ l.miIo soupeři a \.ý"Ied|-y: DoIni
Čeln; l0.2'
:::'^ '"'' 5:3.
:2,o:,u
?' . t:J a l:r' vi|ava 5:0. 9:3 a 7|Í,
I.ne7mo5t
2:0 a -:0'
mu^rtru na'lupuje ||iI Hájek'
'V
xrery 5e hned \|á\á netlepi11
q1;.1... t's l|.,nt.n,mi,
stlbrt Í2. Ko]dd 7. M' Be]r. str65 6 14' 2"1"1
' o''.
v etapc(h q
1986 _ 1987.
d"l!:y
'e s|avbou nove Ploch) |du
^.^'Y ťrvnim'?9.
7lÍe'
'.".'láme
u(o|em
icodlodnenr. Do péli.Podé|n}Ch
ryn
po|ozeny odvodňova.i trubice j pvČ'
zasltli.
'rou
lél].é
tahače
s
náve.y
přiva;eji
obroílke
lI
:''"l*:Tilerku
'
mno^ru
hrubeho d jemneho \a ploše oralu'
|| greJdry.a \dlce' Na
Podlim je l.rubá plócha h.otova'
qllpoharotrymi záPJcy' Do PieboÍu
]i:::l
'?i1'1'"'.:
oK],esu <e
P.o dlouhoIelé převavge r,136| g616v n.1' 11o36
.ledRy: vU(ava_6.8 a 5r9. Benalky doro\l 2:c a 4:7, Dolnj Le|'no 6:J a 5:5. Balo\ 7:0 a |5 0. lGéŽmotl
5:4 a lo|5'
Ďena]Ky doÍos| hrál mimo sou|éz' V tabLi(e
icme b)Li
by| v||é7em oP před D' Cer
druli za.Vlkavou' Doro't
ýyhrál| viech 20 ;isllov.j<}ch
T.qpujejada
cU: Y:::.i':Ín'.ů
loŠeI Anloš. Jan Buchllk. Zdenek MaCha.ek,,Zdenek
no\,] Ch
'"
mladiCh hra.
Lny':len. losel l.;Ila. TosďHru\ka' Potl'e byl) . b.anlá
r'' vysliiclďi 5e VaceL a Tjchy. ale \ nouli se'do
brankv
ooďa\e polla\ili TVan ska]oud. Mr]a zjna d
Mi|afl zá,
ceK. \tretcr:.ftaiek ta. Kolda 15, Svobodr jiir
a \tros I0...
I. Zetba l branekr. Kodrik o, Havel
"-"9-"j'.1.r,1i
a |o|1d 5. HIuil(a 1 s|.dla a Žá'.ek J Kozjk
2. Dá|e hro
l|žĎuChllR. NeC|.dn.ki. Ho|ub' ŠkaIoud.Ko(vera. je,/ek
ZooblnŠky' Bran|ařiRobin oIbrich a MrchaJ
Na;man'
a
pod,,im \e nr ldu.,rsri
,--Y.t"I,1
f
,""
oenne' tieIonuii
'"-.
5e \louP]q
1987
MiroJav Fuirk _ Honda
PRjCHÁZKA, AK PR)CLIMA DoIflí Bousoý
ukol
skvé|e' Pi|7nive
Počasi Po .eIý
L..T.lTl:I1!:1rI
llcrop.o um02n|]o'prá(o\al lemei nePre|i7||é'
Pó ti er;
pies'áv.ej'me se dbcnalr' v ne.le|r Ij' pio''n..
r"uz..
1d-nr(e lduziile pred nad.hjzeltcr sezono.r
ie
neraooŠtny'-V dubnu |\me lŤahali .|aré s.oupk\
ohra
|i1*.'..j1'
J
v DoLNÍM BousovÉ- ČÁsr xt.
1986.
i^T": se scorem l02j7l
zapasu
Honda CRF 250.
1988.
pracovato
Po LeIem obvodé hii(lé' Roz
neim€nil mo/ne. iďé pravid]a
]:]L!.:,|:
"T:,)9]ilj
pr|pousll'
UŮvod
b) l jednoduchy ' ab1 bylo méné
PÍj.e
s oouI7€nlm
.něhU. s|iikánlm i údr7boU plo(hy' souca+
n: s Prar:emI nJ hřišli .e \e svoIenim řea|lele
Frá,1li;ká
p'lně praloldlo \ truhlarné 5lrojlex.lr na
)::1llu7)Reho
ryfoDe ramú a prken 'lory(h manlinelů vČctně z.k]ad.
niho nálěru' Truh|áÍský mis!Í FranIi\ek canPr
á ]eho
poPrve nd no\ém k]u/idl bruslijo Plo.ha;e
slušné rov.
na
!.\ rdbi \]řildnl|r l hydranru a pii
mra.4u kolem
^Lfd.e
l U"L
|e /d ]2 hodjn nePie|rále pra(e ho(o\'
Z b.ásného
,
leou ]\me Šea]e cl]ouho nelěš|li' Bru.Jjlo 5e poúé
čryŤl
dn}' ťo|e přiš|a.obleta a dá]e.e 7ima ..neko;a|d.'
Podl;
bylJ ne|lepleiji á-200lel' co.e lepJory méi|.
Te|:olologu
se nám d3i o. Muli a á.i
|v :K]e.ntm.pÍeboru
l]'
oo|05| t'}j druhy' souper; a rryJedky mu'ů 9'lr;.
v;kreÝ
preDo,ru: Vtkava 5:l a 5:0 konl.. sojovice
0:4 d 4:3,
:rm
Bak.ov ]2:2 a^o|l. Doln| Ce|no l:2 a 7:5.
Knélmost
6:l
a-č|J' V kldUhka(i o'po5ltrP do kraiské souléiejsme
dne
l/.'unola l988 dopoIedre prohráJi te.ne'' B.' Áuzsnem
l:2' Ve drúem utkánj. kLere <e l(ond
'Popovi(
'vclxycn
|o
po n€kolú<amInUlovem
odpocinku' ryhra]l jsme nad
/\el'jn(em'J|2 V-muislvrr nactoupÚ da]ii
hráti. LLldék
lii",il:l#;y":,:i":l:i1,:":i'i
i:.iri.:,li .*
NfchánIq. B€jr.zaČ;k po 8''' Žaci \,7hrá]i
H.'ll l:l
|.;
několikálUrnajů V ||
Y:j.:l::l anl
:: !'|ď
nezuatjlt
bo(l'|.:l9l
oři skóre 48:5
1988
-
zaPasech
1989.
UŽ řadu sezón začíniímebez tréninkovépřípralv
Iovnou 7dpa'y lurnaje sČsP a mi.r'ov.t.rrimi'zjpisi
nás 5 muž.|ev Visled]q oP:'VlkáVa'a:6'
]6.ts^.q.^'"d ]2:5. ':,
Kněimo.l 9:b,7|z d |:2' D;lní Celno 2:o, 5:J
a o:r. sgovice 0:7,0:5 a.4:4. V tabulcel.me
byli treti, c02
re
o/na.il /a veLl.y neUqpéch' Jeho piiČlnou bvla
'mo/ne
veLxd
l|LLKua(e hráťů' Dalo <e i|ci' ze v [o;a.m
uúa.
nl nactoupl|l iLni h|áči. Pii(in. proč \e to tak stavalo. je
Vice' Hod1e /Půqobi]a vleknou;i ce chiipkova
eD'demie
sKule(no'l. 7e vě|iina hráců pracu;e i'e Skoda
arrto'
]
mera meld \obotni pIacohi sménv D|ouho|etá
opora
v brance,To\rf VaLek chfrl pou,,e I zap.sy
r pro nemoc
sKoncl]' v bIance Šepotom sliidáli b,á|ri Robrn.:
lrn Uibri(hovi. Poprre /a mule nactoupil RomanMarZ-
tso|e\la\,,t 5e íavi drúa (otet iena i Iedovd
plocha.
l\e]|eps|m \lre|(em mulsNa byI Jii| Hajek 20'
Jiři And]t
lJ. ]oqe| L'e|r a Josel Ántoš 5..' Mdme krj\né nove klu
/lste. d]e ljmaneby]a' Pro hj.torii uvádim .oupi<kl
iáků
v telo-qe/onČ: V brdnce Martin o|brich a
CeR.V
lakubec o h';
U|!an
BuIIane|.
Té(intk)'
5\oboda'
ill59hlT 'J(obl]:.
Pi]ď. Koť|. Bočjnek' Hruio;cky. Ku'el
|..]lo;,!.l'k",'
*ll.l.'iR; Kmenl' Kodnl a KuJa' ŽáJ<y vedli Kare|
iY]l
Lenc a' O|dřich Holi. Vedou.i dorostu Mi;o'lav Vacek
a Jaroc|av Ze|ba měli na \oup|cce hrace.Rob|n
olbri.h,
Milan. Procházka. Pavel \echan.k1.
].jTl^,
Lud€k.HolLrb.
'Z.'ť'.k:.
Perr SLala' lo.ef Kodrik' Zdenek Braí
Milan Karn, Pavel Kula. paLrik Kohler. \4rldn DlaqL
Pe|Í Nfchanský. Marlin Bari' I adl.iaV Ko.|,
l]eš.Urb.an.
MaÍtIn
Kopecjý a PaYe] UÍban'
IoseÍ PR1CHÁZKA
da.
4/2013 BoUsovÁ{
í5
'
společenská
kronika
\.ÍRoČÍNÁšICH oBČANÚ
PoDĚKovÁNÍ zA BLAHoPŘÁNÍ
NARozENÍ
06.06.2013
10' 0ó' 2013
13.06.2013
13.07.20t3
13.08.2013
Děkuji všem, kteří se zúčastnili mých 80. narozenin'
Panú Kuloú a pání
z Městského úřadu
Dolní Bousov za d,&ek
a
gřatulaci.
Dále bývalému
'elínkové
starostovi sobotl9 Jaroslal'u Koll'mpkovi' manŽelům
HlaváčoYým z Ú]relnice' dále manŽelúm Dúkoýn
a zdobinským, Ladislavu
ze sobotky' maúelce
a s}Ťtovi Milanovi.
'irkú
VikŤolie Jindlová' HoÍníBousov
Ellen Žaludová, Dolní Bousov
ondřej Noha' Dolní Bousov
Nela Oudrnickí, DoIní Bousov
VladimíI slavíčekDo1ní Bousov
ÚMRTi
11. 06. 2013
15.06.2013
20.06.2013
03.07.2013
11.08. 2013
24.08.2013
Milan Mrálek,
svobodín 33.
Marie KoŽíšková, Dolní Bousov
\4adimír Rejman' Dolní Bousov
|aloslava Švecová, Dolní Bousov
Ma e svobodová Dolní Bousov
Zdeněk Jinoch, Dolní Bousov
stanislav KIál, Dolní Bousov
PoDĚKovÁNÍ zA BLAEopŘÁNÍ
sldečně děkuji paní Jelínkovéa panu Kulovi za
blahoPřání a dáIek k m}'rn 80. nalozeíinám.
Dagmar Žáková"
vlčíPole.
zIVoTNÍ ]UBtLEA oBcANÚ
z^ŘÍ2013
9'
9'
29. 9.
10. 9'
23. 9.
20.
22'
03.9'
9.
9.
06' 9.
03'
ló'
BitEN
Milena IeŽková' Zahládky 189
Ánežka skbková, Lhotecká 333
Stanislav St.aka, Bechov26
Marie svorcová, \4číPole 35
Helena Koníčkoýá,zahtádkÍ 2|3
věra Nohová, Dlouhá 1 13
Miloslava Klauzová' lhotecká 3o3
Marie svancalánová, v LiPkách 620
Květa so]cová, Lhotecká 305
70Iet
vzPoMÍNKA
70 \et
70
let
75Iet
80let
86let
86let
Dne 8' srpna 2013 tomu b1de pět let' co nás navŽdy
op11sti] manŽel, tatínek a dědeček pan
Reif.
s úctou a láskou vzPomínaji a všem, kdo ho
znali
'osef za
tichou vzPomínku děkují
manželka věla,
synové Josef
a Radek
s rodinami.
92let
2013
25' 10. Miloš selemberk, Lhoteckí 245
01' l0'
Bechov 30
27' 10' 'osefBartoň,
RůženaKÍá1ová' \4číPole 11
02. l0. Maťie Yanččková,Horní Bousov 6
07. 10. Věra Motyčková' V tipkích 620
26. 10. václav Pavelka, Na síďišti 437
30' 10. Zdenka Kunstová, Náměstí TGM 123
11' 10' ]an solc' \4číPole 3
70let
84let
85 let
let
88 let
86
92let
INZERCE
.
Prodiám garáž - Na Příhoně, Dolní Bousov
Telefon 604 836 544.
a
Prodám dárnské kolo. Telefon 326 396 984'
|nfomačnízplavjdai BoUs0vAK Vydavatal: Město Do]ní Bousov' Vydávání povo|eno l\,|K ČR pod čís]efiE 13240' fověřený rcda|fuÍ lv|gr' Mi|os|av
JndÍa orságová' MěÚ
Bousov (Íe|efon 3)6 3s6 257)' Příspěvky je možio posllat na e 'nai[: nkn,jec;'@outoak'
tčť':]]r]9jci.a llise9lkl eřij|.']]á
-Do|ní
cZ Grďcki Úpmva: lmpre$s M]adá Bo|es|av' Tisk Zdeněk
Gola' Bě|ská 151' M|adá Bo|esiáV nái<tal tbo v1tisrt' lzavěrt<a pntrim ruá rs]io'lóii'
16 BoUsovÁí 4/2o13

Podobné dokumenty

Bousovák číslo 1/2013

Bousovák číslo 1/2013 ron nalěr í zPRAvoDAJ MĚSTA DoLNí BOUSOV

Více