Tim Young, MSc.

Transkript

Tim Young, MSc.
Financování vodárenské infrastruktury –
S dotacemi či bez...
21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1
Tim Young, MSc.
nezávislý konzultant
MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o.
Tim Young má více než dvanáctileté zkušenosti v poradenství v oblasti životního prostředí.
Dlouhodobě se zabývá finančním modelováním v oblasti utilit (především v oblasti vodního
hospodářství). Je jedním ze špičkových evropských expertů v oblasti finanční a ekonomické analýzy
projektů financovaných z fondů EU. V letech 2003-04 působil jako Twinningový poradce pro projekt
„Finanční nástroje pro implementaci acquis v oblasti životního prostředí“ na Ministerstvu životního
prostředí ČR. V této funkci vedl tým, který vyvinul úspěšný nástroj pro finanční a ekonomickou
analýzu vodohospodářských projektů pro Fond soudržnosti (2004 – 2006). Od roku 2005 působí
jako nezávislý konzultant, který úzce spolupracuje se společností MOTT MACDONALD Praha, spol.
s r.o. Na konci roku 2005 byl důležitým členem týmu advokátní kanceláře Johnson & Kramařík,
jako zpracovatele studie pro Ministerstvo dopravy o aplikaci partnerství veřejného a soukromého
sektoru (PPP) při financování projektů v oblasti dopravy z fondů EU. V letech 2007 a 2008 vedl tým
pro tvorbu standardních nástrojů pro finanční a ekonomickou analýzu projektů vytvářejících příjmy
v oblasti životního prostředí (oblast vodního a odpadového hospodářství, energetiky a ochrany
ovzduší) pro Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí ČR. V roce 2008
byl vedoucím projektového týmu v projektu „Vypracování finančního modelu a finanční
poradenství“ pro MŽP zaměřeného na vypracování komplexního regulačního modelu provozních
vodohospodářských smluv v ČR. Dlouhodobě se zabývá školením veřejného i soukromého sektoru
v oblasti finančního poradenství a zpracování CBA analýz. Tim Young hovoří plynule česky a
anglicky.
J
Dosavadní zkušenosti s využitím finančního modelu
a vyrovnávacího nástroje pro vodohospodářské
provozní smlouvy
„Financování vodárenské infrastruktury“, Praha 21.01.2009
Přehled prezentace J
Minulost
• Co je cíl Finančního modelu a Vyrovnávacího nástroje?
• Jak vznikly?
Současnost
• Posouzení konzultantů EK
• Reakce Mott MacDonald
Budoucnost
• Kam dál?
Finanční nástroje mají za cíl… J
•
Splnit požadavky domluvené mezi EK a ČR v podobě OP ŽP
(Příloha 7, Podmínky přijatelnosti)
•
Finanční model
•
–
Srovnává výši nájemného s hodnotou infrastruktury
–
Zakotvuje očekávaný vývoj provozních nákladů, investic, objemů, … (hodnoty
ex ante)
–
Vyčísluje základ přiměřeného zisku ex ante
Vyrovnávací nástroj (+ pravidla ve smlouvě)
–
Umožňuje zvolit různé přístupy k různým nákladům (např. dle zvolené
alokace rizik)
–
Určí skutečnou výši cen pro vodné a stočné na základě hodnot ex post
–
Určí další finanční toky např. z důvodu úspor dosažených provozovatelem
(které jsou částečně děleny)
Finanční nástroje vznikli… J
• V rámci zakázky pro MŽP na konci 2007
• Postupně do poloviny roku 2008
• S testováním u třech provozovatelů
• Výstup z projektu je zveřejněn na stránkách SFŽP
Posouzení Konzultantů EK J
• Konzultanti EK začali pracovat na podzim 2008
• Zadání zahrnuje posouzení Finančních nástrojů a jejich
konkrétního použití v případě výběrového řízení na
Táborsku
• Předběžné zprávy byly předloženy v listopadu 2008
• Jednání v Praze k výstupům 2.12.2008
• Reakce Mott MacDonald před vánoci 2008
Hlavní otázky v zadání
Konzultantů J
Zda Nástroje:
• slouží k určení výše cen
• podporují zvýšení efektivity provozování
• umožňují výpočet výše nájemného k zajištění obnovy
spolufinancované infrastruktury na konci její životnosti
+ zda délka smluv je přiměřená k rizikům na straně
provozovatelů a je objektivně odůvodněná.
Hlavní závěry J
• Celkové posouzení
• VaPNaK
• Pracovní kapitál
• Očekávání
• Zjednodušený přístup
• Riziko poptávky
Celkové posouzení J
• „Tento finanční model je důležitým a užitečným
nástrojem, který by měl českým úřadům umožnit
uzavírání provozních smluv na základě tarifů.
• Tento model je ale velice komplexní a k jeho
efektivnímu využívání bude zapotřebí zajistit
školení a dodatečné lidské zdroje.
• Z tohoto důvodu doporučujeme, aby byl pro tento
finanční model připraven praktický manuál pro
uživatele a aby byly českým úřadům a konečným
příjemcům poskytnuto školení a zdroje potřebné k
jeho provozu.“
Podporují Nástroje zvýšení
J
efektivity provozu?
• „Zákon umožňuje, aby navrhovaný přístup k cenotvorbě
podporoval zvýšení efektivity a Finanční model
podporuje efektivitu, ale následující body je třeba uvážit
před tím, než toho bude možné dosáhnout v praxi.“
• „Bylo by jednoduší a spravedlivější tento model a
dokonce právo ČR aplikovat na všechny smlouvy a
všechny provozovatele v oboru a ne jenom na ty, kteří
budou ovlivněni grantovým financováním EU.“
Vážené průměrné náklady
J
kapitálu (VaPNaK)
• „Výpočet navrhované hodnoty VaPNaK, která má být
použitá v modelu, by měla být dále posouzena se cílem
tuto hodnotu snížit“
• „…je těžké argumentovat, že provozovatelé v oboru
vodohospodářství,
který
v
zásadě
monopol
v poskytování základních služeb, jsou rizikovějším
podnikem, než provozovatelé v oblasti elektrárenství,
plynárenství nebo telekomunikací; a z tohoto důvodu by
měla být hodnota VaPNaK pro vodohospodářské
odvětví souměřitelná s hodnotami v těchto dalších
odvětvích.“
VaPNaK:
J
Reakce MMD
• Hodnota VaPNaK je navržená pro oddílný model
– Provozní rizika jsou obdobná jako u smíšeného modelu
– Ale vložený kapitál je výrazně menší
– Proto se domníváme, že navržená hodnota je přiměřená
• Pokud bude obdobný model pro smíšené společnosti
– nutné rozlišit hodnotu VaPNaK pro oddílné a smíšené modely
provozování
Pracovní kapitál J
• „Doporučujeme, aby byly hodnoty dlužníka a věřitele
přehodnoceny
na
základě
analýzy
vzorku
zveřejněných účtů provozovatelů tak, aby byl stanoven
současný průměr, nebo aby se ve výpočtu pracovního
kapitálu použily skutečné dny splatnosti dlužníka a
věřitele ve vztahu k provozovateli, zveřejněné v
nejnovější sestavě výroční závěrky, upravené
nedávnými trendy zlepšování poměru inkasa (protože
výnosy budou nastaveny na dalších pět let za
regulace). Důvodem tohoto doporučení je to, že se
stávající počet dní zdá být příliš velkorysý a mohl by
vést k nepřiměřenému zisku provozovatelů.“
Pracovní kapitál:
J
Reakce MMD
• Bylo by možné snížit vypočteny pracovní kapitál
• Ale
celkový „balík“ musí odrážet provozní rizika
oddílných společností za jednotku vloženého kapitálu
• Máme vážné obavy, že příliš agresivní přístup by mohl
vést k nedosažení stanovených cílů
Očekávání J
• „‘Očekávání’ je výraz, který je v modelu používán
k popisu přirážky, které investoři v minulosti platili za
vodohospodářské provozní smlouvy.
• „… se zdá být velice spravedlivé ujednání ve vztahu ke
stávajícím provozovatelům, kteří mají výjimečně dlouhé
provozní smlouvy a v současnosti generují mimořádné
zisky z obratu. To je to nejlepší, v co by mohli stávající
provozovatelé doufat a pravděpodobně je to
velkorysejší, než se od českých úřadů mohlo očekávat.“
Zjednodušený přístup pro
J
menší provozovatelé
• „Není
opodstatněno
umožnění „zjednodušeného
přístupu“ k výpočtu zisku jako procenta z obratu, který
by měl být použit v navrhované regulaci. Zatímco má být
tento „zjednodušeného přístupu“ povolen pouze ve
vztahu ke stávajícím smlouvám
a pouze pro
provozovatele s průměrným tříletým obratem 100
milionů Kč (přibližně 4 mil. EURO) nebo méně, důvod
jeho umožnění není v podpůrné dokumentaci vůbec
popsán tento postup měl by být potlačován.“
Zjednodušený přístup:
J
Reakce MMD
• Cílem tohoto přístupu je právě snížit zátěž celkového
přístupu pro menší provozovatele.
• Nicméně tento přínos pro menší provozovatele není
příliš značný a jsme ochotní tento prvek vypustit.
Zájmy zákazníka a
J
riziko poptávky
• „Zájmy zákazníka by měly v regulaci mít nejvyšší prioritu
a předpoklady v modelu by měly zajistit rovnováhu
zájmů mezi vlastníkem majetku, provozovatelem a
zákazníkem. Jakýkoliv nadměrný zisk získaný na
základě podhodnocené poptávky by měl vést ke snížení
budoucích tarifů a mechanismu poskytování stimulů ke
spotřebě vody. Jakékoliv ztráty vyplývající z
nadhodnocení poptávky by měl nést provozovatel.“
Riziko poptávky:
J
Reakce MMD
• Přijímáme návrh, že dodatečné (čisté) výnosy z důvodu
větších než očekávaných dodaných objemů mají být
předané odběratelům, nikoliv vlastníkovi
• Silně odmítáme návrh, že provozovatel by měl nést
riziko poptávky v opačném případě!
Ostatní body:
J
výpočet nájmu a délka smluv
• Výpočet nájemného:
„Obecnou odpovědí na tuto otázku je to, že ano,
navrhovaná definice a výpočet nájemného by měly
zajistit obnovu vodárenské a kanalizační infrastruktury
na konci jejich ekonomické životnosti.“
• Délka smluv – zásada proporcionality ES:
„Tato otázka není pro finanční model přímo relevantní …
model může podporovat jakékoliv trvání, které je
poměrné riziku převzatém provozovatelem a objektivně
zdůvodněno … “
Další kroky J
• MŽP poskytne EK údaje o objemech vody fakturované
– pro obhajobu přístupu k riziku poptávky
• EK pak písemně zareaguje
• Diskuze je hlavně o parametrech Finančního modelu (a
o riziku poptávky), nikoliv jeho podstatě
Závěr J
• Ve všech oblastech neshody, Konzultanti EK navrhují
zpřísnění parametrů Finančního modelu oproti návrhu
MMD
• Naše snaha byla skutečně navrhnout kompromisní
řešení
• Doufáme, že se MŽP podaří tento postup obhájit
• Domníváme se, že značné zpřísnění parametrů modelu
(zvlášť u VaPNaK a pracovního kapitálu) by bylo
riskantní z hlediska jeho uplatnění v praxi
J
www.mottmac.com